Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες"

Transcript

1 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες 30 ης Σεπτεμβρίου Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Α θήνα, 5 η Νοεμβρίου 2008

2 Περιεχόμενα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων... 3 Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός... 4 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 5 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών... 6 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Γενικές Πληροφορίες Βασικές Λογιστικές Αρχές Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές στην Εφαρμογή Λογιστικών Αρχών Πληροφόρηση κατά Κλάδο Δραστηριότητας Καθαρά Έσοδα από Τόκους Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων Κέρδη μείον Ζημιές Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Καθαρά Έσοδα από Ασφαλιστικές Εργασίες Δαπάνες Προσωπικού Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Φόρος Εισοδήματος Κέρδη ανά Μετοχή Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Δάνεια και Προκαταβολές σε Πελάτες Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διαθεσίμων προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διακρατούμενων μέχρι τη Λήξη Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα Υποχρεώσεις προς Πελάτες Ομολογιακά Δάνεια Λοιπά Δανειακά Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πρόβλεψη για Αποζημιώσεις Προσωπικού Ασφαλιστικές Προβλέψεις Λοιπές Προβλέψεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Ενδεχόμενες και Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Μετοχικό Κεφάλαιο Μετρητά και Ταμειακά Ισοδύναμα Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα Στοιχεία Ισολογισμού - Μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Αποτελέσματα - Μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Κεφαλαιακή Επάρκεια Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων Αναμορφώσεις (2) από (29)

3 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Σημ. 01/01-01/01 - * * Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (5.235) (6.958) (2.020) (2.658) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες Έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες (8.436) (14.138) (2.303) (3.338) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 7 (19.454) (4.279) (3.710) (5.495) Κέρδη μείον ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου (63) Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δαπάνες προσωπικού 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (24.650) (24.661) (7.963) (7.844) Απομείωση αξίας δανείων και λοιπών απαιτήσεων 17 ( ) ( ) (94.469) (55.419) Λοιπές προβλέψεις (1.924) (2.000) 2 (500) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 11 ( ) ( ) (52.907) (44.099) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (71.447) (62.389) Φόροι περιόδου 12 (49.782) (20.186) (43.833) (146) ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ( ) ( ) Κέρδη / (Ζημιές) μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ) ( ) Κέρδη / (ζημιές) αναλογούντα : Στους Μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) Στους τρίτους 101 (1.015) 9 97 Βασικά Κέρδη ανά μετοχή- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (σε ευρώ) 13 (0,9164) 0,6365 (0,8024) 0,1239 Βασικά Κέρδη ανά μετοχή- Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (σε ευρώ) 36 - (0,0584) - - * Ορισμένα κονδύλια που αφορούν το 2007 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας (Σημ. 39). Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (3) από (29)

4 Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός 30η Σεπτεμβρίου η Δεκεμβρίου 2007* Σημ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Κρατικά Αξιόγραφα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Απαιτήσεις Δάνεια και Προκαταβολές σε Πελάτες Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διαθεσίμων προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διακρατούμενων μέχρι την λήξη Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις (μη ενοποιούμενες) Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Ασώματες Ακινητοποιήσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδυτικά Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Στοιχεία Ενεργητικού Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα-Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Πελάτες Ομολογιακά Δάνεια Λοιπά Δανειακά Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πρόβλεψη για Αποζημιώσεις Προσωπικού Ασφαλιστικές Προβλέψεις Λοιπές Προβλέψεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Υποχρεώσεις Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Σύνολο Υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από Έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Ζημιές Προηγούμενων Χρήσεων ( ) ( ) Αποτελέσματα περιόδου ( ) Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ * Ορισμένα κονδύλια του 2007 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας (Σημ. 39). Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (4) από (29)

5 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Συναλ/κές Διαφορές Λοιπά Αποθεματικά Ζημιές εις Νέον ΣΥΝΟΛΟ Δικαιώματα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπα 1 η Ιανουαρίου (1.490) ( ) Διανομή μερίσματος (5.586) Αποτέλεσμα (1.015) Συγχώνευση Θυγατρικών (312) Αποτίμηση διαθεσίμου προς πώληση χαρτ/κίου (4.079) - (4.079) - (4.079) Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου - (18) (18) - (18) Πώληση θυγατρικής (17.103) - (979) (979) Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές (30) (9.943) (9.973) (5.179) (15.152) Συναλλαγματικές διαφορές - - (4.285) - - (4.285) (18) (4.303) Υπόλοιπα 30 η Σεπτεμβρίου (5.775) ( ) Υπόλοιπα 1 η Ιανουαρίου (9.597) ( ) Διανομή μερίσματος (562) (21) - (21) Αποτέλεσμα ( ) ( ) 101 ( ) Αποτίμηση διαθεσίμου προς πώληση χαρτ/κίου (62.545) - (62.545) - (62.545) Μεταβολή ποσοστού συμ/χής σε θυγατρικές (159) (153) Συναλλαγματικές διαφορές - - (2.535) - - (2.535) (12) (2.547) Υπόλοιπα 30 η Σεπτεμβρίου (12.132) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (5) από (29)

6 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περίοδος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Καθαρό κέρδος προ φόρων Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (71.447) Καθαρό κέρδος προ φόρων Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Προσαρμογές για τη συμφωνία καθαρού αποτελέσμ. και ταμειακών εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων Μη ταμειακά στοιχεία & προσαρμογές που περιλαμβάνονται στο καθαρό αποτέλεσμα - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Κέρδος πώλησης θυγατρικής - (41.487) Αποσβέσεις ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους Λοιπές προβλέψεις Διαφορά αποτίμησης & δεδουλευμένοι τόκοι παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (23.341) (9.036) Δεδουλευμένοι Τόκοι (Κέρδη)/ ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου (7.187) (12.412) Προβλέψεις ασφαλιστικών εργασιών Κέρδη από πώληση παγίων (1.101) (4.451) Αναλογία σε (κέρδη/ ζημιές συγγενών εταιρειών) (4.879) (182) Μη ταμειακά στοιχεία & προσαρμογές που περιλαμβάνονται στο καθαρό αποτέλεσμα Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (Κέρδη)/ ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου - (16) Αποσβέσεις ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων Καθαρή (αύξηση) / μείωση λειτουργικών απαιτήσεων - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος (24.759) (90.631) Δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα (88.509) Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς (εξαιρουμένων κρατικών ομολόγων) (16.011) Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από διαγραφές) ( ) ( ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (91.295) ( ) ( ) Καθαρή (αύξηση) / μείωση λειτουργικών απαιτήσεων Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από διαγραφές) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Καθαρή αύξηση / (μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες (εξαιρουμένων προβλέψεων απομείωσης συμμετοχών) Λοιπά στοιχεία παθητικού ( ) ( ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (1.522) Καθαρή αύξηση / (μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα - (25.920) Υποχρεώσεις προς πελάτες (εξαιρουμένων προβλέψεων απομείωσης συμμετοχών) - ( ) Λοιπά στοιχεία παθητικού ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες- Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες-μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων - (72.741) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες - Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Μεταβολή συμμετοχής σε μη ενοπ/νες θυγατρικές και αναπ/γές ιδίων κεφαλαίων συγγενών εταιρειών (12.935) (1.179) Εισροές από πώληση θυγατρικής Επίδραση από απορροφήσεις εταιρειών και αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές - (9.943) Μεταβολές ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων (14.198) Μεταβολή χαρτοφυλακίου διακρατούμενου έως τη λήξη Μεταβολή διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου ( ) ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες - Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ( ) ( ) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες Μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Μεταβολή συμμετοχής σε μη ενοπ/νες θυγατρικές και αναπ/γές ιδίων κεφαλαίων συγγενών εταιρειών - 76 Μεταβολή χαρτοφυλακίου διακρατούμενου έως τη λήξη Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες Μη Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Καταβολή μερίσματος - (525) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - (18) Έκδοση ομολογιακών δανείων Έκδοση λοιπών ομολογιακών δανείων μειωμένης εξασφάλισης Αποπληρωμή ομολογιακών δανείων μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων (65.902) ( ) Μεταβολή ιδίων ομολογιών ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (Σημ.33) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (Σημ.33) Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών. (6) από (29)

7 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών 1. Γενικές Πληροφορίες Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. («Εμπορική Τράπεζα» ή «ο Όμιλος») δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών (λιανική τραπεζική, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις), της επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης διαθεσίμων και χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, και γενικότερα στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο Όμιλος προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω δικτύου 372 υποκαταστημάτων και στο εξωτερικό μέσω του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας στο Λονδίνο, καθώς και μέσω θυγατρικών τραπεζών στην Γερμανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Αλβανία και Ρουμανία. Η Εμπορική Τράπεζα ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1907 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α») από το Η μετοχή της Εμπορικής Τράπεζας συμμετέχει στους δείκτες FTSE ΧΑ 140, FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ και FTSE ΧΑ Small Cap 80. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στους δείκτες FTSE4Good. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους δείκτες FTSE4Good διακρίνονται για την ευαισθησία τους σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαφανούς διαχείρισης, καθώς και για την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και την υποστήριξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους 11 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 6064/06/Β/86/03. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας είναι: Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30 Σεπτεμβρίου 2008, έχει ως εξής: Εκτελεστικά Μέλη Αντώνιος Κροντηράς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Bruno-Marie Charrier Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Δημακάκος Μέλος Δέσποινα Χαλκίδη Μέλος Μη Εκτελεστικά Μέλη Jean-Frederic De Leusse Πρόεδρος Bernard De Wit Μέλος Luc Demazure Μέλος Jean- Francois Marchal Μέλος Philippe Dore Μέλος Yves Nanquette Μέλος Σαρλότα-Μαρία-Υπατία Στράτου Μέλος Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου Μέλος Νικόλαος Εμπέογλου Μέλος Χαράλαμπος Δαυίδ Μέλος Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Χριστόφορος Χατζόπουλος Μέλος Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος Μέλος Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης Μέλος Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 5 η Νοεμβρίου Οι οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της Credit Agricole S.A. Η έδρα της Credit Agricole είναι 91-93, Boulevard Pasteur, Paris, France και η ηλεκτρονική της διεύθυνση (7) από (29)

8 2. Βασικές Λογιστικές Αρχές Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που αναφέρονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007, αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από ή μεταγενέστερα: ΔΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών: Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις: Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά. ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων : Το πρότυπο δεν έχει εφαρμοστεί πρόωρα από τον Όμιλο καθώς έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας / μονάδας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας / μονάδας και παρουσιάζονται στις οικονομικές πληροφορίες με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου H εφαρμογή αυτού του προτύπου από τον Όμιλο αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά τομέα λειτουργίας. ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων : Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» ( other comprehensive income ) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όμιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού : Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου (8) από (29)

9 ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή puttable μέσο): Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές της καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου : Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον λογιστικό χειρισμό σε περιπτώσεις όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό σε συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν έχει επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης Υπηρεσιών: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών. Η διερμηνεία δεν έχει επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα πίστης πελατών: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον λογιστικό χειρισμό προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή και επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 14 Όριο αναγνώρισης στοιχείων: Ενεργητικού από προγράμματα καθορισμένων παροχών, ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοδότηση και η αλληλεπίδρασή τους: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. Δεδομένου ότι ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή και επίπτωση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 15 Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 16 Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό: Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμισμένο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, εφόσον ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί το λογιστικό χειρισμό της αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( ΔΠΧΠ ) που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρότυπα και διερμηνείες που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, που είναι το νόμισμα βάσης της Τράπεζας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. (9) από (29)

10 Τα συγκριτικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στις οικονομικές πληροφορίες της Τράπεζας αναπροσαρμόζονται, όπου απαιτείται, για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, το οποίο αναπροσαρμόζεται με τις αποτιμήσεις σε εύλογες αξίες του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 3. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές στην Εφαρμογή Λογιστικών Αρχών Για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι ίδιες με εκείνες, που είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Πληροφόρηση κατά Κλάδο Δραστηριότητας. Από 1/1 έως Όμιλος Λιανική Τραπεζική Χονδρική Τραπεζική Ασφαλιστικές Εργασίες & Διαχείριση Κεφαλαίων Επενδυτική Τραπεζική & Treasury Λοιπά μη Ενσωματωμένα Στοιχεία Καθαρά Έσοδα από Τόκους (18.959) 551 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Καθαρά Έσοδα Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπά Έσοδα (13.704) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (25.155) Δαπάνες προσωπικού ( ) ( ) (19.330) (2.494) (9.112) (29.436) Απομείωση αξίας Δανείων και Προκ/λών ( ) ( ) Λοιπές προβλέψεις (1.924) (44) (1.880) Λοιπά λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) (9.611) (1.629) (7.036) (20.204) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ( ) (5.690) (4.123) (16.148) (51.520) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (71.447) (85.400) (36.424) (44.678) Από 1/1 έως * Όμιλος Λιανική Τραπεζική Χονδρική Τραπεζική Ασφαλιστικές Εργασίες & Διαχείριση Κεφαλαίων Επενδυτική Τραπεζική & Treasury Λοιπά μη Ενσωματωμένα Στοιχεία Καθαρά Έσοδα από Τόκους Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Καθαρά Έσοδα Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπά Έσοδα (684) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δαπάνες προσωπικού ( ) ( ) (20.177) (3.144) (9.423) (32.037) Απομείωση αξίας Δανείων και Προκ/λών ( ) ( ) (24.200) Λοιπές προβλέψεις (2.000) (2.000) Λοιπά λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) (12.332) 159 (7.640) (14.327) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ( ) (56.709) (2.985) (17.063) (48.364) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (32.692) * Τα κονδύλια του 2007 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας. (10) από (29)

11 Η Λιανική Τραπεζική περιλαμβάνει τα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Χονδρική Τραπεζική αφορά τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και τον τομέα της ναυτιλίας. Οι Ασφαλιστικές Εργασίες και η Διαχείριση Κεφαλαίων περιλαμβάνουν τα προϊόντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών της εταιρείας Asset Management ΑΕΔΑΚ, καθώς και τα ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου. Η Επενδυτική Τραπεζική και το Treasury περιλαμβάνει χρηματιστηριακές εργασίες, συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές εργασίες για θέματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά, καθώς και τις δραστηριότητες του Dealing room της Τράπεζας. Στα λοιπά μη ενσωματωμένα στοιχεία εντάσσονται οι δραστηριότητες του Ομίλου, που δεν είναι χρηματοοικονομικού ή ασφαλιστικού χαρακτήρα, καθώς και οι λοιπές διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες της Τράπεζας. 5. Καθαρά Έσοδα από Τόκους Έσοδα από τόκους Ταμειακά και βραχυπρόθεσμα κεφάλαια Ομόλογα/ ΕΓΕΔ Δάνεια και χορηγήσεις Έξοδα από τόκους Τράπεζες και πελάτες ( ) ( ) ( ) ( ) Ομολογιακά δάνεια ( ) (55.725) (65.472) (24.401) Χρεόγραφα και συμφωνίες επαναγοράς (repos) (13.413) (11.016) (4.594) (3.831) Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (12.764) (14.769) (4.255) (4.881) Λοιπά δανειακά κεφάλαια (30.140) (26.143) (10.253) (9.233) ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες Έσοδα προμηθειών Προμήθειες χορηγήσεων Από Κίνηση Κεφαλαίων Από Εγγυητικές Επιστολές Από Πιστωτικές Κάρτες Από Εισαγωγές Εξαγωγές Από Αμοιβαία Κεφάλαια Άλλα δικαιώματα και προμήθειες Έξοδα προμηθειών Προμήθειες πιστωτικών καρτών (4.342) (4.996) (1.763) (2.069) Λοιπά δικαιώματα (893) (1.962) (257) (589) (5.235) (6.958) (2.020) (2.658) Καθαρά έσοδα προμηθειών (11) από (29)

12 7. Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων Καθαρό κέρδος από πράξεις και αποτίμηση συναλλάγματος Καθαρό κέρδος / (ζημιά) πώλησης και αποτίμησης ομολογιών (16.447) (19.901) (2.107) Καθαρό κέρδος / (ζημιά) πώλησης και αποτίμησης μετοχών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης (5.581) (9) Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) πώλησης και απoτίμησης παραγώγων (1.776) (21.233) (8.669) Καθαρό κέρδος/ ζημιά από πώληση και αποτίμηση αμοιβαίων κεφαλαίων (368) Κέρδος από πώληση απαιτήσεων 150 (746) Σύνολο αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικών πράξεων (19.454) (4.279) (3.710) (5.495) 8. Κέρδη μείον Ζημιές Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) πώλησης ομολογιών (24) Καθαρό κέρδος πώλησης μετοχών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης Καθαρό κέρδος πώλησης και αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων (63) - Καθαρό κέρδος πώλησης συμμετοχών Σύνολο αποτελεσμάτων επενδυτικών χρεογράφων (63) Καθαρά Έσοδα από Ασφαλιστικές Εργασίες Καθαρά ασφάλιστρα και δικαιώματα Κλάδου Ζωής Καθαρά ασφάλιστρα και δικαιώματα Κλάδου Ζημιών Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες Αποζημιώσεις Κλάδου Ζωής (εξαιρουμένων DAF & Unit Linked) (4.360) (833) (1.551) (142) Αποζημιώσεις Κλάδου Ζημιών (20) - (20) - Μεταβολή αποθεμάτων εκκρεμών αποζημιώσεων (54) (72) 73 (22) Μεταβολή μαθηματικών προβλέψεων (3.991) (13.233) (803) (3.174) Προμήθειες και λοιπά άμεσα έξοδα παραγωγής (11) - (2) - Έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες (8.436) (14.138) (2.303) (3.338) Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες (12) από (29)

13 10. Δαπάνες Προσωπικού Μισθοί και ημερομίσθια ( ) ( ) (67.057) (69.377) Kόστος Κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (69.294) (63.187) (22.453) (23.224) Λοιπές παροχές (29.066) (34.582) (14.669) (12.080) Σύνολο δαπανών προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 αποτελείται από άτομα έναντι ατόμων στις 30 Σεπτεμβρίου Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (20.516) (21.725) (5.543) (2.716) Παροχές Τρίτων (36.250) (40.047) (12.741) (14.077) Ασφάλιστρα (1.686) (1.609) (516) (1.195) Φόροι Τέλη (15.340) (13.706) (5.719) (4.748) Διάφορα έξοδα (77.561) (70.416) (28.388) (21.363) Σύνολο λοιπών λειτουργικών εξόδων ( ) ( ) (52.907) (44.099) 12. Φόρος Εισοδήματος 01/07-01/07- Φόρος τρέχουσας χρήσης (23.171) (25.334) (8.234) (7.624) Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ.30) (26.611) (35.599) Σύνολο φόρου εισοδήματος (49.782) (20.186) (43.833) (146) 13. Κέρδη ανά Μετοχή Κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας (σε χιλ.) ( ) ( ) Μέσος αριθμός μετοχών (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) Κέρδη ανά μετοχή (σε ) (0,9164) 0,5781 (0,8024) 0,1239 Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με βάση τα κέρδη μετά φόρων αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας και το μέσο αριθμό των κοινών μετοχών, που βρισκόταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εμπορική Τράπεζα και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στη διάρκεια της περιόδου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται προσαρμόζοντας των μέσο αριθμό των κοινών μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου και το αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας για δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές μετοχές. Η Τράπεζα δεν είχε μετοχές αυτής της κατηγορίας. (13) από (29)

14 14. Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 31/12/2007 Ταμείο Καταθέσεις σε Κεντρική Τράπεζα εκτός υποχρεωτικών καταθέσεων για σκοπούς ρευστότητας Επιταγές εισπρακτέες Γραφείο συμψηφισμού Κεντρικής Τράπεζας Περιλαμβ. στα μετρητά και στα ταμειακά ισοδύναμα (Σημ. 33) Υποχρεωτικές καταθέσεις σε Κεντρική Τράπεζα Δεδουλευμένοι Τόκοι Σύνολο ταμείου και διαθεσίμων στην κεντρική τράπεζα Οι υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα αφορούν κυρίως τις καταθέσεις, τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί να τηρούν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και που αντιστοιχούν στο 2% (κατόπιν απαλλαγής αρχικού ποσού 100 εκατ.) των συνολικών καταθέσεων των πελατών τους. Επίσης η Τράπεζα τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τρεχούμενο λογαριασμό με σκοπό την διευκόλυνση των διατραπεζικών συναλλαγών μέσω του συστήματος Target (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System). To σύστημα TARGET2 αντικατέστησε από τις 19 Μαΐου 2008 τα υπάρχοντα συστήματα HERMES και TARGET και διακανονίζει πληρωμές σε Ευρώ σε συνεχή χρόνο μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 15. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων 31/12/2007 Επιταγές εισπρακτέες Καταθέσεις όψεως Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες Λοιπές απαιτήσεις Περιλαμβάνονται στα μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα (Σημ.33) Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες μη συμπ/νων στα ταμειακά ισοδύναμα Δάνεια και χορηγήσεις σε άλλες τράπεζες Σύνολο απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 31/12/2007 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου συμπ/νων στα ταμειακά ισοδύναμα (Σημ. 33) Ομόλογα εκδόσεως λοιπών κρατών (Σημ. 33) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου μη συμπ/νων στα ταμειακά ισοδύναμα Ομόλογα λοιπών εκδοτών Μετοχές εισηγμένες Μετοχές μη εισηγμένες Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολο χαρτοφυλακίου συναλλαγών (14) από (29)

15 17. Δάνεια και Προκαταβολές σε Πελάτες 31/12/2007 Δάνεια σε φυσικά πρόσωπα Πιστωτικές κάρτες Δάνεια καθορισμένης διάρκειας (περιλαμβάνει και καταναλωτικά) Στεγαστικά Δάνεια σε νομικά πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις Επαγγελματίες (Easy Business) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Δεδουλευμένοι Τόκοι Δανείων σε Πελάτες Σύνολο δανείων και προκαταβολών σε πελάτες Μείον: Προβλέψεις για ζημιές απομείωσης δανείων και προκαταβολών Κυμαινόμενο Επιτόκιο Σταθερό Επιτόκιο Σύνολο *Τα ποσά της προηγούμενης χρήσης έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας Προβλέψεις για ζημιές απομείωσης δανείων και προκαταβολών 31/12/2007 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (12.375) Μεταφορά από Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική και μεθόδου ενοποίησης - (100) Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομείωσης & διαγραφές δανείων (82.010) ( ) Πρόβλεψη για απομείωσης δανείων και προκαταβολών (προ ανακτήσεων) Μεταφορά σε «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» (9.500) - Μεταφορά σε «Λοιπές Προβλέψεις» - (13.102) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου / 31 Δεκεμβρίου Η πρόβλεψη για απομειώσεις δανείων και προκαταβολών της τρέχουσας περιόδου, που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει και εισπράξεις από αποσβεσμένες απαιτήσεις ύψους χιλ. ( χιλ. για την περίοδο ). 18. Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διαθεσίμων προς Πώληση 31/12/2007 Έντοκα γραμμάτια λοιπών κρατών Ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα λοιπών εκδοτών Μετοχές εισηγμένες Μετοχές μη εισηγμένες Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σύνολο χαρτοφυλακίου επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση (15) από (29)

16 Σύμφωνα με την τροποποίηση του IAS 39 «Αναμόρφωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού», η Τράπεζα έχει αναμορφώσει εταιρικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 104 εκατ. από την γραμμή «Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών» στην γραμμή «Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων/Διαθέσιμων προς πώληση». Η τροποποίηση αυτή έχει εφαρμογή από 1 ης Ιουλίου Η διοίκηση της Τράπεζας εκτίμησε ότι η παρούσα κρίση ρευστότητας δικαιολογεί τροποποίησης του IAS 39. την εφαρμογή της Η εύλογη αξία της προαναφερθέντων εταιρικών ομολόγων κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2008 υπολογίσθηκε σε 89,8 εκατ. Η ζημία από την αποτίμηση, για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008, αναγνωρίσθηκε απευθείας στην καθαρή θέση και ανέρχεται σε 4,2 εκατ. Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008, το κέρδος των 0,2 εκατ. που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω ομολόγων αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα περιόδου και περιλαμβάνεται στο «Αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικών Πράξεων». 19. Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Διακρατούμενων μέχρι τη Λήξη 31/12/2007 Ομόλογα εκδόσεως λοιπών κρατών Έντοκα Γραμμάτια λοιπών κρατών Ομόλογα λοιπών εκδοτών Σύνολο χαρτοφυλακίου επενδύσεων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Οι πιο κάτω θυγατρικές εταιρείες ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης: Άμεση & Έμμεση Συμμετοχή (%) Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Χώρα σύστασης 31/12/ EMPORIKI BANK-GERMANY GMBH. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100,00 100,00 2 EMPORIKI BANK-BULGARIA A.D. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00 100,00 3 EMPORIKI BANK-ALBANIA S.A. ΑΛΒΑΝΙΑ 100,00 100,00 4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00 100,00 5 EMPORIKI BANK CYPRUS KΥΠΡΟΣ 91,92 91,18 6 EMPORIKI VENTURE CAPITAL DEVELOPED MARKETS LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00 100,00 7 EMPORIKI VENTURE CAPITAL EMERGING MARKETS LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00 100,00 8 EMPORIKI GROUP FINANCE P.L.C. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 100,00 100,00 9 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00 100,00 10 EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 99,41 98,48 11 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ ΕΛΛΑΔΑ 73,10 73,10 12 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00 100,00 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΎΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 58,71 58,71 14 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜ. ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΚΑΙ ΠΡΑΚΤ/ΣΕΩΝ (Αναλογικά) ΕΛΛΑΔΑ 50,00 50,00 15 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ (Αναλογικά) ΕΛΛΑΔΑ 50,00 50,00 16 ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM Α.Ε. (Αναλογικά) ΕΛΛΑΔΑ 50,00 50,00 17 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ε.Γ.Α. (Αναλογικά) ΕΛΛΑΔΑ 50,00 50,00 (16) από (29)

17 Η EMPORIKI BANK CYPRUS L.T.D. κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2008, προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,6 εκατ. εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας, η οποία κάλυψε εξολοκλήρου την αύξηση αυτή, αυξήθηκε κατά 0,74%. H EMPORIKI BANK-BULGARIA A.D. κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ., εκδίδοντας νέες μετοχές. Την αύξηση αυτή κάλυψε πλήρως η Εμπορική Τράπεζα. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM Α.Ε μετά την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 18 εκατ., στην οποία συμμετείχε η Εμπορική Τράπεζα κατά το ποσοστό της, καταβάλλοντας ως εκ τούτου 9 εκατ. Η EMPORIKI BANK-ALBANIA S.A. κατά την διάρκεια του γ τριμήνου του 2008 προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 11,5 εκατ., εκδίδοντας νέες μετοχές. Την αύξηση αυτή κάλυψε πλήρως η Εμπορική Τράπεζα. Η EMPORIKI BANK- ROMANIA S.A. κατά την διάρκεια του γ τριμήνου του 2008 προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 33,6 εκατ.. Το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας, η οποία κάλυψε εξολοκλήρου την αύξηση αυτή, αυξήθηκε κατά 1% ενώ το ποσοστό του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,93%. Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες εξαιρέθηκαν της ολικής ενοποίησης, λόγω των πολύ περιορισμένων συνολικών μεγεθών τους και της ουσιαστικά μηδαμινής επίπτωσης στα μεγέθη του ομίλου, είναι οι εξής: Α/Α Επωνυμία 1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ MEDIA ΕΠΕ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΈΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. 3 TOTAL CARE AE 4 PRESERVILLE ENTERPRISES LTD 5 ORMISTONE HOLDINGS LTD 6 DICAPRIO 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛ/ΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΤΕ (Μη κερδοσκοπική εταιρεία) 8 MR SNACK 21. Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Οι πιο κάτω συγγενείς εταιρείες ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης: Άμεση & Έμμεση Χώρα Συμμετοχή (%) Α/Α Επωνυμία σύστασης 31/12/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 33,24 42,16 2 EULER HERMES EMPORIKI ΕΛΛΑΔΑ 21,71 21,71 Την oλοκληρώθηκε η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με μερική κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων, της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.». Το τελικό ποσοστό συμμετοχής της Εμπορικής Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας διαμορφώθηκε πλέον σε 33,24%. Η συγγενής εταιρεία INCURIAM INVESTMENT LTD εξαιρέθηκε της ενοποίησης λόγω των πολύ περιορισμένων συνολικών μεγεθών της και της ουσιαστικά μηδαμινής επίπτωσης στα μεγέθη του Ομίλου. (17) από (29)

18 22. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 31/12/2007 Τοποθετήσεις από άλλες τράπεζες Καταθέσεις όψεως Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεις προς Πελάτες 31/12/2007 Καταθέσεις Νομικών Προσώπων Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας Καταθέσεις φυσικών προσώπων Τρεχούμενοι λογαριασμοί Καταθέσεις προθεσμίας Καταθέσεις ταμιευτηρίου Δεδουλευμένοι Τόκοι Επιταγές και Εμβάσματα Πληρωτέα Σύνολο υποχρεώσεων προς πελάτες Σταθερού επιτοκίου Κυμαινόμενου επιτοκίου Σύνολο καταθέσεων Στις καταθέσεις σταθερού επιτοκίου περιλαμβάνονται οι καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ και ξένο νόμισμα. Οι υπόλοιπες καταθέσεις θεωρήθηκαν κυμαινόμενου επιτοκίου. 24. Ομολογιακά Δάνεια 31/12/2007 Ομολογιακά δάνεια Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι Δεδουλευμένοι Τόκοι Σύνολο ομολογιακών δανείων Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2008 η Εμπορική Τράπεζα έχει αποπληρώσει, μέσω της εταιρίας ειδικού σκοπού Lithos Mortgage Financing Plc, ομολογίες με ενέχυρο μεταβιβασθέντα στεγαστικά δάνεια (mortgage backed securities) συνολικού ύψους Ο Όμιλος Εμπορικής Τράπεζας, κατά την διάρκεια του εννεαμήνου 2008 μέσω της Emporiki Group Finance Plc, εξέδωσε 5 ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους Οι λήξεις και τα επιτόκια δανεισμού έχουν ως εξής : Λήξη Επιτόκιο Δάνειο ονομαστικής αξίας m Euribor + 0,85% Δάνειο ονομαστικής αξίας m Euribor + 0,69% Δάνειο ονομαστικής αξίας ,05% 3m Euribor - 0,125% Δάνειο ονομαστικής αξίας m Euribor + 0,75% Δάνειο ονομαστικής αξίας m Euribor + 0,865% Η Τράπεζα την 30 η Σεπτεμβρίου 2008, είχε στην κατοχή της ομολογίες της Emporiki Group Finance Plc και της Lithos Mortgage Financing Plc συνολικού ποσού (18) από (29)

19 25. Λοιπά Δανειακά Κεφάλαια 31/12/2007 Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (Subordinated notes) Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης προς την μητρική εταιρεία Υποχρεώσεις υβριδικών κεφαλαίων προς την μητρική εταιρεία Δεδουλευμένοι Τόκοι Σύνολο Κατά την διάρκεια του α εξαμήνου 2008, η Εμπορική Τράπεζα, μέσω της Emporiki Group Finance Plc, εξέδωσε δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ύψους (επιτόκιο δανεισμού: 3m Euribor + 1,35%, λήξη: ). Η Τράπεζα την 30 η Σεπτεμβρίου 2008, είχε στην κατοχή της ομολογίες της Emporiki Group Finance Plc, της ανωτέρω κατηγορίας, συνολικού ποσού Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των υπαλλήλων της Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ) με το προϊσχύσαν του νόμου 3371/2005 καθεστώς, εθεωρείτο ταμείο ασφάλισης προκαθορισμένων παροχών. Όμως, με το νόμο αυτό, στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του οποίου η Τράπεζα έχει ήδη υπαχθεί, το προσωπικό και οι συνταξιούχοι της οι οποίοι προσλήφθηκαν μέχρι την 31/12/2004, αντί του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχθηκαν πλέον στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), που θεωρούνται ταμεία προκαθορισμένων εισφορών. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας οι οποίοι προσλαμβάνονται από 1/1/2005 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. Για τον καθορισμό του κόστους ένταξης των ασφαλισμένων στο ΤΕΑΠΕΤΕ στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς και στα πλαίσια της εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, η Κυβέρνηση ανέθεσε την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης σε ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2006 και έγινε αποδεκτή από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και κυρώθηκε με νόμο από την Βουλή (Ν.3455/2006). Βάσει της μελέτης αυτής η Τράπεζα θα καταβάλει συνολικά για τους συνταξιούχους της ειδική εισφορά (εντόκως εντός δεκαετίας με επιτόκιο 3,53%) ύψους 786,3 εκατ. στους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου θα καταβάλλει για τους ενεργούς ασφαλισμένους υπαλλήλους της, οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν από την 31/12/2004, κατά τις επόμενες χρήσεις και μέχρι τη συνταξιοδότησή τους εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα είναι αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες που προβλέπει η νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ. Ο τρόπος καταβολής των αυξημένων εισφορών δεν καθορίστηκε από το νόμο, αλλά ρυθμίστηκε με την απόφαση ΙΚΑ-Φ-20203/19189//931/ Η Τράπεζα προβαίνει στην εκταμίευση (έναντι του οφειλόμενου ποσού) των ποσών, που αντιστοιχούν στις δόσεις, όπως αυτά προσδιορίζονταν στην ανωτέρω οικονομική μελέτη. Στις το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών ανερχόταν σε 481,8 εκατ.. Παρότι με την υπ αρ. 8849/05 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας, σημειώνεται ότι υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω δικαστικών διενέξεων μεταξύ των εργαζομένων ή τρίτων και της Τράπεζας σχετικά με την υπαγωγή του προσωπικού της στις διατάξεις του νέου νόμου. Ήδη εκκρεμούν ορισμένες αγωγές (από νυν και τέως εργαζομένους της Τράπεζας) εκ των οποίων οι δύο πρώτες συζητήθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου Με την υπ αριθμ. 116/2008 απόφασή του στις 18 Ιανουαρίου 2008, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις του Ν. 3455/2006 και άκυρη την καταγγελία των συμβάσεων που αφορούσαν το ΤΕΑΠΕΤΕ, στην οποία προέβη η Τράπεζα προς το Σύλλογο των εργαζομένων. Η παραπάνω απόφαση στην παρούσα φάση δεν είναι εκτελεστή ούτε επιφέρει άλλες άμεσες συνέπειες για την Εμπορική Τράπεζα. Η τελική έκβαση των σχετικών δικαστικών διενέξεων δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί στο παρόν στάδιο. Η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι οι προβλεπόμενες από τους Νόμους διαδικασίες θα συνεχιστούν χωρίς να επηρεάσουν τους στόχους, την αναπτυξιακή πορεία και τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης της Εμπορικής Τράπεζας. (19) από (29)

20 27. Πρόβλεψη για Αποζημιώσεις Προσωπικού 31/12/2007 Πρόβλεψη αποζημίωσης Ν. 2112/ Προγράμματα καθορισμένων παροχών θυγατρικών εξωτερικού Σύνολο πρόβλεψης για αποζημιώσεις προσωπικού Ασφαλιστικές Προβλέψεις 31/12/2007 Ασφαλιστικές και μαθηματικές προβλέψεις ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ασφαλιστικές και μαθηματικές προβλέψεις ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων Λοιπές Προβλέψεις 31/12/2007 Προβλέψεις για φορολογικά θέματα Προβλέψεις για μη ληφθείσες άδειες Προβλέψεις για δικαστικές αγωγές Προβλέψεις για εκκρεμείς λογαριασμούς και λοιπές απαιτήσεις Προβλέψεις για δοθείσες εγγυήσεις Λοιπές προβλέψεις Σύνολο λοιπών προβλέψεων Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων αναλύεται ως εξής: Προβλέψεις για φορολογικά θέματα Προβλέψεις για μη ληφθείσες άδειες Προβλέψεις για δικαστικές αγωγές Προβλέψεις για εκκρεμείς λογαριασμούς και λοιπές απαιτήσεις Προβλέψεις για δοθείσες εγγυήσεις Λοιπές προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Έξοδο χρήσης (670) Μη Συνεχιζόμ. Δραστηριότητες - - (6.446) - - (1.027) (7.473) Μεταφορά από πρόβλεψη για ζημιές απομείωσης δανείων και προκαταβολών Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις (10.145) (4.250) (5.667) - - (51) (20.113) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Έξοδο περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές (10) (43) (53) Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις - (6.724) (1.152) (7.876) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου (20) από (29)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Η συνημμένη συνοπτική ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.09 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα)

Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα) ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα) Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων Ενδιάμεση κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ατομική Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα