ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει καὶ τὸν Χριστό. ηλαδὴ τὴν αἰωνιότητα. Εἶχε βολευτεῖ καλὰ ἐδῶ στὴ Γῆ. Ἤθελε νὰ βολευτεῖ τὸ ἴδιο καὶ στὸν οὐρανό. Γι αὐτὸ πλησίασε τὸν Χριστὸ καὶ τὸν ρώτησε: «Τί νὰ κάνω γιὰ νὰ κατακτήσω τὴν αἰωνιότητα;». Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπάντησε: «Νὰ χρησιµοποιήσεις σωστὰ τὸν χρυσό». ὲ δέχτηκε, ὅµως, τὸν ὄ- ρο κι ἔφυγε λυπηµένος. Μὲ µιὰ λύπη ποὺ ἦταν πρόγευση θανάτου. Ἤ- θελε νὰ ζεῖ µέσα στὴ φιλαυτία καὶ τὴν ἐγωιστικότητα καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ δηµιουργεῖ ὁ πλοῦτος, ὅταν δὲν τοποθετεῖται σωστά. ὲν ὑπάρχει µεγαλύτερο χάσµα ἀπὸ τὸ χάσµα µεταξὺ χρυσοῦ καὶ Χριστοῦ. Ὁ χρυσὸς εἶναι µιὰ προσωρινή, συµβατική, ἀνθρώπινη ἀξία. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ αἰώνια ἀξία. Εἶναι τὸ πᾶν. Ὁ χρυσὸς παραπλανᾶ. Ὁ Χριστὸς καθοδηγεῖ τὴν ἀλήθεια. Ὁ χρυσὸς ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο, τὸ πολὺ ὡς τὸν τάφο. Ὁ Χριστὸς ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο αἰώνια. Καὶ ὅµως ὑπάρχει µιὰ γέφυρα µεταξὺ χρυσοῦ καὶ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ποὺ στηρίζεται στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη. Ὅταν ὁ χρυσὸς γίνει ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη, τότε ὁ ἄνθρωπος, ποὺ τὸν προσφέρει γίνεται δίκαιος. Γίνεται χρηστός, δηλαδὴ χρήσιµος. Ὁ πλοῦτος χωρὶς τὴ φιλανθρωπία εἶναι µιὰ σκέτη ἀ- θλιότητα. Περισσότερη δυστυχία δηµιουργεῖ σ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἔχουν, παρὰ σ αὐτοὺς ποὺ τὸν στεροῦνται. Τίποτα δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικό µας. Ἀπόλυτη κυριότητα ἔχει µόνο ὁ Θεός. Ὅ,τι φυλᾶ- µε ἀπόλυτα γιὰ τὸν ἑαυτό µας εἶναι ὁ µεγαλύτερος ἐχθρός µας. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνία ἀγάπης. Ἔξω ἀπὸ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης εἶναι θηρίο. Εἶναι τὸ πιὸ ἄγριο θηρίο. Πρὶν µερικὰ χρόνια ἕνας φοιτητὴς ἰατρικῆς, γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἔξοδα τῶν σπουδῶν του, ἀναγκαζόταν νὰ πουλάει βιβλία στὶς συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν καὶ κυρίως στὶς φτωχογειτονιές. Κατάκοπος ἔ- φθασε σὲ ἕνα φτωχικὸ σπίτι καὶ συνάντησε µία κοπέλα ποὺ σκούπιζε τὴν αὐλή της καὶ τῆς πρότεινε νὰ ἀγοράσει ἕνα βιβλίο. Ἐκείνη τοῦ εἶπε ὅτι δὲν ἔχει λεφτὰ καὶ ὅτι ζοῦσε ἐκεῖ αὐτὴ µὲ τὰ τέσσερα ἀ- δελφάκια της καὶ τὴ χήρα µάνα της. Τοτε τῆς εἶπε: Θὰ µπορούσατε νὰ µοῦ δώσετε ἕνα ποτήρι νερό; Ὅπως, ὅµως τὸ εἰκοσάχρονο κορίτσι τὸν εἶδε χλωµὸ καὶ ἀδύνατο, ἀντὶ γιὰ τὸ νερὸ τοῦ ἔφε-

2 ρε ἕνα ποτήρι δροσερὸ γάλα. Τὸ ἤπιε µὲ βουλιµία καὶ κατόπιν θέλησε νὰ τὸ πληρώσει. Σᾶς παρακαλῶ, εἶπε τὸ κορίτσι, αὐτὸ εἶναι τὸ ποτήρι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Τὴν εὐχαρίστησε κι ἔ- φυγε. Πέρασαν ἀπὸ τότε τριάντα χρόνια. Ὁ φοιτητὴς ἔγινε γιατρὸς καὶ µάλιστα χειροῦργος καὶ ἦταν διευθυντὴς σὲ µιὰ ἰδιωτικὴ κλινική. Μιὰ µέρα ἔφεραν µιὰ γυναίκα κτυπηµένη ἀπὸ αὐτοκίνητο γιὰ τὶς πρῶτες βοήθειες. Κατὰ Θεία Πρόνοια τὴν εἶδε ὁ διευθυντὴς τῆς κλινικῆς καὶ στὸ πρόσωπό της ἀνεγνώρισε τὸ κορίτσι ποὺ τοῦ εἶχε προσφέρει τὸ ποτήρι µὲ τὸ γάλα. Τὴν κράτησε, τὴν χειρούργησε καὶ τὴν ἔβαλε σὲ µονόκλινο δωµάτιο. Ἐπιπλέον, τῆς ὅρισε µιὰ ἰ- διαίτερη νοσοκόµα νὰ τὴν περιποιεῖται. Πέρασε ἔτσι ἕνας µήνας. Οἱ δικοί της ἦταν στὸ πλευρό της. Τοὺς ἀπασχολοῦσε ὅµως τὸ πρόβληµα τῆς πληρωµῆς. Πόσα ἄραγε θὰ ἔπαιρνε ὁ γιατρὸς καὶ πόσα ἡ κλινική; Ἕνα πρωὶ εἶπαν στὴ γυναίκα ὅτι µποροῦσε νὰ φύγει. Ἦταν τελείως καλά. Ἦλθαν οἱ δικοί της καὶ ὅλοι µαζὶ γιὰ τὸ ἐξιτήριο καὶ τὴν πληρωµή. Ρώτησαν γιὰ τὸν ιευθυντὴ γιατρὸ ποὺ τὴ χειρούργησε. Ἔλλειπε. Πῆγαν στὸ ταµεῖο γιὰ νὰ κανονίσουν τὸν τρόπο τῆς πληρωµῆς καὶ συγχρόνως νὰ δοῦν τὸ κοστολόγιο. Πράγµατι, τὸ ποσὸ ἦταν πολὺ µεγάλο. Στὸ τέλος, ὅµως, µὲ σφραγίδα καὶ ὑπογραφὴ ὑπῆρχε ἡ ἑξῆς φράση µὲ κόκκινο µελάνι: «Ἐξωφλήθη, µ ἕνα ποτήρι γάλα». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµός µας διδάσκει τὰ ἑξῆς. Ἐνῶ κάθεσαι στὸ σπίτι σου, ἔρχεται ὁ πτωχὸς νὰ σοῦ πουλήσει τὸν Παράδεισο καὶ σοῦ λέει. «ῶσε µου λίγο ψωµὶ καὶ πάρε τὸν Παράδεισο. ῶσε µου ἕνα ροῦχο καὶ πάρε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. ῶσε µου λίγα χρήµατα καὶ πάρε τὴ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων. Γι αὐτὸ κι ἐσὺ δῶσε λίγο ψωµί. ὲν ἔχεις ψωµί; ῶσε χρήµατα. ὲν ἔχεις χρήµατα; ῶσε ροῦχα. ῶσε ἕνα ποτήρι νερό. ῶσε ἕνα πιάτο φαγητό. ῶσε λίγο λάδι. Κι ἂν δὲν ἔχεις τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δῶσε τὸ µαντήλι σου. ῶσε κάτι! Μόνο δῶσε. 2 ῶσε καὶ ἀγόρασε τὸν Παράδεισο. Ντύσε τὸν Χριστό, γιὰ νὰ σὲ ντύσει κι ἐσένα τὴν ἡµέρα τῆς Κρίσεως. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν µε. Ο ΠΥΡΟΣ ΗΜΑΣ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα ὁ δήµαρχος Ἀθηναίων κ. Καµίνης ἀπαγόρευσε στὸν ραδιοφωνικὸ σταθµὸ 9,84 νὰ κάνει ὁ- ποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ µὴν παρεξηγηθοῦν οἱ µουσουλµάνοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. ιαβάστε τὸ συνηµµένο κείµενο γιὰ νὰ δεῖτε, πὼς µπορεῖ κάποιος νὰ δείξει ὅτι σέβεται τοὺς ἀλλοδαποὺς ποὺ βρίσκονται στὴ χώρα µας, ἐνῶ ταυτόχρονα τοὺς θυµίζει πῶς πρέπει νὰ συµπεριφέρονται σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς φιλοξενοῦν. Σὲ σχολεῖο τῆς Πυλαίας στὴν Θεσσαλονίκη βρέθηκε ὁ ὀλυµπιονίκης µας Πύρρος ήµας, µὲ τὴν ἰδιότητά του, τοῦ προέδρου τῆς Ὁµοσπονδίας Ἄρσης Βαρῶν. Μία µαθήτρια µικρὴ τοῦ ἔκανε ἐ- ρώτηση στὰ ἀλβανικὰ (προφανῶς γιὰ νὰ τὸν προκαλέσει) καὶ ὁ Πύρρος ή- µας ἀπάντησε χωρὶς δεύτερη σκέψη. «Ἐµένα δὲν µοῦ ἐπέτρεπαν νὰ µιλάω ἑλληνικὰ στὴν Ἀλβανία. Ἐσὺ ἔχεις αὐτὸ τὸ δικαίωµα. Ὅµως, σὲ παρακαλῶ νὰ ἐπαναλάβεις στὰ ἑλληνικά, ὥστε νὰ µὴν θεωρηθεῖ ὅτι προσβάλλεις τοὺς συµµαθητές σου ποὺ δὲν κατάλαβαν τί εἶπες». Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράδειγµα πρὸς µίµηση γιὰ ὅλους ὁ Πύρρος;

3 Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ «Καὶ βγῆκαν τώρα κάτι δικοί µας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ µᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν µᾶς θέλει µὲ τέτοιο ντύµα Ὀρθόδοξον. Καὶ ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήµατα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους µου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνι καλὸν ἁγιορείτικον. Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά µου τοὺς εἶπα. «ὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα παλιόψαθα; Βοηθεῖστε, διότι µας παίρνουν αὐτοὶ οἱ µισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιµον τζιβαΐρικον ἔχο- µεν. Φραγκεµένους µας θέλουν οἱ τρισκατάρατοι τοῦ πάπα. Μὴν ἀφήσετε. Ἅ- γιοί µου, αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα τῆς τυραννίας νὰ µασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔκανε ὁ Τοῦρκος. Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαµε εἰς τὸ σβέρκο µας, νὰ µὴν µανθάνουν τὰ παιδιά µας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ µᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν νὰ ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλὴν δύναµη καὶ τὴν φοβοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διὰ τοὺς παπάδες. Ἐµεῖς, µὲ σκιάν µας τὸν Τίµιον Σταυρὸν ἐπολεµήσαµεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ ντερβένια, σὲ µπογάζια καὶ σὲ ταµπούρια. Καὶ αὐτὸς ὁ Σταυρός µας ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴν νίκη καὶ ὁδήγησε σὲ ἥττα τὸν ἄπιστον Τοῦρκον. Καὶ βρίζουν οἱ πουληµένοι τοὺς παπάδες µας. Ἐµεῖς τοὺς 3 παπάδες τοὺς εἴχαµε µαζὶ εἰς κάθε µετερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι µόνο διὰ νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ µὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεµώντας σὰν λιοντάρια.» ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ Τὸ Ν. Α.Τ.Ο. προσφάτως προγραµµ άτισε µία ἀεροπορικὴ ἄσκηση στὴν Ἱσπανία. Σ αὐτὴν ἔλαβαν µέρος Ἑλληνικὰ ἀεροσκάφη, Τουρκικά, Ἀµερικανικά, τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου καὶ τῆς Ἱσπανίας. Οἱ Ἕλληνες πιλότοι προεκάλεσαν σὲ ὅλες τὶς ἀσκήσεις, τὸν θαυµασµὸ τῶν συµµαχικῶν δυνάµεων καὶ ἐστέφθησαν µὲ τὸ βραβεῖο τῆς νίκης. Ὁ ὑποσµηναγὸς Χαράλαµπος Νίκου κατέλαβε τὴν πρώτη θέση, ὁ σµηναγὸς Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος τὴ δεύτερη θέση. Ὀ- φείλουµε νὰ ἐπισηµάνουµε ὅτι σὲ ὅλες τὶς ἀεροπορικὲς ἀσκήσεις - θεσµοὺς καὶ ἐπιδείξεις τὰ ἑλληνικὰ µαχητικὰ πετυχαίνουν κορυφαῖες ἐπιδόσεις, σαρώνουν τὶς διακρίσεις, ἀποσποῦν τὶς καλύτερες κριτικὲς καὶ ἐπιφωνήµατα θαυµασµοῦ. Ἡ πολεµική µας ἀεροπορία, ποὺ ὀργώνει τοὺς Ἑλληνικοὺς αἰθέρες καὶ ἀσφαλίζει τὰ σύνορα τῆς Πατρίδος µας µὲ ἀτσάλινα φτερὰ καὶ γρανιτένια θέληση, ἔχει τὴν πρωτοπορία καὶ ἀποστέλλει µηνύµατα ἐλπιδοφόρα γιὰ τὴν Πατρίδα σὲ πολλοὺς ἀποδέκτες, ἐχθροὺς καὶ φίλους. Καὶ βεβαίως, οἱ πιλότοι τῆς Ἑλλάδος ἐπιτυγχάνουν νίκες λαµπρές, διότι µέσα στὶς καρδιὲς τοὺς ἔχουν Θεὸ καὶ Πατρίδα. Ὅταν φεύγουν τὸ πρωὶ ἀπὸ τὸ σπίτι τους, γιὰ νὰ µεταβοῦν στὶς µονάδες τους, κάνουν πρῶτα τὸ σταυρό τους, ἀποχαιρετοῦν τὶς οἰκογένειές τους καὶ ἀσπάζονται τὰ παιδιά τους, γιατί δὲν γνωρίζουν ἂν τὸ βράδυ θὰ ἐπιστρέψουν στὴν οἰκογένειά τους ζωντανοί. Καµαρώνουµε τοὺς πιλότους µας, θαυ- µάζουµε τὸν ἡρωισµό τους καὶ τὴν ἀπόφαση νὰ θυσιάζουν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ προσευχόµαστε οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἀρχάγγελοι τοῦ οὐρανοῦ νὰ τοὺς φυλάγουν ἀπὸ κάθε κακό.

4 Μιὰ Κυριακή, ἡ κυρία Μαρία Π. µαζὶ µὲ τὸν σύζυγό της Κωσταντίνο, ἦρθαν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ ἀφοῦ παρακολούθησαν τὴ Θ. Λειτουργία εἰσῆλθαν στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἀδελφότητος ὅ- που ἡ κ. Μαρία διηγήθηκε στοὺς πατέρες τὰ ἑξῆς: «Τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ δὲν τὸν ἤξερα. 1 η φορὰ τὸν γνώρισα τὸ 93, ὅταν ἔπαθε ἔµφραγµα ὁ ἄντρας µου Κώστας. Ἦταν σὲ πολὺ ἄσχηµη κατάσταση, ὅταν ἔφτασε στὸ νοσοκοµεῖο, ἀλλὰ τελικὰ ἔζησε καὶ ξεπέρασε τὰ προβλήµατα τῆς ὑγείας του. Τότε, λοιπόν, ὅταν ἦταν σὲ µιὰ κλίνη τοῦ νοσοκοµείου καὶ ἀνάρρωνε, εἶδα στὸ πλάι τοῦ κρεβατιοῦ του ὅτι εἶχε εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ Τὸν πρωτοέµαθα. Γιατί µου ἔκανε ἐ- ντύπωση, ὅτι σὲ καµία ἄλλη κλίνη δὲν εἶχε εἰκόνες, µόνο σὲ κείνη τοῦ συζύγου µου. Καὶ ρωτώντας µία φίλη µου, µοῦ εἶπε ὅτι εἶναι µεγάλος Ἅγιος καὶ πολὺ θαυµατουργός. Ἐν τῷ µεταξύ, περάσαν τὰ χρόνια. Ἐν ἔτει 2009, ἐµφανίστηκαν στὸ σύζυγο ἐ- γκολπώµατα στὸ λεπτὸ ἔντερο, σπάνια περίπτωση, διότι συνήθως ἐµφανίζονται ἐγκολπώµατα στὸ παχὺ ἔντερο. Ἔπαιρνε λοιπὸν κορτιζόνη, λόγω τῆς παθήσεως αὐτῆς. Ξαφνικά, λοιπόν, στὶς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 2009, λιποθύµησε, εἶχε πυρετοὺς καὶ ἄλλα συµπτώµατα, χωρὶς νὰ ξέρουµε τί ἔχει. Ἦταν σὲ πολὺ ἄ- σχηµη κατάσταση. Ὅµως, πίστευε πάρα πολύ. Συνεχῶς ἐπαναλάµβανε: Παναγία µου, Θεέ µου. Παναγία µου, Θεέ µου. Τὸν πηγαίνουµε σὲ ἐφηµερεῦον νοσοκοµεῖο. Οἱ γιατροί, ἀφοῦ τὸν ἐξέτασαν εἶπαν πὼς εἶχε γρίπη τῶν χοίρων, τοῦ ἔ- δωσαν ἀντιβίωση καὶ µᾶς ἔδιωξαν. Πήγαµε σὲ ἄλλο ἐφηµερεῦον νοσοκοµεῖο, δὲν βρῆκαν τί ἔχει. Φέραµε καὶ γιατρὸ στὸ σπίτι µας, κι αὐτὸς δὲν βρῆκε ἄ- κρη. Ὁ ἄντρας µου ὅµως πονοῦσε πολύ. Ἐντέλει, ἀφοῦ ἔκανε ἐξετάσεις, µαγνη- ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 4 τικὴ τοµογραφία καὶ ἄλλα, εἶδαν οἱ γιαεἴχαµε µὲ τροὶ ὅτι εἶχε τρυπήσει τὸ ἔντερο, λόγω τῆς κορτιζόνης ποὺ ἔπαιρνε ὁ ἄντρας µου γιὰ τὴν πάθησή του. Μέχρι νὰ χειρουργηθεῖ, πῆγε 14 εκεµβρίου. Ὁ ἄνδρας µου εἶχε φτάσει σὲ ἄθλια κατάσταση καὶ κάποιοι λέγανε ὅτι ἤτανε ξοφληµένος, τελειωµένη κατάσταση. ὲν περιµένανε νὰ ξυπνήσει, γιατί ἡ ἐγχείρηση ἔγινε µὲ ὁλικὴ νάρκωση. Κι ὅµως, ἄντεξε. Θυµᾶµαι µιὰ νοσοκόµα ἦρθε µὲ χαρὰ κι ἔλεγε: «κουνάει τὰ πόδια του, συνέρχεται!». Εἶχε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ δίπλα του, ἀλλὰ τότε δὲν τὸ καταλαβαίναµε. Μιὰ βδοµάδα µετά, ἔσπασε τὸ τραῦµα του. Ἔπαθε µετεγχειρητικὴ κοίλη. Ξανά, λοιπόν, 2η φορὰ στὸ χειρουργεῖο. Μὲ τοπικὴ νάρκωση αὐτὴ τὴ φορά, γιατί δὲν ἔπαιρνε ὁλική. Παρά, τὶς ὅποιες προβλέψεις τὰ κατάφερε καὶ πάλι. Ὅµως, ἦταν πολὺ ἐξασθενηµένος. Ἔχασε 17 κιλά. Μὲ τὸ ζόρι ἔτρωγε. Τὸν ὀρὸ καὶ µὲ καθετήρα καὶ εἶχε πυρετοὺς καὶ διάφορα ἄλλα συµπτώµατα. Οἱ γιατροὶ εἶπαν νὰ πάει στὸ σπίτι, γιὰ νὰ ἀνέβει ἡ ψυχολογία του καὶ νὰ τρώει περισσότερο. Ἔτσι, τὸν φέραµε στὸ δωµάτιό του. Ἐκεῖ, ἀνέλαβε κάπως τὶς δυνάµεις του, ἀλλὰ συνέχισε νὰ ἔχει σοβαρὰ προβλή- µατα. Πρὶν τὶς ἀποκριές, βλέπω δυὸ ὄ- νειρα, δυὸ διαδοχικὰ βράδυα. Στὸ 1 ο ὄνειρο εἶδα ὅτι βρισκόµουν µὲ τὸ σύζυγό µου Κωνσταντῖνο σὲ ἕνα µικρὸ καραβάκι καὶ πορευόµασταν στὴ θάλασ- σα καὶ ξαφνικὰ φτάσαµε στὴ στεριὰ καὶ βρεθήκαµε σὲ µιὰ πλαγιά, ἄγνωστη σὲ µένα ποὺ εἶχε ἕνα µικρὸ ἐκκλησάκι. Καὶ λέω µέσα µου, Τί εἶναι αὐτὸ τὸ µερος καὶ πῶς βρεθήκαµε ἐδῶ; Καὶ ξύπνησα. Μοῦ τυπώθηκε ὅµως τὸ ὄνειρο αὐτὸ στὴ µνήµη καὶ ἀναρωτιόµουν τί νὰ σηµαίνει. Τὴν ἑπόµενη µέρα, βλέπω ἄλλο ὄνειρο: Ἦλθε µιὰ γυναίκα καὶ µοῦ ἔ- δωσε πολλὲς πατάτες καὶ µοῦ ἔλεγε:

5 5 πάρε νὰ φᾶτε. Ὅταν τὴ ρώτησα ποιὰ εἶναι, µοῦ λέει γειτόνισσα εἶµαι, ἐκεῖ πιὸ πάνω µένω (καὶ µοῦ ἔδειχνε πρὸς τὸ µοναστήρι τῆς Παναγίας), ἡ Μαρία τῆς Εὔβοιας εἶµαι. Ξύπνησα καὶ κατάλαβα ὅτι ἦταν ἡ Παναγία ἡ Γοργοεπήκοος ποὺ ἔχουµε κοντὰ στὸ ἐξοχικό µας στὴν Ἐρέτρια τῆς Εὔβοιας, καὶ ὅτι θὰ µᾶς βοηθοῦσε. Τὸ 1 ο ὄνειρο, ὅµως δὲν µποροῦσα ἀκόµα νὰ τὸ ἑρµηνεύσω. υότρεῖς µέρες µετά, ἀφότου εἶδα τὰ ὄνειρα, ὁ σύζυγός µου χειροτέρευσε. Ἔκανε δυνατὸ πόνο. Ἦταν, πάλι σὲ πολὺ ἄ- σχηµη κατάσταση καὶ ἀποφασίσαµε νὰ πάει πάλι στὸ νοσοκοµεῖο. Τὸν πήγαµε στὸ Λαϊκό. Ἐκεῖ, τοῦ ἔκαναν ἐξετάσεις καὶ ἀποφάνθηκαν ὅτι ἔπρεπε νὰ χειρουργηθεῖ καὶ πάλι. «ὲν σᾶς κρύβω ὅτι πρέπει νὰ τὸν ἀνοίξουµε», µοῦ εἶπε ὁ γιατρός. Ἐπειδὴ ὅµως ἡ ὑγεία τοῦ συζύγου µου ἦταν πάρα πολὺ ἐπιβαρυ- µένη, εἶχε πολὺ ἀνεβασµένα αἰµοπετάλια κ.λ.π., κανεὶς γιατρὸς δὲν ἀναλάµβανε τὴν εὐθύνη νὰ τὸν χειρουργήσει. Μιὰ µέρα ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἤµασταν στὸ νοσοκοµεῖο, σὲ ἕνα δωµάτιο µὲ πολλὲς κλίνες. Στὸ διπλανὸ κρεβάτι ἦταν ἕνας κύριος µὲ τὸν ὁποῖο ἔπιασα συζήτηση. Κάποια στιγµή, λοιπόν, τοῦ λέω: Γιάννη ἀπὸ ποῦ εἶσαι; Ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη, µοῦ ἀπαντάει. Ἐκεῖ ἔχετε τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ἔχεις πάει στὸν Ἅγιο Ραφαήλ; τὸν ρωτάω. Βεβαίως, κάθε χρόνο πάω, ἀπαντάει ἐκεῖνος. Ἐγώ, πολὺ τὸν πιστεύω τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, τοῦ λέω καὶ τὴ στιγµὴ ἐκείνη ποὺ τὸ εἶπα αὐτὸ µπαίνει ἕνας ρασοφόρος µέσα στὸ δωµάτιο, καὶ µοῦ δίνει ἕνα ἡµερολόγιο τσέπης. Τὸ κοιτάζω καὶ τί νὰ δῶ: Ἦταν ἡµερολόγιο τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἔ- µεινα ἄναυδη. Τὴ στιγµὴ ποὺ εἶπα ὅτι πιστεύω πολὺ στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, µπῆκε µέσα ὁ γέροντας αὐτός, ποὺ πρώτη φορὰ ἔβλεπα, καὶ µοῦ ἔδωσε τὸ ἡµερολόγιο τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, στὸν ὁποῖο µόλις εἶχα ἀναφερθεῖ. Ὅλοι ἐντυπωσιαστήκαµε. Καταλάβαµε ὅτι δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ εἶναι τυχαῖο αὐτὸ τὸ πράγµα, ἀλλὰ πρόκειται περὶ θαύµατος. Ὃ Ἅγιός µας ἔδειχνε τὴν παρουσία Του καὶ τὴ µέριµνά του γιά µας. Ἀποφασίσαµε, ὅταν γινόταν καλὰ ὁ σύζυγος νὰ πηγαίναµε µαζὶ νὰ προσκυνήσουµε τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, µιᾶς καὶ τὸ ἡ- µερολογιάκι εἶχε καὶ σχεδιάγραµµα πρόσβασης στὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου, στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡµέρα, λοιπόν, ὁ σύζυγος ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται καλύτερα. Μᾶς ἔλεγε µάλιστα, «καλὰ εἶµαι». Ὅµως, ὁ γιατρός µας δήλωνε ὅτι µὴν τὸν κοιτᾶτε ποὺ λέει εἶµαι καλά, οἱ ἐξετάσεις του εἶναι γιὰ χειρουργεῖο. Καθὼς περνοῦσαν οἱ µέρες ὅµως, οἱ ἐξετάσεις πράγµατι βελτιώθηκαν καὶ ἐντέλει τὸ χειρουργεῖο δὲν ἔγινε. Καὶ εἶµαι πεπεισµένη ὅτι εἶναι θαῦ- µα µὲ τὴ µεσολάβηση τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Καὶ εἶναι µεγάλο θαῦµα, διότι τόσο καιρὸ δὲν περνοῦσαν τὰ συµπτώµατα ποὺ εἶχε ὁ ἄντρας µου, καὶ ἦταν τέτοια ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ποὺ δὲν θὰ βγαῖνε αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο. Τὸ Μάιο, εἶχε γίνει ἀρκετὰ καλὰ ὁ σύζυγος καὶ ἤρθαµε γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ στὸ Ἄνω Σούλι, νὰ προσκυνήσουµε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστήσουµε. Μάλιστα ἐνῶ εἴχαµε χαθεῖ στὸ δρόµο, στρίψαµε κάπου καὶ βρεθήκαµε ἐδῶ, χωρὶς νὰ κατάλάβουµε πώς. Ὅταν λοιπὸν φτάσαµε καὶ εἶδα τὴν πλαγιὰ καὶ τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ὅταν στὴ συνέχεια ἀντίκρυσα στὸ βάθος τὴ θάλασσα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἐδῶ, κατάλαβα µὲ ἔκπληξη ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ µέρος ποὺ εἶχα ὀνειρευτεῖ ὅτι βρέθηκα µὲ τὸ σύζυγό µου. Συνειδητοποίησα µὲ συγκίνηση ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸν καιρό, ὁ Ἅγιος Ραφαήλ µας εἶχε ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία του, ἀκόµα κι ὅταν δὲν Τὸν ἐ- πικαλούµουν καὶ ὅτι µου εἶχε δείξει ἀ- πὸ πρὶν ὅτι µὲ τὴν µεσιτεία Του θὰ φτάναµε στὸ αἴσιο τέλος τῆς περιπέτειάς µας, στὸν ἱερὸ τόπο Του, στὴν πλαγιὰ τοῦ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος. Θυµήθηκα ὅτι µας εἶχε δείξει ἤδη ἀπὸ τὸ 1993, ὅτι µας προστατεύει, παρὰ τὸ ὅτι περάσαν τὰ χρόνια καὶ τὸ εἶχα ξεχάσει. Ὅταν µάλιστα συµπληρώθηκε ἀκριβῶς

6 ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ µέρα ποὺ χειρουργήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἄντρας µου, ὁ Ἅγιός µας ἔκανε γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ αἰσθητὴ τὴν παρουσία Του, δείχνοντάς µας ὅτι µας θυµᾶται καὶ µᾶς σκέπει, ἀλλὰ καὶ ἐπισηµαίνοντάς µας ὅτι Ἐκεῖνος ἦταν παρὼν στὶς ἐγχειρήσεις καὶ σὲ ὅλη τὴν περιπέτειά µας. Μ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἐνίσχυσε τὴν πίστη καὶ τὸ κουράγιο µας, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγνωµοσύνη µας σ Αὐτόν. Ἂς εἶναι εὐλογηµένο καὶ δοξασµένο τὸ ὄνοµά του πάντοτε. Τὸν εὐχαριστοῦµε πάρα πολὺ γιὰ ὅλα». Μαρία Π. ΑΝΑΒΟΛΗ Ἀναβολὴ εἶναι ἡ µετάθεσις κάποιας ἐ- νέργειας σὲ ἄλλη χρονικὴ στιγµὴ ἀπ αὐτὴν ποὺ ἔπρεπε νὰ πραγµατοποιηθεῖ, µ ὲ ἀποτέλεσµα αὐτὴ ἡ ἐνέργεια νὰ ἐκκρε µεῖ. Τὸ θέµα, θὰ τὸ δοῦµε ἀπὸ πνευ- µατικῆς πλευρᾶς. ιότι ὑπάρχουν ζητή- µατα µεγάλα, ὑψίστης σηµασίας, τὰ ὁ- ποία δὲν ἐπιδέχονται καµµιὰ ἀναβολή. Ἕνα δὲ ἀπ αὐτά, τὸ σπουδαιότερο, εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας µας. Εἶναι ἀπὸ τὶς ἐκκρεµότητες τῆς ζωῆς ποὺ δὲν ξέρουµε ἂν τὸ αὔριο θὰ µᾶς ἀνήκει, ἂν θὰ ἔχουµε τὴν διάθεση αὔριο νὰ ἐπιστρέψουµε, νὰ µετανοήσουµε, νὰ ἀκολουθήσουµε τὸν Χριστὸ ποὺ θὰ µᾶς ὁ- δηγήσει στὴν αἰωνιότητα. Ἀναφέρει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος «Μὴν ἀναβάλεις γιὰ τὴν αὔριο, διότι τὸ αὔριον δὲν τελειώνει ποτέ». Γνωστὸ εἶναι, βέβαια, τὸ «ἒς αὔριον τὰ σπουδαία». Ἂς δοῦµε τὴν ἱστορία του: Ὅταν στὸν Θηβαῖο τύραννο, τὸν Ἀρχία, ποὺ βρισκόταν σὲ συ- µπόσιο, τοῦ ἔδωσαν µιὰ ἐπιστολή, µὲ τὴν ὁποία τοῦ γνωστοποιοῦσαν ὅτι ἐ- κείνη τὴ νύκτα κινδύνευε νὰ δολοφονηθεῖ ἀπὸ τοὺς συνωµότες, αὐτὸς διατελώντας ἐν εὐθυµίᾳ καὶ µὴ θέλοντας οὔ- 6 τε µὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς νὰ διακόψει τὴν διασκέδασί του, εἶπε τὸ γνωστὸ «ἒς αὔριον τὰ σπουδαία». ὲν ἔζησε ὅµως διὰ τὴν αὔριον, διότι δολοφονήθηκε τὴν νύχτα ἐκείνη. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει καὶ τὰ ἑξῆς. Τί, λοιπόν, συνιστᾶ ἡ Ἁγία Γραφή; Συνιστᾶ τὸ «εὐθέως», τὸ «σήµερον» καὶ ὄχι τὸ µετά, τὸ ἀργότερα, τὸ αὔριον. ὲν ὑπάρχει στὶς σελίδες της, ἔστω καὶ µία ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ νὰ ἀπευθύνεται στὸν ἁµαρτωλὸ καὶ νὰ τοῦ λέει νὰ µετανοήσει καὶ νὰ πιστέψει αὔριο ἢ τὴν ἐρχόµενη ἑβδο- µάδα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡµέρα σωτηρίας». Οἱ εὐκαιρίες δὲν ὑπάρχουν πάντοτε καὶ παρέρχονται πολλὲς φορὲς ἀνεπιστρεπτί. Ἐὰν τότε τὶς ἀφήσουµε νὰ περάσουν, ἄραγε θὰ τὶς βροῦµε αὔριο; Οἱ µαθητὲς Πέτρος καὶ Ἀνδρέας, Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος, ὅταν κλήθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο µὲ τὸ προσκλητήριο «εῦτε ὀπίσω µου» τότε ἀµέσως «ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν τὸν Χριστόν». Ἀµέσως, χωρὶς ἀναβολὴ καὶ χρονοτριβή. ὲν εἶπαν «Νὰ συνεννοηθοῦµε µὲ τοὺς δικούς µας, νὰ τακτοποιήσουµε καὶ τὰ ψάρια ποὺ ἔ- χουµε πιάσει». Τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἀλλὰ ἀντίθετα τ ἄφησαν ἀµέσως ὅλα καὶ «εὐθέως ἠκολούθησαν τὸν Κύριον». Στὸν Ζακχαῖο εἶπε (Λούκ. ΙΘ, 5-6) «Ζακχαῖε, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει νὰ µείνω στὸ σπίτι σου σήµερα» καὶ ὁ Ζακχαῖος «κατέβηκε γρήγορα καὶ τὸν ὑποδέχθηκε µὲ χαράν». ὲν εἶπε ὁ Ζακχαῖος «Κύριε, νὰ εἰδοποιήσω πρῶτα τὸ σπίτι µου». ι αὐτὸ νὰ µὴν µπλέκουµε µὲ κοσµικὲς καὶ καταθλιπτικὲς µέριµνες, ποὺ ἀναβάλλουν «ἒς αὔριον» τὴν ἡµέρα τῆς σωτηρίας, τῆς ἐπιστροφῆς µας πρὸς τὸν Χριστόν. Ὁ ιάβολος µὲ τὰ πανούργα τεχνάσµατά του, προσπαθεῖ µὲ χίλιους τρόπους, νὰ µᾶς παραπλανήσει νὰ µὴν φθάσουµε ποτὲ στὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς µας µὲ τὴν εὐλογηµένη ἐξοµολόγηση εἰς τὸν Πνευµατικόν µας ἱερέα καὶ µᾶς ὑπενθυµίζει συνέχεια τὸ γιὰ αὔριο καὶ αὔριο, διὰ νὰ ἀποµακρύνει ἀπὸ τὴν µετάνοια καὶ τὴν σωτηρία µας. δδδδδδ

7 Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ Ἡ ταπείνωσις χαρακτηρίζεται ὡς βάσις καὶ θεµέλιο ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὅ,τι κτίζουµε ἐπάνω στὴν ταπείνωση, κτίζεται γερὰ καὶ δὲν θὰ πέσει ποτέ. Ἂν κτίζου- µε ὅµως χωρὶς ταπείνωση, πάνω στὴν ἔ- παρση, στὴν ὑπερηφάνεια, στὸν ἐγωισµό µας, τότε κάποτε ὅλα θὰ πέσουν κάτω µὲ κρότο δυνατό. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγει τὰ ἑξῆς θαυ- µαστά. Κι ἂν ἀκόµη κάνεις νηστεῖες µεγάλες καὶ αὐστηρές, κι ἂν κάνεις πολλὲς µετάνοιες καὶ προσευχὲς ὅλη τη νύχτα, κι ἂν κάνεις ἐλεηµοσύνες κάθε µερα, κι ἂν διατηρεῖς σωφροσύνη καὶ ἁ- γνότητα στὸ σῶµα, κι ἂν τρέχεις στὶς ἐκκλησίες πρωὶ καὶ βράδυ, κι ἂν κάνεις κι ἄλλες πολλές-πολλὲς ἀγαθὲς πράξεις, χωρὶς ταπείνωση, κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχει ἀξία. Ὅλα χάνονται, ὅλα σβήνουν. ( Ἄγ. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, PG 57, ). Βαρειὰ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµ ου. Ἂς τὰ προσέξουµε, ἂς τὰ βάλουµε βαθειὰ µέσα στὴν καρδιά µας καὶ ἂς τὰ θέσουµε σὲ ἐφαρµογή. Κάθε πράξις, κάθε ἔργο ἀγαθό, κάθε λόγος, νὰ γίνεται µὲ βάση τὴν ταπείνωση. Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν µετράει στὸν Θεό, δὲν ἔχει καµµιὰ ἀξία, χωρὶς ταπείνωση καὶ χωρὶς τὴν συναίσθηση ὅτι «εἶµαι ἁµαρτωλός». Κι ἂν χαρίσω κάτι σὲ κάποιον, ὁ Θεός µου ἔδωσε τὴ δύναµη γιὰ νὰ τὸ κάνω αὐτό. «Σ εὐχαριστῶ, Θεέ µου, ποὺ µου ἔδωσες τὸν φωτισµό, τὴ δύναµη, τὴ σοφία καὶ τὴ χάρη νὰ βγάλω ἀπὸ τὴν τσέπη µου 100 εὐρὼ καὶ νὰ τὰ δώσω στὸν πτωχό, στὸν ἀνήµπορο». Ἔτσι νὰ λέµε, γιατί ἔτσι εἶναι. Ἐµεῖς ἔχουµε ταπείνωση, ἔστω καὶ λίγη; Ὄχι! Ταπεινολογία ἔχουµε. Ταπεινοσχηµία ἔχουµε. Ταπείνωση ὅµως ὄχι. Κάνουµε τοὺς ταπεινούς, ἀλλὰ ταπεινοὶ 7 δὲν εἴµαστε. Κλαψουρίζουµε συνεχῶς δῆθεν γιὰ τὰ πάθη µας, γιὰ τὰ λάθη µας, ἀλλὰ ταπεινοὶ δὲν εἴµαστε. ιότι ἔχουµε ἐµπαθεῖς λογισµοὺς ποὺ ἔχουν φθόνο, ζήλεια καὶ µνησικακία, ἄλλοτε σκέψεις γεµάτες ἀπὸ ἐγωισµὸ καὶ ὑπερηφάνεια, ἐσωτερικὴ κατάκριση, θυµό, ὀργή, πεῖσµα, ἀπιστία, ἀµφιβολία καὶ ἄλλα πολλά. Ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιός µας διασώζει τὰ ἑξῆς σὲ ἀπάντησι ποὺ ἔδωσε σὲ ὑποτακτικό του: Ἐσένα σὲ ἐ- λέγχω, γιατί, ἐνῶ διαλαλεῖς ὅτι κατέχεις τὴν ταπείνωσι, ἐντούτοις µὲ τὰ καθηµερινά σου πολλαπλὰ παράπονα γιὰ τοὺς συνανθρώπους σου, ἀποδεικνύεις τὸ ἀ- ντίθετο. Σὲ κακολογοῦν καὶ σὲ ὑβρίζουν κι ἐσὺ ἐπαναστατεῖς. Σὲ ἐπαινοῦν καὶ σὲ κολακεύουν κι ἐσὺ χαίρεσαι καὶ καµαρώνεις. Ἄλλοι προοδεύουν κι ἐσὺ ζηλεύεις. Βρὲ εὐλογηµένε! Πῶς πιστεύεις ὅτι εἶσαι ταπεινός, µὲ τέτοια καµώµατα; Αὐτὸς παιδί µου, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, ποὺ πιστεύει πραγµ ατικὰ στὴν ἁµαρτωλότητά του, αὐτὸς εἶναι καὶ ταπεινός, διότι δὲν ἀντιλέγει ὅπως ἐσύ, δὲν ὀργίζεται, δὲν κατακρίνει κανένα καὶ γιὰ τίποτα, δὲν ζηλεύει, δὲν αὐτοεπαινεῖται, δὲν ἀντιλογεῖ, δὲν ἀ- ντιµάχεται, δὲν µνησικακεῖ καὶ δὲν κενοδοξεῖ, ἀλλὰ θεωρεῖ ὅλους τους ἄλλους καλύτερους ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Πρόσεξε, γιατί ἡ αἰτία τοῦ κάθε κακοῦ δὲν εἶναι οὔτε οἱ ἄνθρωποι οὔτε καὶ οἱ δαίµονες, ἀλλὰ µόνο ὁ κακός σου ἐαυτός. Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγιος, µὴν πᾶς κοντὰ σ αὐτοὺς ποὺ φιλονικοῦν, ποὺ θυ- µώνουν καὶ ἐπαναστατοῦν, ποὺ κοροϊδεύουν καὶ γελᾶνε, ποὺ διαρκῶς παραπονιοῦνται γιατί γρήγορα θὰ βγεῖς ζη- µιωµένος. Ἀγάπησε τοὺς ἁµαρτωλοὺς καὶ µίσησε τὰ ἔργα τους. Μὴν τοὺς κα-

8 τακρίνεις ποτὲ γιὰ τὰ ἐλαττώµατά τους καὶ κανέναν ἀπ αὐτοὺς µὴν κατάφρονήσεις, γιατί κι ἐσὺ θὰ πέσεις στὰ ἴδια. Προσευχήσου πολὺ καὶ µὲ τὴ καλή σου διαγωγὴ διόρθωσέ τους. Νὰ θυµᾶσαι πὼς εἶσαι καµωµένος ἀπὸ χῶµα, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καὶ κάνε τὸ καλὸ σὲ ὅλους, ἀγαθοὺς καὶ πονηρούς. Ὅποιον κι ἂν συναντήσεις τίµησε τὸν περισσό- τερο ἀπὸ τὴν ἀξία του. Πὲς γι αὐτὸν κάθε καλὸ λόγο. Ἔτσι σπέρνεις τὸ ἀ- γαθὸ καὶ ἀποκτᾶς ταπείνωση. Σηµάδι τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ ταπείνωση, ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν ἀγαθὴ συνείδηση. Ἂν οἱ ἄνθρωποι µισοῦν τὴ φτώχεια καὶ τὴ δυστυχία, ὁ Θεὸς βδελύσσεται τὴν ὑπερήφανη ψυχὴ καὶ τὸν ἐγωιστή. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ἐσπέρας Ἐσπερινὸς καὶ Ἄρτοκλασία 7.00 µ.µ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Β Ἐµφάνιση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Ἐσπέρας Παράκληση στὸν Ἅγ. Ραφαήλ 7.00 µ.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ ΙΒ Ματθαίου ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ µετὰ τὴν Ὕψωσιν ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ Α Λουκὰ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μετάστασις Ἁγ. Ιωάννου Θεολόγου Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Eπιμέλεια Αλεξάνδρα Χολέβα Περσεφόνη Mήττα. M. K.. ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ Εγνατίας 65, 1ος όρ. Θεσσαλονίκη (546 31) - Tηλ. 2310 241911 - Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ 1 ΕΚ ΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οταν ηλθα γιά πρώτη φορά στό Αγιο Ορος, τό 1964, µετά από τίς προσκυνηµατικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διηγήματα. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διηγήματα. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διηγήματα Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ (ΣΑΝ ΤΟ ΠΛΙ) Του Παναγιώτη Κοµίλη του ηµητρίου Αθηνα 2012 Τα πρωτότυπα κείµενα του Π.. Κοµίλη, που τα συνέγραψε τη δεκαετία του 90, δακτυλογραφήθηκαν σε υπολογιστή από τη Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια 1 Σμαραγδιά κλωστή δεμένη αναδεύτηκε σ ανέμη για να υφάνει με σπουδή κόρης όψη αγγελική Aπό τα χειρόγραφα του ιερέα Παναγιώτη Νατσιάκου,

Διαβάστε περισσότερα