ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε ΟΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε ΟΕ"

Transcript

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε ΟΕ Επικαιροποίηση Β Υποβολής (Φεβρουάριος 2013) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛ Α Νοµιµοποιητικά στοιχεία συστήµατος 4 6 Α1 Έγκριση Συστήµατος & Νοµοθετικό Πλαίσιο 4 Α2 Εταιρικό Σχήµα & Συµµετέχοντες Παραγωγοί 4 5 Α3 Λειτουργικά Έξοδα Προσωπικό 5 6 Α4 ηµοσιοποιήσεις Ενηµερώσεις 6 Α5 ΕΟΑΝ 6 Α6 Χρηµατικές Εισφορές 6 Β ίκτυο συνεργατών & Έγγραφα οτκζ 7 14 Β1 ίκτυο εταιριών παραλαβής οτκζ ( ιαλυτήρια & Σηµεία Συλλογής) 7 8 Β2 ίκτυο συλλογής, µεταφοράς & εµπορίας απορρυπασµένων οτκζ 9 Β3 ίκτυο τεµαχιστών οτκζ (shredders) 9 10 Β4 Παραλαβές οτκζ Β5 Έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής (ΠΚ) Γ Μέθοδοι Εναλλακτικής ιαχείρισης Γ1 Η πορεία των υλικών από οτκζ Γ2 Μέθοδος συλλογής & διασταύρωσης στοιχείων Γ3 Μέθοδος υπολογισµού ποσοστών ανακύκλωσης & ανάκτησης 21 Γ4 Μέθοδοι ιαχείρισης υπολείµµατος οτκζ Γ5 Αποτελέσµατα ανακύκλωσης οτκζ ιαχείριση Ε Παραρτήµατα Ε1 Εταίροι Ε ΟΕ Ε2 ίκτυο σηµείων συλλογής & ιαλυτηρίων Ε3 Τεχνικές υποδοµές ιαλυτήρια Ε4 Μέθοδοι Εναλλακτικής ιαχείρισης υπολείµµατος Η ιεθνής Εµπειρία Ε5 Περιγραφή Τεχνολογίας Εναλλακτικής ιαχείρισης υπολείµµατος 61 VW SiCon (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) Ε6 Τεχνικό Υπόµνηµα ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) 62 Ε7 Σύντοµη παρουσίαση εγκατάστασης Εναλλακτικής ιαχείρισης 63 υπολείµµατος ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) Ε8 Μέθοδος υπολογισµού ποσοστών (έγγραφο Ε ΟΕ) 64 Ε9 Μηχανογράφηση 65 2

3 Παραποµπές κεφαλαίου Ε4 1 Validation of recycling for elv s OVAM Shredder & PST Trial ARN UK Shredder Trial Society of Motor Manufacturers Report on TBS Austria FHA Glass from PST ARN Campagne de démontage ADEME Italian Trial Results ANFIA Automotive Shredder Residue Ekokem Oy AB 9 Shredder trial Scholz Sorting Technologies for ASR Kusaka, Lida, JSAE rev 11 Recovery of ASR Brynner et al, EMPA Switz. 12 Combustion of auto fluff Saxena et al, Energy Gasification of ASR Kondoh et al, JSAE rev 14 Pyrolysis of ASR - Day et al, Pyrol Pyrolysis of ASR Rausa et al, Pyrol Pyrolysis of ASR Pasel et al, Fuel Proc Disposal of ASR Keller et al, Spriger - Verlag 18 Pyrolysis of ASR Galvagno et al, Energy mgm. 19 Recycling of polymeric waste de Marco et al. J.of Pyrol 20 Mgm of ELV J.Staudinger, Center for Sust.Systems 3

4 Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 A.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το σύστηµα έλαβε έγκριση λειτουργίας τον Ιούνιο του 2004 µε την Υπουργική Απόφαση , η οποία είναι δηµοσιευµένη στο ΦΕΚ907Β ( ) Το σύστηµα και οι συµβεβληµένοι µε αυτό διαχειριστές και επεξεργαστές οτκζ, (συλλογείς, διαλυτήρια, τεµαχιστές, έµποροι), λειτουργούν µε βάσει τις αρχές του Προεδρικού ιατάγµατος 116 (ΦΕΚ81Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (οτκζ), των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Συµβουλίου της 18 ης Σεπτεµβρίου 2000». Τα οχήµατα τκζ τα οποία συµπεριλαµβάνονται στους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης του συστήµατος είναι όλα τα επιβατηγά και τα µικρά φορτηγά έως µικτού βάρους 3,5 τόνων. Α.2. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ, ΕΤΑΙΡΟΙ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Η Ε ΟΕ είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 από τους επίσηµους εισαγωγείς αντιπροσώπους οχηµάτων. Στο αρχικό σχήµα της Ε ΟΕ συµµετείχαν 33 εταιρίες. Από έναρξη λειτουργίας έως και εκέµβριο 2012 λόγω συγχωνεύσεων, εξαγορών αλλά και παύσεων λειτουργίας στο εταιρικό σχήµα πλέον συµµετέχουν 30 εταιρίες. Το συνολικό µερίδιο αγοράς αυτών ανέρχεται περίπου στο 84% - 85% των εισαγόµενων καινούργιων οχηµάτων. Στην Ε ΟΕ δεν συµµετέχουν και δεν έχουν υπογράψει «Σύµβαση Παραγωγού» οι κάτωθι, Η εταιρία TRIDENT CARS AE, επίσηµος αντιπρόσωπος - εισαγωγέας των οχηµάτων µάρκας MASERATI. Παρά τις επανειληµµένες ειδοποιήσεις η εταιρία αρνείται επιµόνως να ενταχθεί. Ο κύριος όγκος των εµπόρων εισαγωγέων, (άνω των 100 εταιριών). Παρά τις επανειληµµένες ειδοποιήσεις τόσο της ΓΕ ΣΑΠ όσο και της Ε ΟΕ οι συγκεκριµένες εταιρίες δεν έχουν συµµετάσχει, ενώ ο σύνδεσµος τους, (ΣΕΕΑΑ), αρνείται να δώσει στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Όπως γίνεται κατανοητό µία µεγάλη µερίδα εταιριών οι οποίες εισάγουν οχήµατα αρνούνται να συµµετάσχουν στην Ε ΟΕ, χωρίς να έχουν προβεί στη δηµιουργία άλλου ατοµικού ή συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης οτκζ, κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η Ε ΟΕ έχει αναλάβει την υποχρέωση και αποδέχεται στο δίκτυο της προς ανακύκλωση όλα τα οτκζ ανεξαρτήτως του εισαγωγέα, (παραγωγού κατά την έννοια του Π 116/2004), ο οποίος τα έχει τοποθετήσει στην αγορά. Ως εκ τούτου η Ε ΟΕ προβαίνει στην παραλαβή και επεξεργασία ενός όγκου οχηµάτων για τα οποία οι παραγωγοί τους δεν έχουν εκπληρώσει τις νοµικές τους υποχρεώσεις και επίσης δεν έχουν εκπληρώσει και τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το σύστηµα. 4

5 Οι εταιρικές µερίδες, των συµµετεχόντων εταίρων, καθορίζονται ετησίως µε βάση τον αριθµό των παραληφθέντων από το σύστηµα οτκζ κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, (εισαγόµενες µάρκες τις οποίες κάθε εταίρος έχει θέσει σε κυκλοφορία). Οι εταίροι επιδοτούν το συνολικό κόστος διοικητικής λειτουργίας της Ε ΟΕ, ανάλογα µε το ποσοστό των εταιρικών τους µεριδίων. Όπως η νοµοθεσία ορίζει, στο Συλλογικό Σύστηµα της Ε ΟΕ έχουν δικαίωµα, (και υποχρέωση), να συµµετάσχουν όλοι οι παραγωγοί ανεξάρτητα της συµµετοχής τους στο εταιρικό σχήµα, (όπως επί παραδείγµατι οι εισαγωγείς µεταχειρισµένων οχηµάτων). Ως εκ τούτου όλοι οι συµµετέχοντες παραγωγοί έχουν υπογράψει κοινή «Σύµβαση Παραγωγού». Η ετήσια συµµετοχή βάσει της «Σύµβασης Παραγωγού» ανέρχεται σε 200. Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν υπογράψει µόνο «Σύµβαση Παραγωγού», χωρίς να είναι εταίροι, δεν συµµετέχουν στο κόστος διοικητικής λειτουργίας της εταιρίας. Οι εταίροι της Ε ΟΕ παρατίθενται στο Παράρτηµα Ε1. Α.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας από το 2004 έως και το 2012 έχουν ως εξής, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2005 ( ) 2006 ( ) 2007 ( ) 2008 ( ) ΜΙΣΘΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2009 ( ) 2010 ( ) 2011 ( ) 2012 ( ) ΜΙΣΘΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΑΝ ΣΥΝΟΛΟ 5

6 Η εταιρία όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο Α.2. χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των εταίρων. Εποµένως όλα τα παραπάνω έξοδα πραγµατοποιούνται από τις κατατιθέµενες εισφορές των εταίρων. Το αντικείµενο του συστήµατος έχει διευρυνθεί σηµαντικά, τόσο λόγω της αύξησης των συνεργαζόµενων διαχειριστών και επεξεργαστών οτκζ αλλά και λόγω του µεγάλου όγκου δεδοµένων τα οποία χρήζουν επεξεργασίας. Ως εκ τούτου από 1/1/2012 το δυναµικό της Ε ΟΕ αυξήθηκε κατά δύο άτοµα, ένα για πιστοποιήσεις των συνεργαζόµενων διαχειριστών και ένα στην επεξεργασία στοιχείων. Το σύνολο των εργαζοµένων ανέρχεται πλέον σε 5 από 3 τα προηγούµενα έτη. Η εταιρία απασχολεί ή/ και συνεργάζεται, Περιγραφή Μονίµως Απασχολούµενοι έως Μονίµως Απασχολούµενοι από Εξωτερικοί Συνεργάτες (εταιρίες) Προσωπικό γραφείου Λογιστήριο ικηγόροι Μηχανογράφηση (*) Πιστοποιήσεις Σύνολο (*): Επεξεργασία δεδοµένων Α.4. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Η Ε ΟΕ διατηρεί ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τεχνικά θέµατα ανακύκλωσης, τα οχήµατα τα οποία έχουν ανακυκλωθεί, τις συµβεβληµένες µονάδες και διάφορα νοµικά θέµατα, (διατάγµατα, εγκυκλίους κλπ). Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πληροφορούνται από την Ε ΟΕ σχετικά µε αλλαγές στο δίκτυο, οι /νσεις Μεταφορών, τα ΚΕΠ και οι ΟΥ. Επιπρόσθετα, η ετήσια διαφηµιστική δαπάνη του δικτύου συνολικά είναι στο επίπεδο των Οι συµµετέχοντες στην Ε ΟΕ παραγωγοί όπως και τα συµβεβληµένα µέλη του δικτύου, (κέντρα επεξεργασίας) ενηµερώνονται από ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία χρησιµοποιείται µόνο από τα µέλη. Α.5. ΕΟΑΝ Η Ε ΟΕ καταθέτει ετήσια στον ΕΟΑΝ πλήρη έκθεση αποτελεσµάτων. Επιπρόσθετα η Ε ΟΕ δεσµεύεται να παράσχει στον ΕΟΑΝ οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά µε την δραστηριότητα της, καθώς και να καταβάλει και την προβλεπόµενη χρηµατική εισφορά, (ΦΕΚ94Α/2010). Α.6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Όπως προαναφέρθηκε στα κεφάλαια Α2 & Α3 οι χρηµατικές εισφορές των παραγωγών/ εταίρων καλύπτουν αποκλειστικά το κόστος διοικητικής λειτουργίας της Ε ΟΕ. Η ετήσια αναπροσαρµογή, (µε τα σηµερινά δεδοµένα λειτουργίας της Ε ΟΕ), του κόστους λειτουργίας δεν αναµένεται να αυξηθεί πέραν του 5% - 7% του τρέχοντος. 6

7 Β. ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΤΚΖ Η µέθοδος την οποία εφάρµοσε η Ε ΟΕ από έναρξης λειτουργίας της βασίσθηκε και βασίζεται στα εξής βασικά σηµεία, 1. Μηδενικό τέλος ανακύκλωσης κατά την αγορά του αυτοκινήτου. 2. Μηδενικό κόστος επεξεργασίας οτκζ για τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη, εφόσον αυτό παραδοθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας, όπως ο νόµος ορίζει. Σήµερα δε, στη πλειονότητα τους τα οτκζ µεταφέρονται δωρεάν από τον τόπο κατοικίας του κατόχου µε οχήµατα τα οποία είναι ιδιοκτησίας των κέντρων επεξεργασίας. 3. Η επεξεργασία των οτκζ γίνεται σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις οι οποίες διατηρούν σύµβαση συνεργασίας µε την Ε ΟΕ, (διαλυτήρια οχηµάτων - άρθρα 2 &10 Π 116). Η συνεργασία είναι ανοικτή σε όλους τους οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και έχουν τις τεχνολογικές προϋποθέσεις. 4. Η Ε ΟΕ έχει δεσµευτεί να παραλαµβάνει προς επεξεργασία όλα τα οχήµατα ανεξαρτήτως ηλικίας και αριθµού, (εφόσον το δίκτυο δραστηριοποιείται στην εν λόγω περιοχή), µολονότι κάποιοι παραγωγοί δεν είναι εταίροι της Ε ΟΕ και δεν έχουν υπογράψει σύµβαση παραγωγού. Συµπληρωµατικά από έναρξης λειτουργίας του δικτύου γίνονται αποδεκτά και τα οτκζ των οποίων οι παραγωγοί, (εντός Ελλάδος ή εργοστάσια εξωτερικού), έχουν παύσει να λειτουργούν, (πχ Wartburg, Zastava κλπ). Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι η Ε ΟΕ έχει σχεδιάσει και λειτουργεί ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο σύστηµα διαχείρισης οτκζ. Β.1. ΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΤΚΖ ( ΙΑΛΥΤΗΡΙΑ & ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ) 1. Τα οχήµατα τκζ παραλαµβάνονται από τον κάτοχο τους, είτε απευθείας από τα σηµεία συλλογής είτε από τα διαλυτήρια, (άρθρο 2, Π 116). Τα σηµεία συλλογής αποτελούν υποπροµηθευτές των διαλυτηρίων και διατηρούν σχετική σύµβαση συνεργασίας η οποία έχει εγκριθεί από την Ε ΟΕ. Στα κέντρα συλλογής γίνεται παραλαβή των οχηµάτων ενώ δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε επεξεργασία αυτών. 2. Η ελάχιστη κατανοµή των κέντρων επεξεργασίας ή των σηµείων συλλογής έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε την εξής εγκεκριµένη στον φάκελο παραδοχή, 2.1. Για την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη, η ελάχιστη πυκνότητα των κέντρων είναι ένα ανά 100χλµ (αεροπορικά), ή ένα ανά πρωτεύουσα του νοµού, (σήµερα ο «νοµός» έχει υποκατασταθεί από την «περιφέρεια») Για τους νησιωτικούς νοµούς, (ή περιφέρειες), ένα κέντρο στην διοικητική πρωτεύουσα. Το δίκτυο της Ε ΟΕ έχει ξεπεράσει κατά πολύ την ελάχιστη δέσµευση µε την οποία το σύστηµα έλαβε έγκριση λειτουργίας και έχει καλύψει πλήρως την χώρα µε 107 διαλυτήρια και 21 σηµεία συλλογής, (έως εκέµβριο 2012). Ήτοι συνολικά 128 σηµεία παράδοσης οτκζ. Η κατάσταση του δικτύου παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα. 7

8 ίκτυο Ε ΟΕ / Αριθµός κέντρων ανά Περιφέρεια Η πλήρης λίστα των συµβεβληµένων κέντρων επεξεργασίας και των συνεργαζοµένων µε αυτά σηµείων συλλογής ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα παρατίθεται στο Παράρτηµα Ε2. Τα δε λοιπά στοιχεία τους, (διεύθυνση, τηλέφωνο), είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Ε ΟΕ, (www.edoe.gr). 8

9 Β.2. ΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΤΚΖ Όλες οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην διαχείριση σκραπ απορρυπασµένων οτκζ ή µερών τα οποία προέρχονται από οτκζ, µετά από την απορρύπανση ή/και διάλυση αυτών, θα πρέπει να διατηρούν σύµβαση µε την Ε ΟΕ, όπως προβλέπεται από το Π 116/2004(ΦΕΚ81α) και από σχετική εγκύκλιο του ΓΕ ΣΑΠ, (αρ.πρωτ.41470/2012). Αυτές οι εταιρίες είναι «διαχειριστές» κατά την έννοια των άρθρων 2 & 5 του Π και ως εκ τούτου όντας εµπλεκόµενη στην αλυσίδα διαχείρισης οτκζ πρέπει να διατηρούν σύµβαση µε την Ε ΟΕ, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εποπτεία διαχείρισης οτκζ. Από έναρξης του 2012, έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε αδειοδοτηµένες, εταιρίες συλλογής και µεταφοράς απορρυπασµένων οτκζ, εταιρίες χύτευσης οι οποίες χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη µέρη από την διάλυση των οτκζ, (ζάντες, πιστόνια κλπ) και µε εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εµπορία απορρυπασµένων οτκζ, (ή µερών αυτών). Εξαιρούνται οι εταιρίες οι οποίες είναι διαλυτήρια η δραστηριότητα των οποίων καλύπτεται από την ήδη υπάρχουσα σύµβαση παραλαβής και διάλυσης οτκζ. Το περιεχόµενο των συµβάσεων συλλογής, µεταφοράς και εµπορίας αφορά την παροχή ποσοτικών στοιχείων τα οποία προκύπτουν από την διαχείριση των οτκζ. Οι εταιρίες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. ΧΥΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΑΣ ΧΑΡ. Ι. ΜΗΛΕΣΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. A.K. GROUP ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΠΕ ΜΕΤΑΜ Α.Ε. ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ Χ.ΤΟΛΛΙΑΣ - Β.ΤΟΛΛΙΑΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΛ-ΦΕΡ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΑ ΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. POWER METAL Α.Ε. Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Ε. Περισσότερες εταιρίες αναµένεται να ενταχθούν εντός του 2013 καθώς πολλές βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης. Β.3. ΙΚΤΥΟ ΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ ΟΤΚΖ (shredders) Η Ε ΟΕ, προχώρησε στην υπογραφή συµβάσεων και µε τις εγκαταστάσεις τεµαχισµού οτκζ (shredders) οι οποίες λειτουργούν στην χώρα. Σκοπός της σύµβασης είναι η παροχή στοιχείων αναφορικά: 1. Με την προέλευση και ποσότητα των παραληφθέντων οτκζ ανά προµηθευτή. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτός ο έλεγχος της πορείας των οτκζ και η διασταύρωση των στοιχείων τα οποία παραδίδονται από τα διαλυτήρια και εµπόρους. 2. Η παροχή στοιχείων αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της άλεσης (shredding) των οτκζ και των προϊόντων και αποβλήτων τα οποία παράγονται. 9

10 Η λίστα συµβάσεων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα, Εταιρία Κατάσταση Σύµβασης µε Ε ΟΕ Σιδενορ ΑΕ/ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ Υπογεγραµµένη (Τριµερής) Αφοι Κωνσταντινίδη ΑΕ Υπογεγραµµένη Εκοµεταλ ΕΠΕ Υπογεγραµµένη Α.Νεονάκης ΑΕ Υπογεγραµµένη ΑΝΤΥΜΕΤ ΑΕ Υπογεγραµµένη ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ Υπογεγραµµένη Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ/ Υπογεγραµµένη (Τριµερής) Green Steel ΑΕ Ε ΥΣΑΚ ΑΕ Προς υπογραφή (λειτουργία µονάδος 2013). Οι εγκαταστάσεις τεµαχισµού ανά την χώρα: Σιδενορ ΑΕ/ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ Αφοι Κωνσταντινίδη ΑΕ Εκοµεταλ ΕΠΕ Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ/ Green Steel ΑΕ 3 1 Α.Νεονάκης ΑΕ 1 2 ΑΝΤΥΜΕΤ ΑΕ ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ Ε ΥΣΑΚ ΑΕ 1 Σηµειώνεται ότι, Η εταιρία Ε ΥΣΑΚ ΑΕ πρόκειται να ξεκινήσει λειτουργία του τεµαχιστή περό τον Φεβρουάριο Μάρτιο Έχουν ήδη γίνει οι σχετικές συζητήσεις µε τους εκπροσώπους για την υπογραφή σύµβασης µε την Ε ΟΕ. Οι εταιρίες Αειφόρος ΑΕ και Green Steel ΑΕ, θυγατρικές των Σιδενορ ΑΕ και Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ, προβαίνουν σε διαχείριση του ελαφρού και βαρέως κλάσµατος τεµαχισµού υπόλειµµα τεµαχισµού, (κεφάλαιο Γ). 10

11 Β.4. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΟΤΚΖ Κατά την παραλαβή των οτκζ από το δίκτυο της Ε ΟΕ ισχύουν τα εξής: 1. Από το δίκτυο παραλαµβάνονται τόσο οτκζ τα οποία προέρχονται από ιδιώτες όσο και αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται από τους ΟΤΑ ως εγκαταλελειµµένα. Ο χαρακτηρισµός ενός οχήµατος ως εγκαταλελειµµένου είναι ευθύνη των ΟΤΑ, η Ε ΟΕ ή τα µάλη του δικτύου ουδεµία ευθύνη φέρουν για την ορθότητα της διαδικασίας ή την επιµέλεια µε την οποία οι ΟΤΑ εντοπίζουν τέτοια οχήµατα στα όρια τους. Η Ε ΟΕ υποχρεούται να δέχεται αυτά τα οχήµατα, (άρθρο 9, παράγραφος 3 Π 116/2004). 2. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 5 του Π 116/2004, «Εάν τα ΟΤΚΖ δεν περιέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήµατος και ιδίως τον κινητήρα, τον καταλυτικό µετατροπέα και το αµάξωµα, ή περιέχουν απόβλητα που προστέθηκαν στο ΟΤΚΖ, η παράδοση των εν λόγω οχηµάτων δεν είναι εντελώς δωρεάν αλλά συνεπάγεται την καταβολή κάποιου µικρού εύλογου ποσού από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην εγκατάσταση επεξεργασίας, (διαλυτήριο). Το ποσό αυτό καθορίζεται µετά από συµφωνία της εγκατάστασης επεξεργασίας µε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης». Ως εκ τούτου έχει συνταχθεί από την Ε ΟΕ σχετικός πίνακας ανώτατων χρεώσεων, για ελλείψεις στα παραληφθέντα οτκζ, ο οποίος έχει λάβει έγκριση τόσο από το ΓΕ ΣΑΠ όσο και από την ΕΠΕ, (πρακτικό #64, 3/7/2007). Ο πίνακας χρεώσεων είναι προσβάσιµος στο κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρίας, Χρεώσεις δεν ισχύουν για τα εγκαταλελειµµένα οτκζ τα οποία παραδίδουν οι ΟΤΑ. Για την ποιοτική και αποτελεσµατική διεκπεραίωση των ΟΤΚΖ απαιτείται από τα συµβεβληµένα µε την Ε ΟΕ κέντρα η ύπαρξη συγκεκριµένης και εξειδικευµένης οµάδας εργασίας που να µπορεί να υποστηρίζει τις παρακάτω εργασίες: Τηλεφωνική παροχή πληροφοριών προς ιδιοκτήτες ΟΤΚΖ. Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής και πιστοποιητικού καταστροφής Συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων της διαχείρισης και επεξεργασίας ΟΤΚΖ. Επικοινωνία µε Ε ΟΕ για την ανταλλαγή αλληλογραφίας και στατιστικών στοιχείων Σήµανση ΟΤΚΖ και κατάλληλη αποθήκευση τους ανάλογα το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Έλεγχος της διαδικασίας απορρύπανσης για την εξασφάλιση των ανάλογων προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας. Έλεγχος της διαδικασίας διάλυσης για την εξασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας τους τµήµατος Αξιολόγηση και κατάλληλη ταξινόµηση των υλικών προς εκµετάλλευση. Συλλογή στατιστικών στοιχείων κατά την επεξεργασία ΟΤΚΖ και των υλικών τους. Παράδοση πιστοποιητικών καταστροφής και νοµιµοποιητικών στοιχείων στις υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών των Περιφερειών. 11

12 Η ποσότητα των παραληφθέντων οτκζ αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα και γράφηµα, Έτος Ιδιώτες ΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Η µεγάλη αύξηση κατά το έτος 2009 οφείλεται στο µέτρο της επιδοτούµενης απόσυρσης κατά τη διάρκεια της οποίας, (από 29/9 έως 2/11), παρελήφθησαν σχεδόν οχήµατα. Επίσης και κατά την διάρκεια των 2011 και 2012 ίσχυε µέτρο επιδοτούµενης απόσυρσης. Η πτώση στις παραλαβές του 2012 οφείλεται κυρίως στην γενικότερη κρίση της αγοράς. Η γενικότερη εικόνα όµως είναι αυξητική. Η γενικότερη ετήσια αύξηση στις ποσότητες οτκζ οφείλεται, 1. Στην εξάπλωση του συστήµατος σε περισσότερες περιοχές της χώρας, 2. Στη εξυπηρέτηση των κατόχων οτκζ µε µέσα µεταφοράς έτσι ώστε οι κάτοχοι οτκζ να µην χρειάζεται να µετακινηθούν από την κατοικία τους, 3. Στη άµεση διεκπεραίωση των εγγράφων από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται ο κάτοχος να µεταβεί στην /νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, 4. Στην πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε την ανακύκλωση, τόσο από την Ε ΟΕ όσο και από τους ανακυκλωτές. 12

13 Β.5. ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΚ) Στο προαναφερόµενο Προεδρικό ιάταγµα 116/2004 αναφέρονται τα εξής: (άρθρο 8, παράγραφος 2) - «Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα µεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σηµεία συλλογής. Κατά την παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαµβάνουν βεβαίωση παραλαβής. Η εναλλακτική διαχείριση του ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται µε την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο 3.». (άρθρο 8, παράγραφος 3) - «Το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδεται από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον αυτό δραστηριοποιείται στην περιοχή που παραδίδεται το ΟΤΚΖ,για λογαριασµό της συµβεβληµένης µε αυτό εγκεκριµένης εγκατάστασης επεξεργασίας και χορηγείται στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη ή κάτοχο απευθείας από το σύστηµα ή µέσω του σηµείου συλλογής,». (άρθρο 8, παράγραφος 3.2) «Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται µαζί µε τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, εφόσον υπάρχουν, από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειµένου να γίνει οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ» Η Ε ΟΕ δηµιούργησε µία εξειδικευµένη µηχανογραφική εφαρµογή στην οποία έχουν πρόσβαση µε κωδικό όλοι οι συµβεβληµένοι επεξεργαστές οτκζ καθώς και τα σηµεία συλλογής στην οποία, 1. Καταγράφονται όλα τα παραληφθέντα οτκζ (στοιχεία κατόχου, οχήµατος κλπ). 2. Καταχωρούνται όλα τα έγγραφα τα οποία πρέπει, κατά νόµο, να εκδοθούν από τα κέντρα επεξεργασίας ή σηµεία συλλογής, (δελτία παραλαβής τιµολόγια). 3. Εκδίδονται οι παραπάνω προβλεπόµενες βεβαιώσεις παραλαβής, (δεν αποτελούν προτυπωµένα έγγραφα). Κάθε βεβαίωση παραλαβής έχει µοναδικό αριθµό ο οποίος αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο παραληφθέν όχηµα. 4. Εκδίδονται τα παραπάνω προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταστροφής, (δεν αποτελούν προτυπωµένα έγγραφα). Το πιστοποιητικό καταστροφής έχει τον αριθµό της αντίστοιχης βεβαίωσης παραλαβής και είναι µοναδικό. 5. Είναι αδύνατη η διπλοκαταχώρηση οχήµατος καθώς το σύστηµα «αποµνηµονεύει» τα ήδη καταχωρηθέντα στοιχεία. 6. Για κάθε πιστοποιητικό καταστροφής καταχωρείται αριθµός πρωτοκόλλου από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία έγινε η κατάθεση των νοµιµοποιητικών εγγράφων των οτκζ, καθώς και η ηµεροµηνία αυτού. 7. Κάθε πιστοποιητικό καταστροφής φέρει µοναδιαίο «κωδικό γνησιότητας», ο οποίος δηµιουργείται από το σύστηµα και µέσω του οποίου είναι δυνατόν να διαγνωστεί εάν το έγγραφο έχει εκδοθεί από την Ε ΟΕ ή είναι πλαστογραφηµένο. 8. Το σύστηµα έχει την δυνατότητα διασταύρωσης των διαγραφέντων από το Υπουργείο Μεταφορών οχηµάτων µε αυτά τα οποία έχουν παραληφθεί από την Ε ΟΕ, (στοιχεία λαµβάνονται ανά 12µηνο από ΥΜΕ). Η συνολική αποτύπωση της διαδικασίας παραλαβής οτκζ και έκδοσης των απαιτούµενων εγγράφων αντικατοπτρίζεται στο λογικό διάγραµµα της επόµενης σελίδας, το οποίο αποτελεί και τη βάση διάρθρωσης της µηχανογραφικής εφαρµογής. 13

14 14

15 Γ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γ.1. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΤΚΖ Το όχηµα αφού παραδοθεί στα αδειοδοτηµένα διαλυτήρια, (είτε απευθείας είτε µέσω των σηµείων συλλογής), απορρυπαίνεται, (Παράρτηµα Ε3/ Τεχνικές Υποδοµές ιαλυτήρια). Από την απορρύπανση προκύπτουν υλικά τα οποία είναι, ως επί το πλείστον επικίνδυνα, τα οποία παραδίδονται είτε σε εναλλακτικά συστήµατα είτε σε αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης. Η Ε ΟΕ ανά τρίµηνο πληροφορεί τα λοιπά εναλλακτικά συστήµατα σχετικά µε τις ποσότητες οι οποίες έχουν διατεθεί. Συγκεκριµένα: Υλικά από απορρύπανση ιάθεση Έγγραφο Ηλεκτρικές Στήλες Εταιρίες συµβεβληµένες µε ΣΥ ΕΣΥΣ ή Re-battery Έντυπο Αναγνώρισης Υγρά Φρένων και Ψυγείου Εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων Έντυπο Αναγνώρισης Φίλτρα Λαδιού Εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων Έντυπο Αναγνώρισης Φρέον Εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων Έντυπο Αναγνώρισης Καταλύτες Σε αδειοδοτηµένους εξαγωγείς GR από ΥΠΕΚΑ Ορυκτέλαια Εταιρίες συµβεβληµένες µε ΕΛΤΕΠ Έντυπο Αναγνώρισης Ελαστικά Εταιρίες συµβεβληµένες Ecoelastica ελτίο αποστολής Κατόπιν το οτκζ διαλύεται και τα προκύπτοντα υλικά παραδίδονται είτε ως σκραπ είτε ως ανταλλακτικά. Το µεν σκραπ διατίθεται οπωσδήποτε σε εταιρίες οι οποίες διαθέτουν τεµαχιστή, (shredder). Αυτό γίνεται είτε απευθείας από τα διαλυτήρια είτε µέσω εµπόρων. Ένα µέρος του σκραπ, ειδικότερα αυτό το οποίο αποτελείται από καθαρό µέταλλο, όπως ζάντες αλουµινίου, διατίθεται και σε εταιρίες χύτευσης µετάλλων. Τα ανταλλακτικά τα οποία προκύπτουν από την διάλυση διατίθενται είτε στην εγχώρια αγορά είτε στο εξωτερικό σαν µεταχειρισµένα. Η πορεία των οτκζ και των υλικών, (σκραπ & ανταλλακτικά), τα οποία προκύπτουν αποτυπώνεται στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας. 15

16 Σκραπ οτκζ (μηχανές/κουφάρια) Έμποροι ή/και Διαλυτήρια Σκραπ οτκζ Διαλυτήρια Σκραπ οτκζ (μηχανές/κουφάρια) Shredders Μέρη οτκζ Υλικά Απορρύπανσης Μέρη οτκζ Χυτήρια Συλλογικά συστήματα ή εταιρίες διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων (Πορεία υλικών οτκζ) Εξαγωγή ή εγχώρια αγορά ανταλλακτικών Όσο αφορά τα προκύπτοντα υλικά από τα shredders, αυτά έχουν ως εξής: Όπου Incoming material: το υλικό το οποίο τροφοδοτείται στον τεµαχιστή Shredder: τεµαχιστής SLF: ελαφρύ κλάσµα τεµαχισµού (EKT) Magnetic belt: µαγνητική ταινία SHF: βαρύ κλάσµα τεµαχισµού (ΒΚΤ) Fe - fraction: κυρίως κλάσµα σιδήρου 16

17 Μία τυπική ποσοστιαία κατανοµή του ΕΚΤ, ΒΚΤ και του σιδηρούχου κλάσµατος είναι, 70% σιδηρούχα µέταλλα, 23% ΕΚΤ και 7% ΒΚΤ. Η σύσταση των κλασµάτων ΕΚΤ και ΒΚΤ είναι περίπου όπως παρατίθεται παρακάτω (4): Το µεν σιδηρούχο κλάσµα διατίθεται στις χαλυβουργίες, (εσωτερικό ή εξωτερικό), το δε µη σιδηρούχο κλάσµα διατίθεται σε άλλα χυτήρια, (εσωτερικό ή εξωτερικό). Το υπόλοιπο κλάσµα τεµαχισµού χρήζει εξειδικευµένης επεξεργασίας και προς τούτο θα γίνει ειδική µνεία παρακάτω, (Κεφάλαιο Γ6 και Παραρτήµατα Ε4,Ε5 και Ε6). 17

18 Γ.2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η συλλογή των δεδοµένων του συνολικού βάρους των επί µέρους υλικών τα οποία προκύπτουν από την απορρύπανση και διάλυση των οτκζ, για κάθε διαλυτήριο, γίνεται µε την χρήση µηχανογραφικής εφαρµογής στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα συµβεβληµένα µε την Ε ΟΕ διαλυτήρια οτκζ. Η χρήση της εφαρµογής για την καταχώρηση των δεδοµένων είναι υποχρεωτική, καθώς µόνο µέσω αυτής είναι εφικτή η έκδοση των πιστοποιητικών καταστροφής, όπως προβλέπεται από το Π 116/2004. Με την παραλαβή και καταχώρηση στην µηχανογραφική εφαρµογή ενός οχήµατος από το διαλυτήριο είναι επιβεβληµένη και η καταχώρηση του βάρους αυτού, το οποίο προκύπτει από ζύγιση η οποία συνοδεύεται µε αντίστοιχο έντυπο ζυγολόγιο. Το διαλυτήριο αυτοµάτως «χρεώνεται» µε τα κιλά του παραληφθέντος οτκζ. Ως «υλικά επεξεργασίας» θεωρούνται τα προϊόντα απορρύπανσης, (συσσωρευτές, ορυκτέλαια κλπ), τα προϊόντα διάλυσης, (κινητήρες, προφυλακτήρες κλπ) και το µεταλλικό κέλυφος, (σκραπ οτκζ). Μετά τις εργασίες απορρύπανσης, διάλυσης και συµπίεσης ή κοπής του µεταλλικού κελύφους του οχήµατος, τα προκύπτοντα επί µέρους βάρη καταχωρούνται στην µηχανογραφική εφαρµογή. Τα «υλικά επεξεργασίας» θα πρέπει: είτε να έχουν διατεθεί µε κατάλληλα παραστατικά, ( Α, Έντυπα αναγνώρισης κλπ), είτε να παραµένουν αποθηκευµένα. Παρατίθεται δείγµα ισοζυγίου από την µηχανογραφική εφαρµογή: εφαρµογή της Ε ΟΕ, (τιµές είναι ενδεικτικές), το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριµένο παράδειγµα

19 Η Ε ΟΕ επιβεβαιώνει δειγµατοληπτικά την ορθότητα αυτών των στοιχείων διασταυρώνοντας, 1. Τα ζυγολόγια παραλαβής οτκζ 2. Τα αποθέµατα υλικών (ογκοµέτρηση δεξαµενών) 3. Τα δελτία τιµολόγια διάθεσης των υλικών (παραστατικά) Οι πιστοποιήσεις γίνονται από το προσωπικό της Ε ΟΕ και από ανεξάρτητη εταιρία (SGS ΑΕ) για λογαριασµό της Ε ΟΕ. Εποµένως η διάθεση των υλικών χωρίζεται σε: Υλικά από απορρύπανση τα οποία λογίζονται ως ανακύκλωση και µερικώς ως ανάκτηση ενέργειας, (πχ ελαστικά). Υλικά από διάλυση τα οποία εάν έχουν διατεθεί ωε ανταλλακτικά λογίζονται ως επαναχρησιµοποίηση και Υλικά από διάλυση τα οποία διατίθενται ως σκραπ και ποσοστό αυτών λογίζεται ως ανακύκλωση και µερικώς ως ανάκτηση ενέργειας. Επαναχρησιµοποίηση Η επαναχρησιµοποίηση διακρίνεται σε δύο σκέλη, 1.1. Εξαρτήµατα τα οποία προκύπτουν από την διάλυση των οτκζ και τα οποία διατίθενται στην τοπική αγορά σαν µεταχειρισµένα ανταλλακτικά ή εξάγονται Εξαρτήµατα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από τα οτκζ προ παράδοσης αυτών και τα οποία θεωρείται ότι έχουν επαναχρησιµοποιηθεί. (ΣΗΜ:Ο υπολογισµός των ελλιπών εξαρτηµάτων στην επαναχρησιµοποίηση είναι αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Πωληθέντα ανταλλακτικά Η επιβεβαίωση της πραγµατοποίησης πώλησης γίνεται, α. Στα διαλυτήρια τα οποία διαθέτουν µηχανογραφηµένη αποθήκη µε διασταύρωση του συνόλου του βάρους των πωληθέντων ανταλλακτικών σε µία περίοδο, (συνήθως τριµηνιαία), µε το βάρος των ανταλλακτικών το οποίο προκύπτει σαν διάθεση από την µηχανογραφική εφαρµογή. β. Στα διαλυτήρια τα οποία δεν διαθέτουν µηχανογραφηµένη αποθήκη και καθώς το σύνολο των παραστατικών τα οποία εκδίδονται για την πώληση ανταλλακτικών σε µία περίοδο πιθανώς να είναι πολλά, γίνονται δειγµατοληπτικές διασταυρώσεις παραστατικών. Ελλιπή οτκζ Σε περιπτώσεις όπου οχήµατα παραδίδονται στα διαλυτήρια µε ελλείψεις, (πχ. κινητήρας, ζάντες κλπ), τα µέρη τα οποία λείπουν θεωρείται ότι έχουν επαναχρησιµοποιηθεί, στο σύνολό τους. Τα οχήµατα τα οποία έχουν παραληφθεί µε ελλείψεις καταχωρούνται ξεχωριστά άµεσα µε την παραλαβή τους, (τόσο σε αριθµό όσο και σε βάρος), στην µηχανογραφική εφαρµογή. Στο παραπάνω παράδειγµα διακρίνονται τα πεδία «Ελλιπή αυτ/τα» και «Κιλά ελλιπών αυτ/των» τα οποία συµπληρώνονται αυτόµατα από την µηχανογραφική εφαρµογή µε βάση τα στοιχεία της παραλαβής του οτκζ και την έκδοση της «βεβαίωσης παραλαβής» από το διαλυτήριο. Για το προσδιορισµό του βάρους των υλικών τα οποία λείπουν χρησιµοποιείται η διαφορά από το µέσο βάρος των πλήρων οτκζ λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού αριθµού οτκζ, (ως ποσοστό), τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία εντός του συγκεκριµένου έτους. 19

20 Ήτοι, (Μέσο Βάρος πλήρων οτκζ Μέσο βάρος ελλιπών οτκζ) Χ (αριθµός ελλιπών οτκζ/συνολικό αριθµό οτκζ) Χ συνολικό αριθµό επεξεργασθέντων οτκζ = Βάρος υλικών που επαναχρησιµοποιήθηκαν. Για τον υπολογισµό του ισοζυγίου µάζας, θεωρείται ότι στα επαναχρησιµοποιούµενα υλικά, (πωληθέντα ανταλλακτικά και ελλείψεις), το µεταλλικό ποσοστό ανέρχεται σε 75% και το µη µεταλλικό ποσοστό σε 25%, του βάρους των ανταλλακτικών. Υλικά προς κατατεµαχισµό, (shredding) Τα υλικά τα οποία αποτελούν την έξοδο προϊόντος από τα διαλυτήρια, (εκτός των επικινδύνων υλικών), όπως παρατίθεται και στο γράφηµα της σελίδας 16, είναι: Τα ανταλλακτικά προς επαναχρησιµοποίηση, Σκραπ προς εξαγωγή ή χύτευση, Σκραπ προς άλεση στις εταιρίες οι οποίες διαθέτουν shredder. Εποµένως το σύνολο του σκραπ το οποίο παράγεται από τα διαλυτήρια µείον το σκραπ το οποίο πιθανώς να έχει εξαχθεί ή διατεθεί σε χυτήρια µείον τα ανταλλακτικά, ισούται µε το σύνολο του σκραπ το οποίο εισέρχεται στα shredders, ανεξάρτητα του χρόνου πώλησης του. Η Ε ΟΕ παραλαµβάνει στοιχεία παραλαβής σκραπ από όλες τις εγκαταστάσεις τεµαχισµού και τα διασταυρώνει µε τα στοιχεία τα οποία έχουν παρατεθεί από τα διαλυτήρια, ώστε να δηµιουργήσει µία πλήρη εικόνα της πορείας του σκραπ. Για το 2012, το γράφηµα της σελίδας 16 έχει ως παρακάτω: (2) ΕΜΠΟΡΟΙ (1) ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ (3) SHREDDERS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SHREDDERS Σηµείωση: Οι µικρές διαφορές στις ποσότητες οφείλονται κυρίως σε παραµένοντα στοκ στις αποθήκες (έµποροι) και σε διαφορές ζύγισης. 20

ΙΚΤΥΟ Ε..Ο.Ε. ΘΕΣΗ «ΤΡΙΜΑΓΟΛΟΣ» ΤΟΥ.. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, 30400, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΤΗΛ 2632055063 ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΛ: 2641039324

ΙΚΤΥΟ Ε..Ο.Ε. ΘΕΣΗ «ΤΡΙΜΑΓΟΛΟΣ» ΤΟΥ.. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, 30400, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΤΗΛ 2632055063 ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΛ: 2641039324 ΝΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ /ΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΠΕ* ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ* ΙΟΝΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ* ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΓHΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ * ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.* ATHENS METAL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ Ε..Ο.Ε. ΘΕΣΗ «ΤΡΙΜΑΓΟΛΟΣ» ΤΟΥ.. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, 30400, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΤΗΛ 2632055063 ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ,

ΙΚΤΥΟ Ε..Ο.Ε. ΘΕΣΗ «ΤΡΙΜΑΓΟΛΟΣ» ΤΟΥ.. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, 30400, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΤΗΛ 2632055063 ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΝΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ /ΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΘΕΣΗ «ΤΡΙΜΑΓΟΛΟΣ» ΤΟΥ.. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, 30400, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΤΗΛ 2632055063 ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕΒΕ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Υπηρεσία ιαχείρισης Χρηστών www.sch.gr/usersadmin Η υπηρεσία διαχείρισης χρηστών έχει σαν σκοπό τη διαχείριση των χρηστών (σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210 9981907, 210 9981978 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 57009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ανακύκλωσης Αυτοκινήτων

Μονάδες ανακύκλωσης Αυτοκινήτων Μονάδες ανακύκλωσης Αυτοκινήτων ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΠΕ ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.Β.Ε. *ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ *ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αιτωλοακαρνανία Θέση "ΤΡΙΜΑΓΟΛΟΣ" -.. Αγίου Ηλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 27/10/2015 Αριθ. πρωτ.: 75137 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr ΕΛ.Ο.ΓA.K. K.και έλεγχος της ποιότητας του νωπού γάλακτος στη χώρα µας Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα Διαδικασία Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Θέμα: Νέα Διαδικασία Συνεργαζόμενων Συνεργείων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ AΡ. ΠΡΩΤ.: 106588 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο της Εταιρίας Θέμα: Νέα Διαδικασία Συνεργαζόμενων Συνεργείων Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μητσάκης Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004 Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...2 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...3 CHRYSLER...3 DODGE...3 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...4 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...6

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπωφεληθείτε κι εσείς από την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση που σας προσφέρει το CarTotal για την επισκευή και αποζηµίωση του αυτοκινήτου σας!

Eπωφεληθείτε κι εσείς από την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση που σας προσφέρει το CarTotal για την επισκευή και αποζηµίωση του αυτοκινήτου σας! Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, σας προσφέρει τη δυνατότητα άµεσης αποκατάστασης του οχήµατός σας, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος για ζηµιές για τις οποίες δεν

Διαβάστε περισσότερα