ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2."

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα/ειδικότητα. Σχεδιασµός αναλυτικών προγραµµάτων κατάρτισης» 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ 1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ 2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 3.2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ- ΡΑΣΕΙΣ» 3.3. ΠΛΑΙΣΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΝ ΥΛΩΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ιαδικασία και µάθηση µε βάση το περιβάλλον εφαρµογής των γνώσεων, και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων Εφαρµογή σύγχρονων αρχών µάθησης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων Πρακτικές Οδηγίες για τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν στο συγκεκριµένο έργο της Κ.Π. EQUAL

3 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ανάλυση προσόντων Πλαίσιο κατάρτισης Ένδειξη βιβλιογραφία για τον διδάσκοντα 4.2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (RECEPTIONIST) Ανάλυση προσόντων Πλαίσιο κατάρτισης Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον διδάσκοντα 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΡΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6.1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 6.2. ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2.

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία για την σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση, που επιχειρεί το Έργο ΠΡΑΞΗ στα πλαίσια του Προγράµµατος αυτού. Ο σκοπός του Έργου είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος που θα περιλαµβάνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις από τους κύριους δηµόσιους φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης και η αποδοχή στην πράξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, για την σύνδεση της κατάρτισης µε την απασχόληση, µέσω πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων των ατόµων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας. Το Έργο ΠΡΑΞΗ είναι µια πιλοτική εφαρµογή για την σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση, το πλαίσιο της οποίας θα µπορούσε να συντελέσει στην διαµόρφωση µιας εθνικής πολιτικής στη Κύπρο. Με άλλα λόγια µία πιλοτική εφαρµογή των καινοτοµιών της νέας στρατηγικής, σε συγκεκριµένους πληθυσµούς ανέργων και τοµείς της οικονοµίας, θα συµβάλει στην εξαγωγή συµπερασµάτων από την πράξη, που θα ενσωµατωθούν άµεσα στον κεντρικό κορµό των εθνικών πολιτικών για την κατάρτιση και την απασχόληση. Ειδικότερα το Σχέδιο ράσης που έχει εγκριθεί θα επιχειρήσει να δοκιµάσει τους στόχους της εθνικής στρατηγικής σε µία µικρή οµάδα ανέργων και σε δύο δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας (τουρισµός και νέα οικονοµία), µέσω συγκεκριµένων δράσεων και ενεργειών που εντάσσονται σε 13 Υποέργα. Το Υποέργο 2.2 µε τίτλο «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα / ειδικότητα. Σχεδιασµός εκπαιδευτικών πακέτων και ειδικής διδακτικής»

5 συµβάλλει στον σχεδιασµό ενός Συστήµατος εξατοµικευµένης και ολοκληρωµένης υποστήριξης για την ένταξη ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, κατά επάγγελµα/ ειδικότητα, µέσω Πιστοποίησης των Επαγγελµατικών τους Προσόντων. Ο σχεδιασµός αυτός ολοκληρώνεται µε το Υποέργο 2.1 «Μελέτη του συστήµατος υποστήριξης» και το Υποέργο 4 «Ανάπτυξη των εργαλείων πιστοποίησης προσόντων και της µεθοδολογίας του τρόπου εφαρµογής. Οριστικοποίηση των προδιαγραφών του συστήµατος. Εισήγηση θεσµικών, οργανωτικών και διοικητικών ρυθµίσεων για την εφαρµογή του προτεινοµένου συστήµατος.». Στόχος του Υποέργου 2.2 είναι ο προσδιορισµός της µεθοδολογίας ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης προγραµµάτων σπονδυλωτής κατάρτισης (modular training). Για την υλοποίηση αυτού του στόχου χρησιµοποιήθηκαν ως οδηγοί δύο νέα επαγγέλµατα στους τοµείς της νέας οικονοµίας και του τουρισµού, τα οποία λειτούργησαν ως παραδείγµατα ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και τις µεθόδους που συµφωνήθηκαν από τους αρµόδιους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.). Αυτά τα επαγγέλµατα υποδείχθηκαν από τους αντίστοιχους εργοδοτικούς / επαγγελµατικούς φορείς, που είναι εταίροι της Α.Σ. και επιλέχθηκαν σύµφωνα µε κοινά αποδεκτά κριτήρια. Η ανάλυση των δύο επαγγελµάτων θα αποτελέσει την βάση και το πλαίσιο αναφοράς για το σύστηµα υποστήριξης (επιλογή ανέργων, αναγνώριση υπαρχόντων προσόντων και δεξιοτήτων και διαπίστωση ελλείψεων, συµµετοχή σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης µε εφαρµογή της κάρτας κατάρτισης ή απασχόληση σε επιχείρηση για απόκτηση εµπειρίας κ.τ.λ..). Επίσης θα αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς και για το σύστηµα πιστοποίησης (αξιολόγηση και πιστοποίηση προσόντων ανέργων κατά επάγγελµα/ ειδικότητα).

6 Ο σχεδιασµός ενός πλαισίου προγράµµατος σπονδυλωτής κατάρτισης για κάθε επάγγελµα/ ειδικότητα, θα επιτρέψει την εφαρµογή της κάρτας κατάρτισης 1 από το σύστηµα υποστήριξης των ανέργων. Για το σκοπό αυτό τα προγράµµατα σπονδυλωτής κατάρτισης δοµούνται σε θεµατικούς κύκλους εκπαίδευσης / σπονδύλους (modules), που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα επαγγελµατικά καθήκοντα και δραστηριότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας. Επίσης αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης θα χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της επάρκειας των σχετικών προγραµµάτων που προσφέρονται από τα υπάρχοντα συστήµατα αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης, ώστε να οδηγήσουν στην διατύπωση προτάσεων βελτίωσής τους. Ουσιαστικά το Υποέργο αυτό θα προσφέρει το πλαίσιο αναφοράς για τον προσδιορισµό των αναγκαίων προσαρµογών του συστήµατος προσφοράς αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Για τα δύο νέα επαγγέλµατα ερωτήθηκαν σχετικές επιχειρήσεις, προκειµένου να προσδιοριστεί η συµβατότητα του περιεχοµένου τους µε το περιεχόµενο εργασίας εργαζοµένων σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, να διερευνηθεί η ζήτηση για αυτά και να ελεγχθεί ο βαθµός αποδοχής των κριτηρίων επιλογής τους. Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί στην κατάλληλη προσαρµογή του προφίλ των επαγγελµάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ Αναµενόµενα Προϊόντα του Υποέργου σύµφωνα µε το Σχέδιο ράσης είναι «δύο υποµελέτες (µία για κάθε επάγγελµα-πιλότο) µε ανάλυση των απαιτούµενων επαγγελµατικών προσόντων σε κάθε ένα από τα δύο 1 Κάρτα κατάρτισης : Εργαλείο κωδικοποίησης της διαδικασίας «απολογισµού προσόντων», το οποίο συστηµατοποιεί τα κενά των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για να καταλάβει ο άνεργος τη θέση εργασίας που επιθυµεί, και παράλληλα προσδιορίζει τη µαθησιακή διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει.

7 τυπικά επαγγέλµατα/ ειδικότητες. Κάθε µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνει παρουσίαση της ζήτησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος από την αγορά εργασίας (επιχειρήσεις). Την ανάλυση των προσόντων θα συµπληρώνει ένα πρόγραµµα κατάρτισης προσαρµοσµένο στις ανάγκες εφαρµογής του εργαλείου της κάρτας κατάρτισης, καθώς και προτάσεις αναγκαίων προσαρµογών των αντίστοιχων προγραµµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης». Στην πορεία υλοποίησης του Υποέργου αποφασίσθηκε από την οµάδα µελέτης, η ενοποίηση των δύο µελετών σε µία Μελέτη, ώστε να δοθεί έµφαση στις κοινές βασικές αρχές και µεθόδους ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης προγραµµάτων σπονδυλωτής κατάρτισης. Ειδικότερα η Μελέτη αυτή περιλαµβάνει µετά την Εισαγωγή που προηγήθηκε (Κεφάλαιο 1) : Παρουσίαση της ζήτησης για τα δύο νέα επαγγέλµατα στην αγορά εργασίας (Κεφάλαιο 2) Τις βασικές αρχές και τις µεθόδους ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης προγραµµάτων σπονδυλωτής κατάρτισης (Κεφάλαιο 3) Την ανάλυση επαγγελµάτων και την ανάπτυξη των αναγκαίων καταρτίσεων για καθένα από τα δύο επαγγέλµατα (Κεφάλαιο 4) Τα συµπεράσµατα µε θεώρηση των επόµενων φάσεων υπό το πρίσµα των προτάσεων του Υποέργου (Κεφάλαιο 5).

8 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 2.2 «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα / ειδικότητα. Σχεδιασµός εκπαιδευτικών πακέτων και ειδικής διδακτικής» προέκυψε η ανάγκη να παρουσιαστεί η ζήτηση στην αγορά εργασίας για τα δύο επαγγέλµατα που επιλέχθηκαν να αναλυθούν, µε απώτερο στόχο την πιστοποίηση των επαγγελµατιών που θα θελήσουν να τα ασκήσουν. Ο σκοπός του Έργου είναι η ενιαιοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων από τους κύριους δηµόσιους φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης και η αποδοχή στην πράξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, για την σύνδεση της κατάρτισης µε την απασχόληση, µέσω πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων των ατόµων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο του Έργου να αναλυθούν όλα τα επαγγέλµατα/ ειδικότητες που ζητούνται ή προσφέρονται στην αγορά εργασίας, εφ όσον στόχος του είναι η διαµόρφωση µεθοδολογίας για ολοκληρωµένη υποστήριξη των ανέργων µέσω πιστοποίησης των επαγγελµατικών τους προσόντων. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται µόνο δύο τυπικά επαγγέλµατα/ ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν ως πιλότοι και θα συνδέονται µε τους τοµείς της νέας οικονοµίας και του τουρισµού. Τα κριτήρια επιλογής των δύο επαγγελµάτων/ ειδικοτήτων είναι: Νέα επαγγέλµατα που δηµιουργούνται µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιχειρήσεις των δύο τοµέων (νέας οικονοµίας και τουρισµού). υνατότητα εναλλακτικών τρόπων κατάρτισης και πιστοποίησης.

9 υνατότητα απορρόφησης γυναικών. Ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όχι αυστηρά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Τα επικρατέστερα επαγγέλµατα που ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια και έχουν υποδειχθεί από τους αντίστοιχους εργοδοτικούς/ επαγγελµατικούς φορείς που συµµετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη (ΟΕΒ, ΣΤΕΚ, CITEA) είναι: α) Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων (Receptionist) β) Τεχνικός ανάπτυξης εφαρµογών στο ιαδίκτυο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Και τα δύο επαγγέλµατα αφορούν ειδικότητες αιχµής µε απαιτούµενη µετα-δευτεροβάθµια κατάρτιση, στο βαθµό που ο πληθυσµός-στόχος είναι άνεργοι µε µεσαίο ή χαµηλό επίπεδο κατάρτισης (έως ΙΙΙ). Ωστόσο, για να εξεταστεί η χρησιµότητα αυτών των επαγγελµάτων στην αγορά εργασίας πρέπει να προσδιοριστούν οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που τα συνιστούν. Έτσι, για κάθε επάγγελµα δηµιουργείται από τους ειδικούς ένα αναλυτικό προφίλ που καθορίζει τα απαιτούµενα προσόντα και σκιαγραφεί την θέση του και το ρόλο του στην αγορά εργασίας. Προκειµένου, λοιπόν, να εµπεδωθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, αξίζει να επισηµανθούν µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλµατος που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους. Αναλυτικότερα, αυτά είναι: α) Ο Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων (Receptionist) είναι ένας ειδικευµένος εργαζόµενος, ικανός να διεκπεραιώνει αυτόνοµα και υπεύθυνα δραστηριότητες που αφορούν στην υποδοχή των πελατών µιας ξενοδοχειακής µονάδας και να διαχειρίζεται συµβατικά και ηλεκτρονικά

10 τις σχετικές πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για την ευχάριστη διαµονή τους, αλλά και τις µετακινήσεις τους εντός και εκτός της χώρας. Στο πλαίσιο οργάνωσης της υποδοχής και φιλοξενίας, επικοινωνίας µε τον πελάτη µετά την αναχώρησή του, ο υπεύθυνος διαµονής προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισµούς, τόσο όσον αφορά το δικό του πόστο όσο και τις λοιπές υπηρεσίες των εγκαταστάσεων διαµονής και φιλοξενίας, προκειµένου η διαµονή του πελάτη να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του. Συντονίζει τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν την έκδοση τιµολογίων, επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, βασίζεται στις υπηρεσίες υποδοχής για την προβολή της εικόνας της επιχείρησης και παρακολουθεί ο ίδιος τον φάκελο του πελάτη προκειµένου να εξασφαλίσει την αφοσίωσή του. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της επιχείρησης, εµπλέκεται στην καθοδήγηση της εµπορικής πολιτικής, συµµετέχει στην δροµολόγηση προωθητικών δράσεων και συµβάλλει στην εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότητας. β) Ο Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών στο ιαδίκτυο λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό αυτόνοµα και ασχολείται µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την υποστήριξη, τη συντήρηση και χρήση λογισµικού εφαρµογών (Application software) µε έµφαση στην web τεχνολογία, στα πλαίσια δραστηριότητας του ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, µε σχέση εξαρτηµένης ή µη εργασίας. Ειδικότερα µπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην : Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισµικού εφαρµογών (Application software) τεχνολογίας internet (Web Developer Web Design) και τηλεµατικής πχ δηµιουργία ιστοσελίδων, δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδοµένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet.

11 ιαχείριση Συστήµατος (system admin) ή Βάσεων εδοµένων (DBA) ή Ασφάλειας (Sec Admin) Web site. ιαχείριση ΠΣ παροχής υπηρεσιών INTERNET. ιαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας ΠΣ Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Ηλεκτρονικών Προµηθειών, Ηλεκτρονικών ηµοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισµικό επικοινωνιών αιχµής Το επίπεδο αυτής της ειδικότητας είναι 3, 3+ δηλαδή τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου. Ο Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών στο ιαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να εργασθεί Επιχειρήσεις, Οργανισµούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιµοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής, σε Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής, σε Επιχειρήσεις που προωθούν πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής. Για τα δύο νέα επαγγέλµατα διερευνήθηκε η ζήτηση µε τη βοήθεια των εργοδοτικών φορέων προκειµένου να προσδιοριστεί η συµβατότητα του περιεχοµένου τους µε το περιεχόµενο εργασίας εργαζοµένων σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να ελεγχθεί ο βαθµός αποδοχής των κριτηρίων επιλογής τους. Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί στην κατάλληλη προσαρµογή του προφίλ των επαγγελµάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

12 2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων a) Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος Η σηµασία του τουρισµού για την κυπριακή οικονοµία είναι κρίσιµη και προκύπτει από το γεγονός ότι σε µια ανοικτή οικονοµία, ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης, µακροπρόθεσµα µπορεί να αυξηθεί µόνον εφόσον υπάρχει µια ικανή µεγέθυνση των καθαρών εξαγωγών της χώρας. Ο τρόπος όµως, µε τον οποίο αποκρίνεται στη διεθνή ανταγωνιστική πίεση, ο κλάδος του τουρισµού, φέρει τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε παλιότερες περιόδους ανάπτυξης της οικονοµίας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που διαµορφώθηκαν σε συνθήκες χαµηλού κόστους εργασίας και υψηλής διεθνούς ζήτησης για υπηρεσίες µαζικού τουρισµού. Η τουριστική βιοµηχανία παραµένει προσκολληµένη στο παλαιό πρότυπο του µαζικού τουρισµού, το οποίο δεν αντιστοιχεί σε χώρες µε ισχυρό νόµισµα και ανερχόµενους µισθούς, σε µιαν εποχή κατά την οποία εισέρχονται στον παγκόσµιο ανταγωνισµό τουριστικών υπηρεσιών, χώρες χαµηλού κόστους. Ως εκ τούτου, η Κύπρος είναι αναγκασµένη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της µε το δεδοµένο ότι οι τιµές των τουριστικών υπηρεσιών της είναι τόσο υψηλές ώστε να µην επιτρέπουν πλέον τη µαζική παραγωγή υπηρεσιών µεσαίας ή χαµηλής ποιότητας που διεισδύουν στις αγορές του εξωτερικού επειδή είναι φθηνές. Η κυπριακή οικονοµία παρουσιάζει προϊούσα εξάρτηση από τις εξαγωγές υπηρεσιών. Ο τουρισµός, ως γνωστόν, είναι η κυριότερη πηγή συναλλάγµατος, και ο κλάδος αυτός επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα ολόκληρη την οικονοµία. Η υπερβολική εξάρτηση της κυπριακής οικονοµίας από τον τουριστικό κλάδο, την καθιστά ευάλωτη στις αλλαγές της διεθνούς συγκυρίας σε βαθµό ασυνήθιστο. Το 1991 κατά τη διάρκεια

13 του πολέµου στον Κόλπο, όταν ο αριθµός των περιηγητών µειώθηκε κατακόρυφα, επηρεάστηκαν και οι άλλοι κλάδοι της Οικονοµίας όπως το εµπόριο, οι κατασκευές κλπ. Παρόµοια επίδραση είχαν στην κυπριακή οικονοµία, η 11/9/2001 και ο πόλεµος στο Ιράκ. Εντούτοις, σηµαντικότερος παράγοντας ήταν οι πολύ χαµηλοί ρυθµοί αύξησης των εισοδηµάτων στην ΕΕ-15 κατά το Σαν αποτέλεσµα, ο ρυθµός ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας έπεσε στο 2%, τόσο το 2002, όσο και το Με ακριβέστερο τρόπο, η εξάρτηση της κυπριακής οικονοµίας από τον τουρισµό φαίνεται στη στατιστική συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ και του αριθµού των περιηγητών. Βεβαίως, οι αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν επίσης το κυπριακή ΑΕΠ. ιαπιστώνουµε όµως στατιστικά ότι η αύξηση (αντίστοιχα η µείωση) του αριθµού των περιηγητών κατά 10% αυξάνει (αντίστοιχα µειώνει) περίπου κατά 1,5 εκατοστιαία µονάδα τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Ο δε αριθµός των επισκεπτών παρουσιάζει ισχυρή στατιστική συσχέτιση (µετά το έτος 1985) µε τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µεταβολές του ΑΕΠ της ΕΕ-15 εξηγούν αρκετά ικανοποιητικά τον ρυθµό µεταβολής του αριθµού των περιηγητών, µε εξαίρεση τα έτη 1992 και Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τη συσχέτιση προκύπτει πως η πτώση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης στην ΕΕ-15 κάτω από το κρίσιµο κατώφλι 2% αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση του αριθµού των επισκεπτών της Κύπρου. Αυτό επαληθεύθηκε κατά το 2002 και 2003, όταν ο ευρωπαϊκός ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης περιορίσθηκε στο 1% ετησίως και ο αριθµός των περιηγητών µειώθηκε κατά 10% και 4,5% αντίστοιχα. Κατά το 2004 υπήρξε µικρή αύξηση του αριθµού των περιηγητών κατά 3% περίπου. Μια αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2,5% για το 2005 και το 2006, αντιθέτως, αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση κατά 5% του αριθµού των περιηγητών και να προσθέσει περίπου µία εκατοστιαία µονάδα στο κυπριακό ΑΕΠ, εκτός αν υπάρξουν έκτακτοι εξωγενείς παράγοντες

14 Η ανταγωνιστικότητα ποιότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού συστήµατος της Κύπρου. Με άλλα λόγια, επειδή η Κύπρος θα παραµείνει ένας σχετικά ακριβός προορισµός διακοπών, είναι αναγκασµένη, προκειµένου να µην αντιµετωπίσει µια δραµατική µείωση των εσόδων της από τον τουρισµό, να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες της στις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισµό 2010 βρίσκεται σε αυτήν την κατεύθυνση, πλην όµως, ο ρυθµός της υλοποίησής του δεν αντιστοιχεί στον ρυθµό µε τον οποίο αναπτύσσεται η απειλή της στασιµότητας των εσόδων της Κύπρου από τουριστικές υπηρεσίες. Ο κύριος άξονας της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης που έχει εξαγγελθεί είναι η αναβάθµιση της ποιότητας. Από κοινού όλοι οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η Κύπρος, για να συνεχίζει να είναι ελκυστική, δεν θα µπορεί να στηριχθεί στις χαµηλές της τιµές, που είναι το κύριο πλεονέκτηµα κάποιων γειτονικών ανταγωνιστικών µας χωρών, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα της υποδοµής, στην ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών και στον εµπλουτισµό του τουριστικού µας προϊόντος. Στόχος τα τελευταία έτη ήταν µια συνολική προσέγγιση αναθεώρησης αλλά και εκσυγχρονισµού του θεσµικού και του ρυθµιστικού πλαισίου της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν τρεις στρατηγικές παρεµβάσεις. Η πρώτη αφορά στην εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων στο σύστηµα κατάταξης των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, έτσι που εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες µέχρι σήµερα αξιολογούνται τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, να εισαχθούν και τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης των καταλυµάτων. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τον παράγοντα ποιότητα και εξυπηρέτηση. Η δεύτερή στρατηγική παρέµβαση, που αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος όσον αφορά στην τουριστική, ξενοδοχειακή υποδοµή, έχει να κάνει µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή σχεδίου για την αναβάθµιση ή την απόσυρση από την αγορά

15 καταλυµάτων που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιλεγµένων κατηγοριών τουριστών. Η τρίτη στρατηγική παρέµβαση, αφορά στην αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, έτσι ώστε και ο νόµος και οι κανονισµοί να προσαρµοστούν πλέον στα σηµερινά δεδοµένα και τις απαιτήσεις της τουριστικής πελατείας, να γίνουν οι νόµοι και οι κανονισµοί πιο ευέλικτοι και πιο λειτουργικοί, και να εισαχθούν σε αυτή πρόνοιες για τη δηµιουργία νέων εξειδικεύσεων και τύπων καταλυµάτων, όπως προτείνει και η στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης. Β) Ζήτηση της ειδικότητας Για την ειδικότητα του Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείων φαίνεται ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τη µεριά των Ξενοδοχείων. Η ζήτηση είναι µεγάλη κατά την θερινή τουριστική περίοδο όπου τα µεγάλα τουριστικά συγκροτήµατα έχουν αυξηµένες ανάγκες και προσφέρουν θέσεις εργασίας σε άτοµα που έχουν αυτή την ειδικότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εργοδότες αυτού του κλάδου επιµένουν στην ποιοτική αναβάθµιση αυτής της ειδικότητας. Έτσι προτείνουν την συµπλήρωση των γνώσεων µε εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες ώστε ο Υπεύθυνος Υποδοχής να αναπτύσσει τις αντίστοιχες δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να λειτουργεί σε µηχανογραφηµένο περιβάλλον και να κινείται στο ιαδίκτυο. Επίσης η ζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε εποχιακούς υπαλλήλους και λιγότερο σε µόνιµο προσωπικό. Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουµε τα προσόντα του συγκεκριµένου επαγγέλµατος όπως τα αξιολογεί η αγορά εργασίας της Κύπρου παρατηρούµε ότι: σηµαντικότερο προσόν θεωρείται η εµπειρία σε οικονοµική διαχείριση και προγραµµατισµό ακολουθούν η ικανότητα πωλήσεων και η ικανότητα χρήσης Η/Υ και επαγγελµατικής συµπεριφοράς.

16 Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου α) Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος Το ιαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο αρχικά απευθυνόταν κυρίως στη σχετικά περιορισµένη ερευνητική / ακαδηµαϊκή κοινότητα, εξελίχθηκε διαµέσου των τελευταίων χρόνων τόσο από άποψης προσβασιµότητας όσο και ως προς το διαθέσιµο περιεχόµενο και παρεχόµενες υπηρεσίες καταλαµβάνοντας τελικά δεσπόζουσα θέση στην προσωπική και επαγγελµατική ζωή των περισσοτέρων ως µέσο επικοινωνίας, διασκέδασης και ενηµέρωσης, αλλά και εργαλείο διεκπεραίωσης οικονοµικών συνδιαλλαγών και προώθησης επιχειρηµατικών στόχων και διαδικασιών. Ο ρόλος του ιαδικτύου στην επιτυχία επιχειρηµατικών δράσεων αλλά και εν γένει ανάπτυξη και πρόοδο χωρών και κοινωνιών αντικατοπτρίζεται και στη σηµασία η οποία αποδίδεται από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα στην υλοποίηση και προώθηση των ηλεκτρονικών εφαρµογών (e-learning, e-government, e-culture, e-health, e- commerce, e-procurement, e-office κλπ). Παράλληλα εφαρµογές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ο Παγκόσµιος Ιστός οι οποίες έδωσαν στο ιαδίκτυο την αρχική ώθηση εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναµική τους, πλαισιωµένες πια από νέες τεχνολογίες οι οποίες κάνουν δυνατή τη χρήση του ιαδικτύου για µετάδοση φωνής και εικόνας, διεξαγωγή τηλε-διασκέψεων, παροχή περιεχοµένου κλπ. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας (συσκευές /δίκτυα /υπηρεσίες) καθιστούν δυσδιάκριτες τις διαχωριστικές γραµµές τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, προσεγγίζοντας το όραµα της καθολικής πρόσβασης και καταργώντας και τους εναποµείναντες χωρικούς και χρονικούς περιορισµούς. Τέλος και το επιχειρηµατικό περιβάλλον όπως αυτό διαµορφώνεται από τους οικονοµικούς παράγοντες, το ρυθµιστικό-κανονιστικό πλαίσιο και την έλευση νέων

17 τεχνολογιών διαδραµατίζει το δικό του ιδιαίτερο ρόλο στην περαιτέρω διάδοση της χρήσης του ιαδικτύου. Το Ιnternet στη Κύπρο άρχισε να διαδίδεται λίγο αργότερα απ ότι σε Αµερική και Ευρώπη. Τα τελευταία 3 χρόνια όµως έχει κάνει τροµερά άλµατα µπροστά και το ποσοστό των κυπρίων που χρησιµοποιούν το internet έχει πλησιάσει κατά πολύ το µέσο όρο των 15 χωρών της Ευρώπης. Ο αριθµός των ατόµων που έκαναν χρήση του internet στην Κύπρο κατά το 2000 ήταν , σχεδόν το 20% του πληθυσµού του νησιού και το τρίτο µεγαλύτερο ποσοστό µέσου όρου τής Ευρώπης. Για το 2001 ο αριθµός των Κυπρίων µε πρόσβαση στο Internet ξεπέρασε τις αφού υπήρξαν θεαµατικές αυξήσεις στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά στις συνδροµές στους τοπικούς ISP's (Internet Service Providers). Σήµερα το 92% των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι συνδεδεµένο µε το Ιντερνετ ενώ το 61% έχουν µια παρουσία στο WEB. Πολύ λιγότερες όµως επιχειρήσεις 7% έχουν πάρει παραγγελίες µέσω του διαδικτύου και 2% των επιχειρήσεων δέχτηκαν πληρωµές on line. Η ραγδαία εξέλιξη του internet και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νησί έχει αναγκάσει και τους πλέον συντηρητικούς φορείς στο νησί να το εντάξουν στους προϋπολογισµούς τους για τα προγράµµατα ανάπτυξης που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει γίνει απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναµικού στις εταιρείες. Β) Ζήτηση της ειδικότητας Και για την ειδικότητα του Τεχνικού Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου φαίνεται ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα αλλά και από τους Οργανισµούς του ηµοσίου Τοµέα. Πολλοί εργοδότες απασχολούν ήδη τέτοιο προσωπικό

18 ενώ άλλοι δέχτηκαν ότι παρόλο που βραχυπρόθεσµα δεν υπάρχει στον προγραµµατισµό τους να προβούν σε προσλήψεις ατόµων µε αυτή την ειδικότητα, λόγω της αλµατώδης ανάπτυξης της τεχνολογίας του διαδικτύου θα αναγκασθούν µεσοπρόθεσµα να το επανεξετάσουν. Αυτή τη στιγµή επικρατεί η αντίληψη ότι είναι προτιµότερο το outsourcing παρά η αντικατάσταση µε ίδιο προσωπικό αυτής της ειδικότητας. Όσοι δεν σκέφτονται το ενδεχόµενο να απασχολήσουν µόνιµο προσωπικό κύρια αιτία είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, ότι η συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες κοστίζει λιγότερο και ότι πολλές φορές καλύπτουν τις ανάγκες τους µε το υπάρχον προσωπικό που έχουν γενικές γνώσεις Ιnternet και Η/Υ. Όσον φορά την αξιολόγηση των προσόντων που πρέπει να έχει ο Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου στην Κυπριακή Αγορά Εργασίας σαφές προβάδισµα έχει η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της Αγγλικής γλώσσας, οι εικαστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, η προηγούµενη πρακτική εµπειρία.

19 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Οι βασικές αρχές και οι µέθοδοι που υιοθετούνται στην παρούσα µελέτη για την προσέγγιση του προβλήµατος της ανάλυσης επαγγελµατικών προσόντων και της ανάπτυξης σχετικών προγραµµάτων κατάρτισης διαφοροποιούνται από εκείνες που εφαρµόζονται συνήθως ως προς δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος αφορά την «απασχολησιµότητα» του εν δυνάµει επαγγελµατία, και ο δεύτερος αφορά το µοντέλο κατάρτισης και, κατ επέκταση, και το µοντέλο πιστοποίησης. Σχετικά µε το ζήτηµα της «απασχολησιµότητας» (employability) ως στόχου της νέας ευµετάβλητης σταδιοδροµίας, είναι πλέον γεγονός ότι οι οργανωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις είναι παγκόσµιο φαινόµενο. Για να παραµείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν µικρότερες, εξυπνότερες και πιο ευέλικτες, ανταποκρινόµενες στις νέες συνθήκες των αγορών. Σαν αποτέλεσµα και οι χώροι εργασίας έχουν αλλάξει µε συνέπειες για κάθε εργαζόµενο, που τώρα πρέπει και αυτός να είναι ευέλικτος και προσαρµόσιµος. Σε πολλές εταιρείες η ασφάλεια της απασχόλησης έχει πάρει άλλο νόηµα, όπως άλλο νόηµα έχει πάρει και η σταδιοδροµία. Η συµβατικού χαρακτήρα κατάρτιση, που εξασφαλίζει την πρώτη πιστοποίηση και την πρώτη απασχόληση, δεν είναι πλέον επαρκής για να διασφαλίσει σταθερή απασχόληση και επαγγελµατική εξέλιξη στον εργαζόµενο. Εποµένως, η κάθε προσέγγιση που στοχεύει στη δηµιουργία επαγγελµατικών προσόντων πρέπει να θεµελιώνεται εννοιολογικά σε µια «αειφόρο» επαγγελµατική επάρκεια και αυτάρκεια, η οποία προσδιορίζεται από την έννοια της «απασχολησιµότητας». Τι εννοείται όµως µε τον όρο «απασχολησιµότητα» ;

20 Είναι η ικανότητα προσωπικής διαχείρισης της σταδιοδροµίας για τη διασφάλιση της απασχόλησης, µε την εφαρµογή µιας στρατηγικής συνεχούς αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των κοµβικών επαγγελµατικών προσόντων, η οποία επιτυγχάνεται µε δια βίου αυτοδιαχειριζόµενη µάθηση. Εποµένως, όταν επιχειρείται ανάλυση επαγγελµατικών προσόντων, ως πρώτο βήµα για το σχεδιασµό και ανάπτυξη προγράµµατος κατάρτισης, πρέπει να δοθεί έµφαση στην αναγνώριση εκείνων των κοµβικών (key) και µεταφερόµενων (transferable) επαγγελµατικών καθηκόντων και δεξιοτήτων που θεµελιώνουν τις ειδικές δεξιότητες και διασφαλίζουν στον επαγγελµατία την απασχολησιµότητά του. Σχετικά µε το µοντέλο κατάρτισης που πρέπει να υιοθετηθεί, όταν ο σκοπός της κατάρτισης, πέρα από την πρόσκτηση επαγγελµατικών προσόντων που θα ενισχύσουν την προοπτική πρόσληψης, περιλαµβάνει και την απασχολησιµότητα του εν δυνάµει επαγγελµατία, τότε σηµασία δεν έχει τι ξέρεις, αλλά τι µπορείς να προσφέρεις στην επιχείρηση µε αυτά που ξέρεις καθώς και πώς θα µπορείς να µαθαίνεις συνεχώς, ώστε να διαφυλάσσεις την απασχόλησή σου. Εποµένως, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη προγράµµατος κατάρτισης, και κατ επέκταση σχήµατος πιστοποίησης, πρέπει να βασίζεται στη διδασκαλία της γνώσης στο πλαίσιο διαθεµατικών επαγγελµατικών εφαρµογών (context-based) και όχι στο πλαίσιο στεγανοποιηµένων επιστηµονικών αντικειµένων (content-based). Έτσι το πρόγραµµα διαρθρώνεται σπονδυλωτά κατά πεδία επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (modules) και όχι κατά περιεχόµενα µαθηµάτων, και η διδακτική µέθοδος στοχεύει σε µάθηση µέσω αυθεντικών επαγγελµατικών ασκήσεων και εφαρµογών (contextual learning) που αναπτύσσουν κοµβικές δεξιότητες. Τέλος η σπονδυλωτά διαρθρωµένη κατάρτιση µε βάση την επαγγελµατική εφαρµογή προϋποθέτει και ένα σπονδυλωτό σχήµα πιστοποίησης που εξετάζει επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες κατά

21 πεδία επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και µε έµφαση στις αυθεντικές επαγγελµατικές εφαρµογές.

22 3.2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ» Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία των αναλυτικών προγραµµάτων βασίστηκαν στο επιτυχηµένο µοντέλο της Αειφόρου Επαγγελµατοποίησης. Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε σαν µια πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας το Νοέµβριο του 2001 και αφορούσε µια κοινή µέθοδο δηµιουργίας επαγγελµατικών πτυχίων, ικανών να ανοίξουν µια νέα περιοχή κοινοτικής συνεργασίας µέσα στην οποία τα κράτη µέλη θα δεσµεύονται για µια κοινή βάση ή ένα είδος κοινών προτύπων για τα συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων τους. Συµµετείχαν εννέα χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ουγγαρία, ηµοκρατία της Τσεχίας) και επεδίωξαν συγκεκριµένους στόχους. Σε πρώτη φάση, τη δηµιουργία δύο κοινών επαγγελµατικών πτυχίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο µιας κοινής µεθοδολογίας δηµιουργίας πτυχίων επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσουν σε µια κοινή βάση συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων. Η µεθοδολογία αναπτύχθηκε σταδιακά σε τρεις φάσεις: I. Περιγραφή της δραστηριότητας, των έργων και των επαγγελµατικών προσόντων στη βάση κοινών περιγραφικών όρων (και όχι στη βάση των σχέσεων ανάµεσα στις ιδέες που χρησιµοποιούνται από τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα). II. ηµιουργία µιας µεθόδου πιστοποίησης και ανάπτυξης των στόχων της µε µια ποιοτική προσέγγιση. III. Ανάπτυξη των στοιχείων ενός οδηγού κατάρτισης. Στο τέλος το κοινό πτυχίο αποτελείτο από

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, loukas.zahilas@cedefop.europa.eu 1 Ευρώπη2020 ΣτοεπίπεδοτηςΕΕ Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα