ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. επξέζεσο αθξαίσλ ηηκώλ ζε κνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ θαηεγνξηθώλ θαη κηθηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. επξέζεσο αθξαίσλ ηηκώλ ζε κνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ θαηεγνξηθώλ θαη κηθηώλ"

Transcript

1 Όλνκα : Γεκήηξηνο Μαπξίδεο Τηλζφωνο : Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε : Δκπαίδεςζη Ακαδημαϊκέρ θέζειρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ιανουάριοσ : Λζκτορασ με γνωςτικό αντικείμενο Μαθηματικά και Στατιςτική ςτην Εκπαίδευςη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων. Ννέκβξεο : Μεηαδηαδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ζην ηκήκα Υγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζην έξγν κε ηίηιν Οινθιεξώλνληαο ηελ πνιιαπιή κεηα-αλάιπζε : έλα πιαίζην απνηίκεζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ ηερλνινγηώλ πγεηαθήο θξνληίδαο. Οθηώβξεο 2010 Ιαλνπάξηνο 2012 : Πξνζσξηλόο Γηδάζθνληαο (ΠΓ 407), Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ. Γεθέκβξεο 2009 : Δθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε γλσζηηθό αληηθείκελν Μαζεκαηηθά θαη Σηαηηζηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Μάηνο 2009 Ιαλνπάξηνο 2010 : Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζσλ Αύγνπζηνο 2008 Απξίιηνο 2009 : Λέθηνξαο, School of Mathematics, University of Edinburgh Ννέκβξηνο 2006 Ινύιηνο 2007: Μεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο, School of Mathematics, University of Edinburgh. Φξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα ηνπ ESRC (Economic and Social Research Council) ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Colin Aitken. Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κειέηε ηξόπσλ αμηνιόγεζεο ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ θαη κεηξήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε δίθεο. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξείρα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ αζηπλνκία θαζώο θαη ζε άιινπο θνξείο ή πξόζσπα (δηθαζηέο, δηθεγόξνπο) πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ή λα ππνινγίζνπλ πηζαλόηεηεο ελδερνκέλσλ θαηά ηελ εμηρλίαζε ελόο πνηληθνύ αδηθήκαηνο : Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζηε Σηαηηζηηθή, Τκήκα Σηαηηζηηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Τίηινο δηαηξηβήο : Κξηηήξηα θαιήο πξνζαξκνγήο θαη κέζνδνη επξέζεσο αθξαίσλ ηηκώλ ζε κνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ θαηεγνξηθώλ θαη κηθηώλ δεδνκέλσλ. Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα : Δηξήλε Μνπζηάθε Ιαλνπάξηνο 2005 Ινύιηνο 2005 : Visiting research student, department of Statistics, London School of Economics. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : Martin Knott : Μεηαπηπρηαθό δίπισκα ζηε Σηαηηζηηθή, Τκήκα Σηαηηζηηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Τίηινο δηαηξηβήο : Κξηηήξηα θαιήο πξνζαξκνγήο θαη κέζνδνη επξέζεσο αθξαίσλ ηηκώλ ζε κνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ θαηεγνξηθώλ θαη κηθηώλ δεδνκέλσλ. Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα : Δηξήλε Μνπζηάθε. Μάξηηνο 2001 Ινύιηνο 2001 : Erasmus θνηηεηήο ζην Katholieke Universiteit Leuven, Βέιγην : Πηπρίν Σηαηηζηηθήο, Τκήκα Σηαηηζηηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Βαζκόο 7.3

2 Γιδακηική εμπειπία : Φπονηιζηηπιακά μαθήμαηα Ιαλνπάξηνο Μάξηηνο 2009 : Biometrics, School of Mathematics, University of Edinburgh Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2008 : Several Variable Calculus, School of Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2008 : Foundation of Calculus, School of Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2008 : Probability and Statistics, School of Ιαλνπάξηνο Μάξηηνο 2008 : Biometrics, School of Mathematics, University of Edinburgh Φεβξνπάξηνο Ινύληνο 2006 : Δθηηκεηηθή θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ, Τκήκα Σηαηηζηηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Οθηώβξηνο 2005 Ιαλνπάξηνο 2006 : Σηαηηζηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, Τκήκα Σηαηηζηηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Πποπηςσιακά-Μεηαπηςσιακά μαθήμαηα Φεβξνπάξηνο 2014: Βηνζηαηηζηηθή. Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ ηνκέα πηζαλνηήησλ, ζηαηηζηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ Φεβξνπάξηνο-Ινύληνο (από ην 2011): Γηδαζθαιία καζεκάησλ Υπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά θαη Σηνηρεία Αλάιπζεο ζε δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Οθηώβξεο Φεβξνπάξηνο (από ην 2010): Γηδαζθαιία καζεκάησλ Σηαηηζηηθήο θαη Γεσκεηξίαο ζε δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο 2009 : Δπίβιεςε πηπρηαθώλ εξγαζηώλ δπν θνηηεηώλ, School of Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο 2009 : "Stochastic Modelling", (ζε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο από ην κεηαπηπρηαθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνύξγνπ ζηελ Δπηρεηξηζηαθή Έξεπλα ), επίβιεςε εξγαζηώλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, School of Γεθέκβξηνο 2008 : Παξάδνζε εηδηθνύ καζήκαηνο (special topic) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Financial Mathematics ζην School of Mathematics, University of Edinburgh κε ηίηιν Markov Chain Monte Carlo θαη αλάζεζε εξγαζηώλ. Σεπηέκβξηνο Γεθέκβξηνο 2008: "Simulation" (ζε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο από ην κεηαπηπρηαθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνύξγνπ ζηα Φξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά ), επίβιεςε εξγαζηώλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, πξνεηνηκαζία ζεκεηώζεσλ), School of Mathematics, University of Edinburgh. Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2008 : Probability and Statistics, School of Δπεςνηηικά ενδιαθέπονηα Μεηά-αλάιπζε, Κνηλσληθή θαη Δθπαηδεπηηθή Σηαηηζηηθή, Μνληέια Λαλζαλνπζώλ Μεηαβιεηώλ, Υπνδείγκαηα Γηαξζξσηηθώλ Δμηζώζεσλ

3 Γημοζιεςμένα άπθπα ζε βιβλία Mavridis, D.,Moustaki, I. and Knott, M. (2007). Goodness of fit measures for latent variable models for binary data. (Handbook of Latent Variable and Related Models), Sik-Yum Lee (Editor), Elsevier Γημοζιεςμένα άπθπα ζε έγκπιηα πεπιοδικά Efthimiou O, Mavridis D, Cipriani A, Leucht S, Bagos P, Salanti G. (to appear). An approach for modelling multiple correlated outcomes in a network of interventions using odds ratios, Statistics in Medicine. Mavridis D,Salanti G. (2014). Exploring and accounting for publication bias in mental health: a brief overview of methods. EBMH 17(1): Mavridis D,Salanti G. (2014). How to assess publication bias: funnel plot, trim-and-fill method and selection models (statistics in pills). EBMH 17(1):30. Chaimani, A. Higgins, J. Mavridis, D., Spyridonos, P. and Salanti, G.. Graphical tools for network meta-analysis in STATA. Plos One. Palmer SC, Salanti G, Craig JC, Mavridis D, Strippoli GFM. Erythropoiesis stimulating agents for anaemia in adults with chronic kidney disease: a network meta-analysis (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD DOI: / CD Mavridis, D. Ntzoufras, I. (online). Stochastic Search Item Selection for Factor Analytic Models. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Örey D, Richter R, Barbui C, Leucht C, Engel RR, Geddes JR, Salanti G, Davis J (2013 epub ahead of print). Multiple-treatments meta-analysis on the efficacy, acceptability and tolerability of 15 antipsychotics drugs in schizophrenia, Lancet. Del Giovane, C. Vacchi, L. Mavridis, D., Fillipini,G. and Salanti, G. (2013), Network meta-analysis models to account for variability in treatment definitions : application to dose effects. Statistics in Medicine 32(1), Mavridis, D., Sutton, A., Cipriani, A. and Salanti, G. (2013). A fully Bayesian application of the Copas selection model for publication bias extended to network meta-analysis, Statistics in Medicine 32(1), Mavridis, D. and Salanti, G. (2013), I. A practical introduction to multivariate meta-analysis. Statistical Methods in Medical Research,22(2), (Special issue : Meta-analysis in clinical research) Mavridis, D. and Aitken, C. G. G. (2009). Sample size determination for categorical responses. Journal of Forensic Sciences, 54(1), Mavridis, D. and Moustaki (2009), I. The forward search algorithm for detecting aberrant response patterns in factor analysis for binary data. Journal of Computational and Graphical Statistics, 18(4), Mavridis, D. and Moustaki, I. (2008). Detecting outliers in factor analysis using the forward search algorithm. Multivariate Behavioral Research, 43, Moustaki, I., Joreskog, K. and Mavridis, D. (2004). Factor models for ordinal variables with covariate effects on the manifest and latent variables : A comparison of LISREL and IRT approaches. Structural Equation Modeling, 11,

4 Άπθπα ζε ππακηικά ζςνεδπίων Mavridis, D. and Aitken, C. G. G. (2008). Determination of sample size in multinomial populations with an application in forensic science. ICFIS 2008, Lausanne. Mavridis, D. and Moustaki, I. (2007). Implementing the forward search algorithm in latent variable models for identifying outliers and extreme response patterns (Invited paper). ISI 2007, Lisbon. Mavridis, D. and Aitken, C. G. G. (2007). Determination of sample size in multinomial populations with an application in forensic science. ISI 2007, Lisbon. Παποςζιάζειρ ζε ζςνέδπια ωσ ομιλήτησ Quebec, Canada, September 2013, 21 th Cochrane Colloquium. A selection model to explore whether publication bias is more likely in two-arm and placebo-controlled trials rather than in multi-arm and head-to-head studies. Munich, Germany, August 2013, 34 th Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. A selection model to account for publication bias in a full network meta-analysis. Madrid, Spain, October 2011, 19 th Cochrane Colloquium. Bayesian Implementation of a Selection Model for Publication Bias. Nottingham, United Kingdom, 2-5 September Royal Statistical Society Conference Sample Size Determination for Categorical Responses. Lausanne, Switzerland, August The 7 th International Conference on Forensic Inference and Statistics (ICFIS). Determination of sample size in multinomial populations with an application in forensic science. Durham, New Hampshire, USA 29 June-2 July: 73 rd International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) Goodness-of-Fit Tests and Detection of Atypical Response Patterns in Latent Variable Models Using Posterior Predictive Checks. Lisbon, Portugal-August 2007 :25 th Biennial Meeting of the Society for Multivariate Analysis in the Behavioural Sciences (SMABS). Paper presented : Detection of outliers in Latent Variable Models using the forward search algorithm. Budapest, Hungary-July 2006 : 25 th Biennial Meeting of the Society for Multivariate Analysis in the Behavioural Sciences (SMABS). Paper presented: Detection of outliers in Latent Variable Models using the forward search algorithm. Διοργάνωςη Σεμιναρίων Quebec, Canada September Heterogeneity in meta-analysis (co-presenter with Anna Chaimani) Quebec, Canada September Introduction to Network meta-analysis (copresenter with Argie Veroniki/Georgia Salanti/Julian Higgins)

5 Quebec, Canada September Graphs to enhance understanding and improve interpretability of the evidence from network meta-analysis: a hands-on tutorial in STATA (co-presenter with Anna Chaimani/Georgia Salanti/Argie Veroniki) Milan, Italy, 30 May Challenges in comparing multiple competing treatments. An introduction to network meta-analysis. Department of biostatistics and experimental statistics. University of Milano-Bicocca. Madrid, Spain, October 2011, 19 th Cochrane Colloquium Introduction to metaanalysis 2: Effect measures for dichotomous outcomes (co-presenter with Areti-Angeliki Veroniki). Bogota, Colombia, 1-3 August Introduction to Meta-Analysis and Multiple Treatment Meta-Analysis, Departamento de Epidemiologia Clinica y Bioestadística, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad JAVERIANA. Edinburgh, UK-June : FORSTAT workshop, Forensic Evidence Evaluation, Problems and Applications. Teach a 90 minute workshop titled `Sample Size Estimation - a dichotomous example. Μέλοσ τησ ςυντακτικήσ επιτροπήσ Cochrane Review Group Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group Cochrane Review Group Sexually Transmitted Infections Group Επιςτημονικέσ επιτροπέσ Cochrane Statistics Methods Group (since 2011) Cochrane Comparing Multiple Interventions Methods Group (since 2011) Αξιολογηηήρ άπθπων Statistics in Medicine Research Synthesis Methods British Medical Journal British Journal of Mathematical and Statistical Psychology Computational Statistics and Data Analysis Law, Probability & Risk Multivariate Behavioral Research Internal and Emergency Medicine Statistical Papers Agency for Healthcare Research and Quality The Campbell collaboration METHODOLOGY : European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής

Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΌΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ιουλία Παπαγεωργίου Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής 19-4-07 έως σήμερα Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Παπαδόπουλος Βιογραφικό

Σάββας Παπαδόπουλος Βιογραφικό Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 69100 Κομοτηνή Υπηκοότητα: Ελληνική Τόπος Γεννήσεως: Θεσσαλονίκη e mail: spapado@ierd.duth.gr Αναθεωρήθηκε στις 09/03/10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals:

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals: Vassilis Moustakis Publications : 1. Scientific Journals: 1. (*) Melas, CD, Zampetakis, LA, Dimopoulou A, and Moustakis V. (υπό έκδοση). Modeling the acceptance of clinical information systems among hospital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1 Saturday 17 December 2010 Parallel Session 1 Session Chair: Dimitrios Ginoglou, University of Macedonia, Greece Room: Nicosia Time: 09:15-10:30 Earnings Management using Intangibles in Greece: Some Empirical

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Educational Courses. on Clinical Trials. Program Πρόγραμμα 2014 - 1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια. στις Κλινικές Δοκιμές. June May Ιουνίου.

Educational Courses. on Clinical Trials. Program Πρόγραμμα 2014 - 1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια. στις Κλινικές Δοκιμές. June May Ιουνίου. Educational Courses on Clinical Trials Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στις Κλινικές Δοκιμές Scientific Committee Eπιστημονική Επιτροπή Angelos Hatzakis Professor of Epidemiology and Preventive Medicine, Head of

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 2013 1. Exploring the economy - environment relationship in the case of sulphur emissions. Journal of Environmental Planning and Management 56(2):

Διαβάστε περισσότερα

Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος

Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 8203928 Email: tsekrekos@aueb.gr Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεόδωρος Παλυβός

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεόδωρος Παλυβός Βιογραφικό Σημείωμα Θεόδωρος Παλυβός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, 104 34 Τηλ: +210-8203741 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tpalivos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Καθηγητή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 1. Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Σ. Μουστάκης

Βασίλης Σ. Μουστάκης Περιληπτική παρουσίαση Βασίλης Σ. Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χανιά 73100 moustaki@dpem.tuc.gr, & vmoustakis@gmail.com Καθηγητής στη Διοίκηση Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Κλέα Κατσουγιάννη

Χαιρετισμός. Κλέα Κατσουγιάννη Χαιρετισμός Οι Κλινικές Δοκιμές αποτελούν τον επιστημονικά καθιερωμένο και αποδεκτό τρόπο αξιολόγησης των θεραπευτικών μέτρων. Το Σεμινάριο που έχουμε τη χαρά να οργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων

Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚH EKΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις Μανόλης Βάβαλης Curriculum Vitæ Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Πατέρα Αναστάσιος Τόπος Γέννησης Σέρρες Ημερομηνία Γέννησης 3 Νοεμβρίου 1958 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεμένος με δύο παιδιά B T H u k Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό. Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικό Βιογραφικό. Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικό Βιογραφικό Πτυχία Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ph.D. (1987). Σχολή Μεταπτυχιακών και Πανεπιστημιακό Κέντρο, Πανεπιστήμιο της Πόλης

Διαβάστε περισσότερα