ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η"

Transcript

1

2 ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

3 έψιλον / μικρά βιβλία - 1 Copyright γιά τήν έλληνική γλώσσα: ύψιλον / βιβλία Μετάφραση - Σημειώσεις: Α. Στίνας Μακέτα εξωφύλλου: Δημήτρης Καλοχύρης Εκτύπωση: Δ. Γαλαζούλας & Σία ο ε Α' έκδοση: 1958 Β' έκδοση: 1978 (φωτολιθογραφική άνατύπωση της α έκδοσης) Γ' έκδοση: 1980 (φωτολιθογραφική άνατύπωση τής α' έκδοσης) Κεντρική διάθεση Τζαβέλλα 15, Αθήνα, τηλ FAX Printed in Athens, Greece ISBN

4 ΡΟ ΖΑ ΛΟΥΞΕΜ ΠΟΥΡΓΚ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (κριτική εκτίμηση) Μετάφραση - Σημειώσεις τοΰ Α. ΣΤΙΝΑ Τ βιβλία

5 I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος γιά τή ΕΓ έκδοση... 7 Πρόλογος Α ' έκδοσης (1958) Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ή άναγκαιότητα τής κριτικής Τό κόμμα τών Μπολσεβίκων Δύο μικροαστικά συνθήματα Ή διάλυση τής Συνταχτικής Δημοκρατία καί Δικτατορία Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ... 93

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΕΚΔΟΣΗ Ή κριτική τής Λούξεμπονργκ στή Ρωσική Επανάσταση είναι ενα κείμενο εντελώς άγνωστο στις πλατειές λαϊκές μάζες. Ή πρώτη τον έκδοση τό 1958 κυκλοφόρησε μόνον σέ ενα μ ι κρό κύκλο άγωνιστών. Βρισκόμασταν ακόμα τότες στήν εποχή πού τό πιό σπάνιο είδος στόν πλανήτη μας ήταν ή κριτική σκέψη. Οί μάζες δέν ξέρανε παρά νά βαδίζουν κατά τετράδες καί μέ παραγγέλματα. Σήμερα ή κατάσταση αναμφισβήτητα 'έχει άλλάξει. Ό Μάης τοΰ 68 κλείνει μία άπό τις πιό σκοτεινές εποχές τής Ιστορίας κ α ί άνσίγει μία νέα γεμάτη ελπίδες. Οί έκρηκτικές νλες πού θά άνατινάξουν στόν άέρα τήν εκμεταλλευτική κοινωνία έχουν αρχίσει ήδη νά συσσωρεύονται στά θεμέλια της. Αυτές δέν είναι οί μπόμπες, ή ατομική τρομοκρατία, οί Απαγωγές, αλλά ή κριτική σκέψη, ή άμφισβήτηση, ή αυτονομία, ή αποδέσμευση άπό τήν κηδεμονία τής κομματικής καί συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, ή πνευματική χειραφέτηση άπό τις επίσημες καί άνεπίσημες ιδεολογίες, άπό τις αυθεντίες καί τήν πατριωτική μυθολογία. Μέσα σ' αυτές τις εκρηκτικές νλες είναι κι αυτή ή κριτική τής Λ ούξεμπονργκ. Χ αιρετίζει γεμάτη ενθουσιασμό καί χαρά, μέσα άπό τις φυλακές τοΰ Μ πρεσλάον τήν Οκτωβριανή 'Επανάσταση, αυτή τήν 'Επανάσταση πού έγινε μέ τό σύνθημα «δλη ή εξουσία στούς εργάτες καί τούς χωρικούς, δλη ή έξονσία στά σοβιέτ». Αλλά άσκεΐ τήν πιό αυστηρή κριτική στούς μπολσεβίκους γιατί παραβιάζουν αυτή τήν άρχή, γιατί παραμερίζονν τις μάζες, για τί σφετερίζονται εξουσίες πού άνήκονν μόνον στις μάζες. Α υτά τά γράφει τήν άνοιξη τού 1918, δηλαδή μόλις 6 μήνες άπό τήν επανάσταση τού Όκτώβρη. Μερικά γεγονότα άπό τήν ήρωϊκή ζωή τής μεγάλης έπαναστάτριας: - Ή Ρόζα Λ ούξεμπονργκ πέρασε στή Γερμανία τό 1895 άφοϋ μέ έναν λενκό γάμο άπέκτησε τή γερμανική Ιθαγένεια, άλλά άπό τήν Πολωνία είχε φύγει τό 1889, δταν ήταν πλέον βέβαιο δτι ή τσαρική δχράνα προετοίμαζε τή σύλληψή της καί τήν εξορία της στή Σιβηρία. Γιά νά περάσει τά σύνορα χρησιμοποίησε ένα έξνπνο κόλπο: Ενας εργάτης μέλος τής 7

8 οργάνωσης της πήγε σέ ενα καθολικό παπά κ α ί τον έμπιστεν τηκε δτι μία νεαρά εδραία φλέγεται άπό τήν επιθυμία νά γίνει χριστιανή. Επειδή 'όμως έόώ θά άντιμετωπίσει τή βίαιη αντίδραση τής οίκογενείας της καί τον περιβάλλοντος της, θέλει νά πάει ατό εξωτερικό καί εκεί νά βαπτιστεϊ. Θά μπορούσε ό ιερωμένος νά τή βοηθήσει νά περάσει λαθραία τά σύνορα; Καί ό καθολικός παπάς πράγματι τή βοήθησε καί πέρασε τά σύνορα. Εγκαταστάθηκε στή Ζνρίχη καί εκεί ενώ φοιτούσε ατό Πανεπιστήμιο παρακολουθούσε καί ενεργά σνμμετείχε στό εργατικό κίνημα. - Στή Γερμανία γρήγορα,παρά τό νεαρό τής ηλικίας της, έπεβλήθηκε καί άναγνωρίστηκε ό πιό αυθεντικός θεωρητικός καί πολιτικός εκπρόσωπος τής επαναστατικής πτέρυγας τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας καί τής Διεθνούς. Κτνπούσε μέ τήν ίδια δριμντητα καί τό ρεφορμισμό καί τίς καπονραλιστικές άντιλήψεις τον Λένιν γιά τό κόμμα καί τόν ρόλο τον στήν επανάσταση. - Είναι γνωστή ή σφαγή τών εργατών τής Πετρούπολης στις 22 τον Γενάρη Οί εργάτες πού ξεκίνησαν μέ θρησκεντικά λάβαρα καί εικόνες γιά νά πουν τά παράπονά τους στόν Τσάρο, γίνονται δεκτοί μέ καταιγιστικά πνρά από τά συντάγματα πού φρουρούσαν τά Α νάκτορα. Δ ύο χ ι λιάδες νεκροί καί τέσσερις χιλιάδες τραυματίες είναι ό άπολογισμός τής σφαγής. Α λλά άντί αυτή ή σφαγή νά τρομοκρατήσει τίς μάζες όπως περίμεναν οί δήμιοι τονς, γίνεται αφορμή γιά τήν πρώτη επαναστατική έκρηξη ατό κοινωνικό έδαφος τής Ρωσίας. Έκαντοντάδες χιλιάδες έργάτες κατακλνζονν τούς δρόμους σ' δλα τά βιομηχανικά κέντρα. Οί φλόγες τής Επανάστασης άγκαλιάζονν δλη τή χώρα σνμπεριλαμβανομένης κα ί τής Πολωνίας πού ήταν επαρχία τής Ρωσίας. - Στό Βερολίνο 'ένας αντιδραστικός πάστορας, ό Νάονμαν εγραφε σέ μιά εφημερίδα: Α υτή ή γενναία Ρόξα Λούξεμπονργκ, αυτός ό ήρωας μέ τά φονστάνια, αντή που θέλει νά βάλλει φωτιά στή Γερμανία, γιατί δέν πάει τώρα στήν πατρίδα της; Φαίνεται πώ ς είναι έπαναστάτρια μόνον ατά λόγια, αλλά πολύ φρόνιμα αποφεύγει τούς κινδύνους... Οταν εγραφε αύτά ό πάστορας Νάουμαν, ή Ρόζα βρίσκονταν ήδη στό δρόμο γιά τήν έπαναστατημένη Πολωνία. Πέρασε τά σύνορα μέ ενα ψεύτικο διαβατήριο. Ά λλά ή γενική άπεργία είχε παραλύσει τά πάντα καί παρ' όλες της τίς προσπάθειες δέν μπόρεσε νά δρει ενα όποιοδήποτε μεταφορικό μέσο γιά τή Βαρσοβία. Στό τέλος τρύπωσε σέ ενα τραίνο που με 8

9 τέφερε στρατιώτες καί πολεμικό υλικό. Στή Βαρσοβία άνέλαβε τή διεύθυνση τοϋ κόμματός της πού ήταν πραγματικά ή πιό μαχητική καί πιό συνειδητή φάλαγγα τών επαναστατημένων μαζών. Μετά τήν καταστολή τής Ε πανάστασης, ή Ρόζα καί ό Γκιόγκισες πιαστήκανε άπό τήν άστυνομία στίς 4 τοϋ Μάρτη 1906, προφυλακιστήκανε ατό φοβερό φρούριο τής Βαρσοβίας καί παραπεμφτήκανε σέ δίκη επί έσχάτη προδοσία κλπ. ή Ρόζα κατόρθωσε μέ μιά γνωμάτευση γιατρών δτι κινδυνεύει άμεσα ή ζωή της άπό τις συνθήκες τής φυλακής καί μέ τίς διαμαρτυρίες τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας νά αποφυλακιστεί προσωρινά μέ μιά μεγάλη χρηματική εγγύηση καί μέ τήν εντολή νά μήν όιπομακρυνθεί άπό τή Βαρσοβία καί νά βρίσκεται διαρκώς ύπό τήν επιτήρηση τής άστυνομίας. Φυσικά μόλις τής δόθηκε ευκαιρία τό 'έσκασε. Σ έ λίγους μήνες κατόρθωσε νά δραπετέψει καί ό Γκιόγκισες. Οταν πήγε στή Γερμανία κυκλοφορεί τό βιβλίο της «Μ α ζική απεργία, κόμματα καί συνδικάτα». Εϊναι τά διδάγματα άπό τήν πρώτη ρωσική επανάσταση. Α υτά τά διδάγματα άπό τή ρωσική επανάσταση καί πρό παντός οί απόψεις τής Λουξεμπουργκ γιά τή μαζική πολιτική απεργία,συναντάν τήν πιό λυσσώδη άντίδραση τής ηγεσίας τοϋ κόμματος καί τών συνδικάτων. Ή πάλη στό εσωτερικό τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας καί τής Διεθνούς όξύνεται μέ τή συμμετοχή του Μιλλεράν στή γαλλική κυβέρνηση. Ή Λούξεμπονργκ άγωνίζεται μέ πείσμα εναντίον τής συμμετοχής σοσιαλιστών στίς άστικές κυβερνήσεις. Ά π ό τό 1910 υπάρχει Ενας σαφής διαχωρισμός άνάμεσα στίς τάσεις στό παγκόσμιο εργατικό κίνημα. 'Η δεξιά μέ τούς Σάϊτμαν, Έμπερτ, Ζωρές κλπ, ή άριστερά μέ επί κεφαλής τή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί τό κέντρο μέ τόν Κάουτσκυ. Σ α υ τήν τήν τελευταία τάση άνήκε μέχρι τόν Αύγουστο τοϋ 1914 καί ό Λένιν, - Μέ τήν έκρηξη τοΰ πολέμου οργανώνεται άπό τή Λ ούξεμπονργκ, τόν Λήμπκνεχτ,τόν Γκιόγκισες, τόν Μέριγγ, τήν Τσέτκιν κλπ. ό. Σπάρτακος, καταγγέλλει τήν προδοσία τών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, πού πέρασαν στήν υπηρεσία τών κυβερνήσεων τους, καί αναπτύσσει μία ενρεία καί θαραλλέα άντιπολεμική δράση. Ή Λουξεμπουργκ σ' δλο σχεδόν τό διάστημα τοϋ πολέμου ήταν φυλακή. Ά π ό εκεί γράφει άρθρα καί μελέτες πού κυκλοφορούν παράνομα ατούς εργάτες καί ατούς στρατιώτες. Ά π ό εκεί έγραψε καί τήν κριτική της 9

10 στή Ρωσική επανάσταση. Σ τή Γερμανία ή επανάσταση άρχίζει μέ τήν εξέγερση τών ναυτών κ α ί τών εργατών στό Κίελο, στις 28 όκτωβρίου Εκεί σχηματίζεται καί τό πρώτο έπαναστατικό Συμβούλιο. Σ τις 9 τον Νοέμβρη οί δρόμοι τον Βερολίνου κατακλύζονται άπό εργάτες. Ή κρατική άντίοταση καταρρέει. Ό Κάϊζεο δραπετεύει στήν 'Ολλανδία. 01 πόρτες τών φυλακών άνοίγονται άπό τις έπαναστατημένες μάζες. Εκατοντάδες σπαρτακιστές είναι ελεύθεροι. Η Ρόζα εκφωνεί τόν πρώτο της λόγο στίς μάζες που γκρεμίσανε τίς πόρτες τής φυλακής της καί τή συνοδέψανε μέχρι τήν κεντρική πλατεία τής πόλης. Σ τις 10 φτάνει στό Βερολίνο. Είναι γερασμένη κα ί άρρωστη. Καί μ' δλο πού εϊχε επείγουσα άνάγκη άπό άνάπανση, δέν θά υπάρξει πιά γ ι αυτήν ούτε μία μόνο ώρα γιά νά π ά ρει ανάσα. Είχε άκόμα δυό μήνες ζωή. Κ αί οί δύο αυτοί μήνες ήταν γιαυτήν μία υπεράνθρωπη κινητοποίηση όλων τών φυσικών καί πνευματικών της δυνάμεων. Σ τίς 18 τού νοέμβρη κυκλοφορεί τό πρώτο φύλλο τής «Ρότε Φάνε» (Κόκκινη Σημαία). Διευθυντές της ήταν ή Ρόζα Λονξεμπουργκ καί ό Κάρλ Λήμπκνεχτ. Στό πρώτο της άρθρο ή Ρόζα άφοϋ κάνει ΐναν σύντομο απολογισμό τής πρώτης βδομάδας τής επανάστασης, γράφει: «Ή κατάργηση τής δικτατορίας τον κεφαλαίον καί ή πραγματοποίηση τής Σοσιαλιστικής κοινωνίας, αυτό κ α ί τίποτε λιγώτερο άπ' αύτό, είναι τό ιστορικό αντικείμενο τής τωρινής επανάστασης». «Τεράστιο καθήκον πού δέν μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί μέ διατάγματα άπό τά πάνω, πού δέν μπορεΐ νά γίνει ζωντανή πραγματικότητα παρά μέ τή συνειδητή δράση τών μαζών πού εργάζονται στήν ύπαιθρο καί στίς πόλεις, πού δέν μπορεΐ νά Αποπερατωθεί παρά μέ τήν πιό υψηλή πνευματική ωριμότητα κ α ί τόν ανεξάντλητο ηρωισμό τών λαϊκών μαζών. Ά π ό τόν σκοπό τής επανάστασης καθαρά απορρέει ό δρόμος της, άπό τό καθήκον απορρέει ή μέθοδος. Ολη ή εξουσία στά χέρια τών μαζών, στά χέρια τών εργατικών καί στρατιωτικών συμβουλίων...» «Δίχως τή συνειδητή θέληση καί τή συνειδητή δράση τής πλειοψηφίας τον προλεταριάτου δέν ύπάρχει σοσιαλισμός...» Σ τά τέλη τού Δεκέμβρη τοΰ 1918 συγκαλείται τό Συνέδριο του ΣΛάρτακον καί άπό κοινού μέ τούς Αριστερούς ριζοσπάστες τής Βρέμης Ιδρύεται τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Γερμανίας. Ή επανάσταση κέρδιζε κάθε μέρα έδαφος. 'Αλλά αύτό τό 10

11 έβλεπε καί τό εκτιμούσε πιό σωστά ή αντεπανάσταση. Έπρεπε νά συντρίβει δσο τό όννατόν πιό γρήγορα ό Σ πάρτακος. Ή σοσιαλδημοκρατία σννομωτεϊ γιά τή συντριβή τον μέ τούς καϊζερικούς στρατηγούς. Αντιδραστικά στρατεύματα μεταφέρονται στήν πρωτεύουσα. Εθελοντικές ομάδες σχηματίζονται άπό τόν υπόκοσμο χρηματοδοτούμενες άπό τούς καπιταλιστές. Οί αρχηγοί καί οί οπαδοί τον Σπάρτακον περιγράφονταν σάν συμμορία εμπρηστών. Ή Λ ούξεμπονργκ ήταν ή «ματοβαμένη Ρόζα». Μία ατμόσφαιρα πογκρόμ δημιουργείται. Ή Ρόζα δέν μπορεΐ νά μένει σπίτι της. Κοιμόταν σέ διάφορα ξενοδοχεία μέ ψεύτικη ταυτότητα. Κάθε βράδν άλλαζε ξενοδοχείο καί κάθε πρωί ξυπνούσε πολύ ενωρίς γιά νά μήν αναγνωριστεί. - Τήν εξέγερση τού Σπάρτακον τόν Γενάρη τον 19 τήν προκάλεσε ή άντεπανάσταση. Τό βερολινέζικο προλεταριάτο δέν μπορούσε νά μήν απαντήσει. Οί μάχες στούς δρομους κράτησαν άπό τις 5 μέχρι τις 11 τοϋ Γενάρη. Μετά τή συντριβή τής εξέγερσης ή λευκή τρομοκρατία οργιάζει. Τά κεφάλια τής Ρόζας καί τοϋ Κάρλ έπικηρύχτηκαν γιά 100 χιλιάδες μάρκα τό καθένα. Στίς 15 τοϋ Γενάρη τό βράδν ή Ρόζα καί ό Κάρλ σνλλαμβάνονται στό σπίτι πού μένανε. Μέ αγρια κτνπήματα καϊζερικοί άξιωματικοί καί έπαγγελματίες φονιάδες τούς πετάν λιπόθνμονς σ' ενα αυτοκίνητο καί εκεί τούς άποτελειώνουν μέ σφαίρες. Τό πτώμα τοϋ Λήμπκνεχτ τό παραδίνουν σέ ενα σταθμό πρώτων βοηθειών σάν πτώμα άγνώστου καί τό πτώμα τής Λουξεμπουργκ τό πετάν στό κανάλι τοϋ Λόντβεχρ. Ή Ρόζα ήξερε τό τέλος της. Τό δώρο τής ζωής της ήταν γιαντήν ή εκπλήρωση ενός πεπρωμένου πού ή ίδια ελεύθερα είχε διαλέξει. Σέ ίνα της γραμμα άπό τή φυλακή στή Σόνια Λήμπκνεχτ 'έγραφε «Ελπίζω νά πεθάνω στό πόστο μου, στό οδόφραγμα ή στή φυλακή». Μ ετά τό θάνατό της τά έργα τής μεγαλοφυΐας της σκορπιστήκανε, λεηλατηθήκανε, καταστραφήκανε. Τό 1933 όλα τά έργα της πυρποληθήκανε δημόσια. Τό μνημείο πού οί βερολινέζοι εργάτες είχαν ανυψώσει στήν μνήμη της, όπως καί στή μνήμη εκείνων πού έπεσαν μαζί της καταστράφηκε. Α υτά άπό τό μέρος τοϋ Χίτλερ καί τής συμμορίας του. Πιό βαρύ καί πιό βρώμικο ήταν τό κτύπημα άπό τό μέρος τοϋ Στάλιν. Ή μεγάλη έπαναστάτρια έχει δνσφημισθεϊ, τό θεωρητικό καί πολιτικό της έργο έχει πλαστογραφηθεϊ, οί συναγωνιστές της δσοι γλύτωσαν άπό τόν Χίτλερ έκτελέστη- 11

12 καν άπό τή Γκεπεού ή πέθαναν στις φυλακές και τά στρατόπεδα. Ό Στάλιν ήξερε δτι ατό πρόσωπο τής Ρόζος καί τών ιδεών της κτυποϋσε τήν επανάσταση. (Τά βιογραφικά στοιχεία είναι παρμένα άπό τό έργο τοΰ Πάονλ Φρέλιχ «Ρόζα Αονξεμπονργκ». Είναι δύο τόμοι, έχει μεταφραστεί άπό εμένα καί έχει έκδοθεϊ άπό τούς «Νέους Στόχους» ) Επίσης θά ήθελα νά τονίσω, γιά τίς σημειώσεις τής A ' έκδοσης τού '58, δτι παρά τό γεγονός δτι ή θεωρητική ερμηνεία τών γεγονότων καί ή ϊδια ή θεωρία χρειάζεται τροποποίηση καί συμπλήρωση, -τό βασικό περιεχόμενο τής κριτικής τών άπόψεων είναι τό ίδιο καί σήμερα. 1Απρίλης 1978 Α. Στίνας

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ Η Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι μιά άπ τις ήρωϊκότερες μορφές τής Ιστορίας και άπό τούς μεγαλύτερους θεωρητικούς του έργαιικοΰ κινήματος. Ο Φράνς Μέοιγκ, ό καλύτερος βιογράφος τοΰ Μάρξ, τή θεωρούσε ιό φωτεινότερο μυαλό τοΰ σοσιαλισμοο Οστερα άπό τόν Μάρξ. Γεννήθηκε στήν Πολωνία τό 1871 καί άπό πολό νεαρή ήλικία άφιέρωσε τόν έαυτό της στό άπελευθερωτικό κίνημα τής έργατικής τάξης. Στή Γερμανία κατέφυγε τό 1895 γιά νά άποφύγει τήν καταδίωξη τών τσαρικών άρχών, κ' έκεΐ μ να λευκό γάμο άπέκτησε τή γερμανική Ιθαγένεια. Ά π ό πολύ ένωρίς έπεβλήθηκε μέ τή μεγαλοφυία της καί τήν άπέραντη καί πολύπλευρη μόρφωσή της κι* δγινε ό άναμψισβήτητος άρχηγός τής άριστερας πτέρυγος τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας καί τής Β' Διεθνούς. Ή Λούξεμπουργκ ήταν άκαμπτη καί άδιάλλακτη στά ζητήματα άρχών καί δλη της τήν πολιτική δράση τήν διέκρινε άπόλυτη συνέπεια μέ τις Ιδέες της, Τά καλύτερα θεωρητικά 6ργα της ε ίν α ι: «Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση», δπου μέ τή θεωρητική βαθύτητα πού τήν χαρακτήριζε άνασκευάζει τις ρεβιζιονιστικές θεωρίες τοϋ Έδουάρδου Μ περστάϊν, «Ή μαζική πολιτική άπεργία, τό κόμμα καί τά συνδικάτα» δπου μελετάει καί άναλύει τήν πείρα άπ τή ρωοική έπανάσταση τοΰ 1905 καί τή σχέση άνάμεσα στό αύθόρμητο κίνημα τών μαζών, στό κόμμα καί στά συνδικάτα, «Ή συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου» δπου άναλύει καί συμπληρώνει τούς πίνακες πού μας δίνει ό Μάρξ γιά τήν 13

14 κυκλοφορία τοο κεφαλαίου στό δεύτερο τόμο χοο «Κεφαλαίου» καί πού θεωρείται τό καλύτερο μετά τό «Κεφάλαιο» Epyo μαρξιστικής άνάλυοης τής καπιταλιστι. κής οίκονομίας, «ΕΙοαγωγή στήν πολιτική οίκονομία» κ,λ.π. Πλήθος δρθρα καί μελέτες της πάνω σέ θεωρητικά, πολιτικά καί όρ/ανωτικά προβλήματα είναι δημοσιευμένα στόν γερμανικό, ρωσικό καί πολωνικό σοσιαλιστικό τύπο δπως καί στά πολιτικά καί θεωρητικά δργανα τών σοσιαλιστικών κομμάτων 8λων τών χωρών. Αξιοσημείωτη είναι ή κριτική της έναντίον τών ύπερσυγκεντρωτικών όργανωτικών άντιλήψεων τοϋ Λένιν. Σ ένα άρθρο της πού δημοσιεύτηκε στή ρωσική «"Ισκρα» καί οτή γερμανική «Νέα Εποχή» τό 1904 γράφει άνά μεσα στ* άλλα : «Τίποτε δέν θά μπορούσε πιό σίγουρα νά ύποδουλώσει ενα έργατικό κίνημα τόσο νεαρό άκόμα, σέ μιά πνευματική άψρόκρεμα διψασμένη γιά έξουσία, δσο αύτός ό γραφειοκρατικός θώρακας, πού τοΰ στερεώνουν γιά νά δημιουργήσουν ενα αύτόματο, πού τό μανουβράρει μιά «Επιτροπή»... Ό έπιδέξιος άκροβάτης δέν ξεχωρίζει άκόμα πώς τό μόνο «ύποκείμενο» πού τό βαρύνει σήμερα ό ρόλος τοΰ ήγέτη είναι τό συλλογικό «έγώ» τής έργατικής τάξης, πού άπαιτεί Αποφασιστικά τό δικαίωμα νά κάνει ή ίδια λάθη καί νά μάθει ήΐδια τή διαλεκτική τής ίατορίας... Τέλος, τό λέμε χωρίς περιστροφές, οΐ πλάνες πού Ιγιναν άπό δνα έργατικό κίνημα άληθινά έπανασιατικό, είναι Ιστορικά πολύ πιό γόνιμες καί πιό πολύτιμες άπό τό άλάθητο τής καλύτερης Κεντρικής Επιτροπής» ( Από τά «Ο ρ γανωτικά ζητήματα τής ρωσικής σοσίαλδηιιοκρατίας» 1904). Μέ τόν Κάουτοκυ ήρθε σέ πολιτική άντίθεση άπ τό 1906 κι αύτή ήταν ή πρώτη πού άπό τότε διέκρινε τά σφάλματα πού τόν οδηγούσαν στήν άποσταοία. ΕΤναι 14

15 ί έ\διαφέρον νά σηιιειωθεΐ βτι ό Λένιν σ' Ινα γράμμα του στόν Σλιάπν(κωφ άπό τις 27 Οκτωβρίου 1914 ό* μολογεϊ βτι μόνον τότε (τά τέλη δηλ. τοο 1914) κατάλαβε πόσο δίκιο είχε ή Λούξεμπουργκ σιήν πολεμική της έναντίον τοΰ Κάουτσκυ. Στόν πόλεμο τοθ'1914 κράτησε μιά κρυστάλλινη διεθνικιστική στάοη. Αμέσως μέ τήν Εκρηξή του άπό κοινοο μέ τόν Λήμπκνεχτ, τόν Γκιόγκισες, τον Μέριγκ κλπ. όργανώνει τήν όμάδα «Σπάρτακος> καί άναπτύσσει μία θαρραλέα πάλη έναντίον τοο πολέμου. Αύτή ή δράση της τής στοίχισε τήν καταδίκη της σέ πολυετή φυλάκιση. Σ Ενα άπό τά Αρθρα της στά παράνομα φύλλα πού κυκλοφοροϋσαν Ιγραφε : c'h παραφροσύνη θά σταματήσει, ή αιμόφυρτη περιπέτεια θά τερματισθεί μόνον δν άφυπνισθεϊ ή πολιτική συνείδηση τών έργατών στή Γερμανία, στή Γαλλία, στή Ρωσία, στήν Ά γ - λία, dtv αύτοί δώσουν άδελφίκά τά χέρια καί στόν βάρβαρο χορό τών καπιταλιστικών ύαινών, άντιτάξουν τήν πανίσχυρη κραυγή τοο συνασπισμού τών έργαζομένων : Προλετάριοι δλου τοϋ κόσμου ένώθήτε». Καί σ άλλο άρθρο της : «Νά τό δίλημμα πού τίθεται ί "Η οί άστικές κυβερνήσεις θά ύπαγορεύσουν τήν είρήνη, δηλαδή ή μπουρζουαζία θά παραμείνει ή κυρίαρχη τάξη καί θάχουμε πάλι τόν άνταγωνισμό τών έξοπλισμώνι καινούργιους πολέμους και βαρβαρότητα fj οΐ έπαναστατικές έξεγέρσεις θά όδηγήσουν τήν έργατική τάξη στήν κατάκτηση τής πολιτικής έξουσίας καί τότε θ&- χουμε τήν άληθινή ειρήνη άνάμεοα στούς λαούς. Μ δλλα λόγια ή ό Ιμπεριαλισμός, δηλαδή ή παρακμή τής κοινωνίας ή ή πάλη γιά τόν σοσιαλισμό, δηλαδή τ* μοναδικό μέσο σωτηρίας. "Αλλη διέξοδος δέν ύπάρχει». * * * Ή ήμιτελής αύτή μελέτη πού γιά πρώτη φορά δη 15

16 μοσιεύεται όλόκληρη στά έλληνικά Εχει μιά ένδιαφέρουοα Ιστορία. Ά πό τήν άνοιξη τοϋ 1918 ή Λούξε" μπουργκ, τϊοο τότε βρισκόταν στις φυλακές τοϋ Μπρεσλάου, είχε κάνει γνωστή στούς συντρόφους της τήν πρόθεσή της νά δημοσιεύσει στήν Επιθεώρηση, πού παράνομα έξέδιδαν, μιά σειρά κριτικά άρθρα γιά τή Ρωσική Επανάσταση καί τήν τακτική των Μπολσεβίκων. Οί 6ξω δμως άπό τις φυλακές γερμανοί σπαρτακιστές, μέ τήν άντίληψη δτι τά άρθρα αύτά θά μπορούσαν τά έπισκιάσουν τήν άχτινοβολία τής Ρωσικής Επανάστασης, θεώρησαν άνεπίκαιρη τή δημοσίευσή τους κα! μέσω τοΰ Πάουλ Λέβη τήν παρεκάλεσαν νά μήν έπιμείνει καί νά τήν άναβάλει γιά άργότερα. Ή Λούξεμπουργκ, μ δλο πού ήταν πεπεισμένη γιά τήνόρ θότητα, τήν άναγκαιότητα καί τήν έπικαιρότητα τής κριτικής της, δέν έπέμεινε καί άποφάσισε στό διάστημα πού θά προσπαθούσε νά πείσει τούς συντρόφους τηςι νά έπεξεργαστεϊ εύρύτερα καί λεπτομερέστερα τό θέμα. Οί συζητήσεις μέσα στις συνθήκες τοϋ πολέμου καί τής παρανομίας κράτησαν άρκετό διάστημα, μέχρι Βού ή έξέγερση των έργατών, τών στρατιωτών καί τών ναυτον τής Γερμανίας, άνοιξε τίς πόρτες τής φυλακής της. Βγαίνοντας ά π τή φυλακή ή Λούξεμπουργκ ρίχτηκε μέσα στή θύελλα τής Επανάστασης, έπικεφαλής τοΰ έκλεκτότερου τμήματος τοΰ γερμανικού προλεταριάτου. ΕΤναι γνωστή ή τραγική μοίρα τής μεγάλης έ παναστάτριας. Διόμισυ μόλις μήνες μετά τήν άποφυλάκισή της, στις 15 τοΰ Γενάρη 1919, άμέσως μετά τήν «έπιβολή τής τάξεως» στό έπανσστατημένο Βερολίνο, συνελήφθη άπό τούς «πολιτοφύλακες», πού άπ τούς καϊζερικούς καί τόν ύπόκοσμο ετχε στρατολογήσει ή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση καί ένώ τήν όδηγοΰσαν δήθεν γιά άνάκριση, τήν Ικαναν λυωμα άπό τίς κοντακιές, καί κόσκινο ά π τις σφαίρες. Κι ΰστερα 16

17 άφσο έκόρεσαν τήν λύσσα τους έναντίον τής Κομμούνας τοο Βερολίνου πάνω στό άσθενικό κορμί τοϋ άρχηγοϋ της, πέταξαν τό πτώμα της στούς ύπονόμους. Εκείνες οΐ μέρες ήταν γιά τό Βερολίνο, δ,τι καί οΐ τε. λευταίες έβδομάδες τοο Μάη 1871 γιά τό Παρίσι. "Ομως δταν Οστερα άπό τεσσεράμισυ μήνες, στις 31 τοΰ Μάη, τά λιμνασμένα νερά τών ύπονόμων φανέρωναν τό παραμορφωμένο της πτώμα, χιλιάδες ήταν έκείνοι πού έτρεξαν μέ στοργή καί μ' εύλάβεια νά τό περισυλλέγουν. Τήν άλλη μέρα πάνω άπό 100 χιλιάδες έργάτες στό Βερολίνο παρακολούθησαν μέ σφιγμένη τήν καρδιά τήν κηδεία της, ένώ τήν ίδ ια στιγμή έκατομμύρια προλετάριοι σ' δλο τόν κόσμο άποκαλύπτονταν μέ σεβασμό μπροστά στό νεκρό τής έξαιρετικής αύτής προσωπικότητας. ΤΗταν πολλοί τότε αύτοί πού ξέρανε δη στό πρόσωπο τής Ρόζας Αούξεμπουργκ τό παγκόσμιο προλεταριάτο 6/ανε τόν πιό φωτεινό του έγκέφαλο κα'ι τόν πραγματικό άρχηγό του. Τήν κριτική της γιά τή Ρωσική Επανάσταση δέν πρόλαβε ή Αούξεμπουργκ νά τήν ξαναδουλέψει. Τά χειρόγραφα βρέθηκαν μετά τό θάνατό της, δπως τά είχε γράψει στίς φυλακές τοΰ Μπρεσλάου. Αύτά τά χειρόγραφα μερικοί «κομμουνιστές», άπ αύτούς πού άνέλαβαν σήμερα νά συνεχίοουν μέ μεγαλύτερη μ α νία τό 6ργο τών δημίων τής Αούξεμπουργκ, έπεχείρη σαν νά τά καταστρέψουν. Μόλις, κατώρθωσε νά τά γλυτώσει άπ τά χέρια τους ό Πάουλ Λέβη καί νά τά δημοσιεύσει γιά πρώτη φορά τά τέλη τοο Έ άν 6- πρεπε νά καταστραφοον ή &ν άντίθετα θ&πρεπε νά ά ποστηθίσουν τό περιεχόμενό τους κα'ι νά τό κρατοΰι διαρκώς ζωντανό στή μνήμη τους οί βασανισμένοι δλοι τοΰ κόσμου, αΰτό θά τό κρίνουν, δσοι θά διαβάσουι αΰτή τή μελέτη. Α. ΣΤΙΝΑΣ 17

18

19 Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1. Ή άναγκαιδτητα της κριτικής Ή Ρωσική Επανάσταση είναι to σημαντικότερο γεγονός τοΰ παγκοσμίου πολέμου. *Η έκρηξή της, δ χωρίς προηγούμενο ριζοσπαστισμός της, δ διαρκής χαρακτήρας της αποκαλύπτουν, με τόν πιο πειστικό τρόπο, τήν απάτη τής επίσημης γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, πού γιά νά υπηρετήσει τό γερμανικό Ιμπεριαλισμό προσπαθεί μέ ζήλο νά καλύψει μ Ινα Ιδεολογικό μονδΰα την κατακτητική έκστρατεία του: Είναι ή απάτη γιά τήν αποστολή πού δήθεν άνέλαβαν οί γερμανικές λόγχες νά ανατρέψουν τόν τσαρισμό κα'ι ν άπελευι^ερώσουν τούς λαούς πού αυτός καταπίεζε. Ή Ισχυρή επέκταση πού πήρε ή Επανάσταση στή Ρωσσία, ή εκρηκτική της δραστηριότητα πού άνέτρεψε δλες τις ταξικές άξιες, προβάλλοντας δλα τά κοινωνικά καί οικονομικά προβλήματα, και ή μετάβασή της μέ μιά συνεπή πορεία, καθορισμένη άπό τήν ίδια τήν εσωτερική λογική της, άπό τό πρώτο στάδιο τής αστικής δημοκρατίας σι'ις ολοένα καί περισσότερο προχωρημένες φάσεις μπροστά της ή πτώση τοΰ τσαρισμού είναι Ινα ασήμαντο σχεδόν μηδαμινό επεισόδιο δλα αυτά δείχνουν, καθαρά δπως ή μέρα, δ η ή απελευθέρωση τής Ρωσίας δέν δφείλονταν στόν πόλεμο και στή στρατιωτική ήττα τοΰ τσαρισμού, δέν ήταν 19

20 ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜ ΠΟΥΡΓΚ ργο τών λογχών τών «σφιγμένων σέ γερμανικά χέρια», οπως υποστηρίζει στό κύριο άρθρο της ή «Νέα Ε ποχή», πού διευθύνει δ Κάουτσκυ, άλλα είχε βαθιά στήν ϊδια τή Ρωσία τίς ρίζες της, και είχε φτάσει, στό ίδιο το εσωτερικό της, σέ πλήρη ωριμότητα. "Οχι, δέν είναι ή κάτω άπ* το Ιδεολογικό έμβλημα τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας πολεμική περιπέτεια τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού αυτή πού έ'φερε τήν Έ.τανάσταση στή Ρωσία. "Αντίθετα αυτή, στήν άρχή τής Επανάστασης γιά ενα διάστημα υστέρα απ τήν πρώτη της άνοδο τό τήν άνέκοψε και κατόπιν, δταν εξεράγη, τής δημιούργησε τίς πιό δύσκολες καί τις πιό ανώμαλες συνθήκες. Λοιπόν αυτή ή ίδια ή πορεία τών γεγονότων γιά κάθε άνθρωπο ικανό νά σκεφτεϊ, δίαψεύδει χτυπητά τήν ά;ϊό «αθέδρας θεωρία τοΰ Κάουτσκυ και τοϋ κυβερνητικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος,δτι ή Ρωσία δέν ήταν ακόμη ώριμη γιά τή σοσιαλιστική Έ πανάσϊαση καί γιά τή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, επειδή είναι χώρα οικονομικά καθυστερημένη καί αγροτική ώς επι τό πλεΐσ^ον. Αυτή ή θεω ρία πού δέν παραδέχεται ώς δυνατή στή Ρωσία παρά μία άσηκή επανάσταση αντίληψη άπ δπου έξ άλλου απορρέει ή τακηκή τοΰ συνασπισμού τών σοσιαλιστών μέ τόν άστιχό φιλελευθερισμό στή Ρωσίη είναι επίσης ή θεωρία τής δπορτουνιστικής πτέρυγας τοΰ Ρωσικού εργατικού κινήματος, αύτο- 20

21 ΡΩΣΙΚΗ ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΗ νών πού δνομάζουν Μενσεβίκους κα'ι βρίσκονται καίω άπό τή δοκιμασμένη ήγεσία τοϋ "Αξελροντ και Ντάν- Τόσο οΐ Γερμανοί δσο και οΐ Ρώσοι οπορτουνιστές είναι εντελώς σύμφωνοι μ αυτήν τή βασική αντίληψη γιά τή Ρωσική Επανάσταση. Άπ* αυτήν άναγκαΐα απορρέει ή ανάλογη θέση πού παίρνουν στίς ταχτικές λεπτομέρειες μέ τούς κυβερνητικούς σοσιαλιστές τής Γερμανίας. Σύμφωνα μέ τήν α- ποψη αυτών τών τριών τάσεων ή Ρωσική Επανάσταση θά επρεπε νά σταματήσει σ αυτό το στάδιο τής πτώσης τοϋ τσαρισμού, πού κατά τή σοσιαλδημοκρατική γερμανική μυθολογία ήταν ή εΰγενής αποστολή τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού. Έ ά ν αυτή ξεπέρασε αυτό τό στάδιο, εάν εταξε γιά προορισμό της τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου, αυτό ήταν, σύμφωνα μέ τή δπορτουνιστική αυτή θεωρία, Ινα άιτλό λάθος τής ριζοσπαστικής πτέρυγας τοΰ Ρωσικού εργατικού κινήματος, τών Μπολσεβίκων, καί ολες οί άπογοη* τεύσεις πού δημιούργησε ή Επανάσταση στήν κατοπινή της πορεία, δλες οί δυσχέρειες τών οποίων υπήρξε θΰμα παρουσιάζονται σάν άποτέλεσμα αΰ* τοϋ τοΰ μοιραίου λάθους. Θεωρητικώς αΰτή ή δποψη, πού συνισταται εξ ίσου άπό τό «Εμπρός» τοΰ Στάνμπφερ κα'ι άπό τον Κάουτσκυ, σάν καρπός «μαρξιστικής σκέψης», εχει τήν προέλευσή της σ αυτή τήν πρωτότυπη «ιιαρξιστική» άνακάλυψη δτι ή σοσιαλιστική Επανάσταση είναι μιά εθνική υπόθεση, δηλαδή μιά Ισωτερική οίκογενειακή υπόθεση 21

22 ΡΟ ΖΑ ΛΟΥΞΕΜ ΠΟΥΡΓΚ χαθενός συγχρόνου κράτους. Μέσα στους γαλάζιους καπνούς αΰτοΰ τοΰ άφηρημένου σχήματος, νας Κάουτσκυ ξέρει φυσικά νά περιγράφει σ' δλο τους ΐό βάθος τούς διεθνείς οικονομικούς δεσμούς τοϋ κεφαλαίου, πού ενώνουν δλα τά σύγχρονα κράτη σ Ινα νιαΐο σύνολο. Άλλά ή Ρωσική Επανάσταση προϊόν της διεθνούς άλληλλεξάριησης και τοϋ άγροτικοΰ προβλήματος δέν μπορεΐ νά περιοριστεί μέσα στά δρια τής αστικής κοινωνίας. Πραχτιχώς, αυτή ή άποψη προσπαθεί νά απαλλάξει άπό τις ευθύνες τό διεθνές προλεταριάτο καί προ παντός τό Γερμανικό σχετικά μέ τις τύχες τής Ρωσικής Επανάστασης κα ι νά αρνηθεϊ τούς διεθνείς δεσμούς της Επανάστασης αυτής. Δέν είναι ή ανωριμότητα τής Ρωσίας, αλλά ή ανωριμότητα τοΰ γερμανικοΰ προλεταριάτου στό νά εκπληρώσει τήν Ιστορική του αποστολή εκείνο πού άπέδειξε ή πορεία τοΰ πολέμου και τής Ρωσικής Επανάστασης. Νά αναλύσομε αύτό τό γεγονός σ δλη του τή σαφήνεια, αυτό είναι τό πρώτο καθήκον μιας κριτικής μελέτης τής Ρωσικής Επανάστασης. Τά πεπρωμένα τής Ρω σικής Επανάστασης ήιαν εντελώς Ιξαρτημένα άπό τήν παγκόσμια έπανάσταση. Τό γεγονός δτι οί Μπολσεβίκοι έξάρτησαν δλη τους τήν πολιτική άπό τήν παγκόσμια έπανάσταση τοΰ προλεταριάτου είναι άκριβώς ή πιό σαφής απόδειξη τής διορατικότητας τους, τής πίστης τους στις άρχές, και τής πολιτικής τους τόλμης. Μπορούμε νά δοΰμε Ικεΐ τό σημαντικό πήδημα πού ϋκαμε ή καπιταλιστική έξέλιξη σ αυτά τά τελευταία χρόνια. 22

23 ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝ ΑΣΤΑΣΗ Ή Επανάσταση τοΰ δέν βρήχε παράινα άσθενικό αντίλαλο στήν Ευρώπη. Έ τ σ ι Ιπρόχειτο νά μείνει ενα προεισαγοίγικό κεφάλαιο. Η συνέχεια χαι τό τέλος συνδέθηκαν μέ τήν ευρωπαϊκή Ιξέλιξη. Είναι φανερό δτι, δχι μία απολογία χωρίς κριτική, άλλα μόνον μία χριτική μέ βάθος καί συνέπεια, θά είναι Ικανή νά Ικμεταλλευτει αυτούς τούς θησαυρούς άπό τήν πείρα χαΐ άπό τά διδάγματα. Πραγματικά θά ήταν παράλογο άπό τήν πρώτη πείρα τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου πού μάς δίνει ή Ιστορία κα'ι αυτό στις πιό δύσκολες συνθήκες πού μπορεΐ χάνεις νά φανταστεί, στό κέντρο ενός κόσμου πού βρίσκεται μέσα στίς φλόγες, στό χάος ενός Ιμπεριαλιστικού σφαγείου, πού οί λαοί ε ί ναι πιασμένοι στό σιδερένιο δίχτυ τής πιό αντιδραστικής στρατιωτικής δύναμης τής Ευρώπης, μέσα στήν τέλεια αδυναμία τοΰ διεθνούς προλεταριάτου άπό μιά τέτοια πείρα τής εργατικής δικτατορίας, μέσα σέ συνθήκες τόσο άνώμαλες, νά περιμένομε απόλυτα Εκείνο πού έ'γινε ή Ικεΐνο πού δέν Ιγινε στή Ρωσία νά ήταν τό δπαντον τής τελειότητας. Εντελώς άντίθετα, οί στοιχειώδεις εννοιες τής σοσιαλιστικής πολιτικής και ή κατανόηση αυτών τών άναγκαίων Ιστορικών συνθηκών μάς άναγκάζουν νά παραδεχτοΰμε δτι μέσα σέ συνθήκες τόσο δύσκολες, άκόμα καί ό πιό γιγάντιος Ιδεαλισμός και ή πιό σταθερή επαναστατική δράση δέ θά ήταν καθόλου Ικανές νά πραγματοποιήσουν ούτε τή δημοκρατία, ούτε τό σοσιαλισμό, άλλά μόνον άδύναμα καί παρα 23

24 ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ μορφωμένα στοιχεία τόσο ά.ιό τό ενα, δσο και άπό τό όίλλο. Νά τοποθετηθεί καθαρά αυτό τό γεγονός μπροστά μας, σ δλες του τις σχέσεις καί τις βαθιές του συνέπειες, αυτό ακριβώς είναι τό στοιχειώδες καθήκον τών σοσιαλιστών δλων τών χωρών. Γιατί μόνον μιά πικρή διαπίστωση, δπως αυτή, θά μάς Ιπιτρέψει νά μετρήσομε δλο τό μέγεθος τής εΰθΰνης πού εχει τό διεθνές προλεταριάιο, σ δ,τι άφορατήν τΰχη τής Ρωσικής Επανάστασης. Ά π ό τό άλλο μέρος μόνον ετσι μπορούμε νά καΐανοήσομε τήν αποφασιστική σημασία τής διεθνούς άλληλένδετης δράσης τής προλεταριακής Επανάστασης σάν Ιναν βασικό δρο, δίχως τόν όποιον άκόμα και ή πιό μεγάλη άηία και οί πιό υπέροχες θυσίες τοΰ προλεταριάτου σέ μιά μόνη χώρα, θά τό περιπλέξουν αναπόφευκτα σ ενα κυκεώνα αντιφάσεων και σφαλμάτων. Δέν υπάρχει εξ άλλου καμιά αμφιβολία : οί σκεπτόμενοι Ιγκέφαλοι, οί δποϊοι βρίσκονται Ιπ ί κεφαλής τή; Ρωσικής Επανάστασης, δ Λένιν κα'ι δ Τρότσκυ, στόν άγκαθερό τους δρόμο, τόν σπαρμένον μέ κάθε ε ί^ους παγίδες, δέν κάνουν οΰτε ενα άποφασιστικό βήμα χωρίς τούς πιό μεγάλους δισταγμούς και τήν πιό μεγάλη εσωτερική αποστροφή, και τίποτε δέ θά ήταν περισσότερο ξένο στό πνεϋμα τους άπό τό νά δοΰνε τή Διεθνή νά παραδέχεται τό κάθε τι πού αύτοι αναγκάστηκαν νά κάνουν ή νά μήν κάνουν χάνω άπό τήν πίεση και τόν πιό σκληρό εξαναγκασμό, μέσα στήν αναταραχή και τόν άναβρασμό τών γεγονότων, σάν Ινα υπέρτατο υπόδειγμα σο* 24

25 ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑ ΣΗ σιαλιστικής πολιτικής κατάλληλο γιά δίχως κριτική θαυμασμό κα'ι πιστή μίμηση. Θά ήταν Ιπίσης σφάλμα νά φοβόμαστε πώς μιά κριτική ανάλυση των δρόμων, πού μέχρις εδώ ακολούθησε ή Ρωσική Επανάσταση, θά μιτοροϋσε νά Ιπισκιάσει Ιπικίνδυνα τήν άκτινοβολία καί τό γοητευτικό παράδειγμα τών Ρώσων προλεταρίων, τών μόνων Ικανών νά κατανικήσουν τή μοιραία αδράνεια τών γερμανικών μαζών. Τίποτε τό πιό εσφαλμένο. Ή αφύπνιση τής επαναστατική; δραστηριότητας τής εργατικής τάξης τής Γερμανίας δέν μπορεΐ στό εξής νά προκληθεΐ μέ τή σοσιαλδημοκρατική μέθοδο «τραβηχτήκε άπό τή φωτιά», μέ τήν, δέν ξέρω κ εγώ, ποιά τυποποιημένη υπαγόρευση στις μάζες, μέ τή'ν τυφλή πίστη σ ενα όποιοδήποτε αλάθητο κύρος, είτε αυτό θά είναι τό κΰρος τών ίδιων τους τών «οργανώσεων», είτε τοϋ <ρωσικοΰ παραδείγματος». Αυτό πού θά μπορέσει νά αφυπνίσει τήν Ικανότητα τής ιστορικής δράσης τοΰ γερμανικού προλεταριάτου δέ θά είναι ή τεχνητή κατασκευή μιας πνευματικής κατάστασης Ικανής μόνον γιά επαναστατικές κραυ>ές, αλλά, εντελώς αντίθετα, αυτό θά γίνει μόνον μέ τήν κατανόηση δλης τής τρομερής σοβαρότητας καίδλης τής πολυπλοκότητας τών καθηκόντων πού εχει νά επιτελέσει, μόνον μέ τήν πολιτική ωριμότητα κα'ι τή φωτισμένη ανεξαρτησία, μόνον μέ τήν κριτική Ικανότητα τών μαζών, πού γιά χρόνια κα'ι χρόνια κάτω άπό διάφορα προσχήματα συστηματικά συντρίβονταν άπό τή γερμανική σοσιαλδημοκρατία. 25

26 ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜ ΠΟΥΡΓΚ Ή δξιολόγηση μέ τήν κριτική τοϋ τί είναι ή Ρωσική Επανάσταση σ δλες τίς Ιστορικές της αναλογίες, αυτό είναι τό καλύτερο μάθημα πού μπορεΐ νά δώσει στον έαυτό της ή ίδια ή εργατική τάξη, τόσο ή γερμανική, δσο και ή διεθνής, εν δψει τών καθηκόντων, τά όποια βάζει ή παρούσα κατάσταση.

27 2. Τό Κόμμα τόν Μπολσεβίκων κινητήρια δύναμη τής Ρωσικής 'Επανάστασης 'Η πρώτη περίοδος τής Ρωσικής Επανάστασης άπό τήν Ικρηξή της τό Μάρτη μέχρι τήν πΐώση της, τόν Όκτώβρη, άνταποκρίνεται ακριβώς, στή γενική της πορεία, στό ίδιο σχήμα πού αναπτύχθηκε, τόσο ή μεγάλη Αγγλική Επανάσταση, δσο καί ή μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Πρόκειται γιά τήν τυ* πική πορεία τής πρώτη; μεγάλης εισόδου σέ γενική σύγκρουση τών επαναστατικών δυνάμεων πού δημιουργοϋνται στους κόλπους τής άστικής κοινωνίας καί ζητοΰν νά σπάσουν τις άλυσίδες τοϋ παλιοί καθεστώτος. Ή εξέλιξή της άκολουθεΐ φυσικά μία άνιοΰσα γραμμή: στήν άρχή μετριοπαθής κι ΰστερα δλο και περισσότερο ριζοσπαστική στούς σκοπούς της καί παράλληλα προχωρεί άπό τή συνεργασία τών τάξεων καί τών κομμάτων, στήν αποκλειστική κυριαρχία τοϋ πιό ριζοσπαστικού κόμματος. Τίς πρώτες μέρες τοϋ Μάρτη 1917 Ιπί κεφαλής τής Επανάστασης βρέθηκαν οί «Καντέ» δηλαδή ή φιλελεύθερη αστική τάξη. *Η πρώτη μεγάλη πλημμυρίδα τοΰ Ι.ταναστατικοϋ κατακλυσμοΰ παρέσυρε τούς πάντας καί τά πάντα. Ή τέταρτη Δούμα, τό πιό αντιδραστικό προϊόν τοΰ άντιδραστικότερου εκλογικού συστήματος τών τεσσάρων τάξεων πού βγήκε άπό πραξικόπημα, μεταμορφώθηκε ξαφνικά σέ επα 27

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Απεικόνιση των γεγονότων στην Haymarket Square Σικάγο - Μάιος 1886 Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν.

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία (1) Ο Σύντροφος Πλεχάνωφ έχει γράψει ένα εκτεταμένο άρθρο στον Κούριερ με τίτλο «Πόσο μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα για την παγκόσμια μέρα της Γυναίκας

Μήνυμα για την παγκόσμια μέρα της Γυναίκας Μήνυμα για την παγκόσμια μέρα της Γυναίκας «Μπροστά στην 8η Μάρτη, η ΚΕ του ΚΚΕ χαιρετίζει τις γυναίκες του λαού στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, έχοντας τη σκέψη της στο δρόμο που άνοιξε για την ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Από την Παλινόρθωση στον Αποικισμό Γιώργος Μαργαρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά.

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Φίλες και Φίλοι, Από το 2007, όταν έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την ηγεσία της προοδευτικής παράταξης, χάσαμε πολλά. Μία ολόκληρη δεκαετία. Γύρω μας, ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς,τώρα που ξαναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (2015) «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνιδας ΚυρΚος. Η δυναμική της ανανέωσης

Λεωνιδας ΚυρΚος. Η δυναμική της ανανέωσης Λεωνιδας ΚυρΚος Η δυναμική της ανανέωσης Τα BIBΛIA TOY ΤΖον Λε Καρε ςtiς EKδOςEIς KAςTANIωTH * Κι ο κλήρος έπεσε στον ςμάιλι, μυθιστόρημα, 2008 ο εντιμότατος μαθητής, μυθιστόρημα, 2009 οι άνθρωποι του

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Άντον Πάννεκουκ ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Πηγή:http://sites.google.com/site/syrizaorizontia/in-thenews/ademosieutastaellenikaarthratouantonpanekouk ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Western Socialist,

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ρεβιζιονισμός;

Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Κάποιοι, εσφαλμένα, θεωρούν ότι ρεβιζιονισμός είναι η απομάκρυνση από κάποια ορθόδοξη σκέψη, η «αναθεώρηση» κάποιας παράδοσης. Σε μαρξιστικό πλαίσιο, η θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Πουλιόπουλος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΣΔ!

Παντελής Πουλιόπουλος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΣΔ! Παντελής Πουλιόπουλος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΣΔ! ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ! Γράφτηκε: Ιούλης 1941 Online Έκδοση: Ελληνικό Αρχείο Παντελή Πουλιόπουλου, Μάης 2003 HTML Markup:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Δεν παραγνωρίζουμε τη διαστρωμάτωση μέσα και γύρω από την τάξη των μισθωτών εργαζομένων, τις δυσκολίες που δημιουργεί στη συνειδητοποίηση των εργατών και τα εμπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή Δεν θέλω Θ(ου) Ένας είναι ο εχθρός, ο αντικατοπτρισμός. Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Την Τσίτα την είδαμε, ο Ταρζάν μας λείπει. Ριζοσπαστικός συνωστισμός Παρίση(ς) - Μόσχα. Τώρα και στο Αργοστόλι. Μετανοείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω info [at] esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r η Χούντα δεν ανατράπηκε ποτέ και από κανέναν, η Χούντα απλά παρέδωσε την εξουσία ορκίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Τσιαμούλος. Ανακοίνωση Υποψηφιότητας. Τρίπολη - Αλλάζουμε τα Δεδομένα

Νίκος Τσιαμούλος. Ανακοίνωση Υποψηφιότητας. Τρίπολη - Αλλάζουμε τα Δεδομένα Νίκος Τσιαμούλος Ανακοίνωση Υποψηφιότητας Τρίπολη - Αλλάζουμε τα Δεδομένα Αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και την

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815)

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) Η εποχή του Ναπολέοντα (1799 1815) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) 1799 1804: Πρώτος Ύπατος «ένας ισχυρός λαϊκός ηγέτης που δεν ήταν βασιλιάς» Ο Ναπολέων «σώζει» το Διευθυντήριο Μάρτιος 1797: οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέμπτη 19 Νοεμβρίου Αγαπητή Κίττυ,

ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέμπτη 19 Νοεμβρίου Αγαπητή Κίττυ, ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Αγαπητή Κίττυ, ΚΕΙΜΕΝΟ Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 1942

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ( ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( ) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ( )

ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ( ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( ) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ( ) ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (1963-1967) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1967-1974) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (1974-1993) Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ι. Από την κατοχή ως τα Ιουλιανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης MEA CULPA (?) του Γιώργου Η. Οικονομάκη Κύριε Διευθυντή. Μέχρι τη στιγμή που γράφω το σημείωμα τούτο γνωρίζω ότι για μια, τουλάχιστο, διατύπωση - θέση του τελευταίου άρθρου μου στο περιοδικό έγινα αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αύξηση πληθυσμού αγροτική επανάσταση (μεγάλα αγροκτήματα νέες μέθοδοι εισαγωγή μηχανημάτων) ανάπτυξη εμπορίου α. Ευρώπη Αφρική Αμερική (τριγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Διαφωτισμού

Η εποχή του Διαφωτισμού Ομαδική εργασία μαθητών Γ1 (12-01-2015) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η εποχή του Διαφωτισμού ΟΜΑΔΑ 1 Κωνσταντίνος Σταύρος Χρήστος - Γιάννης Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα Οικονομικές μεταβολές Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ Γεννήθηκε στην Αναφωτία το 1933 και αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο της γενέτειρας του και μετά από το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΤΗ Α/Τ ΒΕΛΟΣ 2017 Κύριε Εκπρόσωπε της Κυβέρνησης - Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, Κυρία Εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων [Μαρία Τριανταφύλλου],

ΤΕΛΕΤΗ Α/Τ ΒΕΛΟΣ 2017 Κύριε Εκπρόσωπε της Κυβέρνησης - Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, Κυρία Εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων [Μαρία Τριανταφύλλου], ΤΕΛΕΤΗ Α/Τ ΒΕΛΟΣ 2017 Κύριε Εκπρόσωπε της Κυβέρνησης - Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, Κυρία Εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων [Μαρία Τριανταφύλλου], Κύριοι Αρχηγοί & Εκπρόσωποι των Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... VII XV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο επιστημολογικός τόπος και το αντικείμενο της πολιτειολογίας: Κράτος, Πολιτεία και Πολίτευμα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ȀǼǿȂǼȃȅ ī ȅǻǿīǿǽȉ (ȖȚĮ IJȠȣȢ İȟİIJĮȗȠȝȑȞȠȣȢ) 1. ȈIJȠ İȟȫijȣȜȜȠ ȈIJȠ İıȫijȣȜȜȠ ʌȑȟȧ- ʌȑȟȧ ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȦȞ ĮʌĮȞIJȒıİȫȞ ıįȣ ȃį ȝșȟ ĮȞIJȚȖȡȐȥİIJİ ȞĮ ȝș ȖȡȐȥİIJİ 2.

ȀǼǿȂǼȃȅ ī ȅǻǿīǿǽȉ (ȖȚĮ IJȠȣȢ İȟİIJĮȗȠȝȑȞȠȣȢ) 1. ȈIJȠ İȟȫijȣȜȜȠ ȈIJȠ İıȫijȣȜȜȠ ʌȑȟȧ- ʌȑȟȧ ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȦȞ ĮʌĮȞIJȒıİȫȞ ıįȣ ȃį ȝșȟ ĮȞIJȚȖȡȐȥİIJİ ȞĮ ȝș ȖȡȐȥİIJİ 2. 1 & 23 2016 : ( )- ( ) : (4) 1 :... (1905).. 15 2,,,,,, :. 19.. 18 1901.. 1913.... 1932. 10 1 ( 7) (1914-1918), ( 6). 13 2 1920; 12 1, : 1 4 2 &.. 1864,, ( 8) ( 10) ( 7). 25, 29 1874,, «;». [ ] [ ],.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ Μάιος 1920 Ι 1. Ο κομμουνισμός είναι η διδασκαλία των κοινωνικών και ιστορικών προϋποθέσεων για την απελευθέρωση του προλεταριάτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις Απαντήσεις Α1. α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: το κόμμα του Γ. θεοτόκη Αντιβενιζελικών. Σελ. 92-93 και Από τα Αντιβενιζελικά κόμματα..το πιο διαλλακτικό.σελ92 β. Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης(1905): Στο μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 102 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 1ο ΣΧΕ ΙΟ Κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στη Γαλλία µέχρι το 1789 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ( ) Σύμβολο κατάχρησης της παιδικής εργασίας. Αγγελιάνα Τεφάνη, Γ2

ΙΚΜΠΑΛ ( ) Σύμβολο κατάχρησης της παιδικής εργασίας. Αγγελιάνα Τεφάνη, Γ2 ΙΚΜΠΑΛ (1982-1995) Σύμβολο κατάχρησης της παιδικής εργασίας Αγγελιάνα Τεφάνη, Γ2 O Ικμπάλ Μασίχ, ένα παιδί δεκατριών χρονών από το Πακιστάν ύψωσε το ανάστημά του ενάντια στην κατάχρηση της παιδικής εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

KKE Θεωρητικά ζητήματα για τη στρατηγική και τακτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ

KKE Θεωρητικά ζητήματα για τη στρατηγική και τακτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κομμουνιστικό κόμμα, για να είναι το πρωτοπόρο απόσπασμα της εργατικής τάξης, πρέπει να διαμορφώνει και να εφαρμόζει στην πράξη ένα επαναστατικό πολιτικό πρόγραμμα. Να λειτουργεί και να δρα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµογραφίες 11 Πρόλογος 13 Εισαγωγή 15

Συντοµογραφίες 11 Πρόλογος 13 Εισαγωγή 15 Πίνακας περιεχοµένων Συντοµογραφίες 11 Πρόλογος 13 Εισαγωγή 15 1. Ανθρωπογεωγραφία 19 2. Οι εξελίξεις στην οικονοµία 37 2.1. Ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας 37 Tεχνογνωσία, συνέχειες, τοµές 55 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα.

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. 1 4/11/2016 Σύσκεψη φορέων του λαϊκού κινήματος Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος.

Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος. Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος. Γ. Μπλιώνης Κύκλος συζητήσεων για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική*

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* 2 Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* Πιστεύω, σ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της παρούσης ιστορικής περιόδου και, ειδικά, η ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ!

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τα πλατιά λαϊκά στρώματα να συνεχίζουν να φτωχοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο-παρουσίαση της Φιλόλογου του Γυμνασίου Καλυβίων κ. Σωτηρίας Κοκορέα.

Κείμενο-παρουσίαση της Φιλόλογου του Γυμνασίου Καλυβίων κ. Σωτηρίας Κοκορέα. Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 Κείμενο-παρουσίαση της Φιλόλογου του Γυμνασίου Καλυβίων κ. Σωτηρίας Κοκορέα. «Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές, Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στο σχολικό αθλητισμό με ειδικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε»

Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε» Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε» του Barikat Βρισκόμαστε στις 29 Σεπτέμβρη 1917, όταν ο Λένιν γράφει το κείμενο «η κρίση ωρίμασε». Το κείμενο αναφέρεται στο τέλος του Σεπτέμβρη ως μια τομή τόσο για ρωσική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει Επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με το σχέδιο Τελικής Ανακοίνωσης Αθήνα 26/10/2013 - Προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας - Κοινοποίηση στα ΚΚ του SOLIDNET Αγαπητοί σύντροφοι, Το κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Παίρνουμε όλοι μέρος στις εκλογές του ΠΑΣΕ VODAFONE στις 14,15 και 16 Μαρτίου Ψηφίζουμε ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυναμώνουμε το ΠΑΜΕ

Παίρνουμε όλοι μέρος στις εκλογές του ΠΑΣΕ VODAFONE στις 14,15 και 16 Μαρτίου Ψηφίζουμε ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυναμώνουμε το ΠΑΜΕ Παίρνουμε όλοι μέρος στις εκλογές του ΠΑΣΕ VODAFONE στις 14,15 και 16 Μαρτίου 2017 Ψηφίζουμε ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυναμώνουμε το ΠΑΜΕ Για ένα σωματείο που θα είναι οργανωτής στον αγώνα απέναντι σε εργοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

1)Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε διάκριση των κοινωνικών επιστημών από τη φιλοσοφία. Σ Λ

1)Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε διάκριση των κοινωνικών επιστημών από τη φιλοσοφία. Σ Λ 1.2.1 1)α)Σε ποιους, ας τους πούμε κλάδους, διαιρούσε ο Αριστοτέλης τη Φιλοσοφία (6 μονάδες); β)ποιο ήταν το περιεχόμενο κάθε κλάδου από αυτούς; β)ποιος από αυτούς ασχολούνταν, έστω και έμμεσα, με την

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ISBN 978-960-518-389-9 Παραγωγή: ΙΝΔΙΚΤΟΣ Καλλιδρομίου 64, 114 73 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8838007, e-mail: indiktos@indiktos.gr Ἑξαδακτύλου 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310 231083,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 152 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Ο ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Ο ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Ο ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ποιος πόλεμος ονομάζεται Πελοποννησιακός: Ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Αθήνας - Σπάρτης και των συμμαχικών τους πόλεων-κρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα (1910) Σοσιαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

εργατική τάξη, η νεολαία. Είναι μάχη που θα δυναμώσει τη μεγάλη υπόθεση της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της συγκρότησης της κοινωνικής

εργατική τάξη, η νεολαία. Είναι μάχη που θα δυναμώσει τη μεγάλη υπόθεση της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της συγκρότησης της κοινωνικής ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΠΡΩΤΟΥΛΗ «Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της έκδοσης της ΚΕ του ΚΚΕ για τα επιτεύγματα και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης στο σοσιαλισμό. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΘΑΡΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΘΑΡΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΘΑΡΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Ευσεβές ιερατείο Κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κύριε εκπρόσωπε του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, κυρίες και κύριοι, φίλες

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3.3.1. - Ηγεσία 3 Καθημερινά χρησιμοποιείται η έννοια του ηγέτη, όταν αναφερόμαστε σε άτομα που μέσα σε μία ομάδα καθοδηγούν τους άλλους, αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ )

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ενότητα Ε - «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 8 Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ. 208 211) Μετά την αποτυχία των Ιταλών να καταλάβουν την Ελλάδα, έσπευσαν να τους

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα ξεκινάμε. Ξεκινάμε μια δύσκολη προσπάθεια υπό. αντίξοες συνθήκες, μια προσπάθεια αναγκαία, απαραίτητη,

Σήμερα ξεκινάμε. Ξεκινάμε μια δύσκολη προσπάθεια υπό. αντίξοες συνθήκες, μια προσπάθεια αναγκαία, απαραίτητη, Φίλες και φίλοι, Σήμερα ξεκινάμε. Ξεκινάμε μια δύσκολη προσπάθεια υπό αντίξοες συνθήκες, μια προσπάθεια αναγκαία, απαραίτητη, ζωτική για τον τόπο και την κοινωνία. Η Δημοκρατική αριστερά - Προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την

Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την εκρηκτική τους δύναμη αντλούν ακριβώς από τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα»

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» Ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει μια ορθολογική θέαση της κρίσης Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» 23 Jan 201611.00 ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ Συνέντευξη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα