ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2."

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα/ειδικότητα. Σχεδιασµός αναλυτικών προγραµµάτων κατάρτισης» 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ 1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ 2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 3.2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ- ΡΑΣΕΙΣ» 3.3. ΠΛΑΙΣΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΝ ΥΛΩΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ιαδικασία και µάθηση µε βάση το περιβάλλον εφαρµογής των γνώσεων, και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων Εφαρµογή σύγχρονων αρχών µάθησης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων Πρακτικές Οδηγίες για τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν στο συγκεκριµένο έργο της Κ.Π. EQUAL

3 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ανάλυση προσόντων Πλαίσιο κατάρτισης Ένδειξη βιβλιογραφία για τον διδάσκοντα 4.2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (RECEPTIONIST) Ανάλυση προσόντων Πλαίσιο κατάρτισης Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον διδάσκοντα 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΡΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6.1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 6.2. ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2.

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία για την σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση, που επιχειρεί το Έργο ΠΡΑΞΗ στα πλαίσια του Προγράµµατος αυτού. Ο σκοπός του Έργου είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος που θα περιλαµβάνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις από τους κύριους δηµόσιους φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης και η αποδοχή στην πράξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, για την σύνδεση της κατάρτισης µε την απασχόληση, µέσω πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων των ατόµων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας. Το Έργο ΠΡΑΞΗ είναι µια πιλοτική εφαρµογή για την σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση, το πλαίσιο της οποίας θα µπορούσε να συντελέσει στην διαµόρφωση µιας εθνικής πολιτικής στη Κύπρο. Με άλλα λόγια µία πιλοτική εφαρµογή των καινοτοµιών της νέας στρατηγικής, σε συγκεκριµένους πληθυσµούς ανέργων και τοµείς της οικονοµίας, θα συµβάλει στην εξαγωγή συµπερασµάτων από την πράξη, που θα ενσωµατωθούν άµεσα στον κεντρικό κορµό των εθνικών πολιτικών για την κατάρτιση και την απασχόληση. Ειδικότερα το Σχέδιο ράσης που έχει εγκριθεί θα επιχειρήσει να δοκιµάσει τους στόχους της εθνικής στρατηγικής σε µία µικρή οµάδα ανέργων και σε δύο δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας (τουρισµός και νέα οικονοµία), µέσω συγκεκριµένων δράσεων και ενεργειών που εντάσσονται σε 13 Υποέργα. Το Υποέργο 2.2 µε τίτλο «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα / ειδικότητα. Σχεδιασµός εκπαιδευτικών πακέτων και ειδικής διδακτικής»

5 συµβάλλει στον σχεδιασµό ενός Συστήµατος εξατοµικευµένης και ολοκληρωµένης υποστήριξης για την ένταξη ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, κατά επάγγελµα/ ειδικότητα, µέσω Πιστοποίησης των Επαγγελµατικών τους Προσόντων. Ο σχεδιασµός αυτός ολοκληρώνεται µε το Υποέργο 2.1 «Μελέτη του συστήµατος υποστήριξης» και το Υποέργο 4 «Ανάπτυξη των εργαλείων πιστοποίησης προσόντων και της µεθοδολογίας του τρόπου εφαρµογής. Οριστικοποίηση των προδιαγραφών του συστήµατος. Εισήγηση θεσµικών, οργανωτικών και διοικητικών ρυθµίσεων για την εφαρµογή του προτεινοµένου συστήµατος.». Στόχος του Υποέργου 2.2 είναι ο προσδιορισµός της µεθοδολογίας ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης προγραµµάτων σπονδυλωτής κατάρτισης (modular training). Για την υλοποίηση αυτού του στόχου χρησιµοποιήθηκαν ως οδηγοί δύο νέα επαγγέλµατα στους τοµείς της νέας οικονοµίας και του τουρισµού, τα οποία λειτούργησαν ως παραδείγµατα ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και τις µεθόδους που συµφωνήθηκαν από τους αρµόδιους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.). Αυτά τα επαγγέλµατα υποδείχθηκαν από τους αντίστοιχους εργοδοτικούς / επαγγελµατικούς φορείς, που είναι εταίροι της Α.Σ. και επιλέχθηκαν σύµφωνα µε κοινά αποδεκτά κριτήρια. Η ανάλυση των δύο επαγγελµάτων θα αποτελέσει την βάση και το πλαίσιο αναφοράς για το σύστηµα υποστήριξης (επιλογή ανέργων, αναγνώριση υπαρχόντων προσόντων και δεξιοτήτων και διαπίστωση ελλείψεων, συµµετοχή σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης µε εφαρµογή της κάρτας κατάρτισης ή απασχόληση σε επιχείρηση για απόκτηση εµπειρίας κ.τ.λ..). Επίσης θα αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς και για το σύστηµα πιστοποίησης (αξιολόγηση και πιστοποίηση προσόντων ανέργων κατά επάγγελµα/ ειδικότητα).

6 Ο σχεδιασµός ενός πλαισίου προγράµµατος σπονδυλωτής κατάρτισης για κάθε επάγγελµα/ ειδικότητα, θα επιτρέψει την εφαρµογή της κάρτας κατάρτισης 1 από το σύστηµα υποστήριξης των ανέργων. Για το σκοπό αυτό τα προγράµµατα σπονδυλωτής κατάρτισης δοµούνται σε θεµατικούς κύκλους εκπαίδευσης / σπονδύλους (modules), που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα επαγγελµατικά καθήκοντα και δραστηριότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας. Επίσης αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης θα χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της επάρκειας των σχετικών προγραµµάτων που προσφέρονται από τα υπάρχοντα συστήµατα αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης, ώστε να οδηγήσουν στην διατύπωση προτάσεων βελτίωσής τους. Ουσιαστικά το Υποέργο αυτό θα προσφέρει το πλαίσιο αναφοράς για τον προσδιορισµό των αναγκαίων προσαρµογών του συστήµατος προσφοράς αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Για τα δύο νέα επαγγέλµατα ερωτήθηκαν σχετικές επιχειρήσεις, προκειµένου να προσδιοριστεί η συµβατότητα του περιεχοµένου τους µε το περιεχόµενο εργασίας εργαζοµένων σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, να διερευνηθεί η ζήτηση για αυτά και να ελεγχθεί ο βαθµός αποδοχής των κριτηρίων επιλογής τους. Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί στην κατάλληλη προσαρµογή του προφίλ των επαγγελµάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.2, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ Αναµενόµενα Προϊόντα του Υποέργου σύµφωνα µε το Σχέδιο ράσης είναι «δύο υποµελέτες (µία για κάθε επάγγελµα-πιλότο) µε ανάλυση των απαιτούµενων επαγγελµατικών προσόντων σε κάθε ένα από τα δύο 1 Κάρτα κατάρτισης : Εργαλείο κωδικοποίησης της διαδικασίας «απολογισµού προσόντων», το οποίο συστηµατοποιεί τα κενά των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για να καταλάβει ο άνεργος τη θέση εργασίας που επιθυµεί, και παράλληλα προσδιορίζει τη µαθησιακή διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει.

7 τυπικά επαγγέλµατα/ ειδικότητες. Κάθε µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνει παρουσίαση της ζήτησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος από την αγορά εργασίας (επιχειρήσεις). Την ανάλυση των προσόντων θα συµπληρώνει ένα πρόγραµµα κατάρτισης προσαρµοσµένο στις ανάγκες εφαρµογής του εργαλείου της κάρτας κατάρτισης, καθώς και προτάσεις αναγκαίων προσαρµογών των αντίστοιχων προγραµµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης». Στην πορεία υλοποίησης του Υποέργου αποφασίσθηκε από την οµάδα µελέτης, η ενοποίηση των δύο µελετών σε µία Μελέτη, ώστε να δοθεί έµφαση στις κοινές βασικές αρχές και µεθόδους ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης προγραµµάτων σπονδυλωτής κατάρτισης. Ειδικότερα η Μελέτη αυτή περιλαµβάνει µετά την Εισαγωγή που προηγήθηκε (Κεφάλαιο 1) : Παρουσίαση της ζήτησης για τα δύο νέα επαγγέλµατα στην αγορά εργασίας (Κεφάλαιο 2) Τις βασικές αρχές και τις µεθόδους ανάλυσης επαγγελµάτων και ανάπτυξης προγραµµάτων σπονδυλωτής κατάρτισης (Κεφάλαιο 3) Την ανάλυση επαγγελµάτων και την ανάπτυξη των αναγκαίων καταρτίσεων για καθένα από τα δύο επαγγέλµατα (Κεφάλαιο 4) Τα συµπεράσµατα µε θεώρηση των επόµενων φάσεων υπό το πρίσµα των προτάσεων του Υποέργου (Κεφάλαιο 5).

8 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 2.2 «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα / ειδικότητα. Σχεδιασµός εκπαιδευτικών πακέτων και ειδικής διδακτικής» προέκυψε η ανάγκη να παρουσιαστεί η ζήτηση στην αγορά εργασίας για τα δύο επαγγέλµατα που επιλέχθηκαν να αναλυθούν, µε απώτερο στόχο την πιστοποίηση των επαγγελµατιών που θα θελήσουν να τα ασκήσουν. Ο σκοπός του Έργου είναι η ενιαιοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων από τους κύριους δηµόσιους φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης και η αποδοχή στην πράξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, για την σύνδεση της κατάρτισης µε την απασχόληση, µέσω πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων των ατόµων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο του Έργου να αναλυθούν όλα τα επαγγέλµατα/ ειδικότητες που ζητούνται ή προσφέρονται στην αγορά εργασίας, εφ όσον στόχος του είναι η διαµόρφωση µεθοδολογίας για ολοκληρωµένη υποστήριξη των ανέργων µέσω πιστοποίησης των επαγγελµατικών τους προσόντων. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται µόνο δύο τυπικά επαγγέλµατα/ ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν ως πιλότοι και θα συνδέονται µε τους τοµείς της νέας οικονοµίας και του τουρισµού. Τα κριτήρια επιλογής των δύο επαγγελµάτων/ ειδικοτήτων είναι: Νέα επαγγέλµατα που δηµιουργούνται µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιχειρήσεις των δύο τοµέων (νέας οικονοµίας και τουρισµού). υνατότητα εναλλακτικών τρόπων κατάρτισης και πιστοποίησης.

9 υνατότητα απορρόφησης γυναικών. Ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όχι αυστηρά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Τα επικρατέστερα επαγγέλµατα που ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια και έχουν υποδειχθεί από τους αντίστοιχους εργοδοτικούς/ επαγγελµατικούς φορείς που συµµετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη (ΟΕΒ, ΣΤΕΚ, CITEA) είναι: α) Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων (Receptionist) β) Τεχνικός ανάπτυξης εφαρµογών στο ιαδίκτυο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Και τα δύο επαγγέλµατα αφορούν ειδικότητες αιχµής µε απαιτούµενη µετα-δευτεροβάθµια κατάρτιση, στο βαθµό που ο πληθυσµός-στόχος είναι άνεργοι µε µεσαίο ή χαµηλό επίπεδο κατάρτισης (έως ΙΙΙ). Ωστόσο, για να εξεταστεί η χρησιµότητα αυτών των επαγγελµάτων στην αγορά εργασίας πρέπει να προσδιοριστούν οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που τα συνιστούν. Έτσι, για κάθε επάγγελµα δηµιουργείται από τους ειδικούς ένα αναλυτικό προφίλ που καθορίζει τα απαιτούµενα προσόντα και σκιαγραφεί την θέση του και το ρόλο του στην αγορά εργασίας. Προκειµένου, λοιπόν, να εµπεδωθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, αξίζει να επισηµανθούν µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλµατος που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους. Αναλυτικότερα, αυτά είναι: α) Ο Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων (Receptionist) είναι ένας ειδικευµένος εργαζόµενος, ικανός να διεκπεραιώνει αυτόνοµα και υπεύθυνα δραστηριότητες που αφορούν στην υποδοχή των πελατών µιας ξενοδοχειακής µονάδας και να διαχειρίζεται συµβατικά και ηλεκτρονικά

10 τις σχετικές πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για την ευχάριστη διαµονή τους, αλλά και τις µετακινήσεις τους εντός και εκτός της χώρας. Στο πλαίσιο οργάνωσης της υποδοχής και φιλοξενίας, επικοινωνίας µε τον πελάτη µετά την αναχώρησή του, ο υπεύθυνος διαµονής προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισµούς, τόσο όσον αφορά το δικό του πόστο όσο και τις λοιπές υπηρεσίες των εγκαταστάσεων διαµονής και φιλοξενίας, προκειµένου η διαµονή του πελάτη να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του. Συντονίζει τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν την έκδοση τιµολογίων, επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, βασίζεται στις υπηρεσίες υποδοχής για την προβολή της εικόνας της επιχείρησης και παρακολουθεί ο ίδιος τον φάκελο του πελάτη προκειµένου να εξασφαλίσει την αφοσίωσή του. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της επιχείρησης, εµπλέκεται στην καθοδήγηση της εµπορικής πολιτικής, συµµετέχει στην δροµολόγηση προωθητικών δράσεων και συµβάλλει στην εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότητας. β) Ο Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών στο ιαδίκτυο λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό αυτόνοµα και ασχολείται µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την υποστήριξη, τη συντήρηση και χρήση λογισµικού εφαρµογών (Application software) µε έµφαση στην web τεχνολογία, στα πλαίσια δραστηριότητας του ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, µε σχέση εξαρτηµένης ή µη εργασίας. Ειδικότερα µπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην : Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισµικού εφαρµογών (Application software) τεχνολογίας internet (Web Developer Web Design) και τηλεµατικής πχ δηµιουργία ιστοσελίδων, δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδοµένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet.

11 ιαχείριση Συστήµατος (system admin) ή Βάσεων εδοµένων (DBA) ή Ασφάλειας (Sec Admin) Web site. ιαχείριση ΠΣ παροχής υπηρεσιών INTERNET. ιαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας ΠΣ Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Ηλεκτρονικών Προµηθειών, Ηλεκτρονικών ηµοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισµικό επικοινωνιών αιχµής Το επίπεδο αυτής της ειδικότητας είναι 3, 3+ δηλαδή τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου. Ο Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών στο ιαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να εργασθεί Επιχειρήσεις, Οργανισµούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιµοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής, σε Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής, σε Επιχειρήσεις που προωθούν πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής. Για τα δύο νέα επαγγέλµατα διερευνήθηκε η ζήτηση µε τη βοήθεια των εργοδοτικών φορέων προκειµένου να προσδιοριστεί η συµβατότητα του περιεχοµένου τους µε το περιεχόµενο εργασίας εργαζοµένων σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να ελεγχθεί ο βαθµός αποδοχής των κριτηρίων επιλογής τους. Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί στην κατάλληλη προσαρµογή του προφίλ των επαγγελµάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

12 2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείων a) Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος Η σηµασία του τουρισµού για την κυπριακή οικονοµία είναι κρίσιµη και προκύπτει από το γεγονός ότι σε µια ανοικτή οικονοµία, ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης, µακροπρόθεσµα µπορεί να αυξηθεί µόνον εφόσον υπάρχει µια ικανή µεγέθυνση των καθαρών εξαγωγών της χώρας. Ο τρόπος όµως, µε τον οποίο αποκρίνεται στη διεθνή ανταγωνιστική πίεση, ο κλάδος του τουρισµού, φέρει τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε παλιότερες περιόδους ανάπτυξης της οικονοµίας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που διαµορφώθηκαν σε συνθήκες χαµηλού κόστους εργασίας και υψηλής διεθνούς ζήτησης για υπηρεσίες µαζικού τουρισµού. Η τουριστική βιοµηχανία παραµένει προσκολληµένη στο παλαιό πρότυπο του µαζικού τουρισµού, το οποίο δεν αντιστοιχεί σε χώρες µε ισχυρό νόµισµα και ανερχόµενους µισθούς, σε µιαν εποχή κατά την οποία εισέρχονται στον παγκόσµιο ανταγωνισµό τουριστικών υπηρεσιών, χώρες χαµηλού κόστους. Ως εκ τούτου, η Κύπρος είναι αναγκασµένη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της µε το δεδοµένο ότι οι τιµές των τουριστικών υπηρεσιών της είναι τόσο υψηλές ώστε να µην επιτρέπουν πλέον τη µαζική παραγωγή υπηρεσιών µεσαίας ή χαµηλής ποιότητας που διεισδύουν στις αγορές του εξωτερικού επειδή είναι φθηνές. Η κυπριακή οικονοµία παρουσιάζει προϊούσα εξάρτηση από τις εξαγωγές υπηρεσιών. Ο τουρισµός, ως γνωστόν, είναι η κυριότερη πηγή συναλλάγµατος, και ο κλάδος αυτός επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα ολόκληρη την οικονοµία. Η υπερβολική εξάρτηση της κυπριακής οικονοµίας από τον τουριστικό κλάδο, την καθιστά ευάλωτη στις αλλαγές της διεθνούς συγκυρίας σε βαθµό ασυνήθιστο. Το 1991 κατά τη διάρκεια

13 του πολέµου στον Κόλπο, όταν ο αριθµός των περιηγητών µειώθηκε κατακόρυφα, επηρεάστηκαν και οι άλλοι κλάδοι της Οικονοµίας όπως το εµπόριο, οι κατασκευές κλπ. Παρόµοια επίδραση είχαν στην κυπριακή οικονοµία, η 11/9/2001 και ο πόλεµος στο Ιράκ. Εντούτοις, σηµαντικότερος παράγοντας ήταν οι πολύ χαµηλοί ρυθµοί αύξησης των εισοδηµάτων στην ΕΕ-15 κατά το Σαν αποτέλεσµα, ο ρυθµός ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας έπεσε στο 2%, τόσο το 2002, όσο και το Με ακριβέστερο τρόπο, η εξάρτηση της κυπριακής οικονοµίας από τον τουρισµό φαίνεται στη στατιστική συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ και του αριθµού των περιηγητών. Βεβαίως, οι αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν επίσης το κυπριακή ΑΕΠ. ιαπιστώνουµε όµως στατιστικά ότι η αύξηση (αντίστοιχα η µείωση) του αριθµού των περιηγητών κατά 10% αυξάνει (αντίστοιχα µειώνει) περίπου κατά 1,5 εκατοστιαία µονάδα τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Ο δε αριθµός των επισκεπτών παρουσιάζει ισχυρή στατιστική συσχέτιση (µετά το έτος 1985) µε τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µεταβολές του ΑΕΠ της ΕΕ-15 εξηγούν αρκετά ικανοποιητικά τον ρυθµό µεταβολής του αριθµού των περιηγητών, µε εξαίρεση τα έτη 1992 και Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τη συσχέτιση προκύπτει πως η πτώση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης στην ΕΕ-15 κάτω από το κρίσιµο κατώφλι 2% αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση του αριθµού των επισκεπτών της Κύπρου. Αυτό επαληθεύθηκε κατά το 2002 και 2003, όταν ο ευρωπαϊκός ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης περιορίσθηκε στο 1% ετησίως και ο αριθµός των περιηγητών µειώθηκε κατά 10% και 4,5% αντίστοιχα. Κατά το 2004 υπήρξε µικρή αύξηση του αριθµού των περιηγητών κατά 3% περίπου. Μια αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2,5% για το 2005 και το 2006, αντιθέτως, αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση κατά 5% του αριθµού των περιηγητών και να προσθέσει περίπου µία εκατοστιαία µονάδα στο κυπριακό ΑΕΠ, εκτός αν υπάρξουν έκτακτοι εξωγενείς παράγοντες

14 Η ανταγωνιστικότητα ποιότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού συστήµατος της Κύπρου. Με άλλα λόγια, επειδή η Κύπρος θα παραµείνει ένας σχετικά ακριβός προορισµός διακοπών, είναι αναγκασµένη, προκειµένου να µην αντιµετωπίσει µια δραµατική µείωση των εσόδων της από τον τουρισµό, να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες της στις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισµό 2010 βρίσκεται σε αυτήν την κατεύθυνση, πλην όµως, ο ρυθµός της υλοποίησής του δεν αντιστοιχεί στον ρυθµό µε τον οποίο αναπτύσσεται η απειλή της στασιµότητας των εσόδων της Κύπρου από τουριστικές υπηρεσίες. Ο κύριος άξονας της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης που έχει εξαγγελθεί είναι η αναβάθµιση της ποιότητας. Από κοινού όλοι οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η Κύπρος, για να συνεχίζει να είναι ελκυστική, δεν θα µπορεί να στηριχθεί στις χαµηλές της τιµές, που είναι το κύριο πλεονέκτηµα κάποιων γειτονικών ανταγωνιστικών µας χωρών, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα της υποδοµής, στην ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών και στον εµπλουτισµό του τουριστικού µας προϊόντος. Στόχος τα τελευταία έτη ήταν µια συνολική προσέγγιση αναθεώρησης αλλά και εκσυγχρονισµού του θεσµικού και του ρυθµιστικού πλαισίου της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν τρεις στρατηγικές παρεµβάσεις. Η πρώτη αφορά στην εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων στο σύστηµα κατάταξης των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, έτσι που εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες µέχρι σήµερα αξιολογούνται τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, να εισαχθούν και τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης των καταλυµάτων. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τον παράγοντα ποιότητα και εξυπηρέτηση. Η δεύτερή στρατηγική παρέµβαση, που αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος όσον αφορά στην τουριστική, ξενοδοχειακή υποδοµή, έχει να κάνει µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή σχεδίου για την αναβάθµιση ή την απόσυρση από την αγορά

15 καταλυµάτων που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιλεγµένων κατηγοριών τουριστών. Η τρίτη στρατηγική παρέµβαση, αφορά στην αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, έτσι ώστε και ο νόµος και οι κανονισµοί να προσαρµοστούν πλέον στα σηµερινά δεδοµένα και τις απαιτήσεις της τουριστικής πελατείας, να γίνουν οι νόµοι και οι κανονισµοί πιο ευέλικτοι και πιο λειτουργικοί, και να εισαχθούν σε αυτή πρόνοιες για τη δηµιουργία νέων εξειδικεύσεων και τύπων καταλυµάτων, όπως προτείνει και η στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης. Β) Ζήτηση της ειδικότητας Για την ειδικότητα του Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείων φαίνεται ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τη µεριά των Ξενοδοχείων. Η ζήτηση είναι µεγάλη κατά την θερινή τουριστική περίοδο όπου τα µεγάλα τουριστικά συγκροτήµατα έχουν αυξηµένες ανάγκες και προσφέρουν θέσεις εργασίας σε άτοµα που έχουν αυτή την ειδικότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εργοδότες αυτού του κλάδου επιµένουν στην ποιοτική αναβάθµιση αυτής της ειδικότητας. Έτσι προτείνουν την συµπλήρωση των γνώσεων µε εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες ώστε ο Υπεύθυνος Υποδοχής να αναπτύσσει τις αντίστοιχες δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να λειτουργεί σε µηχανογραφηµένο περιβάλλον και να κινείται στο ιαδίκτυο. Επίσης η ζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε εποχιακούς υπαλλήλους και λιγότερο σε µόνιµο προσωπικό. Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουµε τα προσόντα του συγκεκριµένου επαγγέλµατος όπως τα αξιολογεί η αγορά εργασίας της Κύπρου παρατηρούµε ότι: σηµαντικότερο προσόν θεωρείται η εµπειρία σε οικονοµική διαχείριση και προγραµµατισµό ακολουθούν η ικανότητα πωλήσεων και η ικανότητα χρήσης Η/Υ και επαγγελµατικής συµπεριφοράς.

16 Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου α) Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος Το ιαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο αρχικά απευθυνόταν κυρίως στη σχετικά περιορισµένη ερευνητική / ακαδηµαϊκή κοινότητα, εξελίχθηκε διαµέσου των τελευταίων χρόνων τόσο από άποψης προσβασιµότητας όσο και ως προς το διαθέσιµο περιεχόµενο και παρεχόµενες υπηρεσίες καταλαµβάνοντας τελικά δεσπόζουσα θέση στην προσωπική και επαγγελµατική ζωή των περισσοτέρων ως µέσο επικοινωνίας, διασκέδασης και ενηµέρωσης, αλλά και εργαλείο διεκπεραίωσης οικονοµικών συνδιαλλαγών και προώθησης επιχειρηµατικών στόχων και διαδικασιών. Ο ρόλος του ιαδικτύου στην επιτυχία επιχειρηµατικών δράσεων αλλά και εν γένει ανάπτυξη και πρόοδο χωρών και κοινωνιών αντικατοπτρίζεται και στη σηµασία η οποία αποδίδεται από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα στην υλοποίηση και προώθηση των ηλεκτρονικών εφαρµογών (e-learning, e-government, e-culture, e-health, e- commerce, e-procurement, e-office κλπ). Παράλληλα εφαρµογές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ο Παγκόσµιος Ιστός οι οποίες έδωσαν στο ιαδίκτυο την αρχική ώθηση εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναµική τους, πλαισιωµένες πια από νέες τεχνολογίες οι οποίες κάνουν δυνατή τη χρήση του ιαδικτύου για µετάδοση φωνής και εικόνας, διεξαγωγή τηλε-διασκέψεων, παροχή περιεχοµένου κλπ. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας (συσκευές /δίκτυα /υπηρεσίες) καθιστούν δυσδιάκριτες τις διαχωριστικές γραµµές τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, προσεγγίζοντας το όραµα της καθολικής πρόσβασης και καταργώντας και τους εναποµείναντες χωρικούς και χρονικούς περιορισµούς. Τέλος και το επιχειρηµατικό περιβάλλον όπως αυτό διαµορφώνεται από τους οικονοµικούς παράγοντες, το ρυθµιστικό-κανονιστικό πλαίσιο και την έλευση νέων

17 τεχνολογιών διαδραµατίζει το δικό του ιδιαίτερο ρόλο στην περαιτέρω διάδοση της χρήσης του ιαδικτύου. Το Ιnternet στη Κύπρο άρχισε να διαδίδεται λίγο αργότερα απ ότι σε Αµερική και Ευρώπη. Τα τελευταία 3 χρόνια όµως έχει κάνει τροµερά άλµατα µπροστά και το ποσοστό των κυπρίων που χρησιµοποιούν το internet έχει πλησιάσει κατά πολύ το µέσο όρο των 15 χωρών της Ευρώπης. Ο αριθµός των ατόµων που έκαναν χρήση του internet στην Κύπρο κατά το 2000 ήταν , σχεδόν το 20% του πληθυσµού του νησιού και το τρίτο µεγαλύτερο ποσοστό µέσου όρου τής Ευρώπης. Για το 2001 ο αριθµός των Κυπρίων µε πρόσβαση στο Internet ξεπέρασε τις αφού υπήρξαν θεαµατικές αυξήσεις στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά στις συνδροµές στους τοπικούς ISP's (Internet Service Providers). Σήµερα το 92% των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι συνδεδεµένο µε το Ιντερνετ ενώ το 61% έχουν µια παρουσία στο WEB. Πολύ λιγότερες όµως επιχειρήσεις 7% έχουν πάρει παραγγελίες µέσω του διαδικτύου και 2% των επιχειρήσεων δέχτηκαν πληρωµές on line. Η ραγδαία εξέλιξη του internet και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νησί έχει αναγκάσει και τους πλέον συντηρητικούς φορείς στο νησί να το εντάξουν στους προϋπολογισµούς τους για τα προγράµµατα ανάπτυξης που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει γίνει απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναµικού στις εταιρείες. Β) Ζήτηση της ειδικότητας Και για την ειδικότητα του Τεχνικού Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου φαίνεται ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα αλλά και από τους Οργανισµούς του ηµοσίου Τοµέα. Πολλοί εργοδότες απασχολούν ήδη τέτοιο προσωπικό

18 ενώ άλλοι δέχτηκαν ότι παρόλο που βραχυπρόθεσµα δεν υπάρχει στον προγραµµατισµό τους να προβούν σε προσλήψεις ατόµων µε αυτή την ειδικότητα, λόγω της αλµατώδης ανάπτυξης της τεχνολογίας του διαδικτύου θα αναγκασθούν µεσοπρόθεσµα να το επανεξετάσουν. Αυτή τη στιγµή επικρατεί η αντίληψη ότι είναι προτιµότερο το outsourcing παρά η αντικατάσταση µε ίδιο προσωπικό αυτής της ειδικότητας. Όσοι δεν σκέφτονται το ενδεχόµενο να απασχολήσουν µόνιµο προσωπικό κύρια αιτία είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, ότι η συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες κοστίζει λιγότερο και ότι πολλές φορές καλύπτουν τις ανάγκες τους µε το υπάρχον προσωπικό που έχουν γενικές γνώσεις Ιnternet και Η/Υ. Όσον φορά την αξιολόγηση των προσόντων που πρέπει να έχει ο Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρµογών ιαδικτύου στην Κυπριακή Αγορά Εργασίας σαφές προβάδισµα έχει η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της Αγγλικής γλώσσας, οι εικαστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, η προηγούµενη πρακτική εµπειρία.

19 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Οι βασικές αρχές και οι µέθοδοι που υιοθετούνται στην παρούσα µελέτη για την προσέγγιση του προβλήµατος της ανάλυσης επαγγελµατικών προσόντων και της ανάπτυξης σχετικών προγραµµάτων κατάρτισης διαφοροποιούνται από εκείνες που εφαρµόζονται συνήθως ως προς δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος αφορά την «απασχολησιµότητα» του εν δυνάµει επαγγελµατία, και ο δεύτερος αφορά το µοντέλο κατάρτισης και, κατ επέκταση, και το µοντέλο πιστοποίησης. Σχετικά µε το ζήτηµα της «απασχολησιµότητας» (employability) ως στόχου της νέας ευµετάβλητης σταδιοδροµίας, είναι πλέον γεγονός ότι οι οργανωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις είναι παγκόσµιο φαινόµενο. Για να παραµείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν µικρότερες, εξυπνότερες και πιο ευέλικτες, ανταποκρινόµενες στις νέες συνθήκες των αγορών. Σαν αποτέλεσµα και οι χώροι εργασίας έχουν αλλάξει µε συνέπειες για κάθε εργαζόµενο, που τώρα πρέπει και αυτός να είναι ευέλικτος και προσαρµόσιµος. Σε πολλές εταιρείες η ασφάλεια της απασχόλησης έχει πάρει άλλο νόηµα, όπως άλλο νόηµα έχει πάρει και η σταδιοδροµία. Η συµβατικού χαρακτήρα κατάρτιση, που εξασφαλίζει την πρώτη πιστοποίηση και την πρώτη απασχόληση, δεν είναι πλέον επαρκής για να διασφαλίσει σταθερή απασχόληση και επαγγελµατική εξέλιξη στον εργαζόµενο. Εποµένως, η κάθε προσέγγιση που στοχεύει στη δηµιουργία επαγγελµατικών προσόντων πρέπει να θεµελιώνεται εννοιολογικά σε µια «αειφόρο» επαγγελµατική επάρκεια και αυτάρκεια, η οποία προσδιορίζεται από την έννοια της «απασχολησιµότητας». Τι εννοείται όµως µε τον όρο «απασχολησιµότητα» ;

20 Είναι η ικανότητα προσωπικής διαχείρισης της σταδιοδροµίας για τη διασφάλιση της απασχόλησης, µε την εφαρµογή µιας στρατηγικής συνεχούς αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των κοµβικών επαγγελµατικών προσόντων, η οποία επιτυγχάνεται µε δια βίου αυτοδιαχειριζόµενη µάθηση. Εποµένως, όταν επιχειρείται ανάλυση επαγγελµατικών προσόντων, ως πρώτο βήµα για το σχεδιασµό και ανάπτυξη προγράµµατος κατάρτισης, πρέπει να δοθεί έµφαση στην αναγνώριση εκείνων των κοµβικών (key) και µεταφερόµενων (transferable) επαγγελµατικών καθηκόντων και δεξιοτήτων που θεµελιώνουν τις ειδικές δεξιότητες και διασφαλίζουν στον επαγγελµατία την απασχολησιµότητά του. Σχετικά µε το µοντέλο κατάρτισης που πρέπει να υιοθετηθεί, όταν ο σκοπός της κατάρτισης, πέρα από την πρόσκτηση επαγγελµατικών προσόντων που θα ενισχύσουν την προοπτική πρόσληψης, περιλαµβάνει και την απασχολησιµότητα του εν δυνάµει επαγγελµατία, τότε σηµασία δεν έχει τι ξέρεις, αλλά τι µπορείς να προσφέρεις στην επιχείρηση µε αυτά που ξέρεις καθώς και πώς θα µπορείς να µαθαίνεις συνεχώς, ώστε να διαφυλάσσεις την απασχόλησή σου. Εποµένως, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη προγράµµατος κατάρτισης, και κατ επέκταση σχήµατος πιστοποίησης, πρέπει να βασίζεται στη διδασκαλία της γνώσης στο πλαίσιο διαθεµατικών επαγγελµατικών εφαρµογών (context-based) και όχι στο πλαίσιο στεγανοποιηµένων επιστηµονικών αντικειµένων (content-based). Έτσι το πρόγραµµα διαρθρώνεται σπονδυλωτά κατά πεδία επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (modules) και όχι κατά περιεχόµενα µαθηµάτων, και η διδακτική µέθοδος στοχεύει σε µάθηση µέσω αυθεντικών επαγγελµατικών ασκήσεων και εφαρµογών (contextual learning) που αναπτύσσουν κοµβικές δεξιότητες. Τέλος η σπονδυλωτά διαρθρωµένη κατάρτιση µε βάση την επαγγελµατική εφαρµογή προϋποθέτει και ένα σπονδυλωτό σχήµα πιστοποίησης που εξετάζει επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες κατά

21 πεδία επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και µε έµφαση στις αυθεντικές επαγγελµατικές εφαρµογές.

22 3.2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ» Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία των αναλυτικών προγραµµάτων βασίστηκαν στο επιτυχηµένο µοντέλο της Αειφόρου Επαγγελµατοποίησης. Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε σαν µια πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας το Νοέµβριο του 2001 και αφορούσε µια κοινή µέθοδο δηµιουργίας επαγγελµατικών πτυχίων, ικανών να ανοίξουν µια νέα περιοχή κοινοτικής συνεργασίας µέσα στην οποία τα κράτη µέλη θα δεσµεύονται για µια κοινή βάση ή ένα είδος κοινών προτύπων για τα συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων τους. Συµµετείχαν εννέα χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ουγγαρία, ηµοκρατία της Τσεχίας) και επεδίωξαν συγκεκριµένους στόχους. Σε πρώτη φάση, τη δηµιουργία δύο κοινών επαγγελµατικών πτυχίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο µιας κοινής µεθοδολογίας δηµιουργίας πτυχίων επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσουν σε µια κοινή βάση συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων. Η µεθοδολογία αναπτύχθηκε σταδιακά σε τρεις φάσεις: I. Περιγραφή της δραστηριότητας, των έργων και των επαγγελµατικών προσόντων στη βάση κοινών περιγραφικών όρων (και όχι στη βάση των σχέσεων ανάµεσα στις ιδέες που χρησιµοποιούνται από τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα). II. ηµιουργία µιας µεθόδου πιστοποίησης και ανάπτυξης των στόχων της µε µια ποιοτική προσέγγιση. III. Ανάπτυξη των στοιχείων ενός οδηγού κατάρτισης. Στο τέλος το κοινό πτυχίο αποτελείτο από

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 93 Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης Βαρβάρα Ι. Μαρούλη Η θέση κάθε ατόμου στην αυριανή κοινωνία θα καθορίζεται κυρίως από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 - Συµβατικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα