ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Μ.Π.. Γ.Δ.. ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Π. ΛΙΑΚΟΤΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΒΛΑΥΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο 8 ΔΝΑΔΡΗΟ ΥΧΡΟ 8 ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ICAO. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΗΗΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΖ ΗΚΑΓΟΤ 8 ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΡΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΣΖΔΧΝ FIR 9 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΣΖΔΧΝ 10 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ 12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο 14 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ FIR ΑΘΖΝΧΝ 14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο 17 ΑΜΦΗΒΖΣΖΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ ΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ FIR ATH 17 ΗΣΟΡΗΚΟ ΑΜΦΗΒΖΣΖΔΧΝ 17 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΚΡΑΣΧΝ 19 ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΘΔΔΗ 19 ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΘΔΔΗ 20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ο 21 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΗΑ 21 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΔΛΛΑΓΑ 21 ΓΗΜΔΡΔΗ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ 23 ΥΔΓΗΟ ΠΣΖΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΝΑΥΑΗΣΗΖ 28 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΝΑΥΑΗΣΗΖ 35 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ο 39 ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΧΖ 39 ΑΜΦΗΒΖΣΖΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΚΖΖ ΤΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΧΖ ΔΝΣΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ FIR ATH 41 ΔΝΗΑΗΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΟΤΡΑΝΟ 47 Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΟΤΡΑΝΟ 49 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ο 51 ΣΡΟΠΟΗ ΔΠΗΛΤΖ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΑ 51 ΔΛΛΖΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ (ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΡΔΑΛΗΜΟ) 51 ΔΤΡΧΚΔΝΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ (ΓΗΔΘΝΗΜΟ) 52 ΤΜΠΔΡΑΜΑ 57 ΒΗΒΛΗΑ, ΜΔΛΔΣΔ, ΑΡΘΡΑ 60 ΔΛΛΖΝΟΓΛΧΑ 60 ΞΔΝΟΓΛΧΑ 63 2

3 Ελληνοηοςπκική διένεξη για ηο FIR Αθηνών Ειζαγυγή Aπφζπαζκα ειιεληθνχ εκεξεζίνπ ηχπνπ. «Έληνλν δηάβεκα δηακαξηπξίαο δηαηχπσζε ρζεο ε Αζήλα κέζσ ηεο Διιεληθήο πξεζβείαο ζηελ Άγθπξα, πξνο ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν εμσηεξηθψλ γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ απφ ηνπξθηθά καρεηηθά αεξνζθάθε. πγθεθξηκέλα ην πξσί ηέζζεξα ηνπξθηθά F16, εηζήιζαλ ζην FIR 1 Αζελψλ απφ ηελ πεξηνρή κεηαμχ Λήκλνπ θαη Λέζβνπ ζηηο π.κ., γηα λα εηζέιζνπλ αξγφηεξα (12.30κ.κ.) απφ ηελ πεξηνρή λνηίσο ηεο άκνπ. ην δηάζηεκα απηφ έγηλε εκπινθή κε ειιεληθά αεξνζθάθε αλαραίηηζεο». Αλαθνηλψζεηο ζαλ απηή ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, γηα 35 έηε καο θαζειψλνπλ λα παξαθνινπζνχκε ηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ζε ςπρξνπνιεκηθέο απνζηνιέο κε αλαγλσξίζεηο,αλαραηηίζεηο εκπινθέο, έλα θαηλφκελν πηζαλφηαηα κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν. Παξφκνηα δηαβήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ΤΠΔΞ, απνηεινχλ ρξφληα ηαθηηθή ρεηξηζκνχ παξαβάζεσλ θαη παξαβηάζεσλ ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ, απφ ηνπξθηθά καρεηηθά άλεπ νπδελφο νπζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο, απφ ηε ηνπξθηθή πιεπξά θαζψο θαη απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ε νπνία ηεξεί ζηάζε παξαηεξεηή ζην ελ ιφγσ ρξνλίδσλ αλεπίιπην λνκηθφ δήηεκα. Παξαηεξνχκε ηελ Διιάδα κηα κηθξή ρψξα, ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη πιήξνπο κέινπο φισλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζην πιαίζην πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ, λα καζηίδεηαη νηθνλνκηθά, επί ζεηξά εηψλ, απφ αηέξκνλεο δαπάλεο, αθνινπζψληαο έλα παηρλίδη ππεξνρήο, κε ηε γείηνλα Σνπξθία ζηνπο ακπληηθνχο εμνπιηζκνχο. Να αλαγθάδεηαη λα δηαηεξεί κηα πνιεκηθή αεξνπνξία ππεξζχγρξνλα εμνπιηζκέλε, εθάκηιιε κεγάισλ 1 Fly Information region.πεξηνρή Πιεξνθφξεζεο Πηήζεσλ. 3

4 επξσπατθψλ θξαηψλ, κε εκθαλέο ν πνηνηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, πξνζπαζψληαο, λα εμηζνξξνπήζεη ην πνζνηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο αληηπάινπ, ηεο Σνπξθίαο. Σν ζέκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, είλαη ηζηνξηθά βεβαξπκκέλν, ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν, πνιηηηθά επηθίλδπλν θαη ηερληθά πεξίπινθν. Γη απηφ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αίζζεκα επζχλεο, φηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ηρλειαηήζεη, αλαιχζεη θαη πξνηείλεη ιχζεηο. Οη δψλεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίδεηαη ν ελαέξηνο ρψξνο ηνπ Αηγαίνπ είλαη: Δζληθφο ελαέξηνο ρψξνο (ΔΔΥ), είλαη ν ρψξνο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηα φξηα ηνπ εδάθνπο θαη ηηο αηγηαιίηηδαο δψλεο 10 λ.κ. εηδηθήο κνξθήο, κε πιήξεο θαζεζηψο κφλν σο πξνο ηνλ ελαέξην ρψξν, γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ζε ζέκαηα αεξνπνξίαο θαη ηεο αζηπλνκίαο ηεο πνπ θαζηεξψζεθε κε ην Π.Γ. ηεο 6/ άξζξν 2 ηνπ Ν. 5017/1931. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ 10 λ.κ. φπσο νξίδεηαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ 1931 πεξηειήθζε ζην Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν εθδφζεθε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 15 ηεο χκβαζεο ηνπ ηθάγνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ πνιηηηθή αεξνπνξία (AIP Greece, vol 1, RAC ). Πεξηνρή πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ Αζελψλ. Λεηηνπξγηθή πεξηνρή πνπ ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ην Annex 11 (Air traffic services) θαη ηα φξηα ηεο νπνίαο θαζνξίζηεθαλ ζηελ ηξίηε (1952) θαη ηέηαξηε (1958) πεξηνρηθέο ζπζθέςεηο αεξνλαπηηιίαο Δπξψπεο, εηδηθφηεξα αλαηνιηθά ηα φξηα ζπκπίπηνπλ, κε ηα πξνυθηζηάκελα ειιελνηνπξθηθά ζαιάζζηα ζχλνξα ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν. Ζ νξηνζεηηθή γξακκή δηεξρφκελε απ ην Καζηειφξηδν αθνινπζεί λνηηνδπηηθή θαηεχζπλζε θαηαιήγνληαο ζηνλ 34 ν παξάιιειν ζπλερίδνληαο αλεβαίλεη βφξηα ζηνλ 19 ν Μεζεκβξηλφ θαη αθνινπζεί ηα βφξηα βαιθαληθά ρεξζαία ζχλνξα ηεο Διιάδνο. Σν 4

5 FIR Αζελψλ δηέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ηνπ ηθάγνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχο ηνπ ICAO. Ζ ειιεληθή πεξηνρή επζχλεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο (SAR) αθνξά ηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα θαη ζπκπίπηεη απφιπηα κε ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ FIR Αζελψλ, φπσο απνθάζηζε ην ζπκβνχιην ηνπ ICAO ζηηο 23/6/1952 θαη ζηηο 15/5/1958. Σν SAR δηέπεηαη απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ICAO θαη ηνπ Ακβνχξγνπ. Εψλε επηρεηξεζηαθνχ έιεγρνπ ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν: To δήηεκα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ ηνπ ΝΑΣΟ έιαβε δηαζηάζεηο ην 1974 κε ηελ απνρψξεζε ηεο Διιάδα απφ ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηεο ζπκκαρίαο ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηηο εμειίμεηο ζην θππξηαθφ. Αθνξά θαηά βάζε ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Αηγαίν ζε πεξίπησζε πνιέκνπ κε δπλάκεηο εθηφο ηνπ ΝΑΣΟ, ζηε ζάιαζζα θαη εηδηθά ζηνλ ππεξθείκελν ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ. Ζ παξαγσγή αζθάιεηαο εθ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ πξνο ηνπο ιανχο είλαη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ηνπο. Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, ήηαλ είλαη θαη ζα είλαη ζην νξαηφ κέιινλ, ην ζέκα πνπ ζα δηακνξθψλεη ην επίπεδν αζθάιεηαο, ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο απνδεθηήο αζθάιεηαο, κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, κε ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ., ηελ δεκηνπξγία πιέγκαηνο θνηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο (Μ.Ο.Δ.), ην δηεξεπλεηηθφ δηάινγν ρσξίο αηδέληα, θαη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ Α/ΓΔΔΘΑ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ εληφο ηνπ ATH FIR, ζπκβάινπλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ καο ζρέζεσλ. Χζηφζν εθηηκάηαη φηη, κφλν ε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ε απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ δε 5

6 ζπγθξνηνχλ, κηα ειιεληθή ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή, γηαηί δελ αλαηξνχλ ηελ ηνπξθηθή ζπκπεξηθνξά θαη είλαη ππφ ακθηζβήηεζε πφζε αζθάιεηα κπνξεί αλ παξάγνπλ 2. Ο ελαέξηνο ρψξνο ηνπ Αηγαίνπ είλαη κέξνο ηνπ ζέκαηνο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, φπνπ απφ ην 1974 ε Σνπξθία έκπξαθηα θαη ζπζηεκαηηθά ακθηζβεηεί 3, κε πηήζεηο ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ ππεξάλσ ηνπ Αηγαίνπ, ηα φξηα ηνπ FIR Αζελψλ, θαη ηα ειιεληθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο 4. Ζ ηνπξθηθή πνιηηηθή ζην Αηγαίν, κε ηηο θαζεκεξηλέο πηήζεηο ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Οη ππεξπηήζεηο ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ, ζε ηφζε κεγάιε ζπρλφηεηα, θαηάθεξαλ λα επηθπξψζνπλ ηηο ηνπξθηθέο επηδηψμεηο ρσξίο λα ηνπο πξνζδψζνπλ λνκηθά εξείζκαηα. Ζ Διιάδα αληηκεησπίδεη ηηο πηήζεηο καρεηηθψλ ηνπξθηθψλ αεξνζθαθψλ κέζα ζην FIR ATH 5, κε κηα επηρεηξεκαηνινγία κε ηελ έθδνζε NOTAM 6,δηπισκαηηθψλ δηαβεκάησλ δειψζεσλ επηζήκσλ εθπξνζψπσλ θαη κηα πξαθηηθή αλαγλσξίζεσλ, αλαραηηίζεσλ (φπνπ είλαη αλαγθαίν) πνπ απνηππψλεηαη κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν ζην παξαθάησ θείκελν. Σελ 1 ε Μαξηίνπ 1998 δεκνζηεχζεθε επηζηνιή 7 ηνπ Έιιελα ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ πξνο ηνλ Σνχξθν νκφινγν ηνπ, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ απνηππψλνληαλ θαη ε κεζνδνινγία πνπ ε Διιάδα πξφθξηλε γηα ηελ επίιπζε ησλ εθθξεκνηήησλ κε ηελ Σνπξθία «αληί απηνχ, έρνπκε ππνδείμεη φηη ν κφλνο ηξφπνο πξνφδνπ, βξίζθεηαη ζηνλ λα απνδερηεί ε Σνπξθία λα ρεηξηζηεί ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα, κέζα ζην πιαίζην 2 Κνλζνιάθεο. ελαέξηνο ρψξνο ζην Αηγαίν, Αζήλα 2007,Αλαραίηεζε ζ.3. 3 Ρνδάθεο Υξήζηνο, Σν Γηεζλέο Ννκηθφ Καζεζηψο ηνπ Αηγάηνπ θαη ε ειιελνηνπξθηθή θξίζε, 1987 ζ Άγγεινπ Γηφθαξε (Σν δηεζλέο λνκηθφ θαζεζηψο ησλ πεξηνρψλ FIR),1991 ζ Πεξηνρή πιεξνθνξηψλ πηήζεσλ Αζελψλ, ιεηηνπξγηθή πεξηνρε πνπ ηδξχζεθε θαη επηηαγή ηνπ ANEX 11 θαη ηα φξηα ηνπ νπνίνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ 3 ε 1952 θαη 4 ε 1958 πεξηνρηθή ζχζθεςε αεξνλαπηηιίαο Δπξψπεο. 6 NOTICE to air men:έγγξαθν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αεξνπινΐα φπσο αεξνδηάδξνκνη, αζθήζεηο, αιιαγέο ζε ξαδηνβνεζήκαηα, ιεηηνπξγία αεξνδξνκίσλ θ.ι.π. 7 Δθεκεξίδα Σν Βήκα, 1 ε Μαξηίνπ

7 ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ θαη λα δνθηκάζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο, κε ηα λνκηθά κέζα ηα νπνία δηαζέηεη ην δηεζλέο δίθαην». Πξέπεη πξψηα λα εμεηάζνπκε πσο λνκηκνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία καο ζην δηεζλέο δίθαην θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή ζην FIR. Πφζν πηζηηθή είλαη ε επηρεηξεκαηνινγίαο καο, πνηα είλαη ε αξρή ζέζπηζεο θαη έιεγρνπ ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αέξνο, γηα ηηο πηήζεηο ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ ζην δηεζλή ελαέξην ρψξν. Οη παξάκεηξνη ηνπ δεηήκαηνο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ φπσο Οη ηνπξθηθέο ζηξαηησηηθέο πηήζεηο ζην FIR ATH θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηάζεζε ζρεδίσλ πηήζεο απφ καρεηηθά αεξνζθάθε, εθεί πξέπεη λα εζηηάζνπκε, ζηελ χπαξμε θαη ην αληηθείκελν ηεο δηέλεμεο 8. Ζ επηρεηξνχκελε επί ζεηξά εηψλ αχμεζε ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ηεο γείηνλνο κε ηελ επέθηαζε ηνπ αλαηνιηθνχ νξίνπ ηνπ FIR IST ζηνλ 25 παξάιιειν πνπ νπζηαζηηθά νξηνζεηεί ηε κέζε γξακκή ζην Αηγαίν. ηνπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνχο επίιπζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα δχν θξάηε. Ζ χπαξμε ζέιεζεο επίιπζεο θαη απφ ηα 2 κέξε. Δπίζεκε παξνπζίαζε ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ, ζέζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, ζα καο δψζεη ηε ζεσξεηηθή ππνδνκή γηα ηε βέιηηζηε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηελ πξνάζπηζε ησλ αξκνδηνηήησλ καο. Σα πθηζηάκελα φξηα ηνπ FIR ATH, πξνζδηνξίδνπλ θαη ηα φξηα ηεο «πεξηνρήο έξεπλαο θαη δηάζσζεο» SAR ATH. Γηαηί νη Σνχξθνη κε ηνλ ηνπξθηθφ θαλνληζκφ έξεπλαο θαη δηάζσζεο, αιιά θαη έκπξαθηα ηα ακθηζβεηνχλ; Γηαηί νη αξκφδηνη ηνπ ΔΚΔΓ 9 δειψλνπλ φηη πξέπεη ζην ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα θζάλνπλ πξψηνη; 8 Αιέμεο Ζξαθιείδεο(Άζπνλδνη Γείηνλεο) ζ Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο. 7

8 φρη κφλν γηαηί πξέπεη λα ζψδνπλ αλζξψπηλεο δσέο αιιά γηαηί πξέπεη αλ απνδεηθλχνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο εηνηκφηεηα θαη επάξθεηα ζε έλα ρψξν πνπ ηνλ ζεσξνχλ δψλε επζχλεο ηνπο Πνηα πξνβιέπεηαη, λα είλαη ε ζέζε ηελ Διιάδνο, ζηνλ εληαίν επξσπατθφ νπξαλφ; Πψο ζα εμειηρζεί, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ ΔΔΟ, ε αλάκεημε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία; Πψο νη ζηξαηησηηθέο αξρέο ζα ζπλεξγαζηνχλ ζην ζχζηεκα 10 «επέιηθηεο ρξήζεο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ» (Flexible Use of Airspace FUA); Δμαζθαιίδνληαη ηα φξηα ηνπ FIR 11 θαη SAR 12 Αζελψλ; ηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ ΔΔΟ πψο ζα εμειηρηεί, ην ζέκα ησλ ζρεδίσλ πηήζεο, απφ ηα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε; Πνηα αληαπφθξηζε βξίζθνπκε, φηαλ δηαηππψλνπκε δηακαξηπξίεο, ζηα δηεζλή Fora (NATO EE ICAO) γηα ηηο παξαβηάζεηο ηνπ FIR ATH απφ ηνπξθηθά ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε; Οη ζπλερείο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζα δπλακψλνπλ ηηο ζέζεηο καο θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ αληηπαιφηεηα θαη ηελ θξίζε, ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ, ζα βνεζήζνπλ ζηελ απεκπινθή ηεο άθξσο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο ζην FIR ATH. Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε, έλαληη ζηελ έληνλε ζηξαηησηηθή παξέκβαζε ηεο Σνπξθίαο, ζηνλ ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, είλαη αλαγθαίν, ε απνηξεπηηθή ηζρχο ηε ειιεληθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαηηνχκελε πνιηηηθή βνχιεζε, λα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία βαζίδεηαη ζε πξσηνγελείο πεγέο κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ην FIR ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Α4 Τπεξεζία Σνπξθίαο, Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 10 Μαξηάλζε Κιάδε (ζέκαηα δηθαίνπ ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ) ζ Γηφθαξεο Άγγεινο(δηεζλέο δίθαην ελαεξίνπ ρψξνπ-δηαζηήκαηνο) ζ Αδάκ Κ. (Οη νπξαλνί δελ είλαη θαη ηφζν δηθνί καο), Διεπζεξνηππία

9 ΤΠΑ, Δληαίν Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο Γηάζσζεο ΔΚΔΓ ζην Ληκεληθφ θαη εηδηθφηεξα ζην αεξνπνξηθφ ηκήκα ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψηα ην θαζεγεηή κνπ Πέηξν Ληάθνπξα γηα ηε βνήζεηά ηνπ, ηνλ κήλαξρν [ε.α] ηέιην Κνλζνιάθε γηα ην ρξφλν θαη ηηο γλψζεηο ηνπ πνπ κνπ δηέζεζε, ηελ Δπδνθία Φνπξλαηδνπνχινπ απφ ην Α4 ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξφζπκα κνπ έδσζε, απφ ηελ ΤΠΑ ην επηηειηθφ πξνζσπηθφ Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο Σκήκα Οξγάλσζεο Δλαέξηνπ Υψξνπ θαη εηδηθφηεξα ηελ Δθε Φνπληά,επραξηζηψ ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Αεξνπνξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΔΚΔΓ Κπξηάθν Γεκεηξάθνπια φπσο επίζεο ηνλ Ναχαξρν [ ε.α] Παλαγηψηε Γαιάλε. 9

10 Κεθάλαιο 1 ο Εναέπιορ σώπορ Διεθνήρ οπγανιζμόρ πολιηικήρ αεποποπίαρ ICAO Σςμβαηικό δίκαιο-σύμβαζη Παπιζίυν και Σύμβαζη Σικάγος Με ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα αλαγθάζηεθε λα ζεζπίζεη θαλφλεο ελαέξηα θπθινθνξίαο, ιφγσ ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Μέρξη ηφηε, ίζρπε, ε δηεζλήο πνιπκεξήο χκβαζε ησλ Παξηζίσλ (13 Οθησβξίνπ 1919) γηα ηε ξχζκηζε ηεο Δλαέξηαο θπθινθνξίαο. Άιιεο ζπκβάζεηο ήηαλ ε Ηβεξν-ακεξηθαληθή χκβαζε ηεο Μαδξίηεο (1926), ε Παλακεξηθαληθή χκβαζε ηεο Αβάλαο (1928) θαη ην Bαιθαληθφ χκθσλν (Διιάδα, Ρνπκαλία, Σνπξθία, Γηνπγθνζιαβία), χκβαζε Βνπθνπξεζηίνπ γηα ηελ ελαέξηα θπθινθνξία. Ο θαηαζηαηηθφο ράξηεο ησλ δηεζλψλ αεξνεπηθνηλσληψλ, ππνγξάθεηαη ην 1944 θαη είλαη ε χκβαζε ηνπ ηθάγνπ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 17 παξαξηήκαηα, ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξψλ. Ζ ζχκβαζε ηνπ ηθάγνπ ηδξχεη, ην 1944 ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Αεξνπνξίαο «International Civil Aviation Organization» κε έδξα ην Μφληξεαι, ν νπνίνο αλέιαβε ηε ραξαγή ησλ ελαέξησλ δηαδξφκσλ εληφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα θηλνχληαη ηα αεξνπιάλα. 10

11 Πεπιοσέρ πληποθόπηζηρ πηήζευν FIR Ο ICAO θαη ε ζχκβαζε ηνπ ηθάγν, ρσξίδνπλ ην ζχλνιν ηεο πδξνγείνπ, ζε πεξηνρέο πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ(fir) αθφκε θαη ηνπο σθεαλνχο θαη ηνπ δχν πφινπο, παγθφζκηα απηή ραξηνγξάθεζε ζε πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο έρεη ζηφρν ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. Ο εζληθφο θαη δηεζλήο ελαέξηνο ρψξνο έρεη ρσξηζηεί ζε ελλέα 13 πεξηνρέο αεξνλαπηηιίαο 14 (Δπξψπεο 15, Μέζεο Αλαηνιήο 16, Αζίαο / Δηξεληθνχ 17 Αθξηθήο, Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη Καξαηβηθεο 18, Νφηηαο Ακεξηθήο, Βφξηνπ Αηιαληηθνχ θαη Βνξεηνακεξηθαληθήο πεξηνρήο 19 ), θάζε πεξηνρή πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ (FIRs), ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ αλαιακβάλνπλ γεηηνληθά θξάηε, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αζθαιή πηήζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ. χκθσλα κε ην παξάξηεκα 11 (Annex 11 Chapter 1 Definitions) Πεξηνρή Πιεξνθφξεζεο Πηήζεσλ (FIR) είλαη κηα ελαέξηα πεξηνρή πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, κέζα ζηελ νπνία παξέρνληαη ππεξεζίεο ελαέξηα θπθινθνξίαο θαη ππεξεζίεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Ζ ζχκβαζε ηνπ ηθάγνπ δηέπεη ην θαζεζηψο ησλ πεξηνρψλ πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ FIR θαη εηδηθφηεξα ηα παξαξηήκαηα 11 θαη 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζε αξκνλία ηφζν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηθάγνπ, φζν θαη κε ηνπο αεξνλαπηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη κε ηε κνξθή παξαξηεκάησλ ν ICAO. Οη ζπζηάζεηο πεξηνρηθψλ δηαζθέςεσλ αεξνλαπηηιίαο (RAN Meetings) θαη νη πεξηνρηθέο ζπκθσλίεο αεξνλαπηηιίαο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ICAO παξ. 11θαη 2 (2.1.2 Note 1), πξνζδηνξίδνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 13 Κιάδε Μαξηάλζε (ζέκαηα δηθαίνπ ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ)ζ «Air Navigaiton Plan, European Regions» ICAO Doc Air Navigation Plan Middle East Region, ICAO,Doc 9708 ibid. 17 Air Navigation Plan Africa-Indian Ocean Region, ICAO, Doc Air Navigation Plan Caribbean and South American Regions,ICAO,Doc Air Navigation Plan-North Atlantic, North American and Pacific Regions ICAO

12 Σα FIRs πεξηιακβάλνπλ, εζληθφ ελαέξην ρψξν, ή κέξνο δηεζλνχο ελαεξίνπ ρψξνπ θαη εζληθνχ (Annex 11,21.3). ε θάζε FIR παξέρνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ππεξεζίεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο (Annex 11,213) Γηα αζθαιή δηαθίλεζε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 11 (22. Objectives for the air traffic services). H αξκφδηα αξρή εληφο ησλ FIRs, αζθεί έιεγρν ελαεξίνπ θπθινθνξίαο, παξέρεη πιεξνθνξίεο πηήζεο, έξεπλαο θαη δηάζσζεο γηα αεξνζθάθε, πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Σν παξάξηεκα 11 ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηθάγν (Annex 11 Air Traffic Services) θαη ην παξάξηεκα 2 (Annex 2 Rules of the air 20 ) θαζνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ελαεξίνπ θπθινθνξίαο «θαλφλεο αέξνο θαη ππεξεζίεο ελαεξίνπ θπθινθνξίαο» ( Procedures of the air navigation services) Rules of the air and air traffic services, PANS-RAC ICAO Doc 4444 θαη ζηηο Πεξηνρηθέο πκπιεξσκαηηθέο Γηαδηθαζίεο (Regional Supplementary Procedures-Rules of the air and air traffic services) SUPPS ICAO Doc 7030, φπσο απηέο ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ αεξνλαπηηιίαο (air navigation plan, European region, ICAO Doc 7754). Κπιηήπια οπιοθέηηζηρ πεπιοσών πληποθόπηζηρ πηήζευν Ζ νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ FIR γίλεηαη κε βάζε ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ελαέξηα θπθινθνξίαο ( Annex 11,2.9). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ FIR θαη ησλ νξίσλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ησλ πεξηνρηθψλ δηαζθέςεσλ αεξνλαπηηιίαο (RAN Meetings) κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ICAO ζηε βάζε δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ησλ πεξηνρηθψλ ζπκθσληψλ αεξνλαπηηιίαο (Regional Air Navigation Agreements), (Annex 11,2.1.2 θαη Annex 2,2.1.2). Oη πεξηνρηθέο ζπκθσλίεο 20 Γηφθαξεο Α.δηεζλέο δίθαην ελαεξίνπ ρψξνπ δηαζηήκαηνο.ζ.65 12

13 αεξνλαπηηιίαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 11 θαη 2 (2.1.2,Νote 1), αλαθέξνληαη ζε ζπκθσλίεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην ζπκβνχιην ηνπ ICAO ζηε βάζε, θαηαξρήλ ζρεηηθήο ζχζηαζεο κηαο πεξηνρηθήο δηάζθεςεο αεξνλαπηηιίαο. Σν θξάηνο θαη ε αξκφδηα ATS Αξρή πνπ έρεη ηελ επζχλε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ηεο πεξηνρήο FIR, νθείινπλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ παξαηήκαηνο 11 γηα ηελ αζθαιή θαη θαλνληθή δηαθίλεζε φισλ ησλ αεξνζθαθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ θαζψο θαη ηελ έξεπλα θαη δηάζσζε ησλ αεξνζθαθψλ κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ ζχκβαζε ηνπ ηθάγν ζηα άξζξα 49 θαη 54 θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ICAO κε ηα παξαξηήκαηα 2 θαη 11 θαζνξίδεηαη ε εμνπζία θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ICAO γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξηνρψλ FIRs, ησλ νξίσλ ηνπο «θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο». Δπίζεο κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαζνξίδεηαη ε δηθαηνδνζία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ICAO, γηα ηελ θαηάηκεζε ηνπ ζπλνιηθνί ελαεξίνπ ρψξνπ ηεο πδξνγείνπ ζε πεξηνρέο αεξνλαπηηιίαο. Κάζε κηα πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ FIRs ε νξηνζέηεζε θάζε πεξηνρήο αεξνλαπηηιίαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ απφ ηελ επηηξνπή αεξνλαπηηιίαο (Air Navigation Commission ANC) θαη ηε γξακκαηεία ηνπ ICAO. ε θάζε πεξηνρή αεξνλαπηηιίαο ζπλέξρεηαη, ε κηθηή αξκνδηφηεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηεο επηηξνπήο αεξνλαπηηιίαο θαη ησλ πεξηνρηθψλ ζπλδηαζθέςεσλ αεξνλαπηηιίαο, γηα λα ζπληάμεη ηα πεξηνρηθά ζρέδηα αεξνλαπηηιίαο (Regional Air Navigation Plans) Γηφθαξεο Α. δηεζλέο δίθαην ελαεξίνπ ρψξνπ θαη δηαζηήκαηνο ζ

14 Οπιζμόρ ηηρ Απμόδιαρ Απσήρ Σα αεξνζθάθε είηε βξίζθνληαη ζηνλ ελαέξην ρψξν, ηνπ θξάηνπο ηεο εζληθφηεηαο ηνπο, είηε ζην δηεζλή ελαέξην ρψξν,είηε ζηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν ηξίηνπ θξάηνπο, ππφθεηληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο λενιφγεζεο ηνπο. Σν άξζξν 12 ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηθάγνπ, νξίδεη ηηο αξκφδηεο αξρέο επζχλεο, θάζε θξάηνπο γηα ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ αεξνλαπηηθψλ θαλνληζκψλ απφ ηα αεξνζθάθε,φπνπ θαη αλ απηά βξίζθνληαη. Γηα ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ αέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο 2 θεθάιαην 1 ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηθάγνπ, γηα ηα αεξνζθάθε, πνπ πεηνχλ ζην δηεζλή ελαέξην ρψξν,αλαγλσξίδεηαη σο ελδεδεηγκέλε αξρή ε αξρή ηνπ θξάηνπο λενιφγεζεο, ελψ γηα ηηο πηήζεηο πάλσ απφ ηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν,είλαη αξκφδηα ε αξρή ηνπ θξάηνπο,πάλσ απφ ην νπνίν πεηνχλ ηα αεξνπιάλα θαη φρη ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηα ζήκαηα. Αξκφδηα αξρή ATS 22 ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 11 ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηθάγν, ππνδεηθλχεηαη γηα κελ ηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν, απφ ην θξάηνο πνπ αζθεί εμνπζία γηα δε ην ηκήκα ηνπ δηεζλνχο ελαεξίνπ ρψξνπ, εληφο πεξηνρήο FIR απφ ην θξάηνο πνπ έρεη ηε δηθαηνδνζία παξνρήο ππεξεζηψλ ATS. Όζν αθνξά ηηο πηήζεηο, πάλσ απφ ηκήκαηα ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο ζην παξάξηεκα 2 ηεο ζχκβαζεο δηάηαμε ζχκθσλα κε ην πεξηνρηθφ ζρέδην αεξνλαπηηιίαο, εγθεθξηκέλν απφ ην ζπκβνχιην ηνπ ICAO ηελ επζχλε παξνρήο ππεξεζηψλ ελαεξίνπ θπθινθνξίαο, «αξκφδηα αξρή ATS είλαη ε πξνζήθνπζα αξρή ε νπνία έρεη επηιέγεη απφ ην θξάηνο επζχλεο παξνρήο ππεξεζηψλ ATS». Ζ δηάηαμε πνπ πξνζηέζεθε ζην παξάξηεκα 2 ην 1972 κε ηελ ηξνπνινγία 14 θαηνρπξψλεη ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ, γηα ηηο πηήζεηο αεξνζθαθψλ ζε ηκήκαηα ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο απφ ην θξάηνο ηνπ νπνίνπ θέξεη ηα ζήκαηα ην αεξνζθάθνο ζηελ αξκφδηα αξρή ATS ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο FIR. Ζ πεξηθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην θξάηνο 22 Σν παξάξηεκα 11 πηνζεηήζεθε απφ ην ζπκβνχιην ηνπ ICAO ζηηο 18/5/1950 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1/10/1950, κέρξη ζήκεξα έρεη αλαζεσξεζεί 13 θνξέο. 14

15 λενιφγεζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ATS κηαο πεξηνρήο, FIR ζθνπφ έρεη ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, ηελ νκνηφκνξθε θίλεζε ησλ αεξνζθαθψλ, εληφο ησλ δηεζλψλ αεξνδηαδξφκσλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη δηεζλείο αεξνκεηαθνξέο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο, πεξηνξίδνληαη ζε ηερληθά θαη επηρεηξεζηαθά ζέκαηα, γη απηφ ζεσξνχληαη, φηη δε δηαζέηνπλ θακηά δηαθξηηηθή επρέξεηα,εθφζνλ παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο αέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο 2 δελ επηηξέπνληαη. Όκσο νη δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο 11 παξέρνπλ, δηθαηνδνζίεο κεγάινπ εχξνπο ζηνλ έιεγρν ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ζε δηεζλή ελαέξην ρψξν εληφο πεξηνρήο FIR. 15

16 Κεθάλαιο 2 ο Οπιοθέηηζη FIR Αθηνών Ο ICAO ην 1948, βάζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηθάγνπ, ράξαμε ηνπο αεξνδηαδξφκνπο ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ θαη αλέζεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ππεξεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.). ηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο (Παξίζη ) θαη ηεηάξηεο (Γελεχε 1958) πεξηνρηθψλ ζπλδηαζθέςεσλ αεξνλαπηηιίαο Δπξψπεο, έγηλαλ νη νξηνζεηήζεηο, ησλ FIRs ηεο πεξηνρήο αεξνλαπηηιίαο ηεο Δπξψπεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Second Middle East Regional Air Navigation Meeting (Istanbul October-November 1950), έγηλε ε νξηνζέηεζε ησλ FIRs Athinai θαη Istanbul. To final report 2.1 πξνο ην ζπκβνχιην νξίδεη φηη, απφ ηε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία θαη ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία,δφζεθαλ νη ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ FIRs, ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηνπο, δπηηθψλ γηα ηελ Σνπξθία, αλαηνιηθψλ γηα ηελ Διιάδα. Οη δνζείζεο ζπληεηαγκέλεο ζπκπίπηνπλ απφιπηα. To final report θαη ε πεξηερφκελε ζηα ζεκ. 21 Recommendation No 1 εγθξίζεθαλ νκφθσλα απφ ην ζπκβνχιην ηνπ ICAO ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οη ζπζηάζεηο πξνο ην ζπκβνχιην ήηαλ νκφθσλεο, ζπλεπψο ππήξρε θαη ε ζπγθαηάζεζε ηεο Σνπξθίαο. πγρξφλσο κε ηηο ίδηεο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, νξηνζεηήζεθαλ θαη νη πεξηνρέο επζχλεο, γηα έξεπλα θαη δηάζσζε, ηα φξηα ησλ νπνίσλ ζπκπίπηνπλ, κε ηα αληίζηνηρα φξηα ησλ FIRs. ηo report ζην πξνο ην ζπκβνχιην, ηε ηεηάξηεο πεξηνρηθήο δηάζθεςεο αεξνλαπηηιίαο ηνπ 1958,θαηά ηελ νξηνζέηεζε ηνπ FIR ATH, νη ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ λαπηηθνί πνπ δεκνζίεπζε ε 23 Boroy O. Ozalp «sources of friction in greek Turkish relations, the Aegean Dispute» ELIAMEP. 16

17 Διιάδα ην 1955 πνπ πεξηέρνπλ ηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξσπατθή Σνπξθία θαη δείρλνπλ ηα φξηα ηνπ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ ζηα 10 λαπηηθά κίιηα. Σν ειιεληθφ FIR ραξάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε πεξηνρηθή ζπλδηάζθεςε αεξνλαπηηιίαο Δπξψπεο θαηά κήθνο, ηεο ρεξζαίαο γξακκήο ζπλφξσλ ηεο Διιάδνο κε ηελ Αιβαλία, Γηνπγθνζιαβία, Βνπιγαξία, Σνπξθία. ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, απφ ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ έσο ην Καζηειφξηδν, αθνινχζεζε ηε γξακκή πνπ ζπκπίπηεη κε ηα φξηα ηεο αηγηαιίηηδνο δψλεο Διιάδαο-Σνπξθίαο. Απφ ην Καζηειφξηδν ε νξηνζεηηθή γξακκή αθνινπζεί, λνηηνδπηηθή θαηεχζπλζε, γηα λα θαηαιήμεη ζην 34 ν Παξάιιειν, απφ εθεί θαηεπζχλεηαη δπηηθά θάησ ηεο Κξήηεο, ζην Ληβπθφ πέιαγνο θαη θζάλεη ζηνλ 19 ν Μεζεκβξηλφ, αλεβαίλεη βφξηα αθνινπζψληαο ην Μεζεκβξηλφ απηφ, θηάλεη αλνηρηά ηεο Κέξθπξαο, φπνπ ζπλαληά ην FIR ηεο Ηηαιίαο. Απφ εθεί ζηξέθεηαη αξηζηεξά ζηνλ 41 ν Παξάιιειν ζηα βαιθαληθά ζχλνξα. Αλαθνξηθά κε ην χςνο ειέγρνπ, ην ιεγφκελν θαηψηεξν FIR θαιχπηεη κηα πεξηνρή, απφ ηε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο σο ηα πφδηα (7.500 κέηξα) θαη ην αλψηεξo FIR (UIR), απφ ηα πφδηα σο ην άπεηξν. Σν ειεγρφκελν ελαέξην ηκήκα (Controlled airspace) είλαη σο ηα πφδηα ή κέηξα. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο νξηνζεηήζεηο, πνπ έγηλαλ δεθηέο απφ ην ζπκβνχιην ηνπ ICAO,ε «αξκφδηα αξρή» ηνπ FIR ATH,αλέιαβε ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, γηα ηηο πηήζεηο πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ, ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή ελαέξην ρψξν. Μνλαδηθή αξκφδηα αξρή ηνπ FIR Αζελψλ δειαδή ην Air Traffic Control Center (ATCC) είλαη ε ειιεληθή ππεξεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.) κε επίγεην θέληξν ειέγρνπ ηεο πεξηνρήο ην αεξνδξφκην Αζελψλ (Διεπζέξηνο Βεληδέινο). Σν Γεθέκβξην ηνπ 2003 ππνγξάθεθε ζην πιαίζην ηνπ ICAO ζην Παξίζη ηειηθή ζπκθσλία (LOA) κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο «γηα ηελ ελαέξηα 17

18 θπθινθνξία ζην δίθηπν αεξνδηαδξφκσλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε θαη λέν δίθηπν αεξνδηαδξφκσλ». χκθσλα κε ηελ ζπκθσλία απηή ην FIR Αζελψλ δηαζέηεη 15 λένπο πξφζζεηνπο αεξνδηαδξφκνπο ζε χςε αλψηεξα θαη θαηψηεξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αεξνπνξηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, εηδηθφηεξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 18

19 Κεθάλαιο 3ο Αμθιζβηηήζειρ από ηην Τοςπκία οπίυν και απμοδιοηήηυν ηος FIR ATH Ιζηοπικό αμθιζβηηήζευν Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θάλεθε φηη ην ζέκα ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ, ζα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν, ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθφξα ηελ θπξηαξρία, ζηνλ έιεγρν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δχν παξάθηησλ ρσξψλ. Απφ ην 1974 ην δήηεκα έιαβε ζνβαξέο δηαζηάζεηο ηφζν ζε δηκεξέο, φζν θαη ζε Ναηντθφ επίπεδν, εληαγκέλν πιένλ ζην πιαίζην ηεο ζηαδηαθά θιηκαθνχκελεο αλαζεσξεηηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο, γηα ακθηζβήηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Αηγαίνπ. ηηο 6 Απγνχζηνπ 1974 ε Σνπξθία μεθηλάεη δπλακηθά, ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ FIR ATH. Ζ αλαζεσξεηηθή ηεο πξφζεζε,εθδειψλεηαη έκπξαθηα κε ηελ έθδνζε ηεο NOTAM 714, ε νπνία φξηδε κνλνκεξψο, ηε κεηαηφπηζε ηελ αλαηνιηθήο νξηνζεηηθήο γξακκήο ηνπ FIR ATH πεξίπνπ ζηε κέζε ηνπ Αηγαίνπ ζηνλ 25 ν Μεζεκβξηλφ, παξάιιεια κε ζθνπφ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ ηεο, φζνλ αθνξά ηνλ ελαέξην ρψξν, ηνπ Αηγαίνπ ε Σνπξθηά μεθηλά ζπζηεκαηηθή ακθηζβήηεζε κε πηήζεηο ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ, ππεξάλσ ηνπ Αηγαίνπ, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα. Eπίζεο θάλεη παξαζηάζεηο γηα ην ζέκα κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζε δηεζλή forα NATO, ICAO, IMO. Ζ Διιάδα ζεσξψληαο, φηη παξαβηάδεηαη ην θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο ζηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ ηεο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηνλ ICAΟ, αληηδξά κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο. Με ηελ άξζε ηεο NOTAM 714 απφ ηελ 19

20 Σνπξθία ην 1980, ε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηνπξθηθή πξνζπάζεηα δηρνηφκεζεο ηνπ Αηγαίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ιήμαζα. Όκσο ζηελ νπζία, δελ έρεη εθιείςεη εληειψο, γηαηί εμαθνινπζεί αλ πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα, ε άιιε πηπρή ηεο δηαθνξάο, πνπ πεγάδεη απφ ηε ηαθηηθή ησλ «παξαβάζεσλ ηνπ FIR ATH» κε πηήζεηο ηνπξθηθψλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ. Ζ Διιάδα δεηάεη ζρέδηα πηήζεο απφ ηα πνιεκηθά αεξνζθάθε ηεο Σνπξθίαο, πνπ εηζέξρνληαη ζην FIR ηεο Αζήλαο, ε ηνπξθηθή πιεπξά αξλείηαη λα ηα ππνβάιεη, κε απνηέιεζκα ηηο αλαγλσξίζεηο ησλ ηνπξθηθψλ αεξνζθαθψλ απφ ηα ειιεληθά πνιεκηθά αεξνζθάθε θαη ηηο άθξσο επηθίλδπλεο αλαραηηίζεηο θαη εκπινθέο. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο αζθάιεηαο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο ζην Αηγαίν, δελ απέδσζαλ, παξφιε ηελ ειιεληθή ππνζηήξημε ηεο εληαμηαθήο πνξείαο ηεο Σνπξθίαο, ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο, ην δηεξεπλεηηθφ δηάινγν ρσξίο αηδέληα θαη πξαθηηθά γηα ηα δεηήκαηα ζην Αηγαίν κε ην δηάινγν κεηαμχ ησλ Α/ΓΔΔΘΑ γηα ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ,εληφο ηνπ FIR ATH. To πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη 24. Ζ πνιηηηθή ηεο απαίηεζεο ππνβνιήο ζρεδίσλ πηήζεο, γηα ηα πνιεκηθά αεξνζθάθε πξνέθπςε απφ ηηο ζπλερείο παξαβάζεηο ηνπ ειιεληθνχ FIR απφ ηνπξθηθά καρεηηθά θαη ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ ελαέξηα θπθινθνξίαο πνπ βαζίδεηαη ζην παξάξηεκα 11 ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηθάγνπ. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο είλαη εκθαλέο κέζσ ησλ δηπισκαηηθψλ δηαβεκάησλ ηελ έθδνζε NOTAMs θαη αλαθνηλψζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ φηη ππάξρεη κηα πξαθηηθή αλαγλσξίζεσλ θαη αλαραηηίζεσλ. Γηα ηηο αλαγλσξίζεηο ησλ ηνπξθηθψλ αεξνζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 24 Ρνδάθεο Α. Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζ

21 ειιεληθή πνιεκηθή αεξνπνξία αθνινπζνχληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πξνζέγγηζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ICAO ΑΝΝΔΥ 2 θαλφλεο αέξνο. Σν γεγνλφο ηεο άξλεζεο ησλ ηνπξθηθψλ αεξνζθαθψλ νδεγεί ζηηο εκπινθέο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Οη Σνχξθνη ηζρπξίδνληαη, φηη αληηδξνχλ επεηδή νη Έιιελεο πξψηνη αλαιακβάλνπλ επηζεηηθή ζηάζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο θαη αληηδξνχλ ιφγσ απηνάκπλαο. Ζ πάγηα ζέζε ηελ ειιεληθήο πιεπξάο είλαη φηη: είκαζηε ππέξ ησλ λφκηκσλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ θαζνξίζεη ην εδαθηθφ-ελαέξην θαζεζηψο ζηελ πεξηνρή θαη θαιεί ηελ Σνπξθία γηα ηελ επίιπζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ, λα θηλεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ. Θέζειρ ηυν δύο κπαηών Τοςπκικέρ θέζειρ Σν ελαέξην θαζεζηψο ηνπ Αηγαίνπ, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο, δελ ηθαλνπνηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο. Σν Αηγαίν είλαη πεξηνρή, φπνπ έρνπλ έλλνκα δηθαηψκαηα σο παξάθηηα θξάηε θαη ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία,ηα νπνία έλλνκα ζπκθέξνληα άπηνληαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη νηθνλνκίαο. Υξεζηκνπνηψληαο θαηαρξεζηηθά ηα δηθαηψκαηα ηεο, ε Διιάδα ζην Αηγαίν, πξνζπαζεί λα εκθαλίζεη ην Αηγαίν ζαλ ειιεληθή ιίκλε, φπσο ε απαίηεζε θαηάζεζε ζρεδίνπ πηήζεο εληφο ηνπ FIR ATH. 21

22 Γελ ππάξρεη ζπκθσλεκέλε, ζπλνξηαθή γξακκή Διιάδαο- Σνπξθίαο ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν 25. Δλληνικές θέσεις Σν ππάξρνλ status quo ζηνλ ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά θαη δε δέρεηαη φηη ππάξρεη δήηεκα ελαεξίνπ ρψξνπ θαη ζπλεπψο δήηεκα γηα ην FIR ATH. Οη ειιεληθέο ζέζεηο είλαη 26 : Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, απαηηείηαη πνιηηηθν-ζηξαηησηηθφο ζπληνληζκφο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζχκβαζε ηνπ ηθάγν εθαξκφδεηαη θαη ζηα θξαηηθά αεξνζθάθε. Δίλαη ππνρξεσκέλα εθηφο ησλ πνιηηηθψλ θαη ηα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε, λα θαηαζέηνπλ ζρέδηα πηήζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο θαη γηα ιφγνπο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Σν εδαθηθφ θαζεζηψο ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηα αλαηνιηθά φξηα ηνπ FIR ATH είλαη θαηαγεγξακκέλν ζηηο ππάξρνπζεο δηεζλείο ζπκθσλίεο. Σα ζχλνξα Διιάδαο-Σνπξθίαο πξνζδηνξίδνληαη, απφ δηεζλείο ζπλζήθεο (Έβξνο Γσδεθάλεζα) θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο-ζπλζήθεο αθνινπζείηαη ε κέζε γξακκή Turkish Statement 18 Apr 02 DG 02 Main Planning Conference. 26 Πξαθηηθά ζπζθέςεσλ ζρεδίαζεο αζθήζεσλ ΝΑΣΟ θαη ζπζθέςεσλ NATMC (NATO AIR TRAFFICMANAGMENT COMMITTEE) 27 Μαξηάλζε Κιάδε, Θέκαηα ελαεξίνπ ρψξνπ ζ

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΑΞΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΑΞΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΑΞΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΘΕΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΟΥΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΛΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΥΗ (ΠΒ)-ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ Ζ θαηάξξεπζε ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ζεακαηηθή βειηίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο. Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο. Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Δπξπβηάδεο Μάξηνο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο : Γηάλλαξνπ Θενράξε (ΜΘ/08007) Σίηινο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα