Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα µέσα για τη επίτευξη αυτών των στόχων. Σπάνια επιχειρηµατικές αποτυχίες ήταν αποτέλεσµα υπερβολικού σχεδιασµού. Το αντίθετο όµως, δηλαδή η έλλειψη σχεδιασµού στην επιχείρηση, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια, ειδικά στη σηµερινή εποχή, σε αποτυχία. Η αλήθεια αυτή ισχύει όχι µόνο για τη µεγάλη επιχείρηση, αλλά και για τη µεσαία και τη µικρή. Αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασµού είναι η πρόβλεψη. Η εµπειρία βέβαια µας λέει ότι πρόβλεψη 100% ακριβής δεν είναι δυνατό να γίνει, εξαιτίας της ποικιλίας και της µεταβλητότητας των παραγόντων που επηρεάζουν τα διάφορα φαινόµενα. Αυτό όµως δε θα πρέπει να αποτρέπει τους επιχειρηµατίες και τα στελέχη µιας επιχείρησης από το να «χτίσουν» σωστά µιαν απόφαση που πρέπει να πάρουν. Οι συγκεκριµένες χρησιµότητες από την ύπαρξη σχεδιασµού στην επιχείρηση είναι οι εξής: Μειώνει την αβεβαιότητα που υπάρχει µελλοντικά. Αυτό γίνεται αφενός µε την πρόβλεψη των µελλοντικών συνθηκών και αφετέρου διαµέσου των µεθόδων, τεχνικών και άλλων µέσων που διαθέτει η επιχείρηση µε τα οποία επηρεάζει, σε κάποιο ποσοστό, τους παράγοντες του περιβάλλοντός της και διαµορφώνει τις µελλοντικές συνθήκες. ίνει επίσης ο σχεδιασµός µια σαφή εικόνα της κατεύθυνσης προς την οποία βαδίζει η επιχείρηση. ιευκολύνει επιπρόσθετα τον έλεγχο της συνολικής επιχειρησιακής δραστηριότητας, αλλά και των επιµέρους επιχειρησιακών λειτουργιών. Τέλος, µε την εφαρµογή του συστηµατικού σχεδιασµού στην επιχείρηση, έχει δειχθεί ότι, µειώνεται το κόστος λειτουργίας της. Η σωστή και συστηµατική όµως άσκηση του σχεδιασµού προϋποθέτει ότι ακολουθούνται ορισµένες αρχές. Οι σπουδαιότερες είναι οι ακόλουθες: Η αρχή της συµβολής στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η αρχή αυτή καθορίζει ότι όλα τα προγράµµατα της επιχείρησης συµβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και ότι αυτά συντονίζονται µε σκοπό την επίτευξη του συνολικού επιχειρησιακού στόχου.

3 Η αρχή του προβαδίσµατος. Με την αρχή αυτή επισηµαίνεται ότι η διοικητική λειτουργία του σχεδιασµού διατηρεί το προβάδισµα έναντι των άλλων διοικητικών λειτουργιών (οργάνωσης, ελέγχου κ.λ.π.). Η αρχή της οικονοµικότητας των προγραµµάτων. Τα προγράµµατα που έχουν υιοθετηθεί θα πρέπει να είναι οικονοµικά. Είναι αναγκαίο δηλαδή να γίνεται προσπάθεια επίτευξης των τεθέντων στόχων µε το µικρότερο δυνατό κόστος, µε τις όσο δυνατόν λιγότερες εισροές. Η αρχή της ευκαµψίας (ή ευελιξίας) των προγραµµάτων. Τα προγράµµατα που έχουν καταρτισθεί χρειάζεται να διακρίνονται από κάποιο βαθµό ευελιξίας, έτσι ώστε να προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Μια έννοια ευρύτερη από τον απλό σχεδιασµό είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός. Αυτός είναι η διαδικασία απόφασης για τους σκοπούς και στόχους ενός οργανισµού, για τις µεταβολές σ αυτούς τους σκοπούς και στόχους, για τους πόρους που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των σκοπών και για τις στρατηγικές που πρέπει να υπαγορεύουν και να κατευθύνουν την απόκτηση, χρήση και διάθεση αυτών των πόρων. Ο στρατηγικός σχεδιασµός αποτελείται από ορισµένα βήµατα ή στάδια. Τα βήµατα αυτά είναι τα επόµενα: 1. Καθορισµός της αποστολής της επιχείρησης. Η αποστολή αναφέρεται στο σκοπό, στο λόγο για τον οποίο υπάρχει η επιχείρηση. 2. Ανάλυση του «εσωτερικού» και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, δηλαδή αντίστοιχα των λειτουργιών της παραγωγής, του µάρκετινγκ κ.ά. σε σχέση µε τους πελάτες, προµηθευτές, ανταγωνιστές κ.λ.π. της επιχείρησης. 3. Προσδιορισµός των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, όπως στόχους κέρδους, αύξησης πωλήσεων, απόκτησης συγκεκριµένου µεριδίου αγοράς κ.ά. 4. Χάραξη της στρατηγικής συνολικά για την επιχείρηση και για τις επιµέρους επιχειρησιακές λειτουργίες. 5. Κατάρτιση των συγκεκριµένων προγραµµάτων για τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Αν στα παραπάνω στάδια προστεθούν και τα δύο επόµενα, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται ως διαδικασία στρατηγικού µάνατζµεντ. 6. Εφαρµογή των σχεδίων και προγραµµάτων. 7. «Αναπληροφόρηση» (feedback) και έλεγχος. 1.2 Η Οργάνωση

4 Η οργάνωση αναφέρεται στην οµαδοποίηση των εργασιακών δραστηριοτήτων σε τµήµατα, στη εκχώρηση εξουσίας και στο συντονισµό των δραστηριοτήτων των διαφορετικών τµηµάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης και να ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις. Σε µια επιχείρηση υφίστανται δύο είδη οργάνωσης: η τυπική και η άτυπη. Η πρώτη είναι αυτή που υπάρχει για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων αντικειµενικών σκοπών, δηλαδή είναι αυτή που συγκροτήθηκε σκόπιµα. Η τυπική οργάνωση απεικονίζεται, εν µέρει, µε τα οργανογράµµατα, τις «περιγραφές εργασίας» (job descriptions), το καταστατικό και τους κανονισµούς της επιχείρησης. Η άτυπη οργάνωση είναι το πλέγµα των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες δεν επιβάλλονται, ούτε απαιτούνται από την τυπική οργάνωση αλλά δηµιουργούνται αυθόρµητα καθώς οι άνθρωποι συναναστρέφονται ο ένας µε τον άλλο. Τα µέλη της άτυπης οργάνωσης µπορεί να έχουν συνείδηση ότι είναι µέλη της, αλλά µπορεί και να µην έχουν. Αν η άτυπη οργάνωση έχει στόχους, αντανακλά τους προσωπικούς στόχους των µελών της. Η σωστή τυπική οργάνωση αυτονόητα είναι απαραίτητη για την επιχείρηση, αλλά και η άτυπη µπορεί να συµβάλει στην άσκηση καλύτερου µάνατζµεντ, διότι, µε ορισµένες προϋποθέσεις: βελτιώνει τις σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων και την επικοινωνία µεταξύ τους βοηθά συχνά στη µετάδοση µηνυµάτων, τα οποία, κρίνεται σκόπιµο, ότι δε θα πρέπει να µεταδοθούν µέσα από τα τυπικά κανάλια επικοινωνίας. Στο πλαίσιο άσκησης της λειτουργίας της οργάνωσης µία από τις πρώτες εργασίες που θα πρέπει να γίνουν είναι η σχεδίαση της εργασίας. Αυτή περιλαµβάνει κατ αρχήν τον καθορισµό των απαραίτητων εργασιακών δραστηριοτήτων εντός της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες διαχωρίζονται σε βασικές και βοηθητικές. Το δύσκολο σηµείο συχνά είναι να αξιολογηθεί ο βαθµός σπουδαιότητας των βοηθητικών εργασιών. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα στο πλαίσιο της σχεδίασης και της οργάνωσης της εργασίας είναι η εφαρµογή των αρχών του καταµερισµού και της εξειδίκευσης. Ο καταµερισµός αναφέρεται στη διανοµή της εργασίας σε περισσότερα άτοµα ή επιχειρήσεις. Η λογική πίσω από την έννοια και αρχή του καταµερισµού είναι ότι η αποτελεσµατικότητα µιας εργασίας βελτιώνεται, όταν η εργασία αυτή κατανέµεται κατάλληλα και αυτό είναι βέβαια πολύ σηµαντικό για κάθε είδος παραγωγής, είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών. Πολύ συναφής και συµπληρωµατική µε την έννοια του καταµερισµού, αλλά όχι ταυτόσηµη µ αυτόν, είναι η έννοια της εξειδίκευσης, δηλαδή η ειδίκευση του εργαζοµένου σε ένα συγκεκριµένο τµήµα της όλης εργασίας. Σύµφωνα µε πολλές έρευνες, µε τη µεγαλύτερη εξειδίκευση των εργαζοµένων (αλλά και µε τον καλύτερο εννοείται καταµερισµό της εργασίας) αυξάνει η παραγωγικότητά τους. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι διευθετηµένα τα διάφορα µέρη µιας επιχείρησης συνιστά τη δοµή της. Περισσότερο τυπικά η οργανωτική δοµή είναι το σύστηµα των σχέσεων επικοινωνίας και εξουσίας που συνδέει τους ανθρώπους και τις οµάδες για την επίτευξη των διάφορων εργασιών, οι

5 οποίες θα υλοποιήσουν το σκοπό της επιχείρησης. Σχετική µε την προηγούµενη έννοια είναι εκείνη της οργανωτικής σχεδίασης. Αυτή είναι η διαδικασία επιλογής και εφαρµογής των δοµών εκείνων οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες της επιχείρησης ή κάποιου τµήµατός της. Η οργανωτική σχεδίαση και η οργανωτική δοµή προωθούνται µε το σωστό καταµερισµό και εξειδίκευση της εργασίας, µε την κατάλληλη τµηµατοποίηση, µε σωστές δοµές εξουσίας και ευθύνης, µε το σωστό βαθµό αποκέντρωσης και µε ένα σύστηµα συντονισµού. Ο καταµερισµός και η εξειδίκευση εξετάσθηκαν προηγουµένως. Στη συνέχεια θα εξετασθούν οι υπόλοιπες έννοιες. Τµηµατοποίηση είναι η δηµιουργία τµηµάτων µέσα στην επιχείρηση. Τα τµήµατα δηµιουργούνται µε την οµαδοποίηση των εργασιακών δραστηριοτήτων. εν υπάρχει άριστος τρόπος τµηµατοποίησης, αλλά υφίστανται ορισµένοι βασικοί. Ο κυριότερος τρόπος τµηµατοποίησης είναι η λειτουργική τµηµατοποίηση, η οποία γίνεται σύµφωνα µε το είδος των επιχειρησιακών λειτουργιών, βασικών και δευτερευουσών. Υιοθετείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις και ειδικά τις µικροµεσαίες. Άλλοι τρόποι τµηµατοποίησης είναι: µε βάση τα προϊόντα της επιχείρησης, όταν η επιχείρηση έχει πολλά προϊόντα τα οποία είναι διαφορετικά µεταξύ τους η τµηµατοποίηση κατά κατηγορία πελατών, όταν η επιχείρηση επιθυµεί να οµαδοποιήσει τους πελάτες της η γεωγραφική τµηµατοποίηση κ. ά. Αναφορικά µε την εξουσία θα λέγαµε ότι αυτή είναι µια µορφή δύναµης. Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για την εξουσία, αλλά εστιάζοντας το θέµα στην επιχείρηση θα µπορούσαµε να την ορίσουµε ως το δικαίωµα που παρέχεται στο διοικητικό στέλεχος να λαµβάνει αποφάσεις, µε ορισµένους περιορισµούς, να εκχωρεί καθήκοντα στους υφισταµένους του και να απαιτεί τη συµµόρφωση των υφισταµένων του σε µια αναµενόµενη συµπεριφορά. Όταν η εξουσία που έχουν οι επιχειρηµατίες ή τα στελέχη εκχωρείται σε άλλους (υφισταµένους), τότε υφίσταται η πράξη της εξουσιοδότησης. Όταν υπάρχει εξουσιοδότηση, τότε πρέπει να κατανεµηθεί και ανάλογη ευθύνη. ηλαδή όταν δίνονται δικαιώµατα σε κάποιον, τότε αυτός πρέπει να αναλάβει και ανάλογες υποχρεώσεις. Εκχώρηση της εξουσίας χωρίς τις ανάλογες ευθύνες δηµιουργεί «ευκαιρίες» για κατάχρηση της εξουσίας. Οι έννοιες της εξουσίας και της ευθύνης είναι στενά συνδεδεµένες σε σηµείο που να θεωρείται ότι η ευθύνη αποτελεί τη δίδυµη αδερφή της εξουσίας. Έτσι, επαναλαµβάνουµε, δεν θα πρέπει να υπάρχει εξουσία χωρίς αντίστοιχη ευθύνη. Αυτή είναι η αρχή της ισορροπίας ή ισοτιµίας εξουσίας και ευθύνης. Άλλες αρχές σχετικές µε το πλέγµα εξουσία/ευθύνη/εξουσιοδότηση οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται είναι: Η αρχή της αλυσίδας εντολής, που αναφέρεται στη συνεχή ροή εξουσίας από την κορυφή της ιεραρχίας της επιχείρησης µέχρι το κατώτερο άκρο της. Η αρχή της ενότητας διοίκησης ή εντολής, η οποία καθορίζει ότι ο κάθε υφιστάµενος αναφέρεται ή παίρνει εντολές από ένα µόνο προϊστάµενο.

6 Η αρχή της εξαίρεσης, η οποία σχετίζεται µε την έννοια της εξουσιοδότησης. Πιο συγκεκριµένα, η εκχώρηση εξουσίας και καθηκόντων σ έναν υφιστάµενο καθορίζουν την περιοχή για την οποία έχει ευθύνη λήψης αποφάσεων. Αυτός αποφασίζει για τα θέµατα που εµπίπτουν µέσα στα όρια της εξουσίας του και όχι γι αυτά που βρίσκονται εκτός των ορίων της. Αυτά τα εξαιρετικά προβλήµατα πρέπει να αναφερθούν στους ανωτέρους. Αυτό είναι γνωστό ως «αρχή της εξαίρεσης». Ο προϊστάµενος που εφαρµόζει αυτή την αρχή και εποµένως ασκεί «διοίκηση µε εξαιρέσεις» θα πρέπει να συγκεντρώνεται µόνο στις εξαιρέσεις, δηλαδή σ αυτά τα ζητήµατα στα οποία η απόδοση αποκλίνει σηµαντικά από τα πρότυπα. Η αποκέντρωση είναι µια άλλη έννοια που εντάσσεται στην οργανωτική λειτουργία και αναφέρεται στην τάση που υπάρχει σε µια επιχείρηση να γίνεται εκχώρηση ή µεταβίβαση της διοικητικής εξουσίας σε υφιστάµενα ιεραρχικά επίπεδα. Το αντίθετο της αποκέντρωσης, ο συγκεντρωτισµός, εννοείται ότι αναφέρεται στην αντίθετη τάση, δηλαδή στην τάση να διατηρείται η εξουσία λήψης αποφάσεων σε υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της επιχείρησης. Ο βασικός σκοπός της αποκέντρωσης και εποµένως και το κυριότερο πλεονέκτηµά της- είναι να λαµβάνονται ταχύτερα οι αποφάσεις και ως εκ τούτου να είναι ορθότερες. Άλλα πλεονεκτήµατά της είναι ότι δίνει περισσότερη ελευθερία στη λήψη των αποφάσεων από τα στελέχη της επιχείρησης, τα εκπαιδεύει, τα υποκινεί κ.ά. Το βασικό της µειονέκτηµα είναι η µειωµένη δυνατότητα ελέγχου, από πλευράς επιχειρηµατία και ανώτερων στελεχών, των σχετικών αποφάσεων των υφισταµένων. Ο συντονισµός τέλος, είναι η σύνδεση, η εναρµόνιση και ο συγχρονισµός των δραστηριοτήτων µεταξύ τους από άποψη χρόνου και τρόπου εκτέλεσης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε η δραστηριότητα κάθε ατόµου ή κάθε οµάδας ατόµων, όχι µόνο να µη παρεµποδίζει τις δραστηριότητες των άλλων ατόµων ή οµάδων, αλλά αντίθετα να τις στηρίζει και να τις διευκολύνει. Ο συντονισµός µπορεί να χαρακτηρισθεί ως η οργάνωση του χρόνου, διότι το «timing» (η χρονική σύµπτωση, ταύτιση) έχει µεγάλη σπουδαιότητα στο συντονισµό εάν θέλουµε να είναι αποτελεσµατικός. Υπάρχουν ορισµένες µέθοδοι και προσεγγίσεις οι οποίες, αν ακολουθούνται σωστά, βελτιώνουν το επίπεδο συντονισµού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ένας τρόπος είναι µε την υιοθέτηση του θεσµού των επιτροπών. Επίσης, µε την ενεργοποίηση του µηχανισµού της αλυσίδας εντολών βελτιώνεται ο συντονισµός. Ίσως ο αποτελεσµατικότερος τρόπος επίτευξης συντονισµού είναι τις περισσότερες φορές η άµεση επικοινωνία µεταξύ ατόµων που βρίσκονται εκτός της αλυσίδας εντολών. Σε άλλες περιπτώσεις όµως είναι καλύτερο να υπάρχει ένας µόνιµος συνδετικός κρίκος (liaison) µεταξύ των τµηµάτων. Στην οργανωτική λειτουργία εξάλλου ανήκουν και τα θέµατα της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. Η συγκεκριµένη διαδικασία αναφέρεται σε µια ποικιλία δραστηριοτήτων σχετιζόµενων µε τη στελέχωση της επιχείρησης και τη διασφάλιση ότι οι προοπτικές απόδοσης των εργαζοµένων εκπληρώνονται

7 στο έπακρο. Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, ως διαδικασία, περιλαµβάνει τα εξής βασικά βήµατα: Σχεδιασµό των ανθρώπινων πόρων Στρατολόγηση υποψήφιου προσωπικού Επιλογή προσωπικού Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού Αµοιβή του προσωπικού Αξιολόγηση του προσωπικού 1.3 Η ιεύθυνση Με τις λειτουργίες του σχεδιασµού και της οργάνωσης ένα σύστηµα διοίκησης θα είναι σε µια κατάσταση ετοιµότητας, αλλά το σύστηµα θα τεθεί σε κίνηση µε την ενεργοποίηση της λειτουργίας της διεύθυνσης. Ενώ οι άλλες λειτουργίες της διοίκησης, σε ένα ποσοστό, είναι συστηµατοποιηµένες (δηλαδή οι γνώσεις οι σχετικές µε αυτές έχουν συστηµατοποιηθεί σε αρχές που µπορούν να µαθευτούν και ν ακολουθηθούν µε σχετικά προβλέψιµα αποτελέσµατα), δεν ισχύει το ίδιο µε τη διεύθυνση. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της συνθετότητας της ανθρώπινης φύσης, αφού η µελέτη της διεύθυνσης είναι ουσιαστικά µια µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και των παραγόντων που την υποκινούν. Έτσι, τα βασικά θέµατα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της διεύθυνσης είναι η υποκίνηση των εργαζοµένων, ζητήµατα σχετικά µε τη µορφή ηγεσίας που υιοθετείται από τον επιχειρηµατία και τα στελέχη και τα χαρακτηριστικά και οι τρόποι επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων. Η υποκίνηση αναφέρεται στη δύναµη που προκαλεί τους ανθρώπους να δράσουν, καταβάλλοντας µεγαλύτερη προσπάθεια, για να ικανοποιήσουν ατοµικές τους ανάγκες. Σε επίπεδο επιχείρησης η δράση κατευθύνεται στην επίτευξη συγκεκριµένων επιχειρησιακών στόχων. Η διαδικασία της υποκίνησης δεν είναι καθόλου απλή, αντιθέτως είναι πολύ σύνθετη και πολυεπίπεδη, γι αυτό είναι δύσκολο να την περιγράψει κάποιος. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες οι οποίες σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό συνεισφέρουν στην κατανόησή της. Πάντως, η διαδικασία της υποκίνησης δεν φαίνεται να είναι «γραµµική», όπως εντελώς επιφανειακά πιστεύεται συχνά από πολλούς. Πρώτα απ όλα η υποκίνηση λειτουργεί διότι υφίστανται οι ανθρώπινες ανάγκες. Οι µη ικανοποιηµένες ανάγκες δηµιουργούν κάποιο είδος έντασης στο άτοµο. Η ένταση φαίνεται να κινητοποιεί κάποιες δυνάµεις, που έχουν ως αποτέλεσµα µια συµπεριφορά αναζήτησης από πλευράς του ατόµου για την ικανοποίηση των αναγκών του µε τελικό σκοπό τη µείωση της αρχικής έντασης. Βλέποντας το θέµα από τη

8 σκοπιά της επιχείρησης επισηµαίνεται ότι εδώ αποκτά σπουδαιότητα ο ρόλος του κινήτρου, το οποίο δίνεται από την επιχείρηση για την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζοµένου. Ο βασικός προβληµατισµός όµως είναι αν η χορήγηση των κινήτρων οδηγεί σε µεγαλύτερη (ποσοτικά και ποιοτικά) δραστηριοποίηση από πλευράς εργαζοµένου, αν οδηγεί σε αύξηση της απόδοσής του, που είναι και το ζητούµενο. Φαίνεται να συµβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρχει θετική σχέση µεταξύ υποκίνησης και απόδοσης των εργαζοµένων, αν και αρκετές φορές η χαµηλή τους απόδοση δεν οφείλεται απαραίτητα σε χαµηλά επίπεδα υποκίνησης. Είναι δηλαδή η υποκίνηση ένας βασικός µοχλός αύξησης της απόδοσης του εργαζοµένου, αλλά υφίστανται και άλλοι παράγοντες που οδηγούν σ αυτήν. Φαίνεται όµως επίσης να υπάρχει κάµψη στην απόδοση του, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, αφότου δοθεί το κίνητρο. Είναι έτσι πιθανό η αποτελεσµατικότητα των κινήτρων να είναι µεγαλύτερη κατά την «περίοδο της αναµονής» και για κάποιο χρονικό διάστηµα µετά τη χορήγησή τους, το οποίο ποικίλλει ανάλογα µε το είδος του κινήτρου. Πέρα, πάντως, από τις θεωρίες της υποκίνησης και τη βοήθεια που προσφέρουν στην κατανόηση του µηχανισµού της υποκίνησης, από τον επιχειρηµατία και τα στελέχη, παραµένει το ερώτηµα σε πρακτικό επίπεδο-ποια συγκεκριµένα κίνητρα θα χρησιµοποιηθούν για την ενεργοποίηση των εργαζοµένων. Τα κυριότερα είδη θετικών κινήτρων, δηλαδή κινήτρων που προτρέπουν στην υιοθέτηση µιας επιθυµητής συµπεριφοράς είναι τα εξής: 1. Τα χρήµατα 2. Η αναγνώριση του έργου του υφισταµένου 3. Η συµµετοχή των εργαζοµένων στη διοίκηση της επιχείρησης 4. Η εργασιακή ικανοποίηση, δεδοµένου ότι αρκετές µελέτες έχουν δείξει µια θετική σχέση µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και παραγωγικότητας του εργαζοµένου 5. Το «φυσικό» εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή οι καλές συνθήκες στο χώρο εργασίας 6. Το «κλίµα» εργασίας, δηλαδή οι ανθρώπινες σχέσεις στο χώρο εργασίας, η µορφή ηγεσίας κ.λ.π. Ως έννοιες η ηγεσία και το µάνατζµεντ δεν είναι ταυτόσηµες, αν και ορισµένοι συγγραφείς περί το µάνατζµεντ τις συγχέουν. Η ηγεσία είναι, εξ ορισµού, µια απαιτούµενη υπο-λειτουργία για τη σωστή άσκηση του µάνατζµεντ ή αν τη δούµε υπό την ευρύτερη έννοια, ως διεύθυνση ή «καθοδήγηση» (leading), µια από τις τέσσερις λειτουργίες της. Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί ορισµοί για την ηγεσία όσοι είναι αυτοί που έχουν επιχειρήσει να την ορίσουν. Παραθέτουµε δύο: «Είναι η τέχνη ή η διαδικασία επηρεασµού ατόµων τα οποία θα επιδιώκουν µε προθυµία και µε ενθουσιασµό την επίτευξη οµαδικών στόχων» ή «η διαδικασία κατεύθυνσης και επηρεασµού των δραστηριοτήτων των µελών µιας οµάδας, που σχετίζονται µε την εκτέλεση κάποιου έργου».

9 Στο σκηνικό ηγέτη-οµάδας υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά, κάποια τουλάχιστον από τα οποία φαίνονται στους προαναφερθέντες ορισµούς: Πρέπει να υπάρχουν πρώτα απ όλα και άλλα άτοµα (υφιστάµενοι, οπαδοί, µέλη κ.λ.π.), διότι χωρίς αυτούς οι όποιες ικανότητες του ηγέτη δεν θα είχαν νόηµα. Η διαδικασία περιλαµβάνει µια άνιση κατανοµή δύναµης µεταξύ ηγέτη και µελών της οµάδας, όπου ο ηγέτης ασκεί τη δύναµη που διαθέτει για να επηρεάσει τα µέλη µε διάφορους τρόπους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η γνώση και η κατανόηση, από πλευράς ηγέτη, των αξιών που πρεσβεύουν τα µέλη της οµάδας και η οµάδα ως σύνολο. Τέλος, η ικανότητα του ηγέτη να εµπνέει τα µέλη (ή τους υφισταµένους ή τους οπαδούς) να χρησιµοποιούν τις ικανότητές τους για την επίτευξη ενός έργου ή κάποιων στόχων ολοκληρώνει το υπό περιγραφή σκηνικό. Χρειάζεται επίσης να γίνει µια διάκριση µεταξύ τυπικής και άτυπης ηγεσίας. Τυπική ηγεσία υφίσταται όταν π.χ. ένας προϊστάµενος ή ένας επιχειρηµατίας ηγείται και κατευθύνει τους υφισταµένους του ασκώντας τυπική εξουσία. Άτυπη ηγεσία υπάρχει όταν ένα άτοµο, χωρίς να διαθέτει τυπική εξουσία, επηρεάζει και κατευθύνει τη συµπεριφορά άλλων ατόµων. Ένα άτοµο δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να κατέχει κάποια τυπική θέση για να ασκεί δύναµη και εξουσία και κατά συνέπεια να επηρεάζει τους άλλους, Αυτό µπορεί να γίνεται εξαιτίας της ύπαρξης κάποιου χαρίσµατος και ικανότητας να ικανοποιεί τις ανάγκες των µελών της οµάδας ή ακόµα και από τον έλεγχο που έχει το άτοµο σε πληροφορίες ή άλλους πόρους. Η τυπική και η άτυπη ηγεσία συνυπάρχουν στις περισσότερες εργασιακές καταστάσεις. Οι επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες και managers έχουν τη δυνατότητα να ασκούν και τυπική και άτυπη ηγεσία. Όπως ο συντονισµός είναι ένας από τους σκοπούς εκτέλεσης των διοικητικών λειτουργιών, η επικοινωνία είναι σηµαντικότατο µέσον εκτέλεσης αυτών των λειτουργιών. Ωστόσο συνδέεται ιδιαίτερα µε τη λειτουργία της διεύθυνσης. Η επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µια ή περισσότερες έννοιες ανταλλάσσονται µεταξύ ατόµων διαµέσου ενός συστήµατος συµβόλων, όπως είναι η γλώσσα, τα σήµατα, οι χειρονοµίες κ.λ.π. Το φαινόµενο της επικοινωνίας αποτελεί σηµαντικότατο θέµα, αλλά και πρόβληµα, στις ανθρώπινες σχέσεις σήµερα. Ίσως το ότι πολύς κόσµος µιλά γι αυτήν υπογραµµίζει το υπάρχον πρόβληµα. Η επικοινωνία όµως είναι καίριο θέµα και πρόβληµα και για την ίδια την επιχείρηση. Στο πλαίσιο της επιχείρησης είναι πολύ σηµαντική για τον επιχειρηµατία και το manager, όχι µόνο για την εκτέλεση της λειτουργίας της διεύθυνσης, αλλά και των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών. Βασικός στόχος της επικοινωνίας είναι η δηµιουργία

10 κλίµατος κατανόησης µεταξύ όλων των εργαζοµένων, όλων των επιπέδων ιεραρχίας, πρέπει δε να στηρίζεται στην πληροφόρηση των εργαζοµένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Ένα σύστηµα επικοινωνίας λοιπόν, σε ένα γενικότερο επίπεδο, απαιτείται να διακρίνεται από: Βελτιωµένους µηχανισµούς επικοινωνίας, το οποίον σηµαίνει να γίνεται σωστή κωδικοποίηση του µηνύµατος, επιλογή του κατάλληλου καναλιού και ορθή επιλογή του µέσου κ.λ.π. Σωστές προσωπικές επαφές, οι οποίες προωθούνται µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων όπως είναι οι εντολές, η πειθαρχία και η επιβολή ποινών, η εργασιακή ικανοποίηση και το εργασιακό στρες, οι οµαδικές συζητήσεις, οι διάφορες κοινωνικές επαφές στην εργασία κ.ά. Αποτελεσµατική ροή πληροφοριών που ουσιαστικά σηµαίνει ύπαρξη ενός σωστού και αποτελεσµατικού Συστήµατος Πληροφοριών ιοίκησης. Σε ένα ειδικότερο, διαπροσωπικό, επίπεδο όµως, πρέπει να δίνεται προσοχή στα ακόλουθα σηµεία: Να προσδιορίζεται ο σκοπός της επικοινωνίας Αυτός που θέλει να επικοινωνήσει, να έχει ξεκαθαρισµένες απόψεις και ιδέες για το τι θέλει να πει Να υπάρχει ευαισθησία στην προσωπικότητα και στη φιλοσοφία του αποδέκτη Να λειτουργεί σωστά η «αναπληροφόρηση», δηλαδή η ανταπόκριση του δέκτη του µηνύµατος, για να διαβεβαιώσει τον αποστολέα ότι το έχει λάβει Να χρησιµοποιείται άµεση, απλή και κατανοητή γλώσσα Συχνά απαιτείται η συνεργασία και µε άλλους για να διαµορφώσουµε ένα µήνυµα ευκρινές και γενικότερα µια αποτελεσµατική επικοινωνία Να µην αµελούνται οι µη λεκτικοί παράγοντες στην επικοινωνία, δηλαδή οι κινήσεις και οι χειρονοµίες, οι εκφράσεις του προσώπου του αποστολέα, το ντύσιµο κ.λ.π. Να υπάρχει προσαρµογή και εναρµόνιση των ενεργειών του αποστολέα του µηνύµατος στην ουσία και το περιεχόµενο του µηνύµατος

11 Να µη λησµονείται ότι η επανάληψη και η υπενθύµιση, σε λογικά πλαίσια, του µηνύµατος αυξάνουν τις πιθανότητες αποτελεσµατικής επικοινωνίας Η σωστή ακρόαση τέλος, από πλευράς αποστολέα, είναι απαραίτητη δεδοµένου ότι η επικοινωνία είναι αµφίδροµη διαδικασία Έκτός από τις παραπάνω αρχές και κατευθύνσεις µια επιχείρηση έχει στη διάθεση της συγκεκριµένες µεθόδους, τεχνικές και µέσα για αποτελεσµατική επικοινωνία. Τέτοιες είναι: 1. Οι διάφορες δηµοσιεύσεις και εκδόσεις 2. Τα εσωτερικά σηµειώµατα (memo s) 3. Οι επιχειρησιακές εκθέσεις και προτάσεις 4. Οι επιχειρησιακές επιστολές 5. ιάφορες έρευνες που µπορεί να κάνει για τις απόψεις των εργαζοµένων σε διάφορα επιχειρησιακά θέµατα 6. Η ύπαρξη ενός συστήµατος εισηγήσεων 7. ιάφορες συνεντεύξεις του προσωπικού 8. Πληροφοριακές συναντήσεις μεταξύ των εργαζοµένων 9. Συναντήσεις και επαφές κοινωνικού χαρακτήρα 10. Η χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών µέσων 1.4 Ο Έλεγχος Ο έλεγχος είναι η «τελική» λειτουργία του µάνατζµεντ υπό την έννοια ότι σκοπός της είναι να «επικυρώσει» τις προηγηθείσες λειτουργίες του

12 σχεδιασµού, της οργάνωσης και της διεύθυνσης. Ο έλεγχος είναι παρών σε όλες τις λειτουργίες του µάνατζµεντ, αλλά σαφώς συνδέεται περισσότερο µε το σχεδιασµό. Έλεγχος και σχεδιασµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένες μεταξύ τους λειτουργίες. Έλεγχος λοιπόν είναι η διαδικασία διαπίστωσης και διασφάλισης ότι οι πραγµατικές δραστηριότητες της επιχείρησης ανταποκρίνονται στις σχεδιασθείσες. Ζωτικό στοιχείο της λειτουργίας του ελέγχου είναι η διαδικασία της «αναπληροφόρησης» (feedback). Μετά τον καθορισµό των στόχων και την εξασφάλιση των πόρων για την επίτευξή τους, είναι απαραίτητο να δηµιουργήσουµε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αναπληροφόρησης για τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Τα περισσότερα επιτυχηµένα συστήµατα ελέγχου χρησιµοποιούν µεθόδους συνεχούς αναπληροφόρησης για τα αποτελέσµατα. Η ανάπτυξη της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών κάνουν το παραπάνω εφικτό σε έναν αυξανόµενο αριθµό εφαρµογών. Το βασικό µέσο για αναπληροφόρηση είναι η γραπτή αναφορά µε τις διάφορες µορφές της. Άλλα συνηθισµένα µέσα και τρόποι αναπληροφόρησης είναι προσωπική παρατήρηση, η προφορική συζήτηση και ανακεφαλαίωση κ.ά. Ο έλεγχος µπορεί να περιγραφεί ως µια διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: 1. Καθορισµός των στόχων και προτύπων 2. Μέτρηση της πραγµατικής απόδοσης 3. Σύγκριση των πραγµατικών αποτελεσµάτων µε τα πρότυπα 4. Ανάληψη διορθωτικής δράσης Όσον αφορά τις περιοχές ελέγχου εντός της επιχείρησης αυτές συνήθως είναι οι ακόλουθες: Οι εργαζόµενοι Τα οικονοµικά της επιχείρησης Οι «παραγωγικές» και άλλες σχετικές δραστηριότητες (operations management). Η αποτελεσµατικότητα της παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης προσδιορίζει σε µεγάλη έκταση την επιτυχία της παραγωγής συνολικά. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, της λειτουργίας του εφοδιασµού ή αγορών, της ποιότητας των προϊόντων, του εξοπλισµού κ.ά.

13 Η πληροφορία, δεδοµένου ότι οι πληροφορίες είναι απαραίτητες στους επιχειρηµατίες και στους managers για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η απόδοση της επιχείρησης. Η συνολική απόδοση της επιχείρησης είναι το τελικό ζητούµενο βεβαίως. Ο έλεγχος της απόδοσης γίνεται κατ αρχήν και κυρίως µε βάση τους προκαθορισθέντες στόχους. Είναι κυρίως οικονοµικός, αφού η απόδοση αξιολογείται µε βάση το επιτευχθέν κέρδος σε σχέση µε το προγραµµατισθέν. Είναι δυνατόν όµως να αξιολογείται και σε σχέση µε άλλους στόχους που έχουν τεθεί. Τέλος, η λειτουργία του ελέγχου ασκείται αποτελεσµατικότερα, όταν υφίστανται ορισµένες προϋποθέσεις. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: Ο έλεγχος πρέπει να είναι ακριβής Οι ασκούµενοι έλεγχοι απαιτείται να είναι έγκαιροι Το χρησιµοποιούµενο σύστηµα ελέγχου πρέπει να είναι πλήρως κατανοητό Οι έλεγχοι να είναι αντικειµενικοί Ο έλεγχος να είναι οικονοµικός Οι έλεγχοι να προσαρµόζονται στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Το σύστηµα ελέγχου πρέπει να διαθέτει ευελιξία Οι έλεγχοι απαιτείται να έχουν ένα στρατηγικό προσανατολισµό Να υιοθετείται, όπου είναι δυνατόν, η αρχή της εξαίρεσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

14 2.1 ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Τα στελέχη υποχρεούνται να κατανοήσουν της επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση τους και να προτείνουν εκείνες τις στρατηγικές που θα έχουν την δυνατότητα προσαρμογής των ικανοτήτων της επιχείρησης στις διαμορφούμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό έχουν επινοηθεί κάποια μοντέλα που επιτρέπουν την αναλυτική και ολοκληρωμένη κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όλα τα μοντέλα αυτά ακολουθούν μια σειρά από βήματα, που περιληπτικά, είναι τα εξής: 1. Πρώτα θα πρέπει να εξετάσουμε τη φύση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης κύρια σχετικά με την αβεβαιότητα που το χαρακτηρίζει. 2. Το δεύτερο βήμα θα πρέπει να είναι ο έλεγχος των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο σκοπός, εδώ, είναι να ανακαλύψουμε εκείνους τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που έχουν επιδράσει, στο παρελθόν, στην ανάπτυξη και την πορεία της επιχείρησης. Επίσης, καλό είναι, στο βήμα αυτό, να κατασκευάσουμε διάφορα πιθανά μελλοντικά σενάρια για να κατανοήσουμε καλύτερα την ανάγκη και την έκταση αλλαγής της υπάρχουσας στρατηγικής. 3. Το τρίτο βήμα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανάλυση ξεχωριστά, του κάθε παράγοντα που επιδρά στην επιχείρηση. Η κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ως ενιαίου συνόλου, άρχισε στο πρώτο και στο δεύτερο βήμα. Στο τρίτο βήμα θα πρέπει να υπάρξει πλήρης κατανόηση αυτού, μέσα από την λεγόμενη ανάλυση <<PEST>>και την <<δομική ανάλυση>> (structural analysis) ή <<ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος>>(competitive environment analysis). Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η αναγνώριση των σημαντικότερων μεταβλητών (key forces) του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, και των παραγόντων που καθιστούν τις μεταβλητές αυτές τόσο σημαντικές για την επιχείρηση. Τα τρία αυτά βήματα οδηγούν τα στελέχη στο να διαμορφώσουν μία γενική άποψη σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον και τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στην πορεία της επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι λίγοι και σημαντικοί, ή, πολλοί και αλληλοεξαρτώμενοι. Αυτοί που πρέπει να κατανοήσουν, κύρια, τα στελέχη είναι ποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι <<στρατηγικής σημασίας>> για την επιχείρηση. 4. Το τέταρτο βήμα είναι η <<ανάλυση της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης>> (strategic position analysis): Πως <<στέκεται>> η

15 επιχείρηση, έναντι των ανταγωνιστών της, σχετικά με την προμήθεια <<συντελεστών παραγωγής>> (α και β ύλες, εργατικό-στελεχικό δυναμικό και κεφάλαιο) και την προσέλκυση καταναλωτών; Η ανάλυση αυτή έχει τις εξής επί μέρους αναλύσεις: Την ανάλυση <<ανταγωνιστών>> (competitive analysis). Την ανάλυση <<των βασικών ή στρατηγικών ομάδων του κλάδου>> (strategic group analysis) Την ανάλυση <<τμηματοποίησης και της δύναμης της αγοράς>> (analysis of market segmentation and market power). Την ανάλυση <<Ανάπτυξης / Μεριδίου αγοράς>> (growth / share analysis), όπου απεικονίζεται η <<δύναμη της αγοράς>> της επιχείρησης σε σχέση με την <<ανάπτυξη της αγοράς της>>. Ο σκοπός της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η κατανόηση και ανάπτυξη των Ευκαιριών (Opportunities) καθώς επίσης η κατανόηση και προσπάθεια περιορισμού- περιθωριοποίησης των Απειλών (Threats), που δημιουργούνται στην επιχείρηση από τις υπάρχουσες-μελλοντικές συνθήκες του περιβάλλοντος Ο Έλεγχος των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης Η επιχείρηση, πριν την ανάλυση PEST (δηλαδή την ξεχωριστή ανάλυση κάθε παράγοντα του περιβάλλοντος), θα πρέπει να αναγνωρίσει τους πιο σημαντικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, που έχουν επιδράσει στο παρελθόν, και, που θα συνεχίσουν να επιδρούν στο μέλλον, στην πορεία και τις στρατηγικές της. Επίσης, θα πρέπει να βρει και τρόπους αντιμετώπισης των σημαντικών αυτών παραγόντων. Τα στελέχη της θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με το πέρασμα του χρόνου η σημαντικότητα των διαφόρων παραγόντων του περιβάλλοντος αυξάνει ή μειώνεται σε σχέση με την επιρροή τους στην επιχείρηση. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν σε κάποιες επιχειρήσεις περισσότερο (αυτές που μολύνουν την ατμόσφαιρα ) από ότι σε άλλες. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης ενός συγκεκριμένου αριθμού παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορεί να είναι σημαντικοί για όλες τις επιχειρήσεις για μακρύ χρονικό διάστημα.

16 2.1.3 Εξωτερική Μακρο-Ανάλυση ή Ανάλυση PEST ( Political Economic Social Technological) Με την ανάλυση αυτή η επιχείρηση θέλει να αναγνωρίσει (α) ποίοι από τους παράγοντες του εξωτερικού μάκρο-περιβάλλοντος έχουν επηρεάσει κατά το παρελθόν σημαντικά, την ίδια και τους ανταγωνιστές της, και (β) τις αλλαγές που έχουν επέλθει ή θα επέλθουν μελλοντικά στο μάκροπεριβάλλον, που μπορούν να καταστήσουν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικούς τους παράγοντες αυτούς που θα συνεχίσουν να επιδρούν σ αυτήν και τους ανταγωνιστές της Το οικονομικό περιβάλλον Η διοίκηση μίας επιχείρησης όταν λαμβάνει αποφάσεις πρέπει να έχει υπόψη της την οικονομική κατάσταση της χώρας (ή των χωρών) που δραστηριοποιείται (παράγει και πωλεί τα προϊόντα της). Κάποιοι οικονομικοί παράγοντες, που θα πρέπει να αναλύονται από την επιχείρηση είναι: Πορεία και τάσεις των επιπέδων κάθε τύπου φορολογίας (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΦΚ, υπεραξίας, κλπ.) που έχει σχέση με την επιχείρηση. Δυνατότητες ύπαρξης εκμετάλλευσης κοινοτικών εθνικών πόρων μέσω κοινοτικών εθνικών προγραμμάτων. Πορεία και τάσεις του ρυθμού ανάπτυξης (ΑΕΠ). Πορεία και τάσεις του ρυθμού ανεργίας-απασχόλησης. Επίπεδο αμοιβών στη αγορά εργασίας. Επίπεδα παραγωγικότητας εργασίας σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο Το Πολιτικό και Θεσμικό περιβάλλον

17 Το κράτος επηρεάζει σε ένα βαθμό τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι νόμοι γίνονται από την πολιτεία, και όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στο νομικό περιβάλλον της χώρας που δραστηριοποιούνται. Επίσης η γενική πολιτική κατάσταση της χώρας εξετάζεται και αξιολογείται στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την επιχείρηση και τις προοπτικές της (περίοδος σταθερότητας, αστάθειας κ.λ.π.). Οι νόμοι της πολιτείας μπορεί να αφορούν τις αμοιβές των εργαζομένων, τις τιμές των προϊόντων, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης κ.λ.π. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι η πολιτεία επηρεάζει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, και με τις δικές της δραστηριότητες, δεδομένου ότι είναι σημαντικός αγοραστής προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχει επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις, και δημιουργεί νόμους για τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, πρέπει να εξετάζονται σε κάθε επιχείρηση, ανάλογα με την αγορά και την περιοχή που δραστηριοποιείται, το προϊόν που παράγει, την αγορά-στόχο που απευθύνεται κ.λ.π., για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μελλοντικές μεταβολές του πολιτικού περιβάλλοντος Το Κοινωνικό και Πολιτισμικό περιβάλλον Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει τη δημογραφική κατάσταση, τις δημογραφικές τάσεις, την κατανομή των εισοδημάτων, το πολιτισμικό επίπεδο των κατοίκων κ.λ.π. Καθένας από τους παράγοντες αυτούς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση της επιχείρησης ασκεί τις δραστηριότητες της. Κάθε χώρα έχει το δικό της ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, και καθώς η

18 επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται διεθνής, η διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να εξετάζει το περιβάλλον αυτό. Η δημογραφική κατάσταση και οι τάσεις αφορούν την μελέτη των πληθυσμών, με την έννοια των μεταβολών του. Μια μεταβολή στον πληθυσμό επηρεάζει την ζήτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. Όταν δηλαδή ο πληθυσμός μιας πόλης μετακινείται στα προάστια, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική της επιχείρησης για καλύτερη π.χ. εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Επίσης, εάν ο πληθυσμός σε μια περιοχή μειώνεται, η επιχείρηση μπορεί να μετακινήσει τις δραστηριότητες της σε άλλη περιοχή όπου ο πληθυσμός αυξάνεται. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι μεταβολές αυτές του πληθυσμού έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Καθώς όμως μεταβάλλεται ο πληθυσμός σε μια περιοχή, επόμενο είναι να μεταβάλλεται και η ηλικιακή κατανομή του. Επίσης, εάν ο ρυθμός των γεννήσεων είναι αυξητικός ή μειούμενος, επηρεάζει την αγορά που απευθύνεται η επιχείρηση. Τέλος, η κατανομή των εισοδημάτων του πληθυσμού επηρεάζει τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Είναι αντιληπτό τι σημαίνει η μεγάλη ανισοκατανομή εισοδημάτων σε μια περιοχή Το Τεχνολογικό περιβάλλον Ο τεχνολογικός παράγοντας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στις μεθόδους παραγωγής της επιχείρησης. Οι τεχνολογικές μεταβολές μπορεί να αφορούν, όχι μόνο σημαντικές καινοτομίες και εφευρέσεις, αλλά και βελτιώσεις σε διάφορους τομείς, όπως στις παραγωγικές διαδικασίες, στις πρώτες ύλες και τα υλικά κ.λ.π.

19 Εάν μια επιχείρηση είναι προσηλωμένη σε μια τεχνολογία, και κάνει σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου σε μηχανήματα και εκπαίδευση προσωπικού, χωρίς να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα της, μια ξαφνική μεταβολή της τεχνολογίας που βελτιώνει τις μεθόδους παραγωγής και μειώνει το κόστος παραγωγής, απαξιώνει την καινούργια επένδυση της επιχείρησης, και δημιουργεί και προβλήματα βιωσιμότητας. Πηγή της νέας τεχνολογίας είναι η προσπάθεια της έρευνας και ανάπτυξης, που μπορεί να πραγματοποιείται είτε από ιδιώτες είτε από το κράτος είτε από πανεπιστήμια, αλλά ακόμα και οι ίδιες οι επιχειρήσεις σε αρκετές περιπτώσεις χρηματοδοτούν την έρευνα και ανάπτυξη Δομική ή Κλαδική Ανάλυση του Ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Structural- Industry of the competitive environment) Μέχρι τώρα το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Για όλες όμως τις επιχειρήσεις, υπάρχει μία ομάδα εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την πορεία και τις στρατηγικές τους. Η ομάδα αυτή αφορά το «ανταγωνιστικό περιβάλλον» και το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στους παράγοντες αυτούς που επιδρούν άμεσα και επηρεάζουν την ικανότητα και δυνατότητα της επιχείρησης να λειτουργήσει και να επιβιώσει ανάμεσα στους διάφορους ανταγωνιστές της. Το κεφάλαιο αυτό αφορά, ουσιαστικά, τους «πέντε παράγοντες» που πολύ επιτυχώς περιγράφει ο Μ. Porter: Η Πιθανή είσοδος (Διείσδυση) νέων ανταγωνιστών (<<Απειλή νέας εισόδου>>) Όσο πιο εύκολα μπορούν νέες επιχειρήσεις να διεισδύσουν στις αγορές που λειτουργεί μία επιχείρηση, τόσο η ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των αγορών αυτών αυξάνει. Η διείσδυση των νέων επιχειρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος της απειλής που υπάρχει στις αγορές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η απειλή αυτή αυξάνει όσο μειώνονται τα «εμπόδια εισόδου» που

20 υπάρχουν, τα οποία εμποδίζουν τις νέες επιχειρήσεις να διεισδύσουν στις υπάρχουσες αγορές. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι τα εξής: 0Οικονομίες κλίμακας: Σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, όπως π.χ. αυτοκινητοβιομηχανίες ή παραγωγή αεροσκαφών, οι «οικονομίες κλίμακας» είναι πολύ μεγάλες, πράγμα που εμποδίζει νέες επιχειρήσεις να διεισδύσουν στους κλάδους αυτούς. 1 2Το ύψος και το κόστος του κεφαλαίου που απαιτείται: Το κεφάλαιο που απαιτείται για τη διείσδυση σε μία νέα αγορά εξαρτάται από την τεχνολογία και το απαιτούμενο μέγεθος της μονάδας που απαιτεί η νέα αγορά. Για παράδειγμα, το κόστος ίδρυσης της μονάδας ενός καταστήματος λιανικής απαιτεί λιγότερο κεφάλαιο από την ίδρυση μονάδας εντάσεως κεφαλαίου (χημική βιομηχανία ή βαριά βιομηχανία). 3Η πρόσβαση σε κανάλια διανομής: Για πολλές δεκαετίες οι Αγγλικές, Γερμανικές και Γαλλικές βιομηχανίες παρασκευής μπύρας επένδυσαν πολλά κεφάλαια για την αγορά ή χρηματοδότηση καταστημάτων λιανικής (μπυραρίες) για να μπορούν να προωθούν μόνο τα δικά τους προϊόντα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν άλλες βιομηχανίες να διεισδύσουν αποτελεσματικά στις αγορές αυτές. 0Πλεονεκτήματα κόστους ανεξαρτήτως μεγέθους: Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν να κάνουν με την εμπειρία των υπαρχόντων επιχειρήσεων στις αγορές, που αποκτήθηκαν λόγω της διείσδυσής τους στις αγορές αυτές πριν πολλά χρόνια. Οι επιχειρήσεις αυτές γνωρίζουν την αγορά πολύ καλά, έχουν δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις με τους καταναλωτές και τους προμηθευτές και έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σ όλες τις λειτουργίες τους (παραγωγικές και μη). Με άλλα λόγια έχουν βρει τρόπους να μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος λόγω της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει. 1Αναμενόμενα Αντίποινα : Η επιχείρηση που σκέπτεται να διεισδύσει σε μια νέα αγορά θα πρέπει να εξετάσει πολύ καλά την στάση που θα κρατήσουν οι επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν στην αγορά αυτή. Εάν πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα την επιτεθούν με κάθε δυνατό τρόπο και μέσα που διαθέτουν («αντίποινα») για να την εμποδίσουν να διεισδύσει, τότε θα πρέπει να το ξανασκεφτεί πολύ. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που θέλει να μπει στην αγορά μοτοσικλέτας και να ανταγωνιστεί με την Honda θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ και να ψάξει να βρει στρατηγική αντιμετώπισης των αντιποίνων από πλευράς Honda, διαφορετικά θα ήταν κουτό να προχωρήσει. 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016 ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Η Λειτουργία της Οργάνωσης Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης Με τον όρο οργάνωση εννοούµε την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα συνενώσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των µελών ενός οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Περιεχόμενα βιβλίου Τερζίδης, Κ., 2015. Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Μπλέσιου Πρόλογος στην 3η Έκδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της Αθανασία Καρακίτσιου, PhD e-mail:atkar@otenet.gr Το Περιβάλλον της Επιχείρησης Οι οικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δημιουργεί ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα