ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Ο.Τ.Α. Α) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Ο.Τ.Α. Α) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ )"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση σήµερα περιλαµβάνει Οργανισµούς δύο βαθµίδων: 900 δήµους και 133 κοινότητες της πρώτης και 54 νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις της δεύτερης βαθµίδας. Κατά το Σύνταγµα (άρθρο 102 παρ6), το κράτος «...µεριµνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης», ενώ οι ίδιοι δεν έχουν πρωτογενή φορολογική εξουσία (Συντ. άρθρο 78 ). Κατά συνέπεια, ολόκληρο το θεσµικό οικοδόµηµα, µε το οποίο ρυθµίζονται σήµερα τα οικονοµικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΤΑ), δηλαδή οι προβλεπόµενοι πόροι, η δυνατότητα δανειοδότησης, η επιχειρηµατική δραστηριότητα κλπ, έχει δηµιουργηθεί από την πρωτοβουλία της κεντρικής ιοίκησης, η οποία και ελέγχει(οφείλει τουλάχιστον κατά το Συντ 102 παρ5) τη νόµιµη λειτουργία όλου του συστήµατος. Σήµερα, το οικοδόµηµα αυτό έχει διαµορφωθεί ως εξής: Ο.Τ.Α. Α) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ) Σύµφωνα µε το άρθρο 217 ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( ΚΚ ), τα έσοδα των δήµων και κοινοτήτων είναι τακτικά και έκτακτα. Τα τακτικά προέρχονται από : α. Θεσµοθετηµένους υπέρ αυτών πόρους. β. Τα εισοδήµατα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. γ. Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα. δ. Φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές. ε. Τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές. Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται από : α. άνεια, δωρεές, κληροδοτήµατα και κληρονοµίες. β. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. γ. Κάθε άλλη πηγή ( δηλαδή οτιδήποτε έσοδο, προκύψει εκτάκτως και δεν µπορεί να υπαχθεί στις παραπάνω κατηγορίες ). Τακτικά έσοδα Α. ΦΟΡΟΙ 1. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, καλύπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε καλυµένους και ακάλυπτους εµπορικούς και βιοµηχανικούς χώρους (άρθρο 10 ν. 1080/80, άρθρο 54 ν. 1416/84, άρθρο 25 ν. 1828/89, άρθρο 27 ν. 2130/93). 2. Φόρος µεταβίβασης ακινήτων, αποδίδεται στους ΟΤΑ µέσω των ΚΑΠ (ν.δ. 317/1969). 3. Φόρος Ζύθου, επί της αξίας του ζύθου που πωλείται στο εσωτερικό (άρθρο 12 ν. 1080/80). 1

2 Β. ΤΕΛΗ- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1. Τέλος ακινήτου περιουσίας, επιβάλλεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας σε ποσοστό 0,0025%-0,0035% ( άρθρο 24 ν.2130/93). 2. Τέλος καθαριότητας, ανταποδοτική υπηρεσία, υπολογίζεται ανά τετραγωνικό µέτρο οποιουδήποτε χώρου (άρθρο 21 δ/τος , ν.25/75. ν.429/76, ν.1080/80, ν.1828/89). 3. Τέλος ύδρευσης, ανταποδοτική υπηρεσία, ανάλογα το καταναλισκόµενο νερό (άρθρο 19 δ/τος ). 4. Τέλος άρδευσης, ανταποδοτική υπηρεσία (άρθρο 19 δ/τος ). 5. Τέλος αποχέτευσης, ανταποδοτική υπηρεσία (άρθρο 19 δ/τος ). 6. Τέλος χρήσεως κτηµάτων, έργων και υπηρεσιών (άρθρο 19 δ/τος ). 7. Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 ν.1080/80, άρθρο 54 ν. 1416/84, άρθρο 26 ν. 1828/89, άρθρο 6 ν. 1900/90). 8. Τέλος διαφήµισης, επιβάλλεται σε ορισµένο ποσοστό ανάλογα την κατηγορία διαφήµισης (άρθρο 8 ν. 1144/81, ν. 1491/84, ν. 1900/90, ν. 2130/93). 9. Τέλος στάθµευσης οχηµάτων (άρθρο 4 ν. 1900/90). 10. Τέλος έκδοσης αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 δ/τος , ν. 226/75). 11. Τέλος χρήσεως φυσικών ιαµατικών πηγών, επιβάλλεται επί της τιµής κάθε λούσεως (άρθρο 7 ν. 1080/80). 12. Τέλος στα παροπλισµένα πλοία (άρθρο 3 ν. 995/79). 13. Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων, επιβάλλεται επί των τιµών των ενοικιαζόµενων δωµατίων ύπνου (ν. 339/76, ν.658/77, ν. 1080/80, ν.1416/84, ν. 2130/93). 14. Τέλος επί ορισµένων κατηγοριών καταστηµάτων, επιβάλλεται ως ποσοστό ( 2% ή 5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων τους (ν. 339/76, ν.658/77, ν.1080/80, ν. 1416/84, ν. 1828/89, ν.2065/92, ν. 2130/93, ν. 2539/97). 15. Τέλος εκµετάλλευσης λατοµείων αδρανών υλικών, επιβάλλεται ως ποσοστό (5%) επί της αξίας των ακατέργαστων προιόντων λατοµείου (άρθρο 19 ν. 1428/84, ν. 2115/93). 16. Τέλος εκµετάλλευσης λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, επιβάλλεται ως ποσοστό επί της αξίας των παραγόµενων προιόντων (άρθρο 24 ν. 669/77). 17. Τέλος καθαριότητας λαικών αγορών, επιβάλλεται στους συµµετέχοντες στις λαικές αγορές (άρθρο 27 ν. 2130/93). 18. Τέλος επιβίβασης οχηµάτων για λιµάνια του εξωτερικού (άρθρο 26 ν. 1828/89). 19. Τέλη που επιβάλλονται από συνδέσµους (άρθρο 16 ν. 2130/93). 20. υνητικά τέλη, επιβάλλονται για κάθε νέα υπηρεσία ή έργο που γίνεται από τους ΟΤΑ στην περιοχή τους (άρθρο 25 ν. 1828/89). Γ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2

3 1. ικαίωµα χρήσεως δηµοτικών ή κοινοτικών αγορών (άρθρο 4 δ/τος ). 2. ικαίωµα χρήσεως σφαγείων (άρθρο 3 δ/τος ). 3. ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 δ/τος , ν.δ. 4260/62, ν.δ. 86/1969, ν.δ. 703/70, ν. 1080/80, ν. 2130/93). 4. ικαίωµα χρήσης νεκροταφείων (άρθρο 4 α.ν. 582/68). 5. ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων από τοπικές πηγές (άρθρο 2 ν. 1080/80, ν 1828/89). 6. Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 δ/τος ).. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1. Εκούσια εισφορά για την εκτέλεση δηµοτικών ή κοινοτικών έργων ( αρθρο 51 δ/τος ). 2. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης ή λόγω επέκτασής του (άρθρο 9 ν. 1337/83). 3. Εισφορά ιδιοκτησιών σε πυκνοδοµηµένες περιοχές κύριας κατοικίας (άρθρο 10 ν. 1221/81). Το ύψος των συντελεστών φόρων και τελών καθορίζεται από το κράτος µε νόµο. Εξαίρεση αποτελούν τα ανταποδοτικά τέλη και οι εισφορές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τους ΟΤΑ, µε απόφαση του συµβουλίου τους, υπολογίζοντας τη δαπάνη που κάνουν για την παρεχόµενη υπηρεσία (άρθρο 25 ν. 1828/89). Τα εισπραττόµενα πρέπει να καλύπτουν το κόστος της γινόµενης δαπάνης. Από όλα τα τέλη, δικαιώµατα και φόρους, µόνο ο φόρος ζύθου και το τέλος ακινήτου περιουσίας (ταπ) εισπράττονται από το κράτος και στη συνέχεια, αποδίδονται στην ΤΑ. Όλοι οι άλλοι φόροι, τέλη κλπ εισπράττονται είτε από τους ίδιους τους ΟΤΑ είτε από άλλα ηµόσια νοµικά πρόσωπα (πχ ΕΗ). ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ). Οι πόροι που αποδίδονται κάθε χρόνο από το Κράτος στην ΤΑ είναι θεσµοθετηµένοι (άρθρο 25 ν. 1828/89), προσδιορισµένοι µε σαφήνεια(το 20% του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, το 50% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, το 3% του φόρου µεταβίβασης ακινήτων και το 20% των τόκων καταθέσεων του άρθρου 9 ν. 2503/97) και ονοµάζονται Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ). Από τα παραπάνω ποσά, το1/3 του φόρου εισοδήµατος χρησιµεύει για την χρηµατοδότηση των επενδύσεων της ΤΑ και τα υπόλοιπα για τρέχουσες δαπάνες. Τα κριτήρια κατανοµής των ΚΑΠ στους ΟΤΑ, καθορίζονται µε κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ηµ. ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Μέχρι σήµερα χρησιµοποιήθηκε µόνο το πληθυσµιακό αλλά µε την πρόσφατη νοµοθεσία (άρθρο 13 ν. 2539/97) ορίζονται και άλλα, όπως το µήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, το µήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου, ο χαρακτήρας του ΟΤΑ(πεδινός, ορεινός, νησιωτικός) οι κλιµατολογικές συνθήκες κλπ, τα οποία αναµένεται να τεθούν σε εφαρµογή. 3

4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 1. Μισθώµατα από ιχθυοτροφία του ηµοσίου (άρθρο 15 ν. 2130/93). 2. Πάγια και αναλογικά µισθώµατα (50%) των λατοµείων µαρµάρων του ηµ οσίου (άρθρο 21 ν. 2115/93). 3. Πρόστιµα από παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 31 ν. 2130/93 και 45 ν. 2218/94). 4. Πρόστιµα από παραβιάσεις της νοµοθεσίας για το υπαίθριο εµπόριο ( άρθ ρο 5 ν.2323/95). 5. Πρόστιµα από παραβιάσεις της νοµοθεσίας για την καθαριότητα και την κοινή ησυχία (άρθρο 16 ν. 2130/93) 6. Παράβολα για την έκδοση ορισµένων αδειών από τους ΟΤΑ (άρθρο 11 ν. 2503/97) και πρόστιµα λόγω παραβίασης των όρων τους. 7. Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής οφειλών προς τους ΟΤΑ. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, προέρχονται είτε από µισθώµατα είτε από δικαιώµατα από την παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους είτε από ιδιόχρηση. Πρόκειται για µισθώσεις διαφόρων χώρων, κατάλληλων για ποικίλες χρήσεις, όπως πχ αστικά ή αγροτικά ακίνητα, βοσκήσιµες εκτάσεις, εκµεταλλεύσεις του εδάφους, του υπεδάφους, του αιγιαλού κλπ. ΑΝΕΙΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 237 ΚΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2503/97, οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να συνάπτουν δάνεια µε το κράτος, µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µε κάθε είδους δηµόσιους οργανισµούς, µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, για την χρηµατοδότηση και την πραγµατοποίηση σκοπών που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους. Εγγυήσεις του κράτους παρέχονται µόνο για δάνεια που συνοµολογούνται µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της αλλοδαπής κατά τους όρους του ν. 2322/95 (έκδοση κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ηµ. ιοίκησης και Αποκέντρωσης κλπ). Πολλοί ΟΤΑ έχουν συνάψει και συνεχίζουν να συνάπτουν τέτοια δάνεια µε τέτοιους οργανισµούς, όπως η Privatenbank Limited, η International Investment Bank, η European Investment Bank κλπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ Οι δήµοι και οι κοινότητες συντάσσουν κάθε χρόνο προυπολογισµό, στον οποίο καταγράφονται τόσο τα (προβλεπόµενα) έσοδα όσο και τα (προυπολογιζόµενα) έξοδά τους. Με βάση αυτόν πραγµατοποιείται όλη τους η οικονοµική διαχείριση και ο έλεγχός τους( κατασταλτικά κυρίως από το ΕΣ). Η ταµιακή διαχείρισή τους γίνεται ή από τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες ( κρατικές εφορίες) και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή 4

5 από τη δική τους ταµιακή υπηρεσία, όταν διαθέτουν τέτοια. Σύµφωνα µε τον πρόσφατο νόµο 2503/97, όλοι οι δήµοι που έχουν πάνω από κατοίκους υποχρεούνται να έχουν και δικιά τους ταµιακή υπηρεσία, ενώ προαιρετικά µπορούν να συγκροτήσουν και οι υπόλοιποι. Ο έλεγχός των προυπολογισµών, γίνεται καταρχήν µε την τακτική διαδικασία µε την οποία εξετάζονται όλες οι πράξεις των ΟΤΑ (άρθρα 177 και 178 ηµοτικού Κώδικα). Επιπλέον, ελέγχονται κατασταλτικά, οι απολογισµοί τους, από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι δήµοι Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ελέγχονται και προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο( π. δ/γµα 172/97). Εκτάκτως, µπορούν να ελέγχονται από το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης ( ν. 2477/97) και από το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να µετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν µαζί µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν (άρθρο 277 ηµοτικού Κώδικα): α) Για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και την οικονοµική εκµετάλλευση των έργων αυτών. β) Για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού. γ) Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγµατοποίηση εσόδων. Οι µορφές που λαµβάνουν τα νοµικά αυτά πρόσωπα ορίζονται από το νόµο (άρθρα ηµοτικού Κώδικα): Αµιγής δηµοτική ή κοινοτική επιχείρηση ( 277 ηµ. Κώδικα) ιαδηµοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις (285 ηµ. Κώδικα) ηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα (288 ηµ. Κώδικα) Ανώνυµες εταιρίες µε συνεταιρισµούς (289 ηµ. Κώδικα) ηµοτικές εταιρίες λαικής βάσης (290 ηµ. Κώδικα). ΟΤΑ β) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 ν. 2672/98 τα έσοδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι: Τακτικά, που προέρχονται από : 1. Φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές. 2. Εισοδήµατα από εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσία τους. 3. Ειδική ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για την κάλυψη του κόστους άσκησης κρατικών αρµοδιοτήτων από τις Ν.Α. 4. Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 5. Πιστώσεις του Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων. 6. Τέλη, δικαιώµατα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα. Έκτακτα, τα οποία προέρχονται από: 5

6 1. Τέλη για χρήση έργων που χρηµατοδοτούνται µε δανεισµό. 2. άνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονοµίες. 3. Επιχορηγήσεις φορέων δηµοσίου τοµέα. 4. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. 5. Χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών. 6. Κάθε άλλη πηγή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) Οι πόροι που αποδίδονται κάθε χρόνο από το Κράτος στις ΝΑ είναι θεσµοθετηµένοι (άρθρο 2 ν. 2672/98), προσδιορισµένοι µε σαφήνεια ( 15% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, 10% του φόρου µεταβίβασης οικοδοµών, οικοπέδων και αγροκτηµάτων, 4,5% του φόρου ταξινόµησης των επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσεως που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στη χώρα, 2% του φόρου προστιθέµενης αξίας και το 100% των τελών διενεργείας τεχνικών ελέγχων οχηµάτων) και ονοµάζονται Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ). Τα κριτήρια κατανοµής των ΚΑΠ στις ΝΑ, καθορίζονται µε κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ηµ. ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Τέτοια κριτήρια µπορούν να είναι ( άρθρο 3 Ν. 2672/98) το πληθυσµιακό, το µήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου, το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων κλπ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ανεξάρτητα από τους ΚΑΠ το Κράτος επιχορηγεί τις ΝΑ, για να διεκπεραιώνουν ορισµένες κρατικές αρµοδιότητες οι οποίες έχουν ανατεθεί σε αυτές ( άρθρο 4 ν. 2672/98). ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι ΝΑ µπορούν, µε απόφαση του Συµβουλίου τους, να επιβάλλουν τέλη, δικαιώµατα ή εισφορές για υπηρεσίες ή έργα που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιοχής τους. Τα τέλη, τα δικαιώµατα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα (άρθρο 22παρ 2 ν. 2218/94 ). ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, προέρχονται είτε από µισθώµατα είτε από δικαιώµατα από την παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους είτε από ιδιόχρηση. Πρόκειται για µισθώσεις διαφόρων χώρων µε πιο συνηθισµένες αυτές των εκµεταλλεύσεων του εδάφους ή του υπεδάφους (πχ λατοµεία κατά ν. 2115/93). ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ -Πρόστιµα από παραβίαση κανόνων αρµοδιότητας ΝΑ (άρθρο 85 Κώδικα ΝΑ ). -Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ( άρθρο 85 Κώδικα ΝΑ ). 6

7 ΑΝΕΙΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 25 ν. 2218/94, οι ΝΑ µπορούν να συνάπτουν δάνεια µε το Κράτος, µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα και τράπεζες του εσωτερικού, µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και µε κάθε είδους δηµόσιους οργανισµούς για την πραγµατοποίηση του σκοπού τους. Μπορούν επίσης να εκδίδουν οµολογιακά δάνεια ύστερα από την έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Εγγυήσεις του Κράτους για τη σύναψη δανείων παρέχονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ηµ. ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΑ Οι ΝΑ συντάσσουν κάθε χρόνο προϋπολογισµό, στον οποίο καταγράφονται τόσο τα (προβλεπόµενα) έσοδα όσο και τα (προϋπολογιζόµενα έξοδά τους. Με βάση αυτόν πραγµατοποιείται όλη τους η οικονοµική διαχείριση καθώς και ο έλεγχός τους (άρθρο 5 ν. 2672/98). Η ταµιακή τους διαχείριση γίνεται από τις ταµιακές τους υπηρεσίες αποκλειστικά (άρθρο 89 Κώδικα ΝΑ). Ο έλεγχος των προϋπολογισµών, γίνεται καταρχήν µε την τακτική διαδικασία µε την οποία κρίνονται όλες οι πράξεις των ΝΑ ( άρθρο 18 ν. 2218/94 ). Επιπλέον, οι δαπάνες της ΝΑ που αφορούν τις κρατικές αρµοδιότητες που διεκπεραιώνουν υπόκεινται και στον προληπτικό έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών ( Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου ). Οι απολογισµοί ελέγχονται κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εκτάκτως, µπορούν να ελεγχθούν από το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµ. ιοίκησης ( ν. 2477/97) και από το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι ΝΑ µπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να µετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν µαζί µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: α)για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονοµική εκµετάλλευση των έργων αυτών. β)για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού. γ)για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγµατοποίηση εσόδων ( άρθρο 75 Κώδικα ΝΑ ). Οι µορφές που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές ορίζονται από το νόµο( άρθρα Κώδικα ΝΑ ): Αµιγείς Νοµαρχιακές επιχειρήσεις ( άρθρο 76 ΚΝΑ ) Ανώνυµες εταιρίες µε συνεταιρισµούς ( άρθρο 78 ΚΝΑ ). Εταιρίες λαϊκής βάσης (άρθρο 79 )κλπ. Μελετώντας κανείς όλα τα παραπάνω και µένοντας µόνο στο νοµικό επίπεδο, νοµίζω ότι µπορεί να διαπιστώσει αβίαστα τα εξής: Αν στη βάση, µιας ορθολογικά οργανωµένης οικονοµικής διοίκησης, είναι ένα σύστηµα κανόνων, διατυπωµένων µε σαφήνεια και ακρίβεια και 7

8 κωδικοποιηµένων σε ενιαίο εύχρηστο κείµενο, τότε είναι ολοφάνερο από την προηγηθείσα αναλυτική απαρίθµηση, ότι το σύστηµά µας βρίσκεται πολύ µακριά! Η νοµοθεσία είναι τεράστια, βρίσκεται σε 40 περίπου διαφορετικούς νόµους (από την τελευταία κωδικοποίηση του ), πολλοί των οποίων έχουν τελείως άσχετο περιεχόµενο, οι διατάξεις είναι διάσπαρτες, πολλές φορές ασαφείς και πολλές είναι πλέον ξεπερασµένες 2 από τις σύγχρονες εξελίξεις, ενώ υφίσταται και ορολογική σύγχυση (χρήση αδιάκριτα των όρων «φόρος», «τέλος 3»). Αν πάλι, βασική δραστηριότητα µιας ορθολογικά οργανωµένης και λειτουργούσας ιοίκησης είναι ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων και, η υλοποίηση στην πράξη την αρχή της νοµιµότητας, τότε και εδώ το σύστηµά µας φαίνεται να αποτυγχάνει! Ο διορθωτικός έλεγχος που ασκεί το αρµόδιο Υπουργείο (Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης), προκειµένου να εµπεδώνεται η νοµιµότητα, πραγµατοποιείται µε τις 250 (κατά µ. ο. το χρόνο) αποφάσεις 4 που εκδίδει ο Υπουργός επί προσφυγών. Αν αναλογιστούµε, ότι κάθε χρόνο εκδίδονταν και εφαρµόζονταν τουλάχιστον σχετικές πράξεις των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών 5 (µε δεδοµένο, το ότι µέχρι λειτουργούσαν 6000 περίπου πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ, που τα συµβούλιά τους παίρνουν τουλάχιστον 3 αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα για οικονοµικά ζητήµατα και 10 τουλάχιστον ατοµικές τα µονοπρόσωπα όργανά τους, όπως άδειες-πρόστιµα-κλπ, καταλήγουµε στον πίνακα: 6.000συµβούλια χ 3 πράξεις = πράξεις 6.000δήµαρχοι/κοινοτάρχες χ 10 ατοµ πράξεις = πράξεις συν = πράξεις) καταλήγουµε αβίαστα στο συµπέρασµα, πως η ιοίκηση δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. Θα µπορούσε κάποιος να αντιτείνει, πως το αποτέλεσµα πρέπει να κριθεί θετικά, γιατί δείχνει την εµπέδωση της αποκέντρωσης, αφού το Υπουργείο συµµετέχει πολύ λίγο, ελέγχοντας µόνο τις σοβαρές περιπτώσεις που φτάνουν ως αυτό, ενώ όλες τις άλλες τις αναλαµβάνουν τα περιφερειακά όργανα. Ατυχώς όµως, δεν είναι έτσι η κατάσταση, γιατί µε δεδοµένη την ελλειπή ακόµα οργάνωση και λειτουργία των αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών (Περιφερειών), οι οποίες µεταξύ των άλλων είναι υποστελεχωµένες τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, το αποτέλεσµα της εργασίας τους είναι ευθέως ανάλογο της οργανωτικής τους αδυναµίας. Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογιστεί το ότι ο νέος τρόπος ελέγχου (µέσω της τριµελούς επιτροπής µικτής σύνθεσης) δεν φαίνεται να έχει γίνει ευρέως γνωστός (βλ κατά καιρούς δηµοσιεύµατα στον τύπο που αναλύουν τη νέα διαδικασία), κάτι που έχει ως αποτέλεσµα να παραµένει µικρός ο αριθµός των προσφευγόντων, οι οποίοι όµως συνήθως φτάνουν ως τον Υπουργό. Η περιγραφείσα κατάσταση (αφενός σύγχυσης λόγω της πολυνοµίας και αφετέρου απουσίας αποτελεσµατικού ελέγχου) αποκτά οξύτερες διαστάσεις µόλις εξετάσουµε τη νοµοθεσία για τα οικονοµικά της ΝΑ. Με τον πρόσφατο νόµο 2672/98, ρυθµίστηκαν εκ νέου όλα τα σχετικά θέµατα. Προβλέπονται έτσι µεταξύ των άλλων εσόδων: Στο άρθρο 1παρ2 «φόροι, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές» χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, κάτι που σηµαίνει πως είτε υπάρχουν είτε θα θεσµοθετηθούν στο µέλλον βάσει άλλου 8

9 νόµου. Στο ίδιο άρθρο στην παρ6 όµως θεσµοθετούνται και «Τέλη, δικαιώµατα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα». Από την απλή ανάγνωση και µόνο, είναι φανερό ότι επαναλαµβάνεται η αντίστοιχη για τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ διάταξη, του άρθρου 25 παρ13 ν. 1828/89, µεταφέροντας αυτούσια και τη διαγνωσθείσα εδώ και καιρό 6 ορολογική σύγχυση (µε τις έννοιες «τέλος». «δικαίωµα», «εισφορά»). Επιπλέον, παρότι το άρθρο 1 ν. 2672/98 είναι όµοιο καταρχήν (στην πρώτη παράγραφο) µε το άρθρο 22 ν. 2218/94 το οποίο και αντικαθιστά, είναι άγνωστο ποιες άλλες διατάξεις του άρθρου 22 ν. 2218/94 καταργούνται, γιατί η µεταβατική διάταξη του άρθρου 9 είναι ασαφής 7. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η παρ 2 του άρθρου 22 ν. 2218/94, καταργήθηκε ή όχι; Να επισηµάνουµε εδώ, πως η διάταξη αυτή µε την ανέλεγκτη εφαρµογή της, έχει ήδη αναδείξει την προβληµατική λειτουργία όλου του συστήµατος. Συγκεκριµένα, µερικές ΝΑ κάνοντας χρήση της διάταξης επέβαλαν «τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα» στις κρατικές υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί! Ενέργεια καταρχήν παράνοµη και όµως σε δύο µόνο περιπτώσεις επενέβη το αρµόδιο Υπουργείο, κατασταλτικά στη µία 8 και προληπτικά στην άλλη 9, ενώ την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές εξετάζονται άλλες δύο περιπτώσεις, επιβολής τέτοιων τελών (τα οποία όµως ίσχυσαν εδώ και µερικά χρόνια!). Αφού ο ισχύων τρόπος ελέγχου (µέσω επιτροπών άρθρου 177 ΚΚ και 68 ΚΝΑ) φαίνεται πως είναι αναποτελεσµατικός για τα οικονοµικά θέµατα, απαιτείται η ανεύρεση και θεσµοθέτηση ενός νέου, πιο ευέλικτου και αποτελεσµατικού τρόπου, ενδεχοµένως περισσότερο «οικονοµικού», δηλαδή οριοθετηµένου από τα πορίσµατα της οικονοµικής επιστήµης και όχι µόνο της νοµικής, όπως σήµερα. Κάτι τέτοιο θα ανταποκρινόταν καλύτερα και στις σύγχρονες απαιτήσεις οικονοµικής διαχείρισης αλλά και στην Συνταγµατική επιταγή, για την οικονοµική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Οι διατάξεις των παρ 3-5 του άρθρου 5 ν.2672/98 κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και σηµατοδοτούν µια θετική προσπάθεια 10, η οποία πρέπει όµως να συµπληρωθεί και να συστηµατοποιηθεί. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκεται και η διάταξη για την εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος (ν. 2526/97 άρθρο 12), η υλοποίηση της οποίας όµως φαίνεται να καθυστερεί. Συµπερασµατικά, µπορούµε να διαπιστώσουµε, ότι το ισχύον σύστηµα κανόνων-διαδικασιών-ελέγχων, µε το οποίο ρυθµίζονται εδώ και πολλά χρόνια τα οικονοµικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας), έχει πλέον ξεπεράσει τα όριά του και η εξακολούθηση της λειτουργίας του, περισσότερη σύγχυση παρά τάξη, θα δηµιουργεί. Αυτή τη στιγµή, της µεγάλης µεταρρύθµισης των κρατικών δοµών και λειτουργιών (προγράµµατα «Ι Καποδίστριας» και «ποιότητα για τον πολίτη»), επιβάλλεται περισσότερο παρά ποτέ, η ριζική επανεξέταση και αλλαγή του παρωχηµένου πλέον και αναποτελεσµατικού πλαισίου ρύθµισης, των οικονοµικών δραστηριοτήτων της Τοπικής µας Αυτοδιοίκησης, προκειµένου αυτή να µπορέσει να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών. 9

10 1 Βασιλικό ιάταγµα 20ης Οκτωβρίου 1958 (ΦΕΚ Α 171). 2 Χαρακτηριστικό παράδειγµα, τα τέλη για διαφηµίσεις. 3 Χαρακτηριστικό το Τ.Α.Π. και το ειδικό τέλος 2%. 4 βλ. εκτενή παρουσίαση σε Παπαδηµητρίου Κων/νου «η προσφυγή στον Υπουργό, κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ελέγχου πράξεων των Νοµαρχιακών Συµβουλίων» αδηµοσίευτη µελέτη στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 5 Τέτοιες αποφάσεις είναι ο ετήσιος προυπολογισµός, η επιβολή των ανταποδοτικών τελών, ο προσδιορισµός κοινοχρήστων χώρων για διάθεση, ο προσδιορισµός συντελεστή ΤΑΠ κλπ. 6 βλ ΕΕΤΑΑ «εκσυγχρονισµός του συστήµατος των ιδίων πόρων της ΤΑ» Αθήνα 1992, σελ Κατά άρθρο 9 «κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα των προηγούµενων άρθρων καταργείται». 8 Αφορά τη ΝΑ Ευβοίας, η οποία βιάστηκε. 9 Αφορά τη ΝΑ ωδεκανήσου, η οποία πρώτα απηύθυνε ερώτηµα στο αρµόδιο Υπουργείο. 10 Αποστολή σύνοψης του προυπολογισµού κλπ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ MASTER ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΥΠΕΣ Α ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. 10

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ομάδα καθηγητών Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκει στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, ως μορφής διοικητικής οργάνωσης του κράτους. Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015 ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 520.384,68 524.475,25 440.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.1 Διοικητική Οργάνωση και Διαίρεση Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία διακρίνεται στις εξής βαθμίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει με το Προσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση

Τι αλλάζει με το Προσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση Τι αλλάζει με το Προσχέδιο του«καλλικρατη ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση Κεντρικό Κράτος Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Ελεγκτής Νοµιµότητας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Περιφέρειες Περιφερειακές Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις στα μικρά νησιά. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ) αναφέρεται στις δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 35.300,00 2.542,80 2.542,80 19.000,00 19.000,00 192 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8200 ΚΛΗΡ/ΜΑ. ΩΡΙ ΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 210.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 ! # %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 #! ) 778)9 : ; 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα