Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια περιόδου Νοεμβρίου 2013 σα γνωρίζουμε τα εξή :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια περιόδου Νοεμβρίου 2013 σα γνωρίζουμε τα εξή :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίε : Δ. Γκάγκα, Γ. Μανέντη, Ε. Σωτηροπούλου, Κ. Ζήκο Τηλέφωνο : , 3147,3151, 2103 FAX : Βαθμό Ασφαλεία : Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμό Προτεραιότητα : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου : /ΚΒ ΠΡΟΣ 1) του Περ. Δ/ντε Εκπ/ση 2) του κ. Δ/ντε των Δ/νσεων Β/θμια Εκπ/ση 3) τι Επιτροπέ Συγκέντρωση Δικαιολογητικών (με τη φροντίδα των Δ/ντων) ΘΕΜΑ : «Υποβολή αιτήσεων για τι εξετάσει του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013». Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια περιόδου Νοεμβρίου 2013 σα γνωρίζουμε τα εξή : 1. Ω ημερομηνίε διεξαγωγή των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο και η Κυριακή Το χρονικό διάστημα υποβολή αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη και διαρκεί έω και τη Δευτέρα Υπενθυμίζουμε ότι κατά την εξεταστική αυτή περίοδο θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Β (Β1-Β2) και Γ (Γ1-Γ2). Συγκεκριμένα, εισάγεται η διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) για τι γλώσσε Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, καθώ και η εξέταση του επιπέδου Γ1 για την Τουρκική γλώσσα. Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση των ανωτέρω επιπέδων θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένε περιοχέ, ω εξή : ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2) ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο. ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο. ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο. ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η εξέταση του επιπέδου Γ1 τη Τουρκική γλώσσα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 4. Συγκέντρωση των δικαιολογητικών και καταχώρηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει σε όλε τι περιοχέ που μέχρι τώρα παρείχαν αυτή τη δυνατότητα στου υποψηφίου. 1

2 Ειδικότερα, στι περιοχέ όπου λειτουργούσαν Γραφεία Δ.Ε. τα οποία έχουν καταργηθεί δεν μπορούν πλέον να συγκροτηθούν επιτροπέ συγκέντρωση και ελέγχου δικαιολογητικών και η αρμοδιότητα μεταφέρεται στην αντίστοιχη επιτροπή τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Δ.Ε.). 5. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ /ΚΒ/2012 (ΦΕΚ344 Β), «Κατ εξαίρεση στι επιτροπέ συγκέντρωση των δικαιολογητικών που λειτουργούν στι έδρε των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λέσβου, Σύρου και Ρόδου, ορίζονται με την ίδια απόφαση, ανεξαρτήτω του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματεί ένα για κάθε μια από τι περιοχέ Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρα, Κω και Καλύμνου». Επομένω, στι επιτροπέ συγκέντρωση και ελέγχου δικαιολογητικών θα συμπεριληφθεί διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ω βοηθό γραμματέα, με σκοπό τον έλεγχο και τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και τη χορήγηση τω ατομικών δελτίων υποψηφίων και την καταχώρηση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα. 6. Ο τόπο υποβολή (π.χ. σχολικέ μονάδε ) των αιτήσεων σε όλε τι περιοχέ των περιπτώσεων ( 4) και (5) περιοχέ θα καθοριστεί από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση και θα πρέπει να ανακοινωθεί στου υποψήφιου από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρο στι εξετάσει υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη υπ. αριθμ /ΚΒ/ 2008 (ΦΕΚ 218Β) Υ.Α.: Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσε και το επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιο. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθου. Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου, όπω προβλέπεται στην αρ /ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα: α. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β, β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 τη Τουρκική γλώσσα. Γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέτση του επιπέδου Γ, στι γλώσσε Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Σε περίπτωση έλλειψη εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξη από τι Δημόσιε Οικονομικέ Υπηρεσίε (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741). Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τη αστυνομική ταυτότητα. Ελλείψει αυτή, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπία του υποψηφίου όπω στοιχεία ταυτότητα και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομική ταυτότητα ή άλλου συναφού δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπία από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/βαθμια, Β/θμια ή Ανώτατη Εκαπιδευση τη χώρα, μπορούν να προσκομίσουν, αντί τη άδεια παραμονή του στη χώρα, βεβαίωση φοίτηση σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προ συμπλήρωση από τι κατά τόπου επιτροπέ συγκέντρωση δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 8. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερε από μία γλώσσε ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή του υποβάλλεται με ευθύνη του, καθότι είναι 2

3 δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση που ένα υποψήφιο επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερε γλώσσε ή επίπεδα, υποβάλει μία αίτηση και αντίστοιχο αριθμό παραβόλων. Ο υποψήφιο καταχωρείται μία φορά και του αποδίδεται ένα κωδικό. Σε περίπτωση διπλοεγγραφή υποψηφίου θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίηση τη Γνώση Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διόρθωση. Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενη γλώσσα ή/και επιπέδου δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρα τη περιόδου υποβολή των αιτήσεων. Σε περίπτωση που έχει συμβεί λανθασμένη καταχώριση από τη Δ.Δ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίηση τη Γνώση των Ξένων Γλωσσών με ηλεκτρονική επιστολή, ώστε να διορθωθεί η καταχώριση. 9. Στι εξετάσει περιόδου Νοεμβρίου 2013 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στι περιοχέ του επισυναπτόμενου πίνακα. Ο πίνακα αυτό αποτελεί τη δεύτερη σελίδα τη αίτηση την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι περιοχέ με εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τι προαναφερθείσε περιοχέ επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή του στη θέση 15 τον κωδικό τη περιοχή αυτή (ο επισυναπτόμενο πίνακα περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό). 10. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για του υποψήφιου με ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε ) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτή τη κατηγορία θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 14 τη αίτηση και όχι την θέση Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 3 σελίδε, οι οποίε θα πρέπει να εκτυπωθούν οι δύο πρώτε στο ίδιο φύλλο και η τρίτη σελίδα σε δεύτερο φύλλο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη τριών σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στι τρει σελίδε προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή του. 12. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή του τα στοιχεία του, όπω ακριβώ αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του ή σε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα σα προσκομίζεται. Τα μικρά του ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνο και όχι Κων/νο ), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίου χαρακτήρε. 13. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχή στι εξετάσει ΚΠΓ αποδίδεται ένα επταψήφιο κωδικό του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον κωδικό τη περιοχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμό τη αίτηση του στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρο κωδικό τη περιοχή αναφέρεται στον κωδικό τη Δ.Δ.Ε. 14. Τέλο, σα γνωρίζουμε ότι οι αιτήσει όλων των υποψηφίων, θα καταχωρηθούν με το ίδιο μηχανογραφικό σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο το οποίο φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η εισαγωγή στο σύστημα θα γίνεται με του αντίστοιχου κωδικού που σα έχουν ήδη αποσταλεί από τον κ. Τρυφωνόπουλο (τηλ.: ), υπάλληλο τη Διεύθυνση Λειτουργική Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 15. Οι υποψήφιοι με ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε θα πρέπει να ενημερωθούν ω προ τη δυνατότητα απαλλαγή του σε κάποια ενότητα ανάλογα με την πάθησή του. Επισημαίνεται ότι: α) Οι συνυποβαλλόμενε από του ανωτέρω υποψηφίου ιατρικέ γνωματεύσει ή οι διαγνωστικέ εκθέσει περί μαθησιακή δυσκολία θα πρέπει να είναι πρωτότυπε ή ακριβή αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτε από δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερε από Ιατροπαιδαγωγικέ Υπηρεσίε Πιστοποίηση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγεία ή από ΚΕΔΔΥ. β) Στου υποψηφίου που αντιμετωπίζουν προβλήματα όραση, ακοή, γραφή ή κινητικότητα δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία 3

4 Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέταση», έργο των οποίων είναι η παροχή τη απαιτούμενη προ αυτού βοήθεια. γ) Στου υποψηφίου με προβλήματα όραση παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωση των θεμάτων και των απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθου τη επιλογή του. δ) Στου υποψηφίου με προβλήματα τύφλωση παρέχεται η δυνατότητα εξέτασή του με θέματα σε μορφή Braille. Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα σε κάποια από τι προαναφερόμενε διευκολύνσει, θα πρέπει να τη δηλώσουν χειρόγραφα στην αίτησή του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσει και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για του υποψήφιου με ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε πρέπει να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στη Διεύθυνσή μα το αργότερο εντό πέντε (5) ημερών από τη λήξη τη προθεσμία υποβολή αυτών (στι Δ/νσει Δ.Ε. τηρείται φωτοτυπημένο αρχείο αυτών). ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 16. Αμέσω μετά την καταχώρηση και την αναζήτηση αίτηση εμφανίζεται στο σύστημα η επιλογή Εκτύπωση Δελτίου. Οπότε τα στοιχεία του υποψηφίου θα έχουν ήδη συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και θα απαιτείται μόνο η εκτύπωση. Η καταχώρηση, όμω, των ημερομηνιών των εξετάσεων δίπλα σε κάθε γλώσσα επίπεδο και το τηλέφωνο τη εκάστοτε Δ.Δ.Ε. θα συμπληρώνεται χειρόγραφα. Στη συνέχεια, το δελτίο υποψηφίου θα υπογράφεται από το Διευθυντή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και θα τίθεται σε αυτό η στρογγυλή σφραγίδα του Κράτου. 17. Οι Διεύθυνσει στι οποίε θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα, θα έχουν μέσω των μετατροπών του συστήματο εικόνα των υποψηφίων που θα εξεταστούν στα δικά τη εξεταστικά κέντρα, ακόμα και αν ενεγράφησαν σε άλλη Δ.Δ.Ε. Με αυτό τον τρόπο θα έχουντα στοιχείων του συνόλου των υποψηφίων, ώστε να διατεθούν στα εξεταστικά κέντρα, όταν θα γίνεται η προετοιμασία των εξετάσεων τη ενότητα 4 (Παραγωγή Προφορκού Λόγου). ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων θα σα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υποργείου με ξεχωριστό Δελτίο Τύπου, μετά την έγκριση του από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ 2013 Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των υποψηφίων, θα είναι πλέον γνωστό ο αρισθμό του σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δεδομένου ότι,σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 τη αρ /ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β) Υπουργική Απόφαση, τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευση μετά από εισηγήσει των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρακαλούμε να μα αποστείλετε τι αποφάσει σχετικά με τα εξεταστικά κέντρα μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου Κριτήρια για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων είναι ο αριθμό των υποψηφίων, οι γεωγραφικέ και συγκοινωνιακέ συνθήκε τη εκάστοτε περιφέρεια, καθώ και ο επαρκή αριθμό αιθουσών και η άριστη λειτουργία των σταθερών και φορητών ηχητικών εγκαταστάσεων. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ 4

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Νοεμβρίου 2013 Περιφέρειε ATTIKHΣ Περιοχή Α ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Εξεταζόμενε γλώσσε επιπέδου Β(Β1&Β2) ΟΛΕΣ Εξεταζόμενε γλώσσε επιπέδου Γ(Γ1&Γ2) Εξεταζόμενο επίπεδο Γ1 Τουρκικά Κωδικό περιοχή Τουρκικά ΠΕΙΡΑΙΑ Ιταλικά 230 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΟΛΕΣ 317 ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΛΕΣ Τουρκικά 316 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΕΣ 313 Τουρκικά ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιταλικά ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΕΣ 236 ΧΙΟΥ 238 ΣΑΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΛΕΣ 244 ΚΩ ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ιταλικά

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΤΟΣ 2015 1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα, 24-03-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ Γ.Π. οικ. 33724 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ Πληρ.: Ελ. Απουσίδου Ευαγ. Κτιστάκη Προς: Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17,

Διαβάστε περισσότερα