ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε ΟΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε ΟΕ"

Transcript

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε ΟΕ Επικαιροποίηση Β Υποβολής (Φεβρουάριος 2013) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛ Α Νοµιµοποιητικά στοιχεία συστήµατος 4 6 Α1 Έγκριση Συστήµατος & Νοµοθετικό Πλαίσιο 4 Α2 Εταιρικό Σχήµα & Συµµετέχοντες Παραγωγοί 4 5 Α3 Λειτουργικά Έξοδα Προσωπικό 5 6 Α4 ηµοσιοποιήσεις Ενηµερώσεις 6 Α5 ΕΟΑΝ 6 Α6 Χρηµατικές Εισφορές 6 Β ίκτυο συνεργατών & Έγγραφα οτκζ 7 14 Β1 ίκτυο εταιριών παραλαβής οτκζ ( ιαλυτήρια & Σηµεία Συλλογής) 7 8 Β2 ίκτυο συλλογής, µεταφοράς & εµπορίας απορρυπασµένων οτκζ 9 Β3 ίκτυο τεµαχιστών οτκζ (shredders) 9 10 Β4 Παραλαβές οτκζ Β5 Έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής (ΠΚ) Γ Μέθοδοι Εναλλακτικής ιαχείρισης Γ1 Η πορεία των υλικών από οτκζ Γ2 Μέθοδος συλλογής & διασταύρωσης στοιχείων Γ3 Μέθοδος υπολογισµού ποσοστών ανακύκλωσης & ανάκτησης 21 Γ4 Μέθοδοι ιαχείρισης υπολείµµατος οτκζ Γ5 Αποτελέσµατα ανακύκλωσης οτκζ ιαχείριση Ε Παραρτήµατα Ε1 Εταίροι Ε ΟΕ Ε2 ίκτυο σηµείων συλλογής & ιαλυτηρίων Ε3 Τεχνικές υποδοµές ιαλυτήρια Ε4 Μέθοδοι Εναλλακτικής ιαχείρισης υπολείµµατος Η ιεθνής Εµπειρία Ε5 Περιγραφή Τεχνολογίας Εναλλακτικής ιαχείρισης υπολείµµατος 61 VW SiCon (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) Ε6 Τεχνικό Υπόµνηµα ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) 62 Ε7 Σύντοµη παρουσίαση εγκατάστασης Εναλλακτικής ιαχείρισης 63 υπολείµµατος ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) Ε8 Μέθοδος υπολογισµού ποσοστών (έγγραφο Ε ΟΕ) 64 Ε9 Μηχανογράφηση 65 2

3 Παραποµπές κεφαλαίου Ε4 1 Validation of recycling for elv s OVAM Shredder & PST Trial ARN UK Shredder Trial Society of Motor Manufacturers Report on TBS Austria FHA Glass from PST ARN Campagne de démontage ADEME Italian Trial Results ANFIA Automotive Shredder Residue Ekokem Oy AB 9 Shredder trial Scholz Sorting Technologies for ASR Kusaka, Lida, JSAE rev 11 Recovery of ASR Brynner et al, EMPA Switz. 12 Combustion of auto fluff Saxena et al, Energy Gasification of ASR Kondoh et al, JSAE rev 14 Pyrolysis of ASR - Day et al, Pyrol Pyrolysis of ASR Rausa et al, Pyrol Pyrolysis of ASR Pasel et al, Fuel Proc Disposal of ASR Keller et al, Spriger - Verlag 18 Pyrolysis of ASR Galvagno et al, Energy mgm. 19 Recycling of polymeric waste de Marco et al. J.of Pyrol 20 Mgm of ELV J.Staudinger, Center for Sust.Systems 3

4 Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 A.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το σύστηµα έλαβε έγκριση λειτουργίας τον Ιούνιο του 2004 µε την Υπουργική Απόφαση , η οποία είναι δηµοσιευµένη στο ΦΕΚ907Β ( ) Το σύστηµα και οι συµβεβληµένοι µε αυτό διαχειριστές και επεξεργαστές οτκζ, (συλλογείς, διαλυτήρια, τεµαχιστές, έµποροι), λειτουργούν µε βάσει τις αρχές του Προεδρικού ιατάγµατος 116 (ΦΕΚ81Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (οτκζ), των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Συµβουλίου της 18 ης Σεπτεµβρίου 2000». Τα οχήµατα τκζ τα οποία συµπεριλαµβάνονται στους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης του συστήµατος είναι όλα τα επιβατηγά και τα µικρά φορτηγά έως µικτού βάρους 3,5 τόνων. Α.2. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ, ΕΤΑΙΡΟΙ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Η Ε ΟΕ είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 από τους επίσηµους εισαγωγείς αντιπροσώπους οχηµάτων. Στο αρχικό σχήµα της Ε ΟΕ συµµετείχαν 33 εταιρίες. Από έναρξη λειτουργίας έως και εκέµβριο 2012 λόγω συγχωνεύσεων, εξαγορών αλλά και παύσεων λειτουργίας στο εταιρικό σχήµα πλέον συµµετέχουν 30 εταιρίες. Το συνολικό µερίδιο αγοράς αυτών ανέρχεται περίπου στο 84% - 85% των εισαγόµενων καινούργιων οχηµάτων. Στην Ε ΟΕ δεν συµµετέχουν και δεν έχουν υπογράψει «Σύµβαση Παραγωγού» οι κάτωθι, Η εταιρία TRIDENT CARS AE, επίσηµος αντιπρόσωπος - εισαγωγέας των οχηµάτων µάρκας MASERATI. Παρά τις επανειληµµένες ειδοποιήσεις η εταιρία αρνείται επιµόνως να ενταχθεί. Ο κύριος όγκος των εµπόρων εισαγωγέων, (άνω των 100 εταιριών). Παρά τις επανειληµµένες ειδοποιήσεις τόσο της ΓΕ ΣΑΠ όσο και της Ε ΟΕ οι συγκεκριµένες εταιρίες δεν έχουν συµµετάσχει, ενώ ο σύνδεσµος τους, (ΣΕΕΑΑ), αρνείται να δώσει στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Όπως γίνεται κατανοητό µία µεγάλη µερίδα εταιριών οι οποίες εισάγουν οχήµατα αρνούνται να συµµετάσχουν στην Ε ΟΕ, χωρίς να έχουν προβεί στη δηµιουργία άλλου ατοµικού ή συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης οτκζ, κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η Ε ΟΕ έχει αναλάβει την υποχρέωση και αποδέχεται στο δίκτυο της προς ανακύκλωση όλα τα οτκζ ανεξαρτήτως του εισαγωγέα, (παραγωγού κατά την έννοια του Π 116/2004), ο οποίος τα έχει τοποθετήσει στην αγορά. Ως εκ τούτου η Ε ΟΕ προβαίνει στην παραλαβή και επεξεργασία ενός όγκου οχηµάτων για τα οποία οι παραγωγοί τους δεν έχουν εκπληρώσει τις νοµικές τους υποχρεώσεις και επίσης δεν έχουν εκπληρώσει και τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το σύστηµα. 4

5 Οι εταιρικές µερίδες, των συµµετεχόντων εταίρων, καθορίζονται ετησίως µε βάση τον αριθµό των παραληφθέντων από το σύστηµα οτκζ κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, (εισαγόµενες µάρκες τις οποίες κάθε εταίρος έχει θέσει σε κυκλοφορία). Οι εταίροι επιδοτούν το συνολικό κόστος διοικητικής λειτουργίας της Ε ΟΕ, ανάλογα µε το ποσοστό των εταιρικών τους µεριδίων. Όπως η νοµοθεσία ορίζει, στο Συλλογικό Σύστηµα της Ε ΟΕ έχουν δικαίωµα, (και υποχρέωση), να συµµετάσχουν όλοι οι παραγωγοί ανεξάρτητα της συµµετοχής τους στο εταιρικό σχήµα, (όπως επί παραδείγµατι οι εισαγωγείς µεταχειρισµένων οχηµάτων). Ως εκ τούτου όλοι οι συµµετέχοντες παραγωγοί έχουν υπογράψει κοινή «Σύµβαση Παραγωγού». Η ετήσια συµµετοχή βάσει της «Σύµβασης Παραγωγού» ανέρχεται σε 200. Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν υπογράψει µόνο «Σύµβαση Παραγωγού», χωρίς να είναι εταίροι, δεν συµµετέχουν στο κόστος διοικητικής λειτουργίας της εταιρίας. Οι εταίροι της Ε ΟΕ παρατίθενται στο Παράρτηµα Ε1. Α.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας από το 2004 έως και το 2012 έχουν ως εξής, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2005 ( ) 2006 ( ) 2007 ( ) 2008 ( ) ΜΙΣΘΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2009 ( ) 2010 ( ) 2011 ( ) 2012 ( ) ΜΙΣΘΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΑΝ ΣΥΝΟΛΟ 5

6 Η εταιρία όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο Α.2. χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των εταίρων. Εποµένως όλα τα παραπάνω έξοδα πραγµατοποιούνται από τις κατατιθέµενες εισφορές των εταίρων. Το αντικείµενο του συστήµατος έχει διευρυνθεί σηµαντικά, τόσο λόγω της αύξησης των συνεργαζόµενων διαχειριστών και επεξεργαστών οτκζ αλλά και λόγω του µεγάλου όγκου δεδοµένων τα οποία χρήζουν επεξεργασίας. Ως εκ τούτου από 1/1/2012 το δυναµικό της Ε ΟΕ αυξήθηκε κατά δύο άτοµα, ένα για πιστοποιήσεις των συνεργαζόµενων διαχειριστών και ένα στην επεξεργασία στοιχείων. Το σύνολο των εργαζοµένων ανέρχεται πλέον σε 5 από 3 τα προηγούµενα έτη. Η εταιρία απασχολεί ή/ και συνεργάζεται, Περιγραφή Μονίµως Απασχολούµενοι έως Μονίµως Απασχολούµενοι από Εξωτερικοί Συνεργάτες (εταιρίες) Προσωπικό γραφείου Λογιστήριο ικηγόροι Μηχανογράφηση (*) Πιστοποιήσεις Σύνολο (*): Επεξεργασία δεδοµένων Α.4. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Η Ε ΟΕ διατηρεί ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τεχνικά θέµατα ανακύκλωσης, τα οχήµατα τα οποία έχουν ανακυκλωθεί, τις συµβεβληµένες µονάδες και διάφορα νοµικά θέµατα, (διατάγµατα, εγκυκλίους κλπ). Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πληροφορούνται από την Ε ΟΕ σχετικά µε αλλαγές στο δίκτυο, οι /νσεις Μεταφορών, τα ΚΕΠ και οι ΟΥ. Επιπρόσθετα, η ετήσια διαφηµιστική δαπάνη του δικτύου συνολικά είναι στο επίπεδο των Οι συµµετέχοντες στην Ε ΟΕ παραγωγοί όπως και τα συµβεβληµένα µέλη του δικτύου, (κέντρα επεξεργασίας) ενηµερώνονται από ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία χρησιµοποιείται µόνο από τα µέλη. Α.5. ΕΟΑΝ Η Ε ΟΕ καταθέτει ετήσια στον ΕΟΑΝ πλήρη έκθεση αποτελεσµάτων. Επιπρόσθετα η Ε ΟΕ δεσµεύεται να παράσχει στον ΕΟΑΝ οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά µε την δραστηριότητα της, καθώς και να καταβάλει και την προβλεπόµενη χρηµατική εισφορά, (ΦΕΚ94Α/2010). Α.6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Όπως προαναφέρθηκε στα κεφάλαια Α2 & Α3 οι χρηµατικές εισφορές των παραγωγών/ εταίρων καλύπτουν αποκλειστικά το κόστος διοικητικής λειτουργίας της Ε ΟΕ. Η ετήσια αναπροσαρµογή, (µε τα σηµερινά δεδοµένα λειτουργίας της Ε ΟΕ), του κόστους λειτουργίας δεν αναµένεται να αυξηθεί πέραν του 5% - 7% του τρέχοντος. 6

7 Β. ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΤΚΖ Η µέθοδος την οποία εφάρµοσε η Ε ΟΕ από έναρξης λειτουργίας της βασίσθηκε και βασίζεται στα εξής βασικά σηµεία, 1. Μηδενικό τέλος ανακύκλωσης κατά την αγορά του αυτοκινήτου. 2. Μηδενικό κόστος επεξεργασίας οτκζ για τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη, εφόσον αυτό παραδοθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας, όπως ο νόµος ορίζει. Σήµερα δε, στη πλειονότητα τους τα οτκζ µεταφέρονται δωρεάν από τον τόπο κατοικίας του κατόχου µε οχήµατα τα οποία είναι ιδιοκτησίας των κέντρων επεξεργασίας. 3. Η επεξεργασία των οτκζ γίνεται σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις οι οποίες διατηρούν σύµβαση συνεργασίας µε την Ε ΟΕ, (διαλυτήρια οχηµάτων - άρθρα 2 &10 Π 116). Η συνεργασία είναι ανοικτή σε όλους τους οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και έχουν τις τεχνολογικές προϋποθέσεις. 4. Η Ε ΟΕ έχει δεσµευτεί να παραλαµβάνει προς επεξεργασία όλα τα οχήµατα ανεξαρτήτως ηλικίας και αριθµού, (εφόσον το δίκτυο δραστηριοποιείται στην εν λόγω περιοχή), µολονότι κάποιοι παραγωγοί δεν είναι εταίροι της Ε ΟΕ και δεν έχουν υπογράψει σύµβαση παραγωγού. Συµπληρωµατικά από έναρξης λειτουργίας του δικτύου γίνονται αποδεκτά και τα οτκζ των οποίων οι παραγωγοί, (εντός Ελλάδος ή εργοστάσια εξωτερικού), έχουν παύσει να λειτουργούν, (πχ Wartburg, Zastava κλπ). Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι η Ε ΟΕ έχει σχεδιάσει και λειτουργεί ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο σύστηµα διαχείρισης οτκζ. Β.1. ΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΤΚΖ ( ΙΑΛΥΤΗΡΙΑ & ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ) 1. Τα οχήµατα τκζ παραλαµβάνονται από τον κάτοχο τους, είτε απευθείας από τα σηµεία συλλογής είτε από τα διαλυτήρια, (άρθρο 2, Π 116). Τα σηµεία συλλογής αποτελούν υποπροµηθευτές των διαλυτηρίων και διατηρούν σχετική σύµβαση συνεργασίας η οποία έχει εγκριθεί από την Ε ΟΕ. Στα κέντρα συλλογής γίνεται παραλαβή των οχηµάτων ενώ δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε επεξεργασία αυτών. 2. Η ελάχιστη κατανοµή των κέντρων επεξεργασίας ή των σηµείων συλλογής έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε την εξής εγκεκριµένη στον φάκελο παραδοχή, 2.1. Για την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη, η ελάχιστη πυκνότητα των κέντρων είναι ένα ανά 100χλµ (αεροπορικά), ή ένα ανά πρωτεύουσα του νοµού, (σήµερα ο «νοµός» έχει υποκατασταθεί από την «περιφέρεια») Για τους νησιωτικούς νοµούς, (ή περιφέρειες), ένα κέντρο στην διοικητική πρωτεύουσα. Το δίκτυο της Ε ΟΕ έχει ξεπεράσει κατά πολύ την ελάχιστη δέσµευση µε την οποία το σύστηµα έλαβε έγκριση λειτουργίας και έχει καλύψει πλήρως την χώρα µε 107 διαλυτήρια και 21 σηµεία συλλογής, (έως εκέµβριο 2012). Ήτοι συνολικά 128 σηµεία παράδοσης οτκζ. Η κατάσταση του δικτύου παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα. 7

8 ίκτυο Ε ΟΕ / Αριθµός κέντρων ανά Περιφέρεια Η πλήρης λίστα των συµβεβληµένων κέντρων επεξεργασίας και των συνεργαζοµένων µε αυτά σηµείων συλλογής ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα παρατίθεται στο Παράρτηµα Ε2. Τα δε λοιπά στοιχεία τους, (διεύθυνση, τηλέφωνο), είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Ε ΟΕ, (www.edoe.gr). 8

9 Β.2. ΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΤΚΖ Όλες οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην διαχείριση σκραπ απορρυπασµένων οτκζ ή µερών τα οποία προέρχονται από οτκζ, µετά από την απορρύπανση ή/και διάλυση αυτών, θα πρέπει να διατηρούν σύµβαση µε την Ε ΟΕ, όπως προβλέπεται από το Π 116/2004(ΦΕΚ81α) και από σχετική εγκύκλιο του ΓΕ ΣΑΠ, (αρ.πρωτ.41470/2012). Αυτές οι εταιρίες είναι «διαχειριστές» κατά την έννοια των άρθρων 2 & 5 του Π και ως εκ τούτου όντας εµπλεκόµενη στην αλυσίδα διαχείρισης οτκζ πρέπει να διατηρούν σύµβαση µε την Ε ΟΕ, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εποπτεία διαχείρισης οτκζ. Από έναρξης του 2012, έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε αδειοδοτηµένες, εταιρίες συλλογής και µεταφοράς απορρυπασµένων οτκζ, εταιρίες χύτευσης οι οποίες χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη µέρη από την διάλυση των οτκζ, (ζάντες, πιστόνια κλπ) και µε εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εµπορία απορρυπασµένων οτκζ, (ή µερών αυτών). Εξαιρούνται οι εταιρίες οι οποίες είναι διαλυτήρια η δραστηριότητα των οποίων καλύπτεται από την ήδη υπάρχουσα σύµβαση παραλαβής και διάλυσης οτκζ. Το περιεχόµενο των συµβάσεων συλλογής, µεταφοράς και εµπορίας αφορά την παροχή ποσοτικών στοιχείων τα οποία προκύπτουν από την διαχείριση των οτκζ. Οι εταιρίες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. ΧΥΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΑΣ ΧΑΡ. Ι. ΜΗΛΕΣΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. A.K. GROUP ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΠΕ ΜΕΤΑΜ Α.Ε. ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ Χ.ΤΟΛΛΙΑΣ - Β.ΤΟΛΛΙΑΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΛ-ΦΕΡ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΑ ΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. POWER METAL Α.Ε. Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Ε. Περισσότερες εταιρίες αναµένεται να ενταχθούν εντός του 2013 καθώς πολλές βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης. Β.3. ΙΚΤΥΟ ΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ ΟΤΚΖ (shredders) Η Ε ΟΕ, προχώρησε στην υπογραφή συµβάσεων και µε τις εγκαταστάσεις τεµαχισµού οτκζ (shredders) οι οποίες λειτουργούν στην χώρα. Σκοπός της σύµβασης είναι η παροχή στοιχείων αναφορικά: 1. Με την προέλευση και ποσότητα των παραληφθέντων οτκζ ανά προµηθευτή. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτός ο έλεγχος της πορείας των οτκζ και η διασταύρωση των στοιχείων τα οποία παραδίδονται από τα διαλυτήρια και εµπόρους. 2. Η παροχή στοιχείων αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της άλεσης (shredding) των οτκζ και των προϊόντων και αποβλήτων τα οποία παράγονται. 9

10 Η λίστα συµβάσεων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα, Εταιρία Κατάσταση Σύµβασης µε Ε ΟΕ Σιδενορ ΑΕ/ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ Υπογεγραµµένη (Τριµερής) Αφοι Κωνσταντινίδη ΑΕ Υπογεγραµµένη Εκοµεταλ ΕΠΕ Υπογεγραµµένη Α.Νεονάκης ΑΕ Υπογεγραµµένη ΑΝΤΥΜΕΤ ΑΕ Υπογεγραµµένη ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ Υπογεγραµµένη Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ/ Υπογεγραµµένη (Τριµερής) Green Steel ΑΕ Ε ΥΣΑΚ ΑΕ Προς υπογραφή (λειτουργία µονάδος 2013). Οι εγκαταστάσεις τεµαχισµού ανά την χώρα: Σιδενορ ΑΕ/ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ Αφοι Κωνσταντινίδη ΑΕ Εκοµεταλ ΕΠΕ Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ/ Green Steel ΑΕ 3 1 Α.Νεονάκης ΑΕ 1 2 ΑΝΤΥΜΕΤ ΑΕ ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ Ε ΥΣΑΚ ΑΕ 1 Σηµειώνεται ότι, Η εταιρία Ε ΥΣΑΚ ΑΕ πρόκειται να ξεκινήσει λειτουργία του τεµαχιστή περό τον Φεβρουάριο Μάρτιο Έχουν ήδη γίνει οι σχετικές συζητήσεις µε τους εκπροσώπους για την υπογραφή σύµβασης µε την Ε ΟΕ. Οι εταιρίες Αειφόρος ΑΕ και Green Steel ΑΕ, θυγατρικές των Σιδενορ ΑΕ και Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ, προβαίνουν σε διαχείριση του ελαφρού και βαρέως κλάσµατος τεµαχισµού υπόλειµµα τεµαχισµού, (κεφάλαιο Γ). 10

11 Β.4. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΟΤΚΖ Κατά την παραλαβή των οτκζ από το δίκτυο της Ε ΟΕ ισχύουν τα εξής: 1. Από το δίκτυο παραλαµβάνονται τόσο οτκζ τα οποία προέρχονται από ιδιώτες όσο και αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται από τους ΟΤΑ ως εγκαταλελειµµένα. Ο χαρακτηρισµός ενός οχήµατος ως εγκαταλελειµµένου είναι ευθύνη των ΟΤΑ, η Ε ΟΕ ή τα µάλη του δικτύου ουδεµία ευθύνη φέρουν για την ορθότητα της διαδικασίας ή την επιµέλεια µε την οποία οι ΟΤΑ εντοπίζουν τέτοια οχήµατα στα όρια τους. Η Ε ΟΕ υποχρεούται να δέχεται αυτά τα οχήµατα, (άρθρο 9, παράγραφος 3 Π 116/2004). 2. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 5 του Π 116/2004, «Εάν τα ΟΤΚΖ δεν περιέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήµατος και ιδίως τον κινητήρα, τον καταλυτικό µετατροπέα και το αµάξωµα, ή περιέχουν απόβλητα που προστέθηκαν στο ΟΤΚΖ, η παράδοση των εν λόγω οχηµάτων δεν είναι εντελώς δωρεάν αλλά συνεπάγεται την καταβολή κάποιου µικρού εύλογου ποσού από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην εγκατάσταση επεξεργασίας, (διαλυτήριο). Το ποσό αυτό καθορίζεται µετά από συµφωνία της εγκατάστασης επεξεργασίας µε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης». Ως εκ τούτου έχει συνταχθεί από την Ε ΟΕ σχετικός πίνακας ανώτατων χρεώσεων, για ελλείψεις στα παραληφθέντα οτκζ, ο οποίος έχει λάβει έγκριση τόσο από το ΓΕ ΣΑΠ όσο και από την ΕΠΕ, (πρακτικό #64, 3/7/2007). Ο πίνακας χρεώσεων είναι προσβάσιµος στο κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρίας, Χρεώσεις δεν ισχύουν για τα εγκαταλελειµµένα οτκζ τα οποία παραδίδουν οι ΟΤΑ. Για την ποιοτική και αποτελεσµατική διεκπεραίωση των ΟΤΚΖ απαιτείται από τα συµβεβληµένα µε την Ε ΟΕ κέντρα η ύπαρξη συγκεκριµένης και εξειδικευµένης οµάδας εργασίας που να µπορεί να υποστηρίζει τις παρακάτω εργασίες: Τηλεφωνική παροχή πληροφοριών προς ιδιοκτήτες ΟΤΚΖ. Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής και πιστοποιητικού καταστροφής Συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων της διαχείρισης και επεξεργασίας ΟΤΚΖ. Επικοινωνία µε Ε ΟΕ για την ανταλλαγή αλληλογραφίας και στατιστικών στοιχείων Σήµανση ΟΤΚΖ και κατάλληλη αποθήκευση τους ανάλογα το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Έλεγχος της διαδικασίας απορρύπανσης για την εξασφάλιση των ανάλογων προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας. Έλεγχος της διαδικασίας διάλυσης για την εξασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας τους τµήµατος Αξιολόγηση και κατάλληλη ταξινόµηση των υλικών προς εκµετάλλευση. Συλλογή στατιστικών στοιχείων κατά την επεξεργασία ΟΤΚΖ και των υλικών τους. Παράδοση πιστοποιητικών καταστροφής και νοµιµοποιητικών στοιχείων στις υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών των Περιφερειών. 11

12 Η ποσότητα των παραληφθέντων οτκζ αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα και γράφηµα, Έτος Ιδιώτες ΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Η µεγάλη αύξηση κατά το έτος 2009 οφείλεται στο µέτρο της επιδοτούµενης απόσυρσης κατά τη διάρκεια της οποίας, (από 29/9 έως 2/11), παρελήφθησαν σχεδόν οχήµατα. Επίσης και κατά την διάρκεια των 2011 και 2012 ίσχυε µέτρο επιδοτούµενης απόσυρσης. Η πτώση στις παραλαβές του 2012 οφείλεται κυρίως στην γενικότερη κρίση της αγοράς. Η γενικότερη εικόνα όµως είναι αυξητική. Η γενικότερη ετήσια αύξηση στις ποσότητες οτκζ οφείλεται, 1. Στην εξάπλωση του συστήµατος σε περισσότερες περιοχές της χώρας, 2. Στη εξυπηρέτηση των κατόχων οτκζ µε µέσα µεταφοράς έτσι ώστε οι κάτοχοι οτκζ να µην χρειάζεται να µετακινηθούν από την κατοικία τους, 3. Στη άµεση διεκπεραίωση των εγγράφων από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται ο κάτοχος να µεταβεί στην /νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, 4. Στην πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε την ανακύκλωση, τόσο από την Ε ΟΕ όσο και από τους ανακυκλωτές. 12

13 Β.5. ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΚ) Στο προαναφερόµενο Προεδρικό ιάταγµα 116/2004 αναφέρονται τα εξής: (άρθρο 8, παράγραφος 2) - «Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα µεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σηµεία συλλογής. Κατά την παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαµβάνουν βεβαίωση παραλαβής. Η εναλλακτική διαχείριση του ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται µε την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο 3.». (άρθρο 8, παράγραφος 3) - «Το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδεται από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον αυτό δραστηριοποιείται στην περιοχή που παραδίδεται το ΟΤΚΖ,για λογαριασµό της συµβεβληµένης µε αυτό εγκεκριµένης εγκατάστασης επεξεργασίας και χορηγείται στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη ή κάτοχο απευθείας από το σύστηµα ή µέσω του σηµείου συλλογής,». (άρθρο 8, παράγραφος 3.2) «Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται µαζί µε τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, εφόσον υπάρχουν, από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειµένου να γίνει οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ» Η Ε ΟΕ δηµιούργησε µία εξειδικευµένη µηχανογραφική εφαρµογή στην οποία έχουν πρόσβαση µε κωδικό όλοι οι συµβεβληµένοι επεξεργαστές οτκζ καθώς και τα σηµεία συλλογής στην οποία, 1. Καταγράφονται όλα τα παραληφθέντα οτκζ (στοιχεία κατόχου, οχήµατος κλπ). 2. Καταχωρούνται όλα τα έγγραφα τα οποία πρέπει, κατά νόµο, να εκδοθούν από τα κέντρα επεξεργασίας ή σηµεία συλλογής, (δελτία παραλαβής τιµολόγια). 3. Εκδίδονται οι παραπάνω προβλεπόµενες βεβαιώσεις παραλαβής, (δεν αποτελούν προτυπωµένα έγγραφα). Κάθε βεβαίωση παραλαβής έχει µοναδικό αριθµό ο οποίος αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο παραληφθέν όχηµα. 4. Εκδίδονται τα παραπάνω προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταστροφής, (δεν αποτελούν προτυπωµένα έγγραφα). Το πιστοποιητικό καταστροφής έχει τον αριθµό της αντίστοιχης βεβαίωσης παραλαβής και είναι µοναδικό. 5. Είναι αδύνατη η διπλοκαταχώρηση οχήµατος καθώς το σύστηµα «αποµνηµονεύει» τα ήδη καταχωρηθέντα στοιχεία. 6. Για κάθε πιστοποιητικό καταστροφής καταχωρείται αριθµός πρωτοκόλλου από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία έγινε η κατάθεση των νοµιµοποιητικών εγγράφων των οτκζ, καθώς και η ηµεροµηνία αυτού. 7. Κάθε πιστοποιητικό καταστροφής φέρει µοναδιαίο «κωδικό γνησιότητας», ο οποίος δηµιουργείται από το σύστηµα και µέσω του οποίου είναι δυνατόν να διαγνωστεί εάν το έγγραφο έχει εκδοθεί από την Ε ΟΕ ή είναι πλαστογραφηµένο. 8. Το σύστηµα έχει την δυνατότητα διασταύρωσης των διαγραφέντων από το Υπουργείο Μεταφορών οχηµάτων µε αυτά τα οποία έχουν παραληφθεί από την Ε ΟΕ, (στοιχεία λαµβάνονται ανά 12µηνο από ΥΜΕ). Η συνολική αποτύπωση της διαδικασίας παραλαβής οτκζ και έκδοσης των απαιτούµενων εγγράφων αντικατοπτρίζεται στο λογικό διάγραµµα της επόµενης σελίδας, το οποίο αποτελεί και τη βάση διάρθρωσης της µηχανογραφικής εφαρµογής. 13

14 14

15 Γ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γ.1. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΤΚΖ Το όχηµα αφού παραδοθεί στα αδειοδοτηµένα διαλυτήρια, (είτε απευθείας είτε µέσω των σηµείων συλλογής), απορρυπαίνεται, (Παράρτηµα Ε3/ Τεχνικές Υποδοµές ιαλυτήρια). Από την απορρύπανση προκύπτουν υλικά τα οποία είναι, ως επί το πλείστον επικίνδυνα, τα οποία παραδίδονται είτε σε εναλλακτικά συστήµατα είτε σε αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης. Η Ε ΟΕ ανά τρίµηνο πληροφορεί τα λοιπά εναλλακτικά συστήµατα σχετικά µε τις ποσότητες οι οποίες έχουν διατεθεί. Συγκεκριµένα: Υλικά από απορρύπανση ιάθεση Έγγραφο Ηλεκτρικές Στήλες Εταιρίες συµβεβληµένες µε ΣΥ ΕΣΥΣ ή Re-battery Έντυπο Αναγνώρισης Υγρά Φρένων και Ψυγείου Εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων Έντυπο Αναγνώρισης Φίλτρα Λαδιού Εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων Έντυπο Αναγνώρισης Φρέον Εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων Έντυπο Αναγνώρισης Καταλύτες Σε αδειοδοτηµένους εξαγωγείς GR από ΥΠΕΚΑ Ορυκτέλαια Εταιρίες συµβεβληµένες µε ΕΛΤΕΠ Έντυπο Αναγνώρισης Ελαστικά Εταιρίες συµβεβληµένες Ecoelastica ελτίο αποστολής Κατόπιν το οτκζ διαλύεται και τα προκύπτοντα υλικά παραδίδονται είτε ως σκραπ είτε ως ανταλλακτικά. Το µεν σκραπ διατίθεται οπωσδήποτε σε εταιρίες οι οποίες διαθέτουν τεµαχιστή, (shredder). Αυτό γίνεται είτε απευθείας από τα διαλυτήρια είτε µέσω εµπόρων. Ένα µέρος του σκραπ, ειδικότερα αυτό το οποίο αποτελείται από καθαρό µέταλλο, όπως ζάντες αλουµινίου, διατίθεται και σε εταιρίες χύτευσης µετάλλων. Τα ανταλλακτικά τα οποία προκύπτουν από την διάλυση διατίθενται είτε στην εγχώρια αγορά είτε στο εξωτερικό σαν µεταχειρισµένα. Η πορεία των οτκζ και των υλικών, (σκραπ & ανταλλακτικά), τα οποία προκύπτουν αποτυπώνεται στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας. 15

16 Σκραπ οτκζ (μηχανές/κουφάρια) Έμποροι ή/και Διαλυτήρια Σκραπ οτκζ Διαλυτήρια Σκραπ οτκζ (μηχανές/κουφάρια) Shredders Μέρη οτκζ Υλικά Απορρύπανσης Μέρη οτκζ Χυτήρια Συλλογικά συστήματα ή εταιρίες διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων (Πορεία υλικών οτκζ) Εξαγωγή ή εγχώρια αγορά ανταλλακτικών Όσο αφορά τα προκύπτοντα υλικά από τα shredders, αυτά έχουν ως εξής: Όπου Incoming material: το υλικό το οποίο τροφοδοτείται στον τεµαχιστή Shredder: τεµαχιστής SLF: ελαφρύ κλάσµα τεµαχισµού (EKT) Magnetic belt: µαγνητική ταινία SHF: βαρύ κλάσµα τεµαχισµού (ΒΚΤ) Fe - fraction: κυρίως κλάσµα σιδήρου 16

17 Μία τυπική ποσοστιαία κατανοµή του ΕΚΤ, ΒΚΤ και του σιδηρούχου κλάσµατος είναι, 70% σιδηρούχα µέταλλα, 23% ΕΚΤ και 7% ΒΚΤ. Η σύσταση των κλασµάτων ΕΚΤ και ΒΚΤ είναι περίπου όπως παρατίθεται παρακάτω (4): Το µεν σιδηρούχο κλάσµα διατίθεται στις χαλυβουργίες, (εσωτερικό ή εξωτερικό), το δε µη σιδηρούχο κλάσµα διατίθεται σε άλλα χυτήρια, (εσωτερικό ή εξωτερικό). Το υπόλοιπο κλάσµα τεµαχισµού χρήζει εξειδικευµένης επεξεργασίας και προς τούτο θα γίνει ειδική µνεία παρακάτω, (Κεφάλαιο Γ6 και Παραρτήµατα Ε4,Ε5 και Ε6). 17

18 Γ.2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η συλλογή των δεδοµένων του συνολικού βάρους των επί µέρους υλικών τα οποία προκύπτουν από την απορρύπανση και διάλυση των οτκζ, για κάθε διαλυτήριο, γίνεται µε την χρήση µηχανογραφικής εφαρµογής στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα συµβεβληµένα µε την Ε ΟΕ διαλυτήρια οτκζ. Η χρήση της εφαρµογής για την καταχώρηση των δεδοµένων είναι υποχρεωτική, καθώς µόνο µέσω αυτής είναι εφικτή η έκδοση των πιστοποιητικών καταστροφής, όπως προβλέπεται από το Π 116/2004. Με την παραλαβή και καταχώρηση στην µηχανογραφική εφαρµογή ενός οχήµατος από το διαλυτήριο είναι επιβεβληµένη και η καταχώρηση του βάρους αυτού, το οποίο προκύπτει από ζύγιση η οποία συνοδεύεται µε αντίστοιχο έντυπο ζυγολόγιο. Το διαλυτήριο αυτοµάτως «χρεώνεται» µε τα κιλά του παραληφθέντος οτκζ. Ως «υλικά επεξεργασίας» θεωρούνται τα προϊόντα απορρύπανσης, (συσσωρευτές, ορυκτέλαια κλπ), τα προϊόντα διάλυσης, (κινητήρες, προφυλακτήρες κλπ) και το µεταλλικό κέλυφος, (σκραπ οτκζ). Μετά τις εργασίες απορρύπανσης, διάλυσης και συµπίεσης ή κοπής του µεταλλικού κελύφους του οχήµατος, τα προκύπτοντα επί µέρους βάρη καταχωρούνται στην µηχανογραφική εφαρµογή. Τα «υλικά επεξεργασίας» θα πρέπει: είτε να έχουν διατεθεί µε κατάλληλα παραστατικά, ( Α, Έντυπα αναγνώρισης κλπ), είτε να παραµένουν αποθηκευµένα. Παρατίθεται δείγµα ισοζυγίου από την µηχανογραφική εφαρµογή: εφαρµογή της Ε ΟΕ, (τιµές είναι ενδεικτικές), το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριµένο παράδειγµα

19 Η Ε ΟΕ επιβεβαιώνει δειγµατοληπτικά την ορθότητα αυτών των στοιχείων διασταυρώνοντας, 1. Τα ζυγολόγια παραλαβής οτκζ 2. Τα αποθέµατα υλικών (ογκοµέτρηση δεξαµενών) 3. Τα δελτία τιµολόγια διάθεσης των υλικών (παραστατικά) Οι πιστοποιήσεις γίνονται από το προσωπικό της Ε ΟΕ και από ανεξάρτητη εταιρία (SGS ΑΕ) για λογαριασµό της Ε ΟΕ. Εποµένως η διάθεση των υλικών χωρίζεται σε: Υλικά από απορρύπανση τα οποία λογίζονται ως ανακύκλωση και µερικώς ως ανάκτηση ενέργειας, (πχ ελαστικά). Υλικά από διάλυση τα οποία εάν έχουν διατεθεί ωε ανταλλακτικά λογίζονται ως επαναχρησιµοποίηση και Υλικά από διάλυση τα οποία διατίθενται ως σκραπ και ποσοστό αυτών λογίζεται ως ανακύκλωση και µερικώς ως ανάκτηση ενέργειας. Επαναχρησιµοποίηση Η επαναχρησιµοποίηση διακρίνεται σε δύο σκέλη, 1.1. Εξαρτήµατα τα οποία προκύπτουν από την διάλυση των οτκζ και τα οποία διατίθενται στην τοπική αγορά σαν µεταχειρισµένα ανταλλακτικά ή εξάγονται Εξαρτήµατα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από τα οτκζ προ παράδοσης αυτών και τα οποία θεωρείται ότι έχουν επαναχρησιµοποιηθεί. (ΣΗΜ:Ο υπολογισµός των ελλιπών εξαρτηµάτων στην επαναχρησιµοποίηση είναι αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Πωληθέντα ανταλλακτικά Η επιβεβαίωση της πραγµατοποίησης πώλησης γίνεται, α. Στα διαλυτήρια τα οποία διαθέτουν µηχανογραφηµένη αποθήκη µε διασταύρωση του συνόλου του βάρους των πωληθέντων ανταλλακτικών σε µία περίοδο, (συνήθως τριµηνιαία), µε το βάρος των ανταλλακτικών το οποίο προκύπτει σαν διάθεση από την µηχανογραφική εφαρµογή. β. Στα διαλυτήρια τα οποία δεν διαθέτουν µηχανογραφηµένη αποθήκη και καθώς το σύνολο των παραστατικών τα οποία εκδίδονται για την πώληση ανταλλακτικών σε µία περίοδο πιθανώς να είναι πολλά, γίνονται δειγµατοληπτικές διασταυρώσεις παραστατικών. Ελλιπή οτκζ Σε περιπτώσεις όπου οχήµατα παραδίδονται στα διαλυτήρια µε ελλείψεις, (πχ. κινητήρας, ζάντες κλπ), τα µέρη τα οποία λείπουν θεωρείται ότι έχουν επαναχρησιµοποιηθεί, στο σύνολό τους. Τα οχήµατα τα οποία έχουν παραληφθεί µε ελλείψεις καταχωρούνται ξεχωριστά άµεσα µε την παραλαβή τους, (τόσο σε αριθµό όσο και σε βάρος), στην µηχανογραφική εφαρµογή. Στο παραπάνω παράδειγµα διακρίνονται τα πεδία «Ελλιπή αυτ/τα» και «Κιλά ελλιπών αυτ/των» τα οποία συµπληρώνονται αυτόµατα από την µηχανογραφική εφαρµογή µε βάση τα στοιχεία της παραλαβής του οτκζ και την έκδοση της «βεβαίωσης παραλαβής» από το διαλυτήριο. Για το προσδιορισµό του βάρους των υλικών τα οποία λείπουν χρησιµοποιείται η διαφορά από το µέσο βάρος των πλήρων οτκζ λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού αριθµού οτκζ, (ως ποσοστό), τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία εντός του συγκεκριµένου έτους. 19

20 Ήτοι, (Μέσο Βάρος πλήρων οτκζ Μέσο βάρος ελλιπών οτκζ) Χ (αριθµός ελλιπών οτκζ/συνολικό αριθµό οτκζ) Χ συνολικό αριθµό επεξεργασθέντων οτκζ = Βάρος υλικών που επαναχρησιµοποιήθηκαν. Για τον υπολογισµό του ισοζυγίου µάζας, θεωρείται ότι στα επαναχρησιµοποιούµενα υλικά, (πωληθέντα ανταλλακτικά και ελλείψεις), το µεταλλικό ποσοστό ανέρχεται σε 75% και το µη µεταλλικό ποσοστό σε 25%, του βάρους των ανταλλακτικών. Υλικά προς κατατεµαχισµό, (shredding) Τα υλικά τα οποία αποτελούν την έξοδο προϊόντος από τα διαλυτήρια, (εκτός των επικινδύνων υλικών), όπως παρατίθεται και στο γράφηµα της σελίδας 16, είναι: Τα ανταλλακτικά προς επαναχρησιµοποίηση, Σκραπ προς εξαγωγή ή χύτευση, Σκραπ προς άλεση στις εταιρίες οι οποίες διαθέτουν shredder. Εποµένως το σύνολο του σκραπ το οποίο παράγεται από τα διαλυτήρια µείον το σκραπ το οποίο πιθανώς να έχει εξαχθεί ή διατεθεί σε χυτήρια µείον τα ανταλλακτικά, ισούται µε το σύνολο του σκραπ το οποίο εισέρχεται στα shredders, ανεξάρτητα του χρόνου πώλησης του. Η Ε ΟΕ παραλαµβάνει στοιχεία παραλαβής σκραπ από όλες τις εγκαταστάσεις τεµαχισµού και τα διασταυρώνει µε τα στοιχεία τα οποία έχουν παρατεθεί από τα διαλυτήρια, ώστε να δηµιουργήσει µία πλήρη εικόνα της πορείας του σκραπ. Για το 2012, το γράφηµα της σελίδας 16 έχει ως παρακάτω: (2) ΕΜΠΟΡΟΙ (1) ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ (3) SHREDDERS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SHREDDERS Σηµείωση: Οι µικρές διαφορές στις ποσότητες οφείλονται κυρίως σε παραµένοντα στοκ στις αποθήκες (έµποροι) και σε διαφορές ζύγισης. 20

8 η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικών Παραµέτρων του Εγκεκριµένου Συλλογικού Συστήµατος Ecoelastika AE για το έτος 2011 Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 4 1. Υπόχρεοι Εισαγωγείς που Συνεργάζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα 3 ος 2013 Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος... 7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 56 Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Εισήγηση στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο Logistics, στη θεµατική ενότητα «Σύγχρονες τάσεις στα logistics ιαδικασίες Αντίστροφων Εφοδιαστικών Αλυσίδων» Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008 Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα