ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ε.Κ) ΑΡΙΘΜ.883/2004 ΚΑΙ (ΕΚ) ΑΡΙΘM.987/2009 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Για πληρέστερη κατανόηση των διατάξεων που αφορούν στην εφαρμογή, από τη σκοπιά της νομοθεσίας του ΟΓΑ, των νέων Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ) αριθ. 883/2004 και (Ε.Κ) αριθ. 987/2009, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στον τομέα των παροχών ασθένειας, παραθέτουμε τους ορισμούς των βασικότερων εννοιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο και όπου κρίνεται απαραίτητο και τις συντομογραφίες τους:

2 2 1. «Βασικός Κανονισμός»: Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ) αριθ. 883/2004, όπως τροποποιήθηκε από τον (Ε.Κ) αριθ.988/2009 (στο κείμενο εφεξής Β.Κ). 2. «Εφαρμοστικός Κανονισμός»: Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ) αριθ.987/2009 (στο κείμενο εφεξής Ε.Κ). 3. «E.K.A.A»: Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας- European Health Insurance Card EHIC- (στο κείμενο εφεξής Κάρτα). 4. «Π.Π.Α»: Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης 5. «ΔΗΕ»: Δομημένο Ηλεκτρονικό Έγγραφο-SED (Structured Electronic Document). Επίσης το ίδιο σε έντυπη μορφή ως Paper Sed 6. «Κ.Ε.Π.Δ»: Κοινοτικό Έγγραφο Πιστοποίησης Δικαιώματος-Φορητό έγγραφο-portable Document. 7. «Διοικητική Επιτροπή»: Διοικητική Επιτροπή για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (στο κείμενο εφεξής Δ.Ε) 8. «Ασφαλισμένος» : σε σχέση με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας που εμπίπτουν στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 («παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας»), το πρόσωπο το οποίο πληροί τους απαιτούμενους όρους της νομοθεσίας του αρμόδιου κράτους μέλους βάσει του τίτλου ΙΙ (διατάξεις που αφορούν στον προσδιορισμό της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης που καθίσταται εφαρμοστέα για τον διακινούμενο εργαζόμενο) ώστε να έχει δικαίωμα σε παροχές, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού(άρθρο 1, σημ.γ, Β.Κ). 9. «Μεθοριακός εργαζόμενος» : το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σε ένα κράτος μέλος και κατοικεί σε άλλο κράτος

3 3 μέλος, όπου επιστρέφει, κατά κανόνα, κάθε ημέρα ή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα(άρθρο 1, σημ. στ Β.Κ). Προσοχή για να χαρακτηριστεί ως μεθοριακός ένας εργαζόμενος δεν είναι απαραίτητο να κατοικεί και να εργάζεται σε κράτη που συνορεύουν μεταξύ τους. 10. «Μέλος της οικογένειας» : Με τις διατάξεις του άρθρου 1, σημείο θ, εδάφιο 1.(ii) και 3 του Β.Κ ορίζεται ότι: «όσον αφορά στις παροχές σε είδος σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1, για τις παροχές ασθένειας, τις παροχές μητρότητας και τις ισοδύναμες παροχές πατρότητας, το πρόσωπο το οποίο ορίζεται ή αναγνωρίζεται ως μέλος της οικογένειας ή χαρακτηρίζεται ως μέλος του νοικοκυριού από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί» και «εάν, η δυνάμει των εδαφίων 1 και 2 εφαρμοστέα νομοθεσία, θεωρεί ως μέλη της οικογένειας ή του νοικοκυριού μόνο πρόσωπα που συγκατοικούν με τον ασφαλισμένο ή τον συνταξιούχο, θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση της συγκατοίκησης, εφόσον η συντήρηση του προσώπου βαρύνει κυρίως τον ασφαλισμένο ή το συνταξιούχο». 11. «Κατοικία» : ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως ένα πρόσωπο (άρθρο 1, σημ.ι, Β.Κ). 12. «Διαμονή» : η προσωρινή διαμονή (άρθρο 1, σημ. ια Β.Κ). 13. «Αρμόδιος φορέας»: i) ο φορέας στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος κατά τον χρόνο της αίτησης για παροχή, ή ii) ο φορέας από τον οποίο ο ενδιαφερόμενος δικαιούται ή θα δικαιούταν παροχές, εάν ο ίδιος, μέλος ή μέλη της οικογένειάς του κατοικούσαν στο κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται ο φορέας αυτός (άρθρο 1, σημ.ιζ, Β.Κ).

4 4 14. «Φορέας του τόπου κατοικίας» και «Φορέας του τόπου διαμονής» : αντίστοιχα, ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση παροχών στον τόπο στον οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος και ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση παροχών στον τόπο στον οποίο διαμένει ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει ο φορέας αυτός ή, εάν δεν υφίσταται τέτοιος φορέας, ο φορέας που έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους (άρθρο 1, σημ.ιη, Β.Κ). 15. «Αρμόδιο κράτος μέλος» : το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται ο αρμόδιος φορέας (άρθρο 1, σημ. ιθ, Β.Κ). 16. «Παροχές ασθένειας σε είδος» ή «παροχές σε είδος» : i. Γενικά ο όρος «παροχές σε είδος» παραπέμπει σε περίθαλψη η οποία: καθίσταται αναγκαία και παρέχεται στον ασφαλισμένο ή σε συνταξιούχο και στα μέλη της οικογένειάς τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε άλλο, από το αρμόδιο ή το κράτος κατοικίας τους, κράτος μέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα του τόπου διαμονής (άρθρο19 παρ.1,και 27 παρ.1, Β.Κ) για λογαριασμό και εις βάρος του αρμόδιου φορέα, προκειμένου να μην υποχρεωθούν να επιστρέψουν στο αρμόδιο κράτος μέλος, για να υποβληθούν εκεί στην απαιτούμενη θεραπεία, πριν από τη λήξη της διαμονής τους(άρθρο 25, παρ.3, Ε.Κ) ή παρέχεται σε ασφαλισμένο, συνταξιούχο και στα μέλη της οικογένειάς τους, προγραμματισμένα σε άλλο από το αρμόδιο, κράτος μέλος, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του αρμόδιου για την ανάληψη της δαπάνης φορέα (άρθρο 20 και 27 παρ.3, Β.Κ) ή παρέχεται σε ασφαλισμένο, συνταξιούχο και στα μέλη της οικογένειάς τους, στο κράτος της κατοικίας τους για λογαριασμό του αρμοδίου φορέα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος(άρθρο 17, Β.Κ) ή

5 5 παρέχεται σε ασφαλισμένο, συνταξιούχο και στα μέλη της οικογένειάς τους, κατά τη διάρκεια διαμονής τους στο αρμόδιο κράτος μέλος, όταν η κατοικία τους είναι σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 18, Β.Κ) ii. Ειδικότερα, στο Βασικό Κανονισμό μεταξύ των άλλων ορίζεται (άρθρο 1, σημ. κβα) ότι παροχές σε είδος για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 1, σημαίνει τις παροχές που προβλέπονται δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους και προορίζονται για τη χορήγηση, διάθεση, άμεση καταβολή ή απόδοση του κόστους της ιατρικής περίθαλψης καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με την εν λόγω περίθαλψη καθώς και τις παροχές σε είδος στο πλαίσιο μακροχρόνιας φροντίδας. Επισημαίνεται ότι παροχές όπως η προσαύξηση του ποσού της σύνταξης αναπηρίας, λόγω απόλυτης αναπηρίας ή το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, οι οποίες αν και είναι παροχές κάλυψης της ανάγκης μακροχρόνιας φροντίδας, εντούτοις δεν είναι για την ελληνική νομοθεσία παροχές του κλάδου ασθένειας αλλά του κλάδου συντάξεων. iii. Παροχή σε είδος μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι είναι και το κόστος μεταφοράς και διαμονής του ασθενούς και ενός συνοδού, όταν αυτό το κόστος δεν μπορεί να διαχωριστεί από την περίθαλψη του εν λόγω ασθενούς και η εθνική νομοθεσία του κράτους που βρίσκεται ο αρμόδιος φορέας έχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη για την απόδοσή του (άρθρο 26, παρ.8, Β.Κ). iv. Τέλος στις παροχές στο είδος περιλαμβάνονται και οι χαρακτηριζόμενες «παροχές σε είδος εξαιρετικής σημασίας» όπως για παράδειγμα τα τεχνητά μέλη, τα μεγάλα βοηθητικά μηχανήματα κλπ. Εφόσον το δικαίωμα στις εν λόγω παροχές έχει αναγνωρισθεί από φορέα κράτους μέλους σε ασφαλισμένο ή σε μέλη της οικογενείας του, πριν την ασφάλισή του/τους σε άλλο φορέα κράτους μέλους, το/τα ανωτέρω/πρόσωπο/α λαμβάνει/ουν τις εν λόγω παροχές σε βάρος του πρώτου φορέα, ακόμη και εάν αυτές χορηγούνται μετά την υπαγωγή του/τους στη νομοθεσία του δεύτερου φορέα. Η Δ.Ε καταρτίζει τον κατάλογο των παροχών αυτών(άρθρο 33, Β.Κ) v. Συγχρόνως όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παροχές σε είδος, στο πλαίσιο είτε της αναγκαίας είτε της πλήρους είτε της προγραμματισμένης περίθαλψης σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους είτε της συνεχιζόμενης σε συνταξιούχους πρώην μεθοριακούς εργαζομένους: α) οι δαπάνες που συνδέονται με τη διοίκηση του συστήματος ασφάλισης ασθένειας, όπως για παράδειγμα το κόστος που απορρέει

6 6 από τη διαχείριση και την επεξεργασία των επιστροφών σε άτομα και μεταξύ των φορέων, β) οι δαπάνες, όπως οι αμοιβές ιατρών για την έκδοση πιστοποιητικών τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας ή ικανότητας προς εργασία του ατόμου που υποβάλλει την απαίτηση, γ) οι δαπάνες για ιατρική έρευνα και οι επιδοτήσεις σε οργανισμούς προληπτικής ιατρικής ή οι δαπάνες για μέτρα γενικού χαρακτήρα, τα οποία δε συνδέονται με κίνδυνο και δ) οι από κοινού πληρωμές που πραγματοποιούνται από άτομα (βλ.σχετικά την αριθμ.s5/ απόφασης της Δ.Ε) 17. «Αναγκαία περίθαλψη»: Είναι η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη (παροχές ασθένειας σε είδος) που χορηγείται σε περιπτώσεις διαμονής και όχι κατοικίας (σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού του τόπου κατοικίας βλ. Εxplanatory Notes: Residence και Necessary Care ) κατόπιν ιατρικής αξιολόγησης σε συνδυασμό με την φύση των παροχών και τη διάρκεια της διαμονής (άρθρο 19, Β.Κ). Δικαιούχος μπορεί να είναι κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από τις διατάξεις των Κανονισμών π.χ εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αποσπασμένοι, φοιτητές, συνταξιούχοι και μέλη οικογένειας αυτών κλπ τα οποία διαμένουν προσωρινά εκτός του αρμοδίου κράτους ή του κράτους κατοικίας τους (για τουρισμό, σπουδές, αναζήτηση εργασίας, ή εργασία στην περίπτωση απόσπασης). Το αναγκαίο ή όχι της περίθαλψης κρίνεται αποκλειστικά από τον πάροχο των υπηρεσιών υγείας, ακόμη και για κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας (βλ. σχετικά Explanatory Note Necessary Care παρ.1, σημείο 3 ). Ουσιαστική παράμετρος των σχετικών ρυθμίσεων των Κανονισμών είναι η αποφυγή γεγονότων που θα είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή της διαμονής, πριν την προγραμματισμένη προς τούτο ημερομηνία και τον εξαναγκασμό του ατόμου προκειμένου να λάβει την αναγκαία περίθαλψη, να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος μέλος. Στο πλαίσιο της αναγκαίας περίθαλψης, σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 1 και 27, παρ.1 του Β.Κ και 25, μέρος Α παρ.3 του Ε.Κ, περιλαμβάνονται και οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, εγκυμοσύνη και τοκετό, όχι βέβαια οι περιπτώσεις στις οποίες ο σκοπός της προσωρινής διαμονής στο εξωτερικό είναι η λήψη περίθαλψης για τις προαναφερόμενες παθήσεις ή ο τοκετός. Επίσης ως αναγκαία μπορεί να χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε περίθαλψη ζωτικής σημασίας, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο σε ειδικευμένες ιατρικές μονάδες ή/και από ειδικευμένο προσωπικό ή/και εξοπλισμό, μόνο που σ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προηγείται σχετική συμφωνία μεταξύ του ασφαλισμένου και της μονάδας που

7 7 παρέχει την περίθαλψη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη, αν παραστεί ανάγκη, κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου και των μελών της οικογένειάς τους σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο ή το κράτος κατοικίας τους. Τέτοιου είδους περιθάλψεις περιλαμβάνονται, όχι εξαντλητικά αλλά ενδεικτικά, στον κατάλογο του Παραρτήματος της αριθμ.s3/ απόφασης της Δ.Ε (αιμοκάθαρση, οξυγονοθεραπεία, ειδικές θεραπείες άσθματος, χημειοθεραπεία, ηχοκαρδιογράφημα σε περίπτωση χρόνιων αυτοάνοσων νοσημάτων). Η αναγκαία κατ αυτή την έννοια περίθαλψη καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας EHIC -(βλ. σχετ. τις αποφάσεις S1/ , S2/ , S3/ και S5/ της Διοικητικής Επιτροπής) Α1. ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Α.1.1 Παροχές ασθένειας σε είδος- Προσδιορισμός δικαιώματος- Έντυπα και Διαδικασία Άσκησής του Α Ασφαλισμένοι και Μέλη των Οικογενειών τους (πλην των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους) Γενικές Αρχές Κατά γενικό κανόνα οι ασφαλισμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους: Δικαιούνται πλήρη περίθαλψη στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν, για λογαριασμό και εις βάρος του αρμοδίου φορέα, ακόμα και στην περίπτωση που δεν κατοικούν στο κράτος μέλος που βρίσκεται ο εν λόγω φορέας. Δικαιούνται την αναγκαία περίθαλψη σε περίπτωση διαμονής τους, εκτός του αρμοδίου ή του κράτους μέλους κατοικίας τους.

8 8 Δικαιούνται πλήρη περίθαλψη όταν μεταβαίνουν για διαμονή στο αρμόδιο κράτος μέλος. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν εφαρμόζεται πλήρως όσον αφορά τα μέλη οικογενείας των μεθοριακών εργαζομένων στα οποία σε ορισμένα κράτη μέλη χορηγείται η αναγκαία και όχι πλήρη περίθαλψη. Αναλυτικότερα: 1. Παροχές σε είδος σε περίπτωση κατοικίας (πλήρη περίθαλψη) ή διαμονής (αναγκαία περίθαλψη) εκτός του αρμοδίου κράτους μέλους(άρθρα 17 και 19 του Β.Κ ) Οι ασφαλισμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους, δικαιούνται παροχές ασθένειας σε είδος, τόσο σε περίπτωση κατοικίας τους (άρθρο 17, Β.Κ ), όσο και διαμονής τους (άρθρο 19, Β.Κ) εκτός του αρμοδίου κράτους μέλους. Οι παροχές και στις δύο περιπτώσεις ανωτέρω χορηγούνται, από το φορέα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία τους, ως εάν ήταν ασφαλισμένοι δυνάμει αυτής της νομοθεσίας, για λογαριασμό όμως και εις βάρος του φορέα που είναι αρμόδιος για την ανάληψη του κόστους των παροχών. Ειδικότερα: α) Εφαρμογή του άρθρου 17, Β.Κ- Πλήρη περίθαλψη Για την εφαρμογή του άρθρου 17 του Β.Κ ανωτέρω και τη λήψη παροχών ασθένειας σε είδος σε περίπτωση κατοικίας σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος, τόσο ο ασφαλισμένος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του θα πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα του φορέα του κράτους μέλους κατοικίας τους. Με αίτηση είτε του ιδίου του ασφαλισμένου είτε του φορέα του τόπου κατοικίας του ο αρμόδιος φορέας εκδίδει το κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος (portable document) S1 (άρθρο 24, παρ.1, ΕΚ) με το οποίο πιστοποιείται το δικαίωμα του ασφαλισμένου και των μελών της οικογενείας του να λαμβάνουν παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα του τόπου κατοικίας, είς βάρος του φορέα που το εξέδωσε.

9 9 Το ανωτέρω έγγραφο παραμένει έγκυρο έως ότου ο αρμόδιος φορέας ενημερώσει το φορέα του τόπου κατοικίας σχετικά με την ακύρωσή του (άρθρο 24 παρ.2, ΕΚ). Επίσης ο φορέας του τόπου κατοικίας ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για κάθε εγγραφή, αλλαγή ή ακύρωση εγγραφής (άρθρο 24, παρ. 2, ΕΚ ). Επισημαίνεται ότι τα μέλη οικογένειας αποκτούν ή όχι δικαίωμα σε παροχές σε είδος αποκλειστικά σε συνάρτηση με τη νομοθεσία του κράτους κατοικίας τους και όχι σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμοδίου για την ανάληψη των δαπανών φορέα. Αυτό σημαίνει ότι αν για παράδειγμα σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους κατοικίας δεν θεωρούνται μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου προσώπου δεν δικαιούνται παροχές σε είδος. Σχετική με τις διαδικασίες εγγραφής στα μητρώα του φορέα του τόπου κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Β.Κ ανωτέρω αλλά και των άρθρων 22,24,25 ή 26 του Β.Κ και του άρθρου 24 παρ.1 του Ε.Κ είναι η αριθμ. S6/ απόφαση της Δ.Ε η οποία επισυνάπτεται στο παρόν. Παράδειγμα 1 ο Ασφαλισμένος του ΟΓΑ ο οποίος κατοικεί στη Βουλγαρία (χωρίς να ασκεί παράλληλη μισθωτή η μη μισθωτή δραστηριότητα), λαμβάνει στον τόπο κατοικίας του, παροχές ασθένειας σε είδος (πλήρη περίθαλψη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του φορέα του τόπου κατοικίας (Βουλγαρικού), για λογαριασμό και εις βάρος του ΟΓΑ, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ανάληψη του κόστους των παροχών ασθένειας σε είδος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ- ΕΝΤΥΠΑ -Υποβολή αίτησης: Απαραίτητη

10 10 -Κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος (Κ.Ε.Π.Δ) : Φορητό έγγραφο (portable document) S1 -Χαρακτηριστικά Κ.Ε.Π.Δ : Ατομικό -Κάλυψη των μελών οικογένειας: Ναι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους κατοικίας (Βουλγαρία) -Διάρκεια ισχύος Κ.Ε.Π.Δ : Δεν ορίζεται από τους Κανονισμούς. Θα πρέπει να προσδιορίζεται, κατά περίπτωση σε συνάρτηση με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Προτείνεται χρονικό διάστημα διάρκειας ισχύος της κάλυψης 6 μηνών. -Φορέας έκδοσης Κ.Ε.Π.Δ: Ο ΟΓΑ ως αρμόδιος φορέας -Φορέας παραλαβής Κ.Ε.Π.Δ : Ο φορέας του κράτους μέλους κατοικίας (Βουλγαρικός) -Παρακολούθηση δικαιώματος: Ναι και από τους δύο φορείς (αρμόδιο και τόπου κατοικίας) με υποχρέωση ενημέρωσης για τις εγγραφές και τυχόν αλλαγές στις εγγραφές στα μητρώα του κράτους μέλους κατοικίας αλλά και εκατέρωθεν ακυρώσεις. β) Εφαρμογή του άρθρου 19, Β.Κ- Αναγκαία περίθαλψη Για την εφαρμογή του άρθρου 19 του Β.Κ ανωτέρω και τη λήψη παροχών σε είδος σε περίπτωση διαμονής (όχι κατοικίας) σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, τόσο ο ασφαλισμένος όσο και τα μέλη της οικογένειας του θα πρέπει να προμηθευτούν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης το κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος (portable document) Κάρτα (EHIC), από τον αρμόδιο φορέα, για λογαριασμό και εις βάρος του οποίου θα χορηγηθούν τυχόν παροχές ασθένειας σε είδος κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής τους, εκτός του αρμοδίου κράτους ή του κράτους μέλους κατοικίας τους (βλ. απόφαση Δ.Ε S1/ , παρ.9). Η Κάρτα θα πρέπει να προσκομιστεί στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος μέλος διαμονής, ο οποίος, εάν ο ασφαλισμένος

11 11 δεν την έχει στην κατοχή του, απευθύνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης ή και αυτοδίκαια, στον αρμόδιο φορέα για να τη λάβει. Τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω κοινοτικού εγγράφου είναι τα ακόλουθα: Δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα Είναι ατομική και γι αυτό κάθε μέλος της οικογένειας θα πρέπει να έχει τη δική του. Εκδίδεται και ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμοδίου φορέα. Επισημαίνεται ότι σε καταστάσεις λήψης αναγκαίας περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος άλλο από το αρμόδιο, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στην κατοχή του την Κάρτα είτε λόγω μη έκδοσής της από τον αρμόδιο φορέα κατά την αναχώρηση από το αρμόδιο κράτος είτε λόγω κλοπής ή απώλειας της είτε λόγω επιμήκυνσης του χρόνου διαμονής, πέρα από την ημερομηνία ισχύος της Κάρτας είναι δυνατόν να εκδίδεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή του φορέα του τόπου διαμονής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του αρμοδίου φορέα, το κοινοτικό έντυπο δικαιώματος Π.Π.Α (Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης-βλ. την απόφαση S1/ της Διοικητικής Επιτροπής). Παράδειγμα 2 ο Ασφαλισμένος του ΟΓΑ, ή/και μέλος της οικογένειας του που για οποιοδήποτε λόγο (τουρισμό, αναζήτηση εργασίας, σπουδές, απόσπαση), όχι όμως ιατρικό ταξίδι, διαμένει προσωρινά στο Βέλγιο. Αν ο ανωτέρω ή/και κάποιο μέλος της οικογένειάς του ασθενήσει θα λάβει-ουν, κατόπιν ιατρικής αξιολόγησης της κατάστασης της υγείας του/ς, από το φορέα του τόπου διαμονής (Βελγικό) και σύμφωνα με τη νομοθεσία που αυτός εφαρμόζει για τους ασφαλισμένους του και τα μέλη των οικογενειών τους, τις παροχές ασθένειας σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η διάρκεια της διαμονής. Το κόστος των παροχών θα πρέπει να αναληφθεί από τον ΟΓΑ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ- ΕΝΤΥΠΑ

12 12 -Υποβολή αίτησης: Απαραίτητη -Κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος (Κ.Ε.Π.Δ): Φορητό έγγραφο (portable document) Κάρτα (E.K.A.A-ΕΗIC) -Χαρακτηριστικά Κ.Ε.Π.Δ: Ατομικό -Κάλυψη των μελών οικογένειας: Ναι -Διάρκεια Ισχύος Κ.Ε.Π.Δ: Ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού και την ασφαλιστική κατάσταση του αιτούντος και μέχρι 6 μήνες. -Φορέας έκδοσης Κ.Ε.Π.Δ: Ο ΟΓΑ ως αρμόδιος φορέας -Φορέας παραλαβής Κ.Ε.Π.Δ: O πάροχος των υπηρεσιών υγείας στο κράτος μέλος της προσωρινής διαμονής. -Παρακολούθηση δικαιώματος: Ναι και από τους δύο φορείς (αρμόδιο και τόπου κατοικίας) με υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απώλειας, λήξης της ισχύος, αλλαγής του αρμοδίου φορέα ή έκδοσης Π.Π.Α. 2. Παροχές ασθένειας σε είδος(πλήρη περίθαλψη) σε περίπτωση διαμονής στο αρμόδιο κράτος μέλος-εξαιρέσεις (άρθρο 18 του Β.Κ) Τα προαναφερόμενα πρόσωπα (ασφαλισμένοι και μέλη οικογενείας τους), τα οποία δεν κατοικούν στο αρμόδιο αλλά σε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση προσωρινής διαμονής τους στο αρμόδιο κράτος μέλος δικαιούνται παροχές σε είδος (πλήρη περίθαλψη), σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη από αυτό νομοθεσία (άρθρο 18, Β.Κ). Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται και στους μεθοριακούς εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους με εξαίρεση όμως τα μέλη οικογενείας μεθοριακού εργαζομένου τα οποία επιστρέφουν για διαμονή (όχι κατοικία) στο αρμόδιο κράτος μέλος με τον εργαζόμενο και το κράτος αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ του Β.Κ (Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Φιλανδία, Σουηδία, και Ηνωμένο Βασίλειο). Σ αυτές τις περιπτώσεις τα μέλη οικογένειας του μεθοριακού εργαζόμενου λαμβάνουν παροχές στο αρμόδιο κράτος μέλος, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 παρ.1 του Β.Κ, δηλαδή την περίθαλψη που καθίσταται ιατρικά αναγκαία κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής λαμβανομένων υπόψη, της φύσης των παροχών και της διάρκειας της διαμονής και όχι πλήρη περίθαλψη. Επομένως τα

13 13 μέλη οικογένειας μεθοριακού εργαζόμενου σε αντίθεση με τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι μεθοριακοί και τα μέλη της οικογένειάς τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο αρμόδιο κράτος μέλος, όταν αυτό είναι ένα από τα 11 προαναφερόμενα, προκειμένου να λάβουν ιατρική περίθαλψη, παρά μόνο αν έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση γι αυτό (βλ. παρακάτω σχετική διαδικασία στα πλαίσια της προγραμματισμένης περίθαλψης). Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών του Παραρτήματος III του Β.Κ ανωτέρω και επομένως σε μέλη οικογένειας μεθοριακών εργαζομένων, ασφαλισμένων του ΟΓΑ, τα οποία διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και δικαιούνται ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του ΟΓΑ θα χορηγείται η όποια περίθαλψη ζητηθεί και προβλέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΟΓΑ και όχι η αναγκαία. Είναι ευνόητο ότι σ αυτές τις περιπτώσεις η περίθαλψη θα χορηγείται με την επίδειξη από τους ενδιαφερομένους του βιβλιαρίου ασθένειας του ΟΓΑ. Α Συνταξιούχοι και Μέλη των Οικογενειών τους Γενικές Αρχές Κατά γενικό κανόνα οι συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους: Δικαιούνται, όπως και οι ενεργά ασφαλισμένοι παροχές ασθένειας σε είδος στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν, για λογαριασμό και εις βάρος του αρμόδιου φορέα, o οποίος αναζητείται πάντοτε, μεταξύ των φορέων συνταξιοδότησης του ενδιαφερομένου. Δικαιούνται όπως και οι ενεργά ασφαλισμένοι την αναγκαία περίθαλψη σε περίπτωση διαμονής τους, εκτός του κράτους στο οποίο κατοικούν, για λογαριασμό και εις είς βάρος του αρμοδίου φορέα, ακόμη και αν ο φορέας αυτός δεν βρίσκεται στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν. Δικαιούνται πλήρη περίθαλψη σε περίπτωση που μεταβαίνουν για διαμονή στο αρμόδιο κράτος μέλος, δηλαδή στο κράτος μέλος που βρίσκεται ο

14 14 φορέας που είναι αρμόδιος για την ανάληψη του κόστους των παροχών σε είδος που χορηγούνται στα ανωτέρω πρόσωπα στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν. Η συγκεκριμένη ρύθμιση όμως δεν εφαρμόζεται για τους συνταξιούχους όλων των κρατών μελών. Αναλυτικότερα: 1. Προσδιορισμός του Αρμόδιου Φορέα-Περιπτωσιολογία Αρχικά θα πρέπει να εξετασθούν οι διατάξεις των νέων Κανονισμών που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια προσδιορισμού του αρμόδιου φορέα, δηλαδή του φορέα εις βάρος και για λογαριασμό του οποίου, χορηγούνται οι παροχές σε είδος στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους. Διακρίνουμε τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: 1 η Περίπτωση Αν συνταξιούχος δικαιούται παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους συνταξιοδότησης και κατοικίας του, τότε οι παροχές αυτές χορηγούνται στον ίδιο και στα μέλη της οικογένειάς του από τον αρμόδιο φορέα του τόπου κατοικίας και σε βάρος του, ανεξάρτητα από το αν ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη ή συντάξεις και από άλλα κράτη-μέλη (άρθρο 23, Β.Κ). Παράδειγμα 1 ο Συνταξιούχος ΟΓΑ, Γερμανικού και Γαλλικού φορέα, που κατοικεί με τη σύζυγο του που δεν εργάζεται και τα δύο τους παιδιά στην Ελλάδα, δικαιούται παροχές ασθένειας σε είδος για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογενείας του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΟΓΑ, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αρμόδιος φορέας του τόπου κατοικίας. 2 η Περίπτωση Αν συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη και δεν δικαιούται παροχές ασθένειας σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο κατοικεί, τότε ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν τις παροχές αυτές από τον φορέα του τόπου κατοικίας τους και

15 15 σύμφωνα με την νομοθεσία του, για λογαριασμό και εις βάρος όμως του αρμόδιου φορέα ο οποίος προσδιορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: α) σε περίπτωση συνταξιοδότησης μόνο από ένα κράτος (όχι αυτό της κατοικίας) ή από δύο κράτη (περιλαμβανομένου και του κράτους κατοικίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του οποίου όμως δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για παροχές), αρμόδιος για την ανάληψη του κόστους των παροχών είναι ο φορέας του κράτους μέλους, στο οποίο ο συνταξιούχος και τα μέλη της οικογένειας του θα είχαν δικαίωμα παροχών ασθένειας αν κατοικούσαν σ αυτό (δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις ανωτέρω ερευνάται αν θεμελιώνεται δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους όχι αυτού της κατοικίας). β) σε περίπτωση συνταξιοδότησης από δύο (στα οποία δεν περιλαμβάνεται το κράτος κατοικίας) ή και περισσότερα κράτη (περιλαμβανομένου και του κράτους κατοικίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του οποίου δεν θεμελιώνεται το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος), αρμόδιος για την ανάληψη του κόστους των παροχών θα είναι ο φορέας του κράτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης ή αν έχει πραγματοποιηθεί ίσος χρόνος ασφάλισης σε όλους τους φορείς, ο φορέας του κράτους μέλους στο οποίο ο συνταξιούχος είχε ασφαλισθεί τελευταία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε δικαίωμα για παροχές σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία των προαναφερομένων, ανάλογα με την περίπτωση, κρατών μελών αν ο συνταξιούχος ή τα μέλη της οικογενείας του κατοικούσαν στο έδαφός τους (άρθρο 24, Β.Κ). Παράδειγμα 2 ο Συνταξιούχος ΟΓΑ, Βουλγαρικού και Γερμανικού φορέα ο οποίος κατοικεί στη Γερμανία, αλλά δεν έχει δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος σύμφωνα με τη Γερμανική νομοθεσία. Περισσότερος χρόνος ασφάλισης, πλην Γερμανικού φορέα, στον ΟΓΑ. Επειδή ο συνταξιούχος έχει πραγματοποιήσει στον ΟΓΑ τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και επειδή, αν ο εν λόγω συνταξιούχος και τα τυχόν μέλη της οικογένειάς του κατοικούσαν στην Ελλάδα θα είχαν δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΟΓΑ, οι παροχές θα χορηγηθούν από τον φορέα του τόπου κατοικίας που είναι ο Γερμανικός και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη

16 16 νομοθεσία του σε βάρος όμως του ΟΓΑ ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αρμόδιος φορέας (βλ. σημείο β ανωτέρω). Αν ο συνταξιούχος του παραδείγματος λάμβανε σύνταξη μόνο από τον ΟΓΑ και το Γερμανικό φορέα, πάλι ο ΟΓΑ θα ήταν ο αρμόδιος φορέας για την ανάληψη του κόστους των παροχών (βλ. σημείο α ανωτέρω). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ- ΕΝΤΥΠΑ -Υποβολή αίτησης: Απαραίτητη -Κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος (Κ.Ε.Π.Δ): Φορητό έγγραφο (portable document )S1 -Χαρακτηριστικά Κ.Ε.Π.Δ: Ατομικό -Κάλυψη των μελών οικογένειας: Ναι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους κατοικίας -Διάρκεια ισχύος (Κ.Ε.Π.Δ): Δεν ορίζεται από τους Κανονισμούς. Προτείνεται ανανέωση της διάρκεια ισχύος της κάλυψης ανά έτος, μετά την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων. -Φορέας έκδοσης (Κ.Ε.Π.Δ): Ο ΟΓΑ ως αρμόδιος φορέας -Φορέας παραλαβής (Κ.Ε.Π.Δ): Ο φορέας του κράτους μέλους κατοικίας (Γερμανικός) -Παρακολούθηση δικαιώματος: Ναι και από τους δύο φορείς (αρμόδιο και τόπου κατοικίας) με υποχρέωση ενημέρωσης για τις εγγραφές και τυχόν αλλαγές στις εγγραφές στα μητρώα του κράτους μέλους κατοικίας αλλά και εκατέρωθεν ακυρώσεις. 3 η Περίπτωση Αν συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη αλλά δεν κατοικεί σε κάποιο από αυτά και στο κράτος κατοικίας του το δικαίωμα σε παροχές ασθένειας σε είδος αποκτάται ανεξάρτητα από προϋποθέσεις ασφάλισης ή μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας, ο αρμόδιος φορέας εις βάρος του οποίου θα χορηγηθούν οι παροχές αναζητείται μεταξύ των φορέων των κρατών μελών τα οποία καταβάλλουν σύνταξη σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην 2 η περίπτωση ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνταξιούχος και τα μέλη της οικογένειάς του, θα δικαιούνταν παροχές ασθένειας σε είδος αν κατοικούσαν στο εν λόγω κράτος μέλος (άρθρο 25, Β.Κ).

17 17 Παράδειγμα 3 ο Συνταξιούχος ΟΓΑ, Γαλλικού και Γερμανικού φορέα ο οποίος κατοικεί μαζί με τα δυο του τέκνα στην Αγγλία, κράτος από το οποίο δεν λαμβάνει σύνταξη, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία του οποίου το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος δεν εξαρτάται από προϋποθέσεις ασφάλισης, μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας. Τελευταίος φορέας ασφάλισης του συνταξιούχου είναι ο Γερμανικός, ενώ ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί υπό τη Γαλλική νομοθεσία. Ισχύει η παραδοχή ότι ο εν λόγω συνταξιούχος και τα μέλη της οικογένειάς του θα είχαν δικαίωμα για παροχές ασθένειας σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών, από τα οποία αυτός συνταξιοδοτείται, αν κατοικούσαν σε κάποιο από αυτά. Οι παροχές ασθένειας σε είδος θα χορηγηθούν από το φορέα του τόπου κατοικίας (Αγγλικό) και σύμφωνα με τη νομοθεσία του εις βάρος όμως του Γαλλικού φορέα, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας, επειδή αφενός υπό τη νομοθεσία αυτή (Γαλλική) έχει διανυθεί ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης και αφετέρου αν ο συνταξιούχος και τα τέκνα κατοικούσαν στο εν λόγω κράτος θα είχαν δικαίωμα για τις εν λόγω παροχές. Αν στο παρόν παράδειγμα ο χρόνος ασφάλισης ήταν ίσος σε όλους του φορείς τότε αρμόδιος φορέας για την ανάληψη του κόστους των παροχών θα ήταν ο Γερμανικός. Είναι ευνόητο ότι αν δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις της Γερμανικής νομοθεσίας, ο αρμόδιος φορέας θα αναζητούνταν, με βάση το ίδιο κριτήριο μεταξύ του Γαλλικού φορέα και του ΟΓΑ, εξαιρουμένου του Γερμανικού φορέα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΕΝΤΥΠΑ -Υποβολή αίτησης: Απαραίτητη -Κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος (Κ.Ε.Π.Δ): Φορητό έγγραφο (portable document )S1 -Χαρακτηριστικά εγγράφου: Ατομικό -Κάλυψη των μελών οικογένειας: Ναι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους κατοικίας -Διάρκεια ισχύος (Κ.Ε.Π.Δ): Δεν ορίζεται στους Κανονισμούς

18 18 -Φορέας έκδοσης (Κ.Ε.Π.Δ): Ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας -Φορέας παραλαβής (Κ.Ε.Π.Δ): Ο φορέας του κράτους μέλους κατοικίας (Αγγλικός) -Παρακολούθηση δικαιώματος: Ναι και από τους δύο φορείς (αρμόδιο και τόπου κατοικίας) με υποχρέωση ενημέρωσης για τις εγγραφές και τυχόν αλλαγές στις εγγραφές στα μητρώα του κράτους μέλους κατοικίας αλλά και εκατέρωθεν ακυρώσεις. Επισήμανση Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αν τα μέλη της οικογένειας του συνταξιούχου κατοικούν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της κατοικίας του συνταξιούχου δικαιούνται παροχές σε είδος από το φορέα του τόπου κατοικίας τους, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας που αυτός εφαρμόζει και εφόσον ο συνταξιούχος δικαιούται παροχές σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους. Η δαπάνη σ αυτές τις περιπτώσεις επιβαρύνει τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για την ανάληψη της δαπάνης των παροχών σε είδος που χορηγούνται στο συνταξιούχο στο κράτος μέλος κατοικίας του ( άρθρο 26, ΒΚ). Σημειώνεται ότι και σ αυτές τις περιπτώσεις τα μέλη της οικογένειας του συνταξιούχου θα πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα δικαιούχων παροχών ασθένειας σε είδος του κράτους μέλους κατοικίας τους προσκομίζοντας το κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος S1. 2. Διαμονή του συνταξιούχου ή των μελών της οικογένειάς του σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος κατοικίας τους-διαμονή στο αρμόδιο κράτος μέλος (άρθρο 27 παρ.1 του Β.Κ) 2.1 Δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος με Κάρτα-EHIC (αναγκαία περίθαλψη) έχουν οι συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση προσωρινής διαμονής για οποιοδήποτε λόγο-όχι ιατρικό ταξίδι- εκτός του κράτους κατοικίας τους (άρθρο 27,παρ.1, Β.Κ). 2.2 Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την ανάληψη των δαπανών των παροχών ασθένειας σε είδος στο κράτος μέλος της κατοικίας του συνταξιούχου ή των μελών της οικογένειάς του, είναι επίσης μεταξύ των άλλων το κράτος που είναι αρμόδιο για την χορήγηση της Κάρτας, σε περίπτωση διαμονής τους, εκτός του κράτους κατοικίας τους.

19 19 Παράδειγμα 4 ο Συνταξιούχος του ΟΓΑ, κάτοικος Ελλάδας, που για οποιοδήποτε λόγο, όχι όμως ιατρικό ταξίδι, διαμένει προσωρινά στη Γερμανία. Λαμβάνει από το φορέα του τόπου διαμονής (Γερμανικό) και σύμφωνα με τη νομοθεσία που αυτός εφαρμόζει για τους ασφαλισμένους του, τις παροχές ασθένειας σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η διάρκεια της διαμονής, εις βάρος του ΟΓΑ που είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάληψη του κόστους των παροχών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΕΝΤΥΠΑ -Υποβολή αίτησης: Απαραίτητη -Κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος: Φορητό έγγραφο (portable document) Κάρτα (E.K.A.A-ΕΗIC) -Χαρακτηριστικά Κ.Ε.Π.Δ: Ατομικό -Κάλυψη των μελών οικογένειας: Ναι -Διάρκεια ισχύος Κ.Ε.Π.Δ: Ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι 6 μήνες. -Φορέας έκδοσης Κ.ΕΠ.Δ: Ο ΟΓΑ ως αρμόδιος φορέας -Φορέας παραλαβής Κ.Ε.Π.Δ: O πάροχος υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους διαμονής. -Παρακολούθηση δικαιώματος: Ναι και από τους δύο φορείς (αρμόδιο και τόπου κατοικίας) με υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απώλειας, επανέκδοσης της Κάρτας, έκδοσης Π.Π.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!! Αν ο συνταξιούχος του ανωτέρω παραδείγματος κατοικούσε στη Γερμανία, χωρίς να έχει δικαίωμα λήψης παροχών σε είδος σύμφωνα με τη Γερμανική νομοθεσία, είτε επειδή δεν συνταξιοδοτείται από την εν λόγω χώρα είτε επειδή δεν θεμελιώνει τις προϋποθέσεις του σχετικού δικαιώματος, επιθυμούσε να μεταβεί προσωρινά στη Γαλλία, ο ΟΓΑ ως αρμόδιος φορέας θα έπρεπε να του χορηγήσει την Κάρτα. 2.3 Κατ εξαίρεση συνταξιούχοι και μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν προσωρινά στο αρμόδιο κράτος μέλος, δηλαδή στο κράτος μέλος που βρίσκεται

20 20 ο φορέας που είναι αρμόδιος για την ανάληψη της δαπάνης των παροχών σε είδος που χορηγούνται στο συνταξιούχο στο κράτος μέλος της κατοικίας του, έχουν δικαίωμα για πλήρη περίθαλψη (όχι αναγκαία) και χωρίς προηγούμενη έγκριση, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος είναι ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα IV του Β.Κ (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία και Σουηδία, άρθρο 27, παρ.2,β.κ). Παράδειγμα 5 ο Συνταξιούχος του ΟΓΑ και Γερμανικού φορέα συντάξεων, ο οποίος κατοικεί στην Γερμανία από την οποία δεν έχει δικαίωμα παροχών ασθένειας, καλύπτεται για τις εν λόγω παροχές από τον ΟΓΑ με το κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος (portable document) S1. Αν ο εν λόγω συνταξιούχος επιστρέψει για προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα δικαιούται πλήρη ιατρική περίθαλψη από τον ΟΓΑ, όχι την αναγκαία και μάλιστα χωρίς προηγούμενη έγκριση επειδή η Ελλάδα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών του Παραρτήματος IV του Β.Κ. Η περίθαλψη θα πρέπει να χορηγηθεί με την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΕΝΤΥΠΑ -Υποβολή αίτησης: Δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς -Κοινοτικό έγγραφο πιστοποίησης δικαιώματος: Δεν προβλέπεται - Χαρακτηριστικά Κ.Ε.Π.Δ: Δεν προβλέπεται -Κάλυψη των μελών οικογένειας: Ναι -Διάρκεια ισχύος Κ.Ε.Π.Δ: Δεν προβλέπεται -Φορέας έκδοσης Κ.ΕΠ.Δ: Δεν προβλέπεται -Φορέας παραλαβής Κ.Ε.Π.Δ: Δεν προβλέπεται -Παρακολούθηση δικαιώματος: Ναι και από τους δύο φορείς (αρμόδιο και τόπου κατοικίας) με υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση αλλαγών ή ακυρώσεων στα μητρώα του φορέα του τόπου κατοικίας, αλλά και πρόσθετων χρεώσεων για επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Αθήνα, 10.12.2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩ4691ΩΓ-ΤΡ6. Αθήνα, 2.8.2012 Βαθμός Ασφαλείας Π31-39 ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: Β4ΓΩ4691ΩΓ-ΤΡ6. Αθήνα, 2.8.2012 Βαθμός Ασφαλείας Π31-39 ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Αθήνα, 2.8.2012 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Π31-39 ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.E.)

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο A1 Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο 3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ 3.2 Μισθωτός, ο οποίος εργάζεται σε δύο ή 3.1 Αποσπασμένος μισθωτός

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕK) αριθ..883/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:45ΨΡ4691ΩΓ-ΛΡΟ Αθήνα, 22.12.2011 Βαθμός Ασφαλείας Π31-59. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΑΔΑ:45ΨΡ4691ΩΓ-ΛΡΟ Αθήνα, 22.12.2011 Βαθμός Ασφαλείας Π31-59. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΔΑ:45ΨΡ4691ΩΓ-ΛΡΟ Αθήνα, 22.12.2011 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Π31-59 Βαθμός Προτερ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 / 3/ 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αθήνα, 10 / 3/ 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 10 / 3/ 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Εγκύκλιος αρ. 21 Τηλ.: 2106743664,2106756315

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν διακοπές, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε 584.550 δικαιούχους του ΟΓΑ Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 09:50

Δωρεάν διακοπές, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε 584.550 δικαιούχους του ΟΓΑ Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 09:50 Τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2014 παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Κοκκόρης και ο Διοικητής του ΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.11.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.11.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.11.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Aριθ. πρωτ.: Φ.60000/οικ.29219/3673 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 28. 3. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. Φ.80020/5241/149 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : M. Προδρομίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα