ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management"

Transcript

1 ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management Α. Ν. Σταµούλης 1 ΠΗΓΗ Laudon, Kenneth C., (2009) Πληροφοριακάσυστήµαταδιοίκησης, Εκδόσεις Κλειδάριθµος 2 1

2 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Επιχειρηµατικά κίνητρα για Πληροφοριακά Συστήµατα Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ΤΠ για να πετύχουν έξι βασικούς στόχους 1. Επιχειρηµατική αριστεία 2. Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα 3. Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές 4. Βελτιωµένη λήψη αποφάσεων 5. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 6. Επιβίωση 3 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Επιχειρηµατική αριστεία: Η βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη Τα πληροφοριακά συστήµατα και οι τεχνολογίες βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα π.χ. Wal-Mart: Η δύναµη του συνδυασµού πληροφοριακών συστηµάτων µε βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές για την επίτευξη λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και $348 δισ. πωλήσεων το 2007 Το αποτελεσµατικότερο κατάστηµα του κόσµου ως αποτέλεσµα των ψηφιακών συνδέσεων µεταξύ προµηθευτών και καταστηµάτων 4 2

3 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα: Τα πληροφοριακά συστήµατα και οι τεχνολογίες επιτρέπουν στις εταιρείες να δηµιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα Επιχειρηµατικόµοντέλο: Πώςµιαεταιρείαπαράγει, παραδίδει και πωλεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία π.χ. Η µουσική βιοµηχανία ραστικές αλλαγές στα επιχειρηµατικά µοντέλα τα τελευταία χρόνια Apple: Πετυχηµένες καινοτοµίες ipod, itunes κ.λπ. 5 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα: Με εντυπωσιακή οθόνη πολλαπλής αφής, µε πλήρεις δυνατότητες περιήγησης στο ιαδίκτυο, ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής, το iphoneτης Apple όρισεένανέο πρότυπογιατακινητάτηλέφωνα. Άλλα προϊόντα της Apple έχουν µεταµορφώσει τους κλάδους της µουσικής και της ψυχαγωγίας. 6 3

4 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές: Πελάτες που εξυπηρετούνται καλά επανέρχονται και αγοράζουν περισσότερα Mandarin Oriental, ξενοδοχείο Χρησιµοποιεί ΤΠ για µεγαλύτερη εγγύτητα σχέσεων µε πελάτες, παρακολουθώντας τις προτιµήσεις τους κ.λπ. Οι στενές σχέσεις µε προµηθευτές µειώνουν τα κόστη JCPenney ΗΤΠενισχύειτιςσχέσειςµεπροµηθευτήστοΧονγκΚονγκ 7 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Βελτιωµένη λήψη αποφάσεων: Τα τελικά αποτελέσµατα µιας εταιρείας µπορεί να θιγούν από στελέχη που πνίγονται µε δεδοµένα άκαιρα ή ακατάλληλα, ώστε να αναγκάζονται να βασίζονται σε εικασίες εδοµένα σε πραγµατικό χρόνο βελτιώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων από στελέχη Verizon: Ψηφιακό ταµπλό που βασίζεται στον Ιστό και ενηµερώνει τα στελέχη µε δεδοµένα πραγµατικούχρόνουγιαπαράποναπελατών, επίδοση δικτύου και γραµµές εκτός λειτουργίας 8 4

5 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Το ψηφιακό ταµπλό της Information Builders προσφέρει συνολικές και ακριβείς πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η γραφική απεικόνιση βασικών δεικτών απόδοσης βοηθά τους µάνατζερ να εντοπίζουν γρήγορα σηµεία που χρειάζονται προσοχή. 9 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα: Είναι συχνά αποτέλεσµα της επίτευξης προηγούµενων επιχειρηµατικών στόχων Πλεονεκτήµατα έναντι ανταγωνιστών: Μικρότερη χρέωση για ανώτερα προϊόντα, καλύτερη επίδοση και καλύτερη ανταπόκριση σε προµηθευτές και πελάτες Toyota: Χρησιµοποιεί το TPS (Σύστηµα Παραγωγής Toyota) για να πετύχει υψηλό επίπεδο ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 10 5

6 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Επιβίωση: Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Οι επιχειρήσεις µπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν σε πληροφοριακά συστήµατα από αναγκαιότητα είναι απλώς κόστος άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας Για να συµβαδίζουν µε τους ανταγωνιστές Εισαγωγή ATMαπότη Citibank Κανονισµοί και απαιτήσεις τήρησης αρχείων Νόµοι Ελέγχου Τοξικών Ουσιών και Φορολογικοί νόµοι 11 Information Management Ένας µάνατζερ επειδή εµπλέκεται στην αξιοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων και τεχνολογιών, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και νέων συστηµάτων, πρέπει να µπορεί να αντιλαµβάνεται τα παρακάτω γενικά θέµατα. Στρατηγική της πληροφορίας (Information strategy). Ποιες πληροφορίες χρειάζεται ο οργανισµός για να υποστηρίξει την επίκαιρη επιχειρησιακή του κατάσταση και/ή να αποκτήσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Συλλογή δεδοµένων, επεξεργασία (ανάλυση) και παραγωγή πληροφορίας. Πώς να συλλέξει τα κατάλληλα δεδοµένα και να τα επεξεργαστεί ώστε να παράγει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο οργανισµός. Παραγωγή γνώσης και διαχείριση γνώσης. Πώς να παράγει καινούρια γνώση και πώς να διαχειριστεί την ήδη υπάρχουσα στον οργανισµό. Στρατηγική Πληροφορικής τεχνολογίας. Ποια τεχνολογία (hardware και software) είναι απαραίτητη για τον οργανισµό και περαιτέρω ανάπτυξη αυτής, για να διαθέτει τα απαραίτητα δεδοµένα και πληροφορίες, µε στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Μάνατζµεντ της διαδικασίας ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος. Πώςναεξασφαλίσειότιοοργανισµόςθαπάρειτοσύστηµαπουτουχρειάζεταικαινα αποφύγει την αποτυχία. 12 6

7 IM, IS, IT Information Management Ο τρόπος µε τον οποίο ένας οργανισµός διαχειρίζεται τουςπληροφοριακούςπόρουςτου ( εδοµένα, Πληροφορίες, Γνώση, ΙS, IT). Information System Είναιτοµέσοδιατουοποίουηπληροφορία «ρέει»από έναάτοµοσεέναάλλο, απόένατµήµασεέναάλλο. Information Technology Είναιητεχνολογίαπουτοεπιτρέπει. Το ISείναιη συνολικήλύσηβασικόµέλοςτηςοποίαςείναιηιτ 13 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Θεωρήσεις πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογίας πληροφοριών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστηµα; Τεχνολογία πληροφοριών: Υλικό και λογισµικό που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση για να πετύχει στόχους της Πληροφοριακό σύστηµα: Αλληλένδετα στοιχεία που διαχειρίζονται πληροφορίες για: Να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο Να βοηθούν στην ανάλυση προβληµάτων, την απεικόνιση σύνθετων θεµάτων και τη δηµιουργία νέων προϊόντων εδοµένα: Ροές πρωτογενών γεγονότων Πληροφορίες: εδοµένα διαµορφωµένα ώστε να έχουν νόηµα και να είναι χρήσιµα 14 7

8 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εδοµένα και πληροφορίες Τα πρωτογενή δεδοµένα από τις ταµειακές µηχανές ενός σούπερ µάρκετ είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία και να οργανωθούν για να δώσουν χρήσιµες πληροφορίες, όπως ο συνολικός αριθµός φιαλών απορρυπαντικού πιάτων που πουλήθηκαν ή τα έσοδα πωλήσεων αυτού του απορρυπαντικού για ένα συγκεκριµένο κατάστηµα ή µια περιοχή πωλήσεων. 15 Υπηρεσία IT σαν υπηρεσία Τρόποςµετονοποίοπαρέχεταιαξίαστουςπελάτες, οι οποίοι εξασφαλίζουν τα αποτελέσµατα που επιθυµούν χωρίς να εµπλέκονται στα οικονοµικά και το ρίσκο της υπηρεσίας. Ο όρος «υπηρεσία» χρησιµοποιείται ενίοτε ως συνώνυµο της κεντρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιώνήτουπακέτουυπηρεσιών. ιαχείριση υπηρεσιών Σύνολο εξειδικευµένων οργανωσιακών δυνατοτήτων γιατηνπαροχήαξίαςστουςπελάτεςµετηµορφή υπηρεσιών. 16 8

9 Πρότυπακαιπλαίσια Standards & Frameworks The following public frameworks and standards are relevant to service management: -ISO/IEC ISO/IEC ITIL (Information Technology Infrastructure Library) -Capability Maturity Model Integration (CMMI) -Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) -Projects in Controlled Environments (PRINCE2) -Project Management Body of Knowledge (PMBOK) -Management of Risk (M_o_R) -esourcing Capability Model for Service Providers (escm-sp) -Telecom Operations Map (etomr) -Six Sigma 17 Πλαίσιο ITIL 18 9

10 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Τρεις είναι οι διαστάσεις των πληροφοριακών συστηµάτων Οργανισµοί Άνθρωποι Τεχνολογία 19 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι κάτι περισσότερο από υπολογιστές Η αποτελεσµατική χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων προϋποθέτει την κατανόηση του οργανισµού, των ανθρώπων, και της τεχνολογίας πληροφοριών που διαµορφώνουν τα συστήµατα. Ένα πληροφοριακό σύστηµα προσφέρει λύση σε σηµαντικά επιχειρηµατικά προβλήµατα ή προκλήσεις που αντιµετωπίζει η επιχείρηση

11 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Οργανισµοί Συντονίζουν το έργο τους µέσω διαρθρωµένης ιεραρχίας και επιχειρηµατικών διεργασιών Επιχειρηµατικές διεργασίες: Λογικές αλληλουχίες εργασιών και συµπεριφορών για την εκτέλεση εργασίας π.χ. ιεκπεραίωση µιας παραγγελίας Μπορεί να είναι ανεπίσηµες ή να περιλαµβάνουν γραπτούς κανόνες Η κουλτούρα είναι ενσωµατωµένη στα πληροφοριακά συστήµατα π.χ. Ηαρχήτης UPSότιπάνταπροηγείταιηεξυπηρέτηση του πελάτη 21 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Άνθρωποι Τα πληροφοριακά συστήµατα χρειάζονται ειδικούς για τη δηµιουργία, τη συντήρηση και τη χρήση τους Οι στάσεις του προσωπικού επηρεάζουν την παραγωγική χρήση των συστηµάτων Ρόλος των στελεχών Χαράζουν τη στρατηγική του οργανισµού Αντιλαµβάνονται τις επιχειρηµατικές προκλήσεις Κατανέµουν ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους ηµιουργική δουλειά: Νέα προϊόντα, υπηρεσίες 22 11

12 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Τεχνολογία Υποδοµή ΤΠ: Θεµέλιο ή πλατφόρµα ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων Υλικό υπολογιστών Λογισµικό υπολογιστών Τεχνολογία διαχείρισης δεδοµένων Τεχνολογία δικτύωσης και επικοινωνιών ιαδίκτυο και Ιστός, εξωδίκτυα, ενδοδίκτυα Επικοινωνίες φωνής και βίντεο 23 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Η Προσέγγιση Επίλυσης Προβληµάτων Ελάχιστα επιχειρηµατικά προβλήµατα είναι απλά ή σαφή Τα περισσότερα επιχειρηµατικά προβλήµατα περιλαµβάνουν πολλούς σηµαντικούς παράγοντες που κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Οργανισµός Τεχνολογία Άνθρωποι 24 12

13 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Λύση Προβληµάτων: ιαδικασία 4 βηµάτων 1. Εντοπισµός του προβλήµατος 2. Σχεδιασµός λύσεων 3. Επιλογή 4. Υλοποίηση 25 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 1. Ο εντοπισµός του προβλήµατος περιλαµβάνει: Συµφωνία ότι υπάρχει πρόβληµα Ορισµός του προβλήµατος Αιτίες του προβλήµατος Τι µπορεί να γίνει µε τους δεδοµένους πόρους της επιχείρησης 26 13

14 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά οργανωσιακά προβλήµατα Ξεπερασµένες επιχειρηµατικές διεργασίες Μη υποστηρικτική κουλτούρα και στάσεις Μικροπολιτικές εσωτερικές συγκρούσεις Ταραγµένο εσωτερικό περιβάλλον και αλλαγές στην επιχείρηση Πολυπλοκότητα έργου Ανεπαρκείς πόροι 27 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά τεχνολογικά προβλήµατα Ανεπαρκής ή παρωχηµένος εξοπλισµός Παρωχηµένο λογισµικό Ανεπαρκής χωρητικότητα βάσεων δεδοµένων Ανεπαρκής τηλεπικοινωνιακή δυναµικότητα Ασυµβατότητα παλαιών συστηµάτων µε νέα τεχνολογία Γρήγορη τεχνολογική αλλαγή 28 14

15 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά προβλήµατα ανθρώπων Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού υσκολίες στην αξιολόγηση της απόδοσης Νοµική και ρυθµιστική συµµόρφωση Περιβάλλον εργασίας, εργονοµία Κακή ή αναποφάσιστη διοίκηση Προβλήµατα στήριξης και συµµετοχής εργαζοµένων 29 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 2. Σχεδιασµός λύσεων Υπάρχουν συχνά πολλές πιθανές λύσεις Εξετάστε όσο το δυνατόν περισσότερες για να κατανοήσετε το πλήρες φάσµα των λύσεων 3. Επιλογή: Στους παράγοντες περιλαµβάνονται: Κόστος Εφαρµοσιµότητα µε δεδοµένους πόρους και δεξιότητες Χρονική διάρκεια υλοποίησης της λύσης 30 15

16 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 4. Υλοποίηση ηµιουργία ή αγορά λύσης οκιµή λύσης, εκπαίδευση προσωπικού ιαχείριση της αλλαγής Μέτρηση αποτελεσµάτων Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση της λύσης Επίλυσηπροβληµάτων: Μιασυνεχήςδιεργασία, όχι ένα γεγονός Μερικές φορές η επιλεγµένη λύση δεν λειτουργεί ή χρειάζεται προσαρµογές 31 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Επίλυση Προβληµάτων: Συνεχής διεργασία 4 βηµάτων Κατά την υλοποίηση, το αποτέλεσµα πρέπει να εκτιµάται διαρκώς και οι πληροφορίες για το πόσο καλά αποδίδει η λύση πρέπει να ανατροφοδοτούνται στους λύτες του προβλήµατος. Μετοντρόποαυτόν, ο εντοπισµός του προβλήµατος µπορεί να µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου, να αλλάζουν οι λύσειςκαιναγίνονταινέεςεπιλογές, πάντοτεµεβάσητηνπείραπου αποκτήθηκε

17 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκέψης στην Επίλυση Προβληµάτων Χωρίς κριτική σκέψη είναι εύκολο να καταλήξετε σε συµπεράσµατα, να κρίνετε εσφαλµένα ένα πρόβληµα και να σπαταλήσετε πόρους Κριτικήσκέψη: Παρατεταµένη αναστολή απόφασης έχοντας κατά νου πολλαπλές θεωρήσεις και εναλλακτικές λύσεις 33 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκέψης στην Επίλυση Προβληµάτων Τέσσερα στοιχεία κριτικής σκέψης: 1. ιατήρηση αµφιβολίας και αναβολή λήψης απόφασης 2. Επίγνωση διαφορετικών θεωρήσεων περιλαµβανοµένων της τεχνολογικής, οργανωσιακής και ανθρώπινης θεώρησης 3. οκιµή εναλλακτικών λύσεων µε οδηγό την πείρα 4. Επίγνωση οργανωσιακών και προσωπικών περιορισµών 34 17

18 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων ΣύνδεσηΜεταξύΕπιχειρηµατικώνΣτόχων, Προβληµάτων και Λύσεων Όταν οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, αυτοί γίνονται προκλήσεις Τα πληροφοριακά συστήµατα δίνουν συχνά λύσεις, συνολικές ή µερικές, σ αυτές τις προκλήσεις 35 Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών 36 18

19 Manufacturing Resource Planning MRP II Μπορώ να αυτοµατοποιήσω τις προβλέψεις? Μπορώ να αυτοµατοποιήσω τον προγραµµατισµό της παραγωγής και του ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελούν τους βασικούς πόρους? Μπορώ να προγραµµατίσω την διαδικασία συντήρησης? 37 MRP II Το MRP IIείναιµιαφιλοσοφία, πουαπαρτίζεταιαπόένα σύνολο διαδικασιών, και έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης όλων των πόρων µιας παραγωγικήςεπιχείρησης. Αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τον οικονοµικό προγραµµατισµό και ενσωµατώνει δυνατότητες προσοµοίωσης έτσι ώστε να µπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις «What If...». Αποτελείται από µια πλειάδα λειτουργιών και δυνατοτήτων οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους βελτιστοποιώνταςτονπρογραµµατισµόπαραγωγής, αγορών και προµηθειών, απαιτήσεων υλικών, και δυναµικότηταςπόρων (ανθρώπινουδυναµικού, µηχανών, οχηµάτων κλπ)

20 Ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων Μπορώ να προγραµµατίσω και να διαχειριστώ όλους τους επιχειρηµατικούς µου πόρους? Μπορώνατοκάνωκαισεεπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών? Μπορώ να υλοποιήσω την διοίκηση όλων των λειτουργιών µου στηριγµένος στο σύγχρονοµάνατζµεντ? 39 Κλασικός τρόπος οργάνωσης επιχειρήσεων Κάθετος Ιεραρχικός βασισµένος στις λειτουργίες. ιευκολύνει στην εξειδίκευση και παρακολούθηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. υσχεραίνει γιατί δηµιουργεί στεγανά

21 Οργάνωση βάσει των διαδικασιών ιαδικασία (process), είναιέναδοµηµένοσύνολοδραστηριοτήτων, σχεδιασµένο να παράγει ένα συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα. Χαρακτηρίζεται από 3 στοιχεία: Το Γεγονός Την Επεξεργασία Το Αποτέλεσµα 41 Στόχος ERP Στόχος ενός συστήµατος ERP είναι η ολοκλήρωση των επιµέρους διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση στις οποίεςεµπλέκονταιταδιάφορατµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να µπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητέςτης. Η "ολοκλήρωση" αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόµενους να εργαστούν αποτελεσµατικότερα και πιο παραγωγικά

22 Ολοκλήρωση διαδικασιών 43 Θέµατα κατά την εγκατάσταση ERP Business Process Reengineering ιαχείριση έργων ιαχείριση γνώσης ιαχείριση πελατειακών σχέσεων 44 22

23 Στόχοι ενός συστήµατος CRM Κάθε σύστηµα CRM έχει δύο βασικούς στόχους: Ναυποστηρίξειτηνεπιχείρησηστηναποτελεσµατικότερηαναγνώριση, επικοινωνία και απόκτηση νέων πελατών Να βελτιώσει τις σχέσεις µε τους υπάρχοντες πελάτες επιδιώκοντας την αφοσίωση αυτών µέσα από την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών τους Το Customer Relationship Management είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό, την προσέλκυση και τη δηµιουργία διαχρονικά πιστών πελατών µέσα από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της διαπροσωπικής σχέσης µαζί τους. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του CMR Community: «πρόκειται για το συντονισµό µεταξύ όλων των λειτουργιών µιας επιχείρησης που αφορούν τις σχέσεις µε τους πελάτες της και συµπεριλαµβάνουν διαδικασίες, ανθρώπινους, πληροφοριακούς και τεχνολογικούς πόρους». 45 CRM Λειτουργικό CRM (Επικοινωνία-Συλλογή πληροφοριών- ιαχείριση) Στρατηγικό CRM (Ανάλυση και µακρόχρονοςπρογραµµατισµός). Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη µιας πελατοκεντρικής επιχειρησιακής κουλτούρας

24 Τέσσεραβήµατατου CRM Management Προσδιορισµός των πελατών και των πολύτιµων στοιχείων τους. Κατηγοριοποίηση των πελατών ανάλογα µε το πόσο σηµαντικοί είναι για την επιχείρηση µας. Ανάπτυξη µηχανισµών αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους πελάτες. Αξιοποίηση των παραπάνω για την ανάπτυξη της σχέσης µε τους πελάτες. 47 Η ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ 48 24

25 Είδη IS από την πλευρά ιεραρχίας D B M S E.I.S. D.S.S. M.I.S. Transactional N E T Data/transaction processing. Σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων ή συναλλαγών (Λειτουργικό επίπεδο) Management Information Systems. Πληροφοριακάσυστήµαταδιοίκησης. Χρήση των Data processing systems για παραγωγή συγκεντρωτικών πληροφοριών. (Τακτικό επίπεδο) Decision Support systems. Συστήµατα λήψης αποφάσεων. Βοηθούν την ιοίκηση της εταιρίας στη λήψη µη-δοµηµένων αποφάσεων. (Στρατηγικό επίπεδο) Executive Information Systems. Γραφικά περιβάλλοντα για το Top Management. 49 Σύστηµα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων Χαρακτηριστικά: Βασικό κριτήριο η µείωση του κόστους Η επεξεργασία των δεδοµένων αφορά κυρίως τη δηµιουργία αναφορών και την διατήρηση αρχείων Η πληροφόρηση αφορά κυρίως το κατώτερο επίπεδο διοίκησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης (εφαρµογή κυρίως στην αυτοµατοποίηση ορισµένων λειτουργιών του λογιστηρίου) Η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των διευθυντικών στελεχών είναι µηδαµινή 50 25

26 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη των συστηµάτων ΗΕ Εύκολη, έγκυρη και δοµηµένη πληροφόρηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (κυρίως περιγραφική στατιστική) υνατότητα παροχής αυτοµατοποιηµένων απαντήσεων (δοµηµένων) εν παίρνουν από µόνα τους αποφάσεις ούτελένεσταστελέχηπώςνατιςπάρουν 51 Συστήµατα Λήψης Αποφάσεων Στα συστήµατα αυτά, χρησιµοποιούνται υποθετικά δεδοµένα ή παραλλαγές των δεδοµένωνγιαναγίνουναναλύσεις what-if και έλεγχοι υποθέσεων (συνήθως επαγωγική στατιστική)

27 ΗδηµιουργίαενόςΙS είναιένα Project που χρειάζεται Management 53 Κύκλος Ζωής Των ιαδοχικών Φάσεων(System Design Life Cycle) 1. Καθορισµός του προβλήµατος 4. Σχεδίαση Συστήµατος 4β. Λεπτοµερής Σχεδίαση 6. Μετά - υλοποίηση 6α. Αναθεώρηση 6β. Συντήρηση Στόχος έργου Όρια έργου Όρια µέσων 2. Μελέτη Σκοπιµότητας 4α. Γενική Σχεδίαση ιαδικασίες χρηστών Προτεινόµενη σύνθεση εξοπλισµού Προδιαγραφές προγραµµάτων Σύστηµα σε λειτουργία Σχηµατική λύση Αναµενόµενα κόστη και πλεονεκτήµατα 3. Ανάλυση Συστήµατος Μοντέλο συστήµατος 5. Υλοποίηση Συστήµατος 5α. Ανάπτυξη 5β. Εγκατάσταση Λεπτοµερείς στόχοι Προδιαγραφές Βάσεως εδοµένων 54 27

28 Εντοπισµός και προσδιορισµός του Προβλήµατος (1) ηµιουργία ενός πλάνου στο οποίο θα φαίνεται: Πουθαγίνειηδιερεύνηση Ποια µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί Πότε θα ολοκληρωθεί 55 Εντοπισµός και προσδιορισµός του Προβλήµατος (2) Κατηγορίες Προβληµάτων Απόδοσης Πληροφόρησης Οικονοµίας Ελέγχου Αποτελεσµατικότητας Εξυπηρέτησης Παράδειγµα Καθυστερήσεις στην παροχή πληροφοριών Απώλειαπληροφοριών, δυσανάγνωστηµορφή, ανακριβείς πληροφορίες Μεγάλο κόστος, αδυναµία ελέγχου των εξόδων Έλλειψη ελέγχου ή πάρα πολλοί έλεγχοι Η κατανάλωση µέσων και πόρων είναι δυσανάλογη µε τα αποτελέσµατα υσκολίεςστηνχρήση, έλλειψησυντονισµού, 56 αναξιοπιστία 28

29 Μελέτη εφικτότητας ή σκοπιµότητας Εδώ γίνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών, προς εύρεση της καταλληλότερης λύσης αναλύοντας: Την τεχνική σκοπιµότητα : είναι διαθέσιµη η τεχνολογία όπου θα υποστηρίξει την λύση; Την λειτουργική σκοπιµότητα : ταιριάζει το προτεινόµενο σύστηµα µε τις λειτουργίες της εταιρίας; Παρέχει έγκαιρα και έγκυρες πληροφορίες στοπροσωπικό; Την οικονοµική σκοπιµότητα : θα πάρουµε ποτέ πίσω τα χρήµατα που θα δαπανήσουµε; Μήπως δεν αξίζει τον κόπο να γίνει; 57 Ανάλυση συστήµατος Τα ερωτήµατα που ανακύπτουν στην διαδικασία της ανάλυσης είναι: Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιµες Πότε και από ποιόν δηµιουργούνται Πότε και από ποιόν χρησιµοποιούνται Ποιαείναιηµορφήτωνπληροφοριών Ποιοςείναιοσκοπόςτους 58 29

30 Ανάλυση Συστήµατος Σκοπός : Η πληροφόρηση των σχεδιαστών και η εξοικείωση τους µε τον τρόπο λειτουργίας τουσυστήµατος. Χρησιµοποιούνται στάνταρ τεχνικές ανάλυσης συστηµάτων (DFD, ERD, κ.λ.π) Εφαρµόζονται συγκεκριµένες τεχνικές συλλογήςπληροφοριών (συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια κ.λ.π) ιερευνώνται τα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το σύστηµα (τα έντυπα που χρησιµοποιούνται, την λειτουργία των είδη µηχανογραφηµένων συστηµάτων κ.λ.π) 59 Σχεδίαση Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός του συστήµατος; Τιστοιχείαθαβγαίνουναπότοσύστηµααυτό; Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες την συγκεκριµένη χρονική στιγµή που τις ζητάει ο χρήστης; Εξασφαλίζεταιότιηλύσηείναισυµβατήµεταάλλα συστήµατα; Είναι απλή στην σύλληψη της και εύκολη στην λειτουργία της; Έχουν προσδιοριστεί σαφώς τα σηµεία ελέγχου του συστήµατος; Είναι κοινωνικά, οικονοµικά και τεχνικά αποδεκτή η λύση αυτή; 60 30

31 Σχεδιασµός συστήµατος Παράγεται ένας λογικός σχεδιασµός του συστήµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις (DFD _ERD). Συµπεριλαµβάνει εναλλακτικές προτάσεις για software και hardware, για Βάσεις δεδοµένων ή απλά αρχεία, για απλές ή κατανεµηµένες DB. Συµπεριλαµβάνει φυσικό σχεδιασµό µε τεχνικές περιγραφές για : Βάσεις δεδοµένων Μορφές αναφορών και το περιεχόµενό τους Οθόνες ως προς το περιεχόµενο και την διαδοχή τους Προγράµµατα και κώδικα που πρέπει να αναπτυχθεί Μονάδες εισόδου και εξόδου Πλάνο και δεδοµένα για τον έλεγχο του συστήµατος µε τα αντίστοιχα αναµενόµενα αποτελέσµατα Λεπτοµερή κριτήρια για την αποδοχή του συστήµατος 61 Υλοποίηση Υλοποιείται ο προγραµµατισµός χρησιµοποιώντας µια γλώσσα προγραµµατισµού ή κάποιο περιβάλλον ανάπτυξης. Επίσης η υλοποίηση περιλαµβάνει: Τη δοκιµασία του συστήµατος µε παράλληλη λειτουργία, µε παρουσίαση, µε παραδείγµατα κ.λ.π. Την εκπαίδευση των χρηστών Τη διανοµή της τεκµηρίωσης Την καθιέρωση των ελέγχων Φάση ανάπτυξης: Κατασκευάζονται τα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το σύστηµα. Γράφονται και δοκιµάζονται τα προγράµµατα από τους αναλυτές και τους χρήστες. Εισάγονται οι αρχικές τιµές στη βάση δεδοµένων. Γίνεται µετάβαση από το παλιό στο καινούριο. Φάσηεγκατάστασης: Σύνθεσηόλωντωνκατασκευασµένωνπρογραµµάτων. ηµιουργίαολοκληρωµένουσυστήµατος

32 Αναθεώρηση και συντήρηση του συστήµατος Το σύστηµα συντηρείται και πιθανά προβλήµατα που παρουσιάζει επιλύονται. Η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος απαιτεί αναθεώρηση και επανέναρξη του κύκλου ζωής. 63 Structured System Analysis and Design Method Ηπροσέγγισητουκύκλουζωήςπου παρουσιάσαµε, είναι γενική και δοµηµένη υπότηνέννοιαότικάθεφάσηµπορείνα διασπαστεί σε µικρότερες συγκεκριµένες εργασίες. Είναι δε πολύ κοντά στην εµπορική µέθοδο SSADM

33 Κύκλος Προτυποποίησης Εφαρµόζεται όταν είναι αδύνατο να προδιαγραφούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις του συστήµατος. Κατά την διάρκεια της µελέτης σκοπιµότητας δηµιουργούµε ένα πρότυπο συστήµατος το οποίο. Περιλαµβάνει Τις κυριότερες οθόνες Το διάλογο του χρήστη µε το σύστηµα εν περιλαµβάνει Αλγόριθµους Βάση δεδοµένων 65 Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη ηµιουργία Συστηµάτων Η ιαδικασία ηµιουργίας Πρωτοτύπου Η διαδικασία ανάπτυξης ενός πρωτοτύπου µπορεί να διακριθεί σε τέσσερα βήµατα. Επειδή ένα πρωτότυπο µπορεί να δηµιουργηθεί γρήγορα και αδάπανα, οι προγραµµατιστές επαναλαµβάνουν αρκετές φορέςταβήµατα 3 και 4 προκειµένου να βελτιώσουν και να ενισχύσουν το πρωτότυπο µέχρι να φτάσουν στην τελική µορφή του

34 Λόγοι Επιτυχίας των Projects Σκληρά εργαζόµενο προσωπικό Ξεκάθαρο όραµα και στόχοι Ιδιοκτησία Επαρκή προσωπικό Μικρά ορόσιµα του Project Ρεαλιστικά αναµενόµενα αποτελέσµατα Σωστός προγραµµατισµός Καθαρή αποτύπωση των αναγκών Συµµετοχή του Top Management Συµµετοχή του χρήστη 0% 4% 8% 12% 16% % 67 Λόγοι Αποτυχίας των Projects Μη γνώση της τεχνολογίας Ελλιπής γνώση του IT Management ιακοπή του έργου Έλλειψη πλάνου Συχνή αλλαγή των προδιαγραφών Μη συµµετοχή του Top Management Μη ρεαλιστικά αποτελέσµατα Ελλιπείς πηγές Μη συµµετοχή όλων των χρηστών Μη ξεκάθαρη αποτύπωση των στόχων 0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 68 34

35 Data Flow Diagrams Ένα διάγραµµα ροής δεδοµένων (DFD) απεικονίζει την ροή των δεδοµένων σε ένα σύστηµα και τις διεργασίες που γίνονται από το σύστηµα. Τα DFD επιτρέπουν την διάσπαση του συστήµατος σε ανεξάρτητες µονάδες που µπορούν να σχεδιαστούν ευκολότερα και κατά συνέπεια να πετύχουν µια ευκολότερη κατανόηση του όλου συστήµατος. Η γραφική µορφή των DFDs σηµαίνει ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σαν τµήµατα της ανάλυσης όσο και σαν εργαλείο τεκµηρίωσης. Τα DFD's περιέχουν τεσσάρων ειδών συστατικά: ιεργασίες Ροές δεδοµένων Σηµεία αποθήκευσης Εξωτερικές οντότητες (Πηγές και αποδέκτες) 69 Σύστηµαπροµηθειών - Level 1 (Πηγή) Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς (Ροή δεδοµένων) ( ιεργασία) Παραγγελία Προϊόντων Προµηθευτής Παραγγελία ελτίο αποστολής Παραλαβή δελτίου αποστολής Τιµολόγιο Πιστοποίηση Τιµολογίου (Σηµείο αποθήκευσης) Αρχείο παραγγελιών Αρχείο παραλαβών (Αποδέκτης) Προµηθευτής Επιταγή Προετοιµασία Επιταγής Αρχείο τιµολογίων 35

36 Ανεπίτρεπτες ροές στα Ρ Agent 1 Agent 2 Agent 3 file file Agent 3 file file ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 71 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 1 Process Sub- Process Sub-sub- Process Elementary Process Description Overall Process Decision tables -Decision Trees -Structured English

37 Παράδειγµα Περιγραφή ενός συστήµατος προµηθειών. Το σύστηµα προµηθειών δέχεται ένα αίτηµα αγοράς προϊόντων από τον µάνατζερ του καταστήµατος. Το σύστηµα παραγγέλνει τα προϊόντα από τον προµηθευτή. Όταν παραγγελθούν τα προϊόντα, η παραγγελία στέλνετε στον προµηθευτή, και λεπτοµέρειες αποθηκεύονται στο αρχείο παραγγελιών. Όταν ο προµηθευτής στέλνει ένα δελτίο αποστολής αυτό αποθηκεύεται στο αρχείο παραλαβών. Όταν ο προµηθευτής στέλνει ένα τιµολόγιο, αυτό πιστοποιείται µέσω ανάγνωσης του δελτίου αποστολής από το αρχείο παραλαβών και στην συνέχεια εγγράφεται λεπτοµερώς στο αρχείο τιµολογίων. Στην συνέχεια προετοιµάζονται επιταγές µετά από διάβασµα του αρχείου τιµολογίων και ελέγχου µε σύγκριση του αρχείου παραγγελιών και τελικά αποστολή της επιταγής προς τον προµηθευτή. 73 Παράδειγµα Προµηθευτής Επιταγή Παραγγελία ελτίο αποστολής Τιµολόγιο Σύστηµα προµηθειών Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς Σύστηµα προµηθειών - Context Level 74 37

38 Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς Προµηθευτής Παραγγελία ελτίο αποστολής Σύστηµα προµηθειών - Level 1 Τιµολόγιο Παραγγελία Προϊόντων Παραλαβή δελτίου αποστολής Πιστοποίηση Τιµολογίου Αρχείο παραγγελιών Αρχείο παραλαβών Προµηθευτής Επιταγή Προετοιµασία Επιταγής Αρχείο τιµολογίων Entity Relationship Diagrams ιαγράµµατα Συσχέτισης οντοτήτων 76 38

39 Μοντέλα δεδοµένων Τα περισσότερα συστήµατα χρησιµοποιούν µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Ένα σηµαντικό τµήµα της µοντελοποίησης του συστήµατος είναι ο λογικός σχεδιασµός των δεδοµένων που διαχειρίζεται το σύστηµα 77 Entity Relationship Diagrams Τα Entity-Relationship diagrams είναι τεχνικές µοντελοποίησης δεδοµένων. Χρησιµοποιούντρίαβασικάστοιχεία: Οντότητες, Ιδιότητες, Συσχετίσεις. Οντότητες Μια οντότητα µπορεί να οριστεί σαν: Μιαοντότηταείναιµιατάξηατόµων, τόπων, αντικειµένων, συµβάντων ή σκέψεων για τα οποία χρειαζόµαστε να κρατήσουµε δεδοµένα (data). Ανητράπεζακρατάειδεδοµέναπουσεαφορούν,τότεγιατην τράπεζα είσαι µια οντότητα. Αν µια επιχείρηση κρατάει δεδοµένα σχετικά µε ένα χαρτί που καλείται τιµολόγιο, τότε αυτό το τιµολόγιο είναι µια οντότητα

40 Entity Relationship Diagrams Ιδιότητες Μια ιδιότητα είναι ένα τµήµα πληροφορίας (data element) δεµένο µε µια Οντότητα. Για παράδειγµα η οντότητα SUPPLIER έχει ιδιότητεςόπως supplier_name, supplier_address, supplier_phone_number κ.λ.π. Συσχετίσεις Οι οντότητες δένονται µεταξύ τους µέσω συσχετίσεων. Μια συσχέτιση είναι ένας επώνυµος δεσµός µεταξύ 2 ή περσότερων τύπων οντοτήτων. Παράδειγµα: Η συσχέτιση ΠΑΙΖΕΙ-ΓΙΑ µεταξύ των τύπων οντοτήτων ΠΑΙΚΤΗΣ καιομα Α. Η συσχέτιση ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ µεταξύ των τύπων οντοτήτων ΑΤΟΜΟ και ΧΩΡΑ. 79 Entity Relationship Diagrams Συσχετίσεις(συν.) Είδησυσχέτισης. ένα-προς-ένα (1:1) ένα -προς -πολλά (1:N) Πολλά- προς -πολλά (N:M) Για παράδειγµα, µια βάση µιας επιχείρησης µπορεί να περιέχει τις παρακάτω συσχετίσεις: Η συσχέτιση ιευθυντής µεταξύ των τύπων οντοτήτων MANAGER και ΤΜΗΜΑ είναι 1:1. Αυτό σηµαίνει ότι ένα τµήµαέχειτοπολύένα ιευθυντήκαιότιένας manager είναι διευθυντής το πολύ σε ένα τµήµα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πετράς Στέφανος Βερυκοκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής συστήματος είναι η πιο παλιά μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε μεγάλα ή μεσαία έργα σύνθετων συστημάτων. Σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος Εργασίας: LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπουδαστές: ΚΑ ΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.:6723

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Α.Ε.Μ 106 Τίτλος Εργασίας ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα