ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, Λάρισα, Τηλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΥΥ ΥΥΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΕΕΝΟΥΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΚΟΥΥ ΠΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΟΣΣ LLEERROYY MEERRLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΚΤΤΗ ΣΣΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗ ΣΣ ΕΕΠ ΙΙΧΧ ΕΕΙΙΡΡΗ ΣΣΗ ΣΣ «SSGBB ΕΕΛΛΛΛΗΝΙΙΚΚΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΙΙΔΙΙΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΝ ΑΑ..ΕΕ..»» 88 ΟΟ ΧΧΛΛΜ.. ΠΠ..ΕΕ..ΟΟ.. ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ--ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ ΔΔΗΗΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ ΝΝΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ ΔΔΗΗΜΟΟΣΣ ΚΚΙΙΛΛΕΕΛΛΕΕΡΡ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, Λάρισα, Τηλ Λάρισα, Φεβρουάριος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ 7 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Γεωγραφική Θέση Του Έργου Χρήσεις Γης Στην Περιοχή Γενικά Στοιχεία Δήμου Κιλελέρ Γεωγραφική θέση Διοικητική υπαγωγή Έκταση Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά Χρήσεις Γης Παραγωγικοί Τομείς Οδικό Δίκτυο Ύδρευση Αποχέτευση Απορρίμματα 12 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Φυσικό Περιβάλλον Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής Γεωλογία Περιοχής Μελέτης Γεωλογία ευρύτερης περιοχής Γεωλογικοί σχηματισμοί στην περιοχή μελέτης Υφιστάμενες Πηγές Μόλυνσης 16 5 ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ Χλωρίδα Πανίδα 17 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνική Περιγραφή Των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Του Leroy Merlin Δρόμος Πρόσβασης Στο Leroy Merlin Χρήση Νερού Και Ενέργειας Χρήση Νερού Χρήση Ενέργειας Διαχείριση Ομβρίων Στο Leroy Merlin Αντιπλημμυρική Προστασία Είδη Πώλησης 25 7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

3 7.1 Γενικά Παραγωγή Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Υγρά Απόβλητα Πολυκαταστήματος (πελάτες) Υγρά Απόβλητα Καταστημάτων Εστίασης (Κυλικείο) Υγρά Απόβλητα Υπαλλήλων όλων των δραστηριοτήτων Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Παραγωγή Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εκτίμηση/Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Επιπτώσεων στην Ατμόσφαιρα Εκτίμηση/Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα Εκτίμηση/Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον Εκτίμηση/Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 32 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ 3, της ΚΥΑ 69269/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕΔΙΑ 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 51 Πίνακες Πίνακας 1: Πληθυσμός και έκταση της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας Πίνακας 2: Χρήσεις γης της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας Πίνακας 3. Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Πίνακας 4. Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Χάρτες Χάρτης 1. Απόσπασμα Τοπογραφικού Χάρτη ΓΥΣ, φύλλο ΛΑΡΙΣΑ, κλίμακα 1:

4 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία του Υφιστάμενου Εμπορικού Πολυκαταστήματος Leroy Merlin, ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, ειδών ιδιοκατασκευής και εργαλείων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια τροποποίησης της με αρ. πρωτ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εμπορικό Κέντρο στην περιοχή του Δ. Νίκαιας», η οποία εκδόθηκε στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ» (βλέπε ΚΥΑ στο παράρτημα ΙΙΙ της μελέτης). Οι τροποποιήσεις αφορούν: (α) Στην αλλαγή επωνυμίας του ιδιοκτήτη Η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε για το σύνολο του Εμπορικού Κέντρου που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην περιοχή σε δύο (2) οικόπεδα συνολικής έκτασης m 2 : στο 1 ο οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, ειδών ιδιοκατασκευής και εργαλείων LEROY MERLIN, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», ενώ στο 2 ο οικόπεδο εμβαδού ,84 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας που περιλαμβάνει καταστήματα και υπεραγορές, όπως ΙΚΕΑ, JUMBO, INTERSPORT, ΛΗΤΩ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΒΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». Η ιδιοκτησία του LEROY MERLIN περιήλθε στην κατοχή της SGB A.E., από την πωλήτρια Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν / Συμβολαίου Αγοραπωλησίας. Αρχικός ιδιοκτήτης του Εμπορικού Κέντρου ήταν η εταιρεία «ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ». Βάσει της από Σύμβασης Εκχώρησης, η ΕΜΑΑΡ εκχωρεί την εκμετάλλευση του Εμπορικού Κέντρου στην «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (β) Στο αντικείμενο της ΜΠΕ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στη λειτουργία του υφιστάμενου εμπορικού πολυκαταστήματος Leroy Merlin, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού ,45 m 2, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

5 Στην παρούσα ΜΠΕ γίνεται περιγραφή μόνο των εγκαταστάσεων του πολυκαταστήματος Leroy Merlin καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία του πολυκαταστήματος. (γ) Στην αύξηση της συνολικής κάλυψης και δόμησης του Leroy Merlin Το πολυκατάστημα στεγάζεται σε κτίριο που κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 217/2008 Οικοδομική Άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, κάλυψης 7.444,06 m 2 και δόμησης 7.596,32 m 2. Στην παρούσα φάση αυξάνεται η συνολική δόμηση και κάλυψη του πολυκαταστήματος λόγω τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν. 4178/2013. Με την τακτοποίηση, η συνολική κάλυψη αυξάνεται σε 7.465,06 m 2 και η συνολική δόμηση σε 7.604,69 m 2 (217/08 Οικοδ. Άδεια + Ν. 4178/13) αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά τα γενικά στοιχεία του έργου δίνονται στη συνέχεια: ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικό Πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού ΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών, Δ.Ε. Νίκαιας, Δ. Κιλελέρ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 Χ= , Υ= ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κεμπέρης Παναγιώτης Νόμιμος Εκπρόσωπος της SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2009 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 η ομάδα με τίτλο Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (ΥΑ 1958/ ) ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ,45 m 2 ΚΑΛΥΨΗ Σύμφωνα με την Οικοδ. Άδεια 217/08: 7.444,06 m 2 Μετά την τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/13: 7.465,06 m 2 ΔΟΜΗΣΗ Σύμφωνα με την Οικοδ. Άδεια 217/08: 7.596,32 m 2 Μετά την τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/13: 7.604,69 m 2 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 76 άτομα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΝΑΙ «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου/GR » ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 8 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών Δημοτική Ενότητα Νίκαιας Δήμος Κιλελέρ - 5 -

6 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κων/νος Δρακούδης Δ/ντης του υποκαταστήματος Λάρισας Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014/2011 Η κατάταξη των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011, πραγματοποιείται με την υπ αριθμόν 1958/ (ΦΕΚ 21B/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η μελετώμενη δραστηριότητα κατατάσσεται στην 6 η ομάδα με τίτλο Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής και συγκεκριμένα στη δραστηριότητα 23 «Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)». Δεδομένου ότι η συνολική δόμηση είναι 7.604,69 m 2 > m 2, το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 της ΥΑ 1958/ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Αργυρούλη Φωτεινή Χημικός Μηχανικός Αρ. Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίες Μελετών 18 και 27, Τάξη Β Παναγούλη 6, Λάρισα, Τ.Κ & : : Ε-mail : Συνεργάτες Καλτσά Ελένη, Χημικός Μηχανικός Παλάσκα Πηνελόπη, Χημικός Μηχανικός Δαούλα Χάιδω, Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας - 6 -

7 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ Το Εμπορικό Πολυκατάστημα Leroy Merlin λειτουργεί στην πόλη της Λάρισας από το 2009 στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, με αντικείμενο την πώληση διαφόρων ειδών ιδιοκατασκευής, διακόσμησης, κήπου, δομικών υλικών, ηλεκτρολογικών ειδών, εργαλείων κλπ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του πολυκαταστήματος βρίσκονται σε οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2. Κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την 217/08 Οικοδομική Άδεια με συνολική κάλυψη 7.444,06 m 2 και συνολική δόμηση 7.596,32 m 2. Η υπ αριθμ. 217/08 Οικοδομική Άδεια αναθεωρήθηκε στις ως προς την αλλαγή των επιβλεπόντων μηχανικών και του ονόματος του ιδιοκτήτη από ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ σε SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Επίσης, αναθεωρήθηκε στις ως προς τον φέροντα οργανισμό του υπογείου, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, στοιχείων όψεων και περιβάλλοντος χώρου. Στην παρούσα φάση γίνεται τακτοποίηση κάποιων αυθαίρετων κατασκευών βάσει του Ν. 4178/13. Η συνολική πραγματοποιούμενη κάλυψη και δόμηση είναι 7.465,06 m 2 και 7.604,69 m 2, αντίστοιχα (Οικ. Άδεια 217/08 + Ν. 4178/13) αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. Όπως προαναφέρθηκε, το πολυκατάστημα κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει της με αρ. πρωτ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε για το σύνολο του Εμπορικού Κέντρου που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην περιοχή σε δύο (2) οικόπεδα συνολικής έκτασης m 2 : στο 1 ο οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το πολυκατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, ειδών ιδιοκατασκευής και εργαλείων LEROY MERLIN, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», ενώ στο 2 ο οικόπεδο εμβαδού ,84 m 2 κατασκευάστηκε και λειτουργεί το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας που περιλαμβάνει καταστήματα και υπεραγορές, όπως ΙΚΕΑ, JUMBO, INTERSPORT, ΛΗΤΩ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΒΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». Αρχικός ιδιοκτήτης του Εμπορικού Κέντρου ήταν η εταιρεία «ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ». Βάσει της από Σύμβασης Εκχώρησης, η ΕΜΑΑΡ εκχωρεί την εκμετάλλευση του Εμπορικού Κέντρου στην «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ιδιοκτησία του LEROY MERLIN περιήλθε στην κατοχή της SGB A.E., από την πωλήτρια Ανώνυμη Εταιρεία «ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν / Συμβολαίου Αγοραπωλησίας. Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης αποθηκεύονται σε σηπτική δεξαμενή και περιοδικά οδηγούνται μέσω βυτιοφόρου οχήματος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Λάρισας. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του πολυκαταστήματος, με βάση όσα προβλέπονται στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η όλη προσπάθεια έχει σαν στόχο την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων του έργου λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του στην περιοχή μελέτης

8 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Το Εμπορικό Πολυκατάστημα Leroy Merlin βρίσκεται στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, ~3.515 m νοτιοανατολικά του ορίου σχεδίου της πόλης της Λάρισας και 690 m βορειοανατολικά των ορίων της Νίκαιας. Η περιοχή μελέτης διοικητικά ανήκει στο Δήμο Κιλελέρ. Η θέση του πολυκαταστήματος φαίνεται και στο απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη που ακολουθεί (βλέπε και Χάρτες στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). Χάρτης 1. Απόσπασμα Τοπογραφικού Χάρτη ΓΥΣ, φύλλο ΛΑΡΙΣΑ, κλίμακα 1:

9 Το γήπεδο του πολυκαταστήματος Leroy Merlin έχει εμβαδόν ,45 m 2. Στην βόρεια πλευρά του συνορεύει με αγροτική οδό που αποτελεί και τον δρόμο πρόσβασης, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές συνορεύει με ιδιοκτησίες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από την Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών καθώς και από την ΠΑΘΕ. Στην εγγύς περιοχή και σε ακτίνα 1 km από τη θέση του πολυκαταστήματος είναι τα όρια της Νίκαιας, το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας (IKEA), εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, συνεργεία κλπ., ενώ υπάρχουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις (βλέπε Χάρτη 2 στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). Η θέση της μελετώμενης δραστηριότητας είναι εντός της καταγεγραμμένης περιοχής στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» με κωδ. GR , που είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (βλέπε Χάρτη 5 στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). 3.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Νίκαιας, Ν. Λάρισας (υπ αριθμ. 4153/42375 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΦΕΚ 527/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ ) η περιοχή όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin ανήκει στη Ζώνη Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΖΕΠΔ Β1 Βόρειο τμήμα του Δήμου (βλέπε Χάρτη 3 στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). Οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικές αποθήκες. Ως εκ τούτου, η μελετώμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη περιοχή. 3.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ Γεωγραφική θέση Ο Δήμος Κιλελέρ είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κιλελέρ, Αρμενίου, Πλατυκάμπου, Νίκαιας και Κραννώνα. Ο συνολικός πληθυσμός του νέου Δήμου Κιλελέρ ανέρχεται σε κατοίκους (σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.) και η συνολική έκταση που καταλαμβάνει είναι 975,29 km 2. Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ Διοικητική υπαγωγή Έκταση Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά Ο Δήμος Κιλελέρ υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εκτείνεται νότια νοτιοανατολικά της πόλης της Λάρισας και η Νίκαια που είναι και η έδρα του Δήμου απέχει περίπου 8,5 km από αυτή. Ο Δήμος συνορεύει νότια με το Δήμο Φαρσάλων, ανατολικά με το Δήμο Αγιάς, νοτιοανατολικά με το Δήμο Ρήγα Φερραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, βόρεια με το - 9 -

10 Δήμο Λαρισαίων, βορειοανατολικά με το Δήμο Τεμπών και δυτικά με το Δήμο Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η υπό μελέτη δραστηριότητα ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας. Η Δημοτική Ενότητα Νίκαιας περιλαμβάνει τους εξής οικισμούς: Δίλοφο, Ζάππειο, Μοσχοχώρι, Κυπαρρίσια, Μύρα, Καλό Νερό, Σοφό, Νέα Λεύκη, Νέες Καρυές, Ρεύμα, Νίκαια και Χαρά. Ο πληθυσμός (σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε) και η έκταση ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο συνολικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ανέρχεται σε κατοίκους. Πίνακας 1: Πληθυσμός και έκταση της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κάτοικοι) ΕΚΤΑΣΗ (Κm 2 ) Τοπ. Κοινότητα Διλόφου ,9 Τοπ. Κοινότητα Ζαππείου ,7 Τοπ. Κοινότητα Μοσχοχωρίου ,0 Τοπ. Κοινότητα Μύρων ,2 Τοπ. Κοινότητα Νέας Λεύκης ,2 Τοπ. Κοινότητα Νέων Καρυών ,0 Δημ. Κοινότητα Νίκαιας ,5 Τοπ. Κοινότητα Χαράς ,0 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (στοιχεία απογραφής 2011) Χρήσεις Γης Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας καλύπτει συνολική έκταση 279,5 Km 2 και πρόκειται για αποκλειστικά πεδινή έκταση. Όσον αφορά στην κατανομή των χρήσεων γης της παραπάνω έκτασης, αυτή περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε ποσοστό 81%), δημοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους (σε ποσοστό 14%), δασώδεις εκτάσεις (σε ποσοστό 0,07%), δομημένο χώρο οικισμούς (σε ποσοστό 4,5%) και εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά (σε ποσοστό 0,43%). Αναλυτική η έκταση ανά χρήση και ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.), δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί

11 Πίνακας 2: Χρήσεις γης της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ΔΗΜ./ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τοπ. Κοιν. Διλόφου Τοπ. Κοιν. Ζαππείου Τοπ. Κοιν. Μοσχοχωρίου Τοπ. Κοιν. Μύρων Τοπ. Κοιν. Ν. Λεύκης Τοπ. Κοιν. Ν. Καρυών Δημ. Κοιν. Νίκαιας Τοπ. Κοιν. Χαράς Ολική έκταση (Κm 2 ) Καλλιεργού- μενη γη (Κm 2 ) Βοσκότοποι κοινοί (Κm 2 ) Βοσκότοποι ιδιωτικοί (Κm 2 ) Δάση (Κm 2 ) Οικισμοί (Κm 2 ) Γη καλυμμένη από νερό (Κm 2 ) 20,9 17,4 2,2 0,9 0 0,4 0 40,7 35,1 0 1,9 0,1 3,6 0,1 23,0 19,1 1 1,7 0 1,2 0 60,2 38,0 20,7 0,2 0,1 0,9 0,3 10,2 9,4 0 0,4 0 0,3 0,1 41,0 32,7 0 5,1 0 2,9 0,3 60,5 55,9 2, ,4 0,1 23,0 18,7 0 3,1 0 0,9 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 279,5 226,3 26,1 13,3 0,2 12,6 1,2 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Νίκαιας, Ν. Λάρισας (υπ αριθμ. 4153/42375 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΦΕΚ 527/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ ) η περιοχή όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin ανήκει στη Ζώνη Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΖΕΠΔ Β1 Βόρειο τμήμα του Δήμου. Οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικές αποθήκες. Ως εκ τούτου, η μελετώμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη περιοχή Παραγωγικοί Τομείς Στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ένα μικρό ποσοστό απασχολείται στον δευτερογενή τομέα (μεταποιητικές βιομηχανίες, κατασκευές κλπ.) και ένα σημαντικό ποσοστό στον τριτογενή τομέα (ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες). Οι κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής είναι ετήσιες (κυρίως βαμβάκι και σιτηρά), ακολουθούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά στην παραγωγή αμπελουργικών και λοιπών προϊόντων

12 Σε αντίθεση με τη γεωργία, η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας. Σε μεγάλο ποσοστό η κτηνοτροφία είναι συμπληρωματική της γεωργίας σε μορφή οικογενειακών μονάδων. Τα εκτρεφόμενα ζώα είναι κυρίως πρόβατα κοπαδιάρικα, χοίροι, λίγα βοοειδή, καθώς και οικόσιτα ζώα, όπως όρνιθες, κουνέλια, χήνες, πάπιες κλπ Οδικό Δίκτυο Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας επικοινωνούν οδικώς με τον υπόλοιπο Νομό με τα καθημερινά δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας, καθώς επίσης και με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Η οδική σύνδεση της περιοχής μελέτης με την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας Λάρισα, γίνεται μέσω της ΠΑΘΕ και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Αθηνών, ενώ η οδική σύνδεση των οικισμών του Δήμου μεταξύ τους γίνεται μέσω του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή Ύδρευση Η ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας πραγματοποιείται με γεωτρήσεις αλλά και με υδροφόρες σε ορισμένους οικισμούς. Συγκεκριμένα, η υδροδότηση της Δημ. Κοινότητας Νίκαιας ελέγχεται από τη ΔΕΥΑ Λάρισας σε συνεργασία με το Δήμο Νίκαιας. Οι Τοπ. Κοινότητες Διλόφου, Μοσχοχωρίου, Ν. Λεύκης, Ν. Καρυών και Μύρων υδρεύονται με υπάρχουσες γεωτρήσεις ενώ οι Τοπ. Κοινότητες Ζαππείου και Χαράς χρησιμοποιούν υδροφόρες για το πόσιμο νερό Αποχέτευση Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων σε καμία δημοτική/τοπική κοινότητα του Δήμου. Οι κατοικίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου με συστήματα σηπτικών-απορροφητικών βόθρων. Χωριστικό δίκτυο ομβρίων υπάρχει αλλά είναι περιορισμένης έκτασης. Κύριος αποδέκτης των όμβριων είναι τα γειτονικά ρέματα και χείμαρροι Απορρίμματα Στην περιοχή του Δήμου δεν υπάρχει Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων οι ανάγκες καλύπτονται από απορριμματοφόρα του Δήμου. Τα απορρίμματα μετά την αποκομιδή τους οδηγούνται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Νομού Λάρισας που βρίσκεται στη θέση «Βροντερό» Παραποτάμου, της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών. Στον ΧΥΤΑ Λάρισας λειτουργεί και Μονάδα Ανακύκλωσης Υλικών (ΜΑΥ), στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός των αστικών στερεών αποβλήτων, που προέρχονται από διαλογή, σε χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά

13 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Για να σχηματιστεί γνώμη, αναφορικά με τους σπουδαιότερους καθοριστικούς παράγοντες του κλίματος που επηρεάζουν την περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Σταθμός Λάρισας). Κλιματολογικά Στοιχεία Η Θεσσαλική πεδιάδα περικλείεται από τους υψηλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, του Ολύμπου, της Όσσας, του Μαυροβουνίου του Πηλίου και των Αγράφων που την απομονώνουν από την ευεργετική επίδραση του Αιγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να χαρακτηρίζεται από ηπειρωτικό κλίμα και μεταβατικό από το μεσογειακό προς το μεσοευρωπαϊκό. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας σε ότι αφορά στο κλίμα προκύπτουν από τα δεδομένα της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Σταθμός Λάρισας). Ανεμολογικά Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από νηνεμία της οποίας η μέση τιμή φθάνει το 54,85%. Από άποψη ετήσιας συχνότητας των ανέμων ισχύει ο ακόλουθος πίνακας από τον οποίο προκύπτει και το ιστόγραμμα που ακολουθεί. Πίνακας 3. Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Διεύθυνση ανέμων Συχνότητα εμφάνισης Β 4,874 ΒΑ 5,925 Α 16,790 ΝΑ 5,345 Ν 1,731 ΝΔ 2,980 Δ 3,833 ΒΔ 3,669 Πηγή: Ε.Μ.Υ Ιστόγραμμα ανέμων ΒΔ 20 Β ΒΑ 10 Δ 0 Α ΝΔ ΝΑ Ν Πηγή: Ε.Μ.Υ

14 Σε συνέχεια των παραπάνω παρατηρείται το φαινόμενο της εμφάνισης κυρίως ανατολικών και ακολούθως βορειοανατολικών ανέμων. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο ανατολικός και ο βορειοανατολικός άνεμος πνέουν συνήθως με 2-4 Beaufort, ενώ οι άλλοι με 1-3 Bf. Η ανώτατη ταχύτητα των ανέμων προσεγγίζει τα 8 Bf με εξαίρεση τους νότιους, νοτιοανατολικούς και δυτικούς που δεν ξεπερνούν τα 7 Bf. Γενικά λόγω των φυσικών εμποδίων, η ταχύτητα των βορείων, βορειοανατολικών και βορειοδυτικών ανέμων ανακόπτεται και μόνο ο ανατολικός άνεμος πνέει χωρίς εμπόδια μέσω της Λάρισας, με μεγαλύτερη άνεση κυρίως το καλοκαίρι. Θερμοκρασία Η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής είναι 15,8 ο C με μέση ελάχιστη ανά μήνα 8,74 ο C και μέγιστη 21,42 ο C. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές για τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής και για την περίοδο Πίνακας 4. Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μέση θερμοκρασία ( ο C) 5,2 6,8 9,5 14,0 19,7 25,2 27,3 26,3 21,9 16,3 10,9 6,5 Χιόνι (ημ/μήνα) 1,8 1,6 0, ,1 1,2 Μ.Σχετική υγρασία % Υετός (ημ/μήνα) 79,8 75,0 72,6 68,1 61,3 48,8 46,3 49,9 58,7 69,8 79,2 82,0 10,6 10,9 11,9 10,8 10,2 6,4 4,5 4,3 6,3 9,7 11,7 11,9 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Μέση τιμή: 422,5 Πηγή: Ε.Μ.Υ Στον παραπάνω πίνακα, παρατίθενται κλιματολογικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το σταθμό της Λάρισας (Γ. Πλάτος Β 39 39, Γ. Μήκος Α 22 27, Ύψος βαρομέτρου 73.6 m) και για την χρονική περίοδο , όπου μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνεται από 5,2 C-27,3 C, ακραίες τιμές που παρατηρούνται τον Ιανουάριο και Ιούλιο, αντίστοιχα. Η σχετική υγρασία είναι γενικά κανονική (46,3-82%), με μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, παρατηρείται στην περιοχή εμφάνιση ομίχλης κατά περιόδους, από τις αρχές του Φθινοπώρου έως και τα μέσα της Άνοιξης γεγονός που δικαιολογείται από τη θέση της περιοχής και την παρουσία του ποταμού Πηνειού. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων είναι 422,5 mm με τα μέγιστα ύψη να παρατηρούνται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο

15 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γεωλογία ευρύτερης περιοχής Η ευρύτερη περιοχή του χώρου έρευνας, γεωτεκτονικά ανήκει στον χώρο της Πελαγονικής Ζώνης. Η Πελαγονική Ζώνη με διεύθυνση ΒΒΔ ΝΝΑ εκτείνεται από την Γιουγκοσλαβία προς τους ελληνικούς όγκους του Βόρα, Βέρνου, Βέρμιου, των Πιερίων, του Ολύμπου, του Πηλίου και της Β. Εύβοιας στη συνέχεια κάμπτεται προς τις Σποράδες και περιλαμβάνει τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος (βλέπε Χάρτη 2 στη συνέχεια). Αρχικά η Πελαγονική Ζώνη είχε χαρακτηρισθεί ως η μεγάλη υποθαλάσσια ράχη (ύβρωμα) που χώριζε κατά τη διάρκεια των Απλικών χρόνων την αύλακα Αξιού προς τα ανατολικά από την αύλακα Πίνδου προς τα δυτικά και δέχθηκε νηριτική ανθρακική ιζηματογένεση κατά το Μεσοζωικό. Οι σύγχρονες απόψεις θεωρούν την Πελαγονική και την Υποπελαγονική σαν ένα μεγάλο ηπειρωτικό τέμαχος, της Κιμμερινής ηπείρου που αποσπάστηκε από την Gondwana και εκατέρωθεν του οποίου αναπτύχθηκαν οι δύο ωκεάνιες περιοχές της Παλαιο Τηθύος (ζώνη Αξιού) και της Νέο Τηθύος (Υποπελαγονική Πίνδου), από τις οποίες προήλθαν με επώθηση οι οφειολιθικές μάζες (Μουντράκης, 1985). Η Πελαγονική Ζώνη συγκροτείται από το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, τους γνευσιωμένους γρανίτες, τα ημιμεταμορφωμένα Περμο-Τριαδικά πετρώματα, τα δύο ανθρακικά καλύμματα Τριαδικού Ιουρασικού, τις οφειολιθικές μάζες και τα Άνω Κρητιδικά επικλυσιγενή ιζήματα Γεωλογικοί σχηματισμοί στην περιοχή μελέτης Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία στην περιοχή αυτή συνίσταται από μεταμορφωμένα πετρώματα, που αποτελούν τις παρακάτω γεωλογικές ενότητες και αναγνωρίσθηκαν κατά την γεωλογική χαρτογράφηση. ΟΛΟΚΑΙΝΟ Αλλουβιακές αποθέσεις Οι αλλουβιακές αποθέσεις είναι ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από αργίλους, άμμους, κροκαλολατύπες και ποταμολιμναία υλικά, που αποτέθηκαν στις λεκάνες της Λάρισας και της Κάρλας, όπως και σε μικρές εσωτερικές λεκάνες. Στις παρυφές των λεκανών τα υλικά είναι περισσότερο αδρομερή, ενώ προς το κέντρο γίνονται βαθμιαία λεπτομερέστερα. ΠΟΝΤΙΟ- ΠΛΕΙΟ- ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ Ποταμοχερσαίοι σχηματισμοί Υπέρκεινται λιμναίων και λιμνοποτάμιων αποθέσεων. Είναι αργιλοαμμώδη υλικά και πηλοί με διάσπαρτες κροκαλολατύπες ποικίλης προέλευσης με παρεμβολές χαλαρών/ημιχαλαρών κροκαλολατυποπαγών. Οι λιμναίες αποθέσεις αποτελούνται από μάργες, μαργαϊκούς ψαμμίτες, μικρο-μακροκροκαλολατυποπαγή

16 Ο χώρος όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin δομείται αποκλειστικά από αλλουβιακές αποθέσεις. Το γεωλογικό υπόβαθρο των αποθέσεων αυτών σύμφωνα με την γεωλογία της ευρύτερης περιοχής είναι το Ολόκαινο (βλέπε και απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη ΙΓΜΕ στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). 4.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο, δεν παρουσιάζει καμία μόλυνση ή ρύπανση, από παράγοντες που σχετίζονται με δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα που αναπτύσσονται στην περιοχή, διότι οι λειτουργούσες βιοτεχνικές μονάδες δεν περιλαμβάνουν παραγωγικές διαδικασίες που παράγουν σημαντικές ποσότητες υγρών ή στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, οι λειτουργούσες βιοτεχνίες που παράγουν υγρά απόβλητα διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων τους. Το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας (ΙΚΕΑ) που γειτονεύει με το Leroy Merlin, διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Λυμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Εμπορικού Πάρκου. Σαν μια μικρή παρέμβαση στο έδαφος και κατά συνέπεια στους επιφανειακούς υδροφόρους, μπορεί να θεωρηθεί η αλόγιστη λίπανση των αγροτικών εκτάσεων, για την άνοδο της στρεμματικής τους απόδοσης καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, με συνέπεια την επιβάρυνση των υπόγειων νερών με επικίνδυνα χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις (νιτρική ρίζα, αμμωνιακή ρίζα, φωσφορικές και οργανικές ενώσεις). Το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εν μέρει, με την πραγματοποίηση εδαφικών αναλύσεων, για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών χρήσεων των φυτοφαρμάκων και τη συλλογή των επικίνδυνων και τοξικών συσκευασιών αυτών σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης, από όπου θα μπορούσαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια

17 5 ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 5.1 ΧΛΩΡΙΔΑ Η περιοχή παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά βλάστησης. Δεν παρατηρείται η ύπαρξη σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ή προστατευθέντων ειδών χλωρίδας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κυρίως αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, βαμβάκι). Η αγροτική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλής παραγωγικότητας. Η αυτοφυής βλάστηση που παρατηρείται αποτελείται από ετήσια αγριόχορτα και μικρούς θάμνους στα όρια των ιδιοκτησιών και τα πρανή των ρεμάτων. 5.2 ΠΑΝΙΔΑ Στην περιοχή εντοπίζεται η χαρακτηριστική πανίδα των πεδιάδων και των καλλιεργούμενων χωραφιών που σε γενικές γραμμές είναι τα αρπακτικά, τα ερπετά, τα εντομοφάγα πτηνά, τα έντομα, τα τρωκτικά και τα θηλαστικά (λαγοί, αλεπούδες, ασβοί). Η θέση όπου βρίσκεται το Leroy Merlin βρίσκεται εντός της καταγεγραμμένης περιοχής στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου με κωδ. GR , που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) για την ορνιθοπανίδα. Τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη της περιοχής είναι το Κιρκινέζι (Falco naumanni) και η Αετογερακίνα (Buteo rufinus). Το κιρκινέζι είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και άλλα μεγάλα έντομα. Η αετογερακίνα είναι ένα ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη συναντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών". Κιρκινέζι (Falco naumanni) Το κιρκινέζι εξαρτάται αρκετά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εφόσον ζει και φωλιάζει σε χωριά ορισμένων αγροτικών περιοχών. Τέτοιοι οικισμοί βρίσκονται στις πεδινές εκτάσεις της νότιας και κεντρικής Θεσσαλίας και διατηρούν ακόμη παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα, συνήθως πλινθόκτιστα, με σκεπές κατάλληλες για φώλιασμα και περιβάλλονται ή γειτονεύουν με

18 καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου το μικρό απειλούμενο γεράκι αναζητά την τροφή του. Οι σημαντικότεροι από τους οικισμού αυτούς που διατηρούν αποικίες άνω των 10 ζευγαριών είναι τα Φάρσαλα, το Σιτοχώρι, ο Τύρναβος, ο Δίλοφος, η Κυψέλη, το Μέγα Μοναστήρι, το Αχίλλειο, η Νέα Λεύκη, οι Νέες Καρυές, η Νίκαια, η Τερψιθέα, το Ζάππειο. Τον χειμώνα είναι απίθανο να το δούμε στη χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Νωρίς την άνοιξη, όταν επιστρέφει από την Αφρική όπου ξεχειμώνιασε, θα το δούμε σε μεγάλες ομάδες σε στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ή όλα μαζί σε μεμονωμένα δένδρα στον κάμπο. Κατόπιν, διασπείρονται στις θέσεις αναπαραγωγής. Η μεγάλη πλειοψηφία συγκεντρώνεται στα χωριά, όπου φωλιάζουν σε παλιά σπίτια ή αποθήκες. Η φωλιά τους είναι πρόχειρη, χωρίς συγκέντρωση υλικών. Εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή θέση. Στη Θεσσαλία έχουν εντοπιστεί να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες περιστέρια. Πολύ λίγα εξακολουθούν να φωλιάζουν σε άγρια περιβάλλοντα, όπως σε τρύπες βράχων, σε ορθοπλαγιές, σε τρύπες δένδρων και σε παλιές φωλιές από κουρούνες. Στο τέλος του καλοκαιριού, μετά την αυτονόμηση των νεοσσών, μαζεύονται σε μεγάλες ομάδες και κουρνιάζουν το βράδυ όλα μαζί σε συστάδες δένδρων, δίπλα ή μέσα στα χωριά στη Θεσσαλία, ή σε πάρκα όπως στην Τρίπολη ή στα Γιάννενα. Αυτή την εποχή παρατηρούνται ομάδες πολλών εκατοντάδων σε μερικές περιοχές. Μεταναστεύουν σε ευρύ μέτωπο προς την Αφρική αλλά δεν είναι γνωστοί ακόμη οι μεταναστευτικοί δρόμοι και ο ακριβής τόπος προορισμού των πληθυσμών που αναπαράγονται στην Ελλάδα. Η εξάπλωση του είδους περιλαμβάνει όλες τις ανοικτές περιοχές της Παλαιοαρκτικής (από Ισπανία έως την ΒΑ Κίνα και την Β. Αφρική) με στεπτικού τύπου ενδιαιτήματα, καλλιέργειες σιτηρών, λιβάδια, φρύγανα και ξηρές ανοικτές μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Οι μεγάλες εκτάσεις με σιταροχώραφα μοιάζουν με τη στέπα. Θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ψευδοστεπτικές. Τα κιρκινέζια προσαρμόστηκαν άριστα σε αυτές. Σε ένα μικρό ποσοστό η διατροφή τους περιλαμβάνει ποντίκια και σαύρες. Όταν οι αγρότες καίνε τις καλαμιές, τα βλέπουμε μαζί με τους πελαργούς να κυνηγάνε τα ποντίκια και τις ακρίδες που προσπαθούν να ξεφύγουν. Οι αλλαγές στη γεωργία με την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τις αρδεύσεις, τη χρήση εντομοκτόνων, την καταστροφή των φυτοφρακτών και των χέρσων εκτάσεων, έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη τροφή για το κιρκινέζι. Τα λιβάδια και οι αγραναπαύσεις που είναι οι καλύτεροι χώροι διατροφής στον κάμπο, περιορίζονται δίνοντας τη θέση τους σε εντατικές αρδευόμενες καλλιέργειες. Σε άλλες περιοχές, η υπερβόσκηση και η καταστροφή της βλάστησης έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λόγω διάβρωσης, ενώ σε λοφώδεις και ορεινές περιοχές, η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας οδηγεί σε πύκνωση της βλάστησης, καθιστώντας ακατάλληλο το ενδιαίτημα για το είδος

19 Aετογερακίνα (Buteo rufinus) Πρόκειται για ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη απαντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Είναι ένα σχετικά σπάνιο πουλί, μήκους εκατοστών και το άνοιγμα των φτερών φτάνει τα cm, με ελληνικό πληθυσμό περίπου ζευγάρια. Τα ενήλικα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, ζυγίζουν περίπου 950 γραμμάρια 1,75 κιλά ενώ τα αρσενικά 600 γραμμάρια 1,2 κιλά. Το φτέρωμά της ποικίλει. Μπορεί να είναι ξανθοκάστανη, με ελαφρές κρεμ ραβδώσεις στο κάτω μέρος αλλά πιο σπάνια μπορεί να έχει και σκουρόχρωμο φτέρωμα με πολύ σκούρο το κάτω μέρος. Η ενήλικη Αετογερακίνα έχει συνήθως ανοιχτόχρωμο κεφάλι με ουρά κανελλιά. Όταν πετάει, το κάτω μέρος της είναι υπόλευκο εκτός από τα λίγα σκούρα άκρα στις φτερούγες και τις κηλίδες των μηρών και των καρπών. Γεννάει τον Απρίλιο 3-4 αβγά τα οποία επωάζονται σε μέρες. Οι νεοσσοί δέχονται τη φροντίδα και των δύο γονιών και μπορούν να πετάξουν μετά από μέρες. Η Αετογερακίνα φωλιάζει κυρίως στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Ρόδο ενώ απειλείται από τους λαθροκυνηγούς και την αυξανόμενη επέμβαση του ανθρώπου στους βιότοπούς της. Η τροφή της Αετογερακίνας αποτελείται από μικρά τρωκτικά, ερπετά και πουλιά που βρίσκει στα γυμνά βουνά, τις στέπες, τις ανοιχτές πεδιάδες και τις ακατοίκητες περιοχές όπου συχνάζει. Χτίζει τη φωλιά της σε μεμονωμένα δέντρα, βράχια αλλά και στο έδαφος

20 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ LEROY MERLIN Όπως προαναφέρθηκε, το γήπεδο των εγκαταστάσεων του πολυκαταστήματος Leroy Merlin, έχει εμβαδόν ,45 m 2. Το Leroy Merlin στεγάζεται σε κτίριο που περιλαμβάνει ισόγειο, ημιόροφο και υπόγειο. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθμόν 217/2008 Οικοδομική Άδεια με κάλυψη 7.444,06 m 2 και δόμηση 7.596,32 m 2. Η υπ αριθμ. 217/2008 Οικοδομική Άδεια αναθεωρήθηκε στις ως προς την αλλαγή των επιβλεπόντων μηχανικών και του ονόματος του ιδιοκτήτη από ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ σε SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Επίσης, αναθεωρήθηκε στις ως προς τον φέροντα οργανισμό του υπογείου, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, στοιχείων όψεων και περιβάλλοντος χώρου. Στην παρούσα φάση εντάχθηκαν στη ρύθμιση του Ν. 4178/2013 κάποιες αυθαίρετες κατασκευές, κάλυψης 21,00 m 2 και δόμησης 8,37 m 2. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική δομημένη επιφάνεια είναι 7.604,69 m 2 και η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 7.465,06 m 2 (217/08 Οικοδ. Άδεια + Ν. 4178/13) - αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Στο ισόγειο του κτιρίου έχουν διαμορφωθεί τα εξής (βλέπε και Σχέδιο 3 Κάτοψη Ισογείου στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης): Δύο (2) Κύριοι Χώροι Πολυκαταστήματος (Ι.1 & Ι.2), εμβαδού Ε Ι.1 = 4.065,00 m 2 και Ε Ι.2 = 1.540,80 m 2 Χώρος Ταμείων (Ι.3), εμβαδού Ε Ι.3 = 183,45 m 2 Δύο (2) Χώροι Γραφείων (Ι.4 & Ι.5), εμβαδού Ε Ι.4 = 13,65 m 2 και Ε Ι.5 = 9,60 m 2 Χώρος Χρηματοδότησης (Ι.5α), εμβαδού Ε Ι.5α = 9,60 m 2 Χώρος Καταμέτρησης (Ι.6), εμβαδού Ε Ι.6 = 15,60 m 2 Χώρος Ασφάλισης Χρημάτων (SAFE) (Ι.7), εμβαδού Ε Ι.7 = 6,65 m 2 Γραφείο Ταμείων (Ι.8), εμβαδού Ε Ι.8 = 10,20 m 2 Χώρος Προϊσταμένου Ασφαλείας (Ι.9), εμβαδού Ε Ι.9 = 13,80 m 2 Ιατρείο (Ι.10), εμβαδού Ε Ι.10 = 11,25 m 2 Service (Ι.11), εμβαδού Ε Ι.11 = 8,10 m 2 Διάδρομος Προσωπικού (Ι.12), εμβαδού Ε Ι.12 = 33,05 m 2 Χώρος Επιστροφών (Ι.13), εμβαδού Ε Ι.13 = 13,80 m 2 Χώρος Τραπεζοκαθισμάτων Κυλικείου (Ι.14), εμβαδού Ε Ι.14 = 55,55 m 2 Χώρος Κυλικείου (Ι.15), εμβαδού Ε Ι.15 = 17,20 m

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Παπασπυρόπουλος Κ., Γεωλόγος MSc Παρουσίαση του προβλήματος ΧΑΔΑ Κοινότητας Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Τοπική Κοινότητα Φισίνης αποτελείται από δύο οικισμούς. Τον οικισμό Φισίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Διαχείριση Αστικών Στερεών Απόβλητων στο Ν. Βοιωτίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙ 5.198 τ.χ. 168 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Καρπασίου είχε

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 1. Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.304.000,00 πλέον ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα