Research in Traffic Engineering in the NTUA. Academic Years to

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Research in Traffic Engineering in the NTUA. Academic Years 1988-89 to 1992-93"

Transcript

1 Τεχν. Χρον.- Α, 1994, Τόμ.14. Τrί~χ. 3 Tech. C'hron.-A, Grcccc, 19Υ4, Vol. 14, Ν ο 3 Ενημερωτικό ΆρΟρο Revίe"'' Arιίcle Ερευνητικές Εργασίες Κυκλοφοριακής Τεχνικής στο ΕΜΠ. Ακαδημαϊκά έτη έως και Μέρος 2. Δημόσιες Συγκοινωνίες, Κυκλοφοριακή Ροή, Χαρακτηριστικά Κυκλοφορίας και Χρηστών, Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών I.M. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Συνοψίζεται το αντικείμενο και τα κί1ρια σηιπερίιυματα της Ερευνητική; προσπίιοι:ια; που ~: γινε,ωτά τα τελευταία 5 χρόνια στον Τομiα Μπαφορι;Jν -...αι Συy... οινωνιακτίς Υποδομ1iς τιη~ ΕΜΠ. στην περιοχt] της Κυκλοφοριακίις Τεχνι,...3ις. Η :τροωτ<iοηα αυτή fγινε ιπα πλαίοια χρηματοbοτούμενων ερευνητικών fργων αλλιί. Χιιι της :τρογραμματιομt':νης έρευνας :του εκτελείται μέσω διbαχτορικών και δl"ιλωματι-..ιιijν ΕργασιιiJν, Οψiηων και αοκiισηj)ν. Στο δεύτερο αυτό μέρος του άρορου εξετίιζεται ειδικίπερα η ι:ψγνηπ...:ri Fργωτi.α ιπις περιοχές των Δημόσιων Συγκοινωνιών της Κυκλοq:ορια... 1]ς Ροiι;. των Χαρακτηρωπ,...,ι;Ιν Κ υκλοφορία; και Χρηστών χαι τη; Διαχείριση ; ΣυιπημΛτων :νiπαφορι;ιν. Research in Traffic Engineering in the NTUA. Academic Years to Part 2. Public Transport, Traffic Flow, Traffic and Users' Characteristics, Transportation System Management Abstract J.M. FRANTZESKAKIS The article summarizes the contents and maίn conclusions ofthc rcscarch effort carricd out during thc last 5 yenrs in the Department ot Transportation Plannίng and Engineering of the National Technical Uniνcrsity of Athens (NTUA) in ιhe :πea οι Traffic Engίneering. This effort \ov'as madc within the framework of rescarch contracts Hs well cιs oj prograιnmed research work carrίed out through doctoral and diploma theses and \\'Orkslιop~. Ί'his second part of the artίcle presents the researclι \.νork carried out in thc arcas of Public Tr<:ιn~porl, Τπι!Ίϊc Flo\\'. Traffic and Users' C~hιιπκteristics and τransportation Systcm Manngement. Υ:rωβλtjΟηκ.ε: ΥΥ4 ΈΊΗ'Ι" δι κτή: )!)4 8ιιhmittι d: Μα}' 24, ]1)94 Ααιψtι (i:}ιιl}' 6,1994

2 224 Τεχν. Χρον. -Α, 1994, Τόμ.14, Τεύχ ΕΙ.ΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή συνοψίζει το αντικείμενο, το σκοπό και τα κύρια συμπεράσματα των ερευνητικών εργασιών που έγιναν σε θέματα Κυκλοφοριακής Τεχνικής κατά τα τελευταία πέντε ακαδημαικά έτη ( έως ) στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Τμήματος Πολ. Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Στο 11ρώτο μέρος της εργασίας, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Νο 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1994 των Τεχ1ιικών Χρονικών - περιοχή Α (1), δόθηκε μιά γενική εικόνα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του E.M.n. σε θέματα Κυκλοφοριακής Τεχνικής και παρουσιάστηκαν συνοmικά οι διάφορες ερευνητικές εργασίες στην περιοχή της Οδικής Ασφάλειας. Στο δεύτερο αυτό μέρος παρουσιάζονται οι εργασίες που έγιναν κατά την ίδια περίοδο στις περιοχές των Δημόσιων Συγκοινωνιών και Κuκλοqχ:φιακής Ροής των Χαρακτηριστικών της Κυκλοφορίας και των Χρηστών και της Διαχείρισης Συστημάτων Μεταφορών. Σε ένα τρίτο (τελι:υταίο) μέρος θα εξετασθούν οι περιοχές της Σηματοδότησης, της Στάθμευσης και των Περ4~αλλοντικών Επιmώσεων της Κυκλοφορίας. Οπως και στο πρώτο μέρος τοο άρθρου, για εκείνες τις εργασίες που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν σύντομα δημοσιεύσεις δίνεται μια απλή αναφορά ενώ για τις υπόλοιπες περιγράφονται σύντομα το αντικείμενο, ο σκοπός και τα κύρια συμπεράσματα, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορεί να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στον συγγραφέα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (τηλ , , FAX ). Στις αναφορές δίνονται όλες οι δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμr-:όσια κ.λ.π. των εργασιών οι οπάες παρουσιάζονται στο άρθρο. Επί πλέον, στον Πίνακα στο τέλος του πρώτου μέρους του άρθρου, αναφέρθηκαν οι διπλωματικές εργασίες Κυκ~οφοριακής Τεχνικής, οι οπάες είτε περατώθηκαν είτε ανατέθηκαν και εκπονούνται κατό την εξεταζόμενη περίοδο Αναφορές σ' αυτές γίνονται στο κείμενο με τον αύξοντα αριθμό τους και το χαρακτηριστικό ΔΕ (Διπλωματική Εργασία), π.χ. (ΔΕ 26). 2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.1 Στατιστική Ανάλυση και Σχεδιασμός μιας Λεωφορειακής Γραμμής Το φθινόπωρο του 1989 α φοιτητές του 9ou εξαμήνου του τμήματος Πολ. Μηχανικών πρα~ματοποίησαν, στα πλαίσια θέματος που είχε σαν αντικείμενο τη διερεύνηση των παρc~μέτρων που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό μιας λεωφορειακής γραμμής, μετρήσεις στην κυκλική γραμμή ap. 8 Λ. Αλεξάνδρας - Ακαδημία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (τρό;\λευ). Κατά τις μετρήσεις που έγιναν μεταξύ 7.00 και από 21 ομάδες των 4-5 φοιτητών, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τους καθαρούς χρόνοuς διαδρομής μεταξύ στάσεων, τους χρόνους παραμονής στις στάσεις, τον αριθμό των επιβιβαζομένων και αποβιβαζομένων επιβατών ανά στάση κλπ. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία έγινε μια εργασία (ΔΕ 101) με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εξυπηρέτησης (αξιοπιστία, μείωση

3 Tech. ('hron.-a, Grccce, 1994, \'οι. 14, Ν ο χρόνοu αναμονής στη στάση κλπ) της γραμμής aυτής και γενικότερα μιας λεωφορειακής γραμμής. Η εργασία περιλαμβάνει καταρχήν μια βιβλιογραφική ανασκόπιση όπου παρουσιάζονται 32 σχετικές εργασίες κυρίως σε θέματα αξιοπιστίας της προσφερόμενης εξυπηρέτησης (serνίce reliability) και διαφόρων μοντέλων που προτάθηκαν κατά καιρούς για την περιγραφή του τρόπου συμπεριφοράς των λεωφρ:φείων κατά μήκος ενός δρομολογίου. Στη συνέχεια γίνεται μια ανάλυση των στοιχείων των μετρήσεων από όπου προκύmοuν πίνακες και διαγράμματα όπου δίνεται μια σαφής εικόνα λειτουργίας της γραμμής (π. χ. Σχήμα 1) και εντοπίζονται ορισμένα κρίσιμα τμήματα της διαδρομής ΧΡΟΝΟΣ 20 ΠΑΣΗΣ 15 (δλ) DWELL τι ΜΕ (sec) " 8 ΜΕΣΗ τjμη AνERAGE VALUE ~ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΌΚΛΙΣΗ ST ANDARD DEVIA τι ΟΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Η ΑΣΗΣ - ΝΑΜΕ OF STOP ΣΧΗΜΑ 1. Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση Χρόνου Παραμονής στις Εξεταζόμενες Στάσεις. FJGURE 1. Mean Value and Standard Deνiation of DweJJ τime at Stoρs. Τέλος γίνονται προτάσεις για βελτιώσεις όπως π.χ. η έναρξη δρομολογίων κατευθείαν από κάποιο από τα προβληματικά σημεία της διαδρομής (π. χ. Πλ. Κάνιγγος) αντί της Πανόρμου. 2.2 Επιmώσεις από την Εφαρμογή της Ειδικής Λωρίδας Κυκλοφορίας για Λεωφορεία και Τρόλλευ. Εξετάσθηκε (ΔΕ 127) το τμήμα της οδού Β. Σοφίας με κατεύθυνση προς Σύνταγμα μεταξύ των διασταυρώσεών της με τις οδούς Ριζάρη (Σταθμός 1) και Σέκερη (Σταθμός 2). Αναλύθηκαν::

4 226 Τεχν. Χρον. -Α, 1994, Τόμ.14, Τεύχ. 3 α. Τα αποτελέσματα των ειδικών μετρήσεων που έγιναν από τον ΟΑΣ πριν και μετά την εq:aρμογή της ειδικής λωρίδας για λεωφορεία και τρόλλευ κατά τις οποίες καταγράφηκαν όλ:1 τα λεωφορεία και τρόλλευ που περνούqαν από τους παραπάνω δύο σταθμούς στην περίοδο β. Tc. αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλοφορίας (σύνολο, σύνθεση, στρέφουσες κινήσεις} του ΥΠΕΧΩΔΕ στο εξεταζόμενο τμήμα πριν από την εφαρμογή. γ. Τcι αποτελέσματα ειδικών μετρήσεων με κασσετόφωνο που έγιναν στα πλαίσια αυτής της ε"γασίας στους παραπάνω δύο σταθμοιjς, μετά την εφαρμογή της ειδικής λωρίδας. Τα στοιχεία καταγράφηκαν ανά όχημα σε βάση δεδομένων (dbase 111 plus) και έγινε επεξφγασία και σύγκριση των κυκλοφοριακών φόρτων, χρόνων διαδρομής και ταχυτήτων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων "πριν" και "μετά" την εφαρμογή της ειδικής λωρ(δaς. Ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων σε ΜΕΑ (Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων} στην εξεταζόμενη περίοδο από μειώθηκε μετά την εφαρμογή της λωρίδας κατά 21.5%. Τα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα μειώθηκαν κατά 30.5% γεγονός που δείχνει τη μείωση της χρήcrης τους λόγω του περιορισμού των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 2 αλλά και λόγω της προτίμησής του κοινα.j προς τα ευνοιμένα λεωφορεία και τρόλλευ. Μκρότερη (22.2%) ήταν η μείωση των Τ ΑΞΙ ενώ παρεμεινε σταθερός ο αριθμός των δικύκλων τα οποία, λόγω της ευε~ιξίας τους, επηρεάστηκαν ελάχιστα από τη μείωση των λωρίδων. Μικρή μείωση παρουσίασαν και τα λεωφορεία (4%} και τρόλλευ (2.4%). Οι ταχύτητες λεωφορείων και τρόλλευ aυξήθηκαν σημαντικά μετά την εφαρμογή της λωρι:δας ενώ μειώθηκαν σημαντικά οι τυπικές aποκμσεις στους χρόνους της λωρίδας διaερομής και αυξήθηκε έτσι η αξιοmστία των δρομολογίων. Συγι<εκριμένα για τα λεωφορεία ο μέσος όρος ταχυτήτων για όλη την εξεταζόμενη περίοδο από αυξήθηκε από 8.7 σε 10.3 χλμ/ώρα δηλαδή κατά 18%. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση κατά την περίοδο , από 6.6 σε 10 χλμ/ώρα, δηλαδή κατά 53%. Μεγαλύτερες ήτα-.ι και οι αυξήσεις για τα τρόλλευ: συνολικά από 7.7 σε 9.7 χλμ/ώρα (260fo) και για την nερ:οδο από 6.5 σε 10.0 (54%). θα ηρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ πριν από την εφαρμογή του μέτρου υπήρχε μια σημαντική mιί.ιση της ταχύτητας των λεωφορείων κατά την περίοδο , μετά την εφαρμογή υπάρχει μια σταθερή ταχύτητα για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, όπως φαίνεται και από το σχt;μα 4. Αντίθετα η διαφοροποίηση των ταχυτήτων εξακολουθεί να είναι έντονη στα επιβατικά αυτοκίνητα (I.X. και ΤΑΞΙ), όπως φαίνεται στα ανάλογα (αλλά με διαφορετική κλίμακα ταχυτήτων) σχήματα 3 και 2. Στc' ίδιο θέμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει αντίστοιχη αξιόλογη ανάλυση που έγινε από τον ΟΑΣ (2) από όπου προκύmει ότι η ελάχιστη ταχύτητα διαδρομής των Μέσων Μαζικής Με rαφοράς κατά την περίοδο αιχμής αυξήθηκε από 4.5 σε 11 χλμ/ώρα ενώ η αντίστοιχη ταχύτητα των Ι.Χ. και ταξί μειώθηκε από 4.0 σε 3.0 χλμ/ώρα.

5 Tcι:h. C'hJΌn.-A. Grt'ecc. 1994, Vol. 14. Νο Επιλογή Μεταφορικού Μέσου Στον τομέα της επιλογής μεταφορικού μέσου έγιναν δύο εργασίες, μια για τη μετάβαση και επιστροφή από τον αερολιμένα του ελληνικού (Δ.Ε. 111) και μια για την rφοαστιακή διαδρομή Αθήνας-Χαλκίδας (Δ.Ε. 119). Για τη μελέτη των μετακινήσεων προς και από τον Αερολιμένα του Ελληνικού πραγματοποιήθηκε από 18/5 έως 1/6/1990 και μεταξύ των ωρών και δειγματοληπτική έρευνα στο δυτικό και ανατολικό αερολιμένα, χωριστά για τις aφίξεις και τις αναχωρήσεις. Συμπληρώθηκαν 618 πλήρη ερωτηματολόγια aφίξεων για 1512 επιβάτες οι οποίοι aντιπροσώπευαν το 22% των 6888 αφίξεων της περιόδου που έγινε η έρευνα και 585 πλήρη ερωτηματολόγια αναχωρήσεων για 1272 επιβάτες (16%). Εγινε καταχώρηση των απαντήσεων σε βάση δεδομένων (dbase 111 +) από όπου προέκυψε μια σειρά διαγραμμάτων και πινάκων παρουσίασης των αποτελεσμάτων (βλέπε παραδείγματα Σχ. 5 και Σχ.6). Επί πλέον έγινε ανάλυση παραγόντων για τον καθορισμό των κριτηριών βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του μέσου μεταφοράς και ανάλυση διακριτικότητας για την ανάπτυξη στοχαστικού προτύπου επιλογής του μέσου μεταφοράς. I 30 ~- ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜΙΩΡΑ) SPEEO 25 I 2()'-- " (ΚΜΙΗR) " ΩΡΑ- HOUR ΣΧΗΜΑ 2 Ταχύτητες IX μετά την εφαρμογή της λωρίδας για λεωφορεία F/GURE 2 Speeds of priνate passenger cars after the implementation of the bus lane ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜΙΩΡΑ) ",., SPEED 10 (ΚΜΙΗR) ΩΡΑ- HOLJR ΣΧΗΜΑ 3 Ταχύτητες Ταξί μετά την εφαρμογή της λωρίδας για λεωφορεία FIGURE 3 Sρeeds of Taχis after the implementatίon of the bus lane

6 22R Τεχv. Χρον.- Α. 1ΨJ4. τι'ψ. 14, Τεί1χ. J ΓΑΧΥΤΗΤΑ ΧΛΜΙΩΡΑ) Sf'EED (KMIHR) ΩΡΑ- HOLI< ΣΧΗΜΑ 4 Ταχύτητες Λεωφορείων Π ρόλλευ μετά 111ν εφ::ιρμογή της λωρίδας FIGURE 4 Speeds of Buses Πrolley-buses after the implementation of the bus lane Η ανάλυση παραγόντων εντόπισε τρεις παράγοντες βάσει των οποίων γίνεται η εmλογή μέσου. Ο πρώτος συντίθεται από τις μεταβλητές: απόσταση, κόστος {ανά άτομο), χρόνος διαδρομής και δυνατότητα χρήσης δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. Ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει τις μεταβλητές: mήση (εσωτερικού ή διεθνής), αεροσταθμός και εθνικότητα μετακινούμενου. Ο τρίτος παράγοντας περιλαμβάνει δύο μεταpλητές: το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των μετακινουμένων και το ποσοστό των ανδρών στο σύνολο των ατόμων πα.ι μετακινούνται μαζί \εwφοpεiα θuses 21. Αλλ α 6.1 Οthιιι Λεwφορεια " (DδΓJγαl) Pιιuengers cers (.-iverι) BJses 155 Ι.Χ (εnιβάτες) p8$s C8f$ (p uengerι) ΑΝΑΧΩΡΗΙΕΙΙ ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΗΑΘΜΟΥ DEPARn.RES EASTERN TERMINAL ι.χ ιοδηvοί) Pa$1ιιngoιs c.ar6 (άi~erg) ι.χ. (εnιβάπς) pass C8ΓS (pasι.engerιι) ΑΦIΞΕΙΙ ΑΝΑ ΤΟΛIΚΟΥ ΑΕ ΡΟΗ ΑΘΜΟΥ ARRΙVALS EASTERN TERMΙNAL Τ οupιστικά 3.2 Touris1 bus,, 7 Αλλα Olhιιr I.X. (oδγjydi) P'!'ssengσrs ca" (dny~γ8) I Χ (επιβάτες) pass. car5 (paιιer.gerι.ι ΑΝΑΧΩΡΗΙΕΙΣ ΔΥ1ΊΚΟΥ ΑΕΡΟΗΑΘΜΟΥ DEPARTLI<.ES WESTERN TERMINAL ΛtωφσρtιQ βι.ιsιιs Β. 9 Λtωιγ Ολuμπιακι'\ς Βuι.eι of Ο.Α. 1. ΤοupιστJ~ό ' ' Τ ouriιl buιιιιι '' 32.5 I.X (tπjβό.τtς) ΑΦΙ::ΕΙΙ ΔΥ11ΚΟΥ ΑΕΡΟΗΑθΜΟΥ ARRIVALS WESTERN TERMINAL Αλλ α 13 Othe Ι. Χ. (οδι1γοί) Pιι3~engers c.rι pιιιi. cιιrs (pιιιιengιιrs) (drivσrι) ΣΧΗΜΑ 5 Αναλυτική Κατανομή Επιβατών ανά Μέσο Μεταφοράς (%) FIGURE 5 Detailed Distrίbutίon of Passengers by Mode (%)

7 Tcch. CΊποn.-Α, Greccc, 1994, Vol. 14. Ι\" ο I i %1 40%' 20% I i u -~ Λεωφορεία Busιιs IX επιβατ. κά Passenger cars ίαξι Taxιs 0% Αvα.τρλικόι: Αrρ~ Αναχωρήσεις Αφίξεις f.asjern Termιna! Departures Arriνals Δι.ι::rι.κόc.Α~ός Αναχωρήαεις Αφίξεις.WOatem_IΔun.ιnal Departures ArJiνals ΣΧΗΜΑ 6 Σ.υνοmική Κατανομή Επιβατών ανά Μέσο Μεταφοράς (Λεωφορεία, I.X., Ταξί) FIGURE 6 Consolidated Distribution of Passengers by Mode (Buses, Priνate cars, Taxis) Για τη μελέτη των μετακινήσεων στην προαστιακή διαδρομή Αθήνας-Χαλκίδας έγιναν έρευνες ερωτηματολογίου κατά τον Οκτώβριο του Την Πέμmη 3/10 από 5.30 έως διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο με απαντητικό φάκελλο στους οδηγούς ΙΧ κατά τη διέλευσή τους από τα διόδια Σχηματαρίου. Την Πέμmη 17/10 aπό 6.25 έως έγινε η έρευνα στο σιδηρόδρομο με ερωτήσεις προς τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Τέλος την Πέμmη 17/10 από 5.30 έως έγινε η έρευνα στα λεωφορεία με ερωτήσεις προς τους επιβάτες κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σταθμό πριν την αναχώρηση. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν για κάθε μιά από τις παραπάνω τρεις έρευνες σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των ατόμων που ταξίδευσαν κατά την ι'δια περίmωση (μέγεθος πληθυσμού Ν) φαίνεται στον πίνακα 1. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται και το απαιτούμενο ελάχιστο δείγμα ν για επίπεδο σημαντικότητας α=ο.ο5, απόλυτο σφάλμα e=0.05 και συντελεστή μεταβλητότητας δ=ο.26, σύμφωνα με τον τύπο: (1) όπου z σταθερά κανονικής κατανομής ΠΙΝΑΚΑΣ 1 TABLE 1 Απαιτούμενο και Πραγματοποιημένο Δείγμα Ερευνας Ερωτηματολογίου Required and Actual Sample of the Questionnaire Surνey Μέσο Αριθμός Ατόμων που Απαιτούμενο Αριθμός Ατόμων που Mode Ταξίδευσαν Δείγμα Ερωτήθηκαν Number of Persons Required Sample Number of Persons TraveJiing Questionned Ν IX-PASSENGER CAR TPAINO - TRAIN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - BUS ν

8 230 Τεχν. Χρον. ~Α, 1994, Τ< ψ. 14, 'lέύχ. 3 Τα αποτελέσματα της έρευνας καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων (dbase 111) από την οποία προέκυψε μια σειρά διαγραμμάτων και πινάκων παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Πα~ιδείγματα τέτοιων διαγραμμάτων δίνοvται στα Σχήματα 7, 8, 9 και 10. Επί πλέον έγινε ανάλυση συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών και ανάλυση διακριτικότητας ώστε: να προσδιορισθούν οι μεταβλητές με βάση τις οποίες γίνεται η επιλογή του μέσου. Η τελειjταίa, εφαρμοζόμενη για την κατανομή των μετακινήσεων μεταξύ σιδηροδρόμου και λεωφορείων για όλους τους σκοπούς μετακίνησης, έδωσε ποσοστό επιτυχίας 91%. Ιδιαίτερη προτίμιση προς το τραίνο παρουσιάζουν όσοι μετακινούνται για εργασία και γενικά όσοι μετακινούνται συχνότερα ενώ ο χρόνος και το κόστος μετακίνησης και η προσιτότητα του σταθμού επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή ανάμεσα στα δύο μέσα. φγασlα wαk 26.7n. προσωηικtο;; uηοθtσεις ο.γορtς peιsonnel bussiness, shopping TPAINO TRAIN σπcυδtς educalion 1..61' ~~:e( '5.53"1. ψvχαγωγlα τουρισμός recreatlon lourism προσωπικtς αγορtς personnel bussίnl!ss, slιopplng εργασ(α work 17.98' ' σπουδές educalion ίιλλος oll-!eι ε,..ι.sί. ψuχαγωγlα 3 23Τ. πιupισμδς ()"/, recr~a\ioιι 8 σrίοιιδtς lourιsm ~S.<!ι"Ιιο educalion προσωπικές ΙJΠοθtσεις αγορές p!!rsonnel bussiιιess, shapplng I. Χ PASSENGER CAR ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ BUS ΣΧΗΜΑ 7 Σκοπός Μετακίνησης FIGURE 7 Trip Purpose

9 Tech. Chron.-A, Greece, 1994, Vo1.14, Ν ο ΠΡΟ!ΕΛΕΥ!Η ARRIVAL ΑΠΟΧΩΡΗ!Η DEPARTLRE σvνr:"ιβάτης μοτοσυιιλr:τα car paasengιιr 6 3\%1iQ 91% motorcyclιι ~ 01% Λεωφοpεlα κ τ ΕΛ 9 Bυses ΚΤΕ L πεζός 29.73% walking τραiνο τrain πεζός walking 56.75%,~,=~~?' 11:~%._LY τραινο τrαιν 6 75% αστι11ό λεωφορειο υrban bυsιs μοτοσυκλtτα σvνδυοσμός τουλάχιστον δύο μtσ:~% comblnιιtion of allιιast lwo modes επ 1.+4της" 12 95% σuν ~' ~Ιιr pb5sii"!j8': πεζός wallιi1b. 13 % 7.91% ταξί 11 63% taχi ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ DUS ΛΕΩΦΟΡΕIΟ BL!S ΣΧΗΜΑ 8 Μέσο Πρόσβασης στον Σταθμό FIGURE 8 Access Mode to the terminal Ι. Χ, pa"ιιngιιr car 2<1.15% άλλο othιιr 8""' TPAINO τrain I.X, passenger cιιr 51.Be% ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ BUS λεωφορr:ιο boo 18 _ 75 " οννrπιβάτης ι::ar passenger I.X. PASSENGER CAR ΣΧΗΜΑ 9 Εναλλακτικό Μεταφορικό Μέσο FIGURE 9 Alternative Mode

10 232 Τε ν. Χρον. -Α, 1994, Τόμ. 14, Τε.ύz. 3 κα&ημrpινά daily 12 23% 43.01% IX PASSENGER CAR ΛFΞΟΦΟΡΕΙΟ BUS όχι πολύ τακτικά no\ VO!!Y ollen 35.13% 1PAINO 1RΑΙΝ.'!:ΧΗΜΑ 10 Συχνότητα Μετακίνησης ι=ιgure 10 τrip Freqυency :2.4 Μεθοδολογία υπολογισμού χιλιομετρικού κόστους και προσδιορισμού κομίστρου rαξί ; ακολουθοί.ιμενη σήμερα πρακτική για τ-ον προσδιορισμό του κομίστρου είναι aπλοποιητική και ~ανθασμένη. Εγινε μία εργασία υπολογισμού του πραγματικού χιλιομετρικού κόστους των ταξί vια την περιοχή της Αθήνας (3), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πάγιες και μεταβλητές δαπάνες vιa διάφορες κατηγuρίες ταξί ανάλογα με τον κυβισμό της μηχανής, το είδος καυσίμου και τη χ,ώρα προέλευσης. Ο προσδιορισμός του κομίστρου μιας ''τυπικής διαδρομής" και, βάσει αυτού, των επί μέρους,jεγεθών που διαμορφώνουν το κόμισrρο (σημαία, μονή-διπλή διαδρομή κλπ), έγινε με τις μεθόδους του εσωτερικού δείκτη απόδοσης (IRR) και των εισροων - εκροων (cash flow). Η πρώτη μέθοδος έδειξε ότι το κόμιστρο της "τυπικής διαδρομής" έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που ίσχυε κατά την περίοδο της μελέτης κατά 14% και η δεύτερη κατά 36%. 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ 3.1 Διεpεύνηση Διασποράς Φαλάγγων Οχημάτων Η διασπορά μιας φάλαγγας οχημάτων κατά μήκος μιας διαδρομής αποτελεί τη βάση πολλών υπολογισμών στον τομέα της κυκλοφοριακής ροής. Π.χ. η διασπορά μιας φάλαγγας η οποία έχει ομαδοποιηθεί σε μία πρόσβαση εν6ς σηματοδοτούμενου κόμβου και ελευθερώνεται με την έναρξη της πράσινης ένδειξης του σηματοδότη χρησιμοποιείται σαν βασικό δεδομένο για τον υπολογισμό της συντονισμένης σηματοδότησης ενός δικτύου οδών με το πρόγραμμα TRANSYT ή άλλα παρόμοια. Διερευνήθηκε η τελευταία αυτή περίπτωση διασποράς και οι συνθήκες ή οι παράγοντες που επιδρούν σ' αυτή (Δ.Ε 112). Χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν σε τέσσερα ειδικά επιλεγμένα οδικά τμήματα οδών 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (Αλίμου, Πειραιώς) και 3

11 Tech. Chron.-A. Greece, 1994, Vol. 14, Νο λωρίδων ανά κατεύθυνση (Κατεχάκη, Κηφισίας) με τη βοήθεια βιvrεοσκόπισης σε διατομές σε αποστάσεις από 140 μ. μέχρι και 400 μ. κατάντη σηματοδοτοuμενων κόμβων. Για την πρόβλεψη της διασποράς εφαρμόστηκε καταρχήν η μέθοδος διάχυσης του Pacey για τρεις υποθέσεις κατανομής των χρόνων διαδρομής: τροποποιημένη κανονική, κανονική και αντίστοιχη μετρηθείσα δειγματική κατανομή. Και στις τρεις περιmώσεις αποδείχθηκε με το κριτήριο χ2 πως η μέθοδος Pacey μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά τη διασπορά σε επίπεδο σημαντικότητας Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο επαναληπτικός τύπος του Robertson ο οποίος έδωσε επίσης ικανοποιητική πρόβλεψη μόνο με τροποποιημένους συντελεστές Κ και C. Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι τιμές αυτές σε σύγκριση με εκείνες που προτείνονται από τον Robertson για την Μ. Βρετανία (4) και το NCHRP 233 για τις ΗΠΑ (5). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύγκριση Τιμών Συντελεστών Κ και C τον Robertson, του NCHRP 233 και της ΠαροUσας Μελέτη TABLE 2 Comparison of Values of coefficients Κ and C of Robertson, of NCHRP 233 and of the Present Study Λωρίδες οδού Ι Μελέτη κ c Traffic Lanes I Study Οδοί τριών λωρίδων - Three lane roads Robertson NCHRP Παj>Ούσα Μελέτη - Present study Οδοί δύο λωρίδων - Τ wo lane roads (μικρό ποσοστό φορτηγών - small Ρ trucks) Robertson NCHRP Παρούσα Μελέτη - Present Study Οδοί δύο λωρίδων - Two lane roads (μεγάλο ποσοστό φορτηγών - large Ρ trucks) Robertson NCHRP na.ρούσα Μελέτη - Present study Στο Σχήμα 11 φαίνονται, για δύο διατομές της λεωφόρου Κηφισίας, τα προφίλ που παρατηρήθηκαν σε σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν από την εqχlpμογή των μεθόδων Pacey και Robertsαn (Κ=Ο.85, C=0.25). Ορισμένα από τα συμπεράσματα της παραπάνω εργασίας παρουσιάστηκαν και στη συνάντηση που έγινε το 1991 στο Λονδίνο σχετικά με την τεχνολογία της Κυκλοφοριακής Τεχνικής (6). 3.2 Αποδεκτοί κρίσιμοι χρονικοί διαχωρισμοί (gaρs) και κρίσιμα χρονικά κενά (lags). i: Εγινε μια σχετική δημοσίευση (10). Βλέπε και τμήμα 4.2. του παρόντος άρθρου.

12 234 Τεχν. Χρον. -Α, 1994, Τόμ.14, Τεύχ. 3 :ο~ , - ROBERTSON PACEY E. dj..ull.jllllillillilllli.lljulill::c::::..._.ll 1 ι" ι ΠΑΡΑ ΤΗ ΡΟΥΜΕΝΟ 0 OBSERVED ΔΙΑΠΗΜΑΤΑ (διuτερόλεπτσ) τιμε DIST ANCE (sec~ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦ!ΣΙΑΣ- ΔΙΑΤΟΜΗ 3. KIFISIAS AVE- SECτtON 3 ~ w u z w ~ σ w ~ w ~ Ι ~ ο z χ > w 30 ::s ΞΟ ι~ ι ο Γ "- - r- ':- ::- ::- / 11-t, Ι i ~~ ~'~--~ PAC ΕΥ ι ~ ',, - ROBERTSON 1 - i/:, ~ r -"""""'J:t.ιι_;i~WDJ.jj_~l.LW.lillW~iuι ο nυ,h J:""'J: ~=-- fιιι..t ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ο ~ OBSERVED 10.5?t:: :::: - ~....) ΔΙΑΠΗΜΑΤΆ (δευτφόλειη-α) TIME DISTANCE (sec} 4C.5 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦ!ΣΙΑΣ - ΔΙΑΤΟΜΗ 2 KIFISIAS AVE - SEGτiON 2 ΣΧΗΜΑ 11 Σύγκριση παρατηρηθέντων προφίλ με προβλέψεις Pacey - Robertson (Κ=Ο.85, C=0.25) FIGURE 11 Comparison of obserνed profιles witl1 those of Pacey - Robertson (Κ=Ο.85, C=0.25)

13 Tech. Chron.-A, Greecc. 1994, Vo1.14, Νο 3 23) 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΠΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΠΩΝ 4.1 Σύστημα Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας ΣΠΟΚ Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο "Σύστημα Πληροιrκ:>ριών Οδικής Κυκλοφορίας - ΣΠΟΚ - Αθήνας" που είχε περιγραφεί στο προηγούμενο ανάλογο άρθρο για τις ερευνητικές εργασίες στο ΕΜΠ (7, σελ. 143) και εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1990 η τελική έκθεση (8) στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α. Η μεθοδολογία δημιουργίας ενός συστήματος γεωγραφικής περιγραφής και απεικόνισης του κύριου οδικού δικτύου της Πρωτεύουσας με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό και αρίθμηση κόμβων, συνδέσμων και κυκλοφοριακών ρευμάτων όλων των σηματοδοτούμενων κόμβων. β. Η ομαδοποίηση των τμημάτων του κύριου οδικού δικτύου με την κατάλληλη μεθοδολογία ταξονομικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά κάθε τμήματος όπως π.χ. τους κυκλοιrκ:>ριακούς φόρτους (ετήσια μεταβολή, μηνιαία και ωριαία διακύμανση, σύνθεση κλπ). γ. Η μεθοδολογία προσδιορισμού συντελεστών γεωγραφικής και διαχρονικής επεκτασης των κυκλοφοριακών φόρτων από τις υφιστάμενες μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. δ. Τυποποιημένες μέθοδοι ανάκλησης χαρακτηριστικών στοιχείων και γραφική απεικόνιση των σχετικών αποτελεσμάτων υπό διάιrκ:>ρες μορφές και κλίμακες. ε. Η περιγραφή των σχετικών προγραμμάτων Η/Υ και η εφαρμογή τους σε ένα πιλοτικό έργο που καλύmει την περιοχή Ν. Σμύρνης- Ν. Κόσμου. στ. Προτάσεις για την ολοκλήρωση της Τράπεζας Στοιχείων Κυκλοφοριακών Φόρτων και του όλου Συστήματος Πληροιrκ:>ριών Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για τον συντονισμό και σύνδεση του ΣΠΟΚ με τα αντίστοιχα ευρωπαικά συστήματα πληροφοριών. Στα πλαίσια του παραπάνω ερευνητικού έργου εκπονήθηκε μία διπλωματική εργασία με θέμα την ομαδοποίηση των αρτηριwν της Πρωτεύουσας ως προς τη μηνιαία διακύμανση και την εκτίμηση της ΕΜΗΚ από την ΜΗΚ επιλεγμένων μηνών (Δ.Ε. 95). 4.2 Χαρακτηριστικά Χρηστών - Συμπεριφορά Οδηγών Δημοσιεύτηκαν δύο εργασίες σε θέματα συμπεριιrκ:>ράς οδηγών. Στην πρώτη (9) εξετάζεται η συμπεριιrκ:>ρά των οδηγών όσον αφορά την ταχύτητα οδήγησης σε υπεραστικές οδούς της Ελλάδος. Εγιναν από 200 μετρήσεις ταχυτήτων ελεύθερης ροής σε κάθε ένα από 58 επιλεγέντα καμπύλα τμήματα τριών υπεραστικών οδών 2 λωρίδων κυκλοφορίας καθώς και στις γειτονικές ευθυγραμίες των τμημάτων αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταχύτητα λειτουργίας Vas παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την καμπυλότητα και την εmθυμητή ταχύτητα. Οι υπόλοιπες παράμετροι που εξετάστηκαν (επίκλιση, πλάτος λωρίδας, πλάτος ερείσματος και μήκος καμπύλης) δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην ταχύτητα επί των καμπύλων τμημάτων.

14 23ό Τιχν. Χρον. -Α, 1Υ94, Τ(ψ. l4, Τεί1χ. 3 Στη δεύτερη εργασία (10) αναπτύχθηκαν μέθοδοι για τον αναλυτικό υπολογισμό του αποδεκτού κρίσιμου χρονικού διαχωρισμού μεταξύ δ1jο διαδοχικών οχημάτων (gap) και του αποδεκτού κρίσωου χρονικού κενού μεταξύ του χρόνου άφιξης ενός οχήματος του δευτερεύοντος ρεύμ1j.τος στο σημείο διασταύρωσης και του χρόνου διασταύρωσης της διαδρομής του από το πρώτο όχημα τω κυρίου ρεύματος (lag). Εγινε χρr'ιση υφιστάμενων στοιχείων κατανομής και αποδοχών χρονικών διαχωρισμών. Η ανάλυση διέκρινε τις περιmώσεις όπου οι χρονικοί ααχωρισμοί (gaps) και τα χρονικά κενά (lag) θεωρούνται τα ίδια και τις περιπτώσεις όπου θεωρούvται διάφορα. 4.3 Χαρακτηριστικό Τουριστικών Λεωφορείων Νομού Αττικής. Μέσω ερωτηματολογίου σuγκεvτρώθηκαν, από ένα τυχαίο δείγμα 50 τουριστικών γραφείων του νομού Αττικής με ιδιόκτητα λεωφορεία, στοιχεία για τον αριθμό των ιδιόκτητων και νοικιαζόμενων λεωφορείων, τον αριθμό των μόνιμων και εποχιακών οδηγών, το aπασχολούμενο διοικητικό προσωπικό, τις κατηγορίες χρήσεων και τα διανυόμενα χιλιόμετρα. Για δύο aπό τα γραφεία aυτά συγκεντρώθηκαν και όλα τα αναλυτικά δρομολόγια για το έτος Τα τουριστικά γραφεία μπορεί να χωρισθούν σε εκείνα που aσχολούνται με γενικό τουρισμό δηλαδή με έλληνες και αλλοδαπούς που κινούνται εντός και εκτός Ελλάδος και σε εκε(νa που aσχολούνται αποκλειστικά με αλλοδαπό τουρισμό. Τ α συνηθέστερα δρομολόγια εκτελούνται εvτc.ς της Αττικής από τους κεντρικούς συγκοινωνιακούς σταθμούς προς τα ξενοδοχεία και τανcιπaλιν και από τα ξενοδοχεία προς τους αρχαιολογικούς χώρους σε ακτίνα συνήθως μέχρι 250 χλμ. Από το δείγμα των 50 τουριστικών γραφείων προέκυψαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά μεγέθη για τα οποία ετοιμάστηκαν και διαγράμματα συχνότητας. Πlf'Ψ\ΚΑΣ 3 Χαρακτηριστικά Λεωφορείων και Προσωπικού Τουριστικών Γραφείων (Δείγμα 50 Γραφείων) TAE LE 3 Bus and Personel Characteristics of Tourist Offices (Samρle of 50 offices) Μέ'ι εθος ~ Size Μέσος Ορος Ελάχιστο Μέγιστο Aνerage Minimum Maximum Α. APIΘMOI ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ: NUMBERS PER OFFICE Λεω~eεία - Buses Β 2 28 Μό\'Lf:!οι Οδ!]yοί - Permanent driνers Επσχιακοί οδο.~οί - Seasonal driνers Διοι.κητικό προσωπικό - Administrative ~~r:;onnel Β. ΔΕΙΚτΕΣ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: IND\CES PER BUS Μό ιιμοι οδηγ_οί - Permanent driνe~s Εποχιακοί ο~ί Seasonal drivers Διοικητικό προσωπικό - Administratiνe personnel Διανυό~ενα Atλtό[:!εre:a ~ Kms traνel\ed

15 T~ch. C.'hroπ.-A, Grcccc. J!J94, VoJ. 14, Νο Από την επεξεργασία των δρομολογίων του έτους 1899 για τα δύο τουριστικά γραφεία προέκυψαν τα παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Χαρακτηριστικά Μεγάθη δύο Επιλεγέντων Τουριστικών Γραφείων TABLE 4 Characteristic Values for two Selected Tourist Offices ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 OFFICE 1 OFFICE 2 Αριθμός μετακινήσεων λεωφορείων Number of bus trips Μετακινηθέντες επιβάτες- Passenger triρs Κατανομή μετακινήσεων ανά σκοπό Trip dis1ribu1ion by purpose Εργαζόμενοι - Work ο 5% Εκδρομές - Excursions 16% 25% =ενογήσεις (1) Guided tours (1) 9% 17% Μεταβιβάσεις (2) Transfers (2) 75% 53% Κατανομή Μετακινήσεων ανάλογα με ιδιοκτησία λεωφορείων Triρ distribution according to bus ownershiρ Ιδιόκτητα - Owned 56% 47% Μισθωμένα - Rented 44% 53% (1) Οργανωμένες περιηγήσεις μέσα στην Πρωτεύουσα, εruσκέψεις σε Ακρόπολη και διάφορα Μουσεία. (1) Organized guided tours in the Capital, νisits to Acroρolis and νarious Museums. (2) Από συγκοινωνιακούς σταθμούς προς τα ξενοδοχεία και τανάπαλιν. (2) From transρort terminals to hotels and νise-νersa. 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5.1 Εξοικονόμιση Ενέργειας στις Μεταφορές Τον Ιούλιο του 1992 εκδόθηκε η τελική έκθεση του ερευνητικοο εργου "Διερεύνηση των Ενεργειακών Συντελεστών του Τομέα Μεταφορών με στόχο την Εξοικονόμιση Ενέργειας" που είχε ανατεθεί τον Μάρτιο του 1991 από το ΥΒΕΤ στον Τομέα ΜΣΥ του ΕΜΠ στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος VALOREN (11). Η Εκθεση αυτή που παρουσιάστηκε σε ημερίδα που έγινε στο ΕΜΠ: α. Αναλύει και παρουσιάζει την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και διαπιστώνει τα κενά στον υφιστάμενο τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. β Συνοψίζει τις μεθόδους και τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα γιc. την εξοικονόμιση ενέργειας στις μεταφορές και τις δυνατότητες που προσφέρcιν γι' c:.:τό το σκοπό οι νές τεχνολογίες.

16 23Χ Τεχν. Χρον. -Α, 1994, Τόμ. 14, ΤεΊ!χ..1 γ. Προσδιορίζει συγκεκριμένες επεμβάσεις που κατευθύνοvται προς ορισμένους χρήστες και επιχειρήσεις, από τις οποίες αναμένεται ότι θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας. Στα Σχήματα 12 και 13 δίνεται, για την περίοδο , η εξέλιξη της συμμετοχής των εθνικιl>ν μεταφορών στην εσωτερική κατανάλωση ενέργειας και υγρών καυσίμων αντίστοιχα. Στον Πίνακα 5 συνοψίζονται ορισμένα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμισης ενέργειας στις χερσαίες μόνο μεταφορές από τα οποία μπορεί να προκύψει εξοικονόμιση ενέργειας τόννων ισοδυνάμου πετρελαίου ανά έτος, δηλαδή μείωση της κατανάλωσης κατά περίπου 11%, με οικονομικό όφελος άνω των 100 εκατ. δολλαρίωv. 5.2 Ανάπλαση Περιοχής Κατοικίας Κάτω Πατησίων Μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου για την ανάπλαση κεντρικών περιοχών κατοιιcίας που ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στον Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ (12) μελετήθηκε η uφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση στην περιοχή κατοικίας Κάτω Πατησίων- και έγιναν προτάσεις για τον περιορισμό της διαμπερούς κυκλοφορίας, την ιεράρχιση του οδικοίι δικτύου, την οργάνωση της εσωτερικής κυκλοφορίας και την επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης. Οι προτάσεις βασίστηκαν σε ανάλυση που έγινε σε παλιότερη διπλωματική εργασία (Δ.Ε. 70). 5.3 Παραβόσεις των Περιορισμών του Εσωτερικού Δακτυλίου Συγκεντρώθηκαν, από τα στελέχη που φυλάσσονται στο αρχείο της Τροχαίας 3225 παραβάσεις "Δακτυλίου'' που καταγράφηκαν κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 1990 στο Δήμο Αθηναίων (Δ.Ε. 121). Η καταχώρηση έγινε σε βάση δεδομένων με χρήση προσαρμοστικού (interf<3ce) που φτιάχτηκε εξαρχής σε turboprojog. Εγινε στατιστική ανάλυση των παραβάσεων με σκοπό τη διερεύνηση της χωρικής κατανομής, της κατανομής τους ανά μήνα, ημέρα και ώρα κλπ., που έδωσε τα παρακάτω κύρια συμπεράσματα: α. Η αστυνόμευση του δακτυλίου δεν είναι συστηματική, με εξαίρεση ορισμένα σημεία (Γ. Πουλοπούλου, κόμβος Ακροπόλεως, Τριών Ιεραρχών). β. Σε σημεία όπου υπάρχει συστηματική αστυνόμευση η χρονική κατανομή των παραβάσεων δε\' ακολουθεί την κατανομή των κυκλοφοριακών φόρτων. γ. Ο αριθμός των παραβάσεων μειώνεται προς το καλοκαίρι λόγω χαλάρωσης της aστυνόμευσης. δ. Η παραβίαση των ορίων του δακτυλίου ακολουθεί μία ομοιόμορφη κατανομή ανά ημέρα, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδος. ε. Γε\'ικά η ανάλυση δείχνει ότι ο καταγαρφόμενος αριθμός παραβάσεων εξαρτάται κυρίως απ() τις δυνατότητες aστυνόμευσης οι οποίες δεν επιτρέπουν την καταγραφή όλων των παραβατών.

17 Tech. Chron.-A, Greece. 1994, Vol. 14, ;ι...) ο Πη'yή 10, Source: 10 ΣΧΗΜΑ 12 FJGURE 12 Συμμετοχή των Εθνικών Μεταφορών στην Εσωτερική Κατανάλωση Ενέργειας Contribution of National τransport to Jnternal Consumption of Energy 2000 ο 1970 ΕτΗ YEARS Πηγή: 11. Source: 11 ΣΧΗΜΑ 13 Συμμετοχή των Εθνικών Μεταφορών στην εσωτερική κατανάλωση υγρών καυσίμων FIGURE 13 Contribυtion of National τransport to lnternal Consumption of liquid fuels.

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Χερσαίες Μεταφορές TABLE 5 Energy Conserνation Measures in Land Transport ~ 0,20 0,37... (>1. 0,00 I 0,03 I μεγάλη δαπάνη I r-:ι :>< c ;;. " :;:: ~ "" --' Ο Source : (11) ~

19 Teι:h. Chron.-A. Grcece, 1994, VoJ.14, Νο ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ι.Φραντζεσκάκης ''Ερευνητικές Εργασίες Κυκλοφοριακής Τεχνικής στο ΕΜΠ. Ακαδημαικά έτη έως , Μέρος 1 Εισαγωγή - Οδική Ασφάλεια" Επιστημονική Εκδοση Τεχνικών Χρονικών, Περιοχή Α, Τεύχος 2, 1994 σελ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Βασικά Συμπεράσματα από την Εφαρμογή της Λωρίδας Αποκλειστικής Κυκλοφορίας ΜΜΜ στη λεωφόρο Βασ. Σοφίας. Εισήγηση ΟΑΣ για την Διευκόλυνση της Κυκλοφορίας των ΜΜΜ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας", Φεβρουάριος Δ. Τσαμπούλας "Μεθοδολογία Υπολογισμού Χιλιομετρικού Κόστους και προσδιορισμού Κομίστρου Ταξί". Διημερίδα ΣΕΣ 'Ή Κυκλοφορία στο Κέντρο της Αθήνας Αθήνα 11, 12 Δεκεμβρίου D.I.Robertson, 'TRANSYT: a traffic network study tool". RRL Report LR 253, Road Research Laboratory, Crowthorne, U.K P.J. Tarnoff, P.S. Parsonson "Selecting traffic signal control at indiνidual intersections, NCHRP Report 233, 1981, Washigton D.C. 6. J. Golias and Α. Giotis :Traffic Flow Parametres in the Greek Enνironment: Saturation Flow and Platoon Dispersion". EC Workshop on Traffic Engineering Technology, Transport Study Group, Uniνersity College London, January Ι. Φραντζεσκάκης, "Ερευνητικές Εργασίες Κυκλοφοριακής Τεχνικής στο ΕΜΠ. Ακαδημαικά έτη , 85-86, και Μέρος 2: Σηματοδότηση, Στάθμευση, Περιβαλλοντικές Επιmώσεις, Κυκλοφοριακά Χαρακτηριστικά, Πεζοί". Επιστημονική Εκδοση Τεχνικών Χρονικών, Περιοχές Α, Τεύχος 2, 1990, σελ Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ και Διεύθυνση Δ2 ΥΠΕΧΩΔΕ "Σύστημα Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας - ΣΠΟΚ - Αθήνας. (Κυκλοφοριακοί Φόρτοι). Τελική Εκθεση", Νοέμβριος G. Kanellaidis, J. Golias and S. Efstathiadis.. Driνers' speed behaviour aπ rural road curνes". Traffic Engineering and Control, July 1990 pp 414~ J. Golias and G. Kanellaidis ''Estimation of Driνer Behaνiour Model Parameters" Journal of Transportation Engineering of ASCE, Vol. 116, Νο 2, March-April1990, pp ΕΜΠ, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής "Δι:::ρεύνηση των Ενεργειακών Συντελεστών του Τομέα Μεταφορών με Στόχο την Εξοικονόμιση Ενέργειας. Τελική Εκθεση. ΥΒΕΤ, Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής, Δεκέμβριος ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας Ανάπλαση ~.>ιαχών κατοικίας. Μελέτη περίπτωσης Κάτω Πατήσια Αθήνα κεντρικών Ι.Μ. Φρι.ντζεσκάκης ΚαθηγητΓς Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Τμήμα Πολ. Μηχανικών Ε.Μ. Πολυτεχνείου Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Αθήνα Ζωγράφου

20 242 Τεχν. Χρον. -Α. 1994, Τόμ. 14, Τεύχ.3 RESEARCH IN TRAFFIC ENGINEERING IN ΤΗΕ NTUA ACACιEMIC YEARS ΤΟ Part 2 Public Transport, Traffic Flow, Traffic and Users' Characteristics, Transρortation System Management by J. Μ. Franlzeskakis ΑΝ EXTENDED SUMr,1ARY 1. INTRODUCτιON The present article summarizes the content and main conclusions of the research effort carried out during the last 5 years in the Department of Transportation Planning and Engineering of NTUA in the area af Traffic Engineering. This effort was carried out within the framework of 5 research contrcιcts of a total budget of 71 million drs and of the programmed research work carried out throu~ιh doctoral and diploma theses and workshops. The VΙιork is grouped into the following eight areas: Β. Road safety Public Τ ransport Traffic Flow Traffic and Users' Characteristics Transportation System Management Traffic Signalization Parking Enνironmental impacts of Traffic (Α τ) (ΔΣ) (ΚΡ) (ΚΧ) (ΔΜ) (ΣΗ) (Π) (ΠΡ) ln thε1 first part of the article a general description of the whole research effort of the fiνe year perio<j, was giνen and the work carried out in the area of Road Safety was described. The present secorrd part giνes the work carried out with areas of public transport traffic users' characteristics and tr ansportation system management the remaining three area will be presented in a third and last part. References are giνen at the end of the Greek text on the pub1ications and presentations resulting from the work described in the corresponding part of the article. Furthermore, a table was giνen in the frst part of the article containing, all related diploma theses completed during the period examined. They are referred in the text as ΔΕ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Διαχείριση Κινητικότητας Στόχοι & Προοπτικές Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος MSc. Ξενοδοχείο HOLIDAY IN - Αθήνα, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO Υπογραφή Σύμβασης GEN-033/12 με την εταιρεία SIEMENS A.G. Signing of Contract GEN-033/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου

Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου 1 Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου Ευτυχία Ναθαναήλ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας Χρήστος Νανούρης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού

Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. Τ, τεύχ. 2 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 63 Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΒΑΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07 2η ΟΣΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αξιολόγηση του Συστήματος Ολυμπιακών Μετακινήσεων ΑΘΗΝΑ 2004» Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λούκας Νεοφύτου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα