Τηλ. & Fax: ΚΟΙΝ: Φ /1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: ΚΟΙΝ: Φ /1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441 ΑΒΥΥ) ΣΧΕΤ: α. Ν. 2362/95 β. Π 60/2007 γ. Π 118/07 δ. ε. Υπ. Αποφ /739/2010 (ΦΕΚ 1291Β/2010) Φ /1/187501/Σ.4/02 Ιαν 2015/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των (α), (β), (γ) και (δ) σχετικών β. Το (ε) όµοιο, µε το οποίο δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, συνολικού προϋπολογισµού είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ 23% και κρατήσεων υπέρ τρίτων, επί τη βάσει των καθοριζοµένων στους γενικούς όρους της παρούσης (Παράρτηµα «Α») και τις λειτουργικές απαιτήσεις της 441 ΑΒΥΥ (Παράρτηµα «Β»), για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων ιοικητηρίου και Φαρµακευτικών Εργαστηρίων για ένα (1) έτος. 2. Τόπος υποβολής προσφοράς: Στρατόπεδο Αποστολίδη 441 ΑΒΥΥ, Πειραιώς 174, Ταύρος, Γρ. Προµηθειών, Τηλ: & Fax Ηµεροµηνία-ώρα διενέργειας διαγωνισµού: 30 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (κατάθεση προσφορών). 4. Προσφορές που κατατίθενται µετά από την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 5. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά, στους γενικούς όρους του διαγωνισµού. 6. Εφ όσον ζητηθούν, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

2 -2-7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α» έως και «Β» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Μακρής Γεώργιος ιοικητής Υπλγος (ΥΦ) Χίδερλης Ανδρέας Βοηθός Γρ. Προµηθειών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια: ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, Ακαδηµίας 7 Αθήνα Τ.Κ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών, Ακαδηµίας 18, Αθήνα, Τ.Κ Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών, Πανεπιστηµίου 44 & Χ. Τρικούπη, Αθήνα, Τ.Κ Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Λουδοβίκου 1, Πειραιάς, Τ.Κ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Καραϊσκου 111, Πειραιάς, Τ.Κ Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Αγ. Κωνσταντίνου 3, Πειραιάς, Τ.Κ Aποδέκτες για Πληροφορία ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο ΥΒ/ ΥΓ 441 ΑΒΥΥ/Γρ. Προµηθειών Φακ. σµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού υπ αριθµ. 1/2015 «Β» Λειτουργικές Απαιτήσεις της 441 ΑΒΥΥ

3 A-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ /1/47/Σ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 /2015 Άρθρο 1 ο Αντικείµενο Προµήθειας 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια υπηρεσιών καθαρισµού του ιοικητηρίου και Φαρµακευτικών Εργαστηρίων της 441 ΑΒΥΥ, συνολικού προϋπολογισµού είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ 23% και κρατήσεων υπέρ τρίτων. 2. Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα ξεκινήσουν την εποµένη της λήξης της υφιστάµενης σύµβασης, ήτοι την 17 η Μαρτίου 2015, ή µε την υπογραφή της νέας σύµβασης αν η ηµεροµηνία υπογραφής είναι µεταγενέστερη της προαναφεροµένης ηµεροµηνίας και θα είναι διάρκειας ενός έτους. 3. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/2007. Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 2 ο ιενέργεια ιαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στην 441 ΑΒΥΥ, σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ως πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες προσφορές. Άρθρο 3 ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 150 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της κατάθεσης των προσφορών, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του Π 118/2007. Άρθρο 4 ο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στη Μονάδα, έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.

4 A-2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π 118/2007). 2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προµήθεια, ο αριθµός της διακήρυξης και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, ως εξής: α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα ζητούµενα, από τους όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 5). β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, κ.ά.), ζητούµενα από την τεχνική περιγραφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Πιο συγκεκριµένα, η Τεχνική προσφορά περιλαµβάνει τις κάτωθι ενότητες και θα πρέπει να είναι δοµηµένη ως εξής: (1) Έκθεση των προσφερόµενων υπηρεσιών: (α) Παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης των προσφερόµενων, δηλώνοντας τη συµµόρφωσή τους µε τις λειτουργικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον πίνακα της προσθήκης 1 του παραρτήµατος «Β». (β) Υποβάλλονται στοιχεία του εξοπλισµού υλικών ασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν (π.χ. µηχανήµατα καθαριότητας, καθαριστικά. απολυµαντικά, πινακίδες προειδοποίησης υγρού δαπέδου κ.λ.π.). (2) Έκθεση µεθοδολογίας επόπτευσης παρεχοµένων υπηρεσιών: περιγράφονται τα µέτρα που θα λάβει ο διαγωνιζόµενος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. γ. Tα OIKONOMIKA στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σχετικό άρθρο 6 του παρόντος). 4. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα και διορθώσεις. Άρθρο 5 ο ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι προµηθευτές πρέπει να προσκοµίσουν, στο φάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση: α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και τους οποίους ΑΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα.

5 A-3 β. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία : (1) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. (2) ηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: (α) εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και µε αδικήµατα σχετικά µε τις διατάξεις του. (β) εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (γ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (δ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. (ε) εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (3) Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, όπως αναγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του υπόψη Π. γ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: (1) ε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν 1400/73. (2) εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. δ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι θα εφαρµόσουν τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας καθώς και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου. Άρθρο 6 ο Οικονοµική Προσφορά 1. Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθµητικώς µε την προσφερόµενη τιµή να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Η παραπάνω προσφερόµενη τιµή αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες και κάθε άλλο έξοδο του αναδόχου που συνδέονται άµεσα µε το έργο, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β».

6 A-4 2. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη και τον πίνακα (υπόδειγµα) της προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α». Επισηµαίνεται ότι το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελαχίστου νόµιµου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή ιαιτητική Απόφαση (.Α.). Στην τιµή να περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 3. Κάθε προµηθευτής θα υποβάλλει δύο οικονοµικές προσφορές οι οποίες θα διαφοροποιούνται µεταξύ τους µόνο στο ποσό των κρατήσεων υπέρ τρίτων υπολογισµένων επί τη βάσει ποσοστού 14,1996% και 4,1996% (σχετικό άρθρο 11 του παρόντος). 4. Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού να αναφέρουν τα εξής: α. Τον αριθµό των εργαζοµένων. β. Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. γ. Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. δ. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ποσά. ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα 5. Προσφορά η οποία δεν περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «δωρεάν». Εάν έχει παραληφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «δωρεάν», θεωρείται ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Άρθρο 7 ο Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 118/2007, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 2. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο διαγωνισµού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 9, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο διαγωνισµού.

7 A-5 Άρθρο 8 ο Αξιολόγηση Προσφορών Κριτήρια Ανάθεσης 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π 118/2007, οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι γενικοί όροι του διαγωνισµού. Η τελική επιλογή του προµηθευτή µε τη χαµηλότερη προσφορά γίνεται τελικά, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης. 2. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη προσφορά, δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο προµηθευτή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, η διαδικασία µαταιώνεται. 3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την ΥΒ/ ΥΓ. Άρθρο 9 ο ικαιολογητικά Μειοδότη 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση). α. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ) από τα οποία να προκύπτουν και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής (για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς). γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

8 A-6 ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. στ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Επισηµαίνεται ότι υπόχρεοι στην υποβολή ποινικού µητρώου είναι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.). 2. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τη διαδικασία. Άρθρο 10 ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και αντίγραφο ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης προς τρίτους (άρθρο 15). Άρθρο 11 ο Κρατήσεις - Έξοδα 1. Ο προµηθευτής, ανάλογα µε το είδος της χρηµατοδότησης, επιβαρύνεται µε κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 14,1996% (χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους υγειονοµικού) ή 4,1996% (χρηµατοδότηση από Π/Υ ΓΕΣ), οι οποίες θα καθοριστούν επακριβώς στην κατακυρωτική διαταγή όταν θα έχει καθοριστεί η πηγή προέλευσης της αναγκαιούσης πίστωσης. 2. Από τον προµηθευτή παρακρατείται υπέρ Φόρου Εισοδήµατος (ΦΕ) ποσοστό 8%, επί της καθαρής αξίας της προµήθειας, σε εφαρµογή του άρθρου 24 του Ν. 2198/ Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

9 A-7 Άρθρο 12 ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτήν, µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Επίσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, εφόσον δεν προσέλθει το προσωπικό του να αναλάβει εργασία εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή δεν αναπληρώνει εγκαίρως το προσωπικό, ώστε να εργάζεται σταθερά ο αιτούµενος από τη διακήρυξη αριθµός. 2. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει απ αυτή, µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική αρµοδιότητα, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής νοµοθεσίας, αµοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, αποζηµιώσεων φόρων κλπ, ή εφόσον κατά την εκτέλεση της σύµβασης αθετεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις και του επιβληθεί για Πέµπτη φορά η ίδια ποινική ρήτρα. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 3. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα εργασίας µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία εργασία γίνεται δεκτή. 4. Στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.. 118/07 µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Άρθρο 13 ο Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν παραλήψεις ή µη τήρηση των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα στη σύµβαση που θα υπογραφεί εφαρµόζονται τα εξής: α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άµεσα κάθε έλλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν εγγράφως από τα αρµόδια όργανα της 441 ΑΒΥΥ. β. Εάν δεν υπάρχει συµµόρφωση για την αποκατάσταση των ανωτέρω εντός του ορισθέντος χρόνου, επιβάλλονται, µε απόφαση του ιοικητού της 441 ΑΒΥΥ ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της

10 A-8 σύµβασης (επιτροπή ελέγχου καθαριότητας), διάφορες κυρώσεις και ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος και την χρησιµότητα του χώρου, συγκεκριµένα: (1) Παρεχόµενες Υπηρεσίες (α) Μη ικαvoπoιητική καθαριότητα σε κάπoιo τµήµα του κτιρίου και για κάποια συγκεκριµένη εργασία (καθαριότητα δαπέδου ή τζαµιών ή W.C κ.λ.π.), ποσό προστίµου ίσο µε το 2% έως το 5% του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) του τιµήµατος, ανάλογα µε τη συχνότητα της παράβασης. (β) Μη αποδεκτά αποτελέσµατα καθαριότητας, ποσό προστίµου ίσο 20% έως 100% του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) του τιµήµατος, αvάλoγα µε το µέγεθος υποβάθµισης της καθαριότητας. (2) Προσωπικό (α) Απουσία ατόµων που είναι δηλωµένα στο πρόγραµµα και δεν αντικαταστάθηκαν, ποσό προστίµου για κάθε απόντα, ίσο µε το 2πλάσιο έως το 5πλάσιο του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) ενός εργαζοµένου, ανάλογα µε τη συχνότητα της παράβασης. (β) Ατηµέλητη ενδυµασία (βρώµικη, σκισµένη κλπ), εριστική και απρεπής συµπεριφορά προς εργαζοµένους ή επισκέπτες, κάπνισµα εντός των απαγορευµένων χώρων της 441 ΑΒΥΥ, ποσό προστίµου για κάθε άτοµο, ίσο µε το ηµερήσιο κόστος έως το 3πλάσιο του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) ενός εργαζοµένου, ανάλογα µε τη συχνότητα της παράβασης. (γ) Αργοπορηµένη άφιξη ή αναχώρηση πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας ή ενδιάµεση απουσία εργαζοµένου, ποσό προστίµου για κάθε ώρα απουσίας και για κάθε άτοµο, ίσο µε το 1/8 του 2πλάσιου έως του 5πλάσιου ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) ενός εργαζοµένου, ανάλογα µε τη συχνότητα της παράβασης. (3) Μηχανικός εξοπλισµός Υλικά (α) Συσκευές χειρός ή ηλεκτρικές λιγότερες από τις δηλωθείσες ή που δε λειτουργούν ή κατεστραµµένα και µη αντικατασταθέντα αναλώσιµα (σφουγγαρόπανα κλπ), ποσό προστίµου για κάθε συσκευή ή αναλώσιµο, ίσο µε 2% έως 10% του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) του τιµήµατος, ανάλογα τη συχνότητα της παράβασης. (β) Χρήση µη εγκεκριµένων από την 441 ΑΒΥΥ, υλικών καθαριότητας ή απολύµανσης, ποσό προστίµου για κάθε άτοµο που τα χρησιµοποιεί, ίσο µε 5% έως 20% του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) του τιµήµατος, ανάλογα τη συχνότητα της παράβασης. (γ) Χρησιµοποίηση υλικού σε δοχείο µε άλλη ένδειξη ή άλλη ονοµασία, ποσό προστίµου για κάθε υλικό που εντοπίζεται, ίσο µε 20% έως 100% του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε την προσφορά) του τιµήµατος, ανάλογα τη συχνότητα της παράβασης.

11 A-9 2. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων-προστίµων, η επιτροπή ελέγχου καθαριότητας της 441 ΑΒΥΥ, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της ιοίκησης της 441 ΑΒΥΥ, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τα αντίστοιχα τµήµατα της Μονάδος. 3. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν του ανάδοχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 4. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Π 118/2007. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο έχων την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή 5. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρµόζεται ανάλογα και το η παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον ανάδοχο µε την αµοιβή του επόµενου µήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. ΑΡΘΡΟ 14 ο Επιβαρύνσεις του Αναδόχου Πληρωµή Κρατήσεις 1. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ ( ) από πίστωση που θα διατεθεί στο στάδιο της κατακύρωσης του ιαγωνισµού, και θα διενεργηθεί από το 4 ο Γραφείο της 441 ΑΒΥΥ. 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου από τον ανάδοχο του έργου συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 3. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (τιµολόγια, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής ποσοτικής εκτέλεσης εργασιών κ.λ.π.). 4. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής παραλαβής έργου, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο της εργασίας, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,

12 A-10 εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού. β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. γ. Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). Άρθρο 15ο Εγγυήσεις Ασφαλιστική Κάλυψη 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης. 3. Με την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης προς τρίτους που καλύπτει σε ποσό τουλάχιστον ,00 για πρόκληση ζηµιών ανά συµβάν και τουλάχιστον ,00 για σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής. Το άθροισµα των παραπάνω ποσών κατ αναλογία δεν θα υπολείπεται του ποσού ίσου µε το µισό (50%) του ετήσιου προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 16 ο Υποχρεώσεις του Αναδόχου 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή ιαιτητικής Απόφασης (.Α.), τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων (N.1568/1985, Φ.Ε.Κ. 177/Α/ της ελληνικής νοµοθεσίας) κ.λ.π. και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο έγκαιρα και εµπρόθεσµα.

13 A Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόµενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει. 3. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από την Υπηρεσία, παρά µόνο από τον ανάδοχο, που θα τυγχάνει ο µοναδικός εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη σύµβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε εγκαταστάσεις της 441 ΑΒΥΥ, και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε εγκαταστάσεις της, που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόµα και από ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και προστασίας των εργαζοµένων του, του προσωπικού της 441 ΑΒΥΥ, και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου. 6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει να υπάρχει πλήρης σήµανση της περιοχής, όπου απαιτείται. 7. Η αποθήκευση των εύφλεκτων προϊόντων θα αποτελεί αντικείµενο έγγραφης αίτησης άδειας προς το αρµόδιο προσωπικό της 441 ΑΒΥΥ. Για την αποτροπή κάθε κινδύνου πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος θα δώσει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό του, και ειδικότερα: α. Χωριστή αποκοµιδή του περιεχοµένου των σταχτοδοχείων µε ειδικώς σχεδιασµένα δοχεία, αφού επαληθευθεί ότι τα αποτσίγαρα είναι όντως σβησµένα. β. Απαγόρευση καπνίσµατος εντός του κτιρίου. γ. Επαλήθευση σωστού κλειδώµατος των χώρων αποθήκευσης απορριµµάτων πριν από την αποχώρηση του προσωπικού του αντισυµβαλλοµένου. δ. Ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο. 8. Απαγορεύεται ρητά στο προσωπικό του αντισυµβαλλοµένου να αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείµενο που ανήκει στην 441 ΑΒΥΥ, ακόµη κι αν είναι αποδεδειγµένα άχρηστο, καθώς και να λαµβάνει γνώση εγγράφων της, που δεν το αφορούν άµεσα. 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του ή άλλων φορέων (π.χ. µεταφορικά µέσα.) 10. Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία

14 A-12 κατάσταση που θα περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά, εξοπλισµό κ.λ.π., που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, ότι τα είδη που θα χρησιµοποιηθούν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει δείγµατα ή πιστοποιητικά ορισµένων ειδικών υλικών ή µηχανηµάτων. 11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κάθε υλικό που κατά την κρίση της δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές ή που δεν είναι σύµφωνο µε τα εγκριθέντα δείγµατα. Θα µπορεί να παραπέµπει τα υλικά ή µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύπτει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο, απόρριψή τους από την Υπηρεσία και επανυποβολή νέων στοιχείων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 17 ο Λοιποί Όροι 1. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 2. Ο εργολάβος δύναται να µεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατά του έναντι του αποδέκτη του έργου παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, όχι όµως και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρο 455, 460,461 και 462 του Π 456/ Η αναγγελία εκχώρησης καθίσταται έγκυρη και κατά συνέπεια εκτελεστή όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρο 36 και 39 του Ν / και στο άρθρο 95 του Ν.2362/ Ο εργολάβος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του έναντι του ηµοσίου, του προσωπικού του και κάθε άλλου τρίτου. 5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέλθουν και να εκτιµήσουν τους χώρους προς καθαριότητα καθηµερινά από 09:00 έως 13: Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π 118/2007. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Μακρής Γεώργιος ιοικητής Υπλγος (ΥΦ) Χίδερλης Ανδρέας Βοηθός Γρ. Προµηθειών ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Υπόδειγµα Πίνακα Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφοράς

15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΗΣ Φ /1/47/Σ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μικτές αποδοχές υπευθύνου 1 έργου µε πλήρη απασχόληση Μικτές αποδοχές εποπτών µε 2 πλήρη απασχόληση Μικτές αποδοχές προσωπικού 3 (καθαριστές-στριες) µε πλήρη απασχόληση 4 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότη Κόστος δώρων Πάσχα - 5 Χριστουγέννων (περιλαµβάνει τις εισφορές ΙΚΑ εργοδότη) Κόστος επιδόµατος αδείας 6 (περιλαµβανόµενων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Κόστος αποζηµίωσης αδείας 7 Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική άδεια Επιπλέον κόστος Κυριακής 8 Αργιών (περιλαµβάνει ΙΚΑ εργοδότη) 9 Κόστος αποζηµίωσης απόλυσης Κόστος αναλωσίµων υλικών καθαρισµού (σάκοι 10 απορριµµάτων, απορρυπαντικά, απολυµαντικά κλπ) Κόστος απόσβεσης, επισκευής 11 και συντήρησης µηχανηµάτων και µέσων Έξοδα εγγυητικών, διοικητικής υποστήριξης, ένδυσης, 12 ασφάλειας και υγιεινής και λοιπά απρόβλεπτα έξοδα Νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων 13.% 14 Εργολαβικό κέρδος ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

16 Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15 Άλλες επιβαρύνσεις Σ Υ Ν Ο Λ Ο ( Άνευ ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Σηµείωση 1 : Πλήθος εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης (40 ώρες/ εβδοµάδα). Σηµείωση 2 : Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από τους διαγωνιζόµενους σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία και προσκοµίζεται στην οικονοµική προσφορά µε ποινή απαράδεκτου της προσφοράς. Σηµείωση 3 : Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο του έργου), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Μακρής Γεώργιος ιοικητής Υπλγος (ΥΦ) Χίδερλης Ανδρέας Βοηθός Γρ. Προµηθειών

17 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Φ /1/47/Σ.10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ 441 ΑΒΥΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. α. ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟ. β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ. 4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

18 B-2 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟ Καθαρισµός των χώρων του ιοικητηρίου και των Φαρµακευτικών Εργαστηρίων της µονάδος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 1β: β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Όλοι οι χώροι που αναφέρονται στην προηγούµενη παρ. 1α καθαρίζονται µε βάση το κατωτέρω πρόγραµµα: θα (1) Καθηµερινά: (α) Γραφεία, διάδροµοι (ισογείου 1 ου ορόφου), σκάλες και λοιποί χώροι ως ακολούθως: 1/ Σκούπισµα σφουγγάρισµα. 2/ Αφαίρεση του περιεχοµένου των καλαθών αχρήστων, αλλαγή - τοποθέτηση καινούργιας σακούλας και πλύση όταν απαιτείται. 3/ Ξεσκόνισµα γραφείων - επίπλων και πάσης φύσεως αντικειµένων που βρίσκονται στα γραφεία. 4/ Ξαράχνιασµα. 5/ Ξεσκόνισµα Η/Υ. 6/ Αφαίρεση λεκέδων από γυάλινες, ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες, χειρολαβές και διακόπτες. 7/ Τίναγµα καθάρισµα σ όλα τα πατάκια των διαδρόµων. (β) Τουαλέτες (ισογείου 1 ου ορόφου) ως ακολούθως: 1/ Καθαρισµός όλων των ειδών υγιεινής µε απορρυπαντικά βαθέως καθαρισµού (λεκάνες, νιπτήρες, ουρητήρες, δεξαµενές κλπ),οµοίως, όλων των ανοξείδωτων µερών. 2/ Απολύµανση λεκανών και καθισµάτων τουαλέτας, 3/ Έγχυση απολυµαντικού και διαλυτών προϊόντων αφαίρεσης ασβεστούχων υπολειµµάτων σε λεκάνες τουαλέτας και ουρητήρες, προκειµένου να παραταθεί η καθαριστική δράση. νερό, 4/ Πλύση των πλακιδίων του δαπέδου µε απορρυπαντικό και 5/ Καθαρισµός των καθρεπτών, 6/ Αντικατάσταση ρολών χαρτιού τουαλέτας, χειροπετσετών, σαπουνιού και απορρυπαντικού, όπου αυτό είναι απαραίτητο 7/ Αφαίρεση του περιεχοµένου των καλαθών αχρήστων, αλλαγήτοποθέτηση καινούργιας σακούλας και πλύση όταν απαιτείται. 8/ Καθαρισµός των χειρολαβών και των πόµολων των πορτών. (γ) Χώροι παραγωγής Φ.Ε. (ισογείου 1 ου ορόφου) ως ακολούθως:

19 1/ Καθαρισµός αποµάκρυνση υπολειµµάτων κόνεως των παραγωγικών διεργασιών µε απορροφητική σκούπα (δεν περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των µηχανών παραγωγής). και καθίσµατα. 2/ Σκούπισµα σφουγγάρισµα. 3/ Υγρό ξεσκόνισµα σε τραπέζια εργασίας, βοηθητικούς πάγκους 4/ Αφαίρεση του περιεχοµένου των καλαθών αχρήστων, αλλαγή τοποθέτηση καινούργιας σακούλας και πλύση, όταν απαιτείται. (2) Κάθε εβδοµάδα: Οι παρακάτω εργασίες, ανά ηµέρα, ως ακολούθως: (α) Καθαρισµός των καλοριφέρ, σωµάτων κλιµατισµού, των περβαζιών και των πορτών κάθε ευτέρα. κάθε Τρίτη. (β) Καθαρισµός σφουγγάρισµα του δωµατίου Αξκού Υπηρεσίας, (γ) Καθαρισµός βεραντών, κάθε Τετάρτη. (δ) Καθαρισµός σφουγγάρισµα των αποθηκών του Γραφ. Προµηθειών και των αποθηκών συσκευασίας και πρώτων υλών των ΦΕ, κάθε Πέµπτη. (ε) Καθαρισµός εργαστηριακών πάγκων ραφιών στο Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, κάθε Παρασκευή. (3) Κάθε δεκαπενθήµερο: πλευρές). Καθαρισµός όλων των υαλοπινάκων τζαµιών (και από τις δυο (4) Κάθε µήνα: Καθαρισµός της αίθουσας διαλέξεων (σκούπισµα, σφουγγάρισµα, υγρό ξεσκόνισµα των θέσεων εργασίας). (5) Κάθε εξάµηνο Καθαρισµός γυάλισµα των δαπέδων των κεντρικών διαδρόµων (ισογείου 1 ου ορόφου) και των εσωτερικών διαδρόµων των τµηµάτων παραγωγής των Φαρµακευτικών Εργαστηρίων, µε µηχανική παρκετέζα και γενικός καθαρισµός του συνόλου των χώρων των Φαρµακευτικών εργαστηρίων. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α. Το ελάχιστο προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού καθορίζεται σε δύο (2) άτοµα κατά τις εργάσιµες ηµέρες ( ευτέρα έως Παρασκευή) µε απασχόληση από 12:30 µέχρι 16:00.

20 β. Κατά την διάρκεια οποιασδήποτε απουσίας (άδεια ασθένεια - απεργία κλπ) του προσωπικού τα άτοµα που απουσιάζουν θα αντικαθίστανται. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται η προβλεπόµενη ρήτρα. γ. Το προσωπικό καθαρισµού, καθώς και αυτό που θα χρησιµοποιείται για αντικατάσταση αυτών που απουσιάζουν θα είναι εξειδικευµένο, ενδεδυµένο µε κατάλληλη ετοιµασία και θα φέρει ατοµική κάρτα αναγνώρισης µε τη φωτογραφία και το όνοµα του. δ. Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια διαµονής και εργασίας στη χώρα. ε. Το προσωπικό πρέπει να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο υγείας. Με την έναρξη της ισχύος της σύµβασης όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας υποχρεούται µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου να προσκοµίσει στην Υπηρεσία Ακτινογραφία θώρακα, ερµατοαντίδραση Μantoux, Αυστραλιανό αντιγόνο και να έχει υποβληθεί στους εµβολιασµούς ιφθερίτιδας Τετάνου τύπου ενηλίκου (Di-Te), Ηπατίτιδας Β (προσκόµιση τίτλου αντισωµάτων). 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να παρέχει δωρεάν στον ανάδοχο µόνο το απαραίτητο για τον καθαρισµό νερό και το ηλεκτρικό ρεύµα. Οµοίως υποχρεώνεται να διαθέτει στον ανάδοχο, χωρίς καµιά επιβάρυνση, χώρο για την φύλαξη υλικών και εργαλείων καθώς και χρήση του ως αποδυτηρίων για το προσωπικό του. 4. ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ α. Εξοπλισµός Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ή να εξασφαλίζει όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό και τα εξειδικευµένα εργαλεία για το έργο. Κατ' ελάχιστον αναφέρονται: (1) Σκούπισµα-Καθάρισµα (α) Επαγγελµατική ηλεκτρική(ες) σκούπα(ες). (β) Τρόλεϊ καθαρισµού (ένα ανά συγκεκριµένο χώρο κατ'ελάχιστο) (γ) Σκούπες σκληρές (δ) Πανιά καθαρισµού διαφόρων χρωµάτων αναλόγως χρήσεων (2) Αποκοµιδή Σακούλες απορριµµάτων (3) Ξεσκόνισµα (α) Βούρτσες για ξαράχνιασµα (β) Φτερά (4) Σφουγγάρισµα Στίλβωση (α) Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο µεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (β) Σφουγγαρίστρες, (σκληρές και µαλακές)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα