ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 37463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) Δήμων και Κοινοτήτων Λάρισας.. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α /1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/τΤ.Α /1997) «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 3. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α /2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α /1986) «Για την προστασία του περιβάλ λοντος». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/τ.Α /2008) «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνο μίας και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/τ.Α /1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κι νητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». 8. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2239/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί ας περί σύστασης Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» 9. Την υπ αριθμ. οικ.5851/ (ΦΕΚ 1157/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί ας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Γενικό Διευθυντή της Πε ριφέρειας και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Περιφέρειας». 10. Την υπ αριθμ. 5/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθμ. αριθμ. 5/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχεί ρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος έχει ως εξής: Άρθρο 1 Ονομασία Συνδέσμου 1.1 Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλή των Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, συστάθηκε με την υπ αρίθμ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας (τεύχος Β, ΦΕΚ 2239/ ).σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 1.2 Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απο βλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, χάριν συντομίας, θα αναφέρεται εφεξής ως ΦοΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Άρθρο 2 Περιεχόμενο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Με τον παρόντα ΟΕΥ καθορίζεται η οργανωτική δι άρθρωση του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του, οι θέσεις προσωπι κού, οι κλάδοι από τους οποίους προβλέπεται η επιλο γή Προϊσταμένων όλων των Οργανικών Μονάδων του, καθώς και οι τελικές μεταβατικές διατάξεις. Άρθρο 3 Γενικά περί λειτουργίας Οργανικών Μονάδων 3.1 Οι αρμοδιότητες των επί μέρους διοικητικών ενο τήτων του ΟΕΥ, θεωρούνται ενδεικτικές και όχι απο κλειστικές του περιεχόμενου εργασίας και επομένως μπορεί να ανατίθενται, από τον Διευθυντή στο προσω πικό κάθε ενότητας, καθήκοντα που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχόμενου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ου σιαστικό περιεχόμενό της. 3.2 Επίσης μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου, ανάλογα με την εκάστοτε υφιστάμενη στελέχωση των Τμημάτων του ΦοΔΣΑ και τον εκάστοτε φόρτο εργασι ών, είναι δυνατόν να μεταφέρονται αρμοδιότητες από ένα Γραφείο Τμήματος σε άλλο του ιδίου ή/και δια φορετικού Τμήματος της Διεύθυνσης, ή/και Γραφείων

2 37464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εκτός της Διεύθυνσης, ή/και ανάλογα να ανατίθενται και πρόσθετες (μη αναφερόμενες κατωτέρω) αρμοδιότητες, αν εκ παραδρομής δεν αναφέρθησαν ή αν προκύψουν τέτοιες στο μεταξύ. 3.3 Σε περίπτωση που ο ΦοΔΣΑ αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα ΟΕΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή και τροποποιεί τον εκάστοτε ΟΕΥ με τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους. Επίσης μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτατο αριθμό προσωπικού της. 3.4 Η θέσπιση από τον ΟΕΥ συγκεκριμένων Γραφείων ως υποδιαιρέσεων ενός τμήματος, δεν υποχρεώνει τον ΦοΔΣΑ να στελεχώνει με διαφορετικά άτομα τις υποδιαιρέσεις αυτές. Αντίστροφα, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, είναι δυνατή η παραπέρα κατάτμηση ενός Τμήματος σε περισσότερα από τα αναφερόμενα στον παρόντα ΟΕΥ Γραφεία. Άρθρο 4 Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ 4.1 Η πυραμίδα της οργανωτικής υπηρεσιακής διάρ θρωσης του ΦοΔΣΑ είναι: Διεύθυνση Τμήμα Γραφείο Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων είναι: Διευθυντής (Προϊστάμενος Διεύθυνσης) Τμηματάρχης (Προϊστάμενος Τμήματος) 4.2 Οι διοικητικές ενότητες που υπάγονται άμεσα στον Πρόεδρο είναι: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕ ΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4.3 Οι διοικητικές ενότητες που υπάγονται άμεσα στη Διεύθυνση είναι: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΘΗ ΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ή /και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ ΧΥΤ ΑΔΡΑ ΝΩΝ κ.λπ.) ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΒΛΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η ως άνω Οργανωτική Διάρθρωση αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα «δένδρο».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37465

4 37466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων 1. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου Αντιπροέδρου Διεξάγει κάθε υπηρεσία που ανατίθεται σ` αυτήν από τον Πρόεδρο Αντιπρόεδρο του ΦοΔΣΑ που δεν υπάγε ται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του. Συγκέντρωση στοιχείων ή εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο Αντιπρόεδρο και μέριμνα για την υπογραφή και διεκπεραίωσή τους. Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών με πλήρη διαχεί ριση διεκπεραίωση αλληλογραφίας (πρωτοκόλληση/ διεκπεραίωση εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων, τή ρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαρα γωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες κ.λπ.) της προσωπικής αλληλογραφίας, εγγράφων και αποφάσεων Προέδρου Αντιπροέδρου και των οργάνων του ΦοΔΣΑ εν γένει. Καθορίζει τις ημέρες και ώρες ακροάσεων Επιτρο πών και ιδιωτών. Ρύθμιση συναντήσεων και επικοινωνιών του Προέ δρου Αντιπροέδρου και τήρηση ημερολογίου των προ σωπικών επαφών τους, εντός και εκτός ΦοΔΣΑ. Τήρηση πρακτικών συσκέψεων, συναντήσεων ή συμ βουλίων στα οποία μετέχει ο Πρόεδρος. Τηρεί βιβλίο συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συνδια σκέψεων του Προέδρου Αντιπροέδρου με τις διάφο ρες Επιτροπές ή Αρχές, Εκπροσώπους των Δήμων και Κοινοτήτων και τους ενημερώνει για θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Τηρεί βιβλίο των διαφόρων Επιτροπών ή Συμβουλίων που μετέχει ο Πρόεδρος Αντιπρόεδρος. Τηρεί βιβλίο πρω τοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Σύνταξη διαχείριση των εξερχόμενων εγγράφων του Προέδρου Αντιπροέδρου. Διαχείριση της χρέωσης θεμάτων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους του Προέδρου Αντιπροέδρου προς τους υφι σταμένους τους. Έλεγχος έγκαιρης διεκπεραίωσής των. Συνεργασία με τα Τμήματα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για ζητήματα προσωπικού, δα πανών, εσόδων και προμηθειών του ΦοΔΣΑ. Διαχείριση τηλεφωνημάτων που αφορούν Πρόεδρο Αντιπρόεδρο, (τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Αντιπροέδρου με τις διάφορες Αρχές, πολίτες, κ.λπ. ( υπενθύμιση ανάλογων συναντήσεων, κ.λπ. υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού που επισκέπτονται Πρόεδρο Αντι πρόεδρο, καταγραφή παραπόνων, διοχέτευση κλήσεων σε αρμοδίους κατά περίπτωση του ΦοΔΣΑ. Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του ΦοΔΣΑ. Τροφοδοτεί το Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής με σκοπό τη συνεχή προβολή του έργου της ΦοΔΣΑ, αλλά και την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν σχό λια κατά του ΦοΔΣΑ. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. 2. Γραφείο Δικηγόρων Παροχή νομικής υποστήριξης και γνωμοδοτήσεων προς τα Πολιτικά Όργανα του ΦοΔΣΑ μετά από ερώ τημα αυτών για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συμφερόντων του ΦοΔΣΑ, (Παρίσταται στις συνεδριά σεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν καλείται). Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς όλες τις υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ μετά από ερώτημα αυτών για οποιοδήποτε θέμα ποινικής, αστικής, τεχνικής, διοικητικής, οικονομικής, κλπ νομοθεσίας, με καθήκον και αρμοδιότητα προκαταρκτικού ελέγχου νομιμότητας των σχετικών πράξεων, καθώς και υποστήριξη επί τυχόν ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων θεραπείας, ασφαλι στικών μέτρων, κ.λπ. Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν τον ΦοΔΣΑ. Νομική επεξεργασία προγραμματικών συμβάσεων του ΦοΔΣΑ, συμβολαίων, συμβάσεων εργασίας και έργου, δι ακηρύξεων, δημοπρασιών, απευθείας αναθέσεων, κ.λπ. Ενημέρωση των Υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν. Ο Νομικός Σύμβουλος ή Συνεργάτης, παρίσταται ενώπιον όλων των δικαστηρίων για υπεράσπιση των συμφερόντων του ΦοΔΣΑ σαν διάδικος. Επίσης παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητι κού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν καλείται γι` αυτά. Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές για την προ άσπιση των συμφερόντων του ΦοΔΣΑ. Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του Γραφείου για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότη τες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, διαρκή κώδικα, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφο ρούν τα θέματα που απασχολούν τον ΦοΔΣΑ). Το Γραφείο τηρεί αρχείο για τις δικαστικές αποφά σεις μαζί με τα σχετικά βιβλία και στοιχεία για υποθέ σεις που διαχειρίζονται. Τηρεί επίσης αρχείο γνωμοδο τήσεων με τα σχετικά ευρετήρια. Παραλαμβάνει όλα τα εξώδικα και δικαστικά έγγρα φα που κοινοποιούνται στον ΦοΔΣΑ. Το Γραφείο παρακολουθεί τους Νόμους, τα Προε δρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν σχέση με τη σχετική Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούν τη ρύθμιση βασικής σημασίας ζητημάτων του ΦοΔΣΑ, τους κανονισμούς που ψηφίζονται από τον ΦοΔΣΑ για επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. και τηρεί αρχείο με τα παραπάνω. 3. Γραφείο Ειδικού Συνεργάτη Ο ειδικός συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργα νωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Προέδρου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί και διέπε ται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007. Ο ειδικός σύμβουλος: Ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασι στικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο το μέα δραστηριοτήτων του ΦοΔΣΑ τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύ νεται προς τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητες του. Το Γραφείο διεξάγει και φροντίζει για την εκτύπωση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κάθε εγγράφου που συντάσσεται από τους Συμβούλους. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία τους, αρχειοθετεί τις γραπτές εισηγήσεις τους και διεκπεραιώνει αυτές σύμ φωνα με τις εντολές τους. 4. Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής Παρακολούθηση δημοσιεύσεων του τύπου ή εκπο μπών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και μέριμνα για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του ΦοΔΣΑ. Συνεργασία με τους δημοσιογράφους και οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου. Συνεργασία με τον τοπικό τύπο για τα τοπικά θέματα. Δημοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώσεων των υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ. Υποδοχή και πληροφόρηση των δημοτών, για κάθε δραστηριότητα του ΦοΔΣΑ. Ενημέρωση των εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. αλλά και των πολιτών εν γένει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους καθώς και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Παραλαβή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των Ο.Τ.Α. αλλά και μεμονωμένων πολιτών. Λειτουργία κέντρου παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και με τα Γραφεία Γραμματείας Προέδρου Αντιπροέδρου και Διεύθυνσης θα φροντίζει για την συνεχή προβολή του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ, αλλά και για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν σχόλια κατά του ΦοΔΣΑ. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύ θυνσης, με δική του ευθύνη σχεδιασμός προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης πολιτών της περιφέρειας αρμοδιότητάς του για τις επιδιώξεις και τους στόχους του ΦοΔΣΑ, αλλά και σχετικά με την στάση τους και τις συμπεριφορές τους σε ότι αφορά στην ορθολογική δια χείριση των απορριμμάτων, αλλά και στην ανακύκλωση. Με δική του αρμοδιότητα, υλοποίηση των προγραμ μάτων αυτών στο διηνεκές (μετά της απαραίτητης χρο νικής και τοπικής διακύμανσης) μέσω ενημερωτικών εκ δόσεων ή εκπομπών του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διανομής φυλλαδίων, κ.λπ. Φροντίδα για την δωρεάν χορήγηση στον ΦοΔΣΑ των μέσων που εκάστοτε έχουν υποχρέωση τα διάφορα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης να προμηθεύουν σχετικά για την διαφήμιση της ανάλογης καμπάνιας ενημέρωσης, αλλά και της καθολικής υλοποίησης εκ μέρους των ως άνω Συστημάτων των σχετικών ενημε ρωτικών και διαφημιστικών δράσεων. Διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών εντύπων κ.λπ. που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευ νών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκο πών του ΦοΔΣΑ, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργα νωτικές μονάδες του ΦοΔΣΑ συστηματική παρακολού θηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφιών, δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργα σία που τους ανατίθεται από τον οικείο Πρόεδρο. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες και φορείς του ΦοΔΣΑ, μεθοδεύει και εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των Ο.Τ.Α. αλλά και των κατοίκων τους, σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο ΦοΔΣΑ, αλλά και στα δικαιώματα που δημιουργούνται για λογαριασμό τους, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Νόμου για τους Φορείς και από τα θεσπι ζόμενα υπέρ αυτών, μέτρα του ΦοΔΣΑ και των άλλων συναφών φορέων του Δημοσίου Τομέα. Οργάνωση τελετών, δεξιώσεων, υποδοχής και φιλο ξενίας Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων (ατόμων και ομάδων). Συντονισμός με άλλους φορείς Τοπικής Αυτο διοίκησης (Τ.Α.) για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια καθώς και διοργάνωση αυτών. 5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) Ο Διευθυντής προΐσταται της οικείας Διεύθυνσης. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο, την Εκτελεστική Επι τροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμο διότητάς του. Με την φροντίδα του και τον έλεγχό του ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπό αυτών Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα ρόντος Ο.Ε.Υ. και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Εισηγείται στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή θέματα της Διεύθυνσης. Ο Διευθυντής σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων, μεριμνά για: Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστά θηκε ο ΦοΔΣΑ. Την κατάρτιση του ετησίου και του πενταετούς προγράμματος δράσης. Την κατάρτιση για κάθε έτος προγράμματος επενδύ σεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδό τησής του. Την σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων και εξό δων του ΦοΔΣΑ, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους. Την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράμματα κατασκευής των έργων και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Τη σύνταξη του ετησίου απολογισμού του ΦοΔΣΑ μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες από την λήξη κάθε οικονομικού έτους. Έχει την ευθύνη να συντάσσει (σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα) σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέ δρου Αντιπροέδρου. Ο Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία του ΦοΔΣΑ, εποπτεύει τη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας, διοικεί το προσωπικό και εισηγείται σε συ νεργασία με τους υπευθύνους των Τμημάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για: α. Την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση έργων και τη διε νέργεια προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β. Την ανάθεση της εκτέλεσης έργων ή τμημάτων έργων σε υπερεργολάβους. γ. Την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στο ΦοΔΣΑ. δ. Τη σύναψη δανείων. Ο Διευθυντής μετέχει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. όπου εισηγείται τα προς συζήτηση υπηρεσιακά θέματα χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως και το καταστατικό ορίζει. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τη νομολογία, τις εξε λίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις

6 37468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στο τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενη μερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής μονάδας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και φρο ντίζει για την εφαρμογή των νομικών διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. Ενημερώνεται για όλη την εισερχόμενη και εξερ χόμενη αλληλογραφία που αφορά τη Διεύθυνση, την ελέγχει, χαρακτηρίζει την εισερχόμενη αλληλογραφία και την κατανέμει στις υπηρεσίες μέσω του Τμήματος Διοίκησης της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότη τες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση του και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους Τμηματάρχες του για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Υπογράφει αποφάσεις και υπηρεσιακά έγγραφα ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου καθώς και εκείνα που απευθύνονται στα Τμήματα του ΦοΔΣΑ. Θεωρεί με την μονογραφή του και υποβάλλει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Τμήματα της Διεύ θυνσης του για έγκριση και υπογραφή από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, καθιστάμενοι έτσι συνυπεύθυνοι για την νομιμότητα της ενέργειας. Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές. Επιλαμβάνεται θεμάτων εκπαίδευσης του προσω πικού με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής του και εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Μεριμνά για την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασί ας και εμπιστοσύνης στις μεταξύ των υπαλλήλων του ΦοΔΣΑ σχέσεις. Συνεργάζεται με τους φορείς εκτός ΦοΔΣΑ που σχε τίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής μονάδας. Παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει την παρουσία, την πειθαρχία, την υπηρεσιακή απόδοση και επίδοση όλων των υπαλλήλων της διεύθυνσής του, την τήρηση των Νόμων, Διαταγμάτων, αποφάσεων κ.λπ. που αφο ρούν τον ΦοΔΣΑ, και καθοδηγεί αυτούς κατά την εκτέ λεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς τους στον Πρό εδρο ή στην Ε.Ε. υπογράφοντας τις σχετικές εισηγήσεις. Παρίσταται, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επι βάλλουν, στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ΦοΔΣΑ και αναπτύσσει τις απόψεις του πάνω στα διάφορα υπηρεσιακά θέματα. Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης για τους υπαγόμενους σ` αυτόν προϊστάμενους Τμημάτων και διατυπώνει τη γνώμη του σε δεύτερο βαθμό στις υπη ρεσιακές εκθέσεις των υπολοίπων υπαλλήλων, οι οποίες συντάσσονται από τους προϊστάμενους των παραπάνω υπηρεσιακών μονάδων. Εισηγείται στον Πρόεδρο την τοποθέτηση και κατα νομή του προσωπικού της Διεύθυνσης του σε Τμήματα. Συνεργάζεται με τους προϊστάμενους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του, ενημερώνεται απ` αυτούς για την υπηρεσιακή κατάσταση των τμημάτων και τα αναφυ όμενα ζητήματα. Είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του. Παραλαμβάνει εξώδικα, δικόγραφα και εν γένει ότι αφορά απαιτήσεις τρίτων του ΦοΔΣΑ που απευθύνονται στο ΦοΔΣΑ. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της διοικητικής μονάδας στις τοπικές ανάγκες. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογή και εκτέλεση των αρμοδι οτήτων και καθηκόντων που ανατίθενται στις υπηρεσίες που προΐστανται. Φροντίζουν για την εφαρμογή των Νόμων και Δια ταγμάτων, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως και των εγκυκλίων του Προέδρου και κάθε άλλης Αρχής που τους κοινοποιούνται. Ενημερώνουν τους υπ` αυτούς υπαλλήλους για κάθε εγκύκλιο, ή διάταξη Νόμου που αφορά την υπηρεσία τους και δίνουν σ αυτούς τις αναγκαίες επεξηγηματικές οδηγίες για την εκτέλεση τους, ευθύνονται δε για τη μη έγκαιρη και ακριβή εκτέλεση κάθε εργασίας του Τμή ματος, για την καλή γενικά λειτουργία της Υπηρεσίας τους και την απόδοση και επίδοση των υπαλλήλων. Κατανέμουν την εργασία στους υπαλλήλους και κα θοδηγούν αυτούς, ελέγχουν την τακτική παρουσία, εργα τικότητα και πειθαρχία τους και ειδοποιούν κάθε πρωί το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού για τους απόντες ή καθυστε ρημένους ή αναχωρήσαντες πριν από την κανονική ώρα, ενημερώνοντας συγχρόνως και τον Διευθυντή τους. Εκτελούν έγκαιρα και υπεύθυνα τις εντολές του Διευ θυντή, εισηγούνται σ αυτούς τις υποθέσεις της αρμοδι ότητας τους, υποβάλλουν δε σ` αυτούς υπηρεσιακές εκ θέσεις και σημειώματα για την πορεία των εργασιών του Τμήματος καθώς και των υποθέσεων που εκκρεμούν. Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπηρετού ντων στο Τμήμα υπαλλήλων, τις οποίες στη συνέχεια υπο βάλλουν στους Διευθυντές για την περαιτέρω κρίση. Προσυπογράφουν την αλληλογραφία της Υπηρεσί ας τους συντάσσοντας προσωπικά τα σημαντικότερα έγγραφα και καθίστανται υπεύθυνοι για τη νομιμότητα της ενέργειας και την ακρίβεια των αναφερομένων σ` αυτά πραγματικών περιστατικών. Καταρτίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του Τμήματος και γενικά επιλαμβάνονται του χειρισμού και της διεκπε ραίωσης των σπουδαιότερων υπηρεσιακών θεμάτων. Βεβαιώνουν την εργασία του μόνιμου και με σχέ ση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία που προΐστανται με την υπογραφή τους στις σχετικές μισθοδοτικές καταστάσεις που συντάσσονται από το αρμόδιο Τμήμα. 6. Τμήμα Υποστήριξης Διεύθυνσης Γραφείο Γραμματείας Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών με πλήρη διαχεί ριση διεκπεραίωση αλληλογραφίας (πρωτοκόλληση/ διεκπεραίωση εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση και ανα παραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, παροχή γενικών πληροφοριών προς του πολίτες κ.λπ.) όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Σύνταξη διαχείριση των εξερχόμενων εγγράφων του Διευθυντή.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τήρηση πρακτικών συσκέψεων. Διαχείριση της χρέ ωσης θεμάτων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους του Δ/ντου προς τους υφισταμένους του. Έλεγχος έγκαιρης διεκ περαίωσής των. Συνεργασία με τα Τμήματα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για ζητήματα προσωπικού, δα πανών, εσόδων και προμηθειών του ΦοΔΣΑ. Προγραμματισμός και οργάνωση συσκέψεων μεταξύ των προϊσταμένων των Τμημάτων και του Διευθυντή. Υποδοχή τηλεφωνημάτων και κοινού, εξυπηρέτηση κοινού, καταγραφή παραπόνων, διοχέτευση κλήσεων σε αρμοδίους Διεύθυνσης. Εξωτερικές εργασίες διακίνησης εγγράφων, φωτο αντίγραφα κ.λπ. Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης. Σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής θα φροντίζει για την συνεχή προβολή του έργου της Διεύθυνσης, αλλά και για την άμεση ανταπό κριση σε τυχόν σχόλια κατά της Διεύθυνσης. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Έχει την ευθύνη του Ιατρού εργασίας και του Τεχνι κού ασφαλείας, καθώς και την ευθύνη της ασφαλείας όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ. Φροντίδα για την τακτική υγειονομική παρακολού θηση των εργαζομένων του Συνδέσμου από το Γιατρό εργασίας ο οποίος έχει και την κύρια ευθύνη. Τηρεί και εφαρμόζει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα και μέσα για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τόσο των εργαζομένων του ΦοΔΣΑ (και του εξοπλισμού του), καθώς και του κοινού από τις δραστηριότητες του ΦοΔΣΑ. Μεριμνά για την τοποθέτηση και λειτουργία ειδικών συσκευών ανίχνευσης τυχόν υπέρβασης επικίνδυνων ορίων ρύπων σε χώρους εργασίας ή όπου υπάρχει έστω και πρόσκαιρη παραμονή ή του κοινού όπου μπορεί να υπάρξει υπόνοια τέτοιου κινδύνου. Μεριμνά για την τοποθέτηση τόσο σ όλα τα κτί ρια, όσο και στα οχήματα του ΦοΔΣΑ, φαρμακείων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε φάρμακα και άλλα μέσα μέτρησης (πιεσόμετρα, θερμόμετρα, κλπ), όπως επίσης και αμέσου επέμβασης (π.χ. φιάλες οξυγόνου, σετ πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηγμάτων από δηλητηριώδη έντομα, ερπετά, σετ για περίπτωση αλ λεργικού σοκ, κ.λπ.) Προγραμματισμός ιατρικών εξετάσεων και του σχετικού εμβολιασμού όσων εργαζομένων επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, η οποία φροντίδα ανήκει στον Γιατρό εργασίας. Τηρεί φακέλους αρχείων για την πορεία της υγείας όλων των εργαζομένων καθώς και για τους εμβολια σμούς και την τυχόν οιαδήποτε άλλη ακολουθούμενη θεραπεία από τον καθένα. Ειδικά εντοπίζει άτομα με ευαισθησία σε αλλεργικό σοκ και δίνει ειδικές οδηγί ες για την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, υποχρεώνοντάς τους να φέρουν συνεχώς μαζί τους τα απαραίτητα αντιαλλεργικά φάρμακα και εξοπλισμό για περιπτώσεις που η ιατρική βοήθεια αδυνατεί να είναι άμεση. Τηρεί στατιστικά στοιχεία ασθενειών, αναρρωτι κών αδειών, κλπ ανά εργαζόμενο αλλά και συνολικά και εισηγείται κατά το νόμο όλα τα επιβαλλόμενα (κι όχι μόνο) μέτρα για τον περιορισμό ή/και καταστολή τυχόν ανθυγιεινών ή/και επικίνδυνων ενεργειών και κα ταστάσεων, αλλά και για εξασφάλιση ή/και περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και εργο νομίας γενικώς. Τηρεί στοιχεία όλου του εξοπλισμού και των εγκατα στάσεων του ΦοΔΣΑ, ελέγχει επισταμένως την ασφαλή λειτουργία των και συμπεριφορά των και εισηγείται κατά το νόμο όλα τα επιβαλλόμενα (κι όχι μόνο) μέτρα για τον περιορισμό ή/και καταστολή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων, αλλά και για εξασφάλιση ή/και περαιτέ ρω βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας γενικώς. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. 7. Τμήμα Διοίκησης Γραφείο Πρωτοκόλλου Τήρηση των διαδικασιών παραλαβής των κάθε είδους εισερχομένων στον ΦοΔΣΑ εγγράφων, πρωτοκόλλησής των, χρέωσής των και διαβίβασής αυτών στα επιμέρους Τμήματα του ΦοΔΣΑ ύστερα από το χαρακτηρισμό από τον Διευθυντή του ΦοΔΣΑ, καθώς και συσχέτισης και ταξινόμησης αυτών στο γενικό αρχείο του ΦοΔΣΑ. Στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας ανήκει και η έκδοση ακριβών αντιγράφων των ευρισκομένων πρωτοτύπων στο αρχείο. Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εξερχόμενων εγγράφων. Διεκπεραίωση και απο στολή αυτών στους αποδέκτες. Τήρηση ενεργών και ιστορικών αρχείων εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση του Γενικού Αρχείου του ΦοΔΣΑ. Τοιχοκόλληση εγγράφων όπου ο νόμος επιβάλλει και αποστολή των αποδεικτικών τοιχοκόλλησης στις οικείες αρχές υπηρεσίες. Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επι τροπής Υποστηρίζει την λειτουργία του Διοικητικού Συμβου λίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ. Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρ χειοθέτηση αλληλογραφίας και αποφάσεων των οργάνων. Ρύθμιση συνεδριάσεων και επικοινωνιών των οργά νων και τήρηση ημερολογίου των επαφών των οργάνων εντός και εκτός των ορίων του ΦοΔΣΑ. Τήρηση των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρ χονται από το γραφείο για κάθε όργανο. Τήρηση αρχείων αποφάσεων των παραπάνω ορ γάνων. Κοινοποιεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά την καταρτισθείσα από τον Πρόεδρο Ημερήσια Διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Σωμάτων, συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια για τον έλεγχό

8 37470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τους εποπτεύουσα αρχή τις αποφάσεις που παίρνονται από αυτά και καταχωρεί αυτές στα σχετικά βιβλία. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές του Δ.Σ. για μελέτη τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές και τα παρακολουθεί για την έγκαιρη επαναφορά τους στο Συμβούλιο για τη λήψη της οριστικής απόφασης. Διεξάγει όλη την υπηρεσία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε. και Δ.Σ. και φροντίζει για τη συγκέντρωση των στοιχείων που είναι αναγκαία ώστε οι υποθέσεις που εισάγονται σ` αυτά για συζήτηση να είναι πλήρεις. Φροντίζει να υποβάλλονται από τον Πρόεδρο ή Αντι πρόεδρο στην εποπτεύουσα αρχή οι αποφάσεις που παίρ νουν η Ε.Ε. και το Δ.Σ. για τον έλεγχο ή έγκριση που ορίζει ο Νόμος, παρακολουθεί την πορεία τους και κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ σε αντίγραφο, τις αποφά σεις τους για υλοποίησή τους μετά τον κατά νόμο έλεγχο τους, καθώς και αυτές που είναι άμεσα εκτελεστές. Τέλος τηρεί τα υπό το Νόμο οριζόμενα υποχρεω τικά βιβλία. Διεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που ανατίθεται από τα όργανα στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ. Γραφείο Διοίκησης Προσωπικού Μεριμνά για τη συγκέντρωση των διατάξεων της νομοθεσίας και για τη πιστή εφαρμογή των γενικών ρυθμίσεων της Πολιτείας στα θέματα προσωπικού, οποι ασδήποτε σχέσης εργασίας του ΦοΔΣΑ. Διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν την πρόσληψη, απόλυση, προαγωγή, παραίτηση, τοποθέτη ση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη κ.λπ. προσωπικού του ΦοΔΣΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Διαχείριση των διαδικασιών ελέγχου παρουσίας και απουσιών του προσωπικού (άδειες ρεπό ασθένειες), παροχής αδειών, αξιολόγησης και άσκησης πειθαρχικού δικαίου στο προσωπικό του ΦοΔΣΑ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση καταστάσεων παρουσίας προσωπικού όλων των κατηγοριών Παρακολούθηση αναφορών απολογιών ποινών Τήρηση των μητρώων και ατομικών φακέλων του προσωπικού του ΦοΔΣΑ, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, με την καταγραφή των κάθε είδους μεταβολών της οικογενειακής, υπηρεσιακής και ατομικής κατάστα σης (προσόντα, οικογενειακή κατάσταση, υπηρεσιακή εξέλιξη, απόδοση, αμοιβές, ποινές, άδειες, απουσίες κ.λπ.) καθώς και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης, καταγραφής των πληροφοριών που έχουν σχέση με τον καθορισμό των κάθε φύσης αμοιβών και παροχών προς το προσωπικό οποιασδήποτε εργασιακής σχέσης του ΦοΔΣΑ, καθώς και έλεγχος και υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας. Παρακολούθηση υπερωριών Παροχή κάθε είδους πληροφοριών, προφορικών ή γραπτών καθώς και πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ.) προς το προσωπικό του ΦοΔΣΑ που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση. Μεριμνά για την παροχή στο Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας (στο γιατρό εργασίας) όλων των στοιχείων σχετικών με την Υγειονομική κατάσταση των υπαλλή λων του ΦοΔΣΑ, καθώς και για την σε τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποίησή των. Παρακολούθηση της εφαρμογής και των μεταβολών της οργάνωσης και στελέχωσης των υπηρεσιών του φορέα. Παρακολούθηση της κατανομής των θέσεων εργα σίας στις επί μέρους υπηρεσίες. Υποβολή αιτημάτων για πλήρωση θέσεων ή πρό σληψη εποχικού προσωπικού ύστερα από συνεργασία με τη Διεύθυνση. Έκδοση στατιστικών στοιχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα για το προσωπικό του ΦοΔΣΑ κατά σχέση εργασίας, κλάδο, ειδικότητα και αριθμητικά. Έχει την επιμέλεια της καθαριότητας των γραφείων του ΦοΔΣΑ. Συντάσσει σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις κα τευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου Αντιπροέδρου και του Διευθυντή. Διακίνηση των οδηγιών του Προέδρου Αντιπρο έδρου και του Διευθυντή του ΦοΔΣΑ για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και για την παρουσία και συμπεριφορά του προσωπικού, καθώς και κάθε έγγραφης εντολής του Προέδρου Αντιπροέδρου και του Διευθυντή σχετικά με τη συνεργασία και την εκτέλεση των υποχρε ώσεων του ΦοΔΣΑ απέναντι σε τρίτους (φορείς κ.λπ.). Μελετά σε συνεργασία με τους αρμόδιους προϊ στάμενους Τμημάτων και εισηγείται τη λήψη μέτρων προς απλούστευση των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, την καθιέρωση των προσφερότερων με θόδων εργασίας, ως κάθε μέτρου που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και ταχείας διενέργειας και διεκπεραίωσης των διοικητικών πράξεων. Στην ευθύνη του τμήματος επίσης υπάγονται: η φύλαξη των κεντρικών γραφείων, ο καθαρισμός του, η στελέχωση λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και η κίνηση των κλητήρων. Ειδικότερα φροντίζει για την σωστή και αδιάκοπη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και μεριμνά για την στελέχωσή του. Οι κλητή ρες μεταφέρουν την αλληλογραφία που διαβιβάζεται με το ταχυδρομείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία και εκτελούν κάθε εργασία που τους ανατίθεται σχετικά με τη διαβίβαση και παραλαβή εγγράφων του ΦοΔΣΑ και επίδοση στους ιδιώτες ή διάφορες Αρχές. Οι έχοντες την ευθύνη της φύλαξης δεν αποχωρούν από την Υπηρεσία πριν ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι έχουν ασφαλιστεί τα γραφεία, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία κ.λπ., ότι έχουν κλεισθεί καλά οι πόρτες και τα παράθυρα. Ο σε μεγαλύτερο βαθμό κλητήρας και σε συνεννόη ση με το υπόλοιπο προσωπικό του γραφείου καταρτίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπηρεσίας που θεωρείται από τον Τμηματάρχη Διοικητικών.Εκτελούν, γενικά, κάθε εργασία που προσιδιάζει στη φύση των καθηκόντων τους και επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι καθαρίστριες φροντίζουν για την καθαριότητα των κεντρικών γραφείων του ΦοΔΣΑ. Φροντίδα για την έγκαιρη συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση αρμοδίως όλων των αιτημάτων από τα επί μέρους Τμήματα του ΦοΔΣΑ για την στελέχωση του Φο ΔΣΑ ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. 8. Τμήμα Οικονομίας Γραφείο Λογιστηρίου Κοστολόγησης Παραλαβή των κάθε είδους παραστατικών που απαι

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του ΦοΔΣΑ στους αντίστοιχους δικαιούχους. Έλεγχος των προηγούμενων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης του προϋπο λογισμού του φορέα και έκδοση χρηματικών ενταλμά των πληρωμής. Αποστολή των ενταλμάτων πληρωμής στην Ταμει ακή υπηρεσία για τη διενέργεια των πληρωμών. Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του φορέα: Μισθοδοσία του προσωπικού του ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με το γραφείο προσωπικού, συγκέντρωση στοιχείων, ημερομισθίων, μεταβολών του προσωπικού ή αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογι σθέντων ποσών προς το προσωπικό του φορέα (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση), που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην καταβολή των αμοιβών τους. Ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του προ σωπικού με τα προηγούμενα στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων και γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του φορέα. Έλεγχος των προηγουμένων καταστάσεων για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Τήρηση αρχείου καταβληθέντων αμοιβών στο προσω πικό και έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών. Υποστήριξη και τήρηση όλων των διαδικασιών του δι πλογραφικού λογιστικού συστήματος λογιστικών προτύπων κ.λπ. σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Εφαρμογή των προβλεπομένων για τον ΦοΔΣΑ δι αδικασιών που αφορούν την οικονομική διαχείριση, την αρμοδιότητα σύνταξης του προϋπολογισμού του ΦοΔΣΑ και των αναμορφώσεών του. Συνεργασία με τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Πλήρης διαχείριση των τιμολογίων και λοιπών παρα στατικών, καθώς και συνεχής συνεργασία με τα υπόλοι πα Γραφεία και Τμήματα για έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών που θα καθιστούν απόλυτα νόμιμη κάθε συναλλαγή. Εισαγωγή των στοιχείων των τιμολογίων στο αντί στοιχο λογιστικό πρόγραμμα και στο διπλογραφικό σύστημα. Προμηθειών για προμήθειες δημοσιεύσεις, επιχορηγήσεις. (Ράπτης) Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων από το Γραφείο Προγραμματισμού, αλλά και από όλες τις υπό λοιπες μονάδες του ΦοΔΣΑ, την διερεύνηση αναγκών με σκοπό την έγκαιρη κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογι σμού δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ και των αντίστοιχων ειδικών προϋπολογισμών εσόδων του ΦοΔΣΑ.και του καθορισμού των τελών χρήσης κάθε χωρι στής παρεχόμενης υπηρεσίας εκ μέρους των μελών του ΦοΔΣΑ αλλά και μη μελών (π.χ. ιδιωτών, κλπσύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του ΦοΔΣΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και της απαιτού μενης σχετικά αναλυτικής έκθεσης τεκμηρίωσής του. Εφαρμογή και παρακολούθηση της εξέλιξης του προϋπολογισμού. Σύνταξη της ετήσιας εισήγησης καθορισμού ή ανα προσαρμογής των ετήσιων τελών χρήσης κάθε χωρι στής παρεχόμενης υπηρεσίας εκ μέρους των μελών του ΦοΔΣΑ αλλά και μη μελών (π.χ. ιδιωτών, κλπ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και της απαιτούμενης σχετικά αναλυτικής έκθεσης τεκ μηρίωσής της. Γραφείο Εσόδων Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώ σεων προς το ΦοΔΣΑ για φόρους, εισφορές, τέλη και δικαιώματα. Έλεγχος της ακρίβειας των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προη γουμένων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.. Δημιουργία και τήρηση αρχείων υπόχρεων για την καταβολή των μέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του ΦοΔΣΑ. Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικοί υπολογισμοί του ύψους των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων υπόχρεων και αντί στοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Μέριμνα για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγούμενων οφειλομένων ποσών και για τη τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τυχόν προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλομένων ποσών Οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυ γών για την εκτέλεση αντιστοίχων εισπράξεων. Εκμετάλλευση της πάσης φύσεως περιουσίας του ΦοΔΣΑ με κάθε πρόσφορο μέσο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατάρτιση σχετικών διακηρύξεων για μίσθωση ακι νήτων. Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου παγίων με συνεργασία με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις εκ μέρους του Πρόεδρου. Τήρηση των διαδικασιών ως προς το οικονομικό σκέλος που σχετίζονται με τις δωρεές και τα κληρο δοτήματα προς το ΦοΔΣΑ. Με δική του ευθύνη και σε συνεργασία με το Γρα φείο ΚΔΑΥ, και το Γραφείο Μονάδων Αξιοποίησης (ΑΣΑ), φροντίδα για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και για την είσπραξη τόσο του αντίτιμου πώλησης των ανακτώμενων υλικών ή/και ενέργειας από τη ΚΔΑΥ, ή/ και από τις υπόλοιπες μονάδες ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας του ΦοΔΣΑ, όσο και τυχόν επιδοτήσεων που προβλέπονται σχετικά. Τηρεί κτηματολόγιο όλων των ακινήτων που ανήκουν στην κυριότητα του ΦοΔΣΑ. Για κάθε ακίνητο που πε ριλαμβάνεται στο κτηματολόγιο τηρείται φάκελος στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά της εγγραφής, το πογραφικό διάγραμμα και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Γραφείο Ταμείου Διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων του ΦοΔΣΑ με τη συνεχή παρακολού θηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπρά ξεων.

10 37472 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών προς τους δικαιούχους μετά από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογη τικών που ορίζει ο νόμος και πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι (π.χ. φορολογική ενημερότητα κ.λπ.). Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσεως κρα τήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς τον ΦοΔΣΑ για οποιαδήποτε αιτία, στα γραφεία του ΦοΔΣΑ ή σε χώρους εγκαταστάσεών του ή όπου αλλού αποφασισθεί. Έκδοση αντιστοίχων γραμματίων είσπραξης και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου των εισπράξεων που θα γίνονται στους άλλους χώρους του φορέα. Καταγραφή των διενεργούμενων εισπράξεων σύμ φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πλη ρωμή και πληρωθέντων εξόδων. Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπό χρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων στο φορέα ποσών κατά κατηγορίας προσόδου από την οργανική ομάδα εσόδων. Έκδοση και μέριμνα για την αποστολή ειδικών προ σκλήσεων προς τους οφειλέτες του συνδέσμου. Αρχική ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών ανά οφειλέτη όπου αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου. Τήρηση των διαδικασιών αρχείων και γενικά λογα ριασμών του λογιστικού συστήματος του ΦοΔΣΑ που αφορούν τα εισπρακτέα και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπρα χθέντων και εισπρακτέων εσόδων. Τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του ΦοΔΣΑ. Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες. Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντί στοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του ΦοΔΣΑ. Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών απολογισμών του ΦοΔΣΑ. Σύνταξη και υποβολή στα πολιτικά όργανα, περιοδι κών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο ΦοΔΣΑ. Παροχή στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε και έχουν σχέση με τα πραγματοποι ηθέντα έσοδα και έξοδα. Γραφείο Προμηθειών Αναλωσίμων Αποθηκών Ασχολείται με κάθε φύσης: Υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση τεχνικών έργων, επισκευών ή συντηρήσεων, καθαριότητας, απορ ρύπανσης, απολύμανσης, κλπ σύμφωνα με το συνολικό αντικείμενο της Διεύθυνσης (υλικά ενσωματωμένα στα έργα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, κ.λπ.). Μικρές κινητές συσκευές και μηχανικές εγκαταστά σεις, εργαλεία, έπιπλα, μηχανές γραφείου κ.λπ. πάγια στοιχεία. Υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (μισθώσεις μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, ασφαλίσεις, ανά θεση εργασιών κλ.π.). Αναλώσιμα είδη γραφείου (γραφική ύλη, έπιπλα κ.λπ.). Συγκέντρωση των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών από όλες τις επιμέρους διοικητικές ενότητες του ΦοΔΣΑ σε ότι αφορά τις προμήθειας όλων των ειδών (πέραν του εξοπλι σμού που είναι αρμοδιότητας του Τμήματος Προγραμμα τισμού Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων), ήτοι ενδεικτικά καυσίμων, λιπαντικών κ.λπ., ανταλλακτικών πάσης φύσεως, υλικών καθαριότητας και απολύμανσης, γραφικής ύλης, επίπλων, αναλώσιμων υπολογιστών, εκτυπωτών κ.λπ. Ετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Αναλώσιμων ειδών της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα. Τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπι μότητας κάθε προμήθειας από τις ανωτέρω, και επιλογή τρόπου διενέργειας προμήθειας (απ ευθείας ανάθεση, πρόχειροι, τακτικοί διαγωνισμοί ΕΚΠΟΤΑ, αναθέσεις μέσω Δημαρχιακής Επιτροπής ή/και με απόφαση Δημάρχου). Διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που ενδιαφέρουν τη Διεύθυν ση και τη λήψη στοιχείων τιμών προμηθείας. Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για τη δη μοπράτηση, αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών σε συγκεκριμένους προμηθευτές (Δι ακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, αντιμετώπιση τυχόν ενστάσεων, παραγ γελίες ειδών, κ.λπ.). Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών (ποσοτική / ποιοτική / εν λειτουργία παραλαβή / ορι στική παραλαβή, κ.λπ.). Φροντίδ.α για τη σύσταση και υποστήριξη της λει τουργίας επιτροπών με μέλη από τον πολιτικό ή υπηρε σιακό μηχανισμό του Δήμου, που συστήνονται για την κα τάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης διαχείριση προμηθειών υπηρεσιών που πα ρέχονται από τρίτους (μισθώσεις μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, ασφαλίσεις κλπ). Με δική του ευθύνη και σε συνεργασία με το Γραφείο ΚΔΑΥ, δημοπράτηση της πώλησης των χρήσιμων υλικών που ανακτώνται από τη ΚΔΑΥ, ή/και από τις υπόλοιπες μονάδες ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας του ΦοΔΣΑ. Λειτουργία και τήρηση αποθηκών όλων των αναλώσιμων και εφαρμογή όλων των σχετικών διαδικασιών αποθήκης. Διαχείριση όλης της διαδικασίας προμήθειας και διανομής καυσίμων με τήρηση όλων των απαραίτητων παραστατικών, και τροφοδότηση με καύσιμα των κάθε είδους κινητών μηχανημάτων και οχημάτων του ΦοΔΣΑ καθ όλο το ωράριο λειτουργίας του. Ετοιμασία περιοδικών απολογισμών των ως άνω προμηθειών. Φροντίζει για την ασφάλιση της κινητής και ακίνη της περιουσίας του ΦοΔΣΑ και των αυτοκινήτων που ανήκουν στην κυριότητά του, ύστερα από έγκριση και εντολή του Προέδρου, και για κάθε αντικείμενο που ασφαλίζει τηρεί ιδιαίτερο φάκελο. Συγκέντρωση, έλεγχος των αποδεικτικών παραλα βής των γενόμενων προμηθειών και υποβολή στο λογι στήριο για εκκαθάριση. Ενόψει της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήμα τος, εκτελεί την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που απαιτείται για την εφαρμογή του.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτη ρισμού υλικών/ εξοπλισμού ως αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. Τήρηση αρχείου παγίων κινητών περιουσιακών στοι χείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, εξοπλισμός, συσκευές, εξοπλισμός γραφείων, έπιπλα κλπ). Παρακο λούθηση της κατανομής των παγίων αυτών στις επι μέρους υπηρεσίες. Παρακολούθηση της κατανομής των παγίων αυτών στα επί μέρους Τμήματα του ΦοΔΣΑ. Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών παραλα βής των κάθε είδους παγίων ή αναλωσίμων στοιχείων ή υλικών. Συγκέντρωση, έλεγχος των αποδεικτικών πα ραλαβής και ενημέρωση του Τμήματος Ταμείου για την αντίστοιχη πληρωμή των προμηθευτών. Τήρηση των διαδικασιών παραλαβής παγίων ή ανα λωσίμων υλικών από την Αποθήκη του ΦοΔΣΑ και ενη μέρωση των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της Αποθήκης (κατά ποσότητα και αξία). Φροντίδα για τη φύλαξη και τακτοποίηση των ειδών της Αποθήκης. Τήρηση των διαδικασιών κανονικής χορήγησης των ειδών που τηρούνται τα αποθέματα της Αποθήκης του Δήμου στις επιμέρους υπηρεσίες. Σχετική ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της αποθήκης. Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη έγκαιρης ανανέωσης των αποθεμάτων της Αποθήκης. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κ.λπ.) προσωπικού. 9. Τμήμα Προγραμματισμού Περιβαλλοντικών Επεμ βάσεων (Μελετών, Έργων και Προμηθειών). Το γενικό αντικείμενο του Τμήματος είναι η επιστη μονικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ σε ζητήματα: α) Σχεδιασμού. προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ΦοΔΣΑ. β) Οργάνωσης των πόρων (μέσων) και των διαδικασιών λειτουργίας και διοίκησης του ΦοΔΣΑ. γ) Περιβαλλοντικού ελέγχου, και παρεμβάσεων δ) Υλοποίησης των επενδύσεων του ΦοΔΣΑ (μελετών, έργων, προμηθειών εξοπλισμού, κλπ), με τη μέγιστη δυ νατή αξιοποίηση Κοινοτικών ή Εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων. Γραφείο Προγραμματισμού Επιχειρησιακού Σχεδι ασμού. Το Γραφείο αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των κάθε είδους πληροφοριών που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αποδοτική υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΦοΔΣΑ. Μεριμνά για την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα της Δι εύθυνσης. Στα πλαίσια του προγραμματισμού της δράσης του ΦοΔΣΑ έχει την αρμοδιότητα σύνταξης του Επιχειρησι ακού προγράμματός του. Για τον σκοπό αυτό φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών, εξασφάλιση οικονομικών πόρων και συνεργασία με όλα τα λοιπά Τμήματα. Το Γραφείο υλοποιεί προγράμματα, ενέργειες κλπ που δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν από τις επί μέρους μονάδες του ΦοΔΣΑ. Φροντίζει για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση Κοινοτικών ή Εθνικών ή/και Περι φερειακών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, εργαλείων και μέσων. Φροντίζει για τη διερεύνηση και έγκαιρο εντοπισμό των μελλοντικών (βραχυπρόθεσμων και μακρυπρόθεσμων) αναγκών του ΦοΔΣΑ σε επεκτάσεις ήδη υπαρχουσών εγκα ταστάσεων ή/και εξοπλισμού, αλλά και σε ενέργειες επεν δύσεων, κλπ για την εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών κλπ στη διαχείριση των αποβλήτων με ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας, και εισηγείται σχετικά και τεκμηριωμένα προς τα αρμόδια όργανα του ΦοΔΣΑ. Στο προηγούμενο πλαίσιο οι αρμοδιότητες του Γρα φείου περιλαμβάνουν: Επιστημονικοτεχνική υποστήριξη του Προγραμματι σμού της ανάπτυξης και της δράσης του ΦοΔΣΑ. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περι βάλλον του ΦοΔΣΑ που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχι ακού προγραμματισμού, θεσμικό πλαίσιο Τ.Α. με έμφαση στους ΦοΔΣΑ, θεσμικό πλαίσιο στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευ θύνσεις των συλλογικών οργάνων της ΤΑ, προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.). Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ κι όχι μόνο, και διερεύνηση με τεχνοοικονομική ανάλυσή τους μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πινάκων, που περιγράφουν την περιβαλλοντική, οικονο μική. κοινωνική, πολιτιστική κλπ επίδρασή τους. Συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων και οργάνωσής τους σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνο γνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του ΦοΔΣΑ (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνογνωσίας στο χώρο της διαχείρισης στερεών απο βλήτων με ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας, οργάνωσης ή/και μετασχηματισμού των ΦοΔΣΑ, κ.λπ.). Διεξαγωγή ερευνών των αναγκών των κατά τόπους Ο.Τ.Α. και των δημοτών τους και καταγραφή αιτημά των και προτάσεων σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας μέσω συναντήσεων, επαφών, ημερίδων κλπ με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς. Επεξεργασία των προηγούμενων στοιχείων και πλη ροφοριών και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις πραγματικές ανάγκες των κατά τόπους Ο.Τ.Α. και των δημοτών τους σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλή των με ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας. Καταρτίζει και εισηγείται προγράμματα δράσης, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

12 37474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προγράμματα επενδύσεων Προγράμματα έργων Προγράμματα λειτουργίας Παρακολουθεί την εξελικτική πορεία εφαρμογής των προγραμμάτων δράσης και μεριμνά για τυχόν ανα θεώρησή τους. Επισήμανση προβλημάτων σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με ανάκτηση υλικών ή/και ενέρ γειας, διερεύνηση αιτιών, ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα εναλλακτικών λύσεων και σχεδίων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Κοστολόγηση τεχνική αξιολόγηση και εκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων λύσεων. Διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση. Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαι τείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., τη Ε.Ε. και τυχόν επιτροπές του Δ.Σ. Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των θε τικών/αρνητικών επιπτώσεων των προγραμμάτων που υλοποιούνται, τόσο από ΦοΔΣΑ όσο και από άλλους το πικούς υπερτοπικούς φορείς που παρεμβαίνουν στην διαχείριση στερεών αποβλήτων της περιοχής. Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργα σία, κοστολόγηση και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιότητα των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες τόσο από τις δραστηριότητες του Φο ΔΣΑ όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων το πικού ενδιαφέροντος (δημόσιων, κοινωνικών, ιδιωτικών). Θα τροφοδοτεί το Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας και Προβολής με ολοκληρωμένες προτάσεις για την οργά νωση ενημερωτικών προγραμμάτων προς τους Δημότες των Ο.Τ.Α. του ΦοΔΣΑ για τον τρόπο που αυτοί οφεί λουν να πράττουν ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τα αρμόδια Τμήματα του ΦοΔΣΑ, όπως επίσης για τον τρόπο και το χρόνο που αυτοί θα εκθέτουν τα Ειδικά απόβλητά τους, αλλά και για τη γενικότερη ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σωστής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και του περιβάλλοντος. Επιστημονικοτεχνική υποστήριξη της οργάνωσης και των διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας του ΦοΔΣΑ. Αξιοποίηση για τον σκοπό αυτό των προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και άλλων περιπτώσεων. Καταγραφή (σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Τμημάτων) των διαδικασιών λειτουργίας του ΦοΔΣΑ. Ανάλυση των επιμέρους ενεργειών κάθε διαδικασίας με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και χρόνου. Συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχό μενων από το ΦοΔΣΑ υπηρεσιών και μέριμνα για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Ενημέρωση του Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Τμημάτων, καθώς και των πολιτικών οργάνων, σε θέμα οργάνωσης/ διοίκησης με σκοπό την υιοθέτηση πρακτικών διοίκησης που προωθούν την ποιότητα της εργασιακής ζωής και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών (π.χ. κίνητρα, κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ομαδικό πνεύμα, αναγνώριση προσπαθειών). Με συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων απ όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης αλλά και από την πο λιτική ηγεσία του ΦοΔΣΑ, σύνταξη ετήσιων, μεσοπρό θεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων τεχνικών μελετών έργων προμηθειών και παρεμβάσεων του ΦοΔΣΑ για την κάλυψη των αναγκών αλλά και των υποχρεώσεών του, αλλά και την αντιμετώπιση των προ βλημάτων που διαπιστώνονται. Συνεχής αναζήτηση, έγκαιρος εντοπισμός και διερεύ νηση πηγών χρηματοδότησης και διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση αξιοποίηση πόρων για την υλοποίηση των τεχνικών μελετών έργων προμηθειών και άλλων λοιπών δράσεων του ΦοΔΣΑ που εντάσσονται στα ετή σια, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα σε θέματα ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης στε ρεών αποβλήτων με ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας. Συνεχής παρακολούθηση και διαρκής ενημέρωση της Διεύθυνσης για όλα τα προγράμματα της Ε.Ε. αλλά και τα αντίστοιχα Εθνικά και Περιφερειακά που θα μπο ρούσαν να έχουν ενδιαφέρον για το ΦοΔΣΑ. Διασύνδεση και επικοινωνία με τους περιφερεια κούς εθνικούς συντονιστές και τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα. Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα. Διακίνηση μέσα στο ΦοΔΣΑ εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινο τικά ζητήματα. Προώθηση της ενημέρωσης των δημοτών και των τοπικών φορέων για τα προγράμματα της ΕΕ γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Αξιολόγηση, σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των απαιτούμενων σχετικών ενεργειών για ένταξη του ΦοΔΣΑ σε προγράμματα από τα ανωτέρω που θα επιλεχθούν από τη Διοίκηση του ΦοΔΣΑ. Κατάρτιση των ανάλογων αιτήσεων συμμετοχής του ΦοΔΣΑ σε συγκεκριμένα προ γράμματα και συνεχής στενή παρακολούθηση της εξέλι ξης υλοποίησής τους, με έγκαιρο εντοπισμό προς τους προϊσταμένους σε περίπτωση τυχόν εμπλοκής. Με βάση τα συμπεράσματα και αποτελέσματα των σχετικών μελετών, εισήγηση αποφάσεων, ρυθμίσεων και προγραμμάτων εφαρμογής για τη βελτίωση των περιβαλ λοντικών συνθηκών της περιοχής αρμοδιότητας ΦοΔΣΑ. Συγκέντρωση των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών έργων μελετών προμήθειας ειδών υπηρεσιών από τις επί μέρους διοικητικές ενότητες του ΦοΔΣΑ. Ετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος Μελετών, Έργων και Προμηθειών του ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με όλα τα Τμήματά του. Τροφοδοσία του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έγκαιρη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και του καθορισμού των τελών χρήσης κάθε χωριστής παρεχόμενης υπηρεσίας εκ μέρους των μελών του ΦοΔΣΑ αλλά και μη μελών (π.χ. ιδιωτών, κλπ) Συνεργασία με όλα τα Τμήματα του ΦοΔΣΑ για την δρομολόγηση των διαδικασιών προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών και λοιπών ειδών που χρειάζονται αυτά. Καταγραφή των αναγκών του ΦοΔΣΑ συνολικά και υποστήριξη του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για έγκαιρη κατάρτιση με ανάλογη τεκμηρίωση του ετή σιου προϋπολογισμού του ΦοΔΣΑ. Επίσης σε συνεργα σία με το Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας, παρακολούθη ση της κίνησης του προϋπολογισμού αυτού και έγκαιρες προτάσεις για τυχόν αναμόρφωσή του.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ετοιμασία του προγράμματος δράσης του ΦοΔΣΑ (καθορισμός προτεραιοτήτων κ.λπ.). Ανάλυση του προ ηγουμένου προγράμματος, συνεργασία με τα άλλα τμή ματα της Διεύθυνσης για τον καθορισμό αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. Τήρηση αρχείου διατιθεμένων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης, και κατανομής τους στις επιμέρους δραστηριότητες και τμήματα της Διεύθυνσης. Παροχή πληροφοριών προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τα πολιτικά όργανα του Δήμου είτε κατά περίπτω ση ( μετά από σχετική συζήτηση) είτε με συστηματικό τρόπο (π.χ. με περιοδικές απολογιστικές καταστάσεις) για την πορεία εξέλιξης των εργασιών της Διεύθυνσης από χρονικής, οικονομικής και κοστολογικής άποψης. Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών καθώς και την αξιοποίησης των διατεθειμένων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού. Σύνταξη και εν συνεχεία βελτίωση του Ο.Ε.Υ. του ΦοΔΣΑ. Κωδικοποίηση και εν συνεχεία συνεχής βελτίωση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΦοΔΣΑ. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Η διοργάνωση της συστηματικής και συνεχούς κα τάρτισης του τεχνικού προσωπικού του ΦοΔΣΑ στα επί μέρους αντικείμενα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η αναζήτηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών ενημέρωσης και η ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο κατάρ τισης και επιμόρφωσης. Η διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προ γραμμάτων με αποκλειστική ευθύνη ή συμμετοχή του ΦοΔΣΑ. Η διοργάνωση πρωτοβουλιών σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής, για την προβολή του έργου του ΦοΔΣΑ και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού. Γραφείο Περιβάλλοντος. Σκοπός Γραφείου αυτού είναι η σταδιακή δόμηση ενός ευαίσθητου περιβαλλοντικά, καθώς και αξιόπιστου και με αμεσότητα μηχανισμού που βασικό ρόλο θα έχει να συνδράμει στις αρμοδιότητες των κρατικών και άλλων υπηρεσιών στα πλαίσια του ρόλου των Ο.Τ.Α. που έχει θεσπιστεί με το Ν. 3463/2006 για τους Ο.Τ.Α., με κύριο σκοπό τον έλεγχο και συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων της ποιότητας του ευρύτερου περιβάλ λοντος των Ο.Τ.Α. αρμοδιότητας του ΦΟΔΣΑ και την υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην προστασία και αναβάθμιση αυτών. Κύριο μέλημα του Γραφείου δεν είναι η υποσκέλιση άλλων, αρμόδιων κατά το νόμο, Φορέων σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος, αλλά η συστηματική παρακολούθηση, συγκέντρωση και κατα γραφή κυρίως, των διενεργούμενων από τους αρμόδι ους Φορείς ελέγχων και μετρήσεων που σχετίζονται με την ποιότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος του Νομού αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ και με τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και η επικουρική παραίνεση και συνυποστήριξη, αλλά και ο έλεγχος όπου απαιτείται σε ότι αφορά την αμεσότητα παρεμβάσεων των αρμόδιων Φορέων και των αντίστοιχων επιβαλλό μενων κατασταλτικών ή/και βελτιωτικών μέτρων. Πα ράλληλα, η κατά περίπτωση συστηματική συγκέντρωση, ή/και διενέργεια (αν κριθεί αναγκαίο) όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων μετρήσεων, η ταξινόμηση, η καταγραφή και η πρωτογενής στατιστική επεξεργασία τους. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Η ενημέρωση, παρακολούθηση και συστηματοποί ηση της περιβαλλοντικής εθνικής νομοθεσίας, ιδίως σε θέματα ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης. Παρακολούθηση του διεθνούς και ευρωπα ϊκού νομικού και θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος. Παρακολουθεί προγράμματα της Ε.Ε. συναφή με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος. Διερευνά πηγές χρημα τοδότησης και διατυπώνει προτάσεις για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων. Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικειμένου υπηρε σίες Ο.Τ.Α. ή/και Φορέων για τον σχεδιασμό, χρηματο δότηση και υλοποίηση διαδημοτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλ λοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών. Δραστηριο ποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου των Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς του. Σύνταξη προτάσεων για την αποκατάσταση περι βαλλοντικά «τραυματισμένων» και ρυπασμένων χώρων. Προτάσεις μείωσης και ορθολογικής διαχείρισης των ρυπαντών (στερεών, αερίων υγρών αποβλήτων και θο ρύβου). Εισηγείται για την προμήθεια εξοπλισμού και μηχα νημάτων μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και συντάσσει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και υποστηρίζει ή/και υλοποιεί τους αντίστοιχους διαγωνι σμούς μέχρι την ολοκλήρωσή των. Παροχή πληροφοριών προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τα πολιτικά όργανα του ΦοΔΣΑ είτε κατά περίπτω ση, είτε με συστηματικό τρόπο. Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του τμήματος. Ενημερώνεται, συγκεντρώνει, καταγράφει και πα ρακολουθεί τις διενεργούμενες από τους αρμόδιους Φορείς μετρήσεις & ελέγχους παραμέτρων ρύπανσης (σε αέρα και νερά) και ηχορύπανσης στα όρια του Φο ΔΣΑ. Μπορεί να διενεργεί ή/και επιβεβαιώνει κατά περί πτωση, μετρήσεις και ελέγχους παραμέτρων ρύπαν σης (σε αέρα και νερά) και ηχορύπανσης στα όρια του ΦοΔΣΑ. Ταξινομεί, συστηματοποιεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τα υπάρ χοντα πρότυπα (όρια) ποιότητας περιβάλλοντος και εκπομπών. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς κατά περίπτωση για την εισήγηση λήψης μέτρων για την πρόληψη ή αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και επεισοδίων ρύπανσης.

14 37476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενημερώνεται, αλλά και ενημερώνει, παρακολουθεί, καταγράφει ή/και στηρίζει παρεμβάσεις άλλων Φορέων (Νομαρχική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, ΔΕΥΑ) για περι στατικά ρύπανσης, αντιμετώπισής τους κ.α. Συμμετέχει εκ μέρους του ΦοΔΣΑ στους διάφο ρους ελέγχους και αυτοψίες που γίνονται σε μονάδες ή δραστηριότητες που τυχόν επιβαρύνουν το περιβάλλον (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.) εντός των διοικητικών ορίων του ΦοΔΣΑ. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Γραφείο Μελετών, Έργων, Προμηθειών Εκπόνηση μελετών, ανάθεση/επίβλεψη μελετών, έρ γων και προμηθειών, Τήρηση όλων των σχετικών δια δικασιών δημοπράτησης, ανάθεσης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής μελετών, έργων και προμηθειών (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, αξιολόγηση εκδηλώ σεων ενδιαφέροντος, υποστήριξη έναντι ενστάσεων, προσφυγών, κλπ, παρακολούθηση, κλπ). Την τεχνική διαχείριση των μελετών έργων προμη θειών με σκοπό την έγκαιρη έκδοση των προαπαιτούμε νων αδειών και εγκρίσεων των προς υλοποίησή των. Αρμοδιότητα για αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών της περιοχής αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ και η μεταφροντίδα τους. Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) μελετών έργων προμη θειών της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα: o Προγραμματιζόμενα o Υπό εκτέλεση o Αποπερατωθέντα Στο αρχείο περιλαμβάνονται κάθε φύσης έγγραφα, έντυπα, αλληλογραφία, παραστατικά. μελέτες, σχέδια κ.λπ. που προγραμματίζει, εκτελεί ή έχει αποπερατώσει η Διεύθυνση. Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας. Τήρηση τεχνικού πληροφοριακού αρχείου μελετών έργων προμηθειών της Διεύθυνσης. Στο αρχείο τηρού νται κάθε είδους ποσοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των μελετών έργων προμηθειών που προγραμματίζο νται, εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί (π.χ, στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία μελετητών/αναδόχων, βασι κά μεγέθη, χρονοδιαγράμματα, φάσεις/στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις υλικών, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, αναλώσεις ανθρώπινου δυναμικού κλπ). με τα αντίστοιχα παραστατικά/ έντυπα (π.χ. Δελτία Προόδου εργασιών. πιστοποιήσεις. πληρωμές εργολάβων, δελτία εργασίας προσωπικού, δελτία αγοράς υλικών κ.λπ.). Τήρηση κοστολογικού αρχείου μελετών έργων προμηθειών της Διεύθυν σης. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους δαπάνες και αναλώσεις που αντιστοιχούν στην εκτέλεση καθενός από τα έργα της Διεύθυνσης. Υποστήριξη (κατά την κρίση του τμηματάρχη) του Γραφείου Προγραμματισμού στην ετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προμηθειών της Διεύθυνσης. Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνη ση μελετών και την εκτέλεση έργων και προμηθειών τε χνικού εξοπλισμού μηχανημάτων κ.λπ. που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία του ΦοΔΣΑ. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών. Εκδικάσεις ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, προ σφυγών θεμάτων της αρμοδιότητάς του κ.λπ. Εισήγηση και διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης ορισμέ νων από τις δραστηριότητες του Τμήματος σε εξειδικευ μένο επιστημονικό δυναμικό εκτός ΦοΔΣΑ όταν απαιτείται. Συνεργασία, παροχή κατευθύνσεων και παρακολούθηση του εξειδικευμένου αυτού επιστημονικού δυναμικού. Η παρακολούθηση και ενημέρωση επί όλων των νέων ή και δόκιμων τεχνολογιών και μεθόδων Ολοκληρωμέ νης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων, καθώς και όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν σε διαδικασίες, δημοπρα σίες κ.λπ. για τυχόν εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στο ΦοΔΣΑ. Τήρηση στατιστικών στοιχείων, πορείας Έργων, Μελετών και Προμηθειών, διαχείρισης απορριμμάτων, λειτουργίας ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ ΚΔΑΥ κ.λπ., αλληλογραφία με φορείς (Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχία, Ο.Τ.Α., κ.λπ.) για τα παραπάνω θέματα. Σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και προβολής, σχεδιασμός προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης πολιτών σχετικά με την στάση τους και τις συμπεριφορές τους σε ότι αφορά στην ορθο λογική διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και στην ανακύκλωση. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. 10. Τμήμα Ανάκτησης Υλικών ή/και Ενέργειας Γραφείο ΚΔΑΥ Στην ευθύνη του τομέα υπάγεται η άμεση διοικητική και τεχνική επίβλεψη όλων των λειτουργιών του ΚΔΑΥ. Υποδοχή όλων των προσκομιζόμενων ανακυκλώσι μων αποβλήτων με έλεγχό τους για τυχόν ακατάλληλα φορτία. Ζύγιση των εισερχόμενων φορτίων και τήρηση στοι χείων για την προέλευσή τους. Μέριμνα για τη σωστή κλιμάκωση των εισερχόμε νων φορτίων προς αποφυγή συνωστισμού στη χοάνη υποδοχής των, αλλά και για την ομαλή ροή τους προς διαχωρισμό, χωρίς εμπλοκές των αντίστοιχων μηχανι σμών τροφοδοσίας. Μέριμνα για το σωστό σχολαστικό διαχωρισμό. Ασφαλής μεταφορά των διαχωρισθέντων υλικών

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην πρέσα δεματοποιητή και μετά τη δεματοποίησή τους, διοχέτευση των υλιών αρχικά στην αποθήκη και κατόπιν στους εμπόρους. Τήρηση όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λογιστική διαχείριση της όλης διαδικασίας, κα θώς και για την κοστολόγησή της, αλλά και για τυχόν χρέωση των εξυπηρετούμενων Ο.Τ.Α.. Φροντίδα σε συνεργασία με το γραφείο Προμη θειών Αναλωσίμων Αποθηκών, για τη δημοπράτηση της πώλησης, και εν γένει για την πώληση με επίτευξη της βέλτιστης δυνατής τιμής, των χρήσιμων υλικών που ανακτώνται από τη μονάδα. Άμεση ενημέρωση του Τμήματος Συντήρησης Υπο στήριξης σε περίπτωση βλαβών εξοπλισμού εγκατα στάσεων, και φροντίδα για άμεση αποκατάστασή των. Προτάσεις αρμοδίως για τυχόν απαιτούμενες επε κτάσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις της μονάδας, ή/και του τρόπου λειτουργίας της για επίτευξη του βέλτιστου κατά περίπτωση αποτελέσματος. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας (εξαερισμός, φωτισμός, ατομική καθαριότητα, απολύ μανση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, απεντομώσεις, μυοκτονίες, κ.λπ.) των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Γραφείο Μονάδων Αξιοποίησης ΑΣΑ και Ειδικών Απο βλήτων Φροντίζει την από κάθε άποψη εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Αξιοποίησης των Στερεών Αποβλήτων (κο μποστοποίησης, ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου ΧΥΤ, μηχανικής διαλογής, αποτέφρωσης με παραγωγή ενέρ γειας, ανάκτησης χρήσιμων υλικών από τα μπάζα, αδρα νοποίησης επικίνδυνων και μολυσματικών νοσοκομειακών και ιατρικών, καθώς και σφαγείων, κλπ) που θα έχουν κατασκευασθεί και θα λειτουργούν για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ (με οποιαδήποτε σχέση, δηλ. είτε αποκλειστικά από το ΦοΔΣΑ, είτε με άλλο τρόπο) και μεριμνά για την τήρηση όλων των αντίστοιχων διατάξεων και κανόνων ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικής λειτουργίας. Ανάκτηση υλικών ή ενέργειας από τα απορρίμματα. Το τμήμα ασχολείται ανάλογα και με τη διαλογή στην πηγή ή μηχανικό διαχωρισμό ή καύση κ.λπ. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρμοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργο νομίας (εξαερισμός, φωτισμός, ατομική καθαριότητα, απεντομώσεις, μυοκτονίες, κλπ) των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραί τητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κ.λπ.) προσωπικού. 11. ΤμήμαΤελικής Διάθεσης (ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ ΧΥΤ Αδρανών, ΚΛΠ) Η διοίκηση του απασχολούμενου στις εργασίες δι άθεσης απορριμμάτων προσωπικού με παρακολούθηση της αποδοτικότητας αυτών, η διάταξη αυτού σε βάρδιες εργασίας, η παρακολούθηση τήρησης από αυτό των κανόνων εύρυθμης λειτουργίας των ΧΥΤ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τους Περιβαλλοντικούς όρους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου, καθώς και η τήρηση των κανόνων για την υγιεινή, και ασφάλεια της εργασίας αλλά και την πυρασφάλεια των χώρων, σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους περιβαλλοντικούς όρους των ΧΥΤ, αλλά και τις τυχόν γραπτές εντολές, εισηγήσεις και υποδείξεις της Διοίκησης του ΦοΔΣΑ, του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας. Η εύρυθμη λειτουργία, επάρκεια και διάταξη κατά βάρδιες εργασίας του συνόλου του μηχανικού εξοπλι σμού (κινητού και πάγιου) που χρησιμοποιείται στην υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. Η συμμόρφωση από το προσωπικό του ΦοΔΣΑ, τους χρήστες των ΧΥΤ και τους επισκέπτες των ΧΥΤ στους κανόνες λειτουργίας των. Συντονισμός, προγραμματισμός, διοίκηση και εν γένει Διαχείριση με επίβλεψη όλων των εργασιών του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με όλες τις εγκαταστάσεις των και εξοπλισμό σύμφωνα με τις εκά στοτε ΚΥΑ και Οδηγίες της Ε.Ε. και τους εκάστοτε ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους, ήτοι: Φύλαξη χώρων, Αστυνόμευση, Έλεγχος καταλληλότητας προσκομιζόμενων αποβλή των σύμφωνα με τις εκάστοτε ΚΥΑ και Οδηγίες Ε.Ε., Παραλαβή των αποβλήτων μετά από εξονυχιστικό έλεγχο αυτών, Διάθεση με υγειονομική ταφή, Διατήρηση επαρκών δανειοθαλάμων, Ζυγίσεις εισερχόμενων εξερχόμενων οχημάτων που προσκομίζουν απόβλητα, Χρέωση ανάλογα με τα ζυγολόγια των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. ή ΣΜΑ, ή/και ιδιωτών, Διαχείριση βιοαερίου με ενεργειακή του εκμετάλ λευση όπου αυτό είναι εφικτό, Διαχείριση στραγγισμάτων, Έργα πρασίνου, Καθαριότητα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, Κατάβρεγμα, Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες, Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για πρόληψη ή άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών, κλπ Μέριμνα για την εφαρμογή όλων των κανόνων σύγχρονης υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, ή των υπολειμμάτων αυτών μετά από την όποια προηγούμενη επεξεργασία των, με ορθολογική διαχείριση του παραγόμενου βιοαερίου αλλά και των στραγγισμάτων, καθώς και με την προ στασία του περιβάλλοντος του ΧΥΤΑ και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την πυρασφάλεια των χώρων. Η παρακολούθηση και μεταφροντίδα του αποκα τεστημένου κάθε φορά τμήματος του απορριμματικού ανάγλυφου των ΧΥΤ, μετά την προς τούτο παράδοση του από τον οικείο ανάδοχο στον ΦοΔΣΑ. Η συνεχής περιβαλλοντική παρακολούθηση, επιτήρη ση και έλεγχος του ΧΥΤΑ, τόσο ως προς το αντικείμενο της λειτουργίας του, όσο και ως προς το αντικείμενο

16 37478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της αποκατάστασης του, με έλεγχο των εγκαταστάσε ων διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων. Συνεργασία με το ανάλογα τμήματα της Διεύθυνσης για τον προγραμματισμό και δρομολόγηση των διαδικα σιών δημοπράτησης νέων έργων, ή έργων συντήρησης, προμήθειας και έγκαιρης παραλαβής των υλικών, ανταλ λακτικών, αναλωσίμων και λοιπών ειδών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που χρειάζεται το Τμήμα και η διαχείρι ση του υλικού που σχετίζονται με τον κινητό και πάγιο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις του Τμήματος. Συνεργασία με το ανάλογα τμήματα της Διεύθυνσης για την έγκαιρη συντήρηση ή/και άμεση επισκευή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τη δημιουργία κατάλληλων οδών πρό σβασης στο μέτωπο ταφής σε περίπτωση βροχερού καιρού, κ.λπ. Άμεση είσπραξη, με τα απαιτούμενα προς τούτο παραστατικά και απαιτούμενες ενέργειες είσπραξης, όσο και φύλαξης και απόδοσης στο Τμήμα Λογιστηρίου, των αναλογούντων τελών διάθεσης από ιδιώτες. Συγκέντρωση στοιχείων ανά εξυπηρετούμενο Ο.Τ.Α., ΣΜΑ, ή/και ιδιώτη και υποβολή αυτών στο Γραφείου Λογι στηρίου, για την εξαγωγή της αντιστοιχούσας χρέωσης. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής, ασφαλείας, πυ ρασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων (εξαερισμός, φωτισμός, ατομική καθα ριότητα, απολύμανση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, απεντομώσεις, μυοκτονίες, κλπ) και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέ σων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Τμήματος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. 12. Τμήμα Κίνησης ΣΜΑ Συλλογής Ειδικών Απο βλήτων Γραφείο Κίνησης Προγραμματισμός της καθημερινής εργασίας και των ενεργειών όλων των Οδηγών, Χειριστών, κλπ των τρακτό ρων κοντέινερς των ΣΜΑ, καθώς και όλου του λοιπού κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ. Προγραμματισμός του βέλτιστου κατά περίπτωση καταμερισμού οχημάτων μηχανημάτων στους οδη γούς χειριστές όλου του ΦοΔΣΑ, ανάλογα με τις ανά γκες των παρεχομένων υπηρεσιών. Συνεχής φροντίδα και ενέργειες προς το αρμόδιο Τμήμα Συντήρησης Υποστήριξης για τη άμεση επι σκευή, ή, και για την έγκαιρη τακτική συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί ο ΦοΔΣΑ, με σκοπό την συνεχή ετοι μότητα προς αξιοποίησή των. Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες για τη άμεση συμμόρφωση του υπάρχοντος εξοπλισμού οχημάτων μηχανημάτων προς τους εκάστοτε ισχύ οντες σχετικά κανόνες και νόμους ασφαλούς κίνησής τους και λειτουργίας τους. Η έγκαιρη εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα του προ γραμματισμού αναγκών για την προμήθεια νέου εξοπλι σμού όσον αφορά στα οχήματα μηχανήματα αρμοδι ότητας του παρόντος Τμήματος. Ομοίως και ενέργειες και φροντίδα προς το αρμό διο Τμήμα για την άμεση για την έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών που αφορούν στην συντήρηση, επισκευή και βέλτιστη αξιοποίηση των οχημάτων/ μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων του ΦοΔΣΑ, για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Ο έγκαιρος προγραμματισμός αναγκών για την προ μήθεια όλων των αναλωσίμων υλικών που χρησιμοποιού νται από το ΦοΔΣΑ, καθώς και των μέσων προστασίας των εργαζομένων σ αυτή. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού (οδηγοί, χειριστές, επόπτες, επιστάτες, φύ λακες, ζυγιστές, κ.λπ.). Ευθύνη και φροντίδα της τακτικής εκπαίδευσης του προ σωπικού αρμοδιότητάς του και ενημέρωσής του για τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης έχει την ευθύνη για τον συχνό έλεγχο τήρη σης των ως άνω κανόνων και μέτρων. Ειδικότερα ελέγχει και παραπέμπει αρμοδίως περιπτώσεις υπερφόρτωσης οχημάτων, υπέρβασης ορίων ταχυτήτων, δημιουργίας βλαβών από κακή ή απρόσεκτη χρήση, κ.λπ. Την έκδοση δελτίου κίνησης των οχημάτων μηχα νημάτων καθημερινα και ανά βάρδια, με αρμοδιότητα μόνο σε ότι αφορά στο πρόγραμμα κίνησης και όχι στην καταλληλότητα κίνησης του οχήματος (αρμοδιότητας του Τμήματος Συντήρησης Υποστήριξης). Η φροντίδα για συνεχή έλεγχο και έγκαιρο εφο διασμό με τις κατάλληλες άδειες (χειριστού, οδηγού, κ.λπ.) όλων των υπαλλήλων που κινούν υπηρεσιακά μη χανήματα. Η άμεση και σε καθημερινή βάση (ή ακόμα και ανά βάρδια) επίσημη (με παραστατικά) ενημέρωση του Τμή ματος Συντήρησης Υποστήριξης για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ (ή και των εγκαταστάσεων αρ μοδιότητας του παρόντος Τμήματος). Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Γραφείο ΣΜΑ Στην ευθύνη του Γραφείου υπάγεται η άμεση δι οικητική και τεχνική επίβλεψη όλων των λειτουργιών υποδοχής, μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορ ριμμάτων όλων των ΣΜΑ προς το ΧΥΤΑ ή τις τυχόν μονάδες αξιοποίησης. Συντονισμός, προγραμματισμός, διοίκηση και εν γένει Διαχείριση με επίβλεψη όλων των εργασιών των κατά τόπους ΣΜΑ, με όλες τις εγκαταστάσεις των και εξοπλι * *

17 ΦΕΚ 2639 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σμό (κουμαντάρισμα εισερχόμενων απορριμματοφόρων, εκκένωση και συμπίεση απορριμμάτων σε containers, διευθέτηση containers, κουμαντάρισμα τρακτόρων με containers, ζυγίσεις εισερχόμενων εξερχόμενων οχημά των που προσκομίζουν απόβλητα, χρέωση ανάλογα με τα ζυγολόγια των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, είσπραξη αναλογούντων τελών από τους ιδιώτες, έλεγχος καταλ ληλότητας προσκομιζόμενων αποβλήτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ΚΥΑ και Οδηγίες Ε.Ε., έργα πρασίνου, καθαρι ότητα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, κατάβρεγμα, απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες, φύλαξη, ασφαλής μεταφορά καθημερινά των εισπραττόμενων τελών στα κεντρικά, κλπ) σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση και Οδηγίες της Ε.Ε. Μέριμνα για την εφαρμογή όλων των κανόνων ασφαλούς φόρτωσης και κίνησης των τρακτόρων με τα containers τόσο εντός ΣΜΑ, όσο και στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τον εκάστοτε ΚΟΚ, κα θώς και για την προστασία του περιβάλλοντος του ΣΜΑ και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Μεριμνά για την έγκαιρη επισήμανση για πρόληψη ή περιορισμό ενδεχομένων δυσλειτουργιών, καθώς και για την συμπλήρωση, συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση όλων των αναγκαίων σχετικών εντύπων, προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών και τον έλεγχο των αποδόσεων τους. Επίσης, μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων εντύπων καταγραφής των περιστατικών λειτουργίας, ανά βάρδια, την κίνηση των οχημάτων, τον προγραμματισμό των βαρδιών του προσωπικού. Ασκεί επίσης, τον έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού και συστημά των πληροφορικής, σε συνεργασία με το αρμόδιο προ σωπικό των υπολοίπων Τμημάτων της Διεύθυνσης. Συνεργασία με το ανάλογα τμήματα της Διεύθυνσης για τον προγραμματισμό και δρομολόγηση των διαδικα σιών προμήθειας και έγκαιρης παραλαβής των υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και λοιπών ειδών, εξοπλι σμού και εγκαταστάσεων που χρειάζεται το Γραφείο, με ανάλογη διαχείριση των αντίστοιχων αποθηκών. Συνεργασία με το ανάλογα τμήματα της Διεύθυν σης για την έγκαιρη συντήρηση ή/και άμεση επισκευή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, καθώς και για τη δημιουργία κατάλληλων οδών πρόσβασης (αν απαιτείται) σε περίπτωση βροχερού καιρού, κ.λπ. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρμοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργο νομίας (εξαερισμός, φωτισμός, ατομική καθαριότητα, απεντομώσεις, μυοκτονίες, κλπ) των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραί τητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήμα τος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Γραφείο Συλλογής Ειδικών Αποβλήτων Στην ευθύνη του τομέα υπάγεται η άμεση διοικητική και τεχνική επίβλεψη των λειτουργιών Συλλογής και Μεταφοράς Προδιαλεγμένων και Ειδικών αποβλήτων ή/και υλικών (Ανακυκλώσιμων, Αδρανών, Μολυσματικών, Επικίνδυνων, κ.λπ.). Με δική του αρμοδιότητα, αλλά και σε συνεργασία με το Γραφείο Μελετών Έργων Προμηθειών, καθώς και με τα ανάλογα αδειοδοτημένα Συστήματα ανάκτη σης των πάσης φύσεως ανακυκλώσιμων, μελέτη τοπο θέτησης στις ενδεικνυόμενες περιοχές αρμοδιότητας ΦοΔΣΑ κάδων, containers, ή άλλων πρόσφορων μέσων, για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών ειδικών αποβλήτων τα οποία ο ΦοΔΣΑ οφείλει (σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) να συλλέγει ή/και να ανακτά (π.χ. απόβλητα συσκευασίας, βιοαποδομήσιμα, παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρί ες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, χρησιμοποιημένα ελα στικά οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, λάσπες βιολογικών καθαρισμών, γεωργικά απόβλητα, επικίνδυ να μολυσματικά ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα, αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, Κατασκευές, κατεδα φίσεις, στερεά απόβλητα σφαγείων, κλπ). Μεριμνά για την παρακολούθηση και τήρηση των όρων των συμβάσεων με τα εκάστοτε Συλλογικά Συστή ματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και ελέγχει τις αδειο δοτήσεις από ΓΕΟΕΣΔΑΠ στα Συστήματα. Φροντίδα για την δωρεάν χορήγηση στο ΦοΔΣΑ των οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού που εκά στοτε έχουν υποχρέωση να παραχωρούν σχετικά τα διάφορα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Πλήρης διαχείριση (εκτέλεση, επιστασία, επίβλεψη, κλπ) εργασιών συλλογής (από τους Ο.Τ.Α. αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ) σε τα κτά διαστήματα όλων των Ειδικών αποβλήτων (ως άνω) που προβλέπει ο ΠεΣΔΑ και αποκομιδή και μεταφορά τους είτε απ ευθείας στις μονάδες επεξεργασίας των, ή διάθεσής των, είτε στους ενδιάμεσους ΣΜΑ, ανάλογα με τον εκάστοτε σχεδιασμό. Με δική του ευθύνη, αλλά και σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας και Προβολής υποβολή στο Τμήμα Προγραμματισμού, θα οργανώνει ενημε ρωτικά προγράμματα προς τους Δημότες των Ο.Τ.Α. του ΦοΔΣΑ για τον τρόπο και το χρόνο που αυτοί θα εκθέτουν τα Ειδικά απόβλητά τους, αλλά και για τη γενικότερη ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σωστής διαχείρισης των. Συνεργασία με τους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. και παρο χή σε αυτούς βοήθειας και ενημέρωσης με σύνταξη των ανάλογων προδιαγραφών για υλοποίηση προγραμμά των διαλογής στην πηγή, ο συντονισμός των παρόμοιων ενεργειών των Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς του. Ετοιμασία του εκάστοτε Προγράμματος Δράσης των αντίστοιχων Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, καθορισμός προτε ραιοτήτων κ.λπ.). Ανάλυση του προηγουμένου προγράμματος για τον καθορισμό αναγκών του Συνεργείου σε τεχνικό εξοπλι σμό εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ είδος κ.λπ. Επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία. Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση ενεργειών αμέ σου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος. Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής δράσης των Συνεργείων.

18 37480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκ παίδευση του προσωπικού των Συνεργείων. Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συ νεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασι ών. Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη. Προγραμματίζει, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις ανωτέρω σχετικές λειτουργίες και μεριμνά για την έγκαιρη επισήμανση για πρόληψη ή περιορισμό ενδεχο μένων δυσλειτουργιών, καθώς και για την συμπλήρωση, συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση όλων των αναγκαί ων σχετικών εντύπων, κ.λπ., προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών και τον έλεγχο των αποδόσεών τους. Επίσης μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων εντύπων καταγραφής των περιστατικών λειτουργίας, ανά βάρδια, την κίνηση των οχημάτων ανά όχημα, πρό γραμμα συλλογής και μεταφοράς, τον προγραμματισμό των βαρδιών του προσωπικού. Ασκεί επίσης τον έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας του κινητού εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής ελέγχου λειτουργίας και αποδόσεων, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό. Συνεργασία με το Τμήμα Μελετών, Έργων και Προ μηθειών της Διεύθυνσης για την διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών και λοιπών ειδών που χρειάζεται το Γραφείο. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας (εξα ερισμός, φωτισμός, ατομική καθαριότητα, απεντομώσεις, μυοκτονίες, κλπ) των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. 13. Τμήμα Συντήρησης Υποστήριξης Φροντίδα για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των συνεργείων αρμοδιότητάς του για τη βέλτιστη δυ νατή ετοιμότητα, αποδοτικότητα και αξιοποίηση των οχημάτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και Η/Υ που χρησιμοποιεί ο ΦοΔΣΑ. Με δική του ευθύνη, συνεργασία με το Τμήμα Διοί κησης Οικονομίας για ζητήματα προσωπικού, δαπανών, εσόδων και προμηθειών του Τμήματος. Με δική του ευθύνη, συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης για τον προγραμματισμό και παρακολούθηση της περιοδικής συντήρησης των κάθε είδους μηχανημάτων, οχημάτων, εγκαταστάσεων και Η/Υ του ΦοΔΣΑ. Συνεργασία με το Γραφείο Προμηθειών Αναλωσίμων Αποθηκών της Διεύθυνσης για την έγκαιρη προμήθεια όλων των εργαλείων, ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντι κών και λοιπών υλικών που χρειάζεται το Τμήμα. Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης. Η τεχνική βιβλιοθήκη πε ριλαμβάνει τα φυλλάδια των τεχνικών χαρακτηριστι κών και συντήρησης όλων των μηχανημάτων/οχημάτων και εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ. για τη δράση και τις επιδόσεις του Τμήματος. Τήρηση αρχείου διατιθεμένων τεχνικών μέσων και αν θρώπινου δυναμικού του Τμήματος και κατανομής τους στις επί μέρους δραστηριότητες και Γραφεία του Τμήματος. Τήρηση αρχείου επιδόσεων, συντηρήσεων, βλαβών, κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών, κ.λπ., χωριστά για κάθε όχημα, μηχάνημα, εγκατάσταση, κ.λπ., καθώς και κοστολόγηση αυτών. Μέριμνα για την κανονική στελέχωση και συνεχή εκπαί δευση του προσωπικού των συνεργείων του Τμήματος. σης και τήρησης στοιχείων σχετικών με τις εκτελούμε νες από το Τμήμα εργασίες (π.χ. στοιχεία απασχόλησης συνεργείων, προσωπικού, μηχανημάτων, στοιχεία ανά λωσης υλικών κλπ). Ενημέρωση του Γραφείου Προγραμ ματισμού της Διεύθυνσης με ανάλογα στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία. Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμή θεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών εξαρτημάτων, υλικών, λιπαντικών κ.λπ. που χρησιμοποιεί το Τμήμα. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιoλόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών. Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών σε τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους όταν χρειάζεται ή απαιτείται, με βάση τις διαδικασίες του ΦοΔΣΑ. Επίβλεψη των εργα σιών που εκτελούνται από τρίτους. Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών στοιχείων για τις επιδόσεις ή βλάβες, κλπ, χωριστά για κάθε όχημα, μη χάνημα, εγκατάσταση, κ.λπ., καθώς και προεκτιμήση ή εντοπισμός χρόνου εκπνοής του ωφέλιμου χρόνου ζωής εκάστου εξ αυτών. Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών καθώς και την αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού. για τη δράση και τις επιδόσεις του Τμήματος. Μέριμνα για τη (στους χώρους και τόπους της αρ μοδιότητάς του) συνεχή εφαρμογή και λειτουργία όλων των συστημάτων και μέσων υγιεινής και εργονομίας (εξαερισμός, φωτισμός, ατομική καθαριότητα, καθα ριότητα και απολύμανση εξοπλισμού, απεντομώσεις, μυοκτονίες, κλπ) των εργαζομένων και για την παροχή και συνεχή χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφάλειας και εργονομίας των εργαζομένων. Φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας για την στελέχωση του Γραφείου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με πρόσληψη του απαραίτητου (μόνιμου ή εποχικού, κλπ) προσωπικού. Γραφείο Συντήρησης Υποστήριξης Εξοπλισμού Πλήρης διαχείριση των διαδικασιών συντήρησης επισκευής όλων των οχημάτων και κινητών μηχανημά των του ΦοΔΣΑ. Περιλαμβάνονται εργασίες που αφο ρούν τη συντήρη ση (τακτική/έκτακτη) και επισκευή των κάθε είδους κινητών μηχανημάτων, συγκροτημάτων και οχημάτων του ΦοΔΣΑ. Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας και του πλυντηρίου απορριμματοφόρων και Conteiners του Φο ΔΣΑ, όπου αυτό κατασκευαστεί, στην οποία θα περιλαμ βάνεται και η απολύμανση του σχετικού εξοπλισμού.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανάλυση των προηγουμένων διαδικασιών, καθορι σμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπι νο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες, είδος κ.λπ. Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά δι οίκηση των συνεργείων του Γραφείου. Γραφείο Συντήρησης Υποστήριξης Εγκαταστάσεων Περιλαμβάνει ενδεικτικά συνεργεία υδραυλικών, ηλε κτρολόγων, ηλεκτρονικών, ξυλουργών, σιδεράδων και λοιπών τεχνικών ειδικοτήτων. Πλήρης διαχείριση των διαδικασιών συντήρησης επισκευής όλων των εγκαταστάσεων και του σταθερού εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ. Περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν τη συντήρη ση (τακτική/έκτακτη) και επισκευή των κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ. Η συντήρηση και επισκευή των κτιριακών, ηλε κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρασίνου και των υπολοίπων τμημάτων των κεντρικών κτιρίων. Ανάλυση των προηγουμένων διαδικασιών, καθορι σμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπι νο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες, είδος κ.λπ. Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά δι οίκηση των συνεργείων του Γραφείου. Γραφείο Συντήρησης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στην ευθύνη του Γραφείου υπάγονται τα καθήκο ντα της οργάνωσης της ενημέρωσης και διαρκούς εκ παίδευσης του προσωπικού του ΦοΔΣΑ, σε περαιτέρω εξειδικευμένα αντικείμενα πληροφορικής, όπως π.χ. σε κεντρικές για τον ΦοΔΣΑ εφαρμογές του διαδικτύου, καθώς και τη συντήρηση και διαχείριση του αντίστοιχου υλικού.ειδικότερα: Πλήρης διαχείριση των διαδικασιών εγκατάστασης συσκευών Η/Υ μετά των παρελκόμενών τους, βελτίωσης, επέκτασης συντήρησης λογισμικών, αλλά και ηλεκτρο νικών εξαρτημάτων αυτών. Αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών ή δυσλει τουργιών όλων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μετά των παρελκόμενων τους. Παρακολούθηση όλων των εξελίξεων στον τομέα και εισηγήσεις για εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Τμήματος. Σχεδιασμός του web site του ΦοΔΣΑ (σε συνεχή συνεργασία με το Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας και Προβολής) και φροντίδα για συνεχή ενημέρωσή του για τις δράσεις του ΦοΔΣΑ αλλά και για τα μηνύματα που ο ΦοΔΣΑ επιθυμεί να περνά στους πολίτες των εξυπηρετούμενων Ο.Τ.Α.. Ανάλυση των προηγουμένων διαδικασιών, καθορι σμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπι νο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες, είδος κ.λπ. Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά δι οίκηση των συνεργείων του Γραφείου. Τη διοργάνωση κεντρικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του ΦοΔΣΑ. με προοπτική την πλήρη μηχανοργάνωσή της και τη λειτουργία της ως δανειστικής βιβλιοθήκης και μονάδας έγκυρων και τεκμηριωμένων πληροφοριών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στη βιβλι οθήκη θα περιληφθούν τα υλικά μελετών, βιβλία και άλλα στοιχεία που θα περιέλθουν στη δικαιοδοσία της με εντολές της Διοίκησης. Την φροντίδα για την παρουσίαση, διαρκή ενημέρω ση, επικαιροποίηση, βελτίωση και παρακολούθηση της χρήσης/επισκεψιμότητας της κεντρικής ιστοσελίδας του ΦοΔΣΑ, τη διοργάνωση και επίβλεψη σχετικών εργασιών και μελετών. Ακόμη, τη σύνδεση του ΦοΔΣΑ με επιλεγ μένες βάσεις δεδομένων ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Παρακολούθηση συστημάτων μηχανογράφησης, η διοργάνωση της συντήρησης βελτιστοποίησης ανα νέωσής τους. Άρθρο 6 Διάρθωση θέσεων Προσωπικού 6.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Μία (1) θέση Δικηγόρου Μία θέση Ειδικού Συνεργάτη 6.2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Οι θέσεις των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών εντάσσονται και κατατάσσονται ενιαία σε βαθμούς όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά ξεις, εξελισσόμενες απολύτως από τον εισαγωγικό έως και τον καταληκτικό βαθμό κάθε κατηγορίας. Τα προσόντα διορισμού των θέσεων είναι τα οριζό μενα στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, κατ όμοιο δε τρόπο θα ορίζεται τυχόν απαίτηση πρόσθετων προσόντων και ειδικεύσεων στις εκάστοτε προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων ειδικού και τακτικού προσωπικού του ΦοΔΣΑ εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. ΤΑΚΤΙΚΕΣ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 Δ/ΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 2 ΕΙΔΣΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΕ 4 ΠΕ1 2 ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 5 ΠΕ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1 6 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 7 ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8 ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 9 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 10 ΠΕ 11 ΤΕ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 12 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 1 13 ΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 14 ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 15 ΤΕ8 ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 16 ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 17 ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7 18 ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 19 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 20 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 1 21 ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΙΣΤΩΝ 1 1 5

20 37482 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22 ΔΕ3 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1 23 ΔΕ4 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ 1 24 ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 25 ΔΕ26 26 ΔΕ27 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 27 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 30 ΔΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 31 ΔΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 32 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 1 33 ΥΕ1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 34 ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 35 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΤΩΝ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 133 (άνευ αριθμού Προϊσταμένων) ΣΥΝΟΛΟ (μετά οκτώ (8) Προϊσταμένων Τμημάτων, 143 βλέπε κατωτέρω πίνακα Άρθρου 7) ΣΥΝΟΛΟ (μετά Διευθυντού) ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΟ ΧΙΚΟΙ): 30 θέσεις 6.4 Όλες οι παραπάνω θέσεις προέκυψαν ύστερα από ανάλυση των εργασιών που καλείται να διεκπεραιώσει σύμφωνα με το προτεινόμενο οργανόγραμμα κάθε ορ γανική μονάδα του ΦοΔΣΑ. Οι θέσεις αναλύονται και τεκμηριώνονται στον επισυ ναπτόμενο πίνακα ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις εργασίας που παρατί θενται στον ανωτέρω πίνακα δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες. Η στελέχωσή τους εξαρτάται από τις δραστηριότητες, την εξέλιξη και τον τρόπο που θα επι λέξει ο ΦοΔΣΑ να ασκήσει τις δραστηριότητές του. Άρθρο 7 Κλάδοι επιλογής Προϊσταμένων όλων των Οργανικών Μονάδων ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡ ΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο καθορισμός των Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων, θα γίνεται κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εκ των κλά δων που καθορίζονται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. ως ο πίνακας που ακολουθεί: Α) Ως Προϊστάμενοι της Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, ορίζονται υπάλληλοι των εξής κλάδων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ3, ΠΕ5, ΠΕ7, ΠΕ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β) Ως Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος, ορίζονται υπάλληλοι των εξής κλάδων: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ * * 2 1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ ΧΥΤ ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η / ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ3, ΠΕ5, ΠΕ7 ΠΕ7 ΠΕ3, ΠΕ5, ΠΕ7, ΠΕ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ5 ΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Όπου ανωτέρω σημειώνονται περισσότερες της μιας ειδικότητες ανά Προϊστάμενο, η σειρά αναφοράς κάθε κλάδου είναι τυχαία και δεν υπονοεί σειρά προτεραιό τητας εκτός αν ρητά σημειώνεται το αντίθετο. Ομοίως κάθε κλάδος νοείται ότι περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες που είναι ισότιμες κατά τα επαγγελματικά δικαιώματα είτε εντάσσονται καθ οιοδήποτε ανάλογο τρόπο στις ευρύτερες ειδικότητες που αφορούν οι επι μέρους χαρακτηρισμοί των διαφόρων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ και για τις οποίες δεν προβλέπεται λεπτομε ρώς και ειδικώς στο ισχύον σήμερα προσοντολόγιο. Άρθρο 8 Μεταβατικές Διατάξεις Στην περίπτωση που με σχετικές διατάξεις το Δ.Σ. ή της Ε.Ε. κάποιες από τις ανωτέρω αρμοδιότητες γραφείων ή / και Τμημάτων του ΦοΔΣΑ ανατίθενται σε τρίτους με προγραμματικές συμβάσεις ή με εργολαβίες, τότε τα αντίστοιχα Γραφεία ή Τμήματα έχουν την ευθύνη πλήρους και απόλυτης εφαρμογής και επίβλεψης πιστοποίησης των προβλεπομένων από τις αντίστοιχες συμβάσεις. Στο πρώτο στάδιο λειτουργίας, κάποιες από τις λειτουργίες του ΦοΔΣΑ είναι δυνατόν με αποφάσεις Προέδρου να ορισθούν συμβουλευτικά όργανα (π.χ. Επι τροπή Προγραμματισμού και άλλες άτυπες Επιτροπές, κ.λπ.) υποστήριξης του έργου του ΦοΔΣΑ, με τις εξής ενδεικτικές αρμοδιότητες : α) Κατάρτιση και εισήγηση δράσεων οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων Προγράμματα Έργων Προγράμματα Συντονισμού Λειτουργίας Νέες Αρμοδιότητες και Δράσεις. β) Παρακολούθηση εξελικτικής πορείας εφαρμογής των ως άνω προγραμμάτων και τυχόν αναθεωρήσεών τους. Άρθρο 9 Τελικές Διατάξεις Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ακροτελεύτιο Άρθρο Στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκε κριμένες πιστώσεις συνολικού ποσού για τη κάλυψη της μισθοδοσίας. Η μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΦοΔΣΑ από την απόφαση αυτή δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα 9 Δεκεμβρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) Θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Άρθρο 1 : Διάρθρωση Υπηρεσιών ΜΕΡΟΣ 2 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17335 17336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17337 17338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων Εσωτερική οργάνωση Σωματείων Εισηγητής: Λουκάς Ζώτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι εκλεγμένο και ασκεί τη διοίκηση του Σωματείου σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bόλος 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6477 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ»

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ» Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αρθρο 1: Περιεχόμενο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 3 Αρθρο 2: Όργανα της Π.Ε.Δ.Α 3 Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ :

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ : Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 2020 : Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση τρόποι αντιμετώπισης Φεβρουάριος 2015 Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση και προτεινόμενες λύσεις Ελλείψεις για τη διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44633 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4412 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.80000/οίκ.61362/16406 Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα