Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 7 3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΑΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ, ΑΣΡΟΦΤΗΚΖ, ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ & ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΑΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 118 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΔΤΝΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ & ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΑΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 195 ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ & ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΑΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 231 2

3 ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΔΗΑΓΧΓΖ Ηζηνξηθά, ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (ΔΑΑ) απνηειεί ην πξώην Δξεπλεηηθό Κέληξν ηεο ρώξαο (1842) γηαπηφ θαη ε πνξεία ηνπ είλαη ζπλπθαζκέλε θαη αληαλαθιά ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηε λεψηεξε Διιάδα. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε ζέζε ηνπ ΔΑΑ επη ηνπ ιφθνπ ησλ Νπκθψλ, ελφο εθ ησλ επηά ιφθσλ ηεο Αζήλαο, επξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ Ηεξφ Βξάρν ηεο Αθξφπνιεο θαη δίπια ζην ιφθν ηεο Πλπθφο, φπνπ ν Αζελαίνο αζηξνλφκνο Μέησλ είρε εγθαηαζηήζεη ην πξψην αζηεξνζθνπείν ηεο Διιεληθήο ηζηνξίαο, ην Ζιηνηξφπην, ηνλ 5ν αηψλα π.υ. Ζ 170/ρξνλε πνξεία ηνπ Κέληξνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ θσηηζκέλνπο θαη θαηαμησκέλνπο εγέηεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ επηζηεηνχ, δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ άλνημαλ δξφκνπο ζηε γλψζε, φπσο νη Η. κίη, Γ. Αηγηλήηεο,. Πιαθίδεο, Γ. Κσηζάθεο, Ζ. Μαξηνιφπνπινο, Α. Γαιαλφπνπινο, Η. Γξαθφπνπινο, θ.α., εζληθνχο επεξγέηεο, φπσο νη ίλαο, πγγξφο, Γσξίδεο, Κνξγηαιέληνο, θ.α., αιιά θαη θνξπθαίνπο αξρηηέθηνλεο φπσο ν Θ. Υάλζελ θαη ν Δ. Σζίιιεξ. Γηα πξψηε θνξά ην 2012 ε Γηνίθεζε ηνπ ΔΑΑ ζηα πιαίζηα θαη ηεο ππνβνιήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΚΡΖΠΗ, παξνπζίαζε έλα ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο (Α) γηα ην ΔΑΑ ην νπνίν ζπλνςίδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο πνιπζρηδείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ εληφο ηνπ Διιεληθνχ θαη δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ γίγλεζζαη, αιιά θπξίσο δηαγξάθεη ην φξακα θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχοαλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ Κέληξνπ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Παξάιιεια, ην Α ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή νξγαλνγξάκκαηα θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπκβνιή ηνπ επίιεθηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ ζηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη άιινπο ηνκείο, φπσο θαη κία απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πεπξαγκέλσλ, ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΑΑ κέρξη ζήκεξα. Σν ΔΑΑ εθ ηεο ζπζηάζεψο ηνπ, ππήξμε έλα Κέληξν βαζηθήο έξεπλαο, θαη απηφ απνηέιεζε ηελ αηρκή ηνπ αλαπηπμηαθνχ δφξαηφο ηνπ ζηε καθξφρξνλε επηζηεκνληθή ηνπ πνξεία. Γη απηφ θαη θαηα ην 2012, ν 1νο ηξαηεγηθόο - Αλαπηπμηαθόο ηόρνο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΔΑΑ ήηαλ ε ζπλερήο εμέιημε ηεο βαζηθήο έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ε πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ζε λέεο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεδία εθαξκνγψλ. Βαζηθή έξεπλα δηεμάγεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνπλ ηα ηξία (3) Ηλζηηηνχηα ηνπ 3

4 ΔΑΑ, ήηνη ζηνπο ηνκείο: α) ηεο αζηξνλνκίαο, αζηξνθπζηθήο θαη δηαζηεκηθψλ επηζηεκψλ, β) ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηεσξνινγίαο, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, θιίκαηνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαη γ) ηεο θπζηθήο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο θαη ησλ εδαθηθψλ παξακνξθψζεσλ κε κεζφδνπο ηειεπηζθφπεζεο, ζεηζκνινγίαο, γεσθπζηθήο, εθαηζηεηνινγίαο, δνξπθνξηθήο γεσδαηζίαο θαη ζαιάζζηαο ζεηζκνινγίαο. Δπεηδή πνιινί θαη ζεκαληηθνί ηνκείο ηεο έξεπλαο έρνπλ αλάγθε απφ ππνδνκέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ ζεζκηθά απφ ηα ΑΔΗ, ε ζρεηηθή αλάγθε θαιχπηεηαη απφ ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο ρψξαο. Χο ηζηνξηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ νξαηνχ δίζθνπ ηεο ειήλεο ην 19ν αηψλα, ην Αζηεξνζθνπείν ρξεζηκνπνίεζε ην θαιχηεξν δηαζέζηκν ηφηε ηειεζθφπην (Ploessl), ελψ ζήκεξα, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αζηξνλνκηθψλ εξεπλψλ ηνπ, νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2012 ηελ θαηαζθεπή ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα ηειεζθφπηα ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο (Αξίζηαξρνο). Γηα ηελ ππνζηήξημε εξεπλψλ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ, ην ΔΑΑ έρεη αλαπηχμεη παλειιήλην δίθηπν πιένλ ησλ 200 κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ, ελψ γηα ηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο, δίθηπν πιένλ ησλ 160 ζεηζκνινγηθψλ ζηαζκψλ ζε φιν ηνλ Διιεληθφ ρψξν. Έηζη θαη ην 2012, ην ΔΑΑ αλαβάζκηζε πξσηνπνξηαθέο δνκέο ππνζηήξημεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ φισλ ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ, δηαζέηνληαο απηή ηε ζηηγκή ζπλνιηθά πεξί ηνπο 400 κεηξεηηθνύο ζηαζκνύο πνπ θαιχπηνπλ ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ν 2νο ηξαηεγηθόο Αλαπηπμηαθόο ηόρνο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΔΑΑ θαηα ην 2012 ππήξμε ε ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ησλ επίγεησλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη δηθηχσλ ηνπ. Οη ππνδνκέο απηέο παξέρνπλ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηδηαδνχζεο εζληθήο ζεκαζίαο θαηαγξαθέο δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα επηθάλεηα θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, ζηελ αηκφζθαηξα, ηνλφζθαηξα θαη καγλεηφζθαηξα ηεο Γεο, ζην δηαπιαλεηηθφ ρψξν θαη, βεβαίσο, παξαηεξήζεηο αζηξνλνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη θαηλνκέλσλ. Δπίζεο, ε παξαθνινχζεζε θιηκαηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΑΑ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ηνλ αξραηφηεξν κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ζηε ρψξα κε θαηαγξαθέο απφ ην 1858 (Θεζείν), πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο παγθφζκηαο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ επαίζζεηε θιηκαηηθά πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ αλαβάζκηζε ηα επφκελα ρξφληα ησλ ηζηνξηθψλ ζηαζκψλ ηνπ ΔΑΑ κε λέαο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ θαη ε αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ εμνπιηζκνχ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (π.ρ., Δζληθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Σζνπλάκη) ζα δηαζθαιίζεη θαη εληζρχζεη ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ηζηνξηθψλ θιηκαηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ζεηζκνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζηαζκψλ. Απηφ ζα επηηειεζζεί κέζσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΚΡΖΠΗ ζην νπνίν ην ΔΑΑ αξίζηεπζε θαηα ην Παξάιιεια, ην ΔΑΑ δξαζηεξηνπνηήζεθε θαηα ην 2012 ζπληεηαγκέλα θαη κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζηηο δηαζηεκηθέο επηζηήκεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ γήηλνπ θαη δηαζηεκηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηεο ηειεπηζθφπεζεο ηεο αηκφζθαηξαο, έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε δνξπθνξηθψλ πξντφλησλ θαη αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ΔΑΑ ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο Διιεληθνχο θαη Δπξσπατθνχο θνξείο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ απεηέιεζε ηνλ 3ν ηξαηεγηθό Αλαπηπμηαθό 4

5 ηόρν ηνπ ΔΑΑ θαηα ην Παξάιιεια, ην Κέληξν πξσηαγσλίζηεζε ζηηο εζληθέο πξνζπάζεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Δπξσπατθφ δηαζηεκηθφ ρψξν, απνηειψληαο θξίζηκν ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο ρψξαο κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο (ESA) θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ππεξεζηψλ, ην ΔΑΑ επεδίσμε κε επηηπρία ηε δεκηνπξγία ελφο Κέληξνπ Αλάιπζεο Γνξπθνξηθώλ Γεδνκέλσλ (Space Data Processing Centre) κε έδξα ην ΔΑΑ θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε άιινπο εζληθνχο εξεπλεηηθνχο θαη θπβεξλεηηθνχο θνξείο αιιά θαη ηελ ESA γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ έσο ζήκεξα δηαζχλδεζε ηνπ ΔΑΑ κε ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κέληξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο, ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη κειέηεο. Παξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε, είλαη πνιχ επηηπρήο, αθνχ ην ΔΑΑ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε κειέηεο κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ (Γέθπξα Ρίνπ Αληηξξίνπ, θξάγκαηα ΓΔΖ, θ.α.). ην πιαίζην απηφ, ην ΔΑΑ είρε ζέζεη γηα ην 2012 σο πξνηεξαηφηεηα ζηνλ 4ν ηξαηεγηθό - Αλαπηπμηαθό ηόρν ηνπ, ηελ πξναγσγή ηεο ζχδεπμεο θαη δηαζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο πςειήο ηερλνινγίαο, ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηε ζρεηηθή εζληθή ζηξαηεγηθή. Με ηα επηηπρή Κέληξα επηζθεπηψλ ηνπ, ην ΔΑΑ έρεη πνιιά λα επηδείμεη θαηα ην 2012 θαη ζηα πεδία ηεο δηάδνζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πέξα απφ ηνπο ζηελνχο επηζηεκνληθνχο θχθινπο θαη ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν 5νο ηξαηεγηθόο - Αλαπηπμηαθόο ηόρνο αλαθέξεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ην 2012 θαη ζηελ εθιαΐθεπζε ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηεο δηαζηεκηθήο εμεξεχλεζεο, ησλ θαζεκεξηλψλ κεηεσξνινγηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο επξχηεξεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεηζκηθφηεηαο ηεο Διιάδνο σο ηεο πιένλ ζεηζκνγελνχο ρψξαο ηεο Δπξψπεο. Έηζη, ην 2012 ήηαλ έλα έηνο νξφζεκν γηα ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ Κέληξνπ. Οπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά θαη ζηα επφκελα, κεγάιεο θιίκαθνο έξγα ζα αιιάμνπλ ηελ εηθφλα ηνπ Κέληξνπ ηα επφκελα ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά απφ αλαπηπμηαθά πξόγξακκαηα, φπσο, ην ΚΡΖΠΗ (πξνππνινγηζκνχ πεξη ηα 4 εθ. Δπξψ), ηελ ππνβνιή ζην ΠΔΠ Αηηηθήο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πιήξνπο θαθέιινπ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηεξίνπ ηνπ ΓΗ ζηελ Πεληέιε (πξνππνινγηζκνχ πεξη ηα 6 εθ. Δπξψ), ηελ έληαμε ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηεο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ζεηζκνινγηθνχ δηθηχνπ (επίζεο πξνππνινγηζκνχ πνιιψλ εθ Δπξψ), θ.α. ηε βειηίσζε ησλ ππαξρνπζώλ ππνδνκώλ ζεκεηψλεηαη ε έλαξμε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ηειεζθνπίνπ Αξίζηαξρνο ζην Υεικφ, ε επηζθεπή θαη πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ ηειεζθνπίνπ Newall ηελ Πεληέιε πνπ ζα αλαβαζκίζεη ην Κέληξν επηζθεπηψλ, ε επηζθεπή ηνπ δξφκνπ ηεο Πεληέιεο, θ.α. ηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ηαθηνπνίεζε ην 2012 ηεο εθθξεκφηεηαο ζρεηηθά κε πξφζηηκν (χςνπο πεξη ην 1 εθ. Δπξψ) ηνπ audit report πεξί επαλαππνινγηζκνχ ηνπ overhead ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα FP6, ε εμφθιεζε 5

6 κεγάισλ ρξνληδφλησλ ρξεψλ πξνο ΓΔΖ & ΟΣΔ, ε θαηαρχξσζε ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ 2012 ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ Κέληξνπ γηα ην ΔΦΑΠΑΞ ησλ ππαιιήισλ, θαη ε ππνβνιή ην 2012 ηζνινγηζκέλνπ πξνππνινγηζκνχ γηα ην ηνλ επηζηεκνληθό ηνκέα, επηπιένλ επηηπρψλ ζπκκεηνρψλ ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, θ.α., ην Κέληξν αξρίδεη πιένλ λα θεξδίδεη θαη λα ζπληνλίδεη κεγάια αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (πνιιψλ εθ. Δπξψ) κε ζπκεηέρνπζεο ηζρπξέο εξεπλεηηθέο νκάδεο απν Δπξψπε θαη Ακεξηθή. ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα, ζπλερίζζεθε θαη ην 2012 κε επηηπρία ε νξγάλσζε ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ Αζηξνθπζηθήο γηα καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ κε ζέκα «Σν χκπαλ θαη νη ηειεπηαίεο αλαθαιχςεηο». Δπίζεο, ην ΔΑΑ δηνξγαλψλεη ζεηξά ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ηειεπηζθφπεζεο, δηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε ζεκηλάξηα πεξηβαιινληηθήο ζεκαηνινγίαο γηα καζεηέο γπκλαζίνπ θαη έρεη αλαπηχμεη πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ θνηλνχ κε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ, θαηαηγίδσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηήξηα θαζψο θαη κε ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα ζεηζκηθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ θαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. ηνλ πνιηηηζηηθό ηνκέα, ζπλερίζζεθε ε θαζηέξσζε ηνπ ΔΑΑ ζην Θεζείν σο πνιηηηζηηθνχ πφινπ φπσο π.ρ., κε ηε θηινμελία ηεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο θαη ζπλαπιίαο ηα «Βέιγηθα» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πξεζβεία ηνπ Βειγίνπ. Μνλαδηθφ ζεκείν αλαρξνληζηηθψλ πξαθηηθψλ ζην ΔΑΑ απνηέιεζε γηα ην 2012 ε ιεηηνπξγία θάπνησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. πκπεξαζκαηηθά, θαηα ην 2012 ε πνξεία ηνπ ΔΑΑ ππήξμε αλακθηζβήηεηα αλνδηθή ζε κηα πεξίνδν γεληθφηεξεο θξίζεο ηεο ρψξαο. Γηα απηή ηελ εμαηξεηηθή πνξεία ζπλεηζέθεξε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εξεπλεηψλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ ζε πλεχκα αγαζηήο ζπλεξγαζίαο. Σνπο επραξηζηψ φινπο ζεξκά απφ απηή ηε ζέζε, επρφκελνο ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2013 λα βξεζνχκε αθφκε ςειφηεξα. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Καζεγεηήο Καλάξεο Σζίγθαλνο 6

7 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 2.1 Δομή του ΕΑΑ Σν Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (ΔΑΑ) ηδξχζεθε κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1840, κε δσξεά ηνπ εζληθνχ επεξγέηε Γεσξγίνπ ίλα. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ ΔΑΑ πθίζηαηαη ήδε απφ ην 1846, έηνο πξψηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην Λφθν ησλ Νπκθψλ ζην Θεζείν. Ζ λεφηεξε νξγάλσζή ηνπ σο Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 1975/1942. Με ην Π.Γ. 62/1986 «Οξγαληζκφο ηνπ ΔΑΑ», ην ΔΑΑ απνηεινχζε ΝΠΓΓ νξγαλσκέλν ζε πέληε Ηλζηηηνχηα: ην Ηλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο (ΗΑΑ), ην Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην (Γ.Η.), ην Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ), ην Ηλζηηηνχην Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο (ΗΓΔΣ) θαη ην Ηλζηηηνχην Αζηξνζσκαηηδηαθήο Φπζηθήο ΝΔΣΧΡ (ΗΑΦ). Με ην Νφκν 4051/ , Άξζξν 5 «πεξί ζπγρσλεχζεσλ ησλ Ηλζηηηνχησλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ» ην ΔΑΑ απνηειείηαη πιένλ απφ ηα αθφινπζα ηξία (3) Ηλζηηηνχηα: ην Ηλζηηηνύην Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Σειεπηζθόπεζεο (ΗΑΑΓΔΣ), ην Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ) θαη ην Γεσδπλακηθό Ηλζηηηνύην (Γ.Η.). Σα ηξία (3) Ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΑΑ είλαη ζηειερσκέλα κε επίιεθην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ θαη ζπκβάιινπλ ζηε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε ηνκείο πνιπάξηζκσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα. Ζ πιήξεο δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ΔΑΑ παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν νξγαλφγξακκα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, ε Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλώλ θαη ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ), πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα. Σε ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ Φνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγάλσζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΑΑ, αζθεί ην Γξαθείν Πξνέδξνπ. Γηάγξακκα 1. Οξγαλφγξακκα ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ ΔΑΑ 7

8 Σν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ Ηλζηηηνχησλ εληζρχεηαη απφ Δηδηθνχο Σερληθνχο Δπηζηήκνλεο θαη απφ Σερληθφ θαη Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη αμηφινγα ηππηθά πξνζφληα ζπλαθή κε ηα αληηθείκελά ηνπ. Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο εξεπλεηέο ζηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε φπνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη επίζεο θαη ε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΔΑΑ (βι. Γηάγξακκα 2) κε ηελ νξγάλσζή ηεο ζε νξηνζεηεκέλα ηκήκαηα (Σκήκα Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Γξακκαηεία ΔΑΑ) κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ αιιά θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ Κέληξνπ, ππνζηεξίδνληαο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εξεπλεηηθνχ θαη κε, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηάρπζεο. Γηάγξακκα 2. Οξγαλφγξακκα ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΔΑΑ Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ ΔΑΑ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ΚΤΑ 5439/85 «Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί ζην ΤΠΔΣ Αμηνπνίεζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο» (ΦΔΚ 298/η.Β/ ). ηειερψλεηαη απφ κφληκνπο ππαιιήινπο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο ΓΓΔΣ, θαζψο επίζεο θαη απφ ζπλεξγάηεο κε ζχκβαζε έξγνπ θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ/ΔΑΑ. ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ΔΑΑ απαζρνινχληαη πέληε (5) κφληκνη ππάιιεινη θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηέζζεξηο (4) ζπλεξγάηεο κε ζχκβαζε έξγνπ αληηζηνίρσλ θαηεγνξηψλ. Μεηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΔΛΚΔ ην 2009, ζην πιαίζην ρνξήγεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηθαηνχρσλ ΔΠΑ ηχπνπ Β θαη Γ, θαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Γ ηνπ ΔΑΑ νξγαλφγξακκα ηνπ ΔΛΚΔ, 8

9 ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο Σκήκαηα: α) Σκήκα Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ, β) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο έξγσλ, γ) Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνκεζεηψλ, δ) Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ε) Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. Δπηπιένλ, ν ΔΛΚΔ/ΔΑΑ δηαζέηεη ζχγρξνλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΑΑ (ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν απφ ην Γ ηνπ ΔΑΑ Οδεγφ Γηαρείξηζεο Έξγσλ), ηελ ηήξεζε ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ. Ο ΔΛΚΔ/ΔΑΑ, ζήκεξα, δηαρεηξίδεηαη επαξθψο θαη κε ζπλέπεηα πεξίπνπ 170 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ, ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη δηεζλείο θνξείο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνιιψλ εθ. επξψ. Γηάγξακκα 3. Οξγαλφγξακκα ηεο δνκήο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ ΔΑΑ Σν ΔΑΑ ππνζηεξίδεηαη επηπιένλ απφ ηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλψλ (ΓΤΔ) πνπ επσκίδεηαη ηα θαζήθνληα ηεο ππνζηήξημεο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ Κέληξνπ θαη ησλ Ηλζηηηνχησλ. Ζ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλψλ παξέρεη θάζε απαηηνχκελε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηα Ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΑΑ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθηέιεζε θαη λα απνηηκήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ ΔΑΑ. Μεξηκλά γηα ηε ζπγθέληξσζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο πνπ θαιχπηνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΑΑ, ζπιιέγεη 9

10 ζηαηηζηηθά θαη ινηπά ζπγθξηηηθά δεδνκέλα αλαγθαία γηα ηε ζρεδίαζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπγθεληξψλεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ ησλ επηζηεκφλσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα επηζηεκνληθά φξγαλα θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπγθξφηεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΑΑ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ κνλάδσλ. Παξέρεη θάζε απαηηνχκελε βνήζεηα αλαθνξηθά κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ (software) γηα ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΑ, κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία, ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία βάζεσλ θαη ηξαπεδψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο κεηεσξνινγηθέο, ζεηζκνινγηθέο, ηνλνζθαηξηθέο θαη αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο. ηελ αξκνδηφηεηα ηεο είλαη επηπιένλ θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εξγαζηεξίσλ (ειεθηξνληθνχ, θσηνγξαθηθνχ, κεραλνπξγείνπ), ε ζπληήξεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε ζπληήξεζε φισλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηάγξακκα 4. Οξγαλφγξακκα ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Δξεπλψλ ηνπ ΔΑΑ 2.2 Σηνηρεία Πξνζσπηθνύ Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΔΑΑ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία παξνπζηάδεη κηα αλεζπρεηηθή ηάζε αξηζκεηηθήο κείσζεο. Σν Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ έρεη κεησζεί θαηά 2%, ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ έρεη κεησζεί θαηά 3% θαη ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ παξνπζηάδεη κείσζε 3% κέζα ζε έλα ρξφλν. Σν Δξεπλεηηθφ θαη Δηδηθφ Σερληθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ εκθαλίδεη κηα ζηαζεξή ηάζε ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα κε κηθξέο απμνκεηψζεηο. 10

11 Οη πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα δείρλνπλ ζπλερή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαζψο κεγάιν κέξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ, Σερληθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη θνληά ζηε ζχληαμε, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Γηάγξακκα 5. Μεηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ ηελ ηξηεηία Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ΔΑΑ Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4051/ , ζηνλ νπνίν νξίδεηαη ε ζπγρψλεπζε ησλ Ηλζηηηνχησλ Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο (ΗΑΑ) θαη Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο (ΗΓΔΣ), ε ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΑΑ έρεη σο εμήο: 1. Καλάξεο Σζίγθαλνο ηνπ Υξήζηνπ, Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, Πξφεδξνο 2. Κσλζηαληίλνο Μαθξφπνπινο ηνπ Υξήζηνπ, Γηεπζπληήο Γεσδπλακηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, Μέινο 3. Ησάλλεο Γαγθιήο ηνπ Αιεμάλδξνπ, Πξνζσξηλφο Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο, Μέινο 4. Γεξάζηκνο Παπαδφπνπινο ηνπ Αλησλίνπ, εθπξφζσπνο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ΔΑΑ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Αλαζηαζηάδε ηνπ Νηθνιάνπ, Μέινο 5. Κσλζηαληίλνο Έμαξρνο ηνπ Παλαγηψηε, εθπξφζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΑΑ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξίηζε Κψζηα ηνπ Αιέμαλδξνπ, Μέινο 11

12 2.4 Ιλζηηηνύηα ΔΑΑ Ηλζηηηνύην Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Σειεπηζθόπηζεο (ΗΑΑΓΔΣ) Σν Ηλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο (ΗΑΑΓΔΣ) πξφεθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε (Ν. 4051/2012) δχν (2) δηαθνξεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ πνπ είραλ αλεμάξηεηε πνξεία κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην 2012, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο (ΗΑΑ) θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπηζεο (ΗΓΔΣ). Σν Ηλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο (ΗΑΑ) ιεηηνχξγεζε απφ ην 1999 (258/1999) σο επέθηαζε ηνπ Αζηξνλνκηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πνπ ηδξχζεθε ην 1942 (Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζκ. 1378/1942), νη αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ νπνίνπ είραλ αξρίζεη απφ ην επηέκβξην ηνπ 1847, ακέζσο κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ θεληξηθνχ, λενθιαζηθνχ θηηξίνπ ζην Λφθν ησλ Νπκθψλ, ζην Θεζείν, απέλαληη απφ ηελ Αθξφπνιε. Σν Ηλζηηηνχην Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο (ΗΓΔΣ) έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ νλνκαζία ην 1999, έρνληαο δηεπξχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, Ηλζηηηνχηνπ Ηνλφζθαηξαο θαη Φπζηθήο Γηαζηήκαηνο (ΗΗΦΓ), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνήιζε απφ ην Ηνλνζθαηξηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ ΔΑΑ πνπ ηδξχζεθε ην 1995 κε ην Ν.Γ. 3350/1955. Σν ΗΑΑΓΔΣ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πξνγξάκκαηα βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ησλ δηαζηεκηθψλ επηζηεκψλ, ηεο αζηξνθπζηθήο κε ηε ρξήζε επίγεησλ θαη δηαζηεκηθψλ κέζσλ, ηεο παξαηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Γεο κε κεζφδνπο δνξπθνξηθήο θαη επίγεηαο ηειεπηζθφπηζεο, θαη ηεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη εηθφλαο σο ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ. Απφ πιεπξάο αληηθεηκέλνπ θαη ηερλνγλσζίαο είλαη, ρσξίο ακθηβνιία, έλα θνκβηθφ ηλζηηηνχην δηαζηεκηθψλ εξεπλψλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ Διιάδα, κε ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ έξγν ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κε ζηφρν ηε κειέηε ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ ηα πεξηιακβάλεη θαη γεληθά ηεο χιεο πνπ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα, θαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη απφ ην δηάζηεκα θαη αθνξνχλ ζην δηαπιαλεηηθφ ρψξν, ζην ρεξζαίν/ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζηελ αηκφζθαηξα, ζηελ ηνλφζθαηξα θαη ζηε καγλεηφζθαηξα ηεο Γεο, φπσο επίζεο θαη ζηηο καγλεηφζθαηξεο, ηνλφζθαηξεο, αηκφζθαηξεο θαη εμψζθαηξεο άιισλ πιαλεηψλ θαζψο θαη ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ Ήιηνπ. Οη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη απφ δνξπθφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο (European Space Agency - ESA) θαη ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Αεξνλαπηηθήο θαη Γηαζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ (National Aeronautics and Space Administration NASA), θαζψο θαη απφ ηηο επίγεηεο ππνδνκέο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ. Σν ΗΑΑΓΔΣ ιεηηνπξγεί ην ηειεζθφπην 2.3 κ. «ΑΡΗΣΑΡΥΟ», πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηειεζθφπην ζηελ Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα. Δπίζεο, ην ΗΑΑΓΔΣ ιεηηνπξγεί ην ηειεζθφπην 1.2 κ. ζην Κξπνλέξη, πνπ έρεη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ αζηξνλνκηθή θνηλφηεηα γηα ηέζζεξηο πεξίπνπ δεθαεηίεο κε κεγάιε επηηπρία, ηφζν ζε επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα φζν θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Οη βαζηθφηεξεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζηνλ ηνκέα ηεο Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο, εθηφο απφ ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Πεληέιε, είλαη ην Αζηεξνζθνπείν Υεικνχ, ην Αζηεξνζθνπείν 12

13 Κξπνλεξίνπ θαη ηα θηίξηα δηαθφξσλ ηειεζθνπίσλ (ζηελ Πεληέιε θαη ζην Θεζείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη, γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ην Κέληξν Δπηζθεπηψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σν ΗΑΑΓΔΣ, κε ην ηζρπξφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη ηηο ππνδνκέο πνπ έρεη απνθηήζεη ζηαδηαθά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε δηάζεζε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην δηεζλέο δηαζηεκηθφ γίγλεζζαη θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εζληθέο πξνζπάζεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην επξσπατθφ δηαζηεκηθφ γίγλεζζαη. Οη ζπζηεκαηηθέο, πνιπάξηζκεο θαη κε απμαλφκελν ξπζκφ επηηπρίεο ηνπ ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο (ESA) πηζηνπνηνχλ ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ) Σν Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ) είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα ειιεληθά Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα αθνχ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο κεηεσξνινγίαο θαη ηνπ θιίκαηνο μεθηλά απφ ην 1858, έηνο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο νινθιεξσκέλνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζην ιφθν Νπκθψλ ζην Θεζείν. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ απηνχ εμαθνινπζεί αδηάιεηπηα ζηελ ίδηα ζέζε έσο ζήκεξα θαη απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα ρξνλνζεηξά γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Σν ΗΔΠΒΑ έρεη σο αληηθείκελν ηε Μεηεσξνινγία, ηελ Κιηκαηνινγία, ηε Φπζηθή θαη Υεκεία ηεο Αηκφζθαηξαο, ηελ Ζιηαθή θαη Αηνιηθή Δλέξγεηα, ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο, ηε Γηαρείξηζε θαη ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Φπζηθψλ Πφξσλ, ηελ Τδξνινγία, ηελ Πνηφηεηα ηνπ Αέξα ησλ Δπηθαλεηαθψλ θαη Τπνγείσλ Τδάησλ θαη ελ γέλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο αλάπηπμεο ζην πεξηβάιινλ. ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη απαληψληαο ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο ηάζεηο, ην ΗΔΠΒΑ δηεχξπλε ηα επηζηεκνληθά πεδία δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί έλα Ηλζηηηνχην πνπ κπνξεί ηφζν ιφγσ ηεο ζηειέρσζήο ηνπ φζν θαη ιφγσ ησλ ππνδνκψλ ηνπ λα κειεηήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ζθαηξηθά ηα πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (κε εμαίξεζε απηά πνπ αθνξνχλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ). Σν ΗΔΠΒΑ έρεη λα επηδείμεη πνιχ αμηφινγε ζπκβνιή ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο πιεξνθφξεζεο ηεο πνιηηείαο. Με ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ην Ηλζηηηνχην απνηειεί ππξήλα ηεο έξεπλαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζηνρεχεη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε Δζληθά θαη Γηεζλή Κέληξα θαη Τπεξεζίεο θαη απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. ηφρνο ηνπ ΗΔΠΒΑ είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο ζηελ Πνιηηεία, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζην επξχ θνηλφ, κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ επηηειείηαη κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ εθπφλεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ. 13

14 Γεσδπλακηθό Ηλζηηηνύην (Γ.Η.) Σν Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην (Γ.Η.) απνηειεί έλα απφ ηα αξραηφηεξα Ηλζηηηνχηα ζηελ Διιάδα, κε αδηάθνπε ιεηηνπξγία απφ ην Σν 1897 εγθαηαζηάζεθε ν πξψηνο ζεηζκνγξάθνο ζηελ Αζήλα θαη ην 1899 άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζεηζκνγξαθηθνχ δηθηχνπ. Απφ ηε ρξνληθή εθείλε πεξίνδν μεθίλεζε ε ζπζηεκαηηθή θαη ιεπηνκεξήο παξαθνινχζεζε ηεο ζεηζκηθφηεηαο ζηνλ επξχηεξν Διιεληθφ ρψξν, ζηελ πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ 34ν Ν κέρξη θαη 42ν Ν θαη απφ 19ν Δ κέρξη 30ν Δ. Ζ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Η. βξίζθεηαη ζην Λφθν Νπκθψλ, ζην Θεζείν, απέλαληη απφ ηελ Αθξφπνιε, ζην θέληξν ησλ Αζελψλ. Απνζηνιή ηνπ Γ.Η. απνηειεί ε κειέηε θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηα πεδία: ηεο εηζκνινγίαο, ηεο Φπζηθήο ηνπ Δζσηεξηθνχ ηεο Γεο, ηεο Γεσθπζηθήο, ηεο Σεθηνληθήο Ληζνζθαηξηθψλ Πιαθψλ, ηεο Ζθαηζηεηνινγίαο θαη Γεσζεξκίαο, ηεο εηζκνηεθηνληθήο θαη ηεο Σερληθήο εηζκνινγίαο. Κχξηα θαζήθνληα ηνπ Γ.Η. απνηεινχλ ε θαηαγξαθή, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ζεηζκνινγηθψλ - γεσθπζηθψλ παξακέηξσλ, ε εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεηηθψλ ζπνπδψλ θαη ε εθπαίδεπζε θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ηξίηνπο. Σν Γ.Η. ιεηηνπξγεί ζε θαζεκεξηλή 24σξε βάζε (24/7), 365 εκέξεο ην ρξφλν. Ζ αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη απφ εηδηθνχο ηερληθνχο επηζηήκνλεο ηνπ Γ.Η. Γηα ηε ζπλερή αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηαθφξσλ εμνπιηζκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζεηζκνινγηθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, ην Γ.Η. απαζρνιεί επίζεο έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ. ην Γ.Η. έρεη αλαηεζεί ε θξίζηκε απνζηνιή ηεο ελεκέξσζεο ζε 24σξε βάζε ηεο Κπβέξλεζεο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνπ Ο.Α..Π. θαη ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Απφ ην 2010, ζην Γ.Η. έρεη αλαηεζεί λα ιεηηνπξγεί σο επηρεηξεζηαθά ππεχζπλν Ηλζηηηνχην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνεηδνπνίεζε γηα θχκαηα ηζνπλάκη. Ζ ζρεηηθή ππνδνκή έρεη ήδε μεθηλήζεη λα πξνεηνηκάδεηαη. Παξάιιεια, εξεπλεηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ δηεμάγνπλ ζεκαληηθή εξεπλεηηθή εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Σν Γ.Η. απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ηεο ζεηζκνινγίαο ζηελ ηζηνξία ηεο λεψηεξεο Διιάδαο, έρνληαο πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηελ έξεπλα, ηελ Πνιηηεία θαη ην θνηλφ. 2.5 Άιιεο Υπεξεζίεο Σν ΔΑΑ, εθηφο απφ ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ, θηινμελεί δχν πνιχ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηεζλνχο εκβέιεηαο: α) ηελ Έδξα UNESCO γηα ηηο Φπζηθέο Καηαζηξνθέο, πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε ΓΓΔΣ, ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη άιια Δξεπλεηηθά θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, β) ην Διιεληθό Γξαθείν GEOSS, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2007 κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΓΔΣ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ΔΑΑ ζπκκεηέρεη ζην δηαθπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ Group on Earth Observations (GEO). Σν Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ παξέρεη ζηελ Αζήλα γηα πεξίπνπ είθνζη (20) ρξφληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην θνηλφ, θαη ζρνιεία, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθιαΐθεπζε ηεο αζηξνλνκίαο θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ γεληθφηεξα. πγθεθξηκέλα, 14

15 γηα δεθαεπηά (17) ζπλερφκελα ρξφληα δηνξγαλψλεηαη ην Θεξηλό ρνιείν γηα καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ κε ζέκα «Σν χκπαλ θαη νη ηειεπηαίεο αλαθαιχςεηο» ην νπνίν κέρξη ζήκεξα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξνη απφ ρίιηνη (1.000) καζεηέο. Σν Κέληξν Δπηζθεπηώλ (ΚΔ) Πεληέιεο ζηεγάδεηαη ζην εληππσζηαθφ θηίξην ηνπ Σειεζθνπίνπ Newall ζηελ Πεληέιε, πεξίπνπ 15 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Απφ ηα εγθαίληά ηνπ (επηέκβξηνο 1995) έσο ζήκεξα έρνπλ μελαγεζεί ζην Κέληξν πεξηζζφηεξνη απφ δηαθφζηνη ρηιηάδεο ( ) επηζθέπηεο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη πνιινί μέλνη επηζθέπηεο. Σν εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζεηέο απφ πεξίπνπ έμη ρηιηάδεο (6.000) ζρνιεία ηεο Διιάδαο. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ Κέληξνπ Δπηζθεπηψλ Πεληέιεο είλαη ε δηάρπζε αζηξνλνκηθψλ γλψζεσλ πξνο ην επξχ θνηλφ, θαη εηδηθά ζηνπο λένπο, θαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα λέα επηηεχγκαηα θαη ηηο αλαθαιχςεηο ηεο Αζηξνλνκίαο. Σν Κέληξν Δπηζθεπηώλ (ΚΔ) Θεζείνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην Κέληξν Δπηζθεπηψλ Πεληέιεο θαη πεξηιακβάλεη ην Μνπζείν Γεσαζηξνθπζηθήο, ην Μεζεκβξηλφ Σειεζθφπην θαη ην Σειεζθφπην Γσξίδε ζην Λφθν ηεο Πλχθαο. Σν Μνπζείν Γεσαζηξνθπζηθήο ζηεγάδεηαη ζην ηζηνξηθφ θηίξην ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, γλσζηφ θαη σο Κηίξην ίλα : απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα ην έρνπλ επηζθεθζεί πεξί ηνπο έληεθα ρηιηάδεο (11.000) καζεηέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κεκνλσκέλνη επηζθέπηεο θαη επηζηήκνλεο θαζηζηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ εμαηξεηηθά επηηπρή κε έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ δεθαεπηά ρηιηάδσλ (17.000) επηζθεπηψλ ζε ηέζζεξα ρξφληα. ηνπο επηζθέπεηεο δίδεηαη ε επθαηξία λα δνπλ απφ θνληά ηα επηζηεκνληθά φξγαλα κε ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ νη γεσαζηξνθπζηθέο επηζηήκεο ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νπ αηψλα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο, φπσο θαη ησλ κεζφδσλ παξαηήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ζε κία πεξίνδν 170 εηψλ απφ ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ΔΑΑ. ην Μνπζείν Γεσαζηξνθπζηθήο παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο (4) ζεκαηηθέο ζπιινγέο: «ρψξνο θαη ρξφλνο», «αζηξνλνκηθή παξαηήξεζε», «κεηεσξνινγία» θαη «ζεηζκνινγία». ην βηβιίν επηζθεπηψλ ηνπ Μνπζείνπ, ην ζαπκαζκφ ηνπο γηα ην ηεξάζηην απηφ έξγν έρνπλ εθθξάζεη ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Σν Μνπζείν Γεσζηξνθπζηθήο εγθαηληάζηεθε ζηηο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ αλαθαίληζή ηνπ έιαβε ηε δηάθξηζε ηεο Europa Nostra - European Union Prize for Cultural Heritage ην έηνο Δηθφλα 1.ηηγκηφηππν ηεο Βξάβεπζεο ηνπ ΔΑΑ θαη ην Βξαβείν Europa Nostra 15

16 To Κέληξν Δπηζθεπηώλ (ΚΔ) Κξπνλεξίνπ ζηεγάδεηαη ζην Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ (Κνξηλζία) θαη ρξεζηκνπνηείηαη, γηα πνιιέο δεθαεηίεο, σο κέζν εθπαίδεπζεο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο ζην επξχ θνηλφ. πγθεθξηκέλα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ζε πξαθηηθέο αζθήζεηο παξαηεξεζηαθήο αζηξνθπζηθήο, φπσο ε θσηνκεηξία δηπιψλ θαη κεηαβιεηψλ άζηξσλ, ε κειέηε αζηξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη άιια. Μέρξη ηψξα έρνπλ εθπαηδεπηεί πεξηζζφηεξνη απφ ζαξάληα (40) θνηηεηέο απφ ηα Παλεπηζηήκηα Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο θαη Παηξψλ ζε παξαηεξήζεηο θσηνκεηξίαο. Απφ ην 1995, πεξηζζφηεξνη απφ επηά ρηιηάδεο (7.000) επηζθέπηεο έρνπλ μελαγεζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Κξπνλεξίνπ, είηε ζηα πιαίζηα εθδειψζεσλ αλνηρηψλ ζπξψλ είηε ζηα πιαίζηα μελαγήζεσλ νκάδσλ επηζθεπηψλ. Καη' έηνο, καζεηέο πεξίπνπ είθνζη (20) ζρνιείσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κνξηλζίαο θαη άιισλ πεξηνρψλ μελαγνχληαη ζην Κέληξν. Σέινο, ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΑΑ είλαη θαη ε παξνρή εκεξνινγηαθώλ ζηνηρείσλ εθάζηνπ έηνπο θαη παιαηνηέξσλ εηώλ, φπσο θαη ε παξνρή κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα εθπαηδεπηηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο. 16

17 3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Γηαγξακκα 6. πλνιηθά έζνδα ΔΑΑ γηα ην έηνο 2012 Γηάγξακκα 7. Έζνδα ΔΑΑ Σαθηηθνχ πξνππνινγηζκνχ θαη ΔΛΚΔ γηα ηα έηε 2010, 2011,

18 Γηάγξακκα 8. Έζνδα ΔΑΑ απφ αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηελ νθηαεηία Σα έζνδα ηνπ 2012 εκθαλίδνληαη ππεξηεηξαπιάζηα εθείλσλ ηνπ 2005 Γηαγξακκα 9. Καηεγνξίεο εζφδσλ ΔΛΚΔ γηα ηα έηε

19 3.1 Έζνδα Ιλζηηηνύησλ 2012 Γηάγξακκα 10. Δζνδα ΙΑΑΓΔΣ 2012 Γηάγξακκα 11. Δζνδα ΙΔΠΒΑ

20 Γηάγξακκα 12. Έζνδα ΓΙ 2012 Γηάγξακκα 13. Καηεγνξίεο εζφδσλ αλά Ιλζηηηνχην γηα ην έηνο

21 4. ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΑΑ 4.1 Σηελ Δπηζηεκνληθή θαη Τερλνινγηθή Αξηζηεία Ζ ζπκβνιή ζηνπ ΔΑΑ ζπλνιηθά ζηελ Δπηζηεκνληθή θαη Σερλνινγηθή Αξηζηεία (ζην πιαίζην ηεο Δπηζθφπεζεο ηεο ΓΓΔΣ γηα ηελ πεξίνδν ) είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ην ΔΑΑ ηνπνζεηείηαη κέζα ζηα δχν (2) θαιχηεξα ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Rand πνπ αμηνιφγεζε ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα ην 2011: Γηάγξακκα 14. Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο (Rand Evaluation) Σν ΔΑΑ έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αξηζηεία κε πεξηζζφηεξεο απφ 135 δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαηα ην 2012 θαη πεξίπνπ 2000 δεκνζηεχζεηο ζπλνιηθά. Καηά ην έηνο 2012 νη δεκνζηεχζεηο έιαβαλ αλαθνξέο ζχκθσλα κε ην International Science Institute (ISI) ελψ έρεη αμηνπνηήζεη εκπνξηθά ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζε δεθάδεο δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Σν ΔΑΑ ζπκκεηέρεη ή/θαη ζπληνλίδεη δεθάδεο αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη εξεπλεηέο ηνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηζηεκνληθέο επηηξνπέο πεξηνδηθψλ, ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο θνξέσλ πςεινχ θχξνπο, επηηξνπέο νξγάλσζεο ζπλεδξίσλ, επηηξνπέο θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ ζε δηεζλή ή εζληθά πξνγξάκκαηα. Κάζε ρξφλν έρεη πεξίπνπ 6-10 βξαβεχζεηο θαη δηαθξίζεηο εξεπλεηψλ. Έρεη αλαιάβεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Έδξαο UNESCO γηα ηηο Φπζηθέο Καηαζηξνθέο θαη πνιιέο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ζε ελεξγέο Δπξσπατθέο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο 21

22 ή απνζηνιέο πνπ πξνεηνηκάδνληαη, π.ρ. GAIA, PROBA 3, Solar Orbiter, BepiColombo, θ.α. Γηάγξακκα 15. Γεκνζηεχζεηο θαη αλαθανξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ΔΑΑ (ΠΗΓΗ ISI) Γηάγξακκα 16. Γεκνζηεχζεηο θαη αλαθνξέο αλά Ιλζηηηνχην ΔΑΑ 22

23 4.2 Σηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Απαζρόιεζε & ηελ Καηάξηηζε Σν ΔΑΑ έρεη αλαιάβεη ηελ εηήζηα δηνξγάλσζε ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ Αζηξνθπζηθήο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, εδψ θαη 17 ρξφληα, 50 καζεηέο απφ ζρνιεία ηεο ρψξαο θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα πνπ δίδνληαη απφ ην έκπεηξν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ. Οη εξεπλεηέο ηνπ ΔΑΑ επηβιέπνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εθαηνληάδεο πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θαη δεθάδεο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Δπίζεο πνιινί εξεπλεηέο δηδάζθνπλ ζε Παλεπηζηήκηα θαη ζε ΣΔΗ. Σν ΔΑΑ δηνξγαλψλεη ζεηξά ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ηειεπηζθφπεζεο (ζχλνιν 85 θαηαξηηδφκελνη ζήκεξα), δηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε ζεκηλάξηα πεξηβαιινληηθήο ζεκαηνινγίαο γηα καζεηέο γπκλαζίνπ θαη έρεη αλαπηχμεη πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ θνηλνχ κε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ, θαηαηγίδσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαζψο θαη κε ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα ζεηζκηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δηθφλα 2. Θεξηλφ ρνιέην Σηελ Οηθνλνκία Σν ΔΑΑ ζπκκεηέρεη, κέζσ ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ, ζε πιήζνο εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Με ηε ζπλερή απηή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαιχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, φπσο νη κεηαθηλήζεηο εξεπλεηψλ, ε ζπληήξεζε ππνδνκψλ ηνπ, ε πξνβνιή ησλ δξάζεψλ ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη επηπιένλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ηνλ Σνκέα ηεο απαζρφιεζεο λέσλ εξεπλεηψλ ζεκεηψλεηαη φηη θαηα ηα 2012 απαζρνιήζεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΑ πεξηζζφηεξνη απφ 70 λένη, 23

24 ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλαραίηηζε ηνπ ξεχκαηνο θπγήο ηαιαληνχρσλ λέσλ (brain drain) απφ ηε ρψξα καο. ην ΔΑΑ δηεμάγεηαη έξεπλα αηρκήο θαη ηα Ηλζηηηνχηα εγνχληαη εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ ζε Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Μέζα απφ απηή ηελ πνιχ επηηπρεκέλε πνξεία, ηα Ηλζηηηνχηα θαηάθεξαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία λα πξνζειθχζνπλ, κέζσ αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, θνλδχιηα, κέζσ ησλ νπνίσλ έρεη επηηεπρζεί δηαρξνληθά ε ζπζηεκαηηθή θάιπςε δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ γηα εξεπλεηηθέο απνζηνιέο, νη ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ/ ηερληθψλ ππνζηήξημεο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ ησλ Ηλζηηηνχησλ. Σα Ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΑΑ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζην Κέληξν ζπλνιηθά ηελ πεξηνδν ,59 κέζσ εξεπλεηηθψλ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κειεηψλ θηι. Σα έζνδα απηά κεηαθξάδνληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο, ζε έζνδα ηνπ θξάηνπο (απφδνζε θφξσλ, απφδνζε ΦΠΑ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) θαζψο θαη ζε εμαζθάιηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Κέληξνπ. Γηάγξακκα 17. Έζνδα ΔΛΚΔ ΔΑΑ

25 5. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Οηθνλνκηθά Σαθηνπνίεζε ηεο εθθξεκόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή πξνγξακκάησλ πνπ ήηαλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ audit report πεξί επαλαππνινγηζκνύ Overhead ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα FP6. Σν audit report πνπ είρε εθδνζεί ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ overhead ζηηο αξρέο ηνπ 2010 αλαθεξφηαλ ζε 16 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα FP6. χκθσλα κε ην audit o ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ overhead ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ ιαλζαζκέλνο θαη ζα έπξεπε λα επαλαυπνινγηζζεί ζε πνζνζηφ 20% θαη φρη ζε πεξίπνπ 100%. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΑΑ αληήιιαμε ζεηξά επηζηνιψλ κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο EC, αθνχ ζπκβνπιεχζεθε έκπεηξνπο πεξη ηα ζέκαηα απηά νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο. Δπίζεο, αληηπξνζσπεία ηνπ ΔΑΑ κε ηνλ Πξνεδξν, ηελ πξνηζηακέλε ηνπ ΔΛΚΔ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ΗΓΔΣ θαη ΗΔΠΒΑ επηζθέθζεθε θαη παξνπζίαζε αλαιπηηθά θαη αλππνρψξεηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαθέιινπ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ΔΑΑ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ ΔΑΑ κε ηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ην ζέκα, ππήξμε αλαζηνιή ησλ απνπιεξσκψλ ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. ηελ ζπλέρεηα, αλ θαη δελ έρνπκε αθφκα ιάβεη ζαθή απάληεζε απφ ηελ ΔΔ, παξαηεξήζεθε φηη νη απνπιεξσκέο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ εγέλνλην θαλνληθά. Απφ ηα 16 έξγα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν, έρνπλ ήδε απνπιεξσζεί ηα 14. Οζνλ αθνξά ηα 2 έξγα πνπ εθθξεκεί ε απνπιεξσκή ηνπο, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπο έρεη ιήμεη ζρεηηθά πξφζθαηα. ( θαη ). Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην audit έρεη απνζπξζεί ζην αξρείν ηεο ΔΔ. Δμόθιεζε ρξεώλ πξνο ηε ΓΔΖ & ΟΣΔ Σν 2012 εμνθιήζεθε ε ΓΔΖ γηα ηελ πεξίνδν θαη εμνθιήζεθε ν ΟΣΔ γηα φιν ην έηνο 2011, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ φπνπ ηα ρξέε απηά παξέκελαλ επη καθξφλ ζε εθθξεκφηεηα. Με ηελ έλαξμε ηνπ 2013 εμνθιήζεθαλ θαη νη ππφινηπεο ππνρξεψζεηο πξνο ΓΔΖ & ΟΣΔ γηα ην εηνο Πξνππνινγηζκόο 2012 θαη θαηνρύξσζε ΔΦΑΠΑΞ Μεηά απν ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο, θαηα ην ηέινο ηνπ 2012 εδφζε απφ ηε ΓΓΔΣ ζην ΔΑΑ ην επηπιένλ πνζφλ ησλ ,00 σο πξφζζεηε επηρνξήγεζε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε νθεηιή ζηε ΓΔΖ θαη ζηνλ ΟΣΔ (δηαηάμεηο δεπηέξνπ άξζξνπ λ.2257/1994). Παξάιιεια θαηνρπξψζεθε γηα ηνπο κνλίκνπο ππαιιήινπο ηνπ ΔΑΑ δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΦΑΠΑΞ λ.103/1975 πνπ πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ην πνζφ ηνπ ,38 απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ ΔΑΑ. 25

26 2.6 Υπνβνιή Πξνηάζεσλ Πξνγξάκκαηα Φξεκαηνδνηήζεηο Δπηηπρήο Τπνβνιή Πξόηαζεο ηνπ ΔΑΑ ζηε δξάζε «Αλαπηπμηαθέο πξνηάζεηο Δξεπλεηηθώλ Φνξέσλ ΚΡΖΠΗ» Σν ΔΑΑ ζηηο ππέβαιιε ζηε ΓΓΔΣ ηελ πξφηαζή ηνπ ζηε δξάζε «ΚΡΖΠΗ» απνηεινχκελε απφ ην ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ηνπ Κέληξνπ θαη ηα Σερληθά Γειηία ησλ Ηλζηηηνχησλ: o ΗΑΑΓΔΣ - [Πξνεγκέλεο Γηαζηεκηθέο Δθαξκνγέο γηα ηελ Δμεξεχλεζε ηνπ χκπαληνο, ηνπ Γηαζηήκαηνο θαη ηεο Γεο], [ΠΡΟΣΔΑ] o ΗΔΠΒΑ - [ΘΔκειίσζε πλεξγηζηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο,δηαρείξηζεο θαη πξφγλσζεο ΠεξΗβΑιινληηθψλ παξακέηξσλ θαη πηέζεσλ], [ΘΔΠIΑ] o Γ.Η. - [Αλαβάζκηζε Τπνδνκψλ γηα ηελ Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία ηεο Υψξαο θαη Δλίζρπζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ κέζσ Γξάζεσλ Αξηζηείαο], [ΑΠΗΓΑ] ηηο 13 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ΓΓΔΣ θαη ζπλνιηθά ηα 3 Ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΑΑ (ΓΗ, ΗΑΑΓΔΣ θαη ΗΔΠΒΑ) ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ην πνζφ ησλ 3,644,619 Δπξψ, ζε πνιχ θαιή ζεηξά ζε ζρέζε κε Ηλζηηηνχηα άιισλ (θαη κεγαιχηεξσλ) ΔΚ. Σν ρέδην ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Κέληξνπ (Α) βαζκνινγήζεθε κε 92%, αλάκεζα ζηηο ςειφηεξεο βαζκνινγίεο ησλ 30 ζπλνιηθά Ηλζηηηνχησλ πνπ ππέβαιαλ πξνηάζεηο θαη βνήζεζε ζεκαληηθά θαη ηελ ηειηθή βαζκνινγία εθάζηνπ ησλ 3 Ηλζηηηνχησλ ηνπ ΔΑΑ πνπ απνηειείην θαηα 50% απν ηε βαζκνινγία ηνπ Α θαη θαηά 50% απν ηε βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ηλζηηηνχηνπ (νη αηνκηθέο βαζκνινγίεο ησλ Ηλζηηηνχησλ εθπκαίλνλην απν 92% έσο 76%). Οινθιήξσζε ηνπ Φαθέινπ «Νέν Κηήξην Γ.Η. Πξνζζήθε λένπ ηξηώξνθνπ θηηξίνπ κε ππόγεην γηα ρξήζε γξαθείσλ-εξγαζηεξίσλ θαη ακθηζεάηξσλ ηνπ Γ.Η. ηνπ ΔΑΑ» ππνςήθην γηα ρξεκαηνδόζηεζε ζην ΠΔΠ Αηηηθήο κε ζέκα Κξαηηθέο Δληζρύζεηο θαη ρξεκαηνδόηεζε ππνδνκώλ ΔΚ. Σέινο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε φιε ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ «Νέν θηήξην Γ.Η.» ην νπνίν θαηαηέζεθε ζηε ΓΓΔΣ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ππνβιεζεί ε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. Μέηα απφ δχν ρξφληα ζπλερνχο εξγαζίαο θαη πξνζπάζεηα ζηε ΓΓΔΣ θαηαηέζεθαλ φιεο νη αλαζεσξεκέλεο κειέηεο θαη ζρέδηα: Αξρηηεθηνληθά, Ζ/Μεραλνινγηθά, ηαηηθά, ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο και το τιμολόγιο του έργου( Δηθφλα 3. H καθέηα ηνπ έξγνπ.) 26

27 Έλαξμε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλέγεξζε Ακθηζεάηξνπ ζην Αζηεξνζθνπείν ηνπ Θεζείνπ θαη επηηπρήο αμηνιόγεζε από ην ΚΑ θαη ΚΝΜ. Σν 2012 μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε Ακθηζεάηξνπ ζην Θεζείν γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ΔΑΑ, ηνπ Κέληξνπ Δπηζθεπηψλ ηνπ ΔΑΑ ζην Θεζείν αιιά θαη επξχηεξα γη αηε ρξήζε ησλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην Λφθν Νπκθψλ. Σα ζρέδηα ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΡΧΜΑΣΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΧΝ - ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΦΤΛΑΚΔΗΟΤ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΠΧΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΔΗ ΣΟΤ ΔΑΑ ΣΟ ΘΖΔΗΟ» εγθξίζεθαλ νκφθσλα απφ ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην (ΚΑ) ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2012 θαη ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νενηέξσλ Μλεκείσλ (ΚΝΜ) ζηηο 29 Ννεκβξίνπ Δπίζεο, αξκνδίσο ελεκεξψζεθε ε ΓΓΔΣ ζηελ νπνία απεζηάιε ην Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ. Δηθφλεο 4,5. Μέξνο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο, Νφηηα Όςε πληνληζηηθόο ξόινο ηνπ ΔΑΑ ζε κεγάια επξσπαηθά αλαηγσληζηηθά πξνγξάκκαηα. «Ζ πεξίπησζε MAARBLE» Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα MAARBLE είλαη έλα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο (collaborative project) 5 επξσπατθψλ θνξέσλ, ελφο Καλαδηθνχ θαη ελφο Ακεξηθαληθνχ (ΖΠΑ), πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 7 ν Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληνλίδεηαη απν ην ΔΑΑ. Γίδεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζην πξφγξακκα απηφ δηφηη ε Γηνίθεζε ηνπ ΔΑΑ ζεσξεί φηη είλαη απφ ην είδνο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνο ηα νπνία θαιφ ζα ήηαλ λα ζηξαθνχλ νη εξεπλεηέο ηνπ Κέληξνπ, θαζφζνλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα αθελφο κπνξνχλ λα ζπληνληζζνχλ απφ πςειήο ζηάζκεο εξεπλεηέο ζε αμηφπηζηα εξεπλεηηθά Κέληξα, πξνππνζέζεηο νη νπνίεο ακθφηεξεο πιεξνχληαη ζηε δηθή καο πεξίπησζε, θαη αθεηέξνπ απμάλνπλ έηη πεξαηηέξσ ην θχξνο ηνπ ΔΑΑ θαη ησλ εξεπλεηψλ ηνπ. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ ειεθηξνλίσλ ζηηο δψλεο Van Allen θαη ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο (ULF/VLF). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη εθηεηακέλε αλίρλεπζε, ηαμηλφκεζε θαη ραξηνγξάθεζε θπκάησλ ζηε γήηλε καγλεηφζθαηξα κε ηε ρξήζε 27

28 κεηξήζεσλ απφ επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, ζα αλαπηπρζεί ζηαηηζηηθφ κνληέιν ησλ θπκάησλ απηψλ θαη ζα βειηησζνχλ ηα ππάξρνληα κνληέια ησλ δσλψλ αθηηλνβνιίαο κε κεζφδνπο αθνκνίσζεο κεηξήζεσλ (data assimilation). Σν πξφγξακκα ζπληνλίδεηαη απφ ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ θαη νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο είλαη ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αεξνδηαζηεκηθήο ηεο Γαιιίαο ONERA, ην νπεδηθφ Ηλζηηηνχην Γηαζηεκηθήο Φπζηθήο IRF, ην Ηλζηηηνχην Αηκνζθαηξηθήο Φπζηθήο ηεο Σερηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ IAP, ην Βξεηαληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ Αληαξθηηθήο BAS, ην Παλεπηζηήκην ηεο Αικπέξηα ζηνλ Καλαδά θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα (UCLA) ζηηο ΖΠΑ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 2 εθαηνκκχξηα επξψ, εθ ησλ νπνίσλ νη 600 ρηιηάδεο επξψ γηα ην ΔΑΑ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 36 κήλεο θαη Δ.Τ. είλαη ν Γηεπζπληήο ΗΑΑΓΔΣ Γξ Η. Γαγθιήο. Δηθφλα 6. Η απνζηνιή ηεο ESA Proba-3 γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο ειηαθήο αηκφζθαηξαο απνηειείηαη απφ 2 δηαζηεκνζπζθεπέο θιεηδσκέλεο ζε απφζηαζε 150 κέηξσλ ζε πηήζε ζρεκαηηζκνχ (Formation Flight). ηελ πξσηνπνξηαθή απηή απνζηνιή ζπκκεηέρεη ην ΔΑΑ καδί κε ην ΔΚΠΑ θαη ηελ ΔΑΒ ηφζν ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα φζν θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θεληξηθψλ ειεθηξνληθψλ. Καηα ην 2012 νινθιεξψζεθε επηηπρψο ε Φάζε Β. Οινθιήξσζε ηεο Δπηζθεπήο ηνπ Σειεζθνπίνπ Newall ζηελ Πεληέιε Με ηελ επίκνλε ππνζηήξημε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΑΑ θαη ηηο θαζνξηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ, επηζθεπάζηεθε πιήξσο ν ζφινο ηνπ κεγάινπ δηνπηξηθνχ ηειεζθνπίνπ Newall (Νηνχαι), πνπ εδψ θαη πνιιά ρξφληα παξέκελε θιεηζηφο ιφγσ ζεκαληηθψλ θαη εθηεηακέλσλ θζνξψλ. Έηζη έρνπκε ηε ραξά λα επηζηξέθεη ην Κέληξν Δπηζθεπηψλ Πεληέιεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην ηειεζθφπην απηφ, πνπ είλαη δηνπηξηθφ, κε δηάκεηξν θαθνχ 62.5 εθ., κήθνο 9 κέηξα θαη ζπλνιηθφ βάξνο 16 ηφλσλ, θαηαζθεπάζηεθε ην 1869 απφ ηνλ θεκηζκέλν θαηαζθεπαζηή ηειεζθνπίσλ Thomas Cook γηα ινγαξηαζκφ ηνπ βαζχπινπηνπ εξαζηηέρλε αζηξνλφκνπ R. S. Newall. Υξεζηκνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge ζε πξσηνπνξηαθέο θαζκαηνζθνπηθέο έξεπλεο ησλ θηλήζεσλ δηαθφξσλ άζηξσλ. Λέγεηαη φηη γηα κεξηθά ρξφληα ήηαλ ην κεγαιχηεξν ηειεζθφπην ηνπ θφζκνπ. Σν 1957 παξαρσξήζεθε σο δσξεά ζην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Αζηεξνζθνπείν Πεληέιεο ηo Χο ην 1975 ην ηειεζθφπην Newall ήηαλ ην θχξην αζηξνλνκηθφ φξγαλν ζηε ρψξα καο θαη ζε 28

29 απηφ εθπαηδεχηεθαλ νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο Αζηξνλφκνη, νξηζκέλνη εμ απηψλ κεηέπεηηα θαζεγεηέο ΑΔΗ. Απφ ην 1995 ρξεζηκνπνηείηαη σο εθπαηδεπηηθφ ηειεζθφπην, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο καο λα παξαηεξήζνπλ δηάθνξα αζηξνλνκηθά αληηθείκελα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο μελαγήζεσλ ηνπ Κέληξνπ Δπηζθεπηψλ. Αθνινπζνχλ εμαηξεηηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ Θενθάλε Μαηζφπνπινπ, πνπ ηξαβήρηεθαλ ζην/απφ ην αλαθαηληζκέλν ηειεζθφπην Newall. Δηθφλεο 7,8. Πξφζθαηε θσηνγξαθία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζφινπ θαη θσηνγξαθία ηνπ Σξαπεδίνπ ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Χξίνλνο κε ην ηζηνξηθφ ηειεζθφπνην Newall. Πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ Σειεζθνπίνπ Αξίζηαξρνο ζην Υεικό. Σν ηειεζθφπην Αξίζηαξρνο ζην Υεικφ έδσζε ηα πξψηα επηζηεκνληθά ηνπ απνηειέζκαηα κε ηελ πξψηε δεκνζίεπζε ζε δηεζλέο πεξηνδηθφ: New Greek observatory sheds light on old star: Greek Observatory Probes Ancient Star: 29

30 Γεκηνπξγία Αίζνπζαο Γ. Αηγηλήηε Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΑΑ ζην Θεζείν απέθηεζαλ κία αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ρσξεηηθφηεηαο 30 αηφκσλ ε νπνία νλνκάζηεθε «Αίζνπζα Γ. Αηγηλήηνπ». πγθεθξηκέλα ε αίζνπζα απηή θαιχπηεη ηφζν ηηο αλάγθεο ησλ εξπλεηψλ γηα κηθξέο ζπλεδξηάζεηο αιιά θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ ίλα. Δηθφλεο 9,10. Η αίζνπζα Γ. Αηγηλήηνπ ζην Θεζείν Δπηζθεπή ηνπ δξόκνπ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηεο Πεληέιεο ην Αζηεξνζθνπείν ηεο Πεληέιεο κε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο απνθαηαζηάζεθε ν δξφκνο πνπ νδεγεί απφ ηελ είζνδν ηνπ ΔΑΑ ζην ζφιν Newall. Ήηαλ κηα ζεκαληηθή βνήζεηα ηνπ Γήκνπ ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΑΑ, ηα ζρνιεία αιιά θαη νη κεκνλσκέλνη επηζθέπηεο ζηηο βξαδηέο παξαηήξεζεο λα δηαλχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε κε αζθάιεηα. Μέηξα Αζθάιεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΑΑ ζην Θεζείν Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εκθαλίζηεθαλ θάπνηα θξνχζκαηα θινπψλ θαη βαλδαιηζκψλ εληφο θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Θεζείνπ. Δθηφο απφ ζπλερείο αλαθνξέο ζην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ Λφθνπ Νπκθψλ ειήθζεζαλ ηα αθφινπζα κέηξα : Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλεο πεξίθξαμεο θαηά κήθνο ηεο λφηηαο πιεπξάο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ΔΑΑ. Δγθαηάζηαζε ζπλνιηθά έμη (6) εμσηεξηθψλ θακεξψλ παξαθνινχζεζεο κε αληίζηνηρν πξφγξακκα ΖΤ θαηαγξαθήο θαζψο θαη νζφλε παξαθνινχζεζεο. Αλάζεζε ζε ηδησηηθφ θχιαθα κε κεγάιε εκπεηξία ηελ θχιαμε ηνπ ΔΑΑ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, αξγίεο θαη αββαηνθχξηαθα φπνπ παξαηεξνχληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. ηα θαζήθνληα ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη ε αιιαγή βάξδηαο ηνπ ΓΗ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Σνπνζέηεζε θακεξψλ παξαθνινχζεζεο ησλ εηζφδσλ ηνπ ΔΑΑ θαη ηνπ Γ.Η. θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΑΑ γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 30

31 ην δε θηήξην ηεο βάξδηαο ηνπ Γ.Η. έρνπλ γίλεη ηα εμήο: Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ παιαηψλ παξαζχξσλ θαη ζπξψλ απφ λέα αζθαιείαο. Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη Δγθαηάζηαζε ηξηψλ εμσηεξηθψλ πξνβνιέσλ ζην θηήξην ηεο βάξδηαο 2.7 Δμσζηξέθεηα πλερήο θαη επηηπρεκέλε επηζθεςηκόηεηα ζην Κέληξν Δπηζθεπηώλ Θεζείνπ Σν 2012 ήηαλ κηα επηηπρεκέλε ρξνληά γηα ην Κέληξν Δπηζθεπηψλ Θεζείνπ κε επηζθέςεηο 98 ζρνιείσλ θαη 5 ζπιιφγσλ. Οη κεκνλσκέλνη επηζθέπηεο ήηαλ πεξίπνπ 300 άηνκα. Μέζα ζην έηνο έγηλαλ 2 αθηεξψκαηα ζε μέλν πεξηνδηθφ ηχπν γηα ην Μνπζείν (Γεξκαλία & Οιιαλδία) θαη ζην ειεθηξνληθφ Πεξηνδηθφ «Πεκπηνπζία», ελψ έγηλαλ θαη βηληενζθνπήζεηο 2 εθπνκπψλ. Δηθφλα 11. Άξζξν ζην πεξηνδηθφ STERNE UND WELTRAUM (10/2012) Δηθφλα 12. Δπηζθέπηεο ζην Μνπζείν ίλα ζε εθδήισζε γηα ηελ Έθιεηςε ειήλεο ( ) 31

32 ΑΝΟΗΥΣΔ ΘΤΡΔ - Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ ηηο 14 Ηνπιίνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε ζην Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ απφ ην ΔΑΑ θαη ηνλ χιινγν Νέσλ Κξπνλεξίνπ. Σν θνηλφ είρε ηελ επθαηξία λα μελαγεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ θαζ. Καλάξε Σζίγθαλν ζην ρψξν ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, λα παξαθνινπζήζεη νκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ Αζηξνλνκία θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε παξαηεξήζεηο ηφζν απφ ην Σειεζθφπην δηακέηξνπ θαηφπηξνπ 1.23 κ. ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ φζν θαη απφ κηθξφηεξα ηειεζθφπηα εξαζηηερλψλ αζηξνλφκσλ νη νπνίνη θαη πιαηζίσλαλ ηελ εθδήισζε. Δηθφλεο 13,14. Αλνηρηέο Θχξεο, Κξπνλέξη Δπίζεο φζνη άληεμαλ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ επηθάιπςε ηνπ Γία απφ ηε ειήλε ε νπνία έγηλε νξαηή απφ ηελ Διιάδα ζηηο 4.00 ηα μεκεξψκαηα. Βξαδηά Δξεπλεηή 2012 Οη Δξεπλεηέο ηνπ ΔΑΑ ζπλνκίιεζαλ κε ην θνηλφ ζηε «Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή», κηα πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ ζηνρεχεη λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ηνπ εξεπλεηή θαζψο θαη ην επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ έξγν πνπ επηηειεί, κε έκθαζε ζηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηνπ. Ζ «Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή» γηνξηάζζεθε ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, κέζα απφ πνηθίιεο εθδειψζεηο, ηελ Παξαζθεπή 28 επηεκβξίνπ ηε βξαδηά ζπκκεηείραλ δπλακηθά επηζηεκνληθνί θνξείο ηεο ρψξαο (Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Γεκφθξηηνο, Αζηεξνζθνπείν, Ηλζηηηνχην Παζηέξ, ΔΚΔΣΑ, Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ θαη Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ, ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ην Μνπζείν Διιεληθήο πιινγήο Νφκπει, θ.ά) θαη παξνπζίαζαλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο επηηεχγκαηα. Παξάιιεια, νη 32

33 επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο ππνηξνθίεο Marie Curie, λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηνπο εξεπλεηέο θαη λα κηιήζνπλ καδί ηνπο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα θαη λα μελαγεζνχλ ζηα Δξγαζηήξηα, ηε Βηβιηνζήθε, ην Ζιεθηξνληθφ Αλαγλσζηήξην θαη ην Κέληξν Φεθηνπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο, ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ. Δηθφλεο 15,16. Αθίζα ηεο εθδήισζεο θαη αληηπξνζσπεπηηθή θσηνγξαθία απφ ηε Νχρηα Δξεπλεηή Φηινμελία ηεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο ηα Βέιγηθα Tν Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, ζην Λφθν Νπκθψλ θηινμέλεζε ηελ ηέηαξηε δξάζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξεζβείαο ηνπ Βειγίνπ ζηελ Διιάδα «Σα Βέιγηθα», κε ηίηιν «Μέρξη η αζηέξηα...» ηελ Παξαζθεπή 7 επηεκβξίνπ, ψξα 20:30 Ζ Βειγηθήο θαηαγσγήο πηαλίζηα Elke Robersscheuten θαη ν ηζειίζηαο Άγγεινο Ληαθάθεο, εξκήλεπζαλ έξγα ησλ Joseph Jongen, Νίθνπ θαιθψηα, August De Boeck θαη Cesar Franckθαη ζην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, ζην Θεζείν, ζην ιφθν Νπκθψλ, ζε κηα καγηθή ζπλαπιία κε ζέα ηελ Αθξφπνιε... Δηθφλα 17. Αθίζα ηεο εθδήισζεο 33

34 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ, ΑΣΡΟΦΤΗΚΖ, ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Ηλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο (ΗΑΑΓΔΣ) πξφεθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν Ηλζηηηνχησλ ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, ηα νπνία είραλ αλεμάξηεηε πνξεία κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012: ην Ηλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο (ΗΑΑ), πνπ ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1999 σο ζπλέρεηα θαη επέθηαζε ηνπ Αζηξνλνκηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε έηνο ίδξπζεο ην 1942 (Ν.Γ. 1975/1942) θαη ην Ηλζηηηνχην Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο (ΗΓΔΣ), πνπ ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1999 σο ζπλέρεηα θαη επέθηαζε ηνπ Ηνλνζθαηξηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε έηνο ίδξπζεο ην 1955 (Ν.Γ. 3350/1955). Αο ζεκεησζεί φηη θαίηνη ην Αζηξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην ηδξχζεθε ηππηθά ην 1942, νη αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ζην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν μεθίλεζαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1847, ακέζσο κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ λενθιαζηθνχ θηεξίνπ ίλα ζηνλ Λφθν Νπκθψλ ζην Θεζείν, απέλαληη απφ ηελ Αθξφπνιε. Σν ΗΑΑΓΔΣ, κε ην ηζρπξφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη ηηο ππνδνκέο πνπ έρεη απνθηήζεη ζηαδηαθά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε δηάζεζε λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην δηεζλέο δηαζηεκηθφ γίγλεζζαη θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εζληθέο πξνζπάζεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην επξσπατθφ δηαζηεκηθφ γίγλεζζαη. Οη ζπζηεκαηηθέο, πνιπάξηζκεο θαη κε απμαλφκελν ξπζκφ επηηπρίεο ηνπ ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Γηαζηεκηθήο Τπεξεζίαο (ESA) πηζηνπνηνχλ ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία ηνπ ΗΑΑΓΔΣ. Σν λέν, δηεπξπκέλν Ηλζηηηνχην δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πξνγξάκκαηα βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ δηαζηεκηθψλ επηζηεκψλ, ηεο αζηξνθπζηθήο κε ηε ρξήζε επίγεησλ θαη δηαζηεκηθψλ κέζσλ, ηεο παξαηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Γεο κε κεζφδνπο δνξπθνξηθήο θαη επίγεηαο ηειεπηζθφπεζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη εηθφλαο. Ήδε κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν θνηλήο πνξείαο εξεπλεηέο απφ ηα δχν πξψελ δηαθξηηά Ηλζηηηνχηα (ΗΑΑ θαη ΗΓΔΣ) ζπλεξγάζηεθαλ αξκνληθά θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ ππνβνιή δχν πξνηάζεσλ (ΚΡΖΠΗ/ΠΡΟΣΔΑ ζηε ΓΓΔΣ θαη ESAC-SAPS ζηελ ESA), κε ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Μάιηζηα ην ESAC-SAPS είλαη ην πξψην πξφγξακκα ηνπ ESA/ESAC (European Space Astronomy Centre) πνπ πινπνηείηαη απφ ειιεληθφ θνξέα. Με ραξά ζεκεηψλσ πσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 θαη κεηά απφ θνπηψδεηο πξνζπάζεηεο ησλ ππεχζπλσλ εξεπλεηψλ, νινθιεξψζεθε ε επηδηφξζσζε βιαβψλ ηνπ ηειεζθνπίνπ «Αξίζηαξρνο» (κε θάηνπηξν 2.3κ ην κεγαιχηεξν ηειεζθφπην ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο), πνπ ην είραλ θξαηήζεη αλελεξγφ γηα πνιινχο κήλεο. Κιείλνληαο ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ζπλάδειθν Γξ. Δκκαλνπήι Ξπινχξε γηα ηελ επηκέιεηα ηεο εηήζηαο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ. Ησάλλεο Α. Γαγθιήο Γηεπζπληήο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ 34

35 2. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: Αζηξνλνκία θαη Αζηξνθπζηθή: Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζέκαηα: (α) Φπζηθή ηεο κεζναζηξηθήο χιεο, (β) Αζηέξεο κεγάιεο κάδαο, (γ) Αζηξηθά ζπζηήκαηα θαη γαιαμίεο, (δ) Αζηξνλνκία Τπεξχζξνπ, (ε) Αζηξνλνκία Αθηίλσλ-Υ, (ζη) Κνζκνινγία, (δ) Αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ. Μέξνο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ παξαηεξήζεσλ απφ επίγεηα ηειεζθφπηα [ηφζν απφ ηειεζθφπηα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (ηα ηειεζθφπηα ηνπ Δ.Α.Α. θαη ηα ηειεζθφπηα ηνπ θίλαθα ζηελ Κξήηε) φζν θαη απφ δηεζλή ηειεζθφπηα (VLT, Keck, Gemini, Magellan AAT, WHT, INT, UKIRT,SPM, JCMT, TCS, IRAM, θ.α.)]. Γηαζηεκηθέο Δπηζηήκεο: Ζ έξεπλα επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: (α) ην γεσδηάζηεκα, (β) ηνλ δηαπιαλεηηθφ ρψξν, (γ) ηελ πιαλεηηθή εμεξεχλεζε, (δ) ηελ ειηαθή θπζηθή, (ε) ηε ζσκαηηδηαθή θαη ειεθηξνκαγλεηηθή επίδξαζε ησλ ειηαθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ ειηφζθαηξα, (ζη) ηε θπζηθή ηεο ηνλφζθαηξαο, θαη (δ) ηνλ γεσκαγλεηηζκφ. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα εκπιέθεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε δηαζηεκηθψλ νξγάλσλ ζεκαληηθψλ απνζηνιψλ ηεο ESA θαη ηεο NASA θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δηαζηεκηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ην δηάζηεκα. Παξαηήξεζε ηεο Γεο κε κεζόδνπο δνξπθνξηθήο θαη επίγεηαο ηειεπηζθόπεζεο: ηνλ ηνκέα ηεοηειεπηζθφπεζεο, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη (α) ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ παξαηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γε-Αηκφζθαηξα-Θάιαζζα, (β) ηε κειέηε δπλακηθψλ πξνζνκνηψζεσλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη αλάπηπμε κνληέισλ, (γ) ηελ αλάπηπμε πξσηφηππσλ αιγνξίζκσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ απφ θαηαγξαθέο δεθηψλ Σειεπηζθφπεζεο, θαη (δ) ηε δεκηνπξγία παγθφζκησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Γεο. Δπίζεο, δεκηνπξγνχληαη θαη παξάγνληαη λέα ζχλζεηα απνηειέζκαηα πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο, ε δηαρξνληθή ραξηνγξάθεζε ηεο γεο θαη παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζηα επαίζζεηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά αίηηα (δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεκχξεο, ζεηζκνί, εθαίζηεηα, επεηζφδηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο), θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Αζηηθήο Θεξκηθήο Νεζίδαο. Δπεμεξγαζία ζήκαηνο: Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο (ΦΔ) επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη κειέηε ηερληθψλ θαη αιγνξίζκσλ γηα α) ηελ επεμεξγαζία ςεθηαθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζεκάησλ ζην θπζηθφ επίπεδν, β) ην θαζκαηηθφ δηαρσξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ππεξθαζκαηηθψλ εηθφλσλ, γ) ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, ηαμηλφκεζε θαη νκαδνπνίεζε ζεκάησλ θαη εηθφλσλ θαη δ) ηελ αξαηή αλαπαξάζηαζε θαη εθηίκεζε ζεκάησλ Οη ζηξαηεγηθνί θαη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ ΗΑΑΓΔΣ είλαη: 35

36 Δλίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ σο εζληθνύ θαη επξσπατθνύ Κέληξνπ Αξηζηείαο Γηαζηεκηθώλ θαη Αζηξνθπζηθώλ επηζηεκώλ. Ο θεληξηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ είλαη ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηνλ επξσπατθφ ράξηε ησλ δηαζηεκηθψλ θαη αζηξνθπζηθψλ επηζηεκψλ, κε ζθνπφ ηελ απμεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζε δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εμεξεχλεζεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζχκπαληνο, θαη ζπλνιηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Γηαζηεκηθήο Πνιηηηθήο πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο. Αμηνπνίεζε ηεο πζζσξεπκέλεο Σερλνγλσζίαο θαη ησλ Τπνδνκώλ πιινγήο, Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Γνξπθνξηθώλ θαη Δπίγεησλ Μεηξήζεσλ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ γηα ηελ Αζθάιεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Σν ΗΑΑΓΔΣ ιεηηνπξγεί ζηαζκνχο ζπιινγήο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα παξνρήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηεο ηειεπηζθφπεζεο ηεο αηκφζθαηξαο, έρεη απνθέξεη ηελ αλάπηπμε δνξπθνξηθψλ πξντφλησλ θαη αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ΗΑΑΓΔΣ ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΗΑΑΓΔΣ απνηειεί ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ παξνρή επηρεηξεζηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ θνξέσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πνιίηε. Δπηπιένλ ην ΗΑΑΓΔΣ παξέρεη αδηάιεηπηα δεδνκέλα θαη πξντφληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξφγλσζε ηνπ δηαζηεκηθνχ θαηξνχ ζην εγγχο γεσδηάζηεκα, κε έκθαζε ζηελ πεξηνρή ηεο ηνλφζθαηξαο ηεο Γεο φπνπ επηρεηξεί πιήζνο δνξπθφξσλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα HF. ήκεξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 300 εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο απηήο ηεο ππεξεζίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο (ESA) θαη ε Δζληθή Τπεξεζία Χθεαλψλ θαη Αηκφζθαηξαο ησλ ΖΠΑ (NOAA). ηφρνο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο Σνπηθνχ Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Πξφγλσζεο ηνπ Γηαζηεκηθνχ Καηξνχ, θαηά ηα πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Τπεξεζίαο Γηαζηεκηθνχ Πεξηβάιινληνο (ISES), παξέρνληαο πξνεηδνπνηήζεηο γηα έληνλα ειηαθά θαηλφκελα, θαη γηα επεξρφκελεο δηαηαξαρέο ζηελ ηνλφζθαηα, ηελ πιαζκφζθαηξα θαη ηε ζεξκφζθαηξα, θαζψο θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αληίζηνηρν θέληξν δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Δπξψπε θαη ην ΗΑΑΓΔΣ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. πλεξγαζία κε Ηδησηηθνύο Φνξείο κε ηόρν ηελ Απνηειεζκαηηθόηεξε Δκπινθή ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο ζηα Δπξσπατθά Γηαζηεκηθά Πξνγξάκκαηα. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηελ ESA, σο ην 16ν πιήξεο κέινο ηεο (αλάκεζα ζηα 19 θξάηε κέιε ζήκεξα), θξίλεηαη σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ηφζν απφ εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πιεπξάο, φζν θαη απφ ζηξαηεγηθήο, δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο κέζσ βηνκεραληθψλ επηζηξνθψλ θαη παξάιιεια παξέρεη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο ζηνπο ειιεληθνχο 36

37 δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ, ζε αληαγσληζηηθφ επίπεδν, δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πξντφληα, ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο) ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. ην ζηξαηεγηθφ ηνκέα ηνπ Γηαζηήκαηνο, ην ΗΑΑΓΔΣ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηελ ESA θαη κε Διιεληθνχο ηδησηηθνχο θνξείο ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ESA, ΔΔ θαη ΓΓΔΣ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη Γξάμηο Ο.Δ. θαη Dotsoft, RAYMETRIS S.A., Γεψηνπνο Α.Δ., Άξαηνο Σερλνινγίεο Α.Δ. θαη IRIDA Labs. Δλίζρπζε ηεο Γξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζηελ Δθπαίδεπζε κέζσ Έξεπλαο. Σν ΗΑΑΓΔΣ έρεη κεγάιε παξάδνζε ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη θαιχπηεη ηφζν ηελ ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζε ηξέρνληα επηζηεκνληθά ζέκαηα φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο αζηξνλνκίαο. ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ εθείλσλ πνπ ήδε ζπκβάιινπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (Κέληξν Δπηζθεπηψλ, Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ) θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ππξήλα επηκφξθσζεο θαη ζε εζληθφ επίπεδν 37

38 3. ΟΡΓΑΝΧΖ & ΤΠΟΓΟΜΖ: 3.1 Οξγάλσζε Σν ΗΑΑΓΔΣ έρεη ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε: Γηεπζπληήο Ισάλλεο Γαγθιήο Δξεπλεηέο Ισάλλεο Γεσξγαληφπνπινο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ (Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο) Αλαζηάζηνο Αλαζηαζηάδεο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Άλλα Μπειεράθε Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ Αλαζηάζηνο Γαπέξγνιαο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Υαξάιακπνο Κνληνέο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Παλαγηψηεο Μαζηφπνπινο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Δκκαλνπήι Πιεηψλεο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ (Έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012) Νηθφιανο ηθάθεο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Γεσξγία Σζηξνπνχια Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ Κσλζηαληίλνο Κνπηξνχκπαο Κχξηνο Δξεπλεηήο Ισάλλεο Μπέιιαο-Βειίδεο Κχξηνο Δξεπλεηήο Παλαγηψηεο Μπνχκεο Κχξηνο Δξεπλεηήο Δκκαλνπήι Ξπινχξεο Κχξηνο Δξεπλεηήο Αζαλάζηνο Ρνληνγηάλλεο Κχξηνο Δξεπλεηήο Γεκήηξηνο πλαρφπνπινο Κχξηνο Δξεπλεηήο Παλαγηψηεο Υάληδηνο Κχξηνο Δξεπλεηήο Βαζίιεηνο Ακνηξίδεο Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο Αληψληνο Γεσξγαθάθεο Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο Αζαλάζηνο Καηζηγηάλλεο Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο Ιθηγέλεηα Κεξακηηδφγινπ Δληεηαικέλε Δξεπλήηξηα Γεψξγηνο Μπαιάζεο Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο Όιγα πθηψηε Δληεηαικέλε Δξεπλήηξηα Ισάλλα Σζαγγνχξε Δληεηαικέλε Δξεπλήηξηα Άιθεζηηο Μπνλάλνπ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Δηδηθό Τερληθό θαη Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό Όκεξνο Γηαλλαθήο Παλαγηψηεο Ηιίαο Όιγα Μαιαλδξάθε Γεκήηξηνο Παξψλεο Τερληθό Πξνζσπηθό Παξάζρνο Βαξδαμφγινπ Θσκάο Βάξζνο Γεψξγηνο Γήκνπ Νηθφιανο Μαηζφπνπινο Γεψξγηνο αινχζηξνο Γξακκαηεία Οπξαλία Κνπκεληάθνπ Δπαγγειία Παπαδάθε 38

39 Μεηαδηδαθηνξηθνί Δξεπλεηέο Ισάλλεο Αιηθάθνο Κσλζηαληίλνο Θεκειήο Δκκαλνπέια Ιεξσλπκίδε Sofia Carvalho Amalia Corral Norberto Castro Αληψληνο Καξάκπειαο Ηιίαο Κνπινπξίδεο Giorgio Lanzuisi Ισάλλα Λεσληδάθε Δπδηθία Ληβαλνχ Φηφξε Α. Μεηαιιελνχ Γεψξγηνο Μνχληξηραο Lucero Uscanga Stephen Williams Αζαλάζηνο Παπατσάλλνπ Pierro Ranalli Ίλγθκαξ έξγηνο άληκπεξγθ Κσλζηαληίλνο Σδηφηδηνπ Αιεμάλδξα Σζέθεξε Αλέζηεο Σδηακηδήο Διέλε Υαηδερξήζηνπ Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο Αξγπξφο Αξγπξίδεο Nikolay Britavskiy Mαξίλα Γεσξγίνπ Πέηξνο Γξαδηλφο Λάδαξνο Κνπηνπιίδεο Ισάλλεο Κνληνγηάλλεο Ίξηδα Ξελάθε Ισάλλεο Παπνπηζήο Γεκήηξηνο ηξαηνχιηαο Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο Sigiava A. Giamini Διέλε Μαξίλνπ Κσλζηαληίλνο Παπαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλνο αθειιαξίδεο Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο Γήκεηξα Ακπαξηδή Υξπζάλζε Καπαξηαλνχ Μηραήι Κνπξληψηεο Πηέξξνο Νηειήο Αλαζηαζία-νθία Φηιαληδηθηψηε Δπηζηεκνληθό Γλσκνδνηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΙΑΑΓΔΤ Δκκαλνπήι Ξπινχξεο Πξφεδξνο Γεσξγία Σζηξνπνχια Αληηπξφεδξνο Ισάλλεο Γεσξγαληφπνπινο Μέινο Άλλα Μπειεράθε Μέινο Παλαγηψηεο Μπνχκεο Μέινο 39

40 3.2 Υπνδνκέο Οη βαζηθφηεξεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ, εθηφο απφ ην θηήξην πνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζηελ Πεληέιε είλαη νη αθφινπζεο: Αζηεξνζθνπείν Φεικνύ Σν θηήξην ηνπ ζφινπ ζην Αζηεξνζθνπείν Υεικνχ πνπ ζηεγάδεη ην ηειεζθφπην «ΑΡΙΣΑΡΥΟ». Σν ηειεζθφπην «ΑΡΙΣΑΡΥΟ». Σν Αζηεξνζθνπείν Υεικνχ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή «Νεξατδφξαρε» ηεο νκψλπκεο νξνζεηξάο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζε πςφκεηξν 2340 κ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ζε απφζηαζε 220 ρικ λνηηνδπηηθά ησλ Αζελψλ. Ζ ηνπνζεζία απηή είλαη απφ ηηο ζθνηεηλφηεξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο. ην Αζηεξνζθνπείν Υεικνχ έρεη εγθαηαζηαζεί ην ππεξζχγρξνλν νπηηθφ ηειεζθφπην «ΑΡΗΣΑΡΥΟ» ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ γεξκαληθή εηαηξία Carl Zeiss. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ην θάηνπηξφ ηνπ κε δηάκεηξν 2.3 κ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξεπαίζζεηεο ζπζθεπέο παξαηήξεζεο πνπ δηαζέηεη θαη ηελ θαζαξφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ηεο πεξηνρήο ην θαζηζηά έλα πνιχ ηθαλφ εξγαιείν γηα ηελ παξαηήξεζε αζηξνλνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, αθφκα θαη πνιχ ακπδξψλ ή θαη καθξηλψλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο εζραηηέο ηνπ χκπαληνο. Σν ηειεζθφπην ζπλδπάδεη ηερλνινγία ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε κεγαιχηεξα ηειεζθφπηα (κε δηάκεηξν θαηφπηξνπ 10 κ) έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ζηφρεπζεο ελφο αληηθεηκέλνπ (κε αθξίβεηα ζηφρεπζεο κηθξφηεξεο απηήο ησλ δπν δεπηεξνιέπησλ ηεο κνίξαο) θαζψο θαη εμαηξεηηθή αθξίβεηα ζηελ παξαθνινχζεζε αληηθεηκέλσλ (γηα πάλσ απφ κηα ψξα κε ζρεδφλ κεδεληθή κεηαηφπηζε ηνπ ζηφρνπ). Ζ πξνζεγκέλε θαηαζθεπή ησλ νπηηθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηερληθέο απηφκαηεο δηφξζσζεο ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπ ηειεζθνπίνπ εγγπάηαη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην ζπγθεθξηκέλν ηειεζθφπην. Σν ηειεζθφπην ήδε δηαζέηεη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο επηζηεκνληθά φξγαλα, ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα παξαηεξήζεσλ ζηελ ζχγρξνλε αζηξνλνκία/αζηξνθπζηθή. Ζ ζπλνπηηθή ηνπο πεξηγξαθή έρεη σο εμήο: CCD θάκεξα (πεδίν νξάζεσο ζηνλ νπξαλφ 5 πξψηα ιεπηά ηεο κνίξαο) SITeAB, 1024 x 1024 pixels. Έρνληαο δπλαηφηεηα ςχμεο, κε πγξφ άδσην, ζηνπο -120 o C, ε θάκεξα 40

41 απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπξαλίσλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπηηθά κήθε θχκαηνο κε ρξήζε εηδηθψλ θίιηξσλ. Φαζκαηνγξάθνο ρακειήο θαη κεζαίαο αλάιπζεο (ATS: Aristarchos Transient Spectrometer). Ο θαζκαηνγξάθνο απηφο ζπλδέεηαη κε ην ηειεζθφπην κε κηα ζπζηνηρία 50 νπηηθψλ ηλψλ νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ην θσο απφ καθξηλά θνζκηθά αληηθείκελα κε απνηέιεζκα ηελ αλάιπζή ηνπ ζηα δηάθνξα κήθε θχκαηνο θαη ηελ αλίρλεπζε ζηνηρείσλ θαη κνξίσλ ππφ ηελ κνξθή θαζκαηηθψλ γξακκψλ. Ο θαζκαηνγξάθνο απηφο είλαη εθνδηαζκέλνο κε CCD θάκεξα (Apogee) 1024x1024 pixels Αληρλεπηηθή ζπζθεπή γηα εμσ-πιαλήηεο (RISE-2). H ζπζθεπή απηή, ήδε εγθαηεζηεκέλε ζην ηειεζθφπην, δηαζέηεη εηδηθφ νπηηθφ ζχζηεκα θαη ςεθηαθή θάκεξα ε νπνία επηηξέπεη ηελ πνιχ γξήγνξε θαηαγξαθή κεηαβνιψλ ηεο θσηεηλφηεηαο ελφο νπξαλίνπ αληηθεηκέλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί, π.ρ., λα γίλεη αληηιεπηή ε δηέιεπζε ελφο πιαλήηε γχξσ απφ έλαλ αζηέξα. Ζ ζπζθεπή RISE-2 είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ RISE-1 ε νπνία βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην Liverpool Telescope ζηελ La Palma (Καλάξηα Νεζηά). Με ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε θαη ησλ δχν απηψλ νξγάλσλ (εθκεηαιιεπφκελνη ηελ δηαθνξά ζην γεσγξαθηθφ κήθνο ησλ δχν πεξηνρψλ Διιάδαο/Καλαξίσλ λήζσλ) επηηπγράλεηαη πιήξεο παξαθνινχζεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ αζηέξα απφ πηζαλή δηέιεπζε ελφο πιαλήηε. Vernikos-Eugenides CCD θάκεξα (VEC) επξένο πεδίνπ (12 πξψηα ιεπηά ηεο κνίξαο) Fairchild x 4096 pixels κε ςχμε πγξνχ αδψηνπ. Ζ θάκεξα απηή, ιφγσ ηεο απαξάκηιιεο επαηζζεζίαο ηεο ζην νξαηφ θσο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη παξαηεξήζεηο πνιχ ακπδξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνζκνινγηθέο απνζηάζεηο. Φαζκαηνγξάθνο πςειήο αλάιπζεο (MES-AT: Manchester Echelle Spectrometer). Ο θαζκαηνγξάθνο ήδε δνθηκαζκέλνο ζε ηειεζθφπηα ηνπ Μεμηθνχ (SPM), ηεο Απζηξαιίαο (AAT) θαη ησλ Καλαξίσλ λήζσλ (WHT), κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη παξαηεξήζεηο πςειήο αλάιπζεο θαη λα δψζεη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ ρεκηθή ζχζηαζε νπξαλίσλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη γηα ηελ θηλεκαηηθή ηνπο. Ο θαζκαηνγξάθνο είλαη εθνδηαζκέλνο κε CCD θάκεξα SITe κε 2048 x 2048 pixels. Φαζκαηόκεηξν Μέηξεζεο Φίιηξσλ (MMFS) ην νπνίν ζηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θίιηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηειεζθφπην. Σν εηδηθφ απηφ θαζκαηφκεηξν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην νπηηθνειεθηξνληθφ εξγαζηήξην ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζηελ Πεληέιε. 41

42 3.2.2 Αζηξνλνκηθόο Σηαζκόο Καιαβξύησλ ηελ πφιε ησλ Καιαβξχησλ ππάξρεη ρψξνο απνθιεηζηηθά παξαρσξεκέλνο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζην Αζηεξνζθνπείν Υεικνχ. Ο ρψξνο δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε επίπισζε γηα λα θηινμελήζεη κέρξη θαη δχν άηνκα φπσο επίζεο ηειέθσλν θαη internet κε ηαρχηεηεο κέρξη θαη 10 Mb/s. ηελ πφιε ησλ Καιαβξχησλ ππάξρεη ζηαζκφο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Υεικνχ. ην ρψξν απηφ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αζηεξνζθνπείνπ Άπνςε ηνπ νπηηθν-ειεθηξνληθνχ εξγαζηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα θηήξηα ηνπ Ι.Α.Α. ζηελ Πεληέιε. Σν εξγαζηήξην είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθέο νπηηθέο ηξάπεδεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζθεπψλ ηνπ ηειεζθνπίνπ Οπηηθν-Ηιεθηξνληθό Δξγαζηήξην Πεληέιεο ην θηήξην ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζηελ Πεληέιε ιεηηνπξγεί νπηηθν-ειεθηξνληθφ εξγαζηήξην κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε, ζπληήξεζε, βαζκνλφκεζε θαη αλαβάζκηζε επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ. Δίλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθέο νπηηθέο ηξάπεδεο θαζψο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο θαη εξγαιεία γηα ηελ δνθηκή θαη θαηαζθεπή νπηηθψλ δηαηάμεσλ Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ Σν θηήξην ηνπ ζφινπ ζην Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ πνπ ζηεγάδεη ην ηειεζθφπην κε δηάκεηξν θαηφπηξνπ 1.23 κ. Το τηλεςκόπιο 1.23 μ του Αςτεροςκοπείου Κρυονερίου. Σν Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ ηδξχζεθε ην 1972 θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο ζηε βφξεηα Πεινπφλλεζν ζηελ θνξπθή ηνπ φξνπο Κπιιήλε θνληά ζην ρσξηφ Κξπνλέξη. Γηαζέηεη έλα ηειεζθφπην κε δηάκεηξν θαηφπηξνπ 1.23 κ. ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηειεζθφπηα πνπ ππάξρνπλ απηή ηελ ζηηγκή ζηελ Διιάδα, κε πνιιέο επηηπρεκέλεο επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο θαηά ηελ καθξά 42

43 δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (έηνο έλαξμεο παξαηεξήζεσλ: 1975). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα ηελ πεξίνδν ππάξρνπλ πάλσ απφ 50 εξγαζίεο ζε επίζεκα δηεζλή αζηξνλνκηθά πεξηνδηθά κε θξηηέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζεηο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηειεζθφπην. Σν νπηηθφ ηειεζθφπην ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Κξπνλεξίνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ βξεηαληθή εηαηξία Grubb Parsons Co., Newcastle, ην Σν ηειεζθφπην είλαη ηχπνπ Cassegrain θαη απνηειείηαη απφ έλα παξαβνινεηδέο πξσηεχνλ θάηνπηξν δηακέηξνπ 1.23 κ θαη έλα ππεξβνινεηδέο δεπηεξεχνλ θάηνπηξν δηακέηξνπ 0.31 κ κε εζηηαθφ ιφγν f/13. Σα θάηνπηξα θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ εηαηξία Zerodur. Σν ηειεζθφπην είλαη εθνδηαζκέλν κε ςεθηαθή CCD θάκεξα ηχπνπ Apogee 47p κε 1024 x 1024 pixels παξέρνληαο ζπλνιηθφ πεδίν ζηνλ νπξαλφ πεξίπνπ 3 πξψηα ιεπηά ηεο κνίξαο θαζψο θαη έλα ζύζηεκα αιιαγήο θίιηξσλ (filter wheel) φπσο θαη κηα ζεηξά ησλ βαζηθψλ θίιηξσλ (U,B,V,R,I) DIAS European Digital Upper Atmosphere Server To Παλεπξσπατθφ Γίθηπν DIAS αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο European Digital Upper Atmosphere Server (FP6-eContent), ην νπνίν ζπληνλίζηεθε απφ ην ΔΑΑ. Σν ζχζηεκα DIAS ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δεδνκέλα απφ ελλέα ηνλνζθαηξηθνχο ζηαζκνχο (Chilton, Juliusruh, Pruhonice, Rome, Moscow, Arenosillo, Tortosa, Athens, Warsaw) κε ζηφρν ηελ παξνρή δεδνκέλσλ, πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ρξήζηεο απφ ηνλ αθαδεκατθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη εκπνξηθφ ρψξν (γηα παξάδεηγκα NOAA, ESA, NASA, BBC). Σν ζχζηεκα DIAS (http://dias.space.noa.gr) παξαδφζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006 θαη έθηνηε ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηεο ζπληήξεζήο ηνπ θαη ηεο αλαβάζκηζήο ηνπ έρεη ε Οκάδα Ηνλνζθαηξηθήο Φπζηθή ηνπ ΔΑΑ. Σν ζύζηεκα DIAS είλαη ην κνλαδηθό θέληξν παξαθνινύζεζεο θαη πξόγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηνλόζθαηξαο πάλσ από ηελ Δπξώπε, ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο ζπζηεκαηηθά θαη αδηάιεηπηα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 400 εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Δλδεηθηηθά πξντφληα εκθαλίδνληαη παξαθάησ: Πξντφληα παξαθνινχζεζεο θαη πξφγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηνλφζθαηξαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS 43

44 3.2.6 Ινλνζθαηξηθόο Σηαζκόο ην ΗΑΑΓΔΣ ιεηηνπξγεί ςεθηαθφο ηνλνζθαηξηθφο πνκπνδέθηεο (DPS-4) ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνλνζθαηξηθψλ παξαηεξήζεσλ. Ο ηνλνζθαηξηθφο ζηαζκφο έρεη εληαρζεί ζε παγθφζκηα δίθηπα δεδνκέλσλ φπσο ην World Data Center for Solar-Terrestrial Physics, STFC/RAL Space, Global Ionospheric Radio Observatory (GIRO), UMLCAR-USA, Space Physics Interactive Data Resource (SPIDR), NOAA-USA. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ ζηαζκνχ δηαηίζεληαη κέζα απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ραξαθηεξίδνπλ πιήξσο ηηο ζπλζήθεο ηεο ηνλφζθαηξαο πάλσ απφ ηνλ Διιεληθφ ρψξν. Ο Ηνλνζθαηξηθόο ηαζκόο ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα από ην 2000, δειαδή γηα έλαλ πιήξε ειηαθό θύθιν θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνλνζθαηξηθέο παξάκεηξνη θαζψο θαη παξαδείγκαηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ δίλνληαη παξαθάησ. Ινλνζθαηξηθνί ράξηεο ηνπ νπξαλνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Ινλνγξάκκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Ο ηνλνζθαηξηθφο ζηαζκφο ηεο Αζήλαο εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο απφ 500 εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη έρεη εληαρζεί ζε επηζηεκνληθά δίθηπα παξαηεξήζεσλ φπσο ην ESPAS (FP7), SWING (FP7), ESA-SSA, θαη ζε val/cal campaigns δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ Φνξεηόο Σηαζκόο lidar Σν 2012 ην ΗΑΑΓΔΣ ιεηηνχξγεζε ηνλ θνξεηφ ζηαζκφ lidar (light detection and ranging) πνπ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο (European Space Agency ESA). Σν θνξεηφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κειέηεο δηαθξίβσζεο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ απφ δέθηεο ελεξγήο ηειεπηζθφπεζεο ζην νξαηφ ηκήκα ηνπ θάζκαηνο, φπσο ε απνζηνιή CALIPSO ηεο NASA. Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα παξφκνηεο κειέηεο ζην ππεξηψδεο, κε ζθνπφ ηνλ επίγεην έιεγρν ησλ κειινληηθψλ απνζηνιψλ ADM-Aeolus θαη EarthCARE ηεο ESA. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δηαθξίβσζε παζεηηθψλ ππεξθαζκαηηθψλ δεθηψλ, κε ηελ παξνρή θαηαθφξπθσλ θαηαλνκψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη λεθψλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ δηνξζψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάθηεζε γεσθπζηθψλ παξακέηξσλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δέθηεο. 44

45 Φνξεηφ ζχζηεκα lidar Σειεζθφπην θαη νπηηθή δηάηαμε εθπνκπήο laser αθηηλνβνιίαο ζην ππεξηψδεο, νξαηφ θαη ππέξπζξν ην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηείρε ζηελ πεηξακαηηθή εθζηξαηεία HYFLEX (Verification of the Hyperspectral Plant Imaging Spectrometer - HyPlant), κε ζθνπφ ηε δηαθξίβσζε δεδνκέλσλ πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ πξσηφηππνπ δέθηε HyPlant απφ αεξνπιάλν. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ HyPlant βαζίδεηαη ζηνλ δέθηε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δνξπθνξηθή απνζηνιή FLEX (Fluorescence Explorer). Δπηπιένλ, ην θνξεηφ ζχζηεκα lidar ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ κεηξήζεσλ ζην Θεζείν, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ λέθνπο αηζαινκίριεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θαχζε πξντφλησλ μχινπ ζηελ Αζήλα. Οη κεηξήζεηο κε ην lidar είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κηαο θαη ε δηάηαμε είλαη ηθαλή λα θαηαγξάθεη ηελ ζσκαηηδηαθή ξχπαλζε αθφκε θαη ηε λχρηα (νπφηε θαη εκθαλίδεηαη ην κέγηζην ηνπ θαηλνκέλνπ), αληίζεηα απφ ηνπο δέθηεο παζεηηθήο ηειεπηζθφπεζεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Σηαζκόο Αηκνζθαηξηθήο Τειεπηζθόπεζεο ην ΗΑΑΓΔΣ ιεηηνπξγεί ν επίγεηνο ηαζκφο Αηκνζθαηξηθήο Σειεπηζθφπεζεο (ΑΣ), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ξχπαλζεο ζηελ αηκνζθαηξηθή ζηήιε θαη ησλ επηπέδσλ αθηηλνβνιίαο ζην έδαθνο. Ο ΑΣ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Μάην ηνπ 2008, νπφηε θαη εγθαηαζηάζεθε ζην δψκα ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο Φπζηθήο ηεο Αηκφζθαηξαο θαη Κιηκαηνινγίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ( N, E, 130 a.s.l.), ιεηηνπξγψληαο απφ ηφηε αδηάιεηπηα. 45

46 Ο ηαζκφο Αηκνζθαηξηθήο Σειεπηζθφπεζεο (ΑΣ) Φσηφκεηξν CIMEL Ραδηφκεηξν UV-MFR Ο ΑΣ είλαη εμνπιηζκέλνο κε: Σν Φσηφκεηξν CIMEL CE318-NEDPS9 Σν Ραδηφκεηξν θίιηξσλ κε ζθίαζε εθ πεξηζηξνθήο Yankee UV-MFR-7 Σν θσηφκεηξν CIMEL είλαη έλα απηφκαην φξγαλν κέηξεζεο αθηηλνβνιίαο (άκεζεο, δηάρπηεο θαη νιηθήο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη ησλ πδξαηκψλ θαη απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα φξγαλα κέηξεζεο αθηηλνβνιίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δίλαη ην θσηφκεηξν πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ κέηξεζεο αθηηλνβνιίαο AERONET (AErosol RObotic NETwork) ηεο NASA (http://aeronet.gsfc.nasa.gov). Σν AERONET ζεσξείηαη πξφηππν δίθηπν γηα ηελ κειέηε ησλ κηθξνθπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζην θιίκα, φπσο επίζεο θαη ηεο επηθχξσζεο αληίζηνηρσλ δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ απφ επίγεηνπο ζηαζκνχο. Ο ΑΣ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρεη ζην παγθφζκην δίθηπν AERONET θαη εθπξνζσπεί ηελ Αζήλα ζηε ζεκαληηθή απηή δξαζηεξηφηεηα (http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgibin/type_one_station_opera_v2new?site=athensnoa&nachal=2&level=2&place_ code=10)δπηπξφζζεηα, ν ΑΣ απφ ην 2012 ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network Σν ξαδηφκεηξν UV-MFR-7 είλαη έλα απηφκαην φξγαλν κέηξεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ ππεξηψδε πεξηνρή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ιεπηψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη ηνπ φδνληνο. Δπηπιένλ, κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ νξγάλνπ είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. 46

47 Ο ΑΣ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ απνηειεί έλαλ νινθιεξσκέλν επίγεην ζηαζκφ αηκνζθαηξηθήο παζεηηθήο ηειεπηζθφπεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζηελ Αζήλα. Σα θσηφκεηξα ηνπ ΗΑΑΓΔΣ βαζκνλνκνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ AERONET ζηε Υαβάε. Σα ηειηθά πξντφληα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ΗΑΑΓΔΣ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ θφξηνπ θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζην ηζνδχγην ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Δπηπιένλ, νη επίγεηεο παξαηεξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαπίζηεπζε αληίζηνηρσλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ Φαξηνγξάθεζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ην δνξπθνξηθό ζύζηεκα MSG- SEVIRI Σν ΗΑΑΓΔΣ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί επηρεηξεζηαθά ζε βάζε 24/7, θεξαία ζπιινγήο εηθφλσλ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο MSG-SEVIRI ηνπ νξγαληζκνχ EUMETSAT απφ ην Ζ ζχκβαζε ιεηηνπξγίαο, ζπιινγήο, αξρεηνζέηεζεο, θαη αμηνπνίεζεο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ησλ εηθφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο MSG, πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ ΗΑΑΓΔ/ΔΑΑ θαη ηνπ νξγαληζκνχ EUMETSAT, αλαλεψζεθε εληφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθή Υξήζε ηνπ πζηήκαηνο MSG-SEVIRI ζην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ Βαζηθή εθαξκνγή ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο εηθφλσλ MSG-SEVIRI απνηειεί ε Αλίρλεπζε, Παξαθνινχζεζε θαη Υαξηνγξάθεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (αλά 5 ) ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, θαη ε ελεκέξσζε ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ θαη θξαηηθψλ αξρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ ππξθαγηψλ, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ησλ νπνίσλ νη πεξηνπζίεο απεηινχληαη απφ ηα ελ εμειίμεη θαηαζηξνθηθά επεηζφδηα ππξθαγηψλ (http://papos.space.noa.gr/fend_static/) Γνξπθνξηθφο ζηαζκφο ζπιινγήο εηθφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο MSG-SEVIRI Οη εηθφλεο ζπιιέγνληαη κε ξπζκφ αλά 5 ιεπηά ηεο ψξαο, θαη θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ πιαλήηε πνπ πεξηιακβάλεη πιήξσο ηελ Δπξψπε θαη θαη επέθηαζε ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφηεξν αληηθείκελν ησλ εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ θαη έξγσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζην EUMETCast θαη ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία Digital Video Broadcast. Ο ζηαζκφο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ απνηειείηαη απφ παξαβνιηθή αληέλα δηακέηξνπ 1.1m, ζηαζκφ επεμεξγαζίαο PC γηα ηελ ζπιινγή θαη απνθσδηθνπνίεζε κε ρσξεηηθφηεηα δίζθσλ 1TB, DVB card, key unit (Eumetcast Key Unit), θαη ινγηζκηθφ απνθσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ (decoding software- EUMETCast Client Software), θαζψο θαη ζεηξά απφ κνλάδεο ζθιεξψλ δίζθσλ απνζήθεπζεο δηαρξνληθψλ ιήςεσλ. Οη εηθφλεο πνπ ζπιιέγνληαη είλαη πςειήο ξαδηνκεηξηθήο αλάιπζεο (Meteosat HRI Data) θαη θαηαγξάθνπλ ηελ ιακβαλφκελε αθηηλνβνιία απφ ηελ Γε θαη ηελ αηκφζθαηξά ηεο, ζηα αθφινπζα κήθε θχκαηνο: α) Infra-red band (IR), β) Water-vapour band (WV), θαη γ) Visible band (VIS). Σα δεδνκέλα είλαη θαζκαηηθέο απεηθνλίζεηο ζε κνξθή ςεθηδσηήο (raster) εηθφλαο κε ρσξηθή αλάιπζε πεξίπνπ ηα 3km ζην έδαθνο αθξηβψο θάησ απφ ηε ζέζε ηνπ δνξπθφξνπ, κε εμαίξεζε ην θαλάιη HRV (Channel 12) ηνπ νπνίνπ ε αλάιπζε είλαη 1 km. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα θαλάιηα κε ηα ξαδηνκεηξηθά ηνπο 47

48 ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο MSG-SEVIRI πνπ ζπιιέγεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ αλά 5 ιεπηά ηεο ψξαο: Visible band κε θέληξν ηα 0.6κm Channel 1 (VIS 0.6) Visible band κε θέληξν ηα 0.8κm Channel 2 (VIS 0.8) Near-infra-red band κε θέληξν ηα 1.6κm Channel 3 (NIR 1.6) Infra-red band κε θέληξν ηα 3.9κm Channel 4 (IR 3.9) Water Vapour band κε θέληξν ηα 6.2κm Channel 5 (WV 6.2) Water Vapour band κε θέληξν ηα 7.3κm Channel 6 (WV 7.3) Infra-red band κε θέληξν ηα 8.7κm Channel 7 (IR 8.7) Ozone band κε θέληξν ηα 9.7κm Channel 8 (IR 9.7-O3) Infra-red band κε θέληξν ηα 10.8κm Channel 9 (IR 10.8) Infra-red band κε θέληξν ηα 12.0κm Channel 10 (IR 12.0) Carbon Dioxide band κε θέληξν ηα 13.4κm Channel 11 (IR 13.4 CO2) Broadband high-resolution visible band Channel 12 (HRV) Γίθηπν Mαγλεηνκέηξσλ ENIGMA (HellENIc GeoMagnetic Array) Σν δίθηπν καγλεηνκέηξσλ ENIGMA ηνπ ΗΑΑΓΔΣ δηαζέηεη πξνο ην παξφλ ηξεηο γεσκαγλεηηθνχο ζηαζκνχο: Γεσκαγλεηηθόο ζηαζκόο Σξηθάισλ (Κινθσηνύ) Ο γεσκαγλεηηθφο ζηαζκφο Σξηθάισλ (Κινθσηνχ) μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 ζην ρψξν ηνπ ζεηζκνινγηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γεσδπλακηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ ΔΑΑ. ην ζηαζκφ απηφ έρεη εγθαηαζηαζεί έλα καγλεηφκεηξν ηχπνπ fluxgate (CHIMAG) θαη έλα καγλεηφκεηξν ηχπνπ νverhauser (GSM-90F1 v7.0). Ο ζηαζκφο θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. To Γίθηπν Mαγλεηνκέηξσλ ENIGMA (HellENIc GeoMagnetic Array) Γεσκαγλεηηθόο ζηαζκόο Λαθσλίαο (Βειηώλ) Ο γεσκαγλεηηθφο ζηαζκφο Λαθσλίαο (Βειηψλ) μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ζην ρψξν ηνπ ζεηζκνινγηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γεσδπλακηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. ην ζηαζκφ απηφ έρεη εγθαηαζηαζεί 1 καγλεηφκεηξν ηχπνπ fluxgate (CHIMAG). Ο ζηαζκφο θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ. Γεσκαγλεηηθόο ζηαζκόο Αηηηθήο (Γηόλπζνπ) 48

49 Ο γεσκαγλεηηθφο ζηαζκφο Αηηηθήο (Γηφλπζνπ) μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Γνξπθφξσλ Γηφλπζνπ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. ην ζηαζκφ απηφ έρεη εγθαηαζηαζεί 1 καγλεηφκεηξν ηχπνπ fluxgate (GEOMAG-02Μ). Ο εμνπιηζκφο καγλεηνκεηξίαο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ πεξηιακβάλεη: o Έλα καγλεηφκεηξν GEOMAG-02Μ ηχπνπ fluxgate. To φξγαλν απηφ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε κέηξεζε ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ (Υ-Βνξξάο, Τ- Αλαηνιή θαη Ε-θαηαθφξπθε) ηνπ γεσκαγλεηηθνχ πεδίνπ κε δεηγκαηνιεςία 1 Hz. Πξνζθέξεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 0.01 nt, απφιπηε αθξίβεηα 0.1 nt, εχξνο ιεηηνπξγίαο ± nt. o Έλαλ καγλεηνηειινπξηθφ ζηαζκφ GEOMAG-02 πνπ πεξηιακβάλεη καγλεηφκεηξν ηχπνπ fluxgate. To φξγαλν πξνζθέξεη ηαπηφρξνλα κε ηε κέηξεζε ηνπ γεσκαγλεηηθνχ πεδίνπ θαη ηε κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνχ (ηειινπξηθνχ) πεδίνπ ηεο Γεο κε δεηγκαηνιεςία 1 Hz. Σν καγλεηφκεηξν έρεη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην GEOMAG-02Μ. Σα ειεθηξφδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. o Γχν καγλεηφκεηξα CHIMAG ηχπνπ fluxgate. Tα φξγαλα απηά είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ δηαηαξαρψλ θαη κεηαβνιψλ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 10 pt, κέγηζηε δεηγκαηνιεςία 64 Hz θαη GPS γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ κεηξήζεσλ. o Έλα καγλεηφκεηξν GSM-90F1 v7.0 ηχπνπ νverhauser. To φξγαλν απηφ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ κε δεηγκαηνιεςία 1 Hz θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ καγλεηνκέηξσλ ηχπνπ fluxgate. Πξνζθέξεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: ρακειή θαηαλάισζε ξεχκαηνο, δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 0.01 nt, απφιπηε αθξίβεηα 0.2 nt, εχξνο ιεηηνπξγίαο nt, ξπζκφο ζηαζεξφηεηαο καθξάο δηαξθείαο < 0.05 nt / ρξφλν. o Έλα καγλεηφκεηξν θαηαζθεπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Oulu ηχπνπ searchcoil. To φξγαλν απηφ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αλίρλεπζε γεσκαγλεηηθψλ παικψλ (θπκάησλ ULF) δεηγκαηνιεςίαο 10 Hz. Σν εχξνο ζπρλνηήησλ πνπ θαιχπηεηαη είλαη απφ κεξηθά mhz έσο 4 Hz κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 1 pt / s. o 6 ειεθηξφδηα θαηαζθεπήο ηνπ GFZ Potsdam ηχπνπ Ag/AgCl, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε, κε ην καγλεηηθφ, κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνχ (ηειινπξηθνχ) πεδίνπ Κέληξν Δπηζθεπηώλ Σν 1995, ζην πιαίζην επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ δεκηνπξγεί έλα Κέληξν Δπηζθεπηψλ (ΚΔ) ζηνλ Αζηξνλνκηθφ ηαζκφ Πεληέιεο, θαηά ηα πξφηππα πνιιψλ κεγάισλ αζηεξνζθνπείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. ην ΚΔ δηαηίζεηαη αζηξνλνκηθφο εμνπιηζκφο πνπ βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ Πεληέιε. Ο εμνπιηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη: To κεγάιν δηνπηξηθφ ηζηνξηθφ ηειεζθφπην Newall. Σν ηειεζθφπην απηφ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Αγγιία ην 1869 απφ ηελ εηαηξεία T. Cook & Sons, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ βαζχπινπηνπ εξαζηηέρλε αζηξνλφκνπ R.S. Newall. Σελ επνρή εθείλε ππήξμε ην κεγαιχηεξν δηνπηξηθφ ηειεζθφπην ηνπ θφζκνπ. Σν 1891 κεηαθέξζεθε ζην αζηεξνζθνπείν ηνπ Cambridge θαη ην 1957 δσξήζεθε ζην Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ θαη εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Αζηξνλνκηθφ ηαζκφ Πεληέιεο. Τπήξμε ην θχξην αζηξνλνκηθφ φξγαλν γηα ηνπο Έιιελεο αζηξνλφκνπο κέρξη ην Έθηνηε ρξεζηκνπνηήζεθε ζπνξαδηθά γηα αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο κέρξη ηα κέζα 49

50 ηεο δεθαεηίαο ηνπ Αλαθαηλίζηεθε ην 1995 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαηήξεζε δηαθφξσλ αζηξνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ Δπηζθεπηψλ έσο ην 2006, φπνπ κεγάιε βιάβε ηνπ ζφινπ ηνπ ηειεζθνπίνπ ην κεηέηξεςε, ειιείςεη νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ επηδηφξζσζή ηεο, ζε κνπζεηαθφ αληηθείκελν. Σν ηειεζθφπην έρεη δηάκεηξν αληνθζαικίνπ θαθνχ 62.5 εθαηνζηψλ θαη κήθνο ελλέα κέηξσλ. ηεγάδεηαη ζε πεξηθαιιέο θηήξην απφ πεληειηθφ κάξκαξν θαη ν ζφινο ηνπ έρεη δηάκεηξν 14 κέηξα. Σν δάπεδν ηνπ ηειεζθνπίνπ είλαη θηλεηφ (αλειθπζηήξαο) γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ παξαηεξεηψλ ζην Δθδειψζεηο γηα. ην θνηλφ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ηζηνξηθνχ ηειεζθνπίνπ Γσξίδε ζην Θεζείν Σν δηνπηξηθφ ηειεζθφπην Newall ζηελ Πεληέιε, έλα απφ ηα παιαηφηεξα κεγάια ηειεζθφπηα παγθνζκίσο. πξνζνθζάικην ζχζηεκα. Παξάιιεια, δηακνξθψζεθε ν ηζφγεηνο ρψξνο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη ην ηειεζθφπην Newall, ζε αίζνπζα δηαιέμεσλ, ρσξεηηθφηεηνο 120 αηφκσλ, ε νπνία είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλε κε ζχγρξνλν νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ Τνπηθό δίθηπν θαη Υπνινγηζηηθό Κέληξν ηνπ ΙΑΑΓΔΤ Σν δίθηπν θνξκνχ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ είλαη ηκήκα ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ (WAN) ΝΟΑΝΔΣ ηνπ Δ.Α.Α., θαη ζπλδέεηαη κε ην Γηαδίθηπν (κέζσ ΔΓΔΣ) ζηα 1Gbps κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ WAN ηνπ ΔΑΑ ζηελ Πεληέιε ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ. Απφ ην 2010 ε δηαρείξηζε ηνπ ΝΟΑΝΔΣ πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλψλ ηνπ ΔΑΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ. Σν ηνπηθφ δίθηπν AstroLAN ιεηηνπξγεί ζηα 100/1000 Mbps (θαισδίσζε FO θαη UTP) θαη εμππεξεηείηαη απφ ζπζηήκαηα πξφζβαζεο, ηέζζεξεηο δξνκνινγεηέο Cisco (3825, 3640, 2600), έμη κεηαγσγείο Cisco 2950 θαη /1000 Mbps, ζπζηήκαηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο. Κεληξηθφο ππνινγηζηήο είλαη έλαο server HP rx2640 εγθαηεζηεκέλνο ην Ζ παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ γίλεηαη απφ ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο (UPS). Απφ ην 2010, νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειεζθνπίνπ «Αξίζηαξρνο» ζην Υεικφ ζπλδένληαη κε ην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ ΗΑΑΓΔΣ κέζσ ηνπ ΔΓΔΣ κε νπηηθή ίλα. Ζ αζχξκαηε δεχμε Υεικφο-Πεληέιε, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2007 ρξεζηκνπνηείηαη σο εθεδξηθή. Δπίζεο, ζην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ 50

51 ΗΑΑΓΔΣ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Κέληξν Δπηζθεπηψλ θαη ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Δξεπλψλ ηνπ ΔΑΑ (ζπλδέζεηο κέζσ νπηηθψλ ηλψλ). Απφ ην 2006 ιεηηνπξγεί θαη θφκβνο αζχξκαηεο πξφζβαζεο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ, ζηελ Αίζνπζα εκηλαξίσλ ζηελ Πεληέιε. πλνιηθά ην AstroLAN δηαρεηξίδεηαη πάλσ απφ εθαηφ δηθηπαθέο κνλάδεο (ππνινγηζηέο, δηθηπαθνί εθηππσηέο θαη ζπζηήκαηα δηθηχνπ). ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (πεξίπνπ 30) πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο ζχλδεζεο θαη θαηαρψξηζεο (IP, DNS, LDAP), ππεξεζίεο πξφζβαζεο (ssh, ftp, sftp, X), ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (sendmail, pine, pop3, imap, webmail) θαη ηζηνζειίδσλ (http-server, http-hosting), ζπληνληζκνχ ρξφλνπ (sntp), εθηχπσζε κέζσ δηθηχνπ (jetadmin), θ.α. Οη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνληαη θαη ζηελ Δζληθή Αζηξνλνκηθή Δπηηξνπή (ΔΑΔ) θαη ηνλ χιινγν Δξεπλεηψλ ηνπ ΔΑΑ, νη ηζηνζειίδεο ησλ νπνίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ζχζηεκα ηνπ ΗΑΑΓΔΣ. Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ πξνζθέξνληαη ζην Γηαδίθηπν, κεηαμχ άιισλ, θαη δπλακηθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο (κε απηφκαηε αλαλέσζε) Ζκεξνινγηαθψλ ηνηρείσλ, ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ ΝΟΑΝΔΣ θαη ζηαηηζηηθψλ πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα. ε ζπλεξγαζία κε ην ΗΔΠΒΑ αλαπηχρζεθε θαη παξέρεηαη δπλακηθή ππεξεζία «Γειηίν Καηξνχ» κέζα απφ ηελ λέα ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηνπ ΔΑΑ ζην Θεζείν, ζηελ Πεληέιε ζηα Μέγαξα ελψ ην 2010 πξνζηέζεθε ν ζηαζκφο Κινθσηνχ. 3.3 Παξερόκελεο Τπεξεζίεο πλνιηθά νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ θαη ην ζχζηεκα DIAS ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη παξέρνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 24/24, 7/7. Ηνλνζθαηξηθόο ηαζκόο Athens Digisonde ύζηεκα DIAS ύλνιν ρξεζηώλ 547 ύλνιν ρξεζηώλ 415 Ηνλνζθαηξηθέο παξαηεξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: - Ηνλνγξάκκαηα Doppler - Κξίζηκεο ηνλνζθαηξηθέο παξάκεηξνη δηάδνζεο - Σαρχηεηεο νιίζζεζεο - ηηγκηαία ραξηνγξάθεζε πεγψλ αλάθιαζεο ηνλνζθαηξηθψλ ζεκάησλ - Ζκεξήζηα θαηεπζπληνγξάκκαηα Ηνλνζθαηξηθέο πξνγλψζεηο γηα ηηο επφκελεο 24 ψξεο Πξνεηδνπνηήζεηο γηα επεξρφκελεο Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ ηεο ηνλφζθαηξαο πάλσ απφ ηελ Δπξψπε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: - Ηνλνγξάκκαηα απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο ηνπ δηθηχνπ DIAS - Ζκεξήζηα κεηαβνιή θξίζηκσλ ηνλνζθαηξηθψλ παξακέηξσλ fof2, fmin, M(3000)F2 θαη ηνπ ηζνδχλακνπ αξηζκνχ ειηαθψλ θειίδσλ (effective sunspot number) - Δπξσπατθνί ράξηεο ησλ παξακέηξσλ fof2, M(3000)F2, 51

52 ηνλνζθαηξηθέο θαηαηγίδεο πάλσ απφ ηελ Αζήλα Τπνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπρλφηεηαο (MUF) γηα ζπγθεθξηκέλεο ξαδηνδεχμεηο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. MUF θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζπρλφηεηαο κε ην χςνο - Υάξηεο ηεο ηξέρνπζαο ηνλνζθαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πάλσ απφ ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν Μαθξνπξφζεζκεο ηνλνζθαηξηθέο πξνγλψζεηο ησλ θξίζηκσλ ζπρλνηήησλ fof2, M(3000)F2 θαη MUF γηα ηνπο επφκελνπο 3 κήλεο Ηνλνζθαηξηθέο πξνγλψζεηο, ζε ηνπηθή θιίκαθα θαη ζε κνξθή Δπξσπατθψλ ραξηψλ, γηα ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ fof2 γηα ηηο επφκελεο 24 ψξεο Πξνεηδνπνηήζεηο γηα επεξρφκελεο ηνλνζθαηξηθέο θαηαηγίδεο πάλσ απφ ηελ Δπξψπε Τπνινγηζκφο θαη εηήζηα έθδνζε εκεξνινγηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ. Τπνινγηζκνί αζηξνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη άιισλ εκεξνινγηαθψλ ζηνηρείσλ γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ δεηνχλ πνιίηεο θαη νξγαληζκνί κε αηηήζεηο απφ ην ΔΑΑ. Ο ππνινγηζκφο θαη ε έθδνζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηνπο Γξ Α. Γαπέξγνια θαη Γξ Η. Μπέιια-Βειίδε. Ζ έθδνζε θαη δηαλνκή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ην Ηλζηηηνχην. 52

53 4. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4.1 Γεληθή παξνπζίαζε Αζηξνλνκία θαη Αζηξνθπζηθή ΦΤΗΚΖ ΣΖ ΜΔΟΑΣΡΗΚΖ ΤΛΖ. εκαληηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δξεπλεηέο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ, νη νπνίνη κειεηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο χιεο πνπ απνηειεί ην κεζναζηξηθφ ρψξν κέζα ζηνπο γαιαμίεο (αέξην θαη ζθφλε) ζηα δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο (απφ ηελ δεκηνπξγία σο ηνλ «ζάλαην» ησλ αζηεξηψλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε λέα άζηξα). ην ΗΑΑΓΔΣ δξαζηεξηνπνηείηαη κηα απφ ηηο πην ελεξγέο νκάδεο δηεζλψο ζηελ αλίρλεπζε θαη κειέηε ππνιεηκκάησλ ππεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ ζηνλ Γαιαμία καο θαη ζε θνληηλνχο γαιαμίεο. Μηα ζεκαληηθή επίζεο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δηεμάγεηαη απφ εξεπλεηέο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ, είλαη ε πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ βαζηθψλ παξακέηξσλ κέζα απφ παξαηεξήζεηο πιαλεηηθψλ λεθεισκάησλ, ηα νπνία καο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ γαιαμηαθή ρεκηθή εμέιημε, ηελ αζηξηθή εμέιημε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ζε ρεκηθά ζηνηρεία ηνπ κεζναζηξηθνχ ρψξνπ. ΑΣΔΡΔ ΜΔΓΑΛΖ ΜΑΕΑ. Ζ κειέηε ησλ άζηξσλ κεγίζηεο κάδαο είλαη έλαο ελεξγφο ηνκέαο έξεπλαο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ. πγθεθξηκέλα, πξνζπαζνχκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα: πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή κάδα αζηέξα πνπ δεκηνπξγεί ε Φχζε; Λφγσ ησλ πνιχπινθσλ αζηαζεηψλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο άζηξσλ κεγάιεο κάδαο, ε ζεσξεηηθή πξφβιεςε ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ κάδαο είλαη δχζθνιε. Σν απνδεθηφ φξην ησλ 150 ειηαθψλ καδψλ, πξφζθαηα ακθηζβεηήζεθε κε παξαηήξεζε αζηέξσλ κε 300 ειηαθέο κάδεο. Αζηξνλφκνη ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ρξεζηκνπνηνχλ κηα εηδηθή ηερληθή κέηξεζεο καδψλ, κέζσ δηπιψλ εθιεηπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια, ζην ΗΑΑΓΔΣ γίλεηαη κειέηε ησλ ηδηνηήησλ άζηξσλ κεγάιεο κάδαο ζην ππέξπζξν. ΑΣΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΑΛΑΞΗΔ. Ζ κειέηε αζηξηθψλ πιεζπζκψλ θαη αζηξηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο γεηηνληθνχο καο γαιαμίεο, ε ηαμηλφκεζε ησλ καθξηλψλ γαιαμηψλ, ε εθηίκεζε ησλ θπζηθψλ παξακέηξσλ, θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ, ζπκβάιιεη (α) ζηελ δηεξεχλεζε ηεο αζηξηθήο δεκηνπξγίαο θαη είλαη θχξηνο παξάγσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηνπο θαη (β) ζηελ έξεπλα ηεο νξαηήο θαη αφξαηεο χιεο πνπ ππάξρεη ζην χκπαλ. Δξεπλεηέο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία ζε εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο αζηξνλνκηθψλ εηθφλσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζε ζπζηήκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ κνληέισλ. Δξεπλεηέο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, ) γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο GAIA ηεο ESA. ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΤΠΔΡΤΘΡΟΤ. Ζ Αζηξνλνκία Τπεξχζξνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θιάδνπο ηεο αζηξνλνκίαο. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ ζπζθεπψλ ηθαλψλ λα θαηαγξάθνπλ ηελ αθηηλνβνιία αθφκα θαη ησλ πην ςπρξψλ νπξαλίσλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία εθπέκπνπλ ζηα ππέξπζξα κήθε θχκαηνο. Σν πξφζθαην παξάδεηγκα ηνπ δηαζηεκηθνχ ηειεζθνπίνπ Herschel ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο (ESA) είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επηθαηξφηεηαο ηνπ θιάδνπ απηνχ ηεο αζηξνλνκίαο. ην ΗΑΑΓΔΣ γίλεηαη έξεπλα πάλσ ζε ζέκαηα κνξθνινγίαο ησλ γαιαμηψλ. Μέζσ παξαηεξήζεσλ ζηα νπηηθά θαη ζηα ππέξπζξα κήθε θχκαηνο αιιά θαη κε ηελ ρξήζε ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ δηάδνζεο αθηηλνβνιίαο γίλνληαη κειέηεο 53

54 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηεο ζθφλεο θαζψο θαη γηα ηελ ζρεηηθή θαηαλνκή ηεο ζε ζρέζε κε ηα αζηέξηα θαη ην αέξην ζηνπο γαιαμίεο. Παξάιιεια, κε θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο απνθαιχπηνληαη ζηνηρεία θαη κφξηα κέζα απφ ηελ εθπνκπή ηνπο ζηα παξαηεξνχκελα κήθε θχκαηνο. ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΑΚΣΗΝΧΝ-Υ. Ζ νκάδα Αζηξνλνκίαο αθηίλσλ-x θαη Κνζκνινγίαο αζρνιείηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πιένλ ελεξγεηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην χκπαλ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο γίλνληαη έμσ απφ ηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο κε ηελ βνήζεηα δνξπθφξσλ φπσο ν Δπξσπαΐθφο XMM (ESA) θαη ν Ακεξηθαληθφο (NASA) Chandra. Σα θχξηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο είλαη νη Δλεξγνί Γαιαμηαθνί Ππξήλεο δειαδή Μειαλέο Οπέο κε πνιχ κεγάιε κάδα ζηα θέληξα γαιαμηψλ. Απηήλ ηελ επνρή ε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν εξεπλεηέο, 1 ζπλεξγαδφκελν Καζεγεηή, 1 εηδηθφ επηζηήκνλα, 5 κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο θαη έλαλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή. Ζ νκάδα ζπκκεηέρεη ζε 3 απφ ηα κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα Αζηξνλνκίαο-Υ ηα νπνία απνηεινχλ ζπλεξγαζία κεξηθψλ απφ ηα κεγαιχηεξα εξεπλεηηθά θέληξα παγθνζκίσο: ην ΥΜΜ-XXL (ΔΤ Saclay), ΥΜΜ/CDFS (ΔΤ Bologna) θαη ην AEGIS (ΔΤ MPE). Σαπηφρξνλα ε νκάδα καο πήξε πξφζθαηα (ΔΤ Η. Γεσξγαληφπνπινο) έλα κεγάιν παξαηεξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηνλ δνξπθφξν ΥΜΜ (ATLAS), ην νπνίν ζα θαιχςεη 6 ηεηξ. κνίξεο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο παξαηεξεζεί κε ηνλ ππέξπζξν δνξπθφξν Herschel (ESA) θαη επίζεο έρνπλ εμαηξεηηθή επίγεηα νπηηθή θάιπςε απφ ην GAMA (AAT/2dF). Κχξηνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ε κειέηε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ αζηέξσλ ζε Δλεξγνχο Γαιαμηαθνχο Ππξήλεο θαη επίδξαζε ηεο κειαλήο νπήο ζην θέληξν ηνπ κε ηελ εμέιημε ηνπ γαιαμία. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε νκάδα δηαρεηξίδεηαη απηήλ ηελ ζηηγκή πξνγξάκκαηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ ΚΟΜΟΛΟΓΗΑ. ην ΗΑΑΓΔΣ δηεμάγεηαη ζεκαληηθή έξεπλα ζε ζέκαηα Κνζκνινγίαο, δειαδή ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ίδηαο ηεο δνκήο θαη εμέιημεο ηνπ χκπαληνο σο ζπλφινπ, αιιά θαη ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ ιίζσλ πνπ ην απνηεινχλ. Ζ Κνζκνινγηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ΗΑΑΓΔΣ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα αθξηβνχο κέηξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληζησζψλ ζην ζπλνιηθφ θνζκηθφ ξεπζηφ, αιιά θαη ηεο πηζαλήο θνζκηθήο εμέιημεο ηεο «ζθνηεηλήο» ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηψληαο πιεηάδα πξνζεγγίζεσλ (ππεθαηλνθαλείο ηχπνπ Ηα, ππφβαζξν κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο, θιπ), νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί απφ αζηξνλφκνπο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ρξήζε ελεξγψλ γαιαμηαθψλ ππξήλσλ θαη γαιαμηψλ κε έληνλε αζηξνγέλεζε σο ηρλειάηεο ησλ θνζκνινγηθψλ παξακέηξσλ. Γηαζηεκηθέο Δπηζηήκεο Οη εξεπλεηέο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή ηε γεληθή ζεκαηηθή πεξηνρή, επηθεληξψλνληαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ: ην γεσδηάζηεκα, ηνλ δηαπιαλεηηθφ ρψξν, ηελ πιαλεηηθή εμεξεχλεζε, ηελ ειηαθή θπζηθή, ηε ζσκαηηδηαθή θαη ειεθηξνκαγλεηηθή επίδξαζε ησλ ειηαθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ ειηφζθαηξα, ηε θπζηθή ηεο ηνλφζθαηξαο, ηνλ γεσκαγλεηηζκφ, θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ζηελ παξαηήξεζε ηεο Γεο. Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζε απηή ηε ζεκαηηθή πεξηνρή είλαη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε θαη πηζηνπνηείηαη απφ πιήζνο δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο, πνιπάξηζκεο αλαθνξέο θαη δηεζλείο δηαθξίζεηο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο 54

55 Δπηηξνπήο (7 ν Πξφγξακκα Πιαίζην), αιιά θαη ε εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο (European Space Agency), ηφζν ζε επίπεδν δηαζηεκηθψλ απνζηνιψλ, εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, αιιά θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πκκεηνρή ζηε δηαζηεκηθή απνζηνιή ηεο ESA Rosetta, σο ππεχζπλε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ νξγάλνπ SREM. πκκεηνρή ζηε δηαζηεκηθή απνζηνιή ηεο ESA BepiColombo, σο κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ νξγάλνπ SERENA/PICAM (Planetary Ion Camera). πκκεηνρή ζηε δηαζηεκηθή απνζηνιή ηεο ESA Swarm, σο κέινο (Official Principal Investigator) ηνπ Swarm Validation Team. πκκεηνρή ζηελ θνηλνπξαμία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ νξγάλνπ Spectrometer/Telescope for Imaging X rays (STIX) γηα ηε δηαζηεκηθή απνζηνιή ηεο ESA Solar Orbiter. πκκεηνρή ζην Europlanet Research Infrastructure, κηα επξσπατθή εξεπλεηηθή ππνδνκή Η3 (Integrated Infrastructure Initiative) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πιαλεηηθή εμεξεχλεζε. πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Space Data Routers ηεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο Space ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (FP7). πληνληζκφο ηεο Γξάζεο COST ES0803: "Developing Space Weather Products and Services in Europe" ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. πληνληζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο MAARBLE Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization ηεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο Space ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (FP7). Παξαηήξεζε ηεο Γεο κε κεζόδνπο δνξπθνξηθήο θαη επίγεηαο ηειεπηζθόπεζεο Ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ην 2012 ζηελ επεμεξγαζία αηκνζθαηξηθψλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ δέθηε ελεξγήο ηειεπηζθφπεζεο CALIPSO (Cloud-aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation www-calipso.larc.nasa.gov) ηεο NASA ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επίγεηα δεδνκέλα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ EARLINET (A European Aerosol Research Lidar Network to Establish an Aerosol Climatology θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Γηθηχνπ AERONET (Aerosol Robotic Network aeronet.gsfc.nasa.gov). θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην ΗΑΑΓΔΣ είλαη ε δεκηνπξγία θαη παξνρή κέζσ δηαδηθηχνπ κηαο παγθφζκηαο αηκνζθαηξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε αλάιπζε 1Υ1 0. Σν φξγαλν CALIOP ηνπ δνξπθφξνπ CALIPSO απνηειεί ην πξψην δέθηε ελεξγήο αηκνζθαηξηθήο ηειεπηζθφπεζεο (Laser Detection and Ranging - LIDAR) ζην δηάζηεκα, πνπ θαηαθέξλεη λα ιεηηνπξγεί γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ρξφληα. Οη θαηαθφξπθεο θαηαλνκέο ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη ησλ λεθψλ φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δνξπθφξν, αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αθξηβή απνηχπσζε αηκνζθαηξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ αληίζηνηρε πξνζνκνίσζή ηνπο απφ αηκνζθαηξηθά κνληέια. Σε δνξπθνξηθή απνζηνιή ηεο NASA ζα αθνινπζήζνπλ νη απνζηνιέο ησλ δνξπθφξσλ AEOLUS (2013) θαη EarthCARE (2014) απφ ηελ ESA. Οη ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ lidars ζηελ ππεξηψδε πεξηνρή (355 nm), αληίζεηα απφ ηνλ CALIPSO πνπ ιεηηνπξγεί ζην νξαηφ θαη θνληηλφ ππέξπζξν (532, 1064 nm). Γηα ηελ απνηχπσζε κηαο παγθφζκηαο θιηκαηνινγίαο (ηεο ηάμεο ησλ 10 εηψλ) ζην θαηαθφξπθν, ζα θαηαζηεί απαξαίηεηε ε νκνγελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο δνξπθφξνπο ησλ NASA θαη ESA, δειαδή ε κεηαηξνπή ησλ νπηηθψλ παξακέηξσλ απφ ην νξαηφ ζην ππεξηψδεο θάζκα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο, κεγάιν ξφιν ζα 55

56 δηαδξακαηίζνπλ νη επίγεηεο κεηξήζεηο κε lidars θαη θσηφκεηξα. Πξνζνκνηψζεηο ηέηνησλ κεηαηξνπψλ δηελεξγνχληαη ήδε ζην ΗΑΑΓΔΣ κε ηελ παξάιιειε ρξήζε δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ CALIPSO θαη επίγεησλ δεδνκέλσλ ηνπ ΑΣ. Τνκέαο Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ Μηα απφ ηηο βαζηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο ζηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ κε έκθαζε ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο θαη ζηα γεσθπζηθάγεσινγηθά θαηλφκελα φπσο ζεηζκνί θαη εθαίζηεηα. Ζ έξεπλα ζπκβάιεη ζηελ ππνζηήξημε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ ελεξγεηψλ ιήςεο απφθαζεο απφ ζεζκηθά εκπιεθφκελνπο θνξείο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ δηαθχιαμε ηεο απεηινχκελεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ ε εξεπλεηηθή νκάδα ιεηηνπξγεί ζηαζκνχο ζπιινγήο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα αμηνπνηεί πνιχ κεγάια αξρεία δηαρξνληθψλ δνξπθνξηθψλ παξαηεξήζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο NASA, ESA, CNES, DLR, θ.α.. Ζ νκάδα έρεη κεηαηξέςεη ηα εξεπλεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ζηελ επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ζήκαηνο, ζε εηδηθά ινγηζκηθά πξντφληα θαη θαηλνηφκεο ηερληθέο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ζε κεγάιν αξηζκφ θνξέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, νη αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα Γαζαξρεία, ε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ν ΟΑΠ, ν Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθήο Πξνζηαζίαο, θ.α. Οη παξαπάλσ νξγαληζκνί παξαιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε εκεξήζηα, επνρηθή, ή/θαη εηήζηα βάζε αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ πιεξνθνξηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηηο αλαβαζκηζκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ, έρνπλ θαη δηεζλείο νξγαληζκνί Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ ΔΔ, δεδνκέλνπ φηη ην Ηλζηηηνχην έρεη πηζηνπνηεζεί σο θφκβνο (Focal Point) αλάπηπμεο θαη δηαλνκήο ππεξεζηψλ GMES ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δπηπξνζζέησο ε εξεπλεηηθή ακάδα έρεη δηαθξηζεί σο Principal Investigator ηεο ESA (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Γηαζηήκαηνο) ζε ζέκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ελ εμειίμεη γεσθπζηθψλ-γεσινγηθψλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. πξν-ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, ελεξγνπνίεζε εθαηζηείσλ, νιηζζήζεηο εδαθψλ), θαζψο θαη αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε απφηνκα ζπκβάληα ζεηζκψλ, κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ radar ζπλζεηηθνχ αλνίγκαηνο (SAR). Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεη ηελ κε κεγάιε αθξίβεηα αιιά θαη ιεπηνκέξεηα αλίρλεπζε ησλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο, κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο πνπ θηάλεη ηα φξηα ησλ ειάρηζησλ ρηιηνζηψλ εηεζίσο. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη ζηξαθεί ζηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηνπ ελδερφκελνπ εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ (risk assessment) γηα δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνχο, εθαίζηεηα, κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαρξνληθψλ θαη ηζηνξηθψλ παξαηεξήζεσλ δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο. Απηφ έρεη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε πξφιεςε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Σα πξναλαθεξζέληα εξεπλεηηθά αληηθείκελα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα-ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε κεγάιν αξηζκφ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ (54) ζε δηαθεθξηκέλα πεξηνδηθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ έρεη ηξνθνδνηήζεη αλαιχζεηο ηξίησλ επηζηεκφλσλ παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθφ αξηζκφ εηεξναλαθνξψλ, ελψ ζπγθεθξηκέλεο απφ ηηο 56

57 δεκνζηεχζεηο απηέο έρνπλ βξαβεπζεί θαη ηαμηλνκεζεί κεηαμχ ησλ πξψησλ. Σέινο ηα εξεπλεηηθά επηηεχγκαηα ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο έρνπλ ηξνθνδνηήζεη κεγάιν αξηζκφ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηελ ESA, αιιά θαη εζληθνχο πφξνπο (π.ρ. RISK-EOS, SAFER, LinkER, TELEIOS, MASSIVE, LIMES, MARIS, RIO, θ.ι.π.), θαη έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ εηζξνή εξεπλεηηθψλ θνλδπιίσλ ζην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ ηεο ηάμεο ησλ ~3 M. Αζύξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο θαη επεμεξγαζία ζήκαηνο/εηθόλαο Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηή ηε ζεκαηηθή πεξηνρή αθνξνχλ ηηο δνξπθνξηθέο θαη επίγεηεο αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο κε έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. UMTS θαη S-UMTS γηα ζπζηήκαηα 3εο γεληάο (3G), ςεθηαθφ ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε, δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα LEO/MEO/GEO). Κχξηεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ νη ηερλνινγίεο ΜΗΜΟ θαη CDMA-OFDM, cognitive radio, πξνεγκέλεο ηερληθέο δηακφξθσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο, ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, ε κειέηε επίδνζεο επίγεησλ αζχξκαησλ θαη δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη πξνεγκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο γηα ηελ αλάιπζε, ηνλ θαζκαηηθφ δηαρσξηζκφ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ ζε δνξπθνξηθέο ππεξθαζκαηηθέο εηθφλεο. 4.2 Παξνπζίαζε επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ Ζ πξώηε επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε κε παξαηεξήζεηο από ην ηειεζθόπην "ΑΡΗΣΑΡΥΟ" Σν θαινθαίξη ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ λέεο νπηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ πιαλεηηθνχ λεθειψκαηνο KjPn 8 κε ην 2.3κ ηειεζθφπην "Αξίζηαξρνο" ζην Αζηεξνζθνπείν Υεικνχ. Σα απνηειέζκαηα ζα δεκνζηεπζνχλ ζην αζηξνλνκηθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο MNRAS (Boumis P. & Meaburn J., 2013, MNRAS, in press), σο ε πξψηε επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε κε δεδνκέλα απφ ην ηειεζθφπην "Αξίζηαξρνο". ηελ δεκνζίεπζε απηή κειεηάηαη ην πιαλεηηθφ λεθέισκα KjPn 8. Καηά ην παξειζφλ, είρε αληρλεπηεί έλα κηθξφ δαρηπιίδη αεξίνπ γχξσ απφ έλα κηθξήο κάδαο θαη κεγάιεο ειηθίαο αζηέξη, ην πιαλεηηθφ λεθέισκα KjPn 8, έσο κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα (ηελ ηειεπηαία δεθαεηία) πνπ αληρλεχηεθαλ 3 ηεξάζηηνη ινβνί (lobes) 50 θνξέο ην κέγεζνο ηνπ Παξαηήξεζε ζην Φίιηξν Ha ηνπ πιαλεηηθνχ λεθειψκαηνο KjPn 8 κε ην ηειεζθφπην "ΑΡΙΣΑΡΥΟ" αζηέξα. Σα ιακπξφηεξα ηκήκαηα ησλ ινβψλ είλαη νξαηά θαη ζε θσηνγξαθηθέο πιάθεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ Palomar πνπ πάξζεθαλ ην 1954 θαη ην Με ηηο λέεο παξαηεξήζεηο απφ ην ηειεζθφπην "Αξίζηαξρνο", κειεηάκε ηελ εμέιημε ηνπ αεξίνπ ησλ ινβψλ απφ ην 1954 έσο ην 2011, δειαδή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 57 ρξφλσλ! Απφ 57

58 ηε κειέηε απηή, πξνέθπςαλ ζεκαληηθά επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα, φπσο ν ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο ηνπ λεθειψκαηνο ζηα 1.8 +/- 0.3 kpc θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εθξήμεηο ησλ ηξηψλ ινβψλ ζηα 3200, 7200 θαη ρξφληα. Δπίζεο, ε ελέξγεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πςειή ηαρχηεηα ησλ 334 ρικ/δεπη. πνπ έρεη ν εζσηεξηθφο ινβφο ηαηξηάδεη πνιχ θαιά κε απηή ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ Μέζεο Φσηεηλφηεηαο Οπηηθψλ Μεηαβιεηψλ (ILOT - Intermediate Luminosity Optical Transient), κε απνηέιεζκα λα κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε φηη νη ινβνί πξνθαινχληαη απφ πίδαθεο (jets) πνπ εθπέκπνπλ ζε κεηαβαιιφκελεο δηεπζχλζεηο θαζψο ην θεληξηθφ δηπιφ άζηξν κεηαθέξεη κάδα, θαηά ηηο εθξήμεηο, απφ ην πην κεγάιεο κάδαο άζηξν ζην κηθξφηεξεο κάδαο ζπλνδφ άζηξν πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηελ θάζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ ILOT. Αλάιπζε θαη δεκηνπξγία κηαο βάζεο θαζκαηνζθνπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ δνξπθόξν ΥΜΜ Ζ νκάδα αζηξνλνκίαο αθηίλσλ-υ πινπνηεί έλα πξφγξακκα ηεο ESA (prodex) ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη δεκηνπξγία κηαο βάζεο θαζκαηνζθνπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ δνξπθφξν ΥΜΜ. Ο δνξπθφξνο ΥΜΜ ηεο ESA είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνζηνιέο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ ζε απηέο. Σν ΥΜΜ Survey Science Center (XMM/SSC), έλα consortium απνηεινχκελν απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ζε 5 Δπξσπαΐθέο ρψξεο, έρεη σο ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ πεγψλ αθηίλσλ-υ (2ΥΜΜ/SSC catalog) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε φισλ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δνξπθφξνπ. Ο θαηάινγνο απηφο πεξηέρεη απηή ηελ ζηηγκή πάλσ απφ 500,000 πεγέο πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ 500 ηεηξαγσληθέο κνίξεο. κσο ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν απηφλ είλαη πεξηνξηζκέλε κηαο θαη αθνξά θπξίσο ζηελ ξνή ησλ πεγψλ. Σν πξφγξακκα ηνπ ΗΑΑΓΔΣ (ΔΤ Η. Γεσξγαληφπνπινο, Δξεπλήηξηα A. Corral) έρεη ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ θαζκάησλ αθηίλσλ-υ απηψλ ησλ πεγψλ, εμεξεπλψληαο κηα θαηλνχξγηα δηάζηαζε. ε ζπλεξγαζία κε ην XMM-SSC, Ο θαζκαηνζθνπηθφο θαηάινγνο ζα γίλεη δηαζέζηκνο ζηελ παγθφζκηα εξεπλεηηθή θνηλφηεηα κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα θαη αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ρηιηάδεο εξεπλεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξάδεηγκα ελφο θάζκαηνο αθηίλσλ-υ απφ ηνλ θαζκαηηθφ θαηάινγν ΥΜΜ. Η πεγή παξνπζηάδεη έλα ζπάλην θάζκα (κε εθζέηε δχλακεο Γ~0). Πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη κε έλαλ Δλεξγφ Γαιαμηαθφ Ππξήλα κε απνξξφθεζε ζηήιεο πδξνγφλνπ N H=10 24 cm -2 (ηζνδχλακν κε νπηηθή απνξξφθεζε A V~400 θεη επνκέλσο πξαθηηθά αφξαην ζην νπηηθφ κέξνο ηνπ θάζκαηνο). πκκεηνρή ζηελ πξόηαζε γηα ηελ S-class δηαζηεκηθή απνζηνιή ηεο ESA Solar Investigation using a Global coronal Magnetograph (SIGMA) Σν Μάξηην ηνπ 2012 ε ESA απεχζπλε πξφζθιεζε ζε επηζηήκνλεο ησλ θξαηψλκειψλ ηεο γηα θαηάζεζε αληαγσληζηηθψλ πξνηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ επηινγή κηαο 58

59 κηθξήο θιίκαθαο (S-class) δηαζηεκηθήο απνζηνιήο, ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη γηα εθηφμεπζε ην Οκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ Α. Καηζηγηάλλε (ΗΑΑΓΔΣ) θαη ζπκκεηέρνληεο ηνπο Γ. Σζηξνπνχια (ΗΑΑΓΔΣ) θαη Μ. Γεσξγνχιε θαη Κ. Γνληηθάθε (Αθαδεκία Αζελψλ) ζπκκεηείρε ζε consortium πνπ θαηέζεζε πξφηαζε κε Δ.Τ. ηνλ A. Zhukov (SIDC, Royal Observatory of Belgium). ην consortium ζπκκεηείραλ 60 εξεπλεηέο απφ 24 δηαθνξεηηθά Ηλζηηηνχηα. Ζ απνζηνιή νλνκάζηεθε Solar Investigation Using a Global coronal Magnetograph (ζε ζπληνκνγξαθία ην ειιεληθφ SIGMA) θαη νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη ηεο ήηαλ νη παξαθάησ: 1. Ζ ιήςε ραξηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζηέκκαηνο ρξεζκνπνηψληαο γηα πξψηε θνξά κεηξήζεηο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζηέκκαηνο απφ ην δηάζηεκα, 2. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζχδεπμεο κεηαμχ πιάζκαηνο θαη καγλεηηθνχ πεδίνπ ζηηο πεξηνρέο φπνπ επηηαρχλνληαη ν γξήγνξνο θαη ν αξγφο ειηαθφο άλεκνο, 3. Ζ εχξεζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζηηο ζηεκκαηηθέο εθηηλάμεηο κάδαο (ΔΜ) θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ έλαξμε θαη ηελ δπλακηθή ηνπο. Η δηαζηεκηθή απνζηνιή SIGMA κε ηα δχν φξγαλα: Wide-Field Imager (WiFI) - MAGnetic Imaging Coronograph (MAGIC) Ζ δηαζηεκηθή απνζηνιή είρε ζρεδηαζηεί λα θέξεη δχν φξγαλα: ην MAGIC (MAGnetic Imaging Coronograph) έλαλ ζηεκκαηνγξάθν ζην νξαηφ θαη κε πνισζηκεηξηθέο δπλαηφηεηεο ψζηε λα κεηξήζεη ην θαηλφκελν Hanle ζηε γξακκή Ly-α θαη ην WIFI (Wide-Field Imager) πνπ ζα έπαηξλε εηθφλεο ζην δίζθν θαη ζην ρείινο ζε 4 θαζκαηηθέο γξακκέο Ly-a, Fe IX/X, Fe XII/XXIV θαη Fe XV. Ζ ειιεληθή νκάδα ζπκκεηείρε ζηελ φιε πξνζπάζεηα ηφζν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, κε ηα κέιε ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζε ελεξγφ ξφιν, φζν θαη κε ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζην φξγαλν WIFI ηνπ ηξνρνχ ηνπνζέηεζεο ησλ θίιηξσλ (filter wheel) θαη ηνπ κεραληζκψλ πεξηζηξνθήο απηνχ αλ ε πξφηαζε εγθξηλφηαλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε Διιεληθή ζπκκεηνρή ζπκπεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή, γηα πξψηε θνξά, ζπγθεθξηκέλσλ κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζα ηνπνζεηνχληαλ ζε δνξπθφξν ειηαθήο θπζηθήο. ηελ πξφζθιεζε ηεο ESA θαηαηέζεθαλ πεξίπνπ 50 πξνηάζεηο, νη νπνίεο θξίζεθαλ ζε δχν θάζεηο. Μεηά απφ πξψηε θξίζε ε πξφηαζε SIGMA, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε ειιεληθή νκάδα πέξαζε επηηπρψο ζηε short list ηεο δεχηεξεο θάζεο. Σειηθά κφλν κηα πξφηαζε ρξεκαηνδνηήζεθε, ε SIGMA φκσο απφζπαζε πνιχ ζεηηθά ζρφιηα, θαζψο ηνπνζεηήζεθε κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ πξνηάζεσλ. 59

60 Οκάδα Ηνλνζθαηξηθήο Φπζηθήο - ύζηεκα DIAS Ζ ΟΗΦ πέηπρε κέζα ζην 2012 λα εληάμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS ζηηο πηινηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Space Situational Awareness ηεο European Space Agency. ηα πιαίζηα απηά ην ζχζηεκα DIAS αλαβαζκίδεηαη γηα λα παξέρεη λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλψηεξεο δψλεο ηνλφζθαηξαο θαη ηεο πιαζκφζθαηξαο κέρξη ην χςνο ηεο γεσζχγρξνλεο ηξνρηάο. Σα λέα πξντφληα βαζίδνληαη ζηελ επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή κε δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ηνπ κνληέινπ TaD (Topside sounders model assisted by Digisonde), ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ νπνίνπ, καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζήο ηνπ κε δνξπθνξηθά δεδνκέλα δεκνζηεχηεθαλ ζην Journal of Space Weather and Space Climate (Kutiev et al., 2012; Belehaki et al., 2012). Σα βαζηθά πξντφληα είλαη ράξηεο ηεο παξακέηξνπ Total Electron Content (TEC) γηα ηξεηο πεξηνρέο: ηελ ηνλφζθαηξα κέρξη ην χςνο ηεο κέγηζηεο ειεθηξνληθήο ππθλφηεηαο, ηελ αλψηεξε ηνλφζθαηξα θαη ηελ πιαζκφζθαηξα. Δπίζεο παξέρνληαη νη ηηκέο ηεο ειεθηξνληθήο ππθλφηεηαο γηα φια ηα χςε, απφ ην ζηξψκα Δ κέρξη ηα 20,000 ρικ. Σέινο ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ επεθηείλνληαη φινη νη ηνλνζθαηξηθνί ράξηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ φιε ηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο κέρξη ηηο 80 κνίξεο βφξεηα. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα δίλνληαη παξαθάησ. Ινλνζθαηξηθνί ράξηεο ηεο Δπξψπεο (κέρξη θαη 80 κνίξεο βφξεηα) απφ ην ζχζηεκα DIAS. Πεηξακαηηθή εθζηξαηεία HYFLEX ην πιαίζην ηεο πεηξακαηηθήο εθζηξαηείαο ESA-HYFLEX (Verification of the Hyperspectral Plant Imaging Spectrometer - HyPlant), ην ΗΑΑΓΔΣ δηελήξγεζε επίγεηεο αηκνζθαηξηθέο παξαηεξήζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ θνξεηνχ ζηαζκνχ lidar. Οη κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ δηνξζψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο αιγνξίζκνπο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ βιάζηεζεο απφ ππεξθαζκαηηθνχο δέθηεο. Οη ππεξθαζκαηηθέο κεηξήζεηο δηελεξγήζεθαλ κε ηνλ δέθηε HyPlant (Hyperspectral Plant Imaging Spectrometer), ν νπνίνο εγθαηαζηάζεθε ζε αεξνπιάλν Cessna Grand Caravan. 60

61 Cessna Grand Caravan (www.cae-aviation.com) εθνδηαζκέλν κε δέθηε HyPlant Ο HyPlant είλαη ν πξσηφηππνο δέθηεο ζηνλ νπνίν ζα βαζηζηεί ε θαηαζθεπή ηνπ ππεξθαζκαηηθνχ δέθηε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο κειινληηθήο δνξπθνξηθήο απνζηνιήο ηεο ESA FLEX (Fluorescence Explorer - Earth Explorer 8 Core Mission). Ζ FLEX απνηειεί κηα θηιφδνμε θαη θαηλνηφκν απνζηνιή, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο βιάζηεζεο κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερληθψλ κέηξεζεο ηνπ ζήκαηνο θζνξηζκνχ πνπ εθπέκπεηαη απφ ηε ρισξνθχιιε. Σν πείξακα επηθεληξψλεηαη ζηνλ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ππεξθαζκαηηθνχ δέθηε θζνξηζκνχ θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αιγνξίζκσλ αλάθηεζεο, κε αλαθνξά θαηάιιειεο επίγεηεο κεηξήζεηο. Δπίγεηα φξγαλα κέηξεζεο ηεο θαζκαηηθήο αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ηνπ θζνξηζκνχ Φνξεηφ ζχζηεκα lidar Σν πείξακα έιαβε ρψξα ζε αγξνηηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο ζηηο ηνπνζεζίεο Julich (Γεξκαλία) θαη Billy Kriz (Σζερία), φπνπ θαη κεηαθέξζεθε ην ζχζηεκα ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ηνλ Αχγνπζην θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 αληίζηνηρα. Παξάδεηγκα ησλ αηκνζθαηξηθψλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα γηα ηηο 23 Απγνχζηνπ. πσο είλαη εκθαλέο ζηελ κέηξεζε, αληρλεχεηαη ε κεηαθνξά θαπλνχ ζηελ ειεχζεξε ηξνπφζθαηξα (3.5 θαη 7.5 km) απφ δαζηθέο ππξθαγηέο ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο. Σν χςνο πηήζεο ηεο πηήζεο ηνπ δέθηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα παξέκεηλε ζηαζεξφ ζηα 2 km, κε απνηέιεζκα ε κνλαδηθή αμηνπνηήζηκε αηκνζθαηξηθή πιεξνθνξία γηα ην πείξακα λα είλαη απηή πνπ θαηακεηξάηαη απφ ην lidar, κηαο θαη νη παζεηηθνί δέθηεο αληρλεχνπλ ηνλ αηκνζθαηξηθφ θφξην ζε νιφθιεξε ηελ αηκνζθαηξηθή ζηήιε. 61

62 Altitude [m, a.s.l.] Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Ινστιτούτων ΕΑΑ :59-10:27 UTC 11:41-12:00 UTC 14:00-14:34 UTC Selhausen, 23 August 2012 Layer LR = 35 sr LR = 38 sr LR = 40 sr LR = 38 sr LR = 40 sr LR = 42 sr Layer Layer 1 Υξνληθή κεηαβνιή θαηαθφξπθσλ θαηαλνκψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη λεθψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ην θνξεηφ ζχζηεκα lidar ηνπ ΔΑΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο εθζηξαηείαο HYFLEX (Julich, Γεξκαλία, 23 Απγνχζηνπ 2012) Aerosol Ext. [1/m] Aerosol Ext. [1/m] Καηαθφξπθεο θαηαλνκέο ηνπ ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο ζηα 532 nm, φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ην θνξεηφ ζχζηεκα lidar ηνπ ΔΑΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο εθζηξαηείαο HYFLEX (Julich, Γεξκαλία, 23 Απγνχζηνπ 2012) Σν πείξακα πεξηιακβάλεη θαη ηξίηε πεηξακαηηθή εθζηξαηεία πνπ ζα δηελεξγεζεί ζε εξεκηθή ηνπνζεζία ην Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηα ηέιε ηνπ Νέα ππεξεζία webgis δηαρείξεζεο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ην πιαίζην αλάπηπμεο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηππνπνηεκέλσλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο GMES, ελεξγνπνηήζεθε ζην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ κέζα ζην 2012, κηα λέα webgis ππεξεζία ζηελ δηεχζπλζε ε νπνία παξέρεη δπλαηφηεηεο δπλακηθήο ιήςεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζηαζκνχ MSG SEVIRI (EUMETSAT). Ζ ππεξεζία επηηξέπεη: 1. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ ελ εμειίμεη ππξθαγηψλ αλά 5' ηεο ψξαο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 2. Σελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμέιημε ππξθαγηψλ παξειζφλησλ πεξηφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζρεηηθέο αλαιχζεηο θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο ησλ ίδησλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ. 3. Σελ αλαπαξαγσγή ζε κνξθή video ηεο εμέιημεο ησλ ππξθαγηψλ γηα δηάζηεκα έσο θαη 6 ζπλερψλ εκεξψλ θαη ζην ρξνληθφ παξάζπξν πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. Οη απαηηήζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Τπεξεζίαο είλαη: α) ε έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ ππξθαγηψλ θαη ε απεηθφληζή ηνπο ζε επίπεδν ρψξαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ επηγείσλ θαη ελαέξησλ δπλάκεσλ ππξφζβεζεο, β) ε γλψζε πεξί ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη εμέιημεο κηαο ππξθαγηάο (ηξφπνο εμάπισζεο), θαη γ) ε ηαρεία απνηίκεζε ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, θαη επνρηθή βάζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θαηαζηξνθήο ζε πξνζεγγηζηηθή βάζε. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ιεπηνκεξνχο ραξηνγξάθεζεο θαη απνηίκεζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ επίζεο δίλεη ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ ζε επνρηθή βάζε, κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ πςειήο θαη πνιχ πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο. 62

63 ρήκ α 1 Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο εηθφλσλ MSG-SEVIRI θαη δπλακηθήο ραξηνγξάθεζεο αλά 5' ηεο ψξαο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Σν ζχζηεκα εθαξκφδεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην δηαδίθηπν. Αμηνπνηεί εηδηθέο GIS θαη web GIS αξρηηεθηνληθέο, θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ εηθφλσλ θαη γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη αιγφξηζκνπο/ κνληέια αλάιπζεο εηθφλσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο (αθξίβεηα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο) είλαη θαιχηεξε ηνπ 85-90%. ρήκ α 2 Ιζηνζειίδα γηα ηελ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απεηθφληζε ησλ γεγνλφησλ ππξθαγηάο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ κε ηζηνξηθά-ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ππξθαγηψλ γηα ηα πξνεγνχκελα έηε. ρεδηαδφκελεο βειηηψζεηο θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο πνπ ιακβάλνπλ ππ φςε ηνπο ηελ θαχζηκε χιε θαη ηηο δπλακηθέο θιηκαηνινγηθέοκεηεσξνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ 2013, θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ησλ ππξθαγηψλ (Μάτνο - Ηνχληνο 2013), βειηηψλνληαο έηζη ηελ ρσξηθή αλάιπζε θαη ιεπηνκέξεηα ηεο παξαηήξεζεο. Σν ζρήκα 1 δείρλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ webgis ζπζηήκαηνο. Σα δεδνκέλα MSG SEVIRI εηζάγνληαη αλά 5 ιεπηά ηεο ψξαο, θαη γίλνληαη αληηθείκελν απηφκαηεο επεμεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε pixels ππξθαγηάο. ηελ πξάμε δεκηνπξγείηαη κέζα ζε ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα (3-7 sec) έλαο αμηφπηζηνο ράξηεο κεηψπσλ ππξθαγηψλ γηα φιε ηε ρψξα. Ζ παξαγσγή ηνπ ράξηε είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία ιακβάλεη ππ φςε ηεο 63

64 ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε ηνπ pixel σο ππξθαγηά, ζε ζπλδπαζκφ κε πξφζζεηεο ελδείμεηοπιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη, α) απφ ζπγθεθξηκέλα νληνινγηθά κνληέια γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ρξήζεηο γεο, θαχζηκε χιε, θ.ι.π.), θαη β) ηελ αλζξψπηλε ινγηθή. Σα απνηειέζκαηα ηεο ραξηνγξάθεζεο δηνρεηεχνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε κνξθή αλνηρηψλ OGC κνξθφηππσλ (open linked data) ζην web Front End Interface πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ (ζρήκα 2). ε απηφ παξνπζηάδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ν ράξηεο κε ηηο ππξθαγηέο πνπ είλαη ζε εμέιημε, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο φπσο επίπεδν εκπηζηνζχλεο παξαηήξεζεο ππξθαγηάο, πιεηηφκελε δηνηθεηηθή πεξηνρή, ρξφλνο παξαηήξεζεο ηεο ππξθαγηάο, ρξφλνο έλαξμεο, ιήμεο, δηάξθεηα, θ.α. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη επίζεο ηελ αλάθιεζε παιαηφηεξσλ ππξθαγηψλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο κε κνξθή video, δίλνληαο πιήξε εηθφλα ηεο εμέιημήο ηνπο ζηνλ ρξφλν, θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ αλά πεξηνρή θαη είδνο βιάζηεζεο. 64

65 5. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΔΡΓΑ KAI ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: 5.1 Τξέρνληα Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρεη ην ΙΑΑΓΔΤ (Σύλνιν πξνγξακκάησλ: 35) «ΖypED - Study of Ecosystem Dynamics using CHRIS/PROBA Hyperspectral data». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Ο. πθηώηε. πλεξγαδφκελνη θνξείο: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. ESA. Category-1 πξφγξακκα παξνρήο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αμηνπνίεζε δνξπθνξηθψλ ππεξθαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ (CHRIS/PROBA) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Σα δνξπθνξηθά δεδνκέλα ζπλδπάδνληαη κε ηαπηφρξνλεο πξνο ηε ιήςε ησλ εηθφλσλ επίγεηεο κεηξήζεηο νηθνθπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ ησλ θπηψλ. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ κεηξήζεσλ απηψλ κε ηνπο εηδηθνχο βιάζηεζεο πνπ εμάγνληαη απφ ηα ππεξθαζκαηηθά δεδνκέλα ζπκβάιιεη ζηελ κειέηε ηεο ρσξνρξνληθήο θαηάζηαζεο θαη εμέιημεο ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο απφθξηζήο ηεο ζε αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (μεξαζία, πςειέο/ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θιπ.). Έλαξμε πινπνίεζεο: «HyMARS- Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερληθώλ HSI ζε δεδνκέλα OMEGA (ESA/Mars Express)». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Ο. πθηώηε. πλεξγάδνληαη: Κ. Θεκειήο, Θ. Ρνληνγηάλλεο Κ. Κνπηξνχκπαο. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ ΗΑΑΓΔΣ. ην πιαίζην ηεο έξγνπ πινπνηείηαη ε αλάπηπμε, κειέηε θαη εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ζήκαηνο ζε ππεξθαζκαηηθά δεδνκέλα (HSI) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ δέθηε MEx/OMEGA ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε Άξε. ελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, έκθαζε δίλεηαη ζε δχν βαζηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, (η) ζην θαζκαηηθφ δηαρσξηζκφ θαη (ηη) ζηελ αλίρλεπζε ζηφρνπ. Οη ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζα ζπγθξηζνχλ κε αληίζηνηρεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε ππεξθαζκαηηθά δεδνκέλα Παξαηήξεζεο ηεο Γεο θαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ζα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα σο πξνο δηάθνξα θξηηήξηα επίδνζεο. Έλαξμε πινπνίεζεο: «SAFER EMERGENCY: Building Emergency Response Core Service». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ: Υ. Κνληνέο. πληνληζηήο έξγνπ: ITF. πλεξγαδφκελνη θνξείο: ITUK, ITD, DLR, TPZ, CNES, DDSC, DPC, EUSC, INGV, INSA, JRC, MF, UNIFI, ALTAMIRA, BBK, CSW, DATAMAT, ECMWF, EDISOFT, ENS, EUCENTRE, EURAC, EUROSENSE-BE, EUROSENSE-RO, GAMMA, GEOID, GEOMER, GISAT, GMV, IGAR, IGN, IMAA, INDRA, JR, KEYOBS, LATUV, MAPACTION, METRIA, NILU, NIMH, NOA, PKH, PLUSZ_GIS, RESAC, ROSA, SKYSOFT, SOG, TRE, UAH, ULP, UNIBA, UNOOSA, UNOSAT, OTHERCP, EUAB, HAA. ηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ: Η. Κεξακηηζφγινπ, Ν. εθάθηο, Ο. Λαδαξίδνπ, Α. Σζνχλε. Υξεκαηνδφηεζε: Commission of the European Communities, DG Enterprise. Πιαίζην/πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο: FP SPACE-1/ GMES Collaborative Project. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Έλαξμε πινπνίεζεο: Γεθέκβξηνο Υξνληθή δηάξθεηα: 42 κήλεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 65

66 είλαη ε αλάπηπμε πιαηθφξκαο έγθαηξεο αλίρλεπζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε ηαρεία ραξηνγξάθεζε ηεο εμέιημεο ηεο ππξθαγηάο θαη ππνζηήξημε ησλ αξρψλ θαηά ηελ θξίζε (rapid mapping - εκεξήζηα ραξηνγξάθεζε), θαη ε επνρηθή (εηήζηα) ραξηνγξάθεζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ζε επίπεδν ρψξαο, πεξηθέξεηαο, θαη λνκνχ γηα ηα έηε COST ES0803 Action: "Developing Space Weather Products and Services in Europe", European Commission, Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Δπηηξνπή COST-ESF, πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: , Management Committee Chair: Ά. Μπειεράθε. Απφ ην ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ ε Η. Σζαγγνχξε (SG 1.3 Leader) θαη ν Π. Ζιίαο (Web Master). ηε δξάζε ζπκκεηέρνπλ 90 εκπεηξνγλψκνλεο απφ 26 ρψξεο. Κχξηνο ζθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ πνπ ζα κειεηήζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη πξφγλσζε ηνπ δηαζηεκηθνχ θαηξνχ ψζηε λα πξνηαζνχλ εξεπλεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηηο νπνίεο νη Δπξσπατθέο νκάδεο ζα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ην δηαζηεκηθφ θαηξφ (http://www.costes0803.noa.gr/). Ζ δξάζε COST ES0803 δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ESA θαη ην STCE (ROB, Belgium) ηε ζεηξά ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ European Space Weather Week. Έρεη επίζεο δηνξγαλψζεη ζρνιεία γηα λένπο επηζηήκνλεο, επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θαη έρεη ζπληνλίζεη ηελ έθδνζε ηνπ λένπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Journal of Space Weather and Space Climate. «Synergy of Satellite SAR sensors in C, L and X band for studying small scale ground deformations (SynSAR-SOAR). Case study of Corinthian Gulf and Nisyros Island, Greece». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Π. Ζιίαο. πλεξγαδφκελνο θνξέαο: Ecole Normale Supérieure/France. Έλαξμε Τινπνίεζεο: Γηάξθεηα 24 κήλεο. ηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑΓΔΣ νη: Ο. πθηψηε θαη ν Γ. Παξψλεο. Οξγαληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο: Canadian Space Agency. Πιαίζην/πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο: Sciences and Operational Research over Europe. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε γεσθπζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιαβαίλνπλ ρψξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πάηξαο θαη ηεο λήζνπ Νηζχξνπ. Σν πξφγξακκα απηφ εληάζζεηαη ζηξαηεγηθά ζε κηα ελφηεηα αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπλέξγεηαο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ SAR, νπηηθψλ δεθηψλ, κεηξήζεσλ GPS θαη επίγεησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ γεσθπζηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε πεξηνρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλν επηζηεκνληθφ/θνηλσληθφ/νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ν Κνξηλζηαθφο Κφιπνο. «Quantification of backscatter and interferometric Cosmo-SkyMed signal response due to landscape changes in environmentally sensitive areas (QuBIES COSMO-SkyMEd)». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Π. Ζιίαο. πλεξγαδφκελνη θνξείο: Ecole Normale Supérieure/France θαη Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia/Italy. Γηάξθεηα 24 κήλεο. ηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑΓΔΣ νη Ο. πθηψηε θαη ν Γ. Παξψλεο. Οξγαληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο: Italian Space Agency. Πιαίζην/πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο: Announcement of 66

67 Opportunity COSMO-SkyMED. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε απνηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηoπ αζηεξηζκνχ ησλ COSMO-SkyMED γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ εδάθνπο αμηνπνηψληαο ην ζήκα νπηζζνζθέδαζεο θαη ηερληθέο INSAR γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ εδάθνπο. Έλαξμε πινπνίεζεο: European Commission Framework Program Seven Marie Curie International Reintegration Grant The Understanding the evolution of Active Galactic Nuclei (PERG03-GA ) κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηoλ I. Γεσξγαληόπνπιν. πκκεηέρεη θαη ν Γξ. Α. Γεσξγαθάθεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα θαη ε δηάξθεηα ηνπ είλαη ηεηξαεηήο ( ). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ εμέιημε κε ην ρξφλν ησλ Δλεξγψλ Γαιαμηαθψλ Ππξήλσλ. Σν πξφγξακκα έρεη ρξεκαηνδνηήζεη δχν κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, Γξ. Μνχληξηρα (Ηαλ ζήκεξα) θαη Γξ. Κνπινπξίδε (Απξ Γεθ. 2009). European Commission Framework Program Seven Marie Curie International Reintegration Grant The Most Massive Stars in the Local Universe (PIRG04-GA ) κε επηζηεκνληθή ππεχζπλν ηελ Α. Μπνλάλνπ, ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη δηάξθεηα θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κειέηε αζηέξσλ κεγάιεο κάδαο ζην θνληηλφ χκπαλ. Σν πξφγξακκα έρεη ρξεκαηνδνηεί έλαλ κεηαδηδαθηνξηθφ εξεπλεηή, Γξ. Castro Rodriguez (Ννέκ Ννέκ. 2012) θαη ηξεηο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο (Δ. Κνπκπηά, Κ. Μαξθάθεο Ηαλ.- Ηνχι. 2010, Μ. Κνπξληψηεο επ Ηνπλ. 2013). «TELEIOS Virtual Observatory Infrastructure for Earth Observation Data». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ: Υ. Κνληνέο. πληνληζηήο έξγνπ: ΔΚΠΑ. πλεξγαδφκελνη θνξείο: Fraunhofer, DLR, CWI, ACS. ηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ: Η. Παπνπηζήο (ππνςήθηνο δηδάθηνξαο), Θ. Υαηξεθάθεο, Γξ. Ν. εθάθηο, Γξ. Γ. Μεραήι, Γξ. Υ Ησζεθίδεο. Υξεκαηνδφηεζε: Commission of the European Communities, Information Society and Media Directorate-General. Πιαίζην/ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο: FP7-ICT Collaborative Project. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Δπξψ. Έλαξμε πινπνίεζεο: επηέκβξηνο Υξνληθή δηάξθεηα: 36 κήλεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ αιγνξίζκσλ βαζηζκέλσλ ζε ρξήζε νληνινγηψλ (RDF/SPARQL), θαη εηδηθψλ ηερλνινγηψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ εηθφλαο (MonetDB), κε ζθνπφ ηελ ηαρεία αλάθηεζε θαη βειηησκέλε επεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνιχ κεγάινπ φγθνπ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ ηχπνπ MSG SEVIRI (Tbytes εηθφλσλ αλά πεξίνδν ππξθαγηάο / Gbytes ζε εκεξήζηα βάζε) πνπ ζπιιέγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ. Σν έξγν πξνζπαζεί λα επηιχζεη πξνβιήκαηα επηρεηξεζηαθήο εθαξκνγήο ηεο δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο ζε ζπλζήθεο δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ, θαζψο θαη αλίρλεπζεο θαη ραξηνγξάθεζεο ησλ εζηηψλ ηεο ππξθαγηάο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηδηψθεηαη λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα θαη ακθηβνιίεο ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ππξθαγηψλ / εζηηψλ, θαζψο θαη πξνβιήκαηα ρξνληθήο θαη ρσξηθήο αζπκβαηφηεηαο αιιά θαη αζπλέπεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εηθφλσλ (ηαμηλνκήζεηο) κε βάζε ηελ ππνθείκελε γλψζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ρσξίο λα απαηηνχληαη αλαινγηθνχ ηχπνπ 67

68 επεκβάζεηο θσηνεξκελείαο, πνπ είλαη απαγνξεπηηθέο ζε εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. «Space Data Routers». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ: Η.Α. Γαγθιήο. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Άιινη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο: VEGA IT GMBH (Γεξκαλία), University of Plymouth (Μεγάιε Βξεηαλία), Γηαζηεκηθέο Γηαδπθηηψζεηο ΔΠΔ (Διιάο). Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 7ν Πξφγγξακκα Πιαίζην, Θεκαηηθή Πεξηνρή Γηάζηεκα. ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Α. Ρνληνγηάλλεο, Α. Αλαζηαζηάδεο, Η. Κεξακηηζφγινπ, Γ. Μπαιάζεο, Γ. Παξψλεο, Ο. πθηψηε. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Έλαξμε πινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 42 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία Delay Tolerant πξσηνθφιισλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απφ δηαζηεκηθέο απνζηνιέο. SEPServer - Data Services and Analysis Tools for Solar Energetic Particle Events and Related Electromagnetic Emissions, (GA ). Eπηζηεκνληθή ππεχζπλε γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ ηνπ έξγνπ: Ό. Μαιαλδξάθε. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο: University of Helsinki, Finland (Dr Rami Vainio). πλεξγαδφκελνη θνξείο: Christian-Albrechts Universitaet zu Kiel, Germany, Centre Nationale de la Recherche Scientifique, France, University of Barcelona, Spain, University of Turku, Finland, University of Oulu, Finland, Julius Maximilians Universitaet, Wuerzburg, Germany, University of Ioannina, Greece, Astrophysikalisches Institut Postdam, Germany, DH Consultancy, Belgium. ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ: Α. Παπατσάλλνπ (κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο). Υξεκαηνδφηεζε: European Commission Seventh Framework Programme, FP7-SPACE πλνιηθφο πξνππνινγηζκφο έξγνπ 2,484, Πξνππνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: ,00. Έλαξμε πινπνίεζεο θαη δηάξθεηα 36 κελψλ. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ εξγαιείνπ ην νπνίν δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ έξεπλα ησλ ειηαθψλ ελεξγεηαθψλ ζσκαηηδίσλ (SEPs) θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο: κηα βάζε πνπ ζα παξέρεη δεδνκέλα SEPs θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξαηεξήζεσλ, κεζφδνπο αλάιπζεο, πιήξεηο θαηαιφγνπο ησλ παξαηεξνχκελσλ SEPs θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηηο ειηαθέο εθξήμεηο. COMESEP COronal Mass Ejections and Solar Energetic Particles: forecasting the space weather impact, (GA ). Eπηζηεκνληθή ππεχζπλε γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ: Ό. Μαιαλδξάθε. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο: πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο: Institut d Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgium (Dr. Norma Crosby). πλεξγαδφκελνη θνξείο: Universitaet Graz, Austria, Koninklijke Sterrenwacht van Belgie, Belgium, Sveuciliste Zagrebu, Croatia, Danmarks Tekniske Universitet, Denmark, University of Central Lancashire, UK.. ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ: I. Παηζνχ θαη Κ. Σδηνηδηνχ. Υξεκαηνδφηεζε: European Commission Seventh Framework Programme, FP7-SPACE πλνιηθφο πξνππνινγηζκφο έξγνπ 2,518,021. Πξνππνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: ,00. Έλαξμε πινπνίεζεο θαη δηάξθεηα 36 κελψλ. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ πξφβιεςε γεσκαγλεηηθψλ θαηαηγίδσλ θαη 68

69 ειηαθψλ θαηαηγίδσλ ελεξγεηαθψλ ζσκαηηδίσλ (SEPs), κε βάζε επηζηεκνληθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη κνληεινπνίεζε. Σα εξγαιεία απηά ζα ελζσκαησζνχλ ζε έλα Δπξσπαηθφ απηνκαηνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ χζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο Γηαζηεκηθνχ Καηξνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα νδεγήζνπλε ζηελ δηαζθάιηζε ησλ αζηξνλαπηψλ απφ ηηο αθξαίεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ελεξγεηαθψλ ζσκαηηδίσλ ζην δηάζηεκα, θαη ζε αζθαιείο επαλδξσκέλεο απνζηνιέο ζην Φεγγάξη κε επφκελν ζηαζκφ ηνλ Άξε ή θάπνην αζηεξνεηδή. ULFwave - Multi-satellite, multi-instrument and ground-based observations analysis and study of ULF wave phenomena and products. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γ. Μπαιάζεο. ηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ νη: Η. Α. Γαγθιήο, Α. Αλαζηαζηάδεο, Μ. Γεσξγίνπ, Κ. Παπαδεκεηξίνπ θαη I. Sandberg. Οξγαληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο: European Space Agency, ESA-ESTEC. Πξνυπνινγηζκφο: Έλαξμε πινπνίεζεο: 1/7/2011. Υξνληθή δηάξθεηα: 24 κήλεο. Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα επηρεηξεζεί ε ηαπηφρξνλε αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο δνξπθφξνπο ησλ απνζηνιψλ Cluster ηεο ESA, THEMIS θαη ST5 ηεο NASA θαη ηνπ γεξκαληθνχ δνξπθφξνπ CHAMP, θαζψο θαη απφ επίγεηα δίθηπα καγλεηφκεηξσλ (π.ρ. CARISMA, SAMBA, ΣΖΔΜΗS-ground θαη ENIGMA ηνπ ΗΑΑΓΔΣ) ψζηε λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επίιπζε αλνηρηψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή ησλ καγλεηνζθαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο ζηνρεχεη ζην λα απνηειέζεη πηινηηθή κειέηε γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζπλδπαζηηθή ρξήζε δηαζηεκηθψλ θαη επίγεησλ γεσκαγλεηηθψλ κεηξήζεσλ αθελφο θαη γεσκαγλεηηθψλ κεηξήζεσλ ηεο πιεηάδαο δνξπθφξσλ ηεο απνζηνιήο SWARM ηεο ESA (αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε ηξνρηά κέζα ζην 2013) αθεηέξνπ. LIVAS Lidar Climatology of Vertical Aerosol Structure for Space- Based Lidar Simulation Studies. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Β. Ακνηξίδεο. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: ΗΑΑΓΔΣ. πλεξγαδφκελνη θνξείο: Institute of Methodologies for Environmental Analysis (ΗΜΑΑ - Ηηαιία), Institute for Tropospheric Research (IfT - Γεξκαλία). ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Δ. Μαξίλνπ, Α. Σζέθεξε, Δ. Γηαλλαθάθε, Ρ. Μακνχξε, Θ. Υαηξεθάθεο, Γ. Κφθθηλνο,. Καδαληδήο, Δ. Γεξαζφπνπινο. Υξεκαηνδφηεζε απφ: Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Γηαζηήκαηνο (ESA). πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Έλαξμε Τινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 24 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία παγθφζκηαο θιηκαηνινγίαο θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη λεθψλ, γηα ηε ρξήζε ηεο ζε κειέηεο απφδνζεο ζπζηεκάησλ lidar πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κειινληηθέο απνζηνιέο ηεο ESA. «Near-Earth Space Data Infrastructure for e-science (ESPAS) ( )» ESPAS Scientific Manager: Α. Μπειεράθε. Κνηλνπξαμία 22 εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη παλεπηζηεκίσλ. πληνληζηήο: RAL/STFC. Απφ ην ΗAAΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Α. Μπειεράθε, Η. Σζαγγνχξε, Θ. Υαηξεθάθεο, Π. Ζιίαο. Υξεκαηνδφηεζε European Commission, FP7. Πξνυπνινγηζκφο Έλαξμε πινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 42 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε 69

70 αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο γηα ηελ πξφζβαζε, δηαρείξηζε, θαη αμηνπνίεζε παξαηεξήζεσλ επίγεησλ θαη δνξπθνξηθψλ απφ ην εγγχο γεσδηάζηεκα. «SRREMs - Slot Region Radiation Environment Models». Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Η.Α. Γαγθιήο. πλεξγαδφκελνη Φνξείο: QinetiQ (Μεγάιε Βξεηαλία), DH Consultancy (Βέιγην). ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ νη: I. Sandberg, Α. Αλαζηαζηάδεο, Γ. Ρνπφθεο. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο (ESA). Πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Έλαξμε πινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 30 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ γηα ηε ζσκαηηδηαθή αθηηλνβνιίαζηελ «πεξηνρή ζρηζκήο» (slot region) ησλ δσλψλ Van Allen. «Παξαθνινύζεζε ηερληθώλ ππνδνκώλ κε ρξήζε κεζνδνινγηώλ βαζηδνκέλσλ ζηελ δηαθνξηθή ζπκβνινκεηξία κε αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ ελεξγήο ηειεπηζθόπεζεο» Κνππφληα θαηλνηνκίαο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: α) Αληαγσληζηηθφηεηα β) Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γ) Πεξηθεξεηψλ ζε κεηάβαζε. Πξνυπνινγηζκφο ΗΑΑΓΔΣ Eπηζηεκνληθφο Yπεχζπλνο: Π. Ζιίαο. πκκεηέρεη ε εηαηξεία INFOREST. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε θαηαζθεπψλ ππνδνκήο (νδηθέο αξηεξίεο, γέθπξεο θ.α.) γηα αλίρλεπζε θαη κέηξεζε κηθξνπαξακνξθψζεσλ θαη δνκηθψλ αζηνρηψλ κε ρξήζε κεζνδνινγηψλ βαζηδφκελεο ζηελ δηαθνξηθή ζπκβνινκεηξία θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ ηνπ δεθηψλ SAR. «Enhancement of the DIAS system through the implementation of the TaD profiler» ( ). Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Η. Σζαγγνύξε. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: ΔΑΑ. πλεξγαδφκελνο Φνξέαο: Bulgarian Academy of Sciences. πκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Άλλα Μπειεράθε (Principal Investigator). Υξεκαηνδφηεζε απφ ην European Office for Aerospace Research and Development (EOARD) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Research Contracts. Υξνληθή δηάξθεηα: 12 κήλεο. Έλαξμε πινπνίεζεο: Ννέκβξηνο πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ TaD (Topside Sounders Model assisted by Digisonde) ζην ζχζηεκα DIAS θαη ε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αλψηεξε ηνλφζθαηξα θαη πιαζκφζθαηξα. Ζ κέζνδνο TaD αμηνπνηεί ηνλνζθαηξηθέο παξαηεξήζεηο απφ επίγεηνπο ηνλνζθαηξηθνχο ζηαζκνχο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ζπλάξηεζεο κεηαβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο ππθλφηεηαο κε ην χςνο απφ ηελ ηνλφζθαηξα κέρξη ηε γεσζχγρξνλε ηξνρηά. A new method to determine thermospheric parameters from routine ionospheric observations, ( ). Principal Investigators: Ά. Μπειεράθε, Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, θαη Andrei Mikhailov, Russian Academy of Sciences, Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation (IZMIRAN). Δξεπλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Ησάλλα Σζαγγνχξε (Co- Investigator). Υξεκαηνδφηεζε απφ ην NRC Science Committee ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο NATO-RUSSIA Collaborative Linkage Grant. Υξνληθή δηάξθεηα: 24 κήλεο. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε κηαο λέαο κεζφδνπ γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκφζθαηξαο. Ζ λέα κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ζπζηεκαηηθψλ 70

71 παξαηεξήζεσλ απφ επίγεηνπο ηνλνζθαηξηθνχο πνκπνδέθηεο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ζεξκνζθαηξηθψλ παξακέηξσλ κε βάζε ζεσξεηηθά αεξνλνκηθά κνληέια. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαηεξήζεηο απφ ηηο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο CHAMP θαη COSMIC. «SWING: Short Wave critical Infrastructure Network based on new Generation of high survival radio communication system» ( ). Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Ά. Μπειεράθε. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: INGV, Ηηαιία. Κνηλνπξαμία πέληε εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη παλεπηζηεκίσλ. Απφ ην ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Η. Σζαγγνχξε. Υξεκαηνδφηεζε EC-CIPS. Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Έλαξμε πινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 24 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο δηθηχνπ ξαδηνδεχμεο HF ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζε ζπλζήθεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Δπηζηεκνληθέο Μειέηεο/Ίδξπκα Η.. Λάηζε, - Probing inside the dense molecular clouds in galaxies, Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Μ. Ξπινύξεο, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Έλαξμε: , Γηάξθεηα: 12 κήλεο). Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε κεγάινπ πιήζνπο παξαηεξήζεσλ γαιαμηψλ κε ιακπξφηεηεο ζηα ππέξπζξα κήθε θχκαηνο L IR L ʘ ) ζην θνληηλφ χκπαλ θαη εμεηάδεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ κνξηαθνχ αεξίνπ θαη ηεο κεζναζηξηθήο ζθφλεο ζηνπο γαιαμίεο απηνχο. «MAARBLE Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization». Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Η.Α. Γαγθιήο. πλεξγαδφκελνη Φνξείο: ONERA (Γαιιία), IRF (νπεδία), IAP (Σζερία), NERC- BAS (Μεγάιε Βξεηαλία), University of Alberta (Καλαδάο), UCLA (ΖΠΑ). ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ νη: Γ. Μπαιάζεο, Α. Αλαζηαζηάδεο, I. Sandberg, Μ. Γεσξγίνπ, Κ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. Ρνπφθεο, Δ. Υαηδερξήζηνπ. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο Γηάζηεκα ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο-Πιαηζίνπ. Πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗAAΓΔΣ: Έλαξμε πινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 36 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θνξηηζκέλσλ ελεξγεηαθψλ ζσκαηηδίσλ ησλ δσλψλ Van Allen θαη ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο (ULF/VLF). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηεηακέλε αλίρλεπζε, ηαμηλφκεζε θαη ραξηνγξάθεζε θπκάησλ ζηε γήηλε καγλεηφζθαηξα κε ηε ρξήζε κεηξήζεσλ απφ δηάθνξεο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, ζα αλαπηπρζεί ζηαηηζηηθφ κνληέιν ησλ θπκάησλ απηψλ θαη ζα βειηησζνχλ ηα ππάξρνληα κνληέια ησλ δσλψλ αθηηλνβνιίαο κε κεζφδνπο αθνκνίσζεο κεηξήζεσλ (data assimilation). «SWefs - Πιέγκα αηζζεηήξσλ γηα ηελ ζσξάθηζε από πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ: Υ. Κνληνέο. πληνληζηήο έξγνπ: ΔΚΠΑ. πλεξγαδφκελνη θνξείο: University of Southampton, Σκήκα Μεραληθψλ Ζ/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ - Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ΓΠΘ), Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ 71

72 Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ - Πνιπηερλείν Κξήηεο, Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ - Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΗΑΓΔ). ηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ: Η. Παπνπηζήο (ππνςήθηνο δηδάθηνξαο), Θ. Υαηξεθάθεο, Γξ. Η. Κεξακηηζφγινπ. Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν., Πιαίζην/ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο: ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Έλαξμε πινπνίεζεο: Ηαλνπάξηνο Υξνληθή δηάξθεηα: 39 κήλεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πξσηφηππνπ ζπζηήκαηνο Πιέγκαηνο Αηζζεηήξσλ (Sensor Web) γηα ηελ ζσξάθηζε κηαο πεξηαζηηθήο πεξηνρήο απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απαηηεί ζπλδπαζκέλε έξεπλα ζηα πεδία ησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ, ηεο δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο ζχληεμεο ξνψλ δεδνκέλσλ, ησλ ρσξνρξνληθψλ κνληέισλ πξφβιεςεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. «ENDECON Energy Efficient Design of Communication Networks» Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ: Α. Ρνληνγηάλλεο. πληνληζηήο: Παλεπηζηήκην Παηξψλ. ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Π. Μαζηφπνπινο. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ΘΑΛΖ. Έλαξμε έξγνπ: Γηάξθεηα: 36 κήλεο. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ελεξγεηαθά απνδνηηθφο ζρεδηαζκφο δηθηχσλ επηθνηλσληψλ. ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ελφο δηθηχνπ επηθνηλσληψλ σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, δίρσο λα ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. HYFLEX Verification of the Hyperspectral Plant Imaging Spectrometer (HyPlant). Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ: Β. Ακνηξίδεο. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: Forschungszentrum Juelich. πλεξγαδφκελνη θνξείο: University of Valencia (Ηζπαλία), University of Milano (Ηηαιία), University of Zurich (Διβεηία), Free University of Berlin (Γεξκαλία), Czech Globe (Σζερία). ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Α. Ακνηξίδεο, Π. Κφθθαιεο. Υξεκαηνδφηεζε απφ: Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Γηαζηήκαηνο (ESA). πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Έλαξμε Τινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 12 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δηαθξίβσζε ησλ δνξπθνξηθψλ αηκνζθαηξηθψλ πξντφλησλ ηνπ ππεξθαζκαηηθνχ δέθηε HyPlant πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ απνζηνιή FLEX ηεο ESA. «HSI-MARS - Advancing Hyperspectral Image Processing for Planetary Mineral Exploration and Thematic Mapping: the Case of Planet Mars» Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Α. Ρνληνγηάλλεο. πληνληζηήο: ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ. ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Η.Α. Γαγθιήο, Κ. Κνπηξνχκπαο, Ο. πθηψηε. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΓΔΣ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ΑΡΗΣΔΗΑ. Πξνυπνινγηζκφο: Ζκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο: Γηάξθεηα: 34 κήλεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ζήκαηνο γηα ην θαζκαηηθφ δηαρσξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε 72

73 ππεξθαζκαηηθψλ εηθφλσλ. Έκθαζε ζα δνζεί ζε κεζφδνπο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ αξαηή αλαπαξάζηαζε ζεκάησλ ζην ρψξν θαη ηε ζπρλφηεηα. Οη ηερληθέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα εθαξκνζζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζε εηθφλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ην φξγαλν OMEGA πνπ βξίζθεηαη ζην δνξπθφξν Mars Express γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε Άξε. Multi-wavelength analysis of star-forming galaxies, ΓΓΔΣ, Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Η. Γεσξγαληόπνπινο, Πξνυπνινγηζκφο επξψ, Γηάξθεηα Φεβξνπάξηνο 2012-Ηαλνπάξηνο XMM EPIC spectral database, ESA PRODEX project ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηα επξψ, Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Η. Γεσξγαληόπνπινο, Γηάξθεηα επηέκβξηνο 2012-Αχγνπζηνο Ζ αζέαηε πιεπξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο ππεξκαδηθώλ κειαλώλ νπώλ νπώλ ζην ύκπαλ, Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Α. Γεσξγαθάθεο, Αλαπιεξ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Η. Γεσξγαληόπνπινο (Μέιε: Μ. Ξπινχξεο, Α. Αθχιαο) πξνυπνινγηζκφο επξψ, Γηάξθεηα επηέκβξηνο Αχγνπζηνο European Ionosonde and Neutron Monitor Network, Υξεκαηνδφηεζε ESA, , Total Budget: πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: Ά. Μπειεράθε. Απφ ην ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ Ησάλλα Σζαγγνχξε, Άγγεινο Λπθηαξδφπνπινο, Αξηζηείδεο Μπαηήο, Κψζηαο Σδηφηδηνπ. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε πηινηηθψλ ππεξεζηψλ δηαζηεκηθνχ θαηξνχ γηα ην ζχζηεκα SSA ηεο ESA. "Revealed by Their Own Dust: Identifying the Missing Links in Massive Star Evolution (MissingLinks, θσδηθόο 123) Πξφγξακκα «Αξηζηεία» ηεο ΓΓΔΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ , Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλνο: Α. Μπνλάλνπ, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο , (Μέιε, Μ. Ξπινχξεο, Π. Μπνχκεο). Σν 2012 ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζε έλαλ ππνςήθην δηδάθηνξα (M. Britavskiy, 11/2012-ζήκεξα). "A Step in the Dark: The Dense Molecular Gas in Galaxies (DeMoGas)", Πξφγξακκα «Αξηζηεία» ηεο ΓΓΔΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ , Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Μ. Ξπινύξεο, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο , (Μέιε, Π. Μπνχκεο, Α. Μπνλάλνπ). ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεδνκέλα γηα ηελ εθπνκπή ηεο κεζναζηξηθήο ζθφλεο θαη ησλ κνξηαθψλ γξακκψλ Τπέξιακπξσλ Γαιαμηψλ ζην Τπέξπζξν (ULIRGs), ηφζν απφ παξαηεξήζεηο απφ επίγεηα ηειεζθφπηα αιιά θαη κε παξαηεξήζεηο απφ ην δηαζηεκηθφ ηειεζθφπην Herschel ηεο ESA, κε ζθνπφ ηελ εμεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ππθλνχ αεξίνπ ζηνπο γαιαμίεο απηνχο. Σν 2012 ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζε ηελ κεηαδηδάθηνξα (Η. Λεσληδάθε, 12/2012-ζήκεξα). Μεηαδηδάθηνξεο/ΓΓΔΣ Theoretical modeling and multi-wavelength observations of evolved stars, , , Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Π.Μπνύκεο. "ΠΡΟΣΔΑ" - ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ - ΚΡΖΠΗ - ΓΓΔΣ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 θαηαηέζεθε απφ ην ΗΑΑΓΔΣ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα έληαμε ζηε δξάζε Δζληθήο εκβέιεηαο ΚΡΖΠΗ (ΓΓΔΣ). Ζ αίηεζε ζπλνδεπφηαλ κε αλαιπηηθή πξφηαζε κε ηνλ ηίηιν "ΠΡΟΣΔΑ" (Πξνεγκέλεο Γηαζηεκηθέο Δθαξκνγέο γηα ηελ Δμεξεχλεζε ηνπ χκπαληνο, ηνπ 73

74 Γηαζηήκαηνο θαη ηεο Γεο) γηα ηελ νπνία, έπεηηα απφ αμηνιφγηζε, εγθξίζεθε ην πνζφ ησλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν εληάζνληαη πέληε ππνέξγα κε ηίηινπο: (1) Τπνζηήξημε ηνπ Ρφινπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζηε Γηαζηεκηθή Αζηξνθπζηθή κε ην Σειεζθφπην ΑΡΗΣΑΡΥΟ, (2) Κέληξν Παξαθνινχζεζεο θαη Πξφγλσζεο ηνπ Γηαζηεκηθνχ Καηξνχ, (3) Πξνεγκέλεο Σερληθέο Γνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο γηα ηε Γπλακηθή Παξαηήξεζε ηεο Γεο, (4) Αλαβάζκηζε Κέληξνπ Δπηζθεπηψλ Αζηεξνζθνπείνπ Πεληέιεο θαη (5) Πξνβνιή θαη Γηάρπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ. Σν έξγν ζα δηαξθέζεη έσο θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: ν Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Η.Α. Γαγθιήο. Πξνυπνινγηζκφο: Δξεπλεηηθά έξγα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ εξεπλεηέο ηνπ ΙΑΑΓΔΤ (Σύλνιν πξνγξακκάησλ: 18) πκκεηνρή ζε κία παλεπξσπατθή θνηλφηεηα πεξίπνπ 400 επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ, ην Data Processing & Analysis Consortium (DPAC, ) γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επηζηεκνληθνχ ηκήκαηνο ηεο απνζηνιήο ESA/Gaia. Σν DPAC είλαη νξγαλσκέλσλ ζε ελλέα Coordination Units (CU) κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαζηεκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν ΗΑΑ ζπκκεηέρεη ζε ζπλνιηθά ηξία πξνγξάκκαηα ζε δχν CU. Παθέην εξγαζίαο (Top Level Work Package) CU8/TWP832 Unresolved Galaxy Classifier. ηφρνο ηνπ είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ηαμηλφκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ αζηξνθπζηθψλ παξακέηξσλ γαιαμηψλ απφ ηα θάζκαηα ηνπ BP/RP θαζκαηνγξάθνπ. Τπεχζπλνο είλαη ε Γξ Μ. Κνληηδά (Παλεπηζηήκην Αζελψλ), ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑΓΔΣ νη Α. Γαπέξγνιαο θαη Η. Μπέιιαο-Βειίδεο θαη νη C. A. L. Bailer-Jones θαη P. Tsalmantza (MPI for Astronomy, Heidelberg), B. Rocca- Volmerange (Institut Astrophysique de Paris), Antonella Vallenari (Padova Osservatorio Astronomico), θ.α. Παθέην εξγαζίαο CU2 Development Unit 3 Universe Model γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ζχλζεησλ θαζκάησλ γαιαμηψλ ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ παξαηεξήζεσλ ηνπ δνξπθφξνπ GAIA ηνπ ΔΟΓ. Τπεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο Galaxies ηνπ DU3 είλαη ε Γξ Μ. Κνληηδά (Παλεπηζηήκην Αζελψλ), ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΗΑΑ ν Γξ Α. Γαπέξγνιαο θαη Γξ Η. Μπέιιαο-Βειίδεο. ην CU2/DU3 ζπλεξγάδνληαη επηζηήκνλεο απφ πάλσ απφ δέθα Ηλζηηηνχηα. "VLT-Flames Tarantula Survey", Παξαηεξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Α. Μπνλάλνπ. Ζ Γξ. Α. Μπνλάλνπ ζπλεηζθέξεη ζηε κειέηε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 900 αζηέξσλ ζην Μεγάιν Νέθνο ηνπ Μαγειιάλνπ (Kourniotis, Bonanos et al., in prep.), ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ζην ππέξπζξν θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ δηπιψλ ζπζηεκάησλ (Dunstall, Bonanos et al., in prep.). Γηάξθεηα έξγνπ: A Complete Census of Dust Production in Local Group Dwarf Galaxies Παξαηεξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηνλ ππέξπζξν δνξπθφξν Spitzer σο επηζηεκνληθή ζπλππεχζπλε ηελ Α. Μπνλάλνπ ζην (proposal #80063, ψξεο, Cycle 8). Αλάιπζε δεδνκέλσλ σο πξνο ηνπο αζηέξεο κεγάιεο κάδαο (δηδαθηνξηθφ Britavskiy). Γηάξθεηα έξγνπ:

75 πκκεηνρή ζην Πξφγξακκα ηνπ European Science Foundation GREAT- ESF ( ). Σν GREAT είλαη κηα παλ-δπξσπατθή ζχκπξαμε επηζηεκφλσλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πιήξε επηζηεκνληθή εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνζηνιήο ESA/Gaia θαη ζα πξνζθέξεη ζηελ επξσπατθή αζηξνλνκηθή θνηλφηεηα ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζε θαίξηεο εξσηήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Γαιαμία καο θαη ηνπ χκπαληνο. Σν ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρεη κε ηνπο Α. Γαπέξγνια θαη Η. Μπέιια- Βειίδε ζηελ νκάδα εξγαζίαο "WGA6 Extra-galactic Science from Gaia" απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έρεη θάλεη παξνπζίαζε ζε Γηεζλέο πλέδξην (Cambridge, 2011). Large Infrastructure Monitoring using DInSAR and PSInSAR (TSX- LIMoSAR) ΔY Π. Ζιίαο. πκκεηέρεη ε εηαηξεία INFOREST. Οξγαληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο: German Aerospace Center (DLR). Σν πξφγξακκα απηφ εληάζζεηαη ζηξαηεγηθά ζε κηα ελφηεηα αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο κε αμηνπνίεζε ηεο ζπλέξγεηαο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ SAR φπσο ην παξαπάλσ. Large Infrastructure Monitoring using DInSAR and PSInSAR (ASAR- LIMoSAR) ΔΤ Π. Ζιίαο. πκκεηέρεη ε εηαηξεία INFOREST. Οξγαληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο: European Space Agency (ESA). πσο παξαπάλσ. «Hazard, seismogenic dynamics, and seismic/aseismic coupling of an active fault system in the western Rift of Corinth, Greece (SISCOR)» πλεξγαδφκελνο απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Π. Ζιίαο. Υξεκαηνδφηεζε French National Research Agency. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ παξνρή λέσλ νπζηαζηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαζψο θαη βειηησκέλσλ κεζνδνινγηψλ, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ, ζπκβάιινληαο ζηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ησλ θαλφλσλ πξφβιεςεο αιιά θαη ησλ ππνθείκελσλ θπζηθψλ κνληέισλ ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΥΔΝΗΟ Climate change impacts on the touristic development of sensitive areas in the Greek territory. Case study: Messinia Integrated Tourism Development Areas. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ΔΑΑ: Β. Γεξαζφπνπινο. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). πλεξγαδφκελνη θνξείο: ΔΑΑ, ΣΔΜΔ Α.Δ. ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Β. Ακνηξίδεο. Υξεκαηνδφηεζε απφ: ΓΓΔΣ, Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 550,000. Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΔΑΑ: 180,000. Έλαξμε Τινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 36 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε ησλ θιηκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ζην κέιινλ ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο. Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ζα είλαη ε εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θιίκαηνο ζηελ πεξηνρή, κε ππνινγηζκφ κηαο ζεηξάο θιηκαηηθψλ θαη άιισλ δεηθηψλ, θαη πξνηάζεηο γηα νκαιή πξνζαξκνγή ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζε έλαλ νξίδνληα νξηζκέλσλ δεθαεηηψλ. National Network for Solar Energy. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ΔΑΑ: -. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. πλεξγαδφκελνη θνξείο: ΔΚΠΑ. ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Β. Ακνηξίδεο. Υξεκαηνδφηεζε απφ: ΓΓΔΣ, Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΔΑΑ: 0. Έλαξμε Τινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 24 κήλεο. 75

76 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ δηαζέζηκνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα κε ηελ παξαγσγή ραξηψλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ιεπηνκεξή ρσξηθή θαη ρξνληθή αλάιπζε θαη ηελ παξνρή πξφγλσζεο ησλ επηπέδσλ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε νξίδνληα κεξηθψλ εκεξψλ. Σν ζχζηεκα απηφ ζα ππνζηεξηρζεί απφ κηα επηθαηξνπνηεκέλε θιηκαηνινγηθή κειέηε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα κία πεξίνδν πεξίπνπ 10 εηψλ ζηε δεθαεηία ηνπ Σα πξντφληα ζα παξνπζηάδνληαη ζην δηαδίθηπν ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε ηζηνζειίδεο νη νπνίεο πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ελψ νη κεηξήζεηο ζα θαηαηίζεληαη ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ. ACTRIS Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ΔΑΑ: Β. Ακνηξίδεο, Β. Γεξαζφπνπινο. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: Institute of Methodologies for Environmental Analysis (ΗΜΑΑ - Ηηαιία). πλεξγαδφκελνη θνξείο: (βι. ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ: Β. Ακνηξίδεο, Δ. Μαξίλνπ, Α. Σζέθεξε. Υξεκαηνδφηεζε απφ: Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ 7th Framework Programme under "Research Infrastructures for Atmospheric Research". πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 7ME. Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ: Καιχπηνληαη ηα έμνδα βαζκνλφκεζεο ηνπ ΑΣ. Έλαξμε Τινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 60 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε νκνγελνπνίεζε ησλ επίγεησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα. «SWINCOM Secure Wireless Non-Linear Communications at the Physical Layer» πληνληζηήο: Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ΘΑΛΖ. Έλαξμε έξγνπ: Γηάξθεηα: 36 κήλεο. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: πλεξγαδφκελνο απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Α. Ρνληνγηάλλεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε, αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ γηα αζθαιή κεηάδνζε ζε κε-γξακκηθέο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο. «EMPHATIC Enhanced Multicarrier Techniques for Professional Ad-Hoc and Cell Based Communications» πληνληζηήο: Centre Tecnoligic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ FP7. Έλαξμε έξγνπ: Γηάξθεηα: 36 κήλεο. πλεξγαδφκελνο απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Α. Ρνληνγηάλλεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε θαη αλάπηπμε ηερληθψλ δηακφξθσζεο θαη κεηάδνζεο κε πνιιαπιέο θέξνπζεο γηα θπςεισηά ζπζηήκαηα δηθηχσλ επηθνηλσληψλ θαη ζπζηήκαηα δηθηχσλ ad-hoc. «URBAN MONITOR Automatic Detection and Modelling of 2D and 3D Changes in the Urban Environment from Multi-Modal, Multi-Temporal Remote Sensing Data» πληνληζηήο: Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν. Φνξέαο Υξεκαηνδφηεζεο: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ΘΑΛΖ. Έλαξμε έξγνπ: Γηάξθεηα: 36 κήλεο. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: πλεξγαδφκελνο απφ ην ΗΑΑΓΔΣ: Κ. Κνπηξνύκπαο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε θαη αλάπηπμε κεζφδσλ απηφκαηεο αλίρλεπζεο θαη κνληεινπνίεζεο αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε αζηηθφ 76

77 πεξηβάιινλ απφ multi-modal θαη multi-temporal δεδνκέλα ηειεπηζθφπεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο, κεηαμχ άιισλ, ηερληθέο φπσο δηαθξηηή βειηηζηνπνίεζε, κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε θαη γεσκεηξηθή κνληεινπνίεζε. Πξόγξακκα ESA/Prodex ( ) ExSciGaia πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ΔΟΓ (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο είλαη ε Γξ Μ. Κνληηδά, Παλεπηζηήκην Αζελψλ) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε βηβιηνζεθψλ θαζκάησλ γαιαμηψλ θαη ζπζηήκαηνο, «εθπαηδεπκέλνπ» λα ηαμηλνκεί θαη παξακεηξνπνηεί ηα θάζκαηα πνπ ζα παξαηεξνχληαη απφ ηελ απνζηνιή Gaia. Σν ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρεη κε ηνπο Α. Γαπέξγνια θαη Η. Μπέιια-Βειίδε (ππεχζπλνο ελφο απφ ηα ηέζζεξα παθέηα εξγαζίαο). «Διιεληθφ εζληθό δίθηπν έξεπλαο δηαζηεκηθνύ θαηξνύ». Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Λ. Βιάρνο (Σκήκα Φπζηθήο ΑΠΘ). πλεξγαδφκελνη Φνξείο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεο/λίθεο, Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Αθαδεκία Αζελψλ. ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζπκκεηέρνπλ νη: Α. Αλαζηαζηάδεο, Η. Α. Γαγθιήο, Γ. Μπαιάζεο. Υξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ- Πξφγξακκα Θαιήο. Πξνυπνινγηζκφο: Έλαξμε πινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 45 κήλεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ δηθηχνπ κειέηεο θαη έξεπλαο ηνπ δηαζηεκηθνχ θαηξνχ. «LAVMO - Αλάπηπμε Μνληέινπ Δπηθηλδπλόηεηαο Καηνιηζζήζεσλ κε ρξήζε κεζόδσλ Σειεπηζθόπηζεο θαη πκβνινκεηξίαο». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Ο. πθηώηε. πληνληζηήο ηνπ έξγνπ: Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθήο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλ/κην Παηξψλ. Άιινη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο: Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο, Σκήκα Γεσινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Υξεκαηνδφηεζε: ΔΠΑ , Πξνγξάκκαηα ΘΑΛΖ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». ηελ νκάδα ηνπ ΔΑΑ ζπκκεηέρνπλ: Π. Ζιίαο, Γ. Παξψλεο γηα ην ΗΑΑΓΔΣ θαη Γ. Γξαθάηνο, Ν. Μειήο θαη Κ. Υνπζηαλίηεο (Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην). πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΔΑΑ: Έλαξμε πινπνίεζεο: Υξνληθή δηάξθεηα: 36 κήλεο. ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία Μνληέινπ Πξφβιεςεο ηεο Δπηθηλδπλφηεηαο νξηαθά ζηαζεξψλ θπζηθψλ θιηηχσλ θαη πξαλψλ, δειαδή πξηλ εθδεισζνχλ ζε απηά θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ ηειεπηζθφπηζεο. Σν κνληέιν ζα απνδίδεη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε εθηίκεζε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαηνιίζζεζεο, ζε ζρέζε κε ηα κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελα πνιχπινθα θαη «ζεσξεηηθά» κνληέια, θαη ζα είλαη ρξεζηηθφ απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη ηδησηηθέο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ. Luminous Infrared Sources in Nearby (Dwarf) Irregular Galaxies: Identifying the Missing Links in Massive Star Evolution, Απνλνκή ρξφλνπ (Δπηζηεκνληθή πλππεχζπλε: Α. Μπνλάλνπ, 11 ψξεο, P90, κε ην FORS2/VLT), ζην ηειεζθφπην 8.2κ VLT ζην Paranal Observatory ηεο Υηιήο. Fundamental Parameters of Newly Discovered Massive Eclipsing Binaries in the Danks 1 & 2 Clusters, Απνλνκή ρξφλνπ (Eπηζηεκνληθή Τπεχζπλνο: Α. Μπνλάλνπ, 15 ψξεο, P90, κε ην ISAAC/VLT), ηίηινο ζην ηειεζθφπην 8.2κ VLT ζην Paranal Observatory ηεο Υηιήο. 77

78 6. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ & ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Γεκνζηεύζεηο Πξσηόηππεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο (referees), πνπ δεκνζηεύηεθαλ κέζα ζην 2012 (ύλνιν: 56 εξγαζίεο) The nature of the unresolved extragalactic cosmic soft X-ray background, Cappelluti, N., Η. Georgantopoulos, et al. 2012, MNRAS, 427, 651 Constraining the fraction of Compton-thick AGN in the Universe by modelling the diffuse X-ray background spectrum, A. Akylas, I. Georgantopoulos et al. 2012, A&A, 546, 98 The XMM deep survey in the CDF-S. II. A 9-20 kev selection of heavily obscured active galaxies at z > 1.7, A. Iwasawa, I. Georgantopoulos et al., 2012, A&A, 2012, 546, 84 GOODS-Herschel: ultra-deep XMM-Newton observations reveal AGN/starformation connection, M. Rovilos, I. Georgantopoulos, et al. 2012, A&A, 546, 58 X-ray properties of radio-selected star forming galaxies in the Chandra- COSMOS survey, P. Ranalli, I. Georgantopoulos, et al. 2012, A&A, 542, 16 Determining the Hubble constant using giant extragalactic H II regions and H II galaxies, R. Chávez, E. Terlevich, R. Terlevich, M. Plionis, F. Bresolin, S. Basilakos, J. Melnick, 2012, MNRAS, 425,56. Dynamics and constraints of the dissipative Liouville cosmology, S. Basilakos, N.E. Mavromatos, V.A. Mitsou, M. Plionis, 2012, APh, 36,7. Testing general relativity using the evolution of linear bias, S. Basilakos, J. B. Dent, S. Dutta, L. Perivolaropoulos, M. Plionis, 2012, PhRvD, B. A consistent comparison of bias models using observational data, A. Papageorgiou, M. Plionis, S. Basilakos, C. Ragone-Figueroa, 2012, MNRAS, 422, 106 Angular correlation functions of X-ray point-like sources in the full exposure XMM-LSS field, A. Elyiv, N. Clerc, M. Plionis, J. Surdej, M. Pierre, S. Basilakos, L. Chiappetti, P. Gandhi, E. Gosset, O. Melnyk, F. Pacaud, 2012, A&A, 537, 131. Unresolved Galaxy Classifier for ESA/Gaia Mission: Support Vector Machines Approach ; I. Bellas-Velidis, M. Kontizas, A. Dapergolas, E. Livanou, E. Kontizas, A. Karampelas, 2012, Bulgarian Astronomical Journal, Volume 18, No 2, pp.3-16 Optimization of synthetic galaxy spectra. Application to ESA s Gaia mission ; A. Karampelas, M. Kontizas, B. Rocca-Volmerange, I. Bellas-Velidis, E. Kontizas, E. Livanou, P. Tsalmantza, A. Dapergolas, 2012, A&A, Vol. 538, A38 A semi-empirical library of galaxy spectra for Gaia classification based on SDSS data and PEGASE models ; P. Tsalmantza, A. Karampelas, M. Kontizas, C.A.L. Bailer-Jones, B. Rocca-Volmerange, E. Livanou, I. Bellas-Velidis, E. Kontizas, A. Vallenari, 2012, A&A, Vol. 537, A42 "Cool and warm dust emission from M33 (HerM33es)", E. M. Xilouris F. S. Tabatabaei, M. Boquien, C.Kramer, C. Buchbender, F. Bertoldi, S. Anderl, J. Braine, S. Verley, M. Relano, G. Quintana-Lacaci, S. Akras, R. Beck, D. Calzetti, F. Combes, M. Gonzalez, P. Gratier, C. Henkel, F. Israel, B. Koribalski, S. Lord, B. Mookerjea, E. Rosolowsky, G. Stacey, R. P. J. Tilanus, F. van der Tak and P. van der Werf, 2012, A&A, 543, 74 78

79 "The Molecular Gas in Luminous Infrared Galaxies. II. Extreme Physical Conditions and Their Effects on the X co Factor", P. Papadopoulos, P.van der Werf, E.M. Xilouris, Isaak K., Gao Y., 2012, ApJ, 751, 10 "Herschel/SPIRE observations of the dusty disk of NGC 4244", Holwerda B. W., Bianchi S., Böker T., Radburn-Smith D., de Jong R. S., Baes M., van der Kruit P. C., E. M. Xilouris, Gordon K. D., Dalcanton J. J., 2012, A&A, 541, 5 "The Herschel Reference Survey: Dust in Early-type Galaxies and across the Hubble Sequence", M. W. L. Smith, H. L Gomez, S. A. Eales, L. Ciesla, A. Boselli, L. Cortese, G. J. Bendo, M.Baes, S.Bianchi, M. Clemens, Clements D. L., Cooray A. R., Davies J. I., de Looze I., di Serego Alighieri S., Fritz J., Gavazzi G., Gear W. K., Madden S., Mentuch E., Panuzzo P., Pohlen M., Spinoglio L., Verstappen J., Vlahakis C., Wilson C. D., E.M. Xilouris, 2012, ApJ, 748, 123 "Dust and gas power spectrum in M 33 (HERM33ES)", F. Combes, M. Boquien, C. Kramer, E.M. Xilouris, F. Bertoldi, J. Braine, C. Buchbender, D. Calzetti, P. Gratier, F. Israel, B. Koribalski, S. Lord, G. Quintana-Lacaci, M. Relaño, M. Röllig, G. Stacey, F. S. Tabatabaei, R. P. J. Tilanus, F. van der Tak, P. van der Werf and S. Verley, 2012, A&A, 539, 67 "In-orbit performance of Herschel-HIFI", P.R. Roelfsema, F.P. Helmich, D. Teyssier, V. Ossenkopf, Morris P., Olberg M., Shipman R.; Risacher C., Akyilmaz M., Assendorp R., I. M. Avruch, D. Beintema, N. Biver, A. Boogert, C. Borys, J. Braine, M. Caris, E. Caux, J. Cernicharo, O. Coeur-Joly, C. Comito, G. de Lange, B. Delforge, P. Dieleman, L. Dubbeldam, Th. de Graauw, K. Edwards, M. Fich, F. Flederus, C. Gal, A. di Giorgio, F. Herpin, D. R. Higgins, A. Hoac, R. Huisman, C. Jarchow, W. Jellema, A. de Jonge, D. Kester, T. Klein, J. Kooi, C. Kramer, W. Laauwen, B. Larsson, C. Leinz, S. Lord, A. Lorenzani, W. Luinge, A. Marston, J. Martín-Pintado, C. McCoey, M. Melchior, M. Michalska, R. Moreno, H. Müller, W. Nowosielski, Y. Okada, P. Orleański, T. G. Phillips, J. Pearson, D. Raboi, L. Ravera, J. Rector, M. Renge, H. Sagawa, W. Salomons, E. Sánchez-Suárez, R. Schieder, F. Schlöder, F. Schmülling, M. Soldati, J. Stutzki, B. Thomas, A. G. G. M. Tielens, C. Vastel, K. Wildeman, Q. Xie, M. Xilouris, C. Wafelbakker, N. Whyborn, P. Zaal, T. Bell, P. Bjerkeli, E. de Beck, T. Cavalié, N. R. Crockett, P. Hily-Blant, M. Kama, T. Kaminski, B. Leflóch, R. Lombaert, M. De Luca, Z. Makai, M. Marseille, Z. Nagy, S. Pacheco, M. H. D. van der Wiel, S. Wang and U. Yıldız, 2012, A&A, 537, 17 "The molecular gas in Luminous Infrared Galaxies I: CO lines, extreme physical conditions, and their drivers", P. Papadopoulos, P. van der Werf, E. M. Xilouris, K. Isaak, Y. Gao, S. Muehle, 2012, MNRAS, 426, 2601 Use of Incident and Reflected Solar Particle Beams to Trace the Topology of Magnetic Clouds, L. C. Tan, O. E. Malandraki, D. V. Reames, C. K. Ng, L. Wang, and G. Dorrian, 2012, Astrophysical Journal, 750, 146/2. Initial Fe/O enhancements in large, gradual, Solar Energetic Particles events: Observations from Wind and Ulysses, A. J. Tylka, O. E. Malandraki, G. Dorrian, Y.-K. Ko, R. G. Marsden, C. K. Ng, C. Tranquille, 2012, Solar Physics, in press, online, DOI: /s z. Sun-Earth Connection of energetic particles, K.-L. Klein, S. Masson, R. Miteva, S. Samwel, O. Malandraki, G, Trottet, 2012, The European Astronomical Society (EAS) Publications Series, 55, 321. Solar energetic particle events in the 23rd solar cycle: interplanetary magnetic field configuration and statistical relationship with flares and CMEs,R. Miteva, K.-L. Klein, O. Malandraki, G. Dorrian,2012, Solar Physics, in press, online, DOI: /s

80 Scientific analysis within SEPServer - new perspectives in Solar Energetic particle research: the case study of 13 July 2005, O. E. Malandraki, N. Agueda, A. Papaioannou, K.-L. Klein, E. Valtonen, B. Heber, W. Dröge, H. Aurass, A. Nindos, N. Vilmer, B. Sanahuja, A. Kouloumvakos, S. Braune, P. Preka-Papadema, K. Tziotziou, C. Hamadache, J. Kiener, V. Tatischeff, E. Riihonen, Y. Kartavykh, R. Rodriguez-Gasén, R. Vainio, 2012, Solar Physics, 281/1, Discovery of the benchmark metal-poor T8 dwarf BD B, D.J. Pinfield, B. Burningham, N. Lodieu, S.K. Leggett, C.G. Tinney, L. van Spaandonk, F.Marocco, R. Smart, J.Gomes, L. Smith, P.W. Lucas, A.C. Day-Jones, D.N. Murray, A.C. Katsiyannis, S. Catalan, C. Cardoso, J.R.A. Clarke, S. Folkes, M.C. Galvez- Ortiz, D. Homeier, J.S. Jenkins, H.R.A. Jones, Z.H. Zang Z.H.; 2012, MNRAS, 422, 3, The expansion proper motions of the extraordinary giant lobes of the planetary nebula KjPn 8 revisited, P. Boumis P., J. Meaburn, 2012, MNRAS, (in press). A multiwavelength study of supernova remnants in six nearby galaxies - II. New optically selected supernova remnants, I. Leonidaki, P.Boumis, A. Zezas, 2012, MNRAS, (in press). Discovery of Optical candidate supernova remnants in Sagittarius, J. Alikakos, P. Boumis, P.E. Christopoulou, C. Goudis, 2012, A&A, 544, 140. Optical properties and vertical extension of aged ash layers over the Eastern Mediterranean as observed by Raman lidars during the Eyjafjallajökull eruption in May 2010, A. Papayannis, R. E. Mamouri, V. Amiridis, E. Giannakaki, I. Veselovskii, M. Korenskiy, P. Kokkalis, G. Tsaknakis, D. Balis, N. I. Kristiansen, A. Stohl, M. Korenskiy, K. Allakhverdiev, M. F. Huseyinoglu, and T. Baykara, 2012, Atmospheric Environment, 48, 56-65, doi: /j.atmosenv Impact of the 2009 Attica wild fires on the air quality in urban Athens, V. Amiridis, C. Zerefos, S. Kazadzis, E. Gerasopoulos, K. Eleftheratos, M. Vrekoussis, A. Stohl, R.E. Mamouri, P. Kokkalis, A. Papayannis, K. Eleftheriadis, E. Diapouli, I. Keramitsoglou, C. Kontoes, V. Kotroni, K. Lagouvardos, E. Marinou, E. Giannakaki, E. Kostopoulou, C. Giannakopoulos, A. Richter, J.P. Burrows and N. Mihalopoulos, Atmospheric Environment, 46, , doi: /j.atmosenv Ground-, satellite- and simulation-based analysis of a strong dust event over Abastumani, Georgia, during May 2009, Kokkalis, P., R.E. Mamouri, M. Todua, G.G. Didebulidze, A. Papayannis, V. Amiridis, S. Basart, C. Perez, J.M. Baldasano, 2012, International Journal of Remote Sensing, 33:16, , doi: / Optical-microphysical properties of Saharan dust aerosols and composition relationship using a multi-wavelength Raman lidar, in situ sensors and modelling: a case study analysis, A. Papayannis, R. E. Mamouri, V. Amiridis, E. Remoundaki, G. Tsaknakis, P. Kokkalis, I. Veselovskii, A. Kolgotin, A. Nenes, and C. Fountoukis, 2012, Atmospheric Chemistry and Physics, 12, , doi: /acp Multi-wavelength Raman lidar, sun photometric and aircraft measurements in combination with inversion models for the estimation of the aerosol optical and physico-chemical properties over Athens, Greece, R. E. Mamouri, A. Papayannis, V. Amiridis, D. Müller, P. Kokkalis, S. Rapsomanikis, E.T. Karageorgos, G. Tsaknakis, A. Nenes, S. Kazadzis, and E. Remoundaki, 2012, Atmospheric Measurement Techniques, 5, , doi: /amt

81 On the variation of aerosol properties over Finland based on the optical columnar measurements, V. Aaltonen, E. Rodriguez, S. Kazadzis, A. Arola, V. Amiridis, H. Lihavainen, G. de Leeuw, 2012, Atmospheric Research, 116, Evaluation of satellite-derived products for the characterization of the urban thermal environment, I. Keramitsoglou, I.A. Daglis, V. Amiridis, N. Chrysoulakis, G. Ceriola, P. Manunta, B. Maiheu, K. De Ridder, D. Lauwaet, M. Paganini,2012, Journal of Applied Remote Sensing, 6 (1), , doi: /1.jrs A Novel Hierarchical Bayesian Approach for Sparse Semi-Supervised Hyperspectral Unmixing, K.E. Themelis, A.A. Rontogiannis, K.D. Koutroumbas, 2012, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 60, no. 2, pp Adaptive BLAST-Type Decision Feedback Equalizers for DS-CDMA Systems, C. Rizogiannis, E. Kofidis, A.A. Rontogiannis, Theodoridis S., 2012, Signal Processing, Elsevier, vol. 92, issue 4, pp On the Unmixing of MeX/OMEGA Hyperspectral Data, K.E. Themelis, Schmidt F., O. Sykioti, A.A. Rontogiannis, K. Koutroumbas, I. Daglis I., 2012, Planetary and Space Science, Elsevier, vol. 68, issue 1, pp Upgrades to the topside sounders model assisted by Digisonde (TaD) and its validation at the topside ionosphere, A. Belehaki, I.Tsagouri, I.Kutiev, P. Marinov and S. Fidanova J. 2012, J. Space Weather Space Clim. 2 A20 DOI: Adjustments of the TaD electron density reconstruction model with GNSS- TEC parameters for operational application purposes, Kutiev Ivan, Pencho Marinov, Stefka Fidanova, A. Belehaki, I. Tsagouri, 2012, J. Space Weather Space Clim. 2 A21, DOI: Retrieval of thermospheric parameters from routine ionospheric observations: assessment of method s performance at mid-latitudes daytime hours, Mikhailov A.V., A. Belehaki, L. Perrone, B. Zolesi, and I. Tsagouri, J. Space Weather Space Clim. 2 A03, DOI: /swsc/ Evaluation of satellite-derived products for the characterization of the urban thermal environment, I. Keramitsoglou, I.A. Daglis, V. Amiridis, N. Chrysoulakis, G. Ceriola, P. Manunta, B. Maiheu, K. De Ridder, D. Lauwaet, and M. Paganini, 2012, Journal of Applied Remote Sensing, Special Issue: Advances in Remote Sensing for Monitoring Global Environmental Changes, 6, Land Use/Cover Mapping With Emphasis to Burnt Area Delineation Using Co-Orbital ALI and Landsat TM Imagery, G.P. Petropoulos, C. Kontoes, I. Keramitsoglou, 2012, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 18, , Elsevier. Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities: The MASSIVE Project, C. Kontoes, T. Herekakis, E. Ieronymidi, I. Keramitsoglou, A.Fokaefs, G.A. Papadopoulos, S. Paralikidis, D. Aifantopoulou, A.M. Deflorio, D. Iasillo and C.T. Kiranoudis, 2012, Journal of Earth Science and Engineering, Vol. 2, No 8, Mapping inflation at Santorini volcano, Greece, using GPS and InSAR, I. Papoutsis, X. Papanikolaou, M. Floyd, K. H. Ji, C. Kontoes, D., Paradissis, R. Reilinger, and V. Zacharis, 2012, Geophys. Res. Lett.,doi: /2012GL054137, (in press). Halloween superstorm: multipoint observations from CHAMP, Cluster and Geotail missions K.: ULF wave activity during the 2003, G. Balasis, I. A. Daglis, E. 81

82 Zesta, C. Papadimitriou, M. Georgiou, R. Haagmans, and K. Tsinganos, Ann. Geophys., 30, , doi: /angeo , Piecewise Linear Curve Approximation using Graph Theory and Geometrical Concepts, K. Koutroumbas, 2012, IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 21, No. 9, pp "3D displacement maps of the 2009 L Aquila earthquake (Italy) by applying the SISTEM method to GPS and DInSAR data", Guglielmino F., Anzidei M., Briole P., Elias P., Puglisi G., 2012, Terra Nova, 00, pp.1-7, 2012, DOI: /ter Editorial of Special Issue: Tsallis Entropy, A. Anastasiadis, 2012, Entropy, 14, , doi: /e Alfvén: magnetosphere ionosphere connection explorers, Berthomier, M., A.N. Fazakerley, C. Forsyth, R. Pottelette, O. Alexandrova, A. Anastasiadis, A. Aruliah, P.-L. Blelly, C. Briand, R. Bruno, P. Canu, B. Cecconi, T. Chust, I. Daglis, J. Davies, M. Dunlop, D. Fontaine, V. Génot, B. Gustavsson, G. Haerendel, M. Hamrin, M. Hapgood, S. Hess, D. Kataria, K. Kauristie, S. Kemble, Y. Khotyaintsev, H. Koskinen, L. Lamy, B. Lanchester, P. Louarn, E. Lucek, R. Lundin, M. Maksimovic, J. Manninen, A. Marchaudon, O. Marghitu, G. Marklund, S. Milan, J. Moen, F. Mottez, H. Nilsson, N. Ostgaard, C. J. Owen, M. Parrot, A. Pedersen, C. Perry, J.-L. Pinçon, F. Pitout, T. Pulkkinen, I. J. Rae, L. Rezeau, A. Roux, I. Sandahl, I. Sandberg, E. Turunen, J. Vogt, A. Walsh, C. E. J. Watt, J. A. Wild, M. Yamauchi, P. Zarka, and I. Zouganelis, 2012, Experimental Astronomy, 33, pp , doi: /s Unfolding and validation of SREM fluxes, I. Sandberg, I.A. Daglis, A. Anastasiadis, P. Bühler, P. Nieminen, and H. Evans, 2012, IEEE Trans. Nucl. Sci., 59, pp , doi: /TNS Fundamental parameters of four massive eclipsing binaries in Westerlund 1, E. Koumpia, A.Z. Bonanos, 2012, A&A, 549, 30 TW Hya: Spectral Variability, X-Rays, and Accretion Diagnostics, A. K. Dupree, N.S. Brickhouse, S.R. Cranmer, G.J. M. Luna, E.E. Schneider, M.S. Bessell, A. Z. Bonanos, L.A. Crause, W.A.Lawson, S.V. Mallik, S. C. Schuler, 2012, ApJ, 750, 73 Solar fine-scale structures: I. Spicules and other small-scale, jet-like events at the chromospheric level: Observations and physical parameters (Review Paper), G. Tsiropoula, K. Tziotziou, I. Kontogiannis, M. Madjarska, J.G. Doyle and Y. Suematsu Y., 2012, Space Sci. Rev. 169, 181. Πξσηόηππεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε κνλνγξαθίεο κε θξηηέο (referees), πνπ δεκνζηεύηεθαλ κέζα ζην 2012 Space mission characteristics and requirements to be addressed by space-data router enhancement of space-data exploitation I. A. Daglis, O. Sykioti, A. Anastasiadis, G. Balasis, I. Keramitsoglou, D. Paronis, A. Rontogiannis, and S. Diamantopoulos, 2012, in: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Y. Koucheryavy et al. (Eds.), 7277 LNCS, , Springer- Verlag, Berlin Heidelberg,

83 Δξγαζίεο ζε εθδόζεηο δηεζλώλ ζπλεδξίσλ ή ζπκπνζίσλ πνπ δεκνζηεύηεθαλ ην 2012 (ύλνιν: 55 εξγαζίεο) Indication of Mass Segregation in LMC Star Clusters ; G. Nikolov, M. Kontizas, A. Dapergolas, M. Belcheva, V.Golev, I. Bellas-Velidis, 2012, JENAM Mini Symposium, 9-10 September 2010, Lisbon, Portugal, Star Clusters in the Era of Large Surveys; Astrophysics and Space Science Proceedings, ISBN Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Volume 45, 2012, p.227 A Complete Census of Dusty Evolved Stars in Local Group Dwarf Galaxies with Spitzer: Description and First Results, L. Martha, P. Barmby, A.Z. Bonanos, et al. 2012, American Astronomical Society Meeting, Volume 219, Intermediate-Luminosity Red Transients, H.E. Bond, R.M. Humphreys, L.R. Bedin, A. Z. Bonanos, K. Davidson, B. Monard, J. Prieto, F. Walter,. 2012, American Astronomical Society Meeting, Volume 219, Fundamental parameters of four massive eclipsing binaries in Westerlund 1, E. Koumpia, A.Z. Bonanos, 2012, 10th Hellenic Astronomical Conference, Proceedings of the conference held at Ioannina, Greece, 5-8 September Edited by Iossif Papadakis and Anastasios Anastasiadis, pp Techniques for Observing Binaries in Other Galaxies A.Z. Bonanos, 2012, From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Proceedings of the International Astronomical Union. Edited by M. T. Richards and I. Hubeny, IAU Symposium, Volume 282, p Fundamental parameters of four massive eclipsing binaries in Westerlund 1, E. Koumpia, A.Z.Bonanos, 2012, From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Proceedings of the International Astronomical Union. Edited by M. T. Richards and I. Hubeny, IAU Symposium, Volume 282, p Variability of Young Massive Stars in the Arches Cluster, K. Markakis, A. Z. Bonanos, G. Pietrzynski, L. Macri, K.Z. Stanek, 2012, From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Proceedings of the International Astronomical Union. Edited by M. T. Richards and I. Hubeny, IAU Symposium, Volume 282, p Deep X-ray spectroscopy of high-z obscured AGN in the Chandra Deep Field South, I. Georgantopoulos, 39th COSPAR Scientific Assembly. Held July 2012, in Mysore, India. Abstract E , p.357 "Dust in Cluster Dwarf Elliptical Galaxies", Dwarf Galaxies: Keys to Galaxy Formation and Evolution, I. De Looze, M. Baes, J. Fritz, J. Verstappen, G.J. Bendo, S. Bianchi, D.J. Bomans, A. Boselli, M. Clemens, E. Corbelli, E.M. Xilouris, et al.,, Astrophysics and Space Science Proceedings, ISBN Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2012, p. 163 "Dust Content of Virgo Star-Forming Dwarf Galaxies", Dwarf Galaxies: Keys to Galaxy Formation and Evolution, M. Grossi, L.K. Hunt, S. Madden, C. Vlahakis, D.J. Bomans, M. Baes, G.J. Bendo, S. Bianchi, A. Boselli, M. Clemens, E.M. Xilouris, et al.,, Astrophysics and Space Science Proceedings, ISBN Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, p. 289 "Spectral Energy Distributions of a set of H ii regions in M33 (HerM33es)", M. Relaño, S. Verley, I. Pérez, C. Kramer, E.M. Xilouris, M. Boquien, J. Braine, D. Calzetti, C. Henkel, The Spectral Energy Distribution of Galaxies, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 284, p "Variation in the dust spectral index across M33", F.S. Tabatabaei, J. Braine, C. Kramer, E.M. Xilouris M., M. Boquien, S. Verley, E. Schinnerer, D. Calzetti, et 83

84 al., The Spectral Energy Distribution of Galaxies, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 284, p "New HErschel Multi-wavelength Extragalactic Survey of Edge-on Spirals (NHEMESES)", B. W.Holwerda, S.Bianchi, M.Baes, R. S.de Jong, J. J. Dalcanton, D. Radburn-Smith, K.Gordon, E.M. Xilouris, The Spectral Energy Distribution of Galaxies, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 284, p Deep optical observations and study of the VRO supernova remnant, P. Boumis, I. Alikakos, F. Mavromatakis, 2012, in Proc. of the 10th Hellenic Astronomical Conference, held in Ioannina, p.27. Revealing new optically-emitting extragalactic Supernova Remnants, I. Leonidaki, P.Boumis, A.Zezas, 2012, in Proc. of the 10th Hellenic Astronomical Conference, held in Ioannina, p.18. First Images from the Aristarchos Telescope, C. Goudis, P. Boumis, E.M. Xilouris, A. Katsiyannis, P. Hantzios, J. Alikakos, D. Abartzi, A. Maroussis, 2012, in Proc. of the 10th Hellenic Astronomical Conference, held in Ioannina, p.28. Forecasting the Space Weather Impact: the COMESEP Project, N. B. Crosby, A. Veronig, E. Robbrecht, B. Vrsnak, S. Vennerstrom, O. Malandraki, S. Dalla, L. Rodriguez, N. Srivastava, M. Hesse, D. Odstrcil, on behalf of the COMESEP Consortium, SPACE WEATHER: THE SPACE RADIATION ENVIRONMENT: 11th Annual International Astrophysics Conference, 2012, AIP Conference Proceedings, 1500, Data Services and Analysis Tools for Solar Energetic Particle Events and Related Electromagnetic Emissions (SEPServer), R. Vainio, A. Afanasiev, S. Maisala, T. Oittinen, B. Heber, A. Kopp, R. Scherer, K.-L. Klein, N. Vilmer,C. Hamadache, J. Kiener, R. Rodriguez-Gasén, V. Tatischeff, B. Sanahuja, N. Agueda, E. Valtonen, O. Raukunen, E. Riihonen, I. G. Usoskin, A. Mishev, F. Spanier, U. Ganse, Y. Kartavykh, P. Kilian, W. Dröge, O. Malandraki, A. Papaiannou, K. Tziotziou, A. Nindos, A. Kouloumvakos, H. Aurass, S. Braune, and D. Heynderickx: chapter in book: Let s Embrace Space, vol.2, 2012, European Commission DG Enterprise Editor, pages th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Sciences, COMECAP 2012, Athens, Greece, June 2012 Air pollution in Eastern Mediterranean: nested-grid GEOS-CHEM model results and airborne observations, A.P. Protonotariou, M. Tombrou, E. Bossioli, N. Michalopoulos, G. Biskos, J. Kalogiros, G. Kouvarakis, V. Amiridis Vertical separation of aerosol types using of CALIPSO level-2 products, E.Giannakaki, D.Balis, V. Amiridis Forest fire aerosols: Vertically resolved optical and microphysical properties and mass concentration from lidar observations, D. Balis, E. Giannakaki, V. Amiridis, R.E. Mamouri, P. Kokkalis, G. Tsaknakis, A. Papayannis. Ground-based aerosol optical depth inter-comparison campaigns at EUSAAR sites in Athens, Greece, S. Nyeki, C.H. Halios, K. Eleftheriadis, V. Amiridis, J. Gröbner, C. Wehrli The effect of aerosol absorption in solar UV radiation, S. Kazadzis, V. Amiridis, N. Kouremeti 26th International Laser Radar Conference, Porto Heli, Greece, June 2012 ARIADNE: The Greek Lidar Network, Papayannis, A., D. Balis, P. Kokkalis, R.E. Mamouri, G. Tsaknakis, E. Giannakaki, N. Siomos, and V. Amiridis. 84

85 The effect of the aerosol vertical distribution on the solar radiation profiles, Kazadzis, S., N. Kouremeti, E. Giannakaki, V. Amiridis, R.E. Mamouri, D. Balis, A. Papayannis. Optical properties of anthropogenic aerosols over Thessaloniki, Greece during SCOUT-O3 campaign, Giannakaki, E., D. Balis, V. Amiridis Fresh smoke aerosol layers observations by a multi-wavelength Raman lidar over Athens, during Hellenic wild fires, Mamouri, R.E., A. Papayannis, D. Müller, G. Tsaknakis, P. Kokkalis, and V. Amiridis. Synergetic infrastructure for trace gas and aerosol measurements and characterization at the National Technical University of Athens and the National Observatory of Athens, Greece, Papayannis, A., P. Kokkalis, R.E. Mamouri, V. Amiridis, E. Remoundaki, G. Tsaknakis, S. Kazadzis, A. Tsekeri, E. Marinou Evaluation of fine mode lidar concentration retrievals using airborne in-situ measurements, Kokkalis, P., A. Papayannis, V. Amiridis, R.E. Mamouri, A. Chaikovsky, O. Dubovik, A. Tsekeri. Evaluation of dust modelling using a synergetic algorithm of lidar and sunphotometer data, Tsekeri, A., V. Amiridis, P. Kokkalis, R.E. Mamouri, A. Papayannis, S. Basart, A. Chaikovsky, O. Dubovik, J.M. Baldasano. The EOLE lidar system of the National Technical University of Athens, Kokkalis, P., A. Papayannis, R.E. Mamouri, G. Tsaknakis, V. Amiridis. Validation of CALIPSO nighttime aerosol products using airborne lidar and in-situ observations, V. Amiridis, A.Tsekeri, F. Marenco, E. Marinou, E. Giannakaki, D. Balis, A. Nenes, J. Allan, A. Bacak, H. Coe. Comparison of averaged extinction profiles from CALIPSO and BSC- DREAM8b dust model over Greece, E. Marinou, V. Amiridis, A. Tsekeri, S. Basart, J.M. Baldasano, S. Kazadzis, A. Papayannis. International Radiation Symposium, Berlin, Germany, 6-10 August 2012 Columnar aerosol absorption retrieval and effects on solar UV radiation, S. Kazadzis, V. Amiridis, N. Kouremeti, E. Gerasopoulos, and D. Kopania. European Aerosol Conference (EAC), Granada, Spain, 2-7 September 2012, Optical properties and radiative impact of intense dust outflows in the Mediterranean basin, based on a synergistic use of satellite, ground-based measurements and modeling, Gkikas, A., N. Hatzianastassiou, S. Kazadzis, V. Amiridis, S. Basart, E. Marinou, M. Taylor, J.M. Baldasano., Calculation of aerosol microphysical properties by neural network inversion of ground-based AERONET data, Taylor, M., S. Kazantzis, A. Tsekeri, A. Gkikas and V. Amiridis A case study of a strong aerosol load over Heraclion Crete (Greece), detected with ground-based lidar and in situ airborne measurements, P. Kokkalis, G. Tzeremes, A. Papayannis, V. Amiridis, E. Armandillo. Aerosol variability over Lemesos, Cyprus: Use of ground based data, satellite observations and model simulations, Mamouri, R.E, S. Kleanthous, S. Basart, V. Amiridis, A. Nisantzi, D. Hadjimitsis, A. Agapiou and J.M. Baldasano. 9th International Symposium for Tropospheric Profiling, L Aquila, Italy, 3-7 September 2012 A. Papayannis, P. Kokkalis, R. Mamouri, G. Tsaknakis, E. Giannakaki, V. Amiridis and S. Kazadzis, Profiling of aerosols and water vapor over Athens using synergy of Raman lidar, radiosounding, sun photometry and CALIPSO LIDAR 85

86 A Fast Algorithm for the Bayesian Adaptive Lasso, A.A. Rontogiannis, K.D. Koutroumbas, K.E. Themelis, 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Bucharest, Aug. 2012, Study of spicules observed in the Ca II H and Ha line with Hinode/SOT. I. Kontogiannis, G. Tsiropoula, K. Tziotziou, 2012, Proceedings of the 10th Hellenic Astronomical Conference. Multi-wavelength observations of oscillatory phenomena in a solar network region and their relation to the magnetic field, I. Kontogiannis, G. Tsiropoula, K. Tziotziou, 2012, Proceedings of the 10th Hellenic Astronomical Conference. Inferring magnetic energy and helicity budgets from single vector magnetograms, K. Tziotziou, M. Georgoulis, N.E. Raouafi, G. Tsiropoula, 2012, On-line Proceedings of the Hinode-6 meeting The European Space Weather COST Action ES0803, Space Weather and Challenges for Modern Society, A. Belehaki, 2012, Proceedings of the TIEMS Oslo Conference. Space Weather Effects on Communications, A. Belehaki, Space Weather and Challenges for Modern Society, 2012, Proceedings of the TIEMS Oslo Conference. Forecasting the future of near-earth space, M. Hapgood, A. Belehaki and N. Manola, 2012, International Innovation Journal, pp , September 2012 Space Mission Characteristics and Requirements to be Addressed by Space- Data Router Enhancement of Space-Data Exploitation, I.A. Daglis, O. Sykioti, A. Anastasiadis, G. Balasis, I. Keramitsoglou, D. Paronis, S. Diamantopoulos, 2012, Proceedings 10th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications (WWIC 2012), Santorini, Greece, June 6-8, 2012, Koucheryavy et al. (Eds.): WWIC 2012, LNCS 7277, Springer, Advanced earth observation methodologies for the study of the Thermal Environment of Cities, I. Keramitsoglou, 2012, Second International Workshop on: Earth Observation and Remote Sensing Applications (EORSA), 2012, Urban heat island intensity of Paris during the Summer 2003 heat wave, K. De Ridder, B. Maiheu, D. Lauwaet, G. Ceriola, I. Keramitsoglou, E.M. Herrero, A. Radius, B. Dousset, K. Kourtidis, J. Sobrino, M. Paganini,, In Proceedings of ICUC8 8th International Conference on Urban Climates, 6th-10th August, 2012, UCD, Dublin Ireland. Real Time Fire Monitoring Using Semantic Web and Linked Data Technologies, K. Kyzirakos, M. Karpathiotakis, G. Garbis, C. Nikolaou, K. Bereta, M. Sioutis, I. Papoutsis, T. Herekakis, D. Michail, M. Koubarakis, and C. Kontoes, 2012, presented in the 11th International Semantic Web Conference, November 11-15, 2012, Boston, USA (paper winning the shared 3rd prize of best conference publication). Evaluation of seismic vulnerability of buildings in Athens and L Aquila in the framework of the MASSIVE seismic mitigation system, Ch. Karakostas & V. Lekidis, A. Kappos & G. Panagopoulos, C. Kontoes & I. Keramitsoglou, 2012, Proceedings on 15th World Conference on Earthquake Engineering, Sep. 2012, Lisbon, Portugal. Operational wildfire monitoring and disaster management support using state-of-the-art EO and Information Technologies, C. Kontoes, I. Keramitsoglou, I. Papoutsis, T. Herekakis, D. Michail, P. Xofis, M. Koubarakis, K. Kyzirakos, M. Karpathiotakis, C. Nikolaou, M. Sioutis, G. Garbis, S. Vassos, S. Manegold M. Kersten H. Pirk, M. Ivanova, 2012, Earth Observation and Remote Sensing 86

87 Applications (EORSA), 2012 Second International Workshop, DOΗ: /EORSA , Publication Year: 2012, Page(s): Building Remote Sensing Applications Using Scientic Database and Semantic Web Technologies, M. Koubarakis, K. Kyzirakos, M. Karpathiotakis, C. Nikolaou, S. Vassos, G. Garbis, M. Sioutis, K. Bereta, C. Kontoes, I. Papoutsis, T. Herekakis, D. Michail, S. Manegold, M. Kersten, M. Ivanova, H. Pirk, Y. Zhang, M. Datcu, G. Schwarz, O.C. Dumitru, D.E. Molina, K. Molch, U.D. Giammatteo, M. Sagona M., Perelli S., Reitz T., Klien E., Gregor R., 2012, Proceedings of the 8th Conference on Image Information Mining. Building virtual earth observatories using ontologies and linked geospatial data, M. Koubarakis, M. Karpathiotakis, K. Kyzirakos, C. Nikolaou, S. Vassos, G. Garbis, M. Sioutis, K. Bereta, S. Manegold, M.L Kersten, M. Ivanova, H. Pirk, Y. Zhang, C. Kontoes, I. Papoutsis, T. Herekakis, D. Mihail, M. Datcu, G. Schwarz, O. Dumitru, D. Espinoza-Molina, K. Molch, U.D. Giammatteo, M. Sagona, S. Perelli, E. Klien, T. Reitz, R. Gregor, 2012, In: RR. pp Forecasting the Space Weather Impact: the COMESEP Project, SPACE WEATHER: THE SPACE RADIATION ENVIRONMENT, N. B. Crosby, A. Veronig, E. Robbrecht, B. Vrsnak, S. Vennerstrom, O. Malandraki, S. Dalla, L. Rodriguez, N. Srivastava, M. Hesse, D. Odstrcil, on behalf of the COMESEP Consortium,: 11th Annual International Astrophysics Conference, 2012, AIP Conference Proceedings, 1500, PAPERS IN JOURNALS (ISI) CITATIONS (ISI) h A/A NAME 2012 ALL 2012 ALL NET 1 I. Daglis I. Georgantopoulos A. Anastasiadis A. Belehaki A. Dapergolas H. Kontoes P. Mathiopoulos N. Sifakis G. Tsiropoula I. Bellas-Velidis P. Boumis P. Hantzios K. Koutroumbas A. Rontogiannis D. Sinachopoulos E. Xilouris V. Amiridis G. Balasis A. Bonanos A. Georgakakis A. Katsiyannis I. Keramitsoglou O. Sykioti I. Tsagouri Πίλαθαο 1. Γεκνζηεχζεηο θαη αλαθνξέο αλά Δξεπλεηή ΙΑΑΓΔΣ. 87

88 Παξνπζηάζεηο πκκεηνρή ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κέζα ζην 2012 (ύλνιν: 81 ζπκκεηνρέο) 16th Annual International Symposium of the International Space University (ISU): Sustainability of Space Activities, Strasbourg, France, February Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, I.A. Daglis, S. Bourdarie, Y. Khotyaintsev, O. Santolik, R. Horne, I. Mann, D. Turner, V. Angelopoulos, G. Balasis, I. Sandberg, M. Georgiou, and A. Anastasiadis. The Wonderful World of Particles, Fields, Waves and Currents: Effects on Space Weather, I. A. Daglis. COST Action ES0803 Workshop on Final Results, Prague, Czech Republic, March The Journal of Space Weather and Space Climate, Belehaki Anna, Jean Lilensten. Experience from the 23rd Solar Cycle to Study the Effect of Space Weather on Ionospheric Total Electron Content, Bergeot N., I. Tsagouri, C. Bruyninx, J. Legrand, J.-M. Chevalier, P. Defraigne, Q. Baire, E. Pottiaux. Feasibility study for new market-oriented products and services overall summary and conclusions from COST ES0803 WG2, Hapgood M., A. Belehaki, R. Van der Linden. Advanced topside ionosphere and plasmasphere electron density profiling technique: an overview of progress achieved within the COST Action ES0803, Kutiev Ivan, Pencho Marinov, Stefka Fidanova, Anna Belehaki, Ioanna Tsagouri. Method to Retrieve Thermospheric Parameters from Daytime Ionospheric Observations at Mid-latitudes and Geomagnetic Equator, Mikhailov A.V., A. Belehaki, L. Perrone, B. Zolesi, and I. Tsagouri. Progress in space weather modeling in an operational environment (SG1.3 report), I. Tsagouri, A. Belehaki, N. Bergeot, C. Cid, T. Egorova, I. Kutiev, A. Mikhailov, Nunez M., M. Pietrella, A. Potapov, R. Qahwaji, Y. Tulunay, P. Velinov, A. Viljanen. Verification of space weather models Report from SG1.2 in COST ES0803, Wintoft P., D. Buresova, A. Bushell, D. Heynderickx, M. Nunez, L. Perrone, R. Qahwaji, W. Schmutz, A. Thomson, I. Tsagouri, A. Viljanen, J. Watermann. Inner Magnetosphere Coupling-II Workshop, Los Angeles, USA, March 2012 Resolving Current Systems in Geospace, Liemohn, M.W., N. Ganushkina, I.A. Daglis, I. Dandouras, Y. Ebihara, M. Kubyshkina, S. Milan, S. Ohtani, N. Ostgaard, F. Toffoletto, S. Zaharia, S. Dubyagin, R. Ilie, D. De Zeeuw Congrès des doctorants, Paris, France, March

89 Surface deformation in the western rift of Corinth, Greece, from InSAR data", P. Elias European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2012, Vienna, Austria, April Time series analysis of diverse extreme phenomena: universal features, K. Eftaxias and G. Balasis. Multi-satellite, multi-instrument and ground-based observations analysis and study of ULF wave phenomena and products, G. Balasis, I. A. Daglis, M. Georgiou, C. Papadimitriou, A. Anastasiadis, I. Sandberg, and R. Haagmans. Dynamical complexity in geomagnetic activity indices: revelations from nonextensive Tsallis statistics, entropies, wavelets and universality concepts, G. Balasis. Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, I.A. Daglis, S. Bourdarie, Y. Khotyaintsev, O. Santolik, R. Horne, I. Mann, D. Turner and the MAARBLE Team. Ganymede Europa Neutral Imaging Experiment at the Jupiter s icy moons, Milillo, A., S. Orsini, C. Plainaki, E. De Angelis, A. Argan, D. Fierro, N. Vertolli, I. Dandouras, S. Selci, R. Leoni, J. Sheer, T. Cassidi, L. Colasanti, M. D Alessandro, I.A. Daglis, P. Garnier, V. Mangano, S. Massetti, F. Mattioli, A. Mura, R. Rispoli, F. Tosi, B. Teolis, and D. Toublanc Resolving Current Systems in Geospace, Liemohn, M.W., N. Ganushkina, I.A. Daglis, I. Dandouras, Y. Ebihara, M. Kubyshkina, S. Milan, S. Ohtani, N. Ostgaard, F. Toffoletto, S. Zaharia, S. Dubyagin, R. Ilie, D. De Zeeuw (invited talk) A Space Weather Perspective, O.E. Malandraki and the SEPServer consortium Team, Solar Energetic Particle Research within SEPServer. Forecasting Geomagnetic Storms and Solar Energetic Particle Events: the COMESEP Project, N. Crosby, A. Veronig, E. Robbrecht, B. Vrsnak, S. Vennerstrøm, O. Malandraki, S. Dalla, N. Srivastava, M. Hesse, and D. Odstrcil. Solar energetic particle events and parent solar activity, R. Miteva, K.-L. Klein, S. W. Samwel, G. Trottet, and O. Malandraki. Use of incident and reflected solar particle beams to trace the topology of magnetic clouds, O. Malandraki, L. Tan, D. Reames, C. Ng, L Wang, and G Dorrian. Scientific analysis within SEPServer: the 13 July 2005 SEP event case study, O.E. Malandraki, E. Valtonen, N. Agueda, A. Papaioannou, K.-L. Klein, B. Heber, W. Droege, H. Aurass, A. Nindos, N. Vilmer, B. Sanahuja, A. Kouloumvakos, S. Braune, P. Preka-Papadema, K. Tziotziou, C. Hamadache, J. Kiener, V. Tatischeff, J. Kartavykh, and R. Vainio. Energetic particle spectral and compositional invariance in the 3-D Heliosphere: Comparison between Ulysses and ACE/WIND in late 2001, O. E. Malandraki, A. J. Tylka, C. K. Ng, R. G. Marsden, C. Tranquille, D. Patterson, T. P. Armstrong, L. J. Lanzerotti, and G. Dorrian. Initial Fe/O Enhancements in Large, Gradual, Solar Energetic Particle Events: Observations from Widely-Separated Spacecraft, Wind and Ulysses, A.J. Tylka, Y.K. Ko, O.E. Malandraki, G. Dorrian, R. G. Marsden, C. K. Ng, and C. Tranquille. 89

90 Wildfire monitoring via the integration of remote sensing with innovative information technologies, C. Kontoes, I. Papoutsis, D. Michail, Th. Herekakis, M. Koubarakis, K. Kyzirakos, M.Karpathiotakis, C. Nikolaou, M. Sioutis, G. Garbis, S. Vassos, I. Keramitsoglou, M. Kersten, S. Manegold, and H. Pirk. Development of a monitoring platform for slope instability and sliding prevention: preliminary results, G. Drakatos, D. Paradissis, D. Anastasiou, 2012, held April, 2012 in Vienna, Austria., Vol 14, p.2609., P. Elias, A. Marinou, K. Chousianitis, X. Papanikolaou, V. Zacharis, P. Argyrakis, K. Papazisi, and K. Makropoulos. ESPAS, the near-earth space data infrastructure for e-science: design and development phase, Hapgood M., A. Belehaki, B. Zolesi and the ESPAS Team. Effect of Space Weather on Ionospheric Total Electron Content Variation during the 23rd Solar Cycle, Bergeot N., I. Tsagouri, C. Bruyninx, J. Legrand, J.-M. Chevalier, P. Defraigne, Q. Baire, and E. Pottiaux. Space Weather Workshop, The meeting of Science, Research, Applications, Operations and Users, Boulder, Colorado, USA, April 2012 ESPAS: the near-earth space data infrastructure for e-science, Hapgood Mike, Anna Belehaki, Bruno Zolesi and the ESPAS consortium. 5 th Isradynamics Conference: Dynamical Processes in Space and Astrophysical Plasmas, Jerusalem, Israel, 30 April 7 May 2012 Ring Current, Waves and Radiation Belts: The eternal triangle, Ioannis A. Daglis (invited talk) Advances on Space Radiation and Plasma Environment Monitoring, Data Analysis and Flight Opportunities Workshop, ESA/ESTEC, Noordwijk, Netherlands, 9-10 May 2012: Unfolding measurements of ESA SREM units, Sandberg, I., I.A. Daglis, A. Anastasiadis, G. Ropokis, P. Nieminen, and H. Evans International Forum on Satellite Earth Observation for Geo-Hazard Risk Management, Santorini, Greece, May 2012 Satellite Earth Observation for Geohazard Risk Management, Ioannis A. Daglis (invited talk) 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Sciences, COMECAP 2012, Athens, Greece, 30 May 1 June 2012 Evaluation of CALIPSO s aerosol classification scheme during the ACEMED experimental campaign over Greece: the case study of 9th of September 2011, V. Amiridis, Marinou E., Kazadzis S., Gerasopoulos E., Mamouri R.E., Kokkalis P., Papayannis A., Kouremeti N., Giannakaki E., Liakakou E., Paraskevopoulou D., Gratsea M., Kouvarakis G., Allakhverdiev K., Huseyinoglu F., Secgin A., Balis D., Bais A.F., Mihalopoulos N., I.A. Daglis, C.S. Zerefos 10th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications, Santorini, 6-8 June

91 Space Mission Characteristics and Requirements to be addressed by Spacedata Router Enhancement of Space-data Exploitation, Daglis I., Sykioti O., Anastasiadis A., Balasis G., Keramitsoglou I., Paronis D., Rontogiannis A., Diamantopoulos S. Second International Workshop on: Earth Observation and Remote Sensing Applications EORSA2012, Shangai, China, 8-11 June 2012 Advanced earth observation methodologies for the study of the Thermal Environment of Cities, I. Keramitsoglou (invited talk) Operational Wildfire Monitoring and Disaster Management Support Using State-of-the-art EO and Information Technologies, C. Kontoes, I. Keramitsoglou, I. Papoutsis, D. Michail, Th. Herekakis, P. Xofis, M. Koubarakis, K. Kyzirakos, M. Karpathiotakis, C. Nikolaou, M. Sioutis, G Garbis, S. Vassos, S. Manegold, M. Kersten, H. Pirk, M. Ivanova 12th International Conference on Space Operations (SpaceOps 2012), Stockholm, Sweden, June 2012: Space Data Routers for the Exploitation of Space Data, Goetzelmann, M., V. Tsaoussidis, S. Diamantopoulos, I. A. Daglis, T. Amanatidis, and B. Ghita Earth System Science and Environmental Management, COST Office Annual Progress, Alexandroupolis, Greece, June 2012 COST Action ES0803 Final results, Belehaki A. (Invited) 26th International Laser Radar Conference, Porto Heli, Greece, June 2012 LIVAS: lidar climatology of vertical aerosol structure for space-based lidar simulation studies, V. Amiridis, U. Wandinger, E. Marinou, O. LeRille, S. Kazadzis, A. Tsekeri, E. Giannakaki, R.E. Mamouri, P. Kokkalis, N. Kouremeti, T. Herekakis, A. Papayannis, D. Balis, G. Pappalardo. EWASS2012, European Week of Astronomy and Space Science, 1-6 July, 2012, Rome OB Associations and larger scale stellar structures, indication of hierarchical star formation in spiral galaxies, P. Drazinos, E. Kontizas, A. Karampelas, M. Kontizas, A. Dapergolas, I. Bellas-Velidis. Unresolved Galaxies Detected by Gaia, M. Kontizas, I. Bellas-Velidis, E. Kontizas, A. Karampelas, E. Livanou, A. Dapergolas, P. Drazinos, B. Rocca- Volmerange, A. Vallenari, C.A.L. Bailer-Jones, P. Tsalmantza. Unresolved Galaxies Classifier. Performance in Gaia BP/RP Spectra Classification and Parameterization, I. Bellas-Velidis, M. Kontizas, A. Dapergolas, P. Drazinos, E. Livanou, E. Kontizas, A. Karampelas. XIth Hvar Astrophysical Colloquium, Croatia, July 2-6, 2012 Binaries in clusters and local group galaxies invited talk, Α. Bonanos (invited talk) MHD waves and seismology of the solar atmosphere (BUKS12), Fodele Beach, Crete, Greece, 4-7 July

92 The formation of the magnetic canopy and its role on the propagation of waves, G. Tsiropoula, I. Kontogiannis 39th COSPAR Scientific Assembly, Mysore, India, July Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, I.A. Daglis, S. Bourdarie, Y. Khotyaintsev, O. Santolik, R. Horne, I. Mann, D. Turner, A. Anastasiadis, V. Angelopoulos, G. Balasis, E. Chatzichristou, C. Cully, M. Georgiou, S. Glauert, B. Grison, I. Kolmasova, D. Lazaro, E. Macusova, V. Maget, C. Papadimitriou, G. Ropokis, I. Sandberg, and M. Usanova. Hinode-6 Meeting, St Andrews, UK, August, 2012 Inferring magnetic energy and helicity budgets from single vector magnetograms, Tziotziou K., Georgoulis, M., Raouafi, N.-E., Tsiropoula, G. Multi-layer study of the wave propagation and the height of formation of the magnetic canopy, Tsiropoula, G., Kontogiannis I., Tziotziou, K. 33rd European Seismological Commission (ESC), Moscow, Russia, August 2012 Monitoring slope instability using a combined GPS and InSAR approach, G. Drakatos, D. Paradissis, D. Anastasiou, P. Elias, A. Marinou, K. Chousianitis, X. Papanikolaou, V. Zacharis, P. Argyrakis, K. Papazisi, K. Makropoulos. IAU Symposium 289, Beijing, China, August 27-31, 2012 Eclipsing Binary Distances to the Edge of the Local Group, Α. Bonanos (invited talk) 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Bucharest, Romania, August 2012 A Fast Algorithm for the Bayesian Adaptive Lasso, K.E. Themelis, A. A. Rontogiannis, K.D. Koutroumbas 38th International Conference on Very Large Databases (VLDB 2012), Istanbul, Turkey, August TELEIOS: A Database-Powered Virtual Earth Observatory, M. Koubarakis, K. Kyzirakos, M. Karpathiotakis, C. Nikolaou, S. Vassos, G. Garbis, M. Sioutis, K. Bereta, D. Michail, C. Kontoes, I. Papoutsis, T. Herekakis, S. Manegold, M. Kersten, M. Ivanova, H. Pirk, Y. Zhang, M. Datcu, G. Schwarz, O. C. Dumitru, D. E. Molina, K. Molch, U. D. Giammatteo, M. Sagona, S. Perelli, T. Reitz, E. Klien, and R. Gregor. EGSG2012, Extragalactic Science with Gaia: Unresolved Galaxies, QSO s, Reference Frame, September 2012, OCA, Nice, France. Unresolved Galaxies Classification and Parameterization for Gaia, I. Bellas- Velidis, M. Kontizas, A. Dapergolas, P. Drazinos, E. Livanou, E. Kontizas, A. Karampelas. 50 years of X-ray Astronomy, September 2012, Mykonos Greece 92

93 XRB synthesis models in the NuSTAR era, A. Akylas, I. Georgantopoulos et al. Deep X-ray spectroscopy of obscured AGN in the ultra-deep XMM surveys of the Chandra Deep Field South (CDFS), Comastri, I. Georgantopoulos, et al. X-ray AGN Clustering, Bias & Accretion mode, M. Plionis et al : The Golden Age of Solar System Exploration, Rome, Italy, September 2012: Ganymede s and Europa s Neutral Imaging Experiment (GENIE) at Jupiter s Icy Moons, Milillo, A., S. Orsini, C. Plainaki, E. De Angelis, A. Argan, D. Fierro, S. Selci, R. Leoni, N. Vertolli, I. Danduras, J. Sheer, S. Massetti, A. Mura, R. Rispoli, F. Tosi, L. Colasanti, F. Lazzarotto, V. Mangano, M. D Alessandro, F. Mattioli, S. Cibella, T. Cassidy, I.A. Daglis, P. Garnier, M.W. Liemohn, B. Teolis, M.E.Palumbo, and D. Toublanc The 19th International Symposium on High-Power Laser Systems and Applications, Istanbul, Turkey, September 2012 LIVAS: Lidar Climatology of Vertical Aerosol Structure for Space-Based Lidar Simulation Studies V. Amiridis (invited talk) European Planetary Science Congress 2012, Madrid, Spain, September Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, I.A. Daglis, S. Bourdarie, Y. Khotyaintsev, O. Santolik, R. Horne, I. Mann, D. Turner, A. Anastasiadis, V. Angelopoulos, G. Balasis, E. Chatzichristou, C. Cully, M. Georgiou, S. Glauert, B. Grison, I. Kolmasova, D. Lazaro, E. Macusova, V.Maget, C. Papadimitriou, G. Ropokis, I. Sandberg, and M. Usanova. Exploring the Earth s Radiation Belts, Daglis, I.A., A. Anastasiadis, E.T. Chatzichristou, G. Ropokis and O. Giannakis. International Conference, Solar and Heliospheric Influences in The Geospace, 1-5 October 2012, Bucharest National Co-ordinator International Space Weather Initiative (ISWI) Heliophysical Research in Greece: The Space Weather Perspective, (Invited Talk), O. E. Malandraki. COMESEP Project: Space Weather Impact Forecasting N. Crosby, A. Veronig, E. Robbrecht, B. Vrsnak, S. Vennerstrøm, O. E. Malandraki, S. Dalla, L. Rodriguez, N. Srivastava, M. Hesse, D. Odstrcil. Data analysis and modeling in Earth sciences - DAMES 2012, 8 10 October 2012, Potsdam, Germany. Transdisciplinary assessment of dynamical complexity in magnetosphere and climate: Towards a unified treatment of the nonlinear dynamics across extreme events, G. Balasis, R. Donner, J. Donges, A. Radebach, K. Eftaxias and J. Kurths. Space Weather and Challenges for Modern Society, TIEMS Oslo Conference, Oslo, Norway, October

94 The European Space Weather COST Action ES0803 (Invited), Belehaki A. Space Weather Effects on Communications (Invited), Belehaki A. X-ray Astronomy: the next 50 years, Milano October 2012 X-ray background Synthesis models, I. Georgantopoulos. Deep X-ray spectroscopy of obscured AGN in the ultra-deep XMM surveys of the Chandra Deep Field South (CDFS), Comastri, I. Georgantopoulos, et al Ninth European Space Weather Week, Brussels, Belgium, 5 9 November ULF wave observations from multiple space missions and ground-based instruments using a wavelet analysis tool, G. Balasis, I. A. Daglis, M. Georgiou, C. Papadimitriou, A. Anastasiadis and R. Haagmans. Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, I.A. Daglis, S. Bourdarie, Y. Khotyaintsev, O. Santolik, R. Horne, I. Mann, D. Turner and the MAARBLE Team. Solar activity impact on the Earth s upper atmosphere, Kutiev Ivan, Ioanna Tsagouri, Loredana Perrone, Dora Pancheva, Plamen Mukhtarov, Andrei Mikhailov, Jan Lastovicka, Norbert Jakowski, Dalia Buresova, Estefania Blanch, Borislav Andonov, David Altadill, Sergio Magdaleno, Mario Parisi and J. Miquel Torta. Retrieval of Thermospheric Parameters from Daytime Ionospheric Observations at Geomagnetic Equator, Mikhailov Andrei, Belehaki Anna, Perrone Loredana, Zolesi Bruno, Tsagouri Ioanna. Progress in space weather modelling in an operational environment, I. Tsagouri, A. Belehaki, N. Bergeot, C. Cid, V. Delouille, T. Egorova, N. Jakowski, I. Kutiev, A. Mikhailov, M. Nunez, M. Pietrella, A. Potapov, R. Qahwaji, Y. Tulunay, P. Velinov, A. Viljanen. Verification of space weather models, Wintoft Peter, Dalia Buresova, Andrew Bushell, Daniel Heynderickx, Marlon Núñez, Loredana Perrone, Rami Qahwaji, Werner Schmutz, Alan W.P. Thomson, Ioanna Tsagouri, Ari Viljanen, and Jürgen Watermann. Using a Centralised Database System and Server in the European Union Framework Program Project SEPServer, D. Heynderickx, A. Afanasiev, N. Agueda, H. Aurass, M. Battarbee, S. Braune, W. Dröge, U. Ganse, C. Hamadache, B. Heber, Y. Kartavykh, J. Kiener, P. Kilian, K.-L. Klein,A. Kopp, A. Kouloumvakos, S. Maisala, O. E. Malandraki, A. Mishev, R. Miteva, A. Nindos, T. Oittinen, A. Papaioannou, O. Raukunen, E. Riihonen, R. Rodriguez-Gasén, B. Sanahuja, R. Scherer, O. Saloniemi, F. Spanier, V. Tatischeff, K. Tziotziou, I. G. Usoskin, R. Vainio, E. Valtonen, N. Vilmer. Solar Energetic Particle Research and Space Weather Hazards Forecasting: COMESEP Project Activities at NOA, O. E. Malandraki, A.J. Tylka, C. K. Ng, R. G. Marsden, C. Tranquille, D. Patterson, T. P. Armostrong, L. Lanzerotti, I. Patsou, K. Tziotziou, N. Lygeros, A. Papaioannou, N. Crosby. Consistency of Path Lengths Traveled by Solar Electrons and Ions in Ground- Level Enhancement Events, O. E. Malandraki, L. C. Tan, D. Reames, C. K. Ng, l. Wang, I. Patsou. 94

95 Statistical Analysis of Solar Energetic Particles Events and Related Solar Activity, M. Dierckxsens, G. Dorrian, I. Patsou, K Tziotziou, M. Marsh, N. Lygeros, N. Crosby, S. Dalla, O.E. Malandraki. Solar activity impact on the Earth s upper atmosphere, Kutiev Ivan, Ioanna Tsagouri, Loredana Perrone, Dora Pancheva, Plamen Mukhtarov, Andrei Mikhailov, Jan Lastovicka, Norbert Jakowski, Dalia Buresova, Estefania Blanch, Borislav Andonov, David Altadill, Sergio Magdaleno, Mario Parisi and J. Miquel Torta, Retrieval of Thermospheric Parameters from Daytime Ionospheric Observations at Geomagnetic Equator, Mikhailov Andrei, Belehaki Anna, Perrone Loredana, Zolesi Bruno, Tsagouri Ioanna. Progress in space weather modelling in an operational environment, Tsagouri I., A. Belehaki, N. Bergeot, C. Cid, V. Delouille, T. Egorova, N. Jakowski, I. Kutiev, A. Mikhailov, M. Nunez, M. Pietrella, A. Potapov, R. Qahwaji, Y. Tulunay, P. Velinov, A. Viljanen. Verification of space weather models, Wintoft Peter, Dalia Buresova, Andrew Bushell, Daniel Heynderickx, Marlon Núñez, Loredana Perrone, Rami Qahwaji, Werner Schmutz, Alan W.P. Thomson, Ioanna Tsagouri, Ari Viljanen, and Jürgen Watermann. 2nd FP7 Space Conference, Larnaca, Cyprus, November SEPServer-Data Services and Analysis Tools for Solar Energetic Particle Events and Related Electromagnetic Emissions, O. E. Malandraki. My expectations from the Horizon 2020 space programme, I.A. Daglis (invited talk) AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 3 7 December Magnetospheric ULF wave studies in the frame of the Swarm mission, G. Balasis, I. A. Daglis, M. Georgiou, C. Papadimitriou, E. Zesta, R. Haagmans, G. Plank and K. Tsinganos. Multi-spacecraft observations of ULF waves during the Halloween storm, I.A. Daglis, G. Balasis, E. Zesta, C. Papadimitriou, M. Georgiou, R. B. Horne, Y. V. Khotyaintsev, I. R. Mann, O. Santolik and D. L. Turner. 95

96 7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ Με ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Μ. Κνληηδά, Γ. Υαηδεδεκεηξίνπ) γηα επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (Α. Γαπέξγνιαο θαη Η. Μπέιιαο- Βειίδεο). Με ην Institut d Astrophysique de Paris, France (B. Rocca-Volmerange) γηα επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (Α. Γαπέξγνιαο θαη Η. Μπέιια-Βειίδεο). Με ην Max-Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Germany (C.A.L. Bailer- Jones, P. Tsalmantza, K. Smith, C. Liu) γηα επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (Α. Γαπέξγνιαο θαη Η. Μπέιιαο-Βειίδεο). Με ην INAF/ Padova Observatory (A. Vallenari) γηα επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (Α. Γαπέξγνιαο θαη Η. Μπέιιαο-Βειίδεο). Με ην Centre National d'etudes Spatiales, Toulouse (A.-M. Janotto, C. Martel) γηα επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (Α. Γαπέξγνιαο θαη Η. Μπέιιαο-Βειίδεο). Με ην Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland (T. Tomov and M. Mikolajewski) γηα επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (Α. Γαπέξγνιαο θαη Η. Μπέιιαο- Βειίδεο). Με ην Osservatorio Astronomico di Bologna, Ηηαιία, 3 refereed publications in A&A, 1 in MNRAS (Η. Γεσξγαληφπνπινο). Με ην Max Planck fur Extraterrestrische Physik, 1 refereed publication in A&A (Η. Γεσξγαληφπνπινο). Με ην University of Leicester, in the framework of the PRODEX ESA project (Η. Γεσξγαληφπνπινο). Με ην Institut de Ciencies de l' Espai, Barcelona, Spain (Γξ. Mercedes Lopez- Morales), ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Hypervelocity stars ejected by the Galactic center s supermassive black hole, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα COST Action MP0905 Short Term Scientific Mission (Α. Μπνλάλνπ) Με ηνλ Dr. Lun Tan (University of Maryland, USA) γηα ηε κειέηε καγλεηηθψλ αλαθιαζηήξσλ ζην Γηάζηεκα θαη κειέηεο Γηαζηεκηθνχ Καηξνχ Γεκνζίεπζε: Tan et al., Astrophysical Journal, 750, 146/2, 2012 (Ο. Μαιαλδξάθε). Με ηνλ Dr. Allan J. Tylka (Naval Research Laboratory, USA) γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ζχλζεζε ειηαθψλ ελεξγεηηθψλ ζσκαηηδίσλ Γεκνζίεπζε: Tylka et al., Solar Physics, in press, online, July 2012, DOI: /s z. (Ο. Μαιαλδξάθε). Με ηνλ Dr. Ludwig Klein Ήιην (Observatoire de Paris, Meudon, France) θαη ηελ νκάδα ηνπ γηα ηελ κειέηε ηεο πξνέιεπζε θαη ηεο επηηάρπλζεο Ζιηαθψλ Δλεξγεηαθψλ σκαηηδίσλ ζηνλ. Γεκνζίεπζε: Malandraki et al., Solar Physics, 281/1, , 2012, Παξνπζίαζε: A. Papaioannou et al., STEREO solar energetic particle events: , Fall Meeting of the American Geophysical Union (AGU), December 3 7, 2012, San Francisco, CA, USA (Ο. Μαιαλδξάθε). Με ηνλ Prof. Bernd Heber (Christian-Albrechts Universitaet zu Kiel, Germany) θαη ηελ νκάδα ηνπ γηα ηελ κειέηε ηεο δηάδνζεο Ζιηαθψλ Δλεξγεηαθψλ σκαηηδίσλ κε ηαπηφρξνλεο παξαηεξήζεηο απφ ηα δηαζηεκφπινηα STEREO θαη ACE Γεκνζίεπζε: Malandraki et al., Solar Physics, 281/1, , Παξνπζίαζε: A. Papaioannou et al., STEREO solar energetic particle events: , Fall Meeting of the American Geophysical Union (AGU), December 3 7, 2012, San Francisco, CA, USA (Ο. Μαιαλδξάθε). Με ηνλ Dr. Richard Marsden (European Space Agency/ESTEC) θαη ηελ νκάδα ηνπ γηα ηελ ζχγθξηζε ηεο ζχλζεζεο ηφλησλ ζην δηαπιαλεηηθφ ρψξν εληφο θαη εθηφο 96

97 ηνπ επηπέδνπ ηεο εθιεηπηηθήο. Δπαλα-επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Ulysses/COSPIN/LET. (Γξ. Ο. Μαιαλδξάθε). Με ηνπο Καζεγεηέο Παλαγηψηα Πξέθα θαη Ξελνθψληα Μνπζά (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) γηα ζπζρέηηζε δηαπιαλεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ελεξγεηαθψλ ζσκαηηδίσλ κε ειηαθέο ξαδηνεμάξζεηο απφ ην πείξακα ARTEMIS Γεκνζίεπζε: Malandraki et al., Solar Physics, 281/1, , (Ο. Μαιαλδξάθε). Με ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Δπηθ. Καζ. Φ. Μαπξνκαηάθεο) θαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (Καζ. Υ. Γνχδεο, Δπηθ. Καζ. Δ. Υξηζηνπνχινπ) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Αλίρλεπζε θαη Μειέηε κεγάιεο έθηαζεο ακπδξψλ ππνιεηκκάησλ ππεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ (SNRs) ζην Βφξεην Ζκηζθαίξην ηνπ Οπξαλνχ κε ρξήζε ησλ ηειεζθνπίσλ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ θίλαθα (1.3κ, 0.3κ) θαη ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Υεικνχ (2.3κ). (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Π. Μπνχκεο). πκκεηέρνπλ νη Δ. Ξπινχξεο, Η. Αιηθάθνο. Με ην Παλεπηζηήκην Μάληζεζηεξ (Prof. J. Meaburn, Prof. M. Lloyd), ην Ηλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο UNAM ζην Μεμηθφ (Prof. J.A. Lopez, Dr. W. Steffen) θαη ην Παλεπηζηήκην Ηξιαλδίαο (Prof. M. P. Redman) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μειέηε ζχλζεησλ δνκψλ θαζκαηηθψλ γξακκψλ εθπνκπήο Πιαλεηηθψλ Νεθεισκάησλ, λεθεισκάησλ Μπιε Μεηαβιεηψλ Αζηέξσλ θαη Τπνιεηκκάησλ Τπεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 1.3κ θαη 0.3κ ηειεζθφπηα ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ θίλαθα, ην 2.1κ ηειεζθφπην ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ San Pedro Martir ηνπ Μεμηθνχ, ην 4.2κ ηειεζθφπην WHT ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ θαη ην 2.3κ ηειεζθφπην «Αξίζηαξρνο» (Π. Μπνχκεο). Με ην Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Prof. J. Raymond) θαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Δπηθ. Καζ. Α. Εέδαο) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Αλίρλεπζε θαη Μειέηε Τπνιεηκκάησλ Τπεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ (SNRs) ζε θνληηλνχο γαιαμίεο κε ρξήζε ηνπ δνξπθφξνπ CHANDRA θαη ησλ 1.3κ ηειεζθφπηνπ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ θίλαθα, 2.1κ ηειεζθνπίνπ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ San Pedro Martir ηνπ Μεμηθνχ, 1.2κ FLWO θαη 4κ KPNO ηειεζθφπηα ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ FLWO ηεο Αξηδφλαο θαη 4κ Blanco ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ CTIO ηεο Υηιήο. (Π. Μπνχκεο). Σν πξφγξακκα είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Η. Λεσληδάθε. Με ην Ηλζηηηνχην Γηαζηεκηθψλ Δξεπλψλ ηεο Απζηξηαθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ (W. Baumjohann, W. Magnes) γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζηνλ Κινθσηφ Σξηθάισλ θαη ζηηο Βειηέο Λαθσλίαο καγλεηνκέηξσλ ηχπνπ fluxgate. Σα φξγαλα απηά έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ θέληξν θαη ην ΗΑΑΓΔΣ έρεη αλαιάβεη ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημή ηνπο (Η. Α. Γαγθιήο θαη Γ. Μπαιάζεο). Με ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Oulu Φηλιαλδίαο (K. Mursula, T. Bosinger) γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζην Γηφλπζν Αηηηθήο καγλεηνκέηξνπ ηχπνπ search-coil. Σν φξγαλν απηφ έρεη θαηαζθεπαζζεί ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ θέληξν θαη ην ΗΑΑΓΔΣ έρεη αλαιάβεη ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημή ηνπ (Η. Α. Γαγθιήο θαη Γ. Μπαιάζεο). Με ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ L Aquila Ηηαιίαο (M. Vellante) γηα ηελ αλάπηπμε ηειεκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ην δίθηπν καγλεηνκέηξσλ ENIGMA (Η. Α. Γαγθιήο θαη Γ. Μπαιάζεο). Με ην University of California Los Angeles (ΖΠΑ) γηα ηε ρξήζε κεηξήζεσλ ηνπ δηθηχνπ καγλεηνκέηξσλ SAMBA ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ γεσκαγλεηηθψλ ηαιαληψζεσλ ζηελ επηηάρπλζε ειεθηξνλίσλ (Η. Α. Γαγθιήο, Γ. Μπαιάζεο, Μ. Γεσξγίνπ). 97

98 Με ην Space Environment Research Center, Kyushu University (Ηαπσλία) ζηε ρξήζε κεηξήζεσλ ηνπ δηθηχνπ καγλεηνκέηξσλ 210ΜΜ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ γεσκαγλεηηθψλ ηαιαληψζεσλ ζηελ επηηάρπλζε ειεθηξνλίσλ (Η. Α. Γαγθιήο, Γ. Μπαιάζεο, Μ. Γεσξγίνπ). Με ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Κ. Δπηαμίαο), ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο ρξνλνζεηξψλ κε φξνπο αλάιπζεο γξακκηθψλ θαη κε-γξακκηθψλ κεζφδσλ (Γ. Μπαιάζεο). Με ην GeoForschungsZentrum Potsdam, Γεξκαλία (V. Lesur), ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ θαη επίγεησλ κεηξήζεσλ ηνπ γεσκαγλεηηθνχ πεδίνπ (Γ. Μπαιάζεο). Με ην College of Oceanic and Atmospheric Sciences ηνπ Oregon State University, ΖΠΑ (G. D. Egbert), ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ γεσκαγλεηηθψλ δεδνκέλσλ (Γ. Μπαιάζεο). Με ην Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma ηεο Ηηαιίαο (A. De Santis), ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ γεσκαγλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε φξνπο αλάιπζεο wavelet (Γ. Μπαιάζεο). Με ην Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ ΔΑΑ γηα ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ησλ ζηαζκψλ ηνπ ζεηζκνγξαθηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία καγλεηνκέηξσλ ηνπ ΗΑΑΓΔΣ (Η. Α. Γαγθιήο θαη Γ. Μπαιάζεο). Με ην Biospheric Sciences Branch ηνπ GSFC (Goddard Space Flight Center) ηεο NASA (B. Holben), γηα ηε βαζκνλφκεζε ηνπ θαζκαηνθσηνκέηξνπ CIMEL ηνπ ΗΑΑΓΔΣ (Β. Ακνηξίδεο) Με ην Institute for Tropospheric Research ηνπ Leibzig, Γεξκαλίαο (A. Ansmann, D. Muller), γηα ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκνπ αληηζηξνθήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο νπηηθέο ηδηφηεηεο (Β. Ακνηξίδεο). Με ην George Mason University (Μ. Καθάηνο), γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ηειεπηζθφπεζεο ζρεηηθά κε ηελ απνηχπσζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ξχπαλζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (Β. Ακνηξίδεο). Με ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Γ. Μπαιήο), ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο επίγεησλ δεδνκέλσλ lidar (Β. Ακνηξίδεο). Με ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (Α. Παπαγηάλλεο), γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο lidar γηα ηελ ηειεπηζθφπεζε αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη πδξαηκψλ (Β. Ακνηξίδεο). Με ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Ν. Μηραιφπνπινο) γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο πεηξακαηηθήο εθζηξαηείαο ACEMED θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ηεο Κξήηεο (Β. Ακνηξίδεο) Με ην TUBITAK (K. Allahverdi), γηα ηελ πξνζαξκνγή αιγνξίζκσλ αλάθηεζεο πξντφλησλ απφ ζήκαηα lidar πνπ εθπέκπνληαη ππφ γσλία (Β. Ακνηξίδεο) Με ην Barcelona Supercomputing Center (Jose Baldasano, Sara Basart), γηα ηελ πξνζνκνίσζε πεδίσλ αραξηαλήο ζθφλεο ζηελ Διιάδα (Β. Ακνηξίδεο) Με ην Institute of Methodologies for Environmental Analysis (G. Pappalardo), γηα ηελ απφ θνηλνχ επεμεξγαζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ EARLINET (Β. Ακνηξίδεο) Με ηνλ θαζ. Αλαζηαζφπνπιν Βαζίιεην Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο, ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη κνληεινπνίεζεο ζεηζκηθψλ κηθξoκεηαθηλήζεσλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο θαζψο θαη θαηνιηζζήζεσλ, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ κε ρξήζε δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο (Π. Ζιίαο). Με ηνλ Pierre Briole, Γηεπζπληή ηνππ ηκήκαηνο Γεσεπηζηεκψλ ηεο ηεο Ecole Normale Supérieure ζην Παξίζη, ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη κνληεινπνίεζεο 98

99 ζεηζκηθψλ θαη εθαηζηεηαθψλ κηθξoκεηαθηλήζεσλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο θαζψο θαη θαηνιηζζήζεσλ κε ρξήζε δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο (Π. Ζιίαο). Με ηνλ Guiseppe Puglisi, Γηεπζπληή Δξεπλψλ ηνπ Instituto Nazionale de Geofisica e Vulcanologia (INGV), ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη κνληεινπνίεζεο ζεηζκηθψλ θαη εθαηζηεηαθψλ κηθξoκεηαθηλήζεσλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο κε ρξήζε δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο (Π. Ζιίαο) Με ηνλ αλαπιεξσηή Καζεγεηή Νηθφιαν ακπαηαθάθε, ζε ζέκαηα αλίρλεπζεο παξαθνινχζεζεο θαη κνληεινπνίεζεο κηθξoκεηαθηλήζεσλ νθεηιφκελσλ ζε θαηνιηζζήζεηο κε ρξήζε δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο (Π. Ζιίαο). Με ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Κ. Μπεξκπεξίδε ζε εξεπλεηηθή πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ (Α. Ρνληνγηάλλεο) Με ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο Δ. Κνθίδε, ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Θενδσξίδε θαη ην κεηαδηδάθηνξα εξεπλεηή Υ. Μαπξνθεθαιίδε ζε εξεπλεηηθφ έξγν (EMPHATIC) ζρεηηθφ κε ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ κε πνιιαπιέο θέξνπζεο. (Α. Ρνληνγηάλλεο) Με ηνπο Δξεπλεηέο ηνπ ΗAAΓΔΣ Η. Γαγθιή, Κ. Κνπηξνχκπα, Ο. πθηψηε θαη ηνλ εξεπλεηή Κ. Θεκειή ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ζήκαηνο γηα ππεξθαζκαηηθέο εηθφλεο ζην πιαίζην έξγνπ (HSI-MARS) ηεο δξάζεο ΑΡΗΣΔΗΑ. (Α. Ρνληνγηάλλεο) πλεξγαζία κε ηνπο: I. Kontogiannis, K, Tziotziou, M. Madjarska, JG Doyle, Y. Suematsu πνπ θαηέιεμε ζηε ζπγγξαθή ελφο άξζξνπ επηζθφπεζεο (Γ. Σζηξνπνχια) πλεξγαζία κε ηνλ Γξ Victor de La Luz, ε νπνία θαηέιεμε ζηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε απφ ηελ ΓΓΔΣ ηεο πξφηαζεο Modelling the solar quiet chromosphere by including its fine-scale structure and using UV, visible and radio observations ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλίζρπζε κεηαδηδαθηφξσλ εξεπλεηψλ» (Γ. Σζηξνπνχια) Με ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Θενδσξίδε θαη ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ηδηίνπ Σκήκαηνο Δκκ. αγθξηψηε ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο «Αλαγλψξηζε Πξνηχπσλ» (Κ. Κνπηξνχκπαο) Με ην IPS Radio and Space Services, Australian Forecast Center: Αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε παξνρή δεδνκέλσλ απφ ηνλ ηνλνζθαηξηθφ ζηαζκφ ηνπ ΔΑΑ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ζθνπφ ηε ραξηνγξάθεζε ηεο ηνλφζθαηξαο πάλσ απφ ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, κε ρξνληθή αλάιπζε κίαο ψξαο (Ά. Μπειεράθε, Η. Σζαγγνχξε). Με ην Rutherford Appleton Laboratory (Dr. Mike Hapgood): θνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη (α) ε παξνρή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ηνλνζθαηξηθφ ζηαζκφ ηνπ ΔΑΑ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην World Data Center C2 ηνπ RAL θαη (β) ε ζπζηεκαηηθή ιήςε δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ ηνπ Chilton γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS (Ά. Μπειεράθε) Με ην Center for Atmospheric Research, University of Massachusetts-Lowell (Prof. Bodo Reinisch). θνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη (α) ε παξνρή δεδνκέλσλ απφ ηνλ ηνλνζθαηξηθφ ζηαζκφ ηνπ ΔΑΑ ζην Global Ionospheric Radio Observatory θαη (β) ε αλάπηπμε νληνινγίαο γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εγγχο γεσδηαζηήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ESPAS (Ά. Μπειεράθε, Ησάλλα Σζαγγνχξε) Με ην Geophysical Institute of the Bulgarian Academy of Sciences (Prof. I. Kutiev), ζην πιαίζην εξγαζηψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ (COST ES0803, EOARD grant, ESA-SSA) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κνληέισλ/κεζφδσλ γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο κεηαβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο ππθλφηεηαο κε ην χςνο απφ ηελ ηνλφζθαηξα κέρξη ηε γεσζχγρξνλε ηξνρηά γηα επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή (Ά. Μπειεράθε, Η. Σζαγγνχξε). 99

100 Με ην National Institute of Geophysics and Volcanology, Italy (Dr. B. Zolesi, Dr. L. Perrone). Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη ζθνπφ (α) ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηνλνζθαηξηθψλ παξαηεξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο δχν παλνκνηφηππνπο ηνλνζθαηξηθνχο ζηαζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε Ρψκε, (β) ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηνλφζθαηξαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πάλσ απφ ηελ Δπξψπε, (γ) ηε καθξνρξφληα πξφγλσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνλφζθαηξαο, (δ) ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ γηα ηελ απεηθφληζε ηεο ηνλφζθαηξαο πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, (ε) ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ ηεο Ρψκεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS θαη (ζη) ηελ αλάπηπμε κεζφδνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηε ζεξκφζθαηξα πάλσ απφ ηελ Δπξψπε Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηα έξγα SWING, NATO CLG, ESPAS, ESA-SSA. (Ά. Μπειεράθε, Η. Σζαγγνχξε). Με ην Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation (IZMIRAN), Russian Academy of Sciences (Dr. A. Mikhailov) κε ζθνπφ: i) ηελ αλάπηπμε κεζφδνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηε ζεξκφζθαηξα πάλσ απφ ηελ Δπξψπε, θαη ii) ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ ηεο Μφζραο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ην NATO CLG. (Ά. Μπειεράθε, Η. Σζαγγνχξε). Με ην Leibniz Institute of Atmospheric Physics (Dr. J. Mielich), κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ ηνπ Juliusruh γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ην έξγν ESA-SSA. (Ά. Μπειεράθε). Με ην ESAC-ESA (Dr A. Glover, Dr Juha-Pekka Luntama) γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο ζεηξάο ησλ εηήζησλ ζπλεδξίσλ European Space Weather Week (Ά. Μπειεράθε). Με ην Belgian Solar-Terrestrial Center of Excellence (STCE), (Dr R. Van der Linden) γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο ζεηξάο ησλ εηήζησλ ζπλεδξίσλ European Space Weather Week (Ά. Μπειεράθε) Με ην University of Grenoble (Dr Jean Lilensten) ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Γξάζεο COSTES0803 θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ πεξηνδηθνχ Journal of Space Weather and Space Climate (Ά. Μπειεράθε) Με ην INAF-Astronomical Observatory of Trieste (Dr. M. Messerotti) ζην πιαίζην ζπληνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Γξάζεο COST ES0803 (Ά. Μπειεράθε) Με ην Institute of Atmospheric Physics ηεο Σζερίαο (Jan Lastovicka) κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ ηεο Pruhonice γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS (Ά. Μπειεράθε). Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ην έξγν ESA-SSA. Με ην Universitat Ramon Llull Fundacio Privada ηεο Ηζπαλίαο (David Altadill) κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ ηνπ Ebre γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS. Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηα έξγα ESPAS θαη ESA-SSA. (Ά.Μπειεράθε). Με ην Instituto Nacional de Tecnica Aerospacial ηεο Ηζπαλίαο (Benito de la Morena) γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηνλ Ηνλνζθαηξηθφ ηαζκφ Arenosillo γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DIAS. Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ην έξγν ESA-SSA. (Ά.Μπειεράθε). Με ηελ jfwconsult (Dr. J. Watermann) ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Γξάζεο COST ES0803, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ πξφγλσζεο 100

101 δηαζηεκηθνχ θαηξνχ. Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δξάζε COST ES0803. (Η. Σζαγγνχξε). Με ην Swedish Institute of Space Physics (Dr. P. Wintoft) ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Γξάζεο COST ES0803, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε κνληέισλ πξφγλσζεο δηαζηεκηθνχ θαηξνχ γηα επηρεηξεζηαθή ρξήζε. Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δξάζε COST ES0803. (Η. Σζαγγνχξε). Με ην Belgian Solar-Terrestrial Center of Excellence (STCE) (Dr. Nicolas Bergeot) κε ζθνπφ ηε κνληεινπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ δηαζηεκηθνχ θαηξνχ ζηε κεηαβνιή ηεο παξακέηξνπ TEC (νιηθή ειεθηξνληθή πεξηεθηηθφηεηα) (Η. Σζαγγνχξε, Α. Μπειεράθε). Ζ ζπλεξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δξάζε COST ES0803 θαη ην έξγν ESA-SSA. Με ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ (Καζεγεηή Λ. Βιάρν), γηα ηε κειέηε ηεο ζηαηηζηηθήο ησλ ειηαθψλ εθιάκςεσλ κε ρξήζε θπςειηθψλ απηνκάησλ θαη ησλ κεραληζκψλ επηηάρπλζεο θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ (Α. Αλαζηαζηάδεο). Με ην Κέληξν Δξεπλψλ Αζηξνλνκίαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (Δ. Γεσξγνχιε, Κ. Γνληηθάθε θαη Υ. Δπζπκηφπνπιν), γηα ηε κειέηε ηεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ κε θχιια ξεχκαηνο (Α. Αλαζηαζηάδεο). Με ην Κέληξν Δξεπλψλ Αζηξνλνκίαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (Δ. Γεσξγνχιε), γηα ηελ αλάιπζε δηαζηεκηθψλ παξαηεξήζεσλ ειηαθψλ ελεξγεηαθψλ ζσκαηηδίσλ (Α. Αλαζηαζηάδεο θαη Η.Α. Γαγθιήο). Με ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (Δπ. Καζεγεηή. Παηζνπξάθν), γηα ηε κειέηε ηεο ζέξκαλζεο ηνπ ειηαθνχ ζηέκκαηνο (Α. Αλαζηαζηαδεο). Με ην Italian Institute of Physics of Interplanetary Space - National Institute for Astrophysics (IFSI-INAF Roma) (D. Grassi) ζηελ ππνβνιή ηεο θνηλήο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο HyperPlanets ζην πιαίζην FP7-SPACE-Cooperation 2012 (O. πθηψηε) Με ην Departement Sciences de la Terre Universite Paris Sud (F. Schmidt) ζηελ ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ζήκαηνο γηα ππεξθαζκαηηθέο εηθφλεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξθαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ OMEGA/Mex γηα ηελ νξπθηνινγηθή/ρεκηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ πιαλήηε Άξε θαη (Ο. πθηψηε). Με ην Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Ν. ακπαηαθάθεο) ζε ζέκαηα κειέηεο ελεξγψλ θαηνιηζζήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LAVMO (Ο. πθηψηε). Με ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθήο, Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Β. Αλαζηαζφπνπινο) ζε ζέκαηα κειέηεο ελεξγψλ θαηνιηζζήζεσλ κε ηελ ρξήζε δνξπθνξηθήο γεσδαηζίαο (Ο. πθηψηε). Με ηνπο Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Β. Σζανπζίδεο) ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο SDR ζε ζέκαηα δεκηνπξγίαο Delay Tolerant πξσηνθφιισλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απφ δηαζηεκηθέο απνζηνιέο (Ο. πθηψηε) Με ηελ Ecole Normale Superieure de Paris (P. Briole) ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ κειέηε ηεθηνληθψλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο (Ο. πθηψηε) Με ην Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ ΔΑΑ (Γ. Γξαθάηνο, Ν. Μειήο, Κ. Υνπζηαλίηεο) ζε ζέκαηα κειέηεο ελεξγψλ θαηνιηζζήζεσλ κε ηελ ρξήζε δνξπθνξηθήο (Ο. πθηψηε). Με ην Σκήκα Σκήκα Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (Α. Κππαξίζζεο) ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ππεξθαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ κειέηε ηεο δπλακηθήο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (Ο. πθηψηε). 101

102 Με ηελ European Space Agency-Remote Sensing Exploitation Department/ESRIN ζηνπο ηνκείο ιήςεο θαη αμηνπνίεζεο ππεξθαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ CHRIS/PROBA (Ο. πθηψηε). Με ην Παλεπηζηήκην Leicester ηεο Αγγιίαο πξνθεηκέλνπ ην ΔΑΑ λα γίλεη associated partner ηνπ δηθηχνπ GIONET γηα αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο αιιά θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα Σειεπηζθφπεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν δίθηπν GIONET "GMES Initial Operations - Network for Earth Observation Research Training" ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα People ηνπ FP7. ην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ νξγαληζκνί δηεζλνχο θχξνπο φπσο Astrium GEO-Information Services (UK), Gamma Remote Sensing AG (Switzerland), Institute of Geodesy and Cartography Warsaw (Poland), Friedrich-Schiller-University Jena (Germany), Balaton Limnological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences (Hungary) θαη ην German Aerospace Research Establishment (DLR). Σν EAA έγηλε κέινο ηνπ GIONET ην Ννέκβξην Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο Γεκήηξεο ηξαηνχιηαο ηνπ δηθηχνπ θηινμελείηαη ζην ΔΑΑ γηα 3κελε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Η. Κεξακηηζφγινπ. Δπίζεο ππνβιήζεθε θαη θνηλή πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο κε ην ελ ιφγσ δίθηπν. Σν ΔΑΑ ζπκκεηέρεη πιένλ σο πιήξεο κέινο). (Ηθ. Κεξακηηζφγινπ). Με ην German Aerospace Center, ην University of Derby (Αγγιία), ην Hong Kong Polytechnic University (Κίλα), ην Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (Βέιγην), ην Edisoft (Πνξηνγαιία), θαη ηνπο νξγαληζκνχο NASA, NOAA, USGS ησλ ΖΠΑ ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ πφιεσλ απφ δνξπθνξηθνχο δέθηεο θαη ππνβνιή θνηλήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ζπληνληζηή ην ΔΑΑ (Ηθ. Κεξακηηζφγινπ) Με ην Σκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ, Δξγαζηήξην Αλψηεξεο Γεσδαηζίαο, ζε εθαξκνγέο δηαθνξηθήο ζπκβνινκεηξίαο SAR θαη permanent scatterers. Γχν δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζε εμέιημε. (Υ. Κνληνέο) Με ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο (European Space Agency - Remote Sensing Exploitation Department / ESRIN) ζηνλ ηνκέα InSAR - permanent scatterers. Principal Investigator ηνπ ΔΟΓ. (Υ. Κνληνέο) Με ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, ζε ζέκαηα ηαρείαο αλάθηεζεο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ απφ κεγάια αξρεία δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ κε ρξήζε αλψηεξνπ επηπέδνπ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο πιέγκαηνο αηζζεηήξσλ γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. (Υ. Κνληνέο) Με πνιινχο Ηδησηηθνχο, θαη Παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο θαη Γηαζηεκηθέο Τπεξεζίεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν (π.ρ. DLR, CWI, FRAUNHOFER, e-geos, INFOTERRA, INDRA, INSA, θ.ι.π.), ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Αζθάιεηαο (GMES) ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ κε έκθαζε ζηηο Γαζηθέο Ππξθαγηέο. (Υ. Κνληνέο) 102

103 8. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα Kέληξν Δπηζθεπηψλ (ΚΔ). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔ πεξηιακβάλνπλ: (α) πζηεκαηηθέο θαζεκεξηλέο πξσηλέο μελαγήζεηο ζρνιείσλ θαη ζσκαηείσλ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Οη μελαγήζεηο πεξηιακβάλνπλ δηάιεμε ιεπηψλ ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ΚΔ ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, ηελ αμία ηεο επηζηήκεο γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ. Αθνινπζεί πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ βηληενηαηληψλ δηάξθεηαο ιεπηψλ, δηαηίζεηαη ρξφλνο 15 ιεπηψλ γηα ηηο εξσηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηέινο ε μελάγεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ επίζθεςε ζην ηειεζθφπην Newall φπνπ παξνπζηάδνληαη ε ηζηνξία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. (β) Βξαδηλέο μελαγήζεηο θνηλνχ ειεχζεξεο πξφζβαζεο. Οη μελαγήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη 2-4 θνξέο ηνλ κήλα (Παξαζθεπέο θαη Κπξηαθέο) θαη πεξηιακβάλνπλ φηη θαη νη πξσηλέο, ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν, παξαηήξεζε κε ηειεζθφπην δηαθφξσλ νπξάλησλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη καζήκαηα νπξαλνγξαθίαο ζηελ χπαηζξν. Παξάιιεια γίλνληαη πξφζζεηεο βξαδηλέο μελαγήζεηο ζε νξγαλσκέλεο νκάδεο αηφκσλ (ζχιινγνη, ζρνιεία θηι). Ο εηήζηνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ λπρηεξηλψλ μελαγήζεσλ είλαη 80. ηηγκηφηππν απφ ηελ βξαδηά «Αζηξνλνκίαο θαη Πνίεζεο» ζηνπο ρψξνπο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ζην Θεζείν. (γ) Δηδηθέο εθδειψζεηο κε αθνξκή δηάθνξα αζηξνλνκηθά θαηλφκελα, ζε ζπλεξγαζία κε εξαζηηέρλεο αζηξνλφκνπο. (δ) εκηλάξηα εξαζηηερλψλ αζηξνλφκσλ. Σα ζεκηλάξηα απηά γίλνληαη κία θνξά ην κήλα. (ε) Γηαιέμεηο. Ο ππεχζπλνο ηνπ ΚΔ, πξαγκαηνπνηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηά κέζν φξν δηαιέμεηο αζηξνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζρνιεία, πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, πνιηηηζηηθά δεκνηηθά θέληξα θηι. Σν ΚΔ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ Αζηξνλνκία ηδηψηεο, θαη Μαδηθά Μέζα Δπηθνηλσλίαο. Ζ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ΚΔ, ζηα 15 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ππεξβαίλεη ηνπο επηζθέπηεο. ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη πξνζθνξάο ζην επξχηεξν θνηλφ, εξεπλεηέο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Παξνρή Πιεξνθνξηψλ πξνο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Ηδησηηθνχο Φoξείο, ΜΜΔ θαη θνηλφ. 103

104 Οξγάλσζε θαη Γηδαζθαιία ηνπ Γξ. Η. Γεσξγαληφπνπινπ ζην Υεηκεξηλφ ρνιείν Αζηξνθπζηθήο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ΔΑΑ-Σκήκα Φπζηθήο- ΔΚΠΑ, κε ηίηιν XMM- Newton Advanced School Γεθέκβξηνο 2012 Γηνξγάλσζε ηνπ 17 νπ Θεξηλνχ ρνιείνπ (3-5 επηεκβξίνπ 2012) γηα καζεηέο Λπθείνπ ην επηέκβξην ηνπ 2012 (Α. Γαπέξγνιαο, Η. Γεσξγαληφπνπινο). Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα Πξαθηηθή άζθεζε ζε δχν επί πηπρίσ θνηηεηέο ηνπ ΔΜΠ ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Π. Νηειήο, Α.. Φηιαηδηθηψηε) δηάξθεηαο δχν κελψλ Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 2012 (A. Γαπέξγνιαο). Δπίβιεςε Πηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο Ακπαξηδήο Γήκεηξαο κε ζέκα: «Φσηνγξαθηθή Απεηθφληζε Οπξάλησλ σκάησλ κε εθαξκνγή ζηελ ηνπνγξαθία ζειεληαθψλ θξαηήξσλ» - ΣΔΗ Αζήλαο, Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ(Π. Μπνχκεο). Δπίβιεςε Πηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο Καπαξηαλνχ Υξπζάλζεο κε ζέκα: «Φσηνγξαθηθή Απεηθφληζε Οπξάλησλ σκάησλ κε εθαξκνγή ζηελ ηνπνγξαθία ζειεληαθψλ θξαηήξσλ» - ΣΔΗ Αζήλαο, Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ (Π. Μπνχκεο). «Σερλνινγία ησλ Αηζζεηήξσλ», Σ εμάκελν, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο, ΣΔΗ Αζήλαο (Γ. Μπαιάζεο). Δπηθνπξηθή επίβιεςε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Δ. Μαξίλνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ ΔΚΠΑ (Β. Ακνηξίδεο). Δπηθνπξηθή επίβιεςε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Φ. νθίνπ ζην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην (Β. Ακνηξίδεο). «Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθφλαο θαη Δθαξκνγέο», Σ Δμάκελν, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην (Α. Ρνληνγηάλλεο). πκκεηνρή ζην κάζεκα «Αλαγλψξηζε Πξνηχπσλ», Σ Δμάκελν, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Κ. Κνπηξνχκπαο). Δπίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΜΠ Κψζηα αθειιαξίδε (Ο. πθηψηε). Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα Δπίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (master) ηνπ θνηηεηή Μ. Κνπξληψηε (Α. Μπνλάλνπ) θαη ηνπ δηδαθηνξηθνχ (PhD) ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα M. Britavskiy. Παξνπζίαζε ηεο νκάδαο Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο ηνπ ΔΑΑ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (6 Απξηιίνπ, 2012, Η. Γεσξγαληφπνπινο, Δ. Ξπινχξεο, Α. Μπνλάλνπ, Π. Μπνχκεο, Θ. Καηζηγηάλλεο) Δπίβιεςε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο Maya Beltcheva, Spatial distribution of stellar populations for galaxies resolved in stars by GAIA. (Δπηβιέπνληεο: Μ. Κνληηδά, Η. Μπέιιαο-Βειίδεο, Π. Νηάξρνο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Καξάκπεια Αληψληνπ, Σαμηλφκεζε θαη παξακεηξνπνίεζε γαιαμηαθψλ θαζκάησλ κε έκθαζε ζηνπο αλψκαινπο γαιαμίεο έληνλεο αζηξνγέλλεζεο, ζην 104

105 πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δνξπθφξνπ GAIA, (Δπηβιέπνληεο: Μ. Κνληηδά, Π. Νηάξρνο, Η. Μπέιιαο-Βειίδεο). Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο Λεσληδάθε Ησάλλαο, «Αλίρλεπζε θαη κειέηε ππνιεηκκάησλ ππεξθαηλνθαλψλ ζε θνληηλνχο γαιαμίεο». (Δπηβιέπνληεο: Π. Μπνχκεο, Α. Εέδαο, Υ. Γνχδεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Λάδαξνπ Κνπηνπιίδε Παλ. Παηξψλ (Η. Γεσξγαληφπνπινο). Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Π. Κφθθαιε ηεο ΔΜΦΔ ηνπ ΔΜΠ ζε ζέκαηα ηειεπηζθφπεζεο lidar (Β. Ακνηξίδεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο ππνςήθηνπ δηδάθηνξνο Α. Αξγπξνχιε ηεο ΔΜΦΔ ηνπ ΔΜΠ ζε ζέκαηα ζπλέξγεηαο ζπζηεκάησλ ηειεπηζθφπεζεο lidar θαη radar (Β. Ακνηξίδεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. ακαξά ηεο ΔΜΦΔ ηνπ ΔΜΠ ζε ζέκαηα κεζφδσλ αληηζηξνθήο ζεκάησλ lidar γηα ηελ αλάθηεζε κηθξνθπζηθψλ ηδηνηήησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (Β. Ακνηξίδεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ζπλ-επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Η. Κνζκαδάθε ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαζκαηνγξάθνπ κάδαο εδάθνπο (Β. Ακνηξίδεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο ππνςεθίνπ δηδάθηνξνο Μ. Γεσξγίνπ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΠΑ (Η.Α. Γαγθιήο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ θ. Κ. Θεκειή. Ζ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ΗΑΑΓΔΣ θαη νινθιεξψζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ (Α. Ρνληνγηάλλεο, Κ. Κνπηξνχκπαο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θ. Υ. Σζίλνπ κε ζέκα πλεξγαηηθέο Σερληθέο Δπηθνηλσλίαο Γλσζηηθψλ Κφκβσλ. (Α. Ρνληνγηάλλεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θ. Δ. Βιάρνπ (Α. Ρνληνγηάλλεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θ. Ν. Bogdanovic (Α. Ρνληνγηάλλεο) Μέινο ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη θχξηα επηβιέπνπζα ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ ΔΚΠΑ θ. Η. Κνληνγηάλλε (Γ. Σζηξνπνχια). Μέινο ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ ΔΚΠΑ θ. Η. Κνληνγηάλλε (εμέηαζε ηνλ Μάτν 2012) (Γ. Σζηξνπνχια). Οξηζκφο σο External examiner by the Research and Postgraduate Committee of the Queen s University, Belfast, Northern Ireland for the PhD Thesis of Ms Kamalam Vanninathan (Γ. Σζηξνπνχια) Μέινο ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Ησαλλίλσλ. ηαγάθε (Ο. πθηψηε). 105

106 Δπίβιεςε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαηά ηε δηάξθεηα ηξίκελεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Γεκήηξε ηξαηνχιηα (Marie Curie Early Stage Researcher) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Leicester ηεο Αγγιίαο (Ηθ. Κεξακηηζφγινπ). Μέινο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θξίζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ θ. ηαχξνπ ηαγάθε, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ρνιή Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηψλ, 2012 (Η. Κεξακηηζφγινπ) Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη επηβιέπσλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα θ. Η. Παπνπηζή ηνπ Σκήκαηνο ΑΣΜ ηνπ ΔΜΠ ζε ζέκαηα δηαθνξηθήο ζπκβνινκεηξίαο radar SAR (Γξ Υ. Κνληνέο). Μέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη επηβιέπσλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα θ. Β. Μαζζίλα ηνπ Σκήκαηνο ΑΣΜ ηνπ ΔΜΠ ζε ζέκαηα δηαθνξηθήο ζπκβνινκεηξίαο radar SAR (Γξ Υ. Κνληνέο). 106

107 9.ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΑΑ Γηεζλείο Γηαθξίζεηο εξεπλεηώλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Βξαβείν αλαγλψξηζεο γηα ηελ ζπκβνιή ζηελ νξγάλσζε ηνπ Γηεζλνχο ζπλεδξίνπ «26th International Laser Radar Conference» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πφξην Υέιη κεηαμχ Ηνπλίνπ 2012, θαη ηελ επηκέιεηα, ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ (Chair of the conference program committee - Β. Ακνηξίδεο) Έγηλε απνδεθηή ε πξψηε επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε ζε δηεζλή πεξηνδηθφ κε θξηηέο κε δεδνκέλα απφ ην 2.3κ ηειεζθφπην «Αξίζηαξρνο». Boumis P., Meaburn J., 2012, MNRAS, in press, «The expansion proper motions of the extraordinary giant lobes of the planetary nebula KjPn 8 revisited». Καηφπηλ πξνζθιήζεσο, ε Η. Κεξακηηζφγινπ ζπκκεηείρε ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Second International Workshop on Earth Observation and Remote Sensing Applications (EORSA2012) ζηε αγθάε Κίλαο, (8-11 Ηνπλίνπ 2012). Σν ΔΑΑ ήηαλ ν κφλνο Διιεληθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηείρε ζην ζπλέδξην H I. Κεξακηηζφγινπ είλαη κέινο ηεο δηεζλνχο δηεπηζηεκνληθήο επηηξνπήο GEO Societal Benefits Implementation Board. Η.Α. Γαγθιήο: Member of the International Academy of Astronautics. Θέζεηο επζύλεο εξεπλεηώλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Β. Ακνηξίδεο: Δθιεγκέλν κέινο ηνπ πεληακεινχο πξνεδξείνπ ηνπ Δπξσπατθνχ δηθηχνπ επίγεησλ ζπζηεκάησλ lidar EARLINET (European Aerosol Research Network) Α. Αλαζηαζηάδεο: Δθιεγκέλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Αζηξνλνκηθήο Δηαηξείαο Α. Αλαζηαζηάδεο: Δθιεγκέλν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΑΑ ζαλ εθπξφζσπνο ησλ Δξεπλεηψλ I. Γεσξγαληφπνπινο: Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ δνξπθφξνπ ΝΖΥΜ. Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο (science partner) ηνπ δνξπθφξνπ αθηίλσλ- Υ ΗΥΟ. Μέινο ηνπ Astronomy Working Group ηνπ European Space Agency). Η.Α. Γαγθιήο: Δζληθφο εθπξφζσπνο ζηελ IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy). Μέινο ηεο Δζληθήο Αζηξνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μέινο ηνπ User Representative Group ζεζκηθνχ νξγάλνπ γλσκνδφηεζεο γηα ην πξφγξακκα-πιαίζην Space Situational Awareness (SSA) ηεο European Space Agency Μέινο ηνπ Steering Board ηνπ Space Weather Working Team ηεο ESA Α. Γαπέξγνιαο: Τπεχζπλνο Αζηεξνζθνπείνπ Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο. Ηθ. Κεξακηηζφγιν: Δθπξφζσπνο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ ζηελ Δζληθή Πιαηθφξκα Μείσζεο ηεο Δπηθηλδπλφηεηαο ησλ Καηαζηξνθψλ (Hyogo Framework for Action HFA) Tν ΔΑΑ είλαη key scientific contributor ζηε Γξάζε SB-04 on Global Urban Observation and Information ηνπ GEO Group on Earth Observations (Η. Κεξακηηζφγινπ) Υ. Κνληνέο: Δζληθφο Δθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο Γηάζηεκα ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο X. Κνληνέο: Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ ESA Sentinel 2- Preparatory Symposium, April, 2012, ESA- ESRIN, Frascati (Rome), Italy. 107

108 Ο. Μαιαλδξάθε: [(Α) Δκπεηξνγλψκνλαο κέινο ζηελ Οκάδα Δζληθήο Δθπξνζψπεζεο ηεο Διιάδαο ζηελ επηηξνπή Science Programme Committee/European Space Agency. (Β) National Co-ordinator, International Space Weather Initiative (θαηφπηλ πξνζθιήζεσο). (Γ) Solar-Terrestrial Heliosphere Scientific Officer, European Geosciences Union (EGU). Γηνξγάλσζε θαη πξνέδξεπζε ηεο πλεδξίαο ST1.1. Open Session on the Sun and Heliosphere. (Γ) Spokesperson, Space Weather Working Team (SWWT), Topical Working Group (TWG): Drivers of Space Weather ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή Sub-group 2: Solar Storms (solar flares, CMEs, SEP events)] Γ. Μπαιάζεο: Δζληθφο εθπξφζσπνο ζην πκβνχιην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Space Situational Awareness ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο (European Space Agency-ESA). A. Μπειεράθε: Πξφεδξνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γξάζεο COST ES0803, Developing Space Weather Products and Services in Europe ( ) A. Μπειεράθε: Co-chair ηνπ Ninth European Space Weather Week, November , Βξπμέιιεο, Βέιγην Π. Μπνχκεο: Δθπξφζσπνο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ/Δ.Α.Α. ζην επξσπατθφ δίθηπν ηειεζθνπίσλ «OPTICON» σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ηειεζθνπίνπ 2.3κ «Αξίζηαξρνο». Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ηειεζθνπίνπ 2.3κ «Αξίζηαξρνο». Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ησλ αζηξνλνκηθψλ νξγάλσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κέζσ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ (α) θαζκαηνγξάθνπ πςειήο αλάιπζεο MES-AT (β) θαζκαηνγξάθνπ ρακειήο αλάιπζεο ATS (γ) θσηνκέηξνπ RISE2 ηνπ 2.3 κ ηειεζθνπείνπ "Αξίζηαξρνο". Τπεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οπην-ειεθηξνληθήο ηνπ ΗΑΑΓΔΣ/ΔΑΑ). Γ. Σζηξνπνχια: Δθιεγκέλν κέινο ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Αζηξνλνκηθήο Δηαηξείαο (κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012) Γ. Σζηξνπνχια: Δθιεγκέλν κέινο ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Δξεπλεηψλ ηνπ ΔΑΑ (κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012) Γ. Σζηξνπνχια: Οξηζκφο σο κέινπο επηακεινχο επηηξνπήο απφ ην Παλ. Ησαλλίλσλ γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ επηθ. θαζ. Γξ. Παηζνπξάθνπ Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δηεζλώλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο B. Ακνηξίδεο: Mέινο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ «26th International Laser Radar Conference», Πφξην Υέιη, Ηνπλίνπ 2012 Η.Α. Γαγθιήο: Scientific Organizing Committee Member, 16 th Annual International Symposium of the International Space University (ISU): Sustainability of space activities, Strasbourg, Γαιιία, February 2012 Κ. Κνπηξνχκπαο: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο International Conference on Pattern Recognition, Applications and Methods (ICPRAM), Vilamoura, Algarve, Portugal, February 6-8, Κ. Κνπηξνχκπαο: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο 7ν Παλειιήλην πλέδξην Σερλεηήο Ννεκνζχλεο (SETN), Λακία, Μαΐνπ Κ. Κνπηξνχκπαο: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο International Conference on Artificial Intelligence, Applications and Innovations (AIAI), Halkidiki, Greece, September

109 Ο. Μαιαλδξάθε: Co-Convener ηνπ Open Session on the Sun and Heliosphere (including Hannes Alfvén Medal Lecture), ST 1.1., European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, April Ο. Μαιαλδξάθε: Co-Convener ηνπ Particle acceleration in solar system plasmas: synergy between in-situ and remote observation, ST1.3, European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, April Σν ΙΑΑΓΔΣ ζπλ-δηνξγάλσζε κε ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ην 26ν Παγθφζκην πλέδξην Μειέηεο ηεο Αηκφζθαηξαο κε πζηήκαηα Laser (International Laser Radar Conference, 26th ILRC), ζην Πφξην-Υέιη, απφ ηηο Ινπλίνπ Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, θαηάθεξε ηελ πξνζέιθπζε κεγάινπ αξηζκνχ επηζηεκφλσλ (~350) θαη ππνζηεξίρζεθε κεηαμχ άιισλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο (European Space Agency) θαη ηελ National Aeronautics Space Administration (NASA). Πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλέδξην ζπλερίδνπλ λα αλαξηψληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελείηαη ζην ΙΑΑΓΔΣ: Δ. Πιεηψλεο θαη Η. Γεσξγαληφπνπινο: Γηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ Half a century of X-ray Astronomy ζηελ Μχθνλν, (επηέκβξηνο επηεκβξίνπ 2012) Ά. Μπειεράθε: Πξφεδξνο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο Ninth European Space Weather Week, November , Βξπμέιιεο, Βέιγην. Α. Ρνληνγηάλλεο: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο, IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), Ho Chi Minh City, Vietnam, December 12-15,

110 πκκεηνρή ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ B. Ακνηξίδεο: Μέινο ηνπ Editorial Board ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ ISRN Meteorology B. Ακνηξίδεο: Μέινο ηνπ Editorial Board ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ Atmospheric Measurement Techniques ηεο European Geophysical Union (EGU) A. Αλαζηαζηάδεο: Μέινο ηνπ Editorial Board Entropy A. Αλαζηαζηάδεο: Μέινο ηνπ Editorial Board International Review of Physics Η.Α. Γαγθιήο: Editor for Magnetosphere and Space Plasma Physics, Annales Geophysicae Γ. Μπαιάζεο: Μέινο ηνπ Editorial Board ISRN Geophysics Γ. Μπαιάζεο: Μέινο ηνπ Editorial Board Dataset Papers in Geosciences A. Μπειεράθε: Studia Geophysica et Geodaetica, Associate Editor (Publisher: Springer) A. Μπειεράθε: Journal of Space Weather and Space Climate, Editor-in-Chief (Publisher: EDP Sciences) Α. Ρνληνγηάλλεο: Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Springer. Α. Ρνληνγηάλλεο: Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Signal Processing Journal, Elsevier. Γ. Σζηξνπνχια: Μέινο ηνπ Editorial Board of ISRN Astronomy and Astrophysics Journal Γ. Σζηξνπνχια: Μέινο ηνπ Editorial Board of Hipparchos (Journal of the Hellenic Astronomical Society) πκκεηνρή ζε θξίζε εξγαζηώλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά B. Ακνηξίδεο: Atmospheric Chemistry and Physics Atmospheric Measurement Techniques, Annales Geophysicae, Journal of Geophysical Research, Geophysical Research Letters, Atmospheric Environment, Optics & Laser Technology, International Journal of Remote Sensing. A. Αλαζηαζηάδεο: Annals of Geophysics, Annales Geophysicae, Advances in Space Research, Entropy, Journal of Geophysical Research, Natural Hazards and Earth System Sciences. Η.Α. Γαγθιήο: Astronomy & Astrophysics, Journal of Geophysical Research, Nature. Η. Γεσξγαληφπνπινο: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society θαη Astrophysical Journal. Π. Ζιίαο: International Journal of Remote Sensing I. Κεξακηηζφγινπ: Remote Sensing of Environment, International Journal of Navigation and Observation, Regional Environmental Change, Environmental Engineering and Management Journal, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Advances in Science and Research. X. Κνληνέο: International Journal of Remote Sensing. Κ. Κνπηξνχκπαο: IET Image Processing, Neural Networks. Ο. Μαι&a