Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010"

Transcript

1 Ετήσιος Απολογισμός 2010

2

3 Ετήσιος Απολογισμός 2010

4 2010 2

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 5 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ... 7 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ο Όμιλος ΕΤΕΜ Εταιρική Υπευθυνότητα Προϊόντα Διέλασης Εγχώρια Αγορά Διεθνείς Δραστηριότητες Καινοτόμα Προϊόντα Νέα Προϊοντική γκάμα Οικονομικά Στοιχεία Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσια Έκθεση Δ.Σ Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επικοινωνία με τους Μετόχους

6 2010 4

7 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Αγαπητοί μέτοχοι και συνεργάτες, Η χρήση του 2010 χαρακτηρίστηκε από τις μεγάλες αλλαγές που επήλθαν στην Ελληνική Οικονομία και στην Ελλάδα γενικότερα. Οι πρωτόγνωρες για όλους νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν δημιουργούν επιπλέον απαιτήσεις για καλύτερη οργάνωση, μείωση του κόστους και του κεφαλαίου κίνησης. Ο όμιλος ΕΤΕΜ κινούμενος πάντα στον άξονα αυτό ενίσχυσε τις προσπάθειες του και την προηγούμενη χρονιά προς την παραπάνω κατεύθυνση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, την ενδυνάμωση του δικτύου, τη συνεχή και μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών του τελικού καταναλωτή και την παραγωγή νέων πρωτοποριακών προϊόντων τόσο για την Ελληνική όσο και για την Ευρωπαϊκή αγορά. Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών μας αποτελούν προτεραιότητα του ομίλου ΕΤΕΜ και είναι ταυτόχρονα το καλύτερο εχέγγυο για την περαιτέρω ανάπτυξη μας. Στην εσωτερική αγορά, επεκτείναμε το δίκτυο μας, δημιουργήσαμε νέες συνεργασίες με προοπτική και λανσάραμε στην αγορά αρκετά νέα προϊόντα που καλύπτουν σταδιακά πλήρως τις ανάγκες των συνεργατών μας. Ταυτόχρονα, η εταιρία κατεύθυνε επιτυχώς τις προσπάθειες της για μείωση των λειτουργικών εξόδων, του κόστους παραγωγής, βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και μείωση του δανεισμού. Στο εξωτερικό συνεχίσαμε επιτυχώς τις προσπάθειες μας για παραγωγή προφίλ υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών που κατευθύνονται στους πιο απαιτητικούς κλάδους: της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών. Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 110,8 εκ. με ζημίες 12,6 εκ., έναντι πωλήσεων 103,3 εκ. και ζημιές 12 εκ. το Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων για τον Όμιλο ΕΤΕΜ διαμορφώθηκε σε ζημίες 2,8 εκ. (2009: κέρδος 1 εκ.) Οι πωλήσεις της ΕΤΕΜ Α.Ε. το 2010 ανήλθαν σε 51,5 εκ. με ζημίες 14 εκ., έναντι πωλήσεων 53,4 εκ. και ζημιές 10,4 εκ. το Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων για την εταιρία διαμορφώθηκε σε ζημίες 8,1 εκ. (2009: ζημιές 2,7 εκ.). Σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του 2010 ο Όμιλος προσανατολίστηκε στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες λειτουργικές ροές έφτασαν τα 8,7 εκ. έναντι 8 εκ. το 2009, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές διαμορφώθηκαν σε εκροές 2 εκ. έναντι εισροών 3,3 εκ. την αμέσως προηγούμενη χρήση. Εντός του 2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των εταιριών ETALBOND Α.Ε. και ELVAL COLOUR Α.Ε. (θυγατρική της ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) με απορρόφηση της ETALBOND Α.Ε. από την ELVAL COLOUR A.E., παράλληλα συνεχίζονται οι ενέργειες για την πλήρη εναρμόνιση και ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων όλων των εταιριών του ομίλου, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν. Σχετικά με την επένδυση στη Λιβυή, σημειώνεται ότι η εταιρία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων της. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2011 αναμένεται να έχει εντονότερες μακροοικονομικές προκλήσεις σε ένα ιδιαίτερα ασταθές εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών βαίνει συνεχώς μειούμενη. Πιστεύουμε ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει θα έχουν θετική επίδραση στους τομείς που έχει εστιάσει η στρατηγική της εταιρίας, όπως η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου μας και η αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η επιπλέον μείωση του κεφαλαίου κίνησης, όπου αυτό είναι εφικτό. Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην εκλογίκευση και τη σταθερή βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτύου μας στο εσωτερικό και στις θυγατρικές μας, καθώς και το σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Γεώργιος Μεντζελόπουλος Γενικός Διευθυντής 5

8 2010 6

9 Πρόσκληση Τακτικής Γ. Σ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε, ΕταιριΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Ανώνυμος Εταιρία» Αρ. ΜΑΕ 7777/06/Β/86/17 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε, ΕταιριΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Ανώνυμος Εταιρία» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ.Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/ Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. 8. Έγκριση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/ Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτού Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10/6/2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 12/6/2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την 7

10 2010 έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπουή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής τηςεταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως(γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.etem.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι,Τ.Κ ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31/5/2011,δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 2/6/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τουςμετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920, 8

11 το αργότερο μέχρι την 9/6/2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ΔιοικητικόΣυμβούλιο μέχρι την 8/6/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 9/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Eπίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 9/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίεςγια την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξηαποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο 9

12 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2010 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Μάρκος Καλλέργης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Μάρκος Καλλέργης είναι Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας από τη σύσταση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Από το έτος 1969 έως και 1971 εργάσθηκε στην εταιρία OWENS ILLINOIS του Ομίλου Μποδοσάκη. Το 1971 υπήρξε συνιδρυτής με τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ της εταιρίας ΕΤΕΜ Α.Ε. Απο τότε και μέχρι το 2008 ήτο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΕΤΕΜ Α.Ε. Έκτοτε είναι μη εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΜ Α.Ε. Μετέχει επίσης στα Δ.Σ. εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. Παυλάκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Παυλάκης είναι Αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας από το Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής και Μηχανολογίας του Dartmouth College. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Μηχανολογία και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Dartmouth College. Στην πολυετή καριέρα του έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στην Salomon Brothers Inc., ιδρυτικό και Διευθυντικό στέλεχος στην Alpha Finance SA, ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνων σύμβουλος στην Ernst & Young Finance SA καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ε.Τ.Ε.Β.Α. Από το 2001 έως και σήμερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Από το 2008 έως το 2010 ανέλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΤΕΜ Α.Ε, ενώ συμμετέχει και στα Δ.Σ. των εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD και METAL AGENCIES LTD. Μεντζελόπουλος Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Μεντζελόπουλος, είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας από το Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1996 έως το 2004 εργάστηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου όπου διετέλεσε και Οικονομικός Διευθυντής. Από το 2004 έως το 2008 εργάστηκε στον όμιλο Yzatis ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής. Το 2008 επέστρεψε στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ όπου διατέλεσε CFO της Stomana Industry S.A., στη συνέχεια ως Financial Controller της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, και από τον Ιούλιο του 2010 έχει αναλάβει την Γενική Διεύθυνση της ΕΤΕΜ Α.Ε. Είναι επίσης πρόεδρος του Δ.Σ. της θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ TEPRO METAL S.A. Κοντόπουλος Ανδρέας, Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Κοντόπουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας από το Είναι διπλωματούχος μεταλλουργός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Από το 1970 έως το 1974 εργάστηκε στην ΛΑΡΚΟ ως τομεάρχης μηχανικός. Είναι στέλεχος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το Εργάστηκε ως τεχνικός Διευθυντής στην Αλουμίνιο Αθηνών από το 1974 έως το 1986 και στην ΕΤΕΜ Α.Ε. από το 1987 έως το Κατόπιν εργάστηκε ως Διευθυντής Εργοστασίου στην ΒΕΤ Α.Ε. από το 2002 έως το 2005 και στην ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. από το 2005 έως το

13 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανδρέας Κυριαζής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Κυριαζής, είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας από το Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών, Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ένωσης Βιομηχανίας Ξύλου. Υπήρξε επίσης Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Μετέχει επίσης στα Δ.Σ. εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Ιωάννης Οικονόμου, Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Οικονόμου, είναι Μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας από το Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1960 έως το 1964 εργάστηκε στην εταιρία «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Ε» και από το 1964 έως το 1965 στην εταιρία «ΤΙΤΑΝ Α.Ε». Είναι στέλεχος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το Είναι Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Μετέχει επίσης στα Δ.Σ. εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., ΒΕΤ Α.Ε., ΔΙΑΜΑΝ Α.Ε., ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Ε., ΜΕΤΕΜ Α.Ε., ΣΑΝΙΤΑΣ Α.Ε., ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Νικόλαος Γαλέτας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από το Είναι απόφοιτος της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με σπουδές στο Technische Hochschule Wien ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π. Στη πολυετή καριέρα του ο κ. Γαλέτας έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις στην ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην Ε.Π.Α. (Εταιρία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) στην ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην οποία διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Γαλέτας έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΕΒΑ και στην EFG EUROBANK PROPERTIES Α.Ε, ενώ υπήρξε μέλος ΔΣ σε πλειάδα εταιριών μεταξύ των οποίων οι EFG EUROBANK PROPERTIES Α.ΕΑΑΠ και ΕΡΤ (αντιπρόεδρος), καθώς και σε διάφορες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΒΑ στις οποίες ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του ΔΣ κατά την πολυετή σταδιοδρομία του στον οργανισμό αυτό. Επιπλέον την περίοδο προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας και Συντονισμού. Μετέχει επίσης στα Δ.Σ. εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ- ΔΙΑ Α.Ε., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Χαράλαμπος Παπανικολάου, μη εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Παπανικολάου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΜ Α.Ε. από το Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Εργάζεται στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το Μετέχει επίσης στα Δ.Σ. εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: ALCOMET Α.Ε., NOVAL A.E., ΑΚΡΟ Α.Ε.Β.Ε., ΑΛΜΕΤ Α.Ε., ΒΙ.ΕΝΕΡ. Α.Ε., ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 11

14

15 Ο Όμιλος ΕΤΕΜ Ο Όμιλος ΕΤΕΜ 1. Εργοστάσιο ΕΤΕΜ (Μαγούλα) Διέλαση αλουμινίου Η ΕΤΕΜ Α.Ε δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου. Διαθέτει εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στη Μαγούλα Αττικής και στη Σόφια Βουλγαρίας. Η λειτουργία του εργοστασίου στη Μαγούλα ξεκίνησε το 1971 και σήμερα διαθέτει 3 γραμμές διέλασης (ωστικής ικανότητας 2.200, και τόνων), μια υπερσύγχρονη μονάδα κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής, μια οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής για εφέ ξύλου και μια γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου. Η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τους τόνους. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου ανέρχεται σε 27 χιλ. τ.μ. εντός οικοπέδου επιφάνειας 73 χιλ. τ.μ. Στο εργοστάσιο παράγονται προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα, θερμομονωτικά και άλλα συστήματα, βαμμένα ηλεκτροστατικά ή ανοδιωμένα. Επίσης παράγονται ράβδοι αλουμινίου διαφόρων διατομών και κραμάτων καθώς επίσης και ειδικά προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. 2. Εργοστάσιο STEELMET (Σόφια Βουλγαρία) Διέλαση αλουμινίου Το εργοστάσιο της θυγατρικής εταιρίας STEELMET στη Σόφια Βουλγαρίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιομηχανικών και αρχιτεκτονικών προφίλ αλουμινίου. Οι παραγωγικές του εγκαταστάσεις εκτείνονται σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 40 χιλ. τ.μ. και περιλαμβάνουν: 2 γραμμές διέλασης ωστικής ικανότητας 1.500, τόνων 1 υπερσύγχρονη γραμμή διέλασης ετήσιας δυναμικότητας τόνων (SMS Meer) 1 υπερσύγχρονη μονάδα κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής 1 οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής για εφέ ξύλου 2 γραμμές παραγωγής θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου Στο οικόπεδο που διαθέτει η STEELMET στη Σόφια, συνολικής επιφάνειας 131 χιλ. τ.μ., δημιουργήθηκε στα μέσα του 2008 ένα σύγχρονο κέντρο διανομής προϊόντων για την κάλυψη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων, της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. 3. Εργοστάσιο QUANTUM (Σόφια Βουλγαρία) Το εργοστάσιο της Quantum, θυγατρικής της Steelmet Βουλγαρίας, ιδρύθηκε το 2007 με έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας το 2009 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών προφίλ. Η επένδυση είναι εγκατεστημένη σε συνολική επιφάνεια 7 χιλ. τμ. και περιλαμβάνει: 3 γραμμές διέλασης 1 μονάδα παραγωγής μείγματος πλαστικού 1 γραμμή συσκευασίας 1 μονάδα για την ανακύκλωση πλαστικού 13

16 Ο Όμιλος ΕΤΕΜ 2010 Εταιρική ΥΠΕυθύνοτητα Η ΕΤΕΜ έχει αποδείξει έμπρακτα τη μέριμνα της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με σημαντικές επενδύσεις σε μέτρα πρόληψης της ρύπανσης, καθώς και με τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών μέσω των Βέλτιστων Διαθεσίμων Τεχνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμβολή της ΕΤΕΜ στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι σημαντική, αφού ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της προέρχεται από ανακύκλωση αλουμινίου, που εξοικονομεί το 95% της απαιτούμενης ενέργειας για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου και μειώνει αντίστοιχα τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον η ΕΤΕΜ συνεισφέρει στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος με συνεπή προγράμματα δράσης. Ανάμεσα σε αυτά είναι: Η αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο για την παραγωγική διαδικασία Η λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και πλήρους ανακύκλωσης υδατικών αποβλήτων Η λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και ανάκτησης χρησιμοποιημένων βοηθητικών υλών Η λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης Οι εκτενείς δενδροφυτεύσεις στις εγκαταστάσεις των παραγωγικών μονάδων Τη φιλοσοφία αυτή έρχεται να συμπληρώσει, η συνεπής εφαρμογή του πιστοποιητικού ΕΝ ISO 14001:2004 για τη μονάδα παραγωγής που στεγάζεται στην Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην Μαγούλα Αττικής με αναφορά τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην παραγωγή προϊόντων διέλασης όσο και της ηλεκτροστατικής βαφής. Η ΕΤΕΜ Α.Ε είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για την απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού καθώς έρχεται να πλαισιώσει την προσπάθεια της για την όσο το δυνατόν ορθότερη Περιβαλλοντική Διαχείριση. 14

17 ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ Προϊόντα Διέλασης Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Στα αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ περιλαμβάνονται προϊόντα για χρήση σε κατοικίες καθώς επίσης και προφίλ για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους. Η σειρά προϊόντων για κατοικίες περιλαμβάνει πόρτες & παράθυρα ανοιγόμενα, ή συρόμενα, ρολά & περσίδες και συστήματα αυτοματισμών. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι άριστες ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανότητας και ασφάλειας. Η σειρά προϊόντων για επαγγελματικούς χώρους περιλαμβάνει αεριζόμενες προσόψεις, συστήματα σκίασης και υαλοπετάσματα Τα τελευταία χρόνια, η ΕΤΕΜ επένδυσε στην ανάπτυξη καινοτόμων αρχιτεκτονικών συστημάτων ολοκληρώνοντας και αναβαθμίζοντας την γκάμα των αρχιτεκτονικών της λύσεων. Κεντρικός άξονας ήταν η παροχή αναβαθμισμένων λύσεων προς τον ιδιώτη και τον επαγγελματία του χώρου με συστήματα που επιτυγχάνουν ανώτερες πιστοποιήσεις δίχως την αντίστοιχη αύξηση του βάρους άρα και του κόστους κατασκευής. Σε ότι αφορά τον εμπλουτισμό της προϊοντικής γκάμας της, η ΕΤΕΜ πλέον μπορεί μέσω του δικτύου συνεργατών της να παρέχει μία σειρά πάνελ αλουμινίου πλούσια σε σχέδια και επιλογές, αντικωνωπικά συστήματα καθώς και διαφορετικές τυπολογίες ανοδιωμένου καγκέλου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Πέρα από τα αρχιτεκτονικά προφίλ η ΕΤΕΜ διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτουν: προφίλ «κατά παραγγελία», γενικές αλλά και ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές όπως θερμοκήπια, πυραμίδες και θόλους, υπόστεγα, συστήματα σκίασης, συστήματα προφίλ για οδικές πινακίδες και άλλων ειδών πινακίδες πλάτους mm ακόμα και βάσεις αλουμινίου για στήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (Σύστημα ETEM Solar Ε-17) Τα τελευταία χρόνια, η ΕΤΕΜ αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην παραγωγή προφίλ για αμαξώματα και σασί, καθίσματα, ράμπες φορτηγών, λεωφορείων και πλοίων με ειδίκευση πλέον σε εφαρμογές αμιγώς αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εμπλοκή μας στην ιδιαίτερα απαιτητική βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων μας έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τη διέλαση, την παραγωγή, καθώς και τις δοκιμές και τη διασφάλιση ποιότητας με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πλέον της τεχνογνωσίας όσον αφορά την παραγωγή, πώληση και διανομή, η ΕΤΕΜ διακατέχεται από μια νοοτροπία εντελώς πρωτόγνωρη για την ελληνική βιομηχανία διέλασης, αφοσιωμένη στην προμήθεια, εξυπηρέτηση πελατών και συντήρηση εξαιρετικά απαιτητικών και περίπλοκων προϊόντων. Μετά από σοβαρές επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και εκπαίδευση του προσωπικού, η ΕΤΕΜ από το 2004 είναι άμεσος προμηθευτής της BMW, στα εξαρτήματα για το σασί των οχημάτων των σειρών 1 & 3, και έμμεσος προμηθευτής της AUDI για τις πόρτες του AUDI A3 και για τους σκελετούς στήριξης των σασί στο νέο AUDI TT, της VOLKSWAGEN και της PORSCHE, για τις πόρτες του Porsche Cayenne καθώς και του VW TUAREG, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία για νέα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων. Η συνεχής αξιολόγηση από τους πελάτες μας BMW και AUDI πιστοποιούν την επιτυχία μας ως προς το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη και μας κατατάσσει ανάμεσα στους πλέον αποτελεσματικούς προμηθευτές προφίλ της αυτοκινητοβιομηχανίας. Από το σύνολο των πολλών Βιομηχανικών Προφίλ που παράγει, το 25% διατίθεται στην εγχώρια αγορά. Το υπόλοιπο εξάγεται σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη, με μεγαλύτερες αγορές αυτές της Γερμανίας, Τσεχίας, Πολωνίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ην. Βασιλείου αλλά και Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Κύπρου, όπου η βοήθεια και η υποστήριξη από τα γραφεία πωλήσεών μας, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με ιδιαίτερη επαγγελματική συνείδηση. 15

18 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2010 Εγχώρια Αγορά Στρατηγική, κίνητρα και παρουσία του Ομίλου ΕΤΕΜ στην εγχώρια αγορά Ο Όμιλος ΕΤΕΜ, στοχεύοντας στην ενίσχυση του δικτύου διανομής και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της κατασκευαστών, είτε τελικών πελατών ιδιωτών, κατά την διάρκεια της χρονιάς προέβει στις κάτωθι στρατηγικές κινήσεις. Προχώρησε σε αύξηση του δικτύου των συνεργαζόμενων εκθεσιακών χώρων. Παράλληλα εμπλούτισε τον αριθμό των δειγμάτων τους σε προϊόντα. Οι εκθεσιακοί αυτοί χώροι σχεδιάστηκαν με ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή μιας ενιαίας εταιρικής εικόνας που ακολούθησε και την εξωτερική σήμανση τους. Σε ότι αφορά το κομμάτι των εμπορικών αντιπροσώπων o όμιλος ΕΤΕΜ εγκαινίασε νέα εμπορικά καταστήματα στους νομούς της Τρίπολης, της Κορίνθου, του Βόλου και της Λάρισας και παραμένει ανοικτός στο ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασιών. Διεθνείς Δραστηριότητες Στρατηγική, κίνητρα και παρουσία του Ομίλου ΕΤΕΜ μέσω Θυγατρικών Η ΕΤΕΜ ισχυροποιεί σήμερα τη θέση της και στα Βαλκάνια ενώ επεκτείνεται στον παγκόσμιο χάρτη. Η συνέχεια αναμένεται να είναι εξίσου δυναμική με νέες αυξημένες δυνατότητες και πιο ανταγωνιστικούς όρους, με σύγχρονη οργάνωση και εταιρική διαφάνεια, με αποτελεσματική στρατηγική και καινοτόμο πνεύμα, με συνέπεια στο όραμα και σεβασμό στην κληρονομιά και στον πρωταρχικό μας στόχο: τη δημιουργία και προσφορά αξίας, σήμερα και στο μέλλον. Τα κίνητρα της πολυεθνικής δραστηριοποίησης των θυγατρικών μας σχετίζονται με την αναζήτηση νέων αγορών και συνοψίζονται στα ακόλουθα: Η εκμετάλλευση νέων αγορών Η διατήρηση ανταγωνιστικής θέσης στη διεθνή αγορά Η Δημιουργία Παγκόσμιου προϊόντος Η κάλυψη καταναλωτικών αναγκών στις χώρες υποδοχής Η οριζόντια ολοκλήρωση Τα προϊόντα που παράγονται ή προωθούνται στις θυγατρικές μας προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκάστοτε αγορών υποδοχής αποτυπώνοντας με σαφήνεια την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού που απαιτεί άμεση ανταπόκριση στις ιδιαίτερες καταναλωτικές συνθήκες. Η Στρατηγική Θυγατρική μας στη Βουλγαρία αλλά και αυτή της Σερβίας κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο του αρχιτεκτονικού προφίλ με ισχυρά εμπορικά σήματα και με το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής στις χώρες αυτές. Αποτελούν δυναμικούς οικονομικούς παράγοντες δεδομένου ότι είναι σημαντικοί εργοδότες αλλά και επενδυτές προωθώντας την απασχόληση και την ανάπτυξη των παραπάνω χωρών. Οι σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις τόσο της Ελλάδας αλλά και της Βουλγαρίας παρέχουν ποιοτικά προϊόντα και αξιοποιούν το ισχυρό στελεχιακό δυναμικό που με τη συσσωρευμένη εμπειρία σε διεθνή ανάπτυξη παρουσιάζει σημαντική γεωγραφική παρουσία σε πάνω από 20 χώρες. Οι εμπορικές μας εταιρίες στην Ουκρανία και Ρουμανία ακολουθούν τη στρατηγική επέκτασης πολυτοπικού χαρακτήρα και ενισχύουν την εξωστρέφεια της μητρικής εταιρίας με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου ΕΤΕΜ. Η δυναμική παρουσία όλων των θυγατρικών της ΕΤΕΜ στο εξωτερικό υπογραμμίζει τις υψηλές δυνατότητες και ικανότητες των εταιριών αυτών να διεισδύουν σε νέες αγορές και να επικρατούν έναντι άλλων εγχώριων αλλά και αλλοδαπών ανταγωνιστών. Πρόσφατα η ΕΤΕΜ εγκαινίασε την παρουσία της και στην Αλβανία ιδρύοντας τη θυγατρική εταιρία ΕΤΕΜ Albania 16

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία...

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία... 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ...4 3. Δραστηριότητες...7 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8 5. Γεγονότα - Σταθμοί...8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Δραστηριότητες 7 4. Θυγατρικές Εταιρίες 7 5. Γεγονότα - Σταθμοί 8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 11 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 Πύργος Αθηνών, Β Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα, ΤΚ 115 27 www.cablel.gr ΓΕ.Μ.Η. 281701000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3556/2007 ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 340401000 Λ.Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems Global expert in cables and cabling systems Nexans ÏÏ.μ.., Œ Ú ı Ó : ˆÊ. ªÂÛÔÁ ˆÓ 15 Ú. ª... 2176/06/μ/86/06,.º.ª. 094039860 ÚÁÔÛÙ ÛÈÔ: Á ª Ú Ó, 353 00 Ù Ï ºıÈÒÙÈ ñ ΔËÏ.: 211 120 7800 ñ Fax: 211 120

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009

Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009 Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού, προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Global expert in cables and cabling

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα