Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δ. Ιθάκης, μετά την αρ. 1195/ έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 14 και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ (Αντιπ/δρος) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ(Πρόεδρος) 2. ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ (Γραμματέας) ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ (προσήλθε λίγο μετά την έναρξη του 4. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1 ου θέματος) 5. ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ 6. ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 7. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ 8. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑ Παρών ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. 9. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ Ιωάννης Κασσιανός. 10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ. 11. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 13. ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ Παρόντες Πρόεδροι Εκπρόσωποι Τ. Κοινοτήτων : 1. Αντιπρόεδρος Δημ. Κοινότητας Βαθέος Νικ. Φραγκογιάννης. 2. Πρόεδρος της Τ. Κοινότητας Σταυρού κ. Γ. Μαρούδας. 3. Πρόεδρος της Τ. Κοινότητας Περαχωρίου κ. Γ. Χάνος. 4. Εκπρόσωπος της Τ. Κοινότητας Εξωγής κ. Β. Μαυρομάτης. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Α. Οικονόμου. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εισάγει προς συζήτηση το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) και αναφέρει ότι με την υπ αρ. 03/2013 πράξη της «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγρ/τος του Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013» η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το προς έγκριση σχέδιο του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2013 : <Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 : «Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα» Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: «1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα. 1

2 Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας. β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια. Τα δημοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας. 3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. 4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» Σύμφωνα με την περίπτ. γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.> Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να τοποθετηθούν πάνω στο Τεχνικό Πρόγραμμα και διάβασε την από εισήγηση της Οικ. Υπηρεσίας με την οποία στον Κ.Α (έσοδο προγρ/τος ΜΟΔ-Τεχνική Βοήθεια) προτείνεται να συμπληρωθεί έσοδο από Υπ. Ανάπτυξης-ανταγωνιστικότητας-υποδομώνμεταφορών και δικτύων με Φορέα την ΜΟΔ ΑΕ. Συνολική πίστωση ,00, καθώς και την από εισήγηση της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με την ενίσχυση της αρχικής πίστωσης των 6.000,00 στον Κ.Α <προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων> ποσού 1.000,00. Επίσης προτάθηκε να ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα και το ποσό των 1.824,00 <Ενοίκιο παρκινγκ Β. Ιθάκης> με Κ.Α Στη συνέχεια διαβάστηκαν οι προτάσεις για ένταξη έργων των επτά τοπικών κοινοτήτων του Δήμου καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος οι οποίες και ελήφθησαν υπόψη από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για την σύνταξη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος. Ο κ. Χ. Σκληρός αναφέρει : < 1.Ο Δήμος Ιθάκης, από το 1990 και μετά,κατάφερε να μην έχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των λειτουργικών του δαπανών. Πλήρωνε πάντα τις υποχρεώσεις του και κρατούσε ένα αποθεματικό ασφαλείας, για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε μια κρίσιμη περίοδο,σαν τη τωρινή. Με το τεχνικό πρόγραμμα που καταθέτετε, ανατρέπετε αυτή τη πραγματικότητα και οδηγείτε το Δήμο σε σοβαρά ελλείμματα. Επί δύο χρόνια,το πρόγραμμα των δημοτικών επενδύσεων του Δήμου είναι ανύπαρκτο. Το νησί ζεί την πλήρη εγκατάλειψη. Από την άλλη Υπάρχει τρομακτική κατάτμηση έργων και δαπανών, ακόμη και στο ύψος των δύο και τριών χιλιάδων ευρώ. Από τον Δεκέμβριο του 2011 δεν απαντάται αίτησή μου, σχετικά με τις αναθέσεις έργων και προμηθειών μέχρι του ποσού των 7.500,00 ευρώ. Γιατί εκεί φαίνεται πως διαχειρίζεστε τα μικροποσά και για ποιο σκοπό. Ύστερα από μια τέτοια ανυπαρξία έργου, φτάνει το τελευταίο έτος της δημοτικής περιόδου και πρέπει να δείξετε έργο. Και επειδή εκείνες οι υποσχέσεις ότι τα μεγάλα έργα θα γίνουν με δικά σας χρήματα, ότι θα κάνατε τις μελέτες με δικά σας χρήματα, ήταν ασύστολα ψεύδη προς το εκλογικό σώμα, πέσατε πάνω στα γενικά έσοδα του Δήμου για να χρηματοδοτήσετε έργα που δεν πρόκειται να κάνετε στη θητεία σας. Έτσι μετά τις υπηρεσίες ύδρευσης και καθαριότητας κάνετε ελλειμματικό τον Δήμο στο σύνολό του. Παίρνετε ,00 ευρώ από τα Γενικά, τα πάτε στα έργα και μηδενίζετε το αποθεματικό του Δήμου για το Παραμένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι και εργολάβοι για εργασίες και έργα που εκτέλεσαν με εντολή της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Παρά το γεγονός ότι το Δ.Σ με απόφασή του έχει αναγνωρίσει αυτές τις οφειλές και επιμένει στην εξόφλησή τους. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Στις ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΤΕ: Με αριθμό 124 : ,00 ευρώ από ΔΩΡΕΑ ΣΥΡΜΗ Με αριθμό 155 : ,00 ευρώ ΣΑΤΑ 2

3 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΥΡΏ. Στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΤΕ: ΚΩΔ ,00 ΚΩΔ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ,00 ΕΥΡΏ. Τελικά ποια δαπάνη ισχύει; Β. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΕΧΕΤΕ: Με αριθμό 126 : ασφαλτοστρώσεις ,00 ευρω ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΤΕ: ΚΩΔ ΠΡΟΜΗΘ. ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡ. Β.Ι ΚΩΔ ΠΡΟΜ. ΣΚΥΡ. Ν.Ι ΚΩΔ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΔΙΑΦΟΡΑ , 00 ΕΥΡΩ. Ποια δαπάνη ισχύει; 4.ΚΩΔ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛ. ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΠΕΡΑΧΩΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΩΡΙΟ, ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΤΟ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟ 2013 ΠΟΣΟΥ 1360,00 ΕΥΡΩ. ΚΩΔ ΥΠΗΡ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ ,00 ΕΥΡΩ. Το έτος Όταν κάνατε την απευθείας ανάθεση στη συγκεκριμένη εταιρεία, βεβαιώνατε το Δ.Σ ότι το πολύ που θα χάσει ο Δήμος είναι, ευρώ. Πως από τα 22 φτάσαμε στα , 00 ευρώ; 5. κωδ Μελέτη χάραξης πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών, 7.500,00 ευρώ. Μα τον Ιούνιο του 2012, αποδεχθήκατε κατά πλειοψηφία τη δωρεά της μελέτης από τον Δήμαρχο.Ένα μήνα κάνετε απευθείας ανάθεση την ίδια μελέτη σε ιδιώτη. Ή η δωρεά ήταν μούφα ή η ανάθεση είναι εκ του πονηρού. 6. Στις , το Π.Σ είχε θέμα προς συζήτηση «Γνωμοδότηση Π.Σ επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 1 ο στάδιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Ι.Ν». Από την πρώτη μέρα που βάλατε το συγκεκριμένο θέμα της χωροταξίας, σας επισημαίναμε ότι το Κράτος ασκεί αυτή την αρμοδιότητα και βρίσκονται σε εξέλιξη δυο τουλάχιστον χωροταξικά που αφορούν το νησί μας. Εσείς προτιμήσατε να δαπανήσει ο Δήμος περίπου ευρώ για να κάνετε ΣΧΟΟΑΠ, ενώ ήδη η περιφέρεια εκπονεί χωροταξικό σχέδιο. Στο οποίο σχέδιο οφείλει να προσαρμοστεί το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου! Δηλαδή θα πληρώσει ο Δήμος ευρώ για μια μελέτη που εκπονεί η Περιφέρεια! 7.Αφού ακυρώσατε τις πιστώσεις που θα διέθετε το Λιμενικό Ταμείο για την ανάδειξη του χώρου του αγάλματος του Οδυσσέα, δύο χρόνια δεν διαθέσατε ούτε ευρώ για την ανάδειξη του χώρου, ούτε βέβαια διαθέτετε και φέτος. Η έγκριση αυτού του Τ.Π ισοδυναμεί με την διάλυση του Δήμου και βέβαια δεν πρόκειται να συμβάλω με την ψήφο μου σε αυτό. > Ο κ. Ε. Μαυροκέφαλος εκπρόσωπος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ αναφέρει : < Τα τεχνικά προγράμματα όλων των Δήμων είναι εκθέσεις ιδεών και μόνο το 20% των έργων υλοποιείται, θα ψήφιζα μόνο τα απαραίτητα για την διευκόλυνση της ζωής των πολιτών.> Ο κ. Α. Ταφλαμπάς έκανε ερωτήσεις σχετικά με 1) αγορά αγροτεμαχίου στην Ανωγή 2) με αγορά αγροτεμαχίου στην Αγ. Παρασκευή έναντι ,00 ενώ η αντικειμενική αξία του δεν υπερβαίνει τις ,00 3) για έγγραφο από την Περιφέρεια για την μη κατεδάφιση του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου, για το οποίο μπορεί να ζητηθεί η καθαίρεση της στέγης μόνο ώστε να χρησιμοποιηθεί πιθανόν το κτίριο ως μεταβατική Εδρα 4) ζήτησε τα χρήματα για την ανέγερση Γηροκομείου να χρησιμοποιηθούν για την κατ οίκον εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και 5) την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για το Λιμεναρχείο. Επίσης προτάθηκε η αλλαγή στο τίτλο του Κ.Α σε <Δαπάνες 18 ου ομηρικού συνεδρίου> διεθνούς Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 208 του Δ.Κ.Κ. και παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και επίσης: 1) την οικονομική δυνατότητα του Δήμου 2) τα προβλεπόμενα να 3

4 εισπραχθούν κατά το έτος 2013 τακτικά έσοδα 3) τις ειδικευμένες πιστώσεις που υπάρχουν στην ταμειακή διαχείριση του Δήμου από ορισμένους φορείς για την εκτέλεση διαφόρων έργων 4) την αρ. 03/2013 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθ. 63 Ν.3852/210) και κατόπιν διαλογικής συζήτησης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α εννέα (9) ψήφων υπέρ, τριών (3) κατά και τριών (3) παρόντων Ψηφίζει το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Ιθάκης έτους 2013 μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό ως παράρτημα και αναλυτικά : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 2013 Κωδικός Εξόδου Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΓΕΝΙΚΑ Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων , Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου 2.000, Δαπάνες προβολής -διαφήμισης , Δαπάνες φιλοξενίας ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ 5.500, Φιλοξενία αρχαιολόγων , τοπογραφικές-φωτογραφικές-αρχιτεκτονικές εργασίες στο χώρο αρχαιολογικών ανασκαφών , Δαπάνες 18ου διεθνούς Ομηρικού συνεδρίου , Διοργάνωση -Φιλοξενία διασυλλογικών αγώνων 3.000, άντληση βοθρολλυμάτων εργ,κατοικιών[δήμος-μίσθωση] , Συμμετοχή Δήμου Ιθάκης στο Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών Πόλεωνπροαγωγής Υγείας/εισφορά έτους ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ορισμός ορκωτού λογιστή για 12ετή οικονομικό έλεγχο του Ν.Π.Ι.Δ.<Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης> , έλεγχος ορκωτών λογιστών οικ.έτους , Πιστοποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Ιθάκης 2.500, ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. Έτους , Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχων] ,00 4

5 Ετήσια συνδρομή βάση πληροφ. <<ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ>> 1.700, ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 1.700, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου 6.000,00 υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης 8.000,00 Λογιστική υποστήριξη - παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος έτους ,00 εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης 700, Ετήσια συνδρομή 2012 στο σύνδεσμο Φ.Ο.Δ.Σ.Α. 600, Ετήσια συνδρομή 2013 στο σύνδεσμο Φ.Ο.Δ.Σ.Α. 600, Συντήρηση και επισκευή λεωφ , Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου 6.000, Δαπάνη τεχν. υποστήριξης προγρ/των Η/Υ -νέων εκδόσεων , Προμήθεια αναμνηστικών Οδυσσέα (λάβαρα -αγαλματίδια κτλ) 1.000, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, με συνεργείο , μεταφορά ογκοδών αντικειμένων ΔΔ έδρας , Μεταφορά υλικών Δ.Δ./των Β.Ιθάκηςαλλαγή τίτλου με την 94/11 σε Μεταφορά υλικών Δ.Δ?των Β.Ιθάκης 5.000, Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης 2.500, μεταφορές γενικά 5.000, Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Προμήθεια βιβλίων κλπ εφημερίδων-εκδόσεων-συνδρομές 1.500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προμήθεια αναλώσιμων υλικών - μελάνια κ.λ.π υπηρεσιών , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 1.000, Απρόβλεπτα 2.000, προμήθεια Η Υ 6.000, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για αυτοκίνητα Δήμου , προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και αναλώσιμων υλικών 4.500, προμήθεια υλικών για ανάγκες Δήμου 2.000,00 5

6 Προμήθεια υλικά συντήρησης και επισκ. κτιρίων Δήμου , Προμήθεια Ανταλ/κά λεωφ. -αυτ/των Δήμου 5.000, Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου 2.000, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, Προμήθεια υλικών για αποθήκες Δήμου 6.000, Προμήθεια στεγάστρου , Προμήθεια οικοδομικών υλικών ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Συντήρηση και επισκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Ιθάκης 6.000, Ολοκλήρωση και επισκευή σταδίου 5χ , Προμήθεια και τοποθέτηση ετοιμου σκυρ.δημ.σταδίου , Στεγάνωση Κερκίδων με μεμβράνη ή αντίστοιχο συνθετικό υλικό , Προμήθεια μηχανήματος συντήρησης χλοοτάπητα 6.700, Περίφραξη δημοτικού Γυμναστηρίου 5.500, Προμήθεια Αθλητικού εξοπλισμού για λειτουργία Βasket Volley & 5x ,00 Μεταφορές μαθητών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης[ ] ,39 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 3.000, Διάθεση ΧΥΤΑ Κεφ/νιας , Απευθείας ανάθεση μίσθωσης φορτηγού για μεταφορά ογκοδών αντικειμένων στο ΧΥΤΑ Κεφ/νίας ,00 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης οχήματος απορ/φορου για μεταφρά απορ/των ΚΕ/ΝΙΆ , Συντήρηση αυτοκινήτου μεταφ απορρυμάτων 4.000, Συντήρηση ανταλλακτικά αυτοκινήτων καθ/τας , εργασίες επισκευής με ανταλλακτικά του Πρες Κοντέϊνερ[2013) ,00 6

7 Προμήθεια σειρών εργαλείων συντήρησης -επισκευής αυτοκ. καθ/τας 6.000, Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας 6.000, Αντικ/ση-συντήρηση δημ. φωτισμού 7.000, προμήθεια καθρεπτών - παγκάκια -πινακίδων σήμανσης[αλλαγή τίτλου με την 94/11 ΔΣ] 8.000, Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Βορείου Ιθάκης 7.500, Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού οικισμών κ.λ.π. περιοχών Τοπ.Κοινότητας Περαχωρίου Δ.Ιθάκης 6.000, Έξοδα μεταφοράς με πλοίο , Μεταφορές γενικά 3.000, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000, Απρόβλεπτα 2.800, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκ/των καθ/τας , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκ/των μεταφ. απορ/των , Προμήθεια λαμπτήρων , Προμήθεια ελαστικών αυτ/των , Προμ. Υλικών για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας 5.000, Προμήθεια ανταλλακτικά αυτοκινήτων , Προμήθεια απορ/κών καθ/τητας - υλικών καθαρισμού φρεατίων αγωγών 7.000, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων φορτηγών 5.000, Ανταλ/κα αυτ/των μεταφορτ απορ/των 4.000, Συντήρηση Κοιμητηρίων 6.000, Συντήρηση Κοιμητηρίων 7.200, Διαγράμιση οδών 7.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ 7.200, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 6.800, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ 6.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Συντήρηση δικτύου Δ.Δ. έδρας - ανταπ , ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ανταπ ,00 7

8 Συντήρηση Αντλιών Γεωτρήσεων (Ανταποδοτικά) 7.000, Διάτρηση με αδιατάραχτη κοπή δεξ. Καστρου (ΑΝΤΑΠ) 6.000, Συντήρηση ευθυγράμμηση αυτοκινήτων - ΚΑΠ 3.000, Προμ. ανταλλακτικών αυτοκινήτων - ΚΑΠ 2.000, προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών [από δωρεά] 2.000, υποθαλάσσιες εργασίες καθ\σμού αγωγών υδροληψίας μονάδων[ανταπ.[ 2.000, Κατασκευή βάσης δεξαμενών Πλατρειθιά (ΑΝΤΑΠ) 7.000, Προμ. υδρομετρητών έδρας - Δ.Δ./ των - ανταπ 4.000, Προμ. σωλήνων ύδρευσης - ανταπ , προμήθεια υλικών δικτύου Σταυρού-Κιονίου[ανταπ.[ , προμήθεια μικροϋλικών δικτύου ύδρευσης-ανταπ , προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ανταποδ.] 5.000, Συνδέσεις - κατασκευές παροχών δικτύου [ανταπ.] 4.000, εργασίες εξαγωγής επανατοποθέτησης αντλιών γεωτρήσεων[ανταπ.] 5.000,00 Προμήθεια πετρελαιοκίνητου αυτοκ/του[βανάκι]μεταφοράς χημικών [ΚΑΠ] , Συντήρηση αντλιών μονάδων[καπ] 7.000, Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων{καπ] , προμήθιεα υλικών μονάδων Σταυρού-Κιονίου[ΚΑΠ} , Προμήθεια Εργοστασίου Αφαλάτωσης (ΑΝΤΑΠ) , Προμήθεια Ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων (ΚΑΠ) 7.000, Μεταφορές εν γένει-[καπ] 3.000, Προμήθεια χημικών εργοστασίων αφαλάτωσης (ΚΑΠ) , Προμήθεια θειικό οξύ (ΚΑΠ) , Προμήθεια υγρών καθαρισμού-συντήρησης δεξαμενών-συστημάτω ν εργ/σίων [ΚΑΠ] 6.000,00 προμήθεια ανταλλακτικών-αναλώσιμων-φίλτρωνφυσιγγίων[καπ][94/11] 5.000, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκ/των ΚΑΠ , Προμ. αναλώσιμων υλίκων μονάδων αφαλ \σης-καπ , ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΚΑΠ 3.000, Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερόυ εργ/σίου -ΚΑΠ 4.000,00 8

9 Πρόσθετες παροχές - προμ. ειδών ατομ. προστασίας εργαζομένων - ΚΑΠ 5.000, Αποκατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης [ανταπ.] 6.200, προμήθεια φρεατίων δικτύου ύδρευσης[ανταπ.] 3.000, προμήθεια σωλήνων inox[ανταπ.] 3.000, στεγανοποίηση μεμβρανών PVC δεξαμενών Δήμου[ανταπ.] ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Αποζημίωση απαλλοτριωθέντων με καθορισμένο Αιγιαλό και παραλίες έδρας Δήμου Ιθάκης - Δ.Δ.ΕΔΡΑΣ ΣΑΤΑ ' , Προμήθεια Υλικών Επισκευής Συντήρησης Κτιρίων (ΣΑΤΑ) , Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φωτοτυπικού ΜηχανήματοςΚ έντρου Υγείας (ΣΑΤΑ) 4.800, Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Κεντρου Υγείας (ΣΑΤΑ) 8.200, Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης - επίστρωσης πλατείας και Εμπορικού Κέντρου[ΣΑΤΑ 2012] ,00 ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΤΑ ,00 Αγορά αγροτεμαχίου στην Αγ.Παρασκευή για επέκταση χώρου υπηρεσίσας καθαριότητας (ΣΑΤΑ) , Επισκευή Παραλιακού Τμήματος Βαθέως (ΣΑΤΑ) 7.000, Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης[πυροπρ.] 4.992, Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους[κεδκδε-εδώ] , εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών ΔΔ Πλατρειθιά [πολι.προστ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ [πολ.προστ.πυροπροστασίας ] , ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [ΣΧΟΑΠ] ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ) , επιχειρησιακό σχέδιο εκτάκτων αναγκών[σατα 2012συνεχ.οφειλής]] 2.100, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ>- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 1.360, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ (ΣΑΤΑ) ,00 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΔΟΥΣ (ΣΑΤΑ) , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου κ.λ.π. υπηρεσιών (ΣΑΤΑ) ,00 9

10 Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων Ανω Ματζαράτα (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ) 5.904, προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικών δικτύων (ΣΑΤΑ) , Βελτίωση και εξοπλισμός Πολκέντρων Κιονίου και Σταυρού - Κλιματισμός αερισμός (συνεχ)- (ΘΗΣΕΑΣ 45%) ,30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΑΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΑΤΑ) 6.810, Τοπογραφικές εργασίες καθορισμού δικτύων Φρικών (ΣΑΤΑ) 4.500, Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων τοπ.κοιν.περαχωρίου (ΣΑΤΑ) συνεχιζόμενο ,00 προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων τοπ.διαμ.βορείου Ιθάκης (ΣΑΤΑ) συνεχιζόμενο , (ΣΑΤΑ)επισκευή παραλιακού φωτισμού 8.000, εξοπλισμός παιδικών χαρών - παγκάκια (ΣΑΤΑ) 8.000, επισκευή αποβάθρας αλιευτικών σκαφών Φρικών (ΣΑΤΑ) 4.000, Διευθέτηση σκάλας συνοικίας Μαντζαράτα [πλησίον οικίας Γεωργίου Μαυροκέφαλου] (ΣΑΤΑ) 5.000, ηλεκτροφωτισμός και συντήρηση πλατείας σκακιού (ΣΑΤΑ) 3.000, Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου Βορείου Ιθάκης (ΣΑΤΑ) 7.200, Κατεδάφιση κτιρίου Παλαιού Ειρηνοδικείου (ΣΑΤΑ) 7.000, Επισκευη Κτιριου ΕΙΝ και μετατροπή του σε Κεντρο Περιθαλψης Ευπαθων Κοιν. Ομαδων (ΣΑΤΑ ,16 από ΘΗΣΕΑ) , (ΣΑΤΑ)Επισκευη Τουαλετων Δημοτικου Σχολειου Βαθεως 7.200, Κατασκευη Δωματιου Ιατρου Κεντρου Υγειας (ΣΑΤΑ) 6.000, Επισκευη Κτιριου Πυροσβεστικου Κλιμακιου (ΣΑΤΑ) 6.200, Συντηρηση Επισκευη Χωρων Σταθμευσης (ΣΑΤΑ) 6.800, Επισκευη Λιθοδομων (ΣΑΤΑ) 7.000, Επισκευη Η/Μ Εγκαταστασεων Λιμενων (ΣΑΤΑ) 7.200, <ΕΣΠΑ> ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ > ,68 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων βορείου Ιθάκης ,00 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων νοτίου Ιθάκης ,00 Τεχνική βοήθεια Δήμου Ιθάκης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογής της ΜΟΔ Α.Ε ,00 10

11 εργασίες εγκ/σης κιγκλιδωμάτων και περίφραξης χώρου Κ.Π.Ε.{Υπ.επενδύσεις έργα 2010] 4.500,00 Κατασκευή υπονόμων ομβρίων υδάτων περιοχής Δημοτικού Κινηματογράφου (ΣΑΤΑ) , προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος[σατα 2011] , Ανάπλαση Πάρκου πλατείας Σταυρού (ΣΑΤΑ) , Σύμβαση υπηρεσιών για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης , Επισκευή στεγών και των πιο φθαρμένων περιμετρικών κολωνών κτιριακού συγκροτήματος γυμνασίου - λυκείου Ιθάκης 7.200,00 Προμήθεια υλικών επικσυεής κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος{ΣΑΤΑ 2012] ,00 Παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία ΦΕ για την σύνταξη της μελέτης αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Μπροστά Αετός 8.000,00 Παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία ΦΕ για την σύνταξη της μελέτης επέκτασης κρηπιδομάτων λιμένα Βαθέως 8.000, Αντικατάσταση υδρορροών και στεγανοποίηση κτιρίου Κ.Π.Ε.[Σ12] 7.000, επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Λιμένων[Σ12] 7.000, εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκ\σεων δημοτικών κτιρίων[σ10] 6.500, Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Τοπ. Κοιν Λεύκης(ΣΑΤΑ) 4.400, Διαπλάτυνση Διαμόρφωση Αγροτικών Οδών (ΣΑΤΑ) 5.200, Χρωματισμός Κολονών Παγκακιών Παραλίας Κιονίου (ΣΑΤΑ) 3.000, Τσιμεντόστρωση Επισκευή οδικού δικτύου κιονίου (ΣΑΤΑ) 6.800, Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Κιονίου (ΣΑΤΑ) 3.000, Συντηρηση Κοινοχρηστων Χωρων Εξωγης (ΣΑΤΑ) 4.800, (ΣΑΤΑ)Επισκευη Οδικου Δυκτιου Εξωγης 4.000, Πλακοστρωση Κοινοτικου Μονοπατιου προς Χαλικιερη (ΣΑΤΑ) 4.560, Βελτιωση Κτηριου Πρωην Δημοτικου Σχολειου Ανωγης(ΣΑΤΑ) 4.000, Ευπρεπισμός χώρου έναντι κοινοτικού κτιρίου Περαχωρίου(ΣΑΤΑ) 5.600, Κατασκευή παιδικής χαράς Περαχωρίου(ΣΑΤΑ) 4.000, Συντήρηση και ανάπλαση μονοπατιών Περαχωρίου(ΣΑΤΑ) 4.000, Ολοκλήρωση Χάραξης Χάρτη Αιγιαλού και Παραλίας Σταυρού(ΣΑΤΑ) 3.000, Περιβαλλοντική μελέτη Αιγιαλού Παραλίας Πόλης Σταυρού(ΣΑΤΑ) 3.040, Συντήρηση Δημοσίων χώρων - Κτιρίων Σταυρού(ΣΑΤΑ) 7.000,00 11

12 Πλακόστρωση 1ου τμήματος σταθερού κυματοθραύστη Πλατρειθειά(ΣΑΤΑ) 4.000, (ΣΑΤΑ)Ενίσχυση τοιχείων κατασκευή λιθοδομών 5.600, (ΣΑΤΑ)Καγκελόφραξη περιοχής χειμάρρου Πλατρειθειά 4.000, ΔΔ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ εργασίες συντήρησης και διαγράμμισης Χώρου στάθμευσης και συντήρηση χώρου έναντι (ΣΑΤΑ)κτιρίου κοινότητας Περαχωρίου [Σ 12] 4.000,00 ΔΔ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ συντ'ήρηση μονοπατιών και κοινοσρήστων χώρων [Σ 12] 5.000,00 ΔΔ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ προμήθεια κολώνων ηλεκτροφωτισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας [Σ 12] 4.600, Διάνοιξη δρόμου περιοχής Καλυβίων Σταυρού (ΣΑΤΑ13) 7.200, Ανέγερση Δημ. Ξενώνα Ηλικιωμένων- Δωρ. Συρμή , Κληροδότημα Εξωγής , Συνέχιση αγροτικού δρόμου Μάρμαγκα-Φρίκες{ΣΑΕΠ Αγροτ.οδοπ.] , Ασφαλτοστρώσεις οδικών δικτύων , Μελέτη χάραξης δρόμου Γυφτοχωρίου[Σ12] 4.500, Περιβαλλοντική μελέτη διάνοιξης δρόμου Κάβου-Άη Γιώργη Πόλης (ΣΑΤΑ) 3.000,00 μελέτη χάραξης πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών (ΣΑΤΑ) 7.500,00 Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης αποκατάστασης κτιρίου Λιμεναρχείου και ΔΟΥ Ιθάκης - Υπουργείο(ΣΑΤΑ) 6.158,00 μελετη περιβαλλοντικων επιπτωσεων για το λιμανι φρικων(σατα} συνεχιζόμενα ,00 Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων [ΠΠΕ] και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων [ΜΠΕ] του έργου: εσωτερικό (ΣΑΤΑ)δίκτυο αποχέτευσης, αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων και εγκ/ση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Φρικών Δήμου Ιθάκης 4.000,00 Υδρυαλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων και εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Φρικών Δήμου Ιθάκης (ΣΑΤΑ) 5.530,00 Η/Μ μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης,αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων και εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Φρικών Δήμου Ιθάκης (ΣΑΤΑ) 3.690, Αρχιτεκτονική αποτύπωση υφιστάμενου κτιρίου Ε.Ι.Ν. (ΣΑΤΑ) 3.936, Επισκευή-διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου Ε.Ι.Ν. (ΣΑΤΑ) 3.690, Αποτύπωση ξυλότυπου υφιστάμενου κτιρίου Ε.Ι.Ν. (ΣΑΤΑ) 3.444, (ΣΑΤΑ)Στατική μελέτη επισκευής υφιστάμενου κτιρίου Ε.Ι.Ν ,00 12

13 εργαστηριακός έλεγχος προσδιορισμού αντοχής σκυροδέματος υφιστάμενου κτιρίου Ε.Ι.Ν. (ΣΑΤΑ) 4.305,00 Μελέτη χάραξης δρόμου Καλυβίων Σταυρού και περιβαλλοντική μελέτη (ΣΑΤΑ) 7.000, Επαναχάραξη Αιγαιλού Παραλίας Φρικών(ΣΑΤΑ) 4.500, (ΣΑΤΑ)Στατιστική μελέτη του έργου επέκτασης Γυμνασίου-Λυκείου Ιθάκης - Υπουργείο 3.689,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΟΤΕ - Εφημερίδες - Ταχυδρομικά 1.500, ΟφειλήΤρίτης Εντολής Ανάπλασης Εμπορικού Κέντρου Κεντρικής Πλατείας Ιθάκης [ΘΗΣΕΑΣ 45%] 5.801,90 Οφειλή βελτίωση εξοπλισμός πολύκεντρων Κιονίου και Σταυρούκλιματισμός αερισμός(θησεωσ 45%) , Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου (ΣΑΤΑ) 6.822, Οφειλή μεταφοράς με ΚΤΕΛ μαθητών 3.500, προμήθεια εντύπων και υλικών εκτυπώσεων 3.078, παροχή μετεγκατάστασης φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο κτίριο του Δημ.καταστήματος 5.166, ετήσια συνδρομή ΟΔΗΓΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 97, Διατραπεζικά συστήματα ΑΕ <ΔΙΑΣ> ΕΑΠ 37, οφειλή λογιστικής υποστήριξης-παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματρος , προμήθεια καυσίμων λεωφορείων[τακτικά] 263, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΑΤΑ) 7.000, επισκευή οδικών δικτύων[σατα 2012] 7.200, Συμμετοχή Δήμου στο Ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών 1.500, Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 8901 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) 7.092, Προμήθεια κάδων απορ/των - Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) 5.313, Κατασκευή εισόδου αμαξοστασίου Αγ. Παρασκευής - Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) 5.939,94 Επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτου ΚΗΥ ανταλλακτικά - Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) 2.946, προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 927, προμήθεια καυσίμων 868, έξοδα μεταφοράς με πλοίο 369,50 13

14 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΠΟΕ (ΚΑΠ) Αφαλάτωση 3.215, προμήθεια καυσίμων [αφαλ/ση] 458, κατασκευή οικίσκου αντλιοστάσιου Περαχωρίου[ανταπ.] 7.200, Πάγια προκαταβολή ταχυδρομικών τελών 2.000, ,16 Μειοψηφούν οι κ.κ. Χ. Σκληρός, Α. Ταφλαμπάς και Ε. Μαυροκέφαλος (επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) παρόντες δήλωσαν οι Σ. Κανδηλιώτης, Δ. Στανίτσας, Ι. Μαρμάρης και σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι προαναφερόμενοι σύμβουλοι κατά την διαλογική συζήτηση που εκτίθεται ανωτέρω. (Ο κ. Σ. Κανδηλιώτης εκπροσωπώντας τη Δημ. Παράταξη της μείζονος μειοψηφίας ΙΘΑΚΗ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ανέφερε ότι έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις του στα πρακτικά του Συμβουλίου κατά τη ψήφιση των τελών καθαριότητας) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α δέκα (10) ψήφων υπέρ, τριών (3) κατά και δύο (2) παρόντων Εγκρίνει και ψηφίζει τη πίστωση με Κ.Α (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΣΑΤΑ) ποσού ,00 και την ένταξη της στο παρόν τεχνικό πρόγραμμα οικ. έτους Θετικά και μόνο γι αυτή τη πίστωση ψήφισε και ο κ. Ι. Μαρμάρης Οι παρακάτω αναφερόμενοι παρόντες Πρόεδροι /Εκπρόσωποί Τοπικών Κοινοτήτων ψήφισαν θετικά για τα έργα από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ που αφορούν τις Τοπικές Κοινότητες που εκπροσωπούν, και μόνο για αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 80 παρ. 3 και 81 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) : 1. Αντιπρόεδρος Δημ. Κοινότητας Βαθέος Νικ. Φραγκογιάννης. 2. Πρόεδρος της Τ. Κοινότητας Σταυρού κ. Γ. Μαρούδας. 3. Πρόεδρος της Τ. Κοινότητας Περαχωρίου κ. Γ. Χάνος. 4. Εκπρόσωπος της Τ. Κοινότητας Εξωγής κ. Β. Μαυρομάτης. Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές αντίγραφο Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ 14

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα