Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ /Β/86/109 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ Λ Υ Κ Ο ΒΡΥ Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ ε λ. ΕΚ Θ ΕΣ Η Τ ΟΥ ΙΟΙΚ Η Τ ΙΚ ΟΥ Σ Υ ΜΒ ΟΥ Λ ΙΟΥ ΠΡΟΣ Τ Η Ν ΕΤ Η Σ ΙΑ Γ ΕΝΙΚ Η Σ Υ ΝΕΛ ΕΥ Σ Η Τ Ω Ν ΜΕΤ ΟΧΩ Ν ΕΚ Θ ΕΣ Η ΕΛ ΕΓ ΧΟΥ ΟΡΚ Ω Τ ΟΥ ΕΛ ΕΓ Κ Τ Η - Λ ΟΓ ΙΣ Τ Η ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ ΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η ΧΡΗ Σ Η ΠΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚ ΕΜΒ ΡΙΟΥ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ ΝΟ Λ ΙΚΟ Υ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ Σ Θ ΕΣΗ Σ Τ Η Σ 31ης ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠΙ Τ Ω Ν ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Ω Ν Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ Τ Η ΧΡΗ Σ Η ΠΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚ ΕΜΒ ΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν ΚΥ ΚΛ Ο Σ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩ Ν Α Π Ο Μ ΕΙΩ ΣΗ ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν ΣΕ Θ Υ ΓΑ Τ Ρ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥ Ν Ε ΕΜ ΕΝΕΣ ΕΤ Α ΙΡ ΙΕΣ Λ Ο ΙΠ Α Λ ΕΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Ο Α ) ΚΕΡ Η /(Ζ Η Μ ΙΕΣ) ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝOΜ ΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Ο Α ) Φ Ο Ρ Ο Σ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ ΣΕ Θ Υ ΓΑ Τ Ρ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥ Ν Ε ΕΜ ΕΝΕΣ ΕΤ Α ΙΡ ΙΕΣ Α ΝΑ Β Α Λ Λ Ο Μ ΕΝΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο ΓΙΑ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ ΓΙΑ Α Π Ο Ζ Η Μ ΙΩ ΣΕΙΣ Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚΟ Υ Λ Ο ΓΩ ΕΞ Ο Ο Υ Α Π Ο Τ Η Ν Υ Π Η Ρ ΕΣΙΑ Λ Ο ΙΠ ΕΣ Μ Α ΚΡ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ ΚΑ Ι Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Τ Α Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ ΙΚΑ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Σ Α Υ Ξ Η ΣΕΩ Ν Τ ΙΜ Ω Ν ΚΑ Υ ΣΙΜ Ω Ν ΚΑ Ι ΝΑ Υ Λ Ω Ν Λ Ο ΙΠ ΕΣ Μ Α ΚΡ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Π ΕΛ Α Τ ΕΣ ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Τ Α Μ ΕΙΟ ΚΑ Ι Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΑ ΙΣΟ Υ ΝΑ Μ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΥ Τ ΕΣ ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣΤ Ω Τ ΕΣ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Β Α ΣΕΙΣ Λ ΕΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΚΩ Ν Μ ΙΣΘ Ω ΣΕΩ Ν ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ ΣΥ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ο Υ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Υ ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ Μ ΕΡ Η 38 Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Κ ΑΙ ΠΛ Η ΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Τ Η Σ ΧΡΗ Σ Η Σ ΠΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚ ΕΜΒ ΡΙΟΥ

3 Κύριοι Μέ τ οχ οι, ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ ΕΤ ΗΣΙ Α Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Σ ύµ φ ω να µ ε τ ο ά ρθ ρο 136 τ ου Κ /1920 ό π ω ς αυτ ό τ έ θ ηκ ε µ ε τ ο ά ρθ ρο 13 τ ου Ν. 3229/2004, υπ οβ ά λ λ ουµ ε συνηµ µ έ να στ ην Γ ενικ ή Σ υνέ λ ευσή σας τ ις Οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις τ ης ετ αιρί ας γ ια τ η χ ρή ση π ου έ λ ηξ ε τ ην Τα οικ ονοµ ικ ά στ οιχ εί α τ ης ετ αιρί ας π αρουσιά ζ οντ αι λ επ τ οµ ερώ ς στ ις οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις µ ε τ ις σηµ ειώ σεις τ ους κ αι π αρέ χ ουν ό λ α τ α στ οιχ εί α κ αι π λ ηροφ ορί ες π ου εί ναι απ αραί τ ητ ες γ ια τ ην ανά λ υσή τ ους. Ε π ί τ ω ν κ υριοτ έ ρω ν κ ονδυλ ί ω ν σηµ ειώ νοντ αι τ α εξ ή ς: κ λ τ µ θ τ κ ά κ λ θ χ Ε έ χ Ε τ µ τ ά κ έ µ ά λ λ µ θ κ ό χ Ε λ θ χ Ε µ ω λ µ ω τ ω π ω λ ή κ ά κ τ π λ λ µ ω τ κ ό π ω λ έ ω κ ά έ µ τ µ ω τ ω π ω λ ή έ µ τ λ κ ω µ ω τ µ έ λ ό γ ω π τ ώ τ ω π ω λ ή χ π ό ω τ ω π ώ τ κ κ έ χ µ ά ό φ ό τ Ε τ ή θ τ χ Ε έ χ Ε τ ή τ ω κ κ τ χ τ λ κ ω Σ τ µ ω τ ω ώ ό Σ τ β τ ί ω τ ω ά τ ω τ ω ζ ό µ ώ τ γ τ Ε τ ζ µ ή έ τ Σ τ τ ω χ ώ ό µ έ Ο ύκ ος εργ ασιώ ν ης ετ αιρί ας ειώ ηκ ε ο 2009 ατ 32,10% αι ανή ε σε ιλ. υρώ ναντ ι ιλ. υρώ ο Τα ικ ρδη εκ ετ ευσης ειώ ηκ αν αι απ ιλ. υρώ στ ο 2008, ανή αν σε 845 ιλ. υρώ στ ο Η εί ση οφ εί ετ αι στ η εί ση ν σεω ν ατ 32,10% αι ην αρά ηλ η εί ση ου στ ους ηθ ντ ν ατ 31,78% σε σχ ση ε ο Η εί ση ν σεω ν σε σχ ση ε ο 2008 οφ εί ετ αι υρί ς στ η εί ση ου ετ αφ ορικ ού ργ ου σης ν σεω ν ύδην ροϊ ντ ν ν ελ ατ ν ης. Τα αθ αρά ρδη ρή σεω ς ετ απ ρους ης αιρί ας αυξ ηκ αν ο 2009 σε ιλ. υρώ ναντ ι 69 ιλ. υρώ ο Η σηµ αντ ικ αύξ ηση ν αθ αρώ ν ερδώ ν ης ρή σεω ς ου 2009 οφ εί ετ αι υρί ς: η εί ση ν διοικ ητ ικ ν εξ δω ν. η ελ ση ν απ οτ ελ εσµ ν ν ηµ ιογ νω ν συµ ετ οχ ν ης ια ις οπ οί ες η αιρί α αναγ νω ρί ει συµ ετ οχ στ α απ οτ ελ σµ ατ α ους. ην αύξ ηση ν ρηµ ατ οοικ ονοµ ικ ν εσό δω ν (µ ερί σµ ατ α απ συµ ετ οχ ς). ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟ Χ Ω Ν 2009 Η Α ΝΕ Η ό π ω ς κ αι στ α π ροηγ ούµ ενα χ ρό νια αντ απ οκ ρί θ ηκ ε µ ε απ ό λ υτ η επ ιτ υχ ί α σε ό λ ες τ ις ανά γ κ ες διακ ί νησης τ σιµ έ ντ ου µ ε ναυλ ω µ έ να π λ οί α, στ ην εσω τ ερικ ή αγ ορά κ αι στ ις εξ αγ ω γ έ ς. Η συντ ή ρηση κ αι οι επ ισκ ευέ ς τ ω ν υπ ό διαχ εί ριση τ ή ς ετ αιρί ας π λ οί ω ν, επ ετ εύχ θ ησαν σύµ φ ω να µ ε τ ον π ρογ ραµ µ ατ ισµ ό κ αι τ ον π ροϋ π ολ ογ ισµ ό. Τα υψ ηλ ά επ ί π εδα σε θ έ µ ατ α Ρ ύπ ανσης- Α σφ ά λ ειας κ αι Υ γ ιεινή ς, διατ ηρή θ ηκ αν σε ό λ α τ α π λ οί α. ΠΡ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΤΙΣΜ Ο Σ Κ Α Ι ΣΤΟ Χ Ο Ι 2010 Η Α ΝΕ Η τ ο 2010 θ α συνεχ ί σει να αντ απ οκ ρί νετ αι στ ις µ ετ αφ ορικ έ ς ανά γ κ ες τ ης Α Γ Ε Τ, τ ό σο στ ην εγ χ ώ ρια αγ ορά ό σο κ αι στ ην διεθ νή αγ ορά, µ ε ναυλ ω µ έ να π λ οί α. Οι συντ ηρή σεις κ αι οι επ ισκ ευέ ς τ ω ν υπ ό διαχ εί ριση υπ αρχ ό ντ ω ν π λ οί ω ν θ α εκ τ ελ εσθ ούν σύµ φ ω να µ ε τ ο π ρό γ ραµ µ α κ αι χ ω ρί ς σοβ αρέ ς απ οκ λ ί σεις απ ό τ ον αρχ ικ ό π ροϋ π ολ ογ ισµ ό. Θ α κ ατ αβ λ ηθ ούν π ροσπ ά θ ειες ώ στ ε να διατ ηρηθ εί η αξ ιοπ λ οΐ α κ αι η ά ριστ η κ ατ ά στ αση τ ω ν υπ ό διαχ εί ριση π λ οί ω ν σε υψ ηλ ά επ ί π εδα. 3

4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σ τ ην π ερί οδο τ ου έ τ ους 2009 δεν υπ ή ρξ αν. Γ ια τ ο έ τ ος 2010 δεν π ροβ λ έ π οντ αι. ΠΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ ΤΗΤΑ Σ, Κ ΙΝ ΥΝ Ο Ι Κ Α Ι Γ ΕΓ Ο Ν Ο ΤΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ Ο Μ ΗΝ ΙΑ Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Οι κ ύριες π ηγ έ ς αβ εβ αιό τ ητ ας λ ογ ιστ ικ ώ ν εκ τ ιµ ή σεω ν π εριγ ρά φ οντ αι στ η σηµ εί ω ση 4, οι π αρά γ οντ ες χ ρηµ ατ οοικ ονοµ ικ ού κ ινδύνου τ ης Ε τ αιρί ας π εριγ ρά φ οντ αι στ η σηµ εί ω ση 18.1 κ αι τ α σηµ αντ ικ ό τ ερα γ εγ ονό τ α µ ετ ά τ ην ηµ εροµ ηνί α αναφ ορά ς τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν π εριγ ρά φ οντ αι στ η σηµ εί ω ση 21 τ ω ν ετ ή σιω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. Μ ΕΡ ΙΣΜ Α ΤΙΚ Η ΠΟ Λ ΙΤΙΚ Η Το ιοικ ητ ικ ό Σ υµ β ούλ ιο απ οφ ά σισε να π ροτ εί νει π ρος τ ην Γ ενικ ή Σ υνέ λ ευση τ ω ν Μετ ό χ ω ν τ ην π λ ηρω µ ή µ ερί σµ ατ ος π οσού 2,42 Ε υρώ ανά µ ετ οχ ή γ ια τ ο έ τ ος π ου έ λ ηξ ε τ ην 31 η εκ εµ β ρί ου Το π οσό τ ου µ ερί σµ ατ ος π ου π ροτ εί νετ αι να διανεµ ηθ εί, ανέ ρχ ετ αι σε χ ιλ ιά δες Ε υρώ τ ο οπ οί ο π ροέ ρχ ετ αι απ ό τ α κ έ ρδη τ ης π αρούσας χ ρή σης. Κύριοι Μέ τ οχ οι, Με β ά ση ό λ α τ α π αραπ ά νω αναφ ερθ έ ντ α κ αι τ ην Έ κ θ εση τ ω ν Ορκ ω τ ώ ν Ε λ εγ κ τ ώ ν Λ ογ ιστ ώ ν έ χ ετ ε στ ην διά θ εσή σας ό λ α τ α απ αραί τ ητ α στ οιχ εί α γ ια να π ροχ ω ρή σετ ε στ ην έ γ κ ριση τ ω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν αλ λ ά κ αι απ ό τ ο νό µ ο απ αλ λ αγ ή µ ας ό π ω ς π ροβ λ έ π ετ αι απ ό τ ο κ ατ αστ ατ ικ ό. Λ υκ ό β ρυση, 3 Μαρτ ί ου 2010 Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ O Ι Ε Υ Θ Υ ΝΩ Ν Σ Υ ΜΒ ΟΥ Λ ΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΣ ΜΕ Λ Α ΤΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΣ Ι ΚΟΣ 4

5

6

7 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ Σ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ Ι Λ Ι ΑΚ Η Ε Τ ΑΙ Ρ Ε Ι Α Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ» ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

8 Οι οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρί ας απ ό τ ην σελ ί δα 8 έ ω ς κ αι τ ην σελ ί δα 38 εγ κ ρί θ ηκ αν κ ατ ά τ ην συνεδρί αση τ ου ιοικ ητ ικ ού Σ υµ β ουλ ί ου τ ην Τετ ά ρτ η 3 Μαρτ ί ου 2010 κ αι τ ελ ούν υπ ό τ ην έ γ κ ριση τ ης Τακ τ ικ ή ς Γ ενικ ή ς Σ υνέ λ ευσης τ ω ν Μετ ό χ ω ν. Κατ εντ ολ ή τ ου ιοικ ητ ικ ού Σ υµ β ουλ ί ου, οι οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις υπ ογ ρά φ οντ αι απ ό : Ο Π ΡΟΕ ΡΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥ Θ Υ Ν ΩΝ ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΟΣ Ο ΙΕΥ Θ Υ Ν Τ Η Σ Λ ΟΓΙΣΤ Η ΡΙΩΝ Θ Υ ΓΑ Τ ΡΙΚ ΩΝ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α ΓΕΤ Ο Π ΡΟΪ ΣΤ Α Μ ΕΝ ΟΣ Λ ΟΓΙΣΤ Η ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΕΛ Α Τ ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚ ΟΣ Μ ΙΧ Α Η Λ Ζ Α Φ ΕΙΡΙΟΥ Η Μ Η Τ ΡΙΟΣ Τ Α Τ ΣΗ Σ ΑΡ Α.Τ. ΑΕ ΑΡ Α.Τ. Ρ ΑΡ. Α. Ο.Ε. Α ΑΡ. Α. Ο.Ε. Α ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Π οσ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς ε ρ γ α σ ι ώ ν ω σ ε ι σ τ π ω θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι τ ι ι τ ρ γ ί α δ ι ά θ ε σ η Α π ε ί ω σ η σ υ µ µ ε τ ώ ν σ ε θ υ γ α τ ρ ι ι σ υ ν δ ε δ ε µ έ ν ε ε τ α ι ρ ί ε Λ π ά ι τ ρ γ ι έ σ α ξ α Κ έ ρ δ η η µ ί ε ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ ι έ σ α ξ α Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Φ ό ρ ε ι σ ή µ α τ Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς Κύκλος (π λή ς) Κό ος λη (17.677) (25.911) Μι οδ οι κη κή ς λε ου ς & ς (488) (1.366) οµ οχ κέ ς κα ς ς 6 (4) 62 οι λε ου κά οδ /(έ οδ ) 7 71 (469) /(Ζ ) (408) οοι κον οµ κά οδ /(έ οδ ) ος οδ ος 10 (143) (445) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν (31/12/2009) Κ έ ρ δ η α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Eυ ρ ώ ) 2,52 0,12 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜ Α Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2008 Καθαρά Κέ ρδ η /(Ζ η µ ι έ ς ) χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς Α ν α λ ογ ι στ ι κ ά κ έ ρ δ η τ ω ν π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν π α ρ οχ ώ ν στ ο π ρ οσω π ι κ ό λ ό γ ω ε ξ ό δ ου (22) - α π ό τ η ν υ π η ρ ε σί α µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρ ο Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (22) - Σ υ γ γ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 12 έ ω ς κ αι τ η σελ ί δα 38 απ οτ ελ ούν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρος τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. 8

9 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Σ υ µ µ ε τ έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς κ α ι ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς α ι τ ή ι ς α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν η φ ί α ν ο λ ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε άδ ΣΗΜ. 31/12/ /12/2008 Μη οχ σε συ οι οπ σµ σε Aπ σε ορ ολ ογ Σύ Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Τ α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α Α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Πε άτ οι σµ σε ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ Σύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς Πρ οβ λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π οζ η µ ι ώ σε ι ς π ρ οσω π ι κ ού λ ό γ ω ε ξ ό δ ου α π ό τ η ν υ π η ρ ε σί α Υ π οχ ρ ε ώ σε ι ς φ ό ρ ου ε ι σοδ ή µ α τ ος Λ οι π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς π ρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οθ ά οτ σµ ο Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 12 έ ω ς κ αι τ η σελ ί δα 38 απ οτ ελ ούν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρος τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. 9

10 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕΦ Α Λ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Π ο σά σε χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οθ ε- µ α τικά Σ υ σ /µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η Χ ρ ή σ η ς ο ζ µ ε τ ά ό λ ό µ ε φ ο λ ο Κ έ χ Μ ε Λ ή ξ η ή σ η ς 1/1/ Αναγνώριση αναλ γιστ ικ ών ηµ ιών απ αναβ αλ νη ρο γί α (22) (22) ρδ η ρή σης ρί σµ ατ α (4.696) (14) (4.710) χρ 31/12/ Έ ν α ρ ξ η Χ ρ ή σ η ς 1/1/ (5.077) Κ έ ρδ η χ ρή σης Μ ε ί ω ση µ ε τ ο χ ικ ο ύ κ ε φ αλ αί ο υ µ ε σκ ο π ό τ ην κ ά λ υ ψ η ζ ηµ ιών π ρο ηγο ύ µ ε νω ν χ ρή σε ω ν (5.077) Λ ή ξ η χρ ή σ η ς 31/12/ Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 12 έ ω ς κ αι τ η σελ ί δα 38 απ οτ ελ ούν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρος τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. 10

11 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙ Α ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά ς Ε υ δ σ π φ ό ν Π λ ν µ ε ί ο ν π σ α ο γ γ ι α Π β λ ε ι ς Σ υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ α φ ο Α π ο τ ε λ µ α τ α ο ο κ κ α ι ζ ι ε π ε ν τ ι κ ή ς σ τ ό τ α ς Χ ω σ τ ι κ ο ί τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή ο µ ε ί π ρ µ µ ε τ ι µ ώ κ ε φ κ ί σ η ς π σ χ ε τ ί ζ µ ε τ ι ς ι τ ρ κ δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Μ ε ί ω σ ύ ξ α π α ι τ ή σ ε ω ν ε ί ω σ α ύ ξ υ π ο χ ώ σ ε ω ν λ τ π ε ζ ώ ν Μ ε ί ο ν Χ ω σ τ ι κ ο ί τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή ο κ α τ α β ε β λ α τ α β ε β λ ο ι φ ό ι ε ι σ ρ κ ρ ό ι τ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Ε π ε υ τ ι κ δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ά ν ε ι α σ ε θ υ γ α τ κ κ α ι σ υ γ γ ε ν ε ί ς ε τ α ι ε ς Τ ό κ ο ι ε ι σ π χ θ τ ε ς Μ ε σ µ α τ α ε ι σ π χ θ τ α ε ι σ ρ κ ρ ό ε π ε υ τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Χ ρ η µ ι κ δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Μ ε σ µ α τ α π λ θ τ α ε ι σ ρ κ ρ ό χ ρ η µ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Κ ξ η σ η ε ί ω σ η σ τ τ ε ι ά δ ι ι µ κ ι σ ύ χ ρ η ς Τ ε ι ά δ ι ι µ κ ι σ ύ ξ η ς χ ρ η ς Τ ε ι ά δ ι ι µ κ ι σ ύ η ς χ ρ η ς δε ρώ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Λειτουργικές ρα τη ριό τη τες Κέρδη ρο ρω έο / ρο ρµ ές : ρο έψ (176) 322 ές δι ρές 22 (24) έσ (έσ δα, έξ δα, έρδη ηµ ές ) δυ δρα ηρι ητ (1.266) (915) ρε έξ δα Πλέον/ ον οσ αρ ογές γι α αβολές λογαρ ασ ν αλαί ου νη ή ου οντ αι λε ου γι ές ασ : η / (α ησ η) (579) (Μ η) / ησ η ρε (π ην ρα ) 830 (1.023) : ρε έξ δα ηµ έν (4) (8) Κα ηµ έν ρο (115) (232) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ λε ου γι ασ (α) (1.899) νδ ές ασ ρι ές ρί (31) (250) ρα έν ρί ρα έν Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ νδ ασ (β) ατ οδ οτ ές ασ ρί ηρω έν (4.710) 0 Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ ατ οδ οτ ασ (γ) (4.710) 0 αθ αρ ή αύ / (µ ) α αµ ακ αθ έσ α αι οδ ναµ α ήσ (α) + (β) + (γ) 349 (1.234) αµ ακ αθ έσ α αι οδ ναµ α έναρ ήσ αµ ακ αθ έσ α αι οδ ναµ α λήξ ήσ Οι σηµ ειώ σεις από τη σελί δα 12 έ ως και τη σελί δα 38 αποτελούν αναπόσπαστο µ έ ρ ος των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων της Εταιρ ί ας 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ Η Α ΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ ΝΑ Υ ΤΙ Λ Ι Α ΚΗ ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α «ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ» (η Εταιρ ί α) έ χ ει συσταθεί στην Ελλάδα σύµ φωνα µ ε τις διατάξ εις του Κ.Ν. 2190/1920, η έ δρ α της εί ναι στον ήµ ο Λ υκόβρ υσης Α ττικής, οδός Σοφοκλή Β ενιζ έ λου και ανήκει στον Ό µ ιλο της Α Γ ΕΤ «ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ» ο οποί ος εδρ εύει στην Ελλάδα. Οι οικονοµ ικέ ς καταστάσεις του Οµ ί λου ενοποιούνται τελικά από την εταιρ ί α LAFARGE S.A. η οποί α εδρ εύει στη Γ αλλί α. Η Εταιρ ί α έ χ ει ετοιµ άσει ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς καταστάσεις δεδοµ έ νου ότι τα ενοποιηµ έ να οικονοµ ικά αποτελέ σµ ατα δηµ οσιεύονται από τη µ ητρ ική της εταιρ ί α Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ. Η Εταιρ ί α δρ αστηρ ιοποιεί ται κυρ ί ως στις θαλάσσιες µ εταφορ έ ς στην εγχ ώ ρ ια και ξ έ νη αγορ ά καθώ ς και στην διαχ εί ρ ιση πλοί ων. Οι παρ ούσες οικονοµ ικέ ς καταστάσεις παρ ουσιάζ ονται σε χ ιλιάδες ΕΥ Ρ Ω που εί ναι το νόµ ισµ α του πρ ωτεύοντος οικονοµ ικού περ ιβάλλοντος στο οποί ο δρ αστηρ ιοποιεί ται. 2. ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Συγκεκρ ιµ έ να νέ α πρ ότυπα, τρ οποποιήσεις πρ οτύπων και διερ µ ηνεί ες έ χ ουν εκδοθεί, τα οποί α εί ναι υποχ ρ εωτικά για λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν κατά τη διάρ κεια της παρ ούσας χ ρ ήσης ή µ εταγενέ στερ α. Η εκτί µ ηση της Εταιρ ί ας σχ ετικά µ ε την επί δρ αση από την εφαρ µ ογή αυτώ ν των νέ ων πρ οτύπων, τρ οποποιήσεων και διερ µ ηνειώ ν παρ ατί θεται παρ ακάτω. Πρότυπα υπο χ ρε ω τι κ ά γ ι α τη χ ρή σ η πο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 ΠΧ Π 8 «Κ λ ά δ ο ι ρασ τηρι ο τή τω ν» Το πρ ότυπο αυτό αντικαθιστά το Λ Π 14, σύµ φωνα µ ε το οποί ο οι τοµ εί ς αναγνωρ ί ζ ονταν και παρ ουσιάζ ονταν µ ε βάση µ ια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµ φωνα µ ε το ΠΧΠ 8 οι τοµ εί ς αποτελούν συστατικά µ ιας οικονοµ ικής οντότητας που εξ ετάζ ονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµ βουλο / ιοικητικό Συµ βούλιο της οικονοµ ικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) για την αξ ιολόγηση της απόδοσης και παρ ουσιάζ ονται στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις µ ε βάση αυτήν την εσωτερ ική κατηγορ ιοποί ηση. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Λ Π 1 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Το Λ Π 1 έ χ ει αναθεωρ ηθεί για να αναβαθµ ί σει τη χ ρ ησιµ ότητα των πληρ οφορ ιώ ν που παρ ουσιάζ ονται στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις. Το αναθεωρ ηµ έ νο πρ ότυπο δεν επιτρ έ πει την παρ ουσί αση των στοιχ εί ων εσόδων και εξ όδων (που δεν αποτελούν συναλλαγέ ς µ ε µ ετόχ ους) στην κατάσταση µ εταβολώ ν ιδί ων κεφαλαί ων, αλλά απαιτεί αυτέ ς τις συναλλαγέ ς να παρ ουσιάζ ονται ξ εχ ωρ ιστά από τις συναλλαγέ ς µ ε τους µ ετόχ ους. Ό λες οι συναλλαγέ ς µ ε µ η µ ετόχ ους πρ έ πει να εµ φανί ζ ονται σε µ ί α κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµ ικέ ς οντότητες µ πορ ούν να επιλέ ξ ουν να παρ ουσιάζ ουν εί τε µ ί α κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος) εί τε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµ άτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος). Η Εταιρ ί α έ χ ει αποφασί σει να παρ ουσιάζ ει δύο καταστάσεις. ΠΧ Π 7 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μέ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ή σ ε ι ς» Η τρ οποποί ηση αυτή απαιτεί την παρ οχ ή πρ όσθετων γνωστοποιήσεων σχ ετικά µ ε την επιµ έ τρ ηση της εύλογης αξ ί ας, καθώ ς και του κινδύνου ρ ευστότητας. Συγκεκρ ιµ έ να η τρ οποποί ηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχ ετικά µ ε την επιµ έ τρ ηση της εύλογης αξ ί ας µ έ σω µ ιας ιερ άρ χ ησης τρ ιώ ν επιπέ δων. Η τρ οποποί ηση αυτή αφορ ά σε πρ όσθετες γνωστοποιήσεις και εποµ έ νως δεν υπάρ χ ει επί δρ αση στα κέ ρ δη ανά µ ετοχ ή. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α ΠΧ Π 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Με το χ ώ ν» Η τρ οποποί ηση διευκρ ινί ζ ει τον ορ ισµ ό των «πρ οϋ ποθέ σεων της κατοχ ύρ ωσης (vesting conditions)», µ ε την εισαγωγή του όρ ου «πρ οϋ ποθέ σεις µ η κατοχ ύρ ωσης (non-vesting conditions)» για όρ ους που δεν αποτελούν όρ ους υπηρ εσί ας ή όρ ους απόδοσης. Επί σης, διευκρ ινί ζ εται ότι όλες οι ακυρ ώ σεις εί τε πρ οέ ρ χ ονται από την ί δια την οντότητα εί τε από τα συµ βαλλόµ ενα µ έ ρ η, πρ έ πει να έ χ ουν την ί δια λογιστική αντιµ ετώ πιση. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Λ Π 23 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Κ όσ το ς αν ε ι σ µ ο ύ» Το πρ ότυπο αντικαθιστά την πρ οηγούµ ενη έ κδοση του Λ Π 23. Η βασική διαφορ ά σε σχ έ ση µ ε την πρ οηγούµ ενη έ κδοση αφορ ά στην κατάρ γηση της επιλογής αναγνώ ρ ισης ως εξ όδου του κόστους δανεισµ ού που σχ ετί ζ εται µ ε περ ιουσιακά στοιχ εί α ενερ γητικού, για τα οποί α απαιτεί ται έ να σηµ αντικό χ ρ ονικό διάστηµ α πρ οκειµ έ νου να µ πορ έ σουν να λειτουρ γήσουν ή να πωληθούν. Η τρ οποποί ηση δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» κ αι Λ Π 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρ ουσί αση των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων» Η τρ οποποί ηση στο Λ Π 32 απαιτεί ορ ισµ έ να χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά µ έ σα διαθέ σιµ α από τον κάτοχ ο («puttable») και υποχ ρ εώ σεις που πρ οκύπτουν κατά την ρ ευστοποί ηση, να καταταχ θούν ως Ί δια Κεφάλαια εάν πληρ ούνται συγκεκρ ιµ έ να κρ ιτήρ ια. Η τρ οποποί ηση στο Λ Π 1 απαιτεί γνωστοποί ηση συγκεκρ ιµ έ νων πληρ οφορ ιώ ν αναφορ ικά µ ε τα «puttable» µ έ σα που κατατάσσονται ως Ί δια Κεφάλαια. Οι τρ οποποιήσεις δεν έ χ ουν επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» Η τρ οποποί ηση αποσαφηνί ζ ει ότι οι οικονοµ ικέ ς οντότητες δεν πρ έ πει πλέ ον να χ ρ ησιµ οποιούν λογιστική αντιστάθµ ισης για συναλλαγέ ς µ εταξ ύ των τοµ έ ων στις ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς τους καταστάσεις. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν εφαρ µ όζ εται στην Εταιρ ί α καθώ ς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµ ισης σύµ φωνα µ ε το Λ Π 39. ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α τη χ ρή σ η πο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 Ε ΠΧ Π 13 «Προ γ ρά µ µ ατα Πι σ τότητας Πε λ ατώ ν» Η διερ µ ηνεί α διασαφηνί ζ ει τον χ ειρ ισµ ό των εταιρ ειώ ν που χ ορ ηγούν κάποιας µ ορ φής επιβρ άβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξ ιδιωτικά µ ί λια σε πελάτες που αγορ άζ ουν αγαθά ή υπηρ εσί ες. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 15 «Συµ φ ω ν ί ε ς γ ι α την κ ατασ κ ε υή ακ ί ν ητης πε ρι ο υσ ί ας» Η διερ µ ηνεί α αναφέ ρ εται στους υφιστάµ ενους διαφορ ετικούς λογιστικούς χ ειρ ισµ ούς για τις πωλήσεις ακί νητης περ ιουσί ας. Μ ερ ικέ ς οικονοµ ικέ ς οντότητες αναγνωρ ί ζ ουν το έ σοδο σύµ φωνα µ ε το Λ Π 18 (δηλ. όταν µ εταφέ ρ ονται οι κί νδυνοι και τα οφέ λη κυρ ιότητας της ακί νητης περ ιουσί ας) και άλλες αναγνωρ ί ζ ουν το έ σοδο ανάλογα µ ε το στάδιο ολοκλήρ ωσης της ακί νητης περ ιουσί ας σύµ φωνα µ ε το Λ Π 11. Η διερ µ ηνεί α διασαφηνί ζ ει ποιο πρ ότυπο πρ έ πει να εφαρ µ οστεί σε κάθε περ ί πτωση. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 16 - «Α ν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας κ αθ αρή ς ε πέ ν δ υσ ης σ ε ε κ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το ε ξ ω τε ρι κ ό» Η διερ µ ηνεί α έ χ ει εφαρ µ ογή σε µ ί α οικονοµ ική οντότητα που αντισταθµ ί ζ ει τον κί νδυνο ξ έ νου νοµ ί σµ ατος που πρ οκύπτει από καθαρ ή επέ νδυση της σε εκµ ετάλλευση στο εξ ωτερ ικό και πληρ εί τους όρ ους για λογιστική αντιστάθµ ισης σύµ φωνα µ ε το Λ Π 39. Η διερ µ ηνεί α παρ έ χ ει οδηγί ες σχ ετικά µ ε τον τρ όπο µ ε τον οποί ο µ ί α οικονοµ ική οντότητα πρ έ πει να καθορ ί σει τα ποσά που αναταξ ινοµ ούνται από τα ί δια κεφάλαια στα αποτελέ σµ ατα τόσο για το µ έ σο αντιστάθµ ισης όσο και για το αντισταθµ ιζ όµ ενο στοιχ εί ο. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. 13

14 Ό ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Ε ΠΧ Π 18 «Με ταβ ι β ά σ ε ι ς πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν από πε λ ά τε ς» (εφαρ µ όζ εται σε µ εταβιβάσεις περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων που ελήφθησαν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α διευκρ ινί ζ ει τις απαιτήσεις των ΠΧΠ για τις συµ φωνί ες στις οποί ες η οικονοµ ική οντότητα λαµ βάνει από έ ναν πελάτη έ να ενσώ µ ατο περ ιουσιακό στοιχ εί ο, το οποί ο πρ έ πει στη συνέ χ εια να χ ρ ησιµ οποιήσει για να παρ έ χ ει στον πελάτη τη συνεχ ή πρ όσβαση σε αγαθά ή σε υπηρ εσί ες. Σε ορ ισµ έ νες περ ιπτώ σεις, η οικονοµ ική οντότητα λαµ βάνει µ ετρ ητά από έ ναν πελάτη που πρ έ πει να χ ρ ησιµ οποιηθούν µ όνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώ µ ατου περ ιουσιακού στοιχ εί ου. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Πρότυπα υπο χ ρε ω τι κ ά µ ε τά από τη χ ρή σ η 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 ΠΧ Π 3 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Συν ε ν ώ σ ε ι ς Επι χ ε ι ρή σ ε ω ν» κ αι Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ι ηµ έ ν ο ) «Εν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Το αναθεωρ ηµ έ νο ΠΧΠ 3 εισάγει µ ια σειρ ά αλλαγώ ν στο λογιστικό χ ειρ ισµ ό συνενώ σεων επιχ ειρ ήσεων οι οποί ες θα επηρ εάσουν το ποσό της αναγνωρ ισθεί σας υπερ αξ ί ας, τα αποτελέ σµ ατα της αναφερ όµ ενης περ ιόδου στην οποί α πρ αγµ ατοποιεί ται η απόκτηση επιχ ειρ ήσεων και τα µ ελλοντικά αποτελέ σµ ατα. Α υτέ ς οι αλλαγέ ς περ ιλαµ βάνουν την εξ οδοποί ηση δαπανώ ν που σχ ετί ζ ονται µ ε την απόκτηση και την αναγνώ ρ ιση µ εταγενέ στερ ων µ εταβολώ ν στην εύλογη αξ ί α του ενδεχ όµ ενου τιµ ήµ ατος ( contingent consideration ) στα αποτελέ σµ ατα. Το τρ οποποιηµ έ νο Λ Π 27 απαιτεί συναλλαγέ ς που οδηγούν σε αλλαγέ ς ποσοστώ ν συµ µ ετοχ ής σε θυγατρ ική να καταχ ωρ ούνται στην καθαρ ή θέ ση. Επιπλέ ον, το τρ οποποιηµ έ νο πρ ότυπο µ εταβάλλει το λογιστικό χ ειρ ισµ ό για τις ζ ηµ ί ες που πρ αγµ ατοποιούνται από θυγατρ ική εταιρ εί α καθώ ς και της απώ λειας του ελέ γχ ου θυγατρ ικής. λες οι αλλαγέ ς των ανωτέ ρ ω πρ οτύπων θα εφαρ µ οστούν µ ελλοντικά και θα επηρ εάσουν µ ελλοντικέ ς αποκτήσεις και συναλλαγέ ς µ ε µ ετόχ ους µ ειοψ ηφί ας. Η Εταιρ ί α θα εφαρ µ όσει αυτέ ς τις αλλαγέ ς από την ηµ έ ρ α που τί θενται σε εφαρ µ ογή. ΠΧ Π 9 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α» (εφαρ µ όζ εται στις ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Το ΠΧΠ 9 αποτελεί το πρ ώ το µ έ ρ ος της πρ ώ της φάσης στο έ ρ γο του Σ Λ Π (Συµ βούλιο ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Πρ οτύπων) για την αντικατάσταση του Λ Π 39. Το Σ Λ Π σκοπεύει να επεκτεί νει το ΠΧΠ 9 κατά τη διάρ κεια του 2010 έ τσι ώ στε να πρ οστεθούν νέ ες απαιτήσεις για την ταξ ινόµ ηση και την επιµ έ τρ ηση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν υποχ ρ εώ σεων, την αποαναγνώ ρ ιση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν µ έ σων, την αποµ εί ωση της αξ ί ας, και τη λογιστική αντιστάθµ ισης. Σύµ φωνα µ ε το ΠΧΠ 9, όλα τα χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά περ ιουσιακά στοιχ εί α επιµ ετρ ώ νται αρ χ ικά στην εύλογη αξ ί α τους συν, στην περ ί πτωση ενός χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικού περ ιουσιακού στοιχ εί ου που δεν εί ναι στην εύλογη αξ ί α µ έ σω των αποτελεσµ άτων, συγκεκρ ιµ έ να κόστη συναλλαγώ ν. Η µ εταγενέ στερ η επιµ έ τρ ηση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων γί νεται εί τε στο αποσβεσµ έ νο κόστος εί τε στην εύλογη αξ ί α και εξ αρ τάται από το επιχ ειρ ηµ ατικό µ οντέ λο της οικονοµ ικής οντότητας σχ ετικά µ ε τη διαχ εί ρ ιση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων και των συµ βατικώ ν ταµ ειακώ ν ρ οώ ν του χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικού περ ιουσιακού στοιχ εί ου. Το ΠΧΠ 9 απαγορ εύει επαναταξ ινοµ ήσεις, εκτός από σπάνιες περ ιπτώ σεις που το επιχ ειρ ηµ ατικό µ οντέ λο της οικονοµ ικής οντότητας αλλάξ ει, και στην πρ οκειµ έ νη περ ί πτωση η οικονοµ ική οντότητα απαιτεί ται να επαναταξ ινοµ ήσει µ ελλοντικά τα επηρ εαζ όµ ενα χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά περ ιουσιακά στοιχ εί α. Σύµ φωνα µ ε τις αρ χ έ ς του ΠΧΠ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµ µ ετοχ ικούς τί τλους πρ έ πει να επιµ ετρ ώ νται σε εύλογη αξ ί α. Εντούτοις, η διοί κηση έ χ ει την επιλογή να παρ ουσιάζ ει στη κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος τα πρ αγµ ατοποιηθέ ντα και µ η πρ αγµ ατοποιηθέ ντα κέ ρ δη και ζ ηµ ιέ ς εύλογης αξ ί ας συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων που δεν κατέ χ ονται πρ ος εµ πορ ική εκµ ετάλλευση. Α υτός ο πρ οσδιορ ισµ ός γί νεται κατά την αρ χ ική αναγνώ ρ ιση για κάθε έ να χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικό µ έ σο ξ εχ ωρ ιστά και δεν 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α µ πορ εί να αλλάξ ει. Τα κέ ρ δη και οι ζ ηµ ιέ ς εύλογης αξ ί ας δεν µ εταφέ ρ ονται στα αποτελέ σµ ατα µ εταγενέ στερ α, ενώ τα έ σοδα από µ ερ ί σµ ατα θα συνεχ ί σουν να αναγνωρ ί ζ ονται στα αποτελέ σµ ατα. Το ΠΧΠ 9 καταρ γεί την εξ αί ρ εση της επιµ έ τρ ησης σε κόστος για τις µ η εισηγµ έ νες µ ετοχ έ ς και τα παρ άγωγα σε µ η εισηγµ έ νες µ ετοχ έ ς, αλλά παρ έ χ ει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µ πορ εί να εί ναι αντιπρ οσωπευτική εκτί µ ηση της εύλογης αξ ί ας. Η Εταιρ ί α βρ ί σκεται στη διαδικασί α εκτί µ ησης της επί δρ ασης του ΠΧΠ 9 στις οικονοµ ικέ ς του καταστάσεις. Το ΠΧΠ 9 δεν έ χ ει υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. ΠΧ Π 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Πρώ τη ε φ αρµ ο γ ή τω ν δ ι ε θ ν ώ ν προ τύ πω ν χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς πλ ηρο φ όρησ ης» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2010) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση παρ έ χ ει επιπρ όσθετες επεξ ηγήσεις για τις εταιρ εί ες που εφαρ µ όζ ουν για πρ ώ τη φορ ά τα ΠΧΠ αναφορ ικά µ ε την χ ρ ήση του τεκµ αιρ όµ ενου κόστους στα περ ιουσιακά στοιχ εί α πετρ ελαί ου και αερ ί ου, τον καθορ ισµ ό για το κατά πόσο κάποια συµ φωνί α εµ περ ιέ χ ει µ ί σθωση και τις υποχ ρ εώ σεις παρ οπλισµ ού οι οποί ες περ ιλαµ βάνονται στο κόστος των ενσώ µ ατων παγί ων. Η συγκεκρ ιµ έ νη τρ οποποί ηση δεν θα έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας καθώ ς η Εταιρ ί α έ χ ει ήδη µ εταβεί στα ΠΧΠ. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. ΠΧ Π 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Με το χ ώ ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ανουαρ ί ου 2010) Σκοπός της τρ οποποί ησης εί ναι να αποσαφηνί σει το πεδί ο εφαρ µ ογής του ΠΧΠ 2 και το λογιστικό χ ειρ ισµ ό για τις αµ οιβέ ς που εξ αρ τώ νται από την αξ ί α της µ ετοχ ής και διακανονί ζ ονται τοις µ ετρ ητοί ς στις ενοποιηµ έ νες ή ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της οικονοµ ικής οντότητας που λαµ βάνει αγαθά ή υπηρ εσί ες, όταν η οικονοµ ική οντότητα δεν έ χ ει καµ ί α υποχ ρ έ ωση να εξ οφλήσει τις αµ οιβέ ς που εξ αρ τώ νται από την αξ ί α των µ ετοχ ώ ν. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν αναµ έ νεται να επηρ εάσει τις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Λ Π 24 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Γ ν ω σ το πο ι ή σ ε ι ς σ υν δ ε δ ε µ έ ν ω ν µ ε ρώ ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2011) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση επιχ ειρ εί να µ ειώ σει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγώ ν ανάµ εσα σε συνδεδεµ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου (government-related entities) και να αποσαφηνί σει την έ ννοια του συνδεδεµ έ νου µ έ ρ ους. Συγκεκρ ιµ έ να, καταρ γεί ται η υποχ ρ έ ωση των συνδεδεµ έ νων µ ερ ώ ν δηµ οσί ου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµ έ ρ ειες όλων των συναλλαγώ ν µ ε το δηµ όσιο και µ ε άλλα συνδεδεµ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου, αποσαφηνί ζ ει και απλοποιεί τον ορ ισµ ό του συνδεδεµ έ νου µ έ ρ ους και επιβάλλει την γνωστοποί ηση όχ ι µ όνο των σχ έ σεων, των συναλλαγώ ν και των υπολοί πων ανάµ εσα στα συνδεδεµ έ να µ έ ρ η αλλά και των δεσµ εύσεων τόσο στις ατοµ ικέ ς όσο και στις ενοποιηµ έ νες οικονοµ ικέ ς καταστάσεις. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Φ εβρ ουαρ ί ου 2010) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση παρ έ χ ει επεξ ηγήσεις σχ ετικά µ ε τον τρ όπο µ ε τον οποί ο ορ ισµ έ να δικαιώ µ ατα πρ έ πει να ταξ ινοµ ηθούν. Συγκεκρ ιµ έ να, δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα πρ οαί ρ εσης ή δικαιώ µ ατα αγορ άς µ ετοχ ής για την απόκτηση συγκεκρ ιµ έ νου αρ ιθµ ού ιδί ων συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων της οικονοµ ικής οντότητας για έ να συγκεκρ ιµ έ νο ποσό οποιουδήποτε νοµ ί σµ ατος αποτελούν συµ µ ετοχ ικούς τί τλους εάν η οικονοµ ική οντότητα πρ οσφέ ρ ει αυτά τα δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα πρ οαί ρ εσης ή δικαιώ µ ατα αγορ άς µ ετοχ ής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµ ενους µ ετόχ ους της ί διας κατηγορ ί ας των ιδί ων, µ η παρ αγώ γων, συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. 15

16 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση αποσαφηνί ζ ει τον τρ όπο µ ε τον οποί ο θα έ πρ επε να εφαρ µ όζ ονται, σε συγκεκρ ιµ έ νες περ ιπτώ σεις, οι αρ χ έ ς που καθορ ί ζ ουν κατά πόσο έ νας αντισταθµ ιζ όµ ενος κί νδυνος ή τµ ήµ α των ταµ ειακώ ν ρ οώ ν εµ πί πτει στο πεδί ο εφαρ µ ογής της λογιστικής αντιστάθµ ισης. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν εφαρ µ όζ εται στην Εταιρ ί α, καθώ ς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµ ισης σύµ φωνα µ ε το Λ Π 39. ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς µ ε τά από τη χ ρή σ η 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 Ε ΠΧ Π 12 - «Συµ φ ω ν ί ε ς Παραχ ώ ρησ ης» (σύµ φωνα µ ε την υιοθέ τηση από την ΕΕ, εφαρ µ όζ εται για τις περ ιόδους που ξ εκινούν την 30 Μ αρ τί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α αναφέ ρ εται στις εταιρ εί ες που συµ µ ετέ χ ουν σε συµ φωνί ες παρ αχ ώ ρ ησης. Η διερ µ ηνεί α αυτή δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 17 «ι αν ο µ ή µ η χ ρηµ ατι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν σ το υς µ ε τόχ ο υς» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α παρ έ χ ει καθοδήγηση στον λογιστικό χ ειρ ισµ ό των ακόλουθων µ η αµ οιβαί ων (nonreciprocal) διανοµ ώ ν στοιχ εί ων ενερ γητικού από την οικονοµ ική οντότητα στους µ ετόχ ους που ενερ γούν υπό την ιδιότητά τους ως µ έ τοχ οι : α) διανοµ έ ς µ η χ ρ ηµ ατικώ ν στοιχ εί ων ενερ γητικού και β) διανοµ έ ς που δί νουν στους µ ετόχ ους την επιλογή απολαβής εί τε µ η χ ρ ηµ ατικώ ν στοιχ εί ων ενερ γητικού εί τε µ ετρ ητώ ν. Η διερ µ ηνεί α αυτή δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 19 «ι αγ ραφ ή Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Υ πο χ ρε ώ σ ε ω ν µ ε σ υµ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υς» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2010) Η ιερ µ ηνεί α 19 αναφέ ρ εται στο λογιστικό χ ειρ ισµ ό από την οικονοµ ική οντότητα που εκδί δει συµ µ ετοχ ικούς τί τλους σε έ ναν πιστωτή, πρ οκειµ έ νου να διακανονιστεί, ολόκληρ η ή εν µ έ ρ ει, µ ια χ ρ ηµ ατοοικονοµ ική υποχ ρ έ ωση. Η διερ µ ηνεί α αυτή δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Ε ΠΧ Π 14 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Ό ρι α Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν Κ αθ ο ρι σ µ έ ν ω ν Παρο χ ώ ν, Ελ ά χ ι σ το Α παι το ύ µ ε ν ο Σχ ηµ ατι σ µ έ ν ο κ ε φ ά λ αι ο κ αι η αλ λ ηλ ε πί δ ρασ ή το υς» (εφαρ µ όζ εται για τις ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ανουαρ ί ου 2011) Οι τρ οποποιήσεις εφαρ µ όζ ονται σε περ ιορ ισµ έ νες περ ιπτώ σεις: όταν η οικονοµ ική οντότητα υπόκειται σε ελάχ ιστο απαιτούµ ενο σχ ηµ ατισµ έ νο κεφάλαιο και πρ οβαί νει σε πρ όωρ η καταβολή των εισφορ ώ ν για κάλυψ η αυτώ ν των απαιτήσεων. Οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς επιτρ έ πουν σε µ ί α τέ τοια οικονοµ ική οντότητα να αντιµ ετωπί σει το όφελος από µ ια τέ τοια πρ όωρ η πληρ ωµ ή ως περ ιουσιακό στοιχ εί ο. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Τ ρο πο πο ι ή σ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ή µ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τή σ ι ω β ε λ τι ώ σ ε ω ν το υ Σ Λ Π (Συµ β ο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) Οι παρ ακάτω τρ οποποιήσεις περ ιγρ άφουν τις σηµ αντικότερ ες αλλαγέ ς που υπεισέ ρ χ ονται στα ΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσµ άτων του ετήσιου πρ ογρ άµ µ ατος βελτιώ σεων του Σ Λ Π που δηµ οσιεύτηκε τον Ι ούλιο Οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς δεν έ χ ουν ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Οι παρ ακάτω τρ οποποιήσεις, εφόσον δεν ορ ί ζ εται διαφορ ετικά, ισχ ύουν για τις ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου Επί σης, εφόσον δεν αναφέ ρ εται διαφορ ετικά, οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς δεν αναµ έ νεται να έ χ ουν σηµ αντική επί πτωση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α ΠΧ Π 2 «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Με το χ ώ ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Η τρ οποποί ηση επιβεβαιώ νει ότι οι εισφορ έ ς µ ιας επιχ εί ρ ησης για τη σύσταση µ ί ας κοινοπρ αξ ί ας και οι συναλλαγέ ς κοινού ελέ γχ ου εξ αιρ ούνται από το πεδί ο εφαρ µ ογής του ΠΧΠ 2. ΠΧ Π 5 «Mη Κ υκ λ ο φ ο ρο ύ ν τα Πε ρι ο υσ ι ακ ά Στο ι χ ε ί α πο υ Κ ατέ χ ο ν ται προ ς Πώ λ ησ η κ αι ι ακ ο πε ί σ ε ς ρασ τηρι ότητε ς» Η τρ οποποί ηση αποσαφηνί ζ ει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορ ά τα µ η κυκλοφορ ούντα περ ιουσιακά στοιχ εί α που κατατάσσονται ως κατεχ όµ ενα πρ ος πώ ληση ή τις διακοπεί σες δρ αστηρ ιότητες. ΠΧ Π 8 «Κ λ ά δ ο ι ρασ τηρι ο τή τω ν» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει διευκρ ινί σεις όσον αφορ ά την γνωστοποί ηση πληρ οφορ ιώ τα περ ιουσιακά στοιχ εί α του τοµ έ α. ν σχ ετικά µ ε Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει διευκρ ινί σεις ότι ο πιθανός διακανονισµ ός µ ιας υποχ ρ έ ωσης µ ε την έ κδοση συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων δεν έ χ ει σχ έ ση µ ε την κατάταξ ή της ως κυκλοφορ ούν ή µ η κυκλοφορ ούν στοιχ εί ο. Λ Π 7 «Κ ατασ τά σ ε ι ς Τ αµ ε ι ακ ώ ν Ρ ο ώ ν» Η τρ οποποί ηση απαιτεί ότι µ όνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε έ να αναγνωρ ισµ έ νο περ ιουσιακό στοιχ εί ο στην κατάσταση της οικονοµ ικής θέ σης µ πορ ούν να κατατάσσονται ως επενδυτικέ ς δρ αστηρ ιότητες. Λ Π 17 «Μι σ θ ώ σ ε ι ς» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει διευκρ ινί σεις ως πρ ος την κατάταξ η των µ ισθώ κτιρ ί ων ως χ ρ ηµ ατοδοτικέ ς ή λειτουρ γικέ ς µ ισθώ σεις. σεων γηπέ δων και Λ Π 18 «Έ σ ο δ α» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει πρ όσθετη καθοδήγηση σχ ετικά µ ε τον καθορ ισµ ό ως πρ ος το αν η οικονοµ ική οντότητα ενερ γεί ως πρ ακτορ ευόµ ενος/εντολέ ας ή πρ άκτορ ας. Λ Π 36 «Α πο µ ε ί ω σ η Α ξ ί ας Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν» Η τρ οποποί ηση διευκρ ινί ζ ει ότι η µ εγαλύτερ η µ ονάδα δηµ ιουρ γί ας ταµ ειακώ ν ρ οώ ν στην οποί α πρ έ πει να επιµ ερ ιστεί η υπερ αξ ί α για τους σκοπούς του ελέ γχ ου αποµ εί ωσης εί ναι έ νας λειτουρ γικός τοµ έ ας όπως ορ ί ζ εται από την παρ άγρ αφο 5 του ΠΧΠ 8 (δηλαδή πρ ιν από τη συγκέ ντρ ωση/άθρ οιση των τοµ έ ων). Λ Π 38 «Ά ϋ λ α Πε ρι ο υσ ι ακ ά Στο ι χ ε ί α»(εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Οι τρ οποποιήσεις διευκρ ινί ζ ουν (α) τις απαιτήσεις σύµ φωνα µ ε το ΠΧΠ 3 (αναθεωρ ηµ έ νο) όσον αφορ ά το λογιστικό χ ειρ ισµ ό των άϋ λων περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων που αποκτήθηκαν σε µ ί α συνέ νωση επιχ ειρ ήσεων και (β) την περ ιγρ αφή των µ εθόδων αποτί µ ησης που χ ρ ησιµ οποιούνται ευρ έ ως από τις οικονοµ ικέ ς οντότητες κατά την επιµ έ τρ ηση της εύλογης αξ ί ας των άϋ λων περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων που αποκτήθηκαν σε µ ί α συνέ νωση επιχ ειρ ήσεων και δεν διαπρ αγµ ατεύονται σε ενερ γέ ς αγορ έ ς. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λ Π 39 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μέ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» Οι τρ οποποιήσεις αφορ ούν (α) διευκρ ινί σεις σχ ετικά µ ε την αντιµ ετώ πιση των κυρ ώ σεων/πρ οστί µ ων από πρ οπληρ ωµ ή δανεί ων ως παρ άγωγα στενά συνδεδεµ έ να µ ε το κύρ ιο συµ βόλαιο, (β) το πεδί ο απαλλαγής για τις συµ βάσεις συνέ νωσης επιχ ειρ ήσεων και (γ) διευκρ ινί σεις ότι τα κέ ρ δη ή ζ ηµ ιέ ς από αντιστάθµ ιση ταµ ειακώ ν ρ οώ ν µ ιας πρ οσδοκώ µ ενης συναλλαγής πρ έ πει να επαναταξ ινοµ ηθούν από τα ί δια κεφάλαια στα αποτελέ σµ ατα στην περ ί οδο κατά την οποί α η αντισταθµ ιζ όµ ενη πρ οσδοκώ µ ενη ταµ ειακή ρ οή επηρ εάζ ει τα αποτελέ σµ ατα. Ε ΠΧ Π 9 «Επαν ε κ τί µ ησ η τω ν Εν σ ω µ ατω µ έ ν ω ν Παραγ ώ γ ω ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Η τρ οποποί ηση διευκρ ινί ζ ει ότι η Ε ΠΧΠ 9 δεν ισχ ύει σε πιθανή επανεκτί µ ηση, κατά την ηµ ερ οµ ηνί α της απόκτησης, των ενσωµ ατωµ έ νων παρ αγώ γων σε συµ βόλαια που αποκτήθηκαν σε µ ί α συνέ νωση επιχ ειρ ήσεων που αφορ ά οικονοµ ικέ ς οντότητες που τελούν υπό κοινό έ λεγχ ο. Ε ΠΧ Π 16 «Α ν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας Κ αθ αρή ς Επέ ν δ υσ ης σ ε Εκ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το Εξ ω τε ρι κ ό» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Η τρ οποποί ηση αναφέ ρ ει ότι, σε αντιστάθµ ιση µ ιας καθαρ ής επέ νδυσης σε εκµ ετάλλευση στο εξ ωτερ ικό, κατάλληλα µ έ σα αντιστάθµ ισης µ πορ εί να κατέ χ ονται από οποιαδήποτε οικονοµ ική οντότητα εντός της Εταιρ ί ας, συµ περ ιλαµ βανοµ έ νης της ιδί ας εκµ ετάλλευσης στο εξ ωτερ ικό, εφόσον πληρ ούνται ορ ισµ έ νες πρ οϋ ποθέ σεις. 3. Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η ΤΩ Ν ΣΗ Μ ΑΝΤΙΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν ή λ ω σ η σ υµ µ όρφ ω σ ης Οι οικονοµ ικέ ς καταστάσεις έ χ ουν καταρ τιστεί σύµ φωνα µ ε τα ιεθνή Πρ ότυπα Χρ ηµ ατοοικονοµ ικής Πληρ οφόρ ησης.π.χ.π. (International Financial Reporting Standards IFRSs ) που έ χ ουν εκδοθεί από το Συµ βούλιο των ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Πρ οτύπων (International Accounting Standards Board IASB ) καθώ ς και τις σχ ετικέ ς ιερ µ ηνεί ες που έ χ ει εκδώ σει η Επιτρ οπή ιερ µ ηνειώ ν ιεθνώ ν Πρ οτύπων Χρ ηµ ατοοικονοµ ικής Πληρ οφόρ ησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποί α εί ναι σχ ετικά µ ε τις δρ αστηρ ιότητες της Εταιρ ί ας και ισχ ύουν κατά την ηµ ερ οµ ηνί α κατάρ τισης των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων όπως έ χ ουν υιοθετηθεί από την Επιτρ οπή της Ευρ ωπαϊ κής Έ νωσης. Β ά σ η Σύ ν ταξ ης Οι οικονοµ ικέ ς καταστάσεις έ χ ουν καταρ τιστεί σύµ φωνα µ ε την αρ χ ή του ιστορ ικού ή τεκµ αρ τού κόστους. Οι βασικέ ς λογιστικέ ς αρ χ έ ς που ακολουθήθηκαν παρ αµ έ νουν αµ ετάβλητες σε σχ έ ση µ ε τις ετήσιες οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας στις 31 εκεµ βρ ί ου Οι βασικέ ς λογιστικέ ς αρ χ έ ς που ακολουθήθηκαν εί ναι οι παρ ακάτω: 18

19 Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η ΤΩ Ν ΣΗ Μ ΑΝΤΙΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Συµ µ ε το χ έ ς σ ε Θ υγ ατρι κ έ ς κ αι Συν δ ε δ ε µ έ ν ε ς Εται ρί ε ς Συνδεδεµ έ νη εί ναι η επιχ εί ρ ηση στην οποί α η Εταιρ ί α (ή η Εταιρ ί α µ έ σω του Οµ ί λου) ασκεί σηµ αντική επιρ ρ οή, αλλά όχ ι έ λεγχ ο ή από κοινού έ λεγχ ο, λόγω συµ µ ετοχ ής στις διοικητικέ ς και λειτουρ γικέ ς αποφάσεις της επιχ εί ρ ησης στην οποί α συµ µ ετέ χ ει. ί µ έ έ ί ρ µ έ µ µ ψ ί ί χ έ ί µ ώ έ µ ί µ ί µ ί µ έ ξ ί χ ρ ζ ί ε ς τ ω ν σ υ ν δ ε δ ε µ έ ν ω ν ε π ε ή σ ε ω ν π ο υ υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν τ σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ Ε τ α ί α ς σ ε α υ τ έ ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α σ τ ο β α θ µ ό π ο υ σ υ ν τ ο ύ ν σ υ µ β α τ ή τ ε κ µ α ό µ ε ν υ π ο χ ρ έ ω σ τ Ε τ α ί α ς Στις Οικονοµ ικέ ς Καταστάσεις της Εταιρ ας, οι συµ ετοχ ς σε θυγατρ ικέ ς και συνδεδεµ νες εταιρ ες φέ ονται στο κόστος απόκτησής τους ειωµ νο ε ετέ πειτα πρ οβλέ εις αποµ εί ωσης της αξ ας τους. Η Εταιρ α εξ ετάζ ει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρ ει νδειξ η αποµ εί ωσης τη λογιστική αξ α των παρ απάνω συµ ετοχ ν σε σχ ση ε την ανακτήσιµ η αξ α τους, στη βάση της εγαλύτερ ης αξ ας εταξ ύ της αγορ αί ας αξ ας τους εί ον τα οδα για να πρ αγµ ατοποιηθεί η πώ λησή τους (fair value less cost to sell) και της αξ ας ήσης τους (value in use). Οι ηµ ιχ ιρ η ης ιρ, ι ισ ικ η ιρ η η ης ιρ. Α ν αγ ν ώ ρι σ η Εσ όδ ω ν Τα έ σοδα αναγνωρ ί ζ ονται στην εύλογη αξ ί α του τιµ ήµ ατος που εισπρ άχ θηκε ή θα εισπρ αχ θεί και αντιπρ οσωπεύουν ποσά εισπρ ακτέ α για υπηρ εσί ες (έ σοδα από θαλάσσιες µ εταφορ έ ς και διαχ εί ρ ιση πλοί ων), που παρ έ χ ονται κατά την κανονική ρ οή της λειτουρ γί ας της Εταιρ ί ας, καθαρ ά από εκπτώ σεις, Φ ΠΑ και άλλους τυχ όν φόρ ους που σχ ετί ζ ονται µ ε τις πωλήσεις. Το έ σοδο από παρ οχ ή υπηρ εσιώ ν καταχ ωρ εί ται στα αποτελέ σµ ατα µ ε την ολοκλήρ ωση της παρ οχ ής της υπηρ εσί ας ή µ ε αναφορ ά στο στάδιο της ολοκλήρ ωσης της παρ οχ ής υπηρ εσί ας. σοδα από τόκους θεωρ ούνται οι δεδουλευµ έ νοι τόκοι, ο υπολογισµ ός των οποί ων γί νεται λαµ βάνοντας υπόψ η το ανεξ όφλητο κεφάλαιο και το ισχ ύον επιτόκιο, που πρ έ πει να εφαρ µ όζ εται και το οποί ο εί ναι το επιτόκιο που πρ οεξ οφλεί ακρ ιβώ ς τις πρ οσδοκώ µ ενες µ ελλοντικέ ς ταµ ειακέ ς εισρ οέ ς κατά την αναµ ενόµ ενη ζ ωή του οικονοµ ικού περ ιουσιακού στοιχ εί ου, στην καθαρ ή λογιστική αξ ί α αυτού του στοιχ εί ου. Τα έ σοδα από µ ερ ί σµ ατα αναγνωρ ί ζ ονται στα αποτελέ σµ ατα τη στιγµ ή που θεµ ελιώ δικαί ωµ α καταβολής τους στους µ ετόχ ους. νεται το Πρά ξ ε ι ς σ ε Ξ έ ν α Ν ο µ ί σ µ ατα Οι συναλλαγέ ς σε νοµ ί σµ ατα διαφορ ετικά από το Ευρ ώ καταχ ωρ ούνται µ ε βάση την ισχ ύουσα ισοτιµ ί α του συναλλάγµ ατος κατά την ηµ ερ οµ ηνί α της συναλλαγής. Τα νοµ ισµ ατικά στοιχ εί α των περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων και υποχ ρ εώ σεων που παρ ουσιάζ ονται σε ξ έ να νοµ ί σµ ατα µ ετατρ έ πονται στο νόµ ισµ α των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων, κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης µ ε βάση τις ισχ ύουσες συναλλαγµ ατικέ ς ισοτιµ ί ες κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αυτή. Τα κέ ρ δη και οι ζ ηµ ιέ ς που πρ οκύπτουν από την ρ ευστοποί ηση ή τακτοποί ηση νοµ ισµ ατικώ ν στοιχ εί ων ή από την αποτί µ ηση µ ε τρ έ χ ουσες ισοτιµ ί ες κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης συµ περ ιλαµ βάνονται στο καθαρ ό κέ ρ δος ή ζ ηµ ιά της χ ρ ήσης. Κ ρατι κ έ ς Επι χ ο ρηγ ή σ ε ι ς / Επι δ ο τή σ ε ι ς Οι κρ ατικέ ς επιδοτήσεις που αφορ ούν έ ξ οδα εκπαί δευσης πρ οσωπικού αναγνωρ ί ζ ονται στα αποτελέ σµ ατα κατά την περ ί οδο που εισπρ άττονται. 19

20 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η ΤΩ Ν ΣΗ Μ ΑΝΤΙΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Κ όσ το ς Παρο χ ώ ν προ ς το Προ σ ω πι κ ό κ ατά την Έ ξ ο δ ο το υ από την Υ πηρε σ ί α Οι εισφορ έ ς σε κρ ατικά ασφαλιστικά ταµ εί α θεωρ ούνται ως πρ ογρ άµ µ ατα καθορ ισµ έ νων εισφορ ώ ν και αναγνωρ ί ζ ονται στα έ ξ οδα όταν το πρ οσωπικό έ χ ει παρ άσχ ει τις υπηρ εσί ες που του δί νουν το δικαί ωµ α αυτώ ν των εισφορ ώ ν. Η πρ όβλεψ η αποζ ηµ ί ωσης πρ οσωπικού κατά την έ ξ οδο από την υπηρ εσί α αντιµ ετωπί ζ εται ως πρ όγρ αµ µ α καθορ ισµ έ νων παρ οχ ώ ν και το σχ ετικό κόστος καθορ ί ζ εται µ ε την µ έ θοδο της Πρ οβεβληµ έ νης Πιστωτικής Μ ονάδας µ ε βάση τις εκτιµ ήσεις αναλογιστικώ ν µ ελετώ ν, οι οποί ες πρ αγµ ατοποιούνται για κάθε ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης. Το κόστος πρ οηγούµ ενης πρ οϋ πηρ εσί ας αναγνωρ ί ζ εται άµ εσα και καταχ ωρ εί ται στα αποτελέ σµ ατα στην έ κταση που οι παρ οχ έ ς εί ναι ήδη κατοχ υρ ωµ έ νες (δεν εξ αρ τώ νται από µ ελλοντική απασχ όληση), διαφορ ετικά αποσβέ νεται µ ε βάση τη σταθερ ή µ έ θοδο σε τόσα έ τη όσα και η µ έ ση περ ί οδος µ έ χ ρ ι την κατοχ ύρ ωση των παρ οχ ώ ν αυτώ ν. Το ποσό της υποχ ρ έ ωσης καταβολής καθορ ισµ έ νων παρ οχ ώ ν στο πρ οσωπικό που εµ φανί ζ εται στην κατάσταση οικονοµ ικής θέ σης αντιπρ οσωπεύει την παρ ούσα αξ ί α της υποχ ρ έ ωσης αυτής αναµ ορ φωµ έ νη ως πρ ος το µ η αναγνωρ ισµ έ νο κόστος πρ οϋ πηρ εσί ας. Τα αναλογιστικά κέ ρ δη και ζ ηµ ιέ ς αναγνωρ ί ζ ονται στο σύνολό τους, κατά τη χ ρ ήση που λαµ βάνουν χ ώ ρ α, εκτός των αποτελεσµ άτων. Τα λογιστικά κέ ρ δη και ζ ηµ ιέ ς που αναγνωρ ί ζ ονται εκτός των αποτελεσµ άτων, παρ ουσιάζ ονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος. όρο ς Ει σ ο δ ή µ ατο ς Η επιβάρ υνση των αποτελεσµ άτων µ ε φόρ ο εισοδήµ ατος αντιπρ οσωπεύει το άθρ οισµ α του τρ έ χ οντος φόρ ου εισοδήµ ατος, των φορ ολογικώ ν διαφορ ώ ν πρ οηγουµ έ νων χ ρ ήσεων, της πρ όβλεψ ης φόρ ου για φορ ολογικά ανέ λεγκτες χ ρ ήσεις και της αναβαλλόµ ενης φορ ολογί ας. Ο φόρ ος εισοδήµ ατος αναγνωρ ί ζ εται ως έ σοδο ή έ ξ οδο στα αποτελέ σµ ατα, εκτός εάν σχ ετί ζ εται µ ε συναλλαγέ ς και άλλα γεγονότα που αναγνωρ ί ζ ονται απευθεί ας στα ί δια κεφάλαια περ ί πτωση κατά την οποί α ο φόρ ος αναγνωρ ί ζ εται κατ ευθεί αν στα ί δια κεφάλαια. Τ ρέ χ ω ν φ όρο ς Η επιβάρ υνση του τρ έ χ οντος φόρ ου εισοδήµ ατος της χ ρ ήσης βασί ζ εται στην καλύτερ η δυνατή εκτί µ ηση της Εταιρ ί ας για το φορ ολογητέ ο κέ ρ δος της χ ρ ήσης. Το φορ ολογητέ ο κέ ρ δος διαφέ ρ ει από το καθαρ ό λογιστικό κέ ρ δος που εµ φανί ζ εται στα αποτελέ σµ ατα διότι δεν περ ιλαµ βάνει έ σοδα ή έ ξ οδα που φορ ολογούνται ή εκπί πτουν φορ ολογικά σε άλλες χ ρ ήσεις και επιπλέ ον αποκλεί ει στοιχ εί α που ποτέ δεν φορ ολογούνται ή εκπί πτουν φορ ολογικά. Ο φόρ ος εισοδήµ ατος υπολογί ζ εται σύµ φωνα µ ε τους ισχ ύοντες φορ ολογικούς συντελεστέ ς κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης. Α ν αβ αλ λ όµ ε ν η Φ ο ρο λ ο γ ί α Η αναβαλλόµ ενη φορ ολογί α αναγνωρ ί ζ εται γενικά για όλους τους ετερ οχ ρ ονισµ ούς (πρ οσωρ ινέ ς διαφορ έ ς) µ εταξ ύ των λογιστικώ ν αξ ιώ ν των στοιχ εί ων ενερ γητικού και παθητικού στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις και των αντί στοιχ ων φορ ολογικώ ν βάσεων που χ ρ ησιµ οποιούνται για τον πρ οσδιορ ισµ ό των φορ ολογητέ ων κερ δώ ν και λογιστικοποιούνται µ ε την µ έ θοδο της υποχ ρ έ ωσης στην κατάσταση οικονοµ ικής θέ σης χ ρ ησιµ οποιώ ντας τους φορ ολογικούς συντελεστέ ς που αναµ έ νονται να ισχ ύουν στην χ ρ ήση κατά την οποί α θα τακτοποιηθεί η απαί τηση ή η υποχ ρ έ ωση. Υ ποχ ρ εώ σεις από αναβαλλόµ ενη φορ ολογί α αναγνωρ ί ζ ονται γενικά για όλους τους φορ ολογικούς ετερ οχ ρ ονισµ ούς, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόµ ενη 20

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα