16-17 Νοεμβρίοσ Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16-17 Νοεμβρίοσ 2010. Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος"

Transcript

1 16-17 Νοεμβρίοσ 2010 Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος

2 Workshop Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο από ζπκκεηέρνληεο (fishbone) 2

3 Παξαιαβέο - Σαθηνπνίεζε

4 4 Παξαιαβέο Οη παξαιαβέο είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο απνζήθεο. Δάλ δελ παξαιάβνπκε θαλνληθά ζα είλαη πνιύ δύζθνιν λα ρεηξηζηνύκε ην εκπόξεπκα θαλνληθά θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηνπνζέηεζεο, απνζήθεπζεο, picking θαη θόξησζεο. θνπόο καο είλαη λα απινπνηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ξνή ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ειάρηζηε εξγαηηθή ζπκκεηνρή. Η ειαρηζηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ζπκκεηνρήο, ησλ ιαζώλ, ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ αηπρεκάησλ επηηπγράλεηαη ζηα logistics κέζσ ηεο ειάηησζεο ησλ βεκάησλ handling. ην επόκελν ζρήκα έρνπκε κηα εηθόλα ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζνύληαη γεληθά ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο παξαιαβώλ.

5 Παξαιαβή Σαθηνπνίεζ ε Απνζήθεπζ ε πιινγή Φόξησζε 5 Παξαιαβέο αλάιπζε βεκάησλ handling Απνζηνι ή Πξνκεζ. Παξαιαβή Πειάηε Απεπζείαο παξάδνζε Cross docking 1, 2 1, 2 3, 4 5,6 Απεπζείαο ηνπνζέηεζε (picking) Απεπζείαο ηνπνζέηεζε (απνζήθεπζε) Ξαξαδνζηαθή παξαιαβή 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 5,6 7, 8 3, 4 5,6 7, 8 3, 4 5,6 7, 8 9,1 0 9, 10 11, 12

6 6 Πξνγξακκαηηζκόο παξαιαβώλ & πξνεηνηκαζία Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ παξαιαβώλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε εμηζνξξόπεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ ηεο εηαηξίαο: Πξνζσπηθό Υώξνη εθθόξησζεο, ζηνίβαμεο θαη ξάκπεο Μεραλήκαηα Γηαζέζηκνο ρξόλνο γηα ηηο παξαιαβέο (παξάζπξα παξαιαβώλ) Η δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο είλαη ίζσο ε κνλαδηθή ζηελ νπνία έρνπκε ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα πξνεηνηκάζνπκε έλα πξντόλ. Από ηελ ζηηγκή πνπ ζα εθδεισζεί ε αλάγθε γηα λα απνζηαιεί (picking) ηόηε ζπλήζσο ππάξρεη πάξα πνιύ κηθξόο ρξόλνο δηαζέζηκνο γηα λα πξνεηνηκαζηεί ην πξντόλ. Έηζη ινηπόλ, θάζε πξνεηνηκαζία πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη πξνθαηαβνιηθά ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί. Σέηνηνπ είδνπο πξνεηνηκαζίεο κπνξεί λα είλαη: Καηαρώξηζε αλακελόκελεο παξαιαβήο (Advance Shipping Notification) ζην ζύζηεκα WM ηεο εηαηξίαο Δθηύπσζε εηηθεηώλ SSCC ή barcode είδνπο ηνηρεία βάξνπο θαη όγθνπ ζην βαζηθό αξρείν είδνπο ζην ζύζηεκα WM ηεο εηαηξίαο Πξν-ηνπνζέηεζε ζηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ή Picking

7 7 Σαθηνπνίεζε Η ηαθηνπνίεζε είλαη έλα αλάπνδν picking. Πνιιέο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βειηηζηνπνηνύλ ην picking κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε, κε ην ίδην θαιό απνηέιεζκα. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο ηαθηνπνίεζεο είλαη: Απεπζείαο ηαθηνπνίεζε ζηηο ζέζεηο picking ή απνζήθεπζεο απνθεύγεηαη ην πεξηηηό handling θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζηνίβαμεο θαη ειέγρνπ Καηεπζπλόκελε ηαθηνπνίεζε από ην ζύζηεκα απνθεύγεηαη ν θαληβαιηζκόο ησλ ζέζεσλ απνζήθεπζεο θαη ε παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ απνζήθεπζεο από ηνπο ρεηξηζηέο Σαθηνπνίεζε αλά νκάδεο πξντόλησλ ή ηνκείο απνζήθεο θαη αληηζηνηρία κε ην picking αλά ηνκείο απνζήθεο ή νκάδσλ πξντόλησλ πλδπαζκέλε ηαθηνπνίεζε (ζπλδπαζκόο κε picking) εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θίλεζε ησλ πεξνλνθόξσλ εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ηνπνζέηεζε θαη ζπιινγή νιόθιεξσλ παιεηώλ

8 Picking

9 Γηαδηθαζίεο Picking Μηα ζύγρξνλε κειέηε επαγγεικαηηώλ θαη επηζηεκόλσλ ηνπ ρώξνπ αλέδεημε όηη ε δηαδηθαζία ηνπ picking είλαη ε κεγαιύηεξεο πξνηεξαηόηεηαο δηαδηθαζία σο πξνο ηελ δπλαηόηεηα βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη γηα απηή ηελ δηαπίζησζε: Σν picking είλαη ε πην θνζηνβόξα δηαδηθαζία ζηελ απνζήθε (κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 63% όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο απνζήθεο) Σν picking είλαη δηαδηθαζία εληάζεσο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ νη πην πνιινί εξγάηεο ζηελ απνζήθε απαζρνινύληαη ζην picking Σα πεξηζζόηεξα ιάζε γίλνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ picking Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη θαηά βάζε πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ δηαδηθαζία picking Η δηαδηθαζία ηνπ picking έρεη ζεκαληηθά απμεκέλε δπζθνιία ρεηξηζκνύ θπξίσο ιόγσ ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ: JIT Μείσζε ηνπ θύθινπ παξαγγειίαο Άκεζε απόθξηζε Νέεο ζηξαηεγηθέο marketing (micromarketing megabrand etc) νδεγνύλ ζε κηθξόηεξεο παξαγγειίεο κεγαιύηεξεο ζπρλόηεηαο θαη δηαηήξεζε πεξηζζόηεξσλ θσδηθώλ ζην θύθισκα ηνπ picking Πνιηηηθέο πνηόηεηαο θαη customer service Διαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζώλ θαη ησλ δεκηώλ Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ δηαρείξηζεο ησλ παξαγγειηώλ Αύμεζε ηνπ βαζκνύ αθξίβεηαο ηνπ picking 9

10 10 Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα Καηαλνκή ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ζηελ απνζήθε Φόξησζε; 15% Παξαιαβέο; 15% Απνζήθεπζε; 20% Picking; 50% Picking Απνζήθεπζε Παξαιαβέο Φόξησζε

11 11 Πνύ «πεξλάεη» ηελ ώξα ηνπ ν picker Σππηθή θαηαλνκή ηεο εξγαζηαθήο ώξαο ελόο picker 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 15% 10% 20% 0% Γηαδξνκέο Φάμηκν Γηαινγή Άιια

12 12 Οη πεγέο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο =ΜΟΤΡΓΑ Δπηά είλαη νη θύξηεο πεγέο ΜΟΤΡΓΑ ζηελ απνζήθε αλαθεξόκελεο θαηά ζεηξά βαξύηεηαο ζύκθσλα κε ηε δηεζλή θαη Διιεληθή εκπεηξία. 1. H ΜΟΤΡΓΑ ηεο ππεξπαξαγσγήο ηελ απνζήθε θάλακε πνιιή άρξεζηε θαη πεηακέλε δνπιεηά. Άζθνπεο κεηαθηλήζεηο πιηθώλ, αλαηξνθνδνζίεο ξαθηώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απαιεηθζνύλ, θαθή αλαινγία κεηαμύ ζπγθεληξσηηθνύ θαη θαηά παξαγγειία picking, ηεκαρηαθό αληί θηβσηηαθό, αληί picking ζηξώζεο αληί picking παιέηαο θαη αληίζηξνθα θαηά ηελ παξαιαβή, αλαζπζθεπαζίεο πξνβιεκαηηθώλ θηβσηίσλ θαηά ηελ παξαιαβή θνθ. Δδώ δελ ζηνρεύεη ην cross docking; 2. H ΜΟΤΡΓΑ ηεο αλακνλήο Η θηινζνθία ηνπ Lean βαζίδεηαη ζηελ κε αλακνλή εληνιώλ, ζηε κε αλακνλή εξγαδνκέλσλ, αλ θαη ν ρξόλνο απηόο δελ είλαη εύθνιν λα κεδεληζηεί. Γύν είλαη νη ζηόρνη: Πξώηνο ν εληνπηζκόο ησλ ζεκείσλ πνπ «κπνηηιηάξεη ε παξαγσγή» (bottlenecks). Όπσο ιέεη ν Goldratt κηα ώξα ρακέλε ζην ζεκείν ζηέλσζεο είλαη κηα ώξα ρακέλε γηα όιε ηελ παξαγσγή. Πνύ κπινθάξνπκε? ηελ αλαηξνθνδνζία ησλ picking ζέζεσλ; ζηνλ έιεγρν (checking); ζηελ ζπζθεπαζία; Δλίζρπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ, κεηαηνπίδνληαο ην bottleneck θάζε ώξα θάπνπ αιινύ, απμάλνληαο βέβαηα ηελ όιε παξαγσγηθόηεηα. Καη δεύηεξν ζεκείν ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο βάξδηαο. Οη αλακνλέο θαη ε ζπαηάιε ρξόλνπ ζε απηέο ηηο ώξεο θζάλεη θαη ην 10% (αλά 25min ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο βάξδηαο/480min). Οη εξγαδόκελνη πεξηκέλνπλ εληνιέο ράλνληαο ρξόλν.

13 13 Οη πεγέο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο =ΜΟΤΡΓΑ 3. H ΜΟΤΡΓΑ ησλ άζθνπσλ θηλήζεσλ Μήπσο βάιακε ηα ηαρπθίλεηα είδε ρακειά θαη ηα αξγνθίλεηα ζην επίπεδν ηνπ ρεξηνύ κε απνηέιεζκα άζθνπα ζθπςίκαηα; Σν θαξόηζη είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν; Μήπσο έρνπκε Φηιηπηλέδνπο εξγάηεο θαη ηα ξάθηα καο είλαη ζρεδηαζκέλα γηα Πνισλνύο; Μήπσο ν εξγαδόκελνο ζθαλάξεη καθξηά ηελ εηηθέηα ηεο παιέηαο ή ηνπ θηβσηίνπ από εθεί πνπ ηελ παίξλεη; 4. H ΜΟΤΡΓΑ ησλ κεηαθνξώλ δηαθηλήζεσλ Σνπο πειάηεο δελ ηνπο λνηάδεη αλ θέξακε ηηο παιέηεο καο βόιηα κέζα ζηελ απνζήθε κέρξη λα ηνπο ηηο απνζηείινπκε. Έηζη θάζε δηαθίλεζε είλαη κνύξγα, ρσξίο βέβαηα λα κπνξνύκε λα ηηο εθκεδελίζνπκε. Μεηξήζηε πόζεο ιήςεηο-απνζέζεηο πθίζηαηαη κηα παιέηα ή έλα θηβώηην κέζα ζηελ απνζήθε. Πάλσ από 2,2 είλαη πξόβιεκα. Μεηξήζηε ηηο απνζηάζεηο θαη ειέγμηε κήπσο ηα ηαρπθίλεηα πάλε πίζσ θαη θάπνηα αξγνθίλεηα κπξνζηά. Καη πξνζνρή, πην ζεκαληηθνί είλαη νη ζηαζεξνί ρξόλνη ζηα πεξνλνθόξα (ιήςεο-απόζεζεο θνξηίνπ) παξά νη ρξόλνη δηαθίλεζεο (αλάινγνη ηεο απόζηαζεο).

14 14 Οη πεγέο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο =ΜΟΤΡΓΑ 5. H ΜΟΤΡΓΑ ηεο ππεξαλάισζεο πόξσλ Μήπσο ρξεζηκνπνηνύκε κηα «βαξηνπνύια» γηα λα ζπάζνπκε έλα θαξύδη ή «κηα θαξακπίλα γηα ειέθαληεο γηα λα θπλεγήζνπκε ζπνπξγίηηα;» Υξεζηκνπνηνύκε θαιά ηνπο πόξνπο καο; Βάδνπκε ηόζν θαινύο εξγαδνκέλνπο ζηηο δύζθνιεο δνπιεηέο θαη ηνπο ιηγόηεξν ηθαλνύο ζηηο ιηγόηεξν πνιύπινθεο; Αο ζπκεζνύκε «small & beautiful». Όρη εμνπιηζκόο «καπζσιείν». 6. H ΜΟΤΡΓΑ ηνπ άρξεζηνπ απνζέκαηνο ηόρνο βέβαηα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ δεδνκέλνπ όηη ηα απνζέκαηα είλαη ερζξόο ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Καη πξώην από όια ρηππήζηε ηελ κνύξγα ησλ αθηλεηνύλησλ απνζεκάησλ. Σνπιάρηζηνλ θάζε έμη κήλεο λα θηηάρλεηε πξσηόθνιιν θαηαζηξνθήο. Απνκαθξύλεηε άρξεζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. ηαιέμηε ηηο επηζηξνθέο θαη νδεγήζηε ό,ηη πξέπεη ζηα θαιά θαη όηη πξέπεη ζηα ζθάξηα. Υσξίζηε ηα απνζέκαηά ζαο ζε «δσληαλά», «ππεξβάιινληα» (surplus) θαη λεθξά (dead). 7. H ΜΟΤΡΓΑ ησλ ειαηησκαηηθώλ ελεξγεηώλ Οη Γηαπσλέδνη ιέλε «zero defects», δειαδή κεδέλ ειαηησκαηηθά. Η δηόξζσζε ησλ ειαηησκαηηθώλ ζηνηρίδεη, ε επαλαθαηεξγαζία ζηνηρίδεη. Ση πνζνζηό ιαζώλ βξίζθνπλ νη ειεγθηέο/checkers ζηνπο pickers;

15 15 Σπόποι ανηιμεηώπιζηρ MUDA ζηα Ηαπσληθά ζεκαίλεη «άζθνπεο θηλήζεηο» MURI ζηα Ηαπσληθά ζεκαίλεη εξγαζία δύζθνιε λα πξαγκαηνπνηεζεί Θηλήζεηο εξγαηώλ Κεηαθνξά εηδώλ

16 16 Νη θηλήζεηο εξγαηώλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλζξώπηλν ζώκα: ΥΔΗΡΟΘΗΛΖΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΦΟΡΣΗΩΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΝΓΖΓΗΑ Ύςνο Παπάμεηποι μείωζηρ: Δύξνο εξγαζίαο Ύςνο όκνπ 10 kg. 5 kg. Δπαλαιεςηκόηεηα Ύςνο αγθώλα 20 kg. 10 kg. Σξόλνο Ζ ΣΟΠΖ ΕΥΛΖ Ύςνο θάκςεο 25 kg. 15 kg. Αλάπαπζε Θιίκα/ζπλζήθεο Σαξαθηήξαο θνξηίνπ Ρα γπαιηά ζαο ιέλε όηη όζν πην καθξηά από ηνλ άλζξσπν είλαη έλα θνξηίν ηόζν ρεηξόηεξα γηα απηόλ. 20 kg. 10 kg. Γξόκνο κεηαθνξάο Mid lower leg Δπηθάλεηα βάζεο 10 kg. 5 kg. Φσηηζκόο

17 Close to Body Full Arm Reach Close to Body Κε ηα MUDA γπαιηά ζαο βιέπεηε όηη : Low Risk Medium Risk Όηαλ είζαη όξζηνο ηόηε, κε ηα ρέξηα ζνπ κπνξείο λα πάξεηο κέρξη 12 θηιά ρσξίο πνιιέο επαλαιήςεηο (medium risk) Γηα απμεκέλε ζπρλόηεηα, PICKING ΓΖΙΑΓΖ, ηα θηιά δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ από 08.(low risk) Ζ ΣΟΠΖ ΕΥΛΖ

18 Close to Body Full Arm Reach Close to Body 18 Κε ηα MUDA γπαιηά ζαο βιέπεηε νηη : Όηαλ ζθύβεηο ηόηε κε ηα ρέξηα ζνπ κπνξείο λα πάξεηο κέρξη 15 θηιά ρσξίο πνιιέο επαλαιήςεηο Low Risk Medium Risk Γηα απμεκέλε ζπρλόηεηα, PICKING ΓΖΙΑΓΖ, ηα θηιά δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ από

19 19 Κε ηα MUDA γπαιηά ζαο βιέπεηε νηη : Ρα ρηιηάδεο κπξκήγθηα θαηαθέξλνπλ λα κεηαθέξνπλ αδηάθνπα εκπνξεύκαηα Κε ηάμε, ζπγρξνληζκό, αζθάιεηα, ειάρηζηεο θζνξέο Σσξίο WMS λα ηνπο ιέεη ηη είλαη πνπ, πνπ λα ην πάλε, πνπ λα ην αθήζνπλ... Σσξίο αλακνλέο, θαζπζηεξήζεηο & 2πιό handling Σσξίο θαλέλα εκθαλή αξρεγό, πνπ είλαη νη εξγνδεγνί ηνπο άξαγε ;; Ρη ζήκαηα καο δίλνπλ όια απηά ; Ρη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ πξαθηηθά ζε κηα απνζήθε ;; Single Touch Single move

20 20 Think Lean Αο ζπκεζνύκε ηη θάλεη έλαο picker ΒΙΔΞΔΗ κηα εληνιή picking...ε νπνία Ρνλ ΘΑΘΝΓΖΓΔΗ πνπ λα πάεη...γηα βξεη ην εκπόξεπκα Ρνπ ιέεη ΞΝΗΝ είλαη ην είδνο θαη ζε ηη πνζόηεηα λα ην πάξεη Απνζήθε ; ΓΗΑ ΛΑ ΡΑ ΘΑΛΔΗ ΝΙΑ ΑΡΑ ΔΛΑΠ PICKER πξέπεη λα : ρεηξηζηεί έλα κεηαθνξηθό κέζν λα δηαβάζεη ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ πνπ ηνλ θαζνδεγνύλ λα ζηγνπξεπηεί όηη θάλεη Picking ζην ζσζηό είδνο λα βάιεη ηελ πνζόηεηα πνπ ζέιεη ν πειάηεο Ξνιιέο θνξέο ηε βάξδηα ηνπ. Minimum : 20 Maximum : 1000

21 21 Think Lean Man to Goods Ν εξγάηεο θηλείηαη πξνο ηα εκπνξεύκαηα man to Goods, δηαλύνληαο απνζηάζεηο 2,3,4,5 KM ηελ εκέξα είηε πεδόο είηε επνρνύκελνο Ρη MUDA λα κεηώζσ ; Πθαξθάισκα ; Κεηαθνξά ; Τάμηκν ; Γηαβάδεη Τάρλεη Πθαξθαιώλεη Λαη Λαη Λαη Λαη Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Νη εηηθέηεο ησλ ζέζεσλ είλαη επθξηλείο ; Ρν θσο είλαη επαξθέο;;; H ιίζηα PICKING είλαη επθξηλήο ;; Δίλαη θαηαλνεηή ε αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ ή όρη ; πάξρεη επαξθήο θαη επθξηλήο από παληνύ ζήκαλζε ζε όινπο ηνπο δηαδξόκνπο ;

22 22 Think Lean Goods to man Ν εξγάηεο θηλείηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρώξν θάλνληαο picking ζηα εκπνξεύκαηα ηνπ ρώξνπ ηνπ, έρνληαο θξνληίζεη θαη ηελ ΔΟΓΝΛΝΚΗΑ ησλ ξαθηώλ Lean thinking ηη κεηώζαηε αιιαδνληαο ηνλ ηξνπν picking Πθαξθάισκα Ν.Θ. Δξγνλνκία ζέζεο, θηλήζεηο εξγαδνκέλνπ - Ν.Θ.? Κεηαθνξά εηδώλ κε ξάνπια όρη κε πεξνλνθόξν Τάμηκν - Ν.Θ. Ξνιύ πην εύθνιν κε ην Pick to Light

23 23 Lean thinking ηη δελ έρσ βειηηώζεη αθόκα ;; Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; 1. Νη εηηθέηεο ησλ ζέζεσλ είλαη επθξηλείο Λαη PICK TO LIGHT 2. Ρν θσο είλαη επαξθέο To be checked 3. H ιίζηα PICKING είλαη επθξηλήο Λαη PICK TO LIGHT 4. Δίλαη θαηαλνεηή ε αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ ή όρη ΓΔΛ ΡΝ ΣΟΔΗΑΕΝΚΑΗ ΞΙΔΝΛ, Pick to Light 5. πάξρεη επαξθήο θαη επθξηλήο από παληνύ ζήκαλζε ζε όινπο ηνπο δηαδξόκνπο ; To be checked 6. πάξρνπλ πξνδηαγεγξακκέλνη ρώξνη γηα ηνπο ρώξνπο buffer εληόο ηεο απνζήθεο ;To be checked 7. Νη δηάδξνκνη πνπ θηλνύληαη νη pickers γιηζηξάλε ; To be checked

24 24 Lean thinking ηη δελ έρσ βειηηώζεη αθόκα ;; Ρη MUDA ζαο έρεη κεηλεη ; Κείσζε κεηαθηλήζεσλ κε ζπγθεληξσηηθό picking Κείσζε ηα βήκαηα πνπ ζθαλάξεηο Αγθάιηαζε ηε λέα ηερλνινγία εθ όζνλ είλαη αμηόπηζηε Σξεζηκνπνίεζε θαη ηα 2 ρέξηα ζνπ γηα λα θάλεηο ζπιινγή

25 25 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Ν εξγαδόκελνο θηλείηαη επάλσ ζε δηάδξνκν πνπ δελ γιηζηξάεη, ηνπ επηηξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζην 5ν επίπεδν

26 26 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Δθπαηδεύζηε ηνπο εξγαδόκελνπο ζαο λα ρεηξίδνληαη ηα θνξηία, γηα λα ηνπο έρεηε θαηξό καδί ζαο

27 27 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Νξηνζεηήζηε ηνπο δηαδξόκνπο γηα αλζξώπνπο Ρν ίδην γηα ηα πεξνλνθόξα

28 28 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Ρνπνζεηήζηε ΔΜΞΛΔΠ ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ Νη πηλαθίδεο θαίλνληαη από παληνύ Ρν scanning ηεο ζέζεο παιέηαο γίλεηαη εύθνια

29 29 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Νξηνζεηήζηε ηα ζεκεία ιήςεο θαη απόζεζεο παιεηώλ θαη ηνπο δηαδξόκνπο γηα αλζξώπνπο Ρν ίδην γηα ηηο πεξηνρέο όπνπ έλα πεξνλνθόξν κπνξεί λα ζηαζκεύζεη πξνζσξηλά

30 30 Ρη Muri (δύζθνιε δνπιεηά) λα βειηηώζσ ; Αμηνινγήζηε ζνβαξά ηε ρξήζε πιαζηηθώλ cntr Νη ιόγνη είλαη νη αθόινπζνη : Κείσζε ρξόλνπ ζπζθεπαζίαο Αύμεζε πνηόηεηαο παξάδνζεο Ρππνπνίεζε κνλάδσλ απνζηνιήο Σώξνο ζήκαλζεο ζπγθεθξηκέλνο Πήκαλζε ηππνπνηεκέλε Πηνηβαζία ζηηβαξή

31 Be S I M P L E - ενεπγείηε ΑΠΙΑ S Stock (απόζεκα) I - Idle (αθηλεζία) M Motion (θίλεζε) P Process (επεμεξγαζία) L - Load (θνξηίν) E - Error (ζθάικα) ΛΑ ΔΛΣΟΠΗΕΔΣΔ ΑΚΔΑ Κεγάλο απόθεμα οδηγεί ζε: Δπηπιένλ αλαγθαίν ρώξν Γηαρείξηζε αγαζώλ πνπ δελ είλαη επηζπκεηά από ηνλ πειάηε Σεηξνηέξεπζε πξντόλησλ Δπηπξόζζεηε δηαρείξηζε γηα ειαρηζηνπνίεζε απαηηνύκελνπ ρώξνπ Δπηθέληξσζε ζε θάηη πνπ δε ζέιεη ν πειάηεο 2.ΑΘΗΛΖΗΑ ΑΓΡΑΛΔΗΑ πποζωπινή να ενηοπίζεηαι άμεζα 3.ΙΑΘΖ ΔΡΓΟΛΟΚΗΘΑ ΘΗΛΖΖ 4.Κην ΤΠΔΡΒΑΙΔΣΔ με ηην επεξεπγαζία Over checking, over labelling, double data entry, Xξήζε ηερλνινγίαο πνπ δελ ηελ ρξεηάδεζηε, Αλπςσηηθά κε ηερλνινγία πνπ δελ μέξεηε λα ηελ ρξεζηκνπνηείηε 5.Κοναδική κίνηζη. ΌΥΗ διπλό, ηπιπλό, ηεηπαπλό handling 6. ΙΑΘΖ - ΔΛΣΟΠΗΣΔ ηιρ αιηίερ και κάνεηε muda ή muri. 31

32 32 πγθξηηηθόο πίλαθαο ζπζηεκάησλ picking Picking system Παπαγωγικόηηηα ανά h Λάθη picking Σσόλια Manual Pick-to-Light RF Scanning Picking stations γπαμμέρ Η παπαγωγικόηηηα και ηα λάθη εξαπηώνηαι άμεζα από ηην ικανόηηηα και ηην εμπειπία ηων pickers γπαμμέρ <0.15% Paperless Picking γπαμμέρ <0.1% up to 800 γπαμμέρ <0.01% Autopickers (simple) παπ/λίερ <0.01% Autopickers (Live storage) Autopickers (A-frame) 800-1,200 παπ/λίερ <0.15% μέσπι 1,600 παπ/λίερ <0.01% Paperless Picking, απαιηείηαι barcoding ηων ειδών Slow-moving items, fully automated picking Για απγοκίνηα είδη & παπ/λίερ ηων 1-5/ ημσ ανά γπαμμή 1-2 items/sec, A & B class items, fully automated picking Μέσπι 5 items/sec και μέσπι 30,000 γπαμμέρ, για όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ειδών (A,B & C), fully automated picking και packaging

33 33 Technologies in Storage Systems Block Stacking

34 34 Technologies in Storage Systems Conventional Back To Back Racks

35 35 Technologies in Storage Systems Conventional Back To Back Racks

36 36 Technologies in Storage Systems Drive In Drive Through

37 37 Technologies in Storage Systems Live Storage

38 38 Technologies in Storage Systems Push Back

39 39 Technologies in Storage Systems Cantilever

40 40 Technologies in Storage Systems Mobile Racking

41 41 Technologies in Storage Systems Light Medium Duty Racking Systems (Light Shelving)

42 Storage System Multi-Criteria Evaluation Criteria Block Stacking Pallet Racking (Moderate Height) Pallet Racking (Greater Height) Mobile Systems Live Storage Drive In / Drive Through Surface Exploitation Height Exploitation Faster Movements Ability to choose pallet (load) to handle FIFO Easiness of Control

43 43 Location System - Codification Directly related to input and picking processes Easy to understand, remember - flexible - expansion case Structure Number of Characters Type of Characters Area XΑ 02 ALPHANUMERIC Aisle 05 2 NUMERIC Block 02 2 NUMERIC Level 1 1 NUMERIC Position 01 2 ALPHANUMERIC

44 A A A A Location System - Codification A A A A A A A

45 45 Πιεξνθνξηθή θαη WMS 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

46 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο WM 46 Βαζηθό εξγαιείν ζηελ δηνίθεζε ηεο απνζήθεο πνπ καο αλεμαξηεηνπνηεί από ηνπο έκπεηξνπο ρξήζηεο Πηόρνη ηνπ ε εύθνιε θαη γξήγνξε αλεύξεζε ησλ πιηθώλ ζηελ απνζήθε, ε βειηίσζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ όγθνπ ηεο, ε ηρλειαζηκόηεηα ησλ παξηίδσλ παξαγσγήο (trace ability), ην FIFO (FEFO), ε παξαγσγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ ηεο απνζήθεο (πεξνλνθόξα, pickers), θαιύηεξν customer service θνθ. Γνκηθά ηνπ ζηνηρεία είλαη: (α)ε ζήκαλζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ πξντόλησλ (π.ρ. EAN 128) (β) ε ηαθηνπνίεζε ζηελ απνζήθε θαηά ηνλ παξαγσγηθόηεξν ηξόπν ζπιινγήο (π.ρ. βεληάιηα) (γ) ε εθηέιεζε ηνπ picking κε βάζε ηελ ηρλειαζηκόηεηα (δ) νη δηάθνξνη ηύπσλ απνγξαθέο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη (ε) ε παξαγσγή δεηθηώλ παξαγσγηθόηεηαο (KPI s) γηα έιεγρν ηεο απνζήθεο Ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε εηαηξείεο κε κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ, γθάκα πνπ αιιάδεη ζπρλά, πνηθηινκνξθία απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ (unit loads), θαη πνιππινθόηεηα ζην picking (ζπάζηκν θηβσηίσλ θιπ)

47 Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο 47 Ξαξαιαβή Δηδώλ Δθθόξησζε Απνζπζθεπαζία Απόζεζε Δλδνδηαθηλήζεηο Αλαηξνθνδνζία Απνζήθεπζε Απαηηήζεηο Ππιινγή Ππζθεπαζία Φόξησζε Γηαρσξηζκόο Ξαξαδόζεσλ Δμαγσγή Δηδώλ Απνζηνιή Φνξηίνπ

48 48 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

49 49 Δπηζθόπεζε Γηαδηθαζηώλ Παξαγγειία Πώιεζεο Δληνιή Παξάδνζεο (Δμαγσγή) Δληνιή Δηζαγ./Δμαγ. Παξαγγειία Αγνξάο Δληνιή Παξάδνζεο (Δηζαγσγή) Δληνιή Γηαθίλεζεο Δπηβεβαίσζε Δ.Γ. Απνζηνιή Αγαζώλ Σηκνιόγεζε Δλεκέξσζε Γηαθίλεζεο Αγαζώλ Παξαιαβή Αγαζώλ Σηκνιόγεζε

50 50 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

51 51 WMS: Οξγαλσηηθέο Γνκέο Οξγαλσηηθέο Γνκέο Απνζήθε Ράκπεο (Πόξηεο) Σκήκα Απνζήθεο (Φπγεία, Σαρέσο Κηλνύκελα θιπ) Πεξηνρέο Απνζήθεπζεο (Παξαιαβήο, Πξνζσξηλήο ηάζκεπζεο, πιινγήο) νύδεο - Ράθηα - Φαηλία Σύπνη Απνζήθεπζεο ( Bulk, High Rack θιπ)

52 52 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

53 53 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Γηαρείξηζε Απνζέκαηνο (1) Γηαθνξεηηθά είδε ή Δίδνο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Παξηίδεο, Ιδηνθηεζία, Πνηόηεηα θιπ) ζε κία ζέζε απνζήθεπζεο Δπηθίλδπλα Τιηθά, Τιηθά Υύδελ Δίδε Απνζέκαηνο (Γηαζέζηκν, ζε Πνηνηηθό Έιεγρν, Μπινθαξηζκέλν, Παξαθαηαζήθε, Παξαγγειηώλ Πειαηώλ, θιπ) Γέζκεπζε απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ θαη απνζέκαηνο Δλαιιαθηηθέο κνλάδεο Μέηξεζεο, Ηκεξνκελία ιήμεο, Γηαρείξηζε Παξηίδσλ Γηαθνξέο Φπζηθνύ Λνγηζηηθνύ Απνζέκαηνο, Φπζηθή Απνγξαθή (Δηήζηα, Πεξηνδηθή)

54 54 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Γηαρείξηζε Απνζέκαηνο (2) ηξαηεγηθέο Απόζεζεο / πιινγήο Δληνιέο Γηαθίλεζεο Αλαηξνθνδνζία Γηαρείξηζε Μνλάδσλ πζθεπαζίαο Γηαρείξηζε εηξηαθώλ Αξηζκώλ

55 55 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Γηαρείξηζε Απνζέκαηνο (3) ηξαηεγηθέο Απόζεζεο Fixed Bin Bulk Storage Empty Storage Bin Near Picking Bin Addition to Existing Stock Customer specific ηξαηεγηθέο πιινγήο FIFO LIFO FEFO Fixed Bin Strategy for Small/Large Quantities Partial Pallet Quantity Customer specific

56 56 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Έιεγρνο Απνζήθεο Παξαθνινύζεζε Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ Απνζήθε Δθηίκεζε Φόξηνπ Δξγαζίαο (αλά απνζεθάξην) Διεγρνο Γηαδηθαζηώλ πιινγήο Διεγρνο RF Σεξκαηηθώλ Έιεγρνο Γπλακηθόηεηαο (Υσξεηηθόηεηαο, Δξγαηώλ) Μελύκαηα Πξνεηδνπνίεζεο

57 57 WMS: Λεηηνπξγηθόηεηα Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο πιινγή, πζθεπαζία, Δθηππώζεηο, barcodes Αζύξκαηα Σεξκαηηθά Οινθιήξσζε & Γηαζπλδεζηκόηεηα ASN, Παξαδόζεηο (Παξαγσγή, Πσιήζεηο, Αγνξέο, Πνηνηηθόο Διεγρνο, Γηαρείξηζε Δγθαηαζηάζεσλ)

58 58 Γηαδηθαζίεο Δηζαγσγήο (θξηηήξηα) Παξαιαβή βάζεη : Παξάδνζεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο Πξνζσξηλήο Απόζεζεο Φνξηίνπ Άιισλ : Δίδνο, Πξνκεζεπηήο, Ηκεξνκελία... Δθθόξησζε βάζεη : Φνξηίνπ Ξαξαιαβήο Απόζεζε βάζεη : Κνλάδαο Απνζήθεπζεο Νκαδνπνίεζεο Δληνιήο Γηαθίλεζεο Ξαξάδνζεο

59 Γηαδηθαζίεο Δμαγσγήο (θξηηήξηα) πιινγή/αλαηξνθνδνζία βάζεη : Δληνιήο Γηαθίλεζεο Παξάδνζεο Απηόκαηεο Καζνδήγεζεο (γηα αλαηξνθνδνζία) πιινγήο & Παθεηνπνίεζεο πζθεπαζία Φόξησζε βάζεη : Παξάδνζεο Φνξηίνπ Απνζηνιή βάζεη : θνξηίνπ παξάδνζεο νκαδνπνίεζεο κνλάδαο δηαρείξηζεο πεξηνρήο πξνζσξηλήο απόζεζεο άιισλ : είδνο, εκεξνκελία, ξάκπα... 59

60 60 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

61 Παξάδεηγκα: ελάξην Απόζεζεο 61

62 Παξάδεηγκα: Δπηβεβαίσζε ηεο Θέζεο απόζεζεο 62

63 63 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δπηζθόπεζε πζηήκαηνο 2 Αξρηηεθηνληθή 3 Οξγαλσηηθέο Γνκέο 4 Λεηηνπξγηθόηεηα 5 Αζύξκαηα Σεξκαηηθά 6 Δηδηθά Θέκαηα

64 64 Μνλάδεο Γηαρείξηζεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Μνλάδεο Γηαρείξηζεο Πεξηγξάθνπλ ηη εηλαη ζπζθεπαζκέλν θαη πσο Έρνπλ ηαπηόηεηα (κνλαδηθνπνηεκέλν θσδηθό eg. EAN128) Δρνπλ ηζηνξηθόηεηα Απινπνηνύλ ηελ δηαδηθαζία ζηελ Δθνδηαζηηθά Αιπζίδα Δίλαη αλαγλσξίζηκεο από όιεο ηηο εθαξκνγέο Logistics Γπλαηόηεηεο Κηλήζεηο Αγαζώλ ρσξίο πιεθηξνιόγεζε θσδηθώλ εηδώλ πζθεπαζία εηδηθή αλά πειάηε Έιεγρνο απνζέκαηνο αλά κνλάδα Γηαρείξηζεο

65 65 Δύξνο Δθαξκνγήο Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Haulier Customer Warehouse Management Goods Receipt Quality Assurance Goods Issue Vendor Production Haulier Internet Service Provider Internet

66 66 Identification (EAN 128) SSCC-18 = Serialized Shipping Container Code (18 Digits) In Germany Nummer der Versandeinheit (NVE) Worldwide unique within one year T Origin (ILN) Consecutive Nr C T = Handling Unit Type C = Check Digit EAN 128 Definition Application Identification Barcode Profile EAN 128 Decode Functions (02) (15) (37) EAN 13 (00) (10) SSCC Batch (37) (311) (321)

67 Παξαιαβέο/απνζηνιέο, απνγξαθέο θαη tracking: Error-Free απηνκαηνπνίεζε ζηελ απνζήθε θαη πώο λα ηελ πεηύρεηε κέζσ RFID

68 68 ηνηρεία ηνπ RFID Host computers Software RF transponder Antenna(s) Interrogator

69 69 Ση είλαη ην RFID Radio Frequency Identification Αλάγλσζε θαη εγγξαθή δεδνκέλσλ δηακέζνπ ξαδηνζπρλνηήησλ Bαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο Tag Reader/Writer (Interrogator) Over the Air Protocol Host Computer (ειέγρεη ην RFID system)

70 70 R F I D S y s t e m RFID Chips, inserts, tags, labels Fixed readers Portable readers Antennas Printers UHF and µwave Connectivity WLAN WWAN Access points Servers Gateways Batch Collection Mobile Computers Fixed station computers and terminals Scanners Imagers Media Printers Software Applications Config. tools ERP integration Custom Developers Services Process analysis ROI analysis Site surveys Feasibility study Pilot support Network design and installation Integration Training Support

71 RFID ζπρλόηεηεο (Passive Tags κόλν) 125 KHz MHz 869, MHz 2.45 GHz Read Range - up to 18 inches (0.45m) Good Penetration in Moist Environments Slow Data Rate Costly Tags No Anticollision Read Range up to 3ft. (0.9m) Good Penetration in Moist Environments Poor performance in Metal Environments Many Standards in Financial Market Anticollision (10-40 Tags/Sec.) Read Range up to 15ft. (4.5m) Fast Data Rates Poor performance in Metal Environments Anticollision (50 Tags/Sec.) Many Standards in Logistics/Supply Chain Read Range up to 3ft. (0.9m) Good Penetration in Moist Environments Poor performance in Metal Environments Fast Data Rates Anticollision (50 Tags/Sec.) 71

72 72 ETSI EN MHz band Power of 500mW Δπξσπατθά πξόηππα RFID Bandwidth (0.25MHz) and duty cycle (10%) ETSI EN MHz Power from 500mW to 2W Wider bandwidth. Removal of Duty Cycle πγθξίλεηε κε ησλ USA ζηα 915MHz θαη ηζρύ 4W γηα 100% duty cycle

73 73 RFID Tag Chip Insert Tag Πνιύ κηθξό Όιε ε ινγηθή Σν chip καδί κε Σελ antenna Δμαξηάηαη από Σελ εθαξκνγή Πνιιαπιά Tag Antenna ζρήκαηα θαη πινπνηήζεηο θαιύπηνπλ ηηο δηάθνξεο ζπρλόηεηεο θαη εθαξκνγέο

74 Σύπνη ησλ Interrogators Έλαο ηύπνο δελ θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο Network reader Serial reader Handheld Integrated Handheld Forklift Mounted 74

75 75 Δθαξκνγή: RFID Portal A C B D A IF5 Installation Kit B RFID Antennas and Cables C Input Devices (Presence Detectors) D Output Devices (Lights / Alarms)

76 Δθαξκνγή: RFID Portal 76

77 77 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ Γξήγνξε παξαιαβή ηεκαρίσλ θαη πηζηνπνίεζε κε παξαζηαηηθό ρσξίο λα αλνηρηνύλ νη ζπζθεπαζίεο. Πνιιαπιή αλάγλσζε ησλ ηεκαρίσλ ρσξίο νπηηθή επαθή ζε αληίζεζε κε ην θιαζηθό barcode πνπ επηηξέπεη έλα έλα θαη κε άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο. Δπηδόζεηο : Υξόλνο : 15 δεπη γηα έλα θνπηί 50 ηεκ. Σνύλει αλάγλσζεο, πύιεο θαη θνξεηόο εμνπιηζκόο γηα νπνπδήπνηε ρξεηαζηεί.

78 78 ΔΞΤΠΝΟ ΜΑΓΑΕΗ ΡΟΤΥΗΜΟΤ ME THN ΥΡΖΖ TOY RFID Απεπζύλεηαη ζε θαηαζηήκαηα ξνύρσλ θαη αμεζνπάξ ξνπρηζκνύ. Ζ ιύζε αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε έμππλσλ εηηθεηώλ (rfid tags) ζε θάζε ηεκάρην θαη δηαθόξσλ ηύπσλ rfid reader/writer. Πνιιά είδε tags γηα δηαθνξεηηθέο αλάγθεο όπσο εηηθέηεο, ζθιεξνύ ηύπνπ θιπ. Μπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην κε όιεο ηνπ ηηο ηδηόηεηεο (ρξώκα, κέγεζνο, είδνο θ.ι.π.) θαη όρη κόλν ηελ γεληθόηεξε θαηεγνξία πνπ αλήθεη. Μπνξεί λα πεξηέρεη δπλακηθή πιεξνθνξία (π.ρ. ηηκή) δηόηη είλαη rewriteable. Λύζεηο γηα απνγξαθή θαη εύξεζε ηεκαρίνπ εληόο θαηαζηήκαηνο, παξαιαβέο εκπνξεπκάησλ θαη γηα ην ηακείν.

79 79 ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΝΣΟ ΜΑΓΑΕΗΟΤ Απνγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο (5000 ηεκάρηα) ζε 20 ιεπηά θάλνληαο εθηθηή ηελ θαζεκεξηλή απνγξαθή. Σα ηεκάρηα απνγξάθνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη (ξάθηα, ζπξηάξηα θιπ) ρσξίο κεηαθηλήζεηο απηώλ. Ζ εύξεζε ηεκαρίνπ κε θξηηήξηα είδνπο, ρξώκαηνο θιπ είλαη πιένλ πνιύ εύθνιε. Δίλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή έμππλνπ ξαθηνύ γηα real time απεηθόληζε ηνπ εκπνξεύκαηνο.

80 80 ΔΞΤΠΝΟ ΒΗΒΛΗΟΠΩΛΔΗΟ ME THN ΥΡΖΖ TOY RFID Απεπζύλεηαη ζε βηβιηνπσιεία. Ζ ιύζε αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε έμππλσλ εηηθεηώλ (rfid tags) βηβιίν θαη δηαθόξσλ ηύπσλ rfid reader/writer. ζε θάζε Πνιιά είδε tags γηα δηαθνξεηηθέο αλάγθεο όπσο εηηθέηεο, ζθιεξνύ ηύπνπ θιπ. Μπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην κε όιεο ηνπ ηηο ηδηόηεηεο θαη όρη κόλν ηελ γεληθόηεξε θαηεγνξία πνπ αλήθεη. Μπνξεί λα πεξηέρεη δπλακηθή πιεξνθνξία (π.ρ. ηηκή) δηόηη είλαη rewriteable. Λύζεηο γηα απνγξαθή θαη εύξεζε ηεκαρίνπ εληόο θαηαζηήκαηνο, παξαιαβέο εκπνξεπκάησλ θαη γηα ην ηακείν. Λύζεηο θαη γηα anti-theft protection θαη «έμππλεο» εθπησηηθέο θάξηεο πειαηώλ.

81 81 ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΝΣΟ ΜΑΓΑΕΗΟΤ Απνγξαθή πνιιώλ βηβιίσλ π.ρ. (5000 ηεκάρηα) ζε 20 ιεπηά θάλνληαο εθηθηή ηελ θαζεκεξηλή απνγξαθή. Σα βηβιία απνγξάθνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη (ξάθηα, ζπξηάξηα θιπ) ρσξίο κεηαθηλήζεηο απηώλ. Ζ εύξεζε βηβιίνπ κε θξηηήξηα π.ρ. ζπγγξαθέα, θαηεγνξία θιπ είλαη πιένλ πνιύ εύθνιε. Δύθνιε εύξεζε ιάζνπο ηνπνζέηεζεο βηβιίνπ. Δίλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή έμππλνπ ξαθηνύ γηα real time απεηθόληζε ηνπ εκπνξεύκαηνο.

82 82 Γηαηί RFID? RFID είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο όπνπ: Σν Barcode δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά Γελ κπνξώ λα έρσ νπηηθή επαθή Υξεηάδεηαη πνιιαπιέο αλαγλώζεηο Γύζθνιν πεξηβάιινλ (ήιηνο, πάγνο θιπ) Αιιαγέο ζηα δεδνκέλα (write) Σα αληηθείκελα έρνπλ πςειό θόζηνο Υξεηάδεηαη πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε Closed-loop ROI s κπνξνύλ εύθνια λα θαζνξηζηνύλ

83 Πεξηνξηζκνί ηεο ηερλνινγίαο RFID 83

84 84 RFID ζε κέηαιια Tuned Free Space De-tuned Distance from Metal Metal Ground Plane Εάν έσει την σωστή απόσταση, μια μεταλλική επιυάνεια μποπεί να αςξήσει την απόσταση ανάγνωσηρ τος tag.

85 85 RFID ζε πγξά Free Space De-tuned Distance from Liquid De-tuned Liquid Medium Όσο πιο κοντά τόσο μειωμένη η απόσταση ανάγνωσηρ τος tag.

86 86 Δθαξκνγή ζε WMS: Πξόβιεκα Ζ ηνπνζέηεζε ηεο παιέηαο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη από ην ζθαλάξηζκα ηνπ αληίζηνηρνπ barcode θαη ηνπ barcode ζέζεο. Απαηηείηαη πάληα αλζξώπηλε παξέκβαζε ιόγσ ρεηξνθίλεηνπ ζθαλαξίζκαηνο. Σα Barcode ζέζεσλ ηνπνζεηνύληαη ζρεδόλ πάληα ρακειά, ζπλήζσο καδεκέλα. Μεγάιε πηζαλόηεηα ζθαλαξίζκαηνο ιάζνο barcode ζέζεο. Απνηέιεζκα Σν ζύζηεκα γλσξίδεη ιάζνο ηνπνζέηεζε παιέηαο Πσο ζα κπνξνύζε λα απηνκαηνπνηεζεί θαη λα εμαιεηθζεί ε αλζξώπηλε παξέκβαζε?

87 87 RFid tag ζέζεο ε θάζε ζέζε ή ξάθη ηνπνζεηείηαη έλα RFID tag πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ζ ρξήζε θαη barcode δελ είλαη απαξαίηεηε.

88 88 Δμνπιηζκόο νρήκαηνο ε θάζε όρεκα εγθαζίζηαηαη έλα ηεξκαηηθό νρήκαηνο θαζώο θαη εηδηθόο RFID reader καδί κε ηηο αληίζηνηρεο θεξαίεο.

89 89 Rfid reader Intermec IV7 Ο IV7 reader ηεο Intermec είλαη κηθξνύ κεγέζνπο θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε θαη ηνπνζέηεζε ζε νρήκαηα απνζεθώλ.

90 90 Κεξαίεο γηα αλαγλώξηζε παιεηώλ Κεξαίεο παιέηαο

91 91 Κεξαίεο γηα αλαγλώξηζε ζέζεο Κεξαία αλαγλώξηζεο ζέζεο Αληρλεπηήο ππεξήρσλ

92 92 Σεξκαηηθό νρήκαηνο Αζύξκαην Σεξκαηηθό νρήκαηνο

93 93 Γηαδηθαζία - Φόξησζε Γίλεηαη ε επηινγή παιέηαο πξνο θόξησζε. Ο rfid reader επηβεβαηώλεη απηόκαηα ηελ παιέηα πξνο απνζήθεπζε, κόιηο απηή θνξησζεί από ην όρεκα.

94 94 Γηαδηθαζία Δύξεζε ζέζεο Σν ινγηζκηθό WMS δέρεηαη ηελ παιέηα. Γείρλεη ηελ ζέζε απνζήθεπζεο. Αλακέλεη λα δηαβάζεη ην rfid tag ζέζεο γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ απνζήθεπζε.

95 95 Γηαδηθαζία - Σνπνζέηεζε Ζ παιέηα νδεγείηαη ζηελ ζέζε απνζήθεπζεο.

96 96 Σν ινγηζκηθό κπαίλεη ζε δηαδηθαζία Put away. Αλαγλσξίδεηαη ην rfid tag ηεο ζέζεο θαη ζπζρεηίδεηαη κε ην rfid tag ηεο παιέηαο. Δάλ ε παιέηα ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο ζέζε ην ινγηζκηθό βγάδεη ιάζνο θαη πξνηείλεη ηελ ζσζηή ζέζε. Δάλ ν ρεηξηζηήο ζπλερίζεη, παξά ην ιάζνο, γλσξίδνπκε πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ηελ παιέηα.

97 97 Γηαδηθαζία - Δπηβεβαίσζε ην όρεκα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη αληρλεπηήο ππεξήρσλ γηα λα θαηαιαβαίλνπκε εάλ ππάξρεη παιέηα επάλσ θαη πόηε ηελ άθεζε.

98 98 Γηαδηθαζία - Δπηβεβαίσζε Σν tag ζέζεο δηαβάδεηαη κόλν από πνιύ θνληηλή απόζηαζε. Σα πηξνύληα ηνπ νρήκαηνο ρξεζηκεύνπλ θαη ζαλ πεξηνξηζηήο ζήκαηνο από ηα πιάγηα.

99 99 Γηαδηθαζία - Δπηβεβαίσζε Σν ινγηζκηθό έρεη επηβεβαηώζεη όηη ε παιέηα πνπ θνξηώζεθε ηνπνζεηήζεθε ζηελ ζσζηή ζέζε. Πεξηκέλεη γηα θόξησζε θαηλνύξγηαο παιέηαο.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Vocollect Voice Cisco Expo 2010 Case study: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Vocollect Voice Cisco Expo 2010 Case study: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Vocollect Voice Cisco Expo 2010 Case study: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Vocollect Voice Τν Vocollect Voice είλαη Η εθηέιεζε εξγαζηώλ βήκα-βήκα θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο θσλεηηθέο εληνιέο θαη απνθξίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο!

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο! Single-cyle σλοποίηζη: Γηάξθεηα θύθινπ ίζε κε ηε κεγαιύηεξε εληνιή-worst case delay (εδώ ε lw) = ρακειή απόδνζε! Αληηβαίλεη κε αξρή: Κάλε ηελ πην απιή πεξίπηωζε γξήγνξε (ίζωο θαη εηο βάξνο ηωλ πην «ζύλζεηωλ»

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ. Εφαρµογή Lean concepts στη λειτουργία αποθηκών & Κέντρων ιανοµής 2η ενότητα - Παρασκευή 28 Νοεµ 2008. ηµήτρης Β.

Η ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ. Εφαρµογή Lean concepts στη λειτουργία αποθηκών & Κέντρων ιανοµής 2η ενότητα - Παρασκευή 28 Νοεµ 2008. ηµήτρης Β. Η ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Εφαρµογή Lean concepts στη λειτουργία αποθηκών & Κέντρων ιανοµής 2η ενότητα - Παρασκευή 28 Νοεµ 2008 ηµήτρης Β. Χαραλαµπόπουλος Φιλοσοφία λιτής αποθήκης Ο πατέρας του lean, Taich Ohno στο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα