ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ OXFORD' ~; : ΕuόΥγέλος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Δρ ΦιλοσοφΙας ~. Σωτήριος Φουρνόρος, Δρ Φιλοσοφ(ας. "Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ OXFORD' ~; : ΕuόΥγέλος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Δρ ΦιλοσοφΙας ~. Σωτήριος Φουρνόρος, Δρ Φιλοσοφ(ας. "Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε"

Transcript

1

2 γπεγθγνοσ ΣΕΙΡΑΣ Θεδόσης Πελεγρ(νης f,'. Καθηγητής Φιλσφ(ας, Koσμήτωρ Φιλσφικής Σχλής Πανεπιστημ(υ Aθηνν OJ\IGINAllY I,UBlISHED BV OXFORD' UNIVERSITY PRESS ",', ; : ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ; : ΕuόΥγέλς Δ. Πρωτπαπαδάκης, Δρ ΦιλσφΙας. Σωτήρις Φυρνόρς, Δρ Φιλσφ(ας ι., Δημήτρις Σ. Πόνς, MSc, υπ. Δρ Παιδαγωγικής i: ΓεώΡΥΙΟ<; Ε. Περράκης, υπ. Δρ Φιλσφ(ας,':1 Μαρ(α Λ. Λαίυ, MSc, Δρ ΦιλσφΙας ; επiμελεiα ΕΡΓΟΥ Μαρ(α Απστλπύλu Σελιδoπolηoη : Αφρδίτη AνδριoλόιOιJ Εξώφυλλ : Κώστας XOUΧOΙΙλr1ς Πτλζ πρωττύπυ: Contίnental Philosophy. Α Vεoty 5hort Introduction C Simon Critchley 2001 gntίnentai Philosophywas originally published ίη English ί η This-;translation ί5 publίshed by arτangement with Oxford University Press, Τ :βιβλ( Ηπειριlπικι1 Φoσoφ{α εκδόθηκε αρχικό στα αγγλικό ΤΟ Α.ύτη η ετάφρaση. ειιδcδεται με άδεια τυ ειcooτιιcoι) 0(1(00 Oxford Univers/ty Press. C 2006 ΕλλΗΝIΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. '{\ την ιλληνιια1 γλώσσα σε όλ τν κόσμ ί Η πνruμαt1f'1 ιδιoι:τησlα απoιι;{dτoι χωρ(ι; κιψιά διστπωση rnι χωρ(ς την (Mjyτη pιjτρας oπαyoρwτιιήι; tiιn πj>oσβoλών υκ. EmσηvαfνεταI πάνtω!; ότι ατά τ Ν, 2387/20 (όπως φι ΤΡOΠOΠOlηθει μι το Ν. ::Ζ 121/93 αι ισxuε' li1\μφa) roι I(IΠd τη Διι9νή Σύμβαση της (πιι txει wρω&ιι μι τ Ν. 1()()/Ι975) σπαyoρεllι:tαι η ανoδημoσiιvση, η cιτιoθήαυση σε r;όπ0l0 σύστημα διόσωση<; c yεvαα η CJYa oιι ιιoρόvιoς lpyoιι με oπol0ν6πσtt τρόπ ι1 μρφι\, ψημααιά πφwιιπιlό. στ. :. πρωτότυπ" σε μιτόφρση " όλλη διoomιιt ρcς γρσπτη άδεια τυ εχδ6τη. /,: ;,,"', Ει:δόσεις ΕΜΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ε. Eμ. Μπενόκη 59, Αθ"να. Τηλ.: fax: 'k'. : :'1. ; ' :: ISBN: } : '. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜλ.,, ( :: Ί'ί 1 '! Simon "(ritchley ΗΠΕΙΡΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ "Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε Μετάφραση: Γεράσιμς Κακλύρης - Γεωργία Σακκ6 Διδάκτωρ Φιλσφ(α<; Πανεπιστημ(u Έσεξ Διδ6σκων στ ΠανεπιστήμtO Πελπννήσu ΤΟ ΒΗΜΑ Φιλόλγς ' "". Ό>

3 . \. 1:.Ξ,. Περιεχόμενα ; 'j: ι ': :ι Πίνακας εικόνων νίϊ Πρόλγς ix 1 Τ Χάσμα μεταξύ γνώσης και σφίας 2 Πρoέλεση της ηπεφωτικής φιλσφ1ας. Από τν Καντ στ γερμανικό ιδεαλισμό 14 3 Γυαλιά και μάτια για να βλέπυμε. Δύ κυλτύρες στη φιλσφία 37 4 Μπρεί η φιλσσφία να αλλάξει τν κόσμ; Κριτική, πράξη) χειραφέτηση 63.;, ζ" Ευχαρίό;ι-Ίες φείλυμε στυς: Κωνσταντίν Αθανασόπυλ, Φωτεινή Βάκη, Παναγιώτη Θανασά, Β{κυ Ιακώβυ, Βασίλει Κρυστάλη, Γι;ωργ _Μανιάτη, ΧΡΙΡτίνα ΣΙνυ, Γωγώ Φράγκυ κι Στάθη Ψύλλ, για τη β,σήθειά τυς κατά τη μετάφραση, καθώς και στη φίλη Κωνσταvτίν Χάμυ, n πία επιμελήθηκε γλωσσικά τ παρόν κέιμεν. 5 Τι πρέπει να γ1νει; Πώς να απαντήσυμε στ μηδενισμό 88 6 Μία περιπτωσloλγική μελέτη παρανόησης. XάιVΤεγΚερ κω Κάρναπ 10S 7 --Επιστημκρατία εναντίν σκταδισμύ. Απφεύγντας την πραδoσιακή δυσχέρεια στη φιλσφία Sapere aude. Η εξάντληση της θεωρίας και η υπόσχεση της φιλσφίας 144 /" v :... :::..

4 '.... Παράρτημα: Πρόγραμμα συστnματς 151 Πίνακας εικόνων αραπoμπές 155 Περαιτέρω μελέτη 161 Ευρέτήρι 165 Ι"..' 1. Giacinto Brandi, «Αλληγρία της φιλσφίας» 2 IδιωΤUΑΙ συλλγή. Φωτ.: Peter WiJliIBridgeman Art Library 2. Frederico Zuccari, «Σφία» 12 Biblioteca Herziana, Ρώμη. Φωτ.: Scala 3. ΧαλκΟΥραφ{α τυ Ιμμάνυελ Καντ 21 Hulton Getty 4. Πρτρέτ τυ Γιόχαν Γκέργκ Χάμαν 25 Φωτ.: AKG Λνδίν 6. Emil Doerstlίng, πίνακας τυ Kαvτ και των συνδαιτυμόνωντυ. 29 Μυσε( Stadtgeschichtliches ΚέVιξμπερYJ<. Φωτ.: AKG Λνδίν 7. Friedrich Hagemann, σχέδι τυ Kαvτ ενώ ετιμάζει μυστάρδα 35 Εταιρε(α Καντ. Φωτ.: AKG Λνδίν. 8. Πέτερ Πάυλ Ρύμπενς, «Οι τέσσερις φιλόσφι» 45 GalJeria Palacina, Φλωρεντί. Φωτ.:ScaΙa Γ r '.5. Πρτρέτ τυ Φρήvτρα: Χάινριχ Γιακόμπι 28 Hulton Getty. Χαρακτικό τυ Johann Ηeinή,h LipS βασισμέν σε ένα ανώνυμ πρτρέτ τυ Γελιγραφία τυ Τζν Στύαρτ Μιλ 52 HuJton Getty. Σχέδι τυ Spy, πό τ περιδικό The Statesrnan, τεύχ ΣΧέδι τυ Γ. Β. Φ. Χέγκελ Hulton Getty 73 ι, / νί νίί... ">

5 11. Πανμιότυπ της πρώτης σελίδα τυ «Πργράμματς συστήματς» Ευγένις Ντελακρυά, «Η< ευθερία-oδηγε( τ λαό» 80 Mυoείo Λύβρυ. Φωτ.: Giraudon/Pix 13. Πρτρέτ τυ Ένφoυvτ Χύσερλ 82 Με mv όδε\α τυ διευθυντή ' των αρχείων Χύσερλ σm Λυβέν, καθηγnτπ RudolfBernet 14. Ο τάφς τυ Ρυσσώ 87 Robert HolmeslCorbis 15. Domenico Feti, «Μελαγχλία» 89 Mooείo Λύβρυ. Φωτ. : Peter' WillilBridgeman Art Library 16. Πρτρέτ τυ Φρήντριχ Νί:rσε 95 Betιman1JICorbis 17. Ο Ρύντλφ Κάρναπ και n σύζυγός τυ 'Ι να 108 Αρχεία ΕπιστπμΟΥ1κής Φιλσόφίας, Αναπαραγωγή με άδεια τυ navemoτnpiou τυ Πίτσμπυργκ. 18. Μάρτιν Χάιντεγκερ 109 Pressens BίLd ΑΒ 19. Jacques Callot» «Τ δύ 'παvταλόνια'» 128 Musee des Beaux-Arts de Nancy. Φωτ.: G. Mangin 20. Otto Μϋhl, «αισθαντικότητα» 134 Συλλγή Philipp Konzett, Βιέννη. 21. Τζιόρτζι ντε Κίρικ, «Τ μυαλό τυ παιδιύ» 150 Moder1Ja Museet, Στκχόλμη. DACS 2000 Πρόλγς Η ακαδημαϊκή φιλσφί στην Αγγλία έχει εδώ και κάπι ' διάστημα περιριστεί κυρίως στη λγική και τη θεωρ(α της γνώσης, και υπάρχει μία τάση να περιριστεί η φιλσφία. σε αυτή την αντίληψη και να θεωρηθεί λάθς παραδσιακός συσχετισμός της με γενικά ηθικά και διανητικά συστήματα. Πρόκειτι για μία ισχυρή, αλλά άκρως τπική συνήθ.εια. Ρέιμντ Ουίλιαμς [Raymond WiJliams], Keywords Στις 5 Οκτωβρίυ 1999, η Μάργκαρετ' Θάτσερ [Margaret Thatcher], όταν της ασκήθηκε πίεση για τις τρέχυσες απόψεις της σχετικά με την πρπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατήρησε: «Όλα τα πρβλήματα στη διάρκεια της ζωής μυ έχυν πρέλθει από την ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ όλες ι λύσεις έχυν πρέλθει από τν αγγλόφων κόσμ». Παρά την πρφανή υπερβλή της, αυτή η δήλωση εκφράζει μία βαθιά αλήθεια. Ότι, δηλαδή, γι πλλύς κατίκυς oυ αγγλόφωνυ κόσμυ, και μάλιστα για κάπιυς πυ διαβιύν εκτός αυτύ, υπάρχει ένας πραγματικός διαχωρισμός ανάμεσα στν κόσμ τυς και τις κινωνίες, τις γλώσσες, τα πλιτικά συστήματα, τις παραδόσεις και τη γεωγραφία της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η βρετανική πλιτική, ειδικό η δεξιά αλλά όχι μόν, καθρίζεται στη βάση της διάκρισης μεταξύ «ευρωφβικών» και «ευρώφιλων», ι πίι είναι γνωστί στυς αντιπάλυς τυς ως «ευρωσκεπτικιστές» και «ευρωφανατικί» αντίστιχα. Ι ίχ,'. :

6 , Δnλαδπ, υπάρχει μία πλιτισμική διάκριση, μερικί θα έλεγαν διαίρεση -ίσως ακόμη και άβυσσς- ανάμεσα στ «ηπειρωτικό» και τιδήπτε τυ αντιτίθεται, σε αυτό πυ η βαρόνη Θάτσερ, σε τόν πυ σκόmμα θυμίζει Ουίνστν Τσόρτσιλ [Winston Churchill). απκαλεί «αυγλόφωνς κόσμς». Η ηπειρωτική φιλσ'φία είναι μία έκφραση αυτής της πλιτισμικής διαίρεσης. Ο σκπός αυτύ τυ σύντμυ βιβλίυ είναι να εξηγήσει γιατί όυτό έχει συμβεί, γιατ( ως γεγνός είναι σημαντικό, και τι μπρεί να συνεπάγεται για τη δραστηριότητα της φιλσφίας τώρα και στ μέλλν. Απτελεί αντικείμεν διαμάχης τ εάν η ηπειρωτική φιλσφία είναι μία σαφώς πρσδιρισμένη θεματική περιχή στη φιλσφία. Στην περίπτωση πυ κάπις δέχεται ότι είναι, τότε απτελεί επίσης θέμα διαφωνίας τ εάν όρς «ηπειρωτι.2 κή φιλσφία» περιγράφει πι εύστχα αυτή τη θεματική πεt!:)..c ριχή (αντί, για παράδειγμα, τυ όρυ «νεότερη ευρωπαϊκή φι i λσφίω), πυ υιθετείται συχνά ως εναλλακτική λύση). Ας 1: επισημάνυμε μόν ότι η ηπειρωτική φιλσφία είναι μία αμφισβητύμενη έννια. Έχντας αυτό κατά νυ, τ παρόν βιβλί έχει έναν τριπλό στόχ: 1. Να δείξει γιατί η ηπειρωτική φιλσφία είναι ένα πεδί διαφωνίας μέσω της εξέτασης της ιστρίας και της σημασίας αυroύ τυ όρυ και τυ τρόπυ με τν πί διαφρπιείται και αναπαρίσταται από αυτό στ ΟΠΟ(Ο φέρεται να αvτίτάσσεται - δηλαδή την αναλυτική ή αγγλαμερικανική φιλσρφία. 2. Να δείξει με πι τρόπ η έννια της ηπεφωτηώς φιλσφίας μίιρε(, πράγματι, να καθριστεί με σαφήνεια και ότι απτελεί ένα ευδιάκριτ σύνλ φιλσφικών παραδόσεων και 'πρακτικών με ένα εντu1jωσιακό εύρς θεμάτων για τα πόία η αγγλαμερικανική παράδση πλύ συχνά αδιαφρεί ή τα απρρίπτει. 3. Να δείξει, παρ' όλα αυτά, με πι τρόπ θα ήταν καλύτερα στ μέλλν να μιλάμε για τη φιλσφία καθεαυrn!ιέρα από τέτιες επαγγελματικές αντιδικιες όπως τι ή πις είναι ηπειρωτικός ή αναλυτι 'κός. ΑρΧίζω ακλυθώντας μία ελαφρώς διαφρετική τακτική και σκιαγραφώντας ένα μεγαλύτερ πρόβλημα πυ αντιμετωπίζει η σύγχρνη φιλσφία: τη σχέση μεταξύ σφίας και γνώ-. σης. Υπάρχει ένα χάσμα σε ένα μεγάλ μέρς της φιλσφίας μεταξύ θεωρητικών θεμάτων για τ πώς κάπις γνωρίζει αυτά πυ γνωρίζει, και περισσότερ πρακτικών ή υπαρξιακών θεμάτων για τ τι μπρεί να σημαίνει να ζει κάπις μία καλή Ρ γεμάτη ανθρώπινη ζωή. Η κυρίαρχη φιλσφία κατά ένα μεγάλ μέρς έχει εγκαταλείψει την πρσπάθεια ενσωμάτωσης της γνώόης και της σφίας σε ένα ενιαί συνπτικό όραμα. Θα πρσπαθήσω να δείξω πόση.πό τη γητεία της ηπειρωτικής φιλσφίας βρίσκεται στην πρσπάθειά της να γεφυρώσει ή να αμβλύνει αυτό τ Χάσμα ανάμεσα στη -γνώση και τη σφία (ή τη θεωρία και την πρακτική), διατηρώντας κατ' αυτό τν τρόπ κάτι από τν απόηχ τυ αρχαίυ ρισμύ της φιλσφίας ως αγάπης :rης σφίας. Αλλά, όπως θα δύμε, σε έναν κόσμ πυ 1 διαμρφώνεται όλ και περισσότερ σύμφωνα -με τις μεθόδυς των φυσικών επιστημών, μία τέτια θεώρηση δεν στερείται πρβλημάτων. Τα αμέσως επόμενα κεφάλαια μπρύν να διαιρεθύν σύμφωνα με μία άλλn κλασική φιλσφική διάκριση: τ ιστρικό και τ συστηματικό. Τ κεφάλαι 2 σκιαγραφεί διαφρετικύς ιστρικύς τρόπυς της διάκρισης μεταξύ της ηπειρωτικής και της αναλυτικής φιλσφίας. Ανάγω την καταγωγή της ηπειρωτικής φιλσφίας στ τέλς τυ 180υ αιώνα, στην πρόσληψη τυ έργυ τυ lμμάνuελ Καντ [Immanuel Kant], πίς είναι από πλλές απόψεις η τελευταία μεγάλη μρφή κινή για την ηπειρωτική και την αναλυτική παράδση πυ σηματδτεί επίσης τ χωρισμό των δρόμων τυς. Θα εξετάσω γιατί αυτό συμβαίνει αντ.ιπαραθέτντας διαφρετικές πρσεγγίσεις στν Καντ. Θα διερευνήσω επίσης με κάπιες λεπτμέρειες τις έντνες αντιπαραθέσεις πυ ενέπνευσε τ έργ τυ " = r '" χ χί.ι' / \-\.' :>

7 Καντ στις δεκαετ{ες 1780 και 1790, και θα δείξω έπειτα τν τρόπ με τν πί αυτές ι απιπαραθέσεις επέβαλαν τ βασικό ερώτημα τυ γερμανικύ ιδεαλισμύ στ έργ τυ r. Γ. Φίχτε "υ. G. Fichte] και τυ Γ. Β. Φ. Χέγκελ [G. W. F. Hegel]. Αδρμερώς διαtu1iωμέν, αυτό τ ερώτημα είναι τ εξής: Καταλήγει η κριτική τυ λόγυ τυ Καπ, εξ λκλήρυ αντίθετα πρός την επεκφρασμένη της πρόθεση, να υπνμεύει τη βάση της ηθικής και θρησκευτικής πεπίθησης; Δηλαδή μήπως η κριτική τυ λόγυ, πυ πρέπει να είναι κριτική κάθε πεπίθησης, καταλήγει σε έναν εφιάλτη λκληρωτικύ σκεπτικισμύ και μηδενισμύ; Θα παρακλυθήσυμε μέχρι τέλυς τις σημαπικές εmπτώσεις αυτής της σκέψης στην ηπειρωτική φιλσφία τυ 190υ και τυ 200ύ αιώνα. Τ κεφάλαι 3 αρχίζει με τη μελέτη μερικών πρβλημάτων σχε.ξ τικά με τη διάκριση ανάμεσα στην ηπειρωτική και την αναλυτιr κή φιλσφία, πριν εξετάσει κάπιες μάλλν στερεταιι1κές, -c πραγμ"ατικά διασκεδαστικές, αναπαραστάσεις της στη λγτε i 'C ; χνία. Στη συνέχεlο πραγματεύμαι δύ σημασίες της ηπειρω. τικής φιλσφίας: ως επαγγελματική αυτπεριγραφή, πυ χρη Oi ι:: Σ σιμπιείται από φιλσόφυς, και ως πλιτισμικό χαρακτηρι σηκό με μία συγκεκριμένη ιτρία, πυ χρησιμπιήθηκε από πλύ περισσότερυς ανθρώπυς, συμπεριλαμβανμένης της ΜάΡΥ'καρετ Θάτσερ. Υπστηρίζω ότι ένα μεγάλ μέρς της εχθρότητας και της παρανόησης της ηπειρωτικής φιλσφίας από αναλυτικύς φιλoσόφoς συνίσταται στ γεγνός ότι αυτές ι δύ σημασίες συγχένται μεταξύ τυς αλυσιτελώς, και ότι η επαγγελματική αυτπεριγραφή επικαλύmει τ πλιτισμικό)coρακτηριστικό με συχνά επιβλαβείς τρόπυς. Εξετάζω "έπειτα τ ιστρικό και πλιτισμικό πλαίσι της ηπειρωτικής φιλσφίας στν αγγλόφων κόσμ, υπστηρίζντας τη θέση ότι η σύγκρυση μεταξύ των φιλσφικών παραδόσεων κατανείται καλύτερα με βάση τ φημισμέν μπέλ «ι δύ κυλτύρες» τυ Τσαρλς Πέρσι Σνόυ [Charles Percy Snow], δηλαδή ότι η πλιτισμική ζωή στν αγγλόφων κόσμ χαρακτηρίζεται από τη διαίρεση μεταξύ της εmστήμης αφ' ενός, και της λγτεχνίας ή της ανθρώπινης κατανόησης αφ ' ετέρυ..τυτέστιν, η ηπειρωτική φιλσφία δεν είναι κάτι ξέν πυ λαμβάνει χώρα «εκεί πέρα», παρά η έκφραση μιας αντιπαράθεσης στην υσία μιας έννιας όπως είναι n «αυυλικότητα» [«Englishness»]: Από αυτή την άπψη, εστιάζω την πρσχή μυ στ διδακτικό ιστρικό παράδειγμα τυ Τζν Στύαρτ Μιλ [John Stuart Mill] και στυς βασικυς στχασμύς τυ για την αγγλική πλιτισμική διαίρεση μεταξύ εμπειρικών και θεωρητικών συνηθειών της σκέψης, η π(α κυριαρχεί στην αντιπαράθεση ανάμεσα στ ρμαντισμό τυ Σάμιυελ Τέυλρ Κόλριτζ [Samuel Taylor" CoΙeήdge] και τν ωφελιμισμό τυ Τζέρεμυ Μπένθαμ (Jeremy Bentham]. Εν κα _τακλείδι, στρέφμαι σε άλλες, πι πρόσφατες εκφάνσεις της σύγκρυσης ανάμεσα στις δύ κυλτύρες. Στ κεφάλαι 4 πρσπαθώ να δείξω με έναν πι συστηματικό τρόπ αυτό πυ είναι χαρακτηριστικό και συναρπαστικό γύ ρω από την ηπειρωτική φιλσφία. Αφύ κάνω μερικές παρα τηρήσεις για τ πώς κάπις μπρεί να εξηγήσει τη διαφρά t' πρακτικής ανάμεσα στυς φιλσόφυς, επικεντρώνμαι στις -< έννιες της παράδσης και της ιστρίας και δείχνω πώς αυ '" τι ι όρι κατανύνται, κατά τρόπ ενδιαφέρου-ω) από δύ φιλσόφυς: τν Έντμυντ Χύσερλ (Edmund Husserl] και τν Μάρτιν Χάιντεγκερ [Martin Heidegger). Πρτείνω ένα μντέλ για την περιγραφή της φιλσφικής πρακτικής στην ηπειρωτική παράδση, τ πί ργανώνεται γύρω από τρεις βα- -" σικύς όρυς: KPlτtKt1., πράξn και χεφaφέτnσn. Σκπός είναι να " καταδειχθεί πώς και γιατί ένα μεyλo μέρς της ηπειρωτικής φιλσφίας σχετίζεται με τη συγκρότηση μιας κριτικής των κινωνικών πρακτικών τυ σύγχρνυ κόσμυ, μιας κριτικής πυ απβλέπεrστην ατμική και κινωνική χειραφέτηση. Έπειτα επιστρέφω στη βασική έννια τυ μηδενισμύ, της κα τάρρυσης.ή της απαξίωσης των υψηλότερων αξιών, όπως της πίστης στν Θεό ή της αθανασίας της ψυχής, η πία λαμβά νει την ριστική άρθρωσή της στ έργ τυ Φρήντριχ Νίτσε [Friedrich Nietzsche], και σκιαγραφώ τ ενδιαφέρν ρωσικό ::Ι Ι χίί χίίi... \. >

8 πλαίσι για την κατανόηση τυ μηδενωμύ από τν Νίτσε. Στη συνέχεια πρσπαθώ να καταδείξω τν τρόπ "με τν, πί η πλιτι6μική και διανητική παθλγία πυ δηγεί στη διάγνωσή.'τυ μηδενισμύ από τν Νίτσε διακλαδώνεται μετά από αυτόν. σε αντιδραστική κω πρδευτική νεωτερικότητα, και πώς αυτό δηγεί στην ιδια(τερη κατανόηση της σχέσης της φιλσφίας με τη μη φιλσφία στην ηπειρωτική παράδση. Τ κεφάλαι 6 αφρά σε μία συγκεκριμένη περιmωσιλytκή μελέτη. Εάν ιmάρxει μία διαμόxn πυ συμβλίζει καλύτερα τις παρανήσεις μεταξύ ηπειρωτικής και αναλυτι.κής φιλσφίας, τότε είναι αυτή πυ έλαβε Χώρα από τις αρχές της δεκαετίας τυ 1930 και μετά μεταξύ τυ Χάιντεγκερ και τυ ρυντλφ Κάρναπ [Rudolf CarnapJ. Ουσιαστικά αυτή είναι μία διαμάχη μεταξύ της επιστημνικής σύλληψης τυ κόσμυ, πυ πρ.ξ c βλήθηκε από τν Κάρναπ και τν Κύκλ της Βιέννης, και της Ι) UΠαρξιστικής ή αυτύ πυ απκαλείται «ερμηνευτική» εμπειc..ιc i ρία τυ κόσμυ στν Χάιντεγκερ. Ένα μεγάλ μέρς των πρό 't: σφατων παρανήσεων μεταξύ αναλυτικών και ηπειρωτικών φι-. 3. λσόφων μπρεί να αναχθεί στην περίεργη αντιπαράθεση ανά : W ι:: μεσα ότν Χάιντεγκερ και τν Κάρναπ, συνεπώς αξίζει να δύ με τι ακριβώς πήγε στραβά. \ Στ κεφάλαι 7, εμβαθύνω στη μελέτη της σχέσης ανάμεσα σε μία επιστημνική και μία ερμηνευτική σύλληψη τυ κόσμυ εξετάζντας τ ζήτημα της επtτnμκρατ{ας εναντίν τυ σκταδισμύ. Τ γεγνός ότι ένα μεγάλ κμμάτι της φιλσφίας στην ηπειρωτική παράδση θα μπρύσε να ιδωθεί ως απάντηση ' σε μία αίσθηση κρίσης στ σύγχρν κόσμ, και ως απόπειρα παραγωγής μίας κριτικής συνείδησης τυ παρόντς ' με πρόθεση χειραφέτησης, μπρεί μέχρις ένα βαθμό να φωτίσει την πι βασική και βαθύτερη διαφρά της από ένα μεγάλ μέρς της αναλυτn<ής φιλσφίας, δηλαδή την avnεπtτrιμκρατία της. Η κριτική της στην επιστημκρατία εδράζεται στην πεπίθ l!.π ότι τ μντέλ των φυσικών επιστημών δεν μπρ ε ί κάι, επιπλέν, γεν πρέπεt να παρέχει ένα πρότυπ για τη φιλσφική μέθδ, και ότι ι φυσ\κές επιστήμες δεν παρέχυν στυς ανθρώπυς την πρωταρχική και σημανηκότερη πρόσβασή τυς στν κόσμ. Αυτή η πεπίθηση εκφράζεται από μία λόκληρη σειρά ηπειρωτικών φιλσόφων, όπως Ανρί Μπερξόν [Henri BergsonJ, Χύσερλ, Χάιντεγκερ και 0\ φιλόσφι πυ σχετίζνται με τη Σχλή της Φρανκφύρτης, από τη δεκαετία τυ 1930 και μετά. Αυτή η ανησυχία γύρω από την επιστημοκρατία είναι νόμιμη, αλλά στις πρόσφατες δεκαετίες, επίσης) διατρέχει τν κίνδυν να συνδυαστεί με μία. αvτιεπιστημoνική στάση. Πρόκειτάι για τν κίνδυν τυ <JKτaόισμύ. Κατά τη γνώμη μυ) ι δύ πόλι πυ πρέπει να απoφεύyovται στη φιλσφία είναι επιστημκρατια και σκταδισμός, ι πίι αvτανακλoύν επιβλαβείς τάσεις τόσ στην αναλυτική όσ και την ηπειρωτnω φιλσφία, όπως εύ.. γλωττα απδεικνύει η διαμαιη Κάρναπ και Χάιντεγκερ. ς εναλλακτική λύση στα δύ άκρα της επιστημκρατίας και τυ σκταδισμύ, παρόντα και στην αναλυτική και στην ηπειρω ::ι τική φιλσφία, πρτείνω έναν «τρίτ δρόμ» μεταξύ αυτών των δύ άκρων. Ολκληρώνω τ βιβλί με μερικές σκέψεις γύρω από αυτό πυ συνεχίζω να θεωρώ ως την υπόσχεση της φιλσφίας. Οι U1Iάρχυσες διαιρέσεις στη μελέτη της φιλσφίας απτελύν συνέπεια συγκεκριμένων ανεπαρκών και σεκταριστικών επαγγελματικών αυτπεριγραφών (είστε αναλυτικός, μετααναλυτικός, ηπειρωτικός ή σύγχρνς ευρωπαϊκός φιλόσφς;). Τόσ η ηπειρωτική όσ και η αναλυτική φιλσφία είναι, σε. μεγάλ βαθμό, σεκτaρίστιkές αυτπεριγραφές πυ απoτελouν συνέπεια της επαυυελματπίησης τυ γνωστικύ κλάδυ, μιας επαυυελματπίησης πυ, κατά τη γνώμη μυ, -έχει δηγήσει στην απδυνάμωση της κριτικής λειτυργίας της φιλσφίας και στην πρδευτική περιθωριπίησή της στην πoλιτισμι κή ζωή. Άπψή μυ είναι ότι η φιλσφία πρέπει να απτελεί ζωτικής σημασίας έκφραση αυτής της ζωής. Μερικές επιφυλάξείς και ευχαριστίες πριν αρχίσυμε. Στόχς r 1 Ι / Χίν χν -'....>

9 μυ ήηι.ν να ελαχιστπιήσω τις παραπμπές, για να εστιάσω την πρσχή μυ στην απόδση των βασικών ιδεών όσ τ δυνατόν απλύστερα. Αυτό onpaivel ότι σε πλλά σημεία αντιγράφω ' ή δανείζμαι τα επιχειρήματα και τις ιδέες άλλων φιλσόφων, και μερικές φρές δικές μυ ιδέες πυ έχω δημσιεύσει αλλύ. Δεν ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, καθώς αυτό τ βι- ' βλί πρρίζεται για τ διανητικά περίεργo,'aλλά αναμφισβήτητα μη ειδικό, αναγνώστη. Οι «Παραπμπές» και η «Περαιτέρω μελέτη» στ τέλς τυ βιβλίυ απσκπύν στ να απκαλύψυν τις πηγές μυ και να πρϊδεάσυν τυς ενδιάφερόμενυς αναγνώστες για τ πύ μπρύν να ανατρέξυν μετά. Δεν θα βρείτε σε αυτό τ βιβλί μία έρευνα ή μία περίληψη όλων των φιλσόφων; των παραδόσεων και των κινημάτων πυ απτελύν υtό πoίj θεωρύμε ηπειρωτική φιλσφία. Με αυτή την έννια, υπάρχυνόημαντικά κενά στην κάλυψη τυ θέματς. Τέτιες περιλήψεις υπάρχυν ήδη, μερικές από αuϊές είναι πλύ καλές, και δεν είναι πρόθεσή μυ να πρσθέσω άλλη μία στις ήδη υπάρχυσες. Αυτό τ βιβλί είναι περισσότερ μία Π,αράθεση επιχεφημάτων για τη φύση της φιλσφίας στην ηπειρωτική παράδση, και τ ύφς τυ συνάδει περισσότερ πρς αυτό τυ δκιμίυ; και 'ι τυ εγχειριδίυ: 'Με άλλα λόγια, αυτό πυ έπεται είναι μία ιδισυγκρασιακή θέαση των πραγμάτων. ήταν χωρίς ξύτητα, μία ξύτητα πυ, πρέπει να ειπωθεί, δεν έχει εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη- είx την πρέλευσή τυ σε πλιτικές διαφρές, βασικά στη συμμετχή της Αυστραλίας στν πόλεμ τυ Βιετνάμ στις αρχές της δεκαετίας τυ 1970, είχε επίσης τις πνευματικές διαφρές τυ, με σημαντικότερη τη σχέση της φιλσφ(ας με την πλιτική, και ιδιαίτερα με τ μαρξισμό και τ φεμινισμό. Αν και δεν μπρεί να ειπωθεί με ακρίβεια ότι η δωίρεση των τμημάτων εξηγε(ται από την άπψη της αναλυτικής-ηπειρωτικής διάσπασης, η τελευτα(α σίγυρα ήρθε να επικαλύψει 'αυτή τη διαίρεση με κά- ' θε, λιγότερ ή περισσότερ, φθαλμφανή τρόπ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τυς φίλυς μυ, τυς συναδέλφυς, Κ1, πρπάντων, τυς σπυδαστές μυ στ Σίδνεϋ πυ με βήθησαν να ξανασκεφθώ αυτή τη διαίρεση. Τέλς, αυτό τ βιβλί δεν ήταν δική μυ ιδέα, αλλά της θαυμάσιας επιμελήτριάς μυ στις Πα;,. νεπιστημιakές Εκδόσεις της Οξφόρδης, mς Σέλεϋ Κξ (Shelley Cox]. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τις καλές της ιδέες. ::ι '"τι Ο -< Ο ", Αυτό τό βιβλί αρχικά σχεδιάστηκε μεταξύ Μαρτίυ και Μαιυ τυ 2000, όταν είχα την καλή τύxn να κατέχω τη θέση τυ ΕπισκέmrιΛέκτρα στη Φιλσφία στ Πανεπιστήμι τυ ΣίδνείΊ, και τ λκληρωμέν κείμεν βασίζεται στις' σημειώσεις αυτών των διαλέξεων. Τ αναφέρω αυτό λόγώ της ακόλυθης σύμπτωσης: την ημέρα πυ έφθασα στ Σίδν'εϋ, την Ιη Μαρτίυ 2000, τ τμήματα της «Γενικής» κω «Παραδσιακής και σύγχρνης:)) φιλσφίας στ Πανεπιστήμι τυ Σίδνεϋ επανασυ'νδέθηκαν σε ένα ενιαί τμήμα φιλσφίας μετά από 27 έτη διαζυγίυ. Τώρα, αν και αυτό τ διαζύγι -πυ φαίνεται ότι δεν Ι χνί χνϊί.,\.,

10 Κεφάλαι 1 Τ χάσμα μεταξύ γνώση.; και σόφίς Η φιλσφία είναι η αγάπη της σφίας. Εάν νμίζετε ότι είστε ερωτευμένι με τη σφία, τότε n φιλσφί<:ι είναι πιθανότατα τ αvτιkείμενo για να μελετήσετε. Αλλά πια είναι η σφία πυ η φιλσφία διδάσκει; Γω τν Σωκράτη, και για.όλυς σχεδόν τυς αρχαίυς φιλσόφυς μετά από αυτόν, η σφία πυ η φιλσφία διδάσκει σχετίζεται με τ τι μπρεί να σημαίνει να διάγεις αγαθό ανθρώπιν βί. Απτελύσε αξίωμα για μεγάλ κμμάτι της αρχαίας φιλσφίας ότι αγαθός βίς θα ήταν επίσης και ευδαιμνικός. Σε αυτή mv εικόνα, πυ βρίσκει την ριστική της έκφραση στν Αρισττέλη, και πυ υιθετείται από τις μεταγενέστερες ελληνιστικές σχλές, όπως και από τυς στωικύς, η φιλσφία θα επέτρεπε την επίτευξη της υψηλότερης ευδαιμνίας, δηλαδή τ βί τυ ανιδιτελυς στχασμύ. Έτσι, η φιλσφία είναι στχαστικός βίς, εξετασμένς βίς n υπόθεση είναι ότι δεν αξζεl να ζει κανείς τν ανεξέταστ βίο. Η φιλσφία'ήρέπει να διαμρφώνει τυς αν ρ<ιsπoυς και όχι μόν να τυς πληρφρει Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν 1<αι δεν αξίζει να ζει κανείς τυ ανεξέταστ βί, η αβίωτη ζωή δεν αξίζει να απτελεί αvτι-' κείμεν εξέτασης, και η φιλσφία για τυς αρχαίυς δεν ' ήταν διαχωρισμένη από τ πρακτικό πάρε-δώσε της καθημερινής κινωνικής ζωής. Η φιλσφια ως στχαστική πρακτική μελέτη αυτύ πυ εκλαμβάνεται ως αλnθ1νό εν νόματι της αλή Ι...".

11 θειας είναι κάτι πυ έλαβε Χώρα εντός αυτύ πυ ι αρχαίι Έλληνες απκαλύσαν πόλιν) τη δημόσια σφαίρα της πλιτικής ζωής, Η φιλσφία ήταν μία κατ' εξχήν πρaκπκυι δραστηριόmta, η πία είναι εμφανώς διαφρετική από τη συντριπτικά- θεωρητική έρευνα πυ έχει κυριάρχησε από τ 170 αιώνα και μετά. Στ αρχαί πλαίσι, n σφία nov η φιλσφία μάς διδάσκει να αγαπάμε είναι ταυτόσημη με την αναζήτηση τυ αγαθύ βίυ, ενός βίυ στχασμύ και διαλγισμύ πυ, εξ ρισμύ, θα ήταν ένας ευδαιμοv1κός βίς, Τώρα, ίσως παράδξα, ι περισσότερι άνθρωπι εκτός της φιλσφίας -δηλαδή εκτός της ακαδημαϊκής μελέτης της φιλσφ(ας- nloτeuouv ότι ι περισσότερι άνθρωπι εvrόςτης φιλσφίας βρίσκνται υπό την επήρεια αυτύ τυ μντέλυ. Γι' αυτό αρκετά φυσικά vπoθέω τouν ότι τ κεντρικό ζήτημα της φιλσφίας πρέπει να είναι τ νόημα της ζωρς. Με αυτή τη σκέψη, φανταστείτε την ακόλυω θη σκηνή: επαγγελματίας φιλόσφς συναντά έναν ξέν σε ένα πάρτι και, σε απάντηση στ ερώτημα «με τι ασχλείστε;», Tov απκρίνεται, και ξένς, πυ ενθαρρύνεται πρς στιγμήν αν και κατά τα άλλα δεν έχει κάτι να πει, ρωτά, «λιπόν, πι είναι τότε τ νόημα της ζωής;» Σε αυτό τ σημεί, ένα μικρό νευρικό γέλ1ο ακλvθέίται από την αvήσvxn πρσπάθεια τυ..,. φιλσόφυ είτε να άλλαξει θέμα όσ τ δυνατόν γρηγρότερα είτε να εξηγήσει με ένα αμήχαν χαμόγελ ότι η ακαδημα'ίκή μελέτη της φιλσφίας δεν ασχλείται στην πραγματικόmτα με τέτια πράγματα. Τώρα, όσ άβλη βρίσκω αυτή την κατάσταση KOινωVΙKά, άλλ τόσ νμίζω ότι η υπόθεση τv ξένυ είναι αρκετά δικαιλγημένη, Δηλαδή, εάν η φιλσφία δεν εξετάζει -όχι απαραιτήτως απαντά, αλλά τυλάχιστν καταπιάνεται με- τ ερώτημα τv νήματς της ζωής, τότε δεν μπρεί να υπστηριχθεί ότι ι φιλόσφι κάνυν σωστά τη. δvλειά τυς. -ι lιc cι τ α τ a.i't'i c.. ' :J J'I e -6 Κατά την άπψή μυ, τ πρόβλημα εδώ δεν είναι τόσ με τvς 1.. Gjacίnto Brandi ( ), «Αλληγρία της φιλσφις», ανθρώπυς εκτός της φιλσφίας όσ με τυς ανθρώπυς Ι 3.," /..-::

12 J! j 'C ε,vτός της φιλσφίας, τυς επαγγελματίες φιλσόφυς μας. Για τυς περισσότερυς από μας, η ίδια η ιδέα ότι n φιλσφία θα μπρύσε να ενδιαφέρεται για τ ερώτημα τυ νήματς της ζωής ή την επίτευξη ενός αγαθύ και ευδαιμνικύ βίυ ακύγεται σαν αστεί, και επιπλέν ένα μάλλν κακόγυστ αστεί. Τέτιες ερωτήσεις υπβιβάζνται στη σφαίρα αυτίτ πυ καλείται συγκαταβατικά «ΨUXOλoyΊα τυ κινύ νυ». Επί Τ9 πλείστν η επαγγελμα11κή φιλσφία έχει ασμένως πoρα χωρήσει αυτή την περιχή στ τεράστι και διαρκώς αυξανόμεν ρεύ"μα βιβλίων για τ «νυ, σώμα και πνεύμα», εκείνες τις σεφές των ζωηρά χρωματισμένων new age τίτλων πυ στέκ \ΤΤαι αμήχανα κντά στα διαρκώς συρρικνύμενα τμήματα φιλσφίας στα κεντρικά βίβλιπωλεία. Η επαγγελμα11ιcl φιλσφία έχει κατά κύρι λόγ παραιτηθεί. από τέτιες μάχες και έχει πρόωρ.α σuvrαξιoδτηθεί. Με πι πράγμα τότε, ασχλείται η φιλσφία γα τυς περισσότερυς επαγγελματίες φιλσόφυς, εάν δεν ασχλείται με τη W σφία; Ας πύμε.ό11 ασχλείται με τη γvώσn. Γνώση πιυ ; a. πράγματς; Σε γενικές γραμμές, θα μπρύσαμε να πύμε ό11 ; c: 4.φιλσφία ασχλείται με τη γνώση τύ πώς τα πράγματα εί ::ι: νφ με τν τρόπ πυ είναι. Η λατινική. λέξη για τη γνώση scientiα- είναι διαφωτιο1ίκή εδώ. Τ θέμα της γνώσης, της γνώσης για τ πώς τα πράγματα είνω με τν τρόπ πυ είναι, απτελεί επιστημνικό ζήτημα. Είναι η επιστήμη, n σύγχρνη φυσική επιστήμη, πυ μας παρέχει την καλύτερη και πι άξιόπιστη γνώση για τ πώς τα πράγματα είναι με τν τρόπ πυ είναι. Γιατί; Επειδή η φυσική επιστήμη μπρεί να πρσφέρει εμπειρικές απδείξ-εις για τις ιmoθέσεις της, μπρεί να ελέγχει τυς ισχυρισμύς της. Εάν πω, «Ιησ.ίΤς Χριστός είναι. λυτρωτής της ανθρωπότητας», και δεν πρσφέρω καμία. έμπεφική απόδειξη, τότε αν δέχμαι τν ισχυρισμό ή όχι είναι εξ λκλήρυ θέμα πίστης. Αλλά εάν πω ότι η σύσταση τυ ι!δατς έχει πάντα δύ μέρη υδργόνυ και ένα μέρς ξuyό Υυ, τότε μπρώ να τ δείξω αυτό με ένα πείραμα πυ απ 6εΙKVΎει τ απτέλεσμα. Όπως όλι έντνα αντιλαμβανόμαστε, ζίτμε σε έναν επιστη μηκό κόσμ, έναν κόσμ όπυ απαιτείται να παρέχυμε εμπεφικές απδείξεις για τυς 1Οχυρισμύς μας ή να διαπι στώνυμε ό11 αυτί ι ισχυρισμί ρθώς απρρίmνται. Η επι στημνική σύλληψη τυ κόσμυ, η πία χρνλγε(ται στις πρώτες δεκαετίες τυ 170υ αιώνα στην Αγγλία και στη Γαλ λία, εξυσιάζει τν τρόπ με τν πί βλέπυμε τα πράυμα-. τα και, ίσως ακόμη σημαντικότερα, τν τρόπ με τν πί πρσμένυμε να δύμε τα πράγματ. Πρσμένυμε να δύμε τα πράγματα κατά κάπι τρόπ σαν θεατές σε ένα θέατρ όπυ. μπ'ρύμε να τα εξετάζυμε θεωρητικά - η ελλnηκή λέξη για τ θεατή τυ θεάτρυ είναι θεωρός. Τα πράγματα είναι παρόντα ως αντικείμενα τα πία εμήειρικά και άμεσα δίννται με τη μρφή εντυπώσεων ή αναπαραστάσεων. Η επιστήμη μάς παρέχει γνώση για τη φύση, τέτιων πραγμάτων. Αυτά τα πράγ- Ι 'τ:: ματα καλύνται τότε «γεγνότα»,. ι::ι Σε έναν κόσμ πυ κυριαρχείται από την επιστήμη, ΠΟΙΟ ρό λ εκχωρεί στη φιλσφία επαγγελματίας μας φιλόσφς; Εν ε μέρει αυτό μπρεί να απαντηθεί ανακαλώντας την ελληνική R λέξη για τη γνώση, επισrnμn. Η φιλσφία γίνεται επtσrnμλ!! yfa, θεωρία της γνώσης. Δηλαδή ασχλείται κατά κύρι λόγ με λγικά και μεθδλγικά ζητήματα, όπως τ πώς γνωρίζυμε αυτά πυ ΥΥωρίζυμε και βάσει πιυ πράγματς μία τέτια γνώση είναι έγκυρη. Η φιλσφία καθίσταται θεωρητnα1 έρευνα για τις συνθήκες υπό τις πίες η επιστημνική γνώση είναι δυνατή. Στην επιστημηκή σύλληψη τυ κόσμυ, ρόλς της φιλσφίας απέχει από τ να είναι, όπως ήταν για τν Πλάτωνα, n βασίλισσα των επιστημών, όπυ η θεωρητική γνώση ήταν ενπιημένη με τη σφία. Καθίσταται αντιθέτως) σύμφωνα με τη διατύπωση τυ Τζν Λκ (John Locke] στην αρχή τυ Δκιμ(υ yla τnv αvθρώπ1vn vόnσn στα 1689, «χαμάλης» της εmστήμης, ότοv πίυ δυλειά είναι να καθαρίζει τα σκυπίδια πυ υπάρχυν στ δρόμ πρς τη γνώση και την επιστημνική πρόδ. Οι φιλόσφι καθίστανται θυρωρί στ Κρυστάλλιν Παλάτι των επιστημών. 'τ:: a "'" c..ι α /! :/ 4 5 \".'

13 Η δυλειά τυ θυρώρού είναι αρκετά αξ1οσέβαστη, αλλά τ ζήτημα της σφίας; Τ πρόβλημα εδώ είναι ότι η επιστήμη είναι εκπληκτική: μας παρέχει μία πι αληθινή) καλύτερη περιγραφή τυ τρόπυ με τν πί τα πράγματα ε(ναι αυτό 'πυ.ι σύγχρνι φιλόσφι αρέσκνται να απκαλύν «φυσικρατική ντλγία». Επιπλέν, με τ έργ τυ συμπαραστάτη τί1ς επιστήμης, της τεχνλγίας, η ζωή μας έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί σε έναν αδιανόητ, για κάπιν από τν αρχαί κόσμ, βαθμό, ή ακόμη και για τυς πρπάππυς και τις πργιαγιάδες μας. Η επιστήμη είναι επμένως όχι μόν εκπληκτική αλλά και απτελεσματική.. στόό, παρά τ γεγνός αυτό -ή ίσως λόγω αυτύ-, τ ζήτημα της σφίας ακόμη μας ενχλεί επίμνα, ακόμη μας ερεθίζει όπως μία απόφυση πυ πιστεύαμε ότι δεν τη χρειαζόμασταν πλέν. -! 8 Τ ερώτημα είναι: η επιστημνιιrn σύλληψη.τυ κόσμυ εξα λείφει την ανάγκη για μία απάντηση στ ερώτημα τυ νήμα j i -c: ;ιι ι: τς της ζωής; Απαιτεί τ σώμα της γνώσης την εκτμή της qπόφυσης της σφίας; Με μία συγκεκριμένη ακραία άπψη, Ι νάι, και κάπιι φιλόσφι πιθανόν να ισχυρίζνταν ότι όλα τa ; ι: ερωτήματα πρέπει ή να μπρύν να απαντώνται μέσω της ::ι:: εμπειρικής έρευνας ή να απρρ(πτνται ως κίβδηλα. ς τέroιo). θα μπρύσε να υπστηριχθεί, τ ερώτημα για τ νόημα της ζωής μπρεί να απαντηθεί αιτιλγικά ή εμπειρικά μέσω της δαρβινικής εξελικτικής θεωρίας. Σε αυτό τ πλαίσι, η ζωή είναι εξηγήσιμη στη βάση συγκεκριμένων αιτιωδών υπθέσεων) όπως η φυσική επιλγή: δηλαδή η ανθρώπινη δυνατότητα γνώσης απτελεί έκβαση εξελικτικών πρδιαθέσεων. Υπάρχει ακόμη και ένας κλάδς της φιλσφίας πυ απκαλεί.ται «εξελικτική επιστημλγία» πυ επιχειρεί πρωτίστως να αναγάγει όλα τα φιλσφικq..ερωτήματα σε επιστημλγικά ερω ' τήματα, και κατά δεύτερ λόγ να υπστηρίξει ότι τέroια ερωj:ήματα πρέπει να απαντώνται στη βάση εξελικτικών πρδιαθέσεων. Υιθετώ μία λιγότερ ακραία άπψη της σχέσης μεταξύ γνώ σης.και σφίας, ή μεταξύ επιστημνικής έρευνας και αυτύ πυ θα μπρύσαμε να απκαλέσυμε ανθρωπιστική έρευν. Δεν νμίζω ότι τ ερώτημα για τ νόημα της ζωής μπρεί να αναχθεί στην εμπειρική 'έρευνα. Δεν. απτελεί άπλώς ένα αι τιώδες ζήτημα. Υπάρχει, νμίζω, Χάσμα μεταξύ γνώσης και σ φίας: όχι ένα επεξηγηματικό χάσμα πυ μπρεί να κλείσει με την παραγωγή μιας KαλίJτερης και περιεκτικότερης θεωρίας, αλλά περισσότερ ένα atσθnτό Χάσμα. Εάν όλες ι γνωστικές ανησυχίες ήταν δvνατό να επιλυθoμv εμπειρικά από την επι στημνική έρευνα, τότε θα μπρύσαμε να νιώσυμε ότι ακό μη κι αν -ένα ωραί πρωί- όλες αυτές ι ανησυχίες είχαν επι λυθεί, αυτό θα εξακλυθύσε να παραμένει κατά κάπι τρό π άσχετ με τ ζήτημα της σφίας, με τ ζήτημα της γνώσης. σε τι ακριβώς συνίσταται αγαθός ανθρώπινς βίς. Τ παράδξ -και είναι ένα αξισημείωτ παράδξ της κα θημερινής εμπειρίας, πυ θα συναντήσυμε στ κεφάλαι 2 ως τ παράδξ τυ μηδενιμύ- είναι ότι η επιστημνική σύλ c. ληψη τυ κόσμυ δεν κλείνει τ χάσμα μεταξύ γνώσης και σ ' :::ι φίας, αλλά μας κάνει να τ αισθανόμαστε ακόμη εντνότερα..., Θα στιχημάτιζα μάλιστά ότι αυτό τ παράδξ είναι εντνό τερ στις πλύ επιστημνικά και τεχνλγικά ανεmuγμένες :Ι.ωινωνίες. Τ χάσμα μεταξύ γνώσης και σφίας στις πρηγ μένες δ'υτικές κινωνίες φαίνεται να μετατρέπεται σε άβυσ - σ. Από αυτητην άπψη, τ θεωρητικό ερώτημα για τ νόημα της ζωής απτελεί συνέπεια της πλυτέλειας και της ευη. μερ.ίας., '!σως ήταν πάντα έτσι - η φιλσφία εμφανίζεται μόν όταν. tχuv επίλυθεί ι βασικές ανάγκες της ζωής. Όπως Μπέρτλτ Μπρεχτ [Bertolt Brecht] είπε, «τρφή πρώτα, έπει τα.ηθική». Αρκετά αλneινό. Αλλά τ αξιπερίεργ γύρω από :rυς ανθρώπυς είναι ότι, όταν τυ'ς δίνεις τρφή, πλύ πε ρισσότερη τρφή από όση μπρύν να φάνε, όταν τυς κατα κλύζεις με κάθε γήινη ευλγία, τότε αυroί επινύν νέα δεινά για τυς εαυτύς τυς, νέες νευρώσεις κι παθλγίες, και ακόμη μία νέα «επιστήμη» για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες νευρώσεις.και παθόλυίες: ψυχανάλυση, ψυχθεραπεία, αρω-. 'τ:: 'τ:: a ι.ι 1 e.. () J'I./ ιι 6 7 '>

14 ματθεραπεία, ρεφλεξλυία ή τιδήπτε άλλ. Μόν όταν n δύναμη αυτύ τυ παράδξυ αρχίζει να γ(νεται αισθητή υπαρξιστικά, τ παραμελημέν ερώτημα τυ νήματς της ζω, ής επιστρέφει στ πρσκήνι με μία πραγματική και τρμα, κτική μαvίά: «Φα-(νεται να έχω όλα όσα χρειάζμαι και θέλω, " UΛΛά πις είναι λόγς της ζωής μυ;» Αυτή n περίεργη αλλά λότελα καθημερινή κατάσταση πραγμάτων είναι η δικαιλγημένη πηγή πλλών, κατά τη γνώμη μυ, αδικαιλόγητων πρσπαθειών να γεμίσυμε την «απυ-, σία νήματς» και να απαντήσυμε στ ερώτημα τυ νήματς της ζωής. Αυτό μπρεί να γίνει με πλλύς τρόπυς: μέσω της επιστρφής στην παραδσιακή θρησκεία ή μέσω της εφεύρεσης μιας νέας θρησκείας μέσω τυ πλιτικύ απλυταρχι-. 'μύ, πίς συχνά συνδυάζεται με επιστρφή στην παραi :δσιακή θρησκεία σε ένα μεθυστικό κκτέιλ (παραδείγματς g 'χάριν, σερβικός εθvιkισμός)' ή μέσω των 57 διαφρετικών ειi : δών κάλυψης της απυσίας νήματς πυ είναι σήμερα δια 'C ΙΙΙΙ θέσιμα στ σύπερ μάρκετ τυ εσωτερικισμύ: αστρλγία, i. γιόγκα, τ να κάθεται κανείς κάτω από πυραμίδες κρατώντας iίί ι:: κρυστάλλυς, τ να ανακαλύπτει τ παιδί μέσα τυ ή τιδή ::ι: πτε άλλ. Όπως θα δύμε πρς τ τέλς αυτύ τυ μικρύ βι 'βλίυ, αυτά ε(ναι διαφρετικά είδη σκταδισμύ. Δηλαδή, εάν τ λάθς σε ένα μεγάλ κμμάτι της σύγχρνης φιλσφίας είναι η παραπλάνησή της από την επιστήμη, πράγμα πυ δηγεί στην επιστημoκρατiα, τότε η εξίσυ λανθασμένη απόρριψη της επιστήμης δηγεί στ σκταδισμό. Ένας από τυς Kατaλnκτικύς ισχυρισμύς μυ θα είναι κίνδυνς σκταδισμύ πυ 'υπάρχει σε μέρς της σύγχρνης ηπειρωτικής φιλσφίας. ', Eτσl, εάν κίνδυνς της σύγχρνης φιλσφίας είναι η επι-,.. στπμκρατία. τότε n αντίθετη όψη τυ είναι <> σκταδισμός. 'Κατά τν Τζν Στύαρτ Μιλ, «τ ένα ιδελόγημα κατηγρείται. ότι κάνει τυς ανθρώπυς κτήνη, τ άλλ παράφρνες»,.. ' ή-τυλάχιστν μία απόπειρα ενπίησης, της γνώσης και της σφίας: δηλαδή, ότι η γνώση τύ πώς τα πράγματα ήταν με τν τρόπ πυ ήταν θα δηγύσε στη σφία για τη διευθέτηση της ζωής κάπιυ. Η ύπόθεση πυ πρσδένει τη γνώση με τη σφία είναι n ιδέα ότι καθεαυτό κόσμς εκφράζει τν ανθρώ-: πιν σκπό, και επμένως ότι η γνώση της φύσης θα ήταν αναπόσπαστ μέρς τυ τι σημαίνει να είναι κανείς άυθρωπς. Αυτό καλείται «τελλγική άπψη τυ σύμπαντς», όπυ κάθε φυσικό πράγμα μπρεί να ερμηνευθεί στη βάση αυτύ πυ ΑΡισττέλης απκαλύσε τ τέλικό τυ αίτι, εκείνν τ σκ' ήό Χάριν τυ πίυ ένα πράγμα είναι με τν τρόπ πυ είναι. Μία τέτια άπψη επέτρεπε την επιτυχή ενότητα θεωρίας και πράξης, γνώσης και σφίας, αιτιώδυς εξήγησης και υπαρξιακής κατανόησης ή νήματς, όπυ, παραδείγματς Χάριν, η φύση μπρεί να εκληφθεί ως ένα ζωντανό βιβλί γραμμέν "C από. τ Χέρι τυ Θεύ. "C a Στ σύγχρν κόσμ, μέσω της αλματώδυς πρόδυ των επι- στημών από τ 170 αιώνα μέχρι σήμερα, αυτή η ενότητα έχει 1 ε :ι. διαρρηχθει Ο Ρενέ Ντεκάρτ [Rene Descartes] γράφει ήδη τ, 'Ι 1641, στ Στxaσμ{ περι τnς nρώτnς φιλσφιaς, «η συνήθης e αναζήτηση των Τέλικών αιτίων είναι εντελώς άχρηστη στη φυ- σική>?; Ο κόσμς δεν εκφράζει κανέναν ανθρώπιν σκπό, χυ- βερνάται απλώς από τυς φυσικύς νόμυς για την εξακρίβωση. των πίων μπρύμε να καταβάλυμε τη μέγιστη πρσπάθεια, αλλά ι πίι είναι αδιάφρι στην ανθρώπινη πρ -. σπάε.{α.to σύμπαν είναι απέραντ, κρύ, απάνθρωπ και ρη Χ(lvικό.--Γ\, αuτό Μπλαιζ Πασκάλ [Blaise Pascal], γράφντας την επχή. της εμφάνισης αυτής της ριζικά μετασχηματισμένης, κσμθεωρίας πρς τ τέλς της δεκαετίας τυ 16sό, αναφέ [:ρει ότι «η αιώνια σιωπή τυ άπειρυ διαστήματς με γεμίζει ' φόβo, Δηλαδή η Υνώσn τυ άπειρυ, ανικτύ σύμπαντς τυ Κπέρνικυ και:rυ Γαλιλαίυ,-χωρίς νόημα ή τελικό σκπό, εμπνέει καθαρή ανησυχία σε όπιν στρέφεται πρς τ ζήτη.συνεπώς, για να ανακεφαλαιώσω εν μέρει, η αρχαία φιλσφία Ι ' μα της σφ.ίa.ς. Αιη:ό απτελεί έkφρασ τς ιστρικής και πνευ xαρακτηρlζόταν, μεταξύ άλλων πραυμάτων, από μία ταύηση, '. ' ρατικής.εμπειρίας πυ είναι γνωστή ως ΔΖaφωτισμός: μας έχει Μ..3 J'I J γ 8 9.\.>

15 απμείνει η βίωση ενός χάσματς μεταξύ τυ πεδίυ της γνώσης και της σφίας, της αλri.θειας και τυ νήματς, της θεωρίας και της πράξης, της αnιώδυς εξήγησης και της υπαρξιακής Kα-τανόησnς. Όπως Μαξ Βέμπερ [Max WeberJ τ εξέ-. φρασε περίπυ δυόμισι αιώνες αργότερα, η επιστημνική επα-. νάσταση, στην αναμφισβήτητη αλήθειά της, δήγησε στην απ-. μάυεvσn τnς φύσnς. Η φύση δεν είναι πλέν η εμφανής έκφρα-, ση κάπ,nας «παγκόσμιας ψυχής» στην πία και ι άνθρωπι συμμετέχυν. Αντιθέτως, η φύση είναι καθαρή, απρόσωπη αντικειμενική «ύλη», πυ κυβερνάται από νόμυς, αιτιωδώς εξηγήσιμυς, αλλά είναι εντελώς απκμμένη από τις ανθρώπινες πρθέσεις. Εάν τα πράγματα είναι έτσι, τότε τ πρόβλημα για μας είναι σα- Ό, φές: ενόψει της απμάγευσπς, της απμυθπίησης της φύσης.!! πυ έχει επέλθει από την επιστημνική επανάστασn, βιώνυ g με ένα Χάσμα μεταξύ της γνώσης και της σφίας πυ έχει ως CI συνέπεια την απγύμνωση της ζωής μας από νόημα. Τ ερώ 'C.: τημα είναι: μπρεί η φύση, ή η ανθρώπινη υπόσταση, να επα 5 vαμaυικπtnθε{ κατά τέτι τρόπ πυ να αμβλίjνει ή ακόμη '. CI ι:: και να εξαλείφει την απυσία νήματς και να συλλαμβάνει ; ::c ζήτημα της σφίας και τ σχετικό με αυτό ερώτημα για τ νόημα της ζωής πρέπει τυλάχιστν να έρθυν πι κντά πρς τ κέντρ της φιλσφικής δραστηριότητας και να μην αντιμετωπίζνται με αδιαφρία, αμηχανία ή ακόμη και περιφρόνηση. Η γητεία ενός μεγάλυ μέρυς απ6 αυτό πυ φtρει τ όνμα ηπειρωτική φιλσφία, κατά την άπψή μυ, ε(ναι ότι πρσπαθεί να ενπιήσει ή να συσχετίσει ζητήμα τα γνώσης και σφίας, φιλσφικής,αλήθειας και υπαρξιακύ νoήματoς Τα παραδείγματα είναι. πλυάριθμα εδώ, αν σκεφτύμε τν Χέγκελ στην πάλri ' ζωής και θανάτυ για αναγνώριση ως αναπόσπαστ μέρς της ανύψωσης στην απόλυτη γνώάη' τν Νίτσε στ θάνατ τυ Θεύ και την ανάγκη για επανεκτίμηση των;jξιών' τν Καρλ Μαρξ στην αλλτρίωση... των ανθρώπων σε συνθιίκες KαπιτaλισμOύ' και την απαίτηση )C -. για έναν απελευθερωτικό και δίκαι κινωνικό μετασxnμα 'C c:ι τισμό' τν Φρόυντ στην ασυνείδητη απώθηση πυ λαμβάνει Ί: χώρα σrα όνειρα, τα αστεία και τις παραδρμές της γλώσσας a ι:, και,για τ. τι απκαλύπτει αυτό για τν ανρθλγισμό στν πυρήνα της νητικής ζωής τν Χάιντεγκερ [Martin Heidegger] ότν αγωνία,.τη νεκρωτική αδιαφρία της αναυθεvτικής κινωνικής ζωής και την ανάγκn για μία αυθεντική ύπαρξη- τν τν αγαθό βί κατά έναν εύλγ τρόπ; Τ δίλημμα ' φαίνεται '. Σαρτρ [Jean-Paul SartreJ στην κακή πίστη, τη ναυτία και τ -e να είναι δυσεπίλυτ. Αφ' ενός, τ φιλσφικό κόστς της επι- ', ΆΧΡηστ αλλά απαραίτητ πάθς της ανθρώπινης ελευθερίας...,α στημνικής αλήθειας είναι n επιστημκρατ{α, πότε σε αυτή τν Αλμπέρ Καμύ [Albert Camus] στ ζήτημα της αυτκττην nepimwon γινόμαστε κτήνη. Αφ' ετέρυ, n απόρριψη της ' vίας σε ' έναν κόσμ πυ καθίσταται παράλγς από τ θάναεπιστημκρατίας μέσω ενός νέυ εςανθρωπισμύ tou κόσμϋ : τ τυ Θεύ' τν Εμμανυέλ Λεβινάς [Emmanuel Levinas] δηγεί στ σκταδlομό, πότε σε αυτή την περίπτωση γινό, μαστε παράφρνες. Καμία πλευρά αυτής mς εναλλακτικής λύσης δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική, Πρς τ τέλς αυτύ τυ βι- ". % τραύ}lα των άπειρων ευθυνών μας πρς τυς άλλυς. Αυτός- Κ.τάλγς θα μπρύσε να επεκταθεί. βλίυ, θα πρσπαθήσω και θα πρτείνω μία μέση δό. Δηλαδή, η γητεία της ηπειρωτικής φιλσφίας είναι ότι δεί ", ι πι κντά στην υσία και στη λεπτμέρεια της ανθρώπι Αλλά πώς, μπρεί δικαιλγημένα να ρωτήσετε, σχετίζνται ".νnζ ύ'παρξης. Δείχνει πι αληθινή στ δράμα της ζωής, στην όλα αυτά με την ηπειρωτική φιλσφία; Ο ισχυρισμός μυ εί υσία των ανθρώπινων ελπίδων και φόβων ΚΟ1 στυς πλλuς ναι πως ό,τι η φιλσφία πρέπει να αναλγιστεί σήμερα είναι. μικρύς πόνυς και στις χαρές στις πίες η σάρκα μας είναι αυτό τ δίλημμα πυ απειλεί να μας μετατρέψει αφ' ενός σε,. επιρρεπής. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι τέτιες ενασχλήκτήνη και αφ' ετέρυ σε παράφρνες. Αυτό σημαίνει ότι τ ' ' σεις απυσιάζ.υν από την κυρίαρχη αγγλαμερικανική ή ανα "'" ε:, ::Ι...,,ς Ε Ο ι ί :.

16 λυτική φιλσφία. Αν και θα ήτ"αν σωστό να ειπωθεί, στ δικό μυ πλαίσι, ότι ένα μεγάλ μέρς της τελευταίας κυριαρχείται από τ ζήτημα της γνώσης, πυ συλλαμβάνεται επιστημνικά ή φυσικρατικά, εις βάρς τυ ζητήματς της σφίας, αυτό δεν θα εξηγύσε μία μρφή πως Λύντβιχ Βίτγκενσταϊν [Ludwig WittgenStein], για παράδειγμα, τυ π(υ η τεράστια. γητεία ως στχαστή μπρεί να UJIOoτnPΙXeEi ότι βασίζεται στν τρόπ με τν πί n φιλσφική q.λήθεια συμβαδίζει 'με μ(α oρισμένn σύλληψη τυ υπαρξιακύ νήματς, με έναν ριoμtvo τρόπ ζωής. Δηλαδή η'εμψυχωτική επιθυμία στ έργ τυ Βίτγκενσταϊν δείχνει να είναι θεραπευτική. Συνεπώς, -ας δεχθύμε ότι n πρσπάθεια να γεφυρωθεί τ χάσμα μεταξύ γνώσης και σ.φίας δεν είναι επαρκής όρς για να διακρίνυμε μεταξύ αναλυτικής και ηπειρωτικής φιλσφίας:ομως δεν E{V.l αυτό τ ζήτημα. Ο γενικός μυ ισχυρισμός είναι ότι η = "τ::.. απόπειρα να γεφυρωθεί αυτό τ χάσμα φείλει να είναι.ανα "τ:: γκαίς όρς για όλ τ φιλσφείν. Ξ 1. ι,. ;. 2. Fredeήc Ζuccaή ( ), «Σφία». β/ 13,.\ ' '-,

17 Κεφάλαι 2 Πρέλευση τ"ι; ηπειρωτικήι;,φιλσφίας. Από τν Καντ στ γερμανικό ιδεαλισμό. Στόχς των αμέσως επόμενων κεφaλαiων είναι πρσδιρι-. σμός της ηπειρωτικής φιλσφίας και στη συνέχεια η ανάδειξη αυτύ" πυ είναι χαρακτηριστικό και ενδιαφέρν γύρω από αυτή. Θα ήθελα να πρσεγγίσω αυτόν ΤΟ στόχ με δu τρόπυς: ισrinκά και συστηματικά. Τα κεφάλαια 2 και 3 θα εξετάσυν τηγ ιστρική αγάπτυξη, ενώ στ κεφάλαι 4 παρέχω μία περισσότερ επιχειρηματλουική, συστηματική εξήγηση της ηπειρωτικής φιλσφίας. Η ιδέα της συγγραφής της ιστρίας της φιλσφίας με μία συσrηματικ4, επιχεφηματλγι-. κή πρόθεση είναι ένας πλύ" κινός τρόπς πρσπέλασης oτ.v ηπειρωτll<ή παράδση -από τ αριστύργημα τυ Χέγκελ, ΦαινμενλΟΥΙα τυ πνεύματς (1807) και έκττε..,... ό πίς εν πιεί και τις δύ πρσεγγίσεις. Η ίδια πρσέγγιση συχνά υι θετείται και σε περισσότερ σύγχρνα έργα, όπως τ Γvώn και, διαφέρν (1968) τυ Γιύργκεν Χάμπερμaς [Jurgen HabermasJ,. τ Ιστρία τnς τρέλας (1961) τυ Φυκώ, και τ Περί ΥραμματλΟΥiας (1967) τυ Ντεριντά. Πρσέγγιση πυ είναι πλύ λιγότερ συνήθης σrηγ αγγλαμερικανική παράδση. Χύσερλ ή Καντ; Δύ τρόπι να αρχίσυμε με την ηπειρωτική φιλσφία Θα αρχίσω με τηγ εξέταση δύ διαφρετικών τρόπων διάκρι.. σης της ηπειρωτικής από την αναλυτική φιλσφία. Κάπις Ι θα μπρύσε να φαντασθεί ένα βιβλί για την ηπειρωτική φιλσφία-πυ θα τπθετύσε την απαρχή της ιστρίας της πε. ρίπυ τ 1900 με τη δημσίευση των ΛΟΥικών ερευνών τυ Χύσερλ, έργ πυ ΧάΙVTεγκερ απκαλεί «σταθμό», αφύ με αυτό αρχίζει n φαινμενλγική παράδση. Μία τέτια πρσέγ-. γωη θα ειχε τ πλενέκτημα να υπενθυμίσει στυς αναγνώ ::ι "Ο C... c: :::ι." ::ι ::ι... ε... ;: ::ι,." 1/ ,'.. :>

18 cι '& cι ti Φυσικά, τ περίεργ γύρω από αυτές τις φαινμενικά απi 'c i= λγικύς μηχανισμύς. Ο Χύσερλ ήταν πρσκλλημένς σε μία ψυχλγική θεώρηση της λγικής και της αριθμητικής έως ότυ πείστηκε από τν Φρέγκε ότι τα πράγματα ήταν διαφρετικά. Η κριτική τυ ψυχλγισμύ και η κατηγρηματική απόρριψη πιασδήπτε πρσπάθειας να αναχθεί η φιλσφία στην εμπειρική επιστήμη είναι τα στιχεία πυ ενώνυν τη φιλσφiα της γλώσσας τυ Φρέγκε και τη φαινμε στες ότι η σύγχρνη διαίρεση (ή μήπως Χάσμα;) μεταξύ αναλυτικής και ηπειρωτικής φιλσφίας απτελεί υσιαστικά διαίρεση μεταξύ των παραδόσεων πυ εμπνένται από την επα- ναστατική φιλσφία της λγικής και της γλώσσας τυ Γκότλμπ Φρέγκε [Cottlob Frege] -όπως πρώιμς Βίτγκενσταϊν, βιεννέζικς λγικός θετικισμός και n αγγλαμερικανική φιλσφία της γλώσσας- και εκείνων των παραδόσεων πυ πρ - έρχνται από μία συχνά κριτική αναμέτρση με τη φαινμενoλγία τυ Χύσερλ - όπως υπαρξισμς και n απδμηση. ση, η αναλυτική φιλσφία και.. ηπειρωτική φιλσφία έχυν -- νλγία τυ Χύσερλ. Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή τη θεώρη, Υπήρξε σημαντική επαφή μεταξύ Φρέγκε, και Xoσερλ, και -:0 τ ίδι ωτρικό σημεί αφετηρίας, έχυν και ι δύ παρεμφερή γεωγραφική πηγή στη γερμανόφωνη Κεντρική Ευρώπη, 1894 Φρέγκε δημσίευσε μία διεισδυτικη κριτικη για τ πρωτ βιβλί τυ Χύσερλ, Φιλσφ{α τnς αρtθμnτ:κnς (1891), ΠΟ,υ και μιράζνται έναν κινό φιλσφικό εχθρό. Ο μόνς τρό πς για την απκατάστη της επικινωνίας μεταξύ των φ1λ ::ι σόφων είναι η επιστρφή στ ιστρικό και εννιλγικό ση μεί απόκλισης των. παραδόσεων. Αυτή είναι η στρατηγική ε: είχε ως απτέλεσμα τη μεταστρφή των απoψεν τυ Xo-, σερλ αναφρικά με τη σχέση λγικής και ψυχλγιας: δηλαδη, ότι ή λγική δεν μπρεί, όπως πρώιμς Χύσερλ θεωρύσε, να αναχθεί στην ψυχλγία. κλίνυσες παραδόσεις της αναλυτικής φιλσφίας και φαιν 3 μενλγίας είναι ότι έχυν μία κινή KεντρoευρπαϊKή K-,, W ταγωγή στ έργ τυ κατικεδρεύντα στην Πραγα φιλσc :ι:: φυ Μπέρναρντ Μπλτζάν [Berhard Bolzano] και τυ ραντς ' Μπρεντάν [Franz Brentaηo], πίς ήταν Kαθηγτης στη Βιέννη και τυ πίυ φιτητής ήταν, νεαρός Ζιγκμυντ Φρόυντ [Sigmund Freud]. Εν συντμία, Φρέγε και oύσερλ δανείστηκαν από τν Μπλτζάν τη ιδέα oτ ι σκεψ,ει ς δεν είναι υπκειμενικές νητικές εμπειριες, αλλα εχυν ενα αντικειμενικό περιεχόμεν πυ δύναται να α,ναλυθεί. ντιθέ-' τως δανείζνται από τν Φραντς Μπρενταν τη εση της.. απβλεπτικότητας: δηλαδή ότι κάθε σκέψη κα:ευθυνε-:αι σ. ' αντικείμενα τυ κόσμυ και δεν είναι κλειδωμενη σε απoιo I τυ Μάικλ Ντάμετ [Michael Dummett] στ σημαντικό βιβλί :Ι ΟΙ τυ Η τrρέλεvσn τrις αναλυnκnς φtλσσφiας (1993). Ο Ντάμετ αφηυείται την ΙOTopia της αναλυτικής φιλσφiας από τν 1'1 -ii Φρέγκε και μετά με την αξιέπαινη φιλδξία ότι μία σαφέ ε ΟΙ ;; στερη κ<nανόηση τυ φιλσφικύ παρελθόντς θα απτε λέσει πρϋπόθεση για κάπι είδς αμιβαίας κατανόησης ;. Ο μεταξύ των σύγχρνων φιλσόφων. Η σύγχρνη κατάσταση περιγράφεται από τν Ντάμετ με τυς καταλλήλως ζφερύς -ΕΙ όρυς: α ' " Δεν σκπεύω να lχυρloτώ ότι η φιλσφία σης δύ παραδόσεις ε{να1 βασικό η ίδια' πρφανώς αυτό θα ήταν γελί. Μπρύμε - γα απκαταστήσυμε την επικινωνία μόν αν επισφέψυμε σro σημεί της απόκλισης. Δεν ιmάρxει κανέν πτέλεσμα σήμερα να φωνάζυμε έχντας τ χάσμα ανά :; -_μεσό μας. Είναι πασ1φανές 9 ΤΙ ι φιλόσφι δεν θα συμφω _ ερμάρι της συνείδησης. Αυτές ι δύ ιδες τρoφδoτησαν,_ -'_;-,: ',VΉόo πτέ. Ηναι κρίμα, εντύτις, να μη συζητύν μεταξύ την απόρριψη τυ σκεπτικισμυ, τυ σχετικισμυ Κ.ΟΙ τu:: ; -, Ι,! -' τuς ' ή - v(} - μην κατανύν ένας Ίν άλλ. Είναι 'δύσκλ να αokαλoύμενoυ «ψυχλγισμύ»), άπψη πoυ,αναπτxθkε., -ε-ιητευχθεί μί τέτια κατανόηση, επειδή αν πιστεύεις ότι ι στη Γερμανία στις αρχές τυ 190υ αιώνα και πρεσβευε τι λ : -, άνθρωπι έχυν πάρει λάθς δρόμ, μπρεl να μην έχεις 1δ1 τα λγικά και φιλσφικά πρβλήματα ανάγνται σε ψυχ :,'" -:-,_aiτερn - επ1θί1μ' να συνμ1λήσεις μζί τυς ή να μπεις σων c :Ι :::ι.., :Ι' Ο 1/ '", '>

19 ' κόπ να κρίνεις ης απόψεις τυς. Έχυμε φθάσει στ σημεί να δίνυμε την εvrύπωση πως εργαζόμαστε σε διαφρετικά αvrικείμενα. Με αυτή τη μρφή, τ σύγχρν φιλσφικό πλαίσι αντιπαραβάλλεται με εκείν των αρχών τυ 200ύ αιώνα με έναν εξαιρετικά δυσμενή τρόπ. Ο Ντάμετ γράφει: Ο Φρέγκε ήταν ό παππύς της αναλυτικής φιλσφίας, Χύσερλ ιδρυτής της φαινμενλγικής σχλής, δύ ριζικά διαφρετικών φιλσφικών κινημάτων. Τ 1903, για παράδειγμα, πώς θα είχαν φανεί σε πloνδήπτε Γερμανό φιτητή της φιλσφίας πυ γνώριζε τ έργ και των δύ; Όχι, βέβαια, ως δύ στχαστές με υσιαστικά αντιτιθέμενες απόψεις: μόλλν με αξloσημείωτα κvrινό πρσανατλισμό, πα r,.ξ ρά τη μερική απόκλιση των ενδιαφερόντων τυς. -oc της σύγκρυσης είναι μέσω της αναγωγής Τής στη φιλσφική πηγή της, στην αντιπαράθεση μεταξύ Xάιvτεγκερ και Κάρναπ. Εντύτις -και αυτός είναι δεύτερς τρόπς να διαιφίνυμε τις παραδόσεις- εάν επιθυμύμε να κατανήσυμε τη φύση της φιλσφίας στην ηπεφωτηώ παράδση, πιστεύω ότι είναι απαραίτητ να αρχίσυμε με τν Καντ, πίς, όπως ανέφερα παραπάνω, είναι η τελευταία σπυδαία μρφή, κινή και για την αναλυτική και για την ηπειρωτική φιλσφiα και αυτός πυ αναγγέλλει τ Χώρισμό των δρόμων τυς. Πρωτίστως, υπάρχυν δύ μάλλν απλί λόγι για να αρχίσυμε με τν Καντ παρά με τν Χύσερλ: κατ' αρχάς, ι εξελίξεις στην ηπειρωτική φιλσφία τν 20ό αιώνα είναι κατά κύρι λόγ ακατανόητες χωρίς αναφρά σtoυς πρδρόμυς τυς τυ 190υ αιώνα, ειδικά τυς Χέγκελ Μαρξ και Νίτσε. Αι;ιτό ισχύει κυρίως στην περίαιωση της γαλλικής φιλσφία από τη δεκαε fc: c:ι τία τυ 1930 και μετά, 'η " πία θα μπρύσε κάλλιστα να πε- :ι ρίυραφεί στη βάση μιας σειράς επιστρφών στν Χέγκελ (στ '":ι ::ι, έργ τυ Αλεξάντρ Κζέβ και στν πρώιμ Ιαν-Πλ Σαρτρ), foi.; :, στν Νίτσε (στν Μισέλ Φυκώ και στν Ζιλ Ντελέζ) ή στν i Ο Ντάμετ στη συνέχεια, με έναν ενδιαφέρντα τρόπ, παρ 'ι: :.: μιάζει τν Φρέγκε και τν Χύσερλ με τν Ρήν και τν Δύ ; ναβη, «ι πίι ξεπρβόλλνν αρκετά κντά ένας με τν dλ Μαρξ,( στν Λυί Αλτυσέρ). ΔεύτεΡν, η ιστρία της μη αγ JII.., c λ και για ένα διάστημα ακλυθύν :r:repiuou παράλληλη π γλ9φωνής φιλσφίας τυ 190υ αιώνα, στη Μεγάλη Βρετανία :Ζ: ρεία, μόν όμως για να απκλίνυν στη συνέχεια πρς εντελώς τυλάχιστν, υπoαvτιπρoσωπεύεται αξιθρήνητα στα πρ " διαφρετικές κατευθύνσεις και να εκβάλυν σε διαφρετικές " ' πτυχιακά πργράμματα σπυδών, στα πία είναι δυνατό να θάλασσες». ' Αν και είναι σαφές, για τν Ντάμετ τυλάχιστν, : πάρεις πτυχί στη φιλσφία χωρίς να έχεις διαβάσει αρκετή, '" ότι Ρήνς τυ Φρέγκε απτελεί την ρθή πρεία τυ στ- ', αν μη τι άλλ, γερμά,νόφωύη φιλσφία από τν Kαvτ μέχρι χασμύ (ενώ Δύναβης τυ Χύσερλ εκβάλλει στην ιδεαλι-, ; ' τν Φρέγκε. Επμένως υπάρχει ακόμη ανάγκη να πρσπαθή τική Μαύρη Θάλασσα της ηπειρωτικής παράδσης), αuτή εί-. \. συμε να καλύψυμε αυτό τ κενό. ναι μία διδακτική και υπδηλωτική εικόνα πυ μάλλν επιτu- χημένα απσταθερπιε( τη διάκριση ανάμεσα στις φιλσ-. Δ' ',,, Κ ', υ -τρπι αναγνωσης τυ αντ φικές παραδ σε1ς. ',.,. \. Μεγόλ μέρς της διαφράς μεταξύ αναλυτικής και ηπεφωτι Η στρατηγική τυ Ντάμετ είναι ενδιαφέρυσα, και θα τη χρη-. κής φιλσφίας εξαρτάται απλώς από τ πώς κάπις διαβάζει σιμπιησω ανεπιφύλακτα στ κεφό.λαι 6, όπυ πραυματεύ- Kαvτ' αλλά και πόσ Καντ διαβάζει. Δηλαδή. κατά πόσ κάμαι τη σύγκρυση ανάμεσα στις επιστημνικές και στις ερ-',πόις ασχλείται απκλειστικά με τα επιστημλγικά ζnτήμαμηνεuτιkές συλλήψεις τυ κόσμυ: δηλαδή ένας τρόπς επί- " τα της Πρώτης κριτικής ή Κρtτt.κnς τυ καθαρύ λόγυ (1781), ή τευξnς της αμιβα(ας κατανόησης μεταξύ των ανταρτών αυτής, με τις σπυδαιότερες συστηματικές φιλδξίες της Τρίτης,:',. 1I 18 19

20 Κριτικής ή KptτΙKYις τnς ΚΡtτtκnς όύvaμnς (1790). Θα ήθελα να ' εμβαθύνω σε αυτή τη σκέψη λίγ περισσότερ.,g & Εάν κάπις εστιάζει στην Πρώτη κριτική, τότε συνήθως ασχ λείται με την επιτυχία τυ,επιχειρήματς της υπερβατoλoγt κής παραγωγής: εδώ Καντ πρσπαθεί να δείξει ότj πρϋπό θεση της εμπειρίας των αντικειμένων είναι ι λειτυργίες αυ τύ πυ απκαλεί «κατηγρίες τυ νυ» και άρα ένα ανθρώ πιν υπκείμεν πυ νεί, δηλαδή ενπιεί τ συγκεχυμέν χαρακτήρα της αντιλnmικής εμπειρίας βάσει των εννιών. Κα τά συνέπεια, σύμφωνα με τν Καντ, «τα αντικείμενα συμμρ φώννται σης έννιες και όχι ι έννιες στα αντικείμενα». Σε μία τέτια ανάγνωση τυ Καντ ανακύπτει τ ερώτημα κατά πό σ αυτός παρέχει επιταιώς μία έγκυρη βάση ή θεμέλι για την εμπειρική γνώση και αντιμετωπίζει την πρόκληση τυ σκεπτι- :' κισμύ τυ Ντέιβιντ Χιυμ [David Hume]. Ο Καντ uπoστήρι Ι) ξε ότι Χιυμ τν ξύπνησε από τ «δγματικό ύπν» δείχν i ντάς τυ ότι εάν πάρυμε την πρόκληση τυ σκεπτικισμύ σ 'C: 111 ;: βαρά, τότε δεν μπρύμε πτέ να είμαστε βέβαιι εάν ι έν 3. νιές μας, δεδμένυ ότι βασίζνται σε φευγαλέα αισθήματα W ι:: και εντuπώσεις, αντιστιχύν επαρκώς στα αντικείμενα, καθε :Ζ: αυτά και παράγυν γνώση. Η απάντηση τυ Καντ είναι να αναστρέψει τ όλ ζήτημα αναγνωρίζντας ότι, αν και δεν μπρύμε πτέ να γνωρίσυμε τα πράγματα-καθεαυτά, τα αντι- κείμενα των παραστάσεών μας συμμρφώννται με τις έννιες πυ έχυμε γι' αυτά ώστε να παρέχεται η δυνατότητα Υω επαρκή γνώση. Πρόκειται γι' αυτή την αντιστρφή πυ Καντ ' ' 311tmαnueΙ dartt. απκαλεί «κπερνίκεω στρφή» στη φιλσφία. Ο εμπειρικός 18ft '111'1 < 172 jll j\;;alg,bcr Ι" \I'nι8ιn, ρc!t ," fb(ιi, κόσμς είναι όντως πραγματικός για μας, αλλά πρκειμένυ να j Iι' JfόnΙ!\&fιtΤj"Jtt'!illr(t""ife; fι\riinbet ιίltιr ηιυιη νί1(1rοf'\rd1m!jιcn\; \,('11 ιίιiιτ jrur.!1jimfd!rn. unb triφίd)l,fιnntnίj. (h Aί'I ίη f,intt "Jtritif brf Ηίπιll εξηγήσυμε τ πώς κci.τανύμε τν κόσμ, πρέπει να npou- 1- ' Itmunft" oicrtr ίτι αi}τιη\ι υη btmcift, 'bιi' mrtαι-l1ufiidlι«.!1β ί f Ι r n ιι1lι' jtc f t 11 Ι Ι ί ι. n ίιtιιτ!ldiff(n3frtitit IInftttbtίIbftit ιιη Φlt, υπll'ίϊ{ίι!) iti, ιψ πθέσυμε λγικά, ή στη γλώσσα τυ Καντ «υπερβατλγικά», ' (.1πι\ι abtr u bitfrlt bmlftcn 3btm ιιυ' btm gjtf>i,ft bft' illlid.lrtit bur,f1 ιπ r \1 Ι: ι ί ί ιη &tbrauct> btr nintll '.l)rrnllnfi Ιπ llfnbuntl ΝΤ ίτ cr(ayrιlnil"ll tnl.iιf JlI' ένα υπκείμεν ή μία συνείδηση πυ ενώνει τις εππτείες βά ΑδnΙΙd!rn ίιιcnqtftιe, un'c br 5o(ιI,ιυηιll 'Θαταll, :;\π f,incn l1u"ttόtrftn tn'ιfeii σει των εννιών. Αυτό είναι τ γενικό περίγραμμα της θέσης υπιι fdjnκr"t1'ft6niid1. ifl ιι ίη {ιί"ηι fonf'ikrn εcbtίflιπ, lυίι eδ o,1ucb (ιίπ f\'tlcr bccifttltr!!jι'rttιtα tι'.n', Irbtnbig, 'Ool(!WI un'c i!.1unc. πυ καλείται «uπερβατoλoyιkός ιδεαλισμός», θέση πυ Καντ θεωρεί ότι είναι σύμφωνη με τν εμπειρικό ρεαλισμό. Μέσα 11' από αυτό τ πρίσμα, η σημαντική φιλσφική συμβλή τυ Χαλκγραφία τυ Ιμμάνυελ Καντ ( ). 1/ 20 :... ",

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = =

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = = ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε τα παρακάτω όρια: α ( 4 8) + 6 + 8 Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζυµε τις ιδιότητες των ρίων Ουσιαστικά κάνυµε αντικατάσταση α 4+ 8 = 4 + 8= + 4+ 8= 9 8 8 = = 4 + 6 = + 6= Αν f( )

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

CARBON RACERS Η ΠΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ,ΜΑΞ!

CARBON RACERS Η ΠΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ,ΜΑΞ! Ι Τ ΑΙΧ Disney/Pixar S R E N C O A Ε B R Μ Υ R Ψ A Α C! ΑΣ Κ Χ Ι Τ ΑΣ ΑΠ Λ Γ Ι Λ ΙΣ Τ Α ΡΊ CARBON RACERS Ι ΔΙΑΓΩΝΙΖΜΕΝΙ BΡΙΣΚΝΤΑΙ ΣΤ Τ-ROC! ΤΝ ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΙΡΜΠΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Εισαγωγή Ρεύµατα βρόχων ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η µέθδς ρευµάτων βρόχων για την επίλυση κυκλωµάτων (ή δικτύων) είναι υσιαστικά εφαρµγή τυ νόµυ τάσεων τυ Kirchhff µε κατάλληλη εκλγή κλειστών βρόχων ρεύµατς.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα η εμή. Η δική μου Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ιλιάδα η εμή. Η δική μου Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιλιάδα η εμή Η δική μυ Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίυ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΒ Εφρεία Πρϊστρικών και Κλασικών Αρχαιτήτων Κύπρυ 68, 461 00 Ηγυμενίτσα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών Τμ. 78, 1990 θεωρία της πρακτικής τυ Pierre Bourdieu Παναγιωτόπυλς Ν. 10.12681/grsr.886 EKKE Copyright 1990 To cite this article: Παναγιωτόπυλς (1990). θεωρία της πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο 0 ΜΑΘΗΜΑ.4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.4.. Συνέχει συνάρτησης στ o Ορισμός: Μι συνάρτηση f/α νμάζετι συνεχής στ σημεί Α, ότν υπάρχει τ lim f () ι είνι: lim f() = f( ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ότν υπάρχει δ > 0 ώστε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

«Ήμουν και εγώ εκεί» Δραστηριότητα μέσα στη σχολική τάξη

«Ήμουν και εγώ εκεί» Δραστηριότητα μέσα στη σχολική τάξη Δραστηριότητα μέσα στη σχλική τάξη Πώς περνύσε τη μέρα της η Μυρρίνη; Τι μαθήματα έκανε στ σχλεί Νικήρατς; Ο Φείδων είχε πράγματι φρέσκα ψάρια ή ξεγελύσε την πελατεία τυ; Τι ζήτησε η μικρή 1 Κεφάλαι Κεφάλαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //7 ΘΕΜΑ ( μνάδες) Οι τιμές των αντιστάσεων και τυ κυκλώματς τυ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Βασικές Έννοιες στην Τριγωνομετρία

1.0 Βασικές Έννοιες στην Τριγωνομετρία 1.0 Βασικές Έννιες στην Τριγωνμετρία 1 η Μρφή Ασκήσεων: Ασκήσεις όπυ θέλυμε να βρύμε στιχεία ενός γεωμετρικύ σχήματς 1. Στ διπλανό σχήμα να απδείξετε ότι: ΒΓ υ εφω + εφθ. Τ τρίγων ΑΔΒ είναι ρθγώνι στ Δ,

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΣΚΡΕΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα»

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» Ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει μια ορθολογική θέαση της κρίσης Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» 23 Jan 201611.00 ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ Συνέντευξη στη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων P7_TA-PROV(2010)0448 Ιράκ - ειδικότερα η θανατική πινή (συμπεριλαμβανμένης της περίπτωσης τυ Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κιντήτων Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 25ης Νεμβρίυ 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισµός της συνέχειας Πράξεις µε συνεχείς συναρτήσεις Συνέχεια συνάρτησης σε διάστηµα Θεωρία Ασκήσεις. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται συνεχής σε σηµεί όταν f () = f ( ).

Διαβάστε περισσότερα

Τσιτσίπης (1995). Ο Bakhtin και η Ποιητική του σαν Κριτική Προοπτική για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία. Σύγκριση, 6,

Τσιτσίπης (1995). Ο Bakhtin και η Ποιητική του σαν Κριτική Προοπτική για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία. Σύγκριση, 6, Σύγκριση Τμ. 6, 1995 Ο Bakhtin και η Πιητική τυ σαν Κριτική Πρπτική για τη Γλώσσα και τη Λγτεχνία Τσιτσίπης Λυκάς http://dx.doi.org/10.12681/comparison.10730 Copyright 1995 Λυκάς Δ. Τσιτσίπης To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids)

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Plarids) Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 69 94677 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 4. Πόλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PV CONS 52 RELEX 936

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PV CONS 52 RELEX 936 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίυ 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PUBLIC PV CONS 52 RELEX 936 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3191η σύνδς τυ Συμβυλίυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΤΑ ΤΗ 18 ΑΪ Υ 2016 ΑΤΕΥΘΥ ΣΗΣ ( Α Α ΣΥΣΤΗ Α) ,β), τότε να αποδείξετε ότι το f(x

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΤΑ ΤΗ 18 ΑΪ Υ 2016 ΑΤΕΥΘΥ ΣΗΣ ( Α Α ΣΥΣΤΗ Α) ,β), τότε να αποδείξετε ότι το f(x ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΑ Α ΑΕΑΔΕΣ ΕΕΤΑΣΕΣ Γ ΤΑΗΣ ΗΕΗΣΥ ΓΕΥ ΥΕΥ Α ΕΑ (ΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΤΗ 8 ΑΪΥ 6 ΕΕΤΑΖΕ ΑΘΗΑ: ΑΘΗΑΤΑ ΣΑΑΤΣΥ (Ε ΣΥΣΤΗΑ) ΑΤΕΥΘΥΣΗΣ (ΑΑ ΣΥΣΤΗΑ) ΣΥ ΣΕΔΩ: ΤΕΣ (3) A. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΥΤΙΛΙΑ 1^1 Ο J-^3^

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΥΤΙΛΙΑ 1^1 Ο J-^3^ im Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΡΙΚΗ ΜΑΥΤΙΛΙΑ 1^1 J^3^ ΣΖΥΝΥΠΩΡΞΗ ΔΙΑΦΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΠΩΝ ΠΩΡΩΓΩΓΗΕ Κωνσταντίνς Χλωμύδης ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΡΚΕΔΝΙΩΕ θεσσαλνίκη ISSI Ε υ χ α ρ u cycr Le:«^ Η λακήρωση αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI)) P6_TA(2009)0034 Άγρια φύση στην Ευρώπη Ψήφισµα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 3ης Φεβρυαρίυ 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/220(INI)) Τ Ευρωπαϊκό Κινβύλι, έχντας υπόψη την δηγία 79/409/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1. Στη σελίδα 27, πίνακας 3, να μπει υπσημείωση «ι πσότητες τυ νερύ δίννται σε εκατμμύρια κυβικά χιλιόμετρα». 2. Στη σελίδα 43, χάρτης εννιών τυ «Συνψίζντας» έχει χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ενηλίκων Τμήμα Β Την προηγούμενη φορά. ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ Οὐδὲν ὁρίζομεν «τίποτε δεν θέτουμε ως βέβαιο» (Διογένης

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου 6. 6.4 σκήσεις σχλικύ βιβλίυ σελίδας 9 30 Ερωτήσεις Κατανόησης. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; πάντηση Όταν η κρυφή της είναι σηµεί τυ κύκλυ και ι πλευρές της είναι τέµνυσες τυ κύκλυ. ν φ και ω είναι

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ.

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ. ΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αριθµητικές Εφαρµγές 293 5.3.2.3. Παράδειγµα 2γ: κός µε σύνθετη φόρτιση Πρόκειται για τ παράδειγµα των Harr et al. (1969), τ πί επιλύθηκε αρχικά µε τ πρσµίωµα τυ αλλά και µεταγενέστερα τόσ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIDEOφιλοσοφείν: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Φιλοσοφίας

VIDEOφιλοσοφείν: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Φιλοσοφίας VIDEOφιλοσοφείν: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Φιλοσοφίας Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης video στο μάθημα των Αρχών Φιλοσοφίας (Β Λυκείου Γενική Παιδεία) 3 ο ΓΕ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μαλεγιαννάκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα