!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;"

Transcript

1 : 2 ( ) 2 2,,,, (. ( ), ;., ;., ) :!!,!!,! : ; ; : ΤΒ Τ Θ : Α [ ] [ ] :( ) ; ( ), / 0 ;( ),,,, Ηεατη [ ],, Βρουγ ητον Πεδερσον [ ] : / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ],,!,!! 3.1,,.. Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ] / 0, (Πβ) : (ΜΩΝΤ) Πβ ε, ΜΩΝΤ, Πβ ΜΩΝΤ,,, Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] : 2 2 ; : 2 2 : ( ) :,Ε2 µαιλ : χηενγ ι µ ρ. αχ. χν : ( 2),,,,, Ε2 µαιλ: βζηανγ ιµρ.αχ.χν

2 (Πβ Ο ) (Βι),,,, υϕαρδιν [ ] (Σ)! (Χσ) (Σε) ΜΩΝΤ Λαπλαχε : ( ),, ( ), ( ) : χοση ( Χ Σς Χ ΣΛ )/ Χ ( ) π ΧχοσΗ/ ρ ( ) : Η, Χ, Χ Σς, Χ ΣΛ, π,ρ Χ Σς, Η,,, ( µ Ν/ µ), :!!! ( Πβ Ο! ς Ο ) ( Σ!Χσ!Ρβ!Σε ), Υγαρτε [ ], νµ ΜΩΝΤ, νµ νµ Αγ ΝΟ νµ ΜΩΝΤ,, Αγ ΝΟ Αγ..,,Τσανγ,, ( Νι!Χο!Φε!Υ [ ]!Μο!Σν [, ]!Νδ!Σµ!Ευ!Λα! Χε!Πρ!Ψ!Ζρ!Χδ ), Πδ!Αγ! Αυ, Αυ Σ! ΧσΣ!ΑυΧλ, (Σ ΩΝΤ), ΣΩΝΤ Χ ΣΩΝΤ,, ΜΩΝΤ Σλοαν ΣΩΝΤ (Ρυ), ( µ Ν/ µ ) ΣΩΝΤ, ΣΩΝΤ Γοϖινδαραϕ ΗΑυΧλ ξη Ο ΑυΧλ!Η ΠτΧλ Πδ Χλ ΣΩΝΤ Αυ!Πτ Πδ, Αγ ΝΟ ΣΩΝΤ Αγ, ΣΩΝΤ,. νµ. νµ, ΣΩΝΤ (. νµ) ΣΩΝΤ ( % ) : ΣΩΝΤ!, ( Κ), ΣΩΝΤ [, ] Σλοαν Αγ Χλ2Αγ Βρ/ ΣΩΝΤ,, ΣΩΝΤ Μεψερ (ΚΙ) ΣΩΝΤ, Κ/µιν Κ, η, ΣΩΝΤ ΚΙ,, ΚΙ ΚΙ, : ΣΩΝΤ, ΣΩΝΤ,,,,,,, 3.2,,

3 ..,, ( ΛιΧλ!ΛιΒρ ),,, ( ), ( Α ) [ 2 ],,,,,, Σν!Πβ Βι, :, ( Χυ!Ζν! Χο!Νι!Φε!Ιν ),..,Ρυοφφ, [ 2 ],, Γυερρετ2Πιεχουρτ,, :( ) ΜΩΝΤ Χρ!Νι! ψ!ψβ Γδ,,,, νµ Λ µ ( ) ΜΩΝΤ Πδ!Φε!Χο Νι, (Χς ),, : Λοισεαυ Πασχαρδ Σε!Σ Γε [, ], ΨΧ!ΤαΧ [, ]!ΧεΧ!Φε Χ!ΝιΧ [, ] Χρ! ψ! Ψβ! ΓδΧ! ΤιΧ [, ]! ΛαΧ ΗφΧ, Μν!Χο Χυ Σε!Γε Σβ, Κιανγ (Βι), Βι ΣΩΝΤ,!,ΣΩΝΤ,,.. Φε!Χο!Νι, ( [, ]! [, ] ) ( [ 2 ]!! ),, ΜΩΝΤ [,, ] ΣΩΝΤ [, ] ( % %), ΜΩΝΤ [ 2 ] Χο!Νι Φε [, ], ΜΩΝΤ Χ, Νι ΜΩΝΤ,, Νι ( νµ νµ ), ( ):( ) Νι Χ, (Νι Χ) ;( ), ΜΩΝΤ ;( ), Νι Χ/ Νι, ΜΩΝΤ ;( ) Χ, ;( ), / 0,!!,, [, ], ΜΩΝΤ ; Μαψνε

4 !,,, ε,,,, [ Ο],,,,, Ματσυι ΜΩΝΤ, ΣΩΝΤ (α) Χ ;(β) (Νι Χ) ; (χ) Νι Χ, ;(δ) Νι Χ/ Νι, ΜΩΝΤ ;(ε) Φιγ. Σχηεµ ατιχ ιλλυστρατιον οφ τηε γρο ωτη προχεσσοφα Νι2φιλλεδ νανοτυβε (α) Τηε νιχκελρεαχτσ ωιτη Χ.(β) Νιχκελχαρβιδε(Νι Χ) ισφορµεδ ον τηε συρφαχε οφ τηε νιχκελχλυστερσ. (χ) Χαρβον ισ εξτρυδεδ φρο µ τηε Νι Χ2χοατεδ νιχκελχλυστερσ, φορµινγ χονχεντριχ τυβεσ. (δ) Φυρτηερ Νι Χ/ Νι ισ δραων βψ χαπιλλαρψ αχτιον ιντο τηε οπεν τυβε, ανδ χοαλεσχεσ ωιτη τηειννερ χορε σο τηατ τηε µεταλ χορε ανδ γραπηιτιχ µυλτι2ωαλλεδ νανοτυβε γροωτη ισ µορε2ορ2λεσσ σιµυλτανεουσλψ. (ε) Τηε φιναλ φορµ οφ τηε τελεσχοπε2λικε στρυχτυρεσ..,!,, [, ]!,,, Λ µ Λ µ,, ν µ νµ, :,. ;. ;. ;.. Αλυµινυµ ;. Σηιελδ λαψερ ;. Νανο2χηαννελ;. Οξιδεφιλµ Φιγ. Τηε στρυχτυραλ σκετχη οφ ανοδιχ αλυµινυµ οξιδε φιλµ,,!!!!,,!!!,!,,,

5 νµ νµ! ν µ (Γα), ε ε,,, ε ε, Λ µ,,, ΣΩΝΤ. νµ,,,,,, ( Τχ: Κ Κ),,,,, ( ),,!,! ΣΩΝΤ, %, ΣΩΝΤ Χ,,, / 0 ; ΣΩΝΤ, ΣΩΝΤ,,,, ΣΩΝΤ,,,, [ Γα Χ ] ΣΩΝΤ [ 2 ] [Λα Χ ] ΣΩΝΤ, Φε!Νι!Χο,, Οε Οε, ( ),,,,, ΜΩΝΤ ΣΩΝΤ,. ΤΠα,,,,,,,, :! ;, ) ΣΩΝΤ ( ), ΣΩΝΤ,,!!,,

6 : [ ] Κροτο Η Ω, Ηεατη ϑ Ρ, Ο. Βριεν Σ Χ, ετ αλ. Χ : Βυχκµινστερ φυλλερενε[ ϑ]. Νατυρε,, 318 : [ ] Ιιϕιµα Σ. Ηελιχαλ µιχροτυβεσ οφ γραπηιτιχ χαρβον[ ϑ]. Νατυρε,, 354 : 2. [ ] Ηεατη ϑ Ρ, Ο. Βριεν Σ Χ, Ζηανγ Θ, ετ αλ. Λαντηανυ µ χο µ πλεξεσ οφ σπηεροιδαλ χαρβον σηελλσ[ ϑ]. ϑ Αµ Χηεµ Σοχ,, 107 : 2 [ ] Πεδερσον Μ Ρ, Βρουγ ητον ϑ Θ. Νανοχαπιλλαριτψ ιν φυλλερενε τυβυλεσ [ϑ]. ΠηψσΡεϖΛεττ,, 69 : 2 [ ] Αϕαψαν Π Μ, Ιιϕιµα Σ. Χαπιλλαριτψ ινδ υχεδ φιλλινγ οφ χαρβον νανοτυβεσ [ ϑ]. Νατυρε,, 361 : [ ] Αϕαψαν Π Μ, Εββεσεν Τ Ω, Ιχηιηασηι Τ, ετ αλ. Οπενινγ χαρβον νανοτυβεσ ωιτη οξψγεν ανδ ιµ πλιχατιον φορ φιλλινγ [ ϑ]. Νατυρε,, 362 : [ ] υϕαρδιν Ε, Εββεσεν Τ Ω, Ηιυρα Η, ετ αλ. Χαπιλλαριτψ οφ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 265 : 2 [ ] Υγαρτε, Χηατελαιν Α, δεηεερ Ω Α. Νανοχαπιλλαριτψ ανδ χηεµ ιστρψ ιν χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 274 : 2 [ ] Τσανγ Σ Χ, Χηεν Ψ Κ, Ηαρρισ Π ϑ Φ, ετ αλ. Α σιµπλε χηεµιχαλ µετηοδ οφ οπενινγ ανδ φιλλινγ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Νατυρε,, 372 : Χηεν Ψ Κ, Γρεεν Μ Λ Η, Τσανγ Σ Χ. Σψντηεσισ οφ χαρβον ναν2 οτυβεσ φιλλεδ ωιτη λονγ χοντινυουσ χρψσταλσ οφ µολψβδενυµ οξιδεσ [ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν,, 21 : 2 Σλοαν ϑ, Χοοκ ϑ, Ηεεσο µ ϑ Ρ, ετ αλ. Τηε ενχαπσυλατιον ανδ ιν σιτυ ρεαρρανγ µεντ οφ πολψχρψσταλλινε ΣνΟ ινσιδε χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. ϑ Χρψστ Γρο ωτη,, 173 : 2. Σλοαν ϑ, Χοοκ ϑ, Γρεεν Μ Λ Η, ετ αλ. Χρψσταλλισατιον ινσιδε φυλλερενε ρελατεδ στρυχτυρεσ[ ϑ]. ϑ Ματ Χηεµ,, 7 : 2 Χηεν Ψ Κ, Χηυ Α, Χοοκ ϑ, ετ αλ. Σψντηεσισ οφ χαρβον νανοτυβεσ χονταινινγ µεταλ οξιδεσανδ µεταλσ οφτηε δ2βλοχκ ανδ φ2βλοχκ τρανσι2 τιον µ εταλσ ανδ ρελατεδ στυδιεσ[ ϑ]. ϑ Ματ Χηεµ,, 7 : Λαγ ο Ρ Μ, Τσανγ Σ Χ, Λυ Κ Λ, ετ αλ. Φιλλινγ χαρβον νανοτυβεσ ωιτη σµαλλπαλλαδιυµ µεταλ χρψσταλλιτεσ ) τηε εφφεχτ οφ συρφαχε αχιδ γρουπσ[ ϑ]. ϑ Χηεµ Σοχ Χο µ µ υν,, : 2 Χηυ Α, Χοοκ ϑ, Ηεεσο µ Ρ ϑ Ρ, ετ αλ.φιλλινγ οφ χαρβον νανοτυβεσ ωιτη σιλϖερ, γ ολδ, ανδ γ ολδ χηλοριδε[ ϑ]. Χηεµ Ματ,, 8 : 2 Σµιτη Β Ω, Μοντηιουξ Μ, Λυζζι Ε. Ενχαπσυλατεδ Χ ιν χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Νατυρε,, 396 : Σλοαν ϑ, Ηαµ µ ερ ϑ, Σιβλεψ Μ Ζ. Τηε οπενινγ ανδ φιλλινγ οφ σινγλε ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ (Σ ΩΤσ) [ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν, ( ) : Σλοαν ϑ, Ωριγητ Μ, Ωοο Η Γ, ετ αλ. Χαπιλλαριτψ ανδ σιλϖερ νανοωιρε φορµατιον οβσερϖεδ ιν σινγλε ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν,, 8 : Μεψερ Ρ Ρ, Σλοαν ϑ, υνιν2βορκοωσκι Ρ Ε, ετ αλ. ισχρετχε ατο µ ιµαγινγ οφονεδιµενσιοναλχρψσταλσφορµεδ ωιτηιν σινγλε2ωαλλεδ χαρ2 βον νανοτυβεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 289 : 2 Γοϖινδ αραϕ Α, Σατισηκυ µ αρ Β Χ, Νατη Μ, ετ αλ. Μεταλνανοωιρεσ ανδ ιντερχαλατεδ µεταλ λαψερσιν σινγλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβε βυν2 δλεσ[ ϑ]. Χηεµ Ματ,, 12 : Ησυ Ω Κ, Ηαρε ϑ Π, Τερρονεσ Μ, ετ αλ.χονδενσε2πηασε νανοτυβεσ [ ϑ]. Νατυρε,, 377 : Ησυ Ω Κ, Τερρονεσ Μ, Τερρονεσ Η, ετ αλ.ελεχτροχηεµιχαλφορµα2 τιον οφ νοϖελ νανο ωιρεσ ανδ τηειρ δψναµιχ εφφεχτσ[ ϑ]. Ρ Μ ( ) Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 284 : Ησυ Ω Κ, Λι ϑ, Τερρονεσ Η, ετ αλ. Ελεχτροχηεµιχαλ προδυχτιον οφ λο ω2µελτινγ µ εταλ νανοωιρεσ[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 301 : Ρυοφφ Ρ Σ, Λορεντσ Χ, Χηαν Β Χ, ετ αλ. Σινγλε2χρψσταλ µ εταλσ ενχαπσυλατεδ ιν χαρβον νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 259 : 2 Ψοσιδα Ψ. Σψντηεσισ οφ ΧεΧ χρψσταλσ ενχαπσυλατεδ ωιτηιν γιγαντιχ συπερ φυλλερενεσ ανδ τιτυανιυµ ιντο χαρβον νανοχλυστερσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 62 : 2 Σεραπηιν Σ, Ζηου, ϑιαο ϑ, ετ αλ. Σελεχτιϖε ενχαπσυλατιον οφ τηε χαρβιδεσ οφ ψττριυµ ανδ τιτανιυµ ιντο χαρβον νανοχλυστερσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 63 : 2 Συβραµ ονεψ Σ, ΡυοφιΡ Σ, Λορεντσ Χ, ετ αλ. Μαγνετιχ σεπαρα2 τιον οφ Γ δ Χ ενχαπσυλατεδ ιν νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 32 : Λιυ Μ, Χο ωλεψ ϑ Μ. Ενχαπσυλατιον οφ µ ανγανεσε χαρβιδεσ ωιτηιν χαρβον νανοτυβεσ ανδ νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 33 : 2 Γυερρετ2Πιεχουρτ Χ, Λε Βουαρ Ψ, Λοισεαυ Α, ετ αλ. Ρελατιον βε2 τωεεν µεταλελεχτρονιχ στρυχτυρε ανδ µορπηολογψ οφ µεταλ2χοµπουνδσ ινσιδε χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Νατυρε,, 372 : Λοισεαυ Α, Πασχαρδ Η. Σψντηεσισ οφ λονγ χαρβον νανοτυβεσ φιλλεδ ωιτη Σε, Σ, Σβ ανδ Γε βψ τηε αρχ µετηοδ [ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 256 : Ρυοφφ Ρ Σ, Λορεντσ Χ, Χηαν Β Χ, ετ αλ. Σινγλε2χρψσταλ µ εταλσ ενχαπσυλατεδ ιν χαρβον νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 259 : 2 Σαιτο Ψ, Ψοσηικαωα Τ, Οκυδα Μ, ετ αλ. Σψντηεσισ ανδ ελεχτρον2 βεαµ ινχισιον οφ χαρβον νανοχαπσυλαεσ ενχαγινγ ΨΧ [ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 209 : 2. Μαϕετιχη Σ Α, Αρτµαν ϑ Ο, ΜχΗενρψ Μ Ε, ετ αλ.πρεπαρατιον ανδ προπερτιεσ οφ χαρβον2χοατεδ µαγνετιχ νανοχρψσταλλιτεσ[ ϑ]. Πηψσ Ρεϖ Β,, 48 : 2 Σχραπηιν Σ, Ζηου, ϑιαο ϑ, ετ αλ. Σελεχτιϖε ενχαπσυλατιον οφ τηε χαρβιδεσ οφ ψττριυµ ανδ τιτανυυµ ιντο χαρβον νανοχλυστερσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 63 : 2 Μυρακαµι Ψ, Σηιβατα Τ, Οκυψαµ α Κ, ετ αλ.στρυχτυραλ, µαγνετιχ ανδ συπερχονδυχτινγ προπερτιεσ οφ γραπηιτε νανοτυβεσ ανδ τηειρ εν2 χαπσυλατιον χο µ πουνδσ[ ϑ]. ϑ Πηψσ Χηεµ Σολιδσ,, 54 : 2 Ατα Μ, Ψαµ αυρα Κ, Ηυδσον Α ϑ. Νεστεδ ιντερφαχιαλ γρο ωτη οφ χαρ2 βον νανοτυβεσ χαταλψζεδ βψ ηαφνιυµ [ ϑ]. ϑ Αδϖ Ματερ,, 7 : Τερρονεσ Μ, Ησυ Ω Κ, Σχηιλδερ Α, ετ αλ.νοϖελ νανοτυβεσ ανδ εν2 χαπσυλατεδ νανο ωιρεσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Α2 Ματερ,, 66 : Κιανγ Χ Η, Χηοι ϑ Σ, Τραν Τ Τ, ετ αλ. Μολεχυλαρ νανοωιρεσ οφ νµ διαµετερ φρο µ χαπιλλαρψ φιλλινγ οφ σινγλε2ωαλλεδ χαρβον ναν2 οτυβεσ[ ϑ]. ϑ Πηψσ Χηεµ Β,, 103 : 2 Ηερναδι Κ, Φονσεχα Α, Ναγ ψ ϑ Β, ετ αλ.φε2 χαταλψσεδ χαρβον ναν2 οτυβε φορµ ατιον[ ϑ]. Χαρβον,, 34 : 2 Μυλλερ Τ Ε, Ρειδ Γ, Ησυ Ω Κ, ετ αλ. Σψντηεσισ οφ νανοτυβεσ ϖια χαταλψτιχ πψρολψσισ οφ αχετψλενε : Α ΣΕ Μ στυδψ[ ϑ]. Χαρβον,, 35 : 2 Σατισηκυµ αρ Β Χ, Γοϖινδαραϕ Α, Σεν Ρ, ετ αλ.σινγλε2ωαλλεδ ναν2 οτυβεσ βψ τηε πψρολψσισ οφ αχετψλενε2οργανοµεταλλιχ µιξτυρεσ[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 293 : 2. ϑια Ζ ϑ, Ωανγ Ζ Ψ, Λιανγ ϑ, ετ αλ. Προδυχτιον οφ σηορτ µυλτι2 ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 37 : Χυι Σ, Λυ Χ Ζ, Θιαο Ψ Λ, ετ αλ.λαργε2σχαλε πρεπαρατιον οφ χαρβον νανοτυβεσ βψ νιχκελχαταλψσεδ δεχοµ ποσιτιον οφ µ ετηανε ατ δε2 γρεεσ Χ[ ϑ]. Χαρβον,, 37 : 2 Σεν Ρ, Γοϖινδαραϕ Α, Ραο Χ Ν Ρ, ετ αλ. Χαρβον νανοτυβεσ βψτηε

7 µεταλλοχενε ρουτε[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 267 : Χηενγ Η Μ, Λι Φ, Συ Γ. Λαργε2σχαλε ανδ λο ω2χοστσψντηεσισ οφ σιν2 γλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ βψ τηε χαταλψτιχ πψρολψσισ οφ ηψδροχαρ2 βονσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 72 : 2 Βενιτο Α Μ, Μανιεττε Ψ, Μυνοζ Ε, ετ αλ. Χαρβον νανοτυβεσ προ2 δυχτιον βψ χαταλψτιχ πψρολψσισ οφ βενζενε[ ϑ]. Χαρβον,, 36 : Ανδρεωσ Ρ, ϑαχπυεσ, Ραο Α Μ, ετ αλ.χοντινυουσπροδυχτιονοφ αλιγνεδ χαρβον νανοτυβεσ: Α στεπ χλοσερ το χοµ µερχιαλ ρεαλιζατιον [ϑ]. Χηεµ ΠηψσΛεττ,, 303 : Ζηυ Η Ω, Ξυ Χ Λ, Ωει ΒΘ, ετ αλ. ιρεχτσψντηεσισ οφ λονγ σιν2 γλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ στρανδσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 296 : 2 Τερρονεσ Μ, Γροβερτ Ν, Ζηανγ ϑ Π, ετ αλ. Πρεπαρατιον οφ αλιγ νεδ χαρβον νανοτυβεσ χαταλψσεδ βψ λασερ2ετχηεδ χοβαλτ τηιν φιλµσ [ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 285 : Γροβερτ Ν, Τερρονεσ Μ, Οσβορνε Α ϑ, ετ αλ. Τηερµολψσισ οφ Χ τηιν φιλµ ψιελδσ Νι2φιλλεδ ταπερεδ νανοτυβεσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ,, Α67 : Ραο Χ Ν Ρ, Σεν Ρ, Σατισηκυµαρ Β Χ, ετ αλ. Λαργε αλιγ νεδ2ναν2 οτυβε βυνδλεσφροµ φερροχενε πψρολψσισ[ ϑ]. ϑ Χηεµ Σοχ Χηεµ Χοµ2 µ υν,, 15 : 2 Γροβερτ Ν, Ησυ Ω Κ, Ζηυ Ψ Θ, ετ αλ. Ενηανχεδ µ αγ νετιχ χοερ2 χιϖιτιεσ ιν Φε νανο ωιρεσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 75 : 2 Γροβερτ Ν, Μαψνε Μ, Τερρονεσ Μ, ετ αλ. Αλλοψ νανο ωιρεσ : ινϖαρ ινσιδε χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν, ( ) : Μαψνε Μ, ΓροβερτΝ,ΤερρονεσΜ, ετ αλ.πψρολψτιχ οφ αλιγ νεδ χαρ2 βον νανοτυβεσφροµ ηοµογενεουσλψ δισπερσεδ βενζενε2βασεδ αεροσολσ [ϑ]. Χηεµ ΠηψσΛεττ,, 338 :, [ϑ].,, 16( ) : 2. (ΞΥ Ζηενγ, ΞΥ α2πενγ. Χηεµιστρψ ανδ πηψσιχσ οφ φυλλερενε[ ϑ]. Νεω Χαρβον Ματεριαλσ,, 16( ) : 2.) Ματσυι Κ, Πραδηαν Β Κ, Κψοτανι Τ, ετ αλ.φορµατιον οφ νιχκελοξ2 ιδε νανοριββονσιν τηε χαϖιτψ οφ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. ϑ Πηψσ Χηεµ Β,, 105 : 2 Ματσυι Κ, Κψοτανι Τ, Το µιτα Α. Ηψδροτηερµ αλ σψντηεσισ οφ σινγλε2 χρψσταλνι(οη) νανοροδσιν χαρβον2χοατεδ ανοδιχ αλυ µινα φιλµ [ ϑ]. Αδϖ Ματερ,, 14 : 2 Φερρε Ρ, Ουναδϕελα Κ, Γεοργ ε ϑ Μ, ετ αλ. Μαγνετιζατιον προχεσσεσ ιν νιχκελ ανδ χοβαλτ ελεχτροδεποσιτεδ νανοωιρεσ[ ϑ]. Πηψσ Ρεϖ Β,, 56 : 2 Νγυψεν Π Π, Πεαρσον Η, Τονυχχι Ρ ϑ, ετ αλ. Φαβριχατιον ανδ χηαραχτεριζατιον οφ υνιφορµ µεταλλιχ νανοστρυχτρυεσ υσινγ νανοχηαννελ γλασσ[ ϑ]. ϑ Ελεχτροχηεµ Σοχ,, 145 : Γαο Ψ, Ψοσηιο Β. Χαρβον νανοτηερµ ο µετερ χονταινινγ γαλλιυµ [ ϑ]. Νατυρε,, 415 : Μοντηιουξ Μ. Φιλλινγ σινγλε2ωαλλ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 40 : 2 Ηιραηαρα Κ, Συεναγ α Κ, Βανδο ω Σ, ετ αλ. Ονε2διµ ενσιοναλ µ ετ2 αλλοφυλλερενε χρψσταλ γενερατεδ ινσιδε σινγλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ [ϑ]. ΠηψσΡεϖΛεττ,, 85 : 2 Συεναγ α Κ, Τενχε Μ, Μορψ Χ, ετ αλ. Ελεµεντ2σελεχτιϖε σινγλε ατο µ ιµ αγινγ [ ϑ]. Σχιενχε,, 290 : 2 Σ µιτη Β Ω, Λυζζι Ε. Φορµ ατιον µ εχηανισµ οφ φυλλερενε πεαποδσ ανδ χοαξιαλτυβεσ: Α πατη το λαργε σχαλε σψντηεσισ[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 321 : Πραδοσ Χ, Χρεσπο Π, Γονζαλεζ Μ, ετ αλ. Ηψστερεσισ σηιφτιν Φε2 φιλλεδ χαρβον νανοτυβεσ δυε το Χ2Φε[ ϑ]. Πηψσ Ρεϖ Β,, 65 : ,, [ϑ].,, 15 ( ) : 2. (ΛΙ Φενγ, ΒΑΙ Σηυο, ΧΗΕΝΓ Ηυι2 µιν. Χαρβον νανοτυβε[ ϑ]. Νεω Χαρβον Ματεριαλσ,, 1 5 ( ) : 2.) Προγρεσσ ιν χαρβον νανοτυβεσ φιλλεδ ωιτη φορειγ ν συβστανχεσ ΖΗΑΝΓ Βιν,, ΛΙΥ Χηανγ, ΧΗΕΝΓ Ηυι2 µινγ, ΧΑΙ Θινγ2κυι (. Σηενψανγ Νατιοναλ Λαβορατορψ φορ ΜατεριαλσΣχιενχε, Ινστιτυτε οφ Μεταλ Ρεσεαρχη, Χηινεσε Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ, Σηενψανγ, Χηινα;. Σχηοολοφ Μεταλλυργ ψ, Νορτηεαστερν Υνιϖερσιτψ, Σηενψανγ, Χηινα;. Σηενψανγ Υνιϖερσιτψ, Σηενψανγ, Χηινα) Αβστραχτ : Τηε νανο2σιζεδ θυασι2ονε2διµ ενσιοναλ ηολλοω χορεσ οφ χαρβον νανοτυβεσ µ ακε ιτ ποσσιβλε φορ τηεµ το βε φιλλεδ ωιτη φορειγν συβστανχεσ. Τηε πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ οφτηε φιλλεδ χαρβον νανοτυβεσ αρε χλοσελψρελατεδ το τηε τψπε, τηε στρυχτυρε ανδ τηε χο µ ποσιτιον οφ τηε φιλλινγ µατεριαλσ. Τηερεφορε, ιτ ισ εξπεχτεδ τηατ ϖαριουσ τψπεσ οφ φιλλεδ2χαρβον νανοτυβεσ χαν βε δεσιγνεδ ανδ ασσεµ βλεδ το µεετ τηε αππλιχατιον δεµανδ. Τηισ αρτιχλε ρεϖιεωστηε χυρρεντ στατυσ οφ ρεσεαρχη ιν τηισ αρεα. ς αριουσ χηεµιχαλ ανδ πηψσιχαλ µ ετηοδσ ανδ τηε ποσσιβλε µ εχηανισµσ οφ φιλλινγ τηε χαρ2 βον νανοτυβεσ ωιτη φορειγν συβστανχεσ ασ ωελλ αστηατ οφ ενχαπσυλατινγ φορειγν συβστανχεσ δυρινγ τηε πρεπαρατιον προχεσσ αρε πρεσεντεδ. Τηε προ µισινγ αππλιχατιονσ οφ νανοτυβεσφιλλεδ ωιτη φορειγν συβστανχεσιν τηε φιελδσ οφ ελεχτρονιχσ, ινφορ2 µατιον τεχηνολογψ, βιοχηεµιστρψ ανδ µ εδιχινε ετχ., αρε ιντροδυχεδ. Φυρτηερµ ορε, σο µ ε νεχεσσαρψ στυδιεσ ιν τηε φυ2 τυρε, συχη αστηε µεχηανισµ οφ τηειντεραχτιον οφ τηε χαρβον νανοτυβεσ ανδ τηε φιλλινγ συβστανχεσ, τηε πηψσιχαλ προπερ2 τιεσ οφ τηε θυαντυµ λινεσ ανδ τηε πρεπαρατιον τεχηνιθυε οφ αλιγνεδ ανδ φιλλεδ χαρβον νανοτυβεσ αρε προποσεδ. Κεψωορδσ : Χαρβον νανοτυβεσ ; Ενχαπσυλατιον ; Φιλλινγ Φουνδ ατιον ιτε µ : Νατιοναλ Νατυραλ Σχιενχε Φουνδατιον οφ Χηινα ( ) Χορρεσπονδινγ αυτηορ : ΧΗΕ ΝΓ Ηυι2 µινγ, Ε2 µαιλ : χηενγ ι µ ρ. αχ. χν Αυτηορ ιντροδυχτιον : ΖΗΑΝΓ Βιν( 2),φεµαλε, Πη.. Στυδεντ, ςιχε2προφεσσορ, µ αϕορεδ ιν τηε ρεσεαρχη οφ ενχαπσυλατιον ανδ φιλλινγ οφ χαρβον ναν2 οτυβεσ. Ε2 µαιλ : βζηανγ ι µ ρ. αχ. χν

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν : 2 ( ) 2 2.,,, ( ( ), ) :,!!!!,!!!,, : ; ; : Τ Μ : Α, (ΕΧ) ΕΧ, [ ],,,,!!!!, [ ] ΕΧ, (Ε ΛΧ),, ΕΧ, [, ],,,, (ΧΝΤ) 2.1 Χ ( ), Χ = Θ Ε Ε/( Π ) σ ( ), Ε, Ε,,σ, σ,,, Λ Φ/ χ µ Λ Φ/ χ µ, Λ Φ/ χ µ [ ] µ /γ (ΑΧ),

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 ! # %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /!0 1 2 1 %34 10 1 5 1 + 6 7 87. /! 7 # 1. + % 9 7 87. /! 7 # 1 # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 > ΩΑΣΤΕΣ: Σολυτιονσ, Τρεατµεντσ ανδ Οππορτυνιτιεσ 2 νδ Ιντερνατιοναλ

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure Pyrolysis of Fine Coal Particles at High Heating Rate and Pressure Τηεσισ φορ αδµισσιον το τηε δεγρεε οφ οχτορ οφ Πηιλοσοπηψ Σχηοολ οφ Χηεµιχαλ Ενγινεερινγ ανδ Ινδυστριαλ Χηεµιστρψ Υνιϖερσιτψ οφ Νεω Σουτη

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus.

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/89/

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

A New Gen IT Infrastructure

A New Gen IT Infrastructure A New Gen IT Infrastructure ΦυσιονΣταχκ Φουνδερ & ΧΕΟ ΨΟΥ Φενγ Φλαση Μεµορψ Συµµιτ 2017 Σαντα Χλαρα, ΧΑ ΦυσιονΣταχκ Βασεδ ιν Βειϕινγ Χηινα, χυρρεντλψ προϖιδινγ Σοφτωαρε δεφινεδ Στοραγε σολυτιον, ανδ σεριεσ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN MacKenzie, P.M. and Walker, C.A. and McKelvie, J.K. (2007) A method for evaluating the mechanical performance of thin-walled titanium tubes. Thin-Walled Structures, 45 (4). pp. 400-406. ISSN 0263-8231,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Blower, Philip J. and Jeffery, John C. and MacLean, Elizabeth J. and Pinkrah, Victoria T. and owrey, Frank E. and Teat,

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ϑ.φορερο,ϑ. ΥΘΥΕ,ϑ. ΙΑΖ,Α.ΝΥ ΕΖ,Φ.ΓΥΑΡΙΝ,Φ.ΧΑΡςΑϑΑΛ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια ε µαιλ: ϕφορερο

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Γ. Ε. ΧΟΒΑΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom Robert R. Carkhuff, Ph.D., Bernard G. Berenson, Ph.D. Possibilities Publishing The Freedom Doctrine The Architecture for Global Freedom Robert

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

The ENSOGO Analytics Story

The ENSOGO Analytics Story The ENSOGO Analytics Story ENSOGO Analytics grew from a simple question asked by a financial advisor: "Can you evaluate a mutual fund on sustainability issues?" From that question, we realized the need

Διαβάστε περισσότερα

Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ: 1995

Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ: 1995 ΠΑΝΑΜΑ ΧΙΤΨ ΜΑΛΛ 2150 Martin Luther King Jr Blvd, Panama City, FL 32405 Bay County HIGHLIGHTS Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ:

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Working Paper Series Department of Economics University of Verona Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Angelica Gianfreda, Alessandro Sbuelz WP Number: 49 October 2008

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

# % # & () +,, + + %../ & 0 )

# % # & () +,, + + %../ & 0 ) ! # % # & () +,, + + %../ & 0 ) 1 # %& () ()+(, ).)/0 + 1,0 1)2( +, 22)+( 034 2( +(&),)5)1 43)+( 6.),0+/ +,%.0(0+/ 7011 8 9.)4.(6.(&)::; () 6?,>2 (0 + Α+05). 0(Β 6Χ +, + >10 Ε+)11 Α+05).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Ε. Α. Ι ΡΟΒΟ Εχοπετρολ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα