ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΥΦΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΥΦΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΥΦΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ Χ. Β. Μακρής (1), Υποψήφιος ιδάκτορας Α.Π.Θ., Ε.Θ.Υ.Θ.Ε. Κ.. Μέµος (2), Καθηγητής Ε.Μ.Π., Ε.Λ.Ε. (1) Εργαστήριο Θαλάσσιας Υδραυλικής & Θαλασσίων Έργων (Ε.Θ.Υ.Θ.Ε.), Τοµέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 54124, Τηλ-Fax: , (2) Εργαστήριο Λιµενικών Έργων (Ε.Λ.Ε.), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφος, Τηλ-Fax: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις µέρες µας, νέες µορφές παρακτίων έργων ερευνώνται, λαµβάνοντας υπόψη την αισθητική αξία του παράκτιου τοπίου. Ανάµεσα σε αυτές, οι Ύφαλοι Κυµατοθραύστες (Υ/Κ) προσελκύουν όλο και περισσότερο την προσοχή των µελετητών για προφανείς λόγους. Η µετάδοση του κυµατικού πεδίου κατάντη τέτοιων κατασκευών έχει µελετηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, κυρίως σε εργαστηριακές διατάξεις και λιγότερο µε υπολογιστικές µεθόδους. Μία πλευρά του ζητήµατος που δεν έχει µελετηθεί εκτενώς είναι η επίδραση του πορώδους της κατασκευής στον παραπάνω συντελεστή κυµατικής µετάδοσης. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία επισκόπηση των µεθόδων υπολογισµού του πιο πάνω συντελεστή σε Υ/Κ, βασισµένη στη χρήση διαφόρων ηµι-εµπειρικών εκφράσεων και αριθµητικών προσοµοιωµάτων, στο πλαίσιο µιας πρωτότυπης εφαρµογής δύο συγγραµικών αποσπασµένων Υ/Κ για την προστασία ελαφρών παράκτιων κατοικιών πάνω σε πασσάλους. Στόχος είναι η αξιολόγηση της απόδοσης των µοντέλων και των σχέσεων, η επισήµανση της µελλοντικής ερευνητικής πορείας πάνω στο αντικείµενο και η ανάδειξη χρήσιµων τεχνικών συστάσεων προς τον µελετητή µηχανικό. Παράλληλα, εξετάζεται η επιρροή της διαπερατότητας του Υ/Κ και της τριβής του νερού στην εξωτερική στρώση θωράκισης, στον υπολογισµό του συντελεστή κυµατικής µετάδοσης. Βρέθηκε πρώτον ότι η ικανότητα πρόβλεψης των προσοµοιώσεων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη θεώρηση του κατάλληλου µοντέλου θραύσης των κυµατισµών και δεύτερον ότι το πορώδες της κατασκευής παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του συντελεστή. Ο τελευταίος φαίνεται ότι µπορεί να συναχθεί ικανοποιητικά από ένα κυµατικό µοντέλο και µία εµπειρική σχέση. Η τριβή στην επιφάνεια του Υ/Κ, αποδεικνύεται ότι έχει µικρότερη επίδραση από την διαπερατότητά του, στον υπολογισµό του συντελεστή µετάδοσης. 247

2 WAVE TRANSMISSION THROUGH SUBMERGED BREAKWATERS C. V. Makris (1), PhD Candidate AUTh, LMHMW C. D. Memos (2), Professor NTUA, LHW (1) Laboratory of Maritime Hydraulics & Maritime Works (LMHMW), Division of Hydraulics & Environmental Engineering, Dept. of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), Macedonia, Greece 54124, Tel-Fax: , (2) Laboratory of Harbour Works (LHW), School of Civil Engineering, National Technical University of Athens (NTUA), 5 Heroon Polytechniou, Zografos, Greece, Tel-Fax: , ABSTRACT New forms of coastal structures are being investigated nowadays, catering also for the aesthetic value of the nearshore landscape. Among those structures, the submerged breakwater (S/B) is becoming attractive to the coastal engineer for obvious reasons. The wave transmission behind such structures and the associated coefficient has been studied extensively in the recent past, mostly through laboratory experimental configurations and to a lesser extent through computational simulations of wave structure interaction. However, an aspect not thoroughly investigated so far is the effect of the structure porosity on the above coefficient. In this paper a review of the calculation methods for the transmission coefficient over submerged breakwaters is given, as well as application of several semiempirical formulas and numerical models to an unconventional case project, comprising two co-linear detached S/B aiming at the protection of light coastal residences, built on piles. The objective is to assess the performance of these tools, pinpoint research paths for their improvement and formulate useful technical recommendations for the designer engineer. Simultaneously, the influence that the permeability of S/Bs and the friction along the external armour layer of S/Bs have on the wave transmission coefficient, is being investigated. Firstly, it was found that the prediction capability of computational simulations depends essentially on the proper implementation of the wave breaking module and secondly, that porosity can have a significant effect on the calculation of the transmission coefficient. In this relevance, it seems that the latter can be adequately described by one of the wave models tested and by an empirical formula. The bed friction was found to have a smaller effect on the wave transmission coefficient than permeability has. 248

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία της παράκτιας ζώνης αποτελεί προκλητικό πεδίο έρευνας λόγω της πολυπλοκότητας των φυσικών διεργασιών, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σε αυτήν. Στην εποχή µας, το ζήτηµα περιπλέκεται ακόµα περισσότερο, καθώς ο λειτουργικός σχεδιασµός των σύγχρονων παράκτιων έργων προστασίας µετατρέπεται ολοένα και πιο πολύ σε ένα ερευνητικό πεδίο, όπου περιβαλλοντικά ζητήµατα µπορούν να θέσουν αυστηρά κριτήρια σχεδιασµού αναφορικά µε τη µορφή των κατασκευών, τα χρησιµοποιούµενα υλικά κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο µία από τις κύριες περιβαλλοντικές µέριµνες σχετίζεται µε τον περιορισµό της οπτικής επαφής µε τον θαλάσσιο ορίζοντα, ο οποίος προκαλείται π.χ. από παραδοσιακού τύπου έξαλους κυµατοθραύστες. Συνεκδοχικά νέες ηπιότερες µορφές ή «έξυπνες» παραλλαγές των παραδοσιακών κατασκευών ερευνώνται και λαµβάνουν κυρίαρχη θέση στο τεχνικό οπλοστάσιο του µηχανικού της παράκτιας ζώνης. Μεταξύ αυτών, οι κατασκευές χαµηλής στέψης (Low-Crested Structures, LCS) και ειδικότερα οι Ύφαλοι Κυµατοθραύστες (Υ/Κ) ξεχωρίζουν. Η κυµατική µετάδοση πάνω και µέσα από το σώµα τέτοιων κατασκευών αποτελεί την βασική παράµετρο αποτίµησης γενικότερα της παρεχόµενης προστασίας στην υπήνεµη πλευρά των έργων αυτών και ειδικότερα του παράκτιου κυµατικού πεδίου, της κίνησης των ιζηµάτων, της µεταβολής της παράκτιας µορφολογίας κτλ. Πρωταρχικός παράγοντας εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας ενός τέτοιου έργου αποτελεί ο συντελεστής κυµατικής µετάδοσης K t =H t /H i, δηλαδή ο λόγος του µεταδιδόµενου ύψους κύµατος H t, στην υπήνεµη πλευρά της κατασκευής προς το επερχόµενο ύψος κύµατος H i, στην προσήνεµη πλευρά του έργου (Σχ. 1). Σε πρόσφατη επιστηµονική δηµοσίευση (Makris & Memos, 2007) υπεδείχθη ότι η µετάδοση κυµατικού πεδίου σε Υ/Κ µπορεί να συναχθεί ικανοποιητικά είτε από ηµιεµπειρικούς τύπους ή από υπολογιστικά προσοµοιώµατα διάδοσης κυµατισµών. Η παρούσα δηµοσίευση επιχειρεί την αξιολόγηση των ηµι-εµπειρικών τύπων, συγκρίνοντάς τους µεταξύ τους και σε σχέση µε αποτελέσµατα από κατάλληλες υπολογιστικές προσοµοιώσεις (Makris & Memos, 2007). Ερευνάται ο ρόλος του πορώδους στον υπολογισµό του K t ερευνάται και αξιολογείται η επίδρασή του. Επιπρόσθετα µελετάται η επιρροή της τριβής της µάζας του νερού, περιµετρικά της εξωτερικής στοιβάδας θωράκισης του Υ/Κ, στην κυµατική µετάδοση. Σχήµα 1. Τυπική διατοµή Ύφαλου Κυµατοθραύστη Χαρακτηριστικά µεγέθη Figure 1. Typical section of Submerged Breakwater Characteristic features 249

4 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ Για την εκτίµηση του συντελεστή κυµατικής µετάδοσης έγινε χρήση τριών προσοµοιωµάτων εξέλιξης κυµατικού πεδίου. ύο εξ αυτών, τα PMS και BW, αποτελούν υπολογιστικά εργαλεία του ευρύτερου λογισµικού πακέτου MIKE 21 (DHI, 2005) και έχουν παρουσιαστεί εκτενώς σε προηγούµενη δηµοσίευση (Makris & Memos, 2007). Σηµειώνεται ότι η ροή διήθησης µέσα από το σώµα διαπερατών βυθισµένων κατασκευών, όπως Υ/Κ από λιθορριπή, δεν συµπεριλαµβάνεται στο MIKE21 και αυτό µπορεί να εισάγει κάποιο ποσοστό λάθους στην ανάλυση, που γίνεται σηµαντικό ειδικά για υψηλές τιµές του συντελεστή K t. Το µοντέλο τρίτης γενιάς NSW του ΜΙΚΕ21 παραλείπεται από την έρευνα, καθώς βασίζεται στην αρχή διατήρησης της φασµατικής ενεργειακής ροής της κυµατικής δράσης και δεν µπορεί να λάβει υπόψη του την ανάκλαση του κυµατικού πεδίου από ανάλογες κατασκευές, πράγµα σηµαντικό στην έρευνά µας. Το τρίτο µοντέλο, BWA, είναι ένα αναβαθµισµένο κυµατικό µοντέλο τύπου Boussinesq για πορώδεις ύφαλες κατασκευές (Avgeris et al., 2004). Πρόκειται για ένα αριθµητικό προσοµοίωµα µε εξισώσεις ανώτερης τάξης και βελτιωµένα χαρακτηριστικά (γραµµικής) διασποράς, το οποίο συµπεριλαµβάνει επιπλέον όρους αλληλεπίδρασης του επερχόµενου κυµατικού πεδίου και της ροής µέσα στο πορώδες σώµα της κατασκευής. Οι κυρίαρχες εξισώσεις ποσότητας κίνησης, τύπου Boussinesq, συνδυάζονται στην περιοχή του Υ/Κ µε µία ολοκληρωµένη κατά το βάθος εξίσωση ορµής Darcy-Forchheimer, η οποία περιγράφει τη ροή σε αδροµερές πορώδες µέσο, εσωτερικά του Υ/Κ. 2.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ Ο υπολογισµός των ενεργειακών απωλειών λόγω θραύσης των κυµατισµών αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα για την ορθή βαθµονόµηση των µοντέλων κυµατικής διάδοσης σε ρηχά νερά. Για το µοντέλο PMS εξετάστηκαν τέσσερις προσεγγίσεις θραύσης λόγω περιορισµού του βάθους θάλασσας, τύπου αντίστροφου υδραυλικού άλµατος (bore). Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν η βασική σχέση των Battjes & Janssen (BJ, 1978), η τροποποίηση των Battjes & Stive (BS, 1985), η µετατροπή κατά τον Nelson (1987) και τελικά αυτή του Johnson (2006). Οι πρώτες τρεις έχουν αναπτυχθεί για θραύση κυµατισµών σε ακτές µε σχετικά ήπια κλίση πυθµένα, ενώ η τελευταία για κυµατική θραύση πάνω από ύφαλες κατασκευές µε σχετικά απότοµες κλίσεις πρανών. Οι εκφράσεις των παραπάνω υπολογιστικών εργαλείων εφαρµόστηκαν «εξωτερικά» στο κυµατικό µοντέλο PMS, Makris & Memos (2007). Στο υπολογιστικό προσοµοίωµα BW, η θραύση των κυµάτων εισάγεται στη βάση της υπόθεσης επιφανειακού κυλίνδρου για θραυόµενους κυµατισµούς τύπου υπερχείλισης (spilling breakers) κατά Madsen et al. (1997). Η έναρξη της θραύσης λαµβάνει χώρα όταν η τοπική κλίση της Ε/Ε υπερβεί τις 20 (~10 για Υ/Κ). Στις περιοχές όπου δεν µπορεί να επιλυθεί η προηγούµενη εφαρµογή, χρησιµοποιείται ρητό αριθµητικό φίλτρο αφαίρεσης υψίσυχνων αρµονικών. Αντίστοιχα στο µοντέλο BWA γίνεται χρήση της µεθόδου θραύσης µε βάση την τυρβώδη συνεκτικότητα των Kennedy et al. (2000). Οι πρόσθετοι όροι ενεργειακών απωλειών λόγω θραύσης στην εξίσωση ποσότητας κίνησης εξαρτώνται από τον συντελεστή τυρβώδους συνεκτικότητας, ο οποίος είναι µε τη σειρά του συνάρτηση της θέσης και του χρόνου. Οι εµπειρικές τιµές των παραµέτρων ελέγχου έναρξης και παύσης (Ι) (F) της διεργασίας της θραύσης η t και η t τίθενται ίσες µε 0.35(gh) 1/2 και 0.15(gh) 1/2 250

5 αντίστοιχα, όπου h το βάθος θάλασσας στην περιοχή, Kirby et al. (1998). Τέλος εφαρµόζεται εργαλείο αριθµητικής εξοµάλυνσης υψίσυχνων ασταθειών (Shapiro, 1970). 2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ Στο µοντέλο PMS ο ρυθµός της ενεργειακής σκέδασης λόγω τριβής στον πυθµένα µορφοποιείται µε την εισαγωγή ενός όρου απωλειών στην κυρίαρχη εξίσωση. Τα µοντέλα BW και BWA συνδυάζονται µε τον κλασσικό νόµο τριβής, ο οποίος εκφράζει την διατµητική τάση στο στερεό πυθµενικό όριο µε βάση το τετράγωνο της ταχύτητας. Αµφότερες οι σχέσεις ανάγονται στον υπολογισµό του συντελεστή τριβής στον πυθµένα λόγω κυµάτων f w, ο οποίος σε ακτές λαµβάνει τυπικές τιµές από 10-3 έως 10-2 για λεπτόκοκκο και αδροµερές πυθµενικό υλικό αντίστοιχα. Στην περιοχή του Υ/Κ o f w διαφοροποιείται από τις συνήθεις τιµές και υπολογίστηκε µέσω των εκφράσεων των Madsen & White (1976). Στο υπόλοιπο υπολογιστικό πεδίο, χωρίς έντονες αλλαγές βαθυµετρίας, λήφθηκε από την εµπειρική σχέση των Svendsen & Jonsson (1980), µέσω της παραµέτρου τραχύτητας κατά Nikuradse k Ν =2.5D n50 (Nielsen, 1979), όπου D n50 η µέση διάµετρος κόκκου πυθµενικού ιζήµατος. 3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΥΦΑΛΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ Στην παρούσα έρευνα εφαρµόστηκαν τέσσερις σχέσεις υπολογισµού του K t, Μακρής (2007). Η συνέπεια των αποτελεσµάτων ελέγχθηκε ως προς την επίδοσή τους σε σχέση µε τις υπολογιστικές προσοµοιώσεις, κύρια σε σχέση µε το πορώδες του Υ/Κ. Χρησιµοποιήθηκαν οι σχέσεις των VdMeer & d Angremond (1991), των D Angremond et al. (1996), των Seabrook & Hall (1998) και των Friebel & Harris (2003). Επίσης εφαρµόζεται ο εµπειρικός κανόνας (RoT) των Burcharth et al. (2006) για γρήγορη εκτίµηση του D n50 µέσω της έκφρασης D n (h-F). 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η εφαρµογή αφορά έργο στην Άκαµπα της Ιορδανίας στις ακτές της βόρειας Ερυθράς Θάλασσας. Πρόκειται για µία τεχνητή κόλπωση 6.2 εκταρίων για δραστηριότητες αναψυχής Στο Σχ. 2α φαίνεται η κάτοψη της περιοχής και των δύο Υ/Κ που στόχο έχουν τη µείωση της κυµατικής όχλησης παράκτιων κατασκευών και την προστασία της ακτογραµµής από διάβρωση. Στο Σχ.2β δίδεται τυπικό διάγραµµα κυµατικής αναταραχής σύµφωνα µε το µοντέλο PMS. 4.1 Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ Οι τιµές των βασικών µεγεθών στην έρευνα περιγράφονται εκτενώς από τους Makris & Memos (2007). Η τιµή του D n50, για τον υπολογισµό του K t από τις εµπειρικές σχέσεις στον Υ/Κ, υπολογίστηκε σύµφωνα µε VdMeer (1991) από 0.52m έως 0.56m για τις διάφορες υδρογραφικές συνθήκες υπό εξέταση και 0.51m έως 0.55m από τον RoT. 251

6 Σχήµα 2. α) Κάτοψη περιοχής β) Αντίστοιχα αποτέλεσµα από 2D PMS για 10yr H s Figure 2. a) Reference plan b) Representative results of 2D PMS for 10yr H s 4.2 Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ Επιπρόσθετα σε όλα τα µοντέλα λήφθηκε συντελεστής τριβής f w =0.15 στην περιοχή του Υ/Κ, ακολουθώντας την πρόταση του Van Gent (1995), ενώ εκτιµήθηκε η παράµετρος τραχύτητας κατά Nikuradse k N =0.3mm (f w 0.006) για τον πυθµένα από µετρήσεις. Η παράµετρος ελέγχου της θραύσης λόγω περιορισµού του βάθους κατά Johnson (2006) για το µοντέλο PMS υπολογίστηκε και εφαρµόστηκε εξωτερικά ως γ 2 =1.262 για 10yr και γ 2 =1.355 για 50yr περίοδο επαναφοράς. Για το µοντέλο BWA θεωρήθηκε στον Υ/Κ D n50 =0.52m, πορώδες φ=0.5, α=1100, β=1.2. Η επιλογή για το φ είναι αντιπροσωπευτική για Υ/Κ µε µία κατασκευαστική στρώση θωράκισης σε φυσικά εργαστηριακά µοντέλα. Οι εµπειρικές παράµετροι α και β σχετίζονται µε τον τύπο του υλικού πλήρωσης, τη διάµετρο των κόκκων και τα χαρακτηριστικά της ροής και προτείνονται από τον Van Gent (1995). 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Στον Πιν. 1 παρουσιάζεται ο συντελεστής κυµατικής µετάδοσης K t που υπολογίστηκε από τις τέσσερις προαναφερθείσες σχέσεις, για τέσσερις ξεχωριστές κυµατικές συνθήκες. Η σχέση των Seabrook & Hall (1998) εµπεριέχει την παράµετρο D n50 και παράγει αποτελέσµατα που αντιστοιχούν περίπου στη µέση τιµή των αποτελεσµάτων K t για τις τέσσερις συνθήκες υπό έλεγχο, όπως έχει υποδειχθεί και σε παλαιότερη έρευνα (Makris & Memos, 2007). Συνεπώς αυτή η σχέση διατηρείται στη συνέχεια ως η πιο κατάλληλη για σύγκριση µε τα µοντέλα, κύρια σε σχέση µε την επιρροή της διαπερατότητας του Υ/Κ. 5.1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ Σύγκριση ανάµεσα σε αποτελέσµατα του K t που προέκυψαν από τις προσοµοιώσεις και από την εφαρµογή της έκφρασης των Seabrook & Hall (1998) παρουσιάζεται στο Σχ. 3. Στο σχήµα αυτό έχουν χαραχθεί και γραµµές απόκλισης κατά ±5%. Σηµειώνεται ότι το 252

7 µοντέλο BWA συµπεριφέρεται ικανοποιητικά εφόσον ανταποκρίνεται στην απαίτηση προσοµοίωσης της ροής σε πορώδεις Υ/Κ. Πίνακας 1. Συντελεστές κυµατικής µετάδοσης από εµπειρικούς τύπους και µοντέλα Table 1. Wave transmission coefficients by empirical formulas and models Εµπειρική Σχέση H s 10yr H max 10yr H s 50yr H max 50yr VdMeer & d Angremond D'Angremond et al Seabrook & ΜΣΗ Hall (RoT) Κ/Ρ Friebel & Harris Υπολογιστικό Μοντέλο H s 10yr H max 10yr H s 50yr H max 50yr BJ D PMS B S Nelson Johnson BJ D PMS BS Nelson Johnson BW BWA l' 0.70 a H & 0.65 k o r 0.60 b a e 'S 0.55 η έ σ χ 0.50 σ ό 0.45 K tαπ 0.40 BW BWA 2DPMS Johnson 1DPMS BJ 1DPMS BS DIAG -5% % K t από Μοντέλα Σχήµα 3. Σύγκριση ανάµεσα σε K t από µοντέλα µε K t από σχέση Seabrook & Hall Figure 3. Comparison between K t from models and K t from Seabrook & Hall formula Αντίθετα το µοντέλο BW παρέχει αποτελέσµατα, τα οποία εντοπίζονται όλα εκτός της αποδεκτής ζώνης απόκλισης ±5%. Οι διάφορες εκφράσεις του µοντέλου PMS δίδουν 253

8 αποτελέσµατα περίπου στο µέσο ανάµεσα στα δύο άκρα. Ειδικότερα το µοντέλο του Johnson (2006) σε συνδυασµό µε το 2D PMS προβλέπει πολύ καλά τις τιµές του K t, καθώς έχει επί της ουσίας βαθµονοµηθεί για αυτό το σκοπό, ενώ γενικά υποεκτιµά το ποσοστό των ενεργειακών απωλειών λόγω θραύσης (Makris & Memos, 2007). Αναφορικά µε το 1D PMS µπορεί να παρατηρηθεί ότι αποδίδει ικανοποιητικά µε τα µοντέλα BJ και BS. Αυτά έχουν παραχθεί αρχικά για θραύση κυµάτων σε σχετικά ήπιες κλίσεις ακτών και συνεπώς πρέπει να υπερεκτιµούν τη θραύση σε απότοµα πρανή Υ/Κ. Την ίδια στιγµή οι Makris & Memos (2007) έχουν δείξει ότι το 1D PMS υπερεκτιµά τον συντελεστή K t, σε σχέση µε το 2D PMS, όταν αγνοείται η διεργασία της θραύσης. Συνακόλουθα είναι εύλογο οι δύο αντίθετες διεργασίες να αλληλοεξoυδετερώνονται και δύο από τα αποτελέσµατα του 1D PMS να βρίσκονται σε συµφωνία µε τις τιµές της εµπειρικής σχέσης υπό δοκιµή. 5.2 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΘΜΕΝΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ K t Εκτός από την επιρροή της διαπερατότητας του Υ/Κ στην κυµατική µετάδοση εξετάζεται και η τριβή της µάζας του νερού στην περίµετρο της τυπικής διατοµής του έργου µέσω των µοντέλων PMS και BW. Εφαρµόζονται τα εξής δύο σύνολα τιµών: (i) k N =0.3mm (στον πυθµένα πεδίου), k N =12.5mm ή f w 0.02 (στον Υ/Κ) (ii) k N =0.3mm (στον πυθµένα πεδίου), f w =0.15 (στον Υ/Κ) Αν δηλώσουµε ως K t1 και K t2 τους συντελεστές κυµατικής µετάδοσης λόγω f w =0.15 και f w =0.02 αντίστοιχα, τότε ο λόγος K t2 /K t1 για το µοντέλο PMS παρουσιάζεται στο Σχ. 4 για διάφορες κυµατικές συνθήκες και προσεγγίσεις της θραύσης. Οι συνθήκες 1, 2, 3 αντιστοιχούν στο σηµαντικό ύψος κύµατος H s από φάσµατα Jonswap και TMA και το µέγιστο ύψος H max µονοχρωµατικού κύµατος για 10yr, ενώ οι 4, 5, 6 ανάλογα για 50yr / K t K t Κυµατική Συνθήκη 1D PMS BJ 1D PMS BS 1D PMS Nelson /K t K t D PMS Johnson Κυµατική Συνθήκη 2D PMS BJ 2D PMS BS 2D PMS Nelson 2D PMS Johnson Σχήµα 4. Αλλαγή του K t λόγω µεταβολής του συντελεστή τριβής για 1D, 2D µοντέλο PMS Figure 4. Change in K t due to frictional variation for 1D, 2D PMS model Όπως ήταν αναµενόµενο, ο παραπάνω συντελεστής είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσµατα του µοντέλου BW, για το οποίο όµως το εν λόγω κλάσµα δεν ξεπερνά την τιµή 1.1, σε αντίθεση µε τις τιµές από το PMS οι οποίες φτάνουν µέχρι 1.2~1.3. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθµός αύξησης του συντελεστή κυµατικής µετάδοσης K t είναι πολύ µικρότερος από τον αντίστοιχο µείωσης του συντελεστή τριβής f w, όπως διαφαίνεται στο Σχ

9 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε και συγκρίθηκε η απόδοση υπολογιστικών προσοµοιωµάτων και ηµι-εµπειρικών αναλυτικών σχέσεων αναφορικά µε τον συντελεστή κυµατικής µετάδοσης σε Υ/Κ, ειδικά σε σχέση µε τη διαπερατότητα και την τραχύτητα της επιφανειακής στρώσης θωράκισης µέσω πρωτότυπης µελέτης εφαρµογής. Τα ακόλουθα συµπεράσµατα µπορούν να διατυπωθούν: a) Η κυµατική µετάδοση κατάντη Υ/Κ αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο το οποίο δεν µπορεί να περιγραφεί πλήρως ούτε από εµπειρικές σχέσεις ούτε από προσοµοιώσεις. b) Πρόσφατες ηµι-εµπειρικές εκφράσεις συµπεριφέρονται ικανοποιητικά λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το πλάτος στέψης, τον τύπο του θραυόµενου κυµατισµού, το µέγεθος των φυσικών ογκολίθων θωράκισης κτλ. c) Η θραύση των κυµατισµών στο υπήνεµο πρανές και τη στέψη του Υ/Κ αποτελεί την κύρια διεργασία επιρροής της κυµατικής µετάδοσης. Συµπερασµατικά το ελεύθερο ύψος και το πλάτος στέψης του Υ/Κ παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο στον K t. d) Ακολούθως η διαπερατότητα και το πορώδες του Υ/Κ έχουν σηµαντική επίδραση στον υπολογισµό του συντελεστή κυµατικής µετάδοσης K t. e) Ο εµπειρικός τύπος των Seabrook & Hall (1998) δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα πρόβλεψης του K t και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε εµπιστοσύνη σε Υ/Κ. f) Το κυµατικό µοντέλο, ανάµεσα σε αυτά που εξετάστηκαν, το οποίο ενδείκνυται για αξιόπιστη προσοµοίωση κυµατικής µετάδοσης σε διαπερατούς Υ/Κ είναι το µονοδιάστατο ακαδηµαϊκό µοντέλο τύπου Boussinesq των Avgeris et al. (2004) g) Το µονοδιάστατο εµπορικό µοντέλο τύπου Boussinesq του ΜΙΚΕ21 δεν προβλέπει σωστά τον K t στις συγκεκριµένες συνθήκες. Η χρήση του συναφούς αριθµητικού φίλτρου αποκοπής υψίσυχνων αρµονικών δεν είναι ξεκάθαρη στις οδηγίες του προγράµµατος, χρήζει περαιτέρω έρευνας και πρέπει να χρησιµοποιείται προσεκτικά. h) Το εµπορικό µοντέλο PMS του ΜΙΚΕ21 συµπεριφέρεται αρκετά ικανοποιητικά, ιδιαίτερα στην δισδιάστατη παραλλαγή του εξοπλισµένο µε την προσέγγιση κατά Johnson (2006) για τη θραύση. i) Η τριβή στον πυθµένα κατά µήκος της περιµέτρου της διατοµής του Υ/Κ είναι λιγότερο καθοριστικός παράγοντας από το πορώδες στον υπολογισµό του K t. j) Σηµαντική αδυναµία των σύγχρονων εµπορικών µοντέλων είναι η έλλειψη προσέγγισης προσοµοίωσης της διηθητικής ροής µέσα από το αδροµερές πορώδες σώµα των Υ/Κ. Αυτή η απαίτηση καλύπτεται από σύγχρονα ακαδηµαϊκά µοντέλα. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Προς τον Πολ.Μηχ. Ι. Αυγέρη (ΑΠΘ), τον ρ. A. Τουµαζή (Κύπρος) και τους KWLtd (Αγγλία) και LACECO (Λίβανος), για τη συµβολή τους στην παρούσα έρευνα. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Avgeris, I., Th.V. Karambas & P. Prinos. (2004). Boussinesq Modeling of Wave Interaction with Porous Submerged Breakwaters, Proc. of the 29 th ICCE, ASCE,

10 Battjes, J.A. & J.P.F.M. Janssen. (1978). Energy Loss & Set-up due to Breaking of Random Waves, Proc. 16 th ICCE, ASCE, Hamburg, Germany, Battjes, J.A. & M.J.F. Stive. (1985). Calibration and Verification of a Dissipation Model for Random Breaking Waves, J. of Geophysical Research, Vol. 90 (C5), Burcharth, H.F., M. Kramer, A. Lamberti & B. Zanuttigh. (2006). Structural Stability of Detached Low Crested Breakwaters, Coastal Engineering, Vol. 53, DHI. (2005). MIKE21 User Guide and Reference Manual, Danish Hydraulic Institute D'Angremond, K., J.W. Van der Meer & R.J. De Jong. (1996). Wave Transmission at Low-crested Structures, Proc. 25 th Int. Conf. on Coast. Engng, Orlando, USA, Friebel, H.C. & L.E. Harris. (2003), Re-evaluation of Wave Transmission Coefficient Formulae from Submerged Breakwater Physical Models, Index paper, Internet version. Johnson, H.K. (2006). Wave Modelling in the Vicinity of Submerged Breakwaters, Coastal Engineering, Vol. 53, Kennedy, A.B., Q. Chen, J.T. Kirby & R.A. Dalrymple. (2000). Boussinesq Modeling of Wave Transformation, Breaking, and Runup. I: 1D, J. of WPCOE, Vol. 126, No. 1, Kirby, J.T., G. Wei, Q. Chen, A.B. Kennedy & R.A. Dalrymple. (1998). FUNWAVE 1.0, Fully nonlinear Boussinesq wave model, Documentation and user s manual, Research Report no. CACR-98-06, University of Delaware, Madsen, P.A., O.R. Sørensen & Η.Α. Schäffer. (1997). Surf Zone Dynamics Simulated by a Boussinesq Type Model, Coastal Engineering, Vol. 32, Madsen, O.S. & S.M. White. (1976). Energy dissipation on a rough slope, Journal of Waterways, Harbors and Coastal Engineering Div., ASCE, 102 (WWI), Makris, C.V. & C.D. Memos (2007). Wave Transmission over Submerged Breakwaters: Performance of Formulae and Models, Proc. 17th ISOPE Conference, ISOPE, Lisbon, Portugal, Makris, C.V., I. Avgeris & C.D. Memos (2007). Hydraulic Behaviour of Submerged Breakwaters, Proc. 4th PDCE Conference, BSCA, Varna, Bulgaria, Μακρής, Χ.Β. (2007). Μετάδοση Κυµατισµού Κατάντι Ύφαλου Κυµατοθραύστη, Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία (Κ. Μέµος), ΠΜΣ ΕΤΥΠ, ΕΜΠ, Αθήνα. Nielsen, P. (1979). Some Basic Concepts of Wave Sediment Transport, Inst. of Hydrodynamic & Hydraulic Engineering (ISVA), TU Denmark, Series Paper No. 20. Nelson, R.C. (1987). Design Wave Heights on Very Mild Slopes: an Experimental Study, Civil Engineering Transactions, Institute of Engineering, Australia, Vol. 29, Seabrook, S.R. & K.R. Hall (1998). Wave Transmission at Submerged Rubble Mound Breakwaters, Proc. 26th Int. Conf. on Coastal Engineering, ASCE, Shapiro, R. (1970). Smoothing, filtering and boundary effects, Rev. Geophys. Space Phys., Vol. 8, Svendsen, L.A. & I. Jonsson. (1980). Hydrodynamics of Coastal Regions, TU Denmark. Van der Meer, J.W. & K. D'Angremond. (1991). Wave transmission at low-crested structures, Coastal structures and breakwaters, Thomas Telford, London, England, Van der Meer, J.W. (1991). Stability and Transmission at Low-Crested Structures, Publication Report No. 453, Delft Hydarulics, Netherlands. Van Gent, M.R.A. (1995). Wave interaction with permeable coastal structures, PhD Thesis, Delft University, Delft, The Netherlands. 256

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΦΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΦΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΦΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ Α. Ζήρος Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Μαντέλου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κ. Μέμος, Καθηγητής Ε.Μ.Π, Ε.Λ.Ε. Εργαστήριο Λιμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 29 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ Καραμπάς Θ.Β. Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Στη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η αριθμητική μέθοδος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2 Μοντέλα Boussinesq Σειρά V Μοντέλα Boussinesq Η πρώτη ομάδα εξισώσεων εφαρμοσμένη σε μη σταθερό πυθμένα εξήχθη από τον Peregrine (1967) και είναι κοινώς γνωστές ως εξισώσεις Boussinesq. Η μαθηματική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ4 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

ΠΕ4 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΕ4 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ : Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη στάθμη και το κυματικό κλίμα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Σειρά V 2 Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Backshore region: Οπίσθιο τμήμα ακτής: Μέρος της ακτής που καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1-

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1- 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΦΤΗΣ 2011-1- ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ i. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ii. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ iii.παρακτια ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία παρουσιάστηκε στο "3 ο Παν. Συνέδριο Διαχείρισης και Βελτίωσης Παράκτιων Ζωνών", Ε.Μ.Π., Νοέμβριος 2005, Αθήνα.

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 3 ο Παν. Συνέδριο Διαχείρισης και Βελτίωσης Παράκτιων Ζωνών, Ε.Μ.Π., Νοέμβριος 2005, Αθήνα. Η εργασία παρουσιάστηκε στο "3 ο Παν. Συνέδριο Διαχείρισης και Βελτίωσης Παράκτιων Ζωνών", Ε.Μ.Π., Νοέμβριος 2005, Αθήνα. 'ΗΠΙΕΣ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Δ. Ιωαννίδης 1, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

'ΗΠΙΕΣ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ: ΥΦΑΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

'ΗΠΙΕΣ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ: ΥΦΑΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία θα παρουσιαστεί στο 8 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Θεσσαλονίκη Ιούνιος, 006 'ΗΠΙΕΣ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ: ΥΦΑΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ Δ. Ιωαννίδης 1, Θ. Καραμπάς, Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΤΙ ΥΦΑΛΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΚΡΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS Α. Βαλσαμίδης, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Μελετητής Λιμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Β.Κ. Τσουκαλά 1, Λέκτορας Ε.Λ.Ε., Ε.Μ.Π., Ε.Ν. Αναστασάκη 1, Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., Ερευνητικός Συνεργάτης Ε.Λ.Ε Κ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ Θ.E. Γιαντσή, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Λ.Ε. Σ. Αζοράκος, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Κ.Ι. Μουτζούρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., ιευθυντής Ε.Λ.Ε. Εργαστήριο Λιµενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑ ΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΩΡΥΓΑ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑ ΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΩΡΥΓΑ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑ ΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΩΡΥΓΑ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Π. Ν. Μιχαλοπούλου 1, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μ Ε, Ε.Μ.Π. Β.Κ. Τσουκαλά 2, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Α. Ι. Στάµου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Υδροδυναμικού Πεδίου σε Φυσικό Ύφαλο Κυματοθραύστη

Μελέτη Υδροδυναμικού Πεδίου σε Φυσικό Ύφαλο Κυματοθραύστη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη Υδροδυναμικού Πεδίου σε Φυσικό Ύφαλο Κυματοθραύστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαντέλου Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SWAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SWAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SWAN A. Σαµαράς, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Υπ. ιδάκτορας Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ. Π. Πρίνος, Καθηγητής Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ. Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΣΕ ΠΟΡΩ Η ΥΦΑΛΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΣΕ ΠΟΡΩ Η ΥΦΑΛΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΣΕ ΠΟΡΩ Η ΥΦΑΛΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ Α. Καψάλης, ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μ Ε ΕΜΠ. Κ. Μέµος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Λιµενικών Έργων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) LABORATORY FOR SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS

Διαβάστε περισσότερα

7.1.3 Θαλάσσιοι Κυματισμοί (β)

7.1.3 Θαλάσσιοι Κυματισμοί (β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 19 η. Κλιματική αλλαγή και διάβρωση ακτών Θεοφάνης Καραμπάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ: ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ. Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων κυματικού κλίματος και παράκτιας στερεομεταφοράς

ΗΠΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ: ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ. Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων κυματικού κλίματος και παράκτιας στερεομεταφοράς Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας ΗΠΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ: ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων κυματικού κλίματος και παράκτιας στερεομεταφοράς Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΝΕΜΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΝΕΜΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΝΕΜΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ Σ.Π. Βαρτελάτου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αποσπασµένοι κυµατοθραύστες προστασίας λιµανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Εργαστηριακά πειράματα σχετικά με λοξή διάδοση κυμάτων και θραύση.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Εργαστηριακά πειράματα σχετικά με λοξή διάδοση κυμάτων και θραύση. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Εργαστηριακά πειράματα σχετικά με λοξή διάδοση κυμάτων και θραύση. 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάδοση και η θραύση τόσο μονοχρωματικών, όσο και φασματικών κυματισμών αποτέλεσαν και συνεχίζουν να

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς γ Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning Σύνθετες διατομές Μθδλ Μεθοδολογίες τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής των ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ Ε-mail:

Τηλ Ε-mail: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΠΜ 477 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνης Τουµαζής Επισκέπτης Λέκτορας Τηλ. 99 64 63 60 Ε-mail: adtoumazis@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS-ENGINEERING SCHOOL MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN Αναστασίου Σ., Συλαίος Γ.* και Τσιχριντζής Β. Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας -Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεοδοσίου Γ., Κορωναίος Χ., Μουσιόπουλος Ν. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ. Αντώνης Τουµαζής. Τηλ Ε-mail:

Ι ΑΣΚΩΝ. Αντώνης Τουµαζής. Τηλ Ε-mail: Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνης Τουµαζής Τηλ. 99 64 63 60 Ε-mail: adtoumazis@cytanet.com.cy ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ Εκπαίδευση ΒSc Civil Engineering, University College London MSc Soil Mechanics and Eng. Seismology,

Διαβάστε περισσότερα

Study on Re-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction

Study on Re-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction () () Study on e-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction Takafumi Hara, Student Member, Takafumi Koseki, Member, Yutaka Tsukinokizawa, Non-member Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡ ΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡ ΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡ ΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μ. Γ. Φράγκου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λιµενολόγος Ακτοµηχανικός Γρ. Λαµπράκη 130, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 2/23/2012

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 2/23/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Κανονικοί Κυματισμοί 1. Γραμμικοί και μη γραμμικοί κανονικοί κυματισμοί. Επανάληψη εννοιών. Προσομοίωση 2. Μετάδοση Κυματισμών μέσω μαθηματικών ομοιωμάτων. Ρήχωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντώνιος Κιµούνδρης Λέκτορας Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ με το HEC-RAS Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής HEC-RAS Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 c. cos H 8. u = 50 n

2 c. cos H 8. u = 50 n Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών / Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΚΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ Α. Τουµαζής ιον. Τουµαζής & Συνεργάτες, Ρωµανού 4, 1070 Λευκωσία, Κύπρος

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΚΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ Α. Τουµαζής ιον. Τουµαζής & Συνεργάτες, Ρωµανού 4, 1070 Λευκωσία, Κύπρος ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΚΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ Α. Τουµαζής ιον. Τουµαζής & Συνεργάτες, Ρωµανού 4, 1070 Λευκωσία, Κύπρος Λ. Μπέρου ήµος Λεµεσού, Λεµεσός, Κύπρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική Άσκηση 2- Θεωρητικό Υπόβαθρο Φυσικές Διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική Εργαστήριο 4. Χρίστος Α. Καραβίτης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Γ.Π.Α.

Υδραυλική Εργαστήριο 4. Χρίστος Α. Καραβίτης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Γ.Π.Α. Υδραυλική Εργαστήριο 4 Χρίστος Α. Καραβίτης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Γ.Π.Α. Πρόγραμμα Άνοιξη 2014 ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Part I: ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-06-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 06 Φυσικοί Ογκόλιθοι 01 Θωρακίσεις Πρανών Λιµενικών Έργων και Έργων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Τυρβώδης ροή αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ε. ουκάκης, Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εισαγωγή Ποιο είναι το ποσοστό στερεών ουσιών στα λύματα; Περίπου 1. Έχουν επίπτωση οι στερεές ουσίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικηφόρος

Διαβάστε περισσότερα

2.1

2.1 181 8588 2 21 1 e-mail: sekig@th.nao.ac.jp 1. G ab kt ab, (1) k 8pGc 4, G c 2. 1 2.1 308 2009 5 3 1 2) ( ab ) (g ab ) (K ab ) 1 2.2 3 1 (g ab, K ab ) 1 t a S n a a b a 2.3 a b i (t a ) 2 1 2.4 1 g ab ab

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006)

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006) J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp. 29 38 (2006) Microsoft Excel, 184-8588 2-24-16 e-mail: yosimura@cc.tuat.ac.jp (Received: July 28, 2005; Accepted for publication: October 24, 2005; Published on

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Στρωτή ή γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η ακτομηχανική διερεύνηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην παραλία Αφάντου, στη Ρόδο προκειμένου:

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η ακτομηχανική διερεύνηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην παραλία Αφάντου, στη Ρόδο προκειμένου: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 1. Εισαγωγή 21 Μαρτίου 2012 Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Ταμείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet JFE No. 4 20045 p 82 Composite Material for Automotive Headliners Expandable Stampable Sheet with Light Weight and High Stiffness A JFE SUZU JFE HA KP 50 mass 30 UL 800 g/m 2 7.2 N/mm Abstract: KP-Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων»

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» Βιολέττα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα