ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2012 από το αγ γελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεο γράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ) και του Τομέα Ασφάλισης Ανταπο κριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ) του Κλάδου Κύρι ας Ασφάλισης Ε.Τ.ΑΠ Μ.Μ.Ε Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Οργανι σμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος Μεταφορά ποσών των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων Καρδίτσας, Βόλου και Τρικάλων στον τραπεζικό λογαριασμό της διατηρούμενης Εταιρείας Προ στασίας Ανηλίκων Λάρισας, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Εφετείου Λάρισας Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστι κού Κλιμακίου στο Δήμο Κέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου της υπηρεσίας καθαριότητας και της υπηρεσίας φύλαξης των δημοτικών χώρων του Δήμου Γαλατσίου Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δύο υπαλλή λων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος Ορισμός Αναπληρωτών Προέδρου του T.E.Ι. Κεντρι κής Μακεδονίας Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /759/45 (1) Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2012 από το αγγελι όσημο του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ) και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.ΑΠ Μ.Μ.Ε. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της περ. β του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2335/1995 (Α 185). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 3655/2008 (Α 58). 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1866/1989 (Α 222) και της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ αριθμ. Φ /11439/1169/ (Β 1184) υπουργικής απόφασης «Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε (Ε.Τ.Α.Π Μ.Μ.Ε). 4. Τις διατάξεις της παρ. IB.1α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) και του άρθρου 46 του Ν. 4144/2013 (Α 88). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (Α 31), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποί ος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 88/2012 {Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 143)}. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 9. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που λήφθηκε στην υπ αριθμ. 96/ συνεδρίασή του. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά για το έτος 2012 μείωση των εσόδων του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ) κατά ,08 και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ) κατά ,48 με ισόποση αύξηση των εσόδων του Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλή λων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ) κατά ,56, αποφασίζουμε: Από το συνολικό ποσό του πόρου του αγγελιοσήμου έτους 2012 του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ) και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π Μ.Μ.Ε, αποδίδεται στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ) του Κλάδου Υγείας Ε.Τ.Α.Π Μ.Μ.Ε, ετήσια εισφορά ύψους ,08 και ,48 από τον κάθε Τομέα αντίστοιχα, η οποία κατανέμεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο στ της παρ. 1 της υπ αριθμ. Φ.10070/4886/208/ Υπουργικής απόφασης (Β 1214) «Καθορισμός εισφορών

2 4564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π Μ.Μ.Ε)». Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. Φ.21250/οικ.2100/330 (2) Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/ Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέ λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/ (ΦΕΚ 1659/Β ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/131/ (ΦΕΚ 69/Β ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση στον Υπουρ γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι σης». 6. Το υπ αριθμ /9546/021/ έγγρα φο του ΕΤΕΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ αριθμ. 406/39/ απόφαση του Δ.Σ. του, καθώς και το υπ αριθμ /11205/010/ συμπληρωματικό έγγραφό του. 7. Το γεγονός, ότι επιβάλλεται ο περιορισμός των δι αθέσιμων επιλογών ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, προκει μένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη και συντονισμένη λειτουργία του Ταμείου για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των υπαλλήλων, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους προσέρχονται πρωινές ώρες. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του Προϋπολο γισμού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε: Καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρη σης των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, κατ επιλογή τους, ως εξής: α) από 7.30 μέχρι 15.30, β) από 8.00 μέχρι Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. Φ.80425/1358/191 (3) Υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής », όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ σωπικού του ΟΓΑ, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: Διεκπεραίωση πρόσθετων εργασιών του Κλάδου Συντάξεων, όπως εξέταση περίπου εκκρεμών υποθέσεων για χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών αναπηρίας, ύστερα από την έκδοση των αποφάσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., χορήγηση προσωρινής σύνταξης μέχρι και ένα εξάμηνο στους προσωρινά ανάπηρους μέχρι να εξεταστούν από τις υγειονομικές επιτροπές, έλεγχος των ανασφαλίστων υπερηλίκων, διαχείριση ενστάσεων κατά αποφά σεων διακοπής ανασφαλίστων υπερηλίκων, χορήγηση συντάξεων με διατάξεις Διαδοχικής Ασφάλισης. Υλοποίηση παροχών του Κλάδου Αγροτικής Εστίας, όπως έλεγχος και εκκαθάριση των αιτήσεων επιδότη σης των επιχειρηματιών που συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα του ΟΓΑ, εκκαθάριση και πληρωμή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων καθώς και έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρηματιών που θα συμ μετάσχουν στα προγράμματα του έτους 2014 (ταξινόμη ση, σχολαστικός έλεγχος, αλληλογραφίες, εκκαθάριση), διαμόρφωση οδηγιών προς τη Μηχανογράφηση του ΟΓΑ και προς τα ΚΕΠ, προκειμένου να υλοποιηθούν τα προγράμματα, καθώς και να διαμορφωθούν κατάλο γοι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις ανά πρόγραμ μα, αναμόρφωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πραγματοποίηση νέων. Διεκπεραίωση εργασιών του Κλάδου Οικογενεια κών Επιδομάτων, όπως χορήγηση ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, το οποίο χορηγείται σε οικογένειες με ένα, δύο, κοκ εξαρτώμενα τέκνα, χορήγηση ειδικού επιδόματος για οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, αποστολή απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια επί 800 περίπου αγωγών που επιδίδονται στον ΟΓΑ και αφορούν επιδίκαση στους ενάγοντες χρηματικών ποσών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4565 της χρονικής περιόδου από μέχρι για πολυτεκνικό επίδομα, ισόβια σύνταξη και επίδομα τρίτου παιδιού, έλεγχος, εκκαθάριση και απόδοση των επιδικασθέντων ποσών τελεσίδικων αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων. Διεκπεραίωση εργασιών και εκκρεμοτήτων του Κλά δου Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, όπως διεκπεραίω ση περίπου εισερχόμενων εγγράφων (αιτήσεων συνταξιοδότησης, απαντητικών εγγράφων, αναφορών, δικαιολογητικών για συμπλήρωση φακέλων κ.λπ.), σχε διασμός νέων ηλεκτρονικών εντύπων επικοινωνίας των φορέων, που προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κα νονισμούς 883/2004 και 987/2009, καθώς και επανασχε διασμός των χρησιμοποιούμενων εντύπων με σκοπό τη μετατροπή τους σε ηλεκτρονικές φόρμες, διεκπεραίωση 850 αιτήσεων για έκδοση ΕΚΑΑ καθώς και αιτήσεων για έκδοση κοινοτικών εντύπων. Διεκπεραίωση εργασιών του Κλάδου Δ Οικονομι κών Υπηρεσιών, όπως εργασίες κλεισίματος ισολογι σμού απολογισμού ΟΓΑ οικονομικών ετών 2010, 2011 και 2012, υποστηρικτικές εργασίες για τον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών χρήσεως 2007, υποστηρικτικές ερ γασίες κατά το διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τα έτη 2002 έως και 2006, έλεγχος extraits της ΑΤΕ των ετών 2012 και 2013, κωδικογράφηση και καταχώρηση στοιχείων στους Η/Υ, αποστολή κατασχετηρίων στα ασφαλιστικά ταμεία για είσπραξη οφειλών καταλογι στικών αποφάσεων έτους 2010, 2011 και 2012, αλληλο συμψηφισμός χρεωπιστούμενων απαιτούμενων ποσών διαδοχικής ασφάλισης έτους διακανονισμού 2011 και για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους 2008, ολοκλήρωση διακανονισμού βασικής σύνταξης έτους 2012 και 2013, είσπραξη κατα λογισθέντων ποσών σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, υλοποίηση προμηθειών, κατάρτιση προκηρύξεων δια γωνισμών και συμβάσεων, σύνταξη εισηγήσεων προς το Δ.Σ. του Οργανισμού, δημιουργία υποφακέλων για πληρωμή προμηθευτών από το λογιστήριο, διαδικασία παραλαβής προμηθειών από τις αρμόδιες Επιτροπές. Εφαρμογή νέων διατάξεων από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, όπως: α) Υλοποίηση της ρύθμισης «Νέα Αρχή» (παρ. ΙΑ.2, Ν. 4093/2012) με την οποία εισήχθησαν στον Κλάδο νέες διαδικασίες, όπως ηλεκτρονικός τρόπος υποβο λής της αίτησης για ρύθμιση, έλεγχος δικαιολογητικών που ο νόμος απαιτεί ως προϋπόθεση ένταξης στη νέα ρύθμιση εντός εξαμήνου κ.α. Υλοποίηση της «Πάγιας» ρύθμισης (παρ. ΙΑ.1, Ν. 4093/2012) η οποία απαιτεί νέους σχεδιασμούς σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και τον Κλάδο IB Μηχανογράφησης του ΟΓΑ και επιφέρει πολλαπλασιασμό των εργασιών του Κλάδου. β) Διαβίβαση ληξιπρόθεσμων άνω των 5.000,00 οφει λών στο ΚΕΑΟ, προκειμένου το ΚΕΑΟ να ακολουθήσει τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης τους. Ο ΟΓΑ πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και τον Κλάδο IB Μηχανογράφησης του ΟΓΑ για τη δη μιουργία των σχετικών αρχείων που θα διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ, να θεσπίσει νέες διαδικασίες «Βεβαίωσης Οφειλών» και παρακολούθησης των εισπράξεων στη συνέχεια από το ΚΕΑΟ, να εκδώσει/αποστείλει ενη μερωτικά σημειώματα προς τους ασφαλισμένους, να ενημερώσει τους ανταποκριτές ΟΓΑ και να παράσχει οδηγίες στα περιφερειακά υποκαταστήματα ΟΓΑ. γ) Υλοποίηση διατάξεων του Ν. 3863/2010, ) με τα άρθρα 20 και 22 καθιερώθηκε το εργόσημο, ii) με τα άρθρα 53 και 62 καθιερώθηκε νέο ενιαίο σύστημα ρύθ μισης οφειλών. δ) Yλοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 44 του N. 3986/2011 με τις οποίες προβλέπεται, υπό προϋποθέ σεις, η υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων του κλά δου σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία από ε) Στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας για βελτίωση του συστήματος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, ο Κλάδος προβαίνει στις απαραίτητες ενέρ γειες και μηχανογραφικές παρεμβάσεις του συστήματος εσόδων με παρακολούθηση των εισπράξεων και συνεχή έκδοση στοιχείων, σχετικά με την είσπραξη εισφορών και με απώτερο στόχο την πάταξη της εισφοροδιαφυγής. στ) Υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 4018/2011, που τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4061/2012, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα όσον αφορά την εποχιακή εργασία των πολιτών τρίτων χωρών καθώς και των αλλοδαπών μετακλητών και την ασφάλιση τους στον ΟΓΑ μετά από προκατα βολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών. ζ) Υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 3996/2011 καθώς και του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 με τις οποίες θεσπίστηκαν αλλαγές στο πλαίσιο υπα γωγής στην ασφάλιση των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4144/2013 τροποποι είται το πλαίσιο υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή του ΟΑΕΕ των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την επικράτεια και καθορίζεται με βάση τη δυναμι κότητα των δωματίων του καταλύματος. Η εφαρμογή των νέων διατάξεων έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυν ση όσον αφορά στον επανέλεγχο των προϋποθέσεων ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων (αλληλογραφίες με τους ενδιαφερόμενους και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, πράξεις διακοπής ασφάλισης κ.α.). η) Εισροή μεγάλου όγκου δικαιολογητικών για διακοπή της ασφάλισης, από εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφα λισμένων (60.000) που για 10 συνεχή έτη δεν κατέβαλαν εισφορές και στους οποίους απεστάλη έγγραφο με το σύνολο της οφειλής τους και τους ζητήθηκαν δικαιολογη τικά προκειμένου να κριθεί αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ. θ) Διεκπεραίωση αιτήσεων των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ ελεύθερων επαγγελμα τιών, για αναδρομική διακοπή της ασφάλισης, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε παύση της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία σφαλίστηκαν στον ΟΓΑ. ι) Διεκπεραίωση αιτήσεων για ασφάλιση. Ανασχεδια σμός του μηχανογραφικού προγράμματος υποστήριξης του Κλάδου και άμεση απόδοση του αριθμού μητρώ ου ασφάλισης ταυτόχρονα με την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων. ια) Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς απασχολούμενων και των εργοδοτών μέσω ΔΙΑΣ. ιβ) Διεκπεραίωση αιτήσεων για βεβαιώσεις ασφάλι σης ασφαλιστικής ενημερότητας από φορείς και ιδιώ τες. Υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4152/2013 σύμφω να με τις οποίες για τους οφειλέτες που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου, εκδίδεται πιστοποιητικό οφειλής, σε μηνιαία βάση.

4 4566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιγ) Υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 με τις οποίες μετατίθεται κατά δύο έτη η λήξη της ασφάλισης λόγω ορίου ηλικίας (από το 64ο στο 66ο). Υλοποίηση νέων υπηρεσιακών αντικειμένων από τον Κλάδο Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συ ντάξεων, όπως α) έλεγχος διπλοσυνταξιούχων, έλεγ χος και προώθηση μεταβολών για την οριστική τα κτοποίηση των συνταξιοδοτικών τους μερίδων και την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων, έλεγ χος των δικαιούχων ορφανικών συντάξεων σε τέκνα που σπουδάζουν, πληρωμές συντάξεων εξωτερικού (υλοποιούνται μέσω τραπέζης και χωρίς ιδιαίτερη μη χανογραφική υποστήριξη), πλήθος μεταβολών άμεσα εκτελεστών στην απονομή συνταξιοδότησης με τους νόμους 3863/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων καταλογιστικών και συμ ψηφιστικών αποφάσεων, διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων που αφορούν μεταβολές σε μερίδες συνταξιούχων (αναστολές διακοπές επαναχορηγήσεις τροπο ποιήσεις παραγραφές διόρθωση στοιχείων συνταξι ούχων αλλαγές διεύθυνσης συνταξιούχων), διεκπεραί ωση εκκρεμοτήτων που αφορούν πληρωμές συντάξεων επιζώντων, διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων σχετικά με απαντήσεις και βεβαιώσεις. β) Πληρωμή συντάξεων μέσω ΔΙΑΣ (άνοιγμα νέων λογαριασμών, τροποποίηση ήδη υπαρχόντων, αλλαγή στο πιστωτικό ίδρυμα πληρωμής κ.α.), αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν από τον τρόπο αυτό πληρωμής (καταχώρηση λανθασμένων κωδικών IBAN, DIAS, έλεγχος οικονομικών ονομαστικών στοιχείων λόγω συνωνυμιών), αναζήτηση από τις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ., καθώς και από συνδικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, των ποσών των συντάξεων, που πιστώθη καν αντικανονικά σε λογαριασμούς συνταξιούχων, που έχουν αποβιώσει, αναζήτηση αντικανονικών πληρωμών από τα ΕΛ.ΤΑ και από την Αγροτική Τράπεζα με το προηγούμενο σύστημα πληρωμών. γ) Έξοδα κηδείας κληρονομικά. Διόρθωση σφαλ μάτων σε θέματα εξόδων κηδείας, έλεγχος όλων των δοκιμίων, επεξεργασία όλων των καταστάσεων πληρω μών, παρακολούθηση μέχρι την τελική πίστωση σε λο γαριασμό τόσο των εξόδων όσο και των κληρονομικών. δ) Απογραφή καταγραφή με τη φυσική παρουσία συνταξιούχου και τον έλεγχο συνταξιοδοτικής μερίδας. ε) Υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4093/2013 με τις οποίες άλλαξε ο τρόπος ελέγχου και πληρωμής ποσών συντάξεων. Διενέργεια ελέγχων που πραγματοποιεί ο Κλάδος Επιθεώρησης για την προάσπιση της νομιμότητας, την είσπραξη εσόδων και την πάταξη της εισφοροδιαφυ γής. Ο κλάδος θα διενεργεί επιπλέον έκτακτους και τακτικούς διοικητικούς, οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους των υπηρεσιών και οργάνων του ΟΓΑ, για τη διαπίστωση του σύννομου της λειτουργίας τους, όπως: α) συνεργασία και έλεγχος των ανταποκριτών του ΟΓΑ. β) Έλεγχος σε θέματα Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. γ) Έλεγχος των συνταξιοδοτικών παροχών. δ) Έλεγχος οικογενειακών επιδομάτων. ε) Έλεγχος στις παροχές του Προγράμματος Κοινω νικού Τουρισμού του ΟΓΑ. στ) Οργάνωση, συντονισμός και διεξαγωγή επιθεωρή σεων σε πανελλαδική κλίμακα. Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων του Κλάδου Υγείας, του Κλάδου Φαρμακευτικής Περίθαλψης και των Τμη μάτων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης των Περιφε ρειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ. Γραμματειακή υποστήριξη Γραφείου Διοικητή, κ.λπ. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ( ,38 ) περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΓΑ έτους 2014 (ΚΑΕ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ γασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, για το έτος 2014 και συγκεκριμένα: για πεντακόσιους εξήντα τρεις (563) υπαλλήλους, εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα ( ) ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τρεις (3) ώρες ημερησίως, εκτός των υπαλλήλων της Γραμμα τείας Διοίκησης, των οποίων η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τέσσερις (4) ώρες ημερησίως και των υπαλλήλων που μετακινούνται εκτός έδρας για διενέργεια ελέγχου των οποίων η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωρι ακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαία. Η διάθεση και κατανομή των παραπάνω ωρών υπε ρωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Δι οικητή του ΟΓΑ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι προϊστάμενοι των κλάδων, υπηρεσιών και περι φερειακών υποκαταστημάτων του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Aριθμ (4) Μεταφορά ποσών των τραπεζικών λογαριασμών των κα ταργούμενων Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων Καρ δίτσας, Βόλου και Τρικάλων στον τραπεζικό λογα ριασμό της διατηρούμενης Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας, εντός της χωρικής αρμοδιότη τας του Εφετείου Λάρισας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 6 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προ σώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου το μέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την υπ αριθμ / απόφαση (ΦΕΚ 382 τ.υοδδ, ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ 5Κ8) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας. 3) Το υπ αριθμ. 25/ έγγραφο της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας. 4) Την ανάγκη μεταφοράς ποσών των τραπεζικών λογα ριασμών καταργημένων Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων σε λογαριασμούς διατηρούμενων Εταιρειών, που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων και απο τελούν οιονεί καθολικούς διαδόχους των καταργημένων. 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη μεταφορά των ποσών των κατωτέρω τραπεζικών λογαριασμών των καταργημένων Εταιρειών Προστα σίας Ανηλίκων Καρδίτσας, Βόλου και Τρικάλων στον τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με αριθμό 397/ IBAN GR της διατηρούμενης Εταιρείας Προστασί ας Ανηλίκων Λάρισας, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Εφετείου Λάρισας, οι οποίοι είναι οι εξής: 1. Αριθμοί Λογαριασμών Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος της καταργούμενης Ε.Π.Α. Καρδίτσας: α) Λογαριασμός όψεως αριθμ IBAN GR β) Λογαριασμός που ενεργοποιήθηκε και εξουσιοδο τήθηκε η Ενιαία Αρχή πληρωμής για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων αριθμ. 368/ IBAN GR Kενός. γ) Λογαριασμός αριθμ IBAN GR στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Αριθμοί Λογαριασμών Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος της καταργούμενης Ε.Π.Α. Βόλου: α) Λογαριασμός αριθμ. 201/ β) Λογαριασμός αριθμ. 201/ Αριθμοί Λογαριασμών της καταργούμενης Ε.Π.Α. Τρικάλων: α) Λογαριασμός αριθμ. 477/ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. β) Λογαριασμός αριθμ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθμ Φ (5) Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Κέας της Περιφέρειας Νοτί ου Αιγαίου. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4029/2011 «Εθε λοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 245/ , τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 10β του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθ μιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 258/ , τ.α ). 3. Την υπ αριθμ. ΕΜ/1 Β/88/ απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημό σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσια κά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». (ΦΕΚ 2419/ τ.β ). 4. Την υπ αριθμ οικ. Φ / απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. (ΦΕΚ 1364/ , τ.β ). 5. Την υπ αριθμ. 101/ αναφορά της Π.Δ.Π.Υ. Ν. Αιγαίου με την οποία προτείνεται η έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Κέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Κέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την ημερομηνία δη μοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014 Ο Αρχηγός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ /56080 (6) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου της υπηρεσίας κα θαριότητας και της υπηρεσίας φύλαξης των δημο τικών χώρων του Δήμου Γαλατσίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 536/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου της υπηρεσίας καθαριότητας και της υπηρε σίας φύλαξης των δημοτικών χώρων, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της υπηρεσίας κα θαριότητας και της υπηρεσίας φύλαξης δημοτικών χώ ρων του Δήμου Γαλατσίου λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών τους (αποκομιδή απορριμμάτων σε ώρες και ημέρες που δεν υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία, δι αρρήξεων και βανδαλισμών, προστασία της δημοτικής περιουσίας, διατήρηση ασφάλειας και προστασίας του

6 4568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άλσους Βεΐκου), με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες, όλες τις ημέρες του μήνα του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, για τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών, για το συντονισμό των συνεργείων αποκομιδής απορριμμάτων και οδο καθαρισμού καθώς και για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του προ ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , και Ανάλογη δαπάνη προκα λείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Αριθμ. 517 (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δύο υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστο ριάς για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β. Του Π.Δ/τος 146/2010 (Α 239) «Οργανισμός της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». γ. Της υπ αριθμ. 4/ (Β 73) απόφασης «Δια πιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλ λήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. δ. Της υπ αριθμ. 7/ (Β 204) απόφασης «Κα τάταξη Προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». ε. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α 226), όπως τρο ποποιήθηκε από την 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α 85). στ. Του άρθρου 25 παράγραφος 7 του Ν. 2738/1999 (Α 180). ζ. Του άρθρου 20β του Ν. 248/1914 (ΦΕΚ 110 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13, παράγραφος 1 του Ν. 2538/1997 (Α 242). 2. Την υπ αριθμ /2245/ (Β 2153) από φαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». 3. Την υπ αριθμ. 12/14 απόφαση της Οικονομικής Επι τροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 4. Το υπ αριθμ. 409/ έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς σύμφωνα με το οποίο, για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Κτηνιατρικής κρίνεται απαραίτητη η υπερωρι ακή απασχόληση δύο κτηνιάτρων που υπηρετούν σ αυτό. 5. Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής, εκτός του καθορισμένου ωραρίου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες για τους αναφερόμενους στην εισήγηση υπηρεσιακούς λόγους. 6. Την έλλειψη σε προσωπικό του κλάδου ΠΕ Κτη νιάτρων στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Οικονομικού έτους 2014, στο φορέα 072 και ΚΑΕ 0511 και 0512, απο φασίζουμε: Την έγκριση υπερωριακής εργασίας, δύο (2) Κτηνιά τρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αρμοδιότητας θεμάτων Κτηνια τρικής Δημόσιας Υγείας, για το διάστημα έως , ως εξής: 1. Απογευματινές ώρες: Δύο (2) Κτηνίατροι [μέχρι είκοσι (20) ώρες έκαστος το μήνα] από διακόσιες (200) ώρες έκαστος το έτος: 2 x 200 = 400 ώρες. 2. Νυχτερινές ώρες: Δύο (2) Κτηνίατροι [μέχρι δέκα έξι (16) ώρες έκαστος το μήνα] από εκατό πενήντα (150) ώρες έκαστος το έτος: 2 Χ 150 = 300 ώρες. 3. Κυριακές και Εξαιρέσιμες: Δύο (2) Κτηνίατροι [μέχρι δέκα έξι (16) ώρες έκαστος το μήνα] από εκατό πενήντα (150) ώρες έκαστος το έτος: 2 Χ 150 = 300 ώρες. Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των κτηνιά τρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλύπτονται έκτα κτες και εποχικές ανάγκες για τους παρακάτω λόγους: Διενέργεια κτηνιατρικών υγειονομικών ελέγχων τροφί μων ζωικής προέλευσης σε διάφορα καταστήματα μαζικής εστίασης, σε χώρους τοπικών πανηγύρεων και εμπορο πανηγύρεων πανελλήνιας εμβέλειας, πολιτιστικών εκδη λώσεων, (που κατά πλειονότητα διαθέτουν τα προϊόντα τους για κατανάλωση, πέραν του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου, Κυριακές και εξαιρέσιμες), καθώς και εκτάκτων ελέγχων σε εστιατόρια ιδρυμάτων, σε ψυκτικές αποθήκες τροφίμων και σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων στα πλαίσια αντιμετώπισης εκτά κτων διατροφικών κρίσεων, ομοίως και σε μεταφορικά μέσα τροφίμων (αυτοκίνητα ψυγεία μεταφοράς σφαγίων κρεάτων, τυροκομικών, κλπ.), σε περιπτώσεις λαθραίων διακινήσεων τροφίμων, σφαγίων καθώς και διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που απορρέουν από τα παραπάνω. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες και κατά τη διάρκεια των Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών, γιατί πολλά καταστήματα είναι ανοιχτά μόνο τις απογευματινές ώρες είτε μόνο Σαββατοκύριακα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, προ κειμένου να καλυφθούν έκτακτες και εποχικές ανάγκες ελέγχου των παραπάνω δραστηριοτήτων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4569 Οι πιστώσεις για τη δαπάνη της υπερωριακής απασχό λησης των προαναφερομένων υπαλλήλων, που συνολικά ανέρχονται, κατ εκτίμηση, στο ποσό των 7600, θα καλυφθούν από το φορέα 072 και αναλυτικά, από τον ΚΑΕ 0511 για τις απογευματινές ώρες υπερωριακής απα σχόλησης ποσού 2450, από τον ΚΑΕ 0512 για τις νυ χτερινές ώρες υπερωριακής απασχόλησης ποσού 2450 και από τον ΚΑΕ 0512 για την υπερωριακή απασχόληση των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ποσού Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Καστοριά, 3 Φεβρουαρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ Αριθμ. 36 (8) Ορισμός Αναπληρωτών Προέδρου του T.E.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.α ) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 3 περ. β του Ν. 2362/1995 «Περί Δημο σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 τ.α ), στο οποίο, με το άρθρο 3 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 τ.α ), προστίθενται άρθρα 3Α και 3Β. 2. Την υπ αριθμ /Ε5/ υπουργική από φαση (ΦΕΚ 389 τ.υ.ο.δ.δ.) Συγκρότηση του Συμβουλίου του T.E.Ι. Σερρών. 3. Την υπ αριθμ. 2705/Ε5/ (ΦΕΚ 593 τ.υ.ο.δ.δ.) Διαπιστωτική Πράξη εκλογής του Δημητρίου Πασχα λούδη, βαθμίδας Καθηγητή, Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών (ΑΔΑ:ΒΕΙΕ9 ΜΥΟ). 4. Το άρθρο 1 του υπ αριθμ. 102/ Π.Δ. (ΦΕΚ 136, τ.α ) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Συγχώνευση Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατά ξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 127/2013 (ΦΕΚ 190 τ.α ). 5. Την υπ αριθμ. 2887/ (ΦΕΚ 589/ τ.υ.ο.δ.δ.) αποδοχή αίτησης παραίτησης του Αναστα σίου Μωϋσιάδη, βαθμίδας Καθηγητή από εσωτερικό μέ λος του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Σερρών (νυν Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας). 6. Την υπ αριθμ. 18/ πράξη αποδοχής αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του Δημητρίου Ιω αννίδη, Α Αναπληρωτή Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 7. Την υπ αριθμ. 26/ αίτηση παραίτησης του Μαγούλιου Γεωργίου του Νικολάου, βαθμίδας Αναπλη ρωτή Καθηγητή, από εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Σερρών μετονομασθέν σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε δονίας. 8. Την αριθμ. 02/2014 απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: Ι. Ορίζει για την υποβοήθηση του έργου του ως ανα πληρωτές Προέδρου Τ.Ε.Ι. τους: α) Μωϋσιάδη Αναστάσιο του Θωμά, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών TE της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και β) Μαγούλιο Γεώργιο του Νικολάου, Αναπληρωτή Κα θηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο μικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. II. Μεταβιβάζουμε στους αναπληρωτές Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας τις παρακάτω αρμοδιότη τες: Ι. Στον Μωϋσιάδη Αναστάσιο του Θωμά, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Οικο νομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και συγκε κριμένα: α) Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της επίβλε ψης, της βελτίωσης, της συντήρησης και της ασφάλειας των κάθε φύσης τεχνικών έργων, των κτηριακών εγκα ταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι., των ακαδημαϊκών του μονάδων και των εργαστηρίων καθώς και την ευθύνη της οργά νωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του T.E.Ι. που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. β) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Προϋ πολογισμού. γ) Εισηγείται για θέματα χρηματοδοτήσεων ερευνητι κών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών κ.λ.π. προγραμμάτων, οργανώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκδηλώσεων. δ) Να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα, τακτικά και προπληρωμής, ως και τις αποφάσεις έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το ποσό, τις διακηρύξεις προς τον τύπο των κάθε φύσης δημοπρασιών, συμβάσεις προμήθειας και υλικών εξοπλισμού του T.E.Ι. τους τίτλους είσπραξης χρημάτων, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. ε) Ορίζεται Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του T.E.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. στ) Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του T.E.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. II. Στον Μαγούλιο Γεώργιο του Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και συγκεκριμένα: α) Είναι υπεύθυνος για θέματα εκπαιδευτικής διαδι κασίας και δράσης, σπουδαστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής καθώς και για τα θέματα πτυχιακών και μετα πτυχιακών σπουδών. β) Είναι υπεύθυνος και υπογράφει τις άδειες και τις πράξεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους εκπαιδευτικού προσωπικού. Εγκρίνει τις μετακινήσεις εκτός έδρας του εκπαιδευτικού και διοικητικού προ σωπικού και των μελών Ε.Τ.Π. για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8 4570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Είναι υπεύθυνος για θέματα σχέσεων και ανταλ λαγών με άλλα ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής. δ) Συντάσσει, ως πρώτος κριτής, εκθέσεις υπηρεσια κής επίδοσης του Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. ε) Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκ δρομών των σπουδαστών των Τμημάτων του Ιδρύματος μέχρι τρεις (3) ημέρες στο εσωτερικό της χώρας, μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων. στ) Είναι υπεύθυνος και υπογράφει τις συμβάσεις των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συ νεργατών, Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος. ζ) Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και διεκπεραίωση, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της Σπουδαστικής Λέσχης όλων των θεμάτων σπουδαστικής μέριμνας σε συνεργασία με το Συμβούλιο του T.E.Ι., την Επιτροπή Σίτισης και Στέγασης και το Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας. η) Να ασκεί τον έλεγχο Νομιμότητας, που αφορά στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών Ε.Π., όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει ο Πρόεδρος του T.E.Ι. III. ορίζουμε τη σειρά αναπλήρωσης του Προέδρου Τ.Ε.Ι. όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιον δήποτε λόγο, ως εξής: Ως πρώτο Αναπληρωτή Προέδρου τον Μωϋσιάδη Αναστάσιο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Ως δεύτερο Αναπληρωτή Προέδρου τον Μαγούλιο Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή. Σέρρες, 9 Ιανουαρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ:1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/21/οικ (ΦΕΚ 1415 Β / ). 2. Το έγγραφο Φ 80000/18021/1070/ της Γ.Γ.Κ.Α.

ΣΧΕΤΙΚΑ:1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/21/οικ (ΦΕΚ 1415 Β / ). 2. Το έγγραφο Φ 80000/18021/1070/ της Γ.Γ.Κ.Α. ΑΔΑ: ΒΛ434691ΩΓ-ΙΦΚ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Αθήνα 21.08.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.16508/1113 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 204 (Τεύχος 8 ο από 7/2/204 έως 2/2/204) 3 0 ) 24 Φεβρουαρίου 204 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 36 ο από 3/9 έως 7/9) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα