Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες"

Transcript

1 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες 30 ης Σεπτεμβρίου Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Α θήνα, 5 η Νοεμβρίου 2008

2 Περιεχόμενα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων... 3 Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός... 4 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 5 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών... 6 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Γενικές Πληροφορίες Βασικές Λογιστικές Αρχές Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές στην Εφαρμογή Λογιστικών Αρχών Πληροφόρηση κατά Κλάδο Δραστηριότητας Καθαρά Έσοδα από Τόκους Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων Κέρδη μείον Ζημιές Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Καθαρά Έσοδα από Ασφαλιστικές Εργασίες Δαπάνες Προσωπικού Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Φόρος Εισοδήματος Κέρδη ανά Μετοχή Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Δάνεια και Προκαταβολές σε Πελάτες Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διαθεσίμων προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διακρατούμενων μέχρι τη Λήξη Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα Υποχρεώσεις προς Πελάτες Ομολογιακά Δάνεια Λοιπά Δανειακά Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πρόβλεψη για Αποζημιώσεις Προσωπικού Ασφαλιστικές Προβλέψεις Λοιπές Προβλέψεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Ενδεχόμενες και Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Μετοχικό Κεφάλαιο Μετρητά και Ταμειακά Ισοδύναμα Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα Στοιχεία Ισολογισμού - Μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Αποτελέσματα - Μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Κεφαλαιακή Επάρκεια Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων Αναμορφώσεις (2) από (29)

3 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Σημ. 01/01-01/01 - * * Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (5.235) (6.958) (2.020) (2.658) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες Έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες (8.436) (14.138) (2.303) (3.338) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 7 (19.454) (4.279) (3.710) (5.495) Κέρδη μείον ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου (63) Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δαπάνες προσωπικού 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (24.650) (24.661) (7.963) (7.844) Απομείωση αξίας δανείων και λοιπών απαιτήσεων 17 ( ) ( ) (94.469) (55.419) Λοιπές προβλέψεις (1.924) (2.000) 2 (500) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 11 ( ) ( ) (52.907) (44.099) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (71.447) (62.389) Φόροι περιόδου 12 (49.782) (20.186) (43.833) (146) ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ( ) ( ) Κέρδη / (Ζημιές) μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ) ( ) Κέρδη / (ζημιές) αναλογούντα : Στους Μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) Στους τρίτους 101 (1.015) 9 97 Βασικά Κέρδη ανά μετοχή- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (σε ευρώ) 13 (0,9164) 0,6365 (0,8024) 0,1239 Βασικά Κέρδη ανά μετοχή- Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (σε ευρώ) 36 - (0,0584) - - * Ορισμένα κονδύλια που αφορούν το 2007 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας (Σημ. 39). Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (3) από (29)

4 Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός 30η Σεπτεμβρίου η Δεκεμβρίου 2007* Σημ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Κρατικά Αξιόγραφα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Απαιτήσεις Δάνεια και Προκαταβολές σε Πελάτες Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διαθεσίμων προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διακρατούμενων μέχρι την λήξη Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις (μη ενοποιούμενες) Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Ασώματες Ακινητοποιήσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδυτικά Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Στοιχεία Ενεργητικού Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα-Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Πελάτες Ομολογιακά Δάνεια Λοιπά Δανειακά Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πρόβλεψη για Αποζημιώσεις Προσωπικού Ασφαλιστικές Προβλέψεις Λοιπές Προβλέψεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Υποχρεώσεις Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Σύνολο Υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από Έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Ζημιές Προηγούμενων Χρήσεων ( ) ( ) Αποτελέσματα περιόδου ( ) Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ * Ορισμένα κονδύλια του 2007 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας (Σημ. 39). Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (4) από (29)

5 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Συναλ/κές Διαφορές Λοιπά Αποθεματικά Ζημιές εις Νέον ΣΥΝΟΛΟ Δικαιώματα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπα 1 η Ιανουαρίου (1.490) ( ) Διανομή μερίσματος (5.586) Αποτέλεσμα (1.015) Συγχώνευση Θυγατρικών (312) Αποτίμηση διαθεσίμου προς πώληση χαρτ/κίου (4.079) - (4.079) - (4.079) Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου - (18) (18) - (18) Πώληση θυγατρικής (17.103) - (979) (979) Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές (30) (9.943) (9.973) (5.179) (15.152) Συναλλαγματικές διαφορές - - (4.285) - - (4.285) (18) (4.303) Υπόλοιπα 30 η Σεπτεμβρίου (5.775) ( ) Υπόλοιπα 1 η Ιανουαρίου (9.597) ( ) Διανομή μερίσματος (562) (21) - (21) Αποτέλεσμα ( ) ( ) 101 ( ) Αποτίμηση διαθεσίμου προς πώληση χαρτ/κίου (62.545) - (62.545) - (62.545) Μεταβολή ποσοστού συμ/χής σε θυγατρικές (159) (153) Συναλλαγματικές διαφορές - - (2.535) - - (2.535) (12) (2.547) Υπόλοιπα 30 η Σεπτεμβρίου (12.132) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (5) από (29)

6 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περίοδος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Καθαρό κέρδος προ φόρων Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (71.447) Καθαρό κέρδος προ φόρων Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Προσαρμογές για τη συμφωνία καθαρού αποτελέσμ. και ταμειακών εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων Μη ταμειακά στοιχεία & προσαρμογές που περιλαμβάνονται στο καθαρό αποτέλεσμα - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Κέρδος πώλησης θυγατρικής - (41.487) Αποσβέσεις ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους Λοιπές προβλέψεις Διαφορά αποτίμησης & δεδουλευμένοι τόκοι παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (23.341) (9.036) Δεδουλευμένοι Τόκοι (Κέρδη)/ ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου (7.187) (12.412) Προβλέψεις ασφαλιστικών εργασιών Κέρδη από πώληση παγίων (1.101) (4.451) Αναλογία σε (κέρδη/ ζημιές συγγενών εταιρειών) (4.879) (182) Μη ταμειακά στοιχεία & προσαρμογές που περιλαμβάνονται στο καθαρό αποτέλεσμα Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (Κέρδη)/ ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου - (16) Αποσβέσεις ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων Καθαρή (αύξηση) / μείωση λειτουργικών απαιτήσεων - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος (24.759) (90.631) Δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα (88.509) Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς (εξαιρουμένων κρατικών ομολόγων) (16.011) Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από διαγραφές) ( ) ( ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (91.295) ( ) ( ) Καθαρή (αύξηση) / μείωση λειτουργικών απαιτήσεων Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από διαγραφές) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Καθαρή αύξηση / (μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες (εξαιρουμένων προβλέψεων απομείωσης συμμετοχών) Λοιπά στοιχεία παθητικού ( ) ( ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (1.522) Καθαρή αύξηση / (μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα - (25.920) Υποχρεώσεις προς πελάτες (εξαιρουμένων προβλέψεων απομείωσης συμμετοχών) - ( ) Λοιπά στοιχεία παθητικού ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες-μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων - (72.741) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Μεταβολή συμμετοχής σε μη ενοπ/νες θυγατρικές και αναπ/γές ιδίων κεφαλαίων συγγενών εταιρειών (12.935) (1.179) Εισροές από πώληση θυγατρικής Επίδραση από απορροφήσεις εταιρειών και αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές - (9.943) Μεταβολές ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων (14.198) Μεταβολή χαρτοφυλακίου διακρατούμενου έως τη λήξη Μεταβολή διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου ( ) ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες - Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ( ) ( ) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Μεταβολή συμμετοχής σε μη ενοπ/νες θυγατρικές και αναπ/γές ιδίων κεφαλαίων συγγενών εταιρειών - 76 Μεταβολή χαρτοφυλακίου διακρατούμενου έως τη λήξη Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Καταβολή μερίσματος - (525) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - (18) Έκδοση ομολογιακών δανείων Έκδοση λοιπών ομολογιακών δανείων μειωμένης εξασφάλισης Αποπληρωμή ομολογιακών δανείων μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων (65.902) ( ) Μεταβολή ιδίων ομολογιών ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (Σημ.33) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (Σημ.33) Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (6) από (29)

7 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών 1. Γενικές Πληροφορίες Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. («Εμπορική Τράπεζα» ή «ο Όμιλος») δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών (λιανική τραπεζική, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις), της επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης διαθεσίμων και χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, και γενικότερα στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο Όμιλος προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω δικτύου 372 υποκαταστημάτων και στο εξωτερικό μέσω του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας στο Λονδίνο, καθώς και μέσω θυγατρικών τραπεζών στην Γερμανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Αλβανία και Ρουμανία. Η Εμπορική Τράπεζα ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1907 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α») από το Η μετοχή της Εμπορικής Τράπεζας συμμετέχει στους δείκτες FTSE ΧΑ 140, FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ και FTSE ΧΑ Small Cap 80. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στους δείκτες FTSE4Good. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους δείκτες FTSE4Good διακρίνονται για την ευαισθησία τους σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαφανούς διαχείρισης, καθώς και για την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και την υποστήριξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους 11 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 6064/06/Β/86/03. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας είναι: Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30 Σεπτεμβρίου 2008, έχει ως εξής: Εκτελεστικά Μέλη Αντώνιος Κροντηράς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Bruno-Marie Charrier Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Δημακάκος Μέλος Δέσποινα Χαλκίδη Μέλος Μη Εκτελεστικά Μέλη Jean-Frederic De Leusse Πρόεδρος Bernard De Wit Μέλος Luc Demazure Μέλος Jean- Francois Marchal Μέλος Philippe Dore Μέλος Yves Nanquette Μέλος Σαρλότα-Μαρία-Υπατία Στράτου Μέλος Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου Μέλος Νικόλαος Εμπέογλου Μέλος Χαράλαμπος Δαυίδ Μέλος Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Χριστόφορος Χατζόπουλος Μέλος Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος Μέλος Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης Μέλος Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 5 η Νοεμβρίου Οι οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της Credit Agricole S.A. Η έδρα της Credit Agricole είναι 91-93, Boulevard Pasteur, Paris, France και η ηλεκτρονική της διεύθυνση (7) από (29)

8 2. Βασικές Λογιστικές Αρχές Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που αναφέρονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007, αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από ή μεταγενέστερα: ΔΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών: Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις: Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά. ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων : Το πρότυπο δεν έχει εφαρμοστεί πρόωρα από τον Όμιλο καθώς έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας / μονάδας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας / μονάδας και παρουσιάζονται στις οικονομικές πληροφορίες με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου H εφαρμογή αυτού του προτύπου από τον Όμιλο αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά τομέα λειτουργίας. ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων : Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» ( other comprehensive income ) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όμιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού : Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου (8) από (29)

9 ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή puttable μέσο): Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές της καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου : Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον λογιστικό χειρισμό σε περιπτώσεις όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό σε συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν έχει επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης Υπηρεσιών: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών. Η διερμηνεία δεν έχει επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα πίστης πελατών: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον λογιστικό χειρισμό προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή και επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 14 Όριο αναγνώρισης στοιχείων: Ενεργητικού από προγράμματα καθορισμένων παροχών, ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοδότηση και η αλληλεπίδρασή τους: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. Δεδομένου ότι ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή και επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 15 Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 16 Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμισμένο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, εφόσον ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί το λογιστικό χειρισμό της αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( ΔΠΧΠ ) που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρότυπα και διερμηνείες που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, που είναι το νόμισμα βάσης της Τράπεζας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. (9) από (29)

10 Τα συγκριτικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στις οικονομικές πληροφορίες της Τράπεζας αναπροσαρμόζονται, όπου απαιτείται, για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, το οποίο αναπροσαρμόζεται με τις αποτιμήσεις σε εύλογες αξίες του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 3. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές στην Εφαρμογή Λογιστικών Αρχών Για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι ίδιες με εκείνες, που είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Πληροφόρηση κατά Κλάδο Δραστηριότητας. Από 1/1 έως Όμιλος Λιανική Τραπεζική Χονδρική Τραπεζική Ασφαλιστικές Εργασίες & Διαχείριση Κεφαλαίων Επενδυτική Τραπεζική & Treasury Λοιπά μη Ενσωματωμένα Στοιχεία Καθαρά Έσοδα από Τόκους (18.959) 551 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Καθαρά Έσοδα Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπά Έσοδα (13.704) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (25.155) Δαπάνες προσωπικού ( ) ( ) (19.330) (2.494) (9.112) (29.436) Απομείωση αξίας Δανείων και Προκ/λών ( ) ( ) Λοιπές προβλέψεις (1.924) (44) (1.880) Λοιπά λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) (9.611) (1.629) (7.036) (20.204) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ( ) (5.690) (4.123) (16.148) (51.520) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (71.447) (85.400) (36.424) (44.678) Από 1/1 έως * Όμιλος Λιανική Τραπεζική Χονδρική Τραπεζική Ασφαλιστικές Εργασίες & Διαχείριση Κεφαλαίων Επενδυτική Τραπεζική & Treasury Λοιπά μη Ενσωματωμένα Στοιχεία Καθαρά Έσοδα από Τόκους Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Καθαρά Έσοδα Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπά Έσοδα (684) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δαπάνες προσωπικού ( ) ( ) (20.177) (3.144) (9.423) (32.037) Απομείωση αξίας Δανείων και Προκ/λών ( ) ( ) (24.200) Λοιπές προβλέψεις (2.000) (2.000) Λοιπά λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) (12.332) 159 (7.640) (14.327) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ( ) (56.709) (2.985) (17.063) (48.364) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (32.692) * Τα κονδύλια του 2007 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας. (10) από (29)

11 Η Λιανική Τραπεζική περιλαμβάνει τα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Χονδρική Τραπεζική αφορά τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και τον τομέα της ναυτιλίας. Οι Ασφαλιστικές Εργασίες και η Διαχείριση Κεφαλαίων περιλαμβάνουν τα προϊόντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών της εταιρείας Asset Management ΑΕΔΑΚ, καθώς και τα ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου. Η Επενδυτική Τραπεζική και το Treasury περιλαμβάνει χρηματιστηριακές εργασίες, συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές εργασίες για θέματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά, καθώς και τις δραστηριότητες του Dealing room της Τράπεζας. Στα λοιπά μη ενσωματωμένα στοιχεία εντάσσονται οι δραστηριότητες του Ομίλου, που δεν είναι χρηματοοικονομικού ή ασφαλιστικού χαρακτήρα, καθώς και οι λοιπές διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες της Τράπεζας. 5. Καθαρά Έσοδα από Τόκους Έσοδα από τόκους Ταμειακά και βραχυπρόθεσμα κεφάλαια Ομόλογα/ ΕΓΕΔ Δάνεια και χορηγήσεις Έξοδα από τόκους Τράπεζες και πελάτες ( ) ( ) ( ) ( ) Ομολογιακά δάνεια ( ) (55.725) (65.472) (24.401) Χρεόγραφα και συμφωνίες επαναγοράς (repos) (13.413) (11.016) (4.594) (3.831) Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (12.764) (14.769) (4.255) (4.881) Λοιπά δανειακά κεφάλαια (30.140) (26.143) (10.253) (9.233) ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Έσοδα προμηθειών Προμήθειες χορηγήσεων Από Κίνηση Κεφαλαίων Από Εγγυητικές Επιστολές Από Πιστωτικές Κάρτες Από Εισαγωγές Εξαγωγές Από Αμοιβαία Κεφάλαια Άλλα δικαιώματα και προμήθειες Έξοδα προμηθειών Προμήθειες πιστωτικών καρτών (4.342) (4.996) (1.763) (2.069) Λοιπά δικαιώματα (893) (1.962) (257) (589) (5.235) (6.958) (2.020) (2.658) Καθαρά έσοδα προμηθειών (11) από (29)

12 7. Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων Καθαρό κέρδος από πράξεις και αποτίμηση συναλλάγματος Καθαρό κέρδος / (ζημιά) πώλησης και αποτίμησης ομολογιών (16.447) (19.901) (2.107) Καθαρό κέρδος / (ζημιά) πώλησης και αποτίμησης μετοχών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης (5.581) (9) Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) πώλησης και απoτίμησης παραγώγων (1.776) (21.233) (8.669) Καθαρό κέρδος/ ζημιά από πώληση και αποτίμηση αμοιβαίων κεφαλαίων (368) Κέρδος από πώληση απαιτήσεων 150 (746) Σύνολο αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικών πράξεων (19.454) (4.279) (3.710) (5.495) 8. Κέρδη μείον Ζημιές Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) πώλησης ομολογιών (24) Καθαρό κέρδος πώλησης μετοχών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης Καθαρό κέρδος πώλησης και αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων (63) - Καθαρό κέρδος πώλησης συμμετοχών Σύνολο αποτελεσμάτων επενδυτικών χρεογράφων (63) Καθαρά Έσοδα από Ασφαλιστικές Εργασίες Καθαρά ασφάλιστρα και δικαιώματα Κλάδου Ζωής Καθαρά ασφάλιστρα και δικαιώματα Κλάδου Ζημιών Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες Αποζημιώσεις Κλάδου Ζωής (εξαιρουμένων DAF & Unit Linked) (4.360) (833) (1.551) (142) Αποζημιώσεις Κλάδου Ζημιών (20) - (20) - Μεταβολή αποθεμάτων εκκρεμών αποζημιώσεων (54) (72) 73 (22) Μεταβολή μαθηματικών προβλέψεων (3.991) (13.233) (803) (3.174) Προμήθειες και λοιπά άμεσα έξοδα παραγωγής (11) - (2) - Έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες (8.436) (14.138) (2.303) (3.338) Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες (12) από (29)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τροποποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 Μάιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόµενα I. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 - Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 4 Νοεμβρίου 2014 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου της 30.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα