Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ /Β/86/109 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ Λ Υ Κ Ο ΒΡΥ Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ ε λ. ΕΚ Θ ΕΣ Η Τ ΟΥ ΙΟΙΚ Η Τ ΙΚ ΟΥ Σ Υ ΜΒ ΟΥ Λ ΙΟΥ ΠΡΟΣ Τ Η Ν ΕΤ Η Σ ΙΑ Γ ΕΝΙΚ Η Σ Υ ΝΕΛ ΕΥ Σ Η Τ Ω Ν ΜΕΤ ΟΧΩ Ν ΕΚ Θ ΕΣ Η ΕΛ ΕΓ ΧΟΥ ΟΡΚ Ω Τ ΟΥ ΕΛ ΕΓ Κ Τ Η - Λ ΟΓ ΙΣ Τ Η ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ ΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η ΧΡΗ Σ Η ΠΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚ ΕΜΒ ΡΙΟΥ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ ΝΟ Λ ΙΚΟ Υ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ Σ Θ ΕΣΗ Σ Τ Η Σ 31ης ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠΙ Τ Ω Ν ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Ω Ν Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ Τ Η ΧΡΗ Σ Η ΠΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚ ΕΜΒ ΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν ΚΥ ΚΛ Ο Σ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩ Ν Α Π Ο Μ ΕΙΩ ΣΗ ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν ΣΕ Θ Υ ΓΑ Τ Ρ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥ Ν Ε ΕΜ ΕΝΕΣ ΕΤ Α ΙΡ ΙΕΣ Λ Ο ΙΠ Α Λ ΕΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Ο Α ) ΚΕΡ Η /(Ζ Η Μ ΙΕΣ) ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝOΜ ΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Ο Α ) Φ Ο Ρ Ο Σ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ ΣΕ Θ Υ ΓΑ Τ Ρ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥ Ν Ε ΕΜ ΕΝΕΣ ΕΤ Α ΙΡ ΙΕΣ Α ΝΑ Β Α Λ Λ Ο Μ ΕΝΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο ΓΙΑ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ ΓΙΑ Α Π Ο Ζ Η Μ ΙΩ ΣΕΙΣ Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚΟ Υ Λ Ο ΓΩ ΕΞ Ο Ο Υ Α Π Ο Τ Η Ν Υ Π Η Ρ ΕΣΙΑ Λ Ο ΙΠ ΕΣ Μ Α ΚΡ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ ΚΑ Ι Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Τ Α Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ ΙΚΑ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Σ Α Υ Ξ Η ΣΕΩ Ν Τ ΙΜ Ω Ν ΚΑ Υ ΣΙΜ Ω Ν ΚΑ Ι ΝΑ Υ Λ Ω Ν Λ Ο ΙΠ ΕΣ Μ Α ΚΡ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Π ΕΛ Α Τ ΕΣ ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Τ Α Μ ΕΙΟ ΚΑ Ι Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΑ ΙΣΟ Υ ΝΑ Μ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΥ Τ ΕΣ ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣΤ Ω Τ ΕΣ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Β Α ΣΕΙΣ Λ ΕΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΚΩ Ν Μ ΙΣΘ Ω ΣΕΩ Ν ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ ΣΥ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ο Υ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Υ ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ Μ ΕΡ Η 38 Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Κ ΑΙ ΠΛ Η ΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Τ Η Σ ΧΡΗ Σ Η Σ ΠΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚ ΕΜΒ ΡΙΟΥ

3 Κύριοι Μέ τ οχ οι, ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ ΕΤ ΗΣΙ Α Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Σ ύµ φ ω να µ ε τ ο ά ρθ ρο 136 τ ου Κ /1920 ό π ω ς αυτ ό τ έ θ ηκ ε µ ε τ ο ά ρθ ρο 13 τ ου Ν. 3229/2004, υπ οβ ά λ λ ουµ ε συνηµ µ έ να στ ην Γ ενικ ή Σ υνέ λ ευσή σας τ ις Οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις τ ης ετ αιρί ας γ ια τ η χ ρή ση π ου έ λ ηξ ε τ ην Τα οικ ονοµ ικ ά στ οιχ εί α τ ης ετ αιρί ας π αρουσιά ζ οντ αι λ επ τ οµ ερώ ς στ ις οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις µ ε τ ις σηµ ειώ σεις τ ους κ αι π αρέ χ ουν ό λ α τ α στ οιχ εί α κ αι π λ ηροφ ορί ες π ου εί ναι απ αραί τ ητ ες γ ια τ ην ανά λ υσή τ ους. Ε π ί τ ω ν κ υριοτ έ ρω ν κ ονδυλ ί ω ν σηµ ειώ νοντ αι τ α εξ ή ς: κ λ τ µ θ τ κ ά κ λ θ χ Ε έ χ Ε τ µ τ ά κ έ µ ά λ λ µ θ κ ό χ Ε λ θ χ Ε µ ω λ µ ω τ ω π ω λ ή κ ά κ τ π λ λ µ ω τ κ ό π ω λ έ ω κ ά έ µ τ µ ω τ ω π ω λ ή έ µ τ λ κ ω µ ω τ µ έ λ ό γ ω π τ ώ τ ω π ω λ ή χ π ό ω τ ω π ώ τ κ κ έ χ µ ά ό φ ό τ Ε τ ή θ τ χ Ε έ χ Ε τ ή τ ω κ κ τ χ τ λ κ ω Σ τ µ ω τ ω ώ ό Σ τ β τ ί ω τ ω ά τ ω τ ω ζ ό µ ώ τ γ τ Ε τ ζ µ ή έ τ Σ τ τ ω χ ώ ό µ έ Ο ύκ ος εργ ασιώ ν ης ετ αιρί ας ειώ ηκ ε ο 2009 ατ 32,10% αι ανή ε σε ιλ. υρώ ναντ ι ιλ. υρώ ο Τα ικ ρδη εκ ετ ευσης ειώ ηκ αν αι απ ιλ. υρώ στ ο 2008, ανή αν σε 845 ιλ. υρώ στ ο Η εί ση οφ εί ετ αι στ η εί ση ν σεω ν ατ 32,10% αι ην αρά ηλ η εί ση ου στ ους ηθ ντ ν ατ 31,78% σε σχ ση ε ο Η εί ση ν σεω ν σε σχ ση ε ο 2008 οφ εί ετ αι υρί ς στ η εί ση ου ετ αφ ορικ ού ργ ου σης ν σεω ν ύδην ροϊ ντ ν ν ελ ατ ν ης. Τα αθ αρά ρδη ρή σεω ς ετ απ ρους ης αιρί ας αυξ ηκ αν ο 2009 σε ιλ. υρώ ναντ ι 69 ιλ. υρώ ο Η σηµ αντ ικ αύξ ηση ν αθ αρώ ν ερδώ ν ης ρή σεω ς ου 2009 οφ εί ετ αι υρί ς: η εί ση ν διοικ ητ ικ ν εξ δω ν. η ελ ση ν απ οτ ελ εσµ ν ν ηµ ιογ νω ν συµ ετ οχ ν ης ια ις οπ οί ες η αιρί α αναγ νω ρί ει συµ ετ οχ στ α απ οτ ελ σµ ατ α ους. ην αύξ ηση ν ρηµ ατ οοικ ονοµ ικ ν εσό δω ν (µ ερί σµ ατ α απ συµ ετ οχ ς). ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟ Χ Ω Ν 2009 Η Α ΝΕ Η ό π ω ς κ αι στ α π ροηγ ούµ ενα χ ρό νια αντ απ οκ ρί θ ηκ ε µ ε απ ό λ υτ η επ ιτ υχ ί α σε ό λ ες τ ις ανά γ κ ες διακ ί νησης τ σιµ έ ντ ου µ ε ναυλ ω µ έ να π λ οί α, στ ην εσω τ ερικ ή αγ ορά κ αι στ ις εξ αγ ω γ έ ς. Η συντ ή ρηση κ αι οι επ ισκ ευέ ς τ ω ν υπ ό διαχ εί ριση τ ή ς ετ αιρί ας π λ οί ω ν, επ ετ εύχ θ ησαν σύµ φ ω να µ ε τ ον π ρογ ραµ µ ατ ισµ ό κ αι τ ον π ροϋ π ολ ογ ισµ ό. Τα υψ ηλ ά επ ί π εδα σε θ έ µ ατ α Ρ ύπ ανσης- Α σφ ά λ ειας κ αι Υ γ ιεινή ς, διατ ηρή θ ηκ αν σε ό λ α τ α π λ οί α. ΠΡ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΤΙΣΜ Ο Σ Κ Α Ι ΣΤΟ Χ Ο Ι 2010 Η Α ΝΕ Η τ ο 2010 θ α συνεχ ί σει να αντ απ οκ ρί νετ αι στ ις µ ετ αφ ορικ έ ς ανά γ κ ες τ ης Α Γ Ε Τ, τ ό σο στ ην εγ χ ώ ρια αγ ορά ό σο κ αι στ ην διεθ νή αγ ορά, µ ε ναυλ ω µ έ να π λ οί α. Οι συντ ηρή σεις κ αι οι επ ισκ ευέ ς τ ω ν υπ ό διαχ εί ριση υπ αρχ ό ντ ω ν π λ οί ω ν θ α εκ τ ελ εσθ ούν σύµ φ ω να µ ε τ ο π ρό γ ραµ µ α κ αι χ ω ρί ς σοβ αρέ ς απ οκ λ ί σεις απ ό τ ον αρχ ικ ό π ροϋ π ολ ογ ισµ ό. Θ α κ ατ αβ λ ηθ ούν π ροσπ ά θ ειες ώ στ ε να διατ ηρηθ εί η αξ ιοπ λ οΐ α κ αι η ά ριστ η κ ατ ά στ αση τ ω ν υπ ό διαχ εί ριση π λ οί ω ν σε υψ ηλ ά επ ί π εδα. 3

4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σ τ ην π ερί οδο τ ου έ τ ους 2009 δεν υπ ή ρξ αν. Γ ια τ ο έ τ ος 2010 δεν π ροβ λ έ π οντ αι. ΠΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ ΤΗΤΑ Σ, Κ ΙΝ ΥΝ Ο Ι Κ Α Ι Γ ΕΓ Ο Ν Ο ΤΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ Ο Μ ΗΝ ΙΑ Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Οι κ ύριες π ηγ έ ς αβ εβ αιό τ ητ ας λ ογ ιστ ικ ώ ν εκ τ ιµ ή σεω ν π εριγ ρά φ οντ αι στ η σηµ εί ω ση 4, οι π αρά γ οντ ες χ ρηµ ατ οοικ ονοµ ικ ού κ ινδύνου τ ης Ε τ αιρί ας π εριγ ρά φ οντ αι στ η σηµ εί ω ση 18.1 κ αι τ α σηµ αντ ικ ό τ ερα γ εγ ονό τ α µ ετ ά τ ην ηµ εροµ ηνί α αναφ ορά ς τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν π εριγ ρά φ οντ αι στ η σηµ εί ω ση 21 τ ω ν ετ ή σιω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. Μ ΕΡ ΙΣΜ Α ΤΙΚ Η ΠΟ Λ ΙΤΙΚ Η Το ιοικ ητ ικ ό Σ υµ β ούλ ιο απ οφ ά σισε να π ροτ εί νει π ρος τ ην Γ ενικ ή Σ υνέ λ ευση τ ω ν Μετ ό χ ω ν τ ην π λ ηρω µ ή µ ερί σµ ατ ος π οσού 2,42 Ε υρώ ανά µ ετ οχ ή γ ια τ ο έ τ ος π ου έ λ ηξ ε τ ην 31 η εκ εµ β ρί ου Το π οσό τ ου µ ερί σµ ατ ος π ου π ροτ εί νετ αι να διανεµ ηθ εί, ανέ ρχ ετ αι σε χ ιλ ιά δες Ε υρώ τ ο οπ οί ο π ροέ ρχ ετ αι απ ό τ α κ έ ρδη τ ης π αρούσας χ ρή σης. Κύριοι Μέ τ οχ οι, Με β ά ση ό λ α τ α π αραπ ά νω αναφ ερθ έ ντ α κ αι τ ην Έ κ θ εση τ ω ν Ορκ ω τ ώ ν Ε λ εγ κ τ ώ ν Λ ογ ιστ ώ ν έ χ ετ ε στ ην διά θ εσή σας ό λ α τ α απ αραί τ ητ α στ οιχ εί α γ ια να π ροχ ω ρή σετ ε στ ην έ γ κ ριση τ ω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν αλ λ ά κ αι απ ό τ ο νό µ ο απ αλ λ αγ ή µ ας ό π ω ς π ροβ λ έ π ετ αι απ ό τ ο κ ατ αστ ατ ικ ό. Λ υκ ό β ρυση, 3 Μαρτ ί ου 2010 Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ O Ι Ε Υ Θ Υ ΝΩ Ν Σ Υ ΜΒ ΟΥ Λ ΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΣ ΜΕ Λ Α ΤΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΣ Ι ΚΟΣ 4

5

6

7 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ Σ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ Ι Λ Ι ΑΚ Η Ε Τ ΑΙ Ρ Ε Ι Α Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ» ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

8 Οι οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρί ας απ ό τ ην σελ ί δα 8 έ ω ς κ αι τ ην σελ ί δα 38 εγ κ ρί θ ηκ αν κ ατ ά τ ην συνεδρί αση τ ου ιοικ ητ ικ ού Σ υµ β ουλ ί ου τ ην Τετ ά ρτ η 3 Μαρτ ί ου 2010 κ αι τ ελ ούν υπ ό τ ην έ γ κ ριση τ ης Τακ τ ικ ή ς Γ ενικ ή ς Σ υνέ λ ευσης τ ω ν Μετ ό χ ω ν. Κατ εντ ολ ή τ ου ιοικ ητ ικ ού Σ υµ β ουλ ί ου, οι οικ ονοµ ικ έ ς κ ατ αστ ά σεις υπ ογ ρά φ οντ αι απ ό : Ο Π ΡΟΕ ΡΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥ Θ Υ Ν ΩΝ ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΟΣ Ο ΙΕΥ Θ Υ Ν Τ Η Σ Λ ΟΓΙΣΤ Η ΡΙΩΝ Θ Υ ΓΑ Τ ΡΙΚ ΩΝ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α ΓΕΤ Ο Π ΡΟΪ ΣΤ Α Μ ΕΝ ΟΣ Λ ΟΓΙΣΤ Η ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΕΛ Α Τ ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚ ΟΣ Μ ΙΧ Α Η Λ Ζ Α Φ ΕΙΡΙΟΥ Η Μ Η Τ ΡΙΟΣ Τ Α Τ ΣΗ Σ ΑΡ Α.Τ. ΑΕ ΑΡ Α.Τ. Ρ ΑΡ. Α. Ο.Ε. Α ΑΡ. Α. Ο.Ε. Α ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Π οσ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς ε ρ γ α σ ι ώ ν ω σ ε ι σ τ π ω θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι τ ι ι τ ρ γ ί α δ ι ά θ ε σ η Α π ε ί ω σ η σ υ µ µ ε τ ώ ν σ ε θ υ γ α τ ρ ι ι σ υ ν δ ε δ ε µ έ ν ε ε τ α ι ρ ί ε Λ π ά ι τ ρ γ ι έ σ α ξ α Κ έ ρ δ η η µ ί ε ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ ι έ σ α ξ α Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Φ ό ρ ε ι σ ή µ α τ Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς Κύκλος (π λή ς) Κό ος λη (17.677) (25.911) Μι οδ οι κη κή ς λε ου ς & ς (488) (1.366) οµ οχ κέ ς κα ς ς 6 (4) 62 οι λε ου κά οδ /(έ οδ ) 7 71 (469) /(Ζ ) (408) οοι κον οµ κά οδ /(έ οδ ) ος οδ ος 10 (143) (445) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν (31/12/2009) Κ έ ρ δ η α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Eυ ρ ώ ) 2,52 0,12 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜ Α Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2008 Καθαρά Κέ ρδ η /(Ζ η µ ι έ ς ) χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς Α ν α λ ογ ι στ ι κ ά κ έ ρ δ η τ ω ν π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν π α ρ οχ ώ ν στ ο π ρ οσω π ι κ ό λ ό γ ω ε ξ ό δ ου (22) - α π ό τ η ν υ π η ρ ε σί α µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρ ο Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (22) - Σ υ γ γ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 12 έ ω ς κ αι τ η σελ ί δα 38 απ οτ ελ ούν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρος τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. 8

9 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Σ υ µ µ ε τ έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς κ α ι ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς α ι τ ή ι ς α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν η φ ί α ν ο λ ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε άδ ΣΗΜ. 31/12/ /12/2008 Μη οχ σε συ οι οπ σµ σε Aπ σε ορ ολ ογ Σύ Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Τ α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α Α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Πε άτ οι σµ σε ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ Σύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς Πρ οβ λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π οζ η µ ι ώ σε ι ς π ρ οσω π ι κ ού λ ό γ ω ε ξ ό δ ου α π ό τ η ν υ π η ρ ε σί α Υ π οχ ρ ε ώ σε ι ς φ ό ρ ου ε ι σοδ ή µ α τ ος Λ οι π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς π ρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οθ ά οτ σµ ο Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 12 έ ω ς κ αι τ η σελ ί δα 38 απ οτ ελ ούν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρος τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. 9

10 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕΦ Α Λ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 Π ο σά σε χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οθ ε- µ α τικά Σ υ σ /µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η Χ ρ ή σ η ς ο ζ µ ε τ ά ό λ ό µ ε φ ο λ ο Κ έ χ Μ ε Λ ή ξ η ή σ η ς 1/1/ Αναγνώριση αναλ γιστ ικ ών ηµ ιών απ αναβ αλ νη ρο γί α (22) (22) ρδ η ρή σης ρί σµ ατ α (4.696) (14) (4.710) χρ 31/12/ Έ ν α ρ ξ η Χ ρ ή σ η ς 1/1/ (5.077) Κ έ ρδ η χ ρή σης Μ ε ί ω ση µ ε τ ο χ ικ ο ύ κ ε φ αλ αί ο υ µ ε σκ ο π ό τ ην κ ά λ υ ψ η ζ ηµ ιών π ρο ηγο ύ µ ε νω ν χ ρή σε ω ν (5.077) Λ ή ξ η χρ ή σ η ς 31/12/ Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 12 έ ω ς κ αι τ η σελ ί δα 38 απ οτ ελ ούν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρος τ ω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ ατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρί ας. 10

11 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙ Α ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά ς Ε υ δ σ π φ ό ν Π λ ν µ ε ί ο ν π σ α ο γ γ ι α Π β λ ε ι ς Σ υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ α φ ο Α π ο τ ε λ µ α τ α ο ο κ κ α ι ζ ι ε π ε ν τ ι κ ή ς σ τ ό τ α ς Χ ω σ τ ι κ ο ί τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή ο µ ε ί π ρ µ µ ε τ ι µ ώ κ ε φ κ ί σ η ς π σ χ ε τ ί ζ µ ε τ ι ς ι τ ρ κ δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Μ ε ί ω σ ύ ξ α π α ι τ ή σ ε ω ν ε ί ω σ α ύ ξ υ π ο χ ώ σ ε ω ν λ τ π ε ζ ώ ν Μ ε ί ο ν Χ ω σ τ ι κ ο ί τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή ο κ α τ α β ε β λ α τ α β ε β λ ο ι φ ό ι ε ι σ ρ κ ρ ό ι τ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Ε π ε υ τ ι κ δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ά ν ε ι α σ ε θ υ γ α τ κ κ α ι σ υ γ γ ε ν ε ί ς ε τ α ι ε ς Τ ό κ ο ι ε ι σ π χ θ τ ε ς Μ ε σ µ α τ α ε ι σ π χ θ τ α ε ι σ ρ κ ρ ό ε π ε υ τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Χ ρ η µ ι κ δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Μ ε σ µ α τ α π λ θ τ α ε ι σ ρ κ ρ ό χ ρ η µ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Κ ξ η σ η ε ί ω σ η σ τ τ ε ι ά δ ι ι µ κ ι σ ύ χ ρ η ς Τ ε ι ά δ ι ι µ κ ι σ ύ ξ η ς χ ρ η ς Τ ε ι ά δ ι ι µ κ ι σ ύ η ς χ ρ η ς δε ρώ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Λειτουργικές ρα τη ριό τη τες Κέρδη ρο ρω έο / ρο ρµ ές : ρο έψ (176) 322 ές δι ρές 22 (24) έσ (έσ δα, έξ δα, έρδη ηµ ές ) δυ δρα ηρι ητ (1.266) (915) ρε έξ δα Πλέον/ ον οσ αρ ογές γι α αβολές λογαρ ασ ν αλαί ου νη ή ου οντ αι λε ου γι ές ασ : η / (α ησ η) (579) (Μ η) / ησ η ρε (π ην ρα ) 830 (1.023) : ρε έξ δα ηµ έν (4) (8) Κα ηµ έν ρο (115) (232) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ λε ου γι ασ (α) (1.899) νδ ές ασ ρι ές ρί (31) (250) ρα έν ρί ρα έν Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ νδ ασ (β) ατ οδ οτ ές ασ ρί ηρω έν (4.710) 0 Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ ατ οδ οτ ασ (γ) (4.710) 0 αθ αρ ή αύ / (µ ) α αµ ακ αθ έσ α αι οδ ναµ α ήσ (α) + (β) + (γ) 349 (1.234) αµ ακ αθ έσ α αι οδ ναµ α έναρ ήσ αµ ακ αθ έσ α αι οδ ναµ α λήξ ήσ Οι σηµ ειώ σεις από τη σελί δα 12 έ ως και τη σελί δα 38 αποτελούν αναπόσπαστο µ έ ρ ος των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων της Εταιρ ί ας 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ Η Α ΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ ΝΑ Υ ΤΙ Λ Ι Α ΚΗ ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α «ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ» (η Εταιρ ί α) έ χ ει συσταθεί στην Ελλάδα σύµ φωνα µ ε τις διατάξ εις του Κ.Ν. 2190/1920, η έ δρ α της εί ναι στον ήµ ο Λ υκόβρ υσης Α ττικής, οδός Σοφοκλή Β ενιζ έ λου και ανήκει στον Ό µ ιλο της Α Γ ΕΤ «ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ» ο οποί ος εδρ εύει στην Ελλάδα. Οι οικονοµ ικέ ς καταστάσεις του Οµ ί λου ενοποιούνται τελικά από την εταιρ ί α LAFARGE S.A. η οποί α εδρ εύει στη Γ αλλί α. Η Εταιρ ί α έ χ ει ετοιµ άσει ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς καταστάσεις δεδοµ έ νου ότι τα ενοποιηµ έ να οικονοµ ικά αποτελέ σµ ατα δηµ οσιεύονται από τη µ ητρ ική της εταιρ ί α Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ. Η Εταιρ ί α δρ αστηρ ιοποιεί ται κυρ ί ως στις θαλάσσιες µ εταφορ έ ς στην εγχ ώ ρ ια και ξ έ νη αγορ ά καθώ ς και στην διαχ εί ρ ιση πλοί ων. Οι παρ ούσες οικονοµ ικέ ς καταστάσεις παρ ουσιάζ ονται σε χ ιλιάδες ΕΥ Ρ Ω που εί ναι το νόµ ισµ α του πρ ωτεύοντος οικονοµ ικού περ ιβάλλοντος στο οποί ο δρ αστηρ ιοποιεί ται. 2. ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Συγκεκρ ιµ έ να νέ α πρ ότυπα, τρ οποποιήσεις πρ οτύπων και διερ µ ηνεί ες έ χ ουν εκδοθεί, τα οποί α εί ναι υποχ ρ εωτικά για λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν κατά τη διάρ κεια της παρ ούσας χ ρ ήσης ή µ εταγενέ στερ α. Η εκτί µ ηση της Εταιρ ί ας σχ ετικά µ ε την επί δρ αση από την εφαρ µ ογή αυτώ ν των νέ ων πρ οτύπων, τρ οποποιήσεων και διερ µ ηνειώ ν παρ ατί θεται παρ ακάτω. Πρότυπα υπο χ ρε ω τι κ ά γ ι α τη χ ρή σ η πο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 ΠΧ Π 8 «Κ λ ά δ ο ι ρασ τηρι ο τή τω ν» Το πρ ότυπο αυτό αντικαθιστά το Λ Π 14, σύµ φωνα µ ε το οποί ο οι τοµ εί ς αναγνωρ ί ζ ονταν και παρ ουσιάζ ονταν µ ε βάση µ ια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµ φωνα µ ε το ΠΧΠ 8 οι τοµ εί ς αποτελούν συστατικά µ ιας οικονοµ ικής οντότητας που εξ ετάζ ονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµ βουλο / ιοικητικό Συµ βούλιο της οικονοµ ικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) για την αξ ιολόγηση της απόδοσης και παρ ουσιάζ ονται στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις µ ε βάση αυτήν την εσωτερ ική κατηγορ ιοποί ηση. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Λ Π 1 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Το Λ Π 1 έ χ ει αναθεωρ ηθεί για να αναβαθµ ί σει τη χ ρ ησιµ ότητα των πληρ οφορ ιώ ν που παρ ουσιάζ ονται στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις. Το αναθεωρ ηµ έ νο πρ ότυπο δεν επιτρ έ πει την παρ ουσί αση των στοιχ εί ων εσόδων και εξ όδων (που δεν αποτελούν συναλλαγέ ς µ ε µ ετόχ ους) στην κατάσταση µ εταβολώ ν ιδί ων κεφαλαί ων, αλλά απαιτεί αυτέ ς τις συναλλαγέ ς να παρ ουσιάζ ονται ξ εχ ωρ ιστά από τις συναλλαγέ ς µ ε τους µ ετόχ ους. Ό λες οι συναλλαγέ ς µ ε µ η µ ετόχ ους πρ έ πει να εµ φανί ζ ονται σε µ ί α κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµ ικέ ς οντότητες µ πορ ούν να επιλέ ξ ουν να παρ ουσιάζ ουν εί τε µ ί α κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος) εί τε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµ άτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος). Η Εταιρ ί α έ χ ει αποφασί σει να παρ ουσιάζ ει δύο καταστάσεις. ΠΧ Π 7 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μέ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ή σ ε ι ς» Η τρ οποποί ηση αυτή απαιτεί την παρ οχ ή πρ όσθετων γνωστοποιήσεων σχ ετικά µ ε την επιµ έ τρ ηση της εύλογης αξ ί ας, καθώ ς και του κινδύνου ρ ευστότητας. Συγκεκρ ιµ έ να η τρ οποποί ηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχ ετικά µ ε την επιµ έ τρ ηση της εύλογης αξ ί ας µ έ σω µ ιας ιερ άρ χ ησης τρ ιώ ν επιπέ δων. Η τρ οποποί ηση αυτή αφορ ά σε πρ όσθετες γνωστοποιήσεις και εποµ έ νως δεν υπάρ χ ει επί δρ αση στα κέ ρ δη ανά µ ετοχ ή. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α ΠΧ Π 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Με το χ ώ ν» Η τρ οποποί ηση διευκρ ινί ζ ει τον ορ ισµ ό των «πρ οϋ ποθέ σεων της κατοχ ύρ ωσης (vesting conditions)», µ ε την εισαγωγή του όρ ου «πρ οϋ ποθέ σεις µ η κατοχ ύρ ωσης (non-vesting conditions)» για όρ ους που δεν αποτελούν όρ ους υπηρ εσί ας ή όρ ους απόδοσης. Επί σης, διευκρ ινί ζ εται ότι όλες οι ακυρ ώ σεις εί τε πρ οέ ρ χ ονται από την ί δια την οντότητα εί τε από τα συµ βαλλόµ ενα µ έ ρ η, πρ έ πει να έ χ ουν την ί δια λογιστική αντιµ ετώ πιση. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Λ Π 23 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Κ όσ το ς αν ε ι σ µ ο ύ» Το πρ ότυπο αντικαθιστά την πρ οηγούµ ενη έ κδοση του Λ Π 23. Η βασική διαφορ ά σε σχ έ ση µ ε την πρ οηγούµ ενη έ κδοση αφορ ά στην κατάρ γηση της επιλογής αναγνώ ρ ισης ως εξ όδου του κόστους δανεισµ ού που σχ ετί ζ εται µ ε περ ιουσιακά στοιχ εί α ενερ γητικού, για τα οποί α απαιτεί ται έ να σηµ αντικό χ ρ ονικό διάστηµ α πρ οκειµ έ νου να µ πορ έ σουν να λειτουρ γήσουν ή να πωληθούν. Η τρ οποποί ηση δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» κ αι Λ Π 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρ ουσί αση των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων» Η τρ οποποί ηση στο Λ Π 32 απαιτεί ορ ισµ έ να χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά µ έ σα διαθέ σιµ α από τον κάτοχ ο («puttable») και υποχ ρ εώ σεις που πρ οκύπτουν κατά την ρ ευστοποί ηση, να καταταχ θούν ως Ί δια Κεφάλαια εάν πληρ ούνται συγκεκρ ιµ έ να κρ ιτήρ ια. Η τρ οποποί ηση στο Λ Π 1 απαιτεί γνωστοποί ηση συγκεκρ ιµ έ νων πληρ οφορ ιώ ν αναφορ ικά µ ε τα «puttable» µ έ σα που κατατάσσονται ως Ί δια Κεφάλαια. Οι τρ οποποιήσεις δεν έ χ ουν επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» Η τρ οποποί ηση αποσαφηνί ζ ει ότι οι οικονοµ ικέ ς οντότητες δεν πρ έ πει πλέ ον να χ ρ ησιµ οποιούν λογιστική αντιστάθµ ισης για συναλλαγέ ς µ εταξ ύ των τοµ έ ων στις ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς τους καταστάσεις. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν εφαρ µ όζ εται στην Εταιρ ί α καθώ ς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµ ισης σύµ φωνα µ ε το Λ Π 39. ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α τη χ ρή σ η πο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 Ε ΠΧ Π 13 «Προ γ ρά µ µ ατα Πι σ τότητας Πε λ ατώ ν» Η διερ µ ηνεί α διασαφηνί ζ ει τον χ ειρ ισµ ό των εταιρ ειώ ν που χ ορ ηγούν κάποιας µ ορ φής επιβρ άβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξ ιδιωτικά µ ί λια σε πελάτες που αγορ άζ ουν αγαθά ή υπηρ εσί ες. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 15 «Συµ φ ω ν ί ε ς γ ι α την κ ατασ κ ε υή ακ ί ν ητης πε ρι ο υσ ί ας» Η διερ µ ηνεί α αναφέ ρ εται στους υφιστάµ ενους διαφορ ετικούς λογιστικούς χ ειρ ισµ ούς για τις πωλήσεις ακί νητης περ ιουσί ας. Μ ερ ικέ ς οικονοµ ικέ ς οντότητες αναγνωρ ί ζ ουν το έ σοδο σύµ φωνα µ ε το Λ Π 18 (δηλ. όταν µ εταφέ ρ ονται οι κί νδυνοι και τα οφέ λη κυρ ιότητας της ακί νητης περ ιουσί ας) και άλλες αναγνωρ ί ζ ουν το έ σοδο ανάλογα µ ε το στάδιο ολοκλήρ ωσης της ακί νητης περ ιουσί ας σύµ φωνα µ ε το Λ Π 11. Η διερ µ ηνεί α διασαφηνί ζ ει ποιο πρ ότυπο πρ έ πει να εφαρ µ οστεί σε κάθε περ ί πτωση. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 16 - «Α ν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας κ αθ αρή ς ε πέ ν δ υσ ης σ ε ε κ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το ε ξ ω τε ρι κ ό» Η διερ µ ηνεί α έ χ ει εφαρ µ ογή σε µ ί α οικονοµ ική οντότητα που αντισταθµ ί ζ ει τον κί νδυνο ξ έ νου νοµ ί σµ ατος που πρ οκύπτει από καθαρ ή επέ νδυση της σε εκµ ετάλλευση στο εξ ωτερ ικό και πληρ εί τους όρ ους για λογιστική αντιστάθµ ισης σύµ φωνα µ ε το Λ Π 39. Η διερ µ ηνεί α παρ έ χ ει οδηγί ες σχ ετικά µ ε τον τρ όπο µ ε τον οποί ο µ ί α οικονοµ ική οντότητα πρ έ πει να καθορ ί σει τα ποσά που αναταξ ινοµ ούνται από τα ί δια κεφάλαια στα αποτελέ σµ ατα τόσο για το µ έ σο αντιστάθµ ισης όσο και για το αντισταθµ ιζ όµ ενο στοιχ εί ο. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. 13

14 Ό ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Ε ΠΧ Π 18 «Με ταβ ι β ά σ ε ι ς πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν από πε λ ά τε ς» (εφαρ µ όζ εται σε µ εταβιβάσεις περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων που ελήφθησαν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α διευκρ ινί ζ ει τις απαιτήσεις των ΠΧΠ για τις συµ φωνί ες στις οποί ες η οικονοµ ική οντότητα λαµ βάνει από έ ναν πελάτη έ να ενσώ µ ατο περ ιουσιακό στοιχ εί ο, το οποί ο πρ έ πει στη συνέ χ εια να χ ρ ησιµ οποιήσει για να παρ έ χ ει στον πελάτη τη συνεχ ή πρ όσβαση σε αγαθά ή σε υπηρ εσί ες. Σε ορ ισµ έ νες περ ιπτώ σεις, η οικονοµ ική οντότητα λαµ βάνει µ ετρ ητά από έ ναν πελάτη που πρ έ πει να χ ρ ησιµ οποιηθούν µ όνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώ µ ατου περ ιουσιακού στοιχ εί ου. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Πρότυπα υπο χ ρε ω τι κ ά µ ε τά από τη χ ρή σ η 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 ΠΧ Π 3 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Συν ε ν ώ σ ε ι ς Επι χ ε ι ρή σ ε ω ν» κ αι Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ι ηµ έ ν ο ) «Εν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Το αναθεωρ ηµ έ νο ΠΧΠ 3 εισάγει µ ια σειρ ά αλλαγώ ν στο λογιστικό χ ειρ ισµ ό συνενώ σεων επιχ ειρ ήσεων οι οποί ες θα επηρ εάσουν το ποσό της αναγνωρ ισθεί σας υπερ αξ ί ας, τα αποτελέ σµ ατα της αναφερ όµ ενης περ ιόδου στην οποί α πρ αγµ ατοποιεί ται η απόκτηση επιχ ειρ ήσεων και τα µ ελλοντικά αποτελέ σµ ατα. Α υτέ ς οι αλλαγέ ς περ ιλαµ βάνουν την εξ οδοποί ηση δαπανώ ν που σχ ετί ζ ονται µ ε την απόκτηση και την αναγνώ ρ ιση µ εταγενέ στερ ων µ εταβολώ ν στην εύλογη αξ ί α του ενδεχ όµ ενου τιµ ήµ ατος ( contingent consideration ) στα αποτελέ σµ ατα. Το τρ οποποιηµ έ νο Λ Π 27 απαιτεί συναλλαγέ ς που οδηγούν σε αλλαγέ ς ποσοστώ ν συµ µ ετοχ ής σε θυγατρ ική να καταχ ωρ ούνται στην καθαρ ή θέ ση. Επιπλέ ον, το τρ οποποιηµ έ νο πρ ότυπο µ εταβάλλει το λογιστικό χ ειρ ισµ ό για τις ζ ηµ ί ες που πρ αγµ ατοποιούνται από θυγατρ ική εταιρ εί α καθώ ς και της απώ λειας του ελέ γχ ου θυγατρ ικής. λες οι αλλαγέ ς των ανωτέ ρ ω πρ οτύπων θα εφαρ µ οστούν µ ελλοντικά και θα επηρ εάσουν µ ελλοντικέ ς αποκτήσεις και συναλλαγέ ς µ ε µ ετόχ ους µ ειοψ ηφί ας. Η Εταιρ ί α θα εφαρ µ όσει αυτέ ς τις αλλαγέ ς από την ηµ έ ρ α που τί θενται σε εφαρ µ ογή. ΠΧ Π 9 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α» (εφαρ µ όζ εται στις ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Το ΠΧΠ 9 αποτελεί το πρ ώ το µ έ ρ ος της πρ ώ της φάσης στο έ ρ γο του Σ Λ Π (Συµ βούλιο ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Πρ οτύπων) για την αντικατάσταση του Λ Π 39. Το Σ Λ Π σκοπεύει να επεκτεί νει το ΠΧΠ 9 κατά τη διάρ κεια του 2010 έ τσι ώ στε να πρ οστεθούν νέ ες απαιτήσεις για την ταξ ινόµ ηση και την επιµ έ τρ ηση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν υποχ ρ εώ σεων, την αποαναγνώ ρ ιση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν µ έ σων, την αποµ εί ωση της αξ ί ας, και τη λογιστική αντιστάθµ ισης. Σύµ φωνα µ ε το ΠΧΠ 9, όλα τα χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά περ ιουσιακά στοιχ εί α επιµ ετρ ώ νται αρ χ ικά στην εύλογη αξ ί α τους συν, στην περ ί πτωση ενός χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικού περ ιουσιακού στοιχ εί ου που δεν εί ναι στην εύλογη αξ ί α µ έ σω των αποτελεσµ άτων, συγκεκρ ιµ έ να κόστη συναλλαγώ ν. Η µ εταγενέ στερ η επιµ έ τρ ηση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων γί νεται εί τε στο αποσβεσµ έ νο κόστος εί τε στην εύλογη αξ ί α και εξ αρ τάται από το επιχ ειρ ηµ ατικό µ οντέ λο της οικονοµ ικής οντότητας σχ ετικά µ ε τη διαχ εί ρ ιση των χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων και των συµ βατικώ ν ταµ ειακώ ν ρ οώ ν του χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικού περ ιουσιακού στοιχ εί ου. Το ΠΧΠ 9 απαγορ εύει επαναταξ ινοµ ήσεις, εκτός από σπάνιες περ ιπτώ σεις που το επιχ ειρ ηµ ατικό µ οντέ λο της οικονοµ ικής οντότητας αλλάξ ει, και στην πρ οκειµ έ νη περ ί πτωση η οικονοµ ική οντότητα απαιτεί ται να επαναταξ ινοµ ήσει µ ελλοντικά τα επηρ εαζ όµ ενα χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά περ ιουσιακά στοιχ εί α. Σύµ φωνα µ ε τις αρ χ έ ς του ΠΧΠ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµ µ ετοχ ικούς τί τλους πρ έ πει να επιµ ετρ ώ νται σε εύλογη αξ ί α. Εντούτοις, η διοί κηση έ χ ει την επιλογή να παρ ουσιάζ ει στη κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος τα πρ αγµ ατοποιηθέ ντα και µ η πρ αγµ ατοποιηθέ ντα κέ ρ δη και ζ ηµ ιέ ς εύλογης αξ ί ας συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων που δεν κατέ χ ονται πρ ος εµ πορ ική εκµ ετάλλευση. Α υτός ο πρ οσδιορ ισµ ός γί νεται κατά την αρ χ ική αναγνώ ρ ιση για κάθε έ να χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικό µ έ σο ξ εχ ωρ ιστά και δεν 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α µ πορ εί να αλλάξ ει. Τα κέ ρ δη και οι ζ ηµ ιέ ς εύλογης αξ ί ας δεν µ εταφέ ρ ονται στα αποτελέ σµ ατα µ εταγενέ στερ α, ενώ τα έ σοδα από µ ερ ί σµ ατα θα συνεχ ί σουν να αναγνωρ ί ζ ονται στα αποτελέ σµ ατα. Το ΠΧΠ 9 καταρ γεί την εξ αί ρ εση της επιµ έ τρ ησης σε κόστος για τις µ η εισηγµ έ νες µ ετοχ έ ς και τα παρ άγωγα σε µ η εισηγµ έ νες µ ετοχ έ ς, αλλά παρ έ χ ει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µ πορ εί να εί ναι αντιπρ οσωπευτική εκτί µ ηση της εύλογης αξ ί ας. Η Εταιρ ί α βρ ί σκεται στη διαδικασί α εκτί µ ησης της επί δρ ασης του ΠΧΠ 9 στις οικονοµ ικέ ς του καταστάσεις. Το ΠΧΠ 9 δεν έ χ ει υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. ΠΧ Π 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Πρώ τη ε φ αρµ ο γ ή τω ν δ ι ε θ ν ώ ν προ τύ πω ν χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς πλ ηρο φ όρησ ης» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2010) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση παρ έ χ ει επιπρ όσθετες επεξ ηγήσεις για τις εταιρ εί ες που εφαρ µ όζ ουν για πρ ώ τη φορ ά τα ΠΧΠ αναφορ ικά µ ε την χ ρ ήση του τεκµ αιρ όµ ενου κόστους στα περ ιουσιακά στοιχ εί α πετρ ελαί ου και αερ ί ου, τον καθορ ισµ ό για το κατά πόσο κάποια συµ φωνί α εµ περ ιέ χ ει µ ί σθωση και τις υποχ ρ εώ σεις παρ οπλισµ ού οι οποί ες περ ιλαµ βάνονται στο κόστος των ενσώ µ ατων παγί ων. Η συγκεκρ ιµ έ νη τρ οποποί ηση δεν θα έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας καθώ ς η Εταιρ ί α έ χ ει ήδη µ εταβεί στα ΠΧΠ. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. ΠΧ Π 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Με το χ ώ ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ανουαρ ί ου 2010) Σκοπός της τρ οποποί ησης εί ναι να αποσαφηνί σει το πεδί ο εφαρ µ ογής του ΠΧΠ 2 και το λογιστικό χ ειρ ισµ ό για τις αµ οιβέ ς που εξ αρ τώ νται από την αξ ί α της µ ετοχ ής και διακανονί ζ ονται τοις µ ετρ ητοί ς στις ενοποιηµ έ νες ή ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της οικονοµ ικής οντότητας που λαµ βάνει αγαθά ή υπηρ εσί ες, όταν η οικονοµ ική οντότητα δεν έ χ ει καµ ί α υποχ ρ έ ωση να εξ οφλήσει τις αµ οιβέ ς που εξ αρ τώ νται από την αξ ί α των µ ετοχ ώ ν. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν αναµ έ νεται να επηρ εάσει τις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Λ Π 24 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Γ ν ω σ το πο ι ή σ ε ι ς σ υν δ ε δ ε µ έ ν ω ν µ ε ρώ ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2011) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση επιχ ειρ εί να µ ειώ σει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγώ ν ανάµ εσα σε συνδεδεµ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου (government-related entities) και να αποσαφηνί σει την έ ννοια του συνδεδεµ έ νου µ έ ρ ους. Συγκεκρ ιµ έ να, καταρ γεί ται η υποχ ρ έ ωση των συνδεδεµ έ νων µ ερ ώ ν δηµ οσί ου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµ έ ρ ειες όλων των συναλλαγώ ν µ ε το δηµ όσιο και µ ε άλλα συνδεδεµ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου, αποσαφηνί ζ ει και απλοποιεί τον ορ ισµ ό του συνδεδεµ έ νου µ έ ρ ους και επιβάλλει την γνωστοποί ηση όχ ι µ όνο των σχ έ σεων, των συναλλαγώ ν και των υπολοί πων ανάµ εσα στα συνδεδεµ έ να µ έ ρ η αλλά και των δεσµ εύσεων τόσο στις ατοµ ικέ ς όσο και στις ενοποιηµ έ νες οικονοµ ικέ ς καταστάσεις. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Φ εβρ ουαρ ί ου 2010) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση παρ έ χ ει επεξ ηγήσεις σχ ετικά µ ε τον τρ όπο µ ε τον οποί ο ορ ισµ έ να δικαιώ µ ατα πρ έ πει να ταξ ινοµ ηθούν. Συγκεκρ ιµ έ να, δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα πρ οαί ρ εσης ή δικαιώ µ ατα αγορ άς µ ετοχ ής για την απόκτηση συγκεκρ ιµ έ νου αρ ιθµ ού ιδί ων συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων της οικονοµ ικής οντότητας για έ να συγκεκρ ιµ έ νο ποσό οποιουδήποτε νοµ ί σµ ατος αποτελούν συµ µ ετοχ ικούς τί τλους εάν η οικονοµ ική οντότητα πρ οσφέ ρ ει αυτά τα δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα πρ οαί ρ εσης ή δικαιώ µ ατα αγορ άς µ ετοχ ής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµ ενους µ ετόχ ους της ί διας κατηγορ ί ας των ιδί ων, µ η παρ αγώ γων, συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων. H τρ οποποί ηση δεν έ χ ει επί δρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. 15

16 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Η παρ ούσα τρ οποποί ηση αποσαφηνί ζ ει τον τρ όπο µ ε τον οποί ο θα έ πρ επε να εφαρ µ όζ ονται, σε συγκεκρ ιµ έ νες περ ιπτώ σεις, οι αρ χ έ ς που καθορ ί ζ ουν κατά πόσο έ νας αντισταθµ ιζ όµ ενος κί νδυνος ή τµ ήµ α των ταµ ειακώ ν ρ οώ ν εµ πί πτει στο πεδί ο εφαρ µ ογής της λογιστικής αντιστάθµ ισης. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν εφαρ µ όζ εται στην Εταιρ ί α, καθώ ς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµ ισης σύµ φωνα µ ε το Λ Π 39. ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς µ ε τά από τη χ ρή σ η 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 Ε ΠΧ Π 12 - «Συµ φ ω ν ί ε ς Παραχ ώ ρησ ης» (σύµ φωνα µ ε την υιοθέ τηση από την ΕΕ, εφαρ µ όζ εται για τις περ ιόδους που ξ εκινούν την 30 Μ αρ τί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α αναφέ ρ εται στις εταιρ εί ες που συµ µ ετέ χ ουν σε συµ φωνί ες παρ αχ ώ ρ ησης. Η διερ µ ηνεί α αυτή δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 17 «ι αν ο µ ή µ η χ ρηµ ατι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν σ το υς µ ε τόχ ο υς» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ουλί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α παρ έ χ ει καθοδήγηση στον λογιστικό χ ειρ ισµ ό των ακόλουθων µ η αµ οιβαί ων (nonreciprocal) διανοµ ώ ν στοιχ εί ων ενερ γητικού από την οικονοµ ική οντότητα στους µ ετόχ ους που ενερ γούν υπό την ιδιότητά τους ως µ έ τοχ οι : α) διανοµ έ ς µ η χ ρ ηµ ατικώ ν στοιχ εί ων ενερ γητικού και β) διανοµ έ ς που δί νουν στους µ ετόχ ους την επιλογή απολαβής εί τε µ η χ ρ ηµ ατικώ ν στοιχ εί ων ενερ γητικού εί τε µ ετρ ητώ ν. Η διερ µ ηνεί α αυτή δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Ε ΠΧ Π 19 «ι αγ ραφ ή Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Υ πο χ ρε ώ σ ε ω ν µ ε σ υµ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υς» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2010) Η ιερ µ ηνεί α 19 αναφέ ρ εται στο λογιστικό χ ειρ ισµ ό από την οικονοµ ική οντότητα που εκδί δει συµ µ ετοχ ικούς τί τλους σε έ ναν πιστωτή, πρ οκειµ έ νου να διακανονιστεί, ολόκληρ η ή εν µ έ ρ ει, µ ια χ ρ ηµ ατοοικονοµ ική υποχ ρ έ ωση. Η διερ µ ηνεί α αυτή δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Ε ΠΧ Π 14 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Ό ρι α Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν Κ αθ ο ρι σ µ έ ν ω ν Παρο χ ώ ν, Ελ ά χ ι σ το Α παι το ύ µ ε ν ο Σχ ηµ ατι σ µ έ ν ο κ ε φ ά λ αι ο κ αι η αλ λ ηλ ε πί δ ρασ ή το υς» (εφαρ µ όζ εται για τις ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ανουαρ ί ου 2011) Οι τρ οποποιήσεις εφαρ µ όζ ονται σε περ ιορ ισµ έ νες περ ιπτώ σεις: όταν η οικονοµ ική οντότητα υπόκειται σε ελάχ ιστο απαιτούµ ενο σχ ηµ ατισµ έ νο κεφάλαιο και πρ οβαί νει σε πρ όωρ η καταβολή των εισφορ ώ ν για κάλυψ η αυτώ ν των απαιτήσεων. Οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς επιτρ έ πουν σε µ ί α τέ τοια οικονοµ ική οντότητα να αντιµ ετωπί σει το όφελος από µ ια τέ τοια πρ όωρ η πληρ ωµ ή ως περ ιουσιακό στοιχ εί ο. Η διερ µ ηνεί α δεν έ χ ει εφαρ µ ογή στην Εταιρ ί α. Η τρ οποποί ηση αυτή δεν έ χ ει ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Τ ρο πο πο ι ή σ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ή µ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τή σ ι ω β ε λ τι ώ σ ε ω ν το υ Σ Λ Π (Συµ β ο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) Οι παρ ακάτω τρ οποποιήσεις περ ιγρ άφουν τις σηµ αντικότερ ες αλλαγέ ς που υπεισέ ρ χ ονται στα ΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσµ άτων του ετήσιου πρ ογρ άµ µ ατος βελτιώ σεων του Σ Λ Π που δηµ οσιεύτηκε τον Ι ούλιο Οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς δεν έ χ ουν ακόµ η υιοθετηθεί από την Ευρ ωπαϊ κή Έ νωση. Οι παρ ακάτω τρ οποποιήσεις, εφόσον δεν ορ ί ζ εται διαφορ ετικά, ισχ ύουν για τις ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου Επί σης, εφόσον δεν αναφέ ρ εται διαφορ ετικά, οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς δεν αναµ έ νεται να έ χ ουν σηµ αντική επί πτωση στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας. 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α ΠΧ Π 2 «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Με το χ ώ ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Η τρ οποποί ηση επιβεβαιώ νει ότι οι εισφορ έ ς µ ιας επιχ εί ρ ησης για τη σύσταση µ ί ας κοινοπρ αξ ί ας και οι συναλλαγέ ς κοινού ελέ γχ ου εξ αιρ ούνται από το πεδί ο εφαρ µ ογής του ΠΧΠ 2. ΠΧ Π 5 «Mη Κ υκ λ ο φ ο ρο ύ ν τα Πε ρι ο υσ ι ακ ά Στο ι χ ε ί α πο υ Κ ατέ χ ο ν ται προ ς Πώ λ ησ η κ αι ι ακ ο πε ί σ ε ς ρασ τηρι ότητε ς» Η τρ οποποί ηση αποσαφηνί ζ ει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορ ά τα µ η κυκλοφορ ούντα περ ιουσιακά στοιχ εί α που κατατάσσονται ως κατεχ όµ ενα πρ ος πώ ληση ή τις διακοπεί σες δρ αστηρ ιότητες. ΠΧ Π 8 «Κ λ ά δ ο ι ρασ τηρι ο τή τω ν» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει διευκρ ινί σεις όσον αφορ ά την γνωστοποί ηση πληρ οφορ ιώ τα περ ιουσιακά στοιχ εί α του τοµ έ α. ν σχ ετικά µ ε Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει διευκρ ινί σεις ότι ο πιθανός διακανονισµ ός µ ιας υποχ ρ έ ωσης µ ε την έ κδοση συµ µ ετοχ ικώ ν τί τλων δεν έ χ ει σχ έ ση µ ε την κατάταξ ή της ως κυκλοφορ ούν ή µ η κυκλοφορ ούν στοιχ εί ο. Λ Π 7 «Κ ατασ τά σ ε ι ς Τ αµ ε ι ακ ώ ν Ρ ο ώ ν» Η τρ οποποί ηση απαιτεί ότι µ όνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε έ να αναγνωρ ισµ έ νο περ ιουσιακό στοιχ εί ο στην κατάσταση της οικονοµ ικής θέ σης µ πορ ούν να κατατάσσονται ως επενδυτικέ ς δρ αστηρ ιότητες. Λ Π 17 «Μι σ θ ώ σ ε ι ς» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει διευκρ ινί σεις ως πρ ος την κατάταξ η των µ ισθώ κτιρ ί ων ως χ ρ ηµ ατοδοτικέ ς ή λειτουρ γικέ ς µ ισθώ σεις. σεων γηπέ δων και Λ Π 18 «Έ σ ο δ α» Η τρ οποποί ηση παρ έ χ ει πρ όσθετη καθοδήγηση σχ ετικά µ ε τον καθορ ισµ ό ως πρ ος το αν η οικονοµ ική οντότητα ενερ γεί ως πρ ακτορ ευόµ ενος/εντολέ ας ή πρ άκτορ ας. Λ Π 36 «Α πο µ ε ί ω σ η Α ξ ί ας Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν» Η τρ οποποί ηση διευκρ ινί ζ ει ότι η µ εγαλύτερ η µ ονάδα δηµ ιουρ γί ας ταµ ειακώ ν ρ οώ ν στην οποί α πρ έ πει να επιµ ερ ιστεί η υπερ αξ ί α για τους σκοπούς του ελέ γχ ου αποµ εί ωσης εί ναι έ νας λειτουρ γικός τοµ έ ας όπως ορ ί ζ εται από την παρ άγρ αφο 5 του ΠΧΠ 8 (δηλαδή πρ ιν από τη συγκέ ντρ ωση/άθρ οιση των τοµ έ ων). Λ Π 38 «Ά ϋ λ α Πε ρι ο υσ ι ακ ά Στο ι χ ε ί α»(εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Οι τρ οποποιήσεις διευκρ ινί ζ ουν (α) τις απαιτήσεις σύµ φωνα µ ε το ΠΧΠ 3 (αναθεωρ ηµ έ νο) όσον αφορ ά το λογιστικό χ ειρ ισµ ό των άϋ λων περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων που αποκτήθηκαν σε µ ί α συνέ νωση επιχ ειρ ήσεων και (β) την περ ιγρ αφή των µ εθόδων αποτί µ ησης που χ ρ ησιµ οποιούνται ευρ έ ως από τις οικονοµ ικέ ς οντότητες κατά την επιµ έ τρ ηση της εύλογης αξ ί ας των άϋ λων περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων που αποκτήθηκαν σε µ ί α συνέ νωση επιχ ειρ ήσεων και δεν διαπρ αγµ ατεύονται σε ενερ γέ ς αγορ έ ς. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λ Π 39 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μέ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» Οι τρ οποποιήσεις αφορ ούν (α) διευκρ ινί σεις σχ ετικά µ ε την αντιµ ετώ πιση των κυρ ώ σεων/πρ οστί µ ων από πρ οπληρ ωµ ή δανεί ων ως παρ άγωγα στενά συνδεδεµ έ να µ ε το κύρ ιο συµ βόλαιο, (β) το πεδί ο απαλλαγής για τις συµ βάσεις συνέ νωσης επιχ ειρ ήσεων και (γ) διευκρ ινί σεις ότι τα κέ ρ δη ή ζ ηµ ιέ ς από αντιστάθµ ιση ταµ ειακώ ν ρ οώ ν µ ιας πρ οσδοκώ µ ενης συναλλαγής πρ έ πει να επαναταξ ινοµ ηθούν από τα ί δια κεφάλαια στα αποτελέ σµ ατα στην περ ί οδο κατά την οποί α η αντισταθµ ιζ όµ ενη πρ οσδοκώ µ ενη ταµ ειακή ρ οή επηρ εάζ ει τα αποτελέ σµ ατα. Ε ΠΧ Π 9 «Επαν ε κ τί µ ησ η τω ν Εν σ ω µ ατω µ έ ν ω ν Παραγ ώ γ ω ν» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Η τρ οποποί ηση διευκρ ινί ζ ει ότι η Ε ΠΧΠ 9 δεν ισχ ύει σε πιθανή επανεκτί µ ηση, κατά την ηµ ερ οµ ηνί α της απόκτησης, των ενσωµ ατωµ έ νων παρ αγώ γων σε συµ βόλαια που αποκτήθηκαν σε µ ί α συνέ νωση επιχ ειρ ήσεων που αφορ ά οικονοµ ικέ ς οντότητες που τελούν υπό κοινό έ λεγχ ο. Ε ΠΧ Π 16 «Α ν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας Κ αθ αρή ς Επέ ν δ υσ ης σ ε Εκ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το Εξ ω τε ρι κ ό» (εφαρ µ όζ εται για ετήσιες λογιστικέ ς περ ιόδους που ξ εκινούν την ή µ ετά την 1 Ι ουλί ου 2009) Η τρ οποποί ηση αναφέ ρ ει ότι, σε αντιστάθµ ιση µ ιας καθαρ ής επέ νδυσης σε εκµ ετάλλευση στο εξ ωτερ ικό, κατάλληλα µ έ σα αντιστάθµ ισης µ πορ εί να κατέ χ ονται από οποιαδήποτε οικονοµ ική οντότητα εντός της Εταιρ ί ας, συµ περ ιλαµ βανοµ έ νης της ιδί ας εκµ ετάλλευσης στο εξ ωτερ ικό, εφόσον πληρ ούνται ορ ισµ έ νες πρ οϋ ποθέ σεις. 3. Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η ΤΩ Ν ΣΗ Μ ΑΝΤΙΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν ή λ ω σ η σ υµ µ όρφ ω σ ης Οι οικονοµ ικέ ς καταστάσεις έ χ ουν καταρ τιστεί σύµ φωνα µ ε τα ιεθνή Πρ ότυπα Χρ ηµ ατοοικονοµ ικής Πληρ οφόρ ησης.π.χ.π. (International Financial Reporting Standards IFRSs ) που έ χ ουν εκδοθεί από το Συµ βούλιο των ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Πρ οτύπων (International Accounting Standards Board IASB ) καθώ ς και τις σχ ετικέ ς ιερ µ ηνεί ες που έ χ ει εκδώ σει η Επιτρ οπή ιερ µ ηνειώ ν ιεθνώ ν Πρ οτύπων Χρ ηµ ατοοικονοµ ικής Πληρ οφόρ ησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποί α εί ναι σχ ετικά µ ε τις δρ αστηρ ιότητες της Εταιρ ί ας και ισχ ύουν κατά την ηµ ερ οµ ηνί α κατάρ τισης των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων όπως έ χ ουν υιοθετηθεί από την Επιτρ οπή της Ευρ ωπαϊ κής Έ νωσης. Β ά σ η Σύ ν ταξ ης Οι οικονοµ ικέ ς καταστάσεις έ χ ουν καταρ τιστεί σύµ φωνα µ ε την αρ χ ή του ιστορ ικού ή τεκµ αρ τού κόστους. Οι βασικέ ς λογιστικέ ς αρ χ έ ς που ακολουθήθηκαν παρ αµ έ νουν αµ ετάβλητες σε σχ έ ση µ ε τις ετήσιες οικονοµ ικέ ς καταστάσεις της Εταιρ ί ας στις 31 εκεµ βρ ί ου Οι βασικέ ς λογιστικέ ς αρ χ έ ς που ακολουθήθηκαν εί ναι οι παρ ακάτω: 18

19 Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η ΤΩ Ν ΣΗ Μ ΑΝΤΙΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Συµ µ ε το χ έ ς σ ε Θ υγ ατρι κ έ ς κ αι Συν δ ε δ ε µ έ ν ε ς Εται ρί ε ς Συνδεδεµ έ νη εί ναι η επιχ εί ρ ηση στην οποί α η Εταιρ ί α (ή η Εταιρ ί α µ έ σω του Οµ ί λου) ασκεί σηµ αντική επιρ ρ οή, αλλά όχ ι έ λεγχ ο ή από κοινού έ λεγχ ο, λόγω συµ µ ετοχ ής στις διοικητικέ ς και λειτουρ γικέ ς αποφάσεις της επιχ εί ρ ησης στην οποί α συµ µ ετέ χ ει. ί µ έ έ ί ρ µ έ µ µ ψ ί ί χ έ ί µ ώ έ µ ί µ ί µ ί µ έ ξ ί χ ρ ζ ί ε ς τ ω ν σ υ ν δ ε δ ε µ έ ν ω ν ε π ε ή σ ε ω ν π ο υ υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν τ σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ Ε τ α ί α ς σ ε α υ τ έ ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α σ τ ο β α θ µ ό π ο υ σ υ ν τ ο ύ ν σ υ µ β α τ ή τ ε κ µ α ό µ ε ν υ π ο χ ρ έ ω σ τ Ε τ α ί α ς Στις Οικονοµ ικέ ς Καταστάσεις της Εταιρ ας, οι συµ ετοχ ς σε θυγατρ ικέ ς και συνδεδεµ νες εταιρ ες φέ ονται στο κόστος απόκτησής τους ειωµ νο ε ετέ πειτα πρ οβλέ εις αποµ εί ωσης της αξ ας τους. Η Εταιρ α εξ ετάζ ει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρ ει νδειξ η αποµ εί ωσης τη λογιστική αξ α των παρ απάνω συµ ετοχ ν σε σχ ση ε την ανακτήσιµ η αξ α τους, στη βάση της εγαλύτερ ης αξ ας εταξ ύ της αγορ αί ας αξ ας τους εί ον τα οδα για να πρ αγµ ατοποιηθεί η πώ λησή τους (fair value less cost to sell) και της αξ ας ήσης τους (value in use). Οι ηµ ιχ ιρ η ης ιρ, ι ισ ικ η ιρ η η ης ιρ. Α ν αγ ν ώ ρι σ η Εσ όδ ω ν Τα έ σοδα αναγνωρ ί ζ ονται στην εύλογη αξ ί α του τιµ ήµ ατος που εισπρ άχ θηκε ή θα εισπρ αχ θεί και αντιπρ οσωπεύουν ποσά εισπρ ακτέ α για υπηρ εσί ες (έ σοδα από θαλάσσιες µ εταφορ έ ς και διαχ εί ρ ιση πλοί ων), που παρ έ χ ονται κατά την κανονική ρ οή της λειτουρ γί ας της Εταιρ ί ας, καθαρ ά από εκπτώ σεις, Φ ΠΑ και άλλους τυχ όν φόρ ους που σχ ετί ζ ονται µ ε τις πωλήσεις. Το έ σοδο από παρ οχ ή υπηρ εσιώ ν καταχ ωρ εί ται στα αποτελέ σµ ατα µ ε την ολοκλήρ ωση της παρ οχ ής της υπηρ εσί ας ή µ ε αναφορ ά στο στάδιο της ολοκλήρ ωσης της παρ οχ ής υπηρ εσί ας. σοδα από τόκους θεωρ ούνται οι δεδουλευµ έ νοι τόκοι, ο υπολογισµ ός των οποί ων γί νεται λαµ βάνοντας υπόψ η το ανεξ όφλητο κεφάλαιο και το ισχ ύον επιτόκιο, που πρ έ πει να εφαρ µ όζ εται και το οποί ο εί ναι το επιτόκιο που πρ οεξ οφλεί ακρ ιβώ ς τις πρ οσδοκώ µ ενες µ ελλοντικέ ς ταµ ειακέ ς εισρ οέ ς κατά την αναµ ενόµ ενη ζ ωή του οικονοµ ικού περ ιουσιακού στοιχ εί ου, στην καθαρ ή λογιστική αξ ί α αυτού του στοιχ εί ου. Τα έ σοδα από µ ερ ί σµ ατα αναγνωρ ί ζ ονται στα αποτελέ σµ ατα τη στιγµ ή που θεµ ελιώ δικαί ωµ α καταβολής τους στους µ ετόχ ους. νεται το Πρά ξ ε ι ς σ ε Ξ έ ν α Ν ο µ ί σ µ ατα Οι συναλλαγέ ς σε νοµ ί σµ ατα διαφορ ετικά από το Ευρ ώ καταχ ωρ ούνται µ ε βάση την ισχ ύουσα ισοτιµ ί α του συναλλάγµ ατος κατά την ηµ ερ οµ ηνί α της συναλλαγής. Τα νοµ ισµ ατικά στοιχ εί α των περ ιουσιακώ ν στοιχ εί ων και υποχ ρ εώ σεων που παρ ουσιάζ ονται σε ξ έ να νοµ ί σµ ατα µ ετατρ έ πονται στο νόµ ισµ α των οικονοµ ικώ ν καταστάσεων, κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης µ ε βάση τις ισχ ύουσες συναλλαγµ ατικέ ς ισοτιµ ί ες κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αυτή. Τα κέ ρ δη και οι ζ ηµ ιέ ς που πρ οκύπτουν από την ρ ευστοποί ηση ή τακτοποί ηση νοµ ισµ ατικώ ν στοιχ εί ων ή από την αποτί µ ηση µ ε τρ έ χ ουσες ισοτιµ ί ες κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης συµ περ ιλαµ βάνονται στο καθαρ ό κέ ρ δος ή ζ ηµ ιά της χ ρ ήσης. Κ ρατι κ έ ς Επι χ ο ρηγ ή σ ε ι ς / Επι δ ο τή σ ε ι ς Οι κρ ατικέ ς επιδοτήσεις που αφορ ούν έ ξ οδα εκπαί δευσης πρ οσωπικού αναγνωρ ί ζ ονται στα αποτελέ σµ ατα κατά την περ ί οδο που εισπρ άττονται. 19

20 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η ΤΩ Ν ΣΗ Μ ΑΝΤΙΚΟ ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Κ όσ το ς Παρο χ ώ ν προ ς το Προ σ ω πι κ ό κ ατά την Έ ξ ο δ ο το υ από την Υ πηρε σ ί α Οι εισφορ έ ς σε κρ ατικά ασφαλιστικά ταµ εί α θεωρ ούνται ως πρ ογρ άµ µ ατα καθορ ισµ έ νων εισφορ ώ ν και αναγνωρ ί ζ ονται στα έ ξ οδα όταν το πρ οσωπικό έ χ ει παρ άσχ ει τις υπηρ εσί ες που του δί νουν το δικαί ωµ α αυτώ ν των εισφορ ώ ν. Η πρ όβλεψ η αποζ ηµ ί ωσης πρ οσωπικού κατά την έ ξ οδο από την υπηρ εσί α αντιµ ετωπί ζ εται ως πρ όγρ αµ µ α καθορ ισµ έ νων παρ οχ ώ ν και το σχ ετικό κόστος καθορ ί ζ εται µ ε την µ έ θοδο της Πρ οβεβληµ έ νης Πιστωτικής Μ ονάδας µ ε βάση τις εκτιµ ήσεις αναλογιστικώ ν µ ελετώ ν, οι οποί ες πρ αγµ ατοποιούνται για κάθε ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης. Το κόστος πρ οηγούµ ενης πρ οϋ πηρ εσί ας αναγνωρ ί ζ εται άµ εσα και καταχ ωρ εί ται στα αποτελέ σµ ατα στην έ κταση που οι παρ οχ έ ς εί ναι ήδη κατοχ υρ ωµ έ νες (δεν εξ αρ τώ νται από µ ελλοντική απασχ όληση), διαφορ ετικά αποσβέ νεται µ ε βάση τη σταθερ ή µ έ θοδο σε τόσα έ τη όσα και η µ έ ση περ ί οδος µ έ χ ρ ι την κατοχ ύρ ωση των παρ οχ ώ ν αυτώ ν. Το ποσό της υποχ ρ έ ωσης καταβολής καθορ ισµ έ νων παρ οχ ώ ν στο πρ οσωπικό που εµ φανί ζ εται στην κατάσταση οικονοµ ικής θέ σης αντιπρ οσωπεύει την παρ ούσα αξ ί α της υποχ ρ έ ωσης αυτής αναµ ορ φωµ έ νη ως πρ ος το µ η αναγνωρ ισµ έ νο κόστος πρ οϋ πηρ εσί ας. Τα αναλογιστικά κέ ρ δη και ζ ηµ ιέ ς αναγνωρ ί ζ ονται στο σύνολό τους, κατά τη χ ρ ήση που λαµ βάνουν χ ώ ρ α, εκτός των αποτελεσµ άτων. Τα λογιστικά κέ ρ δη και ζ ηµ ιέ ς που αναγνωρ ί ζ ονται εκτός των αποτελεσµ άτων, παρ ουσιάζ ονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµ ατος. όρο ς Ει σ ο δ ή µ ατο ς Η επιβάρ υνση των αποτελεσµ άτων µ ε φόρ ο εισοδήµ ατος αντιπρ οσωπεύει το άθρ οισµ α του τρ έ χ οντος φόρ ου εισοδήµ ατος, των φορ ολογικώ ν διαφορ ώ ν πρ οηγουµ έ νων χ ρ ήσεων, της πρ όβλεψ ης φόρ ου για φορ ολογικά ανέ λεγκτες χ ρ ήσεις και της αναβαλλόµ ενης φορ ολογί ας. Ο φόρ ος εισοδήµ ατος αναγνωρ ί ζ εται ως έ σοδο ή έ ξ οδο στα αποτελέ σµ ατα, εκτός εάν σχ ετί ζ εται µ ε συναλλαγέ ς και άλλα γεγονότα που αναγνωρ ί ζ ονται απευθεί ας στα ί δια κεφάλαια περ ί πτωση κατά την οποί α ο φόρ ος αναγνωρ ί ζ εται κατ ευθεί αν στα ί δια κεφάλαια. Τ ρέ χ ω ν φ όρο ς Η επιβάρ υνση του τρ έ χ οντος φόρ ου εισοδήµ ατος της χ ρ ήσης βασί ζ εται στην καλύτερ η δυνατή εκτί µ ηση της Εταιρ ί ας για το φορ ολογητέ ο κέ ρ δος της χ ρ ήσης. Το φορ ολογητέ ο κέ ρ δος διαφέ ρ ει από το καθαρ ό λογιστικό κέ ρ δος που εµ φανί ζ εται στα αποτελέ σµ ατα διότι δεν περ ιλαµ βάνει έ σοδα ή έ ξ οδα που φορ ολογούνται ή εκπί πτουν φορ ολογικά σε άλλες χ ρ ήσεις και επιπλέ ον αποκλεί ει στοιχ εί α που ποτέ δεν φορ ολογούνται ή εκπί πτουν φορ ολογικά. Ο φόρ ος εισοδήµ ατος υπολογί ζ εται σύµ φωνα µ ε τους ισχ ύοντες φορ ολογικούς συντελεστέ ς κατά την ηµ ερ οµ ηνί α αναφορ άς της κατάστασης οικονοµ ικής θέ σης. Α ν αβ αλ λ όµ ε ν η Φ ο ρο λ ο γ ί α Η αναβαλλόµ ενη φορ ολογί α αναγνωρ ί ζ εται γενικά για όλους τους ετερ οχ ρ ονισµ ούς (πρ οσωρ ινέ ς διαφορ έ ς) µ εταξ ύ των λογιστικώ ν αξ ιώ ν των στοιχ εί ων ενερ γητικού και παθητικού στις οικονοµ ικέ ς καταστάσεις και των αντί στοιχ ων φορ ολογικώ ν βάσεων που χ ρ ησιµ οποιούνται για τον πρ οσδιορ ισµ ό των φορ ολογητέ ων κερ δώ ν και λογιστικοποιούνται µ ε την µ έ θοδο της υποχ ρ έ ωσης στην κατάσταση οικονοµ ικής θέ σης χ ρ ησιµ οποιώ ντας τους φορ ολογικούς συντελεστέ ς που αναµ έ νονται να ισχ ύουν στην χ ρ ήση κατά την οποί α θα τακτοποιηθεί η απαί τηση ή η υποχ ρ έ ωση. Υ ποχ ρ εώ σεις από αναβαλλόµ ενη φορ ολογί α αναγνωρ ί ζ ονται γενικά για όλους τους φορ ολογικούς ετερ οχ ρ ονισµ ούς, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόµ ενη 20

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2004. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα