ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, Λάρισα, Τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΥΥ ΥΥΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΕΕΝΟΥΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΚΟΥΥ ΠΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΟΣΣ LLEERROYY MEERRLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΚΤΤΗ ΣΣΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗ ΣΣ ΕΕΠ ΙΙΧΧ ΕΕΙΙΡΡΗ ΣΣΗ ΣΣ «SSGBB ΕΕΛΛΛΛΗΝΙΙΚΚΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΙΙΔΙΙΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΝ ΑΑ..ΕΕ..»» 88 ΟΟ ΧΧΛΛΜ.. ΠΠ..ΕΕ..ΟΟ.. ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ--ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ ΔΔΗΗΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ ΝΝΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ ΔΔΗΗΜΟΟΣΣ ΚΚΙΙΛΛΕΕΛΛΕΕΡΡ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, Λάρισα, Τηλ Λάρισα, Φεβρουάριος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ 7 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Γεωγραφική Θέση Του Έργου Χρήσεις Γης Στην Περιοχή Γενικά Στοιχεία Δήμου Κιλελέρ Γεωγραφική θέση Διοικητική υπαγωγή Έκταση Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά Χρήσεις Γης Παραγωγικοί Τομείς Οδικό Δίκτυο Ύδρευση Αποχέτευση Απορρίμματα 12 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Φυσικό Περιβάλλον Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής Γεωλογία Περιοχής Μελέτης Γεωλογία ευρύτερης περιοχής Γεωλογικοί σχηματισμοί στην περιοχή μελέτης Υφιστάμενες Πηγές Μόλυνσης 16 5 ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ Χλωρίδα Πανίδα 17 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνική Περιγραφή Των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Του Leroy Merlin Δρόμος Πρόσβασης Στο Leroy Merlin Χρήση Νερού Και Ενέργειας Χρήση Νερού Χρήση Ενέργειας Διαχείριση Ομβρίων Στο Leroy Merlin Αντιπλημμυρική Προστασία Είδη Πώλησης 25 7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

3 7.1 Γενικά Παραγωγή Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Υγρά Απόβλητα Πολυκαταστήματος (πελάτες) Υγρά Απόβλητα Καταστημάτων Εστίασης (Κυλικείο) Υγρά Απόβλητα Υπαλλήλων όλων των δραστηριοτήτων Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Παραγωγή Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εκτίμηση/Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Επιπτώσεων στην Ατμόσφαιρα Εκτίμηση/Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα Εκτίμηση/Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον Εκτίμηση/Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 32 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ 3, της ΚΥΑ 69269/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕΔΙΑ 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 51 Πίνακες Πίνακας 1: Πληθυσμός και έκταση της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας Πίνακας 2: Χρήσεις γης της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας Πίνακας 3. Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Πίνακας 4. Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Χάρτες Χάρτης 1. Απόσπασμα Τοπογραφικού Χάρτη ΓΥΣ, φύλλο ΛΑΡΙΣΑ, κλίμακα 1:

4 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία του Υφιστάμενου Εμπορικού Πολυκαταστήματος Leroy Merlin, ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, ειδών ιδιοκατασκευής και εργαλείων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια τροποποίησης της με αρ. πρωτ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εμπορικό Κέντρο στην περιοχή του Δ. Νίκαιας», η οποία εκδόθηκε στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ» (βλέπε ΚΥΑ στο παράρτημα ΙΙΙ της μελέτης). Οι τροποποιήσεις αφορούν: (α) Στην αλλαγή επωνυμίας του ιδιοκτήτη Η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε για το σύνολο του Εμπορικού Κέντρου που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην περιοχή σε δύο (2) οικόπεδα συνολικής έκτασης m 2 : στο 1 ο οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, ειδών ιδιοκατασκευής και εργαλείων LEROY MERLIN, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», ενώ στο 2 ο οικόπεδο εμβαδού ,84 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας που περιλαμβάνει καταστήματα και υπεραγορές, όπως ΙΚΕΑ, JUMBO, INTERSPORT, ΛΗΤΩ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΒΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». Η ιδιοκτησία του LEROY MERLIN περιήλθε στην κατοχή της SGB A.E., από την πωλήτρια Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν / Συμβολαίου Αγοραπωλησίας. Αρχικός ιδιοκτήτης του Εμπορικού Κέντρου ήταν η εταιρεία «ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ». Βάσει της από Σύμβασης Εκχώρησης, η ΕΜΑΑΡ εκχωρεί την εκμετάλλευση του Εμπορικού Κέντρου στην «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (β) Στο αντικείμενο της ΜΠΕ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στη λειτουργία του υφιστάμενου εμπορικού πολυκαταστήματος Leroy Merlin, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού ,45 m 2, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

5 Στην παρούσα ΜΠΕ γίνεται περιγραφή μόνο των εγκαταστάσεων του πολυκαταστήματος Leroy Merlin καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία του πολυκαταστήματος. (γ) Στην αύξηση της συνολικής κάλυψης και δόμησης του Leroy Merlin Το πολυκατάστημα στεγάζεται σε κτίριο που κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 217/2008 Οικοδομική Άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, κάλυψης 7.444,06 m 2 και δόμησης 7.596,32 m 2. Στην παρούσα φάση αυξάνεται η συνολική δόμηση και κάλυψη του πολυκαταστήματος λόγω τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν. 4178/2013. Με την τακτοποίηση, η συνολική κάλυψη αυξάνεται σε 7.465,06 m 2 και η συνολική δόμηση σε 7.604,69 m 2 (217/08 Οικοδ. Άδεια + Ν. 4178/13) αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά τα γενικά στοιχεία του έργου δίνονται στη συνέχεια: ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικό Πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού ΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών, Δ.Ε. Νίκαιας, Δ. Κιλελέρ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 Χ= , Υ= ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κεμπέρης Παναγιώτης Νόμιμος Εκπρόσωπος της SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2009 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 η ομάδα με τίτλο Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (ΥΑ 1958/ ) ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ,45 m 2 ΚΑΛΥΨΗ Σύμφωνα με την Οικοδ. Άδεια 217/08: 7.444,06 m 2 Μετά την τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/13: 7.465,06 m 2 ΔΟΜΗΣΗ Σύμφωνα με την Οικοδ. Άδεια 217/08: 7.596,32 m 2 Μετά την τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/13: 7.604,69 m 2 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 76 άτομα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΝΑΙ «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου/GR » ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 8 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών Δημοτική Ενότητα Νίκαιας Δήμος Κιλελέρ - 5 -

6 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κων/νος Δρακούδης Δ/ντης του υποκαταστήματος Λάρισας Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014/2011 Η κατάταξη των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011, πραγματοποιείται με την υπ αριθμόν 1958/ (ΦΕΚ 21B/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η μελετώμενη δραστηριότητα κατατάσσεται στην 6 η ομάδα με τίτλο Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής και συγκεκριμένα στη δραστηριότητα 23 «Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)». Δεδομένου ότι η συνολική δόμηση είναι 7.604,69 m 2 > m 2, το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 της ΥΑ 1958/ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Αργυρούλη Φωτεινή Χημικός Μηχανικός Αρ. Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίες Μελετών 18 και 27, Τάξη Β Παναγούλη 6, Λάρισα, Τ.Κ & : : Ε-mail : Συνεργάτες Καλτσά Ελένη, Χημικός Μηχανικός Παλάσκα Πηνελόπη, Χημικός Μηχανικός Δαούλα Χάιδω, Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας - 6 -

7 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ Το Εμπορικό Πολυκατάστημα Leroy Merlin λειτουργεί στην πόλη της Λάρισας από το 2009 στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, με αντικείμενο την πώληση διαφόρων ειδών ιδιοκατασκευής, διακόσμησης, κήπου, δομικών υλικών, ηλεκτρολογικών ειδών, εργαλείων κλπ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του πολυκαταστήματος βρίσκονται σε οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2. Κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την 217/08 Οικοδομική Άδεια με συνολική κάλυψη 7.444,06 m 2 και συνολική δόμηση 7.596,32 m 2. Η υπ αριθμ. 217/08 Οικοδομική Άδεια αναθεωρήθηκε στις ως προς την αλλαγή των επιβλεπόντων μηχανικών και του ονόματος του ιδιοκτήτη από ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ σε SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Επίσης, αναθεωρήθηκε στις ως προς τον φέροντα οργανισμό του υπογείου, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, στοιχείων όψεων και περιβάλλοντος χώρου. Στην παρούσα φάση γίνεται τακτοποίηση κάποιων αυθαίρετων κατασκευών βάσει του Ν. 4178/13. Η συνολική πραγματοποιούμενη κάλυψη και δόμηση είναι 7.465,06 m 2 και 7.604,69 m 2, αντίστοιχα (Οικ. Άδεια 217/08 + Ν. 4178/13) αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. Όπως προαναφέρθηκε, το πολυκατάστημα κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει της με αρ. πρωτ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε για το σύνολο του Εμπορικού Κέντρου που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην περιοχή σε δύο (2) οικόπεδα συνολικής έκτασης m 2 : στο 1 ο οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, ειδών ιδιοκατασκευής και εργαλείων LEROY MERLIN, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», ενώ στο 2 ο οικόπεδο εμβαδού ,84 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας που περιλαμβάνει καταστήματα και υπεραγορές, όπως ΙΚΕΑ, JUMBO, INTERSPORT, ΛΗΤΩ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΒΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». Αρχικός ιδιοκτήτης του Εμπορικού Κέντρου ήταν η εταιρεία «ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ». Βάσει της από Σύμβασης Εκχώρησης, η ΕΜΑΑΡ εκχωρεί την εκμετάλλευση του Εμπορικού Κέντρου στην «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ιδιοκτησία του LEROY MERLIN περιήλθε στην κατοχή της SGB A.E., από την πωλήτρια Ανώνυμη Εταιρεία «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν / Συμβολαίου Αγοραπωλησίας. Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης αποθηκεύονται σε σηπτική δεξαμενή και περιοδικά οδηγούνται μέσω βυτιοφόρου οχήματος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Λάρισας. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του πολυκαταστήματος, με βάση όσα προβλέπονται στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η όλη προσπάθεια έχει σαν στόχο την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων του έργου λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του στην περιοχή μελέτης

8 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Το Εμπορικό Πολυκατάστημα Leroy Merlin βρίσκεται στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, ~3.515 m νοτιοανατολικά του ορίου σχεδίου της πόλης της Λάρισας και 690 m βορειοανατολικά των ορίων της Νίκαιας. Η περιοχή μελέτης διοικητικά ανήκει στο Δήμο Κιλελέρ. Η θέση του πολυκαταστήματος φαίνεται και στο απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη που ακολουθεί (βλέπε και Χάρτες στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). Χάρτης 1. Απόσπασμα Τοπογραφικού Χάρτη ΓΥΣ, φύλλο ΛΑΡΙΣΑ, κλίμακα 1:

9 Το γήπεδο του πολυκαταστήματος Leroy Merlin έχει εμβαδόν ,45 m 2. Στην βόρεια πλευρά του συνορεύει με αγροτική οδό που αποτελεί και τον δρόμο πρόσβασης, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές συνορεύει με ιδιοκτησίες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από την Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών καθώς και από την ΠΑΘΕ. Στην εγγύς περιοχή και σε ακτίνα 1 km από τη θέση του πολυκαταστήματος είναι τα όρια της Νίκαιας, το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας (IKEA), εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, συνεργεία κλπ., ενώ υπάρχουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις (βλέπε Χάρτη 2 στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). Η θέση της μελετώμενης δραστηριότητας είναι εντός της καταγεγραμμένης περιοχής στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» με κωδ. GR , που είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (βλέπε Χάρτη 5 στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). 3.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Νίκαιας, Ν. Λάρισας (υπ αριθμ. 4153/42375 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΦΕΚ 527/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ ) η περιοχή όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin ανήκει στη Ζώνη Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΖΕΠΔ Β1 Βόρειο τμήμα του Δήμου (βλέπε Χάρτη 3 στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). Οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικές αποθήκες. Ως εκ τούτου, η μελετώμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη περιοχή. 3.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ Γεωγραφική θέση Ο Δήμος Κιλελέρ είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κιλελέρ, Αρμενίου, Πλατυκάμπου, Νίκαιας και Κραννώνα. Ο συνολικός πληθυσμός του νέου Δήμου Κιλελέρ ανέρχεται σε κατοίκους (σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.) και η συνολική έκταση που καταλαμβάνει είναι 975,29 km 2. Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ Διοικητική υπαγωγή Έκταση Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά Ο Δήμος Κιλελέρ υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εκτείνεται νότια νοτιοανατολικά της πόλης της Λάρισας και η Νίκαια που είναι και η έδρα του Δήμου απέχει περίπου 8,5 km από αυτή. Ο Δήμος συνορεύει νότια με το Δήμο Φαρσάλων, ανατολικά με το Δήμο Αγιάς, νοτιοανατολικά με το Δήμο Ρήγα Φερραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, βόρεια με το - 9 -

10 Δήμο Λαρισαίων, βορειοανατολικά με το Δήμο Τεμπών και δυτικά με το Δήμο Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η υπό μελέτη δραστηριότητα ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας. Η Δημοτική Ενότητα Νίκαιας περιλαμβάνει τους εξής οικισμούς: Δίλοφο, Ζάππειο, Μοσχοχώρι, Κυπαρρίσια, Μύρα, Καλό Νερό, Σοφό, Νέα Λεύκη, Νέες Καρυές, Ρεύμα, Νίκαια και Χαρά. Ο πληθυσμός (σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε) και η έκταση ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο συνολικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ανέρχεται σε κατοίκους. Πίνακας 1: Πληθυσμός και έκταση της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κάτοικοι) ΕΚΤΑΣΗ (Κm 2 ) Τοπ. Κοινότητα Διλόφου ,9 Τοπ. Κοινότητα Ζαππείου ,7 Τοπ. Κοινότητα Μοσχοχωρίου ,0 Τοπ. Κοινότητα Μύρων ,2 Τοπ. Κοινότητα Νέας Λεύκης ,2 Τοπ. Κοινότητα Νέων Καρυών ,0 Δημ. Κοινότητα Νίκαιας ,5 Τοπ. Κοινότητα Χαράς ,0 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (στοιχεία απογραφής 2011) Χρήσεις Γης Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας καλύπτει συνολική έκταση 279,5 Km 2 και πρόκειται για αποκλειστικά πεδινή έκταση. Όσον αφορά στην κατανομή των χρήσεων γης της παραπάνω έκτασης, αυτή περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε ποσοστό 81%), δημοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους (σε ποσοστό 14%), δασώδεις εκτάσεις (σε ποσοστό 0,07%), δομημένο χώρο οικισμούς (σε ποσοστό 4,5%) και εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά (σε ποσοστό 0,43%). Αναλυτική η έκταση ανά χρήση και ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.), δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί

11 Πίνακας 2: Χρήσεις γης της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ΔΗΜ./ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τοπ. Κοιν. Διλόφου Τοπ. Κοιν. Ζαππείου Τοπ. Κοιν. Μοσχοχωρίου Τοπ. Κοιν. Μύρων Τοπ. Κοιν. Ν. Λεύκης Τοπ. Κοιν. Ν. Καρυών Δημ. Κοιν. Νίκαιας Τοπ. Κοιν. Χαράς Ολική έκταση (Κm 2 ) Καλλιεργού- μενη γη (Κm 2 ) Βοσκότοποι κοινοί (Κm 2 ) Βοσκότοποι ιδιωτικοί (Κm 2 ) Δάση (Κm 2 ) Οικισμοί (Κm 2 ) Γη καλυμμένη από νερό (Κm 2 ) 20,9 17,4 2,2 0,9 0 0,4 0 40,7 35,1 0 1,9 0,1 3,6 0,1 23,0 19,1 1 1,7 0 1,2 0 60,2 38,0 20,7 0,2 0,1 0,9 0,3 10,2 9,4 0 0,4 0 0,3 0,1 41,0 32,7 0 5,1 0 2,9 0,3 60,5 55,9 2, ,4 0,1 23,0 18,7 0 3,1 0 0,9 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 279,5 226,3 26,1 13,3 0,2 12,6 1,2 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Νίκαιας, Ν. Λάρισας (υπ αριθμ. 4153/42375 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΦΕΚ 527/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ ) η περιοχή όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin ανήκει στη Ζώνη Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΖΕΠΔ Β1 Βόρειο τμήμα του Δήμου. Οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικές αποθήκες. Ως εκ τούτου, η μελετώμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη περιοχή Παραγωγικοί Τομείς Στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ένα μικρό ποσοστό απασχολείται στον δευτερογενή τομέα (μεταποιητικές βιομηχανίες, κατασκευές κλπ.) και ένα σημαντικό ποσοστό στον τριτογενή τομέα (ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες). Οι κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής είναι ετήσιες (κυρίως βαμβάκι και σιτηρά), ακολουθούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά στην παραγωγή αμπελουργικών και λοιπών προϊόντων

12 Σε αντίθεση με τη γεωργία, η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας. Σε μεγάλο ποσοστό η κτηνοτροφία είναι συμπληρωματική της γεωργίας σε μορφή οικογενειακών μονάδων. Τα εκτρεφόμενα ζώα είναι κυρίως πρόβατα κοπαδιάρικα, χοίροι, λίγα βοοειδή, καθώς και οικόσιτα ζώα, όπως όρνιθες, κουνέλια, χήνες, πάπιες κλπ Οδικό Δίκτυο Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας επικοινωνούν οδικώς με τον υπόλοιπο Νομό με τα καθημερινά δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας, καθώς επίσης και με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Η οδική σύνδεση της περιοχής μελέτης με την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας Λάρισα, γίνεται μέσω της ΠΑΘΕ και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Αθηνών, ενώ η οδική σύνδεση των οικισμών του Δήμου μεταξύ τους γίνεται μέσω του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή Ύδρευση Η ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας πραγματοποιείται με γεωτρήσεις αλλά και με υδροφόρες σε ορισμένους οικισμούς. Συγκεκριμένα, η υδροδότηση της Δημ. Κοινότητας Νίκαιας ελέγχεται από τη ΔΕΥΑ Λάρισας σε συνεργασία με το Δήμο Νίκαιας. Οι Τοπ. Κοινότητες Διλόφου, Μοσχοχωρίου, Ν. Λεύκης, Ν. Καρυών και Μύρων υδρεύονται με υπάρχουσες γεωτρήσεις ενώ οι Τοπ. Κοινότητες Ζαππείου και Χαράς χρησιμοποιούν υδροφόρες για το πόσιμο νερό Αποχέτευση Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων σε καμία δημοτική/τοπική κοινότητα του Δήμου. Οι κατοικίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου με συστήματα σηπτικών-απορροφητικών βόθρων. Χωριστικό δίκτυο ομβρίων υπάρχει αλλά είναι περιορισμένης έκτασης. Κύριος αποδέκτης των όμβριων είναι τα γειτονικά ρέματα και χείμαρροι Απορρίμματα Στην περιοχή του Δήμου δεν υπάρχει Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων οι ανάγκες καλύπτονται από απορριμματοφόρα του Δήμου. Τα απορρίμματα μετά την αποκομιδή τους οδηγούνται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Νομού Λάρισας που βρίσκεται στη θέση «Βροντερό» Παραποτάμου, της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών. Στον ΧΥΤΑ Λάρισας λειτουργεί και Μονάδα Ανακύκλωσης Υλικών (ΜΑΥ), στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός των αστικών στερεών αποβλήτων, που προέρχονται από διαλογή, σε χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά

13 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Για να σχηματιστεί γνώμη, αναφορικά με τους σπουδαιότερους καθοριστικούς παράγοντες του κλίματος που επηρεάζουν την περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Σταθμός Λάρισας). Κλιματολογικά Στοιχεία Η Θεσσαλική πεδιάδα περικλείεται από τους υψηλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, του Ολύμπου, της Όσσας, του Μαυροβουνίου του Πηλίου και των Αγράφων που την απομονώνουν από την ευεργετική επίδραση του Αιγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να χαρακτηρίζεται από ηπειρωτικό κλίμα και μεταβατικό από το μεσογειακό προς το μεσοευρωπαϊκό. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας σε ότι αφορά στο κλίμα προκύπτουν από τα δεδομένα της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Σταθμός Λάρισας). Ανεμολογικά Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από νηνεμία της οποίας η μέση τιμή φθάνει το 54,85%. Από άποψη ετήσιας συχνότητας των ανέμων ισχύει ο ακόλουθος πίνακας από τον οποίο προκύπτει και το ιστόγραμμα που ακολουθεί. Πίνακας 3. Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Διεύθυνση ανέμων Συχνότητα εμφάνισης Β 4,874 ΒΑ 5,925 Α 16,790 ΝΑ 5,345 Ν 1,731 ΝΔ 2,980 Δ 3,833 ΒΔ 3,669 Πηγή: Ε.Μ.Υ Ιστόγραμμα ανέμων ΒΔ 20 Β ΒΑ 10 Δ 0 Α ΝΔ ΝΑ Ν Πηγή: Ε.Μ.Υ

14 Σε συνέχεια των παραπάνω παρατηρείται το φαινόμενο της εμφάνισης κυρίως ανατολικών και ακολούθως βορειοανατολικών ανέμων. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο ανατολικός και ο βορειοανατολικός άνεμος πνέουν συνήθως με 2-4 Beaufort, ενώ οι άλλοι με 1-3 Bf. Η ανώτατη ταχύτητα των ανέμων προσεγγίζει τα 8 Bf με εξαίρεση τους νότιους, νοτιοανατολικούς και δυτικούς που δεν ξεπερνούν τα 7 Bf. Γενικά λόγω των φυσικών εμποδίων, η ταχύτητα των βορείων, βορειοανατολικών και βορειοδυτικών ανέμων ανακόπτεται και μόνο ο ανατολικός άνεμος πνέει χωρίς εμπόδια μέσω της Λάρισας, με μεγαλύτερη άνεση κυρίως το καλοκαίρι. Θερμοκρασία Η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής είναι 15,8 ο C με μέση ελάχιστη ανά μήνα 8,74 ο C και μέγιστη 21,42 ο C. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές για τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής και για την περίοδο Πίνακας 4. Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μέση θερμοκρασία ( ο C) 5,2 6,8 9,5 14,0 19,7 25,2 27,3 26,3 21,9 16,3 10,9 6,5 Χιόνι (ημ/μήνα) 1,8 1,6 0, ,1 1,2 Μ.Σχετική υγρασία % Υετός (ημ/μήνα) 79,8 75,0 72,6 68,1 61,3 48,8 46,3 49,9 58,7 69,8 79,2 82,0 10,6 10,9 11,9 10,8 10,2 6,4 4,5 4,3 6,3 9,7 11,7 11,9 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Μέση τιμή: 422,5 Πηγή: Ε.Μ.Υ Στον παραπάνω πίνακα, παρατίθενται κλιματολογικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το σταθμό της Λάρισας (Γ. Πλάτος Β 39 39, Γ. Μήκος Α 22 27, Ύψος βαρομέτρου 73.6 m) και για την χρονική περίοδο , όπου μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνεται από 5,2 C-27,3 C, ακραίες τιμές που παρατηρούνται τον Ιανουάριο και Ιούλιο, αντίστοιχα. Η σχετική υγρασία είναι γενικά κανονική (46,3-82%), με μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, παρατηρείται στην περιοχή εμφάνιση ομίχλης κατά περιόδους, από τις αρχές του Φθινοπώρου έως και τα μέσα της Άνοιξης γεγονός που δικαιολογείται από τη θέση της περιοχής και την παρουσία του ποταμού Πηνειού. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων είναι 422,5 mm με τα μέγιστα ύψη να παρατηρούνται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο

15 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γεωλογία ευρύτερης περιοχής Η ευρύτερη περιοχή του χώρου έρευνας, γεωτεκτονικά ανήκει στον χώρο της Πελαγονικής Ζώνης. Η Πελαγονική Ζώνη με διεύθυνση ΒΒΔ ΝΝΑ εκτείνεται από την Γιουγκοσλαβία προς τους ελληνικούς όγκους του Βόρα, Βέρνου, Βέρμιου, των Πιερίων, του Ολύμπου, του Πηλίου και της Β. Εύβοιας στη συνέχεια κάμπτεται προς τις Σποράδες και περιλαμβάνει τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος (βλέπε Χάρτη 2 στη συνέχεια). Αρχικά η Πελαγονική Ζώνη είχε χαρακτηρισθεί ως η μεγάλη υποθαλάσσια ράχη (ύβρωμα) που χώριζε κατά τη διάρκεια των Απλικών χρόνων την αύλακα Αξιού προς τα ανατολικά από την αύλακα Πίνδου προς τα δυτικά και δέχθηκε νηριτική ανθρακική ιζηματογένεση κατά το Μεσοζωικό. Οι σύγχρονες απόψεις θεωρούν την Πελαγονική και την Υποπελαγονική σαν ένα μεγάλο ηπειρωτικό τέμαχος, της Κιμμερινής ηπείρου που αποσπάστηκε από την Gondwana και εκατέρωθεν του οποίου αναπτύχθηκαν οι δύο ωκεάνιες περιοχές της Παλαιο Τηθύος (ζώνη Αξιού) και της Νέο Τηθύος (Υποπελαγονική Πίνδου), από τις οποίες προήλθαν με επώθηση οι οφειολιθικές μάζες (Μουντράκης, 1985). Η Πελαγονική Ζώνη συγκροτείται από το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, τους γνευσιωμένους γρανίτες, τα ημιμεταμορφωμένα Περμο-Τριαδικά πετρώματα, τα δύο ανθρακικά καλύμματα Τριαδικού Ιουρασικού, τις οφειολιθικές μάζες και τα Άνω Κρητιδικά επικλυσιγενή ιζήματα Γεωλογικοί σχηματισμοί στην περιοχή μελέτης Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία στην περιοχή αυτή συνίσταται από μεταμορφωμένα πετρώματα, που αποτελούν τις παρακάτω γεωλογικές ενότητες και αναγνωρίσθηκαν κατά την γεωλογική χαρτογράφηση. ΟΛΟΚΑΙΝΟ Αλλουβιακές αποθέσεις Οι αλλουβιακές αποθέσεις είναι ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από αργίλους, άμμους, κροκαλολατύπες και ποταμολιμναία υλικά, που αποτέθηκαν στις λεκάνες της Λάρισας και της Κάρλας, όπως και σε μικρές εσωτερικές λεκάνες. Στις παρυφές των λεκανών τα υλικά είναι περισσότερο αδρομερή, ενώ προς το κέντρο γίνονται βαθμιαία λεπτομερέστερα. ΠΟΝΤΙΟ- ΠΛΕΙΟ- ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ Ποταμοχερσαίοι σχηματισμοί Υπέρκεινται λιμναίων και λιμνοποτάμιων αποθέσεων. Είναι αργιλοαμμώδη υλικά και πηλοί με διάσπαρτες κροκαλολατύπες ποικίλης προέλευσης με παρεμβολές χαλαρών/ημιχαλαρών κροκαλολατυποπαγών. Οι λιμναίες αποθέσεις αποτελούνται από μάργες, μαργαϊκούς ψαμμίτες, μικρο-μακροκροκαλολατυποπαγή

16 Ο χώρος όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin δομείται αποκλειστικά από αλλουβιακές αποθέσεις. Το γεωλογικό υπόβαθρο των αποθέσεων αυτών σύμφωνα με την γεωλογία της ευρύτερης περιοχής είναι το Ολόκαινο (βλέπε και απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη ΙΓΜΕ στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). 4.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο, δεν παρουσιάζει καμία μόλυνση ή ρύπανση, από παράγοντες που σχετίζονται με δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα που αναπτύσσονται στην περιοχή, διότι οι λειτουργούσες βιοτεχνικές μονάδες δεν περιλαμβάνουν παραγωγικές διαδικασίες που παράγουν σημαντικές ποσότητες υγρών ή στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, οι λειτουργούσες βιοτεχνίες που παράγουν υγρά απόβλητα διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων τους. Το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας (ΙΚΕΑ) που γειτονεύει με το Leroy Merlin, διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Λυμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Εμπορικού Πάρκου. Σαν μια μικρή παρέμβαση στο έδαφος και κατά συνέπεια στους επιφανειακούς υδροφόρους, μπορεί να θεωρηθεί η αλόγιστη λίπανση των αγροτικών εκτάσεων, για την άνοδο της στρεμματικής τους απόδοσης καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, με συνέπεια την επιβάρυνση των υπόγειων νερών με επικίνδυνα χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις (νιτρική ρίζα, αμμωνιακή ρίζα, φωσφορικές και οργανικές ενώσεις). Το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εν μέρει, με την πραγματοποίηση εδαφικών αναλύσεων, για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών χρήσεων των φυτοφαρμάκων και τη συλλογή των επικίνδυνων και τοξικών συσκευασιών αυτών σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης, από όπου θα μπορούσαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια

17 5 ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 5.1 ΧΛΩΡΙΔΑ Η περιοχή παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά βλάστησης. Δεν παρατηρείται η ύπαρξη σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ή προστατευθέντων ειδών χλωρίδας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κυρίως αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, βαμβάκι). Η αγροτική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλής παραγωγικότητας. Η αυτοφυής βλάστηση που παρατηρείται αποτελείται από ετήσια αγριόχορτα και μικρούς θάμνους στα όρια των ιδιοκτησιών και τα πρανή των ρεμάτων. 5.2 ΠΑΝΙΔΑ Στην περιοχή εντοπίζεται η χαρακτηριστική πανίδα των πεδιάδων και των καλλιεργούμενων χωραφιών που σε γενικές γραμμές είναι τα αρπακτικά, τα ερπετά, τα εντομοφάγα πτηνά, τα έντομα, τα τρωκτικά και τα θηλαστικά (λαγοί, αλεπούδες, ασβοί). Η θέση όπου βρίσκεται το Leroy Merlin βρίσκεται εντός της καταγεγραμμένης περιοχής στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου με κωδ. GR , που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) για την ορνιθοπανίδα. Τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη της περιοχής είναι το Κιρκινέζι (Falco naumanni) και η Αετογερακίνα (Buteo rufinus). Το κιρκινέζι είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και άλλα μεγάλα έντομα. Η αετογερακίνα είναι ένα ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη συναντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών". Κιρκινέζι (Falco naumanni) Το κιρκινέζι εξαρτάται αρκετά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εφόσον ζει και φωλιάζει σε χωριά ορισμένων αγροτικών περιοχών. Τέτοιοι οικισμοί βρίσκονται στις πεδινές εκτάσεις της νότιας και κεντρικής Θεσσαλίας και διατηρούν ακόμη παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα, συνήθως πλινθόκτιστα, με σκεπές κατάλληλες για φώλιασμα και περιβάλλονται ή γειτονεύουν με

18 καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου το μικρό απειλούμενο γεράκι αναζητά την τροφή του. Οι σημαντικότεροι από τους οικισμού αυτούς που διατηρούν αποικίες άνω των 10 ζευγαριών είναι τα Φάρσαλα, το Σιτοχώρι, ο Τύρναβος, ο Δίλοφος, η Κυψέλη, το Μέγα Μοναστήρι, το Αχίλλειο, η Νέα Λεύκη, οι Νέες Καρυές, η Νίκαια, η Τερψιθέα, το Ζάππειο. Τον χειμώνα είναι απίθανο να το δούμε στη χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Νωρίς την άνοιξη, όταν επιστρέφει από την Αφρική όπου ξεχειμώνιασε, θα το δούμε σε μεγάλες ομάδες σε στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ή όλα μαζί σε μεμονωμένα δένδρα στον κάμπο. Κατόπιν, διασπείρονται στις θέσεις αναπαραγωγής. Η μεγάλη πλειοψηφία συγκεντρώνεται στα χωριά, όπου φωλιάζουν σε παλιά σπίτια ή αποθήκες. Η φωλιά τους είναι πρόχειρη, χωρίς συγκέντρωση υλικών. Εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή θέση. Στη Θεσσαλία έχουν εντοπιστεί να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες περιστέρια. Πολύ λίγα εξακολουθούν να φωλιάζουν σε άγρια περιβάλλοντα, όπως σε τρύπες βράχων, σε ορθοπλαγιές, σε τρύπες δένδρων και σε παλιές φωλιές από κουρούνες. Στο τέλος του καλοκαιριού, μετά την αυτονόμηση των νεοσσών, μαζεύονται σε μεγάλες ομάδες και κουρνιάζουν το βράδυ όλα μαζί σε συστάδες δένδρων, δίπλα ή μέσα στα χωριά στη Θεσσαλία, ή σε πάρκα όπως στην Τρίπολη ή στα Γιάννενα. Αυτή την εποχή παρατηρούνται ομάδες πολλών εκατοντάδων σε μερικές περιοχές. Μεταναστεύουν σε ευρύ μέτωπο προς την Αφρική αλλά δεν είναι γνωστοί ακόμη οι μεταναστευτικοί δρόμοι και ο ακριβής τόπος προορισμού των πληθυσμών που αναπαράγονται στην Ελλάδα. Η εξάπλωση του είδους περιλαμβάνει όλες τις ανοικτές περιοχές της Παλαιοαρκτικής (από Ισπανία έως την ΒΑ Κίνα και την Β. Αφρική) με στεπτικού τύπου ενδιαιτήματα, καλλιέργειες σιτηρών, λιβάδια, φρύγανα και ξηρές ανοικτές μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Οι μεγάλες εκτάσεις με σιταροχώραφα μοιάζουν με τη στέπα. Θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ψευδοστεπτικές. Τα κιρκινέζια προσαρμόστηκαν άριστα σε αυτές. Σε ένα μικρό ποσοστό η διατροφή τους περιλαμβάνει ποντίκια και σαύρες. Όταν οι αγρότες καίνε τις καλαμιές, τα βλέπουμε μαζί με τους πελαργούς να κυνηγάνε τα ποντίκια και τις ακρίδες που προσπαθούν να ξεφύγουν. Οι αλλαγές στη γεωργία με την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τις αρδεύσεις, τη χρήση εντομοκτόνων, την καταστροφή των φυτοφρακτών και των χέρσων εκτάσεων, έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη τροφή για το κιρκινέζι. Τα λιβάδια και οι αγραναπαύσεις που είναι οι καλύτεροι χώροι διατροφής στον κάμπο, περιορίζονται δίνοντας τη θέση τους σε εντατικές αρδευόμενες καλλιέργειες. Σε άλλες περιοχές, η υπερβόσκηση και η καταστροφή της βλάστησης έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λόγω διάβρωσης, ενώ σε λοφώδεις και ορεινές περιοχές, η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας οδηγεί σε πύκνωση της βλάστησης, καθιστώντας ακατάλληλο το ενδιαίτημα για το είδος

19 Aετογερακίνα (Buteo rufinus) Πρόκειται για ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη απαντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Είναι ένα σχετικά σπάνιο πουλί, μήκους εκατοστών και το άνοιγμα των φτερών φτάνει τα cm, με ελληνικό πληθυσμό περίπου ζευγάρια. Τα ενήλικα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, ζυγίζουν περίπου 950 γραμμάρια 1,75 κιλά ενώ τα αρσενικά 600 γραμμάρια 1,2 κιλά. Το φτέρωμά της ποικίλει. Μπορεί να είναι ξανθοκάστανη, με ελαφρές κρεμ ραβδώσεις στο κάτω μέρος αλλά πιο σπάνια μπορεί να έχει και σκουρόχρωμο φτέρωμα με πολύ σκούρο το κάτω μέρος. Η ενήλικη Αετογερακίνα έχει συνήθως ανοιχτόχρωμο κεφάλι με ουρά κανελλιά. Όταν πετάει, το κάτω μέρος της είναι υπόλευκο εκτός από τα λίγα σκούρα άκρα στις φτερούγες και τις κηλίδες των μηρών και των καρπών. Γεννάει τον Απρίλιο 3-4 αβγά τα οποία επωάζονται σε μέρες. Οι νεοσσοί δέχονται τη φροντίδα και των δύο γονιών και μπορούν να πετάξουν μετά από μέρες. Η Αετογερακίνα φωλιάζει κυρίως στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Ρόδο ενώ απειλείται από τους λαθροκυνηγούς και την αυξανόμενη επέμβαση του ανθρώπου στους βιότοπούς της. Η τροφή της Αετογερακίνας αποτελείται από μικρά τρωκτικά, ερπετά και πουλιά που βρίσκει στα γυμνά βουνά, τις στέπες, τις ανοιχτές πεδιάδες και τις ακατοίκητες περιοχές όπου συχνάζει. Χτίζει τη φωλιά της σε μεμονωμένα δέντρα, βράχια αλλά και στο έδαφος

20 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ LEROY MERLIN Όπως προαναφέρθηκε, το γήπεδο των εγκαταστάσεων του πολυκαταστήματος Leroy Merlin, έχει εμβαδόν ,45 m 2. Το Leroy Merlin στεγάζεται σε κτίριο που περιλαμβάνει ισόγειο, ημιόροφο και υπόγειο. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθμόν 217/2008 Οικοδομική Άδεια με κάλυψη 7.444,06 m 2 και δόμηση 7.596,32 m 2. Η υπ αριθμ. 217/2008 Οικοδομική Άδεια αναθεωρήθηκε στις ως προς την αλλαγή των επιβλεπόντων μηχανικών και του ονόματος του ιδιοκτήτη από ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ σε SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Επίσης, αναθεωρήθηκε στις ως προς τον φέροντα οργανισμό του υπογείου, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, στοιχείων όψεων και περιβάλλοντος χώρου. Στην παρούσα φάση εντάχθηκαν στη ρύθμιση του Ν. 4178/2013 κάποιες αυθαίρετες κατασκευές, κάλυψης 21,00 m 2 και δόμησης 8,37 m 2. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική δομημένη επιφάνεια είναι 7.604,69 m 2 και η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 7.465,06 m 2 (217/08 Οικοδ. Άδεια + Ν. 4178/13) - αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Στο ισόγειο του κτιρίου έχουν διαμορφωθεί τα εξής (βλέπε και Σχέδιο 3 Κάτοψη Ισογείου στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης): Δύο (2) Κύριοι Χώροι Πολυκαταστήματος (Ι.1 & Ι.2), εμβαδού Ε Ι.1 = 4.065,00 m 2 και Ε Ι.2 = 1.540,80 m 2 Χώρος Ταμείων (Ι.3), εμβαδού Ε Ι.3 = 183,45 m 2 Δύο (2) Χώροι Γραφείων (Ι.4 & Ι.5), εμβαδού Ε Ι.4 = 13,65 m 2 και Ε Ι.5 = 9,60 m 2 Χώρος Χρηματοδότησης (Ι.5α), εμβαδού Ε Ι.5α = 9,60 m 2 Χώρος Καταμέτρησης (Ι.6), εμβαδού Ε Ι.6 = 15,60 m 2 Χώρος Ασφάλισης Χρημάτων (SAFE) (Ι.7), εμβαδού Ε Ι.7 = 6,65 m 2 Γραφείο Ταμείων (Ι.8), εμβαδού Ε Ι.8 = 10,20 m 2 Χώρος Προϊσταμένου Ασφαλείας (Ι.9), εμβαδού Ε Ι.9 = 13,80 m 2 Ιατρείο (Ι.10), εμβαδού Ε Ι.10 = 11,25 m 2 Service (Ι.11), εμβαδού Ε Ι.11 = 8,10 m 2 Διάδρομος Προσωπικού (Ι.12), εμβαδού Ε Ι.12 = 33,05 m 2 Χώρος Επιστροφών (Ι.13), εμβαδού Ε Ι.13 = 13,80 m 2 Χώρος Τραπεζοκαθισμάτων Κυλικείου (Ι.14), εμβαδού Ε Ι.14 = 55,55 m 2 Χώρος Κυλικείου (Ι.15), εμβαδού Ε Ι.15 = 17,20 m

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 4 2 Αντικείμενο της Μελέτης 5 3 Γεωγραφική θέση Εκταση, Διοικητική υπαγωγή 7 4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος 10 4.1 Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός 2013-2020 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α' : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 7 2. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 4.1 Φυσικό περιβάλλον 4.1.1 Γεωγραφική θέση - Μορφολογία Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας βρίσκεται στο κέντρο της πεδιάδας των Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CITΥ_SEC του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη υπέγραψε την 27η Φεβρουαρίου του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 8 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 9 2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 7 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πτυχιακή εργασία των σπουδαστριών: Πατσιαούρα Ελένη Μπίνου Μαρία με τίτλο: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ ΑΦ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ ΑΦ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Ερευνητικό έργο: Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στην Σκόπελο Ερευνητής: Μενέλαος Λεμονής Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 210-7777516, 6973-062650 E-mail: lemonis@metal.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα