ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ IIΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ IIΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ IIΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Από τη συμβασιούχο εταιρεία θα διατίθενται αδαπάνως γιά αποκλειστική χρήση από το ΥΕΝ ασφαλείς προβλήτες - κρηπιδώματα μήκους πλαγιοδετήσεως τουλάχιστον 150 μέτρων και βάθους ικανού να δεχθεί τα μεγαλύτερα των υπαρχόντων περιπολικών του Πίνακα I Παραρτήματος Α. Οι ανωτέρω προβλήτες-κρηπιδώματα να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό( δέστρες,παραβλήματα,παροχές ρεύματος,νερού κλπ). Σε ειδικές περιπτώσεις που οι ανάγκες το απαιτούν να διατίθεται αδαπάνως στην Υπηρεσία επιπλέον θαλάσσιος χώρος για την πλαγιοδέτηση των πλωτών μέσων. Επίσης στον θαλάσσιο χώρο να υπάρχουν ναύδετα ικανά να υποστηρίζουν όλους τους τύπους περιπολικών σκαφών του Πίνακα I Παραρτήματος Α. 2. Θα διατίθεται αδαπάνως γιά αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία ενιαίος χερσαίος χώρος έκτασης τουλάχιστον τ.μ.(πχ 100Χ20) για παραμονή πλωτών μέσων ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή χρήση. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει κανόνες ελέγχου ασφαλείας του ανωτέρω χώρου και θα είναι υπεύθυνος γιά την φύλαξη των προς επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων και υλικών του ΛΣ. 3. Επί της ανωτέρω εκτάσεως να διατίθενται αδαπάνως και γιά αποκλειστική χρήση : 3.1. Τουλάχιστον 200 τ. μ. στεγασμένου χώρου, γραφείων, αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής γιά τις ανάγκες κλιμακίου επίβλεψης-υποστήριξης και πληρωμάτων των προς επισκευή πλωτών ΛΣ. Ο ανωτέρω χώρος θα είναι περίφρακτος,θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα κλιματισμού εξαερισμού. Η συμβασιούχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε όλους τους χώρους Μέσα γιά προσωρινή στέγαση 100 τμ οσάκις απαιτείται από το είδος των εργασιών Τυχόν διάθεση γραφειακού εξοπλισμού (γραφεία, καρέκλες, ερμάρια κ.λπ.) καθώς και μεταφορικών, ανυψωτικών μέσων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 4. Επισημαίνεται ότι δεν θα υφίσταται επιπλέον χρέωση για την παραμονή Μέσων ΛΣ στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο εκτός της παραμονής σε πλωτή ή μόνιμη δεξαμενή γιά τα Α/Α 1,2,3 και 13 του Πίνακα I Παραρτήματος Α σκάφη γιά τα οποία η χρέωση θα δοθεί ανά ημέρα και τύπο σκάφους. 5. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως και την 31/12/2011. Επίσης θα δύναται να επεκταθεί ώστε να καλύπτει νέα σκάφη που θα αποκτηθούν μελλοντικά από το ΥΕΝ. Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΛΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ II) 1. Για τα πλωτά Λ.Σ. που αναφέρονται στον Πίνακα I Παραρτήματος Α πλην των Α/Α 1,2,3 και 13 όταν απαιτείται η ανέλκυση και καθέλκυση τους σε ναυπηγικές σχάρες, αυτή θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλωτοί - χερσαίοι γερανοί) καθώς και του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται. Για τα Α/Α 1,2,3 και 13 του Πίνακα I παραρτήματος Α με την χρήση πλωτών ή μόνιμων δεξαμενών. 1

2 2.Η εναπόθεση και στήριξη των σκαφών στην ξηρά ή στη δεξαμενή θα γίνεται με κατάλληλα μέσα που θα παρέχονται από τη συμβασιούχο εταιρεία. 3. Κατά την παραμονή του σκάφους στις ναυπηγικές σχάρες,στον χερσαίο χώρο καθώς και μετά την καθέλκυση και παραμονή του στους χώρους του ναυπηγείου θα παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα κατάλληλων χααρακτηριστικών τάσεως,ισχύος και περιόδου που είναι αναγκαίο ( πχ 220,380 V,τριφασικό,δεκαπέντε λήψεις 220 V,πέντε λήψεις 380 V ισχύος 85 KW ), πόσιμο νερό καθώς και αποκομιδή υγρών - στερεών αποβλήτων και απορριμάτων δωρεάν από τη συμβασιούχο εταιρεία. 4.Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά την ανέλκυση - καθέλκυση του σκάφους, είτε σε αυτό είτε σε παρακείμενα σκάφη ή στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου θα βαρύνει αποκλειστικά τη συμβασιούχο εταιρεία. 5. Σε κάθε προσφορά που θα υποβληθεί θα αναφέρεται το κόστος ανέλκυσης - καθέλκυσης και δεξαμενισμού ξεχωριστά για κάθε τύπο ΠΛΣ του Πίνακα I Παραρτήματος Α. Σε περίπτωση ταυτόχρονου δεξαμενισμού σκαφών θα χρεώνεται το κόστος του μεγαλύτερου. 6. Οι πάσεις φύσεως μετακινήσεις των σκαφών στο χερσαίο χώρο για λόγους που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών θα εκτελούνται αδαπάνως από την συμβασιούχο εταιρεία. ΙΙ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ III) 1. Εξάρμοση Κυρίων Μηχανών ή κινητήρων DIESEL Η/Ζ,μειωτήρων-αναστροφέων και επανατοποθέτηση αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών εργασιών και εκείνων που απαιτούνται για να επανέλθει το σκάφος στην αρχική του κατάσταση (πχ άρμοση-εξάρμοση καπακιών μηχανοστασίου,στεγανοποίηση). 2. Εργασίες γενικής επισκευής κυρίων μηχανών DIESEL. 3. Εργασίες γενικής επισκευής κινητήρων DIESEL Η/Ζ 4. Εργασίες εκτέλεσης περιοδικών συντηρήσεων (SERVICE) κινητήρων DIESEL 500 ωρών και άνω σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του κινητήρα (MANUAL). 5. Εργασίες περιοδικής συντηρήσεως και γενικής επισκευής εξωλεμβίων και εσωεξωλέμβιων κινητήρων καθώς και αναστροφέων αυτών(πόδια). 6. Εργασίες γενικής επισκευής μειωτήρων-αναστροφέων εσωλεμβίων κινητήρων DIESEL. 7. Έλεγχος καλής λειτουργείας μηχανών και μειωτήρων-αναστροφέων παραγράφων 2,3,5,6. 8. Ηλεκτρολογικές ηλεκτρονικές εργασίες και συντηρήσεις ηλεκτρικών μερών ανωτέρω μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων.έλεγχος ανωτέρω συστημάτων. 9. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου-παρακολούθησης λειτουργείας ΚΜ και βοηθητικών μηχανημάτων. 10. Εργασίες ελέγχου,επισκευής αμοιβών κινητήρων. Στην προσφορά να αναφέρεται το κόστος εργασίας και κόστος ανταλλακτικών ανά τύπο κινητήρα και εξοπλισμού όπως προκύπτει από εγχειρίδιο κατασκευαστή. 2

3 Τα υπό χρήση ανταλλακτικά να είναι γνήσια προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή και εφόσον είναι αδύνατον να εξευρεθούν, τότε να είναι κατάλληλα και αποδεκτά ως προς την χρήση τους. ΙΙΙ. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Ελασματουργικές εργασίες.(πινακασ IV). Συγκολλήσεις, κοπές, τοποθετήσεις νέων ελασμάτων σε ύφαλα, έξαλα, διπύθμενα και καταστρώματα σκαφών ΛΣ καθώς και ενισχυτικά (μπρακέτα) επί των ανωτέρω ελασμάτων. (Ελάσματα σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτα). Λήψη X-RAY. Υποχρεωτικά όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε όλους τους τύπους των υλικών και θα περιλαμβάνουν τιμή ανά m 2 επιφανείας, γιά πάχη 0,5 mm έως 15mm συμπεριλαμβανομένων της εργασίας και όλων των υλικών. 2. Σωληνουργικές εργασίες (ΠΙΝΑΚΑΣ V) Αποξήλωση, διαμόρφωση, τοποθέτηση χαλύβδινων,χαλκού (έως 50 mm),γαλβανιζέ, ανοξείδωτων Σωληνώσεων, σωληνώσεων μηχανοστασίου,κάτω από πανιόλα,σε διπύθμενα και δυσπρόσιτους Χώρους. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε τιμή ανά μέτρο και διάμετρο από ¼ μέχρι και 12 (εργασία και υλικά) με καμπύλες,φλάντζες και στηρίγματα. 3. Εργασίες κατασκευής οχετών καυσαερίων μηχανών ή τμήματος αυτών (ΠΙΝΑΚΑΣ VI) Το υλικό κατασκευής παραπάνω εξαρτημάτων θα είναι απαραίτητα από ανοξείδωτο έλασμα και οι διαστάσεις τους θα είναι όμοιες με αυτές των ήδη υπαρχόντων εξαρτημάτων στα ΠΛΣ. Τυχόν διαφορές και απαιτούμενες μετατροπές που θα προκύψουν κατά την τοποθέτηση αυτών επί των σκαφών θα βαρύνουν τη συμβασιούχο εταιρεία. Στις προσφορές θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αναγκαία υλικά. Η προσφορά για τους οχετούς καυσαερίων θα δίνεται ανά τρέχον μέτρο και διάμετρο αυτών. Επίσης θα αναφέρεται και το κόστος τοποθέτησης μόνωσης των οχετών. 4. Κατασκευή δεξαμενών πλωτών ΛΣ και επί μέρους συγκολλήσεις αυτών (ΠΙΝΑΚΑΣ VII). Το υλικό κατασκευής θα είναι από ανοξείδωτο έλασμα ή έλασμα αλουμινίου και οι διαστάσεις τους θα είναι όμοιες με αυτές των ήδη υπαρχόντων στα ΠΛΣ. Οι εργασίες εξάρμοσης των δεξαμενών και τυχόν διαφορές και απαιτούμενες μετατροπές που θα προκύψουν κατά την τοποθέτηση αυτών επί των σκαφών θα βαρύνουν τη συμβασιούχο εταιρεία. Στις προσφορές θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αναγκαία υλικά. Η προσφορά για συγκολλήσεις δεξαμενών θα δίνεται ανά τρέχον μέτρο. Η προσφορά για κατασκευή δεξαμενών θα δίνεται ανά υλικό (ΙΝΟΧ ή αλουμίνιο) και ανά m 2. Σε όλες τις περιπτώσεις στην προσφορά θα περιλαμβάνονται εργασίες και υλικά. 5. Εργασίες αντιοσμωτικής προστασίας υφάλων περιπολικών σκαφών κατασκευής GRP. Στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά m 2 επιφανείας (εργασία και υλικά). 6. Καθαρισμοί υφάλων,αναρροφήσεων, συστημάτων πρόωσης,υφαλοχρωματισμοί, αντικατάσταση ανοδίων (ΠΙΝΑΚΑΣ VIII) 3

4 Πλύση με υδροβολή υψηλής πίεσης ( Bars),χαμηλής πίεσης,ξύσιμο,ελαφρά αμμοβολή και αμμοβολή. Υφαλοχρωματισμός με ψεκασμό(sprey) ρολό(roller).(συμπεριλαμβάνονται πτερύγια ευστάθειας και πηδάλια). Χρωματισμός βυθισμάτων,καθαρισμός και χρωματισμός αγκυρών, αλύσεως και φρεατύων αλύσεων. Λείανση ελίκων πρόωσης,ελικοφόρων αξόνων,καθαρισμός αναρροφήσεων θαλάσσης. Αντικατάσταση ανοδίων ψευδαργύρου κωλυτού τύπου και βιδωτού τύπου. Στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά τύπο σκάφους, και ανα εργασία ξεχωριστά Επίσης θα περιλαμβάνεται κόστος υλικών. Το σύστημα χρωματισμού ( ο τύπος χρωμάτων, οι στρώσεις, τα πάχη) όπως προκύπτουν από εγχειρίδια κατασκευαστών και προμηθευτές χρωμάτων. 7. Εργασίες ελέγχου συστημάτων πρόωσης ΠΛΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ IX). (α) Επιθεώρηση - μέτρηση ανοχών αξονικών συστημάτων. (β) Εξάρμοση ελικοφόρων αξόνων μεταφορά τους ευθυγράμμιση σε κατάλληλο μηχάνημα - επανατοποθέτηση ευθυγράμμιση αξονικού συστήματος. (γ) Εξάρμοση πηδαλίων,πτερυγίων ευστάθειας, έλεγχος αξόνων και βάσεων αυτών και στεγανοποίηση. (δ) Εξάρμοση - ζυγοστάθμιση ελίκων - επανατοποθέτησή τους. (ε) Αναγόμωση ελίκων. (στ) Εξάρμοση επιθεώρηση άρμοση υδροστροβίλων (Jet). (ζ) Αναγόμωση σταθερών κινητών πτερυγώσεων υδροστροβίλων (Jet). (η) Αντικατάσταση κουζινέτων υδροστοβίλων (Jet). (θ) Αντικατάσταση στεγανοποιητικής διάταξης υδροστροβίλων. (ι) Αντικατάσταση κουζινέτων ελικοφόρων αξόνων. (κ) Αντικατάσταση κουζινέτων και ωστικών τριβέων συστήματος SDS 5. Για τις ανωτέρω εργασίες στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά τύπο σκάφους. 8. Αναλυτικές παχυμετρήσεις, μέτρηση όσμωσης για σκάφη κατασκευής GRP (ΠΙΝΑΚΑΣ Χ) Η προσφορά θα αναφέρεται ανά τύπο σκάφους του Πίνακα I παραρτήματος Α. 9. Συντήρηση επισκευή επιστομίων (ΠΙΝΑΚΑΣ XI) Η προσφορά θα αναφέρεται ανά τεμάχιο και μέγεθος επιστομίου από 1 έως 4. Τύποι βαλβίδος και βάνες/πεταλούδες.καθαρισμός,γυάλισμα και χρωματισμός. Αντικατάσταση μποζονιών. 10. Εκτέλεση εργασιών Gas Free. Η προσφορά θα αναφέρεται ανά m 3 δεξαμενής. 11.Καθαρισμός δεξαμενών, σεντινών (ΠΙΝΑΚΑΣ XII). Η προσφορά θα αναφέρεται ανά m 3. δεξαμενής και ανά τύπο σκάφους για τις σεντίνες. 12.Χρωματισμός σκαφών (ΠΙΝΑΚΑΣ XIII). Η προσφορά θα αναφέρεται ξεχωριστά για χρωματισμό εξάλλων, διακριτικών, υπερκατασκευής, καταστρώματος (με ή χωρίς αντιολισθητικό τάπητα),δεξαμενών, σεντινών, μηχανοστασίων και χώρων ενδιαίτησης ανά τύπο σκάφους παραρτήματος Α και μεθόδου βαφής. Στο κόστος θα συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά. 13.Πλαστικοποίηση γάστρας-εξάλων για σκάφη κατασκευής GRP (ΠΙΝΑΚΑΣ XIV). Στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά m 2 επιφανείας και πάχος υλικού(8mm-30mm συμπεριλαμβανομένων εργασίας και υλικών. 4

5 14. Εργασίες κατασκευής-επισκευής αεροθαλάμων πνευστών σκαφών (ΠΙΝΑΚΑΣ XV) Τιμή ανά τρέχον μέτρο αεροθαλάμου και τύπο σκάφους.(κατασκευή,συγκόληση επί της γάστρας,συγκόληση κώνων αεροθαλάμων). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όσες εργασίες δεν προβλέπονται ανωτέρω να συμπληρωθεί απο τις υποψήφιες εταιρείες ο πίνακας XVI του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α με χρέωση εργατώρας ανα τομέα. (Μηχανολογικό,Ηλεκτρολογικό, Ηλεκτρονικό, ναυπηγικό, ξυλουργικό κ.λ.π.) IV. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ(ΠΙΝΑΚΑΣ XVII) Σε περίπτωση που απαιτηθεί εκτέλεση εργασιών εκτός των εγκαταστάσεων του Αναδόχου αυτές θα τιμολογούνται σύμφωνα με το πίνακα XVII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ανά εργατώρα και είδος εργασίας. Το κόστος των εργατωρών θα αναφέρεται αποκλειστικά στο χρόνο εκτέλεσης εργασιών και όχι στο χρόνο μετάβασης και διαμονής των τεχνικών. Για τον υπολογισμό του κόστους μετακίνησης τεχνικών θα δοθεί κόστος μετάβασης ανά χιλιομετρική ή μιλιομετρική απόσταση καθώς και κόστος διαμονής ανά ημέρα. Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Με την παράδοση κάθε είδους εργασίας παραγράφων ΙΙ και ΙΙΙ θα χορηγείται έγγραφη εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας ισχύος τουλάχιστον ενός (01) έτους.ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θα λογίζεται η ημέρα πλήρους ενεργοποίησης του σκάφους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου δοκιμαστικού πλού. Η αποκατάσταση βλαβών (εργασία-ανταλλακτικά) που καλύπτονται από την παραπάνω εγγύηση θα εκτελείται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του συμβασιούχου στην έδρα της Λιμενικής Αρχής όπου το σκάφος έχει διατεθεί εφόσον είναι δυνατόν. 2. Η παράδοση κινητήρων μετά από γενική επισκευή (εργασία αριθμ. 2 πργ.ιι) περιλαμβάνει τη δοκιμαστική λειτουργία του σε πέδη εφόσον αυτό αιτηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, παρουσία τεχνικών αυτής, καθώς και την τοποθέτηση του με ταυτόχρονη ευθυγράμμιση του αξονικού συστήματος. 3. Η ανάθεση όλων των εργασιών (κατ' είδος και ποιότητα) θα γίνεται εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία προς τη συμβασιούχο εταιρεία, μετά από εισήγηση της ΕΒ/ΛΣ ή του κλιμακίου επίβλεψης-υποστήριξης. 4. Απαιτείται λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ή εντός το πολύ τριών (03) ημερών μετά από σχετική ειδοποίηση, άμεση διάθεση των ανυψωτικών μέσων και η εξεύρεση κατάλληλου χώρου στο ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ για την εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου Β.Ι. Σε περίπτωση καθυστέρησης του Αναδόχου πέραν του τριημέρου το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωμα της εκτέλεσης των εργασιών με άλλη εταιρεία και η σχετική δαπάνη θα καταλογίζεται στον Ανάδοχο. 5. Η συμβασιούχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προχωρεί στην έναρξη των σχετικών εργασιών παραγράφου Β.ΙΙ και Β.ΙΙΙ το αργότερο εντός τριών (03) ημερών από την ειδοποίηση της από την Υπηρεσία. 6. Για έκαστο ΠΛΣ που επισκευάζεται στις εγκαταστάσεις της συμβασιούχου εταιρείας θα συντάσσεται από την επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής της σύμβασης, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής των εργασιών που έλαβαν χώρα κατά την παραμονή του στις εγκαταστάσεις της συμβασιούχου εταιρείας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον κυβερνήτη ή τον προϊστάμενο του σκάφους για την ποσοτική παραλαβή των εργασιών. 5

6 7. Για την εκτέλεση τακτικού δεξαμενισμού ή έκτακτων εργασιών και μετά τη διαπίστωση από την αρμόδια διεύθυνση ΥΕΝ ποιες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν,θα υποβάλλεται το αργότερο εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από τη συμβασιούχο εταιρεία ακριβές κόστος και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτών των εργασιών. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συμπληρωματικές εργασίες, ή εργασίες διευκόλυνσης, αυτές θα κοστολογούνται ανά εργατοώρα από τον Ανάδοχο της Σύμβασης και θα υποβάλλονται γιά έγκριση μαζί με τις ανωτέρω εργασίες συνοδευόμενες από σχέδια-μελέτες εφόσον απαιτείται. Παράλληλα η Ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια διεύθυνση ΥΕΝ γιά το πλήθος και το είδος των υλικών ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν γιά την εκάστοτε επισκευή προκειμένου εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης αποθέματος της Υπηρεσίας. 8. Η συμβασιούχος εταιρεία με την κατάθεση της προσφοράς θα καταθέσει και θα έχει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων οι οποίες θα εκδίδονται από αρμόδια Κρατική Αρχή και θα μεριμνά πλήρως για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλοντος, υγιεινής, ασφάλειας και πυρασφάλειας. Κάθε επιβολή κυρώσεων γιά παράλειψη των ανωτέρω βαρύνει τον Συμβασιούχο αποκλειστικώς. Σε περίπτωση ανάκλησης αδειών με υπαιτιότητα του Αναδόχου οι οποιεσδήποτε ζημίες του Δημοσίου θα βαρύνουν αυτόν. 9. Η συμβασιούχος εταιρεία θα υποχρεούται να δέχεται στις εγκαταστάσεις της κλιμάκιο επιθεωρητών, Νηογνωμόνων,Τεχνικών Οργανισμών καθώς και συνεργεία γιά εξειδικευμένες μόνο εργασίες τις οποίες αδυνατεί να εκτελέσει ο φορέας με τον οποίο έχει σύμβαση η Υπηρεσία (οπλικά συστήματα,τηλεπικοινωνιακές συσκευές κλπ) λόγω ειδικού προορισμού ΛΣ.Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης και θα τηρούνται οι όροι υγιεινής, ασφάλειας,ασφάλισης προσωπικού και τήρησης των εσωτερικών κανονισνών του αναδόχου. 10. Κατά την διάρκεια των επισκευών θα επιτρέπεται να εκτελούνται από στελέχη ΛΣ διάφορες εργασίες συντήρησης οι οποίες δεν θα παρεμποδίζουν τις εργασίες που θα εκτελούνται από τον φορέα. 11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την ανάληψη των εργασιών που αναφέρονται στις παραγράφους ΙΙ και III είναι απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποίησης κατά ISO. 12. Ο Ανάδοχος γιά την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο θα προκύπτει πλήρης κάλυψη,γιά οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη η οποία θα προκληθεί με δική του ευθύνη ή ευθύνη τρίτων, του εμπλεκόμενου προσωπικού ΛΣ και του εξοπλισμού που θα βρίσκονται καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις του. 13. Οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου, που θα καλύπτουν τους όρους των προδιαγραφών, θα πρέπει να βρίσκονται εντός του νομού Αττικής. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφωνίας του Αναδόχου με άλλη μονάδα που θα διαθέτει ανάλογες εγκαταστάσεις σε περιοχή εκτός του νομού Αττικής, είναι δυνατόν να καλύπτονται ανάγκες σκαφών ΛΣ, κατ επιλογή του ΥΕΝ στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος απέναντι στο ΥΕΝ είναι ο Ανάδοχος της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. Δ. Για την υποβοήθηση της σύνταξης των προσφορών παραθέτουμε το Παράρτημα Α με πίνακες στούς οποίους περιέχονται επί μέρους στοιχεία. Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των πάσης φύσεως εγχειριδίων και σχεδίων κατασκευαστών σκαφών,κινητήρων,ηλεκτροκινητήρων,βοηθητικών μηχανημάτων,συστημάτων πρόωσης, αξονικών συστημάτων,ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων,ναυτιλιακών 6

7 βοηθημάτων κλπ.καθώς επίσης να επισκεφθούν τους αναφερόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τύπους σκαφών κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. ΣΤ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γιά το σύνολο ανά είδος των ανταλλακτικών υλικών και εργασιών όπως προδιαγράφονται,οι επιμέρους τιμές των οποίων ανά μονάδα θα αθροιστούν γιά την διαμόρφωση της χαμηλότερης τιμής η οποία έχει καθοριστεί ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού. Z. Επί ποινή απόρριψης πρέπει να πληρούνται τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α και στις παραγράφους 8 και 13 Κεφαλαίου Γ καθώς επίσης οι προσφερόμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής να καλύπτουν όλους τους τύπους σκαφών του Παραρτήματος Α σύμφωνα με αναφερόμενα στην παράγραφο ΣΤ. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ I ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΩΤΩΝ Λ.Σ. Α/ Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΚΟ Σ (m) ΠΛΑΤΟ Σ (m) ΒΑΘΟ Σ (m) ΒΑΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Η/Ζ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΘ ΧΑΛΥΒΑΣ 58 7,62 2,65 400t ΠΑΘ ΧΑΛΥΒΑΣ 47 7,5 2,7 360t ABEKING ΧΑΛΥΒΑΣ ,65 100t Άξονες - Έλικες Άξονες Έλικες Άξονες - Έλικες MTU 16V396 4 Χ 3480 TB94 CATERPILLA R 3406C PAXMAN 3 X 3600 CATERPILLA 16RP200M R 3306B MTU 12V331 2 X 1360 MERCENDES OM352 FIAT 8061 M12 CUMMINS 6B5,9-D(M) MTU 12V X 1350 ONAN MD KAE LAMBRO 57 GRP 17,4 4,68 0,88 25t. Υδροστόβιλο ς 19 LAMBRO GRP 17,4 4,68 0,88 25t. SDS -5 MTU 12V X 1500 KOHLER LCS 53 GRP 16,47 4,97 1,38 25t. Άξονες - MAN D X 820 QUICKSILVE 11 Έλικες R 8.0D L 65/74 GRP 23 Άξονες - MTU 8V396 LISTER 4 Έλικες PETTER LPN 4A009 HALMATI GRP 16 5,21 1,35 37t. Άξονες - CAT 2 X 485 ONAN 1 C Έλικες 3408DITA

9 HALMATI C 60 GRP 17,93 5,22 1,45 37t. D-45 GRP 13,9 4,2 1,1 25t.περίπο υ D-45 M GRP 13,9 4,2 1,1 25t. L 44 GRP 14 25t. L.M.P.A. ΧΑΛΥΒΑΣ 29 6,2 2,15 240t. POLLCAT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 18,5 6 1,4 85t. 14 MIL 38 GRP 11,85 2,32 0,8 7t. 15 MIL 40 GRP 13 2,64 1 7t. 16 CB 90 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 16,1 3,8 0,9 18t. 17 MAGNA GRP 11,7 2,9 0,9 5,4t 18 ONTA SUPER GRP 8,6 2,45 0,8 2,8t 19 ONDA GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 2,2t 20 MOSTRO Ι 8,64 3,3 Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Υδροστόβιλο ς Έσω-εξω Έσω-εξω Εξωλέμβιοι κινητήρες MAN D X 820 ONAN MD KAE FIAT 2 X 520 PETTER 8281SRM AC2W MTU 8V183 2 X 650 PETTER AC2W CUMMINS 2 X 430 LISTER 6CTAS PETTER LPN CAT 3512DITA 2A X 1280 G&M 17MDA (220V) G&M 65 MDP (380V) VOLVO ONAN 3 TAMD 102A MDKAD YANMAR 2 X CAT M3126DITA VOLVO PENTA MERCRUISE R MERCRUISE R MARINER 2 X X 750 ONAN 3 MDKAL 2 X Χ X 200 ή 2 Χ

10 SEA RIDER ΝΗΡΕΥΣ OCEANIC APACHE POSEIDON USA BOSTON ΠΝΕΥΣΤΟ GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP GRP GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι 6,09 2,41 Εξωλέμβιοι EVINRUDE 2 X 90 3 κινητήρες 1t 11 Έσω-εξω MERCRUISE 2 Χ R 9,05 Εξωλέμβιοι κινητήρες 6,45 Εξωλέμβιοι κινητήρες 2,4 6,5 Εξωλέμβιοι κινητήρες 14 Υδροστόβιλο ς 9 Εξωλέμβιοι κινητήρες 6,5 2,4 Εξωλέμβιοι κινητήρες MERCURY 2 X JOHNSON 2 X HONDA ή JOHNSON CUMMINS 6C8.3P2B MERCURY 225 OPTIMAX 49 1 X 150 ή 1 Χ X X

11 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βάρη των σκαφών έχουν υπολογισθεί μαζί με τα, εφόδια και τα καύσιμά τους 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΙ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 5 LAMBRO 57 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC 60 D D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB MAGNA 19 SUPER ONDA 20 MOSTRO 21 SEA RIDER 22 ΝΗΡΕΥΣ 23 OCEANIC 24 APACHE 25 POSEIDON 26 USA 27 BOSTON 28 ΠΝΕΥΣΤΟ 12

13 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΞΑΡΜΟΣΗ ΑΡΜΟΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΑΡΜΟΣΗ ΑΡΜΟΣΗ Η/Ζ ΕΞΑΡΜΟΣΗ ΑΡΜΟΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Ζ SERVICE W3 SERVICE W4 SERVICE W5 SERVICE 200 ΩΡΩΝ 1 ΠΑΘ ######## 2 ΠΑΘ ######## 3 ABEKING ######## 4 LAMBRO 57 ######## 5 LAMBRO 57 ############ ######## 6 LCS 53 ######## ######## ######## ######## 7 L 65/74 ######## 8 HALMATIC ######## ######## ######## ######## 9 HALMATIC ######## ######## ######## ######## D-45 ######## ######## ######## ######## D-45 M ######## ######## ######## ######## 12 L 44 ######## ######## ######## ######## 13 L.M.P.A. ######## ######## ######## ######## 14 POLLCAT ############### ######## ######## ######## ######## 15 MIL 38 ############### ############### ######## ######## ######## ######## 16 MIL 40 ############### ############### ######## ######## ######## ######## 17 CB 90 ############### ############### ############ ############### ######## ######## ######## ######## 18 MAGNA ############### ############### ######## ######## ######## ######## 19 SUPER ONDA ############### ############### ######## ######## ######## ######## 20 MOSTRO ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 21 SEA RIDER ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 22 ΝΗΡΕΥΣ ############### ############### ######## ######## ######## ######## 23 OCEANIC ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 24 APACHE ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 25 POSEIDON ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 26 USA ############### ############### ############ ############### ######## ######## ######## ######## 27 BOSTON ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τιμές αναφέρονται ανά κινητήρα, Η/Ζ ή μειωτήρα και θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος ανταλλακτικών-υλικών όπου απαιτείται. SERVICE 1000 ΩΡΩΝ 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ IV ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΧΟΣ ΥΦΑΛΑ ΕΞΑΛΑ ΔΙΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ V ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤ. ¼ ½ ¾ 1 1 ½ 2 2 ½ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΝΙΟΛΑ ΔΙΠΥΘΜΕΝΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ VI ΟΧΕΤΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ INOX Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ VII ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΓΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ INOX 1 m 3 2 m 3 3 m 3 4 m 3 5 m 3 6 m 3 7 m 3 8 m 3 9 m 3 10 m 3 Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ VIII ΥΦΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗ 200 Bar ΥΔΡΟΒΟΛΗ 400 Bar ΥΔΡΟΒΟΛΗ 600 Bar ΥΔΡΟΒΟΛΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΞΥΣΙΜΟ ΕΛΑΦΡΑ ΑΜΜΟ- ΒΟΛΗ ΑΜΜΟ- ΒΟΛΗ ΧΡΩΜΑ ΤΙΣΜΟΣ SPRAY ΧΡΩΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ROLLER ΒΥΘΙ- ΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΑΝΟΔΙΑ ΚΟΛΛΗ- ΤΑ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 ##### ##### ##### ##### 5 LAMBRO 57 ##### ##### ##### 6 LCS 53 ##### ##### ##### 7 L 65/74 ##### ##### ##### 8 HALMATIC ##### ##### ##### 9 HALMATIC ##### ##### ##### D-45 ##### ##### ##### 10 ## ## ## 11 D-45 M ##### ##### ##### 12 L 44 ##### ##### ##### 13 L.M.P.A. 14 POLLCAT ##### ##### ##### 15 MIL 38 ####### ##### ##### ####### ##### ##### 16 MIL 40 ####### ##### ##### ####### ##### ##### 17 CB 90 ####### ##### ##### ####### ##### ##### 18 MAGNA ####### ##### ##### ####### ##### ##### 19 SUPER ONDA ####### ##### ##### ####### ##### ##### 20 MOSTRO ####### ##### ##### ####### ##### ##### 21 SEA RIDER ####### ##### ##### ####### ##### ##### 22 ΝΗΡΕΥΣ ####### ##### ##### ####### ##### ##### 23 OCEANIC ####### ##### ##### ####### ##### ##### 24 APACHE ####### ##### ##### ####### ##### ##### 25 POSEIDON ####### ##### ##### ####### ##### ##### 26 USA ####### ##### ##### ####### ##### ##### 27 BOSTON ####### ##### ##### ####### ##### ##### 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ####### ##### ##### ####### ##### ##### Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος υλικών όπου απαιτείται. ΑΝΟΔΙΑ ΒΙΔΩΤΑ 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ IX ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 ########## ########## ########## ########## 5 LAMBRO 57 ########## ########## ########## ########## 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC 60 D D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB 90 ########## ########## ########## ########## 18 MAGNA ONTA ########## ########## ########## 19 SUPER ONDA ########## ########## ########## 20 MOSTRO ########## ########## ########## 21 SEA RIDER ########## ########## ########## 22 ΝΗΡΕΥΣ ########## ########## ########## 23 OCEANIC ########## ########## ########## 24 APACHE ########## ########## ########## 25 POSEIDON ########## ########## ########## 26 USA ########## ########## ########## ########## 27 BOSTON ########## ########## ########## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ########## ########## ########## Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος υλικών όπου απαιτείται. 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ X ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΜΩΣΗΣ GRP Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΜΩΣΗΣ 1 ΠΑΘ ########## 2 ΠΑΘ ########## 3 ABEKING ########## 4 LAMBRO 57 ########## 5 LAMBRO 57 ########## 6 LCS 53 ########## 7 L 65/74 ########## 8 HALMATIC ########## 9 HALMATIC 60 ########## 10 D-45 ########## 11 D-45 M ########## 12 L 44 ########## 13 L.M.P.A. ########## 14 POLLCAT ########## 15 MIL 38 ########## 16 MIL 40 ########## 17 CB 90 ########## 18 MAGNA ONTA ########## 19 SUPER ONDA ########## 20 MOSTRO ########## 21 SEA RIDER ########## 22 ΝΗΡΕΥΣ ########## 23 OCEANIC ########## 24 APACHE ########## 25 POSEIDON ########## 26 USA ########## 27 BOSTON ########## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ########## 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ XI ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 4 Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 21

22 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ XII ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑ m 3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΚΑΦΟΥΣ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 5 LAMBRO 57 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC D D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB MAGNA ONTA 19 SUPER ONDA 20 MOSTRO ########## 21 SEA RIDER ########## 22 ΝΗΡΕΥΣ ########## 23 OCEANIC ########## 24 APACHE ########## 25 POSEIDON ########## 26 USA 27 BOSTON ########## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ########## 22

23 ΤΥΠΟΣ Α/Α ΣΚΑΦΟΥΣ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 5 LAMBRO 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC D-45 ΠΙΝΑΚΑΣ XIII ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΞΑΛΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΑΠΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΕΝΤΙΝΕΣ ΜΗΧ/ΣΙΟ ΕΝΔΙ ΤΗΣ D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB MAGNA 19 SUPER 20 MOSTRO ######## ######## ######## ######## ##### 21 SEA RIDER ######## ######## ######## ######## ##### 22 ΝΗΡΕΥΣ ######## ######## ######## 23 OCEANIC ######## ######## ######## ######## ##### 24 APACHE ######## ######## ######## ######## ##### 25 POSEIDON ######## ######## ######## ######## ##### 26 USA ######## ######## ######## ##### 27 BOSTON ######## ######## ######## ######## ##### 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ######## ######## ######## ######## ##### Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος υλικών όπου απαιτείται. 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ XIV ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm 30 mm GRP Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ XV ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ 1 MOSTRO 2 SEA RIDER 3 ΝΗΡΕΥΣ 4 OCEANIC 5 APACHE 6 POSEIDON 7 ΠΝΕΥΣΤΟ Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ XVI ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ XVII ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΧΛΜ. Ή ΜΙΛΙ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Περιπολικό Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Ο.P.V). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α 17/05/63/20/0 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ (01) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚA 1.1 Αντικείμενο Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα