Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ακύρωσης των χρηµατικών ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν µέχρι και επιστράφηκαν από τον Επίτροπο µε τη λήξη του οικονοµικού έτους. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του ηµαρχείου Κατερίνης, σήµερα στις 28 του µήνα Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.3620/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών βρέθηκαν παρόντες 9, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 1. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος 2. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος Αν και κλήθηκε νόµιµα 3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 4. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος 5. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος 6. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος 7. Μηλιώτης Νικόλαος - µέλος 8. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος 9. Καραφουλίδης Χρ. αναπληρ. µέλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δηµοτικό υπάλληλο, κ. Ξυγωνάκη Ευστράτιο. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την από υπηρεσιακή αναφορά του Ταµία του ήµου όπου αναφέρονται τα εξής: «Σας υποβάλλουµε συνηµµένα καταστάσεις µε τα χρηµατικά εντάλµατα όλων των συνενωµένων ήµων, τα οποία επεστράφησαν µετά τη λήξη του οικ. Έτους στην Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου που αναλυτικά έχουν ως εξής: 1. ήµος Κατερίνης σαράντα έξι (46) ΧΕ 2. ήµος Ελαφίνας τέσσερα (4) ΧΕ 3. ήµος Πιερίων τρία (3) ΧΕ 4. ήµος Πέτρας δέκα τέσσερα (14) ΧΕ 5. ήµος Κορινού είκοσι εννέα (29) ΧΕ 6. ήµος Παραλίας σαράντα έξι (46) ΧΕ τα οποία για διάφορους λόγους δεν εξοφλήθηκαν µέχρι και σας παρακαλούµε για την έγκριση ακύρωσης αυτών. Σας γνωρίζουµε ότι τα εντάλµατα που περιλαµβάνονται στις παρακάτω καταστάσεις αφορούν Χρηµατικά Εντάλµατα, τα οποία επεστράφησαν από τον Επίτροπο είτε µε πράξη ως µη νόµιµα είτε θεωρηµένα αλλά δεν εξοφλήθηκαν λόγω µη προσκόµισης απαιτούµενων δικ/κων από τους ενδιαφερόµενους, είτε γιατί αρνήθηκαν να εισπράξουν, είτε λόγω έλλειψης χρηµάτων». Στη συνέχεια κάλεσε τη Ο.Ε. να εγκρίνει την ακύρωση των εν λόγω χρηµατικών ενταλµάτων.

2 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβαν υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ακύρωση των παρακάτω ενταλµάτων τα οποία για διάφορους λόγους δεν εξοφλήθηκαν µέχρι όλων των ήµων που συνενώθηκαν και αποτελούν το Νέο ήµο Κατερίνης από 1/1/2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α Αριθµός Παρ/κού Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 0158Α 12/02/ ΚΟΥΡΤΣΙΛΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2) 0158Α 12/02/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΛΠ.( ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙ Α). ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ. 594,68 214,68 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ , ,19 3) 0159Α 12/02/ ΑΝΘΕΜΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 4) 0190Α 25/02/ ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΣ.- ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΕΛ.& ΣΙΑ Ο.Ε. "CASTA" 5) 0191Α 25/02/ ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ "ZOLI" 6) 0192Α 25/02/ ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΘ.- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ Ο.Ε 7) 0193Α 25/02/ ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του 8) 0194Α 25/02/ ΛΑΛΟΥΜΗΣ Ε. & Κ. ΖΑΡΑΣ Ο.Ε "GALA" 9) 0195Α 25/02/ ΜΑΡΜΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ "ΦΛΟΥ" 10) 0196Α 25/02/ ΝΕΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ "ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ" 11) 0197Α 25/02/ ΝΑΝΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ "SMALL" & "VIP" ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ , ,97 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥ ΚΥ, ΤΑ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 23,20 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "CASTA") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 25,50 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ZOLI") 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 13,68 τ.µ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 16,20 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΗΛΙΟΝ") ΝΙΚΟΛΑΟΥ "ΤΟ ΝΕΟΝ" ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 14,60 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΤΟ ΝΕΟΝ") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 28,08 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "GALA") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 30,66 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΦΛΟΥ") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 17,64 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 13,30 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "SMALL") ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 22,80 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "VIP") 2.109,00 0, ,08 0, ,12 0, ,22 0, ,62 0, ,14 0, ,56 0, ,68 0,00

3 12) 0199Α 25/02/ ΤΖΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ "ΜΟΒΙΝΤΑ" 13) 0200Α 25/02/ ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ "ALDENTE" 14) 0201Α 26/02/ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ "ΚΛΑΣΣΙΚΟ" ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 21,33 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΜΟΒΙΝΤΑ") ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ2008, 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 24,60 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "AL DENTE") ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,80 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΚΛΑΣΣΙΚΟ") 15) 0205Α 26/02/ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ "GLAMOUR" ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,30 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "GLAMOUR") 16) 0206Α 26/02/ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ "ΜΟΝΤΥ" 17) /12/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ( ΑΝΕΙΑ ) ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 41,58 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "MONDI") ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π & ΑΝΕΙΩΝ 1,5 ο/οο ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" 1.939,00 0, ,26 0, ,82 0,00 922,69 0, ,82 0,00 54,19 0,00 18) /12/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π & ΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 1,5 ο/οο ΣΤΗΝ ΑΝΕΙΩΝ ( ΑΝΕΙΑ ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ " 19) 0271Α 12/03/ ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,6 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΕΜΒΕΕΡΙΑ") 20) 0272Α 12/03/ ΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,4 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΓΥΡΟΜΑΝΙΑ") 21) 0273Α 12/03/ ΟΧΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 19,2 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΚΟΥΡ ΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ") 22) 0274Α 12/03/ ΠΙΠΕΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 26,16 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΟΛΗΜΕΡΙΣ") 23) 0278Α 12/03/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 2009 ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,54 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ") 24) 0281Α 12/03/ ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,6 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΕΜΒΕΕΡΙΑ") 17,50 0,00 709,06 0,00 927,23 0,00 872,69 0, ,04 0,00 706,33 0,00 709,06 0,00

4 25) 0282Α 12/03/ ΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 20,4 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΓΥΡΟΜΑΝΙΑ") 26) 0283Α 12/03/ ΟΧΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 19,2 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΚΟΥΡ ΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ") 27) 0284Α 12/03/ ΠΙΠΕΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 26,16 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΟΛΗΜΕΡΙΣ") 28) 0288Α 12/03/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 29) 0313Α 18/03/ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΞΕ ΡΑΣ 15,54 τ.µ. (ΚΑΤ/ΜΑ "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ") ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 77,40Τ.Μ. 927,23 0,00 872,69 0, ,04 0,00 706,33 0, ,00 0,00 ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 572,573,811,814,815,816 ΚΑΙ 817 ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕΤ. Η ΑΡ. 20/08 ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ) 30) 0411Α 19/04/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 31) 0412Α 19/04/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 32) 0413Α 19/04/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 33) 0539Α 11/05/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 34) 0624Α 01/06/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 35) 0804Α 05/07/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 36) 1039Α 05/08/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 37) 1260Α 07/09/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1.583,33 261,71 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 1.583,33 257,45 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 1.583,33 257,45 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ

5 38) 1375Α 22/09/ ΕΡΜΗΣ TV Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 39) 1390Α 22/09/ ΖΑ ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΚ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ673 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕΤ. Η ΑΡ. 392/09 Α Σ) 40) 1521Α 08/10/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 499,14 33, ,00 0, ,33 257,45 41) 1555Α 20/10/ ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε=78,40 τ.µ. ΣΤΑ Ο.Τ. 161Α & 162Β ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ 42) 1614Α 04/11/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2.500,00 0, ,33 257,45 43) 1671Α 11/11/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ.. ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 4 ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΗΜ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.(ΠΡΟΕ ΡΟΙ). 44) 1730Α 30/11/ ΣΟΦΙ ΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑ ΣΤΟ ΟΤ. 426Α ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕ.Η ΑΡ. 209/09 ΑΠΟΦ. Σ) 45) 1732Α 30/11/ ΖΑ ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΚ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ673 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΣΧΕΤ. Η ΑΡ. 392/09 Α Σ) 46) 1788Α 03/12/ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ '' ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1.014,86 216, ,00 0, ,00 0, ,33 257,45 Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΕΛΑΦΙΝΑΣ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 0178 ε 30/07/ ΕΝΙΠΕΑΣ.Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.. ΕΞΟΧΗΣ 2) 017Ε 30/7/ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙ9ΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ,, ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,10 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5.893,00 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

6 3) 200Ε 01/09/ ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡ. ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ Τ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ 5.000,00 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 4) 26 06/7/ ΙΑΚΩΒΙ Η ΕΛΕΝΗ ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΚΤΗΜΑ ΕΞΟΧΗΣ 2.726,00 ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 133 3/6/ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000,00 ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 2) 238 6/9/ ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΡΙΑΣ 5.000,00 ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/ 3) /12/ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΑΣ 6.000,00 ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 114Α 03/8/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (.Ε.Υ.Α.Κ.) 2) 320 9/9/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗ.Ε.Υ.Α.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗ ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ Τ.. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ( ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ O.T.S.) 966,28 ΕΛΛΕΙΨΗ 3) /9/ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ.Α..Α. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΜΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ & Σ.Α..Α. ΗΜΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟ 4) /9/ ΑΦΟΙ ΑΡ. ΑΡΑΒΙ Η Ο.Ε. 5) /10/ ΑΦΟΙ ΑΡ. ΑΡΑΒΙ Η Ο.Ε. 6) /10/ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΘΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ» Τ.. ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΛΟΦΟΥ» 5.590,26 ΕΛΛΕΙΨΗ ,32 ΕΛΛΕΙΨΗ 5.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ 7.218,00 ΕΛΛΕΙΨΗ 7) /10/ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. WEBSITE «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 1.107,00 ΕΛΛΕΙΨΗ

7 8) /10/ FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 9) /11/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ( ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ O.T.S.) 5.949,99 ΕΛΛΕΙΨΗ 525,21 ΕΛΛΕΙΨΗ 10) /11/ ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΚΗΙ ,00 ΠΡΑΞΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘΜ. 30/ 11) /11/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΗΣ Γ. ΤΣΑΚΑΛΙ ΗΣ Σ. Ο.Ε. 12) /12/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Service) ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 166, ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 13) /12/ ΑΦΟΙ Κ. 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ Ο.Ε. ΤΟΥΕΡΓΟΥ «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΝΕΑ» Ψ.Ν.Π.Ο. Τ.. ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 14) /12/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ( ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ O.T.S.) ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ 525,21 ΕΛΛΕΙΨΗ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) 0028Α 11/02/ ΜΑΛΕΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2) 0120Α 23/03/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ.. Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1.465,93 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.354,20 ΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΙΑΚΙΟΥΧΟΣ 3) 0150Α 12/04/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4) 0151 Α 12/04/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΚΙΩΤΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΚΙΩΤΩΝ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ» 5) 0219Α 27/05/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΥΜΒΑΓΙΩΤΩΝ ΑΝ. ΚΟΥΜΒΑΓΙΩΤΩΝ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ «ΑΓ. «ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΛΙ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΛΙ ΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» 6) 0225Α 02/06/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ 7) 0247Α 09/06/ ΚΩΝΣΤΑ;ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ACTUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

8 8) 0323Α 28/07/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. 2,831,40 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9) 0332Α 03/08/ ΓΙΟΤΟΥΡΙ ΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 10) 0336Α 06/08/ Albaile agncy ΕΠΕ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 11) 0374Α 16/08/ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ 12) 0374Α.16/08/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ.. ΚΟΡΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 9.801,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.709,60 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.974,10 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 13) 0387Α 19/08/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΣ.. ΚΟΥΚΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 3.996,27 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 14) 0406Α 03/09/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 15) 0415Α 06/09/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ & ΥΙΟΣ Ο.Ε ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 16) 0416Α 06/09/ ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.620,14 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.722,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 202,95 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 17) 0417Α 06/09/ ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ) 18) 0423Α 08/09/ ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙ ΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΕΞΟ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ.. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΙΣ 06/07/ ) 0425Α 10/09/ ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.584,63 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.500,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 556,45 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 20) 0426Α 10/09/ Alba textile agency ΕΠΕ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2.878,20 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21) 0437Α 16/09/ ΜΑΛΕΖΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.038,85 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 22) 0438Α 16/09/ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 23) 0455Α 24/09/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ 2.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

9 24) 0472Α 14/10/ ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΜΟ Byata ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 25,26 & 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 25) 0489Α 21/10/ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ.. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ( ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου & 2ου ΛΟΓ/ΜΟΥ 26) 0505α 03/11/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΩΝ.. ΚΟΡΙΝΟΥ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 3.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,60 ΕΝ ΗΡΘΕ Η 4η ΟΣΗ ΣΑΤΑ ,90 ΕΝ ΗΡΘΕ Η 4η ΟΣΗ ΣΑΤΑ 27) 0510Α 15/11/ ECO TECH Γ. ΜΑΧΑΙΡΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.. ΚΟΡΙΝΟΥ () ,99 ΕΝ ΗΡΘΕ Η 4η ΟΣΗ ΣΑΤΑ 28) 0526Α 01/12/ GEOKAT ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕΙΤΑΡΙ ΗΣ Μ. ΗΛΙΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ.. ΚΟΡΙΝΟΥ 5.000,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 29) 0547Α 09/12/ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ Ε ΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ9 ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 728,94 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Α/Α Αριθµός Παρ/κού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις 1) /08/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 2) 0021Β 28/12/ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (9ο ΜΙΣΘΩΜΑ) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 500,00 10,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 251,21 89,42 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3) 0148Β 12/05/ ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4) 0170Β 26/05/ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5) 0187Β 03/06/ ΥΦΑΝΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6) 0197Β 08/06/ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΘΕΟΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ van , ,84 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7) 0205Β 11/06/ ΝΕΣΤΩΡΑ Ν. ΕΛΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ) 8) 0236Β 07/07/ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΣ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2.320,50 70,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 789,99 26,55 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 4.081,70 137,20 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 899,99 34,45 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 449,81 15,12 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ

10 9) 0244Β 09/07/ ΡΒ Ι ΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 10) 0262Β 09/07/ ΜΠΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜ. ΛΟΙΠΟΙ ΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ) 0264Β 26/07/ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ ΟΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 12) 0270Β 27/07/ ΜΑΧΙ Α..Β.Ε.Ε. ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΛΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 13) 0271Β 29/07/ Μ. ΜΟΥΜΟΥΛΕΤΣΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 14) 0283Β 04/08/ ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡ. ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΑΤΙ ΩΡΑ) 15) 0289Β 06/08/ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 16) 0299Β 17/08/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 17) 0308Β 25/08/20010 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 900,00 180,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ , ,16 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 1.240,00 83,36 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 5.161,37 173,50 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 5.200,00 349,58 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 783,75 30,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3.213,00 108,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ,83 468,92 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 309,40 20,80 ΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ 18) 0311Β 26/08/ ΤΕΡΖΙ ΟΥ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ 19) 0313Β 26/08/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. 20) 0328Β 01/09/ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 21) 0329Β 01/09/ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 22) 0330Β 01/09/ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΑ ΟΥ ΘΕΟ. ΜΑΡΘΑ 23) 0023Β 26/02/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΖΑΦ. ΣΤΑΥΡΟΣ 24) 0331Β 01/09/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΘΕΟ. ΜΑΡΘΑ 25) 0334Β 06/09/ ΤΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΛΟΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΝΗ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΝΗ9370, ΚΝΚ 8664 ΚΑΙ ΚΝΚ 8665 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 01/07/2008 ΕΩΣ 15/08/ ,00 312,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 2.029,50 66,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 423,50 20,80 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 1.785,00 120,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 130,90 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ,00 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 1.359,45 45,70 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 2.766,75 186,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ

11 26) 0349Β 16/09/ ΣΕΙΤΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΝΚ ) 0350Β 16/09/ ΣΕΙΤΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΝΚ ) 0351Β 16/09/ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ 4.513, ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3.956,70 130,80 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 8.839,05 292,20 ΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 29) 0360Β 27/09/ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30) 0384Β 10/11/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε..Ε. 31) 0385Β 10/11/ ΟΜΑΚΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙ ΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32) 0386Β 10/11/ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33) 0404Β 22/11/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ. ΙΟΝΥΣΙΟΣ 34) 0042Β 03/03/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» 35) 0414Β 29/11/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ 36) 0415Β 30/11/ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3.000,00 195,12 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 7.744,76 0,00 ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 9/ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ.. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΚ ΟΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 41Β ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚ ΟΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 244Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 292,19 9,50 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΑΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΟΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1/7/ 31/12/ Β ΟΣΗ ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ.. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 37) 0418Β 03/12/ ΑΒΟΥΡ ΙΑ ΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟ 12/8/2009 ΕΩΣ 15/10/ 38) 0419Β 03/12/ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 947,10 30,80 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 3.900,00 634,15 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 47,60 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 7.215,79 234,66 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 6.302,62 204,96 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 9.744, ,17 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 3.000,00 195,12 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 39) 0420Β 08/12/ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 40) 0421Β 09/12/ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41) 0428Β 13/12/ ΡΑΒ Ι ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ 01/07/ ΕΩΣ 30/11/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 3002/2009 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 20/08/ 1.256,06 459,72 ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 896,45 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 882,00 186,98 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ

12 42) 0053Β 08/03/ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ Ε. Ο.Ε. ΣΚΕΥΩΝ 43) 0065Β 10/03/ ΡΑΒ Ι ΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ 44) 0068Β 11/03/ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΟΥΤΣΗΣ «ΣΕΝΤΡΑ» 45) 0130Β 05/05/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46) 0145Β 11/06/.Ε.Υ.Α.Κ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 29-30/6 & ΙΟΥΛΙΟΣ ,50 94,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 950,00 190,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 382,23 25,70 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ ,71 503,62 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ 4.743,46 0,00 ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΑΝ ΤΑ Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2011. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο πρόεδρος Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Ο Προϊστάµενος Τµήµατος /κών Υπηρεσιών Ξυγωνάκης Ευστράτιος Α.Κ.

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω αναγραφής λάθους ποσού στο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εισηγητικό µέρος και στην δαπάνη αρ.4 από 375.550,63 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ σε 375.484,21 που είναι το ορθό Αριθ. Απόφ. 12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 89 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002 Σελίδα : 1 από 174-0 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01-011 απάνες εκλεγµένων αρχόντων -011.1- Εξοδα παράστασης Προέδρου -011.1-001 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ -011.1-002 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -011.1-003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / 02-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα