HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1"

Transcript

1 κόοσαΐζ βεργος Η HWS mi U mm 1 τό σχολείο είναι νεκρό

2 Τά περισσότερα παιδιά τοΰ κόσμου δέν πάνε σχολείο. Απ αύτά πού πάνε, τά περισσότερα τό έγκαταλειπουν τό συντομότερο δυνατό. Οί περισσότερες χώρες τοΰ κόσμου δέν Ιχουν άλλη δυνατότητα παρά νά προσφέρουν μιά έλάχιστη μόρφωση στα παιδιά τους, ένώ παντού τά Ιξοδα γιά τήν παιδεία αυξάνονται μέ γρηγορότερο ρυθμό άπ δ,τι οί σχολικές έγγραφές καί τό έθνικό εισόδημα. Τά σχολεία είναι γιά τόν περισσότερο κόσμο αότό πού 6 συγγραφέας όνομάζει τά «καθιερωμένα στηρίγματα των προνομίων», καί τήν ίδια στιγμή δμως είναι τά κυριώτερα δργανα κοινωνικής κινητικότητας Άλλα μέ τί αντάλλαγμα άπέναντι στήν αληθινή μάθηση, στήν άληθινή δημιουργία καί στήν άληθινή δημοκρατία; Καί μέ ποιό τελικό άντάλλαγμα γιά τις κοινωνίες πού διαιωνίζονται μ αύτό τόν τρόπο; Αύτό είναι τό φόντο, δπου στηρίζεται τό σημαντικό, έκτεταμένο καί διορατικό βιβλίο τοΰ Έβερετ Ρέϊμερ. Ή πιό έπείγουσα προτεραιότητα στό θέμα τής μόρφωσης, είναι νά Ινδιαφερθοΰμε γιά τις δυνατές έναλλακτικές λύσεις στήν παιδεία, σχετικά μέ τό περιεχόμενο, τήν όργάνωση καί τή χρηματοδότησή της. Πάνω άπ δλα χρειαζόμαστε έπειγόντως έναλλακτικές άπόψεις πάνω στήν ίδια τήν παιδεία, στη φύση της καί στις δυνατές λειτουργίες της, στις κοινωνίες τοΰ μέλλοντος.

3 ΕΒΕΡΕΤ ΡΕΤΜΕΡ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ Μετάφραση Ρήνας Ζήση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΓΟΣ

4 Τίτλος πρωτότυπόν Μετάφραση Σ τοίχε ιο&εσ ία Ε π ιμέλεια έξοχρύλλου 'Ολοκλήρωση τυπογραφικής εργασίας ) School is Dead Ρήνα Ζήση Μ. Γερονχής, Δερβενίων 46 Τηλ Τατιάνα Βολανάκη Δεκέμβρης 1976 Everett Reimer, 1971 Copyright για την έλληνικη έκδοση Εκδόσεις ΤΙ. Βέργος, Σόλωνος 128, Ά ϋήνα, Τηλ Κεντρική διάθεση Αθανάσιος Καστανιώτης, Ζ. ΙΙηγής 3, Τηλ

5 Σημείωση γιά τούς αναγνώστες Σ τήν Αμερική η λέξη «σχολείο» χρησιμοποιείται ακόμα με αυτό που of Ά γγλο ι εκδότες μου μοϋ λένε πώς είναι ή μεσαιωνική έννοια δηλαδή, περιλαμβάνοντας κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κάθε έπιτιέδον, μαζί και τά Πανεπιστήμια. Τήν χρησιμοποιώ μ αυτή τήν έννοια. Έ μ ε ΐς οί Αμερικανοί βρισκόμαστε έπίσης πίσω και μέ άλλους τρόττους. Π ρέπει ακόμα νά μάθουμε, για παράδειγμα, πώς <5κόσμος δεν είναι τό στρείδι μας. Έξακολονθοΰμε νά πιστεύουμε πώς οί έπαναστάσεις γίνονται κυρίως με δπλα. Έξακολονθοΰμε νά έξαρτιόμαστε από ενα μίγμα επιστήμης και χρημάτων γιά νά λύνουμε τά σοβαρά προβλήματα μας. "Α ν και αυτοί οί αναχρονισμοί δεν είναι άγνωστοι στους άλλους λαούς, εξω άπ τήν Α μ ε ρική, που μιλούν αγγλικά, είναι, ευτυχώς, σ αυτους λιγότερο συνηθισμένοι καί Ίσως λιγότερο δηλητηριώδεις. Π ιστεύω δτι αυτό δφείλεται στήν καλύτερη έμπειρία παρά ατά καλύτερα γονίδια. Α ντή ή έμπειρία πώς υπάρχει ζωή μετά τήν αυτοκρατορία που dkv χρειάζεται νά πεθάνει κανείς γιά νά τήν απολαύσει, αυτή ή Ιστορία τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας είναι τό σημαντικότερο διαθέσιμο στοιχείο γιά τήν υποστήριξη τής θεωρίας τής ειρηνικής επαναστατικής αλλαγής. Έφόσον ή ειρηνική επανάσταση είναι τό μήνυμά μου, εχω ελπίδες πώς τά εμπόδια τής ορολογίας ανάμεσα ok μένα καί στους μή *Αμερικανούς, αναγνώστες μον θ αντισταθμιστούν μέ τό πλεονέκτημα αύτοϋ τοΰ υπέροχου σχεδίου. 5

6

7 Εισαγωγή Τό βιβλίο αυτό είναι τό αποτέλεσμα μιας συζήτησης μ& τον Ίβάν "Ιλλιτς, nob κράτησε 15 χρόνια. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, άλλα κυρίως για την παιδεία και τό σχολείο καί, τελικά, για τις λύσεις που ύπάρχουν στό θέμα των σχολείων. 'Ο,Ιλλιτς κι εγώ συναντηθήκαμε ατό Πουέρτο Ρίκο, όπου εϊχα πάει τό 1954, αάν γραμματέας τής Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικοϋ τής Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης, με τό καθήκον τον προσδιορισμού των αναγκών τον νησιού σε ανθρώπινο δυναμικό και τής κατάρτισης ενός έκτιαιδευτικοϋ προγράμματος που να τις ικανοποιεί. Τό Πουέρτο Ρίκο βρισκόταν τότε στην πορεία μιας γρήγορης Εκβιομηχάνισης, και οί υπολογισμοί μου έδειχναν πώ ς, αν οί ανάγκες τής οικονομίας οέ ανθρώπινο δυναμικό έπρόκειτο να Ικανοττοιηθοϋν, τότε οί ρυθμοί αποτυχίας ο δλόκληρο τό σχολικό σύστημα άπρεπε νά μειωθούν. Τά πάντα εγιναν προκειμένου νά μειωθούν αυτοί οι ρυθμοί καί πράγματι, μειώθηκαν για λίγο, άλλα τιολν σύντομα ήταν φανερό πώς ή μείωση αυτή ήταν σέ βάρος τοϋ ποιοτικού επιπέδου καί, έπομένως, ήταν χωρ'ις σημασία. Ό 'Ιλλιτς ήρθε ατό Πουέρτο Ρίκο τό 1956, υστέρα από πρόσκληση τοϋ καρδινάλιου Σπέλμαν, για νά οργανώσει να Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ίερεϊς τής Ν. Ύ όρκης, που ανήκαν σε ένορίες Πορτορικανών μεταναστών. Σύντομα βρήκαμε κοινά ενδιαφέροντα και πολλά κοινά οημεΐα και προβλήματα τής Εκκλησίας και τοϋ σχολείου. Τό 1960, δ "Ιλλιτς εφυγε γιά τό Μεξικό 1 1. Τό Ίβάν "Ιλλιτς, ή Φιοντόρα Στανκώφ καί 6 ιερέα; Τζέρρυ Μόρρις ίδρυσαν τήν CIDOC, ποϋ αρχικά δνομάστηκε Κέντρο Ιίολιτικΐ,ς Διαμόρφωσης, στή Κοοερναβάκα. Τά πρδτα Ιξη χρόνια τό κέντρο άοχολήθηκε κυρίως μέ Ικπαιδεοτικά προγράμματα αποστολών στή Λατινική Λ-

8 καί, νοτερά άπό λίγο, έφυγα κι εγώ γιά τήν Ονάαιγκτον, για νά Εργαστώ στήν Σνμμαχία γιά την Πρόοδο. "Αρχίσαμε νά μ ε λετάμε συγχρόνως τά προβλήματα τής τιαιδείας στη Λατινική Αμερική, που Εμφανίζονταν όμοια με τοΰ Πουέρτο Ρίκο, άλλα σε μια Εκτεταμένα μεγαλύτερη κλίμακα. Πολύ γρήγορα είδαμε κι οί δνό μας καθαρά, δτι οί χώρες τής Λατινικής Αμερικής γιά τιολλά χρόνια δέν ϋά είχαν τήν δυνατότητα νά προσφέρουν σχολεία σέ δλα τά παιδιά τονς. Τήν Ίδια, δμως, στιγμή ή εκπαίδευση εμφανιζόταν σαν ή δασική ανάγκη των χωρών αυτών. Ό χ ι σύμφωνα με τή δική μας γνώμη μόνο, άλλα καί τή γνώμη των πολιτικών κομμάτων και των ηγετών τών χωρών αυτών. Τό 1968 αρχίσαμε μιά Επίσημη ερευνά πάνω σ αντό τό δίλημμα καΰώς καί στους δυνατούς τρόπους Επίλυσής τον. Ή άνάλ,νσή μας γιά τά σχολεία γρήγορα έπεκτά&ηκε καί αε αλλονς θεσμούς καθώς και στη δομή τής κοινωνίας πού τά σχολεία υπηρετούν. Αρχικά νομίσαμε πώς τό σχολείο είναι $νας βραδυκίνητος δεσμός σέ μιά δλο καί πιο άτιοδοιική τεχνολογική κοινωνία. Αργότερα θεωρήσαμε τά σχολεία σά μιά απαραίτητη υποστήριξη γιά μιά τεχνολογική κοινωνία τιού ή Ιδια από μόνη της δεν είναι βιώσιμη. Ό άπλούστερος τρόπος περιγραφής τών αντιθέσεων αυτής τής κοινωνίας είναι ή Υπογράμμιση τής υπόσχεσης πού δίνει, απεριόριστης προόδου γιά απεριόριστο αριθμό ανθρώπων. Ό παραλογισμός τον Ισχυρισμόν αντοϋ είναι φανερός άττό τήν αναγνώριση τής ανάγκης γιά τόν ΐλεγχο τών γενμερική. Αδτή ή περίοδος τελείωσε τόν καιρό περίπου πού δ "Ίλλιτς δημοσίευσε Ενα άρθρο, στό περιοδικό τών Ιησουιτών «Αμερική», μέ τδν τίτλο «Ή άσχημη δψη τής φιλανθρωπίας», πού έθετε σέ σοβαρή αμφισβήτηση τήν ιδέα αποστολής Βορειοαμερικανδν στίς χδρες τοο Τρίτου Κόσμου. Ά π δ τδ 1967 ή C ID O C έχει συγκεντρωθεί στήν άνάλυση διαφόρων συγχρόνων θεσμών καί Ιδιαίτερα τοδ σχολείου. Κατά τήν περίοδο αύτή ή CIDOC δργάνωσε τδ σεμινάριο πάνω στίς Εναλλακτικές λύσεις στό θέμα τής παιδείας, πού διευθύνω έγώ. Ή CIDOC είναι ένα μέρος δπου συναντιοδνται οί άνθρωποι πού θέλουν νά διδάξουν. Δέν Ιχει πρόγραμμα, ο8τε έπιχορηγήσεις, διπλώματα ή πιστοποιητικά, καί δέν απαιτεί Ακαδημαϊκά προσόντα άπδ το&ς μαθητές ή τούς δασκάλους της. Οί μαθητές καί οί δάσκαλοι έρχονται στή CIDOC άπ δλα τά μέρη τοδ κόσμου, καί κυρίως άπδ τή Βόρειο Αμερική. 'Η συνεννόηση γίνεται στά άγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά καί πορτογαλικά καί, καμιά φορά, καί σ άλλες γλδσσες. Ή ισπανική γλώσσα διδάσκεται έντατικά σάν έπάγγελμα,

9 νήσεών, αλλά ό έλεγχος των γεννήσεων έξαρτάται ό 'ίδιος and τήν πρόοδο. Ακόμα και μέ τον σημερινό ρυϋμό αύξησης τοϋ πληΰυσμοϋ, τήν μέρα πού τά παιδιά ϋά μπορούν νά φοιτοϋν Οτά σχολεία τόσο χρονικό διάστημα ώστε νά μηοροϋν, τά σχολεία, νά επιδρούν σημαντικά πάνω στο ρυϋμό γεννήσεων, ό πληθυσμός τής γης ϋ'αχει ήδη τριπλασιαστεί. Και αυτό Ισχύει χρησιμοποιώντας συντηρητικούς υπολογισμούς. "Αν οί σύγχρονες ιατρικές τεχνικές γίνονταν προσιτές σέ ευρύτερη κλίμακα, ό ρυΰ'μός αύξησης τον πληϋναμον τής γής &ά διπλασιαζότανβ Ε μείς εχουμε αρκετό αέρα και αναπνέουμε μόνο και μόνο γιατί αφήνουμε τά φτωχά μωρά νά πεϋαίνονν με ρυϋμό δέκα φορές μεγαλύτερο an δ,τι τά προνομιούχα μωρά. Τήν περασμένη δεκαετία ό πραγματικός ρνϋμός με τόν όποιο τά άγαϋά των μοντέρνων ϋ'εσμών έτιεκτάϋηκαν καί στους αδικημένους άνϋ ρώτωνς τοϋ κόσμου είναι έλάχιστα μεγαλύτερος από τόν ρνϋ'μό αύξησης τον πληϋναμον. Σ ε μια κατά κεφαλή βάση τά άτομα ώφελήϋηκαν οριακά, αν οκρελήϋηκαν καθόλου. Μ έρος τοϋ προβλήματος βρίσκεται στην αδυναμία των μοντέρνων δεσμών, μαζι και των σχολείων. Τό μεγαλύτερο, δμως, μέρος τοϋ τιροβλήματος βρίσκεται στην υπόσχεση γιά απεριόριστη πρόοδο. Οπως ό κόσμος 8χει τώρα όργανωϋει, τό βιοτικό Επίπεδο στην Ινδία μπορεΐ ν ανεβεί μόνο αν ανεβεί τό βιοτικό επίπεδο στις Η ΊΊΑ. Π αρ ολ αυτά, μια αύξηση τοϋ μέσου εισοδήματος στϊς Η Π Α κατά 3ο)ο είναι δύο φορές τό συνολικό εισόδημα τοϋ μέσου Ινδόν. Ή αύξηση τής παγκόσμιας κατανάλωσης, ωστε νά φτάοει τό επίπεδο των Η Π Α, ϋά είχε σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση τής κατανάλωσης καυσίμων υλών κατά πενήντα φορές, τήν αύξηση τής χρήσης σιδήρου κατά εκατό φορές και τής χρήσης Άλλων μετάλλων πάνω από διακόσιες φορές. Μ όλις αυτά τά επίπεδα ηλησιάοουν τό επίπεδο κατανάλο>οης στις Η Π Α ϋά τριπλασιαστούν ξανά καϋχος επίσης και ό πληϋνσμός τής γή ς. Τέτοιοι υπολογισμοί όδηγοϋν σε συμπεράσματα τόσο παράλογα, δσο και ή βάση άπ όπου προέρχονται. Λεν είναι δυνατό 2. 'Ο σημερινός ρυθμός αδξησης τοο πληθυσμοβ στήν Κόστχ Ι ίχχ είναι τριπλάσιος τοΰ σημερινού παγκόσμιου ρυθμοϋ. ('Ενωμένα "Εθνη, Λη μογραφικές Στατιστικές, Ε τή σ ιες Αναφορές).

10 νά υπάρχει πρόοδος χω ρίς τέλος. Κ αί δμως τά σχολεία και τά άλλα σύγχρονα Ιδρύματα αυτό υπόσχονται. Α υτή είναι και ή υπόσχεση τής επιστήμης και τής τεχνολογίας, που δέν περιορίζεται άπό τήν λογική. Α υτή εϊναι ή υπόσχεση, τιου γέννησε τά σχολεία και τούς μοντέρνους θεσμούς, που κι αυτοί μέ τή σειρά τους τήν προπαγανδίζουν. Τ ά σχολεία είναι ουσιώδες στοιχείο ενός κόσμου οπού ή τεχνολογία βασιλεύει. Ο ί αντιθέσεις ενός τέτοιου κόσμου αρχίζουν νά γίνονται φανερές. Απεικονίζονται καλύτερα στό σχολείο και μπορούν νά διορθωθούν αν ή εκπαίδευση άπελενθερωθεϊ άπό τό σχολείο, ώστε οί άνθρωποι νά μπορέσουν νά μάθουν τήν αλήθεια σχετικά μέ τήν κοινωνία, μέσα στήν δτιοία ζοϋν. Σ τή ν τιορεία τής τιαραπάνω ανάλυσης, αναπτύχθηκε μιά ερμηνεία τής ιστορίας τοΰ άνθρώπον, τήν οποία, αν και σύντομη καί ατελή, πρέπει ό αναγνώστης νά προσεταιριστεί. Οταν οί τεχνικές, οί θεσμοί και οί ιδεολογίες ήταν πρωτόγονες, οί Άνθρωποι ζονσαν μέσα σέ σχετική Ισότητα και ελευθερία επ ειδή δέν υπήρχαν έπαρκή μέσα κυριαρχίας. Κ αθώ ς οί τεχνικές, οί θεσμοί και οί Ιδεολογίες αναπτύσσονταν, Μρχισαν νά δημιουργούν καί νά διατηρούν σχέσεις κυριαρχίας και προνομίου. Από τή στιγμή έκείνη, οί κοινωνίες που πέτνχαν νά κυριαρχήσουν πάνω οέ άλλες, έτιομένως και ή παγκόσμια ιστορία, χαρακτηρίζονται άπό μία άλληλθκ ρΐαρ%ία και προσώπων σέ σύγκρουση μέ προσπάθειες γιά τήν καθιέρωοη Ισότητας. Κ αθώ ς ή άποτελεσματικότητα τών τεχνικώ ν μέσων αυξάνεται και οί ιδεολογίες κερδίζουν οέ διορατικότητα, αρχίζουν συνεχώ ς ν απειλούν μέ διατάραξη τήν προνομιακή δομή τής κοινωνίας. Ο ί Θεσμοί χρησιμοποιούνται σαν αντίδραση στίς ααιειλές αυτές, ελέγχοντας τή χρήση τών τεχνικών μέσων καί διαστρεβλώνοντας τις Ιδεολογίες. Κ αθώ ς έκδηλώνονται επαναστατικά κινήματα, οί θεσμοί άναδιαρθρώνονται σέ μιά ευρύτερη βάση, έπεκτείνοντας τά προνόμια σέ περισσότερους άνθροοπούς, αλλά πάντοτε, τήν Ίδια στιγμή, διατηρώντας τή δομή τών προνομίων. Αυτή ή άποψη δέν οδηγεί αναγκαστικά σέ μιά τζεφ φερσονιακή3 ύτιοψία τών Θε- S. θωμάς Τζέφφερσον ( ). Συντάκτης τής Διακήρυξης 10

11 ο,υιών. Π αρά τά ιστορικά στοιχεία, ή δυνατότητα δημοκρατικών ϋ'εσμών παραμένει, έφόσον οί ανϋρωποι ϋά είναι αποφασισμένοι νά χρησιμοποιήσουν τους ϋεαμούς αυτούς γιά δημοκρατικούς σκοπούς. Θά ήϋελα νά μπορούσα νά πώ δτι ή παραπάνω παράγραφος περιέχει και την τελευταία υπεραπλοΰατενοη τοϋ βιβλίου αύτοϋ. Δυστυχώς δεν μπορώ. Προοπά&ηοα νά έπικυρώνω τούς ισχυρισμούς μου, νά παρουσιάζω αποδείξεις γ ι αυτούς, νά δώσω στοιχεία πού νά τούς έπιβεβαιώνουν καί νά δικαιώσω τις αξιολογήσεις μου, αλλά δεν περιμένω νά Ικανοποιήσω τούς κανόνες τής ακαδημαϊκής μόρφωσης. Γ ιά νά τδ πετύχω αυτό ϋά επρεπε νά γράψω τό βιβλίο αυτό όχι τώρα, αλλά ενα τελείω ς διαφορετικό βιβλίο υστέρα από είκοσι χρόνια. Προτίμησα, δμως, νά τό γράψω τώρα γιατ'ι ϋέλω νά ζήσω ώστε νά τό δώ νά γίνεται μιά αύτοεκπληρούμενη προφητεία. " Υστερα από έίκοοι χρόνια μπορεΐ Ίσως νά μη ζώ. Ή άποψή μου γιά την ιστορία δεν καταλήγει σε μιά αμερόληπτη έκτίμηοη των σχολείων, ούτε τής κοινωνίας όπου ανήκουν, αλλά σε μιά καταγγελία και τών δύο. Τ ά σχολ-εία αντιμετω πίζονται ώς στερεότυπο παρά ώς δροι συγκεκριμένης άνϋρώπινης συμπεριφοράς. Τά σχολεία είναι, απλώς, πολύ μεγάλα γιά νά συμπεριφερϋονν συγκεκριμένα. 01 εναλλακιικες λύσεις ατό ζήτημα τών σχολείων, έφόσον άντιτίϋενται σέ μιά άπλή μεταρρύθμιση, απαιτούν νά προχωρήσει κανείς, πέρα από την εμπειρία τών ατόμων, ok μιά ανάλυση τών ουσιωδών χαρακτηριστικών τών σχολείων. Π αρ ολ αυτά, αντιμετωπίζοντας άφηρημένα τό ϋέμα, οί ανϋρωποι δύσκολα ϋά αναγνώριζαν τόν εαυτό τους οάν μαϋητές, δασκάλους η γονείς ή σέ όποιοδήποτε αλλο συγκεκριμένο ρόλο σέ σχέση μέ τό σχολείο. Μ ερικοί Ίσως νά αίοϋανϋοϋν τόν εαυτό τους σά νά παίζει τόν ρόλο τοΰ προδότη σέ μιά συνωμοσία αδικίας. Αλλά αυτό ϋά άτιοτελοΰσε μιά λαϋεμένη άντίληψ>η τοΰ βιβλίου. *Υπάρχουν Άδικοι ανϋρωποι στον κόσμο, και ό κόσμος είναι τής Ανεξαρτησίας τδν ΗΠΑ. Τπέρμαχος τής αύτονομίας τών πολιτειώ ν. 'Ιδρυτής τοδ Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος καί πρόεδρος των ΙΙΙΙΛ. Σ.τ.Μ.

12 άδικος, αλλά δεν είναι οί άδικοι αν&ρωποι, που κυρίως τόν έφτιαξαν έτσι. Ό κόσμος εϊναι άδικος επειδή βασίζεται κυρίως σέ λανθασμένους θεσμούς. Αυτοί οι θεσμοί, με τή σειρά τους, δεν εΐναι τίποτα αλλο παρά οι συλλογικές συνήθειες τών ατόμων, αλλά τά Άτομα μπορει νά έχουν κακές συνήθειες χωρίς νά είναι κακοί άνθρωποι. Γενικά, οί άνθρωποι δεν εχονν συνείδηση τών συνηθειών τους, ιδιαίτερα τών καθιερωμένων συνηθειών τους. Ή θετική θέση αυτού του βιβλίου είναι πώς οί ανθρωτιοι φ ο ρούν νά συνειδητοποιήσουν τις κακές καθιερωμένες συνήθειές τους και νά τις αλλάξουν. Ό κόσμος θά ήταν τότε καλύτερος, φτιαγμένος άπό άνθρώτιους ακόμη άτελεις. Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πώς έχουν κακές συνήθειες, άλλά δέν θέλουν νά τις αλλάξουν. Και ύττάρχουν και άλλοι πού δέν εξετάζουν τις κακές τους συνήθειες άπό φόβο οτι ή συνείδησή τους θά διαταραχθετ. Αυτό εΐναι τό χειρότερο που μπορει νά πει κανείς γιά τόν περισσότερο κόσμο. 9Αρκεί, ομως, νά εξηγήσουμε πόσο πιό χειρότερος μπορει νά εΐναι δ κόσμος άπό τους άι^θρώπους που ζοϋν σ9 αυτόν. Ί Ι πραγματικότητα σχετικά μέ τά σχολεία είναι και τά δύο' καί καλύτερη και χειρότερη απ 8,τι περιγράφηκε εδώ. 'Ά λ λοθι έχουν καταφέρει κάτι παραπάνω άτώ μιά συγκεκριμένη τιεριγραφή καί ή εργασία τους άποτελεΐ ενα απαραίτητο βοήθημα στήν παρούσα ανάλυση. Ό Τόμ Μπράουν, ό Τσάρλυ Μπράουν, ή δεσποινίς Πήτς και τά τιαιδιά και οι δάσκαλοι άπό τις αφηγήσεις του Τζώρτζ Ντένισον * και του Τζόταθαν Κοζόλ, 5 εΐναι μερικά παραδείγματα άπό τιροσπά^ειες πού εγιναν γιά τήν παρουσίαση τής πραγματικότητας του σχολείου. αενα μοντέλο γενικής περιγραφής και ανάλυσης τής θεσμικής συμπεριφοράς υ πάρχει στό βιβλίο του Φλόνντ Άλτιορτ μέ αυτό τόν τίτλο. 6 Λ υ πάμαι γιατί ή αναγνώριση ενός τόσο μεγάλου δάσκαλου πού τόν συναντούμε εξω άπό τό σχολείο πρέπει νά συνοδευθει άπό τά στοιχεία, μιας τόσο φτωχής γνώσης. 4. Τ ζώ ρτζ Ντένισον, Οί ζω ές τβ ν π αιδιώ ν: βη Ιστορία τοο πρώτου σχολείου του δρόμου, R a n d o m H ouse, Τζόναθαν Κοζόλ, «θάνατος σέ νεαρή ήλικίοο» P engu in Φλόυντ "Αλπορτ, «θεμιτή Συμπεριφορά», C hapel Hill Press

13 Αυτό τό βιβλίο οφείλει πολύ περισσότερα άτι δοα μπορώ νά &υμηϋώ, χωρίς νά υπολογίσουμε αυτούς στούς οποίους χρωστώ ευγνωμοσύνη. Μερικούς, δμως, πρέπει νά τούς ξεχωρίσω. 91Αν δεν υπήρχε ή έπιμονή του Ράλφ Μπόρσον μπορεΐ νά μην εϊχε γραφτεί ποτέ. Ή συνεργασία πού μου πρόσφερε ή CIDOC, %ταν ζωτικής σημασίας και μου έτιέτρεψε νά εργαο&ώ έκτενώς με τον Ιλλιτς, νά δημοσιεύσω προηγούμενα χειρόγραφα και νά τά συζητήσω με σπουδαστές και με συνεργάτες της. Πολλοί εκπαιδευτικοί, οικονομολόγοι και πολιτικοί ηγέτες τής Λατινικής Αμερικής, τών Η Π Α και τής Ευρώπης έλαβαν μέρος στην άνάλυση πού ό νιλλιτς κι εγώ διευρύναμε. Οί περισσότεροι άναφέρονται στο κείμενο και στις σημειώσεις. Θέλω επίσης ν* αναγνωρίσω τήν ανεκτίμητη βοήθεια πού μου πρόσφεραν, κατά τήν έκδοση, ό Ύζόρνταν Μπίσοπ, ό Τζών Χόλτ, ή Μάνικα Ρέυμοντ, ή Τζόαν Ρεμπλ και ό Ντένις Σάλλιβαν και πολλοί αλλοι σπουδαστές τής CIDOC με τούς οποίους συζήτησα παλαιότερα χειρόγραφα. Το χρέος πού οφείλω στή γυναίκα μου, στούς γιούς καί τις κόρες μου, γιά χρόνια κριτικής συζήτησης σχετικά με τό σχολείο και τά αλλα ζητήματα τής ζωής, δ&ν είναι μικρότερο. Κανείς άπο τούς συνεργάτες μου δεν είναι αμεσα υπεύθυνος γιά ό,τιδήτιοτε αναφέρει at σ αυτό τό βιβλίο.9ακόμη και ο ν Ιλλιτς μπορει νά διαφωνεί μέ ορισμένα σημεία του. "Οταν ϋά Βχ&ι έκδοϋ'ει είναι πολύ πιθανό νά διαφωνώ κι εγώ. (Μ 9 αυτή τή φράση τελείωνε ή εισαγωγή στο πρώτο χειρόγραφό μου πού δημοσιεύτηκε, γιά πρώτη φορά, από τήν CIDOC στήν Κουερναβάκα τοϋ Μεξικού, τό Τέσσερα κεφάλαια άπ αυτό έχουν αφαιρεθει και προστέθηκαν οκτώ καινούργια. CH φράση εξακολουθεί νά ισχύει).

14 «*Αν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι», ρώτησε τόν κύριο Κ., ή κόρη τής σπιτονοικοκύρης του, «θά φερόντουσαν τότε καλύτερα στά μικρά ψαράκια;» «Βέβαια», άπάντησε αύτός, «άν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θά Εκτιζαν στή θάλασσα γερά κουτιά γιά τά μικρά ψαράκια. ΈκεΤ μέσα θά έβαζαν δλων τών ειδών τις τροφές, φυτά καί μικρά ζωάκια. Θά πρόσεχαν &στε τά κουτιά νά έχουν πάντα φρέσκο νερό, καί θά έπαιρναν κάθε άπαραίτητο μέτρο δγιεινής. Όταν, γιά παράδειγμα, κανένα ψαράκι θά πληγωνόταν στά πτερύγιά του, θά τοο τό έδεναν άμέσως, ώστε νά μή πεθάνει μέσα στους καρχαρίες προτοδ νά έρθει ή ώρα του. Γιά νά μήν είναι τά ψαράκια ποτέ λυπημένα θά γίνονταν μεγάλα πάρτυ στό νερό. Γιατί τά εύτυχισμένα ψάρια είναι πιό νόστιμα άπό τά λυπημένα. Καί, φυσικά, θά υπήρχαν καί σχολεία στά μεγάλα κουτιά. Έκει τά μικρά ψαράκια θά μάθαιναν πώς νά μπαίνουν κολυμπώντας στό στόμα τών καρχαριών, θά χρειάζονταν, γιά παράδειγμα, γεωγραφία γιά νά μπορούν νά βρουν τούς καρχαρίες πού θά τεμπέλιαζαν κάπου έκει. Τό κύριο μάθυ^μα θά ήταν, φυσικά, ή ήθική μόρφωση τών μικρών ψαριών, θά διδάσκονταν πώς τό σπουδαιότερο και τό ώραιότερο πράγμα γιά ένα μικρό ψαράκι είναι νά προσφέρει τόν έαυτό του χαρούμενα, καί πώς δλα πρέπει νά πιστεύουν στούς καρχαρίες, καί πάνω άπ* δλα δταν λένε πώς θά φτιάξουν ένα ώραΐο μέλλον, θά τά μάθαιναν δτι τό μέλλον τους είναι σίγουρο μόνο έφόσον μάθουν νά ύπακούουν. Καί πώς πρέπει νά άποφεύγουν δλες τις ταπεινές, Ολιστικές καί μαρξιστικές τάσεις καί νά πληροφοροον άμέσως τούς καρχαρίες άν κάποιο άπ* αδτά θά είχε τέτοιες τάσεις... Άν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θά δπήρχε, βέβαια, καί τέχνη, θά υπήρχαν ώραΐες εικόνες μέ δόντια καρχαριών, σέ δπέροχα χρώματα, μέ τά στόματά τους καί τούς λαιμούς τους σά γνήσια γήπεδα δπου κανείς μπορει νά κυλιστεί καί νά παίξει. Τά θέατρα στό βυθό τής θάλασσας θά έδειχναν έργα μέ μικρά ήρωικά ψαράκια νά κολυμποον ένθουσιασμένα μέσα στό λαιμό τών καρχαριών, καί ή μουσική θά ήταν τόσο δμορφη πού θά δδηγουσε τά ψαράκια σά σέ δνειρο, καί αύτά κάνοντας τις πιό δμορφες σκέψεις θά κυλούσαν μέσα στό λαιμό τών καρχαριών. Καί θά δπήρχε, βέβαια, καί θρησκεία... πού θά δίδασκε δτι ή άληθινή ζωή άρχίζει ούσιαστικά μέσα στά στομάχια τών καρχαριών. Καί άν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι, τότε τά μικρά ψάρια θά έπαυαν νά είναι ίσα μεταξύ τους, δπως τώρα. Μερικά θά εΐχαν θέσεις καί θά ήταν πάνω άπδ τ* άλλα. Καί τά μεγαλύτερα ψάρια θά είχαν δικαίωμα νά τρώνε τά μικρότερα. Καί αύτό θά ήταν δπέροχο γιά τούς καρχαρίες, γιατί τότε θά μπορούσαν νά καταβροχθίζουν άκόμα μεγαλύτερες μπουκιές. Καί τά πιό σπουδαία άπό τά μικρά ψάρια, αύτά πού θά είχαν θέσεις, θά διάταζαν τά άλλα. Καί θά γινόντουσαν δάσκαλοι, άξιωματικοΐ καί μηχανικοί πού φτιάχνουν κουτιά. Μέ λίγα λόγια, θά μποροοσε νά δπάρξει πολιτισμός στή θάλασσα μόνο άν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι». Μπέρτολτ Μπρέχτ: Kalendergescichten

15 1. Γιατί κατηγοροΰνται τά σχολεία Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών παιδιών, σ5 δλον τόν κόσμο, δεν πηγαίνει σχολείο. Τά περισσότερα απ τα παιδιά πού πανε, τό έγκζταλείπουν υστέρα άπό λίγα χρόνια. Οί περισσότεροι άπ αύτούς πού άρχισαν μ έπιτυχία τό σχολείο δέν κατορθώνουν νά προχωρήσουν σ ενα ψηλότερο έπίπεδο. Τά στοιχεία της UNESCO δείχνουν δτι μόνο σέ μιά μικρή μειοψηφία κρατών τά μισά από τά παιδιά κατορθώνουν νά τελειώσουν τό δημοτικό,1 "Ολοι, δμως, μαθαίνουν κάτι άπ5 τό σχολείο. Αύτοί, πού ποτέ δέν κατάφεραν νά πανε, μαθαίνουν δτι τά αγαθά τής ζωής δέν είναι γι αύτούς. Αύτοί, πού τό έγκαταλείπουν γρήγορα, μαθαίνουν δτι δέν είναι άξιοι γιά νά άπολαύσουν τά άγαθά τής ζωής. Καί αύτοί, πού δέν καταφέρνουν νά προχωρήσουν πέρα άπ* τό σχολείο, μαθαίνουν πώς τό σύστημα μπορεί νά χτυπηθεί, δχι, δμως, άπό τούς ίδιους. "Ολοι τους μαθαίνουν δτι τό σχολείο είναι τό μονοπάτι πρός τήν εγκόσμια σωτηρία καί αποφασίζουν πώς τά παιδιά τους θά φθάσουν ψηλότερα άπ3 δ,τι οί ίδιοι? Γιά τούς περισσότερους άπ αύτούς πού άνήκουν στή σημερινή γενιά, οι έλπίδες τους, πώς τά παιδιά τους θά ώφεληθοϋν απ τό σχολείο περισσότερο άπό τούς ίδιους, θά άποδειχθουν μάταιες. Τά σχολεία είναι πολύ άκριβά γιά τήν πραγματοποίηση αύτών τών έλπίδων. Γιά πολλούς ισως οί έλπίδες αύτές νά φαίνονται πραγματοποιήσιμες, καί πάλι δμως τά φαινόμενα δημιουργουν αυταπάτες 1. Σύμφωνα μέ στοιχεία τής Unesco, ακόμα καί στίς πιό αναπτυγμένες χώρες μόνον Ινα μικρό τμί)μα τών μαθητών τ9)ς πρώτης τάξης τοϋ δημοτικοΰ τελειώνει τό δημοτικό. (Unesco, Στοιχεία Εγγραφών, 'Ετήσιες Αναφορές). 2. Ή Ανάπτυξη αύτή' τής αντίληψης τής κοινωνίας, άναφέρεται στό βιβλίο τοο Ρέυμοντ Γουΐλλιαμς, Κουλτούρα καί Κοινωνία, 17ΚΟ , Penguin 1961.

16 πού Αναζωπυρώνονται άπό τήν πληθωριστική ύποτίμηση τών ακαδημαϊκών χαρτιών- "Ολο καί περισσότερα διπλώματα θά δίνονται, άλλα θά σημαίνουν δλο καί λιγότερα πράματα, καί ώς πρός τήν δλη καί τό περιεχόμενο τής μάθησης, άλλα καί ώς πρός τά έπαγγελματικά προσόντα καί τό πραγματικό εισόδημα. Σ δλες τίς χώρες, τά σχολικά έξοδα αυξάνονται γρηγορότερα άπ δ,τι οί σχολικές Ιγγραφές καί τό Ιθνικό εισόδημα. Hap δλο πού ή συμμετοχή τών σχολικών έξόδων στό εθνικό εισόδημα Ιπιτρέπει τήν άργή αύξησή τους, καθώς τό Ιθνικό εισόδημα ανεβαίνει, έν τούτοις, δέν μπορει νά εξακολουθήσει ή άνοδος τών σχολικών έξόδων μέ τήν σημερινή άναλογία. Στό ΙΙουέρτο Ρίκο, γιά παράδειγμα, τό 1965, τό Ιθνικό είσόδημα ήταν δέκα φορές μεγαλύτερο άπό τό είσόδημα τού Στήν περίοδο αύτή, οί σχολικές έγγραφες ήσαν περισσότερο άπό διπλάσιες, Ινώ τά σχολικά Εξοδα πολλαπλασιάσθηκαν 25 φορές.3 Κι δμως, άκόμα καί τό 1965, λιγότεροι άπό τούς μισούς ΙΙορτορικανούς μαθητές συμπλήρωσαν τά Ιννιά σχολικά χρόνια 4 καί ή άναλογία τών μαθητών πού έφτασε στίς μεγαλύτερες τάξεις χωρίς νά μάθουν άνάγνωση ήταν μεγαλύτερη άπό δ,τι πριν 25 χρόνια. Τό Πουέρτο Ρίκο, μέ τούς απόλυτους ρυθμούς ανάπτυξής του, δέν άποτελεΐ, βέβαια, τυπικό παράδειγμα, είναι, δμως, τυπικό παράδειγμα, ώς πρός τίς ζωτικές σχέσεις τών ρυθμών αυτών μεταξύ τους. Πίνακες πού καταρτίσθηκαν πάνω στά έξοδα, τών άφρικανικών καί τών άσιατικών χωρών γιά τήν έκπαίδευση, καί πού Ιπιβεβαιώνονται άπό τό Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, αντανακλούν τήν ίδια εικόνα, καθώς καί μελέτες στή Βρετανία καί στίς περισσότερες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης.5 6 Τελευταίες μελέτες στίς ΗΓΙΑ άναφέρουν δτι θά χρειαζόντουσαν ογδόντα δισεκατομμύρια δολλάρια έπιπλέον, προκειμένου' νά πρα- 3. «Τό Δημόσιο Σχολείο», μία εικονογραφημένη Αναφορά, Τμήμα Δημοσίας Εκπαίδευσης, Κοινοπολιτεία τοΰ Πουέρτο Ρίκο, Τό Δημόσιο Σχολείο, Μονογραφές, Διεθνές ΊνστιτοΟτο ΈκπαιδευτικοΟ Προγραμματισμοί!, Παρίσι. 6. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τοο Όργανισμοδ Οικονομικής και Πολιτιστικές Ανάπτυξης γιά τίς χώρες - μέλη (Παρίσι). Μελέτη No 1, γιά τό Συνέδριο πάνω στήν Πολιτική Μορφωτικής Άναπτόξεως. 1 6

17 γματοποιηθοϋν ot έκτιμήσεις τών έκπαιδευτικών σχετικά μέ τις ά- παιτήσεις ένδς έπαρκοΰς σχολικοο συστήματος.7 Ακόμα καί ή διευθέτηση τοΰ πολέμου στήν Ινδοκίνα θά άπαιτοΰσε μόνο ενα μικρδ τμήμα αύτοΰ τοΰ ποσού Τό συμπέρασμα είναι άναπόφευκτο: καμία χώρα στόν κόσμο δέν είναι ίκανή νά προσφέρει στο λαό της τήν Ικπαίδευση πού άπαιτεΐται, μέσω τών σχολείων. "Αν έξαιρέσουμε λίγες πλούσιες χώρες, καί μερικές άλλες πού, άκόμα, δέν Ιχουν έκτεθεΐ στό δηλητήριο τής άνάπτυξης, καμιά χώρα στδν κόσμο δέν μπορεΐ νά προσφέρει στό λαό της τά σχολεία πού ζητα άπ τούς πολιτικούς άρχηγούς του 01 συνεχείς προσπάθειες γιά τήν Ικανοποίηση της ζήτησης κολλεγιακών σπουδών, πού ύπάρχει στις ΗΠΑ, θά καταδίκαζαν τήν μειονότητα τών μαύρων, καθώς καί άλλων φυλών, σέ μιά άτέλειωτη προσμονή γιά επαρκή μόρφωση. Ή Ινδία, ή Νιγηρία καί ή Βραζιλία, γιά γενιές, δέν θά μπορούν παρά ν άρνοϋνται στήν πλειοψηφία τών λαών τους τά πάντα, έκτός άπό μία έλάχιστα στοιχειώδη Ικπαίδευση, προκειμένου νά μπορεΐ μία έλάχιστη μειοψηφία νά άπολαμβάνει τά άγαθά τής παιδείας, πού καί αύτή, σέ σύγκριση μέ τό Ιπίπεδο τών ΗΠΑ, θεωρείται άξιολύπητα άνεπαρκής. Οί οικονομολόγοι, πού άσχολοονται μέ θέματα άνάπτυξης, όποστηρίζουν πώς οί χωρικοί τής Ινδίας, οί θεριστές τής Άλαμπάμα καί αύτοί άπό τό Χάρλεμ πού πλένουν πιάτα, δέν χρειάζονται περισσότερη μόρφωση παρά μόνο δταν δ κόσμος θά είναι σέ θέση νά τούς άπορροφήσει σέ καλύτερα έπαγγέλματα. Τά έπαγγέλματα δμως αύτά θά δημιουργηθοϋν άπό άλλους, πού πρέπει, έπομένως, νά Ιχουν προτεραιότητα στό θέμα τής μόρφωσης. 8 Αύτό, δμως, τό επιχείρημα άγνοεΐ πολλά οικονομικά, δημογραφικά καθώς καί πολιτικά γεγονότα τής ζωής. Ή οικονομική άνάπτυξη, δπου ύπάρ- 7. Οί εκτιμήσεις αύτές βασίζονται σέ δΰο μελέτες πού τις άνάλαβε τό 1969 τό Γραφείο Εκπαίδευσης τών ΗΠΑ. Δΰο δμάδες έκπαιδευτών, πού έργάσθηκαν Ανεξάρτητα, άνέλαβαν νά έκθέσουν τις άνάγκες τής στοιχειώδους καί μέσης έκπαίδευσης. Αδτές οί στατιστικές δέν δημοσιεύθηκαν, άλλα τά Αποτελέσματα διατίθενται άπό τόν Κ. Πάρσλεϋ, Διευθυντή τοί) Γραφείου Όργανώσεως καί Μεθόδων, Υπουργείο Υ γείας, Εκπαίδευσης κα\ Εύημερίας. 8. Φρέντερικ Χάρμπισον καί Τσάρλς Α. Μέγιερ, Ανθρώπινο Δυναμικό καί Εκπαίδευση: Περιφερειακές Μελέτες γιά τήν Οικονομική Άνάπτυξη, Me G raw - Hill,

18 χει, βελτιώνει κυρίως τό βιοτικό επίπεδο έκε,ίνων, πού ήδη ζοον άνετα, φουσκώνει τούς προϋπολογισμούς τής Ασφάλειας καί τού στρατού, καί υποστηρίζει τίς άγορές τών πιό Αναπτυγμένων χωρών. Ό πληθυσμός αύξανει μέ ρυθμό πολύ πιό γρήγορο άπό τόν ρυθμό πού έπεκτείνονται, μέσω τών σχολείων, οί πραγματικές εύκαιρίες μόρφωσης, ώστε ή αναβολή τής μόρφωσης τών μαζών δέν κάνει τίποτα άλλο παρά νά δημιουργεί ένα δυσκολότερο Ιργο γιά τό μέλλον. Ά π τήν άλλη μεριά οί άνθρωποι δέν θά μειώσουν οίκειοθελώς τόν ρυθμό τών γεννήσεων έφόσον είναι σέ θέση άκόμα νά απολαμβάνουν δχι μόνο ένα κατώτατο δριο μόρφωσης, άλλά καί τήν κοινωνική κινητικότητα πού ή μόρφωση συνεπάγεται. Ά ν υπήρχε μία μόνο δύναμη στον κόσμο, ή αύξηση τοο πληθυσμού θά μπορούσε ίσως νά άπαγορευθεΐ αύθαίρετα. Σ αύτόν τόν κόσμο, δμως, έτσι οπως είναι, τό νά άγνοούμε τήν Απαίτηση τοΰ λαού γιά μόρφωση είναι δχι μόνο ήθικά Αδικαιολόγητο, άλλά καί πολιτικά άδύνατο εκτός άν πρόκειται γιά στρατιωτικές κυβερνήσεις. Γιά τόν περισσότερο κόσμο, τό νά έμποδίζει κανείς τούς άλλους νά Ιχουν παιδιά, είναι μία ολοκληρωτικά άπαράδεκτη πολιτική. Ενώ τά παιδιά, πού δέν πήγαν σχολείο είναι τά πιό Αδικημένα, οικονομικά καί πολιτικά, ψυχολογικά ίσως νά ύποφέρouv λιγότερο. Οι Ινδιάνοι τών Άνδεων, καί οί χωρικοί τών Ασιατικών καί Αφρικανικών φυλών Ανήκουν σέ κοινότητες πού δέν έχουν σχολεία ή πού τά Ιχουν μόνο γιά τά παιδιά τής έλίτ. Οί γονείς καί οί παππούδες τους ποτέ δέν είδαν τά σχολεία σάν ένα μέρος δπου θά μπορούσαν νά στείλουν τά παιδιά τους. Παρ δλα αύτά ξέρουν, δμως, τί είναι τά σχολεία. Τό νά πας στό σχολείο, σημαίνει δτι θά 9. Μία άνάλυση δημογραφιώ ν στοιχείων σέ πολλές αναπτυσσόμενες χίδρες δείχνει 8τι δ άριθμός τδν παιδιών ποί) γεννιοβνται άπό τις γυναίκες στή διάρκεια τής γόνιμης περιόδου τής ζωής τους, μειώνεται άξιοσημείωτα δσον άφορδ τίς γυναίκες ποΰ πήγαν σχολείο γιά παραπάνω άπό τέσσερα 2ξη χρόνια, καί ειδικότερα στίς άστικές περιοχές. Μιά λεπτομερής μελέτη σχετικά μέ τήν μείωση των γεννήσεων στήν Ιαπωνία, δείχνει δτι άν καί ή μόρφωση καί ή παραμονή σέ άστικές περιοχές, συνδέονται στατιστικά μέ χαμηλότερο ρυθμό γεννήσεων, δ πιό κρίσιμος παράγοντας είναι ή μετατόπιση τής οικογένειας άπό τήν παραδοσιακή άγροτική απασχόληση σέ μοντέρνα άστικά έπαγγέλματα. (Ά ιρήν Τιοΰμπερ, Ό πληθυσμός τής Ια πωνίας, Princeton University Press, 1958). 18

19 εγκαταλείψεις τήν παραδοσιακή ζωή, θά μ,εταφερθεΐς σ ενα διαφορετικό μέρος, θά άφήσεις πίσω τά φυσικά σύνορα τής δουλειάς τοϋ μυαλοΰ και τής γλώσσας καί θ Αντικαταστήσεις τήν παραδοσιακή τροφή, τά ροΰχα καί τίς συνήθειες, μ αύτές μιας μεγαλύτερης ή πιό μακρινής πόλης. Οί γονείς συχνά προτιμούν νά κρατήσουν τά παιδιά τους στήν παραδοσιακή κοινότητα, πού περιορίζεται στήν οικογένεια καί στις διασκεδάσεις πού τά πρωτόγονα μέσα μπορούν νά προσφέρουν. Ξέρουν, δμως, δτι αύτό σημαίνει τήν διαρκή κυριαρχία των άλλων έπάνω τους, τήν διαρκή έξάρτησή τους άπό άλλους σέ καιρούς πείνας, πολέμου καί άρρώστιας, καί τήν δλοένα καί μεγαλύτερη άπομάκρυνσή τους άπό αύτούς πού άπολαμβάνουν τά πλούτη, τήν δύναμη καί τόν σεβασμό. "Οταν θά φθάσει ή ώρα τής έκλογής, οί περισσότεροι άπό τούς άμόρφωτους γονείς, σ δλον τόν κόσμο, θ άποφασίσουν νά στείλουν τά παιδιά τους στό σχολείο.. ΟΕ πρώτοι αύτοί μαθητές άντιμετωπίζουν δυσκολότερες στιγμές άπό τ άδέλφια τους, πού γι5 αύτά τό σχολείο ήρθε πολύ άργά, καί δέν καταφέρνουν νά μείνουν γιά πολύ στό σχολείο. Στή Λατινική Αμερική, τό 1960, οί μισοί άπό τούς μαθητές τής πρώτης τάξης ποτέ δέν προχώρησαν στή δεύτερη, καί οί μισοί άπό τούς μαθητές τής δεύτερης τάξης ποτέ δέν πήγαν στήν τρίτη. 20 Τά τρία τέταρτα τών μαθητών έγκατέλειψαν τό σχολείο προτοΰ μάθουν ανάγνωση. Έμαθαν δμως δτι δέν κάνουν γιά τό σχολείο, Ιμαθαν πόσο φτωχικά ήταν τά ροΰχα τους, πόσο κακοί οί τρόποι τους, καί πόσο ανόητοι ήταν σέ σύγκριση μ αύτούς πού προχώρησαν στις μεγαλύτερες τάξεις. Αύτό τούς βοήθησε νά δεχθοΰν τά μεγαλύτερα προνόμια καί τήν δύναμη τής άξιας μειοψηφίας καθώς καί τή δική τους αντίστοιχη φτώχεια καί πολιτική άδυναμία. 'Όμως δέν ήταν έτοιμοι σάν τά μεγαλύτερα άδέλφια τους νά δεχθοΰν τούς περιορισμούς τής παραδοσιακής τους μοίρας. Τό νά πάει κανείς γιά λίγο μόνο στό σχολείο τοΰ προξενεί μεγάλη δυσαρέσκεια. "Οσο περισσότερο καιρό ένας άποτυχημένος μαθητής πήγε σχολείο, τόσο περισσότερο τόν πληγώνει πού άπορρίφθηκε. Τό παιδί πού δέν έμαθε ποτέ νά διαβάζει μπορεΐ άκόμα νά δεχθεί τήν κατωτερότητα του σά γε- 10. Ά πδ στοιχεία της Οικονομικής Αποστολές γιά τήν Λατινική Αμερική, Σαντιάγκο Χιλής. lit

20 γονός τής ζωής. Ό μαθητής πού προχωρεί στίς μεγαλύτερες τάξεις ίσως νά καταλάβει δτι δέν διαφέρει σέ τίποτα άπό τά παιδιά τοΰ δημάρχου, τοΰ έμπορα ή τοΰ δασκάλου παρά μόνο στδ δτι έκείνα διαθέτουν τά λεφτά καί τήν έπιρροή πού χρειάζονται γιά νά προχωρήσουν στό γυμνάσιο ή στό κολλέγιο, ένώ αύτός θά πρέπει νά μείνει πίσω επειδή δέν τά διαθέτει δλα αύτά. IV αύτόν, είναι πολύ σκληρό νά δεχθεί τό γεγονός δτι τά παιδιά αύτά θά έξασκοΰν καλύτερα έπαγγέλματα, θά κατέχουν ύψηλότερες θέσεις, καί θά κερδίζουν τά ωραιότερα κορίτσια, μόνο καί μόνο έπειδή μπόρεσαν νά μείνουν στό σχολείο περισσότερο άπό εκείνον- Ό κόσμος τών νικητών; "Αν αύτό ήταν δλο, τότε ισως νά υποστηρίζαμε άκόμα τά σχολεία- Άλλά οί νικητές αύτοΰ τοΰ παιγνιδιού Ιχουν παράξενη τύχη. Οι ΌθωμανοΙ «ύνούχιζαν τούς όποψήφιους γιά διοικητικές θέσεις. Τά σχολεία καθιστοΰν τόν φυσικό εύνουχισμό άνώφελο, γιατί κάνουν αύτή τή δουλειά πιό Αποτελεσματικά ήδη άπδ τά πρώτα χρόνια τής Ανθρώπινης ζωής. Αύτή είναι, βέβαια, μιά άπλοϊκή μεταφορά. ΙΙαρ δλο πού ύπάρχουν στοιχεία δτι τά κορίτσια τά καταφέρνουν καλύτερα στό σχολείο άπ5 δ,τι τ Αγόρια, αύτό Αναμφίβολα δφείλεται περισσότερο σέ κοινωνικούς παράγοντες παρά σέ φυσικούς. Ή παραπάνω μεταφορά περισσότερο ύποτιμά παρά ύπερεκτιμα τά γεγονότα. Τό σχολείο τιθασεύει κοινωνικά εύνουχίζει - καί τ Αγόρια καί τά κορίτσια μέσω μιας διαδικασίας πολύ πιό είσδυτικής άπ δ,τι ή καθαρή έπιλογή Ανάλογα μέ τό φύλο. Τό σχολείο άπαιτεί προσαρμογή προκειμένου νά έπιζήσει κανείς καί Ιτσι διαμορφώνει τούς μαθητές ώστε νά υποτάσσονται ατούς κανόνες τής έπιβίωσηςλ* Εάν τό νά μάθεις τό έπίσημο σχολικό πρόγραμμα είναι τό πρωταρχικό κριτήριο, τότε αύτό δέν θά ήταν τόσο κακό, άν καί θά ύποκάθιστοϋσε τήν μάθηση αύτοΰ, πού ό Γουάιτχεντ καί άλλοι φιλόσοφοι άποκάλεσαν νεκρή γνώση γιά μιά Αληθινή μάθηση. Τά ούσιαστικά κριτήρια έπιβίωσης είναι Ακόμα χειρότερα. Εκτός άπό τόν πλοΰτο καί 11. Ό Ρίτσαρντ Χόγκαρτ περιγράφει λαμπρά τήν ψυχολογική Ιπΐδραση τών σχολείων πάνω σέ υπότροφους μαθητές πού προέρχονται άπό τήν αγγλική εργατική τάξη, στδ βιβλίο, Ή χρησιμότητα τής Μόρφωσης: Μεταβαλλόμενα μοντέλλα στήν άγγλική μαζική παιδεία, C hatto & W indus, 1957 Penguin

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή στην Γλώσσα 2 και χαιρετίσματα από την Ιταλία"

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή στην Γλώσσα 2 και χαιρετίσματα από την Ιταλία Aurora Μου άρεσε πολύ Γλώσσα 2. Σπούδασα Ελληνικά όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και με αυτό το πρόγραμμα μπόρεσα να ασκήσω πάλι αυτή. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να σπουδάσω στο σπίτι μου και στον ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν...

Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν... Σχολείο Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν... ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πληροφορίες για το φυλλάδιο Το σχολείο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce %B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7- %CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82-

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία Γ3 «Ειδικότερα εμείς ως μαθητές, οι οποίοι δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να ελέγχουμε άμεσα με το δικαίωμα της ψήφου μας τη δημοκρατία της χώρας μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να υπάρχει δημοκρατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Έκθεση UNICEF: ΠΡΟΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ - Νο2 Πηγή: http://www.unicef.gr/reports/pfc05a.php Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Ηµεροµηνία έκδοσης: 18 Απριλίου 2005 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα

Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα Ενότητα 10: Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα Σπύρος Μαρκέτος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 14/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thessalikipress.gr Θεοδώρα Τζανή http://www.thessalikipress.gr/eidiseis/biblio/e-stigmoula-einai-dunate-ste-thessalikepress.html MEAT INFO ''Η στιγμούλα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι από τη δόξα, τα χρήματα και την επιτυχία;»

«Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι από τη δόξα, τα χρήματα και την επιτυχία;» «Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι από τη δόξα, τα χρήματα και την επιτυχία;» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Γ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στις Ανώτατες σχολές τα τελευταία χρόνια δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Κεφάλαιο 5 Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Περίγραμμα Μετρώντας τις αξίες της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης Αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αύξηση πληθυσμού αγροτική επανάσταση (μεγάλα αγροκτήματα νέες μέθοδοι εισαγωγή μηχανημάτων) ανάπτυξη εμπορίου α. Ευρώπη Αφρική Αμερική (τριγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 2012-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η αυτοεκτίμηση και ο αυτοέλεγχος που διαθέτουν οι νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER 1 Α Ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Διδάσκων στην ΑΣΠΑΙΤΕ / Παράρτημα Β. Αιγαίου Θεολόγος Καθηγητής στο Πειραματικό ΓΕ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Εισαγωγή στην έννοια του αριθμού Το παιδί πρέπει να αντιληφθεί τον αριθμό με την έννοια του πλήθους συγκεκριμένων αντικειμένων που αποτελούν ένα σύνολο (πληθικός αριθμός συνόλου = φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Νικόλα Σμυρνάκη στην Εφημερίδα Ρεπόρτερ και στην Άντρη Κούννου

Συνέντευξη του Νικόλα Σμυρνάκη στην Εφημερίδα Ρεπόρτερ και στην Άντρη Κούννου Ημερομηνία 28/3/2106 Μέσο Συντάκτης Link http://www.islandofman.me/ Άντρυ Κούννου http://www.islandofman.me/interviews/i-epitychia-kryvotan-sto-komodino-mou/ Συνέντευξη του Νικόλα Σμυρνάκη στην Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Eleni argues with her kids over their grades at school

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος 2016-17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) 1 ιάλεξη2 Ανταγωνισμός, οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

R E SE A R C H A E Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

R E SE A R C H A E Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ K A Π A R E SE A R C H A E Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Αθήνα : Βασ. Σοφίας 25 7292875 fax : 7292876 Θεσσαλονίκη : Βασ. Ολγας 152 (031) 899681-5 fax: (031) 899686 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας. Η έρευνα για τη φτώχεια στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία Ä»» Æ ¹ Äà Ļ» Æê Ιούνιος - Ιούλιος 2016 Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα Φύλο Ηλικίες Γυναίκες 22.2% 60+ 17.1% εώς 29 10.6% 30-39 20.5% Άνδρες 77.8% 50-59 22.6%

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Της Αθανασίας Κωνσταντίνου Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Με δεδομένες τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα - για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -  για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τρίτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-6 Ώρα για δράση... 7-17 Σημειώσεις... 18 2 Μάθημα Τρίτο - Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις τις 7 συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Οικονομική Πολιτική και Αναδιανομή

Διάλεξη 8. Οικονομική Πολιτική και Αναδιανομή Διάλεξη 8 Οικονομική Πολιτική και Αναδιανομή 1 2 Εισαγωγικά Στο τμήμα αυτό θα μελετήσουμε το πλαίσιο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξετάσουμε την αναδιανεμητική πολιτική της κυβέρνησης, τόσο από δεοντολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Εισαγωγικά. Διανομή εισοδήματος. Διάλεξη 8. Διανομή εισοδήματος Συντελεστής Gini

Εισαγωγικά. Εισαγωγικά. Διανομή εισοδήματος. Διάλεξη 8. Διανομή εισοδήματος Συντελεστής Gini Διάλεξη 8 Οικονομική Πολιτική και Αναδιανομή 2 Εισαγωγικά Στο τμήμα αυτό θα μελετήσουμε το πλαίσιο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξετάσουμε την αναδιανεμητική πολιτική της κυβέρνησης, τόσο από δεοντολογική

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

PROJECT ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ PROJECT 2013-2014 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1 Με τον όρο επάγγελμα εννοούμε το "είδος της βιοποριστικής εργασίας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Το σχολείο ετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες. Το σχολείο για να το πετύχει αυτό φροντίζει ώστε οι δάσκαλοι και οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα