ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ IIΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ IIΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ IIΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Από τη συμβασιούχο εταιρεία θα διατίθενται αδαπάνως γιά αποκλειστική χρήση από το ΥΕΝ ασφαλείς προβλήτες - κρηπιδώματα μήκους πλαγιοδετήσεως τουλάχιστον 150 μέτρων και βάθους ικανού να δεχθεί τα μεγαλύτερα των υπαρχόντων περιπολικών του Πίνακα I Παραρτήματος Α. Οι ανωτέρω προβλήτες-κρηπιδώματα να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό( δέστρες,παραβλήματα,παροχές ρεύματος,νερού κλπ). Σε ειδικές περιπτώσεις που οι ανάγκες το απαιτούν να διατίθεται αδαπάνως στην Υπηρεσία επιπλέον θαλάσσιος χώρος για την πλαγιοδέτηση των πλωτών μέσων. Επίσης στον θαλάσσιο χώρο να υπάρχουν ναύδετα ικανά να υποστηρίζουν όλους τους τύπους περιπολικών σκαφών του Πίνακα I Παραρτήματος Α. 2. Θα διατίθεται αδαπάνως γιά αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία ενιαίος χερσαίος χώρος έκτασης τουλάχιστον τ.μ.(πχ 100Χ20) για παραμονή πλωτών μέσων ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή χρήση. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει κανόνες ελέγχου ασφαλείας του ανωτέρω χώρου και θα είναι υπεύθυνος γιά την φύλαξη των προς επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων και υλικών του ΛΣ. 3. Επί της ανωτέρω εκτάσεως να διατίθενται αδαπάνως και γιά αποκλειστική χρήση : 3.1. Τουλάχιστον 200 τ. μ. στεγασμένου χώρου, γραφείων, αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής γιά τις ανάγκες κλιμακίου επίβλεψης-υποστήριξης και πληρωμάτων των προς επισκευή πλωτών ΛΣ. Ο ανωτέρω χώρος θα είναι περίφρακτος,θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα κλιματισμού εξαερισμού. Η συμβασιούχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε όλους τους χώρους Μέσα γιά προσωρινή στέγαση 100 τμ οσάκις απαιτείται από το είδος των εργασιών Τυχόν διάθεση γραφειακού εξοπλισμού (γραφεία, καρέκλες, ερμάρια κ.λπ.) καθώς και μεταφορικών, ανυψωτικών μέσων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 4. Επισημαίνεται ότι δεν θα υφίσταται επιπλέον χρέωση για την παραμονή Μέσων ΛΣ στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο εκτός της παραμονής σε πλωτή ή μόνιμη δεξαμενή γιά τα Α/Α 1,2,3 και 13 του Πίνακα I Παραρτήματος Α σκάφη γιά τα οποία η χρέωση θα δοθεί ανά ημέρα και τύπο σκάφους. 5. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως και την 31/12/2011. Επίσης θα δύναται να επεκταθεί ώστε να καλύπτει νέα σκάφη που θα αποκτηθούν μελλοντικά από το ΥΕΝ. Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΛΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ II) 1. Για τα πλωτά Λ.Σ. που αναφέρονται στον Πίνακα I Παραρτήματος Α πλην των Α/Α 1,2,3 και 13 όταν απαιτείται η ανέλκυση και καθέλκυση τους σε ναυπηγικές σχάρες, αυτή θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλωτοί - χερσαίοι γερανοί) καθώς και του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται. Για τα Α/Α 1,2,3 και 13 του Πίνακα I παραρτήματος Α με την χρήση πλωτών ή μόνιμων δεξαμενών. 1

2 2.Η εναπόθεση και στήριξη των σκαφών στην ξηρά ή στη δεξαμενή θα γίνεται με κατάλληλα μέσα που θα παρέχονται από τη συμβασιούχο εταιρεία. 3. Κατά την παραμονή του σκάφους στις ναυπηγικές σχάρες,στον χερσαίο χώρο καθώς και μετά την καθέλκυση και παραμονή του στους χώρους του ναυπηγείου θα παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα κατάλληλων χααρακτηριστικών τάσεως,ισχύος και περιόδου που είναι αναγκαίο ( πχ 220,380 V,τριφασικό,δεκαπέντε λήψεις 220 V,πέντε λήψεις 380 V ισχύος 85 KW ), πόσιμο νερό καθώς και αποκομιδή υγρών - στερεών αποβλήτων και απορριμάτων δωρεάν από τη συμβασιούχο εταιρεία. 4.Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά την ανέλκυση - καθέλκυση του σκάφους, είτε σε αυτό είτε σε παρακείμενα σκάφη ή στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου θα βαρύνει αποκλειστικά τη συμβασιούχο εταιρεία. 5. Σε κάθε προσφορά που θα υποβληθεί θα αναφέρεται το κόστος ανέλκυσης - καθέλκυσης και δεξαμενισμού ξεχωριστά για κάθε τύπο ΠΛΣ του Πίνακα I Παραρτήματος Α. Σε περίπτωση ταυτόχρονου δεξαμενισμού σκαφών θα χρεώνεται το κόστος του μεγαλύτερου. 6. Οι πάσεις φύσεως μετακινήσεις των σκαφών στο χερσαίο χώρο για λόγους που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών θα εκτελούνται αδαπάνως από την συμβασιούχο εταιρεία. ΙΙ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ III) 1. Εξάρμοση Κυρίων Μηχανών ή κινητήρων DIESEL Η/Ζ,μειωτήρων-αναστροφέων και επανατοποθέτηση αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών εργασιών και εκείνων που απαιτούνται για να επανέλθει το σκάφος στην αρχική του κατάσταση (πχ άρμοση-εξάρμοση καπακιών μηχανοστασίου,στεγανοποίηση). 2. Εργασίες γενικής επισκευής κυρίων μηχανών DIESEL. 3. Εργασίες γενικής επισκευής κινητήρων DIESEL Η/Ζ 4. Εργασίες εκτέλεσης περιοδικών συντηρήσεων (SERVICE) κινητήρων DIESEL 500 ωρών και άνω σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του κινητήρα (MANUAL). 5. Εργασίες περιοδικής συντηρήσεως και γενικής επισκευής εξωλεμβίων και εσωεξωλέμβιων κινητήρων καθώς και αναστροφέων αυτών(πόδια). 6. Εργασίες γενικής επισκευής μειωτήρων-αναστροφέων εσωλεμβίων κινητήρων DIESEL. 7. Έλεγχος καλής λειτουργείας μηχανών και μειωτήρων-αναστροφέων παραγράφων 2,3,5,6. 8. Ηλεκτρολογικές ηλεκτρονικές εργασίες και συντηρήσεις ηλεκτρικών μερών ανωτέρω μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων.έλεγχος ανωτέρω συστημάτων. 9. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου-παρακολούθησης λειτουργείας ΚΜ και βοηθητικών μηχανημάτων. 10. Εργασίες ελέγχου,επισκευής αμοιβών κινητήρων. Στην προσφορά να αναφέρεται το κόστος εργασίας και κόστος ανταλλακτικών ανά τύπο κινητήρα και εξοπλισμού όπως προκύπτει από εγχειρίδιο κατασκευαστή. 2

3 Τα υπό χρήση ανταλλακτικά να είναι γνήσια προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή και εφόσον είναι αδύνατον να εξευρεθούν, τότε να είναι κατάλληλα και αποδεκτά ως προς την χρήση τους. ΙΙΙ. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Ελασματουργικές εργασίες.(πινακασ IV). Συγκολλήσεις, κοπές, τοποθετήσεις νέων ελασμάτων σε ύφαλα, έξαλα, διπύθμενα και καταστρώματα σκαφών ΛΣ καθώς και ενισχυτικά (μπρακέτα) επί των ανωτέρω ελασμάτων. (Ελάσματα σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτα). Λήψη X-RAY. Υποχρεωτικά όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε όλους τους τύπους των υλικών και θα περιλαμβάνουν τιμή ανά m 2 επιφανείας, γιά πάχη 0,5 mm έως 15mm συμπεριλαμβανομένων της εργασίας και όλων των υλικών. 2. Σωληνουργικές εργασίες (ΠΙΝΑΚΑΣ V) Αποξήλωση, διαμόρφωση, τοποθέτηση χαλύβδινων,χαλκού (έως 50 mm),γαλβανιζέ, ανοξείδωτων Σωληνώσεων, σωληνώσεων μηχανοστασίου,κάτω από πανιόλα,σε διπύθμενα και δυσπρόσιτους Χώρους. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε τιμή ανά μέτρο και διάμετρο από ¼ μέχρι και 12 (εργασία και υλικά) με καμπύλες,φλάντζες και στηρίγματα. 3. Εργασίες κατασκευής οχετών καυσαερίων μηχανών ή τμήματος αυτών (ΠΙΝΑΚΑΣ VI) Το υλικό κατασκευής παραπάνω εξαρτημάτων θα είναι απαραίτητα από ανοξείδωτο έλασμα και οι διαστάσεις τους θα είναι όμοιες με αυτές των ήδη υπαρχόντων εξαρτημάτων στα ΠΛΣ. Τυχόν διαφορές και απαιτούμενες μετατροπές που θα προκύψουν κατά την τοποθέτηση αυτών επί των σκαφών θα βαρύνουν τη συμβασιούχο εταιρεία. Στις προσφορές θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αναγκαία υλικά. Η προσφορά για τους οχετούς καυσαερίων θα δίνεται ανά τρέχον μέτρο και διάμετρο αυτών. Επίσης θα αναφέρεται και το κόστος τοποθέτησης μόνωσης των οχετών. 4. Κατασκευή δεξαμενών πλωτών ΛΣ και επί μέρους συγκολλήσεις αυτών (ΠΙΝΑΚΑΣ VII). Το υλικό κατασκευής θα είναι από ανοξείδωτο έλασμα ή έλασμα αλουμινίου και οι διαστάσεις τους θα είναι όμοιες με αυτές των ήδη υπαρχόντων στα ΠΛΣ. Οι εργασίες εξάρμοσης των δεξαμενών και τυχόν διαφορές και απαιτούμενες μετατροπές που θα προκύψουν κατά την τοποθέτηση αυτών επί των σκαφών θα βαρύνουν τη συμβασιούχο εταιρεία. Στις προσφορές θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αναγκαία υλικά. Η προσφορά για συγκολλήσεις δεξαμενών θα δίνεται ανά τρέχον μέτρο. Η προσφορά για κατασκευή δεξαμενών θα δίνεται ανά υλικό (ΙΝΟΧ ή αλουμίνιο) και ανά m 2. Σε όλες τις περιπτώσεις στην προσφορά θα περιλαμβάνονται εργασίες και υλικά. 5. Εργασίες αντιοσμωτικής προστασίας υφάλων περιπολικών σκαφών κατασκευής GRP. Στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά m 2 επιφανείας (εργασία και υλικά). 6. Καθαρισμοί υφάλων,αναρροφήσεων, συστημάτων πρόωσης,υφαλοχρωματισμοί, αντικατάσταση ανοδίων (ΠΙΝΑΚΑΣ VIII) 3

4 Πλύση με υδροβολή υψηλής πίεσης ( Bars),χαμηλής πίεσης,ξύσιμο,ελαφρά αμμοβολή και αμμοβολή. Υφαλοχρωματισμός με ψεκασμό(sprey) ρολό(roller).(συμπεριλαμβάνονται πτερύγια ευστάθειας και πηδάλια). Χρωματισμός βυθισμάτων,καθαρισμός και χρωματισμός αγκυρών, αλύσεως και φρεατύων αλύσεων. Λείανση ελίκων πρόωσης,ελικοφόρων αξόνων,καθαρισμός αναρροφήσεων θαλάσσης. Αντικατάσταση ανοδίων ψευδαργύρου κωλυτού τύπου και βιδωτού τύπου. Στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά τύπο σκάφους, και ανα εργασία ξεχωριστά Επίσης θα περιλαμβάνεται κόστος υλικών. Το σύστημα χρωματισμού ( ο τύπος χρωμάτων, οι στρώσεις, τα πάχη) όπως προκύπτουν από εγχειρίδια κατασκευαστών και προμηθευτές χρωμάτων. 7. Εργασίες ελέγχου συστημάτων πρόωσης ΠΛΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ IX). (α) Επιθεώρηση - μέτρηση ανοχών αξονικών συστημάτων. (β) Εξάρμοση ελικοφόρων αξόνων μεταφορά τους ευθυγράμμιση σε κατάλληλο μηχάνημα - επανατοποθέτηση ευθυγράμμιση αξονικού συστήματος. (γ) Εξάρμοση πηδαλίων,πτερυγίων ευστάθειας, έλεγχος αξόνων και βάσεων αυτών και στεγανοποίηση. (δ) Εξάρμοση - ζυγοστάθμιση ελίκων - επανατοποθέτησή τους. (ε) Αναγόμωση ελίκων. (στ) Εξάρμοση επιθεώρηση άρμοση υδροστροβίλων (Jet). (ζ) Αναγόμωση σταθερών κινητών πτερυγώσεων υδροστροβίλων (Jet). (η) Αντικατάσταση κουζινέτων υδροστοβίλων (Jet). (θ) Αντικατάσταση στεγανοποιητικής διάταξης υδροστροβίλων. (ι) Αντικατάσταση κουζινέτων ελικοφόρων αξόνων. (κ) Αντικατάσταση κουζινέτων και ωστικών τριβέων συστήματος SDS 5. Για τις ανωτέρω εργασίες στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά τύπο σκάφους. 8. Αναλυτικές παχυμετρήσεις, μέτρηση όσμωσης για σκάφη κατασκευής GRP (ΠΙΝΑΚΑΣ Χ) Η προσφορά θα αναφέρεται ανά τύπο σκάφους του Πίνακα I παραρτήματος Α. 9. Συντήρηση επισκευή επιστομίων (ΠΙΝΑΚΑΣ XI) Η προσφορά θα αναφέρεται ανά τεμάχιο και μέγεθος επιστομίου από 1 έως 4. Τύποι βαλβίδος και βάνες/πεταλούδες.καθαρισμός,γυάλισμα και χρωματισμός. Αντικατάσταση μποζονιών. 10. Εκτέλεση εργασιών Gas Free. Η προσφορά θα αναφέρεται ανά m 3 δεξαμενής. 11.Καθαρισμός δεξαμενών, σεντινών (ΠΙΝΑΚΑΣ XII). Η προσφορά θα αναφέρεται ανά m 3. δεξαμενής και ανά τύπο σκάφους για τις σεντίνες. 12.Χρωματισμός σκαφών (ΠΙΝΑΚΑΣ XIII). Η προσφορά θα αναφέρεται ξεχωριστά για χρωματισμό εξάλλων, διακριτικών, υπερκατασκευής, καταστρώματος (με ή χωρίς αντιολισθητικό τάπητα),δεξαμενών, σεντινών, μηχανοστασίων και χώρων ενδιαίτησης ανά τύπο σκάφους παραρτήματος Α και μεθόδου βαφής. Στο κόστος θα συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά. 13.Πλαστικοποίηση γάστρας-εξάλων για σκάφη κατασκευής GRP (ΠΙΝΑΚΑΣ XIV). Στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή ανά m 2 επιφανείας και πάχος υλικού(8mm-30mm συμπεριλαμβανομένων εργασίας και υλικών. 4

5 14. Εργασίες κατασκευής-επισκευής αεροθαλάμων πνευστών σκαφών (ΠΙΝΑΚΑΣ XV) Τιμή ανά τρέχον μέτρο αεροθαλάμου και τύπο σκάφους.(κατασκευή,συγκόληση επί της γάστρας,συγκόληση κώνων αεροθαλάμων). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όσες εργασίες δεν προβλέπονται ανωτέρω να συμπληρωθεί απο τις υποψήφιες εταιρείες ο πίνακας XVI του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α με χρέωση εργατώρας ανα τομέα. (Μηχανολογικό,Ηλεκτρολογικό, Ηλεκτρονικό, ναυπηγικό, ξυλουργικό κ.λ.π.) IV. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ(ΠΙΝΑΚΑΣ XVII) Σε περίπτωση που απαιτηθεί εκτέλεση εργασιών εκτός των εγκαταστάσεων του Αναδόχου αυτές θα τιμολογούνται σύμφωνα με το πίνακα XVII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ανά εργατώρα και είδος εργασίας. Το κόστος των εργατωρών θα αναφέρεται αποκλειστικά στο χρόνο εκτέλεσης εργασιών και όχι στο χρόνο μετάβασης και διαμονής των τεχνικών. Για τον υπολογισμό του κόστους μετακίνησης τεχνικών θα δοθεί κόστος μετάβασης ανά χιλιομετρική ή μιλιομετρική απόσταση καθώς και κόστος διαμονής ανά ημέρα. Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Με την παράδοση κάθε είδους εργασίας παραγράφων ΙΙ και ΙΙΙ θα χορηγείται έγγραφη εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας ισχύος τουλάχιστον ενός (01) έτους.ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θα λογίζεται η ημέρα πλήρους ενεργοποίησης του σκάφους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου δοκιμαστικού πλού. Η αποκατάσταση βλαβών (εργασία-ανταλλακτικά) που καλύπτονται από την παραπάνω εγγύηση θα εκτελείται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του συμβασιούχου στην έδρα της Λιμενικής Αρχής όπου το σκάφος έχει διατεθεί εφόσον είναι δυνατόν. 2. Η παράδοση κινητήρων μετά από γενική επισκευή (εργασία αριθμ. 2 πργ.ιι) περιλαμβάνει τη δοκιμαστική λειτουργία του σε πέδη εφόσον αυτό αιτηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, παρουσία τεχνικών αυτής, καθώς και την τοποθέτηση του με ταυτόχρονη ευθυγράμμιση του αξονικού συστήματος. 3. Η ανάθεση όλων των εργασιών (κατ' είδος και ποιότητα) θα γίνεται εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία προς τη συμβασιούχο εταιρεία, μετά από εισήγηση της ΕΒ/ΛΣ ή του κλιμακίου επίβλεψης-υποστήριξης. 4. Απαιτείται λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ή εντός το πολύ τριών (03) ημερών μετά από σχετική ειδοποίηση, άμεση διάθεση των ανυψωτικών μέσων και η εξεύρεση κατάλληλου χώρου στο ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ για την εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου Β.Ι. Σε περίπτωση καθυστέρησης του Αναδόχου πέραν του τριημέρου το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωμα της εκτέλεσης των εργασιών με άλλη εταιρεία και η σχετική δαπάνη θα καταλογίζεται στον Ανάδοχο. 5. Η συμβασιούχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προχωρεί στην έναρξη των σχετικών εργασιών παραγράφου Β.ΙΙ και Β.ΙΙΙ το αργότερο εντός τριών (03) ημερών από την ειδοποίηση της από την Υπηρεσία. 6. Για έκαστο ΠΛΣ που επισκευάζεται στις εγκαταστάσεις της συμβασιούχου εταιρείας θα συντάσσεται από την επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής της σύμβασης, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής των εργασιών που έλαβαν χώρα κατά την παραμονή του στις εγκαταστάσεις της συμβασιούχου εταιρείας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον κυβερνήτη ή τον προϊστάμενο του σκάφους για την ποσοτική παραλαβή των εργασιών. 5

6 7. Για την εκτέλεση τακτικού δεξαμενισμού ή έκτακτων εργασιών και μετά τη διαπίστωση από την αρμόδια διεύθυνση ΥΕΝ ποιες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν,θα υποβάλλεται το αργότερο εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από τη συμβασιούχο εταιρεία ακριβές κόστος και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτών των εργασιών. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συμπληρωματικές εργασίες, ή εργασίες διευκόλυνσης, αυτές θα κοστολογούνται ανά εργατοώρα από τον Ανάδοχο της Σύμβασης και θα υποβάλλονται γιά έγκριση μαζί με τις ανωτέρω εργασίες συνοδευόμενες από σχέδια-μελέτες εφόσον απαιτείται. Παράλληλα η Ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια διεύθυνση ΥΕΝ γιά το πλήθος και το είδος των υλικών ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν γιά την εκάστοτε επισκευή προκειμένου εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης αποθέματος της Υπηρεσίας. 8. Η συμβασιούχος εταιρεία με την κατάθεση της προσφοράς θα καταθέσει και θα έχει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων οι οποίες θα εκδίδονται από αρμόδια Κρατική Αρχή και θα μεριμνά πλήρως για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλοντος, υγιεινής, ασφάλειας και πυρασφάλειας. Κάθε επιβολή κυρώσεων γιά παράλειψη των ανωτέρω βαρύνει τον Συμβασιούχο αποκλειστικώς. Σε περίπτωση ανάκλησης αδειών με υπαιτιότητα του Αναδόχου οι οποιεσδήποτε ζημίες του Δημοσίου θα βαρύνουν αυτόν. 9. Η συμβασιούχος εταιρεία θα υποχρεούται να δέχεται στις εγκαταστάσεις της κλιμάκιο επιθεωρητών, Νηογνωμόνων,Τεχνικών Οργανισμών καθώς και συνεργεία γιά εξειδικευμένες μόνο εργασίες τις οποίες αδυνατεί να εκτελέσει ο φορέας με τον οποίο έχει σύμβαση η Υπηρεσία (οπλικά συστήματα,τηλεπικοινωνιακές συσκευές κλπ) λόγω ειδικού προορισμού ΛΣ.Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης και θα τηρούνται οι όροι υγιεινής, ασφάλειας,ασφάλισης προσωπικού και τήρησης των εσωτερικών κανονισνών του αναδόχου. 10. Κατά την διάρκεια των επισκευών θα επιτρέπεται να εκτελούνται από στελέχη ΛΣ διάφορες εργασίες συντήρησης οι οποίες δεν θα παρεμποδίζουν τις εργασίες που θα εκτελούνται από τον φορέα. 11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την ανάληψη των εργασιών που αναφέρονται στις παραγράφους ΙΙ και III είναι απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποίησης κατά ISO. 12. Ο Ανάδοχος γιά την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο θα προκύπτει πλήρης κάλυψη,γιά οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη η οποία θα προκληθεί με δική του ευθύνη ή ευθύνη τρίτων, του εμπλεκόμενου προσωπικού ΛΣ και του εξοπλισμού που θα βρίσκονται καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις του. 13. Οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου, που θα καλύπτουν τους όρους των προδιαγραφών, θα πρέπει να βρίσκονται εντός του νομού Αττικής. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφωνίας του Αναδόχου με άλλη μονάδα που θα διαθέτει ανάλογες εγκαταστάσεις σε περιοχή εκτός του νομού Αττικής, είναι δυνατόν να καλύπτονται ανάγκες σκαφών ΛΣ, κατ επιλογή του ΥΕΝ στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος απέναντι στο ΥΕΝ είναι ο Ανάδοχος της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. Δ. Για την υποβοήθηση της σύνταξης των προσφορών παραθέτουμε το Παράρτημα Α με πίνακες στούς οποίους περιέχονται επί μέρους στοιχεία. Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των πάσης φύσεως εγχειριδίων και σχεδίων κατασκευαστών σκαφών,κινητήρων,ηλεκτροκινητήρων,βοηθητικών μηχανημάτων,συστημάτων πρόωσης, αξονικών συστημάτων,ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων,ναυτιλιακών 6

7 βοηθημάτων κλπ.καθώς επίσης να επισκεφθούν τους αναφερόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τύπους σκαφών κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. ΣΤ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γιά το σύνολο ανά είδος των ανταλλακτικών υλικών και εργασιών όπως προδιαγράφονται,οι επιμέρους τιμές των οποίων ανά μονάδα θα αθροιστούν γιά την διαμόρφωση της χαμηλότερης τιμής η οποία έχει καθοριστεί ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού. Z. Επί ποινή απόρριψης πρέπει να πληρούνται τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α και στις παραγράφους 8 και 13 Κεφαλαίου Γ καθώς επίσης οι προσφερόμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής να καλύπτουν όλους τους τύπους σκαφών του Παραρτήματος Α σύμφωνα με αναφερόμενα στην παράγραφο ΣΤ. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ I ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΩΤΩΝ Λ.Σ. Α/ Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΚΟ Σ (m) ΠΛΑΤΟ Σ (m) ΒΑΘΟ Σ (m) ΒΑΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Η/Ζ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΘ ΧΑΛΥΒΑΣ 58 7,62 2,65 400t ΠΑΘ ΧΑΛΥΒΑΣ 47 7,5 2,7 360t ABEKING ΧΑΛΥΒΑΣ ,65 100t Άξονες - Έλικες Άξονες Έλικες Άξονες - Έλικες MTU 16V396 4 Χ 3480 TB94 CATERPILLA R 3406C PAXMAN 3 X 3600 CATERPILLA 16RP200M R 3306B MTU 12V331 2 X 1360 MERCENDES OM352 FIAT 8061 M12 CUMMINS 6B5,9-D(M) MTU 12V X 1350 ONAN MD KAE LAMBRO 57 GRP 17,4 4,68 0,88 25t. Υδροστόβιλο ς 19 LAMBRO GRP 17,4 4,68 0,88 25t. SDS -5 MTU 12V X 1500 KOHLER LCS 53 GRP 16,47 4,97 1,38 25t. Άξονες - MAN D X 820 QUICKSILVE 11 Έλικες R 8.0D L 65/74 GRP 23 Άξονες - MTU 8V396 LISTER 4 Έλικες PETTER LPN 4A009 HALMATI GRP 16 5,21 1,35 37t. Άξονες - CAT 2 X 485 ONAN 1 C Έλικες 3408DITA

9 HALMATI C 60 GRP 17,93 5,22 1,45 37t. D-45 GRP 13,9 4,2 1,1 25t.περίπο υ D-45 M GRP 13,9 4,2 1,1 25t. L 44 GRP 14 25t. L.M.P.A. ΧΑΛΥΒΑΣ 29 6,2 2,15 240t. POLLCAT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 18,5 6 1,4 85t. 14 MIL 38 GRP 11,85 2,32 0,8 7t. 15 MIL 40 GRP 13 2,64 1 7t. 16 CB 90 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 16,1 3,8 0,9 18t. 17 MAGNA GRP 11,7 2,9 0,9 5,4t 18 ONTA SUPER GRP 8,6 2,45 0,8 2,8t 19 ONDA GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 2,2t 20 MOSTRO Ι 8,64 3,3 Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Άξονες - Έλικες Υδροστόβιλο ς Έσω-εξω Έσω-εξω Εξωλέμβιοι κινητήρες MAN D X 820 ONAN MD KAE FIAT 2 X 520 PETTER 8281SRM AC2W MTU 8V183 2 X 650 PETTER AC2W CUMMINS 2 X 430 LISTER 6CTAS PETTER LPN CAT 3512DITA 2A X 1280 G&M 17MDA (220V) G&M 65 MDP (380V) VOLVO ONAN 3 TAMD 102A MDKAD YANMAR 2 X CAT M3126DITA VOLVO PENTA MERCRUISE R MERCRUISE R MARINER 2 X X 750 ONAN 3 MDKAL 2 X Χ X 200 ή 2 Χ

10 SEA RIDER ΝΗΡΕΥΣ OCEANIC APACHE POSEIDON USA BOSTON ΠΝΕΥΣΤΟ GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι GRP GRP GRP ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ι 6,09 2,41 Εξωλέμβιοι EVINRUDE 2 X 90 3 κινητήρες 1t 11 Έσω-εξω MERCRUISE 2 Χ R 9,05 Εξωλέμβιοι κινητήρες 6,45 Εξωλέμβιοι κινητήρες 2,4 6,5 Εξωλέμβιοι κινητήρες 14 Υδροστόβιλο ς 9 Εξωλέμβιοι κινητήρες 6,5 2,4 Εξωλέμβιοι κινητήρες MERCURY 2 X JOHNSON 2 X HONDA ή JOHNSON CUMMINS 6C8.3P2B MERCURY 225 OPTIMAX 49 1 X 150 ή 1 Χ X X

11 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βάρη των σκαφών έχουν υπολογισθεί μαζί με τα, εφόδια και τα καύσιμά τους 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΙ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 5 LAMBRO 57 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC 60 D D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB MAGNA 19 SUPER ONDA 20 MOSTRO 21 SEA RIDER 22 ΝΗΡΕΥΣ 23 OCEANIC 24 APACHE 25 POSEIDON 26 USA 27 BOSTON 28 ΠΝΕΥΣΤΟ 12

13 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΞΑΡΜΟΣΗ ΑΡΜΟΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΑΡΜΟΣΗ ΑΡΜΟΣΗ Η/Ζ ΕΞΑΡΜΟΣΗ ΑΡΜΟΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Ζ SERVICE W3 SERVICE W4 SERVICE W5 SERVICE 200 ΩΡΩΝ 1 ΠΑΘ ######## 2 ΠΑΘ ######## 3 ABEKING ######## 4 LAMBRO 57 ######## 5 LAMBRO 57 ############ ######## 6 LCS 53 ######## ######## ######## ######## 7 L 65/74 ######## 8 HALMATIC ######## ######## ######## ######## 9 HALMATIC ######## ######## ######## ######## D-45 ######## ######## ######## ######## D-45 M ######## ######## ######## ######## 12 L 44 ######## ######## ######## ######## 13 L.M.P.A. ######## ######## ######## ######## 14 POLLCAT ############### ######## ######## ######## ######## 15 MIL 38 ############### ############### ######## ######## ######## ######## 16 MIL 40 ############### ############### ######## ######## ######## ######## 17 CB 90 ############### ############### ############ ############### ######## ######## ######## ######## 18 MAGNA ############### ############### ######## ######## ######## ######## 19 SUPER ONDA ############### ############### ######## ######## ######## ######## 20 MOSTRO ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 21 SEA RIDER ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 22 ΝΗΡΕΥΣ ############### ############### ######## ######## ######## ######## 23 OCEANIC ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 24 APACHE ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 25 POSEIDON ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 26 USA ############### ############### ############ ############### ######## ######## ######## ######## 27 BOSTON ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ############### ############### ############### ######## ######## ######## ######## ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τιμές αναφέρονται ανά κινητήρα, Η/Ζ ή μειωτήρα και θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος ανταλλακτικών-υλικών όπου απαιτείται. SERVICE 1000 ΩΡΩΝ 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ IV ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΧΟΣ ΥΦΑΛΑ ΕΞΑΛΑ ΔΙΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX ΣΙΔΕΡΟ ΑΛΟΥΜ INOX 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ V ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤ. ¼ ½ ¾ 1 1 ½ 2 2 ½ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΝΙΟΛΑ ΔΙΠΥΘΜΕΝΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX ΧΑΛΥΒ. ΧΑΛΚ. ΓΑΛΒ. INOX Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ VI ΟΧΕΤΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ INOX Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ VII ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΓΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ INOX 1 m 3 2 m 3 3 m 3 4 m 3 5 m 3 6 m 3 7 m 3 8 m 3 9 m 3 10 m 3 Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ VIII ΥΦΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗ 200 Bar ΥΔΡΟΒΟΛΗ 400 Bar ΥΔΡΟΒΟΛΗ 600 Bar ΥΔΡΟΒΟΛΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΞΥΣΙΜΟ ΕΛΑΦΡΑ ΑΜΜΟ- ΒΟΛΗ ΑΜΜΟ- ΒΟΛΗ ΧΡΩΜΑ ΤΙΣΜΟΣ SPRAY ΧΡΩΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ROLLER ΒΥΘΙ- ΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΑΝΟΔΙΑ ΚΟΛΛΗ- ΤΑ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 ##### ##### ##### ##### 5 LAMBRO 57 ##### ##### ##### 6 LCS 53 ##### ##### ##### 7 L 65/74 ##### ##### ##### 8 HALMATIC ##### ##### ##### 9 HALMATIC ##### ##### ##### D-45 ##### ##### ##### 10 ## ## ## 11 D-45 M ##### ##### ##### 12 L 44 ##### ##### ##### 13 L.M.P.A. 14 POLLCAT ##### ##### ##### 15 MIL 38 ####### ##### ##### ####### ##### ##### 16 MIL 40 ####### ##### ##### ####### ##### ##### 17 CB 90 ####### ##### ##### ####### ##### ##### 18 MAGNA ####### ##### ##### ####### ##### ##### 19 SUPER ONDA ####### ##### ##### ####### ##### ##### 20 MOSTRO ####### ##### ##### ####### ##### ##### 21 SEA RIDER ####### ##### ##### ####### ##### ##### 22 ΝΗΡΕΥΣ ####### ##### ##### ####### ##### ##### 23 OCEANIC ####### ##### ##### ####### ##### ##### 24 APACHE ####### ##### ##### ####### ##### ##### 25 POSEIDON ####### ##### ##### ####### ##### ##### 26 USA ####### ##### ##### ####### ##### ##### 27 BOSTON ####### ##### ##### ####### ##### ##### 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ####### ##### ##### ####### ##### ##### Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος υλικών όπου απαιτείται. ΑΝΟΔΙΑ ΒΙΔΩΤΑ 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ IX ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 ########## ########## ########## ########## 5 LAMBRO 57 ########## ########## ########## ########## 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC 60 D D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB 90 ########## ########## ########## ########## 18 MAGNA ONTA ########## ########## ########## 19 SUPER ONDA ########## ########## ########## 20 MOSTRO ########## ########## ########## 21 SEA RIDER ########## ########## ########## 22 ΝΗΡΕΥΣ ########## ########## ########## 23 OCEANIC ########## ########## ########## 24 APACHE ########## ########## ########## 25 POSEIDON ########## ########## ########## 26 USA ########## ########## ########## ########## 27 BOSTON ########## ########## ########## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ########## ########## ########## Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος υλικών όπου απαιτείται. 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ X ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΜΩΣΗΣ GRP Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΜΩΣΗΣ 1 ΠΑΘ ########## 2 ΠΑΘ ########## 3 ABEKING ########## 4 LAMBRO 57 ########## 5 LAMBRO 57 ########## 6 LCS 53 ########## 7 L 65/74 ########## 8 HALMATIC ########## 9 HALMATIC 60 ########## 10 D-45 ########## 11 D-45 M ########## 12 L 44 ########## 13 L.M.P.A. ########## 14 POLLCAT ########## 15 MIL 38 ########## 16 MIL 40 ########## 17 CB 90 ########## 18 MAGNA ONTA ########## 19 SUPER ONDA ########## 20 MOSTRO ########## 21 SEA RIDER ########## 22 ΝΗΡΕΥΣ ########## 23 OCEANIC ########## 24 APACHE ########## 25 POSEIDON ########## 26 USA ########## 27 BOSTON ########## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ########## 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ XI ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 4 Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 21

22 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ XII ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑ m 3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΚΑΦΟΥΣ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 57 5 LAMBRO 57 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC D D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB MAGNA ONTA 19 SUPER ONDA 20 MOSTRO ########## 21 SEA RIDER ########## 22 ΝΗΡΕΥΣ ########## 23 OCEANIC ########## 24 APACHE ########## 25 POSEIDON ########## 26 USA 27 BOSTON ########## 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ########## 22

23 ΤΥΠΟΣ Α/Α ΣΚΑΦΟΥΣ 1 ΠΑΘ 2 ΠΑΘ 3 ABEKING 4 LAMBRO 5 LAMBRO 6 LCS 53 7 L 65/74 8 HALMATIC 9 HALMATIC D-45 ΠΙΝΑΚΑΣ XIII ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΞΑΛΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΑΠΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΕΝΤΙΝΕΣ ΜΗΧ/ΣΙΟ ΕΝΔΙ ΤΗΣ D-45 M 12 L L.M.P.A. 14 POLLCAT 15 MIL MIL CB MAGNA 19 SUPER 20 MOSTRO ######## ######## ######## ######## ##### 21 SEA RIDER ######## ######## ######## ######## ##### 22 ΝΗΡΕΥΣ ######## ######## ######## 23 OCEANIC ######## ######## ######## ######## ##### 24 APACHE ######## ######## ######## ######## ##### 25 POSEIDON ######## ######## ######## ######## ##### 26 USA ######## ######## ######## ##### 27 BOSTON ######## ######## ######## ######## ##### 28 ΠΝΕΥΣΤΟ ######## ######## ######## ######## ##### Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος υλικών όπου απαιτείται. 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ XIV ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm 30 mm GRP Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ XV ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ 1 MOSTRO 2 SEA RIDER 3 ΝΗΡΕΥΣ 4 OCEANIC 5 APACHE 6 POSEIDON 7 ΠΝΕΥΣΤΟ Σημείωση Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται εργασία και υλικά. 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ XVI ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ XVII ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΧΛΜ. Ή ΜΙΛΙ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 27

ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Πειραιάς 12-04-2005 ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΠΡΟΣ:ΥΕΝ/ΓΔΔΥ/ΔΠΚΕ Γ ΚΟΙΝ: 1. ΥΕΝ/Δ.Ο.Υ. Δ /Γρ. καυσίμων 2. ΥΕΝ/ΔΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001070052 2013-05-21

13PROC001070052 2013-05-21 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.292 82.11.124 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 112/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή είδους: ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ Ποσότητα: 3 Μονάδα μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΒΙΞΡ6-Ε0Η -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/01/14

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ. Αριδαία 6/03/05 Α/Α Μελέτης: /05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ CPV: 50730000- ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 233.700,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1. ΣΚΟΠΟΣ: Η προμήθεια δύο ειδών οργάνων μέτρησης, τα οποία η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος για την προμήθεια λιπαντελαίων, τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3438 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 96/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Θεσσαλονίκη 12/10/2015 Αρ. πρωτ.23420 Προς Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 115ΠΜ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 02/02/2015 Α/α μελέτης:1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 02/02/2015 Α/α μελέτης:1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριδαία 02/02/205 Α/α μελέτης:/205 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CPV: 5033200-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 3399 Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 01/10/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 3399 Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 01/10/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 3399 Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.200,00 ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.200,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 75 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.200,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11769/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210 82.00.859 : 1.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας

Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος / 04 /2 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 258 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου».

«Προμήθεια εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου». Ηράκλειο:11/12/14 Αριθμός Πρωτ:3875 ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ Πληροφορίες: Γρηγόριος Κυριάκης e-mail: gregkyrs@gmail.com Τηλ: +3022510-55637 fax: +3022510-27090 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 5. 205 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 63 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 35/205 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.200,00 2014 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά την προμήθεια έξι (6) φωτοαντιγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα