Β. Οι Αρχικές Συµβάσεις Παραχώρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. Οι Αρχικές Συµβάσεις Παραχώρησης"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων ο- δικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Το αντικείµενο του παρόντος σχεδίου νόµου Με το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνονται και αποκτούν ι- σχύ νόµου οι Συµφωνίες Τροποποίησης των ακόλουθων Συµβάσεων Παραχώρησης: α) της από 19 Δεκεµβρίου 2006 «Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Αναδόχου Εταιρείας (Παραχωρησιούχος) για το Έργο Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης), Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι Χαλκίδα», που κυρώθηκε µε το ν. 3555/2007 (Α 81), β) της από 31 Μαΐου 2007 «Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Αναδόχου Εταιρείας (Παραχωρησιούχος) για το Έργο Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκ- µετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), που κυρώθηκε µε το ν. 3597/2007 (Α 168), γ) της από 28 Ιουνίου 2007 «Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Αναδόχου Εταιρείας (Παραχωρησιούχος) για το Έργο Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκ- µετάλλευση του τµήµατος Μαλιακός Κλειδί του Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)», που κυρώθηκε µε το ν. 3605/2007 (Α 190), και δ) της από 24 Ιουλίου 2007 «Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Αναδόχου Εταιρείας (Παραχωρησιούχος) για το Έργο Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκ- µετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος - Τσακώνα», που κυρώθηκε µε το ν. 3621/2007 (Α 279), (όλες µαζί από κοινού οι «Αρχικές Συµβάσεις Παραχώρησης»). Τα παραπάνω Έργα Παραχώρησης (εφεξής τα «Έργα»): (α) είναι ενταγµένα στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (Trans European Networks - Απόφαση 1692/96/ΕΚ - Παράρτηµα 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) έχουν χαρακτηριστεί ως έργα Εθνικής Σηµασίας µε την ΟΑΠ/Φ10/οικ κ.υ.α. Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β 1339), και (γ) συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ' ΚΠΣ και ΕΣΠΑ). Οι ως άνω Συµφωνίες Τροποποίησης των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης υπογράφηκαν από τα Συµβαλλόµενα Μέρη στην Αθήνα στις 28 Νοεµβρίου Β. Οι Αρχικές Συµβάσεις Παραχώρησης Οι Αρχικές Συµβάσεις Παραχώρησης (µαζί και µε την σύµβαση παραχώρησης για τη Μελέτη Κατασκευή Χρηµατοδότηση Λειτουργία Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη η οποία κυρώθηκε µε το ν. 3359/ Α 102) υπήρξαν το αποτέλεσµα µακροχρόνιων διαγωνιστικών διαδικασιών και εντάσσονται σε ένα σύνολο συµβάσεων παραχώρησης προϋπολογισµού 9 και πλέον δισ. ευρώ, µε τις οποίες επιδιωκόταν ο υπερδιπλασιασµός του µήκους των σύγχρονων αυτοκινητοδρόµων και η δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων ανεξαιρέτως των περιοχών της χώρας. Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση των ως Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης ξεκίνησε το 2000, η προεπιλογή των οµίλων πραγµατοποιήθηκε το 2002, αλλά η ολοκλήρωση των αναγκαίων µελετών και η δηµοπράτηση αυτών έλαβε χώρα το 2005, δηλαδή η όλη διαδικασία ανάθεσης µέχρι το έναρξη κατασκευής των έργων κράτησε περίπου 7 χρόνια. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελέγχου αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι ως άνω συµβάσεις υπογράφηκαν από τα µέρη και κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων µε τους νόµους 3555/2007 (ΦΕΚ Α 81), 3597/2007 (Α 168), 3605/2007 (Α 190) και 3621/2007 (Α 279). Γ. Τα προβλήµατα στην εκτέλεση των Έργων Παραχώρησης Ωστόσο, λίγο µετά την έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης καθενός από τα Έργα και συνεπεία της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης, άρχισαν να γίνονται σταδιακά εµφανή και τα σηµάδια των εσωτερικών χρηµατοοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβληµάτων. Όπως είναι γνωστό, η κρίση που αντιµετωπίζει τα τελευταία έτη η ελληνική οικονοµία είναι η χειρότερη από οποιαδήποτε κρίση έχει αντιµετωπίσει τα τελευταία χρόνια οποιαδήποτε άλλη από τις χώρες του ευρώ, καθώς η Ελλάδα λόγω των δοµικών προβληµάτων της οικονοµίας της βίωσε τη µετατροπή της διεθνούς κρίσης λόγω της αποσταθεροποίησης του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε κρίση δηµοσιονοµικού χρέους και σε δραµατική χειροτέρευση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος στη χώρα. Είναι γνωστό ότι σε σχέση µε το έτος 2008 το ΑΕΠ υ- ποχώρησε στο τέλος του 2012 κατά 20%, ενώ όπως προκύπτει από το Σχέδιο Προϋπολογισµού που πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή, το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές στο τέλος του γ τριµήνου του 2013 παρουσίασε µείωση κατά 3% σε ετήσια βάση σε σχέση µε το 3ο τρίµηνο του Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει και από το Σχέδιο Προϋπολογισµού το ποσοστό της ανεργίας έφτασε τον Αύγουστο του 2013 στο θλιβερό ποσοστό του 27,3%, µε βάση τα µηνιαία εποχικά διορθωµένα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ. Δεδοµένης της απόλυτα επιστηµονικά αποδεκτής στε-

2 1α νής συσχέτισης µεταξύ της εξέλιξης του ΑΕΠ και του ύ- ψους του κυκλοφοριακού φόρτου, από την αρχή της κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία, καταγράφεται σηµαντική µείωση των κυκλοφοριακών φόρτων σε όλους τους αυτοκινητόδροµους της χώρας. Ενδεικτικό είναι δε ότι η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας, σηµείωσε µείωση της τάξεως του 75% σε σχέση µε το Αναπόφευκτη συνέπεια, εποµένως, της παραπάνω δραµατικής επιδείνωσης όλων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών και της οικονοµικής κατάστασης της χώρας αποτέλεσε, µεταξύ άλλων, και η µεγάλη πτώση των κυκλοφοριακών φόρτων στα Έργα, η οποία είχε ως άµεση συνέπεια την κατακόρυφη πτώση τόσο των πραγµατικών ό- σων και των προβλεπόµενων εσόδων των Έργων, προερχόµενων κυρίως από την είσπραξη διοδίων τελών. Ενδεικτικό είναι δε ότι σε κάποια από τα Έργα, οι προβλέψεις εσόδων των Έργων µειώθηκαν, λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, σε ποσοστά άνω του 50% σε σχέση ακό- µη και µε τα συντηρητικά σενάρια των Δανειστριών Τραπεζών (Lenders stress case - LLC). Η κρίση αυτή της ελληνικής οικονοµίας και η συνακόλουθη κατάρρευση των εσόδων των Έργων ήταν τέτοιας έκτασης, ώστε κατά τη σύναψη και κύρωση των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης (2006/2007), δεν ήταν σε καµία περίπτωση δυνατό να προβλεφθούν τέτοιας έκτασης µεταβολές στα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης και στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον εκτέλεσής τους. Δ. Η επίπτωση της οικονοµικής κρίσης στην εκτέλεση των Συµβάσεων Παραχώρησης Τα Έργα βρέθηκαν, εποµένως, αντιµέτωπα µε έναν συνδυασµό προκλήσεων, αλληλένδετων µεταξύ τους και µε γενεσιουργό αιτία τη χρηµατοοικονοµική κρίση. Μεταξύ των προκλήσεων αυτών συγκαταλέγονται: (i) η δραµατική µείωση των κυκλοφοριακών φόρτων και η α- ντίστοιχη αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα κάτω, (ii) και η συνακόλουθη σηµαντική πτώση τόσο των προβλεπόµενων όσο και των πραγµατικών εσόδων. Τα δεδο- µένα αυτά, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών και τη µεγάλη άνοδο στο κόστος χρηµατοδότησής τους λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οδήγησαν στην αδυναµία περαιτέρω δανειοδότησης των Έργων επί τη βάσει των υφιστάµενων δανειακών συµβάσεων και κατά συνέπεια στην διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών των Έργων, ελλείψει των α- παιτούµενων, προς τούτο κεφαλαίων. Ε. Η επιλογή της επανεκκίνησης των Έργων Ενόψει των δεδοµένων αυτών, τα οποία κατά την εκτί- µηση όλων των Συµβαλλοµένων Μερών συνιστούν Παρατεταµένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας κατά την έννοια των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης, τα Συµβαλλό- µενα Μέρη εισήλθαν, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης, σε διαπραγµατεύσεις διάρκειας περίπου δύο ετών, προκειµένου να τροποποιηθούν συγκεκριµένοι όροι των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης, αλλά µόνον στο βαθµό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να αποκατασταθεί η χρηµατοοικονοµική ισορροπία των συµβάσεων, να καταστούν τα Έργα βιώσιµα στο πλαίσιο του παρόντος χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος και να εξασφαλισθεί η συνέχιση της χρηµατοδότησής τους µε ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια. Το Ελληνικό Δηµόσιο έλαβε την απόφαση να εισέλθει και να επιµείνει στις εν λόγω διαπραγµατεύσεις µε αποκλειστικό γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κρίσιµες για την απόφαση αυτή υπήρξαν οι αναµενόµενες πολλαπλώς θετικές συνέπειες της επανεκκίνησης των Έργων τόσο για την ε- θνική οικονοµία όσο και για το κοινωνικό σύνολο, εν ό- ψει του κατεξοχήν αναπτυξιακού χαρακτήρα των Έργων, ο οποίος καθίσταται ακόµα πιο εµφανής υπό τις παρούσες συνθήκες ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που περιέχονται τόσο στη σχετική µελέτη που έχει συντάξει το ΙΟΒΕ (έκδοση Ιουνίου 2013), όσο και τις διενεργηθείσες Αναλύσεις Κόστους Οφέλους σε σχέση µε την υλοποίηση ή µη των Έργων, προκύπτουν µε ενάργεια τα ακόλουθα: 1. Η επανεκκίνηση των Έργων θα διατηρήσει και θα ε- πανενεργοποιήσει σηµαντικές άµεσες επενδύσεις στη χώρα, χρηµατοδοτούµενες τόσο από δηµόσια (συγχρη- µατοδοτούµενα, µέσω του ΠΔΕ και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης) όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. Όπως είναι γνωστό, οι επενδύσεις µπορούν να ενισχύσουν δραστικά την εθνική προσπάθεια για αναχαίτιση της ύφεσης και την επιστροφή στην ανάκαµψη, ιδίως εφόσον είναι παραγωγικές, όπως εν προκειµένω, αφού τότε τα ενισχυτικά αποτελέσµατά τους είναι περισσότερο µακροχρόνια και ισχυρά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο ρόλος της δηµόσιας επένδυσης που θα πραγµατοποιήσει το κράτος στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των Έργων. Όπως γίνεται δεκτό, οι δηµόσιες επενδύσεις είναι κρίσιµες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, εφόσον στοχεύουν ιδίως στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών που υποστηρίζουν όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και χωρίς τις οποίες (υποδοµές) οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες και µελλοντικές προκλήσεις του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος. Οι κύριες οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες αναµένεται να ενισχυθούν περισσότερο α- πό την επανεκκίνηση των Έργων είναι αυτές των µεταφορών, του τουρισµού και της γεωργίας. Περαιτέρω, παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται έντονα σε πρώτες ύλες παραγόµενες σε σηµεία που βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από τις µονάδες παραγωγής, αναµένεται επίσης να έχουν οφέλη από την άποψη της ελάττωσης της διάρκειας της διαδικασίας παραγωγής προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων. 2. Με βάση τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, αναµένεται ότι η ε- πανεκκίνηση των Έργων θα ενισχύσει άµεσα ή έµµεσα την απασχόληση µε πρόσθετες θέσεις εργασίας ήδη κατά τα πρώτα χρόνια µετά την επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Έτι περαιτέρω, η θετική επίπτωση της κατασκευής των Έργων στο ΑΕΠ µέχρι το έ- τος 2015 αναµένεται να είναι της τάξεως του 1,15%. 3. Τα θετικά αποτελέσµατα από την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση των Έργων αναµένεται να διαχυθούν σε ό- λη την επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένης και της πλειο-

3 1β νότητας των περιοχών της χώρας που εντάσσονται στην κατηγορία 2 της Κοινής Ονοµατολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NUTS) και, συγκεκριµένα, στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Κατ αρχάς, αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά η προσβασιµότητα των περιοχών αυτών. Τονίζεται ότι η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα περιλαµβάνονται στις περιοχές κατηγορίας 2 κατά NUTS µε το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ, περαιτέρω, η Δυτική Ελλάδα είναι η περιφέρεια κατηγορίας 2 κατά NUTS µε τον έβδοµο υψηλότερο δείκτη ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2012 (29,9%). Επο- µένως, η ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές µέσω των κατασκευαστικών εργασιών και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα ενισχυθούν ανακλαστικά αναµένεται να επιδράσει θετικά προς την κατεύθυνση της µείωσης του ποσοστού ανεργίας και της αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. 4. Περαιτέρω, η επανεκκίνηση των Έργων αναµένεται να αποτελέσει και µέσο προσέλκυσης περαιτέρω άµεσων επενδύσεων από διεθνείς επενδυτές µε πολλαπλά οφέλη για την απασχόληση και την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του ελληνικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα α- ποτελεί µία από τις τρεις βασικές διηπειρωτικές εµπορικές διαδροµές, αυτή µεταξύ Ευρώπης και Ασίας και, συνεπώς, η ύπαρξη πλήρως λειτουργικών και ανεπτυγµένων υποδοµών αναµένεται να συµβάλει, ώστε να καταστεί η χώρα εµπορική πύλη και των δύο αυτών ηπείρων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, αναµένεται να ενισχυθεί και η δυνατότητα ανάδειξης της χώρας ως ενός από τους κύριους κόµβους των εµπορικών διαδροµών από την Αφρική. 5. Περαιτέρω, η επανεκκίνηση των Έργων αναµένεται να έχει άµεσα θετικά αποτελέσµατα και στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εν εξελίξει Προγράµµατος Αποκρατικοποιήσεων, η επιτυχία του οποίου συνδέεται πρωτίστως µε τις δυνατότητες προσέλκυσης διεθνών ε- πενδυτών, που διαθέτουν κατάλληλη τεχνογνωσία για τη λειτουργία των υπό κρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονοµίας. Μέσω της επανεκκίνησης των Έργων, οι Παραχωρησιούχοι και οι µέτοχοί τους πρόκειται να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τη συνολική έκθεσή τους στα Έργα, σηµατοδοτώντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να εξετάζουν σοβαρά τις επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία και κυρίως ότι η ελληνική οικονοµία αποτελεί ασφαλές οικονοµικό περιβάλλον για περαιτέρω επενδύσεις. Ως γνωστόν, η επιτυχία του Προγράµµατος Αποκρατικοποιήσεων αποτελεί σηµαντικό µέσο τόσο για την επίτευξη των απαιτούµενων δοµικών αλλαγών στη διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας όσο και για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και του στόχου της αποµείωσης του δηµόσιου χρέους. 6. Πέραν των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών επιπτώσεων της επανεκκίνησης των Έργων, η αναβάθµιση των τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων θα συµβάλλει δραστικά και στην ασφάλεια των οδικών µετακινήσεων και µεταφορών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ταχύτερες και οικονοµικότερες µετακινήσεις µεταφορές και µείωση των οδικών ατυχηµάτων. 7. Αναµφίβολα, ο εκσυγχρονισµός του οδικού δικτύου της χώρας αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ (sine qua non) για την οικονοµική µετεξέλιξη της χώρας, ενώ η αναστολή στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για την έναρξη της οικονοµικής ανάκαµψης και τη µετάβαση στην µετά την κρίση εποχή. 8. Τέλος, η επανεκκίνηση των έργων θα αποτελέσει έ- να ηχηρό σάλπισµα προς την αναπτυξιακή πορεία την προοπτική ανάκαµψης της οικονοµίας, που θα τονώσει την καταρρακωµένη σήµερα ψυχολογία των πολιτών, παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός για τη βελτίωση των ε- πενδύσεων και την ανάληψη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι η κατασκευή των έργων αυτών είναι απαραίτητο για την εθνική οικονοµία να επανεκκινήσει το συντοµότερο δυνατό. Όπως είναι κατανοητό, σε περίπτωση που επιλέγονταν η µη συνέχιση των Έργων και η καταγγελία των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης, όλες οι παραπάνω ω- φέλειες θα µαταιώνονταν. Το ελληνικό κράτος δεν θα α- ποκτήσει σύγχρονες µεταφορικές υποδοµές και η πιο ά- µεση ίσως και απτή αρνητική συνέπεια τούτου συνδέεται µε την µη βελτίωση των συνθηκών των οδικών µετακινήσεων και µεταφορών ανθρώπων και εµπορευµάτων και τους κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και των ε- πιβαινόντων στα οχήµατα που διασχίζουν µεγάλο τµήµα του οδικού δικτύου της χώρας. Ιδίως στα τµήµατα των τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων, όπου οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και παραµένουν ανολοκλήρωτες, η πιθανότητα σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων αναµένεται να παραµείνει αρκετά υψηλή. Σε µακροοικονοµικούς όρους, σε περίπτωση µη επανεκκίνησης των Έργων τα εκτιµώµενα οφέλη για την ανάπτυξη του ΑΕΠ και την απασχόληση δεν πρόκειται να επιτευχθούν. Δεδοµένου ότι τα οφέλη αυτά εκτείνονται και καταλαµβάνουν διάφορες περιοχές της χώρας, οι περιφερειακές α- νισότητες αναµένεται να παραµείνουν και πιθανότατα να ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των περιοχών κατηγορίας 2 κατά NUTS που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µέσω της επανεκκίνησης των Έργων, αναµένεται στην περίπτωση αυτή να παρα- µείνουν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτα. Επιπλέον, η σκληρή προσπάθεια του ελληνικού λαού για δηµοσιονο- µική προσαρµογή δεν θα υποστηριχθεί από τα προσδοκώµενα θετικά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα που θα προέκυπταν από την επανεκκίνηση των Έργων και τη α- πό τη γενικότερη ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας λόγω της λειτουργίας των τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων. Πέραν της απώλειας των παραπάνω θετικών αποτελεσµάτων, η µη επανεκκίνηση των Έργων και η καταγγελία των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης θα προκαλέσει και άµεσες δαπάνες για το Ελληνικό Δηµόσιο στον βραχυπρόθεσµο ορίζοντα µέσω της καταβολής αποζηµιώσεων στους Παραχωρησιούχους, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισµό, µε όλες τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την τήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων και την προσπάθεια επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος, µέρος του οποίου θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και τις συµφωνίες της χώ-

4 1γ ρας µε τους δανειστές της. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση καταγγελίας, το ελληνικό Δηµόσιο θα κληθεί να καταβάλει αποζηµίωση στις Δανείστριες Τράπεζες και τους Παραχωρησιούχους. Περαιτέρω, η τυχόν µη επανεκκίνηση των Έργων θα σηµάνει απώλεια σηµαντικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταµεία µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ, οι οποίοι θα κατευθύνονταν στη χρηµατοδότηση της κατασκευής των Έργων, ενώ, περαιτέρω, ενδέχεται να ο- δηγήσει στην επιστροφή κοινοτικών πόρων στα Διαρθρωτικά Ταµεία οι οποίοι έχουν ήδη απορροφηθεί για τη µέχρι σήµερα κατασκευή των Έργων. Σε περίπτωση µη επανεκκίνησης των Έργων, τυχόν προσπάθειες επαναδηµοπράτησης των τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων είτε ως δηµόσιων έργων είτε ως έργων παραχώρησης αναµένεται να συναντήσουν δυσκολίες, οι οποίες θα µπορούσαν να αποβούν ανυπέρβλητες. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για τη χρηµατοδότηση των Έργων, σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι δηµόσιοι πόροι είναι ήδη περιορισµένοι. Ταυτόχρονα, εφόσον επιλεγόταν η επαναδηµοπράτηση των Έργων εκ νέου ως έργων παραχώρησης, η εξασφάλιση επαρκών δανειακών κεφαλαίων χρηµατοδότησης καθίσταται εξαιρετικά αµφίβολη υπό τις παρούσες συνθήκες της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το σηµερινό µακροοικονοµικό περιβάλλον, ε- ντός του οποίου θα καλούνταν στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες να αφιερώσουν κεφάλαια, είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση µε το αντίστοιχο περιβάλλον, στο οποίο οι τράπεζες έλαβαν την αρχική απόφασή τους να χρηµατοδοτήσουν τα Έργα. Η κατάσταση στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, αλλά και στις εγχώριες αγορές διαφόρων κρατών έχει οδηγήσει σε δραστική µείωση του ενδιαφέροντος των τραπεζών να χρηµατοδοτήσουν τέτοιου είδους έργα. Επιπλέον, ως αποτέλεσµα της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ακόµη και στις περιπτώσεις που υφίσταται ενδιαφέρον, το κόστος για τη χρηµατοδότηση έργων παραχώρησης, συµπράξεων δη- µόσιου-ιδιωτικού τοµέα («public-private partnerships»), αλλά και αποκλειστικώς ιδιωτικά χρηµατοδοτούµενων έργων έχει αυξηθεί κατακόρυφα λόγω κυρίως του αυξη- µένου κόστους των ίδιων των τραπεζών για την εξασφάλιση κεφαλαίων όσο και του κόστους της ανάληψης εκ µέρους των τραπεζών µέρους του κινδύνου που συνδέεται µε το περιβάλλον εκτέλεσης των έργων, ενώ την ίδια στιγµή έχουν µειωθεί για τους ίδιους λόγους δραστικά τόσο η διάρκεια των χορηγούµενων δανείων όσο και οι δείκτες µόχλευσης. Δεν πρέπει δε τέλος να λησµονείται ότι τυχόν διαδικασία επαναδηµοπράτησης των έργων α- ναµένεται να είναι πολυετής, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από το χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που ο- δήγησαν στην υπογραφή και κύρωση των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης (2000 έως 2006/2007) όσο και α- πό το γεγονός ότι θα απαιτηθεί ο εκ νέου σχεδιασµός της υλοποίησης των έργων και µάλιστα σε ένα εξαιρετικά δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. Προκύπτει, εποµένως, ότι η επανεκκίνηση των Έργων, η οποία υποστηρίχθηκε από όλες τις κυβερνήσεις της περιόδου , αποτελεί εθνικά επιβεβληµένη επιλογή. Ζ. Τα κύρια σηµεία των Συµφωνιών Τροποποίησης Όπως ήδη αναφέρθηκε, µε τις Συµφωνίες Τροποποίησης µεταβάλλονται ορισµένοι µόνον όροι των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης και µόνο στον αναγκαίο βαθ- µό για την αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας τους στο πλαίσιο του παρόντος χρηµατοοικονο- µικού περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση των Έργων, µέσω της εξασφάλισης της βιωσι- µότητάς τους και της χρηµατοδότησής τους µε ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια. Οι βασικές τροποποιήσεις επί των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης, οι οποίες συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων που προηγήθηκαν, κινούνται στους ακόλουθους άξονες: (i) Αντιµετώπιση του χρηµατοδοτικού κενού κατά την περίοδο Μελετών-Κατασκευών µέσω Πρόσθετης Χρηµατοδοτικής Συµβολής. Κατά την Έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης ενός ε- κάστου των Έργων προβλεπόταν η χρηµατοδότηση των κατασκευαστικών εργασιών, µέσω των ακόλουθων πηγών χρηµατοδότησης: (α) έσοδα από την είσπραξη διοδίων των εν λειτουργία τµηµάτων των αυτοκινητοδρόµων κατά την περίοδο Μελετών Κατασκευών τα οποία παραχωρήθηκαν προς εκ- µετάλλευση στους Παραχωρησιούχους επί τη βάσει των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης, (β) δανειακά κεφάλαια, (γ) χρηµατοδοτική συµβολή Δηµοσίου, και (δ) δεσµευτική επένδυση Παραχωρησιούχων. Όπως ήδη εκτέθηκε, λόγω ιδίως της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, τα έσοδα η µία από τις παραπάνω πηγές χρηµατοδότησης των Έργων κατά την Περίοδο Μελετών Κατασκευών επηρεάστηκε αρνητικά και µάλιστα σε βαθµό πέρα από κάθε δυνατή, κατά τη σύναψη των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης - οπότε καθορίστηκε και το παραπάνω «µείγµα χρηµατοδότησης» - πρόβλεψη. Ε- πιπλέον, η πτώση των εσόδων των Έργων µείωσε δραστικά την δυνατότητα δανειοδότησης («debt capacity») των Έργων από εγχώρια και διεθνή πιστωτικά ιδρύµατα. Συνεπεία των ανωτέρω και, προκειµένου να καταστεί εφικτή η χρηµατοδότηση των Έργων οι όροι δανειοδότησης των έργων µεταβλήθηκαν προσαρµοζόµενοι στις τρέχουσες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, καθιστώντας τον δανεισµό των έργων ακριβότερο. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην εµφάνιση «χρηµατοδοτικού κενού» («funding gap»), το οποίο θα καλυφθεί µέσω κρατικής ενίσχυσης από πόρους προερχόµενους κυρίως από τα Διαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και µέσω δανείου που χορήγησε ειδικά για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. (ii) «Μηχανισµός Ανακύκλωσης» των Πληρωµών προς το Δηµόσιο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας των Έργων Οι Αρχικές Συµβάσεις Παραχώρησης (µε την εξαίρεση της Σύµβασης Παραχώρησης που αφορά στον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος, ο οποίος ήταν εξαρχής ε- πιδοτούµενο έργο) περιέχουν ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τις οποίες κατά την Περίοδο Λειτουργίας των Έργων µέ-

5 1δ ρος των Καθαρών Εσόδων των Έργων καταβάλλεται ε- τησίως από τους Παραχωρησιούχους στο ελληνικό Δη- µόσιο («Πληρωµές προς το Δηµόσιο»). Οι ρυθµίσεις αυτές παραµένουν σε ισχύ, µε την πρόσθετη πρόβλεψη πως το Δηµόσιο δεσµεύεται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες συµφωνίες που περιέχονται στις Συµφωνίες Τροποποίησης, να ενισχύσει τα Έργα κατά την Περίοδο Λειτουργίας τους µέσω των Πληρωµών προς το Δηµόσιο («Μηχανισµός Ανακύκλωσης» των Πληρωµών προς το Δηµόσιο), στο απολύτως αναγκαίο µέτρο, εφόσον τα συνολικά Καθαρά Έσοδα των Έργων δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους και εξυπηρέτησης των δανειακών συµβάσεων, όπως αυτές θα τροποποιηθούν, καθώς και για την επίτευξη εύλογης απόδοσης της δεσµευτικής επένδυσης των Παραχωρησιούχων. Μέσω της επιλογής του «Μηχανισµού Ανακύκλωσης» έναντι άλλων πιθανών λύσεων (όπως π.χ. της µείωσης του µεριδίου του Δηµοσίου ή της παραίτησης του Δηµοσίου από αυτό ή της αύξησης των διοδίων), εξασφαλίζεται η ενίσχυση των Έργων στον απολύτως αναγκαίο βαθµό για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους, χωρίς να επιβαρύνονται περαιτέρω οι χρήστες των Έργων, ενώ ταυτόχρονα αναµένεται ότι όσο θα βελτιώνεται στο µέλλον το οικονοµικό περιβάλλον εκτέλεσης των Συµβάσεων και λειτουργίας των Έργων τόσο θα µειώνεται η ανάγκη ενίσχυσής τους µέσω του Μηχανισµού Ανακύκλωσης. Κατά τις εντατικές διαπραγµατεύσεις που προηγήθηκαν, το Δηµόσιο επέβαλε την τήρηση της «αρχής της αυτάρκειας» («self-sufficiency principle») των Έργων Παραχώρησης κατά τη σύναψη των Συµφωνιών Τροποποίησης. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή οποιαδήποτε οικονοµική ενίσχυση των Έργων από το Δηµόσιο κατά την Περίοδο Λειτουργίας τους θα είναι περιορισµένη κατ ανώτατο όριο στο ύψος των Πληρωµών προς το Δηµόσιο και δεν δύναται να υπερβεί το όριο αυτό. Μέσω της «αρχής της αυτάρκειας» διασφαλίζεται: (α) ότι οποιαδήποτε ενίσχυση εκ µέρους του Δηµοσίου προς τα Έργα Παραχώρησης δεν θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό ούτε κατ ελάχιστον, αλλά θα τροφοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα που παράγουν τα ίδια τα Έργα, και (β) ότι οι Παραχωρησιούχοι εξακολουθούν να φέρουν τον κίνδυνο εσόδων των Έργων, δεδοµένου ότι τυχόν α- νεπάρκεια των Καθαρών Εσόδων των Έργων (συµπεριλαµβανοµένων και των Πληρωµών προς το Δηµόσιο) για την κάλυψη των συµβατικών υποχρεώσεων των Παραχωρησιούχων για τη συντήρηση και λειτουργία των Έργων, καθώς και για την εξυπηρέτηση των δανειακών συµβάσεων, θα οδηγεί σε καταγγελία των συµβάσεων µε ευθύνη των Παραχωρησιούχων. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι οι Παραχωρησιούχοι µέσω της εφαρµογής της αρχής της αυτάρκειας εξακολουθούν να φέρουν τον κίνδυνο εσόδων των Έργων Παραχώρησης και κατά το ότι δεν υφίσταται εγγυηµένη απόδοση της Δεσµευτικής τους Επένδυσης. Σε περίπτωση δηλαδή που τα Καθαρά Έσοδα των Έργων δεν επαρκούν, οι Παραχωρησιούχοι δεν δικαιούνται συγκεκριµένη εγγυηµένη απόδοση στο τέλος της Παραχώρησης. Σηµειώνεται η περίπτωση του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), ο οποίος, σύµφωνα µε την αρχική Σύµβαση Παραχώρησης, απολάµβανε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας επιδότησης λειτουργίας καταβαλλόµενης από το Ελληνικό Δηµόσιο, λόγω των ή- δη εξ αρχής προβλεπόµενων χαµηλών εσόδων του έργου αυτού. Και ως προς την περίπτωση θα εφαρµοστεί ο «Μηχανισµός Ανακύκλωσης». Ειδικότερα, η εφαρµογή της «αρχής της αυτάρκειας» στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόζεται µέσω της διασύνδεσης του Έργου αυτού µε το Έργο Παραχώρησης της Ιονίας Οδού, καθώς πλέον κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας του θα υποστηρίζεται µέσω µέρους των Πληρωµών προς το Δηµόσιο που οφείλονται στο Δηµόσιο σύµφωνα µε τη Σύµβαση Παραχώρησης της Ιονίας Οδού και µε ανώτατο όριο το ύψος των Πληρωµών αυτών. Έτσι, και ως προς το Έργο Παραχώρησης του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος αναλαµβάνει πλέον κίνδυνο εσόδων του Έργου, αντί να επαφίεται σε σταθερή και εγγυηµένη επιδότηση λειτουργίας. (iii) Ειδικά ως προς τις Συµβάσεις Παραχώρησης του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα και του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), αναβολή της κατασκευής µέρους του αρχικού τεχνικού αντικειµένου Η συνολική επίπτωση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης στα έσοδα των Έργων και οι δυσµενείς προβλέψεις για τον κυκλοφοριακό φόρτο στο µέλλον, µείωσε τις δυνατότητες εξυπηρέτησης χρέους (debt capacity) των Έργων, µε αποτέλεσµα οι Δανείστριες Τράπεζες να επιδιώξουν τη µείωση της έκθεσής τους στα Έργα, µέσω της χορήγησης µειωµένων κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, τα χορηγούµενα δανειακά κεφάλαια ειδικά στις περιπτώσεις των Έργων Παραχώρησης του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα και του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), υπολείπονται σηµαντικά από το απαιτούµενο επίπεδο χρηµατοδότησης για την κάλυψη του κόστους κατασκευής του συνόλου του τεχνικού αντικειµένου των παραπάνω Έργων. Την ίδια στιγµή, στην παρούσα χρονική περίοδο, το Ελληνικό Δηµόσιο έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του για την παροχή Πρόσθετης Χρηµατοδοτικής Συµβολής στα Έργα αυτά κατά την Περίοδο Μελετών Κατασκευών µέσω του τρέχοντος Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και της συγχρηµατοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταµεία. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Συµβάσεων Παραχώρησης και σε σχέση µε συγκεκριµένα οδικά τµήµατα των Έργων αυτών, προέκυψαν σηµαντικά προβλήµατα και καθυστερήσεις για λόγους που σχετίζονται µε προσφυγές στη δικαιοσύνη κατά της χάραξης των τµηµάτων αυτών για λόγους που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα να καθυστερεί ή και να κωλύεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, η εκτέλεση ορισµένων τµηµάτων των έργων. Δεδοµένων των ανωτέρω, συµφωνήθηκε να µετατεθεί χρονικά η κατασκευή των τµηµάτων αυτών. Συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε ότι η υποχρέωση κατασκευής (εντός της Περιόδου Μελετών Κατασκευών) του τµήµατος Πάτρα Πύργος Τσακώνα του αυτοκινητοδρόµου Ε- λευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα και των τµηµάτων Ηµικόµβου ΠΑΘΕ Α/Κ Ξυνιάδας, Α/Κ Τρικάλων Α/Κ Γρεβενών και Α/Κ Γρεβενών Α/Κ Εγνατίας του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), α- ναβάλλεται µέχρι την ολοκλήρωση της Περιόδου Μελετών Κατασκευών για την περίπτωση του Έργου Παραχώρησης του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα και το αργότερο µέχρι 3 έτη

6 1ε µετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Μελετών Κατασκευών για την περίπτωση του Έργου Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος. Εντός της περιόδου αυτής το Δηµόσιο δύναται να απαιτήσει την κατασκευή τους, υπό τον όρο της εξασφάλισης της αναγκαίας χρηµατοδότησης. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, συµφωνήθηκε ότι το ελληνικό Δηµόσιο δύναται µε σχετική απόφασή του να εξαιρέσει τα παραπάνω τµήµατα (ή υπο-τµήµατα αυτών) από το αντίστοιχο Έργο, ώστε να ε- ξασφαλιστεί ο απαιτούµενος βαθµός ευελιξίας για το ελληνικό Δηµόσιο που θα του επιτρέψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να προχωρήσει στην δηµοπράτηση των α- ναβαλλοµένων τµηµάτων. (iv) Παράταση της Περιόδου Παραχώρησης των Συµβάσεων Παραχώρησης κατά τρία έτη Με την τροποποίηση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους Παραχωρησιούχους να υποβάλουν αίτηµα παράτασης της διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης δώδεκα µήνες πριν από τη λήξη της. Εφόσον κατά το χρονικό σηµείο αυτό η απόδοση της Δεσµευτικής τους Επένδυσης (σε ονοµαστική αξία) υπολείπεται της προβλεπόµενης από το Χρηµατοοοικονοµικό Μοντέλο Επανεκκίνησης απόδοσης (σε ονοµαστική αξία), η διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης θα παρατείνεται για χρονική περίοδο τριών ετών. Η ρύθµιση αυτή καταδεικνύει τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν οι εταιρείες Παραχώρησης να µην καταστεί εφικτή η επίτευξη µίας εύλογης απόδοσης επί της επένδυσης τους. Η. Λοιπές τροποποιήσεις Οι λοιπές τροποποιήσεις, οι οποίες περιέχονται στις Συµφωνίες Τροποποίησης, αποτελούν κυρίως προσαρ- µογή των όρων των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης υπό το πρίσµα των ανωτέρω βασικών αλλαγών. Άλλες τροποποιήσεις αποτελούν προσαρµογή της οικείας Σύµβασης Παραχώρησης στο βαθµό εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών του αντίστοιχου Έργου ή έχουν λάβει χώρα για λόγους διευκρινιστικούς και αποδίδουν το περιεχόµενο της οικείας αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης. Σηµειώνεται, τέλος, ότι οι Συµφωνίες Τροποποίησης δεν µεταβάλλουν τις ρυθµίσεις των Συµβάσεων Παραχώρησης που αφορούν στο ύψος των επιβαλλόµενων διοδίων τελών. Επιπλέον, οι Παραχωρησιούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν και να υποβάλουν στο Ελληνικό Δηµόσιο προς έγκριση, το αργότερο έξι µήνες πριν από το πέρας της Περιόδου Μελετών Κατασκευών, µελέτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος ηλεκτρονικών διοδίων, η οποία θα δίνει έµφαση στην περαιτέρω βελτίωση της αναλογικής χρέωσης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τους καθηµερινά µετακινούµενους και άλλους συχνούς χρήστες. Θ. Απαραίτητοι έλεγχοι Προϋποθέσεις επίτευξης της ηµεροµηνίας επανεκκίνησης Πριν την υπογραφή τους, όλες οι Συµφωνίες Τροποποίησης υποβλήθηκαν σε µορφή τελικού σχεδίου στο Ε- λεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυµβατικού ε- λέγχου. Σχετικώς εκδόθηκαν τα υπ αριθ. 420, 421, 422, 423/2013 Πρακτικά του αρµοδίου Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τα οποία κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των Συµφωνιών Τροποποίησης. Περαιτέρω, οι Συµφωνίες Τροποποίησης έχουν γνωστοποιηθεί πριν την υπογραφή τους τόσο στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού (µέσω της υποβολής έγγραφης Γνωστοποίησης µέτρων κρατικών ενισχύσεων), ενώ για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των Έργων µέσω πόρων των Διαρθρωτικών Ταµείων έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες αιτήσεις τροποποίησης των Αποφάσεων Μεγάλου Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, κατόπιν διενέργειας σχετικών Αναλύσεων Κόστους - Οφέλους. Η έναρξη ισχύος των Συµφωνιών Τροποποίησης και, συνακόλουθα, η τροποποίηση των Αρχικών Συµβάσεων Παραχώρησης τελεί υπό τις ακόλουθες κυρίως αιρέσεις: (α) την κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης από τη Βουλή των Ελλήνων και τη δηµοσίευση του σχετικού κυρωτικού νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, (β) την έκδοση θετικών αποφάσεων εκ µέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις Γνωστοποιήσεις µέτρων κρατικών ενισχύσεων που υποβλήθηκαν σε αυτή προς έλεγχο της συµβατότητάς τους µε τους κανόνες της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (γ) την παραλαβή από το Δηµόσιο έγγραφης δέσµευσης από της Δανείστριες τράπεζες σχετικά µε την διαθεσιµότητα των απαιτούµενων δανείων. Επί του άρθρου πρώτου ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Προτείνεται προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων η «Συµφωνία Τροποποίησης των διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης σύµφωνα µε τις παραγράφους και του άρθρου 46 της από 28 Ιουνίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3605/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθ- µιση συναφών θεµάτων» (Α 190)», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις , µεταξύ αφενός του ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, Ανώνυµη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδροµο Τµήµα ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί», και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH» που εδρεύει στο Essen Γερµανίας, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ ΠΑ- ΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «J & P ΑΒΑΞ Α- ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε- ΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «J & P Α- ΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «VINCI CONCESSIONS S.A.S.» που εδρεύει στη Γαλλία, (5) Α- νώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥ- ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ», που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου και (6) Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε-

7 1στ πωνυµία ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου. Η τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας αυτής προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης του Έργου. Γενικά στοιχεία για το Έργο Το εν λόγω έργο παραχώρησης εντάσσεται στο Άξονα Προτεραιότητας Ζ της Δ Προγραµµατικής Περιόδου ( ), και αποτελεί έργο γέφυρα αφού µέρος της δαπάνης είχε ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ. Με το προτεινόµενο έργο ιδιαίτερης στρατηγικής ση- µασίας, βελτιώνεται και αναβαθµίζεται ο υφιστάµενος αυτοκινητόδροµος του ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί. Ο υ- πάρχων οδικός άξονας Μαλιακός Κλειδί (Ε01 ΠΑΘΕ, Ευρωπαϊκή ονοµασία Ε75) είναι το Βόρειο τµήµα του ΠΑΘΕ, του µεγαλύτερου µήκους κάθετου άξονα της Ελλάδας και αποτελεί βασικό υπεραστικό άξονα του κύριου Εθνικού Δικτύου της χώρας. Ο οδικός άξονας ΠΑΘΕ συνδέει την Πάτρα, την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τα σύνορα (Εύζωνοι), εξασφαλίζοντας άµεση πρόσβαση σε όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας µε τα βόρεια και βορειοανατολικά σύνορα της χώρας. Το µήκος του τµήµατος Μαλιακός Κλειδί είναι περίπου 230 χλµ. και εκτείνεται από τον Μαλιακό Κόλπο (ανατολικά της Στυλίδας κοντά στις Ράχες) όπου συνδέεται µε το Νότιο ΠΑΘΕ (Σκάρφεια Λαµία Ράχες), µέχρι το Κλειδί όπου συνδέεται µε την Εγνατία Οδό. Το οδικό αυτό σύστηµα συνδέει τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας (Νοµός Φθιώτιδας) και Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµός Πιερίας), ενώ το µεγαλύτερο µέρος εκτείνεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας διασχίζοντας τους Νοµούς Μαγνησίας και Λαρίσης. Στο βόρειο τµήµα του ο οδικός άξονας Μαλιακός Κλειδί συνδέεται µε την Εγνατία οδό που αποτελεί τον κύριο οριζόντιο άξονα της βόρειας Ελλάδας και µαζί µε τον ΠΑΘΕ αποτελούν τους κύριους ά- ξονες του πρωτεύοντος οδικού δικτύου της χώρας. Στο νότιο τµήµα του, ο οδικός αυτός άξονας συνδέεται µε το τµήµα του ΠΑΘΕ Σκάρφεια Λαµία Ράχες και µε τον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) που αποτελεί µία εναλλακτική πρόσβαση προς το Δυτικό τµήµα της Εγνατίας οδού. Μέρος του άξονα Μαλιακός Κλειδί έχει ήδη κατασκευαστεί µε προδιαγραφές ΠΑΘΕ. Από την άποψη των υφιστάµενων κυκλοφοριακών συνθηκών, ιδιαίτερα τα τµήµατα των Τεµπών και του Πλαταµώνα µέχρι τη Σκοτίνα, παρουσιάζουν φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε απαράδεκτες κυκλοφοριακές συνθήκες και µεγάλο αριθµό τροχαίων ατυχηµάτων. Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου περιλαµβάνονται η Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του τµήµατος Μαλιακός Κλειδί, συνολικού µήκους 229,4 χλµ.. Στο έργο περιλαµβάνονται: Νέα τµήµατα αυτοκινητόδροµου µήκους 24,7 χλµ. τα οποία θα µελετηθούν και θα κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο, καθώς και υφιστάµενα τµήµατα µήκους 204,7 χλµ. στα οποία θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την εξασφάλιση ενιαίου επιπέδου λειτουργίας στο έργο. Ο υπό µελέτη άξονας συνδέεται (ή θα συνδεθεί) και µε άλλους κύριους οδικούς άξονες (υφιστάµενους ή υπό κατασκευή). Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: α. Εγνατία οδός (ΕΟ2). Σύνδεση µέσω τµήµατος Κουλούρα Κλειδί. β. Εθνική Οδός Ελευθοχώρι Κατερίνη (ΕΟ13). Σύνδεση µέσω Α.Κ. Πλαταµώνα. γ. Εθνική Οδός Ηγουµενίτσα Λάρισα Βελεστίνο (ΕΟ6). Σύνδεση µέσω Ηµικόµβου Ραψάνης. δ. Εθνική Οδός Βόλος Καρδίτσα Άρτα (ΕΟ30). Σύνδεση µέσω Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων. ε. Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος (ΕΟ3 ή Ε- 65). Σύνδεση µέσω Α.Κ. Ραχών. ζ. Νότιος ΠΑΘΕ τµήµα Σκάρφεια Λαµία Ράχες. Σύνδεση µέσω Α.Κ. Ραχών. Ωφέλειες από την εκτέλεση του Έργου Προ της συνάψεως της ως άνω Συµφωνίας Τροποποίησης διενεργήθηκε ανάλυση κόστους οφέλους, η οποία αποτελεί την βασική µέθοδο αξιολόγησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων ενός έργου. Ο στόχος της ανάλυσης είναι η αξιολόγηση του εάν ένα έργο είναι επιθυµητό από την σκοπιά της κοινωνικής ωφέλειας µέσω του προσδιορισµού και της ποσοτικοποίησης (όπου είναι εφικτό) των επιπτώσεών του για το κοινωνικό σύνολο, αλλά επίσης και εάν το έργο είναι χρηµατοοικονοµικά βιώσι- µο, δεδοµένης της δυνατότητας χρηµατοδότησης από ε- πιχορηγήσεις και δάνεια. Από τα αποτελέσµατα της εν λόγω αναλύσεως προκύπτουν τα ακόλουθα: Το Έργο θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη και το εξωτερικό εµπόριο της χώρας. Οι περιοχές τις οποίες ενώνει ο άξονας θα αναπτυχθούν οικονοµικά και πολιτιστικά λόγω βελτίωσης της προσπελασιµότητάς τους, ενώ αναµένεται αύξηση της απασχόλησης και των εισοδηµάτων αλλά και µείωση της εσωτερικής µετανάστευσης. Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται άµεσα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ανέρχονται σε ανθρωποέτη, ε- νώ για τη λειτουργία και συντήρηση της οδού σε 213 ε- τησίως. Ο νέος κλειστός αυτοκινητόδροµος ευρωπαϊκών προδιαγραφών συνολικού µήκους 229,4 χιλιοµέτρων θα θέσει σε νέα τροχιά ανάπτυξης κυρίως την Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία αλλά και σε µακροσκοπική κλίµακα το σύνολο της χώρας. Το Έργο, επίσης, επειδή ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (ΤΕΝ) σκοπεύει στη διασύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υ- πόλοιπης Ευρώπης και είναι υψίστης σηµασίας για την ε- ξυπηρέτηση των συγκοινωνιών της Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος δεδοµένου ότι ολοκληρώνει τον κεντρικό ο- δικό άξονα της χώρας, µειώνει αποτελεσµατικά την χρονοαπόσταση των µεταφορών, διευκολύνει τις συνθήκες κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων (λόγω των υψηλών προδιαγραφών κατασκευής του) και, εποµένως, συµβάλει στην Περιφερειακή Ανάπτυξη των περιοχών που διατρέχει. Στρατηγικοί στόχοι που συµβαδίζουν µε την κατασκευή του οδικού άξονα Μαλιακός - Κλειδί είναι: Η υποστήριξη του ιεραρχικού µοντέλου χωροταξικής διάρθρωσης της χώρας και ανάπτυξη των εθνικής, διαπεριφερειακής και περιφερειακής σηµασίας διασυνδέσεων της χώρας για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονοµικής συνοχής, για την αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακής σηµασίας προβληµάτων µεταφορών και για την ολοκλήρωση του συστήµατος µεταφορών της χώρας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ενίσχυση της αµοιβαίας προσπελασιµότητας των αστικών συγκεντρώσεων και οι βελτιωµένες συνθήκες διασύνδεσης τους µε τα διεθνή µεταφορικά δίκτυα µέσω

8 1ζ των διεθνών µεταφορικών πυλών του ελλαδικού χώρου (οδικές πύλες, κύρια λιµάνια διεθνών διασυνδέσεων, διεθνείς αεροπορικοί κόµβοι, σιδηροδροµικοί σταθµοί διεθνούς εµβέλειας). Η σύνδεση µε τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, µέσω της συνέργιας µε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας (µέσω Εγνατίας Οδού) που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη. Η εξυπηρέτηση των µετακινήσεων κατά την εγκάρσια διάσταση του ηπειρωτικού κορµού της Χώρας µε συ- µπληρωµατική δράση µε τα υπόλοιπα έργα που θα κατασκευαστούν µε παραχώρηση (ιδιαίτερα Άξονας Κεντρικής Ελλάδας, Ιόνια Οδός και Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσάκωνα), την Εγνατία Οδό και το σύνολο του ΠΑΘΕ. Η εξυπηρέτηση των επιδιώξεων της χώρας για την συγκοινωνιακή διασύνδεσή της µε τα άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή τόσο µε τον ζωτικό της περίγυρο (Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο) όσο και µε την σύνδεση της µε τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα και τα δίκτυα συνδυασµένων µεταφορών (διερχόµενες ροές προς / από παραευξείνιες χώρες, βαλκανικές χώρες και χώρες της εγγύς Ανατολής). Η συνύπαρξη και ο συνδυασµός µε τα υπόλοιπα µεταφορικά δίκτυα, για την καλύτερη δυνατή διάρθρωση του Εθνικού Συστήµατος Μεταφορών (από άποψη αποδοτικότητας, συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και αειφόρου ανάπτυξης). Η ικανοποιητική εξυπηρέτηση της προβλεπόµενης ζήτησης οδικών µεταφορών (προσώπων και αγαθών), µε έµφαση στην εξυπηρέτηση των µεγάλου µήκους µετακινήσεων και τον αποκλεισµό των διαµπερών µετακινήσεων από µεγάλα αστικά κέντρα. Η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις µεταφορές και η εξασφάλιση των συνθηκών για τον περιορισµό των ατυχηµάτων - ειδικότερα των τροχαίων - σε επίπεδα ανάλογα µε εκείνα των άλλων χωρών-µελών της Ε.Ε.. Εξασφάλιση άµεσης, ευχερούς και ασφαλούς οδικής πρόσβασης σε νοµούς της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η βελτίωση της προσπελασιµότητας, η οποία διευκολύνει την µετακίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη επενδύσεων και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού. Σηµειώνεται η εξοικονόµηση χρόνου µε τη νέα υ- ποδοµή ανέρχεται σε 17 λεπτά για τα ελαφρά και 19 λεπτά για τα βαρέα οχήµατα. Ωφέλειες µείωσης λειτουργικού κόστους οχηµάτων και µείωσης χρόνου ταξιδιού. Ένα σηµαντικό κοινωνικό όφελος στα πλαίσια της κοινωνικοοικονοµικής αξιολόγησης των οδικών έργων είναι η αναµενόµενη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, σαν αποτέλεσµα των επεµβάσεων που γίνονται. Περαιτέρω, η δηµιουργία του αυτοκινητόδροµου θα ε- πιφέρει οφέλη τόσο στους υπάρχοντες χρήστες, όσο και στους νέους χρήστες (γενόµενη κυκλοφορία) που θα προσελκυσθούν από την αναβάθµιση της οδικής υποδο- µής. Το καταναλωτικό πλεόνασµα εκφράζει αυτό το επιπλέον «κέρδος» που αποκτούν όλοι οι χρήστες µε τη δη- µιουργία της νέας υποδοµής. Ένα σηµαντικό κοινωνικό όφελος στα πλαίσια της κοινωνικοοικονοµικής αξιολόγησης των οδικών έργων είναι η αναµενόµενη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, σαν αποτέλεσµα των επεµβάσεων που γίνονται. Από το είδος κυρίως των επεµβάσεων εξαρτάται και η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων ή τουλάχιστον κάποιων συγκεκρι- µένων τύπων ατυχηµάτων όπως π.χ. µείωση µετωπικών συγκρούσεων εφόσον τοποθετηθεί διαχωριστική νησίδα. Σε σχέση ιδίως µε τις επιπτώσεις στην απασχόληση, σηµειώνεται ότι όπως προέκυψε και από την ειδική ως προς το Έργο Ανάλυση Κόστους Οφέλους, η κατασκευή και λειτουργία του αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στην άµεση όσο και στην έµµεση απασχόληση. Η άµεση απασχόληση εκφράζεται µε τον αριθµό των άµεσα απασχολούµενων τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία / συντήρηση του έργου, ενώ ως έµµεση απασχόληση νοείται η αύξηση που θα σηµειωθεί στην απασχόληση εργατικού δυναµικού στις επιχειρήσεις που προµηθεύουν τα υλικά και µηχανήµατα κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας / συντήρησης του Έργου. Σε σχέση µε το Έργο αυτό εκτιµήθηκε ότι οι άµεσες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν κατά την υλοποίηση της επένδυσης υπολογίζονται σε ανθρωποέτη εργασίας, ενώ οι έµµεσες θέσεις εργασίας σε ανθρωποέτη εργασίας. Επίσης αναµένεται ότι κατά τη φάση λειτουργίας / συντήρησης του έργου θα υπάρξει ετησίως αύξηση στην απασχόληση από τις παρακάτω πηγές: (α) άµεση ετήσια απασχόληση κατά την συντήρηση / λειτουργία και (β) έµµεση ετήσια απασχόληση στους κλάδους προµήθειας υλικών συντήρησης. Η πρόσθετη άµεση απασχόληση που προκύπτει από το σύνολο των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης εκτιµάται σε 233 άτοµα ετησίως, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού του σταθ- µού διοδίων, και ακόµα 88 άτοµα ετησίως από την έµµεση απασχόληση. Περαιτέρω ωφέλειες αφορούν τις θετικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στο εξωτερικό εµπόριο. Ειδικότερα: Η µείωση των δαπανών χρήσης λόγω της υλοποίησης του έργου θα έχει επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών καθόσον ένα µέρος του κόστους των προϊόντων, που είναι το κόστος µεταφοράς, θα µειωθεί (ιδιαίτερα για µεταφορές στον διάδροµο Αττική Θεσσαλία - Θεσσαλονίκη προς την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη). Παράλληλα, για τους ίδιους λόγους, και το κόστος των εισαγόµενων προϊόντων αναµένεται να έχει σχετική µείωση, µε θετική επίπτωση στους καταναλωτές, στο εισόδηµά τους και στον πληθωρισµό. Έτσι, το Έργο θα συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας και του ΑΕΠ. Περαιτέρω, ιδιαίτερα ωφελείται το παραγωγικό δυναµικό των περιφερειών που διέρχεται ο ΠΑΘΕ και ειδικά οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι µεταφορικές και εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι ο πληθυσµός στις περιφέρειες αυτές ισοδυναµεί µε το 30% περίπου του πληθυσµού της χώρας και παράγει το 23% περίπου του ΑΕΠ (2010). Τέλος, µέσω της ολοκλήρωσης του Έργου επιτυγχάνονται και τα εξής: Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της εσωτερικής συνεκτικότητας αλλά και της διαπεριφερειακής συνεργασίας των επηρεαζόµενων Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας Η ενίσχυση των οικιστικών κέντρων των περιοχών

9 1η αυτών, περιλαµβανοµένης της περαιτέρω ενδυνάµωσης των αστικών κέντρων της Λαµίας, Λάρισας, Κατερίνης και Θεσσαλονίκης. Η ενίσχυση των συνδυασµένων µεταφορών κυρίως της συνδυασµένης οδικής-θαλάσσιας µεταφοράς µέσω των λιµένων της Θεσσαλονίκης (κατά κύριο λόγο) και του Βόλου. Ενίσχυση της προσπελασιµότητας προς περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Τέµπη, Όλυµπος, Πήλιο κ.α.) και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Σέσκλο, Διµήνι, Πύδνα, Πλαταµώνας, Πέλλα, Δίον, Βεργίνα) της Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο θα βελτιώσει το επιχειρηµατικό περιβάλλον και το τουριστικό προϊόν των παραπάνω περιοχών και θα συµβάλει στη σταθεροποίηση ή και αύξηση του κλάδου του τουρισµού στην περιοχή. Η στρατηγικής σηµασίας διαµόρφωση εναλλακτικής οδικής πρόσβασης στη µορφολογικά δυσχερή κοιλάδα των Τεµπών, που αποτελεί υποχρεωτικό σηµείο διέλευσης των µετακινήσεων βορρά νότου. Αυξήσει την κυκλοφοριακή ικανότητα του συστήµατος των οδικών µεταφορών της Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο µε τις σηµερινές αδυναµίες του, αποτελεί αντικίνητρο για την ανάπτυξη κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων, θέτοντας φραγµούς στην αξιοποίηση και εκµετάλλευση του διαθέσιµου αναπτυξιακού δυναµικού της περιφέρειας. Ενόψει όλων των ανωτέρω, η ειδική Ανάλυση Κόστους - Οφέλους που διενεργήθηκε κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «η πιθανότητα το έργο να µην είναι κοινωνικά σκόπιµο είναι πρακτικά µηδενική. Η ανάλυση ευαισθησίας κατέδειξε ότι το έργο είναι ασφαλές ως προς την κοινωνική του σκοπιµότητα, ενώ η πιθανότητα αρνητικών οικονοµικών δεικτών είναι µηδενική». Κύρια σηµεία της Συµφωνίας Τροποποίησης Στα άρθρα 1 έως 4 της Συµφωνίας Τροποποίησης: α) περιλαµβάνονται εγγυητικές δηλώσεις εκ µέρους του Παραχωρησιούχου και των µετόχων του, β) τίθεται το συµβατικό θεµέλιο επί τη βάσει της αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης, επί του οποίου βασίσθηκε η παρούσα Συµφωνία Τροποποίησης, γ) ρυθµίζονται θέµατα ορισµών και δ) ο σκοπός της Συµφωνίας Τροποποίησης, ο ο- ποίος συνίσταται αποκλειστικά και µόνο στην αποκατάσταση της οικονοµικής ισορροπίας της Σύµβασης Παραχώρησης, η οποία διαταράχθηκε λόγω Παρατεταµένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά το σχετικό όρο της Σύµβασης Παραχώρησης, ήτοι λόγω της κρίσης στην ελληνική και διεθνή οικονοµία. Με το άρθρο 5 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται µεταξύ των Μερών οι τροποποιήσεις στη Σύµβαση Παραχώρησης. Με τα άρθρα 6 και 7 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση του επικαιροποιηµένου και ελεγµένου Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου (Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Επανεκκίνησης) στη Συµφωνία Τροποποίησης και ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτό, ενώ προβλέπεται αντίστοιχα και η προσάρτηση στη Συµφωνία του αναθεωρηµένου Χρονοδιαγράµµατος Περιόδου Μελετών Κατασκευών. Με τα άρθρα 8 και 9 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση στη Συµφωνία των Συµφωνιών Απαιτήσεων Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου, µε τις οποίες περιορίζονται οι συµβατικές απαιτήσεις Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου αντίστοιχα και συµφωνούνται τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα καταβολής απαιτήσεων. Με τα άρθρα 10 και 11 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται τα ζητήµατα του καθορισµού, υπό την αίρεση επέλευση της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, των τροποποιηµένων δανειακών συµβάσεων, καθώς και λοιπών Προσαρτηµάτων της Σύµβασης Παραχώρησης. Με τα άρθρα 12 έως 16 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται οι προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης και για την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, καθώς και λοιπά θέµατα ισχύος της Συµφωνίας Τροποποίησης. Με τα άρθρα 17 έως 19 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επίλυση διαφορών και το εφαρµοστέο δίκαιο σε σχέση µε τη Συµφωνία Τροποποίησης, καθώς και της έκτασης τροποποίησης διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης. Επί του άρθρου δεύτερου Προτείνεται προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων η «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 31 Μαΐου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α 168/ )», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ι- σπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας. Η τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας αυτής προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης του Έργου. Γενικά στοιχεία για το Έργο. Το Έργο αυτό εντάσσεται στο Άξονα Προτεραιότητας Ζ της Δ Προγραµµατικής Περιόδου ( ), και αποτελεί έργο γέφυρα αφού µέρος της δαπάνης είχε ε- νταχθεί στο Γ ΚΠΣ, ΕΠ - ΟΑΛΑΑ. Το Έργο παραχώρησης περιλαµβάνει το σύνολο του αυτοκινητοδρόµου της Κεντρικής Ελλάδος. Η αρχή του τµήµατος έχει τεθεί κοντά στη Λαµία, που αποτελεί κοµβικό σηµείο σύνδεσης του αυτοκινητοδρόµου µε τον ΠΑΘΕ. Το τέλος του τµήµατος έχει τεθεί στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας στον Α/Κ Παναγιάς, κοντά στον

10 1θ οικισµό της Παναγιάς που βρίσκεται περίπου 35 χλµ. νοτιοδυτικά της πόλης των Γρεβενών. Το τµήµα που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό παραχώρησης αποτελεί νέο άξονα που θα κατασκευαστεί από τον παραχωρησιούχο, µε εξαίρεση το τµήµα Σκάρφειας Λαµίας Ράχες που περιλαµβάνεται στα τµήµατα του Έργου παραχώρησης που θα παραδοθούν για εκµετάλλευση στον παραχωρησιούχο. Ο αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας εκτείνεται σε τρεις περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) και τέσσερις νοµούς της Χώρας (Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Γρεβενών). Κατά µήκος της χάραξής του βρίσκονται τρεις µεσαίες / µεγάλες πόλεις της χώρας (Λαµία, Καρδίτσα, Τρίκαλα) µε πληθυσµό 58, 38, 52 χιλιάδες αντίστοιχα, καθώς και πολλοί άλλοι οικισµοί µικρού µεγέθους. Ο νέος Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος προβλέπεται να έχει µεσοσταθµικό κυκλοφοριακό φόρτο οχήµατα / ηµέρα το 2021 και οχήµατα/ ηµέρα το Το τµήµα Σκάρφεια Ράχες αναµένεται να έχει µεσοσταθµικό κυκλοφοριακό φόρτο οχήµατα / ηµέρα το 2021 και οχήµατα / ηµέρα το Ο Αυτοκινητόδροµος Ε65 (νέα τµήµατα µήκους 175 χλµ.) αναµένεται να προκαλέσει συντόµευση της υφιστάµενης διαδροµής κατά 66 λεπτά περίπου για τα ελαφρά οχήµατα και 63 λεπτά για τα βαρέα οχήµατα. Ωφέλειες από την εκτέλεση του Έργου. Προ της συνάψεως της εν λόγω Συµφωνίας Τροποποίησης διενεργήθηκε ανάλυση κόστους οφέλους, η ο- ποία αποτελεί την βασική µέθοδο αξιολόγησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων ενός έργου. Ο στόχος της ανάλυσης είναι η αξιολόγηση του εάν ένα έργο είναι επιθυ- µητό από την σκοπιά της κοινωνικής ωφέλειας µέσω του προσδιορισµού και της ποσοτικοποίησης (όπου είναι εφικτό) των επιπτώσεών του για το κοινωνικό σύνολο, αλλά επίσης και εάν το έργο είναι χρηµατοοικονοµικά βιώσι- µο, δεδοµένης της δυνατότητας χρηµατοδότησης από ε- πιχορηγήσεις και δάνεια. Από τα αποτελέσµατα της εν λόγω αναλύσεως προκύπτουν τα ακόλουθα: Στρατηγικοί στόχοι που συµβαδίζουν µε την κατασκευή του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας είναι: Η ανάπτυξη των εθνικής, διαπεριφερειακής και περιφερειακής σηµασίας διασυνδέσεων της χώρας για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονο- µικής συνοχής, για την αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακής σηµασίας προβληµάτων µεταφορών και για την ολοκλήρωση του συστήµατος µεταφορών της χώρας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η αναβάθµιση της υποδοµής και των συνθηκών κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα, διαµέσου παρακάµψεων σηµαντικών επαρχιακών αστικών κέντρων, όπως η Καρδίτσα. Η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις µεταφορές και η εξασφάλιση των συνθηκών για τον περιορισµό των ατυχηµάτων - ειδικότερα των τροχαίων - σε επίπεδα ανάλογα µε εκείνα των άλλων χωρών-µελών της Ε.Ε.. Η συµπληρωµατική δράση µε τα υπόλοιπα έργα που θα κατασκευαστούν µε παραχώρηση (ιδιαίτερα Μαλιακός Κλειδί, Ιόνια Οδός και Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα), την Εγνατία Οδό και το σύνολο του ΠΑΘΕ. Με γνώµονα τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους, η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας αναµένεται να συνεισφέρει στα παρακάτω: Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης: Η µετατροπή των τµηµάτων σε αυτοκινητόδροµο θα αυξήσει τη χωρητικότητα του τµήµατος και εποµένως το παρεχό- µενο επίπεδο εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα για βαρέα οχήµατα. Βελτίωση κυκλοφοριακής ταχύτητας και συνθηκών α- σφαλείας: Το έργο αναµένεται να αυξήσει σηµαντικά την ταχύτητα κυκλοφορίας, η οποία είναι ιδιαίτερα χαµηλή και να συµβάλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, λόγω των βελτιωµένων γεωµετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών και του διαχωρισµού των κλάδων κυκλοφορίας. Εθνική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης: Το έργο θα συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής της Λαµίας (τοπικές µετακινήσεις, βιοµηχανική ζώνη, επαγγελµατικά ταξίδια), αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας µέσω της βελτίωσης της προσφερόµενης εξυπηρέτησης (προσιτότητα, µειωµένος χρόνος προσπέλασης). Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του υφιστάµενου δικτύου: Η εναρµόνιση των χαρακτηριστικών κατά µήκος του άξονα µε βασικά ευρωπαϊκά πρότυπα α- ποτελεί ζητούµενο όλων των αυτοκινητοδρόµων της Ελλάδας. Χρήσιµη είναι επίσης η βελτίωση που αναµένεται στη συµβατότητα µε ευρωπαϊκά δίκτυα εκτός Ε.Ε.. Όπως προέκυψε και από την ειδική ως προς το Έργο Ανάλυση Κόστους Οφέλους, ιδίως σε σχέση µε τις επιπτώσεις στην απασχόληση, σηµειώνεται ότι η κατασκευή και λειτουργία του αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στην άµεση όσο και στην έµµεση απασχόληση. Υπολογίσθηκε ότι κατά την υλοποίηση της επένδυσης αναµένεται να δηµιουργηθούν άµεσες θέσεις εργασίας που υπολογίζονται σε ανθρωποέτη εργασίας, ενώ οι έµµεσες θέσεις εργασίας υπολογίστηκαν σε ανθρωποέτη εργασίας. Η συνολική απασχόληση ε- ποµένως κατά την υλοποίηση του έργου, για το σύνολο της επένδυσης ανέρχεται σε ανθρωποέτη. Κατά τη φάση λειτουργίας / συντήρησης του Έργου α- ναµένεται να υπάρξει ετησίως αύξηση στην απασχόληση από τις παρακάτω πηγές: i. Άµεση ετήσια απασχόληση κατά την συντήρηση / λειτουργία και ii. Έµµεση ετήσια απασχόληση στους κλάδους προµήθειας υλικών συντήρησης. Η πρόσθετη απασχόληση που προκύπτει από το σύνολο των δαπανών άµεσης απασχόλησης εκτιµάται σε ανθρωποέτη ή 239 άτοµα ετησίως συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού του σταθµού διοδίων, ενώ ως έµµεση απασχόληση εκτιµήθηκε ότι θα προκύψουν επιπλέον ανθρωποέτη ή 63 θέσεις εργασίας ετησίως. Τέλος, από την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους σε σχέση µε το εν λόγω Έργο προκύπτουν και οι ακόλουθες θετικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη και το εξωτερικό εµπόριο της Χώρας: Οι περιοχές τις οποίες διατρέχει ή / και ενώνει ο άξονας θα αναπτυχθούν τόσο οικονοµικά όσο και πολιτιστικά και τουριστικά λόγω της βελτίωσης της προσπελασι- µότητάς τους, αλλά και την γενικότερη βελτίωση της προσπελασιµότητας ιδιαίτερα από και προς την Βορειοδυτική Ελλάδα και την Αττική. Αναµένεται εποµένως αύξηση της απασχόλησης και των εισοδηµάτων, αλλά και µείωση της εσωτερικής µετανάστευσης. Επιπλέον, η βελτίωση της προσπελασιµότητας διευ-

11 1ι κολύνει την µετακίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά α- γαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη ε- πενδύσεων και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού. Κατά συνέπεια, η Ανάλυση Κόστους Οφέλους σε σχέση µε το Έργο κατέδειξε ότι έργο είναι ασφαλές ως προς την κοινωνική του σκοπιµότητα, ενώ η πιθανότητα αρνητικών οικονοµικών δεικτών είναι πρακτικά µηδενική. Κύρια σηµεία της Συµφωνίας Τροποποίησης Στα άρθρα 1 έως 4 της Συµφωνίας Τροποποίησης: α) περιλαµβάνονται εγγυητικές δηλώσεις εκ µέρους του Παραχωρησιούχου και των µετόχων του, β) τίθεται το συµβατικό θεµέλιο επί τη βάσει της αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης, επί του οποίου βασίσθηκε η παρούσα Συµφωνία Τροποποίησης, γ) ρυθµίζονται θέµατα ορισµών και δ) ο σκοπός της Συµφωνίας Τροποποίησης, ο ο- ποίος συνίσταται αποκλειστικά και µόνο στην αποκατάσταση της οικονοµικής ισορροπίας της Σύµβασης Παραχώρησης, η οποία διαταράχθηκε λόγω Παρατεταµένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά το σχετικό όρο της Σύµβασης Παραχώρησης, ήτοι λόγω της κρίσης στην ελληνική και διεθνή οικονοµία. Με το άρθρο 5 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται µεταξύ των Μερών οι τροποποιήσεις στη Σύµβαση Παραχώρησης. Με τα άρθρα 6 και 7 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση του επικαιροποιηµένου και ελεγµένου Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου (Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Επανεκκίνησης) στη Συµφωνία Τροποποίησης και ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτό, ενώ προβλέπεται αντίστοιχα και η προσάρτηση στη Συµφωνία του αναθεωρηµένου Χρονοδιαγράµµατος Περιόδου Μελετών Κατασκευών. Με τα άρθρα 8 και 9 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση στη Συµφωνία των Συµφωνιών Απαιτήσεων Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου, µε τις οποίες περιορίζονται οι συµβατικές απαιτήσεις Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου αντίστοιχα και συµφωνούνται τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα καταβολής απαιτήσεων. Με τα άρθρα 10 και 11 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται τα ζητήµατα του καθορισµού, υπό την αίρεση επέλευση της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, των τροποποιηµένων δανειακών συµβάσεων, καθώς και λοιπών Προσαρτηµάτων της Σύµβασης Παραχώρησης. Με τα άρθρα 12 έως 16 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται οι προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης και για την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, καθώς και λοιπά θέµατα ισχύος της Συµφωνίας Τροποποίησης. Με τα άρθρα 17 έως 19 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επίλυση διαφορών και το εφαρµοστέο δίκαιο σε σχέση µε τη Συµφωνία Τροποποίησης, καθώς και της έκτασης τροποποίησης διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης. Επί του άρθρου τρίτου Προτείνεται προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων η «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 19 Δεκεµβρίου 2006 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ιονία Οδός από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης) Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Α 81/ )», που υπογράφηκε στην Α- θήνα στις µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δη- µοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Νέα Οδός Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυ- µης Εταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.» που ε- δρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ACS SERVICIOS Y CONCESIONES SL» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (5) Ανώνυµης Ε- ταιρείας µε την επωνυµία «DRAGADOS S.A.» που ε- δρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας. Η τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας αυτής προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης του Έργου. Γενικά στοιχεία για το Έργο Το Έργο, για το οποίο αναλαµβάνει ο Παραχωρησιούχος την υποχρέωση να µελετήσει, χρηµατοδοτήσει, κατασκευάσει, λειτουργήσει και συντηρήσει, είναι: Ο αυτοκινητόδροµος «Ιόνια Οδός» µήκους περίπου 196 χλµ. από το Αντίρριο έως τον Ανισόπεδο Κόµβο Ε- γνατίας. Ο αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ µήκους περίπου 172,5 χλµ. από τον Ανισόπεδο Κόµβο Μεταµόρφωσης έως τα Σκάρφεια. Ο συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι Χαλκίδα, µήκους περίπου 11 χλµ. Οι εν λόγω οδικοί άξονες αποτελούν τµήµα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ενώ το εν λόγω Έργο Παραχώρησης είναι «έργο γέφυρα» µεταξύ των Γ και Δ προγραµµατικών περιόδων. Ο Αυτοκινητόδροµος Ιονία Οδός συνδέει τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου θα αποτελέσει το σηµαντικότερο οδικό άξονα Βορρά Νότου της Δυτικής Ελλάδας, µε σηµαντική θετική επίδραση στην προσπελασιµότητα, στην ανάπτυξη και στην οικονοµία των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου. Η Ιόνια Οδός επηρεάζει επίσης και την περιφέρεια Ιονίων νήσων, εφόσον διευκολύνει την πρόσβαση στα νησιά της Λευκάδας, µέσω της οδού Αµφιλοχίας Ακτίου Λευκάδας και της υλοποιούµενης ο- δού Ακτίου Α/Κ Αµβρακίας και της Κέρκυρας µέσω του λιµανιού της Ηγουµενίτσας. Αποτελεί έργο εθνικής ση- µασίας, δεδοµένου ότι µε την ολοκλήρωση του µια µεγάλη και αποµονωµένη µέχρι σήµερα περιοχή της χώρας θα συνδεθεί µε το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

12 1ια Το Έργο παρουσιάζει υψηλό βαθµό συνέργειας τόσο µε ολοκληρωµένα έργα όσο και µε έργα τα οποία βρίσκονται υπό υλοποίηση ή σε φάση προγραµµατισµού / σχεδιασµού και συγκεκριµένα µε τα εξής έργα: Τη συνέχεια της Ιόνιας Οδού προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιωάννινα Κακαβιά), δηµόσιο έργο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της δηµοπράτησης. Την Εγνατία Οδό, η οποία έχει ολοκληρωθεί στο τµή- µα αυτό και θα συνδεθεί µε την Ιόνια Οδό στον κόµβο Ιωαννίνων. Τη ζεύξη Ρίου Αντιρρίου, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Τον Αυτοκινητόδροµο Ακτίου Αµβρακίας, ο οποίος θα συνδέσει το Άκτιο (και µέσω αυτού τη Λευκάδα και την Πρέβεζα) µε την Ιόνια Οδό στον κόµβο Αµβρακίας. Την οδική σύνδεση της Ιόνιας Οδού µε τον Αστακό και το λιµάνι του Πλατυγυαλίου, έργο σε στάδιο µελετών και κατασκευής (κατά τµήµατα). Τον αυτοκινητόδροµο «Ολυµπία Οδός» (Ελευσίνα Κόρινθος - Πάτρα Πύργος - Τσακώνα), που εµπεριέχει το τµήµα του δυτικού ΠΑΘΕ). Τα έργα αναβάθµισης του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65). Σηµειώνεται ότι η υφιστάµενη οδός Αντιρρίου Ιωαννίνων εµφανίζει µεγάλη επικινδυνότητα µε αυξηµένα τροχαία ατυχήµατα και αρκετές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Επιπλέον στο µεγαλύτερο τµήµα της υφιστά- µενης οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων ο ηλεκτροφωτισµός είναι ελλιπής. Ωφέλειες από την εκτέλεση του Έργου Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ιονία Οδός αποτελεί έργο ε- θνικής σηµασίας, δεδοµένου ότι µε την ολοκλήρωση της µια µεγάλη, φτωχή σε σχέση µε το σύνολο της Χώρας και αποµονωµένη µέχρι σήµερα περιοχή, θα συνδεθεί µε το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, οπότε θα δηµιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη της. Πιο συγκεκριµένα, όπως προέκυψε από τη µελέτη κόστους οφέλους που διενεργήθηκε για το εν λόγω Έργο, µέσω της ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού επιτυγχάνονται τα εξής: Η σύνδεση των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, των Ιόνιων νησιών και της Ηπείρου µε την υπόλοιπη χώρα και µε το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και κατά συνέπεια η βελτίωση της προσπελασιµότητας και η άρση της αποµόνωσης τους. Η βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιφερειών αυξάνει την ελκυστικότητα τους ως τόπων διαµονής και εργασίας και είναι δυνατόν να συντείνει στην αποτροπή της περαιτέρω πληθυσµιακής και «παραγωγικής» ερήµωσής τους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα µέσω της σύνδεσης των δύο δυτικών πυλών της Ελλάδας, δηλαδή των λιµανιών της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας µε αυτοκινητόδροµο, όπως και της σύνδεσης του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού στα δυτικά τµήµατα τους µε έναν αυτοκινητόδροµο διεθνών προδιαγραφών, για την αύξηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του συνόλου της χώρας και των τουριστικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Θα βελτιωθεί η σύνδεση των περιοχών αυτών µε την Αττική και την Πελοπόννησο (µέσω της Ολυµπίας Οδού), τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα (µέσω του Αυτοκινητόδρο- µου Κεντρικής Ελλάδας - Ε65) και τη Μακεδονία (µέσω της Εγνατίας Οδού), αυξάνοντας έτσι την κινητικότητα των ατόµων και των προϊόντων και µειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες. Η µείωση της χρονοαπόστασης Ρίο Βορειοδυτική Ελλάδα και, κατά συνέπεια, η µείωση της χρονοαπόστασης Πάτρα (και Πελοπόννησος) και Αττική Βορειοδυτική Ελλάδα, η οποία εκτός από την ενίσχυση της κινητικότητας θα επιφέρει και αύξηση της τουριστικής κίνησης των περιοχών αυτών, οι οποίες αποτελούν σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς (ειδικά τα Ιόνια Νησιά). Η αύξηση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Η µείωση της επιβάρυνσης (κυκλοφοριακή συµφόρηση, ρύπανση, θόρυβος) στις αστικές περιοχές από τις ο- ποίες διέρχεται η υφιστάµενη οδός. Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του οδικού δικτύου, δεδοµένου ότι στις περιόδους αιχµής (θερινοί µήνες και αργίες) ειδικά στο τµήµα Αντίρριο Μεσολόγγι παρατηρείται κυκλοφοριακή συµφόρηση. Περαιτέρω, ο Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ (περιλαµβανο- µένων των συνδετήριων κλάδων του) αποτελεί το σηµαντικότερο οδικό άξονα Βορρά Νότου της Ελλάδας συνδέοντας έξι περιφέρειες της χώρας (Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), καθώς και τα µεγαλύτερα α- στικά κέντρα (Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη και τις ενδιάµεσες πόλεις). Τα έργα αναβάθµισης του τµήµατος Α/Κ Μεταµόρφωσης Μαλιακός (Σκάρφεια) του Αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, στο πλαίσιο του παρόντος Έργου Παραχώρησης, αναµένεται, σύµφωνα µε τη διενεργηθείσα µελέτη κόστους οφέλους, να οδηγήσουν στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του οδικού δικτύου και στη µείωση της ε- πιβάρυνσης (κυκλοφοριακή συµφόρηση, ρύπανση, θόρυβος) των αστικών περιοχών, από τις οποίες διέρχεται ο ΠΑΘΕ (αστικό τµήµα Μεταµόρφωση Σχηµατάρι και τµήµα Λογγός Σκάρφεια στις πόλεις του Αγίου Κωνσταντίνου και Καµένων Βούρλων) και στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται η εθνική οδός Σχηµαταρίου Χαλκίδας. Ένα από τα οφέλη που θα προκύψουν από το έργο είναι η µείωση των ατυχηµάτων, λόγω των βελτιωµένων γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου. Η οδός Αντιρρίου Ιωαννίνων είναι µια από τις πιο επικίνδυνες οδούς στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι είναι µια οδός 2x1 µε δυσµενή γεωµετρικά χαρακτηριστικά (σε αρκετά σηµεία χωρίς επαρκή ορατότητα), χωρίς διαχωρισµένο οδόστρωµα, διερχόµενη εντός οικισµών και µε ισόπεδες διαβάσεις. Τα παραπάνω δυσµενή χαρακτηριστικά ενισχύονται από το γεγονός ότι υπάρχει ση- µαντική κυκλοφορία φορτηγών, µε προέλευση / προορισµό τους λιµένες της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας, την Εγνατία Οδό και την Αλβανία. Σε σχέση µε τις επιπτώσεις από την εκτέλεση του Έργου, όπως προκύπτει από τη διενεργηθείσα Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά την υλοποίηση µόνο από την κατασκευή είναι ισοδύναµα ανθρωποέτη εργασίας. Κατά τη λειτουργία του Έργου, µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία του Παραχωρησιούχου απασχολούνταν το 2012, 308 άτοµα εκ των οποίων 178 άτοµα στα διόδια, 81 άτοµα στη συντήρηση λοιπές λειτουργίες και 49 άτοµα στη διοίκηση. Ε- κτιµάται ότι µετά το 2016 θα απασχολούνται σε ετήσια

13 1ιβ βάση περίπου 420 άτοµα στα διόδια, 138 άτοµα στη συντήρηση και στις λοιπές λειτουργίες. Από την Ανάλυση κόστους οφέλους προκύπτει ότι οι ετήσιες θέσεις απασχόλησης κατά τη λειτουργία µετά το 2016, είναι δυνατόν να εκτιµηθούν σε 609 θέσεις περίπου. Τέλος, µέσω της ολοκλήρωσης του Έργου επιτυγχάνονται και τα εξής: Δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και την αύξηση της ευµάρειας µιας µεγάλης και φτωχής σε σχέση µε το σύνολο της χώρας περιοχής. Βελτιώνεται η ελκυστικότητα των εν λόγω περιοχών ως τόπων επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης, στην προώθηση των επενδύσεων στους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας και αµβλύνονται οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες. Βελτιώνεται το επιχειρηµατικό περιβάλλον και το τουριστικό προϊόν των περιοχών αυτών Βελτιώνεται η αποδοτικότητα του κλάδου του εµπορίου, ο οποίος είναι και ο σηµαντικότερος στην περιοχή, λόγω της µείωσης του χρόνου και του κόστους διαδρο- µής για τα εµπορεύµατα µε την ενίσχυση της σύνδεσης των περιοχών επιρροής Ενισχύονται οι δυνατότητες του κλάδου του πρωτογενούς τοµέα Ενισχύεται η πιθανότητα αντιστροφής των πληθυσµιακών τάσεων και µετρίασης της πληθυσµιακής συρρίκνωσης Κύρια σηµεία της Συµφωνίας Τροποποίησης Στα άρθρα 1 έως 4 της Συµφωνίας Τροποποίησης: α) περιλαµβάνονται εγγυητικές δηλώσεις εκ µέρους του Παραχωρησιούχου και των µετόχων του, β) τίθεται το συµβατικό θεµέλιο επί τη βάσει της αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης, επί του οποίου βασίσθηκε η παρούσα Συµφωνία Τροποποίησης, γ) ρυθµίζονται θέµατα ορισµών και δ) ο σκοπός της Συµφωνίας Τροποποίησης, ο ο- ποίος συνίσταται αποκλειστικά και µόνο στην αποκατάσταση της οικονοµικής ισορροπίας της Σύµβασης Παραχώρησης, η οποία διαταράχθηκε λόγω Παρατεταµένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά το σχετικό όρο της Σύµβασης Παραχώρησης, ήτοι λόγω της κρίσης στην ελληνική και διεθνή οικονοµία. Με το άρθρο 5 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται µεταξύ των Μερών οι τροποποιήσεις στη Σύµβαση Παραχώρησης. Με τα Άρθρα 6 και 7 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση του επικαιροποιηµένου και ελεγµένου Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου (Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Επανεκκίνησης) στη Συµφωνία Τροποποίησης και ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτό, ενώ προβλέπεται αντίστοιχα και η προσάρτηση στη Συµφωνία του αναθεωρηµένου Χρονοδιαγράµµατος Περιόδου Μελετών Κατασκευών. Με τα άρθρα 8 και 9 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση στη Συµφωνία των Συµφωνιών Απαιτήσεων Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου, µε τις οποίες περιορίζονται οι συµβατικές απαιτήσεις Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου αντίστοιχα και συµφωνούνται τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα καταβολής απαιτήσεων. Με τα άρθρα 10 και 11 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται τα ζητήµατα του καθορισµού, υπό την αίρεση επέλευση της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, των τροποποιηµένων δανειακών συµβάσεων, καθώς και λοιπών Προσαρτηµάτων της Σύµβασης Παραχώρησης. Με τα άρθρα 12 έως 16 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται οι προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης και για την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, καθώς και λοιπά θέµατα ισχύος της Συµφωνίας Τροποποίησης. Με τα άρθρα 17 έως 19 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επίλυση διαφορών και το εφαρµοστέο δίκαιο σε σχέση µε τη Συµφωνία Τροποποίησης, καθώς και της έκτασης τροποποίησης διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης. Επί του άρθρου τέταρτου Προτείνεται προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων η «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 24 Ιουλίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» (Α 279/ )», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις , µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ολυµπία Οδός Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» (πρώην «Άπιον Κλέος Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα»), και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Α- νώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «VINCI CONCESSIONS S.A.S.» που εδρεύει στη Γαλλία, (2) Α- νώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩ- ΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά, (3) Ανώνυ- µης Εταιρείας µε την επωνυµία «J & P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ- ΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου, (4) Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH» που εδρεύει στο Essen Γερµανίας, (5) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑ- ΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» που εδρεύει στην Αθήνα (6) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου. Η τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας αυτής προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης του Έργου. Γενικά στοιχεία για το Έργο Ο άξονας στο σύνολό του είναι ενταγµένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο αυτοκινητοδρόµων. Είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένου ότι συνδέει το δυτικό τµήµα της χώρας (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιόνιων Νησιών) µε την Αθήνα και τη λοιπή χώρα, αφ εαυτού ή σε συνδυασµό µε την Ιόνια Οδό και τη ζεύ-

14 1ιγ ξη Ρίου-Αντιρρίου. Εξυπηρετεί πληθώρα σηµαντικών α- στικών κέντρων και αγροτικών περιοχών, λιµένων (µεταξύ των οποίων άµεσα τη µια από τις δύο δυτικές πύλες της χώρας, το λιµένα Πάτρας, και έµµεσα τη δεύτερη, το λιµένα Ηγουµενίτσας), τουριστικών περιοχών κ.ά.. Στη σηµερινή του µορφή, το τµήµα Κόρινθος-Πάτρα έχει ήδη εξαντλήσει τη χωρητικότητά του (µε πολύ υψηλή κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων µε προέλευση-προορισµό το λιµένα Πάτρας), µε αρνητικές συνέπειες στις κυκλοφοριακές συνθήκες και ιδιαίτερα στα ατυχήµατα, ως προς τη συχνότητα των οποίων κατατάσσεται µεταξύ των πλέον επικίνδυνων δρόµων στην Ελλάδα (και στην Ε.Ε.). Στη νέα του µορφή, ο αυτοκινητόδροµος που θα αντικαταστήσει το δρόµο αυτό θα είναι υψηλών προδιαγραφών, µε εύρος ασφαλτικού καταστρώµατος 11,50 µέτρων ανά κλάδο, µε διαχωριστικό στηθαίο καθ όλο το µήκος του, ελεγχόµενη πρόσβαση και ανταποκρινόµενος στα πρότυπα ταχύτητας µελέτης 130 χλµ./ώρα. Η περιοχή επιρροής του Έργου περιλαµβάνει τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ενώ, σε ευρύτερη ερµηνεία και µε βάση την επιρροή των έργων στους κυκλοφοριακούς φόρτους άλλων αξόνων, περιλαµβάνει και τις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή άµεσης επιρροής, εκτός από τον ο- δικό άξονα των έργων, εντάσσεται ο αυτοκινητόδροµος Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας και ο οδικός άξονας Τρίπολη- Βυτίνα-Ολυµπία-Πύργος, οι οποίοι ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο της χώρας (ΔΟΔ). Επί πλέον, στην περιοχή υπάρχει εκτεταµένο επαρχιακό και τοπικό οδικό δίκτυο µε χαµηλά γεωµετρικά χαρακτηριστικά, το οποίο παρέχει πρόσβαση των επιµέρους περιοχών στους κύριους οδικούς άξονες και, µέσω του ΔΟΔ, σε ολόκληρη τη χώρα. Ωφέλειες από την εκτέλεση του Έργου Το τµήµα του ΠΑΘΕ Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα, πέρα από το σηµαντικό του ρόλο στη ζωτική σηµασία του άξονα ΠΑΘΕ, εξυπηρετεί επιπρόσθετα πολλαπλές λειτουργίες, ανάγκες και στόχους, όπως: Σηµαντικές ανάγκες µαζικών υπεραστικών µετακινήσεων µεταξύ Αθήνας, Κορίνθου και Πάτρας, περιλαµβανοµένων και των σηµαντικών µετακινήσεων κατά τη θερινή περίοδο. Ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης της βόρειας Πελοποννήσου και των νότιων Ιόνιων Νησιών. Κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις δεύτερης (εξοχικής) κατοικίας και τουριστικές, η ενίσχυση της προσπελασιµότητας των οποίων συµβάλει στη δηµιουργία ή συγκράτηση θέσεων απασχόλησης και εισοδηµάτων, συχνά συµπληρωµατικών των αγροτικών. Παράλληλα, ο αυτοκινητόδροµος ενισχύει την οδική προσπελασιµότητα των τουριστικά αναπτυγµένων νότιων Ιόνιων νησιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. Διασφάλιση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, αφού εξυπηρετούνται µετακινήσεις από/προς τις Περιφέρειες αυτές προς/από την Αττική και το µητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας. Επίσης, προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονοµική συνοχή, µε την αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακής σηµασίας προβληµάτων µεταφορών και την ολοκλήρωση του συστήµατος µεταφορών της χώρας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συµβολή στην ανάπτυξη όλων των περιοχών από τις οποίες διέρχεται αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, µέσω της βελτίωσης της προσφερόµενης εξυπηρέτησης (προσιτότητα, µειωµένος χρόνος προσπέλασης). Επίσης εξυπηρετεί µερικές από τις σηµαντικές αγροτικές περιοχές της χώρας, ενώ (σε συνδυασµό µε την Ιονία Οδό) συµβάλλει στη βελτίωση της προσπελασιµότητας της Ηπείρου. Ε- ποµένως, ο αυτοκινητόδροµος συµβάλει στη ανάπτυξη συνεκτικών συστηµάτων αστικών-αγροτικών οικισµών, ε- νισχύοντας τη διάχυση των ωφελειών της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και συµβάλλοντας στην συγκράτηση του πληθυσµού στις εστίες του. Σύνδεση µε άλλες περιφερειακές ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας, είτε µέσω άλλων µεγάλων αξόνων (Δυτικός άξονας, Εγνατία οδός, Αυτ/µος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα), ή µέσω του περιφερειακού οδικού δικτύου. Ο νέος αυτοκινητόδροµος συµβάλλει αποφασιστικά στη µεγιστοποίηση των καθαρών ωφελειών από τη λειτουργία της Ιονίας Οδού και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, λειτουργώντας σε απόλυτη συνάφεια και σε συνθήκες συµπληρωµατικότητας µε αυτά. Εξασφάλιση άµεσης πρόσβασης στο λιµάνι της Πάτρας και, µέσω Ιταλίας, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, µε εµφανή σηµαντικά εµπορικά και τουριστικά οφέλη για την Ελλάδα, καθώς από το λιµένα της Πάτρας διενεργείται ένα µεγάλο µέρος του εξωτερικού εµπορίου της χώρας (µε πλοία Ro-Ro, στα πλαίσια συνδυασµένης οδικής-θαλάσσιας µεταφοράς). Βελτίωση κυκλοφοριακής λειτουργίας και συνθηκών ασφαλείας. Το έργο αναµένεται να συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του άξονα, µε την αναβάθµιση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και τον πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, λόγω των βελτιωµένων τεχνικών χαρακτηριστικών και κατά κύριο λόγο από τον διαχωρισµό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας. Σε σχέση µε τις επιπτώσεις του Έργου αυτού στην α- πασχόληση, µε βάση τη διενεργηθείσα Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, εκτιµάται ότι η υλοποίηση του Έργου θα δηµιουργήσει άµεσα ανθρωποέτη ή 806 ισοδύναµες θέσεις εργασίας µέσης διάρκειας 2 ετών και ανθρωποέτη ή ισοδύναµες θέσεις εργασίας µέσης διάρκειας 8 ετών. Περαιτέρω, η λειτουργία του Έργου αναµένεται να δηµιουργήσει 646 θέσεις µακροχρόνιας απασχόλησης διάρκειας µέχρι το 2038, οι οποίες αντιστοιχούν σε ανθρωποέτη εργασίας. Κύρια σηµεία της Συµφωνίας Τροποποίησης Στα άρθρα 1 έως 4 της Συµφωνίας Τροποποίησης: α) περιλαµβάνονται εγγυητικές δηλώσεις εκ µέρους του Παραχωρησιούχου και των µετόχων του, β) τίθεται το συµβατικό θεµέλιο επί τη βάσει της αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης, επί του οποίου βασίσθηκε η παρούσα Συµφωνία Τροποποίησης, γ) ρυθµίζονται θέµατα ορισµών και δ) ο σκοπός της Συµφωνίας Τροποποίησης, ο ο- ποίος συνίσταται αποκλειστικά και µόνο στην αποκατάσταση της οικονοµικής ισορροπίας της Σύµβασης Παραχώρησης, η οποία διαταράχθηκε λόγω Παρατεταµένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά το σχετικό όρο της Σύµβασης Παραχώρησης, ήτοι λόγω της κρίσης στην ελληνική και διεθνή οικονοµία. Με το άρθρο 5 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφω-

15 1ιδ νούνται µεταξύ των Μερών οι τροποποιήσεις στη Σύµβαση Παραχώρησης. Με τα άρθρα 6 και 7 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση του επικαιροποιηµένου και ελεγµένου Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου (Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Επανεκκίνησης) στη Συµφωνία Τροποποίησης και ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτό, ενώ προβλέπεται αντίστοιχα και η προσάρτηση στη Συµφωνία του αναθεωρηµένου Χρονοδιαγράµµατος Περιόδου Μελετών Κατασκευών. Με τα άρθρα 8 και 9 της Συµφωνίας Τροποποίησης προβλέπεται η προσάρτηση στη Συµφωνία των Συµφωνιών Απαιτήσεων Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου, µε τις οποίες περιορίζονται οι συµβατικές απαιτήσεις Κατασκευαστή και Παραχωρησιούχου αντίστοιχα και συµφωνούνται τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα καταβολής απαιτήσεων. Με τα άρθρα 10 και 11 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται τα ζητήµατα του καθορισµού, υπό την αίρεση επέλευση της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, των τροποποιηµένων δανειακών συµβάσεων, καθώς και λοιπών Προσαρτηµάτων της Σύµβασης Παραχώρησης. Με τα άρθρα 12 έως 16 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται οι προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης και για την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, καθώς και λοιπά θέµατα ισχύος της Συµφωνίας Τροποποίησης. Με τα άρθρα 17 έως 19 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επίλυση διαφορών και το εφαρµοστέο δίκαιο σε σχέση µε τη Συµφωνία Τροποποίησης, καθώς και της έκτασης τροποποίησης διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης. Επί του άρθρου πέµπτου Κατόπιν της τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης ως προς τον Αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, µε την οποία αναβάλλεται η κατασκευή του τµήµατος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο τέταρτο του παρόντος νόµου, κρίνεται σκόπιµος ο χαρακτηρισµός του τµήµατος αυτού ως έργου υποδοµής άµεσης προτεραιότητας, ώστε αµέσως µετά την προβλεπόµενη εξαίρεσή του, που προβλέπεται στην υπό κύρωση τροποποιούµενη Σύµβαση παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, να δηµοπρατηθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκει τους παραπάνω σκοπούς και παρακαλούµε για την ψήφισή του. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι. Στουρνάρας Κ. Χατζηδάκης ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ Μ. Χρυσοχοΐδης Ι. Μανιάτης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Αθανασίου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους και του άρθρου 46 της από 28 Ιουνίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3605/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµή- µατος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα- Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α 190) (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, Ανώνυµη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδροµο Τµήµα ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί» και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH» που ε- δρεύει στο Essen Γερµανίας, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που ε- δρεύει στη Νέα Κηφισιά, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «J & P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗ- ΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο «J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δή- µο Αµαρουσίου, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ- µία «VINCI CONCESSIONS S.A.» που εδρεύει στη Γαλ-

16 1ιε λία, (5) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΕΓΕΚ Α- ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ- ΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ», (6) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου. Το κείµενο της Συµφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται σε πρωτότυπο ως Παράρτηµα Α του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του άρθρου πρώτου του νόµου αυτού. Άρθρο δεύτερο Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 31 Μαΐου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α 168) (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗ- ΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.» που ε- δρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας. Το κείµενο της Συµφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται σε πρωτότυπο ως Παράρτηµα Β του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του άρθρου δεύτερου του νόµου αυτού. Άρθρο τρίτο Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ιονία Οδός από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 19 Δεκεµβρίου 2006 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ιονία Ο- δός από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης) Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Α 81) (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), µεταξύ α- φενός του ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Α- νώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Νέα Οδός Ανώνυ- µη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που ε- δρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ι- σπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ACS SERVICIOS Y CONCESIONES SL» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (5) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας. Το κείµενο της Συµφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται σε πρωτότυπο ως Παράρτηµα Γ του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του άρθρου τρίτου του νόµου αυτού. Άρθρο τέταρτο Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 24 Ιουλίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα και άλλες διατάξεις» (Α 279) (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), µεταξύ α- φενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Α- νώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ολυµπία Οδός Α- νώνυµη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» (πρώην «Άπιον Κλέος Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα»), και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «VINCI CONCESSIONS S.A.S.» που εδρεύει στη Γαλλία, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «J & P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙ- ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙ- ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου, (4) Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH» που εδρεύει στο Essen Γερµανίας, (5) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον

17 1ιστ διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, (6) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αµαρουσίου. Το κείµενο της Συµφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται σε πρωτότυπο ως Παράρτηµα Δ του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του άρθρου τέταρτου του νόµου αυτού. Άρθρο πέµπτο Ρυθµίσεις για τον οδικό άξονα «Αυτοκινητόδροµος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» Ο οδικός άξονας «Αυτοκινητόδροµος Πάτρα-Πύργος- Τσακώνα» χαρακτηρίζεται ως έργο υποδοµής άµεσης προτεραιότητας, προκειµένου, αµέσως µετά την εξαίρεσή του από τη Σύµβαση Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, όπως αυτή θα ισχύσει µετά την τροποποίησή της σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο τέταρτο του παρόντος νόµου, να δηµοπρατηθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους Άρθρο έκτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι. Στουρνάρας Κ. Χατζηδάκης ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ Μ. Χρυσοχοΐδης Ι. Μανιάτης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Αθανασίου

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Συριανός. Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ. Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ Νοέμβριος 2013

Γεώργιος Συριανός. Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ. Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ Νοέμβριος 2013 Γεώργιος Συριανός Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ Νοέμβριος 2013 Έργα Παραχώρησης 2008 Έως το 2008 είχε συντελεστεί η Έναρξη Παραχώρησης σε 5 μεγάλα οδικά Έργα: Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα- Τσακώνα),

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 11 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4219 Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσε ων παραχώρησης των μεγάλων οδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» Περιγραφή δράσης-στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η συμπλήρωση των 50 ετών από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των κοινωφελών υποδοµών της χώρας (τόσο των µεταφορικών υποδοµών, όσο και των υποδοµών «ποιότητας ζωής») αποτελεί σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα