-τε. CP. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧ Ν ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙ ΚΟ ΙΔ l'υμα ~EIPAl7b

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-τε. CP. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧ Ν ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙ ΚΟ ΙΔ l'υμα ~EIPAl7b"

Transcript

1 -τε. CP. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧ Ν ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙ ΚΟ ΙΔ l'υμα ~EIPAl7b ΣΧΟΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗΣ ΚΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙ>ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕ ΙΙ>Η ΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙ Α ΚΉ ΕΙ>Γ ΑΣΙΑ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙ ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩ Ν ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ : ΜΠΕΓΚΑ ΑΝΙΕΖΑ Α.Μ. 241 ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Π ΕΤΡΑΛΩΝΑ 2011

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρακάτω μελέτη αφορά στον τουρισμό, τους τουριστικούς προορισμούς και στην ανταγωνιστικότητα που υπάρχει μεταξύ τους. Αναλύει τις διάφορες μορφές τουρισμού που υπάρχουν, τα είδη των τουριστ ικών προορισ μών κα ι τα κίνητρα που έχουν οι τουριστών όταν πριν και όταν επισκεπτονται έναν τουριστικό προορισμό. Επιπλέον αναφέρει./ τη σημαντικότητα που έχει η εικόνας ενός προορισμού και ο ι τρόποι δημιουργίας μιας σωστί1ς εικόνας, αφού η εικόνα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες επ ιλογής ενός προορισμού από κάποιον τουρίστα../ τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογ11 ενός τουριστικού προορισμού./ την ιδ ιαιτερότητα του προορισμού ως τουριστικό προϊόν./ το κύκλο ζωής ενός τουρ ιστικού προορισμού./ πως αναπτύσσεται ένας τουριστικός προορισμός./ το παγκόσμιο τουρισμό και τη τουριστικ~) ανάπτυξη./ τις αλλαγές και τις νέες τάσεις που επικρατούν στους τουριστικούς προορισμούς./ την ανταγωνιστικότητα στον τουριστικό τομέα και τους παράγ ο, τες που επηρ εάζουν την α\ ταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών./ τη σημασία της ποιότη τας της τουριστικής εμπειρίας./ τη σημαντικότητα της ταυτότητας των τουριστικών προορ ισμών./ τη σημασία του μάρκετινγκ των τουριστ ικών προορισμών 2

3 ../ τη σπουδαιότητα της αειφόρου ανάπτυξης ενός προορ ισμού../ τις στρατιηικές μάρκετ ινγκ που πρέπει να σχεδιάσε ι ένας προορισμ6ς Τέλος η μελέτη αυτή ολοκληρώνεται με προβλέψεις της τουριστικής κίνησης για το σε δ ιάφορους τουριστικούς προορισμούς, μ ε βάση τα νέα δεδο μένα που έχ_ουν προκύψει για κάποιες χ_ώρες. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Π ΕΡ ΙΕΧΟΜ Ε ΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑ Ι Ο 1. ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟΣ l. l Ορισμοί και χαρακτηρ ιστικά του Τουρ ισμού σελ Είδη Τουρισμού σελ. 1 Ο 1.3 Λόγοι/ Κίνητρα για τους οποίους πραγματοποιείται ο Τουρισμός σελ Τουριστικο ί Πόροι σελ. 12 ΚΕΦΑΛΑ 102. ΟΡ ΙΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ Ι ΣΤΙ ΚΑ ΚΑ Ι Ε ΙΔΗ ΤΟΥΡ Ι ΣΤtΚΩΝ ΠΡΟΟΡ ΙΣΜΩΝ Ορισμός του τουριστικού προορισμού σελ Είδη τουριστικών προορισμών..... σελ Κυριότεροι τουριστικοί προορισμοί παγκοσμίως... σελ Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προορισμού σελ Ο προορισμός ως τουριστικό προϊόν κα ι ο ι ιδια ιτερότητες του..... σελ Η εικόνα ενός τουριστικού προοορισμού σελ Η δημιουργία της ε ικόνας ενός τουριστικού προορ ισμού... σελ !.Παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της ε ικόνας ενός τουριστικού προορ ισμού σελ Προσωπικοί Παράγοντες σελ Κύκλος ζωής των τουριστικών προορισμών και προϊόντων... σελ. 23? 9 Η ' ξ ' ' ' λ?6 -. αναπτυ η ενος τουριστικου προορισμου σε. _ 4

5 ΚΕΦΑΛΑ Ι03. Ο ΣΥΓΧΡΟ ΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3. Ι. Οι αλλαγές που έχει υποστεί ο τουρισμός... σελ Η Παγκοσμιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης... σελ Οι νέες τάσεις που επικρατούν στους τουριστικούς προορισμούς... σελ. 30 ΚΕΦΑΛΑ Ι Ο 4. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ Α 4.1. Ορισμός της ανταγωνιστικότητας σελ Η ανταγωνιστικότητα των τουριστ ικών προορισμών σελ Η ποιότητα τη ς τουριστικής εμπειρ ίας και η σχέση της με τη ν Ανταγωνιστικότητα σελ Η Ταυτότητα προορ ισμού και ανταγωνιστικότητα σελ Το Branding /Ταυτότητα των τουριστικών προορισμών και ανταγωνιστικότη τα σελ Παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών σελ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Τουριστικ1i Ανάπτυξη... σελ Πλεονεκτήματα του Αειφόρου /Β ιώσιμου τουρισμού κα ι συνέπειες μη εφαρμογ1)ς του σελ EDEN - Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας..... σελ Θέματα και προορισμοί EDEN - Διαδ ικασία σελ. 48 5

6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5. ΜΆΡΚΕΤΙ ΝΓ Κ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟ ΡΙ ΣΜ ΩΝ 5. l. Το Μάρκετινγκ και οι λε ιτουργίες του γενικότερα σελ Το Τουριστικό μάρκετινγκ και στρατηγικές... σελ Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών... σελ Τμηματοποίηση της τουριστικιίς αγοράς... σελ Ι Οφέλη από τη τμηματοποίηση... σελ Στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ... σελ Στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ τουρισμού Ελλάδος... σελ. 59 ΚΕΦΑΛΑΙ06. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Ι Πρόβλεψη κίνησης ελληνικών τουριστικό)ν προορισμών..... σελ Επιδόσεις 201 Ο - Ελλάδα και ανταγων ιστές της... σελ. 62 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7. ΠΑΓΚΟ ΣΜΟΙΟ Ι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πρόβλεψη τουριστικl)ς κίνησης... σελ Οι δημοφ ιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί γ ια το σελ. 65 Επίλογος/ Συμπεράσματα... σελ. 69 Β ιβλιογραφία... σελ.71 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα που υπάρχει μεταξύ των τουριστικών προορισμών, μιάς και ο τουρισμός είναι μια παγκόσμια βιομηχανία που εξελίσσεται όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Σκοπός τη ς είναι, να τονίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών, καθώς και τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούν ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η έρευνα αυτή ( δευτερογενής έρευνα) βασ ί.στηκε σε διάφορες επίσημες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς πάνω στον τουρισμό και την ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον αντλεί σημαντικές πληροφορίες από διάφορα επίκαιρα άρθρα σχετικά με τον τουρισμό και τις τελευτα ίες εξελίξεις, οι οποίες έχουν επηρεάσε ι άμεσα τον τομέα αυτό. Ωστόσο μέσα από τη μελέτη αυτιί θα επιχειρηθεί κυρίως ο εντοπισμός των αναγκό)ν των τουριστών, καθώς και των προορισμών, με σκοπό την εύρεση λύσεων και την επίλυση Θεμάτων, όπου χρειάζεται. 7

8 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ OECD Organization for Economic Co-operation and Deνeloι)ment (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυ ξ11 ΠΟΤ Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ΣΕΤΕ Σύνδεσμος Ελλψικών Τουριστικών Επιχειρ1\σεων 8

9 --~ ':"'"==- --- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ' ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ορισμοί και χαρακτηριστικά του Τουρισμού Ο τουρισμός σί1μερα είναι ο μεγαλύτερος κλάδος απασχόλησης στον κόσμο. Σύφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού τα ετί1 σια έσοδα του, ξεπερνούν τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια και προσφέρει πάνω από έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντάς τον, τον πιο ισχυρό εργοδόη1 της Αμερ ικ1ί ς. Βέβαια, σχετικά με τον ορισμό του, γ ια πολλές δεκαετίες ο ι αναλυτές του τουρισμού έχουν προσπαθ1ίσε ι να δώσουν ένα σαφή ορισμό στη λέξη «τουρισμός» και «τουρίστας» καθώς το φα ινόμενο αυτό ε ίναι αρκετά πολύπλοκο. Σύμφωνα με τον Macintosh και Goeldne ι (1986) τουρ ισμός είναι «το σύνολο των φαινομένων και των σχέσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των τουριστών, των προμηθευτών των επιχεφ1ίσεων, των κυβε ρν1]σ εων υποδοχή ς και των κοινοτήτων υποδοχής στη διαδικασία της προσέλκυση ς και. υποδοχή ς αυτών των τουριστών και των άλλων επισκ επτών». Ενώ το 1941 δύο καθηγητές στο Πανεπιστημίο τη ς Βέρνης υποστ~)ριξαν πως ο τουρ ισ μός είνα ι «το σύνολο των φαινομένων και σχi;σεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε έναν προορισμό και τη διαμο\ ή σ ε αυτόν μη μόνιμων κατοίκων του» (HunzikeI" W & KΙ"apf Κ, 1942) Όσον αφορά τον όρο «τουρίστας-επισκέπτης» το 1963 η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών γ ια Διεθνή Ταξίδια και Τουρισμό στη Ρώμη συμφώνησε ο όρος επισκέπτης να περ ιγράφε ι :./ «κάθε άτομο που επισκέπτεται μία χώρα δι αφορετικι7 από εκείνη που διαμένει μόνιμα, για οποιοδι?ποτε λόγο εκτδς απδ εκείνο της άσκησης ενδς επαγγέλματος για το οποίο να αμείβεται με χρηματικούς πδρους της χώρας την οποία επισκέπτεται». Ο ορισμός αυτός αναφέρεται σε δύο κατηγορ ίες επισκεπτών : 9

10 ./ Τουρίστες : άτομα που επισκέπτοντα ι έναν προορισμό και διαμένουν σ αυτόν ένα 24ωρο και άνω. Και οι λόγοι επίσκεψης τους είνα ι κυρίως διακοπές,.,. επαγγελματικοί, υγείας,.,. σπουδές, συμμετοχή σε αποστολή 11 σύσκεψη 11 συνέδριο, 111- επίσκεψη φίλων 11 συγγενών, θρησκευτικοί.,. άθληση. Ει(δρομείς : άτομα που επισκέπτονται έναν προορισμό και διαμένουν σε αυτή λιγότερο από ένα 24ωρο. Σε αυτούς ανήκουν οι: επιβάτες κρουαζιεροπλοίων, οι επισκέπτες που έ ρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα χωρίς να διανυκτερεύσουν,.,. πληρώματα πλοίων, αεροπλάνων κ.α 10

11 1.2 ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΥ Τα είδη του τουρισμού κατηγοριοπο ιούνται σε ομάδες, σύμφωνα με τα κίνητρα και τους σκοπούς που υπηρετούν. Ο ι κατηγορίες αυτές είναι : i Τουρισμός για λόγους αναψυχιίς Είναι η τουριστικ'11 δραστη ριότητα που πραγματοποιείται στον ελεύθερο χρόνο του ανθρό)που. Καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος τη ς τουριστtκ'l)ς αγορ{ις διότι περιλαμβάνει διάφορες μορφές και η εξυπηρέτη σ 11 αυτό)v των πελατών απαιτεί πολλές υπηρεσίες κα ι πόρους. Ο ι διάφορες μορφές που περ ιλαμβάνει είναι : χ Τουρισμός ξεκούρασης, ανάπαυση ς και αναζωογόνη σης χ Πολιτιστικός τουρισμός χ Αθλητ ικός τουρισμός χ Τουρ ισμός γαστρονομίας χ Κυνηγετικός τουρισμός χ Θρησκευτικός τουρισμος χ Τουρισμός φεστιβάλ κ.α L Τουρισμός για επαγγελματικούς λόγους Είναι το είδος του τουρ ισμού που πραγματοπο ιεi.ται από άτομα τα οποία ταξιδεύουν για λόγους επαγγελματικούς και περ ιλαμβάνει δίαφορες μορφές, οι οποίες είναι : χ Συνεδριακός τουρισμός χ Επιστημονικός τουρισμός χ Τουρ ισμός εκθέσεων κα ι σεμιναρίων.,/.. Τουρισμός υγείας Εδώ οι ενδιαφερόμενο ι τουρίστες ταξιδεύουν κυρίως για να πραγματοποι1)σουν κάποια θεραπεία, να ξεκουραστούν 1Ί να ζί)σουν σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον το οποίο ε ίναι κατάλληλα οργανωμένο γι αυτόυς τους λόγους. Σ ' αυτό το είδος τουρ ισμού αν1ίκουν : χ Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 11

12 χ ΘαλασσοΟεραπεία χ Τουρισμός για τα ΑΜΕΑ χ Τουρισμός ανάπαυσης, κ. α. 1.3 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ Ε ΙΤΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οι λόγοι και τα κίνητρα για τους οποί.ους οι άνθρωποι ταξ ιδεύουν εξαρτώνται από το είδος - μορφή του τουρισμού, που ένας τουριστικός προορισμός διαθέτει κα ι προσφέρει. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σχέση - οργάνωση-σύνδεση της χό)ρας προέλευσης με τη χώρας υποδοχ1)ς του επισκέπτη. Τα κίνητρα των τουριστών μπορεί να είναι : ~ Φυσικά ή κλιματολογικά : Πολλοί τουρίστες συνηθίζουν να έλκονται από προορισμούς όπου η θερμοκρασία, ο 1Ίλιος και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον του προορισμού και το έδαφος μετράει πολύ για εκείνους οι οποίοι επισκέπτονται αυτούς τους προορισμούς κυρίως για τουριστικές δραστηριότητες, όπως τα Οαλάσσια και τα χειμερινά σπόρ, κλπ. ~ Πολιτιστικά Εδώ οι τουρίστες επισκέπτονται κάποιο προορισμό κυρίως για την πολιτιστική κληρονομιά της, στην οποία περιλαμβάνονται διάφοροι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, μουσεία, μνημεία κλπ. ~ Οικονομικά Σ. αυτή τη κατηγορία βρίσκουμε τους τουρίστες που ανήκουν σε μια χαμηλο-μεσαία οικονομικ1)/κοινωνικ1ί τάξη, οι οποίο ι παίρνουν την απόφαση αν Θα ταξιδέουν ή όχι σύμφωνα με τα τουριστικά πακέτα που τους προσφέρονται από τις χώρες υποδοχής. Τα πακέτα αυτά συνήθως είναι αρκετά ικανοποιητικά και απευθύνονται σε μαζικό πλυθησμό. ~ ψυχολογικά 12

13 Ένα πολύ σοβαρό κίνητρο γ ια τουρισμό προκύπτε ι από την ανάγκη των ανθρώπων να επισκεφτούν έναν νέο προορισμό έτσ ι ό)στε να αλλάξουν περιβάλλον, να ξεφύγουν από τη καθημερινότητά τους και να αναζωογονηθούν ψυχολογικά. 1.4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο ι τουρ ιστ ικοί πόροι χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες όπως: ι. Φυσικοί πόροι (νησιά, θάλασσες, λίμνες- ποτάμια,φυσικές - ιαματικές πηγές, βουνά, σπηλιές, ηφαίστε ια κλπ.) 2. Πολιτιστικοί πόροι ( αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημε ία, εκκλησίες, διάφοροι παραδοσιακοί οικισμοί και αρχιτεκτονικιί. κάστρα, πύργοι κλπ. ) 3. Εγ καταστάσεις δ ιαμονής ( καταλύματα, κατασκηνώσεις οργανωμένες κλπ) 4. Εγ καταστάσεις αναψυχή ς & άθλησης (παραλίες οργανωμένες και μη, αθλητικά γ~ίπεδα, πίστες γ ια σκι, κλπ) s. Εγκαταστάσεις εστίαση ς & δ ι ασκ έδασης ( καφετέριες, εστιατόρια, μπάρ, κέντρα διασκέδασης κλπ). Προσβασιμότητα - Μετακί.νηση (αεροδρόμ ια, λιμάν ια, τρένα. λεωφορεία, 6 ταξί, κλπ). Παρ εχόμενες Του ριστικές Υπηρ εσί ες ( τουριστικά γραφε ία, αεροπορικές 1 εταιρε ίες, τουριστικά λεωφορεία, ναυτιλιακές εταιρείες, τουριστ ι κιί 13

14 αστυνομία, λημεναρχεία. τράπεζες, κί:ντρα υγ ιείας κλπ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΣ, ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Με τον όρο «τουριστικός προορισμός» εννοούμε το σύνολο των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από έναν προορισμό. Οι περισσότεροι προορισμοί προσφέρουν διάφορα προϊόντα/ υπηρεσίες και συνδιασμός αυτών συνθέτουν ένα τουριστικό προορισμό. Τα προσφερόμενα προϊόντα Ι υπηρεσίες είνα ι : 0 Τουριστικοί πόροι ( φυσικοί & τεχνικο ί, διαμορφωμένα ειδικά για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών) 0 Τουριστικές υπηρεσίες κύριες & βοηθητικές (για διαμονή, σίτιση,διασκέδαση, τράπεζες, ταχυδρομεία κλπ) 0 Μετακίνηση 0 Προσφερόμενα τουριστικά πακέτα 14

15 ο Τουριστικές δραστηριότητες ( διάφορες δραστηριότητες αναψυχής για τους τουρίστες να επιλέξουν ) 2.2 Ε ΙΔ Η ΤΟΥΡ ΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Οι προορισμοί χωρίζονται σε διάφορα είδη ανάλογα τα χαρακτηριστικά του κάοε προορισμού. Επομένως έχουμε τους: Ψ Α στικούς πρ οορ ισμού ς Έλκουν κυρίως άτομα για επαγγελματικούς και μορφωτικούς λόγους, διότι διαθέτουν και παρέχουν την απαιτούμενη υποδομ1ί (π.χ για συνέδρια, εκθέσεις κλπ ) Επιπλέον οι αστικοί προορισμοί δέχονται πολύ συχνά επισκέπτες για λόγους υγείας, καθώς τα νοσοκομεία στις πόλεις δ ιαθέτουν περισσότερο κα ι καλύτερο εξοπλισμό. Επίση ς ο ι πόλεις φαίνεται να έλκουν αρκετά συχνά επισκέπτες τα σαββατοκύριακα για λόγους αναψυχής. ψ Παραθαλάσσ ι ου ς προορ ι σμ ούς & τουριστικά θ έ ρ ετρ α Έλκουν τους τουρίστες που επιθυμούν να κάνουν διακοπές και να ξεκουραστούν. Συνί1 Θως εκε ίνους που μένουν σε περιοχές βόρειες κα ι αγαπούν τον ήλιο και τις Θαλάσσιες δραστηριότητες. ψ Αγρ οτικούς προορ ι σμούς 'Ελκουν τους τουρίστες οι οποίοι αγαπούν τη φύση και επιθυμούν να στραφούν σ εκείνη. Ο αγροτουρισμός μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα ~ιε τη κάθε δραστηριότητα, όπως μελισσοκομία, μαγειρικ1ί, κλπ. ψ Αλπ ικούς πρ οορ ισμούς 15

16 Αυτούς τους προορισμούς επισκέπτονται τουρίστες για λόγους αναψυχι)ς και κυρίως γ ια τ ις χειμερινές δραστηριότητες. Τελευταία οι προορισμοί αυτοί προσελκύουν ολο κα ι περισσότερο άτομα για συνέδρια. : Εξωτικούς π ροορισμούς Οι προρισμοί αυτοί είναι συν 1;Θως αρκετά απομακρυσμένοι και προσφέρουν πρωτόγνωρες εμπειρ ίες στους επισκέπτες. Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία διαμορψό)νουν πακέτα με ελκυστ ικές τιμές και προωθούνται συχνά ως ταξίδια μέλιτος, κινήτρων κλπ. δ ι ότι είναι μοναδικά. 2.3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Έχει παρατηρηθεί πως οι μεγαλύτερες μετακιvί1σεις και τα ταξίδια των τουριστ<ί)ν γίνονται στις χώρες που αν1)κουν στην ίδια 1;πειρο. Με λίγα λόγια έχουμε τα Ταξίδια που πραγματοποιούνται μέσα στην Ευρώπη Ταξίδια που πραγματοποιούνται στη Β. Αμερικι; ( Η.Π.Α, Καναδάς, Μεξικό) Τα ταξίδια που πραγματοποιούνται υπεραντλαντικά (από Β.Αμερ ικί1 στην Ευρώπη ) Σύμφωνα με τον Βαλαχή (J 999) αυτές οι μετακιν1ίσεις κατηγοριοποιούνται με βάση το μέγεθός τους, σε τρία είδη τουριστικών ρευμάτων : μεγάλα, μικρά και περιθωριακά τουριστικά ρεύματα. Στα μεγάλα τουριστικά ρεύματα ανήκουν το Ευρωπαϊκό ρεύμα, το Αμερικάνικο και το Ιαπωνικό. Στα μικρά τουριστικά ρεύματα ανιίκουν τα ρεύματα που κινούνται προς τη Νότια Μεσόγειο (Αίγυπτος, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, fσρα1ίλ), τα Ασιατικά τουριστικά ρεύματα 16

17 (Ηονγκ - Κονγκ, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, [νδονησία, Κίνα, Ι νδία) τα Αφρικάνικα τουριστικά ρεύματα (Νότια Σαχάρη, Ακτ~i Ελεφαντοστού, Κένυα, Ζαϊρ, ΝοτιοΑφρικανικ11 Ένωση ) Νοτιοαμερικάνικά τουριστικά ρ t-"ύματα (Βραζιλία, Χ ιλ1i, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Καραϊβικ1i ) Μεσοτροπικά Νησιά ( Σεϋχέλλες, Ταϊτ~i, Φίτζι) Μέση Ανατολή 2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎ Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τ~1ν απόφαση της ε πιλογ1iς ενός τουριστικού προορισμού είναι η προηγούμενη εμπ ειρία/ επίσκεψ η κάποιου προορισμού. Η επισκέψεις που επαναλαμβάνονται είναι πολύ σημαντικές γ ια την επιβίωση κάποιου τουριστικού προορισμού. Όταν κάποιος σκέφτεται να επισκεφθεί ξανά ένα προορισμό που είχε επισκεφθε ί και παλαιότερα, η απόφαση αυηi εξαρτάται από παράγοντες όπως: ο σκοπός του ίδιου του ταξιδιού (όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους δυσκολότερα θα επισκεφθούν ξανά τον ίδιο προορισμό ) η διάρκεια (όσοι τουρίστες έχουν λίγες μέρες το χρόνο στη διάθεσ1i τους για να 17

18 κάνουν διακοπές πιο εύκολα Θα επισκεφθούν ξανά τον ίδιο προορισμό, σε σχέση με εκείνους που διαθέτουν πιο πολλές μέρες) τα δημογραφικά στοιχεία των ταξιδιωτών (όσοι τουρίστες μένουν σχετικά κοντά στο προορισμό Οα επ ισκεφθούν πιο συχνά τον ίδιο προορ ισμό, επίσης κα ι αρκετά νεαρά πρόσωπα των οποίων το εισόδημα είναι υψηλό) η απόσταση ( όταν η απόσταση μεταξύ μόνιμου τόπου διαμον1)ς και προορισμού ε ίναι μεγάλη δύσκολα Θα επισκεφθε ί κάποιος τον ίδιο προορισμό. Αυτό βέβαια δεν ισχύει όταν κάποιος επισκέφτεται για πρώτ11 φορά τον προορισμό) Σύμφωνα με τα παραπάνω έχει προκύψει πως όσοι τουρίστες επισκέπτονται κάποιο προορισμό πάνω από μια φορά ξοδεύουν σ'αυτό λιγότερα χρ1ίματα από ότι Θα ξόδευαν σε ένα νέο προορισμό. Αυτό συμβαίνει διότι οι επισκέπτες λόγω προηγούμενης εμπειρίας γνωρίζουν πώς να κινηθούν μέσα στο προορισμό και είναι περισσότερο πληροφορημένοι από τη πρώτη φορά. Επιπλέον εάν η προηγούμενη εμπειρία συνοδεύεται και από πολύ καλ1ί ποιότητα υπηρεσιών τότε αυτό Θα κάνει τον τουρίστα να γ ίνει τακτικός πελάτης του προορισμού καθώς στο μυαλό του θα έχε ι διαμορφωθεί μια πολύ καλή ε ικόνα όσον αφορά τον προορ ισμό. 2.5 Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ & ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σύμφωνα με τον Gun (1994) «το τουριστικό προιον - προορισμός είναι μια πολύπλοκη και σύνθετη καταναλωτικιj εμπειρία και προκύπτει κατά τη διάρκεια της χριjσης των διαφόρων τουριστικών vπηρεσιών απο τους τοvρίστες» 18

19 Ενώ ο S1ηitl1 (1994) έκανε προσπάθεια ό)στε το τουριστικό του μοντέλο να περ ιέχει τα πέντε στοιχεία που κατά τον ίδιο από αυτά αποτελε ίται το τουριστικό προϊον. Τα στοιχεία αυτά είναι : Τα φυσικά στοιχεία Η υπηρεσία Η φιλοξενία Η ελευθερία επ ιλογής Η συμμετοχι1 Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο οι πόροι και οι άλλες «ειροές» ενός προορισμού έχουν τη δυνατότητα να παράγουν «εκροές» για τους τουρίστες, με αρκετά οφέλη. Με λίγα λόγια εάν τα παραπάνω στοχεία είνα ι σωστά σχεδιασμένα και υπάρχει αρμονικiί λειτουργία μεταξύ τους τότε το τουριστικό προϊόν Θεωρείται επιτυχημένο και έτσι μπορεί να ικανοποιήσει τ ις επιθυμίες και ανάγκες των τουριστών. Ωστόσο οι Middleton & Hawkins (2004) υποστήριξαν πως το τουρ ιστικό προϊόν έχει κάποιες ιδιομορφίες πάνω στις οποίες το τουριστικό μάρκετινγκ έχει προπαθ1ίσει να εφαρμόσει κάποιους κανόνες που έχουν να κάνουν με τις νέες πωλήσεις, την αύξηση του μεριδίου αγοράς κλπ. Οι ιδιομορφίες αυτές είναι : a) Ο δείκτης ευαισθησίας του τουριστικού προιοντος είναι αρκετά υψηλός και το προϊόν ανήκει στο μάρκετινγκ υπηρεσιών. Και επειδ1) τουριστικές υπηρεσίες δεν προσφέρουν μόνο όσοι είνα ι ειδικοί στο τομέα αυτό, αλλά και ανειδίκευτοι, τότε μια άσχημα προσφερόμενη υπηρεσία ίσως επηρεάσει όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες b) Στο τουρισμό όλες οι επιχειρ1ίσεις Θα πρέπει να λειτουργούν ως μια ομάδα η οποία προσφέρει τις τουριστικές τις υπηρεσίες σε ταξιδιώτες που βρίσκονται μακριά από το τόπο διαμονi1ς τους. Το ευρύτερο περιβάλλον του προορισμού ( τοπίο, υποδομές, ιστορία, κάτοικοι) επηρεάζε ι αρκετά αυτές τις υπηρεσίες. c) Οι προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες λόγω της άυλης φύσης τους δεν φαίνονται πριν καταναλωθούν, οπότε ο τουρίστας καταλαβαίνει το προϊόν που αγόρασε και την πραγματική του αξία μετά την αγορά και την κατανάλωσιi του. 19

20 d) Ο πελάτης πηγαίνε ι στο τουριστικό προϊόν και όχι εκείνο στο τουρίστα. Δηλαδ11 ο κάθε επαγγελματίας φέρει την ευθί>νη για όσα προσφέρει, καθώς οι τουριστικές υπηρεσίες καταναλώνονται εκεί που παράγονται και είναι αδύνατη η αποθήκευσ1) τους. e) Αυτό που κάνει ξεχωριστό το τουριστικό προϊόν είνα ι η λ11ξη του τη στιγμ1) που παράγεται. Γι'αυτό και αν1)κει στα ευπαθ1) προϊόντα. Επιπλέον έχε ι άλλη ποιότητα από εκείνη ενός καταναλωτικού προ ϊόντος. 2.6 Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎ Η εικόνα ενός τουριστικού προορισμού παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λ11ψης αποφάσεων των τουριστών. Γι' αυτό και έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες γ ια τον ορισμό της. Ξεκ ινώντας με τον Hunt (1971) «η εικόνα ενδς τουριστικού προορισμού είναι η εντύπωση που έχουν ένα ι] περι.σσότερα άτομα για έναν προορισμό στο οποίο δεν κατοικούν» Αργότερα, το 1979 ο Cω ιηptοη υποστ~)ριξε πως «εικόνα ενός προορι.σμού είναι το σύνολο των πεποιθιjσεων, των ιδεών, των εντυπώσεων και των προσδοκιών που έχει ένας τουρίστας για μια περιοχή προορι.σμοι) τουριστών» Μαζί με τον CΙΌ1ηptοη συμφώνησε και ο KotleΓ το l 994, ο οποίος υποστήριξε πως η εικόνα ενός προορισμού είνα ι «το τελικό αποτέλεσμα των πεποιθι]σεων, των ιδεών, των συναισθημάτων, των προσδοκιών και των εντυπώσεων που έχει το άτομο για τον προορισμό» Συμπερασματικά οσον αφορά την ε ικόνα των τουριστικών προορισμών, σύμφωνα με τον Α. V. Seaton & Μ.Μ. Bennet ( 1999) έχου με : 20

21 Οι εικόνες των τουριστικών προορισμό)v είναι στερεότυπες, αντιλ1ίψεις ενός τόπου, με κύριο χαρακτηριστικό την προσδοκία για το διαφορετικό. - Οι εικόνες των τουριστικών προορ ι σμών είναι πιο πολύ διαφορετικές και μπερδεμένες για τους επισκέπτες που τους έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν, παρά γ ι ' αυτούς που δεν τους έχουν επισκεφθεί καθόλου. Οι τουριστικοί προορισμοί επηρεάζονται κυρίως από τρόπους επικοινωνίας που δεν στοχεύουν στην προό)θησ1i τους, παρά από τις οργανωμένες προσπάθειες των τουριστικών γραφείων. Εξαιρούνται οι νέοι και λιγότεροι γνωστοί τουριστικοί προορισμοί. Οι τουριστικοί προορισμοί επηρεάζονται περισσότερο από τη διαφήμιση από στόμα σε στόμα, παρά από κάθε άλλο τρόπο διαφήμισης. - Η εικόνα των τουρ ιστικών προορισμών διαφέρει στη δύναμη και στη ν ευαισθησία να αλλάζει. - Η ε ικόνα των τουριστικών προορισμών διαφέρει από άτομο σε άτομο και έτσι μπορεί να υπάρχουν πολλές εικόνες γ ια τον τουριστικό προορισμό, δ ιότι ο καθένας το βλέπει διαφορετικά ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε ΙΚΟΝΑΣ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎ Παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της 1 ',, εικονας ενος τουριστικου τουρισμου Ο σχηματ ισμός τη ς εικόνα ενός τουριστικού προορισμού επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Πολλές μελέτες έχουν δείξε ι πως η ε ικόνα ενός προορισμού επηρεάζεται από τον αριθμό επισκέψεων και του χρόνου παραμον1ίς του τουρίστα στον προορ ισμό. Για παράδειγμα κάποιος επισκέπτης θα αξιοποnίσε ι το χρόνο του 21

22 εξερευνώντας περισσότερο τον προορισμό κα ι τα αξιοθέατα του, ενώ κάποιος άλλος επισκέπτης θα ξοδ έψ ε ι το χρόνο του χαλαρώνοντας μόνο. Έτσι ανάλογα με τις επισκέψεις του τουρίστα, το χρόνο παραμον1iς του και το βαθμό εμπλοκ11ς του με τον προορισμό, οι πηγές πληροφόρησης που σχηματιζονται από τις προσωπικές εμπειρίες του τουρίστα Θα επηρεάσουν την εικόνα του προορισμού. Ο Ga!'tne!' ( 1993) έγραψε πως «η διαδικασία σχηματισμού της εικόνας προορισμού μπορε ί να θεωρηθεί ως η συvεχιjς επίδραση διαφορετικcvν πηγώ11 πληροφόρησης. που δρούν ανεξάρτητα για να σχηματίσουν μια μοναδική εικόνα στο μυαλδ του ατόμου. Οι διαφορετικές αυτές πηγές ταξινομούνται από τον Gal'tnel' ως εξ1)ς : Α) εμφανώς πpοh ληθείσες: τ ις συναντάμε συχνά στις διαφημίσεις των ΜΜΕ η δίνονται απευθείας από τον τουριστικό προορισμό 1) από τους τουριστικούς πράκτορες. Β) συγκοj.υμμέ 11α προκληθείσες : τις συναντάμε στους διάφορους τρόπους προώθησης του προορισμού και σε διάφορα δημοσιευμένα άρθρα ή εκθέσε ις σχετικά με τον προορισμό Προσωπικοί παράγοντες Οι προσωπικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τον σχηματισμό της εικόνας ενός τουριστικού προορισμού. Οι παράγοντες αυτοί είναι : : Κίνητρα Τα κίνητρα δείχνουν την ανάγκη ένας άτομο, η οποία τον κάνε ι να ενεργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να φτάσει στην ικανοποιήση που επιθυμε ί. Ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά έχει τους δικούς του λόγους και κίντρα όταν Θέλει να ταξιδέψει κάπου. Σύμφωνα με τους Gal'tner (1993) και Dan ( 1996) τα κίνητρα συνδέονται με την εικόνα, καθώς ασκούν επιρροή στον συναισθηματικό κομμάτι της εικόνας. Με λίγα λόγια, στο σημείο όπου οι συναισθηματικές εικόνες αναφέρονται στα συναισθ11ματα που προκαλεί ένας τόπος, οι ανθρωποι που έχουν διαφορετικά κίνητρα μπορεί να αξιολογ1ίσουν 22

23 έναν προορισμό με τον ίδιο τρόπο εφόσουν καταλάβουν πως ο προορ ισμός τους προσφέρει τα οφέλη που ψάχνουν. : Ταξιδιωτική εμπειρία Σύμφωνα με τους Sclυ eyeι-, Lί ιηe, Wίllί<11ηs ( 1984) στον τουρισμ6 η προηγούμενη εμπειρία είναι πολύ σημαντικιi, ίσως και περισσότερο από τις πληροφορίες των εξωτερικών παραγόντων, διότι ο ι άορωποι συνηθίζουν να λαμβάνουν υπόψη πιο πολύ τις προηγούμενες εμπειρίες τους παρά πληροφορίες που θα λάβουν από άλλες πηγές. Έτσι η προηγούμενη εμπειρία ταξιδίου μπορε ί να επηρεάσει την ε ικόνα του προορισμού, αφού πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, διότt η τωρινές καταστάσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με προηγούμενες εμπειρίες. : Χαρακτη ριστ ικά δημογραφικά και κο ινων ικά Σε κάποιες μελέτες έχει παρατηρηθεί πως στη διαδιακασία λι)ψης απόφαση ς, όσον αφορά τη ν επ ιλογ11 ενός τουριστικού προορισμού, τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη γνώμη ενός ατόμου για τον προορισμό είναι το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, η κοινωνι1<1i τάξη, η οικονομικί1 κατάσταση, το επ ιπεδο μόρφωσης. 2.8 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ &ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Όσο αναπτύσσεται ο τουρισμός, τόσο περισσότερες επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον κα ι στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο ενός τουριστικού προορ ισμού. Όλοι οι τουριστικοί προορισμοί περνάνε από κάποια στάδια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αρχικά ανθίζουν, ύστερα επεκτείνον τα ι κα ι φέρνουν σημαντ ικά κέρδη και απολαβές, μετά ωριμάζουν. Κατά την ωρίμανση παρουσιάζονται αρνητικές εξωτερικές οικονομικές, καθως και πολύ σκληρός ανταγωνισμός, ο οποίος έχει ως συνέπεια και αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών. 23

24 Τέλος έρχεται το στάδιο της κρίσης και της κάμψης οπού μετά από λίγο καιρό θα φανεί εάν ο προορισμός θα ανανεωθεί κα ι αναζωογονηθεί 11 εαν Θα καταστραφεί και Θα καταρρεύσει. Προκειμένου όμως να αποφευχθεί αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα και ο προορισμός εκτός από ποιότητα να διαθέτει και διάρκεια, θα πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν, σε κάθε στάδιο, διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Αυτό γιατί σε κάθε στάδιο η ζi1τηση με τη τη προσφορά δεν συμβαδίζουν, α'jj.. ά έχουν αρκετές διαφορές. Στα αρχικά στάδια της άνθισης η ζtl'tηση ε ίναι μεγαλύτερη από τη προσφορά. Όσο ωριμάζει όμως ο προορισμός, τότε η προσφορά ξεπερνά τη ζi,-τηση. Αυτό δε ίχνε ι πως οι στρατηγικές μάρκετινγκ θα πρέπει να εφαρμόζοντα ι κυρίως στα αρχικά στάδια του κύκλου ζω1ίς του τουριστικού προορισμού, και θα πρέπει να εστ ιάζουν στην προώθηση κα ι την διαφ11μιση του τουριστικού προϊόντος. Ενώ όταν ωρ ιμάσει ο προορισμός, οι στρατηγικές μάρκετινγκ Θα πρέπει να διαφοροποιηθούν και να αφοσιωθούν στην ε ικόνα του προορισμού, να την αλλαξουν και να προβούν σε ένα νέο σχεδιασμό και νέες προωθ1ίσεις του προορισμού. Μ' αυτό τον τρόπο ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες που έχει κάθε στάδιο. Ωστόσο για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα του τουρ ιστικού προορισμού, η οποία ορίζεται ως «ο αριθμδς των χρηστών που μπορεί να δεχτεί μια τουριστικιj περιοχή χωρίς μδνιμη περιβα?j.01rrικιj υποβάθμιση και η εξασφάλιση της ικανότητας της περιοχι]ς να υποστηρίζει δραστηριότητες αναψυχιjς, α?λά και χωρίς να υποβαθμίζει την εμπειρία αναψυχιjς των επισκεπτcvν». Με λίγα λόγια όπως φαίνετα τα τελευταία χρόνια, η λέξη τουρισμός είναι άμμεσα συνδεδεμένη με τον ~Ίλιο και τη θάλασσα. Η ζ~)τηση αυξάνεται κατακόρυφα τους μi1νες του καλοκαιριού, οπότε ο προορισμός εκτός από τους μόνιμους κατοίκους συγκεντρώνει και πολλούς ( εποχικούς) τουρίστες. Η συγκέντρωση αυτιί έχε ι ως αποτέλεσμα οι φυσικοί πόροι της περιοχi1ς να πιέζοντα ι σημαντικά, λόγω του μεγάλου αριθμού των τουριστών και των τουριστ ικών δραστηριοτιίτων, μεσα στη μικρ1ί περιοχιϊ Ως συνέπεια των παραπάνω είναι το σπάσιμο των ορίων αντοχί1ς του συστήματος του προορισμού, δηλαδi1 η ικανότητα του δέχεται τις αλλαγές που γίνονται χωρίς να επηρεάζεται η ισορροπία του. Ι-Ι φέρουσα ικανότι1τα διακρίνεται σε τέσσερεις τύπους, τονίζοντας πως το κρίσ ιμο σημείο μπορεί να το υπερβούν σε μια από τ ις παρακάτω περιπτώσεις κα ι όχι ταυτόχρονα όλες μαζί. Αυτοί οι τύποι είναι: ~ Περιβα/J.οvτtιιιί φέρουσα ικανότητα Οικολογικ1Ί - φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος αναφέρεται στο φυσικό ή στο τεχνητό περιβάλλον. 24

25 Το φυσικό περιβάλλον είνα ι πολύ ευοραύστο. κα ι πριν από κάοε απόφαση για περισσότερη ανάπτυξη, πρέπε ι να γ ίνουν μελέτες που αφορούν τις επιπτώσεις του περιβάλλοντο ς. ~ Φυσιιοί φέρουσα ικανότητα Είναι η πλέον μετρ1iσ ι μη και έχε ι να κάνει με τον αριθμό των τουριστών που μπορεί να φιλοξεv1; σει φυσιολογ ικά μια περιοχή. ~ Ψυχολογιιοί φέρουσα ικα νότητα Η ψυχολογική φέρουσα ικανότητα, αναφέρεται στην αντίλ11ψη που έχουν οι τουρίστες γ ια κάποιο προορ ισμό, λάμβάνοντας υπ' όψη αυτό που ζητάνε. Επίσης έχει να κάνει με την αντοχ11 των ντόπιων απέναντι στους διάφορους τουρίστες, διότι και οι τουρίστες διαμορφώνουν την εικόνα ενός προορισμού. ~ Κο ινωνικο ιιωνομιιοί φ ιfρουσα ικανότη τα Αναφέρεται στην αντίσταση και την ανοχή που έχει η κο1νωνία που φιλοξενεί τους τουρίστες. Επίσης αναφέρετα1 στις τουριστικές εμπειρίες και την ποιότητα τους Κυρίως όμως τον ίζει την ανοχιί που έχουν ο ι ομάδες τουρ ιστιίjν μεταξύ τους και την ετοιμότητά τους να συνυπάρξουν μαζί με άλλες ομάδες τουριστών στον ίδιο φυσικό και κοινωνικό χώρο. 'Οσον αφορά την οικον~μική παράμ~τρο, αν~φέρετα.ι στις οι~ονομικές ~πολαβέ? οσφέρει ο τουρισμος στη τοπικη οικονομια, χωρις να μειωνουν σε δυναμη η που πρ δ.. αργούν τις υπόλοιπες ραστηριοτητες της οικονομιας του προορισμο. να κατ. 0 φαίνεται, με τη φέρουσα ικανότητα μπορεί να επιτευχθε ί ο σωστό ς βαθμός πως... δ. Θ' ανοχής στη φύση και την κ~ινωνια, ο οπο.ιος αναφερεται στη ημιουργια συν 1~κων και περ ιλαμβάνει ένα βαθμο υποκειμενικοτητας.. ί οι αντιλήψε ις των κοινωνιών είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτο γιατ 25

26 2.9 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡ ΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Όταν ένας τουριστικός προορισμός αναπτύσεεται έχει πολλά οφέλη για τη περιοχ1ί όπου βρίσκεται ο προορισμός, καθώς και για τους μόνιμους κατοίκους τη ς. Μόνο μια σωστά οργανωμένη ανάπτυξη Θα καταφέρει να πετύχει τους σκοπούς τους και για να συμβεί αυτό πρέπει να συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ε ίναι : 1. Η κυβέρνηση 2. Ο ι υποδομές του προορισμού 3. Τα καταλίψατα του προορισμού 4. Η οικονομική θέση του προορισμού 5. Η γεωγραφικ1) θέση του προορισμού 6. Οι δυνατότητες του προορισμού 7. Η δυνατότητα γ ια πραγματοποίηση τουριστικών δραστηριοτιίτων 8. Το φυσικό περιβάλλον του προορισμού και τα χαρακτηριστικά του 9. Το κλίμα του προορισμού 1 Ο. Η απόσταση και δυνατότητα σύνδεσης με άλλες περιοχές 11. Τρόπος λειτουργίας των τουριστικών πρακτόρων 12. Οι κάτοικοι της περιοχής 13. Κουλτούρα και τα πιστεύω των κατοίκων Να σημειωθεί πως αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως στην ανάπτυξη μιας τουριστικ ιίς περιοχf1ς συμβάλλει και το χρηματικό ποσό που ξοδεύουν οι τουρίστες σ' αυτή. Σύμφωνα με μελέτη του.jan Yan dei- Βοι g (2008) ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών είναι «η οργάνωση και η λειτουργία των κυβερνητικών και μη τουριστικών οργανισμών» δηλαδ1) a) το είδος του ΕJJ:γχου που γίνεται εάν είναι αυστηρός ή χαλαρός, η Εξουσία εάν είναι συγκεντρωτική η τυπική, οι Αποφδ.σεις και οι Διαταγές εάν είναι αυστηρές ή εύκαμπτες και το Περιβάλλον εάν είναι σταθερό ή δυναμικό. Όπω ς τονίζει ο.jan Van der Boi-g σε σχέση με τα παραπάνω, στη σωστιί ανάπτυξη των στρατηγικών μάρκετινγκ ενός προορισμού συμβάλλει ο αυστηρός έλεγχος και οι αποφάσεις που παίρνονται σε συνθήκες σταθερού περιβάλλοντος. b) Παράγοντες που συνδέονται με τη λε ιτουργία του τουριστικού οργανισμού. Αυτοί ε ίναι ο τρόπος λειτουργίας, η μορφι7 εάν πρόκειται για δημόσια ή 26

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Κωδικός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ »

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ » ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 01-013» Οκτώβριος Δεκέμβριος 013 Ιανουάριος, 014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό.

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Iούλιος 2016 Η Κρήτη αποτελεί την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας 48

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Προϊόντα Τα υλικά στοιχεία που προσφέρονται και ικανοποιούν ανάγκες

Υλικά Προϊόντα Τα υλικά στοιχεία που προσφέρονται και ικανοποιούν ανάγκες Μάρκετινγκ Οινοτουρισμού και Εμπειρίες Επισκεπτών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οινικός Τουρισμός Αποτελεί μορφή του πολιτιστικού τουρισμού Σχετίζεται γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τα αεροπορικά ταξίδια επέτρεψαν να χτιστούν εκπληκτικά θέρετρα σε αποµακρυσµένα νησιά, έχουν ενδυναµώσει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικοί Στόχοι. Λειτουργικοί Στόχοι 16/3/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Θεσμικοί Στόχοι. Λειτουργικοί Στόχοι 16/3/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Τ Ο Χ Ο Σ γενικός ορισμός Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Παράγραφος 1.5 Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 1.5.1 Οι στόχοι των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Σκοπός του project Να προσδιορίσει το ρόλο των DMO, στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ= ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Κλάδος Τουρισμού... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ο Τουρισμός ως δραστηριότητα στην Ελλάδα Η εποχή μας συχνά αποκαλείται «μεταβιομηχανική», επειδή μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

EOT. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα

EOT. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη EOT Έρευνα κοινής γνώμης σχετικά τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε. Νήσων είναι μεγάλη σε έκταση (συνολικά 860 τ.χλμ), αλλά μη συμπαγής και απομακρυσμένη. Ξεκινάει από την Σαλαμίνα και καταλήγει στα Αντικύθηρα. Με εκτεταμένο ανάγλυφο, προβληματικό οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Το Καλάθι του Αγρότη Γαστρονομικές διαδρομές και γευσιγνωσία παραδοσιακών προϊόντων σε αγροκτήματα

Το Καλάθι του Αγρότη Γαστρονομικές διαδρομές και γευσιγνωσία παραδοσιακών προϊόντων σε αγροκτήματα Το Καλάθι του Αγρότη Γαστρονομικές διαδρομές και γευσιγνωσία παραδοσιακών προϊόντων σε αγροκτήματα Coșul Țărănesc Τοποθεσία Οι γαστρονομικές διαδρομές λαμβάνουν χώρα στις επαρχίες Cluj, Salaj και Satu

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 1: Εννοιολογική προσέγγιση και Κοινωνικοοικονομική διάσταση του Τουρισμού. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία

Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία Κυπριακά Μουσεία: Προκλήσεις & Ευκαιρίες Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία Νικόλαος Μπούκας, Ph.D. Κέντρο Αειφόρου Διοίκησης του Τουρισμού, Αθλητισμού & Διοργάνωσης Γεγονότων (CESMATSE) Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ CENTRUM research Ετοιµάστηκε ειδικά για την παρουσίαση στο Τουριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα