ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ Τηλ. - Fax: Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012, Αρ. Φύλλου 180 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ Η Αδελφότητα διαθέτει τους παρακάτω λογαριασμούς για όποιον θέλει να καταθέσει χρήματα. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 081/ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ί νε ται γνω στό σε ό λα τα Μέ λη της Α δελ- τη τας Α γνα ντι τών της Α θή νας ό τι οι Γφό αρχαιρεσίες της Αδελφότητας θα γί νουν την Παρασκευή 18 Ιανουα ρί ου 2013, ώ ρα 5.00 μ.μ. έως 9.00 μ.μ., στο κοσμικό κέντρο «Αγρίμια», πριν την έναρξη της χοροεσπερίδας που θα ακολουθήσει. Αρχικά θα γίνει ε κλο γή 3με λούς Ε φο ρευ τικής Ε πι τρο πής για τη διε ξαγω γή των Αρ χαιρε σιών. Αρ χαι ρε σί ες για την ε κλο γή: α) 7με λούς Δ.Σ. β) 3με λούς Ε ξε λε γκτι κής Ε πι τρο πής γ) πέ ντε (5) Α ντι προ σώ πων στην Ο μο σπον δί α Τζουμερ κιω τών και δ) τριών (3) Α ντι προ σώ πων στην Πα νηπ. Συ νο μο σπ. Ελ λά δος (Π.Σ.Ε). Υ πο ψή φιοι για το Δ.Σ. δεν ε πι τρέ πε ται να εί ναι υ πο ψή φιοι και για την Ε ξε λε γκτι κή Ε πιτρο πή, αλ λά ού τε πρέ πει να εί ναι υ πο ψή φιοι για Α ντι πρό σω ποι στην Ο μο σπον δία Τζου μερκιω τών, α φού πέ ντε α πό τα μέ λη του εί ναι αυτο δι καί ως και Α ντι πρό σω ποι στην Ο μο σπονδί α. Τα Μέ λη για να εί ναι υ πο ψή φιοι πρέ πει να έ χουν συμπλη ρω μέ νο το 21 ο και για να ψη φίσουν, το 18 ο έ τος της η λι κί ας τους. Η ψη φο φο ρί α θα λή ξει στις 9 μ.μ. της ί διας η μέ ρας. Όποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος να το γνωστοποιήσει στην Αδελφότητα μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου. Α θή να, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ίχαμε γράψει στον τοπι- τύπο αμέσως μετά Εκό την ψήφιση από τη ουλή του Σχεδίου «Καλλικράτης» (νόμος 3852/2010) ότι «ώδινεν Καλλικράτης και στα Τζουμέρκα γεννήθηκαν τέρατα»! Έπρεπε να περάσουν δυο περίπου χρόνια για να αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι «Καλλικράτης» γέννησε ανά την Ελλάδα πολλά τέρατα, κυρίως στα νησιά και στα ορεινά. Τη διαπίστωση αυτή έκανε πιο κομψά και ο σημερινός Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρ. Αθανασίου, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του στη ΝΕΤ είπε: «Όπου δημιουργήθηκαν δυσλειτουργίες από την εφαρμογή του Καλλικράτη, όσον αφορά τα διοικητικά όρια των δήμων και δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι λόγω των μεγάλων αποστάσεων ή του πληθυσμού ή εάν είναι ορεινοί δήμοι μεγάλης εκτάσεως, αυτές οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν». Ο εμπνευστής, σχεδιαστής και άτεγκτος εφαρμοστής του σχετικού νόμου, πρώην αρμόδιος Υπουργός (μου διαφεύγει το όνομά του), μας έλεγε κομπορρημόνως ότι ο Καλλικράτης «θα οδηγήσει στην ηθική επαναθεμελίωση της αυτοδιοίκησης στη συνείδηση των πολιτών». Τρομάρα μας!... Θα φέρει, έλεγε, τον πολίτη πιο κοντά στο Δήμο και ο ίδιος ο πολίτης θα πάρει στα χέρια του την ανάπτυξη του τόπου του. Και αυτά τα έλεγε με σιγουριά, ενώ ήξερε ότι δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά για ανάπτυξη και εκείνα Γράφει ο Χρήστος Αρ. Παπακίτσος τα λιγοστά που υπήρχαν, τα είχαν βάλει στο στόχαστρο για να τα «πετσοκόψουν». Μολαταύτα, τό παιξε γαλαντόμος και έδωσε στους Δήμους πολλές αρμοδιότητες για να τις ξεφορτωθεί η κεντρική διοίκηση και τους προικοδότησε με πολλά προβλήματα που χρόνιζαν, χωρίς ταυτόχρονα να δώσει τα μέσα και να εξασφαλίσει, έστω τη στοιχειώδη υπηρεσιακή υποδομή, για την επίλυσή τους. Και για να χρυσώσει τη «φόλα» που μας έριξε, ονόμασε Δημοτικές Ενότητες τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους και Τοπικές Κοινότητες (Τοπικά Συμβούλια) τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα και τους απένειμε ρόλους κομπάρσου και μεταφορέων (αχθοφόρων) των αιτημάτων των κατοίκων προς το αντικειμενικά ανήμπορο να τα ικανοποιήσει Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, οι ταλαίπωροι αυτοί σύμβουλοι ως υπεύθυνοι πολίτες που αγαπούν τον τόπο τους, επιδίδονται αναρμοδίως σε Συνέχεια στη σελίδα 5 ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, πριν καλά-καλά συμπληρώσει ένα χρόνο ουσιαστικής λειτουργίας του, πριν ακόμη προλάβει να δείξει το έργο του, φαίνεται πως δε θα προκάνει να «ορθοποδήσει», να σταθεί μόνος του στα πόδια του!... Σχέδιο νόμου προβλέπει τη συγχώνευσή του με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών ίκου - Αώου και Πίνδου. Το ανομοιογενές «χαρμάνι» που θα προκύψει θα ονομαστεί «Φορέας Διαχείρισης Πίνδου» και θα εδρεύει στους Ασπράγγελους Ζαγορίου. Η Αδελφότητά μας εκφράζοντας την αντίθεσή της προς τη μεθόδευση αυτή απέστειλε στους αρμόδιους υπουργούς την παρακάτω επιστολή: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΣΟΦΟΚΕΟΥΣ ΑΘΗ- ΝΑ Αρ. Πρωτ. 222 ΤΗΛ/ΦΑΞ: agnanta.com.gr ΠΡΟΣ: 1. Αξιότιμο Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2. Αξιότιμο Υπουργό Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΟ- ΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙ- ΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ Και Πίνδου. Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης ως προς το σχέδιο νόμου που προβλέπει τη συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Συνέχεια στη σελίδα 5 Ο ετήσιος χορός της Αδελφότητας θα γίνει την Παρασκευή 18/01/2013, στο κοσμικό κέντρο «Τα Αγρίμια», ατσαξή 6 Το πρό γραμ μα θα εί ναι ποι κί λο. Θα πιού με ε κλε κτό κρα σί, θα φά με γευ στι κά φαγη τά, θα υ πάρ χει λα χειο φό ρος α γο ρά με πλού σια δώ ρα και φυ σι κά θα χο ρέ ψου με ό λοι μα ζί τα τραγού δια του τό που μας. Α φού τις γιορ τι νές η μέ ρες των Χρι στου γέν νων δεν θα μπο ρέ σου με να βρεθού με στο ό μορ φο χω ριό μας η πα ρου σί α σας εί ναι α πα ραί τη τη για να βο η θή σου με, ό λοι μα ζί, τους σκο πούς της Α δελ φό τη τας. Θα εμφανιστεί το χορευτικό των μικρών παιδιών από τα Άγναντα και ταυτόχρονα θα παραβρεθούν πολλοί Αγναντίτες με μισθωμένο πούλμαν. Προ σκλή σεις μπο ρεί τε να προ μη θευ τεί τε α πό τα μέ λη του Διοικητι κού Συμ βου λί ου με τι μή α νά πρόσκλη ση 25 (περιλαμβάνονται το μενού και άφθονο κρασί). Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε πνοή, ζωή και προοπτική στο χωριό μας Η ανοικτή επιστολή του Προέδρου της Αδελφότητάς μας κ. Χρ. Χριστοδούλου που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της Εφημερίδας μας και είχε ως θέμα της: «Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε πνοή, ζωή και προοπτική στο χωριό μας», αναπτύχθηκε εκτενέστερα και συγκεκριμενοποιήθηκε από τον ίδιο κατά τη Γενική Λαϊκή Συνέλευση της που έγινε στην κεντρική Πλατεία του Χωριού μας. Οι ιδέες και προτάσεις του έτυχαν ευμενούς αποδοχής από τους χωριανούς μας που έλαβαν μέρος στη Συνέλευση. Η αποδοχή τους οφείλεται τόσο στην αισθητή πλέον έλλειψη κρατικής φροντίδας, όσο και στο φιλόδοξο πρόγραμμα έργων που παρουσίασε ο Πρόεδρος, αλλά και στη ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και τη φερεγγυότητα των προσώπων που υποδείχθηκαν για τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής η οποία είναι η εξής: Ζάραγκας Τάκης Άρτα τηλ Κατσάνος Τάκης Ιωάννινα τηλ Τούμπουρος Ζήκος Άρτα τηλ Τάτσης Ευάγγελος Ιωάννινα τηλ Μαυροπάνος Τάκης Ιωάννινα τηλ Όσοι Αγναντίτες μένουν στην Αθήνα και επιθυμούν να προσφέρουν οικονομικά στα έργα του χωριού μας μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της Αδελφότητας. Η Επιτροπή αυτή θα αποφασίσει για τα έργα του χωριού, αφού οι Αγναντίτες όλοι ευαισθητοποιηθούν και επικοινωνήσουν ανάλογα με την πόλη που βρίσκονται για την ενίσχυση του ταμείου. Έγινε από όλους κατανοητό ότι, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, «αν δεν φτάνεις να ξυστείς μόνος σου, μην περιμένεις άλλους να σε ξύσουν». 1 1

2 2 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η Μαρία Στέλιου Καπέλη και ο Παναγιώτης Αβραμίδης απέκτησαν, στις 23 Οκτωβρίου, το πρώτο παιδί τους, ένα αγοράκι. Ο Ευάγγελος Κ. Λεμονιάς και η σύζυγός του Κατερίνα απέκτησαν, στις 14 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο παιδί τους, ένα αγοράκι. Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα. ΑΠΤΙΣΕΙΣ Στις 8 Ιουλίου, βάπτισε ο Γιώργος Τυροβολάς και η Έφη Ζάχου το παιδάκι τους. Το όνομα αυτού Σπυρίδων. Ανάδοχος ο Γιώργος Νοβέλογλου. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σίου το γένος Δημ. Ευταξία, ετών 92. Απεβίωσε στο Λουτράκι και εκηδεύθη στην Άγναντα η Γλυκερία Χουλιάρα, χήρα Αθανασίου, το γένος Κων/νου Γκουβά, ετών 83. Απεβίωσε στην Αθήνα στις και εκηδεύθη την επομένη στην Άγναντα η Σκουλικαρίτη - Δήμου Αγαθή, χήρα ετών 75. Απεβίωσε στις 28/9/12 στην Άρτα και κηδεύτηκε την επομένη εκεί, ο Θεόδωρος Δ. Χουλιάρας, σύζυγος Αντωνίας Αχ. Πανούτσου. στην Άγναντα, στο νεκροταφείο Φραστών, στις , ο Λάμπρος Φλούδας, ετών 72. στην Πάτρα στις 9/10/12 η Κατσουράνη - Γούλα Ευθυμία του Ιωάννη, ετών 92. Απεβίωσε και εκηδεύθη στο Αγρίνιο στις 30/11/12 ο Ιωάννης Γ. Μαυροπάνος, ετών 78. Απεβίωσε και εκηδεύθη στα Πράμαντα στις 30/8/12 ο Θανάσης ασίλειος του Νικολάου, ετών 66. Είναι σύζυγος της Αικατερίνης Λ. Θανάση. Απεβίωσε στην Φιλιππιάδα ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ! Με δόλια κακεντρέχεια και με μικρόψυχη κακότητα είχαν σκύψει στο λίκνο της νεογέννητης Αγναντιτοπούλας Παρθενίας Ευταξία χήρα Αθανασίου Χασαλεύρη, οι τρεις μοίρες: Η Κλωθώ, η Άτροπος και η Λάχεση. Με το δεξί χέρι την προικοδότησαν με μοναδικές, θα έλεγε κάποιος, ψυχικές αρετές: Με υποδειγματική ευγένεια. Με σπάνιο ήθος. Με δυσεύρετη στο χώρο των ανθρώπινων πλασμάτων αυθεντική καλοσύνη. Με γνήσια αληθινό καταφύγιο για όλους μας. Πολλά μπορώ να γράψω για την πραγματικά αγναντίτικη συμπεριφορά της Παρθενίας, αλλά δεν το κάνω, γιατί μια φορά μού είπε: «Αν ξαναγράψεις μωρέ ζαλουταραμένο για μένα, θα σε σκραπανίσω». Η Παρθενία και ο Θανάσης Χασαλεύρης Έτσι ακριβώς μού είπε! Το μόνο που μού ζήτησε ήταν να περνάω απέξω από το δρόμο κάθε απόγευμα και να τη χαιρετάω. Ήθελε να βλέπει κόσμο. Εκεί, κολόνα στο παράθυρο χαιρετούσε όλους. Κι όταν «έπεσε στο κρεβάτι» από Ο Σπύρος ο πειρατής! Ευχές από την Αδελφότητα. Ο Γιάννης Μητσέας και η αρβάρα Φουστέρη γιός της Μαρίας Αποστ. Καπέλη βάπτισαν την κορούλα τους στις 7/10/2012 στην Σαντορίνη και της έδωσαν το όνομα Μαρία. Τους ευχόμαστε να τους ζήσει. Ο Κων/νος Τσερούκης και η Ειρήνη Δόβα κόρη της Αθηνάς Αποστ. Καπέλη βάπτισαν το γιό τους στις 18/8/2012 στα Ιωάννινα και του έδωσαν το όνομα ΦΟΙΟΣ. Τους ευχόμαστε να τους ζήσει. ΓΑΜΟΙ Ο Ευαγγελίου Δημήτριος του Θωμά και της Χρυσούλας, παντρεύτηκε στις την Κωνσταντίνα Κωσήνα. Ο γάμος έγινε στο χωριό Μάζια Ιωαννίνων. Ο Ευαγγελίου Κων/νος του Θωμά και της Χρυσούλας, παντρεύτηκε στις την Ειρήνη Στέφου στον Άγιο Παύλο Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων. Την ίδια μέρα έγινε και η βάπτιση του γιού τους, που πήρε το όνομα του παππού του, Θωμάς. ΘΑΝΑΤΟΙ στην Άγναντα στις η Κωστάκη Σπυριδούλα του Σωτηρίου το γένος Αλεξίου Κώστα, ετών 96. στην Άγναντα στις η Χασαλεύρη Παρθενία χήρα Αθανα- Στυλιανού, ετών 92. Γεννήθηκε στα Λεπιανά Άρτας το έτος Απεβίωσε στα Ιωάννινα στις και εκηδεύθη στην Άγναντα η Φίλου Μαρία χήρα Αριστείδη το γένος Αθανασίου Τάτση, ετών 88. στην Άγναντα στις η Ζάβρα Αλεξάνδρα χήρα Αλεξάνδρου το γένος Ιωάννου Παπαθεοδώρου, ετών 90. Απεβίωσε στα Ιωάννινα στις και εκηδεύθη στην Άγναντα η Μπράτη Ανθή χήρα Νικολάου το γένος Χρήστου Χαλκιά, ετών 89. Απεβίωσε και εκηδεύθη στο Ζαγόρι στις ο Μπακάλης Ορέστης σύζυγος της Ζωίτσας Γεωργίου Κοντογιώργου. Απεβίωσε και εκηδεύθη στα Ιωάννινα στις ο ασίλης Μπασιάκος του Δημητρίου, ετών 60. Απεβίωσε στο Λεωνίδιο και εκηδεύθη στην Αθήνα το καλοκαίρι ο Γεώργιος Αυγερινόπουλος, σύζυγος της Φωτεινής Κ. Στάμου. στην Πάτρα στις 17/7/12 ο Κατσουράνης Κων/νος, ετών 90. στην Άρτα στις 31/7/12 ο Κατσαβός ασίλειος του Γεωργίου, και εκηδεύθη στην Άγναντα στις ο Ζάραγκας Κων/νος του Νικολάου, ετών 97. ΔΩΡΕΕΣ Ο Φίλος Μιχαήλ εις μνήμη της μητέρας του Μαρίας προσφέρει στην Αδελφότητα το ποσό των 100 ευρώ. Ο Σκουλικαρίτης Δημήτριος (Τάκης) εις μνήμη της μητέρας του προσφέρει στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου το ποσό των 50 ευρώ. Οι αδελφοί Ιωάννης και Γεώργιος Χριστοδ. Φλούδα απέστειλαν απευθείας στον Ενοριακό Ναό «Κοίμησις Θεοτόκου» Αγνάντων για ενίσχυσή του το ποσό των τετρακοσίων (400) Ευρώ εις Μνήμη των γονέων και αδελφών τους. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Η Κασσιανή Λεμονιά του Δημητρίου και της Δέσποινας πέτυχε ΤΕΙ Κοζάνης στο Τμήμα ιομηχανικής. Η ασιλική Χρήστου Κωστούλα πέτυχε στο Οικονομικό Πατρών. Η Παρασκευή Σερβετά του Λάμπρου και της Χριστίνας Αγόρου πέτυχε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στη Σχολή Θεολογίας. Η Λέττα Κεφάλα, κόρη του Θανάση Κεφάλα και της ασιλικής Καραμάνη, πέτυχε στο Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. Είναι εγγονή του Κώστα Καραμάνη και της ούλας Σκουληκαρίτη. Η Κωνσταντίνα Γιαννάκη του Σπύρου και της Δήμητρας Λάμπρου Αηδόνη ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μεταπτυχιακές σπουδές της στις «Επιστήμες της Αγωγής» στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Παναγιώτης Αλεξάνδρου Λιόκας, γυιός της χωριανής μας Κωνσταντινιάς Αθανασίου Μπαζούκα, πέτυχε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μητέρα της Δημητράκαινα Ευταξία πραότητα. Με το χάρισμα του αφοπλιστικού χαμόγελου και της ακάματης προσπάθειας. Αλλά με το χέρι το ζερβό κρατούσαν κρυμμένο πίσω από τις ράχες τους το υστερόγραφο της μοχθηρίας τους. Και αλήθεια το απίθωσαν αλύπητα πάνω της. Η πρώτη συμφορά: Ο πατέρας της ο Δημητράκης Ευταξίας, έδωσε τη ζωή του ως φόρο αντίστασης στους κατακτητές. (Τέσσερις, άδολοι Αγναντίτες, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο 1943 στο Παλιοχώρι. Χρίστος Φλούδας, Χρίστος Κατσάνος, Πάνος Μαυροπάνος και Δημητράκης Ευταξίας). Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Θανάση Χασαλεύρη, έναν σοβαρό και αγαπητό χωριανό. Με το Θανάση πορεύτηκαν στον πάντοτε δύσβατο και κακοτράχαλο δρόμο του ανθρώπινου βίου γαλήνια, ατάραχα, με αμοιβαία κατανόηση, στοργή και εκτίμηση. Ο Θανάσης όμως έφυγε από τη ζωή νέος, μα πολύ νέος. Αλύγιστη η Παρθενία. Τα μάζεψε και ήρθε στην Αθήνα, για να σπουδάσουν τα παιδιά. Το σπίτι της πάντα ανοικτό, Και ο πατέρας της, Δημήτρης Ευταξίας μέσα ακουγόταν η γλυκιά, μα πολύ γλυκιά φωνή της: «Γιατί μωρέ κρούν κο δεν πέρασες χτες;». Έφυγε πλήρης ημερών- με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια, όπως έζησε και ολόκληρη τη ζωή της. Άνθρωποι σαν την Παρθενία έρχονται χωρίς υπερβολή- με την ευλογία της Θείας Πρόνοιας στη ζωή, αραιά, μα πολύ αραιά. Για όλα αυτά και υποκλίνομαι, Αρχόντισσά μου! Χρίστος Α. Τούμπουρος ΔΙΕΥ ΚΡΙ ΝΙ ΣΕΙΣ 1. Στη στή λη Κοι νω νικά δη μο σιεύ ο νται ό σα γε γο νό τα υ πο πί πτουν στην α ντί λη ψή μας και ό σα μας γνω στο ποιούν με ε πι στο λές ή FAX οι εν δια φε ρό με νοι. 2. Νε κρο λο γί ες και φω το γρα φί ες των χω ριανών μας που α πεβί ω σαν, δη μο σιεύ ο νται μό νο ε φό σον μας α πο στέλ λονται α πό συγ γε νείς και φί λους αυ τών.

3 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 3 σφυζαν από ζωή και Έδράση όλα τα Τζουμερκοχώρια και το φετινό καλοκαίρι της λιτότητας και της αβεβαιότητας. Το κακό είναι ότι αυτή την εποχή διαβαίνουν από τα χωριά μας και εκείνοι που αποφασίζουν για την τύχη μας και μας μακαρίζουν. Δεν προλαβαίνουν να δουν και να νιώσουν τα προβλήματα που ταλανίζουν τους κατοίκους τους, ακόμα και το καλοκαίρι. Αγνοούν ότι πολλές φορές τα φαινόμενα ξεγελούν. Θα αναφερθώ σε μερικά απ αυτά τα προβλήματα που οξύνονται το καλοκαίρι όχι μόνο στο χωριό μας, τα Άγναντα, αλλά λίγο-πολύ σε όλα τα Τζουμερκοχώρια: α) Οι μισοί Αγναντίτες, χίλιοι και πλέον μόνιμοι και παρεπιδημούντες το καλοκαίρι στους οικισμούς των Αγνάντων Άγιος Γεώργιος και Φράστων, «λένε το νερό νεράκι», ενώ ακούνε στα διπλανά ρέματα να βογκάνε τα νερά των εκ του βουνού πηγών! Το πεπαλαιωμένο υδραγωγείο (1973), οι διαρροές του και η αλόγιστη κατανάλωση του πόσιμου νερού για πότισμα, σε συνδυασμό με την μη καταμέτρησή του και με την έλλειψη αλληλεγγύης και κατανόησης εκείνων των χωριανών μας που το σπαταλούν έναντι εκείνων που το στερούνται, επιτείνει το πρόβλημα. Μέχρι να ανακαινιστεί το Υδραγωγείο, επιβάλλεται τους θερινούς, τουλάχιστον, μήνες να επανέλθει η υδρομέτρηση και αν η κατανάλωση ξεπερνά ένα επαρκές για οικιακή χρήση όριο, οι σπάταλοι να υπόκειται κλιμακωτά σε πολλαπλή και «τσουχτερή» χρέωση. Είναι απαράδεκτο δίπλα από την πλατεία να παίζουν δεκάδες παιδιών πρωί, μεσημέρι, βράδυ και να σβήνουν τη δίψα τους με εμφιαλωμένο(!) νερό, αφού οι με καλαισθησία και με μεράκι δομημένες βρύσες της πλατείας του Αγ. Γεωργίου, γίνονται «ξερικές» και μοιάζουν με περικαλλή αλλά ξεχασμένα εικονοστάσια σε ερημική «καρκαμπίλα»!... Είναι ντροπή β) Το μποτιλιάρισμα των αυτοκινήτων στο δρόμο που διασχίζει την αγορά, από την πλατεία του Αγ. Γεωργίου ίσαμε τη γέφυρα του «Αγναντίτη», κάνει προβληματική τη διέλευση λεωφορείων και φορτηγών, αλλά και τη μετάβαση των μικρών οχημάτων από τον ένα μαχαλά στον άλλον. Και το κυριότερο, εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους για τα μικρά παιδιά που ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γραφ. Σοφοκλέους 33 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Tηλ. - Fax: Ε-mail: Εκδότης: Χρήστος Γ. Χριστοδούλου Πρόεδρος της Αδελφότητας Κωδικός: 3734 Yπεύθυνος τυπογραφείου: ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε. Γερανίου 7-2ος όροφος Τηλ. - Fax: Ε-mail: ξεπετάγονται ανάμεσα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα προς τα μη ορατά απ αυτά διερχόμενα. Τις απαγορευτικές πινακίδες στάθμευσης τις αγνοούν οι πάντες, κυρίως οι νεότεροι. Η πρόσληψη για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο δυο δημοτικών υπαλλήλων με αρμοδιότητα την τροχαία αστυνόμευση και όχι μόνο, θα έλυνε αυτό το πρόβλημα, αλλά και άλλα πολλά και εξίσου και σοβαρά. Το πρόβλημα ας απασχολήσει το Δήμο και ας ζητήσει τη συνδρομή όλων των φορέων και όλων των κατοίκων, πριν θρηνήσουμε αθώα θύματα. γ) Η αποκομιδή των απορριμμάτων κατά τους θερινούς μήνες πρέπει να γίνεται συχνότερα. Οι πλησίον των δρόμων και των πλατειών απορριμματοφόροι κάδοι υπερπληρούνται σε μια-δυο ημέρες και γίνονται «άνθρωπο-απωθητικοί»! Περνώντας από κοντά τους πρέπει να πιάνεις τη μύτη σου και να φεύγεις γρήγορα. ρωμάνε αποπνικτικά λόγω ταχείας αποσύνθεσης των οικιακών απορριμμάτων και ελλιπούς απολύμανσης των κάδων. Μάσκα, όμως, πρέπει να φοράς όταν πλησιάζεις τις όχθες μερικών ρεμάτων, οι κοίτες των οποίων γίνονται οχετοί απορριμμάτων και περιττωμάτων. Πλησιάστε το καλοκαίρι μερικά ρέματα που περνούν μέσα από το χωριό ή από τις παρυφές του και θα με θυμηθείτε. Ο κατάλογος των προβλημάτων δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται με την ελλιπή αστυνόμευση, την ολονύχτια ηχορρύπανση, τον ελλιπή δημοτικό φωτισμό και με άλλα πολλά υτά προβλήματα, Αανάμεικτα με πολλά παράπονα, δεν προλαβαίνουν να τα ακούσουν οι μεγαλόσχημοι θερινοί επισκέπτες που μας τιμούν για λίγο και μας μακαρίζουν. Μόνο ο πλάτανος ακούει τα γεροντάκια να λένε τα βάσανά τους κάτω από τον ίσκιο του. Εκεί κλαίνε ομαδικά τη μοίρα τους καλοκαιριάτικα, μετρούνε τη συνταξούλα τους που δεν τους φτάνει και μέσα στη γενική ανασφάλεια που νιώθουν, λένε με αγανάκτηση και απόγνωση: «Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δουλεψιές μας» Δούλεψαν σκληρά μια ολόκληρη ζωή, αγωνίστηκαν για την Πατρίδα και της προσέφεραν άφθονο ιδρώτα και αίμα για να κάνουν τα παιδιά τους να βλέπουν αισιόδοξα το μέλλον και τους εαυτούς τους να εκμετρούν το βίο τους με αξιοπρέπεια και αντ αυτών, βλέπουν τα μεν παιδιά τους άνεργα, βουτηγμένα στα χρέη, χωρίς προοπτική και ελπίδα, τους δε εαυτούς τους ένα βήμα μπροστά από το «ευτελές» και το μίζερο γήρας, χειρότερο από εκείνο των πατεράδων τους. Από εκείνους, όμως, δεν είχαν ξεριζώσει από μέσα τους την ελπίδα και την αισιοδοξία, μολονότι βαριά λαβωμένοι πάσχιζαν με νύχια και με δόντια να βγουν από τα ερείπια και τα αποκαΐδια των αλλεπάλληλων φρικτών πολέμων και να σταθούν, όπως και στάθηκαν, όρθιοι! λέ πω, α κού ω, σχολιάζω κεί, κάτω από Ετον πλάτανο, αυτά τα γεροντάκια στο γέρμα της ζωής τους, προσπαθούσαν τον περασμένο Αύγουστο να θυμηθούν πότε έφαγαν μαζί με τα λαμόγια τα λεφτά του κράτους, όπως τους «χρέωσε» επιφανής καλοφαγάς με τη ρήση: «Μαζί τα φάγαμε το λεφτά»! Προσπαθούσαν να πείσουν τους εαυτούς τους ότι δεν ήταν κλέφτες, αφού το πολύ-πολύ να έγλειφαν τα κοκαλάκια που οι φαταούλες πέταγαν. Ξάφνου ακούστηκε η φωνή ενός ως τότε σιωπηλού της παρέας, ενός μπαρουτοκαπνισμένου παλαιού δασκάλου, πολύπειρου και στην πολιτική, που με ύφος «δικηγόρου του διαβόλου», είπε περίπου τα εξής: Πράγματι, όλοι μαζί τα φάγαμε!... Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τρώγαμε από το Δημόσιο, τρώγαμε απ τα παιδιά μας, όταν παίρναμε επίδομα Εθνικής Αντίστασης, ενώ τότε ήμασταν στη σαρμανίτσα, όταν δεν ζητούσαμε απόδειξη από τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, το γιατρό, τον καθηγητή του δημόσιου σχολείου που παρανόμως δίδασκε στα παιδιά μας «κατ οίκον». Κλέβαμε το Κράτος και τους εαυτούς μας όταν δεν δηλώναμε όλα τα εισοδήματά μας στην Εφορεία, όταν κτίζαμε νύχτα ή σε «αναμπουμπούλα» το εξοχικό μας ή όταν μοιραζόμασταν με τους νόμιμα εργαζόμενους οικοδόμους το αντίτιμο των ενσήμων του ΙΚΑ, όταν οι εξ ημών «ατσίδες» ξεγελούσαν το διαβρωμένο κράτος και έδινε επίδομα τυφλότητας στους ανοιχτομάτηδες συγγενείς μας. Μαζί τα τρώγαμε όταν με ρουσφέτι διορίζαμε τα παιδιά μας στο Δημόσιο, χωρίς αυτό να τα είχε ανάγκη και, ίσως, χωρίς αυτά «να ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα»!... Εκείνα τα έτρωγαν και τα τρώνε, «ρουσφετιού ένεκεν» και όλοι μαζί εμείς (κυρίως φτωχοί, άνεργοι, χήρες, ορφανά κτλ.) τα πληρώναμε και τα πληρώνουμε και θα τα πληρώνουν και τα εγγόνια μας, «κοντόφθαλμου προσωπικού συμφέροντος ένεκεν». Με όλα αυτά και με άλλα πολλά επαληθεύεται πλήρως το: «αμαρτίαι γονέων». Προσωπικά δεν παίρνω όρκο ότι δεν έγλειψα τέτοιες ή παρόμοιες «μελένιες λιχουδιές»!... Από την εποχή του Αδάμ και της Εύας μας ξεγελάει ο «καταραμένος όφις»! Όποιος είναι βέβαιος ότι δεν αμάρτησε, έστω και «για το παιδί του», ας λιθοβολήσει πρώτος εκείνον που ισχυρίζεται ότι «μαζί τα φάγαμε». Δυστυχώς, κανένας μας δεν έμεινε εντελώς έξω από αυτά τα φαγοπότια και κανένας από εμάς δεν έβγαζε άχνα, όταν έβλεπε τα εγκλήματα εις βάρος της Πατρίδας μας, εις βάρος των παιδιών μας. Όλοι υποθάλπαμε ή ενθαρρύναμε τους εγκληματίες. Δεν δώσαμε, βλέπετε, τη δέουσα σημασία σε τούτη τη συμβουλή του Κωστή Παλαμά: «στον πόλεμο για να χτυπήστε πολεμάρχοι στα ίδια τα κορμιά σας ακονίστε τα σπαθιά». Και τώρα βλέποντας την κατάντια μας, νιώθουμε τύψεις Γρά φει ο ΧΡ. ΑΡ. ΠΑ ΠΑ ΚΙ ΤΣΟΣ και, από ντροπή, κοκκινίζουμε πιο πολύ, όταν διαβάζουμε και τους παρακάτω, εξαιρετικά επίκαιρους στίχους του ίδιου μεγάλου ποιητή μας: «Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μήτε λεβέντες Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάνα Γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι κι οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι». υτόν τον χορτάτο από Αγράμματα και εμπειρίες δάσκαλο, που διατύπωνε τις παραπάνω απόψεις, προσκάλεσε-προκάλεσε δημοσίως ένας ωτακουστής, σχετικά νέος (προφανώς «μυγιασμένος») να του κάνει δωρεάν «μαθήματα πολιτικής», προκειμένου ο άκαπνος να διδάξει τον μπαρουτοκαπνισμένο «τι εστί πολιτική»! Ακούγοντάς τον βούιζαν στ αυτιά μου τα λόγια του B.Fenster, κατά τον οποίο: «Είναι καλύτερα να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να μοιάζεις χαζός, παρά να το ανοίγεις και να διαλύεις κάθε αμφιβολία». Θυμήθηκα και τον αείμνηστο Καθηγητή Χρήστο Μπονιάκο που, μετά την ασυνάρτητη πολιτική «κατήχηση» που του έκανε ένας συντοπίτης μας απόφοιτος Δημοτικού, έλεγε σκωπτικά: «ρέ, πόσο γελοίος γίνεσαι όταν είσαι ημιμαθής!... Μερικοί, μόλις μαθαίνουν την Αλφαβήτα νομίζουν πως γίνονται σοφοί και κάνουν το δάσκαλο σ εκείνους που έχουν στο κρανίο τους ένα κρηνί γράμματα και πολλά καντάρια γνώσεις!». Θυμήθηκα όμως και το «Περί Παίδων Αγωγής» σύγγραμμα του Πλουτάρχου κατά το οποίο, όσοι διδάσκουν (και οι πολιτικοί υποχρεούνται να διδάσκουν με το παράδειγμά τους), πρέπει να είναι: «τοις βίοις αδιάβλητοι, τοις τρόποις ανεπίληπτοι και ταις εμπειρίαις άριστοι» (= ηθικοί στη ζωή, άσπιλοι στη διαγωγή και χορτάτοι από κατάρτιση και γνώσεις). Τέτοιους πολιτικούς στη μακρά πορεία της ζωής μου συνάντησα μόνο στην Ιστορία. Όσοι βρέθηκαν μπροστά μου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν λαοπλάνοι, το έπαιζαν ξερόλες και πόρρω απείχαν από τις παραπάνω προδιαγραφές του Πλουτάρχου. Γι αυτό και μας χαντάκωσαν Ε, τέτοιοι πολιτικοί, τέτοιοι «ξερόλες» και τα τσιράκια τους «δεν δικαιούνται δια να ομιλούν» διδάσκοντας. Αυτοί μετέτρεψαν τη χώρα μας σε βοθρολίμνη και τη βύθισαν στον πάτο της. Και άιντε τώρα να βρεις τον Ηρακλή, να κάνει και έναν ακόμη άθλο για να τη βγάλει από το βούρκο και να τη ξεμαγαρίσει από τους κόπρους πολλών «Αυγείων»! αρόλα όμως τα παραπά- σοβαρά και ευτράπε- Πνω λα, παρά τη γενική λιτότητα και απαισιοδοξία, οι εκδηλώσεις και τα πανηγύρια μας πήγαν αρκετά καλά. Ήθελε ο κόσμος να ξεσκάσει. Το κεντρικό πανηγύρι μας, το Καγκελάρι, ήταν εφέτος πιο νοικοκυρεμένο, πιο Ό εύτακτο. Ήταν και πιο κοντά στην Παράδοση, χάρη στην καλά οργανωμένη συμμετοχή των μελών της Χορωδίας και του Χορευτικού Τμήματος των Αγνάντων με τις μουσειακές πλέον, αλλά τιμημένες τοπικές ενδυμασίες των παππούδων μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για την καλή χορογραφία και την πολύ καλή χορωδία, αλλά και για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στα Άγναντα και αλλού!,τι γεννιέται κάποτε πεθαίνει!... Πληροφορούμαστε ότι μεταξύ των 150 Ειρηνοδικείων που συγχωνεύονται (καταργούνται) συμπεριλαμβάνονται και τα Ειρηνοδικεία της περιοχής των Τζουμέρκων, δηλ. τα Ειρηνοδικεία Δροσοπηγής (έδρα το ουργαρέλι) και Τζουμέρκων (έδρα τα Άγναντα), που συγχωνεύονται στο Ειρηνοδικείο Άρτας. Για την τοπική μας Ιστορία σημειώνουμε: Το Ειρηνοδικείο Τζουμέρκων ιδρύθηκε το 1882 με χειμερινή έδρα τα Άγναντα και θερινή τα Πράμαντα. Μετά την υπαγωγή των Πραμάντων στο Νομό Ιωαννίνων (1925) και μέχρι σήμερα, μόνιμη έδρα του Ειρηνοδικείου Τζουμέρκων είναι τα Άγναντα. Καλό είναι το νοικοκύρεμα, αρκεί να μη γίνεται μόνο για να επαληθευθεί η παροιμία: «ο ξεπεσμένος έμπορος παλιά δεφτέρια ψάχνει»! ια την ιστορία, επίσης, Γσημειώνουμε: Η παλαιά εφημερίδα των Αθηνών ΩΡΑ την δημοσίευε την είδηση: «Πρωτεύουσα της Επαρχίας Τζουμέρκων ωρίσθη η εν τω κέντρω αυτής Κωμόπολις Άγναντα». Τότε ήταν Κωμόπολη γεμάτη ζωή και δράση και τώρα ήρεμο χωριό, πολύ όμορφο με πολύ περισσότερα και πολύ πιο άνετα σπίτια, με πάρα πολλές φυσικές ομορφιές, ατσαλάκωτες από τον σύγχρονο «πολιτισμό», που τις εκτιμούν και τις απολαμβάνουν κυρίως οι πάμπολλοι θερινοί επισκέπτες, δίνοντας ταυτόχρονα και κουράγιο στους λιγότερους (και από πριν γεροντότερους) μόνιμους κατοίκους του ληροφορούμαστε ότι Πτο ζεύγος των Γυμναστών Γιάννη Θεοχαρόπουλου και Μαρίνας Αναστασίου, πανελληνίως γνωστών Αθλητών, εγκαταστάθηκε οικογενειακά στα Άγναντα. Μαθαίνουμε ότι προτίθενται να ιδρύσουν εκεί ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΕΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ή κάτι τέτοιο. Ευχόμαστε να ευοδωθεί το θαρραλέο εγχείρημά τους, να αγκαλιαστεί με στοργή και να στηριχθεί με κάθε τρόπο από όλους τους Φορείς της περιοχής, δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλους τους Τζουμερκιώτες. Η επαινετή προσπάθειά τους πρέπει να ξεπεράσει γρήγορα γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες, να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί «λόγοις και έργοις» για να ολοκληρωθεί το ταχύτερο. Θα αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή της περιοχής μας και θα αναδείξει πολλά Τζουμερκιωτόπουλα στους στίβους των πανελληνίων και διεθνών καλών αγώνων. αρτισύστατος Σύνδεσμος Φοιτησάντων στο Ο Συνέχεια στη σελίδα 4

4 4 4 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 Σοβαρά κι εύθυμα Από την ιστορία ξέρουμε, πως ο ημεροδρόμος Φειδιππίδης, το 490 π.χ. ξεκίνησε από το Μαραθώνα κι έφτασε στην Αθήνα, είπε τη λέξη «Νενικήκαμε» και ξεψύχησε. Έτσι λέει η ιστορία. Η γιαγιά η Σωτήραινα γεννήθηκε το 19 δηλ. είναι σήμερα 97 ετών. Τα χρόνια μας δεν τα μαρτυράμε. Όλη η ζωή της στα πρόβατα. Γνωρίζει και την τελευταία πέτρα των Τζουμέρκων. Που βγαίνει νεράκι, που φυτρώνει το τσάϊ, ο αμάραντος, το θρούμπι και που το ένα χιόνι, βρίσκει τα άλλο. Όταν έβρισκε ευκαιρία καθόταν πάνω σε μια πέτρα και αυτοσχεδιάζοντας τραγουδούσε. Τόσο ωραία τραγουδάει που και ο ανοιξιάτικος κότσυφας σταματάει για να την ακούσει!!! Μεγάλωσε η Σωτήραινα, τα έδωσαν τα πρόβατα τα παιδιά και της άφησαν λίγα για ν ασχολείται. Τώρα έχει περισσότερο χρόνο για τραγούδι. Τα τραγούδια της Δε μοιράζουν σαν τα σημερινά, έχουν δικό τους σκοπό. Αυτόν τον ηπειρώτικο, τον κλαψιάρικο. Ούτε αυτά τα λίγα μπορούσε να τα φέρει «γύρα» και για να μην παιδεύεται, κατέβασαν Σωτήραινα και πρόβατα στο χωριό. Ποιος σας είπε ότι τη χωράει ο τόπος. Κάθε Η γιαγιά η Σωτήραινα, η ημεροδρόμος των Αγνάντων Εδώ, για να φαίνονται τα Στρανά! πρωί μόνη της ανεβαίνει και φτάνει ψηλά στο βουνό, στην Ανάληψη, με τη μια!! Απ κει πάει στα Στρανά και αποβραδίς στο χωριό. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Τη σταμάτησα και κουβεντιάσαμε. Δεν ξέρει από φάρμακα, από χολιστερίνη, από πίεση. Λίγο τα πόδια μου διαμαρτύρονται. Πώς να μη διαμαρτύρονται, αφού έκαναν και κάνουν χιλιόμετρα. Την κατάφερα και τη φωτογράφισα με τη συμφωνία να μην το μάθει ο Χά ρις Ζά χος Γράφει ο γυιός της ο Γιώργος. Συντ/χος Δά σκα λος Πήρε τη θέση και μου - Συγγραφέας λέει: Να φαίνονται τα Στρανά!!! Δε θα το μάθει κανένας. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν το έμαθε κανένας γιαγιά Σωτήραινα. Αλήθεια, δεν το έμαθε κανένας!!! Υ.Γ. Στις 26 του Αυγούστου η άβω η Σωτήραινα ξεκίνησε το τελευταίο δρομολόγιο για τους αγγέλους. Θα θελα να χα τη ζωηράδα της και τη μακροζωΐα της. Στο καλό «πουτσαρίνα» άβω Σωτήραινα. Κι εγώ σου αφιερώνω το τραγούδι που λέει: Τα γρέκια χορταριάσανε Ρημάξαν τα κονάκια, Πέθανε ο γερο-τσέλιγκας Μέσα στο γιδομάντρι. Μείναν τα γίδια μοναχά Και τα σκυλιά ουρλιάζουν. Στο καλό!!! 4 4 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ Στο σπίτι που μέναμε, όταν φοιτούσαμε στο Γυμνάσιο Αγνάντων, η σπιτονοικοκυρά μας, η κυρα-σπυριδούλα, είχε μια όμορφη καστανοκόκκινη κατσίκα και την έδενε στο κατώι του σπιτιού, που εκτός από κατοικία της κατσίκας το χρησιμοποιούσαμε και σαν αποθήκη. Εκεί είχαμε τα ξύλα για τη φωτιά, τις τροφές για την κατσίκα, το τσίγκινο δοχείο για Η κατσικούλα μας το νερό, που τις περισσότερες φορές το κουβαλούσε η σπιτονοικοκυρά μας απ τη βρύση της γειτονιάς στο κεφάλι της, τις βεδούρες ή τα δοχεία με το τυρί και τα χαρτοκούτια με τα αυγά, που μας έστελναν οι γονείς μας απ το χωριό, το τσουβάλι με τ αλεύρι και τη σκάφη για το ζύμωμα, το καζάνι με τη σκάφη για το πλύσιμο, διάφορα μαγειρικά σκεύη και γεωργικά εργαλεία και ό,τι άλλο μπορούσε να βρίσκεται σε μια αποθήκη ενός χωριού εκείνη την εποχή. Δεμένη πάντα στην ίδια θέση μάς υποδεχόταν κάθε φορά, που μπαίναμε στο κατώι, μ ένα μικρό, χαμηλό βέλασμα κι εμείς της απαντούσαμε με κάποιο χαϊδευτικό. Ακόμα κι αν μασούσε το κλαρί της ή το χορτάρι της, σταματούσε για να μας υποδεχτεί. Ήταν από καλή ράτσα, έκανε κάθε χρόνο δυο-τρία κατσικάκια κι απ το πολύ το γάλα οι μαστοί της κόντευαν ν αγγίζουν στο έδαφος. Την άνοιξη πάντα το δροσερό ξινόγαλό της συντρόφευε στο τραπέζι Άνοιξη του 1960 σκάβοντας τον κήπο της σπιτονοικοκυράς μας. Από αριστερά: Γιάννης Κατσικογιώργος, Νώντας Γαλαζούλας, Γιώργος Τσίτσας και Χρήστος Σκανδάλης. μας τις νοστιμότατες λαχανόπιτες, που μας έφτιαχνε η σπιτονοικοκυρά μας. Τα πρωινά ακολουθούσε το κοπάδι με τις κατσίκες της γειτονιάς, που ο βοσκός οδηγούσε στη βοσκή και το μεσημέρι επέστρεφε τρέχοντας στο κατώι της. Όταν ο καιρός και η διάθεση μάς το επέτρεπαν, την παίρναμε κι εμείς τα απογεύματα και την οδηγούσαμε στην εξοχή για να συμπληρώσει τη βοσκή της. Έτσι κι εκείνο το απόγευμα οι τέσσερις συγκάτοικοι και συμμαθητές: ο Νώντας ο Γαλαζούλας, ο Χρήστος ο Σκανδάλης, ο Γιώργος ο Τσίτσας κι ο υποφαινόμενος πήραμε την απόφαση να πάμε με την κατσίκα μας στην εξοχή. Ετοιμάσαμε γρήγορα-γρήγορα τις γραπτές μας εργασίες για την άλλη μέρα, πήραμε τα βιβλία μας και με την κατσίκα μας παρέα ξεκινήσαμε. Ήθελε πάντα να προπορεύεται κι εμείς δεν της χαλούσαμε ποτέ χατίρι. Την ακολουθούσαμε πάντα κρατώντας κάποιος το μακρύ σχοινί της. γήκαμε απ την αυλή, στρίψαμε δεξιά κι ακολουθήσαμε προς τα κάτω το μονοπάτι της κάτω συνοικίας του επάνω μαχαλά. Περάσαμε το σπίτι του Θοδωρή και του Κώστα Μπαλατσούκα, του παπα-χριστόφορου και του Κίτσου Κράββαρη, της Λάμπρως του Τσιώλη,του ασίλη Κράββαρη και του Γιώργου Τούμπουρου και φτάνοντας στο σπίτι της δοκιάς του Μασσιαλή στρίψαμε αριστερά και κατεβήκαμε στην απότομη χαράδρα που σχηματίζουν τα ενωμένα ρέματα, που κατεβαίνουν απ τα Παλιάμπελα κι απ το νεκροταφείο. Ανεβαίνοντας στη συνέχεια το στενό μονοπατάκι της απέναντι πλευράς της χαράδρας, ανάμεσα στις γυμνές κι επικίνδυνες μελίστρες, φτάσαμε έξω απ το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και κατηφορήσαμε προς το «Αμπέλι» που ήταν ο τελικός μας προορισμός. Το «Αμπέλι» δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά πέντε-έξι ή και περισσότερα πεζούλια μισοκαλλιεργημένα, ιδιοκτησία της σπιτονοικοκυράς μας, παλιό αμπέλι, που το καλλιεργούσε, όσο ζούσε, ο πατέρας της κι έφτιαχνε-όπως μας έλεγε-γλυκό κρασί. Κάποια εγκαταλειμμένα εδώ κι εκεί κλήματα και μερικά γέρικα οπωροφόρα δέντρα-κυρίως συκιές-μαρτυρού- Συνέχεια στη σελίδα 6 λέ πω, α κού ω, σχολιάζω Συνέχεια από τη σελίδα 3 Γυμνάσιο-Λύκειο Αγνάντων, φαίνεται πως δε στήθηκε σε γερά θεμέλια. Η πρώτη Αρχαιρεσιακή Γεν. Συνέλευση των μελών του, που έγινε την στα Άγναντα, δεν κατόρθωσε να εκλέξει Διοίκηση, ελλείψει υποψηφίων Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ενώ δεν είχε προετοιμάσει τη διαδοχή της, δήλωσε ομαδικά αποχή από την εκλογική διαδικασία, με μια μόνο φωτεινή εξαίρεση: Εκείνη του Ιερέα π. Χρ. άγια, που προσφέρθηκε να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο, αλλά οι προσπάθειες που κατέβαλε μαζί με το προεδρείο της συνέλευσης για τη συγκρότησή του, δεν απέδωσαν. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό και με το κατά την ίδια ημέρα και ώρα αντάμωμα ομάδας συμμαθητών μας στον Καταρράκτη, δημιουργεί προβληματισμούς ως προς τη βιωσιμότητα του Συνδέσμου. ανοικτή επιστολή του Η Προέδρου της Αδελφότητάς μας κ. Χρ. Χριστοδούλου που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της Εφημερίδας μας και είχε ως θέμα της: «Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε πνοή, ζωή και προοπτική στο χωριό μας», αναπτύχθηκε εκτενέστερα και συγκεκριμενοποιήθηκε από τον ίδιο κατά τη Γενική Λαϊκή Συνέλευση της που έγινε στην κεντρική Πλατεία του Χωριού μας. Οι ιδέες και προτάσεις του έτυχαν ευμενούς αποδοχής από τους χωριανούς μας που έλαβαν μέρος στη Συνέλευση. Η αποδοχή τους οφείλεται τόσο στην αισθητή πλέον έλλειψη κρατικής φροντίδας, όσο και στο φιλόδοξο πρόγραμμα έργων που παρουσίασε ο Πρόεδρος, αλλά και στη ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και τη φερεγγυότητα των προσώπων που υποδείχθηκαν για τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Έγινε από όλους κατανοητό ότι, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, «αν δεν φτάνεις να ξυστείς μόνος σου, μην περιμένεις άλλους να σε ξύσουν». Αντιπρόεδρος της Αδελφότητάς μας κ. Χαρ. Ο Ζάχος, ερασιτέχνης ψαράς και κυνηγός (και στα δυο δεινός) διέψευσε το μύθο που λέει ότι οι κυνηγοί και οι ψαράδες μεγαλοποιούν κατά πολύ τις επιτυχίες τους ή αναπληρώνουν την έλλειψή τους τερατολογώτας. Το καλοκαίρι που μας πέρασε με φιλοδώρησε με μια από τις καλές ψαριές του, χωρίς να μάθει ποτέ «η αριστερά του τι εποίησε η δεξιά του». Δέκα «ψαρούκλες» που ξεπερνούσαν συνολικά τα δύο (2) κιλά γεύτηκα μαζί με τα εγγόνια μου. Εκείνος θα μας πει αν είναι επιδέξιος και τυχερός ψαράς ο ίδιος ή η σύζυγός του κα άνα που ψάρευε μαζί του. Να είναι καλά. Προεκτείνω την ευχή μου και στα ψάρια, να μεγαλώνουν και να συνωθούνται (όπως οι Σμυρνιοί το 1922!...) για το ποιο θα έχει τη χάρη να πρωτοτσιμπήσει το αγκίστρι του ερασιτέχνη ψαρά, του δικού μας Χάρι!!! εσούντος του Σεπτεμ- βρέθηκα σε μια Μβρίου καταπληκτική εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Περιστερίου για τον αποχαιρετισμό του Καλοκαιριού και την υποδοχή του Φθινοπώρου και του Χειμώνα. Όλα ήταν εντυπωσιακά! Μεγάλη, όμως, εντύπωση μου έκαναν και πολύ με προσγείωσαν οι ευχές που άκουσα. Τις ομαδοποιώ σε δυο κατηγορίες: Οι ηλικιωμένοι αντάλλασσαν την ευχή: «να έχουμε την υγειά μας και τη σύνταξούλα μας» και οι νέοι: «να έχουμε τη δουλειά μας»! Τα «επί θύραις» κακά ήθελαν όλοι να ξορκίσουν!... 4

5 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 5 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Στη μνήμη της ξαδέλφης μου Ανθούλας Χρ. Χαλκιά Άγναντα γαλανή * Αχ! Θάλασσά μου, Άγναντα γαλανή με τη βάρκα μου, στα νερά σου γλίστρησα στη γαλάζια την κολυμπήθρα σκίρτησα κι η καρδιά μου χρώμα πήρε μπλε μελανί. Ξάστερη Άγναντα γαληνεμένη πόσοι και πόσοι ήρθανε και φύγανε αδειανή τη φωλιά που την αφήσανε ανθρώποι και ανθρώποι αγαπημένοι. Στέρνο γης, φράγμα, πηγή, συγχωριανοί στο πατρικό το σπιτικό, πριν κοιμηθώ βασιλοπούλες κι Αη ασίλη θα ιδώ πρόσωπα κλειδιά, ν ανοίγουν οι ουρανοί. Χωριό! η θαλπωρή μου και η γωνιά διαρκώς το σκέφτομαι και βαθειά τέρπομαι μ ανοιχτά πανιά, τρεχαντήρι έρχομαι κι ας είναι κακός καιρός, βαρυχειμωνιά. ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Συνέχεια από τη σελίδα 1 έργα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ανύπαρκτων δημοτικών υπαλλήλων, των υπαρκτών μόνο στα χαρτιά Υπηρεσιών του Δήμου. Έτσι γεύονται «αντί του μάννα χολήν». Γίνονται «σάκοι του μποξ» επάνω στους οποίους εκδηλώνουν την αγανάκτησή τους οι αφημένοι στην τύχη τους κάτοικοι. Το γεγονός αυτό αποκαρδιώνει τους σοβαρούς, δημιουργικούς και έντιμους πολίτες που θα ήθελαν να προσφέρουν στον τόπο τους μέσα από το θεσμό της Τοπ. Αυτοδιοίκησης. Παραδοσιακό Καφενείο ΚΑΤΕΡΙΝΑ* Κωστήτσι Ιωαννίνων Με τον «Καλλικράτη», όπως σχεδιάστηκε και λειτουργεί, οι περισσότεροι Δήμοι των ορεινών και νησιωτικών περιοχών απομακρύνθηκαν και αποξενώθηκαν από τον πολίτη ο οποίος τους βλέπει μακριά του, μακριά από το χωριό και τα προβλήματά του. Είχαμε γράψει κατά την έναρξη της εφαρμογής του σχετικού νόμου ότι ο «Καλλικράτης» έχασε την ευκαιρία να εξομαλύνει τα όρια των παλαιών Νομών. Ας μην τη χάσει και τώρα. Στο πλαίσιο της τροποποίησής του, το Κράτος πρέπει να αναπροσαρμόσει * Η Κατερίνα είναι κόρη της Χρυσούλας Μιχ. Φίλου ΚΑΦΕ «ΛΑΜΠΡΟΣ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 - ΤΗΛ ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) Το καφέ ανήκει στο χωριανό μας Λάμπρο Καράμπαλη, που είναι γιος του Γιάννη και της Ελένης Κώστα. Άγναντα γαλανή, να μου γελάσεις τι τα φτερά μου στους βάλτους έχουν πέσει στους κάβους γερά, τα σχοινιά έχουν δέσει στο πέλαγος γλάροι βεντάλιες θαλάσσης. Αχ! θάλασσά μου, Άγναντα γαλανή αίμα, καρδιά, χρώμα πήραν, μπλέ μελανί. * Με το σφουγγάρι «της θεοφιλούς θλίψης» σκουπίζουμε τα δάκρυα, τα χέοντα στην αγναντίτικη γη. Το χώμα που σκέπασε την Ανθούλα την ξαδέλφη μας την αγαπημένη, να είναι πολύπτυχο σεντόνι πλυμένο με το λουλάκι του ουρανού της Άγναντας. Άγναντα γαλανή, αίμα, καρδιά, πήραν χρώμα μπλέ μελανί. Άγναντα γαλανή, «ενώτισε» τα παρακάλια μου για χάρη της Ανθούλας μου, στα πλάγια σου ξεφύτρωσε γαλανόλευκα άνθη, μανουσάκια και κρίνα θεόπνευστα, στην ανοιξιάτικη αυγούλα. Μητσάκης Αγνάντιος τον παλαιό διοικητικό χάρτη της Χώρας με γνώμονα τα κοινά ή συναφή γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα των περιοχών που θα υπαχθούν σε κάθε Δήμο. Δύο ή τρεις επιπλέον Δήμοι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα μπορούσε να περιορίσει αισθητά τα εξαμβλώματα του κακοστημένου και εν πολλοίς εκδικητικού, χαιρέκακου και σαδιστή Καλλικράτη. Θα απάλλασσε π.χ. τους Μελισσουργιώτες να πηγαίνουν στο ουργαρέλι (65 χλμ) μέσα από κακοτράχαλα βουνά και από παγετούς του χειμώνα, αλλά και τους εξίσου μακριά κατοίκους του Ελληνικού (Λουζέτσι) στα Πράμαντα, ενώ απέχουν από τα Γιάννινα περί τα 10 χλμ.! Προφανώς, την ίδια ταλαιπωρία υφίστανται και οι κάτοικοι πολλών άλλων χωριών των πρώην Καπιδιστριακών Δήμων Αγνάντων, Ξηροβουνίου, Τζουμέρκων και Κατσανοχωρίων, για να αναφερθούμε μόνο στους πριν από τον «Καλλικράτη» όμορους Δήμους του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων. Τέλος, όποια «μερεμέτια» και αν γίνουν στον «Καλλικράτη», εάν δε δοθούν αποφασιστικές αρμοδιότητες, πόροι και στοιχειώδη υλικοτεχνικά μέσα στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, για να μπορούν αυτοδύναμα να επιλύουν επείγοντα τοπικά μικροπροβλήματα, οι κάτοικοι των χωριών μας θα αισθάνονται όπως πάντα ξεχασμένοι, χωρίς ελπίδα να νιώσουν ποτέ τη θαλπωρή και τη ζεστή ανάσα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ επέκταση του Κράτους. (Σημ: Αναρτήθηκε και στην Ιστοσελίδα «Αετός των Τζουμέρκων» την ) Κάθε χρόνο τα παιδιά κάνουνε συμφωνία, τον άλλο χρόν ραντεβού στη δώθε την πλατεία. Μία πλατεία Ορφανή χωρίς παιδικά παιχνίδια, μονάχα κάδοι σκουπιδιών που εκπέμπουν δυσοσμία. Το πράσινο και το γκαζόν ξερό και ρημαγμένο, στα δυό παγκάκια ξύλινα το ένα είναι σπασμένο. Να πεις δεν έχουμε νερό; η βρύση στη γωνία. Με δέκα μέτρα λάστιχο γιατρεύεται η πλατεία. Θα ήθελα στο Δήμαρχο μια έκκληση να κάνω, στο νέο προϋπολογισμό να βάλει κάτι παραπάνω. Προμήθειες σε κωδικό μάσκες να αγοράσουν, να τις φοράνε τα παιδιά να παίζουν να γελάσουν. Προμήθειες και για φακούς το βράδυ να φωτίζουν, να τους κρατούν οι άνθρωποι τους φίλους να γνωρίζουν. Με το που μπαίνεις στο χωριό, απόλυτο σκοτάδι φτώχεια, μιζέρια, ερημιά την τύφλα μας τη μαύρη. Αφού για άλλα πράγματα λεφτά δεν επαρκούνε, βάλτε κολόνες φωτισμού τους συγγενείς να δούμε. Κι αν αυτό αδύνατο από έλλειψη χρημάτων, ας κάνουμε έναν έρανο εμείς, υπέρ των αδυνάτων. Και κάτι άλλο Δήμαρχε Γράφει η Αριστέα Γιαννούλα Πρέντζα Αφού ο Δήμος έφτασε σ αυτό εδώ το χάλι, τι άλλο περιμένουμε εμείς οι πιο μεγάλοι; Κι εμείς στεκόμαστε αδρανείς σαν αποκοιμισμένοι, μάλλον αυτοί που νοιάζονται είναι οι γηρασμένοι. Αυτό σημαίνει άρνηση μεγάλη αδιαφορία, το μόνο που τους συγκινεί είναι η εξουσία. Και κάτι άλλο Δήμαρχε Θέλω να σας θυμήσω, κι από τα βάθη της ψυχής χάρη να σας ζητήσω. Τους κάδους να τους φέρετε πάλι κοντά στα σπίτια, γιατί οι γέροι δεν μπορούν να κουβαλούν σκουπίδια. Οι ράχες γεμίσανε βρωμιά και πλαστικές σακούλες, τα ρέματα πνιγήκανε έχετε γειά βρυσούλες. Τουλάχιστον σ άλλα χωριά δεν ξέρω τι έχεις κάνει, όσον αφορά τα Άγναντα το έχεις παρακάνει. Μην περιμένετε λοιπόν καμμιά εμπιστοσύνη, ο κόσμος ξύπνησε (αργά) κι άφεση αμαρτιών δε δίνει. Αριστέα Γιαννούλα - Πρέντζα ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 19/11/2012 Αριθμ. Πρωτ: ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συγχωριανοί Την 24 η -10 ου πραγματοποιήθηκε η Γενική Απολογιστική συνέλευση της Αδελφότητας όπου η συμμετοχή των μελών ήταν ικανοποιητική. Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη της για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η Αδελφότητα θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων και να φέρει σε αίσιο πέρας το έργο που επωμίστηκε πριν ένα χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που τέθηκαν στη φετινή Γενική Συνέλευση. Ευχαριστεί όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Αδελφότητες του χωριού και τους καλεί για ακόμη μια φορά σε στενή συνεργασία μαζί τους. Το Δ.Σ. της Αδελφότητας έχει προγραμματίσει άμεσα τις παρακάτω εκδηλώσεις: Εκδρομή στις 15-16/12/2012 Δελφούς-Αράχοβα-Παρνασσός. Κοπή βασιλόπιτας στις 13 /1/2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ. στο κέντρο «Γεύομαι Μαγεύομαι» στο Πέραμα Ιωαννίνων. Μονοήμερη εκδρομή στο Χιονοδρομικό Κέντρο στη ασιλίτσα την Κυριακή 3/2/2013. Ετήσιος Χορός στις 3/3/2013 και ώρα το μεσημέρι στο κέντρο «Allou Gi Allou» στην οδό Γαριβάλδη 29 στα Ιωάννινα. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα θα διοργανώσουμε με την βοήθεια και συμμετοχή όλων και θα αναβιώσουμε τη Γιορτή της Αγάπης στα Άγναντα. (Θα ακολουθήσει νέα ενημερωτική επιστολή). Οι εκδηλώσεις για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την ηθική και την υλική συμπαράσταση όλων μας. Γι αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε όλοι σας στις παραπάνω εκδηλώσεις μας, καθώς και όσες άλλες θα προγραμματίσουμε προσεχώς και θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος. Να είστε πάντα καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Με φιλικούς χαιρετισμούς Από το Δ.Σ. της Αδελφότητας

6 6 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 Ο θάνατος είναι ένα φυσικό γεγονός και έτσι πρέπει ο άνθρωπος να τον αντιμετωπίζει. Φυσιολογικά, γιατί τώρα τελευταία από αυτή την άποψη τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο χωριό μας. «Φεύγουν» άνθρωποι νέοι, σε παραγωγική ηλικία προτού ακόμη προφτάσουν να δουν αποκατεστημένα τα παιδιά τους. Αυτό έγινε και με την Αικατερίνη Τασιοπούλου συζ. Όμηρου Καπέλη, που έφυγε από κοντά μας μόλις σαράντα πέντε (45) ετών- στις 31/7/2012, προτού χαρεί την επιτυχία της κόρης της Χριστίνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Παιδαγωγικό. Ο κάθε καλόβουλος και καλόπιστος θα έλεγε: «Δεν περίμενε τουλάχιστον είκοσι μέρες ο Χάρος, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα;» Η καταγωγή της Κατερίνας ήταν από τα Λαγκάδια Αρκαδίας και μαζί με τον Όμηρο απέκτησαν δύο κόρες τη Σοφία και τη Χριστίνα. Ήσυχη, ήρεμη και με περιεχόμενο άνθρωπος αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια την ασθένειά της και άφησε παρακαταθήκη στις κόρες της το ήρεμο του χαρακτήρα της και την ευγένεια της ψυχής της. Εκφράζουμε τα αληθινά συλλυπητήριά μας. Χρήστος Α. Τούμπουρος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟ ΜΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 33 ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ Ε-ΜAIL: agnanta.com.gr ΠΡΟΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Αξιότιμοι Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ εκφράζει ομόφωνα τις θερμές του ευχαριστίες για την οικονομική ενίσχυση των τριακοσίων (300) ευρώ που ευγενώς προσφέρατε στην Αδελφότητά μας. Η δωρεά σας συνέβαλε την αρτιότερη διοργάνωση και προβολή των φετινών αθλητικών εκδηλώσεων που, εδώ και μια δεκαετία, γίνονται κάθε χρόνο στα Άγναντα από την Αδελφότητά μας κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου. Η συνεισφορά σας, που ανακοινώθηκε ενώπιον εκατοντάδων παιδιών και γονέων κατά την τελετή έναρξης των εκδηλώσεων, εκλαμβάνεται από εμάς ως έμπρακτη αναγνώριση του πολιτιστικού έργου του Σωματείου μας, αλλά αποτελεί και απτό δείγμα των πολιτιστικών ευαισθησιών του Συνεταιρισμού σας, ενός Συνεταιρισμού του Νομού μας με το δικό σας κύρος και τη δική σας Πανελλήνια εμβέλεια και προσφορά, που μας κάνει υπερήφανους ως Αρτινούς. Ευχαριστώντας και πάλι για την προσφορά σας και συγχαίροντάς σας για τις πολιτιστικές σας ευαισθησίες, ευχόμαστε ευόδωση των εργασιών και των στόχων του Συνεταιρισμού σας και διατελούμε. Με ιδιαίτερη τιμή ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΥΛΙΟ Η Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος ΑΝΤ. ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ Συνέχεια από τη σελίδα 4 βλέπουμε ψηλά μπροστά μας, σαν την ύπαρξη του παλιού επάνω στη στροφή του αμαξιτού δρόμου, τρεις-τέσσερις αμπελιού. Φτάνοντας αφήσαμε ελεύθερη την κατσίκα μας να βο- έκαναν τον απογευματινό απ τους καθηγητές μας, που σκήσει κι εμείς διασκορπιστήκαμε δεξιά κι αριστερά, πιά- Δεν τους χαιρετήσαμε, γιατί τους περίπατο. σαμε ο καθένας μας από μια ήταν αρκετά μακριά μας και ήσυχη γωνιά κι αρχίσαμε να συνεχίσαμε το δρόμο μας. προετοιμάζουμε τα μαθήματα Την άλλη μέρα στο μάθημα της επόμενης ημέρας. των Θρησκευτικών ο Θεολόγος μας ο Χρήστος ο Καράμπαλης: Η κατσικούλα μας έτρωγε -Χθες το απόγευμα είδα μερικούς από σας, που γύριζαν λαίμαργα το χορτάρι και πότεπότε σήκωνε το κεφάλι της με τα βιβλία τους και με μια για να βεβαιωθεί ότι ήμαστε κατσίκα απ την εξοχή. Μπράβο τους! «Το τερπνόν μετά του κοντά της και δεν την εγκαταλείψαμε. Κάπου-κάπου μας ωφελίμου!». Και το γάλα και το χαιρετούσε μ ένα ελαφρό βελασματάκι. Κι απευθυνόμενος σ εμένα διάβασμα στην εξοχή. Όταν πια η ώρα είχε περάσει χαμογελώντας: κι ο ήλιος πλησίαζε να βασιλέψει, η κατσίκα μας είχε χορτάγιώργο; -Έτσι δεν είναι, Κατσικοσει κι εμείς είχαμε ολοκληρώσει τη μελέτη μας. Πιάσαμε και απάντησα εγώ ανταποδίδο- -Μάλιστα, κύριε καθηγητά, πάλι το σχοινί και αργά-αργά ντας του το χαμόγελο κι έχοντας συγκεντρώσει επάνω μου ανηφορήσαμε επιστρέφοντας προς την Αγία Παρασκευή. τα μάτια όλης της τάξης. Ακολουθώντας το μονοπάτι βρεθήκαμε έξω ακριβώς Συνταξιούχος Δάσκαλος Γιάννης Κατσικογιώργος απ το εκκλησάκι και ξαφνικά Katsikogiorgos.webnode.com ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Συνέχεια από τη σελίδα 1 Πάρκου Τζουμέρκων -Περιστερίου- Χαράδρας Αράχθου με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών ίκου-αώου-πίνδου, θέτουμε υπόψη σας και τις παρατηρήσειςαπόψεις της Αδελφότητάς μας που εκπροσωπεί τους υπερτρισχίλιους απόδημους Αγναντίτες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η προβλεπόμενη από το σχέδιο νόμου συγχώνευση των ανωτέρω Φορέων Διαχείρισης, περισσότερο θα βλάψει παρά θα ωφελήσει διότι: 1) Δεν λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά οικολογικά, γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά κριτήρια των περιοχών των υπό συγχώνευση Φορέων. 2) Οι περιοχές των εν λόγω Φορέων διαφέρουν ως προς τη χλωρίδα και την πανίδα, οι οποίες χρήζουν διαφορετικής προστασίας και εποπτείας. 3) Η συγχώνευση θα δυσχεράνει τη διοικητική και οργανωτική λειτουργία του ενιαίου Φορέα, του «Φορέα Διαχείρισης Πίνδου», λόγω της απέραντης έκτασής του, των μη συναφών προβλημάτων, αλλά και της διασποράς των Μελών της Διοικήσεώς του σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία. Η δε έδρα του υπό σύσταση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης στους Ασπαγγέλους Ιωαννίνων θα είναι δυσπροσπέλαστη από τα εκτός Ιωαννίνων μέλη της Διοικήσεώς του με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του Δ. Σ. Πέραν αυτών, η εργώδης προσπάθεια της Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων με την επιτυχή διοργάνωση κατά το παρελθόν θέρος σειράς ενημερωτικών ημερίδων στην περιοχή του, ευαισθητοποίησε περιβαλλοντικά τους κατοίκους της περιοχής των Τζουμέρκων, οι οποίοι αγκάλιασαν με ενθουσιασμό το «δικό» τους Εθνικό Πάρκο. Αν αυτό χάσει την αυτοτέλειά του, ο ενθουσιασμός τους θα δώσει τη θέση του στην απογοήτευση και στην πικρία των πάντα ξεχασμένων και παραγκωνισμένων Τζουμερκιωτών. Για όλους αυτούς τους λόγους και δεδομένου ότι οι δαπάνες λειτουργίας του (που δεν βαραίνουν τον κρατικό Προϋπολογισμό αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση), δεν προβλέπεται να μειωθούν αλλά, μάλλον, να αυξηθούν με τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων, υποβάλλουμε θερμή παράκληση, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων να διατηρήσει τη διοικητική του αυτοτέλεια. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Με ιδιαίτερη τιμή Περιφερειάρχη Ηπείρου Κύριον Αλ. Καχριμάνη ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗ- ΤΑΣ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρ. Χριστοδούλου Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αντ. Σαλούρου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ύστερα από τις αρχαιρεσίες της , για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, και την συγκρότησή του σε σώμα την , η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακάτω: Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Κορδαλής Άγγελος Αντιπρόεδρος: Νάτσης Απόστολος Γεν. Γραμματέας: Παππάς Αθανάσιος Ταμίας: Κοντογεώργος Χριστόφορος Μέλος: Γιαννούλα - Πρέντζα Αριστέα Αναπληρωματικό μέλος: Σκουλικαρίτης Αχιλλέας» Ζολώτας Θεόδωρος Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος: Ντούβαλης Δημήτριος Μέλος: Ζολώτα Αγαθή» : Μπαζούκα Μαρίνα Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Κορδαλής Άγγελος Ο Γεν. Γραμματέας Παππάς Αθανάσιος ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Αγόρος Φάνης του Δημοσθένη ουνάκη Κολιού Σοφία Γκουβά Αικατερίνη Δεβέκου Νούτσου Φωτεινή Ευταξία Αθηνά...50 Ευταξίας Κων/νος...50 Ζάχου του Δημητρίου Ζήση-Κράβαρη Πηνελόπη Ιωάννης Χριστοδ. Φλούδας Καπέλης Γεώργιος Αθανασίου Καπέλης Ιωάννης του Λάμπρου Κατσούδα Πανταζή Διονυσία Κολιού ουνάκη Σοφία Κοντογιώργος του Αθανασίου Κούκος Δημήτριος του Ιωάννου Κράβαρη Ναυσικά Κώστας Γεώργιος του Κω/νου (Στράνα) Κωστούλας ασίλειος του Κων/νου Κωστούλας Γιάννης του Κων/νου Κωστούλας Κώστας του ασιλείου Λεμονιάς Παναγιώτης του Λιαγκόπουλος Κων/νος Λιαγκοπούλου Γεωργία Μακροπάνος Γεώργιος ασιλείου Μαυροπάνος Δημήτριος του Σωτ Μηνά Ευαγγελία του Κων/νου Μπάρπας Ιωάννης Νικολός Θανάσης του Ιωάννη Νικολός Κων/νος του Ιωαν Παπά-Μανούσου Νίκη Παπακίτσος Ιωάννης του Κων Παπακίτσος Χρήστος του Αριστείδη Πολύζος Γεώργιος του Χρήστου Πορφυρίδου Καπέλη Ευτυχία Ρίζος ασίλειος του Χρήστου Ρίζος Γεώργιος του Χρήστου Ρίζος Χρήστος του ασιλείου Σιαπάτη Δήμητρα του Γεωργίου Σιαπάτης Κων/νος του Γεωργίου Σκουληκαρίτης Τάκης (Δημήτρης) του Στυλιανού Τάτσης Μιχαήλ του ασιλείου Τσιμπέρης Σωτήρης του ασιλείου Φίλου Νίκη του Αριστ Χαλκιάς Ευάγγελος του Σπυρίδων Χάρου Σταυρούλα Χριστοδούλου Ελευθ. χήρα ασιλείου Χριστοδούλου Χρήστος του Γεωργίου ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Σκουφά & Νόρμαν 18 Άρτα Τηλ.: Ε-mail: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ ΜΑΖΕΥΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΠΟ ΔΕΝΔΡΑ, ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ, ΤΑΡΑΤΣΕΣ κ.λπ. ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: &

7 7 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ α έλεγα πως συνιστά απόλυτο και απύθμενο Θθράσος να παραβλέπει κάποιος την ορμήνια του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά: «Δεν πρέπει κανείς να γράφει παρά για ό,τι αγαπά. Με την ξεχασιά και τη σιωπή τιμωρούμε τα άσχημα και τα πρόστυχα». Έλα, όμως, που συγκεκριμένες συμπεριφορές, συγκεκριμένων προσώπων, δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις και σε πιάνει ο οξαποδώ και αναιρείς τις όποιες αποφάσεις σου Γιατί, πώς να το κάνουμε, η ιστορία του καθενός στον πολιτικό τομέα, στην κοσμοθεωρία (του;) και στην πολιτική του δράση, τον ακολουθεί εσαεί και τον διακρίνει όσες προβατοπροβιές και να βάλει, όσο φούμο κι αν φάει, κι όσες κωλοτούμπες κι αν κάνει. Κι από την άποψη αυτή «τα υποπόδια και τα οργανέτα» πρέπει να ξεσκεπάζονται. Κακό της πολιτείας ο κλέφτης άρχοντας Φέτος, παράδοξα, στη μέση του καλοκαιριού τα παιδιά της πολιτείας αλλάξαν λόγια στα κάλαντά τους: Λένε για κλέφτες άρχοντες, για προδότες αρχηγούς, για μαύρα λουλούδια, για σκοτεινούς καιρούς. «Μας κλέψαν την ελπίδα, μας κλέψαν τη χαρά!» Υψώσατε τάχιστα το μνημείο της καταισχύνης, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα παιδιά. Από τη συλλογή Ληξίαρχος (1966) του Θανάση Φωτιάδη Σ Για το Ταχυδρομείο στην Άγναντα Στον «υγιή ανταγωνισμό» και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες... υντριπτικές αλλαγές σε βάρος του χαρακτήρα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει της εφαρμογής της πλήρους «απελευθέρωσης» της ταχυδρομικής αγοράς από την 1/1/2013. Με πρόφαση την προώθηση του «υγιούς ανταγωνισμού» στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών μελετώνται σενάρια που αφορούν στην αντιμετώπιση του «κοστοβόρου» δικτύου, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια, πρόσβαση στο δίκτυο και στο σύνολο των υποδομών τους των ιδιωτικών ταχυδρομικών εταιρειών, καθώς και επιβολή κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ - μέχρι σήμερα εξαιρούνται. Με απλά λόγια, αποφασίστηκε και θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο υποκαταστημάτων, ενώ με βάση τον εξωφρενικό ισχυρισμό ότι εξαιτίας του εκτεταμένου δικτύου τους κατέχουν «κυρίαρχη θέση στην αγορά», άρα «στρεβλώνεται ο υγιής ανταγωνισμός», προωθείται η χρήση του - δημόσιου - δικτύου από τις ιδιωτικές εταιρείες, ενώ προβλέπεται και η κατάργηση της εξαίρεσης από την καταβολή ΦΠΑ που ίσχυε μέχρι σήμερα για τα ΕΛΤΑ. Εξαίρεση χάριν της οποίας μπορούν και διατηρούνται ακόμη σχετικά χαμηλές οι τιμές των υπηρεσιών που προσφέρουν τα δημόσια ταχυδρομεία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ετήσια έσοδα των ΕΛΤΑ κυμαίνονται στα 370 εκατ. ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών έχουν έσοδα περίπου 270 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 90% αποκομίζουν οι 9 μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Μπορεί ο πρόσφατος νόμος του υπουργείου Υποδομών για την «απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς» να όριζε ότι τα ΕΛΤΑ παραμένουν «Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» μέχρι το 2028 και άρα κατά κάποιο τρόπο να εξασφάλιζε προσωρινά τον δημόσιο χαρακτήρα τους, ωστόσο όπως όλα δείχνουν η παράδοση και της εγχώριας ταχυδρομικής αγοράς σε λίγες μεγάλες εταιρείες θα επέλθει πολύ πιο σύντομα. Η αλήθεια είναι αυτή. Συνεπώς, τα περί χώρου κλπ. δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Άντε, λοιπόν, να ακουστούν οι φωνές μας για το Ταχυδρομείο στην Άγναντα. Δεν μας σιουράει κανείς. Εάν τους συμφέρει, θα το κλείσουν Τόσο απλά. ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ (Για γέλια και για κλάματα) Π Γρά φει ο Χρί στος Α. Τού μπου ρος αραστάσεις, υπομνήματα, παρακάλια, αιτήματα. Με μια λέξη αγώνας όλων των Τζουμερκιωτών γι αυτόν τον δρόμο. Γι αυτή την κατασκευή της αμαξιτής οδού στα Τζουμέρκα. Από το Ουσιαστικά ακόμη το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. «Ο εν Αθήναις Σύλλογος «Τα Τζουμέρκα» (Άρτης) υποβάλλει υπόμνημα δια την κατασκευήν αμαξιτής οδού εν τη επαρχία Τζουμέρκα». Εφημ. ΣΚΡΙΠ Φύλλο: 5/2/1927, σελίδα 1 Ενίοτε και τα παρακάλια μετατρέπονταν σε απειλές, γιατί τους Τζουμερκιώτες τους είχε ζώσει για τα καλά η πείνα. «ουλγαρέλι. 6 του Απρίλη. Ο ορεινός πληθυσμός της επαρχίας Τζουμέρκων- Θεοδωρίας του νομού Άρτας εμπαίζεται από το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας. Ο τρόπος της διανομής του καλαμποκιού και η διαρκής έλλειψή του κρατούν σε αναβρασμό τον αγροτικό πληθυσμό, που δηλώνει ότι θα κάψει την Άρτα.» Εφημ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 7/4/1936, σελίδα 4 Αλλά οι ιθύνοντες έπασχον από βαρηκοΐα. «ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ Η Κοινότητα Χοσέψεως έστειλε στον εδώ Σύλλογο των Τζουμέρκων το εξής τηλεγράφημα: «Ενεργήσατε αποσταλή καλαμπόκι κάτοικοι ορεινών χωρίων κινδυνεύουν αποθάνουν πέινης 7 ημέρας Πάσχα». Το τηλεγράφημα είναι χαρακτηριστικό για την πείνα που επικρατεί στα χωριά, αλλά και για την παντελή τους εγκατάλειψη από τη μοναρχική κυβέρνηση». Εφημ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Φύλλο: 5/4/1936, σελίδα 5 Μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα; Τι μας θυμίζει, τι μας θυμίζει «ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΤΑ, 19 Νοεμβρίου. Ο ανεξάρτητος ενιζελικός υποψήφιος κ. Γεώργιος Γαργάκος, τυχών ευμενούς υποδοχής ενταύθα και εις τα χωρία των πέριξ κειμένων δήμων ανεχώρησεν προς επίσκεψιν των δήμων Τζουμέρκων, αναπτύσσων πανταχού τας ανορθωτικάς αρχάς του.» Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, Φύλλο: 20/11/1910, Σελίδα: 4 Διαχρονικό το φαινόμενο! Να, όμως και μια καλή είδηση. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΠΟΤΕ «ΘΑ ΔΙΑΣΩΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ. ΛΑΡΙΣΑ. 3. (Του ανταποκριτού μας). Ο χωρικός Απόστολος Γκούγιας εκ Δασοχωρίου ισχυρίζεται ότι ωμίλησε με το Άγιον Πνέυμα το οποίον του εδήλωσεν ότι εντός επτά ετών θα επέλθη ένωσις όλων των εθνών του κόσμου υπό την χριστιανικήν θρησκείαν. Εάν όμως κλονισθή η συμφιλίωσις αυτή τότε θα συντελεσθή η καταστροφή του Σύμπαντος και ότι μόνον εκ της Ελλάδος θα διασωθή η περιοχή Τζουμέρκων-Αγράφων. Ο Όλυμπος θα κρημνισθή και θα μεταβληθή εις καλλιεργουμένην έκτασιν. Επίσης ο χωρικός Γκούγιας είπεν ότι το Άγιον Πνέυμα του απεκάλυψεν ότι εις τον παράδεισον εισέρχεται εις τους 100 ένας οι δε υπόλοιποι 99 πηγαίνουν εις την κόλασιν. Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Φύλλο: 4/2/1955, σελίδα: 6 Τώρα καταλαβαίνουμε, γιατί εμφανίστηκαν αυτοί οι σωτήρες επενδυτές και θέλουν να σώσουν τα Τζουμέρκα! Περονόσπορος έπεσε παντού. Τότε και τώρα. «Εις τον δήμον Πέτα ο περονόσπορος ανεφάνη σποραδικώς εις διαφόρους θέσεις των κτηματικών περιφερειών Μπαρτσούκι και Τσέλκα, ως και εις το Κομπότι και Σελλάδες. Όπου εγένετο ράντισις δια θεϊκού χαλκού η νόσος εμφανίζεται ασθενής και ακίνδυνος, όπου δε δεν εγένετο τοιαύτη, ο περονόσπορος ενέσκηψεν ακράτητος. Εις τον δήμον Αγνάντων ενέσκηψε νόσος άγνωστος εις τας αμπέλους Αγνάντων, Ραφταναίων, Σκλούπου και Κουσοβίστη. Ο δήμαρχος Αγνάντων ζητεί την αποστολήν γεωπόνου προς διάγνωσινβτης νόσου». Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, Φύλλο: 11/5/1902, σελίδα: 2 Τότε ήταν δύσκολη η «διάγνωσις της νόσου». Τώρα είναι γνωστή. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ!!! 7 7 ριν ένα χρόνο, τότε συ- όλα. Στις 31 Πνέβησαν Μαΐου ο πατέρας μου όπως όλοι γνωρίζετε είχε ένα ατύχημα και εισήχθη αμέσως στο νοσοκομείο, παλεύοντας για τη ζωή του με την υποστήριξη μηχανημάτων. Από κείνη τη μέρα λοιπόν, η μητέρα μου, εμείς και ορισμένοι από εσάς μπαινοβγαίναμε στο νοσοκομείο περιμένοντας να ακούσουμε μια θετική εξέλιξη, κάτι ενθαρρυντικό από τους γιατρούς ώστε να πιστέψουμε ότι ο Κατσούδας θα ήταν και πάλι κοντά μας γερός και δυνατός. Όσο όμως και να ελπίζαμε, όσο και είχαμε προσευχηθεί τα νέα στις 21 Ιουνίου ήταν δυσάρεστα. Ο Κατσούδας στις 21 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 2 παρά δέκα το μεσημέρι έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω ένα αναπάντητο ΓΙΑΤΙ!; Πέταξε σαν Άγγελος στον ουρανό χωρίς ένα Αντίο. Στη μνήμη του πατέρα μου Ύστερα από ένα χρόνο λοιπόν είμαστε και πάλι εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του μπαμπά μου κλείνοντας ένα χρόνο από τότε που μας άφησε εδώ και πέταξε ψηλά στον ουρανό. Ένας άνθρωπος λοιπόν γεμάτος χαρά, ζωντάνια, αισιοδοξία και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει συγγενείς και φίλους με ανταμοιβή ένα απλό ευχαριστώ. Εργατικός, δουλεύοντας σκληρά για να μην λείψει τίποτα από την οικογένειά του. Δύο πράγματα απεχθανόταν μόνο την αχαριστία και το ψέμα. Επίσης θα ήθελα να πω ένα τεράστιο μπράβο και ευχαριστώ που παρά τον πόνο της προσπαθεί μόνη της και αντιμετωπίζει ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Μαμά! Σε ευχαριστούμε για όλα. Αν και ξέρω πόσο δύσκολο είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο πονάς γιατί άλλος ο πόνος της συζύγου, άλλος της μητέρας και άλλος του παιδιού. Γιαγιά! Κουράγιο είναι η μόνη κουβέντα που μπορώ να σου πω. Αδερφάκια μου! Σας αγαπώ Χρύσα Παπαθεοδώρου Ειδικός Παθολόγος πάρα πολύ, να ξέρετε πως ο μπαμπάς ακόμα κι αν έφυγε είναι εδώ και μας προσέχει! Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας έχετε σταθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καθώς και όλους εσάς που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του πατέρα μου. Και ας μην ξεχνάμε πως ο Κατσούδας ζει στις καρδιές μας και κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του καθενός μας. Η πολυαγαπημένη του κόρη Μαριάνθη * Υ.Γ. Για συναισθηματικούς λόγους δεν κατάφερα να τον αναγγείλω) Μπιζανίου 29 Ανατολή, Ιωάννινα Τηλ./fax.: , κιν.:

8 8 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ των απανταχού Αγναντιτών «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ» Γενική Συνέλευση Στις 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. του Συλλόγου. Πρόεδρος και Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης εκλέχτηκαν ομόφωνα ο κ. Χρίστος Ρίζος και η κ. Λαμπρινή Στάμου αντιστοίχως. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων και αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στα παρακάτω θέματα. Πεπραγμένα: 1. Στην Εκδήλωση που έγινε στις 28/7/2011 με τη χορευτική ομάδα «Μερακλήδες» του Νομού Άρτας και την τηλεοπτική κάλυψή της από το σταθμό Art Tv. 2. Στην κοπή της ασιλόπιτας που έγινε στις 7/1/ Στην Εκδήλωση της αποκριάς στις 26/2/ Στη γιορτή της Πρωτομαγιάς. 5. Στην Εκδρομή που έγινε το Μάιο στο Περτούλι. 6. Στη συγκρότηση παιδικο-εφηβικής χορευτικής ομάδας. 7. Στην αγορά και τοποθέτηση 4άρων καθρεφτών δρόμου. 8. Στην αγορά και τοποθέτηση ιστού και Σημαίας στο μνημείο. 9. Στην ανακατασκευή του επάνω νερόμυλου και διευκρίνισε ότι με τα έργα εξωραϊσμού που έγιναν στη νεροτριβή, ο Σύλλογος δεν είχε καμία οικονομική συμμετοχή. 10. Στον Εθελοντισμό, επαίνεσε και ευχαρίστησε όλους που με πολλή καλή διάθεση συνδράμουν το Δ.Σ. του Συλλόγου σε όλες του τις δραστηριότητες. 11. Στην κοινή σύσκεψη που έγινε στις 4 Μαΐου 2012 με το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγνάντων, στην οποία συζητήθηκαν προβλήματα του χωριού. Η ενημέρωσή σας για την πορεία τους, είπε, είναι έργο του Συμβ. Τοπ. Κοινότητας. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Μετά ο Πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων του επομένου χρόνου: 1. Στις εκδρομές που θα αρχίσουν μετά τον Αύγουστο. 2. Στη συγκρότηση και λειτουργία χορευτικής ομάδας μεγάλων. 3. Στις εορταστικές Εκδηλώσεις που ήδη έχουν καθιερωθεί. 4. Στον προγραμματισμό για την αλλαγή στέγης του κάτω νερόμυλου. 5. Στη συνέχιση των εξωραϊστικών παρεμβάσεων. Εγκαίνια Νερόμυλου Στις 29 Ιουλίου, στις έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος νερόμυλου. Τον Αγιασμό έκαναν οι Αιδεσιμότατοι ιερείς του χωριού μας Σπύρος και Λάμπρος, οι οποίοι εν συνεχεία άνοιξαν την είσοδο του μύλου. Η προσέλευση ήταν αθρόα, όλο το χωριό, και όχι μόνο, ήταν εκεί, ο ενθουσιασμός για το έργο μεγάλος. Μια ιστορία 150 χρόνων ζωντάνεψε για να συνεχίσει να γράφει νέες σελίδες. Χαιρετισμό απηύθυναν ο παπά Λάμπρος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κων/νος Αλ. Παπακίτσος, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Αγναντιτών Ιωαννίνων αγγέλης Γεωργονίκος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιοχωρίου ίκτορας Μπαζούκας. Παρέστησαν μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Τάκης Χριστοδούλου και μέλη της Αδελφότητας Αθηνών, μέλη Συλλόγων του χωριού μας και χωριών του Δήμου μας. Την κεντρική ομιλία με θέμα «Ο ανακαινισμένος νερόμυλος, ένα ιστορικό μνημείο» έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Η τελετή έκλεισε με το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας, που χόρεψε με απόλυτο συγχρονισμό τραγούδια του τόπου μας. Η παρουσία τους εκπληκτική, η δουλειά που γίνεται στο τμήμα μοναδική, τα χειροκροτήματα έντονα και παρατεταμένα. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Συνδρομές μελών Με την Ανακοίνωση 122 (Ιαν. 11), που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 174 της Εφημερίδας «Τα Άγναντα», είχαμε κάνει την αρχή να δημοσιεύουμε τις συνδρομές των μελών μας μια φορά το χρόνο. Σε εκείνη την Ανακοίνωση είχαμε συμπεριλάβει τις συνδρομές που λάβαμε το έτος Τις συνδρομές του έτους 2011 τις καταγράψαμε στην Ανακοίνωση 165 (Ιαν. 12) η οποία ήταν να δημοσιευτεί στο φύλλο 178 της Εφημερίδας. Επειδή σ αυτό το φύλλο είχαμε γεμίσει μια σελίδα με τις Εκδηλώσεις που κάναμε στο χωριό και προκειμένου να μην επιβαρύνουμε με μία ακόμη σελίδα την Εφημερίδα, δε δώσαμε για δημοσίευση την Ανακοίνωση με τις συνδρομές. Είναι γνωστό ότι, μετά την κατάργηση της έκπτωσης στα ταχυδρομικά τέλη, η Εφημερίδα της Αδελφότητας Αθηνών με μεγάλη οικονομική δυσκολία εκτυπώνεται και ταχυδρομείται. Το Δ.Σ. Εκδρομή Τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, ο Σύλλογος πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή, δια μέσου Ηγουμενίτσας, στους Άγιους Σαράντα και σε χωριά του Αργυροκάστρου. Η επιστροφή έγινε από την Κακαβιά. Γυρίσαμε την ιστορία πολλές σελίδες πίσω. Η θύμησή μας πέρασε από τις ηρωικές σελίδες δόξας πού γράφτηκαν το έπος του Σ αυτούς τους ήρωες αποτίσαμε φόρο τιμής με τρισάγιο στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στο χωριό ουλιαράτι. Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Με λαμπρότητα γιορτάστηκε κι εφέτος στις 6 Αυγούστου η μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Παλαιοχώρι. Από την παραμονή πρωί πρωί η πλατεία του συνοικισμού μας άλλαξε όψη. Τοποθετήθηκαν καρέκλες, τραπέζια, ψησταριές, ψυγεία, στέγαστρο για το ενδεχόμενο βροχής, πατάρι για την ορχήστρα, πάγκοι για παιδικά παιχνίδια χαλβάδες κ.λ.π. και μέχρι το απόγευμα όλα ήταν έτοιμα. Η καμπάνα σήμανε για τον εσπερινό και πάρα πολλοί ήταν σωστοί, που με ευλάβεια προσήλθαν στην εκκλησία να προσκυνήσουν και ν ανάψουν ένα κερί στην εικόνα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Με κατάνυξη παρακολούθησαν τον εσπερινό και την αρτοκλασία. Απ όλους τους προσκυνητές δεν πέρασε απαρατήρητη η ανακαίνιση, που έγινε σταδιακά τα τελευταία χρόνια στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Με τα πενιχρά έσοδα, η εκκλησία λειτουργεί μία φορά τον χρόνο στις 6 Αυγούστου, έγινε συντήρηση και πολλές αλλαγές, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, που βοήθησαν είτε με προσωπική εργασία, είτε συνεισφέροντας οικονομικά και πρωτίστως στον Πάνο Ντούβαλη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια κατέβαλε κόπο και διέθεσε πολύ χρόνο για την παρακολούθηση των εκάστοτε εργασιών. Με τις άοκνες και επίπονες προσπάθειές του βλέπουμε σήμερα την εκκλησία και αισθανόμαστε ευτυχείς, που δεν την κατάπιε ο αδηφάγος χρόνος. Όταν έπαψε να λειτουργεί σαν ενορία, ύστερα από την αποχώρηση του αείμνηστου παπα-χρήστου Γιαννούλα, η εκκλησία σιγά σιγά άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα. Χρειάστηκε ν αντικατασταθούν πόρτες παράθυρα νταβάνι πατάρι σοβάτισμα (γιατί το παλαιό κατέρρεε). Έγινε αμμοβολή εξωτερικά, γύρω γύρω τοποθετήθηκε πλακόστωτο, επισκευή στέγης και άλλα. Τελευταία τοποθετήθηκε καινούργιο ξυλόγλυπτο τέμπλο, η αξία του οποίου για τα οικονομικά δεδομένα της εκκλησίας μας είναι δυσβάσταχτη. Ευελπιστούμε όμως στην συνδρομή του κάθε χωριανού μας, η οποία ομολογουμένως ανήμερα της εορτής ήταν γενναιόδωρη. Ο Πάνος αισιόδοξως! Θα το ξεχρεώσουμε, θα πάμε και του χρόνου να πούμε τα πάθη του Χριστού στο χωριό την Μ. Παρασκευή. Η αισιοδοξία του και η αυτοπεποίθησή του συνεπαίρνει και τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, που με την αγαστή τους συνεργασία δεν αφέθηκε η εκκλησία στην μοίρα που όλα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια έχουν. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε με προσωπική εργασία από τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας και συντηρήθηκε, σε δύσκολες εποχές, για πολλά χρόνια. Έχουμε ηθική υποχρέωση εμείς οι νεότεροι να την κρατήσουμε όρθια και κάθε χρόνο ο επισκέπτης προσκυνητής στις 6 Αυγούστου ν αφήνει τον όβελό του αγόγκυστα, συνεισφέροντας ότι κι αυτός στον εξωραϊσμό της. Ολοκληρώνεται σταδιακά και η αγιογράφησή της από προσφορές ευσεβών χωριανών μας. οήθειά τους. Μετά την αρτοκλασία σύσσωμο το εκκλησίασμα μετέβηκε, όπως κάθε χρόνο, στον τόπο εκτέλεσης τεσσάρων χωριανών μας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής λίγο έξω από τον συνοικισμό μας, όπου τελέσθηκε τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των αδικοχαμένων χωριανών μας. Πριν το φως της ημέρας δώσει τη θέση του στο σκοτάδι άναψαν οι προβολείς στην πλατεία και σιγά σιγά παρέες παρέες κάλυψαν σχεδόν, όλα τα τραπέζια. Τζουμέρκα μου περήφανα, βουνά μου ξακουσμένα ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε από την ορχήστρα. Ο χορός δεν άργησε ν αρχίσει και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Ανήμερα της γιορτής η πλατεία του συνοικισμού μας κατακλύστηκε από κόσμο. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον δρόμο, που οδηγεί προς τα Πράμαντα. Τα αυτοκίνητα διπλοπαρκαρισμένα για χιλιόμετρα πριν και μετά το Παλαιοχώρι. Κυκλοφοριακή αταξία σ όλο της το μεγαλείο. Έλλειπε ο νόμος. Τροχονόμος πουθενά. Υπομονετικά όμως όλοι προσήλθαν στην εκκλησία, άναψαν το κεράκι τους στην εικόνα της Μεταμόρφωσης, πήραν στα γρήγορα, όσοι δεν βρήκαν τραπέζι και καρέκλα να καθίσουν από ένα σουβλάκι ή λουκάνικο στο χέρι και όρθιοι πάρα πολλοί αυτοί, που κάτω από την ασυνήθιστη για την εποχή ζέστη ήπιαν την παγωμένη μπύρα από τον Δημήτρη, που είχε αναλάβει την διεξαγωγή του πανηγυριού. Η ορχήστρα μέχρι αργά και κάτω από τη ζέστη ακούραστα έδινε τον καλύτερο εαυτό της. Ήταν τέσσερες η ώρα το απόγευμα και η τελευταία παρέα, που είχε μείνει είχε δώσει παραγγελιά στον δεξιοτέχνη στο κλαρίνο Χαλιγιάννη. «Χαριτωμένη συντροφιά, γλεντάτε να χαρούμε, ετούτον τον χρόνο τον καλό, τον άλλον ποιος τον ξέρει, αν θα χορέψω με τα δυό, ένας θεός το ξέρει». Και του χρόνου και να είμαστε όλοι καλά να ανταμώσουμε όλοι στις 6 Αυγούστου ανήμερα της γιορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιοχώρι. Αχιλλέας Σκουλικαρίτης

9 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 9 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Αγόρος Θεοφάνης του Δημοσθένη Αγόρου - Σερβετά Χριστίνα (Πέτα) Αηδόνη Αικατερίνη Αηδόνη Αλεξάνδρα Αηδόνη ασιλική Αηδόνη Ιφιγένεια Αλεξάκου Χαμπίπη Φρειδερίκη Αποστόλου Χρήστος του Ιωάννη Αριστέα Στάμου αγγελής Ευάγγελος ασιλάκη Ζάχου Ευφροσύνη ουνάκη - Κολιού Σοφία (Χανιά) Γεωργίου Λάμπρος (Ράμια) Γεωργονίκος Ευάγγελος του ασιλ Γεωργονίκου - Κορδούλα Ανθούλα Γεωργονίκου - Ρουμελιώτη Ελπίδα Γιαννάκης Σπυρίδων (Κτιστάδες) Γιαννακόπουλος Κων/νος Γιαννακοπούλου Ανθούλα του Κων/νου Γιανναρά Μαυροπάνου Αννα Γιαννούλας ασίλειος του Χριστοφόρου Γκαρτζώνη Κοντογιώργου Γεωργία Γκουβά Γεωργία του Κων/νου Γκουβά Λεμονιά του Δημητρίου Γκουβάς Δημήτριος του Κων/νου (Έδεσσα) Δασύρα - Χριστοβασίλη Χρυσούλα Δημητρακόπουλος Ανδρέας Δρογγίτης ασίλειος Ευαγγελίου Θωμάς του Κων/νου Ζάραγκα - Κοντογιώργου Αντιγόνη Ζάραγκα ασιλική του Ιωάννου Ζάραγκας Κων/νος του Ιωάννου Ζάραγκας Νικόλαος του Κων/νου Ζάχου Μαρίκα Ζιάβρα - Ζαχαριά Νίκη του Γρηγορίου Ζιάβρα - Κοπελιά Δήμητρα (Τούλα) Ζιάβρας Αθανάσιος (Ζεφύρι) Ζιάβρας ασίλειος του Κων/νου Ιερέας Σιάχαλος Σπυρίδων του Χρήστου Καλουσόπουλος Νίκος Λάρισα Καπέλη - Ασημακοπούλου Αναστασία Καπέλη Χριστίνα σύζυγος Δημ Καπέλης Γεώργιος του Αθανασίου Καπέλης Στέλιος Καραβάτσος Γεώργιος του Νικολάου Καραβάτσος Νικόλαος του Γεωργίου Καραμάνη - Κεφάλα ασιλική Καραμάνη - Τάτση Σπυριδούλα Καραμάνης Κων/νος του Νικολάου Καραμάνης Νικόλαος του Κων/νου Καρύδη Γαλάνη Παρασκευή Τρίκαλα Κατσαντώνη Άντα κόρη της Όλγας Πριτσιβέλη Κοντογιάννη Σπυριδούλα Κοντογιώργος Νικόλαος του Δημητρίου Κοντογιώργου - Πάνου αΐτσα Κοτσιαρίνης Χαρίλαος το γένος Αγόρου Κούκος Δημήτριος Κούτρα Μαυροπάνου Ευρίκλεια Κουφοπούλου Ελένη Ν. Ιωνία Κράβαρη Ναυσικά Κράβαρης Δημήτριος (Άρτσα) Κράββαρης Γιώργος Κρεμπούνης Τάκης (Άρτα) Κώστα Ανθούλα Κώστα Φρειδερίκη του Γεωργίου Κωστάκης Χρήστος του Δημητρίου Κώστας Γεώργιος του Κων/νου Κώστας Γεώργιος του Κων/νου (Στρανά) Κώστας Δημήτριος του Ιωάννου Κώστας Ιωάννης του Κω/νου Κώστας Μαυροπάνος του Χρήστου Κώστας Σπύρος του Γεωργίου Κωστούλας Αθανάσιος Κωστούλας Γιάννης Λαμπρινή Στάμου Λεμονιά - Κωστάκη Αικατερίνη Λεμονιάς Απόστολος του Δημητρίου Λεμονιάς Αχιλλέας & Αικατερίνη Λεμονιάς Παναγιώτης του ασιλείου Λεμονιάς Τάκης του ασιλείου Λένης Αθανάσιος (Κτιστάδες) Λιαγκοπούλου Αντιγόνη Λιόντου-Ευαγγέλου Ευαγγελία Λιόντος Χρήστος του Δημητρίου Μανούσης Αθανάσιος Μασιαλή Σωτηρούλα Μαυροπάνος Γεώργιος του Δημητρίου Μαυροπάνος Νικόλαος Μαυροπάνου Δήμητρα Μπαζούκα Αικατερίνη Μπαζούκα Κλεονίκη Μπαλατσούκα - Γραβιά ασιλική Μπαλατσούκα ιβή Μπαλατσούκας Αναστάσιος Μπάρμπα - Νικητοπούλου Κασσιανή Μπάρμπα - Παπαχατζή Ειρήνη Μπασιάκος Γεώργιος Μπιθηκούκη Όλγα του Χρήστου Νάτση Χριστίνα Νικόλη - Θωμά Όλγα Νικολός Γεώργιος του Δημητρίου Νικολός Θανάσης του Ιωάννου Νικολός Κων/νος του Ιωάννη Ντούβαλης Παναγιώτης Ντούβαλης Χρήστος Πανούτσου - Χουλιάρα Αντωνία Παπαθεοδώρου ασίλειος (Ιωάννινα) Παπαπέτρος Απόστολος Παππάς Αθανάσιος του Ιωάννη Πολύζος Γεώργιος του Χρήστου Πριτσιβέλη Χριστίνα Πριτσιβέλης ασίλειος του Κων/νου Ρεμούνδου Ζιάραγκα Χριστίνα Ρίζος Χρήστος του ασιλείου Ρουμελιώτου Γεωργονίκου Ελπίδα Σιαπάτη - Τριανταφυλλοπούλου Νίκη Σιαπάτη Δήμητρα του Γεωργίου Σκουλικαρίτης Αχιλλέας του Λαζάρου Στάμος Δημήτριος Σταύρου Ιωάννης του Δημητρίου $ Αυστραλίας Στεφανία Μαυροπάνου Τάτσης Λάμπρος του Κων/νου Τζουμάκας Σπύρος Τούμπουρου Σοφία Τσιάρας Δημήτριος (Ιερέας Φράστα) Τσιμπέρη Γεωργίτσα του Ιωάννου Τσιμπέρης Δημήτριος του Ηλία (Εξοχή Κονίτσης) Τσιμπέρης Κων/νος του Σωτηρίου Τσιμπέρης Χρήστος (Κονάκια) Τσιώλης ασίλης Τσιώλης Γεώργιος Τσιώλη Αγλαΐα Τσορέλα - αγγελή Αναστασία Φίλος Αθανάσιος του Δημητρίου Φίλος Μιχαήλ του Αριστείδη Φίλου ένα του Αθανασίου Φίλου Ελένη του Λάμπρου Φίλου Νίκη Φλούδας Ιωάννης του Χριστόδουλου Χαλκιά - Παντούλα Κατερίνα Χαλκιά Μαρίνα... 5 Χαλκιά Φρειδερίκη του Ιωάννου Χαλκιάς Δημήτριος του Ιωάννου Χαλκιάς Ευάγγελος του Σπύρου $ Αυστραλίας Χαλκιάς Λάμπρος Χαλκιάς Νικόλαος του Κων/νου Χαμπίπης Ιωάννης του Χρήστου Χαρατσής Κων/νος Χάρου Σταυρούλα Χασαλεύρη Φρειδερίκη Χασαλεύρης Λεωνίδας Χασαλεύρης Χρήστος του Γεωργίου Χριστοβασίλης Γεώργιος Χριστοβασίλης Ιωάννης του Γεωργίου Χριστοβασίλης Ιωάννης του Δημητρίου Χριστοβασίλης Ιωάννης του Στεφάνου Χριστογεωργάκης Κων/νος του Γεωργίου (Κόρινθος) Χριστογεωργάκης Κώστας Ψιλόπουλος Ιωάννης (Φαρμακείο) Από προηγούμενες συνδρομές Φίλου Γεωργία του ασιλείου Αποστόλου Νικόλαος Όσοι δεν εντόπισαν το όνομά τους στις συνδρομές ας επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. Ελπίδες Τα χιόνια θε να λιώσουνε στο πέρασμα του χρόνου και το χορτάρι θε να βγεί στην πονεμένη γη. Σπιτάκι μας που καρτερεί σ αστείρευτη του βράχου την πηγή που παίζαμε βαρκούλες και νερόμυλους θυμάσαι φιλόστοργα θα μας δεχτεί χειμώνα μη φοβάσαι. Παλιές γλυκές ατέλειωτες ωραίες αναμνήσεις θα μας θυμίσει απ την αρχή τα μάτια σου πριν κλείσεις. Θέλω Θέλω τον πόνο συντροφιά τη μοναξιά παρέα φουρτούνα και κακοτυχία και παγερό αέρα. Γκρίζα να είναι ο ουρανός σαχάρα η στεριά ηφαίστειο φωτιά καπνός κι η βάρκα μου χωρίς κουπιά. Και να παλαίψω να σωθώ να ζήσω να νικήσω το φόβο που απ το πρωί μεσ τη ζωή με απειλεί. Χριστόφορος Νικολός Κέρκυρα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Δικηγόρος Ν. ΖΕΡΑ 2-3ος όροφος - Γραφ Ιωάννινα Τηλ. Γραφείου: , Fax: Kιν.: ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ «Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ» ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΗ Παντοκράτορος 19 - Άρτα Τηλ.: ΝΑΥΣΙΚΑ. ΖΙΑΡΑ Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ακοολογίας - Νευροωτολογίας Mετεκπαιδευθείσα στο Charing Cross Hospital - Imperial College του Λονδίνου Ν. Δοσίου 8, Τηλ.: Ιωάννινα, Τ.Κ Κινητό:

10 10 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΓΛΗ Μια όμορφη ξεχωριστή ζεστή και γλυκιά βραδιά ζήσαμε στις 27 Ιουλίου στα Άγναντα στην κεντρική πλατεία, «κάτω απ το γέρο πλάτανο», όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι.. Μετά από πολλά χρόνια ζωντάνεψε με πολύ στό και παραδοσιακό τους ρεπερτόριο. Πράγματι ανέβασαν κατά πολύ το επίπεδο της βραδιάς και βοήθησαν στην ποιοτική οργάνωση και την γεμάτη κέφι βραδιά. Ήταν όλα μαγικά όμορφα εκπληκτικά. Και βέβαια δε γίνονται αυτά μόνα τους, κάποιοι μόχθησαν πάρα πολύ γι αυτά και όλοι τους αξίζουν τα θερμά μου συγχαρητήρια. Αλεξία Μπόμπολη 10 Άγναντα 25/7/12. Παραμονές πανηγυριού και έναρξης της Ολυμπιάδας του Λονδίνου. Ιστορικό καφενείο Μήτσου Κράββαρη. Διακρίνονται στη σειρά: Αλεξ. Κατσάνος (87), Ιω. Κούκος (94), Ηλ. Κωστούλας (87), Δημ. Κράββαρης (98), Αλεξ. Γκουβάς (87), Γεώργ. Γεωργονίκος (87) και Ευαγ. Κούκος (87). Άθροισμα ετών άνω των 627! Μέσος όρος ηλικίας άνω των 90!! Τι να πεις... όλοι μάχιμοι!!! Πόσα πανηγύρια - πόσες Ολυμπιάδες; Ναι, είναι η ΝΤΡΗΜ-ΤΗΜ της κωλοσβάρας. Ευχές για νέα ρεκόρ. Φωτό και σχόλιο Χρήστος Αλ. Κατσάνος καλό τρόπο το παραδοσιακό μας καγκελαρι (κυκλες), χάρη βέβαια σε κάποιους τοπικούς φορείς, που δούλεψαν με την ψυχή τους γι αυτή την επιτυχία. Η πλατεία κατάμεστη και μικροί και μεγάλοι Ανακαίνιση του παλαιού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ένα στολίδι αρχιτεκτονικής στο χωριό μας, που παραπέμπει σε υζαντινούς ρυθμούς αρχιτεκτονικής, εγκαταλειμμένο για πολλά χρόνια, βρίσκει σιγά-σιγά τη μορφή του, επανακτά την ομορφιά του. Κι αυτό χάρη στις οικονομικές ενισχύσεις Αγναντιτών, που οι οικονομικές τους δυνατότητες λείπουν, αλλά περισσεύει η αγάπη τους για το χωριό μας. Μέχρι τώρα έχει γίνει η αμμοβολή, ολοκληρώνεται το αρμολόγημα, ξεμπαζώθηκε ο γύρω χώρος (με φροντίδα του Τάκη Χριστοδούλου) και τοποθετούνται οι πέτρες που λείπουν από τις καμάρες των παραθύρων. Μένουν και άλλα ακόμα να γίνουν, όπως το σοβάτισμα του τρούλου με υλικά του ιδίου χρώματος με τις πέτρες του κυρίως σώματος του κτιρίου, κεραμίδια, σοβάτισμα εσωτερικά, πορτοπαράθυρα. Όλα θα γίνουν σιγά-σιγά. Η οικονομική βοήθεια των χωριανών μας συνεχίζεται: Αριστέα Στάμου 15 ευρώ Μαίρη Στάμου-Παπαθεοδώρου 20 ευρώ Δημήτρης Χρ. Ζιάραγκας 20 ευρώ Κούκος Δημήτριος του Ιωάννη 50 ευρώ Τσιάκος Αθανάσιος 50 ευρώ Τσιμπέρη Γεωργίτσα 50 ευρώ Εθελοντές για τα εσωτερικά σοβαντίσματα είναι οι χωριανοί μας Τάκης Τσιαντής και Κων/νος Τάτσης. Αρκεί μόνο να αγοραστούν τα οικοδομικά υλικά. Ευχαριστούμε όλους που βοηθούν το έργο. ημήτρης & Παναγιώτης Αηδόνης ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ Ταρατσών & ωμάτων Τηλ: / fax: ΕΠΙΠΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ Παντοκράτορος 17 - Άρτα Τηλ.: ντυμένοι με παραδοσιακές στολές χόρεψαν με την ψυχή τους για να μας δώσουν ότι πιο όμορφο μπορούσαν. Την ομορφιά αυτή συμπλήρωσε με πρωτότυπο τρόπο η χορωδία των Αγνάντων που τραγούδησαν με το δικό τους τρόπο όμορφο παραδοσιακά τραγούδια. Ήταν μια βραδιά που τα Άγναντα έδειξαν ένα άλλο πρόσωπο και μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη της παράδοσης και έβγαλαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δε μπορώ να μην αναφερθώ στην καταπληκτική προσφορά των Λαλητάδων, την αξιοπρεπέστατη παρουσία τους και στο πολύ ζε- Ο ήμος Περιστερίου τίμησε τον Χρήστο Αρ. Παπακίτσο Λαμπρή ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε την ο Δήμος Περιστερίου (6η πόλη της Ελλάδας) για να τιμήσει τον χωριανό μας ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ. Το αμφιθέατρο του νέου δημαρχιακού μεγάρου Περιστερίου πλημμύρισε από Άγναντα, Τζουμέρκα, Ήπειρο και Ελλάδα. Όλοι οι ομιλητές Η τιμητική πλακέτα που απένειμε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Α. Παχατουρίδης αναφέρθηκαν με τα κολακευτικότερα λόγια στην Ήπειρο και τους Ηπειρώτες που τιμήθηκαν στο πρόσωπο του Χρ. Παπακίτσου, η πνευματική, λαογραφική, κοινωνική προσφορά του οποίου τονίστηκαν με ιδιαίτερη έμφαση, μαζί με το ήθος, την αξιοπρέπεια, τη σοβαρότητα και την αναγνωρισιμότητα του ανθρώπου - συγγραφέα. Μίλησαν με πολλή αγάπη και ενθουσιασμό για τον χωριανό μας οι κ.κ. Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γιώργος Οικονόμου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου κ. Κων. Γκούντας και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα Μαίρη Τσιώτα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί Αγναντίτες. Το πνευματικό έργο του Χρ. Παπακίτσου παρουσίασε με γλαφυρό και αριστοτεχνικό τρόπο ο φιλόλογος καθηγητής, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας κ. Κώστας Μαργώνης (Πρόεδρος τησ ΙΛΕΤ). Η αντιφώνηση του Χρ. Παπακίτσου ήταν ύμνος στα Άγναντα, τα Τζουμέρκα, την Ήπειρο και την Ελλάδα. Οσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση, θα έχουν να το λένε. (Λεπτομερές ρεπορτάζ με φωτογραφίες και κείμενα ομιλιών, ίσως, δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα). Χρ. Χριστοδούλου 10

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ)

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) «ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) Τουλίπες της Ολλανδίας, Κλωντ Μονέ Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ ...... Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα