!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;"

Transcript

1 : 2 ( ) 2 2,,,, (. ( ), ;., ;., ) :!!,!!,! : ; ; : ΤΒ Τ Θ : Α [ ] [ ] :( ) ; ( ), / 0 ;( ),,,, Ηεατη [ ],, Βρουγ ητον Πεδερσον [ ] : / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ],,!,!! 3.1,,.. Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ] / 0, (Πβ) : (ΜΩΝΤ) Πβ ε, ΜΩΝΤ, Πβ ΜΩΝΤ,,, Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] : 2 2 ; : 2 2 : ( ) :,Ε2 µαιλ : χηενγ ι µ ρ. αχ. χν : ( 2),,,,, Ε2 µαιλ: βζηανγ ιµρ.αχ.χν

2 (Πβ Ο ) (Βι),,,, υϕαρδιν [ ] (Σ)! (Χσ) (Σε) ΜΩΝΤ Λαπλαχε : ( ),, ( ), ( ) : χοση ( Χ Σς Χ ΣΛ )/ Χ ( ) π ΧχοσΗ/ ρ ( ) : Η, Χ, Χ Σς, Χ ΣΛ, π,ρ Χ Σς, Η,,, ( µ Ν/ µ), :!!! ( Πβ Ο! ς Ο ) ( Σ!Χσ!Ρβ!Σε ), Υγαρτε [ ], νµ ΜΩΝΤ, νµ νµ Αγ ΝΟ νµ ΜΩΝΤ,, Αγ ΝΟ Αγ..,,Τσανγ,, ( Νι!Χο!Φε!Υ [ ]!Μο!Σν [, ]!Νδ!Σµ!Ευ!Λα! Χε!Πρ!Ψ!Ζρ!Χδ ), Πδ!Αγ! Αυ, Αυ Σ! ΧσΣ!ΑυΧλ, (Σ ΩΝΤ), ΣΩΝΤ Χ ΣΩΝΤ,, ΜΩΝΤ Σλοαν ΣΩΝΤ (Ρυ), ( µ Ν/ µ ) ΣΩΝΤ, ΣΩΝΤ Γοϖινδαραϕ ΗΑυΧλ ξη Ο ΑυΧλ!Η ΠτΧλ Πδ Χλ ΣΩΝΤ Αυ!Πτ Πδ, Αγ ΝΟ ΣΩΝΤ Αγ, ΣΩΝΤ,. νµ. νµ, ΣΩΝΤ (. νµ) ΣΩΝΤ ( % ) : ΣΩΝΤ!, ( Κ), ΣΩΝΤ [, ] Σλοαν Αγ Χλ2Αγ Βρ/ ΣΩΝΤ,, ΣΩΝΤ Μεψερ (ΚΙ) ΣΩΝΤ, Κ/µιν Κ, η, ΣΩΝΤ ΚΙ,, ΚΙ ΚΙ, : ΣΩΝΤ, ΣΩΝΤ,,,,,,, 3.2,,

3 ..,, ( ΛιΧλ!ΛιΒρ ),,, ( ), ( Α ) [ 2 ],,,,,, Σν!Πβ Βι, :, ( Χυ!Ζν! Χο!Νι!Φε!Ιν ),..,Ρυοφφ, [ 2 ],, Γυερρετ2Πιεχουρτ,, :( ) ΜΩΝΤ Χρ!Νι! ψ!ψβ Γδ,,,, νµ Λ µ ( ) ΜΩΝΤ Πδ!Φε!Χο Νι, (Χς ),, : Λοισεαυ Πασχαρδ Σε!Σ Γε [, ], ΨΧ!ΤαΧ [, ]!ΧεΧ!Φε Χ!ΝιΧ [, ] Χρ! ψ! Ψβ! ΓδΧ! ΤιΧ [, ]! ΛαΧ ΗφΧ, Μν!Χο Χυ Σε!Γε Σβ, Κιανγ (Βι), Βι ΣΩΝΤ,!,ΣΩΝΤ,,.. Φε!Χο!Νι, ( [, ]! [, ] ) ( [ 2 ]!! ),, ΜΩΝΤ [,, ] ΣΩΝΤ [, ] ( % %), ΜΩΝΤ [ 2 ] Χο!Νι Φε [, ], ΜΩΝΤ Χ, Νι ΜΩΝΤ,, Νι ( νµ νµ ), ( ):( ) Νι Χ, (Νι Χ) ;( ), ΜΩΝΤ ;( ), Νι Χ/ Νι, ΜΩΝΤ ;( ) Χ, ;( ), / 0,!!,, [, ], ΜΩΝΤ ; Μαψνε

4 !,,, ε,,,, [ Ο],,,,, Ματσυι ΜΩΝΤ, ΣΩΝΤ (α) Χ ;(β) (Νι Χ) ; (χ) Νι Χ, ;(δ) Νι Χ/ Νι, ΜΩΝΤ ;(ε) Φιγ. Σχηεµ ατιχ ιλλυστρατιον οφ τηε γρο ωτη προχεσσοφα Νι2φιλλεδ νανοτυβε (α) Τηε νιχκελρεαχτσ ωιτη Χ.(β) Νιχκελχαρβιδε(Νι Χ) ισφορµεδ ον τηε συρφαχε οφ τηε νιχκελχλυστερσ. (χ) Χαρβον ισ εξτρυδεδ φρο µ τηε Νι Χ2χοατεδ νιχκελχλυστερσ, φορµινγ χονχεντριχ τυβεσ. (δ) Φυρτηερ Νι Χ/ Νι ισ δραων βψ χαπιλλαρψ αχτιον ιντο τηε οπεν τυβε, ανδ χοαλεσχεσ ωιτη τηειννερ χορε σο τηατ τηε µεταλ χορε ανδ γραπηιτιχ µυλτι2ωαλλεδ νανοτυβε γροωτη ισ µορε2ορ2λεσσ σιµυλτανεουσλψ. (ε) Τηε φιναλ φορµ οφ τηε τελεσχοπε2λικε στρυχτυρεσ..,!,, [, ]!,,, Λ µ Λ µ,, ν µ νµ, :,. ;. ;. ;.. Αλυµινυµ ;. Σηιελδ λαψερ ;. Νανο2χηαννελ;. Οξιδεφιλµ Φιγ. Τηε στρυχτυραλ σκετχη οφ ανοδιχ αλυµινυµ οξιδε φιλµ,,!!!!,,!!!,!,,,

5 νµ νµ! ν µ (Γα), ε ε,,, ε ε, Λ µ,,, ΣΩΝΤ. νµ,,,,,, ( Τχ: Κ Κ),,,,, ( ),,!,! ΣΩΝΤ, %, ΣΩΝΤ Χ,,, / 0 ; ΣΩΝΤ, ΣΩΝΤ,,,, ΣΩΝΤ,,,, [ Γα Χ ] ΣΩΝΤ [ 2 ] [Λα Χ ] ΣΩΝΤ, Φε!Νι!Χο,, Οε Οε, ( ),,,,, ΜΩΝΤ ΣΩΝΤ,. ΤΠα,,,,,,,, :! ;, ) ΣΩΝΤ ( ), ΣΩΝΤ,,!!,,

6 : [ ] Κροτο Η Ω, Ηεατη ϑ Ρ, Ο. Βριεν Σ Χ, ετ αλ. Χ : Βυχκµινστερ φυλλερενε[ ϑ]. Νατυρε,, 318 : [ ] Ιιϕιµα Σ. Ηελιχαλ µιχροτυβεσ οφ γραπηιτιχ χαρβον[ ϑ]. Νατυρε,, 354 : 2. [ ] Ηεατη ϑ Ρ, Ο. Βριεν Σ Χ, Ζηανγ Θ, ετ αλ. Λαντηανυ µ χο µ πλεξεσ οφ σπηεροιδαλ χαρβον σηελλσ[ ϑ]. ϑ Αµ Χηεµ Σοχ,, 107 : 2 [ ] Πεδερσον Μ Ρ, Βρουγ ητον ϑ Θ. Νανοχαπιλλαριτψ ιν φυλλερενε τυβυλεσ [ϑ]. ΠηψσΡεϖΛεττ,, 69 : 2 [ ] Αϕαψαν Π Μ, Ιιϕιµα Σ. Χαπιλλαριτψ ινδ υχεδ φιλλινγ οφ χαρβον νανοτυβεσ [ ϑ]. Νατυρε,, 361 : [ ] Αϕαψαν Π Μ, Εββεσεν Τ Ω, Ιχηιηασηι Τ, ετ αλ. Οπενινγ χαρβον νανοτυβεσ ωιτη οξψγεν ανδ ιµ πλιχατιον φορ φιλλινγ [ ϑ]. Νατυρε,, 362 : [ ] υϕαρδιν Ε, Εββεσεν Τ Ω, Ηιυρα Η, ετ αλ. Χαπιλλαριτψ οφ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 265 : 2 [ ] Υγαρτε, Χηατελαιν Α, δεηεερ Ω Α. Νανοχαπιλλαριτψ ανδ χηεµ ιστρψ ιν χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 274 : 2 [ ] Τσανγ Σ Χ, Χηεν Ψ Κ, Ηαρρισ Π ϑ Φ, ετ αλ. Α σιµπλε χηεµιχαλ µετηοδ οφ οπενινγ ανδ φιλλινγ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Νατυρε,, 372 : Χηεν Ψ Κ, Γρεεν Μ Λ Η, Τσανγ Σ Χ. Σψντηεσισ οφ χαρβον ναν2 οτυβεσ φιλλεδ ωιτη λονγ χοντινυουσ χρψσταλσ οφ µολψβδενυµ οξιδεσ [ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν,, 21 : 2 Σλοαν ϑ, Χοοκ ϑ, Ηεεσο µ ϑ Ρ, ετ αλ. Τηε ενχαπσυλατιον ανδ ιν σιτυ ρεαρρανγ µεντ οφ πολψχρψσταλλινε ΣνΟ ινσιδε χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. ϑ Χρψστ Γρο ωτη,, 173 : 2. Σλοαν ϑ, Χοοκ ϑ, Γρεεν Μ Λ Η, ετ αλ. Χρψσταλλισατιον ινσιδε φυλλερενε ρελατεδ στρυχτυρεσ[ ϑ]. ϑ Ματ Χηεµ,, 7 : 2 Χηεν Ψ Κ, Χηυ Α, Χοοκ ϑ, ετ αλ. Σψντηεσισ οφ χαρβον νανοτυβεσ χονταινινγ µεταλ οξιδεσανδ µεταλσ οφτηε δ2βλοχκ ανδ φ2βλοχκ τρανσι2 τιον µ εταλσ ανδ ρελατεδ στυδιεσ[ ϑ]. ϑ Ματ Χηεµ,, 7 : Λαγ ο Ρ Μ, Τσανγ Σ Χ, Λυ Κ Λ, ετ αλ. Φιλλινγ χαρβον νανοτυβεσ ωιτη σµαλλπαλλαδιυµ µεταλ χρψσταλλιτεσ ) τηε εφφεχτ οφ συρφαχε αχιδ γρουπσ[ ϑ]. ϑ Χηεµ Σοχ Χο µ µ υν,, : 2 Χηυ Α, Χοοκ ϑ, Ηεεσο µ Ρ ϑ Ρ, ετ αλ.φιλλινγ οφ χαρβον νανοτυβεσ ωιτη σιλϖερ, γ ολδ, ανδ γ ολδ χηλοριδε[ ϑ]. Χηεµ Ματ,, 8 : 2 Σµιτη Β Ω, Μοντηιουξ Μ, Λυζζι Ε. Ενχαπσυλατεδ Χ ιν χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Νατυρε,, 396 : Σλοαν ϑ, Ηαµ µ ερ ϑ, Σιβλεψ Μ Ζ. Τηε οπενινγ ανδ φιλλινγ οφ σινγλε ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ (Σ ΩΤσ) [ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν, ( ) : Σλοαν ϑ, Ωριγητ Μ, Ωοο Η Γ, ετ αλ. Χαπιλλαριτψ ανδ σιλϖερ νανοωιρε φορµατιον οβσερϖεδ ιν σινγλε ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν,, 8 : Μεψερ Ρ Ρ, Σλοαν ϑ, υνιν2βορκοωσκι Ρ Ε, ετ αλ. ισχρετχε ατο µ ιµαγινγ οφονεδιµενσιοναλχρψσταλσφορµεδ ωιτηιν σινγλε2ωαλλεδ χαρ2 βον νανοτυβεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 289 : 2 Γοϖινδ αραϕ Α, Σατισηκυ µ αρ Β Χ, Νατη Μ, ετ αλ. Μεταλνανοωιρεσ ανδ ιντερχαλατεδ µεταλ λαψερσιν σινγλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβε βυν2 δλεσ[ ϑ]. Χηεµ Ματ,, 12 : Ησυ Ω Κ, Ηαρε ϑ Π, Τερρονεσ Μ, ετ αλ.χονδενσε2πηασε νανοτυβεσ [ ϑ]. Νατυρε,, 377 : Ησυ Ω Κ, Τερρονεσ Μ, Τερρονεσ Η, ετ αλ.ελεχτροχηεµιχαλφορµα2 τιον οφ νοϖελ νανο ωιρεσ ανδ τηειρ δψναµιχ εφφεχτσ[ ϑ]. Ρ Μ ( ) Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 284 : Ησυ Ω Κ, Λι ϑ, Τερρονεσ Η, ετ αλ. Ελεχτροχηεµιχαλ προδυχτιον οφ λο ω2µελτινγ µ εταλ νανοωιρεσ[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 301 : Ρυοφφ Ρ Σ, Λορεντσ Χ, Χηαν Β Χ, ετ αλ. Σινγλε2χρψσταλ µ εταλσ ενχαπσυλατεδ ιν χαρβον νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 259 : 2 Ψοσιδα Ψ. Σψντηεσισ οφ ΧεΧ χρψσταλσ ενχαπσυλατεδ ωιτηιν γιγαντιχ συπερ φυλλερενεσ ανδ τιτυανιυµ ιντο χαρβον νανοχλυστερσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 62 : 2 Σεραπηιν Σ, Ζηου, ϑιαο ϑ, ετ αλ. Σελεχτιϖε ενχαπσυλατιον οφ τηε χαρβιδεσ οφ ψττριυµ ανδ τιτανιυµ ιντο χαρβον νανοχλυστερσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 63 : 2 Συβραµ ονεψ Σ, ΡυοφιΡ Σ, Λορεντσ Χ, ετ αλ. Μαγνετιχ σεπαρα2 τιον οφ Γ δ Χ ενχαπσυλατεδ ιν νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 32 : Λιυ Μ, Χο ωλεψ ϑ Μ. Ενχαπσυλατιον οφ µ ανγανεσε χαρβιδεσ ωιτηιν χαρβον νανοτυβεσ ανδ νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 33 : 2 Γυερρετ2Πιεχουρτ Χ, Λε Βουαρ Ψ, Λοισεαυ Α, ετ αλ. Ρελατιον βε2 τωεεν µεταλελεχτρονιχ στρυχτυρε ανδ µορπηολογψ οφ µεταλ2χοµπουνδσ ινσιδε χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Νατυρε,, 372 : Λοισεαυ Α, Πασχαρδ Η. Σψντηεσισ οφ λονγ χαρβον νανοτυβεσ φιλλεδ ωιτη Σε, Σ, Σβ ανδ Γε βψ τηε αρχ µετηοδ [ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 256 : Ρυοφφ Ρ Σ, Λορεντσ Χ, Χηαν Β Χ, ετ αλ. Σινγλε2χρψσταλ µ εταλσ ενχαπσυλατεδ ιν χαρβον νανοπαρτιχλεσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 259 : 2 Σαιτο Ψ, Ψοσηικαωα Τ, Οκυδα Μ, ετ αλ. Σψντηεσισ ανδ ελεχτρον2 βεαµ ινχισιον οφ χαρβον νανοχαπσυλαεσ ενχαγινγ ΨΧ [ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 209 : 2. Μαϕετιχη Σ Α, Αρτµαν ϑ Ο, ΜχΗενρψ Μ Ε, ετ αλ.πρεπαρατιον ανδ προπερτιεσ οφ χαρβον2χοατεδ µαγνετιχ νανοχρψσταλλιτεσ[ ϑ]. Πηψσ Ρεϖ Β,, 48 : 2 Σχραπηιν Σ, Ζηου, ϑιαο ϑ, ετ αλ. Σελεχτιϖε ενχαπσυλατιον οφ τηε χαρβιδεσ οφ ψττριυµ ανδ τιτανυυµ ιντο χαρβον νανοχλυστερσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 63 : 2 Μυρακαµι Ψ, Σηιβατα Τ, Οκυψαµ α Κ, ετ αλ.στρυχτυραλ, µαγνετιχ ανδ συπερχονδυχτινγ προπερτιεσ οφ γραπηιτε νανοτυβεσ ανδ τηειρ εν2 χαπσυλατιον χο µ πουνδσ[ ϑ]. ϑ Πηψσ Χηεµ Σολιδσ,, 54 : 2 Ατα Μ, Ψαµ αυρα Κ, Ηυδσον Α ϑ. Νεστεδ ιντερφαχιαλ γρο ωτη οφ χαρ2 βον νανοτυβεσ χαταλψζεδ βψ ηαφνιυµ [ ϑ]. ϑ Αδϖ Ματερ,, 7 : Τερρονεσ Μ, Ησυ Ω Κ, Σχηιλδερ Α, ετ αλ.νοϖελ νανοτυβεσ ανδ εν2 χαπσυλατεδ νανο ωιρεσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Α2 Ματερ,, 66 : Κιανγ Χ Η, Χηοι ϑ Σ, Τραν Τ Τ, ετ αλ. Μολεχυλαρ νανοωιρεσ οφ νµ διαµετερ φρο µ χαπιλλαρψ φιλλινγ οφ σινγλε2ωαλλεδ χαρβον ναν2 οτυβεσ[ ϑ]. ϑ Πηψσ Χηεµ Β,, 103 : 2 Ηερναδι Κ, Φονσεχα Α, Ναγ ψ ϑ Β, ετ αλ.φε2 χαταλψσεδ χαρβον ναν2 οτυβε φορµ ατιον[ ϑ]. Χαρβον,, 34 : 2 Μυλλερ Τ Ε, Ρειδ Γ, Ησυ Ω Κ, ετ αλ. Σψντηεσισ οφ νανοτυβεσ ϖια χαταλψτιχ πψρολψσισ οφ αχετψλενε : Α ΣΕ Μ στυδψ[ ϑ]. Χαρβον,, 35 : 2 Σατισηκυµ αρ Β Χ, Γοϖινδαραϕ Α, Σεν Ρ, ετ αλ.σινγλε2ωαλλεδ ναν2 οτυβεσ βψ τηε πψρολψσισ οφ αχετψλενε2οργανοµεταλλιχ µιξτυρεσ[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 293 : 2. ϑια Ζ ϑ, Ωανγ Ζ Ψ, Λιανγ ϑ, ετ αλ. Προδυχτιον οφ σηορτ µυλτι2 ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 37 : Χυι Σ, Λυ Χ Ζ, Θιαο Ψ Λ, ετ αλ.λαργε2σχαλε πρεπαρατιον οφ χαρβον νανοτυβεσ βψ νιχκελχαταλψσεδ δεχοµ ποσιτιον οφ µ ετηανε ατ δε2 γρεεσ Χ[ ϑ]. Χαρβον,, 37 : 2 Σεν Ρ, Γοϖινδαραϕ Α, Ραο Χ Ν Ρ, ετ αλ. Χαρβον νανοτυβεσ βψτηε

7 µεταλλοχενε ρουτε[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 267 : Χηενγ Η Μ, Λι Φ, Συ Γ. Λαργε2σχαλε ανδ λο ω2χοστσψντηεσισ οφ σιν2 γλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ βψ τηε χαταλψτιχ πψρολψσισ οφ ηψδροχαρ2 βονσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 72 : 2 Βενιτο Α Μ, Μανιεττε Ψ, Μυνοζ Ε, ετ αλ. Χαρβον νανοτυβεσ προ2 δυχτιον βψ χαταλψτιχ πψρολψσισ οφ βενζενε[ ϑ]. Χαρβον,, 36 : Ανδρεωσ Ρ, ϑαχπυεσ, Ραο Α Μ, ετ αλ.χοντινυουσπροδυχτιονοφ αλιγνεδ χαρβον νανοτυβεσ: Α στεπ χλοσερ το χοµ µερχιαλ ρεαλιζατιον [ϑ]. Χηεµ ΠηψσΛεττ,, 303 : Ζηυ Η Ω, Ξυ Χ Λ, Ωει ΒΘ, ετ αλ. ιρεχτσψντηεσισ οφ λονγ σιν2 γλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ στρανδσ[ ϑ]. Σχιενχε,, 296 : 2 Τερρονεσ Μ, Γροβερτ Ν, Ζηανγ ϑ Π, ετ αλ. Πρεπαρατιον οφ αλιγ νεδ χαρβον νανοτυβεσ χαταλψσεδ βψ λασερ2ετχηεδ χοβαλτ τηιν φιλµσ [ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 285 : Γροβερτ Ν, Τερρονεσ Μ, Οσβορνε Α ϑ, ετ αλ. Τηερµολψσισ οφ Χ τηιν φιλµ ψιελδσ Νι2φιλλεδ ταπερεδ νανοτυβεσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ,, Α67 : Ραο Χ Ν Ρ, Σεν Ρ, Σατισηκυµαρ Β Χ, ετ αλ. Λαργε αλιγ νεδ2ναν2 οτυβε βυνδλεσφροµ φερροχενε πψρολψσισ[ ϑ]. ϑ Χηεµ Σοχ Χηεµ Χοµ2 µ υν,, 15 : 2 Γροβερτ Ν, Ησυ Ω Κ, Ζηυ Ψ Θ, ετ αλ. Ενηανχεδ µ αγ νετιχ χοερ2 χιϖιτιεσ ιν Φε νανο ωιρεσ[ ϑ]. Αππλ Πηψσ Λεττ,, 75 : 2 Γροβερτ Ν, Μαψνε Μ, Τερρονεσ Μ, ετ αλ. Αλλοψ νανο ωιρεσ : ινϖαρ ινσιδε χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χηεµ Χο µ µ υν, ( ) : Μαψνε Μ, ΓροβερτΝ,ΤερρονεσΜ, ετ αλ.πψρολψτιχ οφ αλιγ νεδ χαρ2 βον νανοτυβεσφροµ ηοµογενεουσλψ δισπερσεδ βενζενε2βασεδ αεροσολσ [ϑ]. Χηεµ ΠηψσΛεττ,, 338 :, [ϑ].,, 16( ) : 2. (ΞΥ Ζηενγ, ΞΥ α2πενγ. Χηεµιστρψ ανδ πηψσιχσ οφ φυλλερενε[ ϑ]. Νεω Χαρβον Ματεριαλσ,, 16( ) : 2.) Ματσυι Κ, Πραδηαν Β Κ, Κψοτανι Τ, ετ αλ.φορµατιον οφ νιχκελοξ2 ιδε νανοριββονσιν τηε χαϖιτψ οφ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. ϑ Πηψσ Χηεµ Β,, 105 : 2 Ματσυι Κ, Κψοτανι Τ, Το µιτα Α. Ηψδροτηερµ αλ σψντηεσισ οφ σινγλε2 χρψσταλνι(οη) νανοροδσιν χαρβον2χοατεδ ανοδιχ αλυ µινα φιλµ [ ϑ]. Αδϖ Ματερ,, 14 : 2 Φερρε Ρ, Ουναδϕελα Κ, Γεοργ ε ϑ Μ, ετ αλ. Μαγνετιζατιον προχεσσεσ ιν νιχκελ ανδ χοβαλτ ελεχτροδεποσιτεδ νανοωιρεσ[ ϑ]. Πηψσ Ρεϖ Β,, 56 : 2 Νγυψεν Π Π, Πεαρσον Η, Τονυχχι Ρ ϑ, ετ αλ. Φαβριχατιον ανδ χηαραχτεριζατιον οφ υνιφορµ µεταλλιχ νανοστρυχτρυεσ υσινγ νανοχηαννελ γλασσ[ ϑ]. ϑ Ελεχτροχηεµ Σοχ,, 145 : Γαο Ψ, Ψοσηιο Β. Χαρβον νανοτηερµ ο µετερ χονταινινγ γαλλιυµ [ ϑ]. Νατυρε,, 415 : Μοντηιουξ Μ. Φιλλινγ σινγλε2ωαλλ χαρβον νανοτυβεσ[ ϑ]. Χαρβον,, 40 : 2 Ηιραηαρα Κ, Συεναγ α Κ, Βανδο ω Σ, ετ αλ. Ονε2διµ ενσιοναλ µ ετ2 αλλοφυλλερενε χρψσταλ γενερατεδ ινσιδε σινγλε2ωαλλεδ χαρβον νανοτυβεσ [ϑ]. ΠηψσΡεϖΛεττ,, 85 : 2 Συεναγ α Κ, Τενχε Μ, Μορψ Χ, ετ αλ. Ελεµεντ2σελεχτιϖε σινγλε ατο µ ιµ αγινγ [ ϑ]. Σχιενχε,, 290 : 2 Σ µιτη Β Ω, Λυζζι Ε. Φορµ ατιον µ εχηανισµ οφ φυλλερενε πεαποδσ ανδ χοαξιαλτυβεσ: Α πατη το λαργε σχαλε σψντηεσισ[ ϑ]. Χηεµ Πηψσ Λεττ,, 321 : Πραδοσ Χ, Χρεσπο Π, Γονζαλεζ Μ, ετ αλ. Ηψστερεσισ σηιφτιν Φε2 φιλλεδ χαρβον νανοτυβεσ δυε το Χ2Φε[ ϑ]. Πηψσ Ρεϖ Β,, 65 : ,, [ϑ].,, 15 ( ) : 2. (ΛΙ Φενγ, ΒΑΙ Σηυο, ΧΗΕΝΓ Ηυι2 µιν. Χαρβον νανοτυβε[ ϑ]. Νεω Χαρβον Ματεριαλσ,, 1 5 ( ) : 2.) Προγρεσσ ιν χαρβον νανοτυβεσ φιλλεδ ωιτη φορειγ ν συβστανχεσ ΖΗΑΝΓ Βιν,, ΛΙΥ Χηανγ, ΧΗΕΝΓ Ηυι2 µινγ, ΧΑΙ Θινγ2κυι (. Σηενψανγ Νατιοναλ Λαβορατορψ φορ ΜατεριαλσΣχιενχε, Ινστιτυτε οφ Μεταλ Ρεσεαρχη, Χηινεσε Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ, Σηενψανγ, Χηινα;. Σχηοολοφ Μεταλλυργ ψ, Νορτηεαστερν Υνιϖερσιτψ, Σηενψανγ, Χηινα;. Σηενψανγ Υνιϖερσιτψ, Σηενψανγ, Χηινα) Αβστραχτ : Τηε νανο2σιζεδ θυασι2ονε2διµ ενσιοναλ ηολλοω χορεσ οφ χαρβον νανοτυβεσ µ ακε ιτ ποσσιβλε φορ τηεµ το βε φιλλεδ ωιτη φορειγν συβστανχεσ. Τηε πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ οφτηε φιλλεδ χαρβον νανοτυβεσ αρε χλοσελψρελατεδ το τηε τψπε, τηε στρυχτυρε ανδ τηε χο µ ποσιτιον οφ τηε φιλλινγ µατεριαλσ. Τηερεφορε, ιτ ισ εξπεχτεδ τηατ ϖαριουσ τψπεσ οφ φιλλεδ2χαρβον νανοτυβεσ χαν βε δεσιγνεδ ανδ ασσεµ βλεδ το µεετ τηε αππλιχατιον δεµανδ. Τηισ αρτιχλε ρεϖιεωστηε χυρρεντ στατυσ οφ ρεσεαρχη ιν τηισ αρεα. ς αριουσ χηεµιχαλ ανδ πηψσιχαλ µ ετηοδσ ανδ τηε ποσσιβλε µ εχηανισµσ οφ φιλλινγ τηε χαρ2 βον νανοτυβεσ ωιτη φορειγν συβστανχεσ ασ ωελλ αστηατ οφ ενχαπσυλατινγ φορειγν συβστανχεσ δυρινγ τηε πρεπαρατιον προχεσσ αρε πρεσεντεδ. Τηε προ µισινγ αππλιχατιονσ οφ νανοτυβεσφιλλεδ ωιτη φορειγν συβστανχεσιν τηε φιελδσ οφ ελεχτρονιχσ, ινφορ2 µατιον τεχηνολογψ, βιοχηεµιστρψ ανδ µ εδιχινε ετχ., αρε ιντροδυχεδ. Φυρτηερµ ορε, σο µ ε νεχεσσαρψ στυδιεσ ιν τηε φυ2 τυρε, συχη αστηε µεχηανισµ οφ τηειντεραχτιον οφ τηε χαρβον νανοτυβεσ ανδ τηε φιλλινγ συβστανχεσ, τηε πηψσιχαλ προπερ2 τιεσ οφ τηε θυαντυµ λινεσ ανδ τηε πρεπαρατιον τεχηνιθυε οφ αλιγνεδ ανδ φιλλεδ χαρβον νανοτυβεσ αρε προποσεδ. Κεψωορδσ : Χαρβον νανοτυβεσ ; Ενχαπσυλατιον ; Φιλλινγ Φουνδ ατιον ιτε µ : Νατιοναλ Νατυραλ Σχιενχε Φουνδατιον οφ Χηινα ( ) Χορρεσπονδινγ αυτηορ : ΧΗΕ ΝΓ Ηυι2 µινγ, Ε2 µαιλ : χηενγ ι µ ρ. αχ. χν Αυτηορ ιντροδυχτιον : ΖΗΑΝΓ Βιν( 2),φεµαλε, Πη.. Στυδεντ, ςιχε2προφεσσορ, µ αϕορεδ ιν τηε ρεσεαρχη οφ ενχαπσυλατιον ανδ φιλλινγ οφ χαρβον ναν2 οτυβεσ. Ε2 µαιλ : βζηανγ ι µ ρ. αχ. χν

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα