ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT) Εισαγωγή: Πώς Πραγματοποιείται η Ποσοτική Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT) 13.1. Εισαγωγή: Πώς Πραγματοποιείται η Ποσοτική Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου"

Transcript

1

2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT) Εισαγωγή: Πώς Πραγματοποιείται η Ποσοτική Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου Πολλές πλευρές των ερευνών της περιβαλλοντικής τοξικολογίας έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου για βλαβερές επιδράσεις των χημικών ρύπων στους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Τα τελευταία χρόνια πολλές κανονιστικές/νομοθετικές διατάξεις στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες απαιτούν την εκτίμηση των κινδύνων στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην υγεία του ανθρώπου από νέες ή παλαιές χημικές ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να απελευθερωθούν με την παραγωγή, χρήση και διάθεση αποβλήτων στο περιβάλλον. Η Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου είναι σχετικά νέος όρος και η μεθοδολογία που ακολουθείται διαφέρει στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Πρόσφατα, στις ΗΠΑ υπάρχει από την ΕΡΑ το πλαίσιο των βασικών παραμέτρων που αποτελούν την Οικολογική Εκτίμηση Κινδύνου (EPA: A Framework for Ecological Risk Assessment, EPA /630/R-92/001, February 1992). H εκτίμηση κινδύνου είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που χρησιμοποιείται για να λαμβάνονται αποφάσεις για την χρήση νέων υλικών, παρασκευασμάτων, συσκευασιών, κλπ, για τα οποία υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η περιβαλλοντική τοξικολογία προσπαθεί να λύσεις ειδικά επιστημονικά προβλήματα, ιδιαίτερα για τις επιβλαβείς επιδράσεις χημικών ουσιών-ρύπων σε οργανισμούς και οικοσυστήματα. Σε περίπτωση νέων βιομηχανιών, οικισμών, δρόμων, κλπ, απαιτούνται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment), όπου λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι, τόσο κατά τον σχεδιασμό, όσο και στην μετέπειτα πορεία ανάπτυξης της περιοχής. 295

3 Πρέπει να γίνει διαχωρισμός των όρων Hazard Assessment και Risk Assessment. Στην πρώτη περίπτωση είναι η αξιολόγηση της επικινδυνότητας μιας ουσίας (δηλαδή την εγγενή ικανότητα να προκαλέσει ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου) και στην δεύτερη περίπτωση είναι η εκτίμηση κινδύνου (δηλαδή ποσοτική εκτίμηση της πιθανότητας να προκληθούν κίνδυνοι στο περιβάλλον και την υγεία κάτω από ορισμένες συνθήκες). 1 Τα βασικά χαρακτηριστικά των Hazard Assessment και Risk Assessment περιγράφονται στον πίνακα Πίνακας Σύγκριση Hazard Assessment και Risk Assessment. 2 Characteristic (Χαρακτηριστικά) Hazard assessment Εκτίμηση επικινδυνότητας Risk assessment Εκτίμηση κινδύνου Probabilistic results No Yes Scales of results Dichotomous Continuous Scientific judgment Basis of regulation Risk management Assessment endpoints Not explicit Explicit Expression of Concentration Exposure contamination Tiered assessment Necessary Unnecessary Decision criteria Judgment Formal criteria Use of models Deterministic fate models Probabilistic exposure and effects models Βασικές Αρχές και Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου Η Εκτίμηση του Οικολογικού Κινδύνου είναι η πιθανότητα για ένα ανεπιθύμητο γεγονός να συμβεί σε ένα οικολογικό σύστημα από την δράση ενός εξωγενούς παράγοντα έντασης (stressor). O παράγοντας που προκαλεί την "ένταση" μπορεί να είναι μια χημική ουσία-ρύπος, μία νέα περιβαλλοντική ένταση, φυσικές αλλαγές (ξαφνικές αλλαγές στην θερμοκρασία), ιοντίζουσα ακτινοβολία, κλπ. Ο βαθμός επικινδυνότητας είναι μια ιδιαίτερη ιδιότητα του 296

4 παράγοντα έντασης, που μπορεί να έχει αρνητικές ή θετικές επιδράσεις σε βιολογικό σύστημα, όπως η μεταλλαξιγόνος δράση, η LD 50 μιας ουσίας, κλπ. Ο εξωγενής παράγοντας έντασης προκαλεί κίνδυνο στο περιβάλλον εφόσον υπάρχει έκθεση των οργανισμών στον παράγοντα αυτό. Εννοιολογικό πλαίσιο Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Έκθεση Εκτίμηση τοξικότητας χρόνια και οξεία τοξικότητα χημικοί και φυσικοί μετασχηματισμοί Χαρακτηρισμός Κινδύνου Σχήμα Κλασικό παράδειγμα Εκτίμησης Κινδύνου Στις ΗΠΑ έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην δημιουργία βασικών πλαισίων από Εθνική Ακαδημία Επιστημών (1983) και την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (1992). 3,4 Τα διάφορα στάδια εκτίμησης οικολογικού κινδύνου συνδέονται μεταξύ τους και το καθένα οδηγεί στο επόμενο. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι τα φυσικά οικοσυστήματα είναι πολύπλοκα συστήματα με πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι έννοιες της τροφικές αλυσίδας και των τροφικών πλεγμάτων, της βιοσυσσώρευσης, βιοσυγκέντρωσης και βιομεγέθυνσης. Επίσης, πρέπει να περιληφθούν έννοιες και παράμετροι, όπως το είδος του βιοτόπου, οι ποσοτικές εκτιμήσεις και δυναμική των πληθυσμών των οργανισμών, οι οικολογικές αναλύσεις και έλεγχοι που είναι κατάλληλοι για το είδος του οικοσυστήματος και οι διαφορές μεταξύ εκτιμήσεων και μετρήσεων σε οικοτοξικολογικές έρευνες. 297

5 OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκτιμητή κινδύνου και του διαχειριστή του κινδύνου ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισμός των εκθέσεων ΑΝΑΛΥΣΗ Χαρακτηρισμός των οικολογικών επιδράσεων Συλλογή στοιχείων Επιβεβαίωση στοιχείων Παρακολούθηση στοιχείων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του εκτιμητή του κινδύνου και του διαχειριστή του κινδύνου Αποτελέσματα ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Σχήμα Σχηματικό πλαίσιο εκτίμησης οικολογικού κινδύνου (ΕΡΑ,1992) Τυποποίηση του προβλήματος (problem formulation) H ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκτιμητή του κινδύνου (risk assessor) από την εισαγωγή του παράγοντα "έντασης" και του διαχειριστή (risk manager) στο περιβάλλον είναι απαραίτητη και χρήσιμη για την πιστοποίηση όλων των στοιχείων που υπάρχουν για νέες χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα, βιομηχανικά απόβλητα (ή μέθοδο καθαρισμού αποβλήτων, εγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων, κλπ). Επίσης διαμορφώνει και τα οικονομικά και τεχνολογικά όρια μέσα στα οποία μπορεί να γίνει η εκτίμηση και τους σκοπούς που πρέπει να επιτευχθούν (προστασία φύσης, προστασία αγριοπανίδας και αγριοχλωρίδας, υδάτινοι πόροι, κλπ). Επίσης, πρέπει να χαρακτηρισθούν οι παράμετροι της διάρκειας, συχνότητας και όγκου των ρύπων που θα απελευθερωθούν στο 298

6 περιβάλλον. Τέλος, πρέπει να γίνει εκτίμηση της κατάστασης του οικοσυστήματος που θα δεχθεί την "ένταση" των ρύπων, τόσο ως προς το βιόκοσμο που περιλαμβάνει όσο και τα αβιοτικά χαρακτηριστικά του. Επειδή η εκτίμηση οικολογικού κινδύνου περιλαμβάνει οικοσυστήματα και οργανισμούς που πρέπει να προστατευθούν και τις ειδικές δοκιμασίες και αναλύσεις επικίνδυνων ρύπων και αξιολογήσεις των εκθέσεων, ο όρος τελικό σημείο των μετρήσεων τοξικότητας, ρύπανσης, κλπ ("endpoint") είναι διφορούμενος ή αμφίβολος σε πολλές περιπτώσεις. Για να περιορισθούν οι αμφιβολίες, έχουν προταθεί δύο κατηγορίες τελικών σημείων: (α) τελικά σημεία εκτιμήσεων (assessment endpoints), και (β) τελικά σημεία μετρήσεων (measurement endpoints). 5 Παραδείγματα εκτίμησης τελικών σημείων είναι οι περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να προστατευθούν, όπως η προστασία ειδών υπό εξαφάνιση ή προστασία μιας πλουτοπαραγωγικής πηγής ή του πόσιμου νερού και οι σκοποί της εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου. Τα κριτήρια που προτείνονται είναι: (α) κοινωνικά, (β) βιολογικά, (γ) πρόσβαση σε μετρήσεις και προβλέψεις και (δ) επικινδυνότητα από τους ρύπους Ανάλυση των διαφόρων παραγόντων Το πρόβλημα της ανάλυσης των διαφόρων παραγόντων ακολουθεί την τυποποίηση του προβλήματος και κεντρικό τμήμα της είναι ο χαρακτηρισμός του οικοσυστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει και την αποκατάσταση ρυπασμένου οικοσυστήματος. Τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης είναι: 1 Ανάλυση της έκθεσης ή εκθέσεων: μετρήσεις συγκεντρώσεων, τις δόσεις που προσλαμβάνεται από τον βιόκοσμο (βιοσυγκέντρωση, βιοσυσσώρευση και βιομεγένθυνση), τους μετασχηματισμούς των ρύπων, την κατανομή τους και την αποικοδόμηση, Χαρακτηρισμός των οικολογικών επιδράσεων: στοιχεία τοξικότητα και συγκρίσεις, μελέτες πεδίου, μελέτες σε μικρόκοσμο κλπ. 299

7 Αναλύσεις οικολογικών αντιδράσεων: φυλογενετική προέκταση (phylogenetic extrapolation), δηλαδή σχέσεις τοξικότητας από ένα είδος σε ένα άλλο (π.χ. τοξικότητα 96- ωρών σε πράσινα φύκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιπροσωπευτική των φωτοσυνθετικών ευκαρυωτικών οργανισμών), σχέσεις μεταξύ δύο ειδών τοξικότητες ( response extrapolation, NOAEL to EC 50 ), προεκτάσεις από μελέτες στο εργαστήριο σε μελέτες πεδίου (laboratory-tofield extrapolation), προεκτάσεις από μελέτες πεδίου-πεδίου ή βιοτόπουβιοτόπου (ή ενδιαίτημα) (field-to-field or habitat-to-habitat extrapolations), έμμεσα αποτελέσματα (indirect effects), οργανωτικά επίπεδα (organizational levels), κλίμακες χώρου και χρόνου (spatial and temporal scales), αποκατάσταση ενός συστήματος στην αρχική κατάσταση (recovery to its original state), Περίγραμμα του παράγοντα έντασης και του αποτελέσματος (είναι ανάλογη με την καμπύλη της δόσης-αποτελέσματος για μια χημική ουσία-ρύπο) που επεκτείνεται στην βιοκοινότητα και στο επίπεδο οικοσυστήματος Συλλογή, επιβεβαίωση και παρακολούθηση στοιχείων (data acquisition, verification, and monitoring) Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην μελέτη εκτίμησης. Βασική έρευνα, βελτίωση μεθόδων, αναλύσεις, μοριακοί μηχανισμοί, βελτίωση των προτύπων κλπ. Χωρίς την ύπαρξη ικανοποιητικών αναλυτικών μεθόδων (όργανα, τεχνική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό) και επιβεβαίωση στοιχείων από διάφορες πηγές δεν είναι δυνατή η μελέτη εκτιμήσεων. 300

8 Χαρακτηρισμός του κινδύνου (risk characterization ) Αποτελείται από τον υπολογισμό του κινδύνου και την περιγραφή του κινδύνου κατά τμήματα. Ενσωμάτωση της έκθεσης με την τοξικότητα(integration of exposure with toxicity) Ανάλυση της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων(uncertainty analysis) Περιγραφή του κινδύνου (risk description): δηλαδή ποιες είναι οι δυνητικές επιδράσεις των ρύπων στο οικοσύστημα και πόσο πιστευτά είναι τα αποτελέσματα; και πόσο μεγάλος είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος ; Συμπερασματικά σχόλια για τον οικολογικό κίνδυνο και ερμηνεία της οικολογικής σημασίας του κινδύνου (ecological risk summary & interpretation of ecological significance) Αναφορά στον διαχειριστή του οικολογικού κινδύνου Η μελέτη εκτίμησης του οικολογικού κινδύνου πρέπει να αναφέρεται στο τέλος στις κυριότερες πρακτικές πλευρές της εκτίμησης. Λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές πλευρές της υπόθεσης και την πολιτική του περιβάλλοντος που υπάρχει σε μια χώρα. Η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνει και τον τύπο ανάλυσης κόστος/όφελος (cost/benefit analysis). Tο είδος αυτό ανάλυσης αφορά τον διαχειριστή του οικολογικού κινδύνου Εφαρμογές Εκτίμησης Οικολογικού Κινδύνου Αρχικά, οι εκτιμήσεις οικολογικού κινδύνου εφαρμόσθηκαν εφαρμόστηκαν σε περιπτώσεις βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου. Μία κλασική περίπτωση είναι η τραγωδία των κατοίκων του κόλπου Μιναμάτα στην Ιαπωνία, όπου τα απόβλητα ενός εργοστασίου περιείχαν υδράργυρο, ο οποίος στην θάλασσα μετατράπηκε στον τοξικότερο μεθυλοϋδράργυρο και δηλητηρίασε σημαντικό αριθμό ανθρώπων, μέσω των 301

9 ψαριών όπου βιοσυσσωρεύθηκε ο μεθυλοϋδράργυρος, και που αποτελούσαν την βασική πηγή της διατροφής τους. Περίπου 50 άτομα πέθαναν και 700 έμειναν παράλυτα. 7 Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι εάν υπήρχε έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων (βαρέα μέταλλα στο θαλασσινό νερό και των οργανισμών του περιβάλλοντος (ψάρια, πτηνά, κλπ) θα μπορούσε να είχε επισημανθεί η περίπτωση της δηλητηρίασης των ανθρώπων από τον υδράργυρο. 8 Η εκτίμηση οικολογικού κινδύνου είναι σύνθετη αναλυτική εργασία. Ενώ η μεγάλη ποικιλία αναλυτικών δεδομένων στηρίζονται σε πραγματικές πληροφορίες ρύπανσης του περιβάλλοντος (εφόσον υπάρχουν), γίνονται πολυάριθμες υποθέσεις που δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθούν. Παρόλα αυτά οι εκτιμήσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς στην διασάφηση πραγματικότητας από υποθέσεις και να υπογραμμίζουν τις αβεβαιότητες στην ολική εκτίμηση. Η τελική εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου πρέπει να ενεργεί ως πρακτικό εργαλείο στις νομοθετικές αποφάσεις. Οι εκτιμήσεις οικολογικού κινδύνου πρέπει να θέτουν προτεραιότητες για έρευνα, δράσεις και προληπτικών μέτρων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν διευρυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες (φαινόμενο του θερμοκηπίου, μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, όξινη βροχή, τοξικά απόβλητα, ατμοσφαιρική ρύπανση, εξαφάνιση ειδών, υποβάθμιση εδαφών, ρύπανση υπογείων νερών, κλπ), με αποτέλεσμα να απαιτούνται σημαντικά χρηματικά ποσά και επιστημονική υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανήματα. Οι εκτιμήσεις οικολογικού κινδύνου θέτουν προτεραιότητες στην έρευνα και στην επίλυση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 9 Η εκτίμηση οικολογικού κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση πολλών περιοχών με τοξικά απόβλητα, τους κυριότερους ρύπους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι επιβλαβή στην υγεία του ανθρώπου, την επιλογή φυτοφαρμάκων σε σχέση με ευαίσθητες οικολογικές περιοχές και αλλά σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα

10 Σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου από ξενοβιοτικές ουσίες (τοξικές, καρκινογόνες και επικίνδυνες χημικές ενώσεις και μίγματα) παίζει η οικοτοξικολογία. Στον τομέα αυτό υπάρχουν ορισμένες σημαντικές εκδόσεις, όπως και για την εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου. 11 Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διεξάγεται μέσω των επιστημονικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων συζήτηση για τον ρόλο και τις κατευθύνσεις της οικολογικής εκτίμησης κινδύνου και των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Προγράμματα Οικοτοξικολογικής Έρευνας Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οικοτοξικολογίας. Με το πρόγραμμα σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ψήφισμα του συμβουλίου των ΕΚ , 93/Ψ 138/01, ) η ΕΕ θέτει ορισμένες αρχές και ευθύνες στις χώρες-μέλη για την προστασία του περιβάλλοντος για τις σημερινές και μελλοντικές γενεές. Τα θέματα και οι ενδιάμεσοι στόχοι καλύπτουν θέματα μεταβολής του κλίματος, της όξινης βροχής, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, το αστικό περιβάλλον και μια σειρά από άλλα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Βασικός άξονας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι οι περιβαλλοντικές μελέτες και η εκτίμηση των οικολογικών κινδύνων. H Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και άλλες οργανώσεις προτείνει στάδια για την εκτίμηση του κινδύνου. Για να επιτευχθεί κατά την ΕΕ η εκτίμηση κινδύνου, π.χ. μιας τοξικής χημικής ουσίας στο περιβάλλον, στα οικοσυστήματα ή τον άνθρωπο πρέπει να γίνει κατά στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται αρχικά ο προσδιορισμός της επιβλαβούς επίδρασης (hazard identification) που μπορεί να προκαλέσει μια χημική ουσία στο περιβάλλον, 303

11 στον άνθρωπο κλπ. Δηλαδή γίνεται η εκτίμηση της εγγενούς ικανότητας μιας ουσίας να προκαλέσει ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση της πιθανής επικινδυνότητας (hazard assessment) της χημικής ουσίας να προκαλέσει βλάβες (τοξικές ή άλλες) στο περιβάλλον, στην υγεία του ανθρώπου κλπ., που να σχετίζεται με εκθέσεις ή πιθανές εκθέσεις. Η εκτίμηση κινδύνου μιας χημικής ουσίας ή μίγματος ή διεργασίας ( risk assessment) είναι για την ΕΕ η ποσοτική εκτίμηση. Δηλαδή να περιλαμβάνει ποσοτικά δεδομένα της επίδρασης στο περιβάλλον μέσω κάποιων συγκεκριμένων συγκεντρώσεων (ρύπανση) σε συγκεκριμένο μέσο (αέρας, νερό, έδαφος, εσωτερικοί χώροι, εργασιακό περιβάλλον, κλπ). 13 Σύγκριση των όρων, σταδίων αξιολόγησης της επικινδυνότητας και εκτίμησης του κινδύνου για επικίνδυνες χημικές ουσίες για τρεις διαφορετικές οργανώσεις παρουσιάζονται στον πίνακα ,15,16 Η ΕΕ έχει δημιουργήσει την υποδομή για την εκτίμηση κινδύνων από επικίνδυνες χημικές ουσίες στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου (στο εργασιακό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον και τους εσωτερικούς χώρους) και έχει προωθήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της οικοτοξικολογίας. Το νομοθετικό έργο είναι επίσης σημαντικό και ορισμένα παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω: EEC Directive 92/32/EEC. 7th amendment of Dir 67/548/EEC. Annex V, Part C. Μέθοδοι για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας (7η τροποποίηση της Οδηγία-πλαίσιο 67/548/EEC για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των νέων επικίνδυνων χημικών ουσιών Κανονισμός αρ 793/93 ( , OJL 84/ ) Για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. (Council Regulation No. 793/1993 on the evaluation and control of the risks of existing substances). Για τις χημικές ουσίες, σε κάθε οδηγία της ΕΕ υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες αρχές για την εκτίμηση κινδύνου στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Commission of the European Communties, Directorate-General XI, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection. Chemicals Control in the 304

12 European Community. Proceeding of a seminar. Royal Society of Chemistry, EUR 14385, Luxembourg, Europe's Environment. The Dobris Assessment. Luxembourg, chp 11 Human Health, pp , chp 17 Chemicals and genetically modified organisms,pp , chp 38 Chmical risk,pp Κεφάλαια που αναφέρονται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. CEC Chemical Risk Control. ECSC-EEC-EAEC. Commission of the European Communities, Luxembourg CEC. Towards Sustainability. A Community Programme of Policy and Action in Relation to the Environment and Sustainable Development. Luxembourg, Lokke H, Tyle H, Bro-Rasmussen F, eds. Proceedings of the First European Conference on Ecotoxicology /10/1988, Lyngby, Copenhagen. Το πρόβλημα της διαχείρισης του οικολογικού κινδύνου (ecological risk management) είναι πολυσύνθετο και περιλαμβάνει σειρά ενεργειών και αξιολογήσεων που στηρίζονται σε πολλά κριτήρια ανάλυσης και διαφορετικές γωνίες προσέγγισης (cost-benefit analysis, multi-objective approach, revealed preference, expressed preference, De minimis κλπ). Οι διάφορες χώρες στην ΕΕ έχουν τα δικά τους κριτήρια διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 17 Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα (πρότυπα) συστήματα εκτίμησης του οικολογικού κινδύνου από χημικές ουσίες. Οι διάφορες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και οι επιστήμονες που εκτελούν μελέτες εκτίμησης οικολογικού κινδύνου στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ηλεκτρονικά μοντέλα διάχυσης και τύχης των περιβαλλοντικών ρύπων που αναλύονται με προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτελούνται σε ηλεκτρονικά πολυμέσα (multimedia fate models). Tα βασικά προβλήματα των μοντέλων αυτών παρουσιάσθηκαν σε δύο συνέδρια της Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC, 1994)

13 Πίνακας Στάδια της εκτίμησης του κινδύνου για χημικές ουσίες (οικολογικού, υγείας του ανθρώπου κλπ) στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και στην Π.Ο.Υ. Ευρωπαϊκή Ένωση Hazard Identification The process of associating a hazard with a particular chemical Hazard Assessment The process whereby the potential for a chemical to cause adverse effects in targer species or systems is assessed. The effects of the substances are related to an assessment of (possible) exposure Risk Assessment is only employed by the EC when the assessment is carried out in quantitative terms- i.e. when the probability that a substance causes adverse effects as a result of its presence in the environment (at a given concentration) is expressed numerically Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, ΗΠΑ (National Research Council) Hazard Identification Determining whether an agent can cause an increase in the incidence of an effect, e.g. a health condition Dose-response Assessment Characterizing the relationship between dose of an agent administered or received and the incidence of an adverse effect Exposure Assessment Measuring or estimating the intensity, frequency, and duration of exposure to an agent Risk Characterization Estimating the incidence of an effect under the conditions of exposure described in the exposure assessment Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization) Hazard Identification Identifying the environmental agent of concern, its adverse effects, target populations, and conditions of exposure Dose-response Assessment Characterizing the relationship between dose of an agent administered or received and the incidence of an adverse effect Exposure Assessment Quantifying exposure (dose) in a specific population based on measuring emissions, environmental levels, biological monitoring, etc Risk estimation The process of combining the risk characterization, dose-response relationships, and exposure estimates to quantify the risks in a specific population 306

14 13.5. Πλαίσιο Εκτίμησης του Οικολογικού Κινδύνου από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.(ΕΡΑ) Η ΕΡΑ ανέπτυξε κάτω από την καθοδήγηση μιας επιτροπής επιστημόνων, EPA's Risk Assessment Forum, το "Πλαίσιο για την Εκτίμηση του Οικολογικού Κινδύνου" ("Framework for Ecological Risk Assessment" (framework Report). EPA/630(R-92/001, February 1992, Washington DC. Το πλαίσιο αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα πολλών μελετών, συνεδρίων και κριτικής από διάφορους φορείς για να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο. 19 Το πλαίσιο αυτό για την εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου από ανθρωπογενείς παράγοντες είναι μια σειρά αρχών και ρυθμίσεων στα θέματα εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στις διάφορες μελλοντικές εκτιμήσεις, έρευνες και μελέτες που θα γίνουν προς τον σκοπό αυτό στις Η.Π.Α. Οι οδηγίες του πλαισίου δεν είναι διάφορα σταθερά στάδια κανόνων, αλλά γενικές αρχές που έχουν ευελιξία για να συμπεριλαμβάνουν και αποκλίσεις όπου αυτές απαιτούνται. 20 Tο πλήρες κείμενο περιέχει χρήσιμες υποδείξεις και σχεδιασμό κατά στάδια της αξιολόγησης των δεδομένων από περιβαλλοντικές αναλύσεις ώστε να καταλήξουν σε δράσεις και διαχείρισης των οικολογικών κινδύνων. 21 H EPA έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια και μεγάλο αριθμό ερευνών, για την ταξινόμηση, περιορισμό και προγραμματισμό θεμάτων εκτίμησης περιβαλλοντικών Μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης κινδύνων στον άνθρωπο

15 13.6. Βιβλιογραφία : Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου. 1. Rodier DJ, Zeeman MG. Ecological risk assessment. In: Cockerham LG, Shane BS, eds. Basic Environmental Toxicology. CRC Press, Boca Raton, FL, 1994, pp Suter GW, II. Environmental risk assessment/environmental hazard assessment: similarities and differences. In: Landis WG, van der Schalie WH, eds. Aquatic Toxicology and Risk Assessment. Am Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1990, pp National Research Council. Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process. National Academy Press, Washington DC, EPA. Document "A framework for ecological risk assessment". U.S. EPA/630/R-92/001, February 1992, Risk Assessment Forum, USA EPA, Washington DC, Suter GW. Endpoints for regional ecological risk assessment. Environ Manage 14: 9-23, Landis WG, Yu M.-H. Ecological risk assessment and environmental toxicology. In: Introduction to Environmental Toxicology. Impacts of Chemicals Upon Ecological Systems. Lewis Publs,Boca Raton, FL, 1995, chap. 10, pp Doi R, Ohno H, Harada M. Mercury in feathers of wild birds from the mercury polluted area along the shore of the Shiranui Sea, Japan. Sci Total Environ 40: ; Kudo A, Miyahara S. Mercury dispersion from Minamata Bay to the Yatsushoiro Sea during Ecotoxicol Environ Safety 8: , 1984 ; 8. Eisler R. Mercury hazards to fish, wildlife, and invertebrates: a synoptic review. Biological report 85 (1.10). Fish and Wildlife Service, U.S. Dpt of Interior, Laurel, MD, Travis CC, Blaylock BP. Setting priorities for environmental policy. Environ Sci Technol 26: ,

16 10. Urban DJ, Cook N. Ecological risk assessment. EPA 540/ Office of Pesticide Programs, U.S. EPA, Washington DC, 1986; Neilson AH, Allard A.- S, Remberger M. Choronic hazard assessment. A strategy for evaluating organic compounds in the aquatic environment. Environ Sci Technol 28: 278A-288A, Connell DW, Milton GJ. Chemistry and Ecotoxicology of Pollution. John Wiley & Sons, New York, 1984; Rand GM, Petrocelli SR. Fundamentals of Aquatic Toxicology. Hemisphere Publs Co, Washington DV, 1985; Ramade F. Ecotoxicology. John Wiley & Sons, New York, 1987; Moriarity F. Ecotoxicology-The Study of Pollutants in Ecosystems. Academic Press, New York, 2nd ed, 1988; Bartell SM, Gardner RH, O'Neill RV. Ecological Risk Estimation. Lewis Publishers, Chelsea,MI, 1992;Suter GW. Ecological Risk Assessment. Lewis Publishers,Chelsea, MI,1993; Forbes VE, Forbes TL. Ecotoxicology in Theory and Practice. Chapman & Hall, London, 1994; Hoffman DJ, Rattner BA, Burton GA,Jr., Cairns J, Jr. Handbook of Ecotoxicology. Lewis Publs, Boca Raton, Fl, Renner R. Ecological risk assessment struggles to define itself. Evniron Sci Technol 30: 172A-174A, Commission of the European Community. Workshop on Environmental Hazard and Risk Assessment in the Context of Directive 79/831/EEC. Summary document XI/730/89, rev.3. CEC, Brussels, 1990; Calow P. Risk assessment: Principles and practice in Europe. Austral J Ecotoxicol 1(1): 11-13, Richardson ML, ed. Risk Management of Chemicals. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1992, p.5; Richardson ML, ed. Risk Assessment of Chemicals in the Environment. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, WHO.Control of Environmental Hazards. Document. WHO, Geneva, National Research Council. Risk Assessment in the Federal Government. Managing the Process. National Academy Press, Washington DC,

17 17. Gerrard S. Environmental risk management. In: O'Riordan T, ed. Environmental Science for Environmental Management. Longman, Harlow, England, 1995, pp Cowan CE, et al. The Multimedia Fate Model: A Vital Tool for Predicting the Fate of Chemicals. SETAC Press, Pensacola, FL, 1995; Renner R. Predicting chemical risks with multimedia fate models. Environ Sci Technol 29: 556A- 559A, EPA. Summary report on Issues in Ecological Risk Assessment. US EPA/625/3-91/018, Washington DC, 1991; EPA. Ecological Risk Assessment Guidelines Strategic Planning Workshop. Risk Assessment Forum. EPA/625/3-91/018. EPA, Washington DC, Norton SB, Rodier DJ, Gentile JH, et al. A framework for ecological risk assessment at EPA. Environ Toxicol Chem 11: , 1992; Norton SB, Rodier DJ, Gentile JH, et al. The EPA's framework for ecological risk assessment. In:Hoffman DJ, Rattner BA, Burton GA,Jr., Cairns J, Jr. Handbook of Ecotoxicology. Lewis Publs, Boca Raton, Fl, 1995, pp U.S. ERA Document "A Framework for Ecological Risk Assessment". In: Landis WG, Yu M-H. Introduction to Environmental Toxicology. Lewis Publs, Boca Raton, Fl, 1995, pp EPA. Human Exposure Assessment: A Guide to Risk Ranking, Risk Reduction and Research Planning. EPA, Science Advisory Board, EPA/SAB/IAQC-95/005, March 1995, Washington DC, Επιλογή βιβλιογραφίας για Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου 1. Global Environmental Outlook No 4. United Nations Environment programme. Earthscan, London, (www.unep.org). 2. Global Environment Outlook No 3. UNEP, Earthscan, London, UNEP/IPCS. Ecological Risk Assessment. UNEP/IPCS Training Module No.3. WHO, Geneva,

18 4. Solomon KR, Sibley P. New concepts in ecological risk assessment: where do we go from here? Marine Pollution Bull 44: , ECOFRAM. ECOFRAM Aquatic and Terrestrial Final Draft Reports. USEPA, 1999 (www.epa.gov/oppefedl/ecorisk/index.htm). 6. USEPA. Guidelines for Ecological Risk Assessment. Risk Assessment Forum, US Environmental Protection Agency, Washington DC, Morgan MG. Uncertainty analysis in risk assessment. Human Ecol Risk Assessment 2:11-24, US EPA. Ecological Risk Assessment. Federal Guidelines. Government Institute-EPA publs, Washington, DC, Pollard SJ, Yearsley R, Reynard N, et al. Current directions in the practice of environmental risk assessment in the United Kingdom. Environ Sci Technol 36:530538, Jones D, Domotor S, Higley K, et al. Principles and issues in radiological ecological risk Assessment. J Environ Radiact 66:19-39, Suter GW, II, Efroymson RA, Sample BE, Jones DS. Ecological Risk Assessment for Contaminated Sites. Lewis, Boca Raton, FL, Suter GW, II. Ecological Risk Assessment. CRC Press, Boca Raton, FL, 2 nd ed Ricci PF. Environmental and Health Risk Assessment and Management: Principles and Practices (Environmental Pollution). Springer, Berling-New York, Hester RE, Harrison RM, eds. Chemicals in the Environment. Assessing and Managing Risk. Royal society of Chemistry, Cambridge, Johnson BL. Human and Ecological risk assessment. J Human Ecological Risk Assessment, 13(6): ,

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 10.1. Εισαγωγή στην Εκτίμηση του Περιβαλλοντικού και Οικολογικού Κινδύνου Οι έρευνες της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γιαννουλάκη Ασηµένια 1, Σπανοµήτσιος Μάριος-Παύλος 2, Γεωργέλλης Παναγιώτης 3, Γιαννουλάκης Θεολόγος 4, Σπανοµήτσιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EKTIΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 14.1. Εισαγωγή: Μελέτες για Πρόληψη της Ρύπανσης

EKTIΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 14.1. Εισαγωγή: Μελέτες για Πρόληψη της Ρύπανσης EKTIΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 14.1. Εισαγωγή: Μελέτες για Πρόληψη της Ρύπανσης Η αφύπνιση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα των τελευταίων χρόνων και η προσπάθεια για ανάπτυξη με αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε. Μπακέας, 2013 Πηγή: Α. Βαλαβανίδης «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία», Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2007, Κεφ.11. Οι κυριότεροι τοµείς οικοτοξικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ Ε Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Χουζούρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση παραδοτέο / Δράση 5 Έργο WASPTool «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης»

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» «Πετρελαιοειδή στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» Άγγελος Ντάντος Χημικός, PhD Cp Foodlab ltd Πετρέλαιο Πολύπλοκο μίγμα υδρογονανθράκων Αλειφατικοί Αρωματικοί Αλκάνια Αλκένια Αλκίνια n-αλκάνια Διακλαδισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Αθανάσιος Κούγκολος ρ. Χηµικός µηχανικός Αναπληρωτής καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή. Global Change / Climate Change

Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή. Global Change / Climate Change Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή Global Change / Climate Change Ένα θέμα που καίει... Περιβάλλον και Ανάπτυξη, 2004-2005 Περιβάλλον και Ανάπτυξη, 2004-2005 Τι είναι Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή ; Η αργή και σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 6.1. Από την Τοξικολογία στην Οικοτοξικολογία Από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε ένα δραστήριο κίνημα περιβαλλοντικής αφύπνισης για τα αυξανόμενα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test LBNL 5021E Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test Kayje Booker, Tae Won Han, Jessica Granderson, Jennifer Jones, Kathleen Lask, Nina Yang, Ashok Gadgil

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δ. Καλιαμπάκος, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Δ. Δαμίγος, Λέκτορας Ε.Μ.Π. 1. Γενικά Η πρώτη επίσημη έκθεση αναφορικά με την αξιολόγηση κινδύνων που απορρέουν για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Μια πρώτη προσέγγιση για την περίπτωση του Χρυσαετού στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης Σιδηρόπουλος, Λ., Navarrette, E., Αλιβιζάτος, Χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων με σύστημα CAD και πράσινη εφοδιαστική

Σχεδιασμός προϊόντων με σύστημα CAD και πράσινη εφοδιαστική Σχεδιασμός προϊόντων με σύστημα CAD και πράσινη εφοδιαστική 1 Νικόλαος Ευκολίδης, 2 Γεωργία Ψυχογιού, 3 Άννα Τσιόκα, 4 Παναγιώτης Κυράτσης Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας 1 nefko@teikoz.gr,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Αθανάσιος Γαλάνης 1, Παντελεήμων Κοπελιάς 1, Ευάγγελος Μπουραζάνης 1, Ιωάννης Καλτσάς 1, Νικόλαος Ηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αργοπεριβάλλοντος 3 Δάση και κλιματική αλλαγή 3.1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk 32 3 2011 3 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 32 No 3 Mar 2011 1 1 1 2 1 100101 2 663000 Panax notoginseng Burk F H Chen 6 9 ~ 242 0 mg kg - 1 48% 2 mg kg - 1 24% 81% 14% 57% 44% 100 mg kg - 1 ADI > > > > FAO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ. Ε. Μέρµηγκας,. Β. Γκίζας,.Σ. ηµάκας και Ι.Κ. Μήτσιος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Χρήση οικολογικών χρωμάτων στην Ναυτιλία

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Χρήση οικολογικών χρωμάτων στην Ναυτιλία ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Χρήση οικολογικών χρωμάτων στην Ναυτιλία ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Σακκά Θεοδώρα ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ NEA

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση «Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Τζούλια Αττά Πολίτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Τοξικολογία είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα