Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ"

Transcript

1 Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Μ. Γκοςνηούμα 1, Μ. Κοςκλαηδίδος 2 1 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο Πειίνπ 2 3 ν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ Σρνιείν Δπφζκνπ Πεπίλεψε Η ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κεηέβαιιε ζεκαληηθά ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο, ηνπο ξφινπο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σο πεδίν απζεληηθήο δξάζεο, επηρεηξεί λα δηαρεηξηζηεί απζεληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ αλζξψπσλ. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ web 2.0 εξγαιείσλ ζηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο επηηπγράλνληαη ζεκαληηθνί καζεζηαθνί ζηφρνη, ελψ πξνάγνληαη ε νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Η παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη ην πεδίν ζχδεπμεο ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα παξνπζηάζεη ζχληνκα έλα παξάδεηγκα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. Λέξειρ-κλειδιά: web 2.0, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, βηψζηκε αλάπηπμε, ζρέδην εξγαζίαο 1. Δηζαγωγή Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο έρνπλ αιιάμεη ξαγδαία ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε, πνπ καζαίλνπκε θαη ελεξγνχκε σο άηνκα. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Rutsky (1999) θαη Davis (1999), ζηνλ 21 ν αηψλα αξρίδνπκε λα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ε ηερλνινγία απνηειεί ην θέληξν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε θχζε. Η ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αλαπφθεπθηα νδήγεζε ζε θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η εηζαγσγή ησλ Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Τ.Π.Δ.) ζηελ εθπαίδεπζε άιιαμε ξηδηθά ηε θηινζνθία ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ηε δηδαθηηθή πξάμε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εηζρσξήζεη λέα κέζα, φπσο είλαη ηα web 2.0 εξγαιεία, ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ζε

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο, αιιά θαη λέα πεξηβάιινληα κάζεζεο ηα νπνία εληζρχνπλ ηε λέα θηινζνθία κάζεζεο θαη εγθαζηδξχνπλ έλα λέν πιέγκα ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Πιένλ, ηα ηερλνινγηθά κέζα, σο δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά εξγαιεία, ζπληζηνχλ κηα αλαγθαηφηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο (Kynigos, 2008). Σηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Έθζεζε Brundland, WCED 1987) αλαδχεηαη ε ζχγρξνλε θνζκναληίιεςε ηεο Χεηξαθεηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα έλα Βηψζηκν Μέιινλ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη δπν αιιειέλδεηεο έλλνηεο (1) ν ζηνραδφκελνο εθπαηδεπηηθφο/καζεηήο/πνιίηεο θαη (2) ν ελεξγφο εθπαηδεπηηθφο/καζεηήο/πνιίηεο (Κσζηνχια-Μαθξάθε & Μαθξάθεο, 2006). Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα πεδίν αλάδεημεο ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σχκθσλα κε ηηο Κνηνπνχιε, Κνπθιαηδίδνπ θαη Φξαγθάθε (2009), φζνλ αθνξά ζην καζεηή ζα πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απηνπξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ θαη θπζηθφ θφζκν θαη λα παίξλεη ελεξγφ κέξνο ζηα καζεζηαθά δξψκελα σο ζπλδηακνξθσηήο θαη φρη σο αθξναηήο. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) έρεη θαηαθηήζεη κέζα ζηελ επηθαηξφηεηα κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε, θαζψο ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο ιχζεηο απέλαληη ζηα πνιππνίθηια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνληαο ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο απεηινχλ ηφζν ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο φζν θαη ηελ ίδηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ πιαλήηε (Φινγαΐηε, 1998). Η παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη ην πεδίν αμηνπνίεζεο ησλ web 2.0 εξγαιείσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο ζελαξίνπ κε πεξηβαιινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, απφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, γχξσ απφ ηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί ην πξφγξακκα, κέρξη ηελ παξνπζίαζή ηνπ (δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ) θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ ζθεπηηθφ, ε ζχδεπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ κε ηε θηινζνθία ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. 2. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη Νέεο Τερλνινγίεο Η αμηνπνίεζε ησλ Τ.Π.Δ. ζηελ Π.Δ. κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο (Σηακνχιεο, Γξίιιηαο & Πήιηνπξαο, 2008). Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο Π.Δ. Ο ζηφρνο απηφο είλαη επηηαθηηθφο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ πινπνηνχληαη, εθφζνλ ε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο ηφζν ζην θπζηθφ πεδίν φζν θαη ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, θαζψο,

3 Πξαθηηθά 5 th CIE φπσο έρνπλ επηζεκάλεη νη εξεπλεηέο, ε ζπλ-εξγαζία απνηειεί κία πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε ππνινγηζηή (ζρ. βι. Crook, 1994; Littleton & Light, 1999). Όπσο αλαθέξνπλ νη Φινγαΐηε θαη Βαζάια (2002) ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ε Π.Δ. βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην ηεο επηθαηξφηεηαο, θαζψο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ιάβεη πιαλεηηθέο δηαζηάζεηο θαη απεηινχλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ πιαλήηε. Η ζεκαληηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα νηθνινγηθφ, επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ νη νπνίνη είλαη ζπκβαηνί θαη αιιειέλδεηνη (Moore & Huber, 2001). Οη εκπιεθφκελνη ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ απζεληηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο θαη αλαδεηψληαο ιχζεηο κέζα απφ ηε δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Μέζα ζην πιαίζην απηφ νξίδνληαη δηαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο θχζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα δηαρπζνχλ ζηα ππφινηπα καζήκαηα ή λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο κε πεξηβαιινληηθφ ζέκα ζε δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ έρεη πξνβιεθζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ (Skanavis et al., 2007). Οη πξνζνκνηψζεηο, ηα παηρλίδηα κάζεζεο, ε ειεθηξνληθή ραξηνγξάθεζε, ε εηζαγσγή ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, νη ηζηνεμεξεπλήζεηο (WebQuest) απνηεινχλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην πεξηβαιινληηθφ εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν. Δπηπιένλ, ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (γηα παξάδεηγκα UNEP, Explore Planet Earth), ε δεκηνπξγία δηθηχσλ Π.Δ. πνπ αμηνπνηνχλ ηηο Νέεο Τερλνινγίεο (γηα παξάδεηγκα ηα δίθηπα «Κιηκαηνθχιαθεο», «Αεηθνξηθή Τερλνινγία») θαη ε ζχζηαζε ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο ζηελ Π.Δ. (βι. Απνζηφινπ, Αλησλίνπ & Παπαζηεξγίνπ, 2010) απνηεινχλ κεξηθά παξαδείγκαηα ελζσκάησζεο ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. Σην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Π.Δ. ζπρλά εζηηάδεηαη ζηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ (Drenoyianni, 2006). Με κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, νη Ilias Karasavvidis θαη George Malandrakis (2003) ζεσξνχλ πσο ε Π.Δ. παξέρεηαη σο πεδίν πνπ πξνζθέξεη λφεκα θαη ζεκαληηθφηεηα ζην πιαίζην ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ, εθφζνλ ην ελαξθηήξην ζεκείν απνηειεί έλα απζεληηθφ δήηεκα. 3. Η αμηνπνίεζε ηωλ web 2.0 εξγαιείωλ Έλα πξνθαλέο παξάδεηγκα αιιαγήο απνηειεί ε ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ web 2.0 εξγαιείσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η ηάζε απηή δηαθαίλεηαη απφ ην πιήζνο ησλ ζρεηηθψλ

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 δνθηκίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, απφ άξζξα ζε ζπλέδξηα, θαζψο θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ web 2.0 εξγαιεία θαη εθπνλνχληαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Σε γεληθέο γξακκέο, web 2.0 νλνκάδνπκε ηηο εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ 2 εο γεληάο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε ζηε δεκηνπξγία θαη ην δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ (Gray K. et al., 2010), θαζψο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (Jimoyiannis, 2010; McLoughlin & Lee, 2010). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ απηφ ην πιαίζην δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, θαζψο μεπεξλνχλ ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηνπ ηππηθνχ κνληέινπ κάζεζεο. Όπσο ππνζηεξίδεη ε Christine Redecker (2009), νη εθαξκνγέο web 2.0 νδεγνχλ ζηαζεξά ζε έλα λέν παξάδεηγκα κάζεζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ: α) δεμηφηεηεο δηαρσξηζκνχ, επηινγήο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο β) αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ γ) κεηαηφπηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, απφ παζεηηθφ δέθηε ζε ελεξγφ ζπγγξαθέα, ζπλ-δεκηνπξγφ, αμηνινγεηή θαη θξηηηθφ ζρνιηαζηή δ) εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθηά δηαθνξεηηθή δηάζηαζε. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη έλαλ επηθνπξηθφ ξφιν, ιεηηνπξγεί σο ππνζηεξηθηήο ησλ καζεηψλ, βνεζψληαο ηνπο λα αμηνπνηήζνπλ ζσζηά ηα ζχγρξνλα δίθηπα κάζεζεο (Dawley, 2009). Σχκθσλα κε ηνπο An & Williams (2010), νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη ζρεδηάδνπλ λένπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ε κάζεζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα γίλεη πην ελεξγή θαη ελδηαθέξνπζα θαη νη καζεηέο λα απνθηνχλ φρη κφλν γλψζεηο, αιιά θαη δεμηφηεηεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε αμηνπνίεζεο ησλ web 2.0 εξγαιείσλ απνηειεί ε πηνζέηεζε ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, θαζψο ζην πιαίζην απηφ ζρεδηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε θηινζνθία ηεο ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο θαη νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ηα web 2.0 εξγαιεία. Δμαηηίαο απηνχ, νη καζεηέο δελ ζεσξνχληαη πιένλ παζεηηθνί δέθηεο, αιιά ηθαλνί θαη απηνξπζκηδφκελνη ζπκκεηέρνληεο (Borthwick et al., 2008). Μέζα απφ ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπο, εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ζεκαληηθέο πηπρέο απζεληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, θαηαλννχλ ηηο βαζχηεξεο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα θαη πηνζεηνχλ κία θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο/ζπλήζεηεο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σπκπεξαζκαηηθά, ε «αλνηρηή θχζε» ησλ web 2.0 εξγαιείσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο λα αλαπηχμνπλ δηθφ ηνπο πεξηερφκελν, λα

5 Πξαθηηθά 5 th CIE αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο δξάζεηο ηνπο ή ζε δξάζεηο άιισλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ, φπσο ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο (Raman, Ryan & Olfam, 2005). 4. Φξήζε web 2.0 εξγαιείωλ ζε πξόγξακκα Π.Δ. Σηα πιαίζηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο απζεληηθνχ δεηήκαηνο, ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ην Γηδαθηηθφ Σελάξην «Οη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο σο παξάγνληαο κεηαβνιψλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο». Τν δηδαθηηθφ ζελάξην αλαπηχρζεθε κέζσ ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξα web 2.0 εξγαιεία ζε φιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμήο ηνπ. Η δηαδηθαζία ηζρπξνπνηήζεθε ζεκαληηθά κέζσ ηεο κεζφδνπ Project, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ζηε δηεπηζηεκνληθή θαη πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Χξεζηκνπνηψληαο ηα web 2.0 εξγαιεία, νη καζεηέο απνθάζηζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηδξνχλ θαη κεηαβάιινπλ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο δφζεθε απφ ζρεηηθή ελφηεηα ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο (Ση Γεκνηηθνχ). 4.1 Α Σηάδην: Γηεξεύλεζε πξόηεξωλ εκπεηξηώλ θαη γλώζεωλ δηακόξθωζε ηνπ ζέκαηνο. Μέζα απφ δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλάδπζε ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζπληφληζαλ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνξνχζε ζην δήηεκα ησλ αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ. Έιαβε ρψξα έλαο θαηαηγηζκφο ηδεψλ απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο ην ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ην νπνίν δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζηελ ηζηνζειίδα bubbl.us. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δηακνξθψζεθε ην πξνο κειέηε ζέκα. 4.2 Β Σηάδην: Αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξωζε πιηθνύ από πεγέο - επηκεξηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ, αλάζεζε ξόιωλ Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο απνθάζηζαλ ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ. Χξεζηκνπνίεζαλ ειεθηξνληθέο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ δηθηπαθψλ ηφπσλ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, ηζηνινγίσλ, ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ εηθφλσλ/βίληεν θηι., ελψ παξάιιεια ζπγθέληξσζαλ ηηο επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο ζε Google έγγξαθν, ην νπνίν επεμεξγαδφηαλ ηαπηφρξνλα απφ φιεο ηηο νκάδεο.

6 6 Conferrence on Informatics in Education Γ Σηάδην: Υινπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλωλ δξαζηεξηνηήηωλελεκέξωζε, αλαηξνθνδόηεζε - παξνπζίαζε ηωλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ από ηηο νκάδεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ απηή θξίζεθε απαξαίηεηε. Αξρηθά, νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην Google έγγξαθν (πξνβνιή ηνπ εγγξάθνπ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα) θαη ζπδεηήζεθε ε κεηέπεηηα πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνίεζαλ πνηθίινπλ. Η δεκηνπξγία ελφο πνιπκεζηθνχ ιεμηθνχ θχξησλ φξσλ ηεο Π.Δ. έγηλε εθηθηή κε ηελ ρξήζε ηνπ wiki (ζρ. βι. φπσο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία ιίζηαο κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην πεδίν. Ψεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, καγλεηνθσλάθηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε θχζε πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζνπλ ηα ηνπία, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Αθφκα, ζχληνκεο ηζηνξίεο θφκημ κε ζέκα ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ ηζηνζειίδα ελψ ε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ ζην Google Drive επέηξεςε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνπο επξσπατθνχο δξπκνχο θαη ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ γξαθεκάησλ. 4.4 Γ Σηάδην: Δλδννκαδηθή θαη δηνκαδηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηωλ δηαδηθαζηώλ. Σην ηειεπηαίν ζηάδην φιεο νη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηα επξήκαηα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζε ζνβαξά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ πξφβαιαλ ην Ιζηνιφγην πνπ δεκηνχξγεζαλ, ζην νπνίν αλαξηήζεθαλ φια ηα ςεθηαθά πξντφληα απφ ηηο δξάζεηο ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο πξνέθπςαλ ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. Οη εθπαηδεπφκελνη εξγάζηεθαλ ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πιαίζην κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ελφο απζεληηθνχ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε ελζσκάησζε ησλ web 2.0 εξγαιείσλ πξνζέθεξε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μέζα απφ αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο φινη νη εκπιεθφκελνη θαηέζεζαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη αμηνιφγεζαλ ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 5. Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θνηλνχ

7 Πξαθηηθά 5 th CIE ζρεδίνπ εξγαζίαο ηνπο. Μέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ web 2.0 εξγαιείσλ εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη θαιιηεξγνχληαη ζεκαληηθά νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Η εθαξκνγή ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αμηνπνίεζε web 2.0 εξγαιεία πξνψζεζε ζεκαληηθά ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη αθνξνχζαλ ηφζν ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηε αλάπηπμε ηεο ηδέα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φζν θαη ζηελ εξγαζία ζε νκάδεο γηα ηελ δηαρείξηζε ελφο ζεκαληηθνχ απζεληηθνχ πξνβιήκαηνο. Καη επέθηαζε, ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ηελ παξάιιειε έληαμε web 2.0 εξγαιείσλ ζηηο θάζεηο αλάπηπμήο ηνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα γφληκν πεδίν αλάδεημεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ-απνηειεζκάησλ κε πεξηβαιινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Αλαθνξέο An, Y. & Williams, K. (2010). Teaching with web 2.0 technologies: Benefits, barriers and lessons learned. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 7: 3. Borthwick, A., Hansen, R., Gray, L., & Ziemann, I (2008). Exploring essential conditions: A commentary, in Bull et al. (2008), Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8: 3. Crook, C. (1994). Computers and the collaborative experience of learning. London: Routledge. Davis, E. (1999). Techgnosis. Serpent s Tail: London. Dawley, L. (2009). Social network knowledge construction: Emerging virtual world pedadogy. On The Horizon 17(2), Drenoyianni, H. (2006). Reconsidering change and ICT: Perspectives of a human and democratic education. Springer Science & Business Media, LLC. Gray, K., Thompson, C., Sheard, J., Clerehan, R. & Hamilton, M. (2010). Students as Web 2.0 authors: Implications for assessment design and conduct, Australasian Journal of Educational Technology, 26(1), Jimoyiannis, A. (2010). Integrating Web 2.0 in education: Towards a framework for Pedagogy 2.0. In R. Hackney & C. Evans (eds.). Web 2.0 Conference Abstracts (p.5), 8-9 April 2010, Brunel University, London.

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Karasavvidis, I. &Malandrakis, G. (2003). The impact of an environmental education based informatics module on the attitudes of students in grades 5 and 6 towards the environment. Αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα Kynigos C. (2008). Theories, context and values to understand learning with digital media: book review of humans-with-media and the reorganization of mathematical thinking, by M. Borba & M. Villareal. ZDM Mathematics Education (2008) 40, Springer Berlin /Heidelberg. Littleton, K. & Light, P. (1999). Learning with computers. Analysing productive interaction. London: Routledge. McLoughlin, C., & Lee, M. J. W. (2010). Personalised and self-regulated learning in the Web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social software. Australasian Journal of Educational Technology, 26(1), Moore, C. J. & Huber, R. A. (2001). Support for EE from the National Science Education Standards and the Internet. The Journal of Environmental Education, 32(3), Raman, M., Ryan, T., & Olfman, L. (2005). Designing knowledge management systems for teaching and learning with wild technology. Journal of Information Systems Education, 16(3), Redecker, C., (2009). Review of Learning 2.0 Practices: Study on the Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe. Retrieved from Rutsky, R. L. (1999). High Techne: Art and Technology from the Machine Aesthetic to the Posthuman Minneapolis. MN: University of Minnesota Press. Skanavis, C., Loukeris, D. & Giannoulas, A. (2007). Evaluation of the new cross thematic curriculum framework of environmental education in Greek compulsory education. International Conference on "Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, Orestiada - Soufli, Prefecture of Evros, Greece, International Journal of Sustainability in Higher Education,

9 Πξαθηηθά 5 th CIE WCED (1987). Our Common Future (The Brundland Report). Oxford: World Comission on Environment and Development/Oxford University Press. Απνζηφινπ, Μ., Αλησλίνπ, Π. & Παπαζηεξγίνπ, Μ. (2010). «Ψεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: Δπηδξάζεηο ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο». Αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΠΔ Κνηνπνχιε, Γ., Κνπθιαηδίδνπ, Μ. & Φξαγθάθε, Μ. (2009). «Γηδαθηηθφ ζελάξην παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ: απφ ηελ θαηαλφεζε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηε δξάζε», 1 ο Πανελλήνιο Εκπαιδεςηικό Σςνέδπιο «Ένηαξη και σπήζη ηων ΤΠΕ ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία», ΔΤΠΔ, ΠΤΓΔ Θεζζαιίαο, Βφινο. Κσζηνχια Μαθξάθε, Ν. & Μαθξάθεο, Β. (2006). Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη Δθπαίδεπζε γηα έλα Βηψζηκν Μέιινλ. Δθδφζεηο: E-Media: Ψεθηαθφ Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μέζσλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σηακνχιεο, Δ., Γξίιιηαο, Α. & Πήιηνπξαο, Π. (2008). Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κέζσ ηζηνεμεξεχλεζεο. Μηα εθαξκνγή ζηε Μειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Γιπθνχ Νεξνχ ηεο Γεο. Πξαθηηθά, 4 ο Σςνέδπιο ΠΕΕΚΠΕ, Ναχπιην. Φινγαΐηε, Δ. (1998). Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Φινγαΐηε, Δ. & Βαζάια, Π. (2002). Εκπαίδεςζη για ηο πεπιβάλλον και ηην αειθοπία. Το Ενεπγειακό Ζήηημα. Πποζεγγίζειρ και Διαζηάζειρ Εκπαιδεςηικό ςλικό για ηο Γςμνάζιο και ηο Λύκειο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Abstract Teaching methods and means as well as engaged people s roles and relations have been significantly altered due to new technology integration in the education process. Environmental education as a realistic activity space attempts to manage authentic issues of human environment. Web 2.0 utilization in environmental education projects contributes to succeeding critical learning goals, whilst promoting group work and shaping positive attitudes towards the environment. This paper attempts to point where new technologies and environmental education meet and briefly present a paradigm of designing and implementing such a project. Keywords: web 2.0, environmental education, sustainable development, project

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηδαθηηθή ελόηεηα 1/10 Οη δηδαθηηθές ηετληθές ηες Περηβαιιοληηθής Δθπαίδεσζες θαη ηο πιαίζηο εθαρκογής ηοσς ζηελ πρωηοβάζκηα εθπαίδεσζε ηελ πξψηε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά»

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΣΟΡΙΑ Δ ηάμε «Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» «Τν θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα