ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν.δ. 3030/1954 περί Αγροφυλακής. 2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160) Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α 91) Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδη γίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 3. Την υπ αριθμ. Α1β/8181/ΦΕΚ 57Β/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Περί όρων ίδρυσης και λειτουργίας Πτη νο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». 4. Το ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α 201) Περί Διαχείρισης υδα τικών πόρων και άλλες διατάξεις. 5. Το π.δ. 227/1987 (ΦΕΚ Α 100) «Χαρακτηρισμός βι οτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωρ γικών». 6. Την υπ αριθμ. Φ/16/6631/1989 (Φ.Ε.Κ. Β) κοινή υπουργι κή απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων αρδευτικών αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του στην άρδευση». 7. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/1991 (Φ.Ε.Κ. Β 174) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην Ύδρευση». 8. Το ν. 2503/1997 περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στε λέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 9. την υπ αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική από φαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (ΦΕΚ 192 Β). 10. Την υπ αριθμ /1335/1997 (ΦΕΚ Β/519) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την προστα σία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευ σης». 11. Το π.δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 61) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πό ρων της Περιφέρειας». 12. Την υπ αριθμ /820 υπουργική απόφαση «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (ΦΕΚ 4778/2000). 13. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β 892) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κα τανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ.Υ Γ2 /Γ.Π. οικ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630 Β/ ). 14. Το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α 43) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστη μα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές». 15. Το ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α 280) «Προστασία και Διαχεί ριση των υδάτων Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ειδικότερα τη παρ.3 του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3486/2006 (ΦΕΚ 162/ ). 16. Την υπ αριθμ. 808/ απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας που ορίζει απαγορευτικά, περιορι στικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του υδα τικού δυναμικού του Νομού Αιτ/νίας, όπως αυτή τροπο ποιήθηκε/παρατάθηκε με την υπ αριθμ. 2484/ απόφαση Νομάρχη Αιτ/νίας. 17. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β 1688) κοινή υπουργική απόφαση «Περί διάρθρωσης της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 18. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β 1784) κοινή υπουρ γική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 19. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Δ 477) κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός των λιμνοθαλάσ σιων, χερσαίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου τμήμα τος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων του Νομού Κε φαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νή σου Εχινάδων».

2 19212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20. Το υπ αριθμ. 1416/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Π.Δ.Ε. προς την Δ.Ε.Β. Αιτ/νίας περί αποστολής προτάσεων για τη νέα κανονιστική απόφαση. 21. Το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/ 2007) «Καθορισμός μέ τρων ή διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων..». 22. Το ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148A/ ) «Προστασία Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατά ξεις». 23. Τα υπ αριθμ / , / , / έγγραφα της Δ/νσης Υποστήριξης και ανάπτυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ/ΥΠΕ ΧΩΔΕ). 24. Το υπ αριθμ. 60/ έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, για δια τύπωση απόψεων. 25. Το υπ αριθμ. 34/ έγγραφο της Δ/νσης Υδά των της Περιφέρειας Ηπείρου προς τη Δ/νση Υδάτων της Π.Δ.Ε. 26. Το υπ αριθμ. 61/ έγγραφό μας προς τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Αιτ/νίας για διατύπωση απόψεων. 27. Το υπ αριθμ. 3037/ έγγραφο της Δ.Ε.Β Ν Αιτ/νίας προς τη Δ/νση Υδάτων της Π.Δ.Ε 28. Τις μέχρι τώρα εκπονηθείσες υδρογεωλογικές υδρολογικές περιβαλλοντικές μελέτες του επιφανει ακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού Νομού Αιτωλο ακαρνανίας 29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το δημόσιο, αποφασίζουμε: Την επιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και την λειτουργία έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστά σεις, καθώς και τήρηση πρόσθετων ελέγχων, για την έκ δοση συγκεκριμένης άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης συγκεκριμένης κατηγορίας έργου, για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: I. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα απαιτείται να εξασφαλίσει άδεια, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή τη χρήση νερού. Οι άδειες εκδίδονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή με κοινή απόφαση Γενικών Γραμ ματέων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Ηπείρου, όταν το θέμα αφορά λεκάνη απορροής ποτα μού που εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, εν προκειμένω για την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αράπη. Οι άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3199/2003, της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης και του π.δ. 60/1998, εκτός αν η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3199/2003 απόφαση της Εθνικής Επι τροπής Υδάτων, ορίσει διαφορετική κατανομή αρμοδι οτήτων μεταξύ των Περιφερειών, ή μία Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια, οπότε οι άδειες θα εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 2. Η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων απαιτείται για κάθε έργο που σχετίζεται με: 2.1. Απόληψη υπόγειων νερών (γεωτρήσεις, πηγάδια, τάφροι, έργα υδρομάστευσης πηγών) ή επιφανειακών νερών (έργα συλλογής νερού από επιφανειακές απορ ροές) 2.2. Έργα μεταφοράς νερού (αγωγοί μεταφοράς προς τα κέντρα διανομής και συναρτώμενα έργα) 2.3. Δίκτυα (δίκτυα διανομής, υδρευτικά, αρδευτικά, αποστραγγιστικά αποχετευτικά ) 2.4. Έργα ρύθμισης αποθήκευσης (έργα ρύθμισης υπόγειων νερών, αναρυθμιστικά ή έργα τεχνητού εμπλουτισμού, έργα ρύθμισης επιφανειακών νερών, έργα αποθήκευσης επιφανειακών νερών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές) 2.5. Έργα επεξεργασίας νερού (φυσικοχημικού ή μη χανικού καθαρισμού, εξυγίανση, αφαλάτωση) 2.6. Έργα τροφοδότησης σε περιπτώσεις υδατοκαλλι εργειών και έργων διαβίωσης ψαριών, εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής πέραν της ύδρευσης 2.7. Έργα προστασίας συντήρησης (αντιπλημμυρικά έργα, έργα ορεινής υδρονομίας κλπ) 3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, τα απαι τούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης αδει ών καθορίζονται στην υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β 1784/ ) Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών. 4. Όλα τα αιτήματα του Ν. Αιτ/νίας υποβάλλονται στη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 5. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξι οποίησης υδατικών πόρων διακρίνονται σε τρεις κα τηγορίες: α. Άδειες χρήσης νερού. β. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροη λεκτρικών έργων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω αδειών, αναφέρονται στα συνημμένα παραρ τήματα IV, V και VΙ της υπ αριθμ /2005, αντίστοιχα κοινή υπουργική απόφαση. 6. Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, η Δ/νση Υδάτων μπορεί να καθορίζει, πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. 7. Οι άδειες αφορούν αυστηρά μόνο τη χρήση ή/ και το έργο για το οποίο εκδόθηκαν. 8. Κάθε έργο που εκτελείται χωρίς την σχετική άδεια, είναι παράνομο, και η πράξη επισύρει τις διοικητι κές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3199/ Η απολήψιμη ποσότητα νερού από κάθε έργο υδρο ληψίας καθορίζεται στην άδεια χρήσης και είναι δε σμευτική. Η ποσότητα θα ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεωτικά θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο, στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. Η άρδευση με σταγόνες και γενικά με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία είναι υποχρεωτική για τις αρδευόμενες εκτάσεις από νέες γεωτρήσεις ή νέες χρήσεις νερού, όπου είναι εφικτό. 10. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης του υδρομέ τρου σε οποιοδήποτε έλεγχο του έργου της υδροληψίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας, τη μη ηλεκτροδότηση του έργου ή τη διακοπή της ηλε κτροδότησης εφόσον έχει ηλεκτροδοτηθεί. 11. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα στις γε ωτρήσεις είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας. Ο πιε ζομετρικός σωλήνας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την Υπηρεσία. 12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έξι (6) μηνών, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 13. Εξαιρούνται της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου των έξι (6) μηνών: 1) τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με την άδεια εγκατάστασης αυτού και 2) μεγάλα έργα συλ λογικών φορέων όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 14. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους ή τη διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρι σης περιβαλλοντικών όρων, όπου αυτή απαιτείται. 15. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των ανα γκών σε νερό από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρή σης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας 16. Η ηλεκτροδότηση του έργου υδροληψίας θα γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει την άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. 17. Σε περίπτωση εκτέλεσης μη επιτυχούς γεώτρησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει (όπως και στην περίπτωση επιτυχούς ανόρυξης), στην Δ/νση Υδάτων και σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, αναφέροντας ότι το έργο εκτελέσθηκε με βάση την υπ αριθμ... απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδας, επισυνάπτοντας την έκθεση του επιβλέποντος του έργου γεωλόγου μελετητή με λεπτομερή στρωματογραφική περιγραφή της στήλης της γεώτρησης και όσα άλλα στοιχεία αποκτήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης στην έκθεση θα εκτιμώνται τα αίτια της μη επιτυχίας του και η Δ/νση Υδάτων θα μεριμνά για την ακύρωση του κωδικού αριθ μού που έχει εκδοθεί. Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 1. Για την αντικατάσταση των νομίμως λειτουργού ντων έργων υδροληψίας που λειτούργησαν έστω και περιοδικά κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία τα οποία αποδεδειγμένα αχρηστεύθηκαν από φυσικά ή τεχνικά αίτια (πτώση στάθμης, προσάμμωση, διάβρωση σωλήνων κ.λ.π.), τηρείται η διαδικασία αδειοδότησης όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 3 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόστασή τους από άλλα έργα υδροληψίας. Κατά τη διαδικασία αυτή η Διεύθυν ση Υδάτων θα συνεκτιμά τους λόγους αχρήστευσης ή καταστροφής. Θεωρούνται νόμιμα και υπόκεινται στη διαδικασία αντικατάστασης όσα έργα έχουν αδειοδοτηθεί σύμφω να με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή του ν. 1739/1987. Για έργα που εκτελέσθηκαν πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987 ( ) απαιτείται βεβαίωση της ΔΕΗ για ηλεκτροδότησή τους η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, εφόσον έχουν ηλεκτροδοτηθεί μέσω προ γράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού, στην οποία θα προσδιορίζονται στοιχεία του έργου και ο χρόνος έναρ ξης του εξηλεκτρισμού του. Βεβαιώσεις άλλων φορέ ων (Συνδέσμων, Οργανισμών άρδευσης, ΟΤΑ, κ.λ.π.) δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο παλαιότητας. 2. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υφιστά μενης γεώτρησης όταν αυτή έχει αποσωληνωθεί ή έχει επιχωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή της. 3. Η αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας, και των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα, εξαιρουμένων περι οχών που υπάρχει πρόβλημα ή κίνδυνος υφαλμύρωσης, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης. 4. Η σχετική άδεια θα εκδίδεται με τους παρακάτω πρόσθετους όρους: Θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση με το πα λαιό έργο. Θα απέχει μέχρι 20 μ. από το παλαιό έργο, εκτός αν αιτιολογείται η περαιτέρω απομάκρυνση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο έργο. Δεν θα απέχει λιγότερο από τις λειτουργούσες γει τονικές υδροληψίες σε σχέση με την παλαιά, στην πε ρίπτωση που οι αποστάσεις είναι μικρότερες των προ βλεπομένων από τα ισχύοντα στην περιοχή μέτρα. Το νέο έργο θα κατασκευάζεται με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά του παλαιού έργου, εκτός αν άλλως, ειδικότερα ως προς το βάθος, τεκμηριώνεται υδρογε ωλογικά και καθορίζεται αιτιολογημένα από τη Δ/νση Υδάτων. Το παλαιό έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικαθίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία θα καταστρέφεται μέσα σε ένα μήνα από τη λειτουργία της νέας υδροληψίας με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των θέ σεων των νέων γεωτρήσεων και η Δ.Ε.Η. θα διακόπτει την ηλεκτροδότησή του. Ο ενδιαφερόμενος μετά την λειτουργία της νέας υδροληψίας θα προσκομίζει στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της καταστροφής της. Κατά τη χορήγηση άδειας για αντικατάσταση υφι στάμενης αρδευτικής γεώτρησης, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της μεθόδου άρδευσης στη μέθοδο με σταγόνες ή γενικά με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία, ανάλογα με την καλλιέργεια 5. Αν η αιτία της αχρήστευσης είναι η υφαλμύρωση ή θα χορηγείται άδεια με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης (μικρό βάθος άντλη σης, μείωση παροχής εκμετάλλευσης κ.λ.π. κατά περί πτωση) ή δεν θα χορηγείται άδεια εφ όσον εκτιμάται ότι η αντικατάσταση της υδροληψίας θα επιδεινώσει το πρόβλημα. 6. Η αντικατάσταση λειτουργούσας υδροληψίας που απαλλοτριώθηκε από φορείς του δημοσίου τομέα ή ορ

4 19214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γανισμούς κοινής ωφελείας, γίνεται για την ίδια χρήση και κατ εξαίρεση των ισχυόντων στην περιοχή περιο ριστικών μέτρων της παρούσας, αλλά στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά έργα υδροληψίας στη περίπτωση μικρής εναπομένουσας έκτασης. 7. Αν κατά την αντικατάσταση ο ενδιαφερόμενος κάνει σημαντική επέκταση χρήσης ή αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Απόφαση. 8. Παλαιό πηγάδι μπορεί να αντικατασταθεί με νέο πηγάδι βελτιωμένων προδιαγραφών ως προς το βάθος και τη διάμετρο, στην ίδια θέση, ή με νέο πηγάδι ή γε ώτρηση αντίστοιχης δυναμικότητας βάθους έως 20μ. και σε ακτίνα 0μ. (δηλαδή μέσα στο ίδιο το πηγάδι) ή έως και 20 μ. από αυτό. Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών γίνεται σύμ φωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας χρήσης νερού, αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα IV της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφα σης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ο χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα ανανέωσης της άδειας χρήσης νερού πριν τη λήξη της. Η ανανέωση άδειας χρήσης νερού γίνεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση στους όρους της παλιάς άδειας. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορο ποίηση των όρων της παλιάς άδειας (στρέμματα προς άρδευση, ποσότητα, χρήση, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι όροι του κεφ. Δ της παρούσας απόφασης. Δ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Αν ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας χρήσης νερού αιτείται σημαντική επέκταση χρήσης που απαιτεί αυ ξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση. Δηλαδή πρέπει το υφιστάμενο υδροληπτικό έργο να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης για την αιτούμενη χρήση. Επέκταση των αδειών χρήσης νερού είναι δυνατή στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευ τικά μέτρα και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει τη δυναμικότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες. Τα αιτήματα για επέκταση των αδειών (διαφοροποί ηση των όρων της αρχικής άδειας) εξετάζονται από τη Δ/νση Υδάτων, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και τους κατά τόπους πε ριορισμούς και την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του υδροφόρου, αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Ε. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Η διαδικασία αλλαγής των αδειών χρήσης νερού γίνε ται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς και όρους που προβλέπονται για τη νέα χρήση. Αν ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας χρήσης νερού αιτείται αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, είναι δυνατόν αυτή να εγκριθεί στις περιο χές που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει τη δυναμικότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες αλλά και η ποιότητα του νερού είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη χρήση. ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Η διαδικασία τροποποίησης των αδειών απαιτείται σε: 1. περίπτωση μεταβίβασης (γονική παροχή αγο ραπωλησία κα) αγροτεμαχίου με γεώτρηση ή πηγάδι, οπότε απαιτείται έκδοση νέας άδειας χρήσης νερού στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη 2. Σε περίπτωση ομαδικής γεώτρησης ή πηγαδιού, όταν κάποιο μέλος αποχωρεί ή εντάσσεται νέο μέλος, ώστε να επαναπροσδιορίζονται οι αρδευτικές ανάγκες της ομάδος 3. Σε περίπτωση αλλαγής του είδους των καλλιερ γειών ή της στρεμματικής έκτασης Ζ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Επιτρέπεται ο καθαρισμός νομίμως υφισταμένων υδροληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Για το καθα ρισμό δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά στην υποβαλλόμενη τεχνική γεωλογική έκθεση θα πε ριγράφεται, επί πλέον των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ V της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης, το υπάρχον πρόβλημα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, (π.χ. χρήση πεπιεσμένου αέρα/air LIFT, πολυφωσφορικών αλάτων, κ.λ.π.) Η. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Επιτρέπεται η εκβάθυνση νομίμως υφισταμένων υδροληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Η άδεια χορη γείται μετά την εκτίμηση της κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής και την περιβαλλοντι κή αδειοδότηση του έργου. Στην υποβαλλόμενη τεχνική γεωλογική έκθεση θα γίνεται ρητή αναφορά στην ύπαρξη παρόμοιου προβλήματος στην ευρύτερη περιο χή (π.χ. υποβιβασμός του υδροφόρου) σε συνάρτηση με την εκτίμηση του κινδύνου εξάντλησης ή υφαλμύρωσης. Εφόσον υπάρχει ήδη υφαλμύρωση, δεν χορηγείται άδεια εκβάθυνσης. Θ. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η μη τήρηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για κάθε έργο ή εργασία που αφορά αξιοποίηση/διαχείριση υδα τικών πόρων, όπως και η μη τήρηση των όρων της άδειας στα πλαίσια που θέτουν η υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση και η παρούσα κοινή απόφα ση Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου, συνεπάγεται επιβολή διοικητικών και ποι νικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνι κά χαρακτηριστικά του έργου υδροληψίας όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια, τα οποία π.χ. για κατασκευή γεώτρησης είναι: Η ακριβής θέση (συντεταγμένες Χ, Ψ), ο αριθμός του αγροτεμαχίου, το βάθος, η διάμετρος των σωλήνων, η ελάχιστη απόσταση από γειτονικές γεωτρή σεις, η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού, η τοποθέ τηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου κ.α. Επίσης υποχρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περιεχομένου της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και να συμμορφωθεί με τους όρους της, καθώς και να υπάρχει αντίγραφο αυτής κατά την διαδικασία κατα σκευής επιτόπου του έργου. Αρμοδιότητα και ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων των αδειών, τόσο της χρήσης όσο και της εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων έχει η Δ/νση Υδάτων συνεπικουρούμενη κατά περίπτωση από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες, τα Αστυνομικά Όργανα, την Αγροφυλακή (ν.δ. 1277/1972 αρθ. 11, περί Αγροφυλακής, καθώς και ν. 3585/2007 (ΦΕΚ Α148/ ) «Προστασία του Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες δια τάξεις») και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες ΙI. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Α. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας υπό γειου νερού γεωτρήσεων πηγαδιών τάφρων χρήσης νερού στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Σε όλη την έκταση των παράκτιων αμμοθινών και γενικώς αμμωδών σχηματισμών αιολικής προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Αχελώου, εκτός ει δικών περιπτώσεων που αφορούν περιορισμένη χρήση και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται με την υποβολή του αιτήματος από τη Δ/νση Υδάτων μας, (π.χ. χειροκίνητες αντλίες ύδρευσης για την κάλυψη αναγκών λουομένων). 2. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την ακτογραμμή σε όλο το μήκος των ακτών του Νομού, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μικρές ανάγκες νερού (ατομικές/ οικογενειακές ανάγκες κ.λ.π.) και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται με τεκμηρι ωμένη γεωλογική έκθεση. Εξαιρούνται οι γεωτρήσεις άντλησης αλμυρού νερού παράκτιων ιχθυοτροφικών μονάδων όπως αυτό αναλύεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ Β της παρούσας απόφασης. 3. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια και 400 μέτρων από γεωτρήσεις ύδρευσης ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης. 4. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια, και 350 μέτρων γύρω από γεωτρήσεις που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης, Δημοσίων Οργανισμών, Δήμων, Κοινοτήτων, Ο.Ε.Β., Συν/σμών. 5. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης. Οι αποστά σεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής. (ακτίνα τροφοδοσίας αυτής). Εξαιρείται αυτής της απαγόρευ σης η εκτέλεση έργου από τον φορέα που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο υδρευτικό έργο. 6. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης. Εξαιρείται της απαγόρευσης αυτής ο φορέας άρδευσης που δια χειρίζεται το εν λόγω έργο. 7. Στις περιοχές που λειτουργούν συλλογικά αρδευ τικά έργα ΤΟΕΒ, Συνεταιρισμών και Δήμων, εκτός αν πρόκειται για έργο για το οποίο απαιτείται: 1) αρδευτική χρήση νερού πέραν της αρδευτικής περιόδου που θα προκύπτει από τη μελέτη του έργου ή 2) άλλη χρήση νερού εκτός της αρδευτικής που δεν μπορεί να εξυ πηρετηθεί από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η θετική γνωμοδότηση του φορέα του αρδευτικού έργου. 8. Σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων γύρω από θερμοπηγές ή γενικώς αναβλύσεις ιαματικών νερών. Η απόσταση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται εφόσον τεκμηριώνεται υδρογεωλογικά ο μη επηρεασμός των θερμοπηγών. 9. Στις περιοχές που κατασκευάζεται ή έχει δημοπρα τηθεί συλλογικό αρδευτικό έργο το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει εντός της προσεχούς διετίας. 10. Στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό ανα δασμό σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παραλαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων. 11. Στην περιοχή Μπούκας Αμφιλοχίας από τη διασταύ ρωση της Εθνικής οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων προς Αμπελάκι έως το Κατάφουρκο και δυτικά της Εθνικής οδού. 12. Στην περιοχή του Μύτικα στη ζώνη που εκτείνεται από τον επαρχιακό δρόμο και δυτικά αυτού μέχρι την ακτή 13. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων καθ οιανδήποτε τρόπο σε υπόγεια ή επι φανειακά υδατικά συστήματα ή στο έδαφος. Η διάθεση υγρών αποβλήτων γίνεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, εφόσον έχουν υποβληθεί σε κατάλληλο βαθμό επεξεργασίας και σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη. 14. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδροληψιών εντός των ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, πλην των υδροληψιών που προορίζονται για άρδευση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων και πυρόσβεσης. 15. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού Β. Ελάχιστες αποστάσεις νέων υδροληψιών (γεωτρή σεων, πηγαδιών, τάφρων) από: 1. Οδικά δίκτυα: από τον άξονα των Εθνικών δρόμων 45 μέτρα και σε περίπτωση παράπλευρης οδού πέραν της οριζόμενης απόστασης από τον άξονα της κύριας οδού και 5 μέτρα από το όριο της παράπλευρης οδού, από τον άξονα των Επαρχιακών οδών 20 μέτρα, από τον άξονα των Δημοτικών ή Κοινοτικών ή αγρο τικών οδών 6 μέτρα, από τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής (Κρυ ονερίου Μεσολογγίου) 15 μέτρα 2. από τα όρια γειτονικής ιδιοκτησίας 5 μέτρα, 3. από την όχθη επενδεδυμένων αρδευτικών τάφρων 15 μέτρα, 4. από την όχθη χειμάρρων ή ρεμάτων μόνιμης ή επο χιακής ροής 20 μέτρα και από την όχθη φυσικών λιμνών 250 μέτρα. 5. Πηγές: Η ζώνη προστασίας πηγών, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο VI της παρούσας απόφασης για αδειοδότηση νέων υδροληπτικών έργων (απόσταση από αυτές) θα καθορίζεται κατά περίπτωση βάσει της υποβαλλόμενης υδρογεωλογικής μελέτης, ανάλογα με τις τοπικές υδρογεωλογικές συνθήκες και με τη σύμ φωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων 6. από νόμιμες κατοικίες και κτίρια κοινής ωφέλειας και υποδομές έργων (π.χ. υδατόπυργους κ.λ.π.) 30 μέτρα, εκτός των υδρευτικών υδροληψιών για κάλυψη ατομι κών οικογενειακών αναγκών που ανορύσσονται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από κτίρια. 7. από την περίμετρο κοιμητηρίων 200 μέτρα. Δύναται να χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης έργου και σε απόσταση

6 19216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μικρότερη των 200 μέτρων, εφόσον υπάρχει υδρογε ωλογική τεκμηρίωση περί μη δυσμενούς επηρεασμού της ποιότητας του νερού. Γεώτρηση που θα καλύπτει αποκλειστικώς τις ανάγκες πρασίνου κ.λ.π. χρήσεων του κοιμητηρίου, πλην ύδρευσης, μπορεί να ανορυχθεί σε κατάλληλο σημείο και εντός του χώρου του κοιμητηρίου με απομόνωση των πρώτων 20 μέτρων με περιφραγμα τικό σωλήνα και τσιμέντωση και με ρητή απαγόρευση για άλλες χρήσεις νερού. Κατ εξαίρεση, η απόσταση αυτή δύναται να διαφοροποιείται (μεγαλύτερη ή μικρό τερη) εφόσον τεκμηριώνεται με γεωλογική μελέτη μη επηρεασμός της προς έγκριση υδροληψίας. 8. από την περίμετρο Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Α.Δ.Α. και εγκεκριμέ νων χώρων διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλή των 500 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ειδικότερες υδρογεω λογικές συνθήκες της περιοχής και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση του νερού, όπως θα ανα λύεται διεξοδικά σε ειδική τεχνική γεωλογική έκθεση και θα αποφασίζεται από τη Δ/νση Υδάτων 9. από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς κοινής ωφε λείας (ύδρευσης, άρδευσης, φυσικού αερίου, κ.λ.π.) 30 μέτρα. 10. από γραμμές μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσης τάσης 20 μέτρα, ενώ από γραμμές υψηλής τάσης 50 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής τους δύναται να μεταβληθούν σε ποσοστό 5% κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια Γ. Προστασία της ποιότητας του νερού υδροληψιών Συλλογικών Φορέων Ύδρευσης Για την προστασία της ποιότητας του νερού υδρολη ψιών Συλλογικών φορέων Ύδρευσης, το οποίο προορίζε ται για ανθρώπινη κατανάλωση ορίζονται τα κάτωθι: 1. Απαγορεύεται η χωροθέτηση δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων και η διάθεση υγρών αποβλήτων μο νάδων: 1.1. σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια και 350 μέτρων από γεωτρήσεις ύδρευσης ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης. Οι αποστά σεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής (ακτίνα τροφοδοσίας αυτής ). 2. Απαγορεύεται η χωροθέτηση ΧΥΤΑ και εγκαταστά σεων συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αστικών αποβλήτων σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέ τρων από υδρευτικές υδροληψίες συλλογικών φορέων. Οι αποστάσεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της υδρο ληψίας. 3. Για όλες τις πηγαίες αναβλύσεις που χρησιμο ποιούνται για ύδρευση ή μελετάται και σχεδιάζεται η ένταξή τους σε έργο ύδρευσης και εφόσον στη ζώνη τροφοδοσίας τους σε νερό πρόκειται να χωροθετηθούν δραστηριότητες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν ποι οτικώς τα νερά, η Δ/νση Υδάτων σε συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες (π.χ. δασαρχεία, ΟΤΑ, κ.λ.π.) μπορεί να καθορίζει κατά περίπτωση ζώνες προστασίας με συγκε κριμένα μέτρα, που θα επιβάλλονται σε συνάρτηση με το ειδικό υδρογεωλογικό καθεστώς της υπό εξέταση πηγής. Η ακτίνα προστασίας μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τα ανωτέρω μέτρα ΙΙI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για νέες υδροληψίες και άδειας χρήσης νερού, πέραν των προ ϋποθέσεων που ορίζονται στα ανωτέρω απαγορευτικά μέτρα, ισχύουν επί πλέον και οι κάτωθι όροι προϋπο θέσεις ανά κατηγορία χρήσης: Α. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Οι υδροληψίες των φορέων ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΟΤΑ, Συνδέσμων Ύδρευσης κλπ) αποτελούν έργα προτεραιό τητας. Για κάλυψη των αναγκών των φορέων ύδρευσης η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μεταξύ υδρευτικών έργων υδροληψίας (γεωτρήσεων) από υπόγειους υδρο φορείς διαφορετικών φορέων ύδρευσης είναι 350 μέτρα και για τον ίδιο φορέα 100 μέτρα. 2. Σε περιπτώσεις αποκλειστικώς και μόνον έργων υδροληψίας για υδρευτικούς σκοπούς για κάλυψη ατο μικών ή οικογενειακών οικιακών αναγκών, χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, εφόσον πλη ρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: i. Η υφιστάμενη ή υπό ανέγερση κατοικία να είναι νόμιμη (άδεια οικοδομής). ii. Δεν υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με υδρευτικό δίκτυο, όπως αυτό θα πιστοποιείται από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ή ΔΕΥΑ, ούτε προβλέπεται κατασκευή ή επέκτασή του στα επόμενα 1 2 έτη. Σε περίπτωση όμως μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από δί κτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια θα ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο θα τίθεται εκτός λειτουργίας. iii. Η κατανάλωση νερού δεν υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ημερησίως. iv. Υπάρχει σαφής αναφορά στον τρόπο διάθεσης των λυμάτων της κατοικίας κατά τρόπον ώστε να διασφα λίζεται η ποιότητα του νερού του έργου υδροληψίας ή γειτονικών υδροληψιών, του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και της περιοχής γενικότερα. 3. Για την ύδρευση Ιδρυμάτων Κοινής Ωφέλειας (Νο σοκομεία, Γηροκομεία, κ.λ.π.) ή εγκαταστάσεων άλλων δραστηριοτήτων (Ξενοδοχεία Κάμπιγκ Στρατόπεδα κλπ) μπορεί να χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου για υδρευτική χρήση ( πόση, διατροφή, καθαριότητα, πότι σμα πρασίνου) ανεξάρτητα από το αν υπάρχει δυνα τότητα σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο, προκειμένου η υδροληψία να μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωμα τικά ή εναλλακτικά με το δίκτυο του φορέα ύδρευσης, ώστε να εξοικονομείται νερό κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση. Εφόσον η ως άνω υδροληψία έχει ποιότητα χημικώς και μικροβιολογικώς κατάλληλη για ανθρώπινη κατα νάλωση, μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ή εναλλακτικά με το δίκτυο του φορέα ύδρευσης, ώστε αυτός να εξοικονομεί νερό κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιείται για τις υπόλοιπες υδρευτικές χρήσεις, πλην πόσης και διατροφής. 4. Τα ανωτέρω έργα θα γίνονται στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα υφιστάμενα νόμιμα γειτονικά έργα υδροληψίας, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες μελέτες και το ιδιαίτερο υδρο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γεωλογικό καθεστώς της περιοχής, δεδομένου ότι η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης χρήσης. 5. Η άδεια χρήσης νερού στις παραπάνω περιπτώσεις θα χορηγείται εφόσον πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο ότι το νερό είναι κατάλληλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Β. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Β.1. Άρδευση 1. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνεχόμενη έκταση για ανό ρυξη γεώτρησης για αρδευτική χρήση είναι έξι (6) στρέμ ματα, ενώ για τάφρο ή πηγάδι τρία (3) στρέμματα. Για ανθοκήπια, θερμοκήπια και φυτώρια η ελάχιστη έκταση για εγκατάσταση είναι δύο (2) στρέμματα με κάλυψη 1 στρέμματος και για μικτή αγροτική χρήση όταν η μια εκ των χρήσεων είναι η άρδευση, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση είναι τέσσερα (4) στρέμματα. Η έκταση απαιτείται να είναι ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης ισχύος τουλάχιστον 10 ετών. 2. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων πη γαδιών: 2.1 Πηγάδι από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι ή γεώτρηση 100 μ., από τάφρο 50 μ. 2.2 Γεώτρηση από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι 100 μ., από γεώτρηση 150μ., από τάφρο 50μ. 2.3 Τάφροι από υφιστάμενες τάφρους, πηγάδια ή γεωτρήσεις 50μ. Οι ανωτέρω αποστάσεις όρια μπορούν να αποκλί νουν μέχρι ποσοστού 10% σε εξαιρετικές μόνο περι πτώσεις, ύστερα από αξιολόγηση των στοιχείων της γεωλογικής μελέτης του φακέλου και μετά από σύμ φωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων. Οι ανωτέρω αποστάσεις ισχύουν από υπάρχουσες σε λειτουργία νόμιμες γεωτρήσεις και πηγάδια όλων των χρήσεων, εκτός των υδροληψιών συλλογικών φο ρέων για υδρευτική και αρδευτική χρήση για τις οποί ες ισχύουν οι αναφερόμενες στα απαγορευτικά μέτρα αποστάσεις. Δεν ισχύει περιορισμός αποστάσεων στην περίπτωση των λειτουργούντων έργων του Κεφ. VII 3 της παρούσας (ορύγματα υδαταποθήκες). 3. Ειδικοί περιορισμοί για την πρόληψη προβλημάτων στον υπόγειο υδροφορέα από υπεράντληση/υφαλμύρω ση επιβάλλονται στις εξής περιοχές: 3.1 Περιοχή που εκτείνεται ΝΔ του άξονα Παλαίρου Άγ. Νικολάου Βόνιτσας και ορίζεται ειδικότερα από την επαρχιακή οδό Παλαίρου Βόνιτσας Διασταύρωση με οδό προς Καρυά νότια ακτογραμμή Λίμνης Βουλ καριάς Παραλία Αγ. Νικολάου και περιλαμβάνει τα ΔΔ Πογωνιάς, Στενού, Πλαγιάς, Νέας Πλαγιάς, Περατιάς και Αγ. Βαρβάρας. Στην ως άνω οριοθετούμενη περιοχή, οι χορηγούμενες άδειες θα υπόκεινται σε περιορισμούς στην παροχή των γεωτρήσεων, το βάθος άντλησης και τη συνολική διάρκεια άντλησης 3.2 Περιοχή Αστακού Καραϊσκάκη Βασιλόπουλου (πεταλοειδούς μορφής), που περικλείεται πεταλοειδώς από την παράκτια περιοχή μέχρι το υψόμετρο της ισο ϋψούς των 160 μ. Οι χορηγούμενες άδειες αρδευτικών γεωτρήσεων θα υπόκεινται σε περιορισμό στην παροχή εκμετάλλευσής τους (m3/ώρα) της συνολικώς απολήψι μης ποσότητας αρδευτικής περιόδου, κλπ. 4. Για ανθοκήπια, θερμοκήπια και φυτώρια, επί πλέον απαιτείται η ύπαρξη εγκαταστάσεων θερμοκηπίου ή φυτωρίου ή σαφείς αποδείξεις άμεσης εγκατάστασης αυτού (π.χ. προέγκριση του σχεδίου βελτίωσης ή άδεια εγκατάστασης φυτωρίου και πρόσθετα άλλα κατά πε ρίπτωση δικαιολογητικά που ενδεχομένως να ζητηθούν από τη Δ/νση Υδάτων). 5. Προκειμένου για αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια, η συνέχεια της έκτασης ενός παραγωγού ή ομάδας παραγωγών θεωρείται ότι δεν διακόπτεται όταν μεταξύ των αγροτεμαχίων αυτής παρεμβάλλεται ζώνη έργου καθώς και φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (τάφροι, δρόμοι, φυσικά ρέματα κ.λ.π.). 6. Όταν δύο ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεωτρήσεων ή πηγαδιών στην ίδια περιοχή και δεν έχουν τις προϋποθέσεις (προ βλεπόμενες αποστάσεις, προβλεπόμενη έκταση κ.λ.π.) για χορήγηση ατομικών αδειών, μπορεί να χορηγείται άδεια μόνον μιας γεώτρησης ή ενός πηγαδιού κοινής εκμετάλλευσης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 7. Η ποσότητα νερού που αναφέρεται στις άδειες είναι δεσμευτική. Η άρδευση πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους (πχ στάγδην) στα πλαίσια εξοικονόμησης αρ δευτικού νερού και προστασίας των υδατικών πόρων. Β.2. Κτηνοτροφία Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών παραγω γής πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων που έχουν άδεια λειτουργίας, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέ σεις, για ανόρυξη γεωτρήσεων 1. χωρίς περιορισμό έκτασης, 2. στην περίπτωση που οι ανάγκες σε νερό της μο νάδας είναι έως 10 m 3 /h (το οποίο θα προκύπτει από την ανάλυση των λειτουργικών αναγκών της μονάδας), η απόσταση της αιτούμενης υδροληψίας από τις υπάρ χουσες νόμιμες ορίζεται στα 100 μέτρα. Σε περίπτωση που οι ανάγκες υπερβαίνουν τα 10 m 3 /h η απόσταση ορίζεται στα 150 μέτρα. Σε κάθε περίπτωση η απόστα σή τους από υδρευτικές γεωτρήσεις ΟΤΑ θα είναι 500 μέτρα, εκτός αν διαφορετικά τεκμηριώνεται από την υδρογεωλογική μελέτη και συμφωνεί η Δ/νση Υδάτων Οι ανάγκες σε νερό θα τεκμηριώνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, σύμφωνα με τη δυναμικότητα και τις λειτουργικές ανάγκες της μο νάδας. Η χωροθέτηση της υδροληψίας θα μελετάται συνδυαστικά με τη χωροθέτηση της μονάδας και τον τρόπο χώρο της διάθεσης των αποβλήτων της. 3. για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από πιθανή ρύπανση, θα πρέπει: i) Να απομονώνονται με περιφραγματικό σωλήνα τα πρώτα μέτρα της γεώτρησης ή έως το βάθος όπου εντοπίζεται το πρώτο υδατοστεγές γεωλογικό στρώμα. ii) Να γίνεται στεγανοποίηση πέριξ του σημείου της υδροληψίας για πρόληψη εισόδου ρύπων στον υδροφο ρέα και προστασία των υπόγειων νερών. iii) Να γίνεται διαχείριση (επεξεργασία/καθαρισμός) των υγρών αποβλήτων της μονάδας με βέλτιστες με θόδους με ρητή αναφορά στον τρόπο διάθεσης του επεξεργασμένου νερού (άρδευση, τεχνητός υγρότοπος κλπ.) που θα περιλαμβάνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντι κών Επιπτώσεων του έργου και η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά τόσο στο είδος των παραγόμενων αποβλή

8 19218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των όσο και στον εξειδικευμένο τρόπο επεξεργασίας/ κατακράτησης/ εξουδετέρωσης αυτών. Η διάθεση θα γίνεται σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη. 4. Στις νέες μονάδες που για τη λειτουργία τους ή την παραγωγική τους διαδικασία απαιτείται χρήση νερού, η εκτέλεση έργου υδροληψίας ή μεταφοράς και χρή σης νερού ή η χρήση νερού από νομίμως υφιστάμενη υδροληψία, θα εξετάζεται περιβαλλοντικά και συνολικά με βάση την δυναμικότητα της μονάδας και τη διά θεση των αποβλήτων της. Η άδεια χρήσης νερού θα χορηγείται μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας της δραστηριότητας 5. Στις υφιστάμενες μονάδες, για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου ή άδειας χρήσης νερού, απαιτείται και άδεια λειτουργίας της μονάδας. Β. 3. Αγροτοβιομηχανία Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών σε νερό παραγωγής των αγροτοβιομηχανιών όπως αυτές χα ρακτηρίζονται στο π.δ. 227/1987 (ΦΕΚ Α 100) «Χαρακτη ρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών», ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου Γ (Βιομηχανική χρήση) κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. Β.4. Υδατοκαλλιέργεια Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών σε νερό των ιχθυοκαλλιεργειών, καλλιεργειών οστρακοειδών και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, ισχύουν: 1. οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου Β.2 του κε φαλαίου ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 2. Κατ εξαίρεση των αναφερομένων αποστάσεων στα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα, για την κά λυψη αναγκών χερσαίων ιχθυοτροφικών μονάδων σε παράκτιες περιοχές, όπου απαιτείται θαλασσινό νερό με σταθερά χαρακτηριστικά ως προς τη θερμοκρασία (>17 C) και απαλλαγμένο από αιωρούμενα συστατικά (θολερότητα), επιτρέπεται η ανόρυξη γεωτρήσεων για την άντληση αλμυρού νερού σε απόσταση έως 50 μ. από την ακτογραμμή, και πάντως μετά το όριο αιγιαλού παραλίας, εφόσον εξασφαλίζεται υδρογεωλογικά η άμεση επικοινωνία της θάλασσας με το υδροφόρο πέ τρωμα που έχει το αλμυρό νερό (τριαδικά λατυποπαγή, γύψοι, ασβεστόλιθοι), με απομόνωση του υπερκείμενου φακού γλυκού νερού. Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αναλυ τική για την συγκεκριμένη περιοχή γεωλογική έκθεση, στην οποία θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ανάλο γα δεδομένα που προέκυψαν από ήδη λειτουργούσες μονάδες. 3. Για τις χερσαίες εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων που είναι καλυμμένες με στέγες, και προκειμένου να καλύ πτεται μέρος των αναγκών τους σε γλυκό νερό στα πλαίσια μιας γενικότερης αειφορικής αντιμετώπισης του προβλήματος υδροδότησης, θα πρέπει να περιλαμ βάνεται πρόβλεψη για διαχείριση των ομβρίων υδάτων από τις στεγασμένες επιφάνειες είτε με συγκέντρω ση αυτών σε κλειστή δεξαμενή είτε με τη δημιουργία συστήματος άρδευσης πρασίνου στους χώρους των εγκαταστάσεων. 4. Για τις μονάδες ιχθυοτροφείων που παράγουν ψά ρια γλυκού νερού (πέστροφες, κυπρίνους, κ.λ.π.), και που βρίσκονται κοντά σε λίμνες, ποταμούς, ή πηγές, θα πρέπει στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων η ειδική μελέτη επεξεργασίας αυτών να συμπεριλαμβάνει την πρόβλεψη για εγκατάσταση τεχνητού υγρότοπου κατάλληλης έκτασης, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθα νότητα ρύπανσης/μόλυνσης των επιφανειακών υδατίνων αποδεκτών ή των υπόγειων υδροφορέων. Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην «φέρουσα ικανότητα» του συγκεκριμένου υδατικού οικο συστήματος, εφόσον στην ευρύτερη περιοχή του ιδίου υδάτινου αποδέκτη υπάρχουν και άλλες μονάδες ιχθυ οπαραγωγής, οι οποίες θα αναφέρονται στη μελέτη και θα αποτυπώνονται σε χάρτες. Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1. Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών παρα γωγής, βιομηχανικών μονάδων και για τη λειτουργία πλυντηρίων αυτοκινήτων, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: α) χωρίς περιορισμό έκτασης, β) στην περίπτωση που οι ανάγκες σε νερό της μο νάδας είναι έως 10 m 3 /h (το οποίο θα προκύπτει από την ανάλυση των λειτουργικών αναγκών της μονάδας), η απόσταση της αιτούμενης υδροληψίας από τις υπάρ χουσες ορίζεται στα 100 μέτρα. Σε περίπτωση που οι ανάγκες είναι m 3 /h η απόσταση ορίζεται στα 150 μέτρα και αν υπερβαίνουν τα 15 m 3 /h η απόσταση ορί ζεται στα 200 μέτρα. Οι ως άνω αποστάσεις αφορούν υδροληψίες λοιπών χρήσεων πλην της ύδρευσης για την οποία ισχύει και το κεφάλαιο ΙΙΑ3 της παρούσας απόφασης (απαγορευτικά μέτρα). Οι ανάγκες σε νερό θα τεκμηριώνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι πτώσεων του έργου, σύμφωνα με τη δυναμικότητα και τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας. 2. Για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από πιθανή ρύπανση, θα πρέπει: α) Να απομονώνονται με περιφραγματικό σωλήνα τα πρώτα μ. της γεώτρησης ή έως το βάθος όπου εντοπίζεται το πρώτο υδατοστεγές γεωλογικό στρώ μα. β) Να γίνεται επιφανειακή κάλυψη του σημείου της υδροληψίας σε ακτίνα 5 μ. με σκυρόδεμα και γ) Να γίνεται διαχείριση (επεξεργασία/καθαρισμός) των υγρών αποβλήτων της μονάδας με ρητή αναφο ρά στον τρόπο διάθεσης του επεξεργασμένου νερού (άρδευση, τεχνητός υγρότοπος κλπ.) που θα περιλαμ βάνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά τόσο στο είδος των παραγόμενων ρύπων όσο και στον εξειδι κευμένο τρόπο επεξεργασίας/κατακράτησης/ εξουδε τέρωσης αυτών. Η διάθεση των αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη. 3. Στις νέες μονάδες που για τη λειτουργία τους ή την παραγωγική τους διαδικασία απαιτείται χρήση νερού, η εκτέλεση έργου υδροληψίας ή μεταφοράς και χρή σης νερού ή η χρήση νερού από νομίμως υφιστάμενη υδροληψία, θα εξετάζεται περιβαλλοντικά και συνολικά με βάση την δυναμικότητα της μονάδας και τη διάθεση των αποβλήτων της. Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού απαιτείται επιπλέον και η άδεια λειτουργίας της μονάδας. 4. στις υφιστάμενες μονάδες για την έκδοση της άδει ας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού απαιτείται επιπλέον και άδεια λειτουργίας της μονάδας. 5. Για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, θα εξετάζεται η δυνατότητα ανακύκλωσης του νερού. 6. Για την εμφιάλωση νερού: * *

9 ΦΕΚ 1326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) η εκτέλεση έργου υδροληψίας θα εξετάζεται περι βαλλοντικώς και συνολικά με αυτή καθ αυτή τη δυναμικό τητα της μονάδας και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου στη περιοχή του οποίου θα εκτελεστεί το έργο. β) η άδεια χρήσης νερού θα χορηγείται μόνο μετά την πιστοποίηση ότι η ποιότητα του νερού πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις νερού ανθρώπινης κατανάλω σης όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Δ. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ (ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) Επιτρέπεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας σε του ριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ κ.λ.π.) για χρήση νερού πλην της ύδρευσης στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Μέσα στις εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι οι λειτουργικές ανάγκες της μονάδας είναι έως 10m³/ώρα και το έργο υδροληψίας θα εκτελεστεί στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από υφιστάμενα έργα υδροληψίας. 2. Εκτός των χώρων των εγκαταστάσεων, με την προϋ πόθεση ότι η υδροληψία θα έχει από νόμιμα υφιστάμενα έργα υδροληψίας απόσταση ως εξής: Νέα γεώτρηση από υφιστάμενη γεώτρηση 150μ. Νέα γεώτρηση από υφιστάμενο πηγάδι 50μ. Ο χώρος εκτέλεσης του έργου και η μεταφορά του νερού θα εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο. 3. Θα εξετάζεται η δυνατότητα ανακύκλωσης του νερού όπου είναι εφαρμόσιμη. Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Η εκτέλεση γεωτεχνικών γεωτρήσεις που γίνονται για να αξιολογηθούν οι εδαφοτεχνικές συνθήκες του υπεδάφους με σκοπό την υλοποίηση τεχνικού έργου ή κτιριακής κατασκευής και εκτελούνται κατόπιν εγκε κριμένης μελέτης, δεν απαιτούν άδεια και δεν φέρνουν μόνιμη σωλήνωση. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Υδάτων νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών, ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές. ΣΤ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δεν χορηγούνται άδειες για γεωτρήσεις προς διερεύ νηση αξιοποίησης υπόγειου υδροφορέα. Γεωτρήσεις που απαλλάσσονται από την διαδικασία αδειοδότησης είναι όσες εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα και εκτελούνται (α) για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας, οπότε φέρουν παραμένουσα σωλήνωση ή (β) για ανά γκες ελέγχου κοιτασμάτων, οπότε δεν σωληνώνονται. Οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις όμως υπόκεινται σε δι αδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι ανάδοχοι αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Υδάτων για την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών, καθώς και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ζ. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΒΑΘ ΜΙΔΑΣ Οι γεωτρήσεις για ψύξη θέρμανση κτιριακών εγκα ταστάσεων με αξιοποίηση της γεωθερμικής βαθμίδας αδειοδοτούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού Αιτωλοακαρνα νίας. Στην άδεια, η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υδάτων, θα περιγράφονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές και η αξιοποιούμενη παρο χή των γεωτρήσεων. Η Διεύθυνση Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου αυτών των γεωτρήσεων για να απο φευχθεί παράνομη χρήση υπόγειου υδροφορέα. Η. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων τεχνητού εμπλουτι σμού υπόγειων υδροφορέων, ύστερα από άδεια, σε θέ σεις που θα καθορίζονται μετά από τεχνική γεωλογική μελέτη και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στη μελέτη θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υδρο ληψίας και η ποιοτική κατάσταση και η μέθοδος απαλ λαγής του νερού από αιωρούμενα υλικά πριν από την είσοδό του στον υπόγειο υδροφορέα. Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού (πηγάδια, γεωτρήσεις, τάφροι) θα χρησι μοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και όχι για εκμετάλλευση (άντληση) νερού και δεν υπόκεινται σε περιορισμό αποστάσεων από άλλα υδροληπτικά έργα. Θ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδικές περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω ή για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι επανεξέτασής τους, μολονότι εμπίπτουν στις κανονι στικές διατάξεις των απαγορευτικών, περιοριστικών και ρυθμιστικών μέτρων της παρούσας, θα αντιμετωπίζο νται από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται: α) Από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Υδάτων β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώ σεων και γ) έναν υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος των αντιστοίχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που θα ορί ζονται από τις υπηρεσίες τους ή της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας (ανάλογα με την κατηγορία του έργου) κατά περίπτωση. Η επιτροπή θα εισηγείται αρμοδίως στη Διεύθυνση Υδάτων. IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κατ εξαίρεση των αναφερόμενων αποστάσεων στα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα της παρούσας απόφασης θα χορηγείται: 1. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού αυστηρά για Πυρόσβεση οποιουδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιω τικού ή φυσικού προσώπου, αποκλειόμενης οιασδήποτε άλλης χρήσης. 2. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού υπό όρους και προϋποθέσεις, εκτιμώντας τη δυναμικότητα επάρ κεια της υδροφορίας της περιοχής για: i. Την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας εργοταξίων Έργων Εθνικής Σημασίας. ii. Την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης (πυρόσβεση, πότισμα πρασίνου, πλύσιμο οδοστρώματος σε περίπτω ση δυστυχήματος, κλπ) των Εθνικών και Επαρχιακών οδών, καθώς και πάρκων ή πλατειών. 3. Στις υδροληψίες πυρόσβεσης, προκειμένου αυτές να είναι λειτουργικές κατά την κρίσιμη στιγμή της πυρ καγιάς, όπου υπάρχει σοβαρή πιθανότητα διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ύπαρξη ειδικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (με πετρελαιοκίνητη γεννήτρια) ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας της γεώτρησης. Για να είναι οι γεωτρήσεις (ή τα πηγάδια) σε λειτουρ γική ετοιμότητα, επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία δύο φορές το μήνα και επί 2 4 ώρες. Το αντλούμενο νερό θα μπορεί να διατίθεται για άρδευση πρασίνου, να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται με τρόπο που θα προβλέπεται στην μελέτη του έργου. V. ΛΟΙΠΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Για όλα τα υφιστάμενα πηγάδια οιασδήποτε χρήσης, καθώς και τις τάφρους, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους

10 19220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανεξαρτήτως παλαιότητας και λειτουργικότητας του πηγαδιού τάφρου, να προχωρήσουν στην άμεση περί φραξη ή και κάλυψή τους με καλά σφραγισμένη πλάκα από μπετόν ή άλλο υλικό (με ασφαλιζόμενη θυρίδα επι σκέψεως) αφού προηγουμένως προβούν σε καθαρισμό/ απολύμανση του πηγαδιού προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τυχαίας ή κακόβουλης ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και προς αποτροπή ατυχημάτων. 2. Επιτρέπεται η μεταφορά νερού από νόμιμη αρδευ τική υδροληψία για άρδευση γεωργικής έκτασης ιδιο κτησίας του δικαιούχου της υδροληψίας και εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Η απόσταση μεταφοράς δεν ξεπερνά τα 1500μ. από το όριο του οικοπέδου, Στην κατατιθέμενη προς έγκριση μελέτη υπάρχει λεπτομερής αποτύπωση με την όδευση του αγωγού, με αναφορά στο καθεστώς ιδιοκτησίας (ιδιωτική ιδιοκτησία ή δημόσια έκταση) και εξασφάλιση της διέλευσης από τη συγκεκριμένη όδευση. 3. Γεωτρήσεις που κατασκευάσθηκαν χωρίς άδεια στα πλαίσια εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων για ερευνητικούς λόγους ή για τις ανάγκες εργοταξί ων μεγάλων έργων, μπορούν να αποδοθούν σε χρήση συλλογικών φορέων, αφού πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και αδειοδοτη θούν ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. 4. Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις εξής περιπτώσεις έργων: Πηγαδιών με διάμετρο 1 3 μέτρα, βάθος έως 30 μέτρα και απόληψη νερού έως κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Τάφρων Για τα συγκεκριμένα έργα απαιτούνται μόνον τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΚΥΑ 43504/ Σε περίπτωση ανόρυξης βαθειάς γεώτρησης με τις προβλεπόμενες αποστάσεις σε περιοχή που υπάρχουν και λειτουργούν κατά κύριο λόγο πηγάδια ή αβαθείς γεωτρήσεις, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, για την προστασία του φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα, να τοπο θετήσει περιφραγματικό σωλήνα, το βάθος του οποίου θα καθορίζεται στην άδεια εκτέλεσης έργου. 6. Όλες ανεξαιρέτως οι λειτουργούσες υδροληψίες υποχρεούνται να διαθέτουν υδρόμετρο σε λειτουργία, για τη καταγραφή και τον έλεγχο της καταναλισκόμε νης ποσότητας νερού. Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να καταναλώνει ετησίως τις ποσότητες νερού που ανα γράφονται στην άδειά του οι οποίες έχουν υπολογιστεί για τη κάλυψη των πραγματικών του αναγκών. Εφόσον διαπιστωθεί η μη ύπαρξη υδρομετρητή, πιεζομετρικού σωλήνα ή η μη λειτουργία αυτών, η Δ/νση Υδάτων της ΠΔΕ θα προβαίνει στην ανάκληση της άδειας και επι βολή διοικητικών μέτρων, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι ελλείψεις. 7. Σε περίπτωση που γεώτρηση έχει αρτεσιανή ροή ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο στόμιο της γεώτρησης σωλήνα βιδωτό ίδιας διαμέτρου με αυτή της τελικής σωλήνωσης, κατάλληλου ύψους, για εξισορρό πηση της αρτεσιανής ροής και βάννα εξόδου του νερού ώστε να γίνεται χρήση του νερού μόνο όταν απαιτείται και να αποτρέπεται η άσκοπη εκροή αυτού. 8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με στοιχεία εγκε κριμένων μελετών, (ΙΓΜΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργί ας κ.λ.π.) ή ελέγχων της Δ/νσης Υδάτων, υπεράντληση υπόγειου υδροφόρου ή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού των υδροληψιών μιάς περιοχής, θα τροποποιεί ται η παρούσα απόφαση σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις αλλά και στις αντλούμενες ποσότητες νερού από κάθε λειτουργούσα υδροληψία, ανεξαρτήτως της ποσότητας νερού ή της παροχής που είχε αρχικά χορηγηθεί. Σε έκτακτες ανάγκες (παρατεταμένη λειψυδρία) οι Διευ θύνσεις Υδάτων διατηρούν το δικαίωμα επιβολής πρό σθετων περιορισμών στις χρήσεις νερού ή και στην εκτέλεση νέων έργων. Οι οικολογικές παροχές νερού θα πρέπει να διατηρούνται με ευθύνη των χρηστών και έλεγχο της εκδούσας αρχής. 9. Με την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Προστα τευόμενων Περιοχών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3199/2003), μπορεί να καθορίζονται ειδικά μέτρα για την προστασία αποκλειστικά και μόνο των υδρευτικών υδροληψιών που ανήκουν σε φορείς ύδρευσης, όπως και ειδικότερα μέτρα για τις υπόλοι πες περιοχές που θα ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (Ε.Μ.Π.Π). Στη περίπτωση αυτή προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της άδειας θα αποτελεί η συμβατότητα με τις δράσεις για τις προ στατευόμενες περιοχές του Ε.Μ.Π.Π. 10. Ειδικότερα, για την περιοχή του νοτίου τμήματος του Ν. Αιτ/νίας «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσο λογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Νήσων Εχινάδων» όπως αυτή περιγράφεται στην υπ αριθμ /2006 (ΦΕΚ 477/2006) κοινή υπουργική απόφαση, οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, ανανέω σης υδάτων, περιοδικού πλημμυρισμού κ.λ.π. θα πρέπει να είναι συμβατή με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας επιτρέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες κατά ζώνη και υποζώνη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και γνωμοδότη ση από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. 11. Για τις λοιπές περιοχές που έχουν ενταχθεί ή επι λεγεί για ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000 βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η Δ/νση Υδάτων θα εγκρίνει κατά περίπτωση την εκτέλεση έργων αξιοποίησης νερών, ύστερα από έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντι κών όρων, από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 12. Σε περίπτωση όπου η άδεια χρήσης νερού συνε πάγεται την παραγωγή υγρών αποβλήτων (ελαιουργεία, συσκευαστήρια τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειες, βιομηχα νίες επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, σφαγεία, κ.λ.π.) θα πρέπει στις κατατιθέμενες μελέτες να γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο επεξεργασίας των λυμάτων και στις μεθόδους διαχείρισης της λάσπης. Ειδικότερα θα υπάρχει λεπτομερής αναφορά στη χημική σύσταση των αποβλήτων πριν και μετά την επεξεργασία τους, καθώς και στην περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα, νιτρι κά, νιτρώδη, αμμωνιακά, χλωριόντα, κ.λ.π. προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα διάθεσής τους σε αποδέκτη (υδάτινο ή εδαφικό) ή επαναχρησιμοποίησης της επε ξεργασμένης εκροής π.χ για άρδευση. VI. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εκτεταμένα έργα υδροληψίας από υπόγειους υδρο φορείς:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υδρομαστεύσεις πηγών, τάφροι, στοές, συνδυασμός φρεάτων στοών ή φρεάτων τάφρων κλπ. Τάφρος: Κάθε εκσκαφή βάθους μέχρι 5 μέτρων που εκμεταλλεύεται φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα. 2. Σημειακά έργα υδροληψίας από υπόγειους υδρο φορείς: Tα πηγάδια και οι γεωτρήσεις. Πηγάδι: Κάθε επενδεδυμένη εκσκαφή βάθους μεγα λύτερου των 5 μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 1 μέτρου, που εκμεταλλεύεται φρεάτιο υδροφόρο ορί ζοντα. 3. Πηγή: Κάθε φυσική εκφόρτιση της υπόγειας υδρο φορίας που έχει παροχή νερού κατά την κρίσιμη περί οδο του υδρολογικού έτους (Αύγουστο Σεπτέμβριο) μεγαλύτερη ή ίση των 4 κυβικών μέτρων την ώρα με ή χωρίς υδρομαστευτικό έργο και γίνεται συγκεκριμένη χρήση της με άδεια ή έχει υφιστάμενα (αποδεδειγμένα) δικαιώματα 4. Έργα υδροληψίας επιφανειακών νερών Πρόκειται για έργα αποθήκευσης νερών (σε ορύγμα τα, υδαταποθήκες, μικρές ομβροδεξαμενές), έργα από ληψης νερού για τεχνητό εμπλουτισμό καθώς και έργα απόληψης νερού από χειμάρρους, ποταμούς, λίμνες. Όρυγμα είναι εκσκαφή, βάθους έως 3μ., μήκους έως 20μ. και πλάτους έως 4μ. για συγκέντρωση αποθήκευ ση απορροών επιφανειακών νερών σε περιοχές υδατο στεγών γεωλογικών σχηματισμών. Υδαταποθήκη [ομβροδεξαμενή]: διαμορφούμενη με εκσκαφή βάθους έως 5μ. ανοικτή δεξαμενή που θα στε γανοποιείται τεχνητά (αν η φυσική στεγανότητα δεν κρίνεται επαρκής), ώστε να συγκεντρώνονται επιφα νειακά νερά πάσης φύσεως (όμβρια, νερά ανάντι ευρι σκόμενων μικροπηγών κ.λ.π.) χωρητικότητας έως 1000 m 3. Η θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα μέτρα ασφάλειας του έργου θα περιγράφονται αναλυτικά στις μελέτες, που θα συνυποβάλλονται. Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού νερού αφορούν στη μεταφορά νερού επιφανειακής απορροής προς υπόγειο υδροφορέα μέσω τάφρων, πηγαδιών, γεωτρήσεων, λε κανών κατάκλυσης κατά περίπτωση, που αποσκοπούν στην βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου υδροφόρων συ στημάτων, στα οποία υπάρχει πρόβλημα υπεράντλησης, κίνδυνος υφαλμύρωσης και γενικά ποσοτικής ποιοτικής υποβάθμισης του νερού. Η Δ/νση Υδάτων μπορεί να επιβάλει κατά προτεραιότητα την εκτέλεση τέτοιων έργων (ιδιαίτερα έργων εμπλουτισμού) ή να θέσει ως προϋπόθεση την εκτέλεσή τους, όταν κρίνει ότι έργα απόληψης υπογείων νερών (γεωτρήσεις κ.λ.π.) θέτουν σε κίνδυνο το υδατικό ισοζύγιο ή ελλοχεύει κίνδυνος υποβάθμισης/ υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφορέα. Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόκεινται στη διαδι κασία αδειοδότησης, ανεξαρτήτως όμως αποστάσεως από υφιστάμενα υδροληπτικά έργα. Για την κατασκευή ορύγματος ή υδαταποθήκης και για οποιαδήποτε χρήση δεν ισχύουν περιορισμοί απο στάσεων από άλλα έργα υδροληψίας ή έκτασης ιδιο κτησίας. 5. Νόμιμα έργα υδροληψίας είναι: i. Tα έργα υδροληψίας για τα οποία έχει εκδοθεί ενιαία άδεια χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με το ν. 1739/1987 και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια αυτή. ii. Τα έργα υδροληψίας που αδειοδοτήθηκαν με βάση το ν. 3199/2003. iii. Τα έργα υδροληψίας που κατασκευάστηκαν αποδε δειγμένα πριν την εφαρμογή του ν. 1739/87 στις (προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων απαραίτητη, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο ΚΕΦ ΙΒ 4 της παρούσας). iv. Το έργο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια εκτέλε σής του και για τόσο χρόνο όσο ορίζεται σε αυτή για περάτωσή του. 6. Συλλογικοί φορείς: Στους συλλογικούς φορείς πε ριλαμβάνονται Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, Δημό σιοι Οργανισμοί, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Κοινότητες, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Απο χέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), Αρδευτικοί και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αρδευτικοί Σύλλογοι καθώς και ομάδες παραγωγών που λειτουργούν με καταστατικό, με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν ιδι όκτητη αγροτική εκμετάλλευση. VII. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφα σης (δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) καταργείται η υπ αριθμ. 808/ απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας που ορίζει απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του υδατικού δυναμικού του Νομού Αιτ/νίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε/παρατάθηκε, με εξαίρεση τα εκκρεμή αιτήματα, όπως ορίζεται στις μεταβατικές διατάξεις της παρούσας.. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή τροποποι ηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε Με φροντίδα των Δημάρχων να αναρτηθεί η παρούσα στο χώρο ανακοινώσεων των Δήμων και των Δημοτι κών Διαμερισμάτων και να δοθεί ευρεία δημοσιότητα σε αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο και από όλους τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται. Μεταβατικές διατάξεις: Τα αιτήματα για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή εκκρεμεί η έκδοση άδειας από τη Δ/νση Υδάτων, θα εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της προϋπάρχουσας Κανονιστικής Απόφασης 808/ Από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 25 Ιουνίου 2008 Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφέρειας Ηπείρου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

12 19222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 576 2 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33392/852 Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΑΤΡΑ 12-1 - 2010 Αρ. Πρωτ. 2523/41 Σχετ.: 2955/09 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Eπιβολή περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστάσεις καθώς και τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2716 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/102253 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ. 2651360300 Fax 26510 31224, 2651360304 Ιστοσελίδα Email

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 392 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1325 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 1291 Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/5/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ1(δ)/ Γ.Π.οικ.34572 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ Tροποποίηση περιοριστικών όρων υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου www.cres.gr Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης αδειών 2 Άρθρο 4 «Περιοριστικοί όροι» Σε περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης ή κατασκευής ορύγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 05 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 11341 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 / 04 / 2012. Αρ. πρωτ.: οικ. 110424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 / 04 / 2012. Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΟΡ1Φ-7ΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΟΡ1Φ-7ΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α Α: ΒΕΖΘΟΡ1Φ-ΠΣΦ ΠΑΤΡΑ 10-2 - 2014 Αρ. Πρωτ. 17274/719

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 478 18 Μαρτίου 2008 Αριθμ. 393 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης ΦΕΚ.2725/18-11-2011 επεκτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 Συνοπτικός τίτλος. 79(Ι) του 2010 147(Ι) του 2011 121(Ι) του 2012 37(Ι) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022,

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, 8.12.95 Αριθμός 297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992) Διάταγμα με βάση τα άρθρα 12 και 21 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα