Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES. Ρηματικοί Χρόνοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES. Ρηματικοί Χρόνοι"

Transcript

1 1 Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES Ρηματικοί Χρόνοι

2

3 ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 15 α) Ι. The thief went into the bank, pulled out a gun and pointed it at the cashier. II. We flew to Cairo and then we took a local flight to Abu Sembel. (για μια σει ρά α πό πρά ξεις που συ νέ βη σαν δια δο χι κά και τε λεί ω- σαν στο πα ρελ θόν. Ο χρό νος εί τε α να φέ ρε ται εί τε εν νο εί ται α πό τα συμ φρα ζό με να). β) Ι. When did you leave school? II. I started the job four months ago. (σε ε ρω τή σεις ή κα τα φα τι κές προτά σεις για συ γκε κρι μέ νο χρο νι κό ση μεί ο στο πα ρελ θόν). γ) I spent three years at the University of Cairo. (για να πε ρι γρά ψει μια πρά ξη σε συ γκε κρι μέ νη χρο νι κή πε ρί ο δο στο πα ρελ θόν). δ) Ι. Vassilis wrote to her every day. II. He never spent any of his money. (για να πε ρι γρά ψει μια ε πα να λαμ- PAST PRESENT 1] PAST SIMPLE 1] PRESENT PERFECT SIMPLE 1] PRESENT SIMPLE α) I have read the instructions, but I don t understand them. (για πρά ξη του πα ρελ θό ντος, ό ταν ο χρό νος δεν α να φέ ρε ται ή για το ά με σο πα ρελ θόν). β) Ten people have died in the storms in north England. (για να πε ρι γρά ψου με πρό σφα τες πρά ξεις ή γε γο νό τα που έ χουν πα - ρο ντι κή ση μα σί α). γ) I. Mario has been in the army since last October. II. This room hasn t been cleaned for months. (με χρο νι κές εκ φρά σεις, ό ταν η πρά ξη έ χει αρ χί σει στο πα ρελ θόν και συ νε χί ζει στο πα ρόν ή στα ματά ει την ώ ρα που μι λά με). δ) Alexis has just left school. (με την λέ ξη just, για μια πρά ξη που έ χει τε λειώ σει πρό σφα τα). ε) Ι. Have you seen Vassilis recently? II. We have had a lot of rain this week. α) I. They go out every Saturday. II. He never comes on time. (για μια συ νή θεια ή για κά τι που γί - νε ται τα κτι κά, always, never, usually, κλπ). β) I. Eric lives in Cairo. II. Rania likes spaghetti. (για μια μό νι μη κα τά στα ση, συ νήθεια). γ) I. Two plus two equals four. II. Water freezes at 0 o C. (για μια γε νι κή α λή θεια). δ) I. First you check the gears and handbrake. II. Then you dial the number. (ό ταν δί νου με ο δη γί ες ή πε ρι γράφου με δια δι κα σί ες, πιο φι λι κός και προ σω πι κός τρό πος απ ό, τι η προ στα κτι κή). ε) I. The man pulls out a knife. II. The Pope visits Cairo today. (σαν ι στο ρι κός Ε νε στώ τας για να πε ρι γρά ψει γε γο νό τα σε μυ θι στορή μα τα ή κά ποια εί δη ση).

4 16 ENOTHTA 1 PAST PRESENT 1] PAST SIMPLE 1] PRESENT PERFECT SIMPLE 1] PRESENT SIMPLE βα νό με νη ή συ νή θη πρά ξη ή συ μπερι φο ρά στο πα ρελ θόν, συ νή θως με ε πιρ ρή μα τα συ χνό τη τας). ε) Mario didn t use to be so careless when he was at school. [η έκ φρα ση used to μπο ρεί ε πίσης να χρη σι μο ποι η θεί στην πα ραπά νω πε ρί πτω ση (δ)]. στ) Maria thought she heard noises. (με ρή μα τα που δεν χρη σι μο ποιούνται σε συ νε χείς χρό νους, ό- πως: hear, think, want κλπ). ζ) If I had a shorter working week, I wouldn t mind it at all. (στην υ πό θε ση β τύ που υ πο θε τικού λό γου εί ναι μη πραγ μα τι κός α - ό ρι στος και εκ φρά ζει κά τι το α πίθα νο ή φα ντα στι κό στο πα ρόν ή το μέλ λον). η) I. It s time we left. II. I would rather you didn t do that. III. I wish I could speak French fluently. IV. If only he didn t drive so fast. (με την έκ φρα ση it s time (=και ρός (με τα ε πιρ ρή μα τα lately, recently, yet και με χρο νι κή φρά ση που δη λώνει μη συ μπλη ρω μέ νη χρο νι κή πε ρίο δο, π.χ. this week, this month κλπ). στ) George can t write his report because he has broken his arm. (για μια πρά ξη που έ χει λή ξει αλ λά ε πη ρε ά ζει α κό μη το πα ρόν). ζ) Ι. This is the first time he has taken the TOEFL test. II. This is the worst computer I have ever seen. (με τά α πό τις εκ φρά σεις: This/That is the first, second, best, worst/ most interesting...) η) Ι. I am afraid Mr. Davies is not in at the moment. He has gone to the bank. (= εί ναι στην Τρά πε ζα ή καθ ο δόν προς την τρά πε ζα). Ι Ι. Mr. Davies is back in his office now. He has been to the bank (=ή ταν στην τρά πε ζα αλ λά τώ ρα έ χει ε πιστρέ ψει). στ) Rania: I don t like Athens. It smells of cars. Andy: I know what you mean. (με ρή μα τα που δεν χρη σι μο - ποιού νται σε συ νε χείς χρό νους, ό- πως: hear, see, taste, love, believe, suppose, want, belong, understand, ε κτός από το ρή μα feel που μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί και στον ε νε στώ τα διαρ κεί ας). 2] PRESENT PROGRESSIVE α) I. The standard of living in this country is slowly rising. II. Vassilis health situation is improving. (για έ να γε γο νός που εί ναι σε ε ξέλι ξη στο ά με σο πα ρόν και δεί χνει κά ποια αλ λα γή). β) Mariana is wearing a fur coat. Isn t it disgusting? II. I m having driving lessons. III. I am reading a book by Bernard Shaw.

5 ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 17 PAST PRESENT 1] PAST SIMPLE 2] PRESENT PERFECT PROGRESSIVE 2] PRESENT PROGRESSIVE να...), would rather (=θα προ τι μούσα, σε ε τε ρο προ σω πί α, με το I wish ή If only για ευ χή στο πα ρόν). θ) My father would turn the radio up full volume. (για μια πρά ξη που ή ταν συ νή θεια και ε νο χλεί τον ο μι λη τή). 2] PAST PROGRESSIVE α) I was driving along the motorway when I had a puncture. (για έ να γε γο νός που ή ταν σε ε ξέλι ξη στο πα ρελ θόν, ό ταν έ να άλ λο γε γο νός έ γι νε, δηλ. η πρά ξη στον α ό ρι στο διαρ κεί ας άρ χι σε πριν α πό την πρά ξη του α πλού α ο ρί στου και πι θα νόν συ νέ χι σε με τά α πό αυ τή). β) Thanos was digging the garden while Mario was painting the kitchen. (για δυο πρά ξεις που ή ταν σε ε ξέ λιξη συγ χρό νως στο πα ρελ θόν). γ) It was six o clock and it was getting darker. α) We have been living in Cairo since (για να δεί ξου με τη χρο νι κή διάρ κεια μιας πρά ξης, που άρ χι σε στο πα - ρελ θόν και συ νε χί ζε ται στο πα ρόν). β) Mario has been staying with his grand parents for the last three months. (για να πε ρι γρά ψου με μια προ σωρι νή πρά ξη, που ί σως συ νε χι στεί ή έ χει μό λις τε λειώ σει). γ) I can see that you have been painting. The house looks different. (για μια πρά ξη που δι ήρ κε σε στο πα ρελ θόν και το α πο τέ λε σμα εί ναι φα νε ρό στο πα ρόν). δ) Ι. Who has been using my calculator? II. We have been standing at this bus stop for half an hour. (για να δεί ξει ε νό χλη ση, έκ πλη ξη ή α γα νά κτη ση για μια πρά ξη που συ - νε χί ζε ται ή μό λις έ χει στα μα τή σει). [για να πε ρι γρά ψου με μια προ σωρι νή κα τά στα ση ή δρα στη ριό τη τα στο πα ρόν αλ λά ό χι α πα ραί τη τα αυ τή τη στιγ μή (παρ Ι).] γ) I. It is always raining here. II. He is always borrowing money from his parents. (με το ε πίρ ρη μα always για να δείξει έκ πλη ξη ή α πο δο κι μα σί α, ό ταν μια πρά ξη ε πα να λαμ βά νε ται). δ) I. I listen to the radio while I m having lunch. II. It s always raining heavily when Katia meets Andrew. (για να πε ρι γρά ψου με μια συ νήθεια ή μια σκη νή σε κά ποιο έρ γο που δεν έ χει τε λειώ σει). ε) I am phoning from a call-box. (για έ να γε γο νός που εί ναι σε ε ξέλι ξη στο πα ρόν).

6 18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 PAST PRESENT 2] PAST PROGRESSIVE 2] PRESENT PERFECT PROGRESSIVE 3] FUTURE PERFECT (για να δη λώ σει μια στα δια κή ε ξέλι ξη στο πα ρελ θόν). δ) At 9 o clock he was having breakfast. (με συ γκε κρι μέ νη χρο νι κή στιγ μή εκ φρά ζει μια πρά ξη που άρ χι σε πριν α πό τη στιγ μή αυ τή και πι θανόν συ νέ χι σε με τά α πό αυ τή). ε) I was hoping to go to university but I got a job. (για να πε ρι γρά ψει κά ποιο α νεκπλή ρω το σχέ διο ή σκο πό στο πα - ρελ θόν). στ) They were working in the Suez Canal during the summer. (για μια συ νε χή δρα στη ριό τη τα σε μια συ γκε κρι μέ νη χρο νι κή πε ρί ο δο στο πα ρελ θόν). ζ) I. My father was always saying education was a waste of time. II. Those people next door were always having noisy parties. (με το ε πίρ ρη μα always, για να πε - ρι γρά ψου με πρά ξη που ε πα να λαμβα νό ταν στο πα ρελ θόν και μας ε - νο χλού σε). Πα ρα τή ρη ση: α) I have knocked five times. I don t think anyone is in. β) Ι have been knocking. I don t think anyone is in. Ο Πα ρα κεί με νος διαρ κεί ας (Present Perfect progressive) (par. Β) εκ φρά ζει μια πρά ξη που εί ναι α διά κο πη στο χρό νο. εν τον χρη σι μο ποιού με, ό - ταν α να φέ ρου με πό σες φο ρές κά τι έ - χει γί νει, ό πως γί νε ται με τον Α πλό Πα ρα κεί με νο (Present Perfect Simple). γ) Mr. Whitton had been working there for some time before Mr. Gavigan came. (εκ φρά ζει τη διάρ κεια μιας πράξης, που άρ χι σε στο πα ρελ θόν και συ νε χι ζό ταν ή τε λεί ω σε σε κά ποια στιγ μή στο πα ρελ θόν). It s after eleven, Rania will surely have gone to bed. (με συ ντε λε σμέ νο μέλ λο ντα για μια υ πό θε ση ή δυ να τό τη τα στο πα ρόν).

7 ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 19 PAST PRESENT 1] PAST SIMPLE 2] PRESENT PERFECT PROGRESSIVE 2] PRESENT PROGRESSIVE η) He said he was living in Cairo when the war broke out. (σαν α ντί στοι χος πα ρελ θο ντι κός χρό νος του ε νε στώ τα διαρ κεί ας στον ΠΛΑ ΓΙΟ ΛΟ ΓΟ). θ) Katerina was busy packing be cause she was leaving that night. (για έ να συ γκε κρι μέ νο μελ λο ντι κό πρό γραμ μα στο πα ρελ θόν). ι) Patrick was going to change his car but he decided not to. (για να εκ φρά σου με μελ λο ντι κή πρά ξη στο πα ρελ θόν, που δεν πραγ μα το ποι ή θη κε). ια) In the living room the girl was playing the piano and (was) singing softly to herself. Suddenly there was a knock on the door. She stopped playing. Α πό το πα ρά δειγ μα αυ τό θα μπο - ρού σα με να πού με, πως ο α ό ρι στος διαρ κεί ας χρη σι μο ποιεί ται σε ΠΕ - ΡΙ ΓΡΑ ΦΗ, ε νώ ο α πλός α ό ρι στος σε Α ΦΗ ΓΗ ΣΗ. ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ α) When I arrived her mouth was full. She was eating. β) When I arrived her mouth was empty but her stomach was full. She had been eating.

8 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 3] PAST PERFECT SIMPLE PAST PRESENT α) Andy went back because he had forgotten his briefcase. (προκειμένου για δύο διαδοχικές πράξεις στο πα ρελ θόν, για τη δεύτε ρη πρά ξη χρη σι μο ποιού με τον α - πλό α ό ρι στο). β) I. Rania had gone to bed before midnight. II. Vassilis had left home by (για να πε ρι γρά ψει μια πρά ξη που έ γι νε, πριν α πό κά ποιο χρο νι κό ση - μεί ο στο πα ρελ θόν). γ) If I hadn t got the job, I would have gone to university. (στην υ πο θε τι κή πρό τα ση του γ τύ που υ πο θε τι κού λό γου). δ) No sooner had Niki left the house than it started to rain. (με τα ε πιρ ρή μα τα scarcely, hardly+when, και no sooner +than για να δεί ξου με ό τι η μια πρά ξη έ γι νε α μέ σως με τά α πό την άλ λη).

9 ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 21 4] PAST PERFECT PROGRESSIVE PAST PRESENT α) When Vassilis and Mario came into the house their hair was untidy and one of them had a black eye. They had been fighting. (στις χρο νι κές προ τά σεις εκ φρά ζει μια συ νε χή πρά ξη στο πα ρελ θόν και το α πο τέ λε σμά της). β) He asked me if I had been studying English long. (Ο Past Perfect Progressive εί ναι ο α ό ρι στος του Present Perfect Progressive στον Πλά γιο Λό γο).

10 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 FUTURE ΧΡΟΝΟΣ / ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗ 1] PRESENT SIMPLE A] α) The flight departs at β) Easter is early this year. Β] I will come as soon as I finish/have finished. 2] PRESENT PROGRESSIVE α) I am meeting the boss at ten o clock. β) I am leaving tomorrow. 3] GOING TO FUTURE PROSPECTIVE A] We are going to stay in Cairo for a fort-night. B] α) It looks as if it is going to rain (the sky is cloudy). β) The lift is going to break down (it is making strange noises). Γ] He is going to be here at Α] Ο α πλός ε νε στώ τας χρη σι μο ποιεί ται για μελ λο ντι κή πρά ξη, σύμ φω να με κά ποιο χρο νο διά γραμ μα. (Εκ φρά ζει με γα λύ τε ρο βαθ μό βε βαιό τη τας α πό τον Present Progressive). Β] Στις χρο νι κές προ τά σεις, με τά α πό χρο νι κό σύν δεσμο (after, before, until, as soon as, while), μπο ρούμε να χρη σι μο ποι ή σου με α πλό ε νε στώ τα με ση μεί α μέλ λο ντος. Για έ να συ γκε κρι μέ νο (εκ των προ τέ ρων προ γραμ μα τισμέ νο) σχέ διο για το ά με σο μέλ λον. Ο τύ πος going to εκ φρά ζει: Α] Ο ρι στι κή πρό θε ση ή πρό γραμ μα για το ά με σο μέλλον (δεν εκ φρά ζει το συ γκε κρι μέ νο πρό γραμ μα ό - πως ο Ε νε στώ τας ιαρ κεί ας). Β] Πρό βλε ψη ή πι θα νό τη τα για το ά με σο μέλ λον. 4] FUTURE PERFECT When I go home tonight I will have worked nine hours. 5] FUTURE PERFECT PROGRESSIVE When Christmas comes I shall have been writing this book for over three months. Γ] 100% βε βαιό τη τα. Με συ ντε λε σμέ νο μέλ λο ντα για μια πρά ξη που σε μια δε δο μέ νη στιγ μή του μέλ λο ντος θα έ χει τε λειώ σει και θα α νή κει στο πα ρελ θόν. η λώ νει διάρ κεια ή συ νέ χι ση μιας πρά ξης μέ χρι έ να ση μεί ο στο μέλ λον.

11 ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 23 FUTURE ΧΡΟΝΟΣ / ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗ 6] FUTURE PROGRESSIVE A] This time next week I will be flying to London. B] α) I will be seeing Vassilis at the office tomorrow. β) Will you be using your car this evening? 7] FUTURE SIMPLE I. α)ι expect I ll hear from you soon. β) I hope we ll meet again one day. II. I ll phone you as soon as I know what happened. III. α) I ll make the photocopies. β) Will you give me a lift? γ) I won t be late. δ) I ll have a snack. IV. α) Shall I ring you tomorrow? β) Shall I type this report? γ) Shall I carry it for you? δ) Shall I open the window? V. If they build new offices they will pull down part of the premises. VI. α) I will see you tomorrow. β) Maria will know what to do. γ) I am seeing the doctor this evening. Rania is seeing someone. δ) Will you be seeing Vassilis tomorrow? VII. The Prime Minister will fly to Cairo next Monday. Α] Ο μέλ λο ντας διαρ κεί ας χρη σι μο ποιεί ται για μια πρά ξη, που θα αρ χί σει πριν α πό κά ποιο ση μεί ο στο μέλ λον και θα τε λειώ σει με τά α πό αυ τό. Β] υ πο νο εί ό τι η μελ λο ντι κή πρά ξη εί ναι μέ ρος του κα - θη με ρι νού προ γράμ μα τος. Ο α πλός μέλ λο ντας χρη σι μο ποιεί ται: Ι. Ό ταν θέ λου με να εκ φρά ζου με κά ποια πρό βλε ψη, φό βο ή ελ πί δα για το μέλ λον. Ι Ι. Σε χρο νι κές προ τά σεις. Ι Ι Ι. Σε αυ θόρ μη τη προ σφο ρά βο ή θειας (παρ. α) Σε θερ μή πα ρά κλη ση (παρ. β) Σε υ πό σχε ση (παρ. γ). Σε στιγ μιαί α α πό φα ση (παρ. δ). IV. Ό ταν θέ λου με να κά νου με μια πρό τα ση, να προσφέ ρου με βο ή θεια ή να πά ρου με ά δεια. V. Στην α πό δο ση του α εί δους υ πο θε τι κού λό γου για το πι θα νό στο πα ρόν ή στο μέλ λον. VI. Συ χνά χρη σι μο ποιεί ται με ρή μα τα που δεν συ ναντώ νται σε χρό νους διαρ κεί ας, ε κτός α πό ο ρι σμένες πε ρι πτώ σεις (γ), (δ). VII. Σε ε πί ση μες α να κοι νώ σεις (ει δή σεις για το ά με σο μέλ λον).

12 24 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Exercises 1. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets. A: Excuse me,... English books for foreign students? (you sell) B: Yes, but could you find someone else to help you? I... (not work). It s my tea break now. A: Surely you... a foreign student too? (be) B: Yes, I... this university part-time. I usually... three days a week. (attend, come) A: Oh, me too! Where about in Volos...? (you live) B: At the moment I... with some relatives but I... into a student hostel next month. (live, move) A: That ll be nice! I... a flat with another girl now but I usually... with my parents. What...? (share, live, study) B: Computer Science. I... to be a computer programmer. What subjects...? (train, you take) 2. Supply the correct form of the verbs in brackets. (a) Vassilis... (not/shave) this morning because he... (not/have) time. (b) It s the second time you... (be) late this week. (c) Where... (you be)? It s nearly (d) I... (read) the article you gave me but I... (not finish) it yet. (e) Mr. Davies... (work) in travel agency for 20 years. Then he gave it up. (f) Maria lives in Alexandria. She... (live) there all her life. (g) Andy s hands are dirty. He... (repair) his car. (h) Vassilis... (drive) for twenty-six years and he... (never have) an accident. (i) The alarm clock... (just go) off. 3. Study the example. Make similar sentences. eg. I was taking a photograph when the flash unit fell off. (a) play / the guitar / two strings / break....

13 ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 25 (b) listen / a cassette / the tape / broke.... (c) Change the date / on my digital watch / the glass / crack Give the correct form of the verbs in brackets. (a) I... (not go) shopping yesterday because it... (snow). (b) I... (watch) T.V. so I... (not hear) the bell. (c) I... (not get) home till nine because I... (work) over-time. (d) Where... (you go) last Saturday when I... (see) you in the street? (e) Rania... (hear) the news while she... (prepare) dinner. (f) I... (meet) my wife when I... (work) in Cairo. (g)... (John pay) you back the money he... (owe) you? 5. Supply the correct form of the verbs in brackets. (a)... (you see) the latest film by Fellini? (b) She suddenly... (remember) where she... (see) his face before. (c) He... (smoke) 20 cigarettes a day since he... (be) 16. (d) Vassilis... (spend) the afternoon showing us where he... (go) on holiday last year. (e) While I... (do) the shopping this morning, someone... (steal) my wallet. 6. Give the correct form of the verbs in brackets. (a) My boss... (tell) me yesterday that he... (give) me a rise. (b) I... (ring) you as soon as I get there. (c)... (you come) shopping with me next week? I... (buy) some new winter clothes. (d) I hope I... (see) you the next time I come to Nafplio. (e) Yes, I d love a drink. I... (have) a tomato juice, please.

14 26 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7. Make suitable suggestions or offers in the following situations using «Shall I...». (a) You bump into someone in a cafe and you spill his tea.... (b) Someone comes into a smoking room and starts coughing.... (c) A friend suddenly hears a piece of music he likes on the radio Put the verbs in brackets into the correct form. (a) Just think! This time next week I... (lie) on the beach in Majorca. (b) By the year 2,000 we... (do) our shopping by computer. That... (make) life much easier. (c) On arrival at Victoria a car... (wait) for you which... (take) you to your hotel. (d) That looks heavy. I... (carry) it for you if you like. (e) According to the timetable, the train... (leave) at this very moment. (f) I hope you... (visit) us in November when we... (have) our annual party. (g) I hope they... (do) the washing up by the time I get up in the morning. (h) Give him a ring, he... (get) back from lunch by now. (i) There s eight hours difference in time, so he... (get up) as we are going to bed. 9. Complete the letter below by filling the gaps with the appropriate future forms. Choose from the following constructions: will/shall: (neg. shan t, won t) come, help, change, be able to am/are going to: be, see, work, do plan, intend am: hoping, traveling

15 ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 27 Dear Uncle David, Thank you so much for your last letter and particularly for the cheque. It... 1 me to get through to the end of term. I am in a hurry this morning as I... 2 my tutor about next year s work. I... 3 to enroll for another computer science course because I... 4 to make my career in computing. I... 5 to make inquiries when I come home this summer. Computers... 6 very important in our country in the future and I... 7 this course will be very useful. Business practices... 8 and I... 9 to get an excellent job if I am successful here. In July I in Europe for a couple of weeks with a friend from college, so... I 11 home until August. I to visit you as soon as I return. I very hard for the coming exams and I well, I m sure. You proud of me! Much love from your dear nephew, Mario 10. Give the correct form of the verbs in brackets. (a) Sorry about the record. I... (buy) you a new one, I promise. I... (to buy) some new clothes this afternoon. (b) I... (watch) the T.V. programme and tell you about it. Don t phone at I... (watch) my favourite T.V. programme. (c) What... (you do) at the weekend? What... (you do) this weekend? (d) I have got to do a project. I... (start) it tonight and I hope I... (finish) it by Sunday night. (e) Rania and Vassilis... (be married)for 5 years. At the end of the year their bestman... (be married) for 12 years. 11. What do you say in these situations? eg. It s raining. Your friend asks: A: «Why haven t you got an umbrella?» B: I didn t know it was going to rain. I thought it was going to be sunny. (a) You have just had a meal in a restaurant, but you can t pay the bill. The waiter asks: A: «Why didn t you bring enough money?» B:...

16 28 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (b) You are at a party, feeling bored. A friend asks: A: «Why did you come?» B:...

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetzis Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-07-2 978-9963-710-09-6 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 1 Tenses... 13 1.1 Απλός Ενεστώτας Present Simple... 13 1.2 Ενεστώτας Διαρκείας Present Continuous ή Progressive... 15 1.3 Απλός Παρακείμενος Present Perfect Simple... 16 1.4

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 LEVEL 1 Μαγική θεραπεία Language structures verb forms πονάω/πονάς/πονάει

Διαβάστε περισσότερα

Cosmic words. Cosmic grammar. Search the story. Cosmic words. Travel

Cosmic words. Cosmic grammar. Search the story. Cosmic words. Travel 7a Making plans 7.1 boss (n) αφεντικό Can I go home, boss? 7.2 stone (n) πέτρα Don t throw stones at the window! You ll break it! 7.3 ladder (n) σκάλα Can you climb up the ladder and get me that box on

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, welcome to another holiday issue of our newspaper Mindbubbles. Another

Διαβάστε περισσότερα