ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ"

Transcript

1

2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και την χρήση της συσκευής. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων η πρόσβαση στον χώρο εργασίας θα πρέπει να απαγορεύεται στα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση της εξωτερικής μονάδας είναι σταθερή. Ελέγξτε ότι ο αέρας δεν μπορεί να εισέλθει στο ψυκτικό σύστημα και ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού υγρού κατά την μετακίνηση του. Πραγματοποιήστε ένα κύκλο δοκιμών μετά την εγκατάσταση του κλιματιστικού και καταγράψτε τα δεδομένα λειτουργίας. Ο χρήστης πρέπει να προστατεύει την εσωτερική μονάδα με ασφάλεια κατάλληλης χωρητικότητας για το μέγιστο ρεύμα εισόδου ή με άλλη συσκευή προστασίας υπερφόρτωσης. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα. Κρατήστε το βύσμα καθαρό. Τοποθετήστε το φις σωστά και σταθερά στην υποδοχή, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς επαφής. Ελέγξτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για το βύσμα, διαφορετικά πρέπει η υποδοχή να αλλάξει. Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Καθαρισμός και συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα. Κρατήστε το βύσμα καθαρό. Τοποθετήστε το φις σωστά και σταθερά στην υποδοχή, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς επαφής. Μην τραβάτε το βύσμα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία, δεδομενου ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σπινθήρα και να προκαλέσει πυρκαγιά κ.λ.π. Μην τοποθετείται τη συσκευή σε απόσταση μικρότερη από 50 cm από εύφλεκτες ουσίες (αλκοόλ κ.λ.π.) ή από δοχεία υπό πίεση (π.χ. σπρέι). Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς δυνατότητα εξαερισμού, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή τυχόν διαρροής ψυκτικού αερίου παραμένοντας στο περιβάλλον και δημιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει να απορρίπτονται σε χωριστουύς κάδους αποριμμάτων. Πάρτε το κλιματιστικό στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής αποβλήτων για διάθεση. Να χρησιμοποιείτε μόνο το κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν σκοπό να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση. Όπως και με οποιαδήποτε ηλεκτρική οικιακή συσκευή, η κοινή λογική και σύνεση, συνεπώς, συνιστάται πάντα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Προτού αποκτήσετε πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς, όλα τα κυκλώματα ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθούν από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην παραμένετε άμεσα εκτεθειμένοι στη ροή του ψυχρού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η άμεση και παρατεταμένη έκθεση σε κρύο αέρα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στα δωμάτια όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι ή άρρωστοι. Εάν η συσκευή ελκύει καπνό ή υπάρχει μια μυρωδιά καμμένου, αμέσως διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. Λανθασμένη επισκευή θα μπορούσε να εκθέσει το χρήστη σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κ.λ.π.

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Μη λυγίζετε, τραβάτε ή συμπιέζετε το καλώδιο ρεύματος διότι μπορεί να καταστραφεί. Ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά είναι πιθανόν να οφείλεται σε ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρέυματος. Μη χρησιμοποιείται προεκτάσεις. Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή αν τα μέρη τους σώματος είναι βρεγμένα ή υγρα. Μην ανεβαίνετε πάνω ή τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα επάνω στην συσκευή. Μην αφήνετε τα παράθυρα ή τις πόρτες ανοικτές για αρκετή ώρα όταν το κλιματιστικό λειτουργει. Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα πάνω σε φυτά ή ζώα. Μια μακρά άμεση έκθεση στη ροή του ψυχρού αέρα του κλιματιστικού θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα φυτά και τα ζώα. Μην εμποδίζετε την είσοδο αέρα ή την έξοδο του στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Η απόφραξη αυτών των ανοιγμάτων προκαλεί μείωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του κλιματιστικού με πιθανές επακόλουθες βλάβες ή ζημιές. Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό σε επαφή με το νερό. Η ηλεκτρική μόνωση μπορεί να υποστεί βλαβη προκαλώντας ηλεκτροπληξία. Σε καμία περίπτωση μην μεταβάλλετε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Μην ανεβαίνετε επάνω ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην εξωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου ο αέρας μπορεί να περιέχει αέριο, λάδι, θείο ή κοντα σε πηγές θερμότητας. Ποτέ μην εισάγετε ένα ραβδί ή παρόμοιο αντικέιμενο μέσα στη συσκευή. Θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επίβλεψηςή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν πάιζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Αυτή η συσκευή έχει γίνει για κλιματισμό εσωτερικού χώρου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό όπως για στέγνωμα ρούχων, ψύξη τροφίμων κ.λπ. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει να απορρίπτονται σε διαχωρισμένους κάδους αποριμμάτων.πάρτε το κλιματιστικό στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε ειδικό κέντρο συλλογής αποβλήτων. Βγάλτε τον αυτόματο διακόπτη, αν προβλέπετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατεύθυνση του αέρα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά. Τα πτερύγια πρέπει να κατευθύνονται προς τα κάτω στη λειτουργία της θέρμανσης και προς τα πάνω στη λειτουργία της ψύξης Να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με το φίλτρο αέρος τοποθετημένο. Η χρήση του κλιματιστικού χωρίς φίλτρο αέρα μπορεί να προκαλέσει υπερβολική συσσώρευση σκόνης ή αποβλητων στα εσωτερικά μέρη της συσκευής με πιθανές μεταγενέστερες βλάβες. Να χρησιμοποιείτε μόνο το κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν σκοπό να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση. Όπως και με οποιαδηποτε ηλεκτρική οικιακή συσκευή, η κοινή λογική και σύνεση, συνεπώς, συνιστάται πάντα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, και τη συντήρηση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση της συσκευής από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος πρέπει να ελέγξει ότι γειώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να εισάγει ένα θερμομαγνητικό διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι η συκσευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, όταν θα μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης. Επιλέγοντας την πιο κατάλληλη θερμοκρασία, μπορεί να αποτρέψει βλάβη στη συσκευή.

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ No. Περιγραφή 1 Πτερύγια κατεύθυνσης ροής αέρα Περσίδες Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας 4 Δέκτης σήματος 5 Οθόνη LED Πίνακας ελέγχου 7 7 Μπροστινή πρόσοψη 8 8 Φίλτρο αέρα 9 Μπροστινή πρόσοψη 10 Τηλεχειριστήριο 9 CLO CK DIS PLA Y 3D HEA LTH FA N Y ON /O FF TIM ER SL EE P EC O SW ING SU PE R MO DE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ No. Περιγραφή 11 Έξοδος αέρα 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας 13 Κάλυμμα ηλεκτροστατικής σύνδεσης 14 Βαλβίδα αερίου 15 Βαλβίδα υγρού Κλιματιστικό τοίχου Το κλιματιστικό αποτελείται απο δύο ή περισσότερες μονάδες που συνδέονται μεταξύ τους μέσω των σωληνώσεων χαλκού (καλά μονωμένα) και ενός ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης. Η εσωτερικη μονάδα εγκαθίσταται στο πάτωμα του δωματίου. Η εξωτερρική μονάδα εγκαθίσταται στο δάπεδο ή στον τοίχο σε κατάλληλα στηρίγματα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κλιματιστικού αναγράφονται στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες. Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για εύκολη και γρήγορη χρήση Σημείωση: Τα ανωτέρω στοιχεία προορίζονται να είναι ένα απλό δίαγραμμα της συσκευής και μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην εμφάνιση των μονάδων που έχουν αγοραστεί.

5 ΟΘΟΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δέκτης σήματος Δέκτης σήματος Timer on Timer off No. Led Λειτουργία Δείχνει ότι η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα FEEL Ένδειξη λειτουργίας 3 Ένδειξη αφύγρανσης 4 Ένδειξη ψύξης 5 Υποδεικνύει την καθορισμένη θερμοκρασία ή το χρόνο σε ώρες 6 Ένδειξη θέρμανσης, αν αναβοσβήνει κάνει αποπάγωση 7 Ένδειξη λειτουργίας μόνο ανεμιστήρα 8 Timer on Timer off Λειτουργία χρονοδιακόπτη 9 Ένδειξη Υγιεινής 10 Ένδειξη Οικονομικής λειτουργίας 11 Ένδειξη Μεγάλης ταχύτητας ανεμιστήρα 1 Ένδειξη Υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα 13 Ένδειξη Μεσάιας ταχύτητας ανεμιστήρα 14 Ένδειξη Χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα 15 Ένδειξη κύλισης πτερυγίων 16 Ένδειξη λειτουργίας Νυκτός 17 Ένδειξη κύλισης πτερυγίων 18 Ένδειξη καθαρισμού μούχλας 6

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ SWING FAN TEMP- TEMP+ MODE ON/OFF No. 4 Πλήκτρο Λειτουργία SWING Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κίνησης των πτερυγίων FAN Για επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα Αυτόματη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή 3 TEMP- Μειώστε την θερμοκρασία ή το χρόνο κατά 1 μονάδα 4 TEMP+ Αυξήστε την θερμοκρασία ή το χρόνο κατά 1 μονάδα 5 MODE Επιλογή του τρόπου λειτουργίας 6 ON/OFF Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κλιματιστικού 7 Κρατώντας πατημένο το κουμπί SWING στον πίνακα ελέγχου COMPOSITE για 3 δευτερόλεπτα (δύο μπιπ) και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί TEMP UP ενεργοποιεί τα φτερά και η ροή του αέρα BUTTON κατευθύνεται από πάνω προς τα κάτω. Το σχήμα και η θέση των διακοπτών και των δεικτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο αλλά η λειτουργία τους είναι η ίδια.

7

8 Ένδειξη τρόπου ΑΙΣΘΗΣΗΣ (θερμοκρασίας). Ένδειξη ΨΥΞΗΣ. Ένδειξη ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΟΣ ΜΟΝΟ. Ένδειξη ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Ένδειξη ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF). Ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON). Ένδειξη ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Ένδειξη SLEEP (ΥΠΝΟΥ). (Προαιρετικά) Ένδειξη λειτουργίας COMFORTABLE SLEEP (ΑΝΕΤΟΥ ΥΠΝΟΥ) (Προαιρετικά) Ένδειξη ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) Ένδειξη ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ (κάθετη κίνηση περσίδων). Ένδειξη ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΕΩΝ (ρεύματος αέρα, οριζόντια κίνηση περσίδων). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SUPER (Ισχυρής). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HEALTHY (Υγιούς). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO (Οικονομικής). Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ANTI-MILDEW (Αντι-μουχλικής). Ένδειξη ΑΔΥΝΑΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Ένδειξη ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.

9

10

11

12

13

14

15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Το κλιματιστικό διαθέτει διατάξεις ασφαλείας που μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία στις παρακάτω περιπτώσεις: Κλιματολογικές συνθήκες Τ1: No. Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 4C 1 Heating Εξωτερική θερμοκρασία κάτω των -7C Θερμοκρασία Δωματίου άνω των 7C 3 Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 43C Cooling Dry Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 1C Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 18C Κλιματολογικές συνθήκες Τροπικές Τ3: No. Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 4C 1 Heating Εξωτερική θερμοκρασία κάτω των -7C Θερμοκρασία Δωματίου άνω των 7C Εξωτερική θερμοκρασία άνω των 5C Cooling Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 1C 3 Dry Θερμοκρασία Δωματίου κάτω των 18C Μετά την διακοπή και επανεκκίνηση του κλιματιστικού ή μετά την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το σύστημα δεν ξεκινά αμέσως. Ξεκινάει μετά από 3 λεπτά (λειτουργία προστασίας για τον συμπιεστή).

16 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε πάτωμα που δεν Ov υπόκεινται σε δονήσεις. e Οι θύρες εισόδου και εξόδου δεν πρέπει να παρεμποδίζονται: r 100m ο αέρας θα πρέπει να είναι σε θέση να φυσήξει σε όλο το δωμάτιο. m Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτο αέριο. Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε μια ηλεκτρική πρίζα ή ιδιωτικό κύκλωμα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κάπου που θα εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως. Τοποθετήστε τη μονάδα όπου η σύνδεση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη. Τοποθετήστε τη μονάδα όπου είναι εύκολο να στραγγίξει το νερό του συμπυκνώματος. Ελέγξτε τη λειτουργία της μηχανής τακτικά και αφήστε τους απαραίτητους χώρους, όπως φαίνεται στην εικόνα. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, όπου το φίλτρο μπορεί να είναι προσβάσιμο. Μην τοποθετείτε την εξωτερική μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτο αέριο. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε πολύ αέρα ή σκόνη. Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα, όπου οι άνθρωποι συχνά περνούν. Επιλέξτε ένα σημείο όπου η απόρριψη αέρα και η στάθμη θορύβου δεν θα ενοχλεί τους γείτονες. Αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας, όπου θα εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως Αφήστε τα διαστήματα όπως φαίνεται στην εικόνα για τον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα. 300 Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα σε μια ασφαλή και σταθερή θέση. Εάν η εξωτερική μονάδα υπόκειται σε κραδασμούς, τοποθετήστε ελαστικά παρεμβύσματα πάνω στα πόδια της O Ov er 30 0m m minimum space to be left (mm) showing in the picture Installation Diagram ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ m m r ve Indoor unit Outdoor unit Pipe length is 15 meters Max. Elbow to prevent water from entering room Height should be less than 5m Indoor unit Height should be less than 5m Pipe length is 15 meters Max. Outdoor unit Μόνο τα άτομα ή / και εταιρείες με προσόντα και εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται να το πράξουν. Ο αγοραστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πρόσωπο και / ή η εταιρεία που θα εγκαταστήσει, επισκευάσει ή συντηρήσει αυτο το κλιματιστικό έχει τα προσόντα και την εμπειρία σε ψυκτικό προϊόντα.

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΣΧΥΣ (Btu/h) 18k 4k 4k 1/4 ( 6) 1/ ( 1) 3/8 ( 9.5) 5/8 ( 15.88) 1/ ( 1.70) 3/4 ( 19.05) 1/ ( 1.70) 3/4 ( 19.05) Μήκος σωλήνα με σταθερή τροφοδοσία 5m 5m 5m 5m Μέγιστη απόσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 15m 15m 15m 15m Επιπρόσθετη ποσότητα φρέον 50g/m 50g/m 50g/m 100g/m Μέγιστη διαφορά επιπέδου εσωτερικής με εξωτερική μονάδα 5m 5m 5m 5m Διάμετρος σωλήνα υγρού Διάμετρος σωλήνα αερίου 48/60k (1)Τύπος ψυκτικού μέσου (1) Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών δεδομένων που είναι κολλημένη στην εξωτερική μονάδα Ροπή στρέψης (σφίξιμο) για τα καλύμματα προστασίας και την σύνδεση φλάντζας. ΣΩΛΗΝΑ 1/4 (φ6) 3/8 (φ9.5) 1/ (φ1) 5/8 (φ15.88) 3/4 (φ19.05) ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ [N x m] ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗ (using a 0 cm wrench) ΣΦΙΞΙΜΟ [N x m] 15-0 Δύναμη καρπού Service port nut Δύναμη βραχίονα Protection caps Δύναμη βραχίονα Δύναμη βραχίονα Δύναμη βραχίονα

18 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ FOR 18K COOLING ONLY MODELS FOR 18K HEAT PUMP MODELS INDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT INDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT FOR 4K COOLING ONLY MODELS FOR 4K HEAT PUMP MODELS INDOOR UNIT INDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT POWER SUPPLY OUTDOOR UNIT FOR 4K COOLING ONLY MODELS FOR 4K HEAT PUMP MODELS INDOOR UNIT POWER SUPPLY AC380V,3N~ OUTDOOR UNIT Please see the pasted diagram instruction on the unit first INDOOR UNIT POWER SUPPLY AC380V,3N~ OUTDOOR UNIT

19 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ FOR 48/60K HEAT PUMP MODELS FOR 48/60K COOLING ONLY MODELS INDOOR UNIT INDOOR UNIT POWER SUPPLY AC 0V,1PH~ POWER SUPPLY AC 0V,1PH~ POWER SUPPLY AC380V,3N~ POWER SUPPLY AC380V,3N~ OUTDOOR UNIT OUTDOOR UNIT ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 18k ΜΟΝΤΕΛΟ ισχύς (Btu/h) 4k 48/60k 4k Επιλογή N L E Καλώδιο τροφοδοσίας R(A) S(B) T(C) N N L.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1-1.5mm.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1 -.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1 0.75mm (1.5mm) 0.75mm (1.5mm ) 0.75mm (1.5mm).5mm.5mm 1.5mm -.5mm Καλώδιο επικοινωνίας 1 1.5mm 0.75mm mm mm (.5mm ) 0.75mm (.5mm) 0.75mm (.5mm) mm (1.5mm) 0.75mm (1.5mm) 0.75mm (1.5mm).5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1.5mm AWG1-0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm

20 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο του αέρα Παράξενος θόρυβος Ανεπαρκής αέρας στην ψύξη ή στην θέρμανση ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Διακοπή ρεύματος Πρόβλημα στο εσωτερικό ή εξωτερικό μοτερ ανεμιστήρα Πρόβλημα στην εσωτερική ή εξωτερική πτερωτ η Πρόβλημα στις ασφάλειες Ενεργός χρονοδιακόπτης Πρόβλημα στις συνδέσεις Σταματά μερικές φορές να λειτουργεί για να προστατεύσει τη συσκευή Αυξομείωση της τάσης του ρεύματος Πρόβλημα ηλεκτρολογικού πίνακα Βρώμικο φίλτρο Ροή υγρού φρεόν ή συμπικνωμάτων σε κυκλοφορία Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο δωμάτιο είναι πολύ κρύος ή έχει έλλειψη φρέον Αυτός ο θόρυβος γίνεται από τη διαστολή ή συστολή του πάνελ που οφείλεται στις αλλαγές των θερμοκρασιών Λάθος επιλογή αέρα Αντικείμενα στην είσοδο ή έξοδο αέρα Βρώμικο φίλτρο Ταχύτητα του αέρα μικρή Άλλες πηγές θερμότητας στον χώρο Έλλειψη ψυκτικού υγρού Το τηλεχειριστήριο δεν είναι κοντά στην μονάδα Η συσκευή δεν Αλλαγή μπαταρίες ανταποκρίνεται σε εντολές Εμπόδια μεταξύ εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας Ενεργεί η λειτουργία φωτισμού Ο δέκτης είναι κλειστός Διακοπή ρεύματος Κλείστε το κλιματιστικό ή βγάλτε το από το ρεύμα Παράξενος θόρυβος στην λειτουργία Πρόβλημα στον ηλεκτρολογικό πίνακα Καμένες ασφάλειες ή διακόπτες Ψεκάζει νερό από το εσωτερικό της συσκευής Υπερθέρμανση σε καλώδια ή στα βίσματα Πολλές έντονες οσμές από την συσκευή Σφάλμα στην οθόνη Σε περίπτωση σφάλματος, η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει τους ακόλουθους κωδικούς ΛΕΝΤΑΚΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Αναβοσβήνει μία φορά Πρόβλημα στο αισθητήριο εσωτερικού χώρου Πρόβλημα στο αισθητήριο εσωτερικού στοιχείου Αναβοσβήνει δύο φορές Αναβοσβήνει πέντε φορές Προστασία της εξωτερικής μονάδας, λάθος ηλεκτρολογικές συνδέσεις ή αυξομίωση της τάσης

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit.

EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λειτουργία και συντήρηση Σηµειώσεις λειτουργίας...4

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο, πριν θέσετε σε λειτουργία το σετ, και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Τύπος : EΠΙΤΟΊΧΙΟ www.lg.com 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα