ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ"

Transcript

1

2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και την χρήση της συσκευής. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων η πρόσβαση στον χώρο εργασίας θα πρέπει να απαγορεύεται στα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση της εξωτερικής μονάδας είναι σταθερή. Ελέγξτε ότι ο αέρας δεν μπορεί να εισέλθει στο ψυκτικό σύστημα και ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού υγρού κατά την μετακίνηση του. Πραγματοποιήστε ένα κύκλο δοκιμών μετά την εγκατάσταση του κλιματιστικού και καταγράψτε τα δεδομένα λειτουργίας. Ο χρήστης πρέπει να προστατεύει την εσωτερική μονάδα με ασφάλεια κατάλληλης χωρητικότητας για το μέγιστο ρεύμα εισόδου ή με άλλη συσκευή προστασίας υπερφόρτωσης. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα. Κρατήστε το βύσμα καθαρό. Τοποθετήστε το φις σωστά και σταθερά στην υποδοχή, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς επαφής. Ελέγξτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για το βύσμα, διαφορετικά πρέπει η υποδοχή να αλλάξει. Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Καθαρισμός και συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα. Κρατήστε το βύσμα καθαρό. Τοποθετήστε το φις σωστά και σταθερά στην υποδοχή, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς επαφής. Μην τραβάτε το βύσμα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία, δεδομενου ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σπινθήρα και να προκαλέσει πυρκαγιά κ.λ.π. Μην τοποθετείται τη συσκευή σε απόσταση μικρότερη από 50 cm από εύφλεκτες ουσίες (αλκοόλ κ.λ.π.) ή από δοχεία υπό πίεση (π.χ. σπρέι). Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς δυνατότητα εξαερισμού, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή τυχόν διαρροής ψυκτικού αερίου παραμένοντας στο περιβάλλον και δημιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει να απορρίπτονται σε χωριστουύς κάδους αποριμμάτων. Πάρτε το κλιματιστικό στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής αποβλήτων για διάθεση. Να χρησιμοποιείτε μόνο το κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν σκοπό να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση. Όπως και με οποιαδήποτε ηλεκτρική οικιακή συσκευή, η κοινή λογική και σύνεση, συνεπώς, συνιστάται πάντα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Προτού αποκτήσετε πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς, όλα τα κυκλώματα ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθούν από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην παραμένετε άμεσα εκτεθειμένοι στη ροή του ψυχρού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η άμεση και παρατεταμένη έκθεση σε κρύο αέρα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στα δωμάτια όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι ή άρρωστοι. Εάν η συσκευή ελκύει καπνό ή υπάρχει μια μυρωδιά καμμένου, αμέσως διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. Λανθασμένη επισκευή θα μπορούσε να εκθέσει το χρήστη σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κ.λ.π.

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Μη λυγίζετε, τραβάτε ή συμπιέζετε το καλώδιο ρεύματος διότι μπορεί να καταστραφεί. Ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά είναι πιθανόν να οφείλεται σε ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρέυματος. Μη χρησιμοποιείται προεκτάσεις. Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή αν τα μέρη τους σώματος είναι βρεγμένα ή υγρα. Μην ανεβαίνετε πάνω ή τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα επάνω στην συσκευή. Μην αφήνετε τα παράθυρα ή τις πόρτες ανοικτές για αρκετή ώρα όταν το κλιματιστικό λειτουργει. Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα πάνω σε φυτά ή ζώα. Μια μακρά άμεση έκθεση στη ροή του ψυχρού αέρα του κλιματιστικού θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα φυτά και τα ζώα. Μην εμποδίζετε την είσοδο αέρα ή την έξοδο του στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Η απόφραξη αυτών των ανοιγμάτων προκαλεί μείωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του κλιματιστικού με πιθανές επακόλουθες βλάβες ή ζημιές. Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό σε επαφή με το νερό. Η ηλεκτρική μόνωση μπορεί να υποστεί βλαβη προκαλώντας ηλεκτροπληξία. Σε καμία περίπτωση μην μεταβάλλετε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Μην ανεβαίνετε επάνω ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην εξωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου ο αέρας μπορεί να περιέχει αέριο, λάδι, θείο ή κοντα σε πηγές θερμότητας. Ποτέ μην εισάγετε ένα ραβδί ή παρόμοιο αντικέιμενο μέσα στη συσκευή. Θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επίβλεψηςή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν πάιζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Αυτή η συσκευή έχει γίνει για κλιματισμό εσωτερικού χώρου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό όπως για στέγνωμα ρούχων, ψύξη τροφίμων κ.λπ. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει να απορρίπτονται σε διαχωρισμένους κάδους αποριμμάτων.πάρτε το κλιματιστικό στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε ειδικό κέντρο συλλογής αποβλήτων. Βγάλτε τον αυτόματο διακόπτη, αν προβλέπετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατεύθυνση του αέρα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά. Τα πτερύγια πρέπει να κατευθύνονται προς τα κάτω στη λειτουργία της θέρμανσης και προς τα πάνω στη λειτουργία της ψύξης Να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με το φίλτρο αέρος τοποθετημένο. Η χρήση του κλιματιστικού χωρίς φίλτρο αέρα μπορεί να προκαλέσει υπερβολική συσσώρευση σκόνης ή αποβλητων στα εσωτερικά μέρη της συσκευής με πιθανές μεταγενέστερες βλάβες. Να χρησιμοποιείτε μόνο το κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν σκοπό να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση. Όπως και με οποιαδηποτε ηλεκτρική οικιακή συσκευή, η κοινή λογική και σύνεση, συνεπώς, συνιστάται πάντα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, και τη συντήρηση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση της συσκευής από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος πρέπει να ελέγξει ότι γειώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να εισάγει ένα θερμομαγνητικό διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι η συκσευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, όταν θα μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης. Επιλέγοντας την πιο κατάλληλη θερμοκρασία, μπορεί να αποτρέψει βλάβη στη συσκευή.

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ No. Περιγραφή 1 Πτερύγια κατεύθυνσης ροής αέρα Περσίδες Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας 4 Δέκτης σήματος 5 Οθόνη LED Πίνακας ελέγχου 7 7 Μπροστινή πρόσοψη 8 8 Φίλτρο αέρα 9 Μπροστινή πρόσοψη 10 Τηλεχειριστήριο 9 CLO CK DIS PLA Y 3D HEA LTH FA N Y ON /O FF TIM ER SL EE P EC O SW ING SU PE R MO DE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ No. Περιγραφή 11 Έξοδος αέρα 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας 13 Κάλυμμα ηλεκτροστατικής σύνδεσης 14 Βαλβίδα αερίου 15 Βαλβίδα υγρού Κλιματιστικό τοίχου Το κλιματιστικό αποτελείται απο δύο ή περισσότερες μονάδες που συνδέονται μεταξύ τους μέσω των σωληνώσεων χαλκού (καλά μονωμένα) και ενός ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης. Η εσωτερικη μονάδα εγκαθίσταται στο πάτωμα του δωματίου. Η εξωτερρική μονάδα εγκαθίσταται στο δάπεδο ή στον τοίχο σε κατάλληλα στηρίγματα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κλιματιστικού αναγράφονται στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες. Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για εύκολη και γρήγορη χρήση Σημείωση: Τα ανωτέρω στοιχεία προορίζονται να είναι ένα απλό δίαγραμμα της συσκευής και μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην εμφάνιση των μονάδων που έχουν αγοραστεί.

5 ΟΘΟΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δέκτης σήματος Δέκτης σήματος Timer on Timer off No. Led Λειτουργία Δείχνει ότι η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα FEEL Ένδειξη λειτουργίας 3 Ένδειξη αφύγρανσης 4 Ένδειξη ψύξης 5 Υποδεικνύει την καθορισμένη θερμοκρασία ή το χρόνο σε ώρες 6 Ένδειξη θέρμανσης, αν αναβοσβήνει κάνει αποπάγωση 7 Ένδειξη λειτουργίας μόνο ανεμιστήρα 8 Timer on Timer off Λειτουργία χρονοδιακόπτη 9 Ένδειξη Υγιεινής 10 Ένδειξη Οικονομικής λειτουργίας 11 Ένδειξη Μεγάλης ταχύτητας ανεμιστήρα 1 Ένδειξη Υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα 13 Ένδειξη Μεσάιας ταχύτητας ανεμιστήρα 14 Ένδειξη Χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα 15 Ένδειξη κύλισης πτερυγίων 16 Ένδειξη λειτουργίας Νυκτός 17 Ένδειξη κύλισης πτερυγίων 18 Ένδειξη καθαρισμού μούχλας 6

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ SWING FAN TEMP- TEMP+ MODE ON/OFF No. 4 Πλήκτρο Λειτουργία SWING Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κίνησης των πτερυγίων FAN Για επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα Αυτόματη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή 3 TEMP- Μειώστε την θερμοκρασία ή το χρόνο κατά 1 μονάδα 4 TEMP+ Αυξήστε την θερμοκρασία ή το χρόνο κατά 1 μονάδα 5 MODE Επιλογή του τρόπου λειτουργίας 6 ON/OFF Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κλιματιστικού 7 Κρατώντας πατημένο το κουμπί SWING στον πίνακα ελέγχου COMPOSITE για 3 δευτερόλεπτα (δύο μπιπ) και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί TEMP UP ενεργοποιεί τα φτερά και η ροή του αέρα BUTTON κατευθύνεται από πάνω προς τα κάτω. Το σχήμα και η θέση των διακοπτών και των δεικτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο αλλά η λειτουργία τους είναι η ίδια.

7

8 Ένδειξη τρόπου ΑΙΣΘΗΣΗΣ (θερμοκρασίας). Ένδειξη ΨΥΞΗΣ. Ένδειξη ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΟΣ ΜΟΝΟ. Ένδειξη ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Ένδειξη ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF). Ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON). Ένδειξη ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη SLEEP (ΥΠΝΟΥ). (Προαιρετικά) Ένδειξη λειτουργίας COMFORTABLE SLEEP (ΑΝΕΤΟΥ ΥΠΝΟΥ) (Προαιρετικά) Ένδειξη ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) Ένδειξη ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ (κάθετη κίνηση περσίδων). Ένδειξη ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΕΩΝ (ρεύματος αέρα, οριζόντια κίνηση περσίδων). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SUPER (Ισχυρής). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HEALTHY (Υγιούς). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO (Οικονομικής). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ANTI-MILDEW (Αντι-μουχλικής). Ένδειξη ΑΔΥΝΑΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Ένδειξη ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.

9

10

11

12

13

14

15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Το κλιματιστικό διαθέτει διατάξεις ασφαλείας που μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία στις παρακάτω περιπτώσεις: Κλιματολογικές συνθήκες Τ1: No. Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 4C 1 Heating Εξωτερική θερμοκρασία κάτω των -7C Θερμοκρασία Δωματίου άνω των 7C 3 Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 43C Cooling Dry Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 1C Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 18C Κλιματολογικές συνθήκες Τροπικές Τ3: No. Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 4C 1 Heating Εξωτερική θερμοκρασία κάτω των -7C Θερμοκρασία Δωματίου άνω των 7C Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 5C Cooling Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 1C 3 Dry Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 18C Μετά την διακοπή και επανεκκίνηση του κλιματιστικού ή μετά την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το σύστημα δεν ξεκινά αμέσως. Ξεκινάει μετά από 3 λεπτά (λειτουργία προστασίας για τον συμπιεστή).

16 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε πάτωμα που δεν Ov υπόκεινται σε δονήσεις. e Οι θύρες εισόδου και εξόδου δεν πρέπει να παρεμποδίζονται: r 100m ο αέρας θα πρέπει να είναι σε θέση να φυσήξει σε όλο το δωμάτιο. m Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτο αέριο. Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε μια ηλεκτρική πρίζα ή ιδιωτικό κύκλωμα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κάπου που θα εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως. Τοποθετήστε τη μονάδα όπου η σύνδεση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη. Τοποθετήστε τη μονάδα όπου είναι εύκολο να στραγγίξει το νερό του συμπυκνώματος. Ελέγξτε τη λειτουργία της μηχανής τακτικά και αφήστε τους απαραίτητους χώρους, όπως φαίνεται στην εικόνα. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, όπου το φίλτρο μπορεί να είναι προσβάσιμο. Μην τοποθετείτε την εξωτερική μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτο αέριο. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε πολύ αέρα ή σκόνη. Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα, όπου οι άνθρωποι συχνά περνούν. Επιλέξτε ένα σημείο όπου η απόρριψη αέρα και η στάθμη θορύβου δεν θα ενοχλεί τους γείτονες. Αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας, όπου θα εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως Αφήστε τα διαστήματα όπως φαίνεται στην εικόνα για τον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα. 300 Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα σε μια ασφαλή και σταθερή θέση. Εάν η εξωτερική μονάδα υπόκειται σε κραδασμούς, τοποθετήστε ελαστικά παρεμβύσματα πάνω στα πόδια της O Ov er 30 0m m minimum space to be left (mm) showing in the picture Installation Diagram ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ m m r ve Indoor unit Outdoor unit Pipe length is 15 meters Max. Elbow to prevent water from entering room Height should be less than 5m Indoor unit Height should be less than 5m Pipe length is 15 meters Max. Outdoor unit Μόνο τα άτομα ή / και εταιρείες με προσόντα και εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται να το πράξουν. Ο αγοραστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πρόσωπο και / ή η εταιρεία που θα εγκαταστήσει, επισκευάσει ή συντηρήσει αυτο το κλιματιστικό έχει τα προσόντα και την εμπειρία σε ψυκτικό προϊόντα.

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΣΧΥΣ (Btu/h) 18k 4k 4k 1/4 ( 6) 1/ ( 1) 3/8 ( 9.5) 5/8 ( 15.88) 1/ ( 1.70) 3/4 ( 19.05) 1/ ( 1.70) 3/4 ( 19.05) Μήκος σωλήνα με σταθερή τροφοδοσία 5m 5m 5m 5m Μέγιστη απόσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 15m 15m 15m 15m Επιπρόσθετη ποσότητα φρέον 50g/m 50g/m 50g/m 100g/m Μέγιστη διαφορά επιπέδου εσωτερικής με εξωτερική μονάδα 5m 5m 5m 5m Διάμετρος σωλήνα υγρού Διάμετρος σωλήνα αερίου 48/60k (1)Τύπος ψυκτικού μέσου (1) Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών δεδομένων που είναι κολλημένη στην εξωτερική μονάδα Ροπή στρέψης (σφίξιμο) για τα καλύμματα προστασίας και την σύνδεση φλάντζας. ΣΩΛΗΝΑ 1/4 (φ6) 3/8 (φ9.5) 1/ (φ1) 5/8 (φ15.88) 3/4 (φ19.05) ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ [N x m] ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗ (using a 0 cm wrench) ΣΦΙΞΙΜΟ [N x m] 15-0 Δύναμη καρπού Service port nut Δύναμη βραχίονα Protection caps Δύναμη βραχίονα Δύναμη βραχίονα Δύναμη βραχίονα

18 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ FOR 18K COOLING ONLY MODELS FOR 18K HEAT PUMP MODELS INDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT INDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT FOR 4K COOLING ONLY MODELS FOR 4K HEAT PUMP MODELS INDOOR UNIT INDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT FOR 4K COOLING ONLY MODELS FOR 4K HEAT PUMP MODELS INDOOR UNIT POWER SUPPLY AC380V,3N~ OUTDOOR UNIT Please see the pasted diagram instruction on the unit first INDOOR UNIT POWER SUPPLY AC380V,3N~ OUTDOOR UNIT

19 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ FOR 48/60K HEAT PUMP MODELS FOR 48/60K COOLING ONLY MODELS INDOOR UNIT INDOOR UNIT POWER SUPPLY AC 0V,1PH~ POWER SUPPLY AC 0V,1PH~ POWER SUPPLY AC380V,3N~ POWER SUPPLY AC380V,3N~ OUTDOOR UNIT OUTDOOR UNIT ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 18k ΜΟΝΤΕΛΟ ισχύς (Btu/h) 4k 48/60k 4k Επιλογή N L E Καλώδιο τροφοδοσίας R(A) S(B) T(C) N N L.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1-1.5mm.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1 -.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1 0.75mm (1.5mm) 0.75mm (1.5mm ) 0.75mm (1.5mm).5mm.5mm 1.5mm -.5mm Καλώδιο επικοινωνίας 1 1.5mm 0.75mm mm mm (.5mm ) 0.75mm (.5mm) 0.75mm (.5mm) mm (1.5mm) 0.75mm (1.5mm) 0.75mm (1.5mm).5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1-0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm

20 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο του αέρα Παράξενος θόρυβος Ανεπαρκής αέρας στην ψύξη ή στην θέρμανση ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Διακοπή ρεύματος Πρόβλημα στο εσωτερικό ή εξωτερικό μοτερ ανεμιστήρα Πρόβλημα στην εσωτερική ή εξωτερική πτερωτ η Πρόβλημα στις ασφάλειες Ενεργός χρονοδιακόπτης Πρόβλημα στις συνδέσεις Σταματά μερικές φορές να λειτουργεί για να προστατεύσει τη συσκευή Αυξομείωση της τάσης του ρεύματος Πρόβλημα ηλεκτρολογικού πίνακα Βρώμικο φίλτρο Ροή υγρού φρεόν ή συμπικνωμάτων σε κυκλοφορία Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο δωμάτιο είναι πολύ κρύος ή έχει έλλειψη φρέον Αυτός ο θόρυβος γίνεται από τη διαστολή ή συστολή του πάνελ που οφείλεται στις αλλαγές των θερμοκρασιών Λάθος επιλογή αέρα Αντικείμενα στην είσοδο ή έξοδο αέρα Βρώμικο φίλτρο Ταχύτητα του αέρα μικρή Άλλες πηγές θερμότητας στον χώρο Έλλειψη ψυκτικού υγρού Το τηλεχειριστήριο δεν είναι κοντά στην μονάδα Η συσκευή δεν Αλλαγή μπαταρίες ανταποκρίνεται σε εντολές Εμπόδια μεταξύ εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας Ενεργεί η λειτουργία φωτισμού Ο δέκτης είναι κλειστός Διακοπή ρεύματος Κλείστε το κλιματιστικό ή βγάλτε το από το ρεύμα Παράξενος θόρυβος στην λειτουργία Πρόβλημα στον ηλεκτρολογικό πίνακα Καμένες ασφάλειες ή διακόπτες Ψεκάζει νερό από το εσωτερικό της συσκευής Υπερθέρμανση σε καλώδια ή στα βίσματα Πολλές έντονες οσμές από την συσκευή Σφάλμα στην οθόνη Σε περίπτωση σφάλματος, η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει τους ακόλουθους κωδικούς ΛΕΝΤΑΚΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Αναβοσβήνει μία φορά Πρόβλημα στο αισθητήριο εσωτερικού χώρου Πρόβλημα στο αισθητήριο εσωτερικού στοιχείου Αναβοσβήνει δύο φορές Αναβοσβήνει πέντε φορές Προστασία της εξωτερικής μονάδας, λάθος ηλεκτρολογικές συνδέσεις ή αυξομίωση της τάσης

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο)

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) GE Appliances Ελληνικά Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης GE imagination at work Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek 3. English / Αγγλικά 32

Ελληνικά / Greek 3. English / Αγγλικά 32 Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 32 Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Ονομασία και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος 6 Ονομασία και λειτουργίες- Ασύρματο τηλεχειριστήριο 7 Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου NFI-66/NFO-66 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Floor Standing Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 27 Εγκατάσταση Συντήρηση Λειτουργία Δομή Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Δομή 5 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα