Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἐκκλησιαστικό φρόνημα"

Transcript

1 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Στήν ἐποχή μας πού τά πάντα διακυβεύονται καί χάνουν τήν ἀξία τους ἀκοῦμε συχνά νά δημιουργεῖται ἕνα εὔλογο ἐρώτημα, ἰδιαίτερα στούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους. Τί εἶναι ἐκκλησιαστικό φρόνημα; Πῶς τό ἀποκτάει κανείς; Πῶς μπορεῖ νά τό διασώσει; Μήπως ὑπάρχει κίνδυνος ἀπολυτοποίησης ἤ σχετικοποίησής του; Ὑπάρχει πράγματι μία ἔντονη παραπληροφόρηση γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα. Πολλοί, ὄχι ἄ- στοχα, λένε ὅτι ἔχει πνευματικό βάθος καί χρειάζεται ἰδιαίτερη σύνεση καί διάκριση ὡς πρός τήν προσέγγισή του. Ἄλλοι θεωροῦν ὅτι ἡ ἄγνοια ἐκείνων πού δροῦν αὐτόνομα καί μέ ἐγωπάθεια προκαλώντας ζημιά στήν ἴδια τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ αἰτία πού σήμερα καλλιεργεῖται Ἐκκλησιαστικό φρόνημα Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκτός τῶν Μυστηρίων ὑπάρχουν καί ἄλλες τελετές πού μεταδίδουν τή θεία Χάρη στούς πιστούς. Μία ἀπ αὐτές εἶναι καί ὁ Ἁγιασμός, Μικρός ἤ Μεγάλος. Κατά τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν σταυροειδῆ ἐμβάπτιση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό νερό ἁγιάζεται τό νερό καί ὅσοι ραντίζονται ἤ πίνουν ἀπ αὐτό, ἁγιάζονται, θεραπεύονται ἀπό ψυχικές καί σωματικές ἀσθένειες καί προστατεύονται ἀπό δαιμονικές ἐπιρροές. Ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός προῆλθε ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων γιά τήν βάπτιση τῶν κατηχουμένων στά Ἐπιφάνεια (Χριστούγεννα καί Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ μαζί). Γι αὐτό τά Χριστούγεννα καί τά Θεοφάνεια μέχρι σήμερα ψάλλουμε στή θέση τοῦ Τρισαγίου τό: «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε». Οἱ ἀρχαῖοι χριστιανοί εἶχαν τή συνήθεια νά παίρνουν ἀπό τά βαπτιστήρια λίγο ἁγιασμένο νερό γιά χρήση (ράντισμα καί πόση) στά σπίτια τους, γιά εὐλογία καί προστασία. Ὑπῆρχε τότε ἡ συνήθεια αὐτοί πού ἐπρόκειτο νά βαπτισθοῦν, νά νηστεύουν. Μαζί τους νήστευαν καί οἱ ἀνάδοχοι καί πολλοί ἄλλοι χριστιανοί γιά συμπαράσταση ἤ γιά νά ξαναζήσουν τή δική τους Βάπτιση. Ἕνα συνεχόμενο θαῦμα στήν Ὀρθοδοξία εἶναι καί τό ἀναλλοίωτο τοῦ ἁγιασθέντος ὕδατος τοῦ Μικροῦ ἤ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Πολλές φορές βρίσκονται σέ θεμέλια οἴκων δοχεῖα μέ Μικρό Ἁγιασμό νά παραμένει ἀναλλοίωτος γιά δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες χρόνια. Κατά τά Θεοφάνεια, καθώς ἁγιάζεται μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό ὅλη ἡ κτίση, ἔχει τόση δύναμη ἡ εὐλογία τῶν ὑδάτων, πού πολλές γυναῖκες παίρνουν νερό ἀπό ὁποιαδήποτε πηγή ἤ βρύση καί παρασκευάζουν ψωμί χωρίς προζύμι ἤ μαγιά. Τό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἁγιασμό. ἕνα νοσηρό ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ἄλλοι μιλοῦν γιά ἐπίδραση προτεσταντικῶν κύκλων, στούς ὁποίους τά ὅρια εἶναι δυσδιάκριτα καί ἔχουν ὡς ἐπακόλουθο ἕνα νόθο ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Κάποιοι πάλι ἄλλοι τύποι ὁμαδοποιοῦν τούς χριστιανούς καί τούς σέρνουν ἀπό πίσω τους, δημιουργώντας ὀπαδούς πού ἀπό τούς ὑγιά σκεπτόμενους εἶναι κατακριτέοι. Ἡ σύνδεση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος μέ ἐξωτερικούς τύπους χωρίς οὐσία, ὅταν θεωροῦμε ὅτι οἱ ἄλλοι μᾶς ἀποδέχονται μόνο καί μόνο ἐπειδή κατέχουμε κάποια ὑψηλή ἐκκλησιαστική θέση καί πρέπει νά μᾶς κάνουν τυφλή ὑπακοή, ἀλλά καί ἄλλες παρόμοιες ἐνέργειες συνιστοῦν, ἄν μή τι ἄλλο, ἀλλοίωση τοῦ γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος. Χωρίζουμε δηλαδή Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο

2 2 H O OΣ τούς ἀνθρώπους καί τούς κατηγοριοποιοῦμε μέ βάση τά ἐξωτερικά τους γνωρίσματα, πού ἄν τά ἐξιχνιάσουμε περισσότερο δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά δικές μας ἐπιλογές, δικές μας ἁμαρτίες, δικά μας πάθη. Ἄλλος κίνδυνος πού ἐλλοχεύει καί ἴσως θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ καί ὡς σύγχρονος πειρασμός, εἶναι ὅτι οἱ σημερινές συνθῆκες ζωῆς αὐτοματοποίησαν τή ζωή μας φέροντας ἕνα ὑπερκαταναλωτισμό ὄχι μόνο στά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά καί στή σκέψη καί στή στείρα γνώση, μέ ἀποτέλεσμα νά λείπει ἀπό τόν σύγχρονο ἄνθρωπο ἡ ἔννοια τῆς μαθητείας καί ἡ καλλιέργεια τῆς ὑπακοῆς στήν Ἐκκλησία. Ἕνα παράδειγμα θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, ὅπου ἔχουν ἐφεύρει διάφορους τρόπους ἐκκοσμίκευσης καί ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν καλεσμένων ἀπό τό μυστήριο, μέ ἐντυπωσιακούς στολισμούς καί παιδικές φιγοῦρες γύρω ἀπό τήν κολυμβήθρα. Ὅταν ὀρθά γίνει κάποια παρατήρηση ὅτι ὅλα αὐτά δέν ταιριάζουν μέ τήν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου, τότε ἀμέσως ἐγείρονται ἐνστάσεις καί ἀκούγονται ὑποτιμητικοί χαρακτηρισμοί γιά τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν συμβαδίζει μέ τήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξη. Ἀπό τίς ἀντιδράσεις αὐτές παρατηροῦμε ὅτι λείπει τό γνήσιο,τό αὐθεντικό φρόνημα πού ἀποτελεῖ καί τό ἐχέγγυο γιά νά μή σφάλλουμε καί νά μήν αὐθαιρετοῦμε. Τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα εἶναι κάτι ἄλλο ἐντελῶς ξεχωριστό ἀπό ἐμᾶς. Ἐκφράζει τήν καθολικότητα καί τήν διαχρονικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Κωδικός ἐντύπου ISSN Τετραμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου Τηλέφωνο: Fax: Internet: Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἰδιοκτήτης Ἱερά Μητρόπολις Ρόδου Ἐκδότης Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος Ὑπεύθυνος Σύνταξης Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου Προαιρετικές συνδρομές Ἀριθμ. Βιβλ. Ἐθνικῆς Τραπέζης 461/ Ἐκδοτική Παραγωγή ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ἀρδηττοῦ 12-16, Ἀθήνα Τηλ , Fax: Εἶναι καρπός ἁγιοπνευματικός πού βιώνεται ἀπό τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει καθαριστεῖ ἀπό τά πάθη του καί μπορεῖ νά διακρίνει εὐκρινῶς τά ὅρια μεταξύ ἀλήθειας καί πλάνης, μεταξύ τοῦ ἀτομικοῦ ἐγώ καί τοῦ ἐκκλησιαστικοποιημένου ἐμεῖς. Ἡ Ἐκκλησία πάντα ἐκφράζει αὐτό πού ἔλεγε ὁ Βικέντιος ὁ ἐκ Λειρίνου «ὅ,τι πάντοτε πανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη». Δέν μπορεῖ γιά κανένα λόγο νά παρεκκλίνει ἀπ αὐτό. Διαβάζουμε στά συναξάρια τῶν ἁγίων ὅτι ἐδιώκοντο, ἐσυκοφαντοῦντο, ἀλλά ὑπέμεναν τά πάντα μέ ἐγκαρτέρηση καί προσευχή, χωρίς νά ἀντιδροῦν καί χωρίς νά χάνουν τήν ἐσωτερική τούς ἠρεμία. Αὐτή ἡ στάση δηλώνει τήν γνησιότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος πού κατεῖχαν καί ἡ ὁποία μεταφράζεται ἁπλά σέ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον. Στόν κάθε κληρικό εἶναι χαρακτηριστική ἡ προσταγή πού τοῦ ἀπευθύνει ὁ Ἐπίσκοπος κατά τήν ἡμέρα τῆς Χειροτονίας του, ὅταν τοῦ λέει: «Λάβε τήν παρακαταθήκην ταύτην καί φύλαξον αὐτήν μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου». Αὐτό σημαίνει γιά τόν κάθε κληρικό ὅτι λαμβάνει τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια τῆς πίστεως καί τό ὀρθόδοξο ἦθος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως τά παρέδωσαν ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες. Σ ὅλη του τήν διακονία, παράλληλα μέ τήν ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπό του, αὐτά πρέπει νά φυλάττει χωρίς νά ξεφεύγει ἀπό τά καθορισμένα ὅρια. Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡ συμφωνία καί ἡ ἑνότητα τῶν μελῶν της ὁμοιάζει μέ τήν κιθάρα ἡ ὁποία ἔχει πολλές χορδές, ἀλλά ἡ καθεμία δίνει τόν δικό της ἦχο. Ἀπ ὅλα αὐτά μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι τελικά τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα εἶναι τό ζητούμενο. Γι αὐτό ἄς καταβάλλουμε τήν ἀνάλογη πνευματική προσπάθεια οὕτως ὥστε νά καλλιεργηθεῖ μέσα μας, ἄς προσπαθήσουμε νά ἐνδυναμωθοῦμε μέ τά ἁγιαστικά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄς μή ξεχνᾶμε νά ἐπιζητοῦμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἀναπληρεῖ τά ἐλλείποντα καί τό ἔλεός Του, πού μᾶς καταδιώκει πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας. Μ. Ρ. Κ.

3 H O OΣ 3 Ἡ παράδοση τῆς εὐλογίας τοῦ ὕδατος καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τοῦ Παναγιώτη Ι. Σκαλτσῆ, ἀναπληρωτῆ Καθηγητοῦ Α. Π. Θ. α) Γενική ἀναφορά στήν εὐλογία τοῦ ὕδατος Στή λειτουργική μας παράδοση εἶναι γνωστή ἀπό πολύ παλαιά ἡ εὐλογία τοῦ ὕδατος τόσο στά πλαίσια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Βαπτίσματος, ὅσο καί γενικότερα γιά τήν ἴαση ψυχῶν καί σωμάτων, τήν ἀποτροπή κάθε ἀντικείμενης δύναμης καί τόν ἁγιασμό τῶν ἔργων τοῦ ἀνθρώπου. Τό νερό, ὅπως καί κάθε ὑλικό στοιχεῖο, ἐάν προσλάβει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς κάνει κοινωνούς μίας πραγματικότητας πού δέν μποροῦμε νά δοῦμε μέ τό μάτι καί νά κατανοήσουμε μέ τή λογική διαδικασία. Μᾶς μυσταγωγεῖ στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί ἀποκτᾶ μυστηριακή καί σωτηριολογική ἀξία. Ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχθηκε τή σημασία τοῦ νεροῦ ὡς «ἀρχή τῶν ὄντων» κατά τήν κοσμολογική ἀντίληψη τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, ἀξιοποίησε τό θρησκευτικό του συμβολισμό ὡς μέσο καθαρμοῦ καί σύμβολο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, καί στηρίχθηκε στό γεγονός ὅτι κατά τήν πρώτη δημιουργία ἀπό τό νερό ξεπήδησε ἡ ζωή. Ἔτσι π.χ. καί στό ἅγιο Βάπτισμα γεννιέται μία νέα ὕπαρξη «ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος» (Ἰω. 3, 5), κατά τόν μέγα ἁγιασμό τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων «λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν», καί σέ κάθε ἄλλη ἁγιαστική πράξη τό νερό γίνεται «φάρμακον ζωῆς καί σωτηρίας». Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, εἶναι γνωστή στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἡ πράξη νά εὐλογεῖται τό νερό γιά τόν ἁγιασμό γενικά τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν δραστηριοτήτων του. Στό Εὐχολόγιο τοῦ Σεραπίωνος ἐπισκόπου Θμούεως, περιοχῆς τῆς κάτω Αἰγύπτου (μέσα 4ου αἰ.), μαρτυροῦνται δυό σχετικές εὐχές μέ τόν τίτλο α) «Εὐχή περί τῶν προσφερομένων ἐλαίων καί ὑδάτων» καί β) «Εὐχή εἰς ἔλαιον νοσούντων ἤ εἰς ἄρτον ἤ εἰς ὕδωρ». Στήν πρώτη γίνεται ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ γιά νά ἀποκτήσουν τά ὕδατα «δύναμιν θεραπευτικήν» καί διά τῆς πόσεως νά φύγει «πᾶς πυρετός καί πᾶν δαιμόνιον καί πᾶσα νόσος». Στή δεύτερη γίνεται ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ Πατέρα γιά τόν ἁγιασμό τοῦ ἐλαίου καί κατ ἐπέκτασιν τοῦ ἄρτου ἤ τοῦ ὕδατος «εἰς ἀλεξιφάρμακον παντός δαιμονίου, εἰς ἐκχωρισμόν παντός πνεύματος ἀκαθάρτου, εἰς ἀφορισμόν παντός πνεύματος πονηροῦ, εἰς ἐκδιωγμόν παντός πυρετοῦ καί ρίγους καί πάσης ἀσθενείας, εἰς χάριν ἀγαθήν καί ἄφεσιν ἁμαρτημάτων, εἰς φάρμακον ζω- ῆς καί σωτηρίας, εἰς ὑγείαν καί ὁλοκληρίαν ψυχῆς, σώματος, πνεύματος, εἰς ρῶσιν τελείαν». Ἐκτός ἀπό τίς ὡς ἄνω εὐχές ἔχουμε καί ἄλλες μαρτυρίες σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες ἀπό τόν 4ο μ. Χ. αἰ. εἶναι γνωστή ἡ πράξη ραντισμῶν καί ἁγνισμῶν τοῦ ὕδατος «μετά προσευχῶν καί σταυρικῶν ἐπισφραγίσεων συνοδευομένων» κατά τόν Κωνσταντῖνο Καλλίνικο (Ὁ Χριστιανικός Ναός καί τά τελούμενα ἐν αὐτῷ, σ. 533). Κατά τόν ἱστορικό Θεοδώρητο π.χ. κατελύθησαν εἰδωλολατρικά τεμένη ἀπό τόν ἐπίσκοπο Ἀπαμείας Μάρκελλο μέ τό ραντισμό ἁγιασμένου καί σφραγισμένου διά τοῦ τύπου τοῦ σταυροῦ ὕδατος (ΡG 82, ). Μέ ἁγιασμένο ἐπίσης νερό, κατά πληροφορίαν τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου, διελύθησαν οἱ φαρμακεῖες καί οἱ μαγεῖες πού ἐμπόδιζαν τήν ἀνέγερση μεγάλου Ναοῦ στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν ἐξ Ἑβραίων χριστιανό Ἰώσηπο, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μ. Κωνσταντίνου (ΡG 41, ). Εὐλογημένο ὕδωρ χρη-

4 4 H O OΣ σιμοποιήθηκε ἀκόμη καί γιά τή θεραπεία νοσοῦντος ἵππου (ΡG 82,1376). β) Ὁ Μέγας Ἁγιασμός Ὅσον ἀφορᾶ εἰδικότερα τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, αὐτή σχετίζεται μέ τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὡς ἐτήσια ἀνάμνηση τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου στόν Ἰορδάνη ποταμό γνωστή ἀπό τήν τρίτη μ. Χ. ἐκατονταετία στήν Ἀνατολή (Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Στρωματεῖς Ι, XXI, ΡG 8, 888 Α). Κατά μίμηση τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τήν παραμονή τῶν Φώτων καί στά πλαίσια τῆς παννυχίδος ἐτελοῦντο, μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τά βαπτίσματα τῶν κατηχουμένων. Ἀπό τό ἁγιασμένο νερό τοῦ βαπτίσματος οἱ πιστοί, κατά τή μαρτυρία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἔπιναν γιά νά ἁγιασθοῦν καί ἔπαιρναν πρός ραντισμόν καί ἁγιασμόν τῶν οἴκων των «ἅπαντες ὑδρευσάμενοι οἴκαδε τά νάματα ἀποτίθενται καί εἰς ἐνιαυτόν ὁλόκληρον φυλάττουσιν, ἄτε δή σήμερον ἁγιασθέντων τῶν ὑδάτων» (ΡG 49, 366). Ἡ συνήθεια αὐτή διαδόθηκε σιγάσιγά σ Ἀνατολή καί Δύση, ἡ δέ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἀπέκτησε μίαν αὐτοτέλεια στά πλαίσια πάντοτε τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή συνέβαλε ὁπωσδήποτε τό γεγονός τῆς ἐπικράτησης τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ καί τῆς ἀποδυνάμωσης τοῦ θεσμοῦ τῶν κατηχουμένων. Ἡ παρέμβαση ἐπίσης τοῦ πατριάρχη Ἀντιοχείας Πέτρου τοῦ Γναφέως ( ) εἶχε καθοριστική σημασία στή διαμόρφωση τῆς πράξης νά τελεῖται ἔκτοτε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ δυό φορές, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἀλλά καί τήν κυριώνυμη ἡμέρα. Κατά τόν ἱστορικό Θεόδωρο Ἀναγνώστη ὁ ἐν λόγῳ Πατριάρχης γιά καθαρά πρακτικούς λόγους καί πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν καθιέρωσε «τήν ἐπί τῶν ὑδάτων ἐν τοῖς Θεοφανείοις ἐπίκλησιν ἐν τῇ ἑσπέρᾳ γίνεσθαι» (ΡG 86, 208). Ἔτσι διαχωρίσθηκε ὁ καθαγιασμός τοῦ ὕδατος γιά τήν ὕδρευση τῶν πιστῶν ἀπό τόν ἁγιασμό τῆς κυριώνυμης ἡμέρας, πού συνδεόταν μέ τή βάπτιση τῶν κατηχουμένων. Ἡ ἐξέλιξη αὐτή δημιούργησε καί κάποια προβλήματα, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα προκαλοῦν σύγχυση στούς χριστιανούς. Ὁ Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς θεωρεῖται κάπως ὑποβαθμισμένος καί ὀνομάζεται «μικρός», προοριζόμενος γιά νά πίνεται, ἐνῶ τῆς κύριας ἡμέρας ὀνομάζεται «μέγας», προοριζόμενος γιά ραντισμό τῶν σπιτιῶν καί τῶν κτισμάτων. Αὐτή ἡ ἐκτίμηση καί συνήθεια ὅμως εἶναι λάθος. Ἀπό τή δομή, ἀλλά καί τό περιεχόμενο τῶν εὐχῶν, τῶν διακονικῶν καί τῶν τελετουργικῶν διατάξεων φαίνεται ὅτι πρόκειται γιά μία ἀκολουθία τελούμενη δυό φορές τόσο πρός πόσιν καί ραντισμόν, ὅσο καί πρός φύλαξη στό σπίτι. Ἡ μόνη διαφορά σήμερα βρίσκεται στό προοίμιο «Τριάς ὑπερούσιε...» πού ὡς ἐγκώμιο τῆς ἑορτῆς κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων προηγεῖται τῆς εὐχῆς «Μέγας εἶ Κύριε...». Παλαιότερα ὅμως τό ἐγκώμιο αὐτό, ποίημα τοῦ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, δέν διαβαζόταν καθόλου ἤ ἀπηγγέλετο κατά τόν ἁγιασμό τῆς παραμονῆς. Ὁ ἱερέας εἶχε τήν εὐχέρεια νά τό ἀναγνώσει ἤ ὄχι. Ἡ νηστεία ἐπίσης τῆς παραμονῆς πιστεύεται ἐν πολλοῖς σήμερα ὅτι γίνεται γιά τή μετάληψη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὑπάρχει μάλιστα ἡ ἄποψη ὅτι δέν κοινωνοῦμε τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, διότι θά πάρουμε ἁγιασμό καί «εἶναι τό ἴδιο». Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἐν λόγῳ νηστεία γίνεται ὄχι γιά τόν ἁγιασμό, ἄλλα πρός ἔξαρσιν τῆς ἑορτῆς καί προπαρασκευή γι' αὐτήν μέ νηστεία, κατά τό ἀρχαῖο ἔθος σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τῶν μεγάλων ἑορτῶν προηγεῖτο μία ἡμέρα νηστείας. Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία τό ἔθος αὐτό σχετιζόταν μέ τήν προετοιμασία τῶν κατηχουμένων γιά τό βάπτισμα. Ὑπάρχει βεβαίως νηστεία πρίν τόν ἁγιασμό «ἀλλ' αὐτή -ὅπως γράφει ὁ καθηγητής Ἰωάννης Φουντούλης- δέν εἶναι νοητό νά εἶναι αὐστηροτέρα ἤ μακροτέρας διαρκείας ἀπό τήν προβλεπομένη γιά τήν προσέλευση στή θεία Κοινωνία νηστεία, τήν λεγομένη 'εὐχαριστιακή νηστεία'» (Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας, τόμ. Ε', σ. 236). Σέ καμία ἐπίσης περίπτωση δέν μπορεῖ ὁ Μέγας Ἁγιασμός νά ὑποκαταστήσει τή θεία Κοινωνία. Δίδεται ἀντ' αὐτῆς σέ ξεχωριστές περιπτώσεις, διότι ἀκριβῶς «τοῦτο τό ὕδωρ κατ' οὐδέν ἐλαττούμενον τοῦ τῶν ἁγίων Θεοφανείων» (Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος..., Ο', ΡG 155, 237 Β). Εἶναι τό ἴδιο νερό μέ αὐτό τοῦ βαπτίσματος. Γι' αὐτό ὁ ἱερέας μπορεῖ νά βαπτίσει κάποιον μέ αὐτό τό νερό

5 H O OΣ 5 τήν ἡμέρα μόνο τῶν Θεοφανείων. Κατά τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης τόν καιρό τῶν Θεοφανείων τελοῦμε τά τοῦ βαπτίσματος «εἰς ἐγκαίνια τοῦ θείου βαπτίσματος καί ἡμῶν τῆς χάριτος ἀνακαινισμόν» (Διάλογος..., 121, ΡG 155, 325 Α). Κατά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο Πάριο ὁ Μέγας Ἁγιασμός ἔχει δύναμη λουτροῦ παλιγγενεσίας καί ἀποτελεῖ συμβολική ἀνάμνηση τῆς ἀπό τό Χριστό θείας ἀναγεννήσεως (Ἔκθεσις, εἴτουν ὁμολογία τῆς ἀληθοῦς καί ὀρθοδόξου πίστεως..., σ. 124). Ὁ Μέγας Ἁγιασμός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τροποποιημένη μορφή τῆς ἀκολουθίας τοῦ Βαπτίσματος καί στή χειρόγραφη παράδοση μαρτυρεῖται ὡς πρός τά βασικά του στοιχεῖα ἀπό τό τέλος τοῦ 8ου αἰ. (Βαρβερινός κώδικας 336), τελεῖται σέ συνάφεια μέ τή θεία Λειτουργία. Αὐτό γίνεται κυρίως τήν παραμονή, ἐνῶ τήν κύρια ἡμέρα στά μέν μοναστήρια τελεῖται στό τέλος τοῦ Ὄρθρου, στίς δέ ἐνορίες τελεῖται στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας. «Ἡ διαφορά αὐτή -σημειώνει ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας- ἐξηγεῖται πλήρως διά τῆς προϋποθέσεως, ὅτι τήν μέν παραμονή ἐτελεῖτο τό κατ' ἀρχάς ὁ καθαγιασμός τοῦ ὕδατος, ἵνα ἐξ αὐτοῦ ἀντλήσωσιν οἱ πιστοί, τήν δέ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καθηγιάζετο τό ὕδωρ διά τό βάπτισμα τῶν κατηχουμένων» (Μικρόν Εὐχολόγιον, τόμ. Β', σ. 17). Τό γεγονός ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀκολουθία παρεμβάλλεται οὐσιαστικά μεταξύ τοῦ τέλους τῆς θείας Λειτουργίας καί πρίν ἀπό τήν ἀπόλυσή της, μεταξύ δηλαδή τῆς ὀπισθαμβώνου εὐχῆς καί τοῦ «εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον», στερεῖ ἀπό τόν Μέγα Ἁγιασμό τήν ξεχωριστή ἔναρξη καί ἀπόλυση. Ἡ πόση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γίνεται μετά τή θεία Κοινωνία καί πρό τοῦ ἀντιδώρου. Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς: Κήρυγμα γιά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων (Ἀπό το βιβλίο: Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ἐκδ. Μυριόβιβλος, σσ ) Σ ήμερα ἡ φύση τῶν ὑδάτων καθαγιάζεται. Σήμερα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ βαπτίζεται στά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη, χωρίς νά ἔχει ἀνάγκη ὁ Ἴδιος νά ἐξαγνιστεῖ, ἀλλά προκειμένου νά ἐξαγνιστεῖ τό ἁμαρτωλο ἀνθρώπινο γένος ἀπό τόν ρύπο. Σήμερα οἱ οὐρανοί ἀνοίγουν καί ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἀκούγεται: «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός». Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται πάνω στόν Σωτήρα τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος στέκεται στόν Ἰορδάνη γιά νά ἐπιβεβαιώσει ὅτι πράγματι Αὐτός εἶναι ὁ ἐνσαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἁγία Τριάδα εὐκρινῶς φανερώνεται καί ἀποκαλύπτεται στόν κόσμο. Τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη καθοσιώνονται καί ταυτόχρονα ὅλα τά ὕδατα τῆς δημιουργίας, ἡ ἴδια ἡ φύση τοῦ ὕδατος. Τό ὕδωρ παρέχει τή δύναμη γιά νά ἐξαγνιστεῖ ὄχι μόνο τό σῶμα, ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου νά ἀναγεννηθεῖ ὁ ὅλος ἄνθρωπος σέ μιά καινή ζωή μέσω τοῦ Βαπτίσματος. Μέσω τοῦ ὕδατος ὁλόκληρη ἡ φύση ἐξαγνίζεται ἀπό τό ὕδωρ ἐξῆλθε ὁ κόσμος τό ὕδωρ διεισδύει παντοῦ, διαποτίζει τά πετρώματα σέ κάθε μέρος τῆς γῆς ζωοποιώντας τά πάντα στή φύση. Χωρίς αὐτό οὔτε ζῶα οὔτε φυτά μποροῦν νά ὑπάρξουν. Τά ὕδατα καθαγιάζονται καί μέσω αὐτῶν ὁλόκληρος ὁ κόσμος, σέ προετοιμασία τῆς ἀναγέννησης τῆς μέλλουσας αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται, ἐπαναλαμβάνοντας καί ἐπιβεβαιώνοντας ὅ,τι ἐπιτελέστηκε κατά τό Βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ. Ξανά οἱ οὐρανοί ἀνοίγουν, ξανά τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται. Δέν τό βλέπουμε μέ τά σωματικά μας μάτια, ἀλλά αἰσθανόμαστε τήν ἐνέργειά Του. Κατά τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ, τά ὕδατα, τά ὁποῖα καθαγιάζονται ἀπό τό γεγονός τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μεταμορφώνονται γίνονται ἄφθαρτα καί διατηροῦν τήν ἐνέργειά τους γιά πολλά χρόνια. Ὁ καθένας μπορεῖ νά τό ἀντιληφθεῖ αὐτό - πιστοί καί ἄπιστοι, σοφοί καί ἀγράμματοι. Ἀπό ποῦ, ὅμως, τά ὕδατα ἀποκτοῦν αὐτή τήν ἰδιότητα; Εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἐκεῖνοι πού μέ πίστη πίνουν αὐτά τά ὕδατα καί χρίονται μ αὐτά λαμβάνουν ἀνακούφιση καί θεραπεία ἀπό πνευματικές καί σωματικές ἀρρώστιες. Οἱ κατοικίες καθαγιάζονται μέσω αὐτῶν τῶν ὑδάτων, ἡ δύναμη τῶν δαιμόνων καταστέλλεται, ἡ θεία Χάρη κατέρχεται σέ ὁ,τιδήποτε ραντίζεται μέ τά ὕδατα αὐτά. Μέσω τῆς καθοσίωσης τῶν ὑδάτων ἡ θεία Χάρη ξανά παρέχεται σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, καθαίροντάς τον ἀπό τίς ἁμαρτίες πού ἔχουμε διαπράξει καί προφυλάσσοντάς τον ἀπό τίς μηχανορραφίες τοῦ διαβόλου. Σήμερα, τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τήν κάθοδό Του στά ὕδατα ὅπου βυθίζεται ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, κατέρχεται σέ ὁλόκληρη τή φύση, ἐκτός ἀπό τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος δέν τό ἐπιθυμεῖ. Ἄς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας καί τίς ψυχές μας γιά νά λάβουμε Ἐκεῖνον καί μέ πίστη ἄς ἀναφωνήσουμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας: «Μέγας εἶ Κύριε, καί θαυμαστά τά ἔργα σου, καί οὐδείς λόγος ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν θαυμασίων σου».

6 6 H O OΣ Ἀνάλυση τῆς τυπικῆς διάταξης τοῦ Μεγάλου καί τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ Ἀρχιμ. Ἀποστόλου Πεζουβάνη Σύμφωνα μέ μαρτυρίες ἱστορικῶν τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων φαίνεται ὅτι ραντισμοί καί ἁγνισμοί μέ εὐλογημένο νερό εἶχαν εἰσαχθεῖ στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἤδη ἀπό τόν τρίτο μ.χ. αἰώνα. Σαφής μαρτυρία περί τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων ἔχουμε ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος περιγράφοντας τά ὅσα διαδραματίζονταν τό βράδυ τῶν Θεοφανείων κάνει λόγο γιά τό «ἁγιασμένο νερό» στό ὁποῖο ὄχι μόνο βαπτιζόντουσαν οἱ κατηχούμενοι, ἀλλά τό μεταλάμβαναν καί τό μετέφεραν οἱ πιστοί στό σπίτι τους γιά εὐλογία, κάθαρση καί ἁγιασμό. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τό ἁγιασμένο νερό τοῦ Βαπτίσματος. Σέ τοῦτο συνηγορεῖ καί ἡ δομή τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία στηρίζεται στήν καθαγιαστική εὐχή, «Μέγας εἶ Κύριε», ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί στήν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Ὁ Ἁγιασμός πού τελεῖται τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ὅσο καί ὁ Ἁγιασμός πού τελεῖται τήν κυρίως ἡμέρα τῆς ἑορτῆς εἶναι ὁ ἕνας καί ὁ αὐτός Μεγάλος Ἁγιασμός. Ἀπό παρανόηση ἐπεκράτησε ὁ Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς νά ὀνομάζεται Μικρός Ἁγιασμός. Μικρός ἁγιασμός εἶναι ὁ Ἁγιασμός πού τελεῖται τίς πρωτομηνιές καί σέ διάφορες ἄλλες στιγμές τῆς καθημερινότητας τῶν πιστῶν. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ φαίνεται ἀρχικά νά σχηματοποιεῖται στόν χῶρο τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπου ἔλαβε χώρα καί ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ὁποίας ἀναπαράσταση καί ἀποτελεῖ. Τίς περισσότερες πιθανότητες γιά τήν σύνταξη τοῦ ἀρχικοῦ πυρήνα τῆς ἀκολουθίας συγκεντρώνει ὁ Μέγας Βασίλειος. Τό ὄνομα τοῦ Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖο ἐμφανίζεται σήμερα στήν προμετωπίδα τῶν περισσότερων ἐκδόσεων τῆς ἀκολουθίας, μόνο ὡς ἀντιγραφικό λάθος τῶν κωδίκων μπορεῖ νά θεωρηθεῖ καί ὁ μόνος χαρακτηρισμός πού μποροῦμε νά προσδώσουμε στόν Σωφρόνιο εἶναι αὐτός τοῦ διακοσμητῆ τῆς ἀκολουθίας καί τοῦ συντάκτη τῶν εἰσαγωγικῶν τροπαρίων τῆς ἀκολουθίας «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων». Ἡ ἀκολουθία στή σημερινή της μορφή ἀκολουθεῖ τήν ἑξῆς τυπική διάταξη: Εἰσαγωγικά τροπάρια, «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων», Προφητεῖες, Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιο, Εἰρηνικά, Μυστική Εὐχή τοῦ Ἱερέως, Προοίμιο, Καθαγιαστική Εὐχή, Εὐχή τῆς Κεφαλοκλησίας, Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ραντισμός τῶν πιστῶν, Τροπάρια ἐπιλόγου. Ὁ σωστός χρόνος τελέσεως τῆς ἀκολουθίας σύμφωνα μέ τά περισσότερα τυπικά εἶναι: ἀμέσως μετά τό «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» καί πρίν ἀπό τήν ὀπισθάμβωνο εὐχή. Σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖ ἡ ἀκολουθία νά ἀποκοπεῖ ἀπό τόν κύριο κορμό τῆς θείας Λειτουργίας, γι αὐτό καί δέν ὑπάρχει σέ αὐτήν ἐναρκτήριος δοξολογία ἀλλά καί ἀπόλυσις. Τά εἰρηνικά ἀποτελοῦν εὐχετικές προτροπές καί σέ καμία περίπτωση δέν τελεῖται κατά τή διάρκειά τους ὁ καθαγιασμός τοῦ νεροῦ. Ἐσφαλμένα ὁρισμένοι ἱερεῖς εὐλογοῦν τό νερό κατά τήν προτροπή τῶν εἰρηνικῶν «Ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο..». Ὅσον ἀφορᾶ τό προοίμιο «Τριάς ὑπερούσιε» σαφῶς δέν ἀποτελεῖ καθαγιαστική εὐχή, ἀλλά ἕνα ἐγκώμιο τῆς ἑορτῆς. Τό ὅλο κείμενο κρίνεται ἀπό τούς ἐρευνητές τῆς ἀκολουθίας φιλολογικά ἀσταθές. Ξεκινάει μέ δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ: «Τριάς ὑπερούσιε». Κατόπιν στρέφεται σέ δοξολογία τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Δοξάζομέν σε, Υἱέ Θεοῦ κτλ.». Ἔπειτα ἀκολουθοῦν ἐγκώμια τῆς ἡμέ-

7 H O OΣ 7 ρας μέ τήν κατ ἐπανάληψιν χρήση τοῦ χρονικοῦ ἐπιρήματος «σήμερον». Καθώς δέ διατυπώνει τίς εὐεργεσίες, πού ἀπολαμβάνουμε οἱ πιστοί λόγῳ τῆς ἑορτῆς χρησιμοποιεῖ πρῶτο πληθυντικό πρόσωπο «διεσώθημεν ἀπηλλάγημεν κτλ.» καί ἀμέσως πάλι στρέφεται σέ δεύτερο ἑνικό, στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «Εἴδοσάν σε ὕδατα κτλ.». Ἀπό ὅσα δέ περιγράψαμε φαίνεται ἡ περιπετειώδης ἱστορική διαδρομή τοῦ κειμένου ἀλλά καί ὅτι πουθενά σέ αὐτό δέν γίνεται ἐπίκληση γιά τόν καθαγιασμό τοῦ νεροῦ, ὥστε σαφῶς λοιπόν τό προοίμιο εἶναι ξένο καί παρέμβλητο στή ὅλη ἀκολουθία. Ἡ παράλειψη λοιπόν τοῦ προλόγου στόν Ἁγιασμό τῆς παραμονῆς ἐφόσον αὐτός δέν ἀποτελεῖ καθαγιαστική εὐχή, δέν ἀλλοιώνει σέ καμία περίπτωση τήν οὐσία τῆς ἀκολουθίας. Στήν καθαγιαστική εὐχή «Μέγας εἶ Κύριε» τελεῖται ὁ καθαγιασμός καί ἡ εὐλογία τοῦ νεροῦ κατά τήν προτροπή «Αὐτός οὖν, φιλάνθρωπε βασιλεῦ, πάρεσο καί νῦν». Κατά παράδοξο τρόπο στή συγκεκριμένη εὐχή ὑπάρχει καί δεύτερη προτροπή καθαγιασμοῦ «Αὐτός καί νῦν δέσποτα, ἁγίασον», ἡ ὁποία ὅμως προέρχεται ἀπό ἀντιγραφικό λάθος. Τό «ἁγίασον» τῆς συγκεκριμένης προτροπῆς πρέπει νά μετατραπεῖ σέ «ἁγιάσας», ὥστε καί τό νόημα στή συνέχεια τῆς εὐχῆς νά ἔχει ὀρθότερη φιλολογική πορεία. Ἡ εὐχή τῆς κεφαλοκλισίας «Κλῖνον Κύριε τό οὗς σου» δέν ἀποτελεῖ σέ καμία περίπτωση καθαγιαστική εὐχή, ἀλλά καθαρή προτροπή τοῦ ἱερέως πρός τούς πιστούς καί τόν ἴδιο. Ἡ ἐμβάπτισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ δέν γίνεται γιά τόν καθαγιασμό τοῦ νεροῦ, ἀλλά σέ ἀνάμνηση τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀπόλυση εἶναι ἡ κοινή ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας βέβαια προηγοῦνται ὁ ραντισμός τῶν πιστῶν, τά τροπάρια τοῦ ἐπιλόγου τῆς ἀκολουθίας καί ἡ ὀπισθάμβωνος εὐχή. Καλό θά ἦταν ἡ ἀπόλυση νά τελεῖται μετά τήν ἐπιστροφή στόν ναό, ἐφόσον ἡ ἀκολουθία λαμβάνει χώρα σέ φιάλη ἤ κολυμβήθρα ἔξω ἀπ αὐτόν. Πρακτικοί ὅμως λόγοι δέν ἐπιτρέπουν τίς περισσότερες φορές τήν ὁμαλή διεξαγωγή τῆς ἀκολουθίας κατά τήν ὀρθή τυπική διάταξη. Στίς περισσότερες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας παράλληλα μέ τήν κυρίως ἀκολουθία ἔχουμε καί τή γέννηση μιᾶς πιό λιτῆς ἀκολουθίας, ἡ ὁποία δέν ὑστερεῖ τῆς θείας Χάριτος ἀπό τήν κύρια ἀκολουθία ποιοτικά, ἀλλά ποσοτικά. Τέτοια ζεύγη ἀκολουθιῶν εἶναι π. χ.: ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός καί ὁ Μικρός Ἑσπερινός, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο καί τό Μικρό Ἀπόδειπνο, ἡ Μεγάλη Παράκληση καί ἡ Μικρή Παράκληση. Ἔτσι καί στήν περίπτωσή μας ἔχουμε παράλληλα μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων τή γέννηση τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, πού τελεῖται τίς πρωτομηνιές καί σέ διάφορες ἄλλες περιπτώσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. Ὁ Ἁγιασμός αὐτός, βέβαια, δέν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό, ὅσον ἀφορᾶ τή δομή του. Αὐτός κυρίως ἐξυμνεῖ τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στερεῖται Προφητειῶν καί καθαγιαστικῆς εὐχῆς. Ἡ εὐχή «Ὁ Μέγας τῇ βουλῇ...» δέν ἀποτελεῖ καθαγιαστική εὐχή, ἀλλά παράκληση. Σέ νέες ἔντυπες ἐκδόσεις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ αὐτοῦ κατά ὀρθό τρόπο ἔχει προστεθεῖ ἡ Καθαγιαστική Εὐχή «Ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τό πικρόν ὕδωρ». Ἡ ἐμβάπτισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐδῶ γίνεται κατά μίμηση τῆς κατάδυσης τοῦ Σταυροῦ στήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὁ Ἁγιασμός ἀποτελεῖ ἕνα μόνο ἀπό τά πολλά, ἀλλά ἴσως τό σπουδαιότερο μετά ἀπό τή μετοχή στή θεία Εὐχαριστία καί τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἁγιαστικό μέσο ἔκφρασης τῆς θείας χάριτος, πού πραγματώνεται καί τελειοποιεῖται γιά τόν ἄνθρωπο καί τίς πνευματικές καί ὑλικές του ἀνάγκες. Ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων γίνεται μέσα ἀπό τή διαρκῆ ἐξύμνηση καί δοξολογία τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ καί ἐν γένει τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τή συμμετοχή σ αὐτή τή δοξολογία ὁλόκληρης τῆς κτίσης καί τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου. Λέει χαρακτηριστικά ἡ εὐχή: «Ἵνα καί διά στοιχείων καί δι ἀγγέλων καί δι ἀνθρώπων καί διά ὁρωμένων καί δι ἀοράτων δοξάζηταί σου τό πανάγιον ὄνομα σύν τῷ Πατρί καί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

8 8 H O OΣ Μέγας Ἁγιασμός τοῦ Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Βολουδάκη Στίς 5 Ἰανουαρίου, τελεῖται στούς ὀρθοδόξους ἱερούς ναούς ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί ἐν συνεχείᾳ οἱ ἱερεῖς θά ἁγιάσουν τά σπίτια ὅσων χριστιανῶν τό ἐπιθυμοῦν καί τό ζητήσουν. Ἡ ἴδια Ἀκολουθία θά τελεσθεῖ καί αὔριο, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, κατά τήν ὁποία ἑορτή πανηγυρίζουμε μέ τό γεγονός τῆς Φανερώσεως ἐπί τῆς γῆς τοῦ Χριστοῦ ὡς Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ταυτοχρόνως ἑορτάζουμε καί τή φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθ' ὅτι, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας «Τριάδος ἡ φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν». Ὁ ἁγιασμός καί τῶν δύο ἡμερῶν, 5ης καί 6ης Ἰανουαρίου, εἶναι ἵδιος. Δηλαδή ἔχει τήν ἵδια ἁγιαστική δύναμη. Μερικοί, ὅμως, παρασυρόμενοι ἀπό τό γεγονός ὅτι τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων παραλείπεται ἡ ἀνάγνωση τῆς πρώτης μεγάλης Εὐχῆς ἰσχυρίζονται ὅτι, ἕνεκα αὐτῆς τῆς ἐλλείψεως, ὁ ἁγιασμός τῆς 6ης Ἰανουαρίου εἶναι μεγαλυτέρας ἁγιαστικῆς Χάριτος. Οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἀπόψεως δέν ἔχουν δίκιο, διότι ἡ παραλειπομένη εὐχή δέν εἶναι ἁγιαστική, ἀλλά κηρυκτική. Ἀναλύει θεολογικά τό νόημα τῆς ἑορτῆς, χωρίς ὅμως νά περιέχει ἐπίκληση τῆς ἁγιαστικῆς θείας Χάριτος. Ὁ Μέγας Ἁγιασμός εἶναι τό σπουδαιότερο φάρμακο τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τή Θ. Κοινωνία καί γι' αὐτό μεταλαμβάνουμε τοῦ ἁγιασμοῦ πρίν νά λάβουμε τό ἀντίδωρο, ἐνῶ, ἀντιθέτως, ὁ Μικρός Ἁγιασμός, ὡς τέταρτος κατά σειράν δυνάμεως, λαμβάνεται μετά τό ἀντίδωρο. Μέγα Ἁγιασμό λαμβάνουν καί ὅσοι δέν ἔχουν τίς προϋποθέσεις καί τήν ἀνάλογη προετοιμασία γιά τή Θ. Μετάληψη. Ὁ Μέγας Ἁγιασμός συνδέεται ἄμεσα μέ τό μυστήριο τῆς Μετανοίας καί τήν Ἐξομολόγηση, καθ ὅτι ἡ ἀρχή του ἀνάγεται στό βάπτισμα μετανοίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τό ὁποῖο ἐνεργοποιήθηκε καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν Παρουσία καί τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας στόν Ἰορδάνη ποταμό. Ἡ σύνδεση τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ μέ τό μυστήριο τῆς Μετανοίας ἐπιτάσσει νά προηγεῖται τῆς μεταλήψεως τοῦ Μεγ. Ἁγιασμοῦ νηστεία ἄνευ ἐλαίου, δεδομένου ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τή μετάνοια... Ἐξαίρεση στήν ἀνέλαιο νηστεία γίνεται ἄν συμπέσει ἡ παραμονή τῶν Θεοφανείων, ἡμέρα Σάββατο ἤ Κυριακή, ὁπότε γίνεται κατάλυση ἐλαίου, διότι ποτέ δέν νηστεύουμε τό λάδι τά Σάββατα καί τίς Κυριακές, παρεκτός μόνο τό Μέγα Σάββατο. Οἱ ἁγιαστικές εὐχές καθιστοῦν τό νερό τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ ἰσοδύναμο μέ τό νερό τῆς βαπτίσεως καί γι' αὐτό ὁ Μ. Ἁγιασμός χρησιμοποιεῖται γιά τήν βάπτιση βρεφῶν, πού εἶναι ἑτοιμοθάνατα, ἤ βαρειά ἄρρωστα πρός συντόμευση τῆς ἀκολουθίας τῆς Βαπτίσεως. Ἐπίσης, ἐάν τελεσθεῖ βάπτιση τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων χρησιμοποιεῖται στήν κολυμβήθρα Μέγας Ἁγιασμός, χωρίς νά ἀναγνωσθεῖ ἡ εὐχή τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος ἀλλά μόνον τά λόγια, πού ἀφοροῦν στόν βαπτιζόμενο. Ὁ Μικρός Ἁγιασμός ρίπτεται καί ραντίζεται στό ἔδαφος καθ' ὅλο τό ἔτος ἐν ἀντιθέσει μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό, ὁ ὁποῖος, ὅπως μαρτυρεῖται στούς χειρογράφους κώδικες, «οὐ ρίπτεται τό σύνολον» (κώδ. 979 τοῦ Σινᾶ) κατά τίς λοιπές ἡμέρες, πλήν τῶν ἡμερῶν τῆς παραμονῆς καί τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Ὁ Μέγας Ἁγιασμός φυλάσσεται καθ' ὅλο τό ἔτος στό ἱερό βῆμα τοῦ ναοῦ καί χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ἱερεῖς στίς περιπτώσεις πού προαναφέραμε, ἀλλά καί σέ ἄλλες περιστάσεις. Συνεπῶς δέν συντρέχει λόγος νά φυλάσσεται καί στά σπίτια τῶν χριστιανῶν. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι τό «ταμεῖον τῆς Θ. Χάριτος» καί φυσικά δέν θά ἀρνηθεῖ ποτέ νά μᾶς χορηγήσει τόν Μεγάλο Ἁγιασμό ὅταν ἡ περίσταση τό καλέσει καί ὁ Πνευματικός κρίνει, ὅτι θά ἀποβεῖ «πρός ὡφέλειαν ἐπιτήδειος».

9 H O OΣ 9 Ἡ χριστιανική οἰκογένεια (8) Σχολιασμοί στήν ἀποστολική περικοπή τοῦ Γάμου τοῦ Χαράλαμπου Μελεούνη, συνταξιούχου θεολόγου Εἶναι ἀλήθεια πώς οἱ περισσότεροι ἀπό τούς χριστιανούς, οὔτε τή διακήρυξη τῆς ἰσότητας ἀνδρῶν καί γυναικῶν τοῦ ἀπ. Παύλου γνωρίζουν, οὔτε καί γιά τίς ἄλλες προσφορές τοῦ Χριστιανισμοῦ πρός τή γυναίκα ἔχουν ἰδέα. Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί τήν ὑπέροχη περικοπή, πού διαβάζεται στήν ἀκολουθία τοῦ Γάμου, τήν ὁποία τόσες φορές ἀκοῦν καί στήν ὁποία ὁ ἀπ. Παῦλος δίνει σωτήριες συμβουλές σέ καθένα ἀπό τούς συζύγους χωριστά, τίποτε μά ἀπολύτως τίποτε δέν γνωρίζουν, ἐκτός ἀπό τήν τελευταία φράση, ἡ ὁποία, ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι τελευταία, ὑπερτονίζεται ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ μουσική ἀπόδοση στό κλείσιμο τοῦ κειμένου: «ἡ δέ γυνή, ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα». Τήν ὥρα πού διαβάζεται ἡ ὑπέροχη αὐτή περικοπή, ὅσοι βρίσκονται στό ναό δέν προσέχουν ὅλες τίς βαρυσήμαντες συμβουλές, πού δίνει ὁ ἀπ. Παῦλος σέ καθέναν ἀπό τούς δυό συζύγους. Ὁ νοῦς τους δέν εἶναι σ ὅλα τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου, ἀλλά στήν τελευταία φράση καί στήν ἀνταπόκριση τῶν νεονύμφων σέ μία δεισιδαιμονία. Στό πάτημα δηλαδή τοῦ ποδιοῦ, μέ τήν ἐσφαλμένη ἀντίληψη, πώς ὅποιος κατορθώσει καί πατήσει τό πόδι τοῦ ἄλλου, θά ἔχει τό πάνω χέρι στίς σχέσεις τοῦ ζεύγους μέσα στήν οἰκογένεια. Ἄν ρωτήσουμε ὁποιονδήποτε τί λέγει ἡ ἀποστολική περικοπή, θά μᾶς πεῖ τήν τελευταία φράση της. Τίποτε περισσότερο. Θεωρῶ ἀπαραίτητο, λοιπόν, νά καταχωρήσουμε ὁλόκληρη τήν περικοπή, ὅπως τήν ἀκοῦμε στήν ἀκολουθία τοῦ Γάμου καί ἡ ὁποία εἶναι παρμένη ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή τοῦ ἀπ. Παύλου, Κεφ. 5 ο στίχοι 20-23, καί στή συνέχεια νά τή σχολιάσουμε. α) Ἡ περικοπή «Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπέρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καί πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλή τῆς γυναικός, ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή τῆς ἐκκλησίας, καί αὐτός ἐστι σωτήρ τοῦ σώματος. Ἀλλ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καί αἱ γυναῖκες τοίς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τάς γυναίκας ἑαυτῶν, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν Ἐκκλησίαν, καί ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἴνα αὐτήν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτήν ἑαυτῷ ἔνδοξον τήν Ἐκκλησίαν, μή ἔχουσαν σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ ἵνα ᾖ ἁγία καί ἄμωμος. Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τάς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς τά ἑαυτῶν σώματα. Ὁ ἀγαπῶν τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτόν ἀγαπᾶ. Οὐδείς γάρ ποτε τήν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ ἐκτρέφει καί θάλπει αὐτήν, καθώς καί ὁ Κύριος τήν Ἐκκλησίαν ὅτι μέλη ἐσμέν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἀντί τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δυό

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική. Ενότητα 11: Τελετουργικά ζητήματα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Λειτουργική. Ενότητα 11: Τελετουργικά ζητήματα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Λειτουργική Ενότητα 11: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Περιεχόμενα ενότητας Η «Τάξη» στη Λατρεία, Σύγχρονα τελετουργικά προβλήματα 2 Α) Η Έννοια της «Τάξεως» στη Λατρεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Η εισήγηση σε πέντε ενότητες Εισαγωγικά Ευχέλαιο και Ευχαριστία Ευχέλαιο και Μετάνοια Το ευχέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00403

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία α) Ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την ιουδαϊκή λατρεία Ο Κύριος ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε, πέθανε και

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 10: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα Φανερωμένη 2017.09.24 Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα μας και εμείς οι χριστιανοί της Σύρου, αλλά και ευλαβείς

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης σε ποίημά του λέει: Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, θα βρεις ότι αποτελείται από μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει, ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Λατρεία της Εκκλησίας 23 Βραχυγραφίες 29 ΚΑΘΙΣΜΑ A' [Ψαλμοί

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πεντηκοστή Πώς ενεργεί η Θεία Χάρις;

Πεντηκοστή Πώς ενεργεί η Θεία Χάρις; Πεντηκοστή Πώς ενεργεί η Θεία Χάρις; + Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού Με το γεγονός της Πεντηκοστής, που κατήλθε το Άγιο Πνεύμα στα μέλη της Εκκλησίας, δεν υπάρχει καμιά μορφή αδυναμίας στην ανθρώπινη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα