ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν.δ. 3030/1954 περί Αγροφυλακής. 2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160) Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α 91) Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδη γίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 3. Την υπ αριθμ. Α1β/8181/ΦΕΚ 57Β/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Περί όρων ίδρυσης και λειτουργίας Πτη νο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». 4. Το ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α 201) Περί Διαχείρισης υδα τικών πόρων και άλλες διατάξεις. 5. Το π.δ. 227/1987 (ΦΕΚ Α 100) «Χαρακτηρισμός βι οτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωρ γικών». 6. Την υπ αριθμ. Φ/16/6631/1989 (Φ.Ε.Κ. Β) κοινή υπουργι κή απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων αρδευτικών αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του στην άρδευση». 7. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/1991 (Φ.Ε.Κ. Β 174) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην Ύδρευση». 8. Το ν. 2503/1997 περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στε λέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 9. την υπ αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική από φαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (ΦΕΚ 192 Β). 10. Την υπ αριθμ /1335/1997 (ΦΕΚ Β/519) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την προστα σία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευ σης». 11. Το π.δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 61) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πό ρων της Περιφέρειας». 12. Την υπ αριθμ /820 υπουργική απόφαση «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (ΦΕΚ 4778/2000). 13. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β 892) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κα τανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ.Υ Γ2 /Γ.Π. οικ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630 Β/ ). 14. Το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α 43) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστη μα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές». 15. Το ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α 280) «Προστασία και Διαχεί ριση των υδάτων Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ειδικότερα τη παρ.3 του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3486/2006 (ΦΕΚ 162/ ). 16. Την υπ αριθμ. 808/ απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας που ορίζει απαγορευτικά, περιορι στικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του υδα τικού δυναμικού του Νομού Αιτ/νίας, όπως αυτή τροπο ποιήθηκε/παρατάθηκε με την υπ αριθμ. 2484/ απόφαση Νομάρχη Αιτ/νίας. 17. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β 1688) κοινή υπουργική απόφαση «Περί διάρθρωσης της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 18. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β 1784) κοινή υπουρ γική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 19. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Δ 477) κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός των λιμνοθαλάσ σιων, χερσαίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου τμήμα τος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων του Νομού Κε φαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νή σου Εχινάδων».

2 19212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20. Το υπ αριθμ. 1416/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Π.Δ.Ε. προς την Δ.Ε.Β. Αιτ/νίας περί αποστολής προτάσεων για τη νέα κανονιστική απόφαση. 21. Το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/ 2007) «Καθορισμός μέ τρων ή διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων..». 22. Το ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148A/ ) «Προστασία Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατά ξεις». 23. Τα υπ αριθμ / , / , / έγγραφα της Δ/νσης Υποστήριξης και ανάπτυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ/ΥΠΕ ΧΩΔΕ). 24. Το υπ αριθμ. 60/ έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, για δια τύπωση απόψεων. 25. Το υπ αριθμ. 34/ έγγραφο της Δ/νσης Υδά των της Περιφέρειας Ηπείρου προς τη Δ/νση Υδάτων της Π.Δ.Ε. 26. Το υπ αριθμ. 61/ έγγραφό μας προς τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Αιτ/νίας για διατύπωση απόψεων. 27. Το υπ αριθμ. 3037/ έγγραφο της Δ.Ε.Β Ν Αιτ/νίας προς τη Δ/νση Υδάτων της Π.Δ.Ε 28. Τις μέχρι τώρα εκπονηθείσες υδρογεωλογικές υδρολογικές περιβαλλοντικές μελέτες του επιφανει ακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού Νομού Αιτωλο ακαρνανίας 29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το δημόσιο, αποφασίζουμε: Την επιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και την λειτουργία έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστά σεις, καθώς και τήρηση πρόσθετων ελέγχων, για την έκ δοση συγκεκριμένης άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης συγκεκριμένης κατηγορίας έργου, για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: I. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα απαιτείται να εξασφαλίσει άδεια, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή τη χρήση νερού. Οι άδειες εκδίδονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή με κοινή απόφαση Γενικών Γραμ ματέων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Ηπείρου, όταν το θέμα αφορά λεκάνη απορροής ποτα μού που εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, εν προκειμένω για την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αράπη. Οι άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3199/2003, της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης και του π.δ. 60/1998, εκτός αν η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3199/2003 απόφαση της Εθνικής Επι τροπής Υδάτων, ορίσει διαφορετική κατανομή αρμοδι οτήτων μεταξύ των Περιφερειών, ή μία Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια, οπότε οι άδειες θα εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 2. Η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων απαιτείται για κάθε έργο που σχετίζεται με: 2.1. Απόληψη υπόγειων νερών (γεωτρήσεις, πηγάδια, τάφροι, έργα υδρομάστευσης πηγών) ή επιφανειακών νερών (έργα συλλογής νερού από επιφανειακές απορ ροές) 2.2. Έργα μεταφοράς νερού (αγωγοί μεταφοράς προς τα κέντρα διανομής και συναρτώμενα έργα) 2.3. Δίκτυα (δίκτυα διανομής, υδρευτικά, αρδευτικά, αποστραγγιστικά αποχετευτικά ) 2.4. Έργα ρύθμισης αποθήκευσης (έργα ρύθμισης υπόγειων νερών, αναρυθμιστικά ή έργα τεχνητού εμπλουτισμού, έργα ρύθμισης επιφανειακών νερών, έργα αποθήκευσης επιφανειακών νερών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές) 2.5. Έργα επεξεργασίας νερού (φυσικοχημικού ή μη χανικού καθαρισμού, εξυγίανση, αφαλάτωση) 2.6. Έργα τροφοδότησης σε περιπτώσεις υδατοκαλλι εργειών και έργων διαβίωσης ψαριών, εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής πέραν της ύδρευσης 2.7. Έργα προστασίας συντήρησης (αντιπλημμυρικά έργα, έργα ορεινής υδρονομίας κλπ) 3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, τα απαι τούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης αδει ών καθορίζονται στην υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β 1784/ ) Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών. 4. Όλα τα αιτήματα του Ν. Αιτ/νίας υποβάλλονται στη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 5. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξι οποίησης υδατικών πόρων διακρίνονται σε τρεις κα τηγορίες: α. Άδειες χρήσης νερού. β. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροη λεκτρικών έργων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω αδειών, αναφέρονται στα συνημμένα παραρ τήματα IV, V και VΙ της υπ αριθμ /2005, αντίστοιχα κοινή υπουργική απόφαση. 6. Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, η Δ/νση Υδάτων μπορεί να καθορίζει, πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. 7. Οι άδειες αφορούν αυστηρά μόνο τη χρήση ή/ και το έργο για το οποίο εκδόθηκαν. 8. Κάθε έργο που εκτελείται χωρίς την σχετική άδεια, είναι παράνομο, και η πράξη επισύρει τις διοικητι κές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3199/ Η απολήψιμη ποσότητα νερού από κάθε έργο υδρο ληψίας καθορίζεται στην άδεια χρήσης και είναι δε σμευτική. Η ποσότητα θα ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεωτικά θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο, στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. Η άρδευση με σταγόνες και γενικά με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία είναι υποχρεωτική για τις αρδευόμενες εκτάσεις από νέες γεωτρήσεις ή νέες χρήσεις νερού, όπου είναι εφικτό. 10. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης του υδρομέ τρου σε οποιοδήποτε έλεγχο του έργου της υδροληψίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας, τη μη ηλεκτροδότηση του έργου ή τη διακοπή της ηλε κτροδότησης εφόσον έχει ηλεκτροδοτηθεί. 11. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα στις γε ωτρήσεις είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας. Ο πιε ζομετρικός σωλήνας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την Υπηρεσία. 12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έξι (6) μηνών, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 13. Εξαιρούνται της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου των έξι (6) μηνών: 1) τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με την άδεια εγκατάστασης αυτού και 2) μεγάλα έργα συλ λογικών φορέων όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 14. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους ή τη διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρι σης περιβαλλοντικών όρων, όπου αυτή απαιτείται. 15. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των ανα γκών σε νερό από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρή σης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας 16. Η ηλεκτροδότηση του έργου υδροληψίας θα γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει την άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. 17. Σε περίπτωση εκτέλεσης μη επιτυχούς γεώτρησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει (όπως και στην περίπτωση επιτυχούς ανόρυξης), στην Δ/νση Υδάτων και σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, αναφέροντας ότι το έργο εκτελέσθηκε με βάση την υπ αριθμ... απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδας, επισυνάπτοντας την έκθεση του επιβλέποντος του έργου γεωλόγου μελετητή με λεπτομερή στρωματογραφική περιγραφή της στήλης της γεώτρησης και όσα άλλα στοιχεία αποκτήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης στην έκθεση θα εκτιμώνται τα αίτια της μη επιτυχίας του και η Δ/νση Υδάτων θα μεριμνά για την ακύρωση του κωδικού αριθ μού που έχει εκδοθεί. Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 1. Για την αντικατάσταση των νομίμως λειτουργού ντων έργων υδροληψίας που λειτούργησαν έστω και περιοδικά κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία τα οποία αποδεδειγμένα αχρηστεύθηκαν από φυσικά ή τεχνικά αίτια (πτώση στάθμης, προσάμμωση, διάβρωση σωλήνων κ.λ.π.), τηρείται η διαδικασία αδειοδότησης όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 3 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόστασή τους από άλλα έργα υδροληψίας. Κατά τη διαδικασία αυτή η Διεύθυν ση Υδάτων θα συνεκτιμά τους λόγους αχρήστευσης ή καταστροφής. Θεωρούνται νόμιμα και υπόκεινται στη διαδικασία αντικατάστασης όσα έργα έχουν αδειοδοτηθεί σύμφω να με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή του ν. 1739/1987. Για έργα που εκτελέσθηκαν πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987 ( ) απαιτείται βεβαίωση της ΔΕΗ για ηλεκτροδότησή τους η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, εφόσον έχουν ηλεκτροδοτηθεί μέσω προ γράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού, στην οποία θα προσδιορίζονται στοιχεία του έργου και ο χρόνος έναρ ξης του εξηλεκτρισμού του. Βεβαιώσεις άλλων φορέ ων (Συνδέσμων, Οργανισμών άρδευσης, ΟΤΑ, κ.λ.π.) δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο παλαιότητας. 2. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υφιστά μενης γεώτρησης όταν αυτή έχει αποσωληνωθεί ή έχει επιχωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή της. 3. Η αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας, και των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα, εξαιρουμένων περι οχών που υπάρχει πρόβλημα ή κίνδυνος υφαλμύρωσης, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης. 4. Η σχετική άδεια θα εκδίδεται με τους παρακάτω πρόσθετους όρους: Θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση με το πα λαιό έργο. Θα απέχει μέχρι 20 μ. από το παλαιό έργο, εκτός αν αιτιολογείται η περαιτέρω απομάκρυνση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο έργο. Δεν θα απέχει λιγότερο από τις λειτουργούσες γει τονικές υδροληψίες σε σχέση με την παλαιά, στην πε ρίπτωση που οι αποστάσεις είναι μικρότερες των προ βλεπομένων από τα ισχύοντα στην περιοχή μέτρα. Το νέο έργο θα κατασκευάζεται με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά του παλαιού έργου, εκτός αν άλλως, ειδικότερα ως προς το βάθος, τεκμηριώνεται υδρογε ωλογικά και καθορίζεται αιτιολογημένα από τη Δ/νση Υδάτων. Το παλαιό έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικαθίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία θα καταστρέφεται μέσα σε ένα μήνα από τη λειτουργία της νέας υδροληψίας με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των θέ σεων των νέων γεωτρήσεων και η Δ.Ε.Η. θα διακόπτει την ηλεκτροδότησή του. Ο ενδιαφερόμενος μετά την λειτουργία της νέας υδροληψίας θα προσκομίζει στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της καταστροφής της. Κατά τη χορήγηση άδειας για αντικατάσταση υφι στάμενης αρδευτικής γεώτρησης, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της μεθόδου άρδευσης στη μέθοδο με σταγόνες ή γενικά με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία, ανάλογα με την καλλιέργεια 5. Αν η αιτία της αχρήστευσης είναι η υφαλμύρωση ή θα χορηγείται άδεια με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης (μικρό βάθος άντλη σης, μείωση παροχής εκμετάλλευσης κ.λ.π. κατά περί πτωση) ή δεν θα χορηγείται άδεια εφ όσον εκτιμάται ότι η αντικατάσταση της υδροληψίας θα επιδεινώσει το πρόβλημα. 6. Η αντικατάσταση λειτουργούσας υδροληψίας που απαλλοτριώθηκε από φορείς του δημοσίου τομέα ή ορ

4 19214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γανισμούς κοινής ωφελείας, γίνεται για την ίδια χρήση και κατ εξαίρεση των ισχυόντων στην περιοχή περιο ριστικών μέτρων της παρούσας, αλλά στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά έργα υδροληψίας στη περίπτωση μικρής εναπομένουσας έκτασης. 7. Αν κατά την αντικατάσταση ο ενδιαφερόμενος κάνει σημαντική επέκταση χρήσης ή αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Απόφαση. 8. Παλαιό πηγάδι μπορεί να αντικατασταθεί με νέο πηγάδι βελτιωμένων προδιαγραφών ως προς το βάθος και τη διάμετρο, στην ίδια θέση, ή με νέο πηγάδι ή γε ώτρηση αντίστοιχης δυναμικότητας βάθους έως 20μ. και σε ακτίνα 0μ. (δηλαδή μέσα στο ίδιο το πηγάδι) ή έως και 20 μ. από αυτό. Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών γίνεται σύμ φωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας χρήσης νερού, αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα IV της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφα σης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ο χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα ανανέωσης της άδειας χρήσης νερού πριν τη λήξη της. Η ανανέωση άδειας χρήσης νερού γίνεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση στους όρους της παλιάς άδειας. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορο ποίηση των όρων της παλιάς άδειας (στρέμματα προς άρδευση, ποσότητα, χρήση, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι όροι του κεφ. Δ της παρούσας απόφασης. Δ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Αν ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας χρήσης νερού αιτείται σημαντική επέκταση χρήσης που απαιτεί αυ ξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση. Δηλαδή πρέπει το υφιστάμενο υδροληπτικό έργο να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης για την αιτούμενη χρήση. Επέκταση των αδειών χρήσης νερού είναι δυνατή στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευ τικά μέτρα και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει τη δυναμικότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες. Τα αιτήματα για επέκταση των αδειών (διαφοροποί ηση των όρων της αρχικής άδειας) εξετάζονται από τη Δ/νση Υδάτων, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και τους κατά τόπους πε ριορισμούς και την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του υδροφόρου, αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Ε. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Η διαδικασία αλλαγής των αδειών χρήσης νερού γίνε ται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς και όρους που προβλέπονται για τη νέα χρήση. Αν ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας χρήσης νερού αιτείται αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, είναι δυνατόν αυτή να εγκριθεί στις περιο χές που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει τη δυναμικότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες αλλά και η ποιότητα του νερού είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη χρήση. ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Η διαδικασία τροποποίησης των αδειών απαιτείται σε: 1. περίπτωση μεταβίβασης (γονική παροχή αγο ραπωλησία κα) αγροτεμαχίου με γεώτρηση ή πηγάδι, οπότε απαιτείται έκδοση νέας άδειας χρήσης νερού στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη 2. Σε περίπτωση ομαδικής γεώτρησης ή πηγαδιού, όταν κάποιο μέλος αποχωρεί ή εντάσσεται νέο μέλος, ώστε να επαναπροσδιορίζονται οι αρδευτικές ανάγκες της ομάδος 3. Σε περίπτωση αλλαγής του είδους των καλλιερ γειών ή της στρεμματικής έκτασης Ζ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Επιτρέπεται ο καθαρισμός νομίμως υφισταμένων υδροληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Για το καθα ρισμό δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά στην υποβαλλόμενη τεχνική γεωλογική έκθεση θα πε ριγράφεται, επί πλέον των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ V της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης, το υπάρχον πρόβλημα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, (π.χ. χρήση πεπιεσμένου αέρα/air LIFT, πολυφωσφορικών αλάτων, κ.λ.π.) Η. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Επιτρέπεται η εκβάθυνση νομίμως υφισταμένων υδροληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Η άδεια χορη γείται μετά την εκτίμηση της κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής και την περιβαλλοντι κή αδειοδότηση του έργου. Στην υποβαλλόμενη τεχνική γεωλογική έκθεση θα γίνεται ρητή αναφορά στην ύπαρξη παρόμοιου προβλήματος στην ευρύτερη περιο χή (π.χ. υποβιβασμός του υδροφόρου) σε συνάρτηση με την εκτίμηση του κινδύνου εξάντλησης ή υφαλμύρωσης. Εφόσον υπάρχει ήδη υφαλμύρωση, δεν χορηγείται άδεια εκβάθυνσης. Θ. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η μη τήρηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για κάθε έργο ή εργασία που αφορά αξιοποίηση/διαχείριση υδα τικών πόρων, όπως και η μη τήρηση των όρων της άδειας στα πλαίσια που θέτουν η υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση και η παρούσα κοινή απόφα ση Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου, συνεπάγεται επιβολή διοικητικών και ποι νικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνι κά χαρακτηριστικά του έργου υδροληψίας όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια, τα οποία π.χ. για κατασκευή γεώτρησης είναι: Η ακριβής θέση (συντεταγμένες Χ, Ψ), ο αριθμός του αγροτεμαχίου, το βάθος, η διάμετρος των σωλήνων, η ελάχιστη απόσταση από γειτονικές γεωτρή σεις, η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού, η τοποθέ τηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου κ.α. Επίσης υποχρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περιεχομένου της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και να συμμορφωθεί με τους όρους της, καθώς και να υπάρχει αντίγραφο αυτής κατά την διαδικασία κατα σκευής επιτόπου του έργου. Αρμοδιότητα και ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων των αδειών, τόσο της χρήσης όσο και της εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων έχει η Δ/νση Υδάτων συνεπικουρούμενη κατά περίπτωση από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες, τα Αστυνομικά Όργανα, την Αγροφυλακή (ν.δ. 1277/1972 αρθ. 11, περί Αγροφυλακής, καθώς και ν. 3585/2007 (ΦΕΚ Α148/ ) «Προστασία του Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες δια τάξεις») και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες ΙI. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Α. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας υπό γειου νερού γεωτρήσεων πηγαδιών τάφρων χρήσης νερού στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Σε όλη την έκταση των παράκτιων αμμοθινών και γενικώς αμμωδών σχηματισμών αιολικής προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Αχελώου, εκτός ει δικών περιπτώσεων που αφορούν περιορισμένη χρήση και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται με την υποβολή του αιτήματος από τη Δ/νση Υδάτων μας, (π.χ. χειροκίνητες αντλίες ύδρευσης για την κάλυψη αναγκών λουομένων). 2. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την ακτογραμμή σε όλο το μήκος των ακτών του Νομού, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μικρές ανάγκες νερού (ατομικές/ οικογενειακές ανάγκες κ.λ.π.) και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται με τεκμηρι ωμένη γεωλογική έκθεση. Εξαιρούνται οι γεωτρήσεις άντλησης αλμυρού νερού παράκτιων ιχθυοτροφικών μονάδων όπως αυτό αναλύεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ Β της παρούσας απόφασης. 3. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια και 400 μέτρων από γεωτρήσεις ύδρευσης ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης. 4. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια, και 350 μέτρων γύρω από γεωτρήσεις που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης, Δημοσίων Οργανισμών, Δήμων, Κοινοτήτων, Ο.Ε.Β., Συν/σμών. 5. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης. Οι αποστά σεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής. (ακτίνα τροφοδοσίας αυτής). Εξαιρείται αυτής της απαγόρευ σης η εκτέλεση έργου από τον φορέα που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο υδρευτικό έργο. 6. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης. Εξαιρείται της απαγόρευσης αυτής ο φορέας άρδευσης που δια χειρίζεται το εν λόγω έργο. 7. Στις περιοχές που λειτουργούν συλλογικά αρδευ τικά έργα ΤΟΕΒ, Συνεταιρισμών και Δήμων, εκτός αν πρόκειται για έργο για το οποίο απαιτείται: 1) αρδευτική χρήση νερού πέραν της αρδευτικής περιόδου που θα προκύπτει από τη μελέτη του έργου ή 2) άλλη χρήση νερού εκτός της αρδευτικής που δεν μπορεί να εξυ πηρετηθεί από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η θετική γνωμοδότηση του φορέα του αρδευτικού έργου. 8. Σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων γύρω από θερμοπηγές ή γενικώς αναβλύσεις ιαματικών νερών. Η απόσταση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται εφόσον τεκμηριώνεται υδρογεωλογικά ο μη επηρεασμός των θερμοπηγών. 9. Στις περιοχές που κατασκευάζεται ή έχει δημοπρα τηθεί συλλογικό αρδευτικό έργο το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει εντός της προσεχούς διετίας. 10. Στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό ανα δασμό σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παραλαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων. 11. Στην περιοχή Μπούκας Αμφιλοχίας από τη διασταύ ρωση της Εθνικής οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων προς Αμπελάκι έως το Κατάφουρκο και δυτικά της Εθνικής οδού. 12. Στην περιοχή του Μύτικα στη ζώνη που εκτείνεται από τον επαρχιακό δρόμο και δυτικά αυτού μέχρι την ακτή 13. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων καθ οιανδήποτε τρόπο σε υπόγεια ή επι φανειακά υδατικά συστήματα ή στο έδαφος. Η διάθεση υγρών αποβλήτων γίνεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, εφόσον έχουν υποβληθεί σε κατάλληλο βαθμό επεξεργασίας και σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη. 14. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδροληψιών εντός των ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, πλην των υδροληψιών που προορίζονται για άρδευση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων και πυρόσβεσης. 15. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού Β. Ελάχιστες αποστάσεις νέων υδροληψιών (γεωτρή σεων, πηγαδιών, τάφρων) από: 1. Οδικά δίκτυα: από τον άξονα των Εθνικών δρόμων 45 μέτρα και σε περίπτωση παράπλευρης οδού πέραν της οριζόμενης απόστασης από τον άξονα της κύριας οδού και 5 μέτρα από το όριο της παράπλευρης οδού, από τον άξονα των Επαρχιακών οδών 20 μέτρα, από τον άξονα των Δημοτικών ή Κοινοτικών ή αγρο τικών οδών 6 μέτρα, από τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής (Κρυ ονερίου Μεσολογγίου) 15 μέτρα 2. από τα όρια γειτονικής ιδιοκτησίας 5 μέτρα, 3. από την όχθη επενδεδυμένων αρδευτικών τάφρων 15 μέτρα, 4. από την όχθη χειμάρρων ή ρεμάτων μόνιμης ή επο χιακής ροής 20 μέτρα και από την όχθη φυσικών λιμνών 250 μέτρα. 5. Πηγές: Η ζώνη προστασίας πηγών, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο VI της παρούσας απόφασης για αδειοδότηση νέων υδροληπτικών έργων (απόσταση από αυτές) θα καθορίζεται κατά περίπτωση βάσει της υποβαλλόμενης υδρογεωλογικής μελέτης, ανάλογα με τις τοπικές υδρογεωλογικές συνθήκες και με τη σύμ φωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων 6. από νόμιμες κατοικίες και κτίρια κοινής ωφέλειας και υποδομές έργων (π.χ. υδατόπυργους κ.λ.π.) 30 μέτρα, εκτός των υδρευτικών υδροληψιών για κάλυψη ατομι κών οικογενειακών αναγκών που ανορύσσονται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από κτίρια. 7. από την περίμετρο κοιμητηρίων 200 μέτρα. Δύναται να χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης έργου και σε απόσταση

6 19216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μικρότερη των 200 μέτρων, εφόσον υπάρχει υδρογε ωλογική τεκμηρίωση περί μη δυσμενούς επηρεασμού της ποιότητας του νερού. Γεώτρηση που θα καλύπτει αποκλειστικώς τις ανάγκες πρασίνου κ.λ.π. χρήσεων του κοιμητηρίου, πλην ύδρευσης, μπορεί να ανορυχθεί σε κατάλληλο σημείο και εντός του χώρου του κοιμητηρίου με απομόνωση των πρώτων 20 μέτρων με περιφραγμα τικό σωλήνα και τσιμέντωση και με ρητή απαγόρευση για άλλες χρήσεις νερού. Κατ εξαίρεση, η απόσταση αυτή δύναται να διαφοροποιείται (μεγαλύτερη ή μικρό τερη) εφόσον τεκμηριώνεται με γεωλογική μελέτη μη επηρεασμός της προς έγκριση υδροληψίας. 8. από την περίμετρο Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Α.Δ.Α. και εγκεκριμέ νων χώρων διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλή των 500 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ειδικότερες υδρογεω λογικές συνθήκες της περιοχής και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση του νερού, όπως θα ανα λύεται διεξοδικά σε ειδική τεχνική γεωλογική έκθεση και θα αποφασίζεται από τη Δ/νση Υδάτων 9. από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς κοινής ωφε λείας (ύδρευσης, άρδευσης, φυσικού αερίου, κ.λ.π.) 30 μέτρα. 10. από γραμμές μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσης τάσης 20 μέτρα, ενώ από γραμμές υψηλής τάσης 50 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής τους δύναται να μεταβληθούν σε ποσοστό 5% κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια Γ. Προστασία της ποιότητας του νερού υδροληψιών Συλλογικών Φορέων Ύδρευσης Για την προστασία της ποιότητας του νερού υδρολη ψιών Συλλογικών φορέων Ύδρευσης, το οποίο προορίζε ται για ανθρώπινη κατανάλωση ορίζονται τα κάτωθι: 1. Απαγορεύεται η χωροθέτηση δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων και η διάθεση υγρών αποβλήτων μο νάδων: 1.1. σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια και 350 μέτρων από γεωτρήσεις ύδρευσης ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης. Οι αποστά σεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής (ακτίνα τροφοδοσίας αυτής ). 2. Απαγορεύεται η χωροθέτηση ΧΥΤΑ και εγκαταστά σεων συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αστικών αποβλήτων σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέ τρων από υδρευτικές υδροληψίες συλλογικών φορέων. Οι αποστάσεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της υδρο ληψίας. 3. Για όλες τις πηγαίες αναβλύσεις που χρησιμο ποιούνται για ύδρευση ή μελετάται και σχεδιάζεται η ένταξή τους σε έργο ύδρευσης και εφόσον στη ζώνη τροφοδοσίας τους σε νερό πρόκειται να χωροθετηθούν δραστηριότητες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν ποι οτικώς τα νερά, η Δ/νση Υδάτων σε συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες (π.χ. δασαρχεία, ΟΤΑ, κ.λ.π.) μπορεί να καθορίζει κατά περίπτωση ζώνες προστασίας με συγκε κριμένα μέτρα, που θα επιβάλλονται σε συνάρτηση με το ειδικό υδρογεωλογικό καθεστώς της υπό εξέταση πηγής. Η ακτίνα προστασίας μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τα ανωτέρω μέτρα ΙΙI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για νέες υδροληψίες και άδειας χρήσης νερού, πέραν των προ ϋποθέσεων που ορίζονται στα ανωτέρω απαγορευτικά μέτρα, ισχύουν επί πλέον και οι κάτωθι όροι προϋπο θέσεις ανά κατηγορία χρήσης: Α. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Οι υδροληψίες των φορέων ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΟΤΑ, Συνδέσμων Ύδρευσης κλπ) αποτελούν έργα προτεραιό τητας. Για κάλυψη των αναγκών των φορέων ύδρευσης η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μεταξύ υδρευτικών έργων υδροληψίας (γεωτρήσεων) από υπόγειους υδρο φορείς διαφορετικών φορέων ύδρευσης είναι 350 μέτρα και για τον ίδιο φορέα 100 μέτρα. 2. Σε περιπτώσεις αποκλειστικώς και μόνον έργων υδροληψίας για υδρευτικούς σκοπούς για κάλυψη ατο μικών ή οικογενειακών οικιακών αναγκών, χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, εφόσον πλη ρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: i. Η υφιστάμενη ή υπό ανέγερση κατοικία να είναι νόμιμη (άδεια οικοδομής). ii. Δεν υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με υδρευτικό δίκτυο, όπως αυτό θα πιστοποιείται από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ή ΔΕΥΑ, ούτε προβλέπεται κατασκευή ή επέκτασή του στα επόμενα 1 2 έτη. Σε περίπτωση όμως μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από δί κτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια θα ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο θα τίθεται εκτός λειτουργίας. iii. Η κατανάλωση νερού δεν υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ημερησίως. iv. Υπάρχει σαφής αναφορά στον τρόπο διάθεσης των λυμάτων της κατοικίας κατά τρόπον ώστε να διασφα λίζεται η ποιότητα του νερού του έργου υδροληψίας ή γειτονικών υδροληψιών, του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και της περιοχής γενικότερα. 3. Για την ύδρευση Ιδρυμάτων Κοινής Ωφέλειας (Νο σοκομεία, Γηροκομεία, κ.λ.π.) ή εγκαταστάσεων άλλων δραστηριοτήτων (Ξενοδοχεία Κάμπιγκ Στρατόπεδα κλπ) μπορεί να χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου για υδρευτική χρήση ( πόση, διατροφή, καθαριότητα, πότι σμα πρασίνου) ανεξάρτητα από το αν υπάρχει δυνα τότητα σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο, προκειμένου η υδροληψία να μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωμα τικά ή εναλλακτικά με το δίκτυο του φορέα ύδρευσης, ώστε να εξοικονομείται νερό κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση. Εφόσον η ως άνω υδροληψία έχει ποιότητα χημικώς και μικροβιολογικώς κατάλληλη για ανθρώπινη κατα νάλωση, μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ή εναλλακτικά με το δίκτυο του φορέα ύδρευσης, ώστε αυτός να εξοικονομεί νερό κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιείται για τις υπόλοιπες υδρευτικές χρήσεις, πλην πόσης και διατροφής. 4. Τα ανωτέρω έργα θα γίνονται στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα υφιστάμενα νόμιμα γειτονικά έργα υδροληψίας, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες μελέτες και το ιδιαίτερο υδρο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2405 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 50129/1392 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 497 17 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44549 Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λί μνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 354 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.145116 Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επα ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4258 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα