ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ «Δνημέπωζη και Αξιοποίηζη ηος Μηηπώος ηων Δπισειπήζεων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ» ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΔΣΑ Α.Δ.)

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ 5 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 7 ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ 7 ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΟΥΟ 8 ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 9 ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 9 ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 11 ΓΔΝΗΚΑ 11 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 11 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 12 ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 15 ΓΔΝΗΚΑ 15 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 16 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 17 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΟΣΑ 21 ΚΑΣΑΝΟΜΖ Δ ΔΝΔΡΓΔ & ΑΓΡΑΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 24 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 30 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 31 ΓΔΝΗΚΑ 31 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 32 ΚΑΣΑΝΟΜΖ Δ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΚΛΑΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟ-ΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 37 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 40 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 41 ΓΔΝΗΚΑ 41 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 2

3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΝΑ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 43 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 44 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΟΣΑ 46 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 47 ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 48 ΓΔΝΗΚΑ 48 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ 48 ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ 50 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 52 ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 54 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 56 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 57 ΓΔΝΗΚΑ 57 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 58 ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 63 ΥΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 66 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 68 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 70 ΓΔΝΗΚΑ 70 ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 73 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 75 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟ-ΣΖΣΑ 77 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 87 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 90 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 90 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 92 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 3

4 ΚΛΑΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 92 ΝΟΜΗΚΔ ΜΟΡΦΔ 93 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ 94 ΠΡΟΧΠΗΚΟ 94 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 95 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 98 ΓΔΝΗΚΑ 98 ΝΔΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΖ 100 Η ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 102 Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ 102 ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 104 ΠΡΟΣΑΔΙ 108 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ν.Π.Η.Γ. 108 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΣΑΖ - ΜΔΣΔΞΔΛΗΞΖ 110 ΠΡΟΧΠΗΚΟ 116 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ 117 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 118 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 4

5 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν πξψην ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο πινπνηήζεθε ηελ πεξίνδν κε ην Μεηξψν ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., ΚΔΓΚΔ, ΔΝΑΔ θαη ΠΔΣΑ σο θνξέα εθαξκνγήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κιεηζζέλεο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ζην Τπνπξγείν θάιπςε αλάγθεο πιεξνθφξεζεο, θπξίσο δηνηθεηηθήο θαη λνκηθήο θχζεο, γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ΟΣΑ. Ζ αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ ζα επηηξέςεη κία αλαπηπμηαθή θαη ζεζκηθή πξνζέγγηζε, θαηάιιειε γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο απηνδηνίθεζεο. Ζ ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο (απνζηνιή, ζπκπιήξσζε, έιεγρνο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο) θάιπςε ην έηνο 1997 θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ θαη ηελ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ζην Τπνπξγείν (αλαθνξέο, πίλαθεο, θαηαζηάζεηο). ην Μεηξψν ηνπ 1997 ζπγθεληξψζεθε έλα ζεκαληηθφ θαη αμηφπηζην ζηαηηζηηθφ πιηθφ, πνπ αθνξνχζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε λνκηθή κνξθή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηε ζχλζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ηα επαγγεικαηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λνκηθή κνξθή θαη λνκφ, ππνινγίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ επέηξεςαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμηνιφγεζε θαη θαηαγξάθεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. Σν πιηθφ απηφ δελ επηθαηξνπνηήζεθε κε λεψηεξεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο γηα λα θαιπθζνχλ ηα επφκελα έηε θαη εηδηθά κεηά ηε ζρεδηαζκέλε ζπλέλσζε πνπ πξνψζεζε ην Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο» κεζνιάβεζαλ πνιιέο αιιαγέο ηφζν ζηνλ αξηζκφ θαη ηηο λνκηθέο κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ΚΔΓΚΔ αλέζεζε ζηελ ΠΔΣΑ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001, ην έξγν ηεο «Δλεκέξσζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Μεηξψνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο» ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηα εμήο : 1. ηαηηζηηθή έξεπλα κε ζηφρν ηελ θάιπςε φισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηέρνπλ θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο θ.α.) θαη πεξηερφκελν : έξεπλα πεδίνπ κε δειηίν απνγξαθήο, θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζηελ ΚΔΓΚΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 2. Σαμηλόκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λνκηθή κνξθή θαη έδξα, νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε κε βάζε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. 3. Γεκηνπξγία αξρείνπ κε ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε ηα αληίζηνηρα αξρεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 5

6 δεκνζίνπ δηθαίνπ. Σν αξρείν απηφ ζα αμηνπνηεζεί γηα λα ηεθκεξησζνχλ πνιηηηθέο πξνζσπηθνχ, λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο ηνπ Ν.2527/97, λα ζρεδηαζηνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, θ.α. 4. Αλάιπζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ, ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (λνκηθή κνξθή, πξνζσπηθφ, νξγάλσζε δηνίθεζε, νηθνλνκηθά ζηνηρεία). 5. Κάιπςε ησλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ησλ ΣΔΓΚ κε ηε δεκηνπξγία ελφο θαθέινπ (έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ) πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ ηνπο αλά θιάδν, λνκηθή κνξθή, βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηα θχξηα δηεπζπληηθά ηνπο ζηειέρε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα επηηξέςνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ νη ζχκβνπινη αλάπηπμεο θαη νη αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο. Ζ δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο έδεημε φηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο είηε νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ είηε νη ΣΔΓΚ δηαζέηνπλ έλα ζπγθξνηεκέλν θαη νινθιεξσκέλν αξρείν γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν λέν Μεηξψν ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο ζα απνηειεί γηα ηελ ΚΔΓΚΔ : α) Μία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. β) Έλα εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο. γ) Έλα θόκβν δηαρείξηζεο έγθπξσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ΚΔΓΚΔ, πνπ ζα δηαρένληαη ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θπζηθά απνηειεί ε ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ηνπ ελεκέξσζε κε ζηφρν πξψηνλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ, δεχηεξνλ ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη θαη ηξίηνλ ηελ ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ. Αζήλα Ννέκβξηνο 2002 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 6

7 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ ζηαηηζηηθή έξεπλα πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζηάδηα : 1) ρεδηαζκφο ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ ) Καζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ (αξηζκφο θαη θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ). 3) ρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε βάζε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο, ηνλ φγθν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ. 4) Πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο θαη ζπιινγήο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο. 5) Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ δειηίσλ απνγξαθήο. 6) Καηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δειηίσλ απνγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ Σν δειηίν απνγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο είρε σο αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είρε σο εμήο (βιέπε πιήξεο αληίγξαθν ζην παξάξηεκα) : Σν πξψην ηκήκα πεξηείρε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε λνκηθή ηνπο κνξθή θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνχζαλ δηνίθεζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ νξγαλσηηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο (όξγαλα δηνίθεζεο θαη θαλνληζκνί) θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηύνπ (INTERNET). Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αθνξνχζαλ ην έηνο Σν επφκελν ηκήκα πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαθξίλνληαο ηηο ζε θύξηα θαη δεπηεξεύνπζεο κε θξηηήξην ηελ αλαινγία ηνπο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο θξίζεθε αλαγθαίνο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο ζηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ (ΣΑΚΟΓ 1991) κε βάζε ην πξαγκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη φρη ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζηηο ζπζηαηηθέο ηνπο πξάμεηο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχζαλ ην έηνο Σν ηειεπηαίν ηκήκα πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ην έηνο 2000 : επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε βάζε ην θχιν θαη ηνλ αξηζκφ. Σα ζπλεκκέλα έγγξαθα είραλ ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ην έηνο Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχζαλ βηβιία ηξίηεο (Γ ) θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. έπξεπε λα επηζπλάςνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ελψ απηέο πνπ ηεξνχζαλ βηβιία δεχηεξεο (Β ) θαηεγνξίαο έπξεπε λα επηζπλάςνπλ ην εηδηθφ έληππν Δ3 (κεραλνγξαθηθφ δειηίν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ) πνπ είραλ ππνβάιεη ζηελ Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπο. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 7

8 ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΟΥΟ Οη πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα έπξεπε λα θαιχςεη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα, αλέβαδαλ ηνλ αξηζκφ ηνπο ζηηο 1200 πεξίπνπ. Ζ ΠΔΣΑ είρε ήδε πξνρσξήζεη ζε κία θαηαγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ ζπζηαζεί κεηά ην 1997 απφ δηάθνξεο πεγέο θαη αξρεία θαη καδί κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ παιηνχ Μεηξψνπ ππνινγίζηεθε θαηά πξνζέγγηζε ν παξαπάλσ αξηζκφο. ηε ζπλέρεηα φκσο κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνλ έιεγρν δηαθφξσλ αξρείσλ θαη ηε ζπλερή δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ν εθηηκψκελνο πιεζπζκφο - ζηφρνο πξνζέγγηζε ηηο 1600 επηρεηξήζεηο. ηνλ αξηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηα νπνία επεθηάζεθε ε έξεπλα επεηδή ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηαπηίδεηαη πνιιέο θνξέο κε ην αληηθείκελν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ζχζηαζή ηνπο ζπρλά ππαγνξεχεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηειεπηαίεο. πγθεθξηκέλα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 ειέγρζεθαλ θαη επαιεζεχζεθαλ ηα αξρεία ησλ παξαθάησ θνξέσλ : Τπνπξγείν Δξγαζίαο, φζνλ αθνξά ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ, ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη». Οξγαληζκφο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ) γηα ηα Κέληξα Πξφιεςεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηνπο Γεκνηηθνχο Κηλεκαηνγξάθνπο θαη ηηο Πνιηηηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο γηα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα Νενιαίαο θαη Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Νέσλ. Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ είρε νξγαλψζεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ θαη ηνπο ζπγαηξηθνχο ηνπο θνξείο. Αξρεία - έληππα θαη ειεθηξνληθά, θαηαγξαθέο, κειέηεο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηεο ΔΔΣΑΑ. Ζ Οκάδα Έξγνπ επηθνηλψλεζε κε φιεο ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη έζηεηιε δειηία απνγξαθήο ζε φζεο είραλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηείραλ ζε επηρεηξήζεηο. Με απηφ ην ηξφπν θαιχθζεθε θαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ Οκάδα Έξγνπ επίζεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, παξαθνινχζεζε ζπζηεκαηηθά πνιιέο ηζηνζειίδεο δήκσλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε λέσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ειέγρζεθαλ φια ηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Σχπνο» γηα ηα έηε 2001 θαη 2002, πνπ πεξηείραλ ΦΔΚ ζχζηαζεο δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα έληππα ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηεο ΔΔΣΑΑ, δηάθνξεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο «ota.gr». ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 8

9 Σέινο ππήξμε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε φιεο ηηο πξσηεχνπζεο λνκψλ θαη ηνπο δήκνπο ησλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε αζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Μέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 είραλ ζπκπιεξώζεη δειηία απνγξαθήο επηρεηξήζεηο ζπλνιηθά, νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ελώ είραλ θαηαγξαθεί άιιεο 108 επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηάζεθαλ κέζα ζην 2002 (εθηηκάηαη φηη ζα θζάζνπλ ηηο 120 κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο). Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ζηνλ ηειηθφ απηφλ αξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ), πνπ δελ απνηεινχζαλ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αλαιχνληαη ιεπηνκεξεηαθά ζην επφκελν θεθάιαην. ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ απνζηνιή ησλ δειηίσλ απνγξαθήο, καδί κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, πξνο ηνπο δεκάξρνπο, πξνέδξνπο θνηλνηήησλ θαη πξνέδξνπο αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ Ο Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΚΔ παξέδσζε επίζεο ζηελ ΠΔΣΑ θαη δεχηεξε επηζηνιή ηνπ πξνο δεκάξρνπο θαη πξνέδξνπο θνηλνηήησλ γηα λα επηηαρπλζεί ε παξαιαβή ησλ δειηίσλ, ε νπνία ζηάιζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Δπηπιένλ έλα ζηέιερνο ηεο ΚΔΓΚΔ είρε αλαιάβεη κέξνο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ΟΣΑ. Ζ δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη παξαιαβήο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο δηήξθεζαλ νθηώ κήλεο, κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ Οη κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηελ δηαλνκή ησλ δειηίσλ απνγξαθήο απφ ηα γξαθεία ησλ δεκάξρσλ πξνο ηηο δεκνηηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ απνζηνιή ησλ ζπλεκκέλσλ εληχπσλ απφ ηνπο ινγηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο θαπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο κεγάινπο ζε πιεζπζκφ δήκνπο. ηηο ηέζζεξηο ελδηάκεζεο εθζέζεηο, πνπ ππέβαιε ε ΠΔΣΑ, παξνπζηάδεηαη πιήξεο αλάιπζε ησλ ξπζκψλ ζπιινγήο ησλ δειηίσλ. Σν 30% ησλ δειηίσλ παξνπζίαδε ειιείςεηο ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εηδηθά ζηα ζπλεκκέλα έληππα (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αλαιψλεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα επηθνηλσλία κε ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δηνξζψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ ηα ζρεηηθά δειηία. Γηα λα ζπκπιεξσζεί θαη δηνξζσζεί θάζε δειηίν απνγξαθήο κε ειιείςεηο ή ιάζε, απαηηείην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν - ηξηψλ εβδνκάδσλ θαη επαλεηιεκκέλα ηειέθσλα. Οη ειιείςεηο θαη ηα ιάζε δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ ηππνπνηεκέλε, νξζή θαη ηαρεία εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά θάζε δειηίν έπξεπε λα ειεγρζεί απφ έλα εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο, λα ζπκπιεξσζεί, λα δηνξζσζεί θαη λα ηππνπνηεζεί, ψζηε λα είλαη έηνηκν γηα εηζαγσγή. Όζνλ αθνξά ηψξα ηε ρξήζε ησλ δειηίσλ απνγξαθήο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ΚΔΓΚΔ έλα ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο απηνχ ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ, ζην νπνίν ζα αλαηξέρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη γηα ειέγρνπο, δηεπθξηλίζεηο, θιπ. Ήδε ην πιηθφ απηφ έρεη κεγάιν ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 9

10 φγθν πνπ ζα απμάλεηαη ζπλερψο, δεδνκέλνπ φηη ηα δειηία ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη θάζε δχν ηξία ρξφληα γηα λα είλαη επίθαηξα θαη έγθπξα ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απηφ ην ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο πξέπεη λα νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο κε θσδηθνχο αλά επηρείξεζε, έηνο θαη θαηεγνξία εγγξάθνπ, ψζηε ην ζρεηηθφ πιηθφ λα είλαη πξνζβάζηκν θαη αμηνπνηήζηκν. Σν αξρεηνζεηεκέλν πιηθφ βέβαηα ζα ρξεηαζηεί ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο γηα ηε ζηέγαζε θαη δηαηήξεζή ηνπ. Οξηζκέλεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο, καδί κε ηα αληίζηνηρα θπζηθά αξρεία έρνπλ εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηα άηνκα πνπ ηα αθνξνχλ. Ζ ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε κία ηππηθή δηαδηθαζία θαη κε ζαθείο θαλφλεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΚΔ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 10

11 ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΝΗΚΑ Ζ Οκάδα Έξγνπ αλέπηπμε κηα ζεηξά πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα πιεξεί ε βάζε δεδνκέλσλ γηα λα αληαπνθξηζεί ηφζν ζηηο απαηηήζεηο εηζαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ φζν θαη ζε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. ηα πιαίζηα απηά επηιέρζεθε ην ινγηζκηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ - Microsoft Access κε ην ζθεπηηθφ φηη πξψηνλ αληαπνθξίζεθε πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ηεζεί, δεχηεξνλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν θαη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηξίηνλ ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ γηα δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ θαη απινχο ρξήζηεο ζεσξείηαη δεδνκέλε. Ζ εθαξκνγή βξίζθεηαη δηαρσξηζκέλε ζε δχν αξρεία βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο Microsoft Access πνπ βξίζθνληαη ζε ππνινγηζηή δηθηχνπ, ζηνλ θνηλφρξεζην θάθειν κε ην φλνκα «kedke». Σα αξρεία απηά είλαη : Σν αξρείν kedke_data.mdb πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα δεδνκέλα, πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ απφ ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ πνπ ηα θαηαρσξνχλ. Σν αξρείν Απνγξαθή ΚΔΓΚΔ.mde πνπ απνηειεί ηελ εθαξκνγή γηα ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηνηρείσλ θαη παξαγσγήο εθζέζεσλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη πνιπρξεζηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα κεηαθεξζεί, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο, ζε κεγάιν αξηζκφ ππνινγηζηψλ. Με απηφ ην ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηεο ηαπηόρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο. Δπίζεο έρεη εμαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά θαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή ρξήζε, απφ κηα πιεζψξα άιισλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Ζ εθαξκνγή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαρψξεζε, αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο. Παξέρνληαη επίζεο νη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ (Reports) θαη εμαγσγήο δεδνκέλσλ (Exports) κέζσ Excel γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ εθαξκνγή αλά επηρείξεζε, θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηείρε ην δειηίν απνγξαθήο, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο. ηελ παξνχζα κνξθή ηεο ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί θαη απφ ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., ηηο Πεξηθέξεηεο θαη θπζηθά ηηο ΣΔΓΚ. Γελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ε εγθαηάζηαζή ηεο ζηνπο παξαπάλσ θνξείο είηε κε πιήξε ζηνηρεία είηε κε ηα ζηνηρεία ησλ λνκψλ ή ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη ε πξψηε νζφλε, κε ηηο εγγξαθέο ηεο πξψηεο αιθαβεηηθά επηρείξεζεο, πνπ πεξηέρεη πεδία εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. Απφ απηή ηελ νζφλε γίλεηαη νπζηαζηηθά ε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα ε δηαρείξηζε ησλ εγγξαθψλ γίλεηαη : ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 11

12 Με ηα θνπκπηά Αλαδήηεζε Δπηρείξεζεο, Δηζαγσγή Νέαο Δπηρείξεζεο θαη Γηαγξαθή Δπηρείξεζεο Ζ κεηάβαζε ζηηο επφκελεο νζφλεο γίλεηαη κε ηα θνπκπηά : Οξγαλσηηθά ηνηρεία & Καλνληζκνί - Οηθνλνκηθά ηνηρεία & Υξήζε Γηαδηθηύνπ - ηνηρεία Πξνζσπηθνύ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ηελ πξψηε θαξηέια παξνπζηάδεηαη ε ηαπηόηεηα θάζε επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα θαηαγξάθνληαη, σο ίζρπαλ ην έηνο 2001 : 1) Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο (νδφο, αξηζκφο, ΣΚ, πφιε, ηει. 1, ηει. 2, fax, ) πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλαο πιήξεο δηεπζπλζηνγξάθνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο. 2) Ο Αξηζκόο Μεηξώνπ σο κνλαδηθφο πξνζδηνξηζηηθφο θσδηθφο γηα θάζε επηρείξεζε (ρσξίο λα έρεη πξνζδηνξηζζεί αθφκα ε αθξηβήο κνξθή ηνπ). 3) Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ ζχζηαζεο ή ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. 4) Ο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ (ΣΑΚΟΓ 1991). Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα, πνπ αλέπηπμε θάζε επηρείξεζε ην 2000, ζχκθσλα κε ην δειηίν απνγξαθήο ηεο (βιέπε παξαθάησ). 5) Ο λνκόο θαη ε πεξηθέξεηα ηεο πφιεο φπνπ εδξεχεη ε Δπηρείξεζε. 6) ην πεδίν θνξέαο επηιέγεηαη ν πξσηνβάζκηνο (Γήκνο/Κνηλφηεηα) ή ν δεπηεξνβάζκηνο ΟΣΑ (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε) ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. Αθνξά κφλν ηηο ακηγείο δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο, λνκαξρηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ. 7) Ζ δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ (αλ ππάξρεη) πνπ εκθαλίδεηαη ε επηρείξεζε. 8) Ζ λνκηθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ΓΚΚ θαη ηνπ ΚΝΑ, ή ηνπ αζηηθνχ ή ηνπ εκπνξηθνχ θψδηθα. 9) ην πεδίν ησλ παξαηεξήζεσλ αλαγξάθεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά ειιείςεηο ή ιάζε ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο, νη ηπρφλ αιιαγέο πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηελ θαηαρψξεζε π.ρ. αιιαγή επσλπκίαο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. 10) Σν φλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ή ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο θάζε επηρείξεζεο θαη είλαη αξκφδηνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο θαη γηα ηελ παξνρή θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο. ηελ δεχηεξε θαξηέια κε ηίηιν «Οξγαλσηηθά ζηνηρεία & θαλνληζκνί» θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο (2001) : 1) Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 12

13 2) Ο αξηζκφο ησλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ (Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνη, Σνκεάξρεο, Σκεκαηάξρεο θ.ι.π.), αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. 3) Οη θαλνληζκνί πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΚ θαη ηνλ ΚΝΑ, θαζψο θαη νξηζκέλνη άιινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο. Σέινο ππάξρεη έλα πεδίν θεηκέλνπ γηα θάπνην θαλνληζκφ πνπ δελ πεξηέρεηαη ζηελ ιίζηα ησλ παξαπάλσ. ηελ ηξίηε θαξηέια κε ηίηιν «Οηθνλνκηθά ζηνηρεία & ρξήζε δηαδηθηύνπ» θαηαρσξνχληαη : 1) Ζ θύξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αλέπηπμε ε επηρείξεζε ην Χο θχξηα θαηαγξάθεηαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη δχν δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο αζθνχλ πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο. 2) Με βάζε ηελ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο, απηή θαηαηάζζεηαη ζε θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζχκθσλα κε ην ΣΑΚΟΓ , πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο αξηζκφο θαη ε νλνκαζία πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, εκθαλίδεηαη επίζεο ζηελ πξψηε θαξηέια κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 3) Ζ παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν, είηε ζε δηθηά ηεο ηζηνζειίδα, είηε κέζσ ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΣΑ «ηδηνθηήηε, κεηφρνπ, εηαίξνπ» είηε κέζσ ηξίησλ (ΣΔΓΚ, ηδησηηθνί θνξείο θ.ι.π.). Δπίζεο ζεκεηψλεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππήξραλ ζην Μεηξψν ηνπ 1997, αιιά ε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ θαηαγξαθή ηνπο, γηα λα αμηνινγεζεί ε αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο. Μέζσ ηεο θαξηέιαο απηήο κεηαβαίλνπκε ζηελ θαξηέια «Ηζνινγηζκνί», φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θάζε επηρείξεζεο, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλεκκέλσλ εληχπσλ (ηζνινγηζκνί, απνηειέζκαηα ρξήζεο, έληππα ΓΟΤ θ.α.) γηα ην Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ αξηζκνδεηθηψλ θαη είλαη δπλαηέο νη ζπγθξίζεηο κε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ ηειεπηαία θαξηέια κε ηίηιν «ηνηρεία πξνζσπηθνύ» παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε επηρείξεζεο γηα ην 2000, αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζρέζε εξγαζίαο θαη θχιν : 1) Σα εθπαηδεπηηθά πξνζόληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ ζηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα. 2) Οη ζρέζεηο εξγαζίαο θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο, κε βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 1 Σηαηηζηηθή Ταμηλόκεζε ηωλ Κιάδωλ Οηθνλνκηθήο Δξαζηεξηόηεηαο, έθδνζε ΕΣΥΕ, Αζήλα 1994, ISSN ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 13

14 ζπγθξίζεσλ κε ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Όιεο νη θαξηέιεο θαη θφξκεο εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θιείλνπλ θαη απνζεθεχνληαη κε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε & Δπηζηξνθή». Απφ ηηο Δπηινγέο (Μελνύ) πνπ εκθαλίδνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ Αλαθνξψλ (Reports), θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ εμάγνληαη ζην Excel γηα επεμεξγαζία. Δηδηθφηεξα : Απφ ηελ επηινγή «Αλαθνξέο» δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ θαη εθηππψζηκσλ θαηαζηάζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα νη παξαγφκελεο αλαθνξέο αθνξνχλ : Σνλ Καηάινγν Δπηθνηλσλίαο : αθνξά φια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δειαδή απνηειεί ην Γηεπζπλζηνγξάθν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο. Όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο αλά Κιάδν : Παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκεκέλεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο αλά Ννκό : παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο αλά λνκφ. Όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο αλά Ννκό θαη Ννκηθή Μνξθή. εκθαλίδνληαη νη επηρεηξήζεηο αλά λνκφ θαη λνκηθή κνξθή. Σν Πξνζσπηθό θάζε επηρείξεζεο μερσξηζηά. Παξνπζηάδεηαη ηαμηλνκεκέλν αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζρέζε εξγαζίαο, καδί κε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ηειεπηαία αλαθνξά αθνξά φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξάζηεθαλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ γηα θάζε επηρείξεζε, απφ ην δειηίν απνγξαθήο, ζε δχν ζειίδεο. Απφ ηελ επηινγή «Δμαγσγή ζην Excel» παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά δεδνκέλσλ ηεο Βάζεο ζηελ εθαξκνγή Excel. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, απνκνλψλνληαο θάζε θνξά ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία πνπ ελδηαθέξνπλ. Οη εμαγσγέο ζην Excel αθνξνχλ : Βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία πξνζσπηθνχ. Βαζηθά ζηνηρεία θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θχξηα & δεπηεξεχνπζεο). Βαζηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνχο, αξηζκφ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Βαζηθά ηνηρεία θαη ρξήζε ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ. Βαζηθά ηνηρεία θαη δεδνκέλα Ηζνινγηζκψλ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 14

15 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΝΗΚΑ Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηελ έδξα ηνπ ΟΣΑ πνπ ηηο έρεη ζπζηήζεη, ή κε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ αλ ζπκκεηέρεη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή αλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαιχπηνπλ φιν ην Ννκφ ή κε ην αζηηθφ - αγξνηηθφ θέληξν ην νπνίν απνηειεί ηελ έδξα κίαο δηαδεκνηηθήο - δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ απφθαζε ρσξνζέηεζεο ινηπφλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο θαη θαη επέθηαζε κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, θαζψο θαη κε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζε έλα λνκφ. Οη επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο επίζεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ ΟΣΑ ή ηνπο ΟΣΑ πνπ ηηο έρνπλ ζπζηήζεη, απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαηφ ηνπο θαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε αγνξέο ηνπηθνύ ή λνκαξρηαθνύ επηπέδνπ, αθφκα θαη αλ ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο θνξείο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή θαη επξσπατθφ επίπεδν. ηα πιαίζηα απηά ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο ζα γίλεη ζε πεξηθεξεηαθό, λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ηνπηθνύ επηπέδνπ αθνξά κφλν ακηγείο δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο, λνκαξρηαθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ θαη ακηγείο επηρεηξήζεηο ΣΔΓΚ (βιέπε παξνπζίαζε ησλ λνκηθψλ κνξθψλ ζηνλ πξψην πίλαθα ηνπ θεθαιαίνπ «Καηαλνκή αλά λνκηθή κνξθή»). ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ είραλ ζπζηαζεί κέρξη ην 2001, ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο πνπ δήισζαλ ζην δειηίν απνγξαθήο. Ζ ηαμηλφκεζή ηνπο έρεη γίλεη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη λνκαξρηαθφ επίπεδν κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο ην 2001 έθζαζε ηηο 1.477, ελψ ζηε ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ην «Μεηξψν ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο», κε έηνο βάζεο ην 1997, θαηαγξάθεθαλ 960 επηρεηξήζεηο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ κία ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο κέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα από ην 1997 έσο ην πγθεθξηκέλα απφ 960 έθζαζαλ ηηο 1.477, αύμεζε 54%. εκεηψλεηαη φηη ζηνπο αξηζκνχο απηνχο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ΓΔΤΑ (δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο απνρέηεπζεο). ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 15

16 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηαμηλνκνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο αλά πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηνπο. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο έρνπλ γίλεη κε αχμνπζα ζεηξά θαη παξαηεξείηαη φηη δηακνξθψλνληαη ηέζζεξηο νκάδεο πεξηθεξεηψλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ % ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 56 3,8% ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 69 4,7% ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 69 4,7% ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 74 5,0% ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 89 6,0% ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 89 6,0% ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 96 6,5% ΚΡΖΣΖ 96 6,5% ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 104 7,0% ΖΠΔΗΡΟΤ 131 8,9% ΘΔΑΛΗΑ ,5% ΑΣΣΗΚΖ ,5% ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ,9% ΤΝΟΛΟ % Σηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο έρεη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία (264-17,9%) θαη αθνινπζεί ε Αηηηθή κε ,5%. Απηέο νη δχν πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηελ πξψηε νκάδα. Αθνινπζνχλ ε Θεζζαιία (155 10,5%) θαη ε Ήπεηξνο (131 8,9%), νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ δεχηεξε νκάδα. ηελ ηξίηε νκάδα ζπκκεηέρνπλ ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (104 7%), ε Κξήηε θαη ε ηεξεά Διιάδα (96 6,5%), ην Νόηην Αηγαίν θαη ε Πεινπόλλεζνο (89-6%). Ζ ηειεπηαία νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (74 5%), Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ (69 4,7%), Βνξείνπ Αηγαίνπ (56 3,8%). Ζ θαηάηαμε απηή απνηειεί δείθηε ηνπ δπλακηζκνύ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΟΣΑ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ή ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 16

17 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηαμηλνκνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο αλά λνκό θαη λνκαξρία, ζχκθσλα πάληα κε ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο πνπ δήισζαλ ζην δειηίν απνγξαθήο. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο έρνπλ γίλεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε λνκφ, ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζηήιε αληίζηνηρα, κε αχμνπζα ζεηξά. Δπηπιένλ έρεη ππνινγηζηεί ν Γείθηεο «Δπηρεηξήζεηο αλά Φνξέα Σ.Α.», ν ζρνιηαζκφο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. αλά λνκφ/λνκαξρία παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρσξηθή ηνπο θαηαλνκή θαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ, απφ ηελ ηαμηλφκεζε αλά πεξηθέξεηα. Απφ ην 1984 πνπ άξρηζε ε καδηθή ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ην λνκαξρηαθφ επίπεδν απνηεινχζε αθελφο κελ ρψξν αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη παξαδεηγκάησλ αθεηέξνπ δε, κέζσ ηεο παιηάο θξαηηθήο λνκαξρίαο θαη κεηά ην 1994 κέζσ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, γηλφηαλε ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ΟΣΑ. ΝΟΜΟΗ/ ΝΟΜΑΡΥΗΔ ΦΟΡΔΗ Σ. Α. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ % ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ Σ. Α. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ,34% 0,38 ΛΔΤΚΑΓΑ ,34% 0,50 ΓΡΔΒΔΝΧΝ ,47% 0,41 ΛΑΚΧΝΗΑ ,61% 0,38 ΑΜΟΤ ,68% 1,00 ΕΑΚΤΝΘΟΤ ,68% 1,25 ΑΡΣΑ ,81% 0,67 ΦΛΧΡΗΝΑ ,88% 0,93 ΦΧΚΗΓΑ ,88% 0,93 ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ,88% 1,00 ΥΗΟΤ ,88% 1,08 ΓΡΑΜΑ ,02% 1,36 ΠΡΔΒΔΕΑ ,02% 1,36 ΡΔΘΤΜΝΖ ,08% 1,23 ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ,08% 1,45 ΖΛΔΗΑ ,15% 0,71 ΡΟΓΟΠΖ ,15% 1,13 ΑΡΓΟΛΗΓΑ ,22% 1,00 ΘΔΠΡΧΣΗΑ ,22% 1,50 ΛΑΗΘΗΟΤ ,22% 1,80 ΠΗΔΡΗΑ ,29% 1,27 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 17

18 ΝΟΜΟΗ/ ΝΟΜΑΡΥΗΔ ΦΟΡΔΗ Σ. Α. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ % ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ Σ. Α. ΞΑΝΘΖ ,29% 1,58 ΜΔΖΝΗΑ ,35% 0,61 ΚΑΣΟΡΗΑ ,35% 1,18 ΚΑΒΑΛΑ ,35% 1,43 ΦΘΗΧΣΗΓΑ ,42% 0,78 ΑΡΚΑΓΗΑ ,42% 0,84 ΚΟΡΗΝΘΗΑ ,42% 1,24 ΛΑΡΗΑ ,49% 0,67 ΚΗΛΚΗ ,49% 1,57 ΠΔΛΛΑ ,56% 1,77 ΑΗΣΧΛ/ΝΑΝΗΑ ,76% 0,84 ΥΑΝΗΧΝ ,76% 0,96 ΑΥΑΨΑ ,76% 1,04 ΔΤΒΟΗΑ ,83% 0,93 ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ ,90% 0,60 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ,90% 1,75 ΣΡΗΚΑΛΧΝ ,96% 1,04 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ,03% 0,91 ΒΟΗΧΣΗΑ ,03% 1,36 ΚΑΡΓΗΣΑ ,10% 1,35 ΖΜΑΘΗΑ ,10% 2,21 ΛΔΒΟΤ ,23% 1,65 ΔΒΡΟΤ ,23% 2,20 ΚΟΕΑΝΖ ,30% 1,62 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ,44% 1,29 ΠΔΗΡΑΗΧ ,51% 1,95 ΚΔΡΚΤΡΑ ,57% 2,11 ΔΡΡΧΝ ,25% 1,66 ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ,99% 2,03 ΜΑΓΝΖΗΑ ,94% 2,61 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ,82% 2,00 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ,30% 1,98 ΑΘΖΝΧΝ ,24% 2,10 ΤΝΟΛΟ % 1,29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 18

19 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα παξαηεξείηαη κία επξεία δηαζπνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ., πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ηεο παλειιαδηθήο ηνπο απνδνρήο απφ ηελ απηνδηνίθεζε. ε φινπο ηνπο λνκνχο/λνκαξρίεο έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ επηρεηξήζεηο, αλ θαη φρη κε ηελ ίδηα έληαζε, πνπ θαηαλέκνληαη ζε πέληε νκάδεο : Σε έληεθα (11) λνκνύο/λνκαξρίεο ππάξρνπλ από πέληε έωο δεθαηξείο (5 13) επηρεηξήζεηο Σε είθνζη (20) ππάξρνπλ από δεθαπέληε έωο είθνζη ηξεηο (15 23) επηρεηξήζεηο. Σε δεθαηέζζεξηο (14) ππάξρνπλ από είθνζη έμη έωο ηξηάληα ηέζζεξηο (26 34) επηρεηξήζεηο. Σε ηέζζεξηο (4) ππάξρνπλ από ηξηάληα έμη έωο ζαξάληα νθηώ (36-48) επηρεηξήζεηο. Τέινο ζηνπο ππόινηπνπο πέληε (5) λνκνύο/λνκαξρίεο ππάξρνπλ από πελήληα ελληά έωο εθαηόλ επηά (59 107) επηρεηξήζεηο. Οη πέληε λνκνί/λνκαξρίεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη νη εμήο : Αζελψλ 107 θαη 7,24% πνζνζηηαία αλαινγία ζην ζχλνιν ησλ 1477, Θεζζαινλίθεο 93 (6,3%), Ησαλλίλσλ 86 (5,82%), Μαγλεζίαο 73 (4,94%) θαη Γσδεθαλήζνπ 59 (3,99%). Οη λνκνί απηνί ζπγθεληξψλνπλ ην 28,3% ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Οη λνκνί κε ηηο ιηγόηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη νη εμήο : Δπξπηαλίαο θαη Λεπθάδαο κε 5 ν θαζέλαο (0,34%), Γξεβελψλ κε 7 (0,47%) θαη Λαθσλίαο κε 9 (0,61%). ηνπο λνκνχο απηνχο νη ΟΣΑ είηε δελ έρνπλ πεηζηεί αθφκα γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο απηνδηνίθεζεο, είηε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Οη λνκνί απηνί ζπγθεληξψλνπλ κφλν ην 1,76% ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Πεξηζζφηεξν αθξηβείο εθηηκήζεηο δίλεη ν Γείθηεο Δπηρεηξήζεσλ αλά Φνξέα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν. Ο δείθηεο απηφο θαηαγξάθεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο λνκνχο/λνκαξρίεο. ηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα έρνπλ πξνζηεζεί νη πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε λνκφ/λνκαξρία κεηά ηνλ Καπνδίζηξηα, νη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, απιέο θαη δηεπξπκέλεο θαη νη ΣΔΓΚ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θνξέσλ Σ.Α. ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, πξνθχπηνπλ ηξεηο νκάδεο λνκψλ/λνκαξρηψλ : Σε δεθαεπηά (17) λνκνύο αλαινγεί κέρξη μία επισείπηζη αλά θνξέα Τ.Α. Σε ηξηάληα (30) λνκνύο αλαινγνύλ από μία έωρ δύο επισειπήζειρ αλά θνξέα Τ.Α. Σε επηά (7) λνκνύο αλαινγνύλ πάνω από 2 επισειπήζειρ ζε θάζε θνξέα Τ.Α. Οη λνκνί Μαγλεζίαο, Ζκαζίαο θαη Έβξνπ, κε 2,61, 2,21 θαη 2,2 επηρεηξήζεηο αλά θνξέα Σ.Α. αληίζηνηρα, έρνπλ ην κεγαιχηεξν δείθηε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη καδηθή ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο Σ.Α. Αληίζεηα, ζηνπο λνκνχο Λαθσλίαο, Δπξπηαλίαο, Γξεβελψλ ν δείθηεο δελ θηάλεη νχηε ην 0,5, ελψ ζην λνκφ Λεπθάδαο θαηαγξάθεηαη αθξηβψο κηζή επηρείξεζε αλά θνξέα Σ.Α. Ζ πξώηε νκάδα κε ηηο ιηγφηεξεο επηρεηξήζεηο αλά θνξέα Σ.Α. (ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε θζάλεη ην 0,7) πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Λαθσλίαο, Δπξπηαλίαο, Γξεβελψλ, ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 19

20 Λεπθάδαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Μεζζελίαο, Άξηαο, Λάξηζαο, Ζιείαο, Φζηψηηδαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αξθαδίαο, Κπθιάδσλ, Φιψξηλαο, Φσθίδαο, Δχβνηαο θαη Υαλίσλ. ηνπο λνκνχο απηνχο, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο βέβαηα, νη πεξηζζφηεξνη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ έρνπλ απνδερζεί ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη κέζν άζθεζεο αξκνδηνηήησλ. Ζ δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο άκνπ, Γπηηθήο Αηηηθήο, Αξγνιίδαο, Σξηθάισλ, Αραΐαο, Υίνπ, Ρνδφπεο, Καζηνξηάο, Ρεζχκλνπ, Κνξηλζίαο, Εαθχλζνπ, Πηεξίαο, Ζξαθιείνπ, Καξδίηζαο, Γξάκαο, Πξέβεδαο, Βνησηίαο, Καβάιαο, Κεθαινληάο Θεζπξσηίαο, Κηιθίο, Ξάλζεο, Κνδάλεο, Λέζβνπ, εξξψλ, Υαιθηδηθήο, Πέιιαο, Λαζηζίνπ, Πεηξαηψο, Θεζζαινλίθεο ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ θαηά κέζν φξν 1,4 επηρεηξήζεηο αλά θνξέα Σ.Α. ηελ πιεηνςεθία ησλ λνκψλ/λνκαξρίσλ ηεο ρψξαο φινη ζρεδφλ νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηέρνπλ ζε κία επηρείξεζε ή ζε Ν.Π.Η.Γ. Ζ ηξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Ησαλλίλσλ, Γσδεθαλήζνπ, Αζελψλ, Κέξθπξαο, Έβξνπ, Ζκαζίαο θαη Μαγλεζίαο ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ θαηά κέζν φξν 2,2 επηρεηξήζεηο αλά θνξέα Σ.Α. ηνπο λνκνχο απηνχο ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή θαη ηαπηφρξνλα πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο Σ.Α. Σέινο ζε παλειιαδηθό επίπεδν ν δείθηεο παίξλεη ηελ ηηκή 1,29 θαη επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θνξέσλ Σ.Α. ζε επηρεηξήζεηο θαη ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα