16-17 Νοεμβρίοσ Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16-17 Νοεμβρίοσ 2010. Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος"

Transcript

1 16-17 Νοεμβρίοσ 2010 Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος

2 Workshop Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο από ζπκκεηέρνληεο (fishbone) 2

3 Παξαιαβέο - Σαθηνπνίεζε

4 4 Παξαιαβέο Οη παξαιαβέο είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο απνζήθεο. Δάλ δελ παξαιάβνπκε θαλνληθά ζα είλαη πνιύ δύζθνιν λα ρεηξηζηνύκε ην εκπόξεπκα θαλνληθά θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηνπνζέηεζεο, απνζήθεπζεο, picking θαη θόξησζεο. θνπόο καο είλαη λα απινπνηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ξνή ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ειάρηζηε εξγαηηθή ζπκκεηνρή. Η ειαρηζηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ζπκκεηνρήο, ησλ ιαζώλ, ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ αηπρεκάησλ επηηπγράλεηαη ζηα logistics κέζσ ηεο ειάηησζεο ησλ βεκάησλ handling. ην επόκελν ζρήκα έρνπκε κηα εηθόλα ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζνύληαη γεληθά ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο παξαιαβώλ.

5 Παξαιαβή Σαθηνπνίεζ ε Απνζήθεπζ ε πιινγή Φόξησζε 5 Παξαιαβέο αλάιπζε βεκάησλ handling Απνζηνι ή Πξνκεζ. Παξαιαβή Πειάηε Απεπζείαο παξάδνζε Cross docking 1, 2 1, 2 3, 4 5,6 Απεπζείαο ηνπνζέηεζε (picking) Απεπζείαο ηνπνζέηεζε (απνζήθεπζε) Ξαξαδνζηαθή παξαιαβή 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 5,6 7, 8 3, 4 5,6 7, 8 3, 4 5,6 7, 8 9,1 0 9, 10 11, 12

6 6 Πξνγξακκαηηζκόο παξαιαβώλ & πξνεηνηκαζία Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ παξαιαβώλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε εμηζνξξόπεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ ηεο εηαηξίαο: Πξνζσπηθό Υώξνη εθθόξησζεο, ζηνίβαμεο θαη ξάκπεο Μεραλήκαηα Γηαζέζηκνο ρξόλνο γηα ηηο παξαιαβέο (παξάζπξα παξαιαβώλ) Η δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο είλαη ίζσο ε κνλαδηθή ζηελ νπνία έρνπκε ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα πξνεηνηκάζνπκε έλα πξντόλ. Από ηελ ζηηγκή πνπ ζα εθδεισζεί ε αλάγθε γηα λα απνζηαιεί (picking) ηόηε ζπλήζσο ππάξρεη πάξα πνιύ κηθξόο ρξόλνο δηαζέζηκνο γηα λα πξνεηνηκαζηεί ην πξντόλ. Έηζη ινηπόλ, θάζε πξνεηνηκαζία πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη πξνθαηαβνιηθά ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί. Σέηνηνπ είδνπο πξνεηνηκαζίεο κπνξεί λα είλαη: Καηαρώξηζε αλακελόκελεο παξαιαβήο (Advance Shipping Notification) ζην ζύζηεκα WM ηεο εηαηξίαο Δθηύπσζε εηηθεηώλ SSCC ή barcode είδνπο ηνηρεία βάξνπο θαη όγθνπ ζην βαζηθό αξρείν είδνπο ζην ζύζηεκα WM ηεο εηαηξίαο Πξν-ηνπνζέηεζε ζηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ή Picking

7 7 Σαθηνπνίεζε Η ηαθηνπνίεζε είλαη έλα αλάπνδν picking. Πνιιέο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βειηηζηνπνηνύλ ην picking κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε, κε ην ίδην θαιό απνηέιεζκα. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο ηαθηνπνίεζεο είλαη: Απεπζείαο ηαθηνπνίεζε ζηηο ζέζεηο picking ή απνζήθεπζεο απνθεύγεηαη ην πεξηηηό handling θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζηνίβαμεο θαη ειέγρνπ Καηεπζπλόκελε ηαθηνπνίεζε από ην ζύζηεκα απνθεύγεηαη ν θαληβαιηζκόο ησλ ζέζεσλ απνζήθεπζεο θαη ε παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ απνζήθεπζεο από ηνπο ρεηξηζηέο Σαθηνπνίεζε αλά νκάδεο πξντόλησλ ή ηνκείο απνζήθεο θαη αληηζηνηρία κε ην picking αλά ηνκείο απνζήθεο ή νκάδσλ πξντόλησλ πλδπαζκέλε ηαθηνπνίεζε (ζπλδπαζκόο κε picking) εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θίλεζε ησλ πεξνλνθόξσλ εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ηνπνζέηεζε θαη ζπιινγή νιόθιεξσλ παιεηώλ

8 Picking

9 Γηαδηθαζίεο Picking Μηα ζύγρξνλε κειέηε επαγγεικαηηώλ θαη επηζηεκόλσλ ηνπ ρώξνπ αλέδεημε όηη ε δηαδηθαζία ηνπ picking είλαη ε κεγαιύηεξεο πξνηεξαηόηεηαο δηαδηθαζία σο πξνο ηελ δπλαηόηεηα βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη γηα απηή ηελ δηαπίζησζε: Σν picking είλαη ε πην θνζηνβόξα δηαδηθαζία ζηελ απνζήθε (κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 63% όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο απνζήθεο) Σν picking είλαη δηαδηθαζία εληάζεσο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ νη πην πνιινί εξγάηεο ζηελ απνζήθε απαζρνινύληαη ζην picking Σα πεξηζζόηεξα ιάζε γίλνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ picking Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη θαηά βάζε πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ δηαδηθαζία picking Η δηαδηθαζία ηνπ picking έρεη ζεκαληηθά απμεκέλε δπζθνιία ρεηξηζκνύ θπξίσο ιόγσ ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ: JIT Μείσζε ηνπ θύθινπ παξαγγειίαο Άκεζε απόθξηζε Νέεο ζηξαηεγηθέο marketing (micromarketing megabrand etc) νδεγνύλ ζε κηθξόηεξεο παξαγγειίεο κεγαιύηεξεο ζπρλόηεηαο θαη δηαηήξεζε πεξηζζόηεξσλ θσδηθώλ ζην θύθισκα ηνπ picking Πνιηηηθέο πνηόηεηαο θαη customer service Διαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζώλ θαη ησλ δεκηώλ Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ δηαρείξηζεο ησλ παξαγγειηώλ Αύμεζε ηνπ βαζκνύ αθξίβεηαο ηνπ picking 9

10 10 Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα Καηαλνκή ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ζηελ απνζήθε Φόξησζε; 15% Παξαιαβέο; 15% Απνζήθεπζε; 20% Picking; 50% Picking Απνζήθεπζε Παξαιαβέο Φόξησζε

11 11 Πνύ «πεξλάεη» ηελ ώξα ηνπ ν picker Σππηθή θαηαλνκή ηεο εξγαζηαθήο ώξαο ελόο picker 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 15% 10% 20% 0% Γηαδξνκέο Φάμηκν Γηαινγή Άιια

12 12 Οη πεγέο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο =ΜΟΤΡΓΑ Δπηά είλαη νη θύξηεο πεγέο ΜΟΤΡΓΑ ζηελ απνζήθε αλαθεξόκελεο θαηά ζεηξά βαξύηεηαο ζύκθσλα κε ηε δηεζλή θαη Διιεληθή εκπεηξία. 1. H ΜΟΤΡΓΑ ηεο ππεξπαξαγσγήο ηελ απνζήθε θάλακε πνιιή άρξεζηε θαη πεηακέλε δνπιεηά. Άζθνπεο κεηαθηλήζεηο πιηθώλ, αλαηξνθνδνζίεο ξαθηώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απαιεηθζνύλ, θαθή αλαινγία κεηαμύ ζπγθεληξσηηθνύ θαη θαηά παξαγγειία picking, ηεκαρηαθό αληί θηβσηηαθό, αληί picking ζηξώζεο αληί picking παιέηαο θαη αληίζηξνθα θαηά ηελ παξαιαβή, αλαζπζθεπαζίεο πξνβιεκαηηθώλ θηβσηίσλ θαηά ηελ παξαιαβή θνθ. Δδώ δελ ζηνρεύεη ην cross docking; 2. H ΜΟΤΡΓΑ ηεο αλακνλήο Η θηινζνθία ηνπ Lean βαζίδεηαη ζηελ κε αλακνλή εληνιώλ, ζηε κε αλακνλή εξγαδνκέλσλ, αλ θαη ν ρξόλνο απηόο δελ είλαη εύθνιν λα κεδεληζηεί. Γύν είλαη νη ζηόρνη: Πξώηνο ν εληνπηζκόο ησλ ζεκείσλ πνπ «κπνηηιηάξεη ε παξαγσγή» (bottlenecks). Όπσο ιέεη ν Goldratt κηα ώξα ρακέλε ζην ζεκείν ζηέλσζεο είλαη κηα ώξα ρακέλε γηα όιε ηελ παξαγσγή. Πνύ κπινθάξνπκε? ηελ αλαηξνθνδνζία ησλ picking ζέζεσλ; ζηνλ έιεγρν (checking); ζηελ ζπζθεπαζία; Δλίζρπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ, κεηαηνπίδνληαο ην bottleneck θάζε ώξα θάπνπ αιινύ, απμάλνληαο βέβαηα ηελ όιε παξαγσγηθόηεηα. Καη δεύηεξν ζεκείν ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο βάξδηαο. Οη αλακνλέο θαη ε ζπαηάιε ρξόλνπ ζε απηέο ηηο ώξεο θζάλεη θαη ην 10% (αλά 25min ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο βάξδηαο/480min). Οη εξγαδόκελνη πεξηκέλνπλ εληνιέο ράλνληαο ρξόλν.

13 13 Οη πεγέο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο =ΜΟΤΡΓΑ 3. H ΜΟΤΡΓΑ ησλ άζθνπσλ θηλήζεσλ Μήπσο βάιακε ηα ηαρπθίλεηα είδε ρακειά θαη ηα αξγνθίλεηα ζην επίπεδν ηνπ ρεξηνύ κε απνηέιεζκα άζθνπα ζθπςίκαηα; Σν θαξόηζη είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν; Μήπσο έρνπκε Φηιηπηλέδνπο εξγάηεο θαη ηα ξάθηα καο είλαη ζρεδηαζκέλα γηα Πνισλνύο; Μήπσο ν εξγαδόκελνο ζθαλάξεη καθξηά ηελ εηηθέηα ηεο παιέηαο ή ηνπ θηβσηίνπ από εθεί πνπ ηελ παίξλεη; 4. H ΜΟΤΡΓΑ ησλ κεηαθνξώλ δηαθηλήζεσλ Σνπο πειάηεο δελ ηνπο λνηάδεη αλ θέξακε ηηο παιέηεο καο βόιηα κέζα ζηελ απνζήθε κέρξη λα ηνπο ηηο απνζηείινπκε. Έηζη θάζε δηαθίλεζε είλαη κνύξγα, ρσξίο βέβαηα λα κπνξνύκε λα ηηο εθκεδελίζνπκε. Μεηξήζηε πόζεο ιήςεηο-απνζέζεηο πθίζηαηαη κηα παιέηα ή έλα θηβώηην κέζα ζηελ απνζήθε. Πάλσ από 2,2 είλαη πξόβιεκα. Μεηξήζηε ηηο απνζηάζεηο θαη ειέγμηε κήπσο ηα ηαρπθίλεηα πάλε πίζσ θαη θάπνηα αξγνθίλεηα κπξνζηά. Καη πξνζνρή, πην ζεκαληηθνί είλαη νη ζηαζεξνί ρξόλνη ζηα πεξνλνθόξα (ιήςεο-απόζεζεο θνξηίνπ) παξά νη ρξόλνη δηαθίλεζεο (αλάινγνη ηεο απόζηαζεο).

14 14 Οη πεγέο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο =ΜΟΤΡΓΑ 5. H ΜΟΤΡΓΑ ηεο ππεξαλάισζεο πόξσλ Μήπσο ρξεζηκνπνηνύκε κηα «βαξηνπνύια» γηα λα ζπάζνπκε έλα θαξύδη ή «κηα θαξακπίλα γηα ειέθαληεο γηα λα θπλεγήζνπκε ζπνπξγίηηα;» Υξεζηκνπνηνύκε θαιά ηνπο πόξνπο καο; Βάδνπκε ηόζν θαινύο εξγαδνκέλνπο ζηηο δύζθνιεο δνπιεηέο θαη ηνπο ιηγόηεξν ηθαλνύο ζηηο ιηγόηεξν πνιύπινθεο; Αο ζπκεζνύκε «small & beautiful». Όρη εμνπιηζκόο «καπζσιείν». 6. H ΜΟΤΡΓΑ ηνπ άρξεζηνπ απνζέκαηνο ηόρνο βέβαηα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ δεδνκέλνπ όηη ηα απνζέκαηα είλαη ερζξόο ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Καη πξώην από όια ρηππήζηε ηελ κνύξγα ησλ αθηλεηνύλησλ απνζεκάησλ. Σνπιάρηζηνλ θάζε έμη κήλεο λα θηηάρλεηε πξσηόθνιιν θαηαζηξνθήο. Απνκαθξύλεηε άρξεζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. ηαιέμηε ηηο επηζηξνθέο θαη νδεγήζηε ό,ηη πξέπεη ζηα θαιά θαη όηη πξέπεη ζηα ζθάξηα. Υσξίζηε ηα απνζέκαηά ζαο ζε «δσληαλά», «ππεξβάιινληα» (surplus) θαη λεθξά (dead). 7. H ΜΟΤΡΓΑ ησλ ειαηησκαηηθώλ ελεξγεηώλ Οη Γηαπσλέδνη ιέλε «zero defects», δειαδή κεδέλ ειαηησκαηηθά. Η δηόξζσζε ησλ ειαηησκαηηθώλ ζηνηρίδεη, ε επαλαθαηεξγαζία ζηνηρίδεη. Ση πνζνζηό ιαζώλ βξίζθνπλ νη ειεγθηέο/checkers ζηνπο pickers;

15 15 Σπόποι ανηιμεηώπιζηρ MUDA ζηα Ηαπσληθά ζεκαίλεη «άζθνπεο θηλήζεηο» MURI ζηα Ηαπσληθά ζεκαίλεη εξγαζία δύζθνιε λα πξαγκαηνπνηεζεί Θηλήζεηο εξγαηώλ Κεηαθνξά εηδώλ

16 16 Νη θηλήζεηο εξγαηώλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλζξώπηλν ζώκα: ΥΔΗΡΟΘΗΛΖΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΦΟΡΣΗΩΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΝΓΖΓΗΑ Ύςνο Παπάμεηποι μείωζηρ: Δύξνο εξγαζίαο Ύςνο όκνπ 10 kg. 5 kg. Δπαλαιεςηκόηεηα Ύςνο αγθώλα 20 kg. 10 kg. Σξόλνο Ζ ΣΟΠΖ ΕΥΛΖ Ύςνο θάκςεο 25 kg. 15 kg. Αλάπαπζε Θιίκα/ζπλζήθεο Σαξαθηήξαο θνξηίνπ Ρα γπαιηά ζαο ιέλε όηη όζν πην καθξηά από ηνλ άλζξσπν είλαη έλα θνξηίν ηόζν ρεηξόηεξα γηα απηόλ. 20 kg. 10 kg. Γξόκνο κεηαθνξάο Mid lower leg Δπηθάλεηα βάζεο 10 kg. 5 kg. Φσηηζκόο

17 Close to Body Full Arm Reach Close to Body Κε ηα MUDA γπαιηά ζαο βιέπεηε όηη : Low Risk Medium Risk Όηαλ είζαη όξζηνο ηόηε, κε ηα ρέξηα ζνπ κπνξείο λα πάξεηο κέρξη 12 θηιά ρσξίο πνιιέο επαλαιήςεηο (medium risk) Γηα απμεκέλε ζπρλόηεηα, PICKING ΓΖΙΑΓΖ, ηα θηιά δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ από 08.(low risk) Ζ ΣΟΠΖ ΕΥΛΖ

18 Close to Body Full Arm Reach Close to Body 18 Κε ηα MUDA γπαιηά ζαο βιέπεηε νηη : Όηαλ ζθύβεηο ηόηε κε ηα ρέξηα ζνπ κπνξείο λα πάξεηο κέρξη 15 θηιά ρσξίο πνιιέο επαλαιήςεηο Low Risk Medium Risk Γηα απμεκέλε ζπρλόηεηα, PICKING ΓΖΙΑΓΖ, ηα θηιά δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ από

19 19 Κε ηα MUDA γπαιηά ζαο βιέπεηε νηη : Ρα ρηιηάδεο κπξκήγθηα θαηαθέξλνπλ λα κεηαθέξνπλ αδηάθνπα εκπνξεύκαηα Κε ηάμε, ζπγρξνληζκό, αζθάιεηα, ειάρηζηεο θζνξέο Σσξίο WMS λα ηνπο ιέεη ηη είλαη πνπ, πνπ λα ην πάλε, πνπ λα ην αθήζνπλ... Σσξίο αλακνλέο, θαζπζηεξήζεηο & 2πιό handling Σσξίο θαλέλα εκθαλή αξρεγό, πνπ είλαη νη εξγνδεγνί ηνπο άξαγε ;; Ρη ζήκαηα καο δίλνπλ όια απηά ; Ρη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ πξαθηηθά ζε κηα απνζήθε ;; Single Touch Single move

20 20 Think Lean Αο ζπκεζνύκε ηη θάλεη έλαο picker ΒΙΔΞΔΗ κηα εληνιή picking...ε νπνία Ρνλ ΘΑΘΝΓΖΓΔΗ πνπ λα πάεη...γηα βξεη ην εκπόξεπκα Ρνπ ιέεη ΞΝΗΝ είλαη ην είδνο θαη ζε ηη πνζόηεηα λα ην πάξεη Απνζήθε ; ΓΗΑ ΛΑ ΡΑ ΘΑΛΔΗ ΝΙΑ ΑΡΑ ΔΛΑΠ PICKER πξέπεη λα : ρεηξηζηεί έλα κεηαθνξηθό κέζν λα δηαβάζεη ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ πνπ ηνλ θαζνδεγνύλ λα ζηγνπξεπηεί όηη θάλεη Picking ζην ζσζηό είδνο λα βάιεη ηελ πνζόηεηα πνπ ζέιεη ν πειάηεο Ξνιιέο θνξέο ηε βάξδηα ηνπ. Minimum : 20 Maximum : 1000

21 21 Think Lean Man to Goods Ν εξγάηεο θηλείηαη πξνο ηα εκπνξεύκαηα man to Goods, δηαλύνληαο απνζηάζεηο 2,3,4,5 KM ηελ εκέξα είηε πεδόο είηε επνρνύκελνο Ρη MUDA λα κεηώζσ ; Πθαξθάισκα ; Κεηαθνξά ; Τάμηκν ; Γηαβάδεη Τάρλεη Πθαξθαιώλεη Λαη Λαη Λαη Λαη Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Νη εηηθέηεο ησλ ζέζεσλ είλαη επθξηλείο ; Ρν θσο είλαη επαξθέο;;; H ιίζηα PICKING είλαη επθξηλήο ;; Δίλαη θαηαλνεηή ε αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ ή όρη ; πάξρεη επαξθήο θαη επθξηλήο από παληνύ ζήκαλζε ζε όινπο ηνπο δηαδξόκνπο ;

22 22 Think Lean Goods to man Ν εξγάηεο θηλείηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρώξν θάλνληαο picking ζηα εκπνξεύκαηα ηνπ ρώξνπ ηνπ, έρνληαο θξνληίζεη θαη ηελ ΔΟΓΝΛΝΚΗΑ ησλ ξαθηώλ Lean thinking ηη κεηώζαηε αιιαδνληαο ηνλ ηξνπν picking Πθαξθάισκα Ν.Θ. Δξγνλνκία ζέζεο, θηλήζεηο εξγαδνκέλνπ - Ν.Θ.? Κεηαθνξά εηδώλ κε ξάνπια όρη κε πεξνλνθόξν Τάμηκν - Ν.Θ. Ξνιύ πην εύθνιν κε ην Pick to Light

23 23 Lean thinking ηη δελ έρσ βειηηώζεη αθόκα ;; Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; 1. Νη εηηθέηεο ησλ ζέζεσλ είλαη επθξηλείο Λαη PICK TO LIGHT 2. Ρν θσο είλαη επαξθέο To be checked 3. H ιίζηα PICKING είλαη επθξηλήο Λαη PICK TO LIGHT 4. Δίλαη θαηαλνεηή ε αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ ή όρη ΓΔΛ ΡΝ ΣΟΔΗΑΕΝΚΑΗ ΞΙΔΝΛ, Pick to Light 5. πάξρεη επαξθήο θαη επθξηλήο από παληνύ ζήκαλζε ζε όινπο ηνπο δηαδξόκνπο ; To be checked 6. πάξρνπλ πξνδηαγεγξακκέλνη ρώξνη γηα ηνπο ρώξνπο buffer εληόο ηεο απνζήθεο ;To be checked 7. Νη δηάδξνκνη πνπ θηλνύληαη νη pickers γιηζηξάλε ; To be checked

24 24 Lean thinking ηη δελ έρσ βειηηώζεη αθόκα ;; Ρη MUDA ζαο έρεη κεηλεη ; Κείσζε κεηαθηλήζεσλ κε ζπγθεληξσηηθό picking Κείσζε ηα βήκαηα πνπ ζθαλάξεηο Αγθάιηαζε ηε λέα ηερλνινγία εθ όζνλ είλαη αμηόπηζηε Σξεζηκνπνίεζε θαη ηα 2 ρέξηα ζνπ γηα λα θάλεηο ζπιινγή

25 25 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Ν εξγαδόκελνο θηλείηαη επάλσ ζε δηάδξνκν πνπ δελ γιηζηξάεη, ηνπ επηηξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζην 5ν επίπεδν

26 26 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Δθπαηδεύζηε ηνπο εξγαδόκελνπο ζαο λα ρεηξίδνληαη ηα θνξηία, γηα λα ηνπο έρεηε θαηξό καδί ζαο

27 27 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Νξηνζεηήζηε ηνπο δηαδξόκνπο γηα αλζξώπνπο Ρν ίδην γηα ηα πεξνλνθόξα

28 28 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Ρνπνζεηήζηε ΔΜΞΛΔΠ ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ Νη πηλαθίδεο θαίλνληαη από παληνύ Ρν scanning ηεο ζέζεο παιέηαο γίλεηαη εύθνια

29 29 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Νξηνζεηήζηε ηα ζεκεία ιήςεο θαη απόζεζεο παιεηώλ θαη ηνπο δηαδξόκνπο γηα αλζξώπνπο Ρν ίδην γηα ηηο πεξηνρέο όπνπ έλα πεξνλνθόξν κπνξεί λα ζηαζκεύζεη πξνζσξηλά

30 30 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Αμηνινγήζηε ζνβαξά ηε ρξήζε πιαζηηθώλ cntr Νη ιόγνη είλαη νη αθόινπζνη : Κείσζε ρξόλνπ ζπζθεπαζίαο Αύμεζε πνηόηεηαο παξάδνζεο Ρππνπνίεζε κνλάδσλ απνζηνιήο Σώξνο ζήκαλζεο ζπγθεθξηκέλνο Πήκαλζε ηππνπνηεκέλε Πηνηβαζία ζηηβαξή

31 Be S I M P L E - ενεπγείηε ΑΠΙΑ S Stock (απόζεκα) I - Idle (αθηλεζία) M Motion (θίλεζε) P Process (επεμεξγαζία) L - Load (θνξηίν) E - Error (ζθάικα) ΛΑ ΔΛΣΟΠΗΕΔΣΔ ΑΚΔΑ Κεγάλο απόθεμα οδηγεί ζε: Δπηπιένλ αλαγθαίν ρώξν Γηαρείξηζε αγαζώλ πνπ δελ είλαη επηζπκεηά από ηνλ πειάηε Σεηξνηέξεπζε πξντόλησλ Δπηπξόζζεηε δηαρείξηζε γηα ειαρηζηνπνίεζε απαηηνύκελνπ ρώξνπ Δπηθέληξσζε ζε θάηη πνπ δε ζέιεη ν πειάηεο 2.ΑΘΗΛΖΗΑ ΑΓΡΑΛΔΗΑ πποζωπινή να ενηοπίζεηαι άμεζα 3.ΙΑΘΖ ΔΡΓΟΛΟΚΗΘΑ ΘΗΛΖΖ 4.Κην ΤΠΔΡΒΑΙΔΣΔ με ηην επεξεπγαζία Over checking, over labelling, double data entry, Xξήζε ηερλνινγίαο πνπ δελ ηελ ρξεηάδεζηε, Αλπςσηηθά κε ηερλνινγία πνπ δελ μέξεηε λα ηελ ρξεζηκνπνηείηε 5.Κοναδική κίνηζη. ΌΥΗ διπλό, ηπιπλό, ηεηπαπλό handling 6. ΙΑΘΖ - ΔΛΣΟΠΗΣΔ ηιρ αιηίερ και κάνεηε muda ή muri. 31

32 32 πγθξηηηθόο πίλαθαο ζπζηεκάησλ picking Picking system Παπαγωγικόηηηα ανά h Λάθη picking Σσόλια Manual Pick-to-Light RF Scanning Picking stations γπαμμέρ Η παπαγωγικόηηηα και ηα λάθη εξαπηώνηαι άμεζα από ηην ικανόηηηα και ηην εμπειπία ηων pickers γπαμμέρ <0.15% Paperless Picking γπαμμέρ <0.1% up to 800 γπαμμέρ <0.01% Autopickers (simple) παπ/λίερ <0.01% Autopickers (Live storage) Autopickers (A-frame) 800-1,200 παπ/λίερ <0.15% μέσπι 1,600 παπ/λίερ <0.01% Paperless Picking, απαιηείηαι barcoding ηων ειδών Slow-moving items, fully automated picking Για απγοκίνηα είδη & παπ/λίερ ηων 1-5/ ημσ ανά γπαμμή 1-2 items/sec, A & B class items, fully automated picking Μέσπι 5 items/sec και μέσπι 30,000 γπαμμέρ, για όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ειδών (A,B & C), fully automated picking και packaging

33 33 Technologies in Storage Systems Block Stacking

34 34 Technologies in Storage Systems Conventional Back To Back Racks

35 35 Technologies in Storage Systems Conventional Back To Back Racks

36 36 Technologies in Storage Systems Drive In Drive Through

37 37 Technologies in Storage Systems Live Storage

38 38 Technologies in Storage Systems Push Back

39 39 Technologies in Storage Systems Cantilever

40 40 Technologies in Storage Systems Mobile Racking

41 41 Technologies in Storage Systems Light Medium Duty Racking Systems (Light Shelving)

42 Storage System Multi-Criteria Evaluation Criteria Block Stacking Pallet Racking (Moderate Height) Pallet Racking (Greater Height) Mobile Systems Live Storage Drive In / Drive Through Surface Exploitation Height Exploitation Faster Movements Ability to choose pallet (load) to handle FIFO Easiness of Control

43 43 Location System - Codification Directly related to input and picking processes Easy to understand, remember - flexible - expansion case Structure Number of Characters Type of Characters Area XΑ 02 ALPHANUMERIC Aisle 05 2 NUMERIC Block 02 2 NUMERIC Level 1 1 NUMERIC Position 01 2 ALPHANUMERIC

44 A A A A Location System - Codification A A A A A A A

45 45 Πιεξνθνξηθή θαη WMS 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

46 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο WM 46 Βαζηθό εξγαιείν ζηελ δηνίθεζε ηεο απνζήθεο πνπ καο αλεμαξηεηνπνηεί από ηνπο έκπεηξνπο ρξήζηεο Πηόρνη ηνπ ε εύθνιε θαη γξήγνξε αλεύξεζε ησλ πιηθώλ ζηελ απνζήθε, ε βειηίσζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ όγθνπ ηεο, ε ηρλειαζηκόηεηα ησλ παξηίδσλ παξαγσγήο (trace ability), ην FIFO (FEFO), ε παξαγσγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ ηεο απνζήθεο (πεξνλνθόξα, pickers), θαιύηεξν customer service θνθ. Γνκηθά ηνπ ζηνηρεία είλαη: (α)ε ζήκαλζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ πξντόλησλ (π.ρ. EAN 128) (β) ε ηαθηνπνίεζε ζηελ απνζήθε θαηά ηνλ παξαγσγηθόηεξν ηξόπν ζπιινγήο (π.ρ. βεληάιηα) (γ) ε εθηέιεζε ηνπ picking κε βάζε ηελ ηρλειαζηκόηεηα (δ) νη δηάθνξνη ηύπσλ απνγξαθέο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη (ε) ε παξαγσγή δεηθηώλ παξαγσγηθόηεηαο (KPI s) γηα έιεγρν ηεο απνζήθεο Ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε εηαηξείεο κε κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ, γθάκα πνπ αιιάδεη ζπρλά, πνηθηινκνξθία απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ (unit loads), θαη πνιππινθόηεηα ζην picking (ζπάζηκν θηβσηίσλ θιπ)

47 Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο 47 Ξαξαιαβή Δηδώλ Δθθόξησζε Απνζπζθεπαζία Απόζεζε Δλδνδηαθηλήζεηο Αλαηξνθνδνζία Απνζήθεπζε Απαηηήζεηο Ππιινγή Ππζθεπαζία Φόξησζε Γηαρσξηζκόο Ξαξαδόζεσλ Δμαγσγή Δηδώλ Απνζηνιή Φνξηίνπ

48 48 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

49 49 Δπηζθόπεζε Γηαδηθαζηώλ Παξαγγειία Πώιεζεο Δληνιή Παξάδνζεο (Δμαγσγή) Δληνιή Δηζαγ./Δμαγ. Παξαγγειία Αγνξάο Δληνιή Παξάδνζεο (Δηζαγσγή) Δληνιή Γηαθίλεζεο Δπηβεβαίσζε Δ.Γ. Απνζηνιή Αγαζώλ Σηκνιόγεζε Δλεκέξσζε Γηαθίλεζεο Αγαζώλ Παξαιαβή Αγαζώλ Σηκνιόγεζε

50 50 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

51 51 WMS: Οξγαλσηηθέο Γνκέο Οξγαλσηηθέο Γνκέο Απνζήθε Ράκπεο (Πόξηεο) Σκήκα Απνζήθεο (Φπγεία, Σαρέσο Κηλνύκελα θιπ) Πεξηνρέο Απνζήθεπζεο (Παξαιαβήο, Πξνζσξηλήο ηάζκεπζεο, πιινγήο) νύδεο - Ράθηα - Φαηλία Σύπνη Απνζήθεπζεο ( Bulk, High Rack θιπ)

52 52 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

53 53 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Γηαρείξηζε Απνζέκαηνο (1) Γηαθνξεηηθά είδε ή Δίδνο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Παξηίδεο, Ιδηνθηεζία, Πνηόηεηα θιπ) ζε κία ζέζε απνζήθεπζεο Δπηθίλδπλα Τιηθά, Τιηθά Υύδελ Δίδε Απνζέκαηνο (Γηαζέζηκν, ζε Πνηνηηθό Έιεγρν, Μπινθαξηζκέλν, Παξαθαηαζήθε, Παξαγγειηώλ Πειαηώλ, θιπ) Γέζκεπζε απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ θαη απνζέκαηνο Δλαιιαθηηθέο κνλάδεο Μέηξεζεο, Ηκεξνκελία ιήμεο, Γηαρείξηζε Παξηίδσλ Γηαθνξέο Φπζηθνύ Λνγηζηηθνύ Απνζέκαηνο, Φπζηθή Απνγξαθή (Δηήζηα, Πεξηνδηθή)

54 54 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Γηαρείξηζε Απνζέκαηνο (2) ηξαηεγηθέο Απόζεζεο / πιινγήο Δληνιέο Γηαθίλεζεο Αλαηξνθνδνζία Γηαρείξηζε Μνλάδσλ πζθεπαζίαο Γηαρείξηζε εηξηαθώλ Αξηζκώλ

55 55 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Γηαρείξηζε Απνζέκαηνο (3) ηξαηεγηθέο Απόζεζεο Fixed Bin Bulk Storage Empty Storage Bin Near Picking Bin Addition to Existing Stock Customer specific ηξαηεγηθέο πιινγήο FIFO LIFO FEFO Fixed Bin Strategy for Small/Large Quantities Partial Pallet Quantity Customer specific

56 56 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Έιεγρνο Απνζήθεο Παξαθνινύζεζε Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ Απνζήθε Δθηίκεζε Φόξηνπ Δξγαζίαο (αλά απνζεθάξην) Διεγρνο Γηαδηθαζηώλ πιινγήο Διεγρνο RF Σεξκαηηθώλ Έιεγρνο Γπλακηθόηεηαο (Υσξεηηθόηεηαο, Δξγαηώλ) Μελύκαηα Πξνεηδνπνίεζεο

57 57 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο πιινγή, πζθεπαζία, Δθηππώζεηο, barcodes Αζύξκαηα Σεξκαηηθά Οινθιήξσζε & Γηαζπλδεζηκόηεηα ASN, Παξαδόζεηο (Παξαγσγή, Πσιήζεηο, Αγνξέο, Πνηνηηθόο Διεγρνο, Γηαρείξηζε Δγθαηαζηάζεσλ)

58 58 Γηαδηθαζίεο Δηζαγσγήο (θξηηήξηα) Παξαιαβή βάζεη : Παξάδνζεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο Πξνζσξηλήο Απόζεζεο Φνξηίνπ Άιισλ : Δίδνο, Πξνκεζεπηήο, Ηκεξνκελία... Δθθόξησζε βάζεη : Φνξηίνπ Ξαξαιαβήο Απόζεζε βάζεη : Κνλάδαο Απνζήθεπζεο Νκαδνπνίεζεο Δληνιήο Γηαθίλεζεο Ξαξάδνζεο

59 Γηαδηθαζίεο Δμαγσγήο (θξηηήξηα) πιινγή/αλαηξνθνδνζία βάζεη : Δληνιήο Γηαθίλεζεο Παξάδνζεο Απηόκαηεο Καζνδήγεζεο (γηα αλαηξνθνδνζία) πιινγήο & Παθεηνπνίεζεο πζθεπαζία Φόξησζε βάζεη : Παξάδνζεο Φνξηίνπ Απνζηνιή βάζεη : θνξηίνπ παξάδνζεο νκαδνπνίεζεο κνλάδαο δηαρείξηζεο πεξηνρήο πξνζσξηλήο απόζεζεο άιισλ : είδνο, εκεξνκελία, ξάκπα... 59

60 60 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

61 Παξάδεηγκα: ελάξην Απόζεζεο 61

62 Παξάδεηγκα: Δπηβεβαίσζε ηεο Θέζεο απόζεζεο 62

63 63 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

64 64 Μνλάδεο Γηαρείξηζεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Μνλάδεο Γηαρείξηζεο Πεξηγξάθνπλ ηη εηλαη ζπζθεπαζκέλν θαη πσο Έρνπλ ηαπηόηεηα (κνλαδηθνπνηεκέλν θσδηθό eg. EAN128) Δρνπλ ηζηνξηθόηεηα Απινπνηνύλ ηελ δηαδηθαζία ζηελ Δθνδηαζηηθά Αιπζίδα Δίλαη αλαγλσξίζηκεο από όιεο ηηο εθαξκνγέο Logistics Γπλαηόηεηεο Κηλήζεηο Αγαζώλ ρσξίο πιεθηξνιόγεζε θσδηθώλ εηδώλ πζθεπαζία εηδηθή αλά πειάηε Έιεγρνο απνζέκαηνο αλά κνλάδα Γηαρείξηζεο

65 65 Δύξνο Δθαξκνγήο Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Haulier Customer Warehouse Management Goods Receipt Quality Assurance Goods Issue Vendor Production Haulier Internet Service Provider Internet

66 66 Identification (EAN 128) SSCC-18 = Serialized Shipping Container Code (18 Digits) In Germany Nummer der Versandeinheit (NVE) Worldwide unique within one year T Origin (ILN) Consecutive Nr C T = Handling Unit Type C = Check Digit EAN 128 Definition Application Identification Barcode Profile EAN 128 Decode Functions (02) (15) (37) EAN 13 (00) (10) SSCC Batch (37) (311) (321)

67 Παξαιαβέο/απνζηνιέο, απνγξαθέο θαη tracking: Error-Free απηνκαηνπνίεζε ζηελ απνζήθε θαη πώο λα ηελ πεηύρεηε κέζσ RFID

68 68 ηνηρεία ηνπ RFID Host computers Software RF transponder Antenna(s) Interrogator

69 69 Ση είλαη ην RFID Radio Frequency Identification Αλάγλσζε θαη εγγξαθή δεδνκέλσλ δηακέζνπ ξαδηνζπρλνηήησλ Bαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο Tag Reader/Writer (Interrogator) Over the Air Protocol Host Computer (ειέγρεη ην RFID system)

70 70 R F I D S y s t e m RFID Chips, inserts, tags, labels Fixed readers Portable readers Antennas Printers UHF and µwave Connectivity WLAN WWAN Access points Servers Gateways Batch Collection Mobile Computers Fixed station computers and terminals Scanners Imagers Media Printers Software Applications Config. tools ERP integration Custom Developers Services Process analysis ROI analysis Site surveys Feasibility study Pilot support Network design and installation Integration Training Support

71 RFID ζπρλόηεηεο (Passive Tags κόλν) 125 KHz MHz 869, MHz 2.45 GHz Read Range - up to 18 inches (0.45m) Good Penetration in Moist Environments Slow Data Rate Costly Tags No Anticollision Read Range up to 3ft. (0.9m) Good Penetration in Moist Environments Poor performance in Metal Environments Many Standards in Financial Market Anticollision (10-40 Tags/Sec.) Read Range up to 15ft. (4.5m) Fast Data Rates Poor performance in Metal Environments Anticollision (50 Tags/Sec.) Many Standards in Logistics/Supply Chain Read Range up to 3ft. (0.9m) Good Penetration in Moist Environments Poor performance in Metal Environments Fast Data Rates Anticollision (50 Tags/Sec.) 71

72 72 ETSI EN MHz band Power of 500mW Δπξσπατθά πξόηππα RFID Bandwidth (0.25MHz) and duty cycle (10%) ETSI EN MHz Power from 500mW to 2W Wider bandwidth. Removal of Duty Cycle πγθξίλεηε κε ησλ USA ζηα 915MHz θαη ηζρύ 4W γηα 100% duty cycle

73 73 RFID Tag Chip Insert Tag Πνιύ κηθξό Όιε ε ινγηθή Σν chip καδί κε Σελ antenna Δμαξηάηαη από Σελ εθαξκνγή Πνιιαπιά Tag Antenna ζρήκαηα θαη πινπνηήζεηο θαιύπηνπλ ηηο δηάθνξεο ζπρλόηεηεο θαη εθαξκνγέο

74 Σύπνη ησλ Interrogators Έλαο ηύπνο δελ θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο Network reader Serial reader Handheld Integrated Handheld Forklift Mounted 74

75 75 Δθαξκνγή: RFID Portal A C B D A IF5 Installation Kit B RFID Antennas and Cables C Input Devices (Presence Detectors) D Output Devices (Lights / Alarms)

76 Δθαξκνγή: RFID Portal 76

77 77 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ Γξήγνξε παξαιαβή ηεκαρίσλ θαη πηζηνπνίεζε κε παξαζηαηηθό ρσξίο λα αλνηρηνύλ νη ζπζθεπαζίεο. Πνιιαπιή αλάγλσζε ησλ ηεκαρίσλ ρσξίο νπηηθή επαθή ζε αληίζεζε κε ην θιαζηθό barcode πνπ επηηξέπεη έλα έλα θαη κε άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο. Δπηδόζεηο : Υξόλνο : 15 δεπη γηα έλα θνπηί 50 ηεκ. Σνύλει αλάγλσζεο, πύιεο θαη θνξεηόο εμνπιηζκόο γηα νπνπδήπνηε ρξεηαζηεί.

78 78 ΔΞΤΠΝΟ ΜΑΓΑΕΗ ΡΟΤΥΗΜΟΤ ME THN ΥΡΖΖ TOY RFID Απεπζύλεηαη ζε θαηαζηήκαηα ξνύρσλ θαη αμεζνπάξ ξνπρηζκνύ. Ζ ιύζε αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε έμππλσλ εηηθεηώλ (rfid tags) ζε θάζε ηεκάρην θαη δηαθόξσλ ηύπσλ rfid reader/writer. Πνιιά είδε tags γηα δηαθνξεηηθέο αλάγθεο όπσο εηηθέηεο, ζθιεξνύ ηύπνπ θιπ. Μπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην κε όιεο ηνπ ηηο ηδηόηεηεο (ρξώκα, κέγεζνο, είδνο θ.ι.π.) θαη όρη κόλν ηελ γεληθόηεξε θαηεγνξία πνπ αλήθεη. Μπνξεί λα πεξηέρεη δπλακηθή πιεξνθνξία (π.ρ. ηηκή) δηόηη είλαη rewriteable. Λύζεηο γηα απνγξαθή θαη εύξεζε ηεκαρίνπ εληόο θαηαζηήκαηνο, παξαιαβέο εκπνξεπκάησλ θαη γηα ην ηακείν.

79 79 ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΝΣΟ ΜΑΓΑΕΗΟΤ Απνγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο (5000 ηεκάρηα) ζε 20 ιεπηά θάλνληαο εθηθηή ηελ θαζεκεξηλή απνγξαθή. Σα ηεκάρηα απνγξάθνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη (ξάθηα, ζπξηάξηα θιπ) ρσξίο κεηαθηλήζεηο απηώλ. Ζ εύξεζε ηεκαρίνπ κε θξηηήξηα είδνπο, ρξώκαηνο θιπ είλαη πιένλ πνιύ εύθνιε. Δίλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή έμππλνπ ξαθηνύ γηα real time απεηθόληζε ηνπ εκπνξεύκαηνο.

80 80 ΔΞΤΠΝΟ ΒΗΒΛΗΟΠΩΛΔΗΟ ME THN ΥΡΖΖ TOY RFID Απεπζύλεηαη ζε βηβιηνπσιεία. Ζ ιύζε αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε έμππλσλ εηηθεηώλ (rfid tags) βηβιίν θαη δηαθόξσλ ηύπσλ rfid reader/writer. ζε θάζε Πνιιά είδε tags γηα δηαθνξεηηθέο αλάγθεο όπσο εηηθέηεο, ζθιεξνύ ηύπνπ θιπ. Μπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην κε όιεο ηνπ ηηο ηδηόηεηεο θαη όρη κόλν ηελ γεληθόηεξε θαηεγνξία πνπ αλήθεη. Μπνξεί λα πεξηέρεη δπλακηθή πιεξνθνξία (π.ρ. ηηκή) δηόηη είλαη rewriteable. Λύζεηο γηα απνγξαθή θαη εύξεζε ηεκαρίνπ εληόο θαηαζηήκαηνο, παξαιαβέο εκπνξεπκάησλ θαη γηα ην ηακείν. Λύζεηο θαη γηα anti-theft protection θαη «έμππλεο» εθπησηηθέο θάξηεο πειαηώλ.

81 81 ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΝΣΟ ΜΑΓΑΕΗΟΤ Απνγξαθή πνιιώλ βηβιίσλ π.ρ. (5000 ηεκάρηα) ζε 20 ιεπηά θάλνληαο εθηθηή ηελ θαζεκεξηλή απνγξαθή. Σα βηβιία απνγξάθνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη (ξάθηα, ζπξηάξηα θιπ) ρσξίο κεηαθηλήζεηο απηώλ. Ζ εύξεζε βηβιίνπ κε θξηηήξηα π.ρ. ζπγγξαθέα, θαηεγνξία θιπ είλαη πιένλ πνιύ εύθνιε. Δύθνιε εύξεζε ιάζνπο ηνπνζέηεζεο βηβιίνπ. Δίλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή έμππλνπ ξαθηνύ γηα real time απεηθόληζε ηνπ εκπνξεύκαηνο.

82 82 Γηαηί RFID? RFID είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο όπνπ: Σν Barcode δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά Γελ κπνξώ λα έρσ νπηηθή επαθή Υξεηάδεηαη πνιιαπιέο αλαγλώζεηο Γύζθνιν πεξηβάιινλ (ήιηνο, πάγνο θιπ) Αιιαγέο ζηα δεδνκέλα (write) Σα αληηθείκελα έρνπλ πςειό θόζηνο Υξεηάδεηαη πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε Closed-loop ROI s κπνξνύλ εύθνια λα θαζνξηζηνύλ

83 Πεξηνξηζκνί ηεο ηερλνινγίαο RFID 83

84 84 RFID ζε κέηαιια Tuned Free Space De-tuned Distance from Metal Metal Ground Plane Εάν έσει την σωστή απόσταση, μια μεταλλική επιυάνεια μποπεί να αςξήσει την απόσταση ανάγνωσηρ τος tag.

85 85 RFID ζε πγξά Free Space De-tuned Distance from Liquid De-tuned Liquid Medium Όσο πιο κοντά τόσο μειωμένη η απόσταση ανάγνωσηρ τος tag.

86 86 Δθαξκνγή ζε WMS: Πξόβιεκα Ζ ηνπνζέηεζε ηεο παιέηαο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη από ην ζθαλάξηζκα ηνπ αληίζηνηρνπ barcode θαη ηνπ barcode ζέζεο. Απαηηείηαη πάληα αλζξώπηλε παξέκβαζε ιόγσ ρεηξνθίλεηνπ ζθαλαξίζκαηνο. Σα Barcode ζέζεσλ ηνπνζεηνύληαη ζρεδόλ πάληα ρακειά, ζπλήζσο καδεκέλα. Μεγάιε πηζαλόηεηα ζθαλαξίζκαηνο ιάζνο barcode ζέζεο. Απνηέιεζκα Σν ζύζηεκα γλσξίδεη ιάζνο ηνπνζέηεζε παιέηαο Πσο ζα κπνξνύζε λα απηνκαηνπνηεζεί θαη λα εμαιεηθζεί ε αλζξώπηλε παξέκβαζε?

87 87 RFid tag ζέζεο ε θάζε ζέζε ή ξάθη ηνπνζεηείηαη έλα RFID tag πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ζ ρξήζε θαη barcode δελ είλαη απαξαίηεηε.

88 88 Δμνπιηζκόο νρήκαηνο ε θάζε όρεκα εγθαζίζηαηαη έλα ηεξκαηηθό νρήκαηνο θαζώο θαη εηδηθόο RFID reader καδί κε ηηο αληίζηνηρεο θεξαίεο.

89 89 Rfid reader Intermec IV7 Ο IV7 reader ηεο Intermec είλαη κηθξνύ κεγέζνπο θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε θαη ηνπνζέηεζε ζε νρήκαηα απνζεθώλ.

90 90 Κεξαίεο γηα αλαγλώξηζε παιεηώλ Κεξαίεο παιέηαο

91 91 Κεξαίεο γηα αλαγλώξηζε ζέζεο Κεξαία αλαγλώξηζεο ζέζεο Αληρλεπηήο ππεξήρσλ

92 92 Σεξκαηηθό νρήκαηνο Αζύξκαην Σεξκαηηθό νρήκαηνο

93 93 Γηαδηθαζία - Φόξησζε Γίλεηαη ε επηινγή παιέηαο πξνο θόξησζε. Ο rfid reader επηβεβαηώλεη απηόκαηα ηελ παιέηα πξνο απνζήθεπζε, κόιηο απηή θνξησζεί από ην όρεκα.

94 94 Γηαδηθαζία Δύξεζε ζέζεο Σν ινγηζκηθό WMS δέρεηαη ηελ παιέηα. Γείρλεη ηελ ζέζε απνζήθεπζεο. Αλακέλεη λα δηαβάζεη ην rfid tag ζέζεο γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ απνζήθεπζε.

95 95 Γηαδηθαζία - Σνπνζέηεζε Ζ παιέηα νδεγείηαη ζηελ ζέζε απνζήθεπζεο.

96 96 Σν ινγηζκηθό κπαίλεη ζε δηαδηθαζία Put away. Αλαγλσξίδεηαη ην rfid tag ηεο ζέζεο θαη ζπζρεηίδεηαη κε ην rfid tag ηεο παιέηαο. Δάλ ε παιέηα ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο ζέζε ην ινγηζκηθό βγάδεη ιάζνο θαη πξνηείλεη ηελ ζσζηή ζέζε. Δάλ ν ρεηξηζηήο ζπλερίζεη, παξά ην ιάζνο, γλσξίδνπκε πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ηελ παιέηα.

97 97 Γηαδηθαζία - Δπηβεβαίσζε ην όρεκα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη αληρλεπηήο ππεξήρσλ γηα λα θαηαιαβαίλνπκε εάλ ππάξρεη παιέηα επάλσ θαη πόηε ηελ άθεζε.

98 98 Γηαδηθαζία - Δπηβεβαίσζε Σν tag ζέζεο δηαβάδεηαη κόλν από πνιύ θνληηλή απόζηαζε. Σα πηξνύληα ηνπ νρήκαηνο ρξεζηκεύνπλ θαη ζαλ πεξηνξηζηήο ζήκαηνο από ηα πιάγηα.

99 99 Γηαδηθαζία - Δπηβεβαίσζε Σν ινγηζκηθό έρεη επηβεβαηώζεη όηη ε παιέηα πνπ θνξηώζεθε ηνπνζεηήζεθε ζηελ ζσζηή ζέζε. Πεξηκέλεη γηα θόξησζε θαηλνύξγηαο παιέηαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα