Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ακύρωσης των χρηµατικών ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν µέχρι και επιστράφηκαν από τον Επίτροπο µε τη λήξη του οικονοµικού έτους. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του ηµαρχείου Κατερίνης, σήµερα στις 28 του µήνα Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.3620/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών βρέθηκαν παρόντες 9, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 1. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος 2. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος Αν και κλήθηκε νόµιµα 3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 4. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος 5. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος 6. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος 7. Μηλιώτης Νικόλαος - µέλος 8. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος 9. Καραφουλίδης Χρ. αναπληρ. µέλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δηµοτικό υπάλληλο, κ. Ξυγωνάκη Ευστράτιο. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την από υπηρεσιακή αναφορά του Ταµία του ήµου όπου αναφέρονται τα εξής: «Σας υποβάλλουµε συνηµµένα καταστάσεις µε τα χρηµατικά εντάλµατα όλων των συνενωµένων ήµων, τα οποία επεστράφησαν µετά τη λήξη του οικ. Έτους στην Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου που αναλυτικά έχουν ως εξής: 1. ήµος Κατερίνης σαράντα έξι (46) ΧΕ 2. ήµος Ελαφίνας τέσσερα (4) ΧΕ 3. ήµος Πιερίων τρία (3) ΧΕ 4. ήµος Πέτρας δέκα τέσσερα (14) ΧΕ 5. ήµος Κορινού είκοσι εννέα (29) ΧΕ 6. ήµος Παραλίας σαράντα έξι (46) ΧΕ τα οποία για διάφορους λόγους δεν εξοφλήθηκαν µέχρι και σας παρακαλούµε για την έγκριση ακύρωσης αυτών. Σας γνωρίζουµε ότι τα εντάλµατα που περιλαµβάνονται στις παρακάτω καταστάσεις αφορούν Χρηµατικά Εντάλµατα, τα οποία επεστράφησαν από τον Επίτροπο είτε µε πράξη ως µη νόµιµα είτε θεωρηµένα αλλά δεν εξοφλήθηκαν λόγω µη προσκόµισης απαιτούµενων δικ/κων από τους ενδιαφερόµενους, είτε γιατί αρνήθηκαν να εισπράξουν, είτε λόγω έλλειψης χρηµάτων». Στη συνέχεια κάλεσε τη Ο.Ε. να εγκρίνει την ακύρωση των εν λόγω χρηµατικών ενταλµάτων.

2 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβαν υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ακύρωση των παρακάτω ενταλµάτων τα οποία για διάφορους λόγους δεν εξοφλήθηκαν µέχρι όλων των ήµων που συνενώθηκαν και αποτελούν το Νέο ήµο Κατερίνης από 1/1/2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α Αριθµός Παρ/κού Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 0158Α 12/02/ ΚΟΥΡΤΣΙΛΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2) 0158Α 12/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΛΠ.( ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙ Α). ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ. 594,68 214,68 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ , ,19 3) 0159Α 12/02/ ΑΝΘΕΜΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 4) 0190Α 25/02/ ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΣ.- ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΕΛ.& ΣΙΑ Ο.Ε. "CASTA" 5) 0191Α 25/02/ ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ "ZOLI" 6) 0192Α 25/02/ ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΘ.- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ Ο.Ε 7) 0193Α 25/02/ ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του 8) 0194Α 25/02/ ΛΑΛΟΥΜΗΣ Ε. & Κ. ΖΑΡΑΣ Ο.Ε "GALA" 9) 0195Α 25/02/ ΜΑΡΜΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ "ΦΛΟΥ" 10) 0196Α 25/02/ ΝΕΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ "ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ" 11) 0197Α 25/02/ ΝΑΝΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ "SMALL" & "VIP" ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ , ,97 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥ ΚΥ, ΤΑ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 23,20 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "CASTA") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 25,50 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ZOLI") 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 13,68 τ.µ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 16,20 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΗΛΙΟΝ") ΝΙΚΟΛΑΟΥ "ΤΟ ΝΕΟΝ" ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 14,60 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΤΟ ΝΕΟΝ") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 28,08 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "GALA") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 30,66 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΦΛΟΥ") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 17,64 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 13,30 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "SMALL") ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 22,80 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "VIP") 2.109,00 0, ,08 0, ,12 0, ,22 0, ,62 0, ,14 0, ,56 0, ,68 0,00

3 12) 0199Α 25/02/ ΤΖΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ "ΜΟΒΙΝΤΑ" 13) 0200Α 25/02/ ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ "ALDENTE" 14) 0201Α 26/02/ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ "ΚΛΑΣΣΙΚΟ" ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 21,33 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΜΟΒΙΝΤΑ") ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ2008, 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 24,60 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "AL DENTE") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,80 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΚΛΑΣΣΙΚΟ") 15) 0205Α 26/02/ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ "GLAMOUR" ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,30 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "GLAMOUR") 16) 0206Α 26/02/ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ "ΜΟΝΤΥ" 17) /12/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ( ΑΝΕΙΑ ) ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 41,58 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "MONDI") ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π & ΑΝΕΙΩΝ 1,5 ο/οο ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" 1.939,00 0, ,26 0, ,82 0,00 922,69 0, ,82 0,00 54,19 0,00 18) /12/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π & ΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 1,5 ο/οο ΣΤΗΝ ΑΝΕΙΩΝ ( ΑΝΕΙΑ ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ " 19) 0271Α 12/03/ ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,6 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΕΜΒΕΕΡΙΑ") 20) 0272Α 12/03/ ΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,4 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΓΥΡΟΜΑΝΙΑ") 21) 0273Α 12/03/ ΟΧΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 19,2 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΚΟΥΡ ΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ") 22) 0274Α 12/03/ ΠΙΠΕΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 26,16 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΟΛΗΜΕΡΙΣ") 23) 0278Α 12/03/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,54 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ") 24) 0281Α 12/03/ ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,6 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΕΜΒΕΕΡΙΑ") 17,50 0,00 709,06 0,00 927,23 0,00 872,69 0, ,04 0,00 706,33 0,00 709,06 0,00

4 25) 0282Α 12/03/ ΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,4 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΓΥΡΟΜΑΝΙΑ") 26) 0283Α 12/03/ ΟΧΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 19,2 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΚΟΥΡ ΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ") 27) 0284Α 12/03/ ΠΙΠΕΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 26,16 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΟΛΗΜΕΡΙΣ") 28) 0288Α 12/03/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 29) 0313Α 18/03/ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,54 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ") ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 77,40Τ.Μ. 927,23 0,00 872,69 0, ,04 0,00 706,33 0, ,00 0,00 ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 572,573,811,814,815,816 ΚΑΙ 817 ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕΤ. Η ΑΡ. 20/08 ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ) 30) 0411Α 19/04/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 31) 0412Α 19/04/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 32) 0413Α 19/04/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 33) 0539Α 11/05/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 34) 0624Α 01/06/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 35) 0804Α 05/07/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 36) 1039Α 05/08/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 37) 1260Α 07/09/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 1.583,33 257,45 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 1.583,33 257,45 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ

5 38) 1375Α 22/09/ ΕΡΜΗΣ TV Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 39) 1390Α 22/09/ ΖΑ ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΚ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ673 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕΤ. Η ΑΡ. 392/09 Α Σ) 40) 1521Α 08/10/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 499,14 33, ,00 0, ,33 257,45 41) 1555Α 20/10/ ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε=78,40 τ.µ. ΣΤΑ Ο.Τ. 161Α & 162Β ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ 42) 1614Α 04/11/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2.500,00 0, ,33 257,45 43) 1671Α 11/11/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ.. ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 4 ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΗΜ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.(ΠΡΟΕ ΡΟΙ). 44) 1730Α 30/11/ ΣΟΦΙ ΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑ ΣΤΟ ΟΤ. 426Α ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕ.Η ΑΡ. 209/09 ΑΠΟΦ. Σ) 45) 1732Α 30/11/ ΖΑ ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΚ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ673 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕΤ. Η ΑΡ. 392/09 Α Σ) 46) 1788Α 03/12/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1.014,86 216, ,00 0, ,00 0, ,33 257,45 Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΕΛΑΦΙΝΑΣ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 0178 ε 30/07/ ΕΝΙΠΕΑΣ.Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.. ΕΞΟΧΗΣ 2) 017Ε 30/7/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙ9ΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ,, ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,10 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5.893,00 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

6 3) 200Ε 01/09/ ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡ. ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ Τ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ 5.000,00 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 4) 26 06/7/ ΙΑΚΩΒΙ Η ΕΛΕΝΗ ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΚΤΗΜΑ ΕΞΟΧΗΣ 2.726,00 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 133 3/6/ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000,00 ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 2) 238 6/9/ ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΡΙΑΣ 5.000,00 ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/ 3) /12/ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΑΣ 6.000,00 ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 114Α 03/8/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (.Ε.Υ.Α.Κ.) 2) 320 9/9/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗ.Ε.Υ.Α.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗ ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ Τ.. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ( ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ O.T.S.) 966,28 ΕΛΛΕΙΨΗ 3) /9/ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ.Α..Α. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΜΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ & Σ.Α..Α. ΗΜΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟ 4) /9/ ΑΦΟΙ ΑΡ. ΑΡΑΒΙ Η Ο.Ε. 5) /10/ ΑΦΟΙ ΑΡ. ΑΡΑΒΙ Η Ο.Ε. 6) /10/ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΘΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ» Τ.. ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΛΟΦΟΥ» 5.590,26 ΕΛΛΕΙΨΗ ,32 ΕΛΛΕΙΨΗ 5.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ 7.218,00 ΕΛΛΕΙΨΗ 7) /10/ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. WEBSITE «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 1.107,00 ΕΛΛΕΙΨΗ

7 8) /10/ FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 9) /11/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ( ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ O.T.S.) 5.949,99 ΕΛΛΕΙΨΗ 525,21 ΕΛΛΕΙΨΗ 10) /11/ ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΚΗΙ ,00 ΠΡΑΞΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘΜ. 30/ 11) /11/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΗΣ Γ. ΤΣΑΚΑΛΙ ΗΣ Σ. Ο.Ε. 12) /12/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Service) ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 166, ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 13) /12/ ΑΦΟΙ Κ. 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ Ο.Ε. ΤΟΥΕΡΓΟΥ «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΝΕΑ» Ψ.Ν.Π.Ο. Τ.. ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 14) /12/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ( ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ O.T.S.) ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ 525,21 ΕΛΛΕΙΨΗ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 0028Α 11/02/ ΜΑΛΕΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2) 0120Α 23/03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ.. Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1.465,93 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.354,20 ΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΙΑΚΙΟΥΧΟΣ 3) 0150Α 12/04/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4) 0151 Α 12/04/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΚΙΩΤΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΚΙΩΤΩΝ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ» 5) 0219Α 27/05/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΥΜΒΑΓΙΩΤΩΝ ΑΝ. ΚΟΥΜΒΑΓΙΩΤΩΝ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ «ΑΓ. «ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΛΙ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΛΙ ΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» 6) 0225Α 02/06/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ 7) 0247Α 09/06/ ΚΩΝΣΤΑ;ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ACTUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

8 8) 0323Α 28/07/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. 2,831,40 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9) 0332Α 03/08/ ΓΙΟΤΟΥΡΙ ΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 10) 0336Α 06/08/ Albaile agncy ΕΠΕ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 11) 0374Α 16/08/ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ 12) 0374Α.16/08/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ.. ΚΟΡΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 9.801,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.709,60 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.974,10 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 13) 0387Α 19/08/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΣ.. ΚΟΥΚΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 3.996,27 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 14) 0406Α 03/09/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 15) 0415Α 06/09/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ & ΥΙΟΣ Ο.Ε ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 16) 0416Α 06/09/ ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.620,14 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.722,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 202,95 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 17) 0417Α 06/09/ ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ) 18) 0423Α 08/09/ ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙ ΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΕΞΟ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ.. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΙΣ 06/07/ ) 0425Α 10/09/ ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.584,63 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.500,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 556,45 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 20) 0426Α 10/09/ Alba textile agency ΕΠΕ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2.878,20 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21) 0437Α 16/09/ ΜΑΛΕΖΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.038,85 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 22) 0438Α 16/09/ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 23) 0455Α 24/09/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

9 24) 0472Α 14/10/ ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΜΟ Byata ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 25,26 & 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 25) 0489Α 21/10/ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ.. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ( ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου & 2ου ΛΟΓ/ΜΟΥ 26) 0505α 03/11/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΩΝ.. ΚΟΡΙΝΟΥ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 3.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,60 ΕΝ ΗΡΘΕ Η 4η ΟΣΗ ΣΑΤΑ ,90 ΕΝ ΗΡΘΕ Η 4η ΟΣΗ ΣΑΤΑ 27) 0510Α 15/11/ ECO TECH Γ. ΜΑΧΑΙΡΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.. ΚΟΡΙΝΟΥ () ,99 ΕΝ ΗΡΘΕ Η 4η ΟΣΗ ΣΑΤΑ 28) 0526Α 01/12/ GEOKAT ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕΙΤΑΡΙ ΗΣ Μ. ΗΛΙΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ.. ΚΟΡΙΝΟΥ 5.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 29) 0547Α 09/12/ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ Ε ΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ9 ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 728,94 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) /08/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 2) 0021Β 28/12/ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (9ο ΜΙΣΘΩΜΑ) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 500,00 10,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 251,21 89,42 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3) 0148Β 12/05/ ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4) 0170Β 26/05/ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5) 0187Β 03/06/ ΥΦΑΝΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6) 0197Β 08/06/ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΘΕΟΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ van , ,84 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7) 0205Β 11/06/ ΝΕΣΤΩΡΑ Ν. ΕΛΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ) 8) 0236Β 07/07/ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΣ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2.320,50 70,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 789,99 26,55 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 4.081,70 137,20 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 899,99 34,45 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 449,81 15,12 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ

10 9) 0244Β 09/07/ ΡΒ Ι ΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 10) 0262Β 09/07/ ΜΠΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜ. ΛΟΙΠΟΙ ΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ) 0264Β 26/07/ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ ΟΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 12) 0270Β 27/07/ ΜΑΧΙ Α..Β.Ε.Ε. ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΛΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 13) 0271Β 29/07/ Μ. ΜΟΥΜΟΥΛΕΤΣΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 14) 0283Β 04/08/ ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡ. ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΑΤΙ ΩΡΑ) 15) 0289Β 06/08/ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 16) 0299Β 17/08/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 17) 0308Β 25/08/20010 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 900,00 180,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ , ,16 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 1.240,00 83,36 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 5.161,37 173,50 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 5.200,00 349,58 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 783,75 30,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3.213,00 108,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ,83 468,92 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 309,40 20,80 ΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ 18) 0311Β 26/08/ ΤΕΡΖΙ ΟΥ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ 19) 0313Β 26/08/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. 20) 0328Β 01/09/ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 21) 0329Β 01/09/ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 22) 0330Β 01/09/ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΑ ΟΥ ΘΕΟ. ΜΑΡΘΑ 23) 0023Β 26/02/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΖΑΦ. ΣΤΑΥΡΟΣ 24) 0331Β 01/09/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΘΕΟ. ΜΑΡΘΑ 25) 0334Β 06/09/ ΤΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΛΟΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΝΗ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΝΗ9370, ΚΝΚ 8664 ΚΑΙ ΚΝΚ 8665 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 01/07/2008 ΕΩΣ 15/08/ ,00 312,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 2.029,50 66,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 423,50 20,80 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 1.785,00 120,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 130,90 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ,00 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 1.359,45 45,70 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 2.766,75 186,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ

11 26) 0349Β 16/09/ ΣΕΙΤΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΝΚ ) 0350Β 16/09/ ΣΕΙΤΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΝΚ ) 0351Β 16/09/ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ 4.513, ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3.956,70 130,80 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 8.839,05 292,20 ΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 29) 0360Β 27/09/ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30) 0384Β 10/11/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε..Ε. 31) 0385Β 10/11/ ΟΜΑΚΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙ ΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32) 0386Β 10/11/ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33) 0404Β 22/11/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ. ΙΟΝΥΣΙΟΣ 34) 0042Β 03/03/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» 35) 0414Β 29/11/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ 36) 0415Β 30/11/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3.000,00 195,12 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 7.744,76 0,00 ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 9/ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ.. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΚ ΟΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 41Β ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚ ΟΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 244Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 292,19 9,50 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΑΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΟΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1/7/ 31/12/ Β ΟΣΗ ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 37) 0418Β 03/12/ ΑΒΟΥΡ ΙΑ ΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟ 12/8/2009 ΕΩΣ 15/10/ 38) 0419Β 03/12/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 947,10 30,80 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3.900,00 634,15 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 47,60 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 7.215,79 234,66 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 6.302,62 204,96 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 9.744, ,17 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 3.000,00 195,12 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 39) 0420Β 08/12/ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 40) 0421Β 09/12/ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41) 0428Β 13/12/ ΡΑΒ Ι ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ 01/07/ ΕΩΣ 30/11/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 3002/2009 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 20/08/ 1.256,06 459,72 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 896,45 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 882,00 186,98 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ

12 42) 0053Β 08/03/ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ Ε. Ο.Ε. ΣΚΕΥΩΝ 43) 0065Β 10/03/ ΡΑΒ Ι ΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ 44) 0068Β 11/03/ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΟΥΤΣΗΣ «ΣΕΝΤΡΑ» 45) 0130Β 05/05/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46) 0145Β 11/06/.Ε.Υ.Α.Κ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 29-30/6 & ΙΟΥΛΙΟΣ ,50 94,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 950,00 190,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 382,23 25,70 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ,71 503,62 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 4.743,46 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2011. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο πρόεδρος Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Ο Προϊστάµενος Τµήµατος /κών Υπηρεσιών Ξυγωνάκης Ευστράτιος Α.Κ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Α:5ΨΨΩΕΤ-5Ι9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 333/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011.

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011. Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 163/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.6/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 121/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012.

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣ 6 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/18-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 Αρ.Πρωτ.: 379 ΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ιανουάριος 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9912/ 9-11-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Αριθµ. Απόφασης: 19/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση-ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9368/20-10-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 60 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 562/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση (άρθρο 195

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2015 Απόσπασµα τα πρακτικά της µε αριθµό 17/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση την Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6629/31-07- 2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 30/17-7-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 311/2013 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αριθµός απόφασης 35/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 8573 /25-9-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1 ης /20-01-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΚΥ-ΚΩ0 ANAΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΚΥ-ΚΩ0 ANAΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 185 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 270/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΘΕΜΑ 6 ο : Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα