Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ρ. Ευαγγελία ΚΑΒΑΚΛΗ, Σοφία ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σαπφούς & Αρίωνος, Μυτιλήνη kavakli, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα που παρουσιάζεται, αφορά την αξιολόγηση της ευχρηστίας των δικτυακών τόπων µουσείων, όχι µε την έννοια της συµβατότητας τους µε γενικά αποδεκτούς κανόνες και τεχνικά χαρακτηριστικά καλού σχεδιασµού εφαρµογών διαδικτύου, όσο µε την έννοια της υποκειµενικής ικανοποίησης που αποκοµίζουν οι νέοι Έλληνες από την επίσκεψή τους σε δικτυακούς τόπους µουσείων. Αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δηµιουργία γενικών κανόνων σχεδιασµού µουσειακών δικτυακών τόπων, βασισµένων σε «βέλτιστες πρακτικές», όπως αυτές εφαρµόζονται σε υπάρχοντες δικτυακούς τόπους µουσείων. ABSTRACT The work presented in this paper, concerns the usability evaluation of museum web sites. The term usability is used to denote not the compatibility to generally accepted characteristics of good web design, rather to convey the personal sense of satisfaction that the web visits to museum sites, generates to Greek young people. It is part of a broader research work towards the elicitation of a set of heuristics of good design of museum web sites, based on best practice patterns, as they appear in current museum web sites. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Burcaw (1975), το µουσείο ορίζεται ως µη κερδοσκοπικό ίδρυµα που συλλέγει, διατηρεί και εκθέτει αντικείµενα για εκπαιδευτικούς ή αισθητικούς λόγους. Αν και ο ορισµός αυτός συνδέει το µουσείο µε τα πραγµατικά αντικείµενα, την ίδια στιγµή εµπεριέχει τη λειτουργία της επικοινωνίας και της διάδοσης της γνώσης (Schweibenz, 1998). Tο µουσείο µπορεί να εκµεταλλευτεί την επικοινωνιακή λειτουργία του διαδικτύου, για να προσεγγίσει τους επισκέπτες του ή και να διευρύνει το κοινό του (Jackson, 1998). Πρόσφατα δηµοσιεύµατα στα ετήσια διεθνή συνέδρια International Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums (ICHIM) και Museums and the Web, τα οποία θεσπίστηκαν το 1991 και το 1997 αντίστοιχα, µαρτυρούν την ξεκάθαρη επιθυµία ή και πρόθεση των µουσείων να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Οι λόγοι είναι: (α) η υψηλή δηµοτικότητα του διαδικτύου και ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των χρηστών του, (β) το σχετικά χαµηλό κόστος που απαιτεί µια τέτοια επένδυση και (γ) τα προσδοκώµενα οφέλη για το µουσείο (Kavakli, 2001). Η Virtual Library Museums Pages (VLMP), η οποία διατηρείται από το International Council of Museums (ICOM) παρέχει εκτενή κατάλογο µε περισσότερα από 1000 on-line µουσεία σε ολόκληρο τον κόσµο, ενώ το Νοέµβριο του 2001,

2 σηµαντική εξέλιξη προς την κατοχύρωση της ταυτότητας των µουσείων στο διαδίκτυο, αποτέλεσε η λειτουργία του ονόµατος.museum, για αποκλειστική χρήση των µουσείων. Σύµφωνα µε τον Schweibenz (1998), η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου µουσείου δείχνει την τάση µετατόπισης του ενδιαφέροντος από τα φυσικά αντικείµενα στις πληροφορίες γι αυτά. ύο είναι οι βασικές τάσεις όσον αφορά το ρόλο του δικτυακού τόπου ενός µουσείου.η πρώτη υποστηρίζει πως ο δικτυακός τόπος επιδιώκει την ενθάρρυνση και υποστήριξη της φυσικής επίσκεψης στο µουσείο, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει πως ο δικτυακός τόπος µπορεί να ικανοποιήσει τους επισκέπτες του και να προσφέρει µια γνήσια δικτυακή εµπειρία (Cunliffe, κ.α., 2001). Τα αποτελέσµατα πρόσφατων στατιστικών ερευνών, σχετικά µε τον αριθµό των επισκέψεων που δέχονται οι δικτυακοί τόποι µουσείων, δείχνουν ότι το κοινό αναζητά και εκτιµά την ύπαρξη µουσειακής πληροφορίας στο διαδίκτυο και πως το διαδίκτυο µπορεί πράγµατι να εξελιχθεί σ ένα σύστηµα επικοινωνίας ανάµεσα στα µουσεία και στο κοινό τους (Schweibenz, 1998). Λίγες όµως, είναι οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των επισκέψεων σε δικτυακούς τόπους µουσείων, το βαθµό αλληλεπίδρασης του µουσείου µε τους δικτυακούς επισκέπτες του, καθώς και µε τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για µια ολοκληρωµένη και επιτυχηµένη δικτυακή µουσειακή εµπειρία. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Pierrox (1999) σε µουσεία τέχνης, το 75% από αυτά δεν είχαν κάνει καµία έρευνα κοινού για τους δικτυακούς τόπους τους (Cunliffe, κ.α., 2001). Η παρούσα ανακοίνωση αφορά έρευνα που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2002 και καταγράφει τις αντιδράσεις των δευτεροετών φοιτητών του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, κατά την επίσκεψή τους σε δικτυακούς τόπους µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στόχος ήταν η διερεύνηση της απήχησης των δικτυακών τόπων στους νέους: ποια είναι η εικόνα που αποκοµίζουν για το ίδιο το µουσείο, ποια χαρακτηριστικά τους ελκύουν, ποια τους απωθούν, τι είναι αυτό που θα τους «κρατήσει» στο site και θα τους µετατρέψει σε µόνιµους επισκέπτες του µουσειακού δικτυακού τόπου. Στη συνέχεια, η ενότητα 2 περιγράφει τους στόχους και τις χρήσεις των δικτυακών τόπων των µουσείων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Στην ενότητα 3 δίνεται ο ορισµός της ευχρηστίας διεπιφανειών διαδικτύου και γίνεται αναφορά στις κυριότερες τεχνικές αξιολόγησης της. Η περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα γίνεται στην ενότητα 4, ενώ στην ενότητα 5 γίνεται ανάλυση των αποτελεσµάτων. Τέλος, η ενότητα 6 ολοκληρώνει την παρούσα εισήγηση συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της έρευνας. 2 ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Bowen, Benett και Johnson (1998),τα µουσεία διεθνώς µπορούν να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο για τους παρακάτω λόγους: Άµεση ενηµέρωση: γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του σε παγκόσµια κλίµακα και προσέλκυση επισκεπτών.

3 Αµφίδροµη επικοινωνία: άµεση και ανέξοδη επικοινωνία όσων εµπλέκονται µε το µουσείο (µέσα κι έξω από αυτό) και δηµιουργία οµάδων επισκεπτών µε σηµείο αναφοράς το µουσείο και τις δραστηριότητές του. ηµιουργία νέων υπηρεσιών: εικονικές ξεναγήσεις σε εκθέσεις και πρόσβαση σε υλικό που δεν εκτίθεται, διατήρηση αρχείου παλιότερων εκθέσεων, παροχή πρόσβασης στις συλλογές από µακριά για ερευνητικούς σκοπούς, βάσεις δεδοµένων µε πληροφορίες για τις συλλογές. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών: συλλογή στοιχείων για τους επισκέπτες και καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις και επιθυµίες των επισκεπτών. ηµιουργία µιας ουσιαστικής και µόνιµης σχέσης µε τους επισκέπτες: εµπλοκή των επισκεπτών µε δραστηριότητες του µουσείου, δυνατότητα δηµιουργίας από τους επισκέπτες προσωπικού αρχείου µε το ψηφιακό µουσειακό υλικό, µε σηµειώσεις και προσωπικές εντυπώσεις, που µπορούν να τις δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα του µουσείου. Στην Ελλάδα, ο βαθµός αξιοποίησης του διαδικτύου από τα µουσεία είναι περιορισµένος και δυσανάλογος µε το πλήθος και τη σηµασία των συλλογών τους. Η πλειοψηφία των µουσείων (περίπου 90%) δε διατηρεί κάποια αυτόνοµη δικτυακή παρουσίαση και στηρίζονται σε άλλους φορείς για την προβολή τους στο διαδίκτυο (π.χ. ιεύθυνση Τουρισµού, Ο.Τ.Α., Ν.Α., Πανεπιστήµια, ιδιώτες, κ.ο.κ.). Αξιοσηµείωτη είναι η προσπάθεια του Υπ. Πολιτισµού, το οποίο φιλοξενεί στο δικτυακό του τόπο (www.culture.gr) πληροφορίες σχετικά µε το σύνολο των ελληνικών µουσείων. Το µειονέκτηµα αυτής της συγκεντρωτικής προσπάθειας είναι το γεγονός ότι ο µεγάλος αριθµός των µουσείων, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ικανού ψηφιοποιηµένου υλικού, οδηγεί σε µια επίπεδη παρουσίαση, η οποία περιορίζεται σε πολύ σύντοµη περιγραφή των µόνιµων συλλογών των µουσείων, ακολουθώντας ένα ενιαίο στυλ, που δεν προβάλει ικανοποιητικά το χαρακτήρα του κάθε µουσείου. Από τα υπόλοιπα µουσεία στην Ελλάδα, τα περισσότερα χρησιµοποιούν το δικτυακό τους τόπο σαν online φυλλάδιο, το οποίο παρέχει περιορισµένες πληροφορίες σε σχέση µε τις συλλογές ή τις δραστηριότητες του µουσείου και οι οποίες είναι κατά κανόνα στατικές χωρίς συχνή ενηµέρωση. Υπάρχει όµως, και ένας µικρός αριθµός Ελληνικών µουσείων (κατά κύριο λόγο ιδιωτικοί οργανισµοί), τα οποία αξιοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις δυνατότητες της αµφίδροµης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που προσφέρει το διαδίκτυο.παρέχουν online πρόσβαση στις συλλογές τους και στις πληροφορίες για αυτές και επιχειρούν να εµπλέξουν ενεργά τους δικτυακούς επισκέπτες τους, µετατρέποντας τη δικτυακή επίσκεψη σε αυτόνοµη µουσειακή εµπειρία. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε δικτυακούς τόπους µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στην τελευταία κατηγορία.

4 3 ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ Η ευχρηστία ενός διαδραστικού συστήµατος αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ποιότητάς του. Πρόκειται για τη δυνατότητα του χρήστη να αλληλεπιδρά µε το σύστηµα και να έχει όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη πρόσβαση στο περιεχόµενό του (Garzotto κ.α., 1998). Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9241, ορίζεται σαν τη δυνατότητα ενός προϊόντος να είναι αποτελεσµατικό, αποδοτικό και να παρέχει υποκειµενική ικανοποίηση στους χρήστες του. Οι τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες (α) τις αναλυτικές και (β) τις εµπειρικές (Αβούρης, 2000). Οι αναλυτικές τεχνικές στηρίζονται σε θεωρητικά µοντέλα, τα οποία προσοµοιώνουν τη συµπεριφορά του χρήστη ή σε πρότυπα και κανόνες, που είναι ήδη γνωστά και αφορούν τον καλό σχεδιασµό διεπιφανειών. Ενδεικτικό παράδειγµα αναλυτικής αξιολόγησης είναι η ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation), η οποία στηρίζεται σε ευρετικούς κανόνες που αποτελούν συµπύκνωση των αρχών σχεδιασµού διεπιφανειών διαδικτύου και αφορούν: την ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας την υποστήριξη πλοήγησης και αναζήτησης πληροφοριών το µέγεθος των ιστοσελίδων τον αυθύπαρκτο χαρακτήρα κάθε ιστοσελίδας την οµοιοµορφία και τήρηση συµβάσεων, κ.ο.κ. Οι αναλυτικές τεχνικές στοχεύουν στην «επιθεώρηση» των χαρακτηριστικών της διεπιφάνειας χρήστη µε βάση αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια και συνήθως πραγµατοποιούνται από µικρό αριθµό (4-5) ειδικών αξιολογητών (µηχανικούς ευχρηστίας usability engineers) (Schweibenz κ.α.,2001). Αντίθετα, οι εµπειρικές τεχνικές αξιολόγησης απαιτούν την ενεργό συµµετοχή των χρηστών του συστήµατος (συνήθως µεγάλου αριθµού) και στοχεύουν στην καταγραφή των αντιδράσεων και απόψεων του χρήστη. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε εντός ειδικά διαµορφωµένων εργαστηρίων, όπου καταγράφεται και στη συνέχεια αναλύεται η συµπεριφορά των χρηστών (οι λεγόµενες πειραµατικές τεχνικές), είτε µέσω της καταγραφής των απόψεων του χρήστη µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων, ερωτηµατολογίων ή µέσω παρατήρησης των χρηστών στο χώρο που επιτελούν το έργο τους (οι λεγόµενες διερευνητικές τεχνικές). Στόχος της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο Τ.Π.Τ.Ε., υπήρξε όχι η ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των δικτυακών τόπων των µουσείων και η επιθεώρηση της συµβατότητάς τους µε αποδεκτούς κανόνες ευχρηστίας (π.χ. ταχύτητα φόρτωσης µικρότερη από 10, χρήση εναλλακτικού κειµένου στη θέση των εικόνων, κ.ο.κ.), αλλά η διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των χρηστών και της αίσθησης ικανοποίησης (ή µη), που αποκοµίζουν από την επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο του µουσείου (Dyson κ.α., 2000). Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων. Η µέθοδος αυτή ανήκει στις εµπειρικές τεχνικές αξιολόγησης. Σε αντίθεση µε τις πειραµατικές τεχνικές, δεν απαιτεί την ύπαρξη ειδικού εξοπλισµού

5 και η διαχείριση και συνακόλουθη διεξαγωγή των συµπερασµάτων είναι ευκολότερη από αυτή των δοµηµένων συνεντεύξεων. Η κατασκευή των ερωτηµατολογίων στηρίχθηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε την on-line και off-line αξιολόγηση γενικών διεπιφανειών διαδικτύου (Nielsen, 2000), και δικτυακών τόπων µουσείων (Wallace, 2001). Στην ενότητα 4 που ακολουθεί, περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε και συζητούνται τα σχετικά αποτελέσµατα. 4 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2002 και κατέγραψε τις αντιδράσεις δευτεροετών φοιτητών του Τ.Π.Τ.Ε. σε µια σειρά δικτυακών τόπων µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγκεκριµένα, ένα δείγµα 12 δικτυακών τόπων δόθηκε σε 63 φοιτητές. Από τους φοιτητές ζητήθηκε να επισκεφτούν όλους τους δικτυακούς τόπους και να επιλέξουν δύο από αυτούς (έναν ελληνικού µουσείου κι έναν µουσείου του εξωτερικού) και να καταγράψουν την άποψή τους σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των δύο δικτυακών τόπων µε τη βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η συγκριτική αξιολόγηση δικτυακών τόπων µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποτέλεσε µόνο έµµεσα, στόχο της παρούσας µελέτης. Η αναγκαστική επιλογή και ενός µουσείου του εξωτερικού κρίθηκε χρήσιµη κατά κύριο λόγο, ώστε να µειωθεί το ενδεχόµενο η πλειοψηφία των αξιολογητών να επιλέξει µόνον ελληνόγλωσσους δικτυακούς τόπους. Επιπλέον, χρήσιµη υπήρξε η αντιπαράθεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των δικτυακών τόπων Ελληνικών και ξένων µουσείων, στην ανάλυση των αποτελεσµάτων., όπως φαίνεται στις επόµενες ενότητες.το ερωτηµατολόγιο είχε δοµηθεί µε βάση 3 άξονες: (α) διεπιφάνεια χρήστη, (β) περιεχόµενο και (γ) επικοινωνία. Αυτό έγινε µε στόχο να διευκολύνει την πλοήγηση των φοιτητών µέσα στο δικτυακό τόπο, αλλά και για να διερευνηθούν οι απόψεις τους στα συγκεκριµένα θέµατα. Η διατύπωση των ερωτήσεων παρείχε τη δυνατότητα βαθµολόγησης µε βάση µια προκαθορισµένη κλίµακα (0-10), που αντιστοιχεί σε έκφραση συµφωνίας ή διαφωνίας από τον ερωτούµενο, µε παράλληλο σχολιασµό και αιτιολόγηση της άποψης τους σε ελεύθερη µορφή. Ο συνδυασµός αυτός επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων σχετικά µε την ευχρηστία των δικτυακών τόπων. Η αξιολόγηση αφορούσε δώδεκα δικτυακούς τόπους µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού (βλ Πίνακα 1). Η επιλογή των συγκεκριµένων δικτυακών τόπων έγινε µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις δυνατότητες του διαδικτύου και των διαδραστικών πολυµέσων αφορούν µουσεία διεθνούς φήµης, που αποτελούν πόλο έλξης ενδιαφέροντος των φοιτητών παρέχουν ικανό πλήθος πληροφοριών, που κρατά τοχρήστη για αρκετό χρόνο Ελληνικά Μουσεία Μουσεία Εξωτερικού

6 1. Μουσείο Μπενάκη 2. Το Τεχνικό Μουσείο 3. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 4. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 5. Το Μουσείο Φρυσίρα 6. The British Museum 7. MoMA The Museum of Modern Arts 8. The Louvre 9. The State Hermitage Museum 10. The National Gallery of Arts 11. The Metropolitan Museum 12. The Fine Arts Museum of San Francisco Πίνακας 1: Οι δικτυακοί τόποι µουσείων της έρευνας Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µέσα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τ.Π.Τ.Ε. παράλληλα µε την πλοήγηση των δικτυακών τόπων, ώστε να καταγράψει την άµεση αντίδραση των φοιτητών. Από τους φοιτητές ζητήθηκε να εστιάσουν όχι στον πλούτο ή τη σηµασία του περιεχοµένου του µουσείου, αλλά στο πως αυτό παρουσιάζεται στο διαδίκτυο. Αν και, αναπόφευκτα, όπως σχολίασαν οι φοιτητές, το κύριο κίνητρο για την εξερεύνηση ενός δικτυακού τόπου είναι το ενδιαφέρον για το περιεχόµενο του, γεγονός, που ισχύει και για την πραγµατική επίσκεψη σε κάποιο µουσείο. 4.2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Στο πρώτο µέρος της έρευνας σκιαγραφήθηκε το προφίλ των ατόµων που συµµετείχαν δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις προσωπικές επιλογές και προτιµήσεις τους, όσον αφορά την επίσκεψη δικτυακών τόπων µουσείων. Επιπλέον, θέλαµε να δούµε αν οι συγκεκριµένοι χρήστες είναι επίσης επισκέπτες µουσείων και αν έχουν προηγούµενο ενδιαφέρον και γνώσεις στο συγκεκριµένο αντικείµενο των ιστοσελίδων που κλήθηκαν να επισκεφθούν. Στην αξιολόγηση συµµετείχαν συνολικά 63 φοιτητές (28 άνδρες και 35 γυναίκες) ηλικίας ετών, µε καταγωγή από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Όσον αφορά την εξοικείωσή τους µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο ως µέσο ενηµέρωσης και επικοινωνίας τα ποσοστά ήταν τουλάχιστον ικανοποιητικά. Το 90% είναι κάτοχοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, 90% χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ως µέσο επικοινωνίας και 60%χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών. Το σύνολο των φοιτητών (100%) είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα σχεδιασµού διαδραστικών εφαρµογών και εφαρµογών διαδικτύου και συνεπώς γνώριζαν τις βασικές αρχές σχεδίασης εύχρηστων διεπιφανειών διαδικτύου Οι φοιτητές σε ποσοστό 25% είχαν επισκεφτεί στο παρελθόν δικτυακούς τόπους µουσείων, ενώ µόλις 9% είχε χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να επικοινωνήσει µε κάποιο µουσείο. Σχετικά µε το είδος των πληροφοριών που αναζητούν στις ιστοσελίδες των µουσείων, πρώτες σε προτίµηση είναι οι πληροφορίες σχετικά µε τις µόνιµες συλλογές του µουσείου (78%), ακολουθούν

7 πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους πρόσβασης και το ωράριο λειτουργίας του µουσείου (74%) και πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων στο χώρο του µουσείου (68%). Μικρότερο ποσοστό (51%) συγκεντρώνουν οι πληροφορίες σχετικά µε εκπαιδευτικά προγράµµατα του µουσείου και τέλος οι πληροφορίες σχετικά µε ερευνητικές δράσεις του µουσείου (48%). 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.1 ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ Η διεπιφάνεια χρήστη (user interface), αφορά το σύνολο των στοιχείων του δικτυακού τόπου µε τα οποία ο δικτυακός επισκέπτης έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά. Τέτοια στοιχεία είναι, για παράδειγµα, τα πολυµεσικά αντικείµενα (γραφικά, ήχοι, βίντεο), οι εντολές και οι χειρισµοί που ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει, η οργάνωση και οι τρόποι πλοήγησης της προσφερόµενης πληροφορίας. Το ιάγραµµα 1, παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της διεπιφάνειας χρήστη των δικτυακών τόπων µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παρατηρούµε ότι στο σύνολό τους τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα. Τα µουσεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό προσέχουν την αισθητική των ιστοσελίδων τους (αξιολογήθηκαν µε 8,6/10 και 7,8/10 αντίστοιχα), διατηρώντας ένα κατάλληλο «σοβαρό» ύφος όσον αφορά την επιλογή χρωµάτων και εικόνων, κάτι που σε γενικές γραµµές ικανοποίησε τους φοιτητές. εν έλειψαν όµως και τα αρνητικά σχόλια, κάτι που δείχνει την τάση των νέων να θέλει το µουσείο (τουλάχιστον στο διαδίκτυο), να ξεφεύγει από την παραδοσιακή και κάπως συντηρητική εικόνα που του έχει αποδοθεί. Παράλληλα, τα µουσεία φροντίζουν, ώστε η γενική δοµή να διευκολύνει την πλοήγηση των χρηστών, χρησιµοποιώντας κατάλληλες δοµές όπως, π.χ. χάρτες κόµβων (site maps).

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρήση Τεχνολογιών Κεντρική Σελίδα Ευκολία Πλοήγησης Πολυπλοκότητα Γενική Αισθητική ιάγραµµα 1: Αξιολόγηση ευχρηστίας διεπιφάνειας χρήστη δικτυακών τόπων µουσείων Η πολυπλοκότητα της διεπιφάνειας χρήστη κρίνεται γενικά χαµηλή γεγονός που επίσης διευκολύνει την εύκολη πλοήγηση της προσφερόµενης πληροφορίας. Η µεγαλύτερη πολυπλοκότητα (2,3/10 έναντι 1,1/10) που αποδίδεται στους δικτυακούς τόπους των µουσείων του εξωτερικού εν µέρει µπορεί να δικαιολογηθεί από τον µεγαλύτερο όγκο των πληροφοριών που παρουσιάζεται, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται πάρα πολλές θεµατικές κατηγορίες στην κεντρική σελίδα δίνοντάς µια αίσθηση «ακαταστασίας». Ένας άλλος παράγοντας που επισηµάνθηκε και πιθανά επηρέασε τη βαθµολογία ήταν η ξένη γλώσσα. Σχετικά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και προβολή του µουσείου, οι δικτυακοί τόποι µουσείων γενικά αποφεύγουν τη χρήση πρόσφατων τεχνολογιών, όπως είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειµένων ή η εικονική «ανάπλαση» εκθεµάτων, που δεν υφίστανται στην πραγµατικότητα. Περιορίζονται συνήθως σε εικονικές περιηγήσεις στους χώρους του µουσείου µε τη χρήση video ή πανοραµικών φωτογραφιών. ηλαδή, εστιάζουν στην πιστή µεταφορά του πραγµατικού µουσείου στο διαδίκτυο κι όχι στην παροχή επιπλέον στοιχείων. Εξαίρεση, αποτελεί η ύπαρξη κάποιων παιχνιδιών κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα (π.χ., δηµιουργία νέων εικόνων χρησιµοποιώντας µοτίβα από έργα ζωγραφικής), αλλά και ψυχαγωγικού (π.χ. κατασκευή προσωπικής online gallery). Πιο περιορισµένη έως και ανεπαρκής κρίθηκε η χρήση των νέων τεχνολογιών στους δικτυακούς τόπους των ελληνικών µουσείων, (οι οποίοι αξιολογήθηκαν µε 5,7/10 έναντι του 7,2/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού). Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε έντονα από τους φοιτητές, οι οποίοι έδειξαν προτίµηση στις ακουστικές περιηγήσεις καθώς και σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του χώρου ή των αντικειµένων των µουσείων. Παρά το γεγονός, ότι η χρήση νέων τεχνικών παρουσίασης κρίνεται θετικά, αρνητικά σχολιάζονται η ύπαρξη τεχνικών λαθών ή

9 προβληµάτων, οι µεγάλοι χρόνοι απόκρισης, που παρατηρούνται σε σχέση µε τους πιο συµβατικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών (αποκλειστικά µε χρήση κείµενου και εικόνων), η περιορισµένη αυτονοµία πλοήγησης κατά την εικονική περιήγηση, καθώς και η απαίτηση εγκατάστασης νέου λογισµικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. 5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το ιάγραµµα 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του πληροφοριακού υλικού που παρουσιάζεται στους δικτυακούς τόπους των µουσείων σε σχέση µε τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά: την ευκολία αναζήτησης της πληροφορίας, την ποιότητα, το πλήθος και την επάρκεια του περιεχοµένου, τη δυνατότητα αξιοποίησης της µουσειακής πληροφορίας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους, καθώς και την ικανότητα ικανοποίησης διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών. 9,5 9,0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8,5 8,0 7,5 7,0 Ικανοποίηση απαιτήσεων διαφορετικών επισκεπτών Εκπαιδευτική ιάσταση Πλήθος Κατανόηση Επάρκεια Εγκυρότητα Ακρίβεια Ευκολία αναζήτησης πληροφοριών ιάγραµµα 2: Αξιολόγηση του περιεχοµένου δικτυακών τόπων µουσείων Γενικά, αξιολογήθηκε θετικά το περιεχόµενο τόσο όσον αφορά την ακρίβεια όσο και την εγκυρότητα της προσφερόµενης πληροφορίας. Όσον αφορά την επάρκεια και το πλήθος των πληροφοριών που παρέχονται, παρατηρούµε ότι οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού υπερτερούν (αξιολογήθηκαν µε 9,3/10 και 9/10 αντίστοιχα), παραθέτοντας σε ψηφιακή µορφή το µεγαλύτερο µέρος των συλλογών τους, µε εικόνες, πλούσια σχόλια και επεξηγήσεις, κάτι που ενθουσιάζει τους φοιτητές σε µεγάλο βαθµό. Αντίθετα, η συγκριτική έλλειψη πληροφοριών που παρατηρήθηκε σε δικτυακούς τόπους Ελληνικών µουσείων αξιολογήθηκε λιγότερο θετικά. Το περιορισµένο εύρος των πληροφοριών θεωρήθηκε ο κύριος λόγος για τον οποίο το περιεχόµενο των δικτυακών τόπων των ελληνικών µουσείων δεν ικανοποιεί στον ίδιο βαθµό τις απαιτήσεις των διαφορετικών οµάδων επισκεπτών. ίνοντας µόνο

10 µικρό µέρος των συλλογών τους απλά φωτογραφηµένο και χωρίς ιδιαίτερα σχόλια, τα ελληνικά µουσεία µέσω της δικτυακής αντιπροσώπευσής τους στοχεύουν κυρίως στην προσέλκυση επισκεπτών στον πραγµατικό χώρο του µουσείου, καλύπτοντας σε µικρότερο βαθµό ερευνητικές ή ψυχαγωγικές ανάγκες των δικτυακών επισκεπτών. Σε αντιστοιχία µε τα παραπάνω, θετικότερα αξιολογήθηκε η εκπαιδευτική διάσταση των δικτυακών τόπων των ξένων µουσείων (αξιολογήθηκαν µε 8,3/10 έναντι του 7,7/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι Ελληνικών µουσείων), οι οποίοι πέρα από την απλή παροχή πληροφοριών, προσφέρουν ειδικά διαµορφωµένο υλικό και εφαρµογές (π.χ., δηµιουργικά παιχνίδια, παζλ, εφαρµογές προσοµοίωσης, κ.τ.λ), για εκπαιδευτική χρήση από µαθητές και καθηγητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η ευκολία αναζήτησης πληροφοριών επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τον όγκο της παρεχόµενης πληροφορίας. Για το λόγο αυτό στους δικτυακούς τόπους ελληνικών µουσείων η ανεύρεση πληροφοριών είναι γενικά ευκολότερη κάνοντας χρήση απλών ευρετηριακών βοηθηµάτων όπως π.χ. µενού κατηγοριών, αλφαβητικό ευρετήριο (index), χάρτες κόµβων (site maps). Αντίθετα, ο µεγάλος όγκος περιεχοµένου των site µουσείων του εξωτερικού σε συνδυασµό µε τον παράγοντα της ξένης γλώσσας, καθιστούν την αναζήτηση πληροφοριών κάπως δυσκολότερη. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω προβλήµατα αντιµετωπίζονται σε σηµαντικό βαθµό µε την κατάλληλη χρήση τοπικών µηχανισµών αναζήτησης (search engines). 5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Από τους φοιτητές ζητήθηκε να αξιολογήσουν κατά πόσο οι δικτυακοί τόποι των µουσείων προωθούν την επικοινωνία ανάµεσα στο µουσείο και τους επισκέπτες του και την επικοινωνία µεταξύ των επισκεπτών ή και µε άλλους φορείς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο ιάγραµµα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 0 Τρόποι επικοινωνίας Έκφραση προσωπικής γνώµης ιαµόρφωση προσωπικής παρουσίασης ιάγραµµα 3: Αξιολόγηση επικοινωνιακής διάστασης δικτυακών τόπων µουσείων Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δικτυακοί τόποι αναφέρουν πολλαπλούς, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, fax και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, γεγονός που αξιολογήθηκε θετικά.

11 Η ύπαρξη, όµως, µιας µοναδικής, γενικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιον (ή σε ποιο τµήµα του µουσείου) απευθύνεται και χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας που αναζητά ο επισκέπτης, αποτελεί πρόβληµα. Για το σκοπό αυτό οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού παρέχουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που αντιστοιχούν στα διαφορετικά τµήµατα του µουσείου, ή σε διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, τακτική που δεν συναντάται στα αντίστοιχα ελληνικά, γι αυτό και αξιολογούνται λιγότερο θετικά (αξιολογήθηκαν µε 6,8/10 έναντι του 8/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού). Επιπλέον, σύµφωνα µε τα σχόλια των φοιτητών, η υπόδειξη τρόπων επικοινωνίας δεν προτρέπει απαραίτητα τον επισκέπτη να εκφράσει την γνώµη του σχετικά µε το δικτυακό τόπο ή το ίδιο το µουσείο, ούτε συνιστά την απόδειξη ότι το µουσείο επιζητά τη γνώµη του επισκέπτη. Αντίθετα, η ύπαρξη ξεχωριστής ενότητας που προτρέπει το χρήστη να δηλώσει την άποψή του επώνυµα ή ανώνυµα (feedback section), καθώς και η ύπαρξη ηλεκτρονικού βιβλίου επισκεπτών αποτελούν άµεση έκφραση της επιθυµίας του µουσείου να ακούσει τη γνώµη των δικτυακών επισκεπτών του. Όσον αφορά τη δυνατότητα προσωπικής διαµόρφωσης της παρουσίασης του µουσείου αυτή παρέχεται κυρίως έµµεσα, µέσω της ελευθερίας που παρέχεται στο χρήστη να επισκέπτεται τις ενότητες που τον ενδιαφέρουν µε τη σειρά που επιθυµεί. Οι δικτυακοί τόποι µουσείων στην πλειοψηφία τους, δεν χρησιµοποιούν τεχνικές προσωπικής προσαρµογής (personalization) βασισµένες στο προφίλ των χρηστών, ανάλογες µε αυτές που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις, (π.χ., και οι οποίες µε βάση δεδοµένα προηγούµενων επισκέψεων προσαρµόζουν «έξυπνα» τη διεπιφάνεια, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις απαιτήσεις του χρήστη.προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται από ορισµένα µουσεία του εξωτερικού, όπου η ηλεκτρονική εγγραφή στα «µέλη του µουσείου» δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικού προφίλ, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε εξειδικευµένες ενότητες περιεχοµένου, καθώς και την εξειδικευµένη ενηµέρωση σε θέµατα που απασχολούν το συγκεκριµένο χρήστη. Για το λόγο αυτό, οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού αξιολογήθηκαν µε 3,8/10 έναντι του 3,1/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι µουσείων της Ελλάδας. Τέλος,, οι δικτυακοί τόποι των µουσείων αξιολογήθηκαν σχετικά µε το αίσθηµα της «συλλογικότητας», που δηµιουργείται στους επισκέπτες τους, δηλ. το αίσθηµα της ταυτόχρονης συµµετοχής σε µια ευρύτερη οµάδα ατόµων µε κοινό σηµείο το µουσείο. Όµως, στην πλειοψηφία τους οι δικτυακοί τόποι των µουσείων δεν παρέχουν εφαρµογές υποστήριξης συνεργασίας, όπως το ηλεκτρονικό φόρουµ ή ο ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board), που επιτρέπουν την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των επισκεπτών, µε αποτέλεσµα η δικτυακή επίσκεψη να αποτελεί ατοµική εµπειρία. 5.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Στο τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τους φοιτητές να σχολιάσουν τη συνολική εµπειρία της δικτυακής τους επίσκεψης και να κατατάξουν τις διαφορετικές υπηρεσίες των δικτυακών τόπων των µουσείων µε βάση (α) ποια θεωρούν περισσότερο χρήσιµη και (β) την προσωπική τους προτίµηση (ποια τους άρεσε περισσότερο).

12 Περισσότεροι από το 90% των φοιτητών δήλωσε, µετά την επίσκεψη του δικτυακού τόπου του µουσείου, ότι θα ήθελε να επισκεφτεί το µουσείο. Συνεπώς, η επαφή µε το µουσείο µέσω του αντίστοιχου δικτυακού τόπου είναι θετική για το µουσείο. Ακόµα και η έλλειψη πληροφορίας µπορεί να είναι θετική, αφού εξάπτει την περιέργεια του επισκέπτη. Αντίθετα, µικρότερη είναι η ικανότητα των δικτυακών τόπων να «διατηρήσουν» τους επισκέπτες τους. Αυτό οφείλεται κύρια στο γεγονός ότι οι δικτυακοί τόποι µουσείων εστιάζουν κυρίως στην προσέλκυση πραγµατικών επισκεπτών στο χώρο του µουσείου κι όχι στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών. Λιγότερο από 30% των φοιτητών δήλωσε ότι θα επισκέπτονταν κάποιον από τους δικτυακούς τόπους του µουσείου σε µόνιµη βάση, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελούσε φορέα ενηµέρωσης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην περιοχή δραστηριοποίησης του µουσείου. Σχετικά µε τη χρησιµότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, πιο χρήσιµες κρίθηκαν: η παροχή πληροφοριών για τις συλλογές του µουσείου (33%), η παροχή οδηγιών σχετικά µε την «πραγµατική» επίσκεψη στον χώρο του µουσείου (22%) και η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις τρέχουσες και µελλοντικές εκδηλώσεις του µουσείου (20%). Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι ερευνητικές υπηρεσίες, όπως π.χ., βάσεις δεδοµένων (10%), η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη δυνατότητα συµµετοχής στο έργο του µουσείου (7%), οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες (on-line learning) (4%) οι υπηρεσίες εικονικής περιήγησης (4%). Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα µε την προηγούµενη παρατήρηση ότι µέχρι σήµερα, µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην προσέλκυση πραγµατικών επισκεπτών στο µουσείο µε αποτέλεσµα οι σχετικές υπηρεσίες να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές κι άρα πιο χρήσιµες για τους επισκέπτες. Αντίθετα, µε βάση την προσωπική προτίµηση αισθητά αυξηµένο ποσοστό (24%) συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες εικονικής περιήγησης, ενώ µειωµένο είναι το ποσοστό των χρηστών που προτιµά τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σχετικά µε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο χώρο του µουσείου (13%). Η παροχή πληροφοριών για τις συλλογές του µουσείου συνεχίζει να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης (40%) συνδυασµένο µε τη δυνατότητα πολύπλοκής αναζήτησης πληροφοριών γύρω από αυτές, ενώ σε σχέση µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες δεν υπάρχει αισθητή διαφοροποίηση. Η θετική στάση των φοιτητών απέναντι στις εικονικές περιηγήσεις οφείλεται εν µέρει, στη γενικότερη θετική στάση των νέων απέναντι στις νέες τεχνολογίες καθώς και στην εξοικείωσή τους µε την επικοινωνία και ενηµέρωση µέσω του διαδικτύου. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ελάχιστοι από τους φοιτητές θεωρούν χρήσιµη ή επιθυµητή την ύπαρξη στο δικτυακό τόπο του µουσείου υπηρεσιών online αγορών από το πωλητήριο, κάτι που ίσως οφείλεται στην δυσκολία του ελληνικού κοινού να αποδεχτεί την εµπορική δραστηριότητα του µουσείου. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατά της παρούσας έρευνας, καταγράφουν τις αντιδράσεις των νέων ελλήνων στη µουσειακή δικτυακή εµπειρία µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους νέους επισκέπτες και στα µουσεία.

13 Συνοψίζοντας, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι, όπως και στην πραγµατική επίσκεψη στο µουσείο, έτσι και στη δικτυακή, το περιεχόµενο είναι αυτό που κρατά τον επισκέπτη. Το ελλιπές ή µη ενηµερωµένο περιεχόµενο αποτελεί το σοβαρότερο µειονέκτηµα ενός µουσειακού δικτυακού τόπου. Αντίθετα, η χρήση της τεχνολογίας ακόµα κι αν εντυπωσιάσει αρχικά, δεν µπορεί από µόνη της να διατηρήσει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Οι νέοι έλληνες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να ενηµερωθούν σχετικά µε τις δραστηριότητες των µουσείων ή προκειµένου να προγραµµατίσουν µια επίσκεψη στο µουσείο. Επιπλέον, είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και αξιολογούν θετικά την παροχή νέων δικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών γύρω από τις συλλογές και τις δραστηριότητες του µουσείου, διαδραστικά παιχνίδια, ψηφιακές συλλογές και βάσεις δεδοµένων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ερευνητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας ανάµεσα στο δικτυακό επισκέπτη και στο µουσείο. Η γενικότερη κουλτούρα και οι πιθανές προκαταλήψεις σχετικά µε το ύφος και την αποστολή του µουσείου επηρεάζουν τη δικτυακή επίσκεψη. Για το λόγο αυτό, κάθε προσπάθεια επικοινωνίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη την παιδεία, τις παραστάσεις και τις εµπειρίες του κοινού στο οποίο αναφέρεται (Cleary, 2000). 7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αβούρης, Ν. (2000), Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, Εκδόσεις ίαυλος, Αθήνα Bowen, J. P., Bennett, J., Johnson, J. (1998), Virtual Visits to Virtual Museums, in Proceedings of Museums and the Web 1998, April 1998, Toronto, Canada. Burcaw, G. E., (1975), Introduction to Museum Work, Nashville, TN: American Association for State and Local History. Cleary Y. (2000), An Examination of the Impact of Subjective Cultural Issues on the Usability of a Localized Web Site - The Louvre Museum Web Site, in Proceedings of Museums and the Web 2000, April, 2000, Minneapolis, MN, USA. Cunliffe, D., Kritou, E., Tudhope, D. (2001), Usability Evaluation for Museum Web Sites, Museum Management and Curatorship, 19 (3), Dyson M. C., Moran K. (2000), Informing the Design of Web Interfaces to Museum Collections, Museum Management and Curatorship, vol. 18, no.4, pp Garzotto F., Matera M., Paolini P. (1998), To Use or Not to Use? Evaluating Usability of Museum Web Sites, in Proceedings of Museums and the Web 1998, April 1998, Toronto, Canada. ISO9241 Part 1-17: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals.

14 Jackson R. (1998), Using the Web to Change the Relation Between a Museum and its Users, in Proceedings of Museums and the Web 1998, April 1998, Toronto, Canada. Kavakli, E. (2001), A Knowledge-Oriented View of Web Technology Adoption in Museums, in Proceedings of the 5 th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2001), E. A. Lipitakis (Ed.), LEA Publishers, Nielsen, J. (2000), Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, New Riders Publishing, Schweibenz W., Harms I. (2001), Evaluating the Usability of a Museum Web Site, in Proceedings of Museums and the Web 2001, March 2001, Seattle, Washington. Schweibenz, W. (1998), The Virtual Museum : New Perspectives for Museums to Present Objects and Information, 6 th International Symposium on Information Science (ISI 98), Prague, 3 7 Nov 1998, Konstanz: UKV. S Wallace, M. (2001), Building Museum Brands for the Next Generation: Web Sites that Reach and Keep Young People, in Proceedings of Museums and the Web 2001, March 2001, Seattle, Washington.

Μουσείο και ιαδίκτυο

Μουσείο και ιαδίκτυο Μουσείο Επικοινωνία & Νέες Τεχνολογίες Αξιολόγηση ικτυακών Τόπων Μουσείων αποτελέσµατα έρευνας σε φοιτητές του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ρ. Ευαγγελία Καβακλή Σοφία Μπακογιάννη Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MiLE

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MiLE ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MiLE ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού

Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού Δωμάτιο: Χρυσή Εποχή της Λεμεσού Όνομα: Αθηνά Χριστοδούλου Το project, αφορά τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για το δωμάτιο της Χρυσής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου 2 Περιεχόμενα 1Καθορισμός στόχων υλοποίησης...2 1.1Ανάλυση αναγκών...2 1.2Ανάλυση χρηστών...2 1.3Μοντέλα πληροφορίας...3 1.3.1Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1390 Διδάσκων: Νίκη Νικονάνου, niknik@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Α1. Εισαγωγή στην ΕΑΥ και γενικές πληροφορίες για το μάθημα (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Τι θα ακούσετε Τι είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες σχεδίασης Web εφαρμογών. Να παρουσιαστούν μέσω παραδειγμάτων καλές και άσχημες πρακτικές σχεδίασης. Στόχος του Μαθήματος

οδηγίες σχεδίασης Web εφαρμογών. Να παρουσιαστούν μέσω παραδειγμάτων καλές και άσχημες πρακτικές σχεδίασης. Στόχος του Μαθήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ VI OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ ζ ή μ α ς Γ ι ά ν ν η ς Μάθημα: AΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Στόχος του Μαθήματος Να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ»

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Του καθηγητή Στέλιου Παπαθανασόπουλου, Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων. αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων. αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ 1, MSC Περίληψη Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού τους οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προβαίνουν σε προμήθεια συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Σύντοµη Περιγραφή της Συµµετοχής. (µέγιστο 100 λέξεις)

Ermis Digital. Σύντοµη Περιγραφή της Συµµετοχής. (µέγιστο 100 λέξεις) Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέγεθος γραµµατοσειράς 10 ή και µεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα