ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ «Δνημέπωζη και Αξιοποίηζη ηος Μηηπώος ηων Δπισειπήζεων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ» ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΔΣΑ Α.Δ.)

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ 5 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 7 ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ 7 ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΟΥΟ 8 ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 9 ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 9 ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 11 ΓΔΝΗΚΑ 11 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 11 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 12 ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 15 ΓΔΝΗΚΑ 15 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 16 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 17 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΟΣΑ 21 ΚΑΣΑΝΟΜΖ Δ ΔΝΔΡΓΔ & ΑΓΡΑΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 24 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 30 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 31 ΓΔΝΗΚΑ 31 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 32 ΚΑΣΑΝΟΜΖ Δ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΚΛΑΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟ-ΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 37 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 40 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 41 ΓΔΝΗΚΑ 41 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 2

3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΝΑ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 43 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 44 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΟΣΑ 46 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 47 ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 48 ΓΔΝΗΚΑ 48 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ 48 ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ 50 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 52 ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 54 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 56 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 57 ΓΔΝΗΚΑ 57 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 58 ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 63 ΥΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 66 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 68 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 70 ΓΔΝΗΚΑ 70 ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 73 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 75 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟ-ΣΖΣΑ 77 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 87 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 90 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 90 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 92 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 3

4 ΚΛΑΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 92 ΝΟΜΗΚΔ ΜΟΡΦΔ 93 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ 94 ΠΡΟΧΠΗΚΟ 94 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 95 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 98 ΓΔΝΗΚΑ 98 ΝΔΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΖ 100 Η ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 102 Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ 102 ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 104 ΠΡΟΣΑΔΙ 108 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ν.Π.Η.Γ. 108 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΣΑΖ - ΜΔΣΔΞΔΛΗΞΖ 110 ΠΡΟΧΠΗΚΟ 116 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ 117 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 118 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 4

5 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν πξψην ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο πινπνηήζεθε ηελ πεξίνδν κε ην Μεηξψν ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., ΚΔΓΚΔ, ΔΝΑΔ θαη ΠΔΣΑ σο θνξέα εθαξκνγήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κιεηζζέλεο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ζην Τπνπξγείν θάιπςε αλάγθεο πιεξνθφξεζεο, θπξίσο δηνηθεηηθήο θαη λνκηθήο θχζεο, γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ΟΣΑ. Ζ αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ ζα επηηξέςεη κία αλαπηπμηαθή θαη ζεζκηθή πξνζέγγηζε, θαηάιιειε γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο απηνδηνίθεζεο. Ζ ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο (απνζηνιή, ζπκπιήξσζε, έιεγρνο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο) θάιπςε ην έηνο 1997 θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ θαη ηελ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ζην Τπνπξγείν (αλαθνξέο, πίλαθεο, θαηαζηάζεηο). ην Μεηξψν ηνπ 1997 ζπγθεληξψζεθε έλα ζεκαληηθφ θαη αμηφπηζην ζηαηηζηηθφ πιηθφ, πνπ αθνξνχζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε λνκηθή κνξθή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηε ζχλζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ηα επαγγεικαηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λνκηθή κνξθή θαη λνκφ, ππνινγίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ επέηξεςαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμηνιφγεζε θαη θαηαγξάθεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. Σν πιηθφ απηφ δελ επηθαηξνπνηήζεθε κε λεψηεξεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο γηα λα θαιπθζνχλ ηα επφκελα έηε θαη εηδηθά κεηά ηε ζρεδηαζκέλε ζπλέλσζε πνπ πξνψζεζε ην Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο» κεζνιάβεζαλ πνιιέο αιιαγέο ηφζν ζηνλ αξηζκφ θαη ηηο λνκηθέο κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ΚΔΓΚΔ αλέζεζε ζηελ ΠΔΣΑ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001, ην έξγν ηεο «Δλεκέξσζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Μεηξψνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο» ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηα εμήο : 1. ηαηηζηηθή έξεπλα κε ζηφρν ηελ θάιπςε φισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηέρνπλ θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο θ.α.) θαη πεξηερφκελν : έξεπλα πεδίνπ κε δειηίν απνγξαθήο, θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζηελ ΚΔΓΚΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 2. Σαμηλόκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λνκηθή κνξθή θαη έδξα, νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε κε βάζε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. 3. Γεκηνπξγία αξρείνπ κε ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε ηα αληίζηνηρα αξρεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 5

6 δεκνζίνπ δηθαίνπ. Σν αξρείν απηφ ζα αμηνπνηεζεί γηα λα ηεθκεξησζνχλ πνιηηηθέο πξνζσπηθνχ, λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο ηνπ Ν.2527/97, λα ζρεδηαζηνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, θ.α. 4. Αλάιπζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ, ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (λνκηθή κνξθή, πξνζσπηθφ, νξγάλσζε δηνίθεζε, νηθνλνκηθά ζηνηρεία). 5. Κάιπςε ησλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ησλ ΣΔΓΚ κε ηε δεκηνπξγία ελφο θαθέινπ (έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ) πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ ηνπο αλά θιάδν, λνκηθή κνξθή, βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηα θχξηα δηεπζπληηθά ηνπο ζηειέρε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα επηηξέςνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ νη ζχκβνπινη αλάπηπμεο θαη νη αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο. Ζ δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο έδεημε φηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο είηε νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ είηε νη ΣΔΓΚ δηαζέηνπλ έλα ζπγθξνηεκέλν θαη νινθιεξσκέλν αξρείν γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν λέν Μεηξψν ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο ζα απνηειεί γηα ηελ ΚΔΓΚΔ : α) Μία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. β) Έλα εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο. γ) Έλα θόκβν δηαρείξηζεο έγθπξσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ΚΔΓΚΔ, πνπ ζα δηαρένληαη ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θπζηθά απνηειεί ε ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ηνπ ελεκέξσζε κε ζηφρν πξψηνλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ, δεχηεξνλ ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη θαη ηξίηνλ ηελ ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ. Αζήλα Ννέκβξηνο 2002 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 6

7 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ ζηαηηζηηθή έξεπλα πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζηάδηα : 1) ρεδηαζκφο ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ ) Καζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ (αξηζκφο θαη θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ). 3) ρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε βάζε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο, ηνλ φγθν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ. 4) Πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο θαη ζπιινγήο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο. 5) Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ δειηίσλ απνγξαθήο. 6) Καηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δειηίσλ απνγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ Σν δειηίν απνγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο είρε σο αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είρε σο εμήο (βιέπε πιήξεο αληίγξαθν ζην παξάξηεκα) : Σν πξψην ηκήκα πεξηείρε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε λνκηθή ηνπο κνξθή θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνχζαλ δηνίθεζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ νξγαλσηηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο (όξγαλα δηνίθεζεο θαη θαλνληζκνί) θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηύνπ (INTERNET). Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αθνξνχζαλ ην έηνο Σν επφκελν ηκήκα πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαθξίλνληαο ηηο ζε θύξηα θαη δεπηεξεύνπζεο κε θξηηήξην ηελ αλαινγία ηνπο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο θξίζεθε αλαγθαίνο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο ζηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ (ΣΑΚΟΓ 1991) κε βάζε ην πξαγκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη φρη ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζηηο ζπζηαηηθέο ηνπο πξάμεηο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχζαλ ην έηνο Σν ηειεπηαίν ηκήκα πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ην έηνο 2000 : επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε βάζε ην θχιν θαη ηνλ αξηζκφ. Σα ζπλεκκέλα έγγξαθα είραλ ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ην έηνο Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχζαλ βηβιία ηξίηεο (Γ ) θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. έπξεπε λα επηζπλάςνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ελψ απηέο πνπ ηεξνχζαλ βηβιία δεχηεξεο (Β ) θαηεγνξίαο έπξεπε λα επηζπλάςνπλ ην εηδηθφ έληππν Δ3 (κεραλνγξαθηθφ δειηίν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ) πνπ είραλ ππνβάιεη ζηελ Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπο. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 7

8 ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΟΥΟ Οη πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα έπξεπε λα θαιχςεη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα, αλέβαδαλ ηνλ αξηζκφ ηνπο ζηηο 1200 πεξίπνπ. Ζ ΠΔΣΑ είρε ήδε πξνρσξήζεη ζε κία θαηαγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ ζπζηαζεί κεηά ην 1997 απφ δηάθνξεο πεγέο θαη αξρεία θαη καδί κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ παιηνχ Μεηξψνπ ππνινγίζηεθε θαηά πξνζέγγηζε ν παξαπάλσ αξηζκφο. ηε ζπλέρεηα φκσο κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνλ έιεγρν δηαθφξσλ αξρείσλ θαη ηε ζπλερή δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ν εθηηκψκελνο πιεζπζκφο - ζηφρνο πξνζέγγηζε ηηο 1600 επηρεηξήζεηο. ηνλ αξηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηα νπνία επεθηάζεθε ε έξεπλα επεηδή ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηαπηίδεηαη πνιιέο θνξέο κε ην αληηθείκελν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ζχζηαζή ηνπο ζπρλά ππαγνξεχεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηειεπηαίεο. πγθεθξηκέλα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 ειέγρζεθαλ θαη επαιεζεχζεθαλ ηα αξρεία ησλ παξαθάησ θνξέσλ : Τπνπξγείν Δξγαζίαο, φζνλ αθνξά ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ, ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη». Οξγαληζκφο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ) γηα ηα Κέληξα Πξφιεςεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηνπο Γεκνηηθνχο Κηλεκαηνγξάθνπο θαη ηηο Πνιηηηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο γηα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα Νενιαίαο θαη Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Νέσλ. Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ είρε νξγαλψζεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ θαη ηνπο ζπγαηξηθνχο ηνπο θνξείο. Αξρεία - έληππα θαη ειεθηξνληθά, θαηαγξαθέο, κειέηεο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηεο ΔΔΣΑΑ. Ζ Οκάδα Έξγνπ επηθνηλψλεζε κε φιεο ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη έζηεηιε δειηία απνγξαθήο ζε φζεο είραλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηείραλ ζε επηρεηξήζεηο. Με απηφ ην ηξφπν θαιχθζεθε θαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ Οκάδα Έξγνπ επίζεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, παξαθνινχζεζε ζπζηεκαηηθά πνιιέο ηζηνζειίδεο δήκσλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε λέσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ειέγρζεθαλ φια ηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Σχπνο» γηα ηα έηε 2001 θαη 2002, πνπ πεξηείραλ ΦΔΚ ζχζηαζεο δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα έληππα ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηεο ΔΔΣΑΑ, δηάθνξεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο «ota.gr». ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 8

9 Σέινο ππήξμε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε φιεο ηηο πξσηεχνπζεο λνκψλ θαη ηνπο δήκνπο ησλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε αζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Μέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 είραλ ζπκπιεξώζεη δειηία απνγξαθήο επηρεηξήζεηο ζπλνιηθά, νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ελώ είραλ θαηαγξαθεί άιιεο 108 επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηάζεθαλ κέζα ζην 2002 (εθηηκάηαη φηη ζα θζάζνπλ ηηο 120 κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο). Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ζηνλ ηειηθφ απηφλ αξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ), πνπ δελ απνηεινχζαλ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αλαιχνληαη ιεπηνκεξεηαθά ζην επφκελν θεθάιαην. ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ απνζηνιή ησλ δειηίσλ απνγξαθήο, καδί κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, πξνο ηνπο δεκάξρνπο, πξνέδξνπο θνηλνηήησλ θαη πξνέδξνπο αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ Ο Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΚΔ παξέδσζε επίζεο ζηελ ΠΔΣΑ θαη δεχηεξε επηζηνιή ηνπ πξνο δεκάξρνπο θαη πξνέδξνπο θνηλνηήησλ γηα λα επηηαρπλζεί ε παξαιαβή ησλ δειηίσλ, ε νπνία ζηάιζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Δπηπιένλ έλα ζηέιερνο ηεο ΚΔΓΚΔ είρε αλαιάβεη κέξνο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ΟΣΑ. Ζ δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη παξαιαβήο ησλ δειηίσλ απνγξαθήο δηήξθεζαλ νθηώ κήλεο, κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ Οη κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηελ δηαλνκή ησλ δειηίσλ απνγξαθήο απφ ηα γξαθεία ησλ δεκάξρσλ πξνο ηηο δεκνηηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ απνζηνιή ησλ ζπλεκκέλσλ εληχπσλ απφ ηνπο ινγηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο θαπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο κεγάινπο ζε πιεζπζκφ δήκνπο. ηηο ηέζζεξηο ελδηάκεζεο εθζέζεηο, πνπ ππέβαιε ε ΠΔΣΑ, παξνπζηάδεηαη πιήξεο αλάιπζε ησλ ξπζκψλ ζπιινγήο ησλ δειηίσλ. Σν 30% ησλ δειηίσλ παξνπζίαδε ειιείςεηο ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εηδηθά ζηα ζπλεκκέλα έληππα (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αλαιψλεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα επηθνηλσλία κε ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δηνξζψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ ηα ζρεηηθά δειηία. Γηα λα ζπκπιεξσζεί θαη δηνξζσζεί θάζε δειηίν απνγξαθήο κε ειιείςεηο ή ιάζε, απαηηείην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν - ηξηψλ εβδνκάδσλ θαη επαλεηιεκκέλα ηειέθσλα. Οη ειιείςεηο θαη ηα ιάζε δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ ηππνπνηεκέλε, νξζή θαη ηαρεία εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά θάζε δειηίν έπξεπε λα ειεγρζεί απφ έλα εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο, λα ζπκπιεξσζεί, λα δηνξζσζεί θαη λα ηππνπνηεζεί, ψζηε λα είλαη έηνηκν γηα εηζαγσγή. Όζνλ αθνξά ηψξα ηε ρξήζε ησλ δειηίσλ απνγξαθήο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ΚΔΓΚΔ έλα ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο απηνχ ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ, ζην νπνίν ζα αλαηξέρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη γηα ειέγρνπο, δηεπθξηλίζεηο, θιπ. Ήδε ην πιηθφ απηφ έρεη κεγάιν ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 9

10 φγθν πνπ ζα απμάλεηαη ζπλερψο, δεδνκέλνπ φηη ηα δειηία ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη θάζε δχν ηξία ρξφληα γηα λα είλαη επίθαηξα θαη έγθπξα ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απηφ ην ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο πξέπεη λα νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο κε θσδηθνχο αλά επηρείξεζε, έηνο θαη θαηεγνξία εγγξάθνπ, ψζηε ην ζρεηηθφ πιηθφ λα είλαη πξνζβάζηκν θαη αμηνπνηήζηκν. Σν αξρεηνζεηεκέλν πιηθφ βέβαηα ζα ρξεηαζηεί ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο γηα ηε ζηέγαζε θαη δηαηήξεζή ηνπ. Οξηζκέλεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο, καδί κε ηα αληίζηνηρα θπζηθά αξρεία έρνπλ εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηα άηνκα πνπ ηα αθνξνχλ. Ζ ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε κία ηππηθή δηαδηθαζία θαη κε ζαθείο θαλφλεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΚΔ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 10

11 ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΝΗΚΑ Ζ Οκάδα Έξγνπ αλέπηπμε κηα ζεηξά πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα πιεξεί ε βάζε δεδνκέλσλ γηα λα αληαπνθξηζεί ηφζν ζηηο απαηηήζεηο εηζαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ φζν θαη ζε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. ηα πιαίζηα απηά επηιέρζεθε ην ινγηζκηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ - Microsoft Access κε ην ζθεπηηθφ φηη πξψηνλ αληαπνθξίζεθε πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ηεζεί, δεχηεξνλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν θαη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηξίηνλ ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ γηα δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ θαη απινχο ρξήζηεο ζεσξείηαη δεδνκέλε. Ζ εθαξκνγή βξίζθεηαη δηαρσξηζκέλε ζε δχν αξρεία βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο Microsoft Access πνπ βξίζθνληαη ζε ππνινγηζηή δηθηχνπ, ζηνλ θνηλφρξεζην θάθειν κε ην φλνκα «kedke». Σα αξρεία απηά είλαη : Σν αξρείν kedke_data.mdb πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα δεδνκέλα, πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ απφ ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ πνπ ηα θαηαρσξνχλ. Σν αξρείν Απνγξαθή ΚΔΓΚΔ.mde πνπ απνηειεί ηελ εθαξκνγή γηα ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηνηρείσλ θαη παξαγσγήο εθζέζεσλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη πνιπρξεζηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα κεηαθεξζεί, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο, ζε κεγάιν αξηζκφ ππνινγηζηψλ. Με απηφ ην ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηεο ηαπηόρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο. Δπίζεο έρεη εμαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά θαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή ρξήζε, απφ κηα πιεζψξα άιισλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Ζ εθαξκνγή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαρψξεζε, αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο. Παξέρνληαη επίζεο νη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ (Reports) θαη εμαγσγήο δεδνκέλσλ (Exports) κέζσ Excel γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ εθαξκνγή αλά επηρείξεζε, θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηείρε ην δειηίν απνγξαθήο, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο. ηελ παξνχζα κνξθή ηεο ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί θαη απφ ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., ηηο Πεξηθέξεηεο θαη θπζηθά ηηο ΣΔΓΚ. Γελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ε εγθαηάζηαζή ηεο ζηνπο παξαπάλσ θνξείο είηε κε πιήξε ζηνηρεία είηε κε ηα ζηνηρεία ησλ λνκψλ ή ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη ε πξψηε νζφλε, κε ηηο εγγξαθέο ηεο πξψηεο αιθαβεηηθά επηρείξεζεο, πνπ πεξηέρεη πεδία εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. Απφ απηή ηελ νζφλε γίλεηαη νπζηαζηηθά ε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα ε δηαρείξηζε ησλ εγγξαθψλ γίλεηαη : ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 11

12 Με ηα θνπκπηά Αλαδήηεζε Δπηρείξεζεο, Δηζαγσγή Νέαο Δπηρείξεζεο θαη Γηαγξαθή Δπηρείξεζεο Ζ κεηάβαζε ζηηο επφκελεο νζφλεο γίλεηαη κε ηα θνπκπηά : Οξγαλσηηθά ηνηρεία & Καλνληζκνί - Οηθνλνκηθά ηνηρεία & Υξήζε Γηαδηθηύνπ - ηνηρεία Πξνζσπηθνύ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ηελ πξψηε θαξηέια παξνπζηάδεηαη ε ηαπηόηεηα θάζε επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα θαηαγξάθνληαη, σο ίζρπαλ ην έηνο 2001 : 1) Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο (νδφο, αξηζκφο, ΣΚ, πφιε, ηει. 1, ηει. 2, fax, ) πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλαο πιήξεο δηεπζπλζηνγξάθνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο. 2) Ο Αξηζκόο Μεηξώνπ σο κνλαδηθφο πξνζδηνξηζηηθφο θσδηθφο γηα θάζε επηρείξεζε (ρσξίο λα έρεη πξνζδηνξηζζεί αθφκα ε αθξηβήο κνξθή ηνπ). 3) Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ ζχζηαζεο ή ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. 4) Ο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ (ΣΑΚΟΓ 1991). Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα, πνπ αλέπηπμε θάζε επηρείξεζε ην 2000, ζχκθσλα κε ην δειηίν απνγξαθήο ηεο (βιέπε παξαθάησ). 5) Ο λνκόο θαη ε πεξηθέξεηα ηεο πφιεο φπνπ εδξεχεη ε Δπηρείξεζε. 6) ην πεδίν θνξέαο επηιέγεηαη ν πξσηνβάζκηνο (Γήκνο/Κνηλφηεηα) ή ν δεπηεξνβάζκηνο ΟΣΑ (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε) ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. Αθνξά κφλν ηηο ακηγείο δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο, λνκαξρηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ. 7) Ζ δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ (αλ ππάξρεη) πνπ εκθαλίδεηαη ε επηρείξεζε. 8) Ζ λνκηθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ΓΚΚ θαη ηνπ ΚΝΑ, ή ηνπ αζηηθνχ ή ηνπ εκπνξηθνχ θψδηθα. 9) ην πεδίν ησλ παξαηεξήζεσλ αλαγξάθεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά ειιείςεηο ή ιάζε ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο, νη ηπρφλ αιιαγέο πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηελ θαηαρψξεζε π.ρ. αιιαγή επσλπκίαο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. 10) Σν φλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ή ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο θάζε επηρείξεζεο θαη είλαη αξκφδηνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ απνγξαθήο θαη γηα ηελ παξνρή θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο. ηελ δεχηεξε θαξηέια κε ηίηιν «Οξγαλσηηθά ζηνηρεία & θαλνληζκνί» θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο (2001) : 1) Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 12

13 2) Ο αξηζκφο ησλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ (Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνη, Σνκεάξρεο, Σκεκαηάξρεο θ.ι.π.), αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. 3) Οη θαλνληζκνί πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΚ θαη ηνλ ΚΝΑ, θαζψο θαη νξηζκέλνη άιινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο. Σέινο ππάξρεη έλα πεδίν θεηκέλνπ γηα θάπνην θαλνληζκφ πνπ δελ πεξηέρεηαη ζηελ ιίζηα ησλ παξαπάλσ. ηελ ηξίηε θαξηέια κε ηίηιν «Οηθνλνκηθά ζηνηρεία & ρξήζε δηαδηθηύνπ» θαηαρσξνχληαη : 1) Ζ θύξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αλέπηπμε ε επηρείξεζε ην Χο θχξηα θαηαγξάθεηαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη δχν δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο αζθνχλ πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο. 2) Με βάζε ηελ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο, απηή θαηαηάζζεηαη ζε θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζχκθσλα κε ην ΣΑΚΟΓ , πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο αξηζκφο θαη ε νλνκαζία πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, εκθαλίδεηαη επίζεο ζηελ πξψηε θαξηέια κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 3) Ζ παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν, είηε ζε δηθηά ηεο ηζηνζειίδα, είηε κέζσ ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΣΑ «ηδηνθηήηε, κεηφρνπ, εηαίξνπ» είηε κέζσ ηξίησλ (ΣΔΓΚ, ηδησηηθνί θνξείο θ.ι.π.). Δπίζεο ζεκεηψλεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππήξραλ ζην Μεηξψν ηνπ 1997, αιιά ε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ θαηαγξαθή ηνπο, γηα λα αμηνινγεζεί ε αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο. Μέζσ ηεο θαξηέιαο απηήο κεηαβαίλνπκε ζηελ θαξηέια «Ηζνινγηζκνί», φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θάζε επηρείξεζεο, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλεκκέλσλ εληχπσλ (ηζνινγηζκνί, απνηειέζκαηα ρξήζεο, έληππα ΓΟΤ θ.α.) γηα ην Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ αξηζκνδεηθηψλ θαη είλαη δπλαηέο νη ζπγθξίζεηο κε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ ηειεπηαία θαξηέια κε ηίηιν «ηνηρεία πξνζσπηθνύ» παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε επηρείξεζεο γηα ην 2000, αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζρέζε εξγαζίαο θαη θχιν : 1) Σα εθπαηδεπηηθά πξνζόληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ ζηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα. 2) Οη ζρέζεηο εξγαζίαο θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο, κε βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 1 Σηαηηζηηθή Ταμηλόκεζε ηωλ Κιάδωλ Οηθνλνκηθήο Δξαζηεξηόηεηαο, έθδνζε ΕΣΥΕ, Αζήλα 1994, ISSN ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 13

14 ζπγθξίζεσλ κε ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Όιεο νη θαξηέιεο θαη θφξκεο εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θιείλνπλ θαη απνζεθεχνληαη κε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε & Δπηζηξνθή». Απφ ηηο Δπηινγέο (Μελνύ) πνπ εκθαλίδνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ Αλαθνξψλ (Reports), θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ εμάγνληαη ζην Excel γηα επεμεξγαζία. Δηδηθφηεξα : Απφ ηελ επηινγή «Αλαθνξέο» δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ θαη εθηππψζηκσλ θαηαζηάζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα νη παξαγφκελεο αλαθνξέο αθνξνχλ : Σνλ Καηάινγν Δπηθνηλσλίαο : αθνξά φια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δειαδή απνηειεί ην Γηεπζπλζηνγξάθν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο. Όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο αλά Κιάδν : Παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκεκέλεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο αλά Ννκό : παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο αλά λνκφ. Όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο αλά Ννκό θαη Ννκηθή Μνξθή. εκθαλίδνληαη νη επηρεηξήζεηο αλά λνκφ θαη λνκηθή κνξθή. Σν Πξνζσπηθό θάζε επηρείξεζεο μερσξηζηά. Παξνπζηάδεηαη ηαμηλνκεκέλν αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζρέζε εξγαζίαο, καδί κε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ηειεπηαία αλαθνξά αθνξά φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξάζηεθαλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ γηα θάζε επηρείξεζε, απφ ην δειηίν απνγξαθήο, ζε δχν ζειίδεο. Απφ ηελ επηινγή «Δμαγσγή ζην Excel» παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά δεδνκέλσλ ηεο Βάζεο ζηελ εθαξκνγή Excel. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, απνκνλψλνληαο θάζε θνξά ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία πνπ ελδηαθέξνπλ. Οη εμαγσγέο ζην Excel αθνξνχλ : Βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία πξνζσπηθνχ. Βαζηθά ζηνηρεία θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θχξηα & δεπηεξεχνπζεο). Βαζηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνχο, αξηζκφ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Βαζηθά ηνηρεία θαη ρξήζε ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ. Βαζηθά ηνηρεία θαη δεδνκέλα Ηζνινγηζκψλ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 14

15 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΝΗΚΑ Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηελ έδξα ηνπ ΟΣΑ πνπ ηηο έρεη ζπζηήζεη, ή κε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ αλ ζπκκεηέρεη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή αλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαιχπηνπλ φιν ην Ννκφ ή κε ην αζηηθφ - αγξνηηθφ θέληξν ην νπνίν απνηειεί ηελ έδξα κίαο δηαδεκνηηθήο - δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ απφθαζε ρσξνζέηεζεο ινηπφλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο θαη θαη επέθηαζε κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, θαζψο θαη κε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζε έλα λνκφ. Οη επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο επίζεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ ΟΣΑ ή ηνπο ΟΣΑ πνπ ηηο έρνπλ ζπζηήζεη, απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαηφ ηνπο θαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε αγνξέο ηνπηθνύ ή λνκαξρηαθνύ επηπέδνπ, αθφκα θαη αλ ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο θνξείο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή θαη επξσπατθφ επίπεδν. ηα πιαίζηα απηά ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο ζα γίλεη ζε πεξηθεξεηαθό, λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ηνπηθνύ επηπέδνπ αθνξά κφλν ακηγείο δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο, λνκαξρηαθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ θαη ακηγείο επηρεηξήζεηο ΣΔΓΚ (βιέπε παξνπζίαζε ησλ λνκηθψλ κνξθψλ ζηνλ πξψην πίλαθα ηνπ θεθαιαίνπ «Καηαλνκή αλά λνκηθή κνξθή»). ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ είραλ ζπζηαζεί κέρξη ην 2001, ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο πνπ δήισζαλ ζην δειηίν απνγξαθήο. Ζ ηαμηλφκεζή ηνπο έρεη γίλεη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη λνκαξρηαθφ επίπεδν κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο ην 2001 έθζαζε ηηο 1.477, ελψ ζηε ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ην «Μεηξψν ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο», κε έηνο βάζεο ην 1997, θαηαγξάθεθαλ 960 επηρεηξήζεηο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ κία ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο κέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα από ην 1997 έσο ην πγθεθξηκέλα απφ 960 έθζαζαλ ηηο 1.477, αύμεζε 54%. εκεηψλεηαη φηη ζηνπο αξηζκνχο απηνχο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ΓΔΤΑ (δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο απνρέηεπζεο). ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 15

16 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηαμηλνκνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο αλά πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηνπο. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο έρνπλ γίλεη κε αχμνπζα ζεηξά θαη παξαηεξείηαη φηη δηακνξθψλνληαη ηέζζεξηο νκάδεο πεξηθεξεηψλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ % ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 56 3,8% ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 69 4,7% ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 69 4,7% ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 74 5,0% ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 89 6,0% ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 89 6,0% ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 96 6,5% ΚΡΖΣΖ 96 6,5% ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 104 7,0% ΖΠΔΗΡΟΤ 131 8,9% ΘΔΑΛΗΑ ,5% ΑΣΣΗΚΖ ,5% ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ,9% ΤΝΟΛΟ % Σηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο έρεη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία (264-17,9%) θαη αθνινπζεί ε Αηηηθή κε ,5%. Απηέο νη δχν πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηελ πξψηε νκάδα. Αθνινπζνχλ ε Θεζζαιία (155 10,5%) θαη ε Ήπεηξνο (131 8,9%), νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ δεχηεξε νκάδα. ηελ ηξίηε νκάδα ζπκκεηέρνπλ ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (104 7%), ε Κξήηε θαη ε ηεξεά Διιάδα (96 6,5%), ην Νόηην Αηγαίν θαη ε Πεινπόλλεζνο (89-6%). Ζ ηειεπηαία νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (74 5%), Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ (69 4,7%), Βνξείνπ Αηγαίνπ (56 3,8%). Ζ θαηάηαμε απηή απνηειεί δείθηε ηνπ δπλακηζκνύ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΟΣΑ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ή ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 16

17 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηαμηλνκνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά Ν.Π.Η.Γ. ηεο απηνδηνίθεζεο αλά λνκό θαη λνκαξρία, ζχκθσλα πάληα κε ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο πνπ δήισζαλ ζην δειηίν απνγξαθήο. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο έρνπλ γίλεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε λνκφ, ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζηήιε αληίζηνηρα, κε αχμνπζα ζεηξά. Δπηπιένλ έρεη ππνινγηζηεί ν Γείθηεο «Δπηρεηξήζεηο αλά Φνξέα Σ.Α.», ν ζρνιηαζκφο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Η.Γ. αλά λνκφ/λνκαξρία παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρσξηθή ηνπο θαηαλνκή θαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ, απφ ηελ ηαμηλφκεζε αλά πεξηθέξεηα. Απφ ην 1984 πνπ άξρηζε ε καδηθή ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ην λνκαξρηαθφ επίπεδν απνηεινχζε αθελφο κελ ρψξν αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη παξαδεηγκάησλ αθεηέξνπ δε, κέζσ ηεο παιηάο θξαηηθήο λνκαξρίαο θαη κεηά ην 1994 κέζσ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, γηλφηαλε ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ΟΣΑ. ΝΟΜΟΗ/ ΝΟΜΑΡΥΗΔ ΦΟΡΔΗ Σ. Α. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ % ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ Σ. Α. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ,34% 0,38 ΛΔΤΚΑΓΑ ,34% 0,50 ΓΡΔΒΔΝΧΝ ,47% 0,41 ΛΑΚΧΝΗΑ ,61% 0,38 ΑΜΟΤ ,68% 1,00 ΕΑΚΤΝΘΟΤ ,68% 1,25 ΑΡΣΑ ,81% 0,67 ΦΛΧΡΗΝΑ ,88% 0,93 ΦΧΚΗΓΑ ,88% 0,93 ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ,88% 1,00 ΥΗΟΤ ,88% 1,08 ΓΡΑΜΑ ,02% 1,36 ΠΡΔΒΔΕΑ ,02% 1,36 ΡΔΘΤΜΝΖ ,08% 1,23 ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ,08% 1,45 ΖΛΔΗΑ ,15% 0,71 ΡΟΓΟΠΖ ,15% 1,13 ΑΡΓΟΛΗΓΑ ,22% 1,00 ΘΔΠΡΧΣΗΑ ,22% 1,50 ΛΑΗΘΗΟΤ ,22% 1,80 ΠΗΔΡΗΑ ,29% 1,27 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Δ.Σ.Α.) Α.Δ. 17

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάϊος 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΖ Α ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 1. Αληηθεέκελν

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα