ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management"

Transcript

1 ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management Α. Ν. Σταµούλης 1 ΠΗΓΗ Laudon, Kenneth C., (2009) Πληροφοριακάσυστήµαταδιοίκησης, Εκδόσεις Κλειδάριθµος 2 1

2 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Επιχειρηµατικά κίνητρα για Πληροφοριακά Συστήµατα Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ΤΠ για να πετύχουν έξι βασικούς στόχους 1. Επιχειρηµατική αριστεία 2. Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα 3. Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές 4. Βελτιωµένη λήψη αποφάσεων 5. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 6. Επιβίωση 3 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Επιχειρηµατική αριστεία: Η βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη Τα πληροφοριακά συστήµατα και οι τεχνολογίες βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα π.χ. Wal-Mart: Η δύναµη του συνδυασµού πληροφοριακών συστηµάτων µε βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές για την επίτευξη λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και $348 δισ. πωλήσεων το 2007 Το αποτελεσµατικότερο κατάστηµα του κόσµου ως αποτέλεσµα των ψηφιακών συνδέσεων µεταξύ προµηθευτών και καταστηµάτων 4 2

3 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα: Τα πληροφοριακά συστήµατα και οι τεχνολογίες επιτρέπουν στις εταιρείες να δηµιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα Επιχειρηµατικόµοντέλο: Πώςµιαεταιρείαπαράγει, παραδίδει και πωλεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία π.χ. Η µουσική βιοµηχανία ραστικές αλλαγές στα επιχειρηµατικά µοντέλα τα τελευταία χρόνια Apple: Πετυχηµένες καινοτοµίες ipod, itunes κ.λπ. 5 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα: Με εντυπωσιακή οθόνη πολλαπλής αφής, µε πλήρεις δυνατότητες περιήγησης στο ιαδίκτυο, ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής, το iphoneτης Apple όρισεένανέο πρότυπογιατακινητάτηλέφωνα. Άλλα προϊόντα της Apple έχουν µεταµορφώσει τους κλάδους της µουσικής και της ψυχαγωγίας. 6 3

4 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές: Πελάτες που εξυπηρετούνται καλά επανέρχονται και αγοράζουν περισσότερα Mandarin Oriental, ξενοδοχείο Χρησιµοποιεί ΤΠ για µεγαλύτερη εγγύτητα σχέσεων µε πελάτες, παρακολουθώντας τις προτιµήσεις τους κ.λπ. Οι στενές σχέσεις µε προµηθευτές µειώνουν τα κόστη JCPenney ΗΤΠενισχύειτιςσχέσειςµεπροµηθευτήστοΧονγκΚονγκ 7 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Βελτιωµένη λήψη αποφάσεων: Τα τελικά αποτελέσµατα µιας εταιρείας µπορεί να θιγούν από στελέχη που πνίγονται µε δεδοµένα άκαιρα ή ακατάλληλα, ώστε να αναγκάζονται να βασίζονται σε εικασίες εδοµένα σε πραγµατικό χρόνο βελτιώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων από στελέχη Verizon: Ψηφιακό ταµπλό που βασίζεται στον Ιστό και ενηµερώνει τα στελέχη µε δεδοµένα πραγµατικούχρόνουγιαπαράποναπελατών, επίδοση δικτύου και γραµµές εκτός λειτουργίας 8 4

5 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Το ψηφιακό ταµπλό της Information Builders προσφέρει συνολικές και ακριβείς πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η γραφική απεικόνιση βασικών δεικτών απόδοσης βοηθά τους µάνατζερ να εντοπίζουν γρήγορα σηµεία που χρειάζονται προσοχή. 9 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα: Είναι συχνά αποτέλεσµα της επίτευξης προηγούµενων επιχειρηµατικών στόχων Πλεονεκτήµατα έναντι ανταγωνιστών: Μικρότερη χρέωση για ανώτερα προϊόντα, καλύτερη επίδοση και καλύτερη ανταπόκριση σε προµηθευτές και πελάτες Toyota: Χρησιµοποιεί το TPS (Σύστηµα Παραγωγής Toyota) για να πετύχει υψηλό επίπεδο ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 10 5

6 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Επιβίωση: Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Οι επιχειρήσεις µπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν σε πληροφοριακά συστήµατα από αναγκαιότητα είναι απλώς κόστος άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας Για να συµβαδίζουν µε τους ανταγωνιστές Εισαγωγή ATMαπότη Citibank Κανονισµοί και απαιτήσεις τήρησης αρχείων Νόµοι Ελέγχου Τοξικών Ουσιών και Φορολογικοί νόµοι 11 Information Management Ένας µάνατζερ επειδή εµπλέκεται στην αξιοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων και τεχνολογιών, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και νέων συστηµάτων, πρέπει να µπορεί να αντιλαµβάνεται τα παρακάτω γενικά θέµατα. Στρατηγική της πληροφορίας (Information strategy). Ποιες πληροφορίες χρειάζεται ο οργανισµός για να υποστηρίξει την επίκαιρη επιχειρησιακή του κατάσταση και/ή να αποκτήσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Συλλογή δεδοµένων, επεξεργασία (ανάλυση) και παραγωγή πληροφορίας. Πώς να συλλέξει τα κατάλληλα δεδοµένα και να τα επεξεργαστεί ώστε να παράγει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο οργανισµός. Παραγωγή γνώσης και διαχείριση γνώσης. Πώς να παράγει καινούρια γνώση και πώς να διαχειριστεί την ήδη υπάρχουσα στον οργανισµό. Στρατηγική Πληροφορικής τεχνολογίας. Ποια τεχνολογία (hardware και software) είναι απαραίτητη για τον οργανισµό και περαιτέρω ανάπτυξη αυτής, για να διαθέτει τα απαραίτητα δεδοµένα και πληροφορίες, µε στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Μάνατζµεντ της διαδικασίας ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος. Πώςναεξασφαλίσειότιοοργανισµόςθαπάρειτοσύστηµαπουτουχρειάζεταικαινα αποφύγει την αποτυχία. 12 6

7 IM, IS, IT Information Management Ο τρόπος µε τον οποίο ένας οργανισµός διαχειρίζεται τουςπληροφοριακούςπόρουςτου ( εδοµένα, Πληροφορίες, Γνώση, ΙS, IT). Information System Είναιτοµέσοδιατουοποίουηπληροφορία «ρέει»από έναάτοµοσεέναάλλο, απόένατµήµασεέναάλλο. Information Technology Είναιητεχνολογίαπουτοεπιτρέπει. Το ISείναιη συνολικήλύσηβασικόµέλοςτηςοποίαςείναιηιτ 13 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Θεωρήσεις πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογίας πληροφοριών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστηµα; Τεχνολογία πληροφοριών: Υλικό και λογισµικό που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση για να πετύχει στόχους της Πληροφοριακό σύστηµα: Αλληλένδετα στοιχεία που διαχειρίζονται πληροφορίες για: Να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο Να βοηθούν στην ανάλυση προβληµάτων, την απεικόνιση σύνθετων θεµάτων και τη δηµιουργία νέων προϊόντων εδοµένα: Ροές πρωτογενών γεγονότων Πληροφορίες: εδοµένα διαµορφωµένα ώστε να έχουν νόηµα και να είναι χρήσιµα 14 7

8 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εδοµένα και πληροφορίες Τα πρωτογενή δεδοµένα από τις ταµειακές µηχανές ενός σούπερ µάρκετ είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία και να οργανωθούν για να δώσουν χρήσιµες πληροφορίες, όπως ο συνολικός αριθµός φιαλών απορρυπαντικού πιάτων που πουλήθηκαν ή τα έσοδα πωλήσεων αυτού του απορρυπαντικού για ένα συγκεκριµένο κατάστηµα ή µια περιοχή πωλήσεων. 15 Υπηρεσία IT σαν υπηρεσία Τρόποςµετονοποίοπαρέχεταιαξίαστουςπελάτες, οι οποίοι εξασφαλίζουν τα αποτελέσµατα που επιθυµούν χωρίς να εµπλέκονται στα οικονοµικά και το ρίσκο της υπηρεσίας. Ο όρος «υπηρεσία» χρησιµοποιείται ενίοτε ως συνώνυµο της κεντρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιώνήτουπακέτουυπηρεσιών. ιαχείριση υπηρεσιών Σύνολο εξειδικευµένων οργανωσιακών δυνατοτήτων γιατηνπαροχήαξίαςστουςπελάτεςµετηµορφή υπηρεσιών. 16 8

9 Πρότυπακαιπλαίσια Standards & Frameworks The following public frameworks and standards are relevant to service management: -ISO/IEC ISO/IEC ITIL (Information Technology Infrastructure Library) -Capability Maturity Model Integration (CMMI) -Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) -Projects in Controlled Environments (PRINCE2) -Project Management Body of Knowledge (PMBOK) -Management of Risk (M_o_R) -esourcing Capability Model for Service Providers (escm-sp) -Telecom Operations Map (etomr) -Six Sigma 17 Πλαίσιο ITIL 18 9

10 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Τρεις είναι οι διαστάσεις των πληροφοριακών συστηµάτων Οργανισµοί Άνθρωποι Τεχνολογία 19 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι κάτι περισσότερο από υπολογιστές Η αποτελεσµατική χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων προϋποθέτει την κατανόηση του οργανισµού, των ανθρώπων, και της τεχνολογίας πληροφοριών που διαµορφώνουν τα συστήµατα. Ένα πληροφοριακό σύστηµα προσφέρει λύση σε σηµαντικά επιχειρηµατικά προβλήµατα ή προκλήσεις που αντιµετωπίζει η επιχείρηση

11 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Οργανισµοί Συντονίζουν το έργο τους µέσω διαρθρωµένης ιεραρχίας και επιχειρηµατικών διεργασιών Επιχειρηµατικές διεργασίες: Λογικές αλληλουχίες εργασιών και συµπεριφορών για την εκτέλεση εργασίας π.χ. ιεκπεραίωση µιας παραγγελίας Μπορεί να είναι ανεπίσηµες ή να περιλαµβάνουν γραπτούς κανόνες Η κουλτούρα είναι ενσωµατωµένη στα πληροφοριακά συστήµατα π.χ. Ηαρχήτης UPSότιπάνταπροηγείταιηεξυπηρέτηση του πελάτη 21 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Άνθρωποι Τα πληροφοριακά συστήµατα χρειάζονται ειδικούς για τη δηµιουργία, τη συντήρηση και τη χρήση τους Οι στάσεις του προσωπικού επηρεάζουν την παραγωγική χρήση των συστηµάτων Ρόλος των στελεχών Χαράζουν τη στρατηγική του οργανισµού Αντιλαµβάνονται τις επιχειρηµατικές προκλήσεις Κατανέµουν ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους ηµιουργική δουλειά: Νέα προϊόντα, υπηρεσίες 22 11

12 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Τεχνολογία Υποδοµή ΤΠ: Θεµέλιο ή πλατφόρµα ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων Υλικό υπολογιστών Λογισµικό υπολογιστών Τεχνολογία διαχείρισης δεδοµένων Τεχνολογία δικτύωσης και επικοινωνιών ιαδίκτυο και Ιστός, εξωδίκτυα, ενδοδίκτυα Επικοινωνίες φωνής και βίντεο 23 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Η Προσέγγιση Επίλυσης Προβληµάτων Ελάχιστα επιχειρηµατικά προβλήµατα είναι απλά ή σαφή Τα περισσότερα επιχειρηµατικά προβλήµατα περιλαµβάνουν πολλούς σηµαντικούς παράγοντες που κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Οργανισµός Τεχνολογία Άνθρωποι 24 12

13 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Λύση Προβληµάτων: ιαδικασία 4 βηµάτων 1. Εντοπισµός του προβλήµατος 2. Σχεδιασµός λύσεων 3. Επιλογή 4. Υλοποίηση 25 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 1. Ο εντοπισµός του προβλήµατος περιλαµβάνει: Συµφωνία ότι υπάρχει πρόβληµα Ορισµός του προβλήµατος Αιτίες του προβλήµατος Τι µπορεί να γίνει µε τους δεδοµένους πόρους της επιχείρησης 26 13

14 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά οργανωσιακά προβλήµατα Ξεπερασµένες επιχειρηµατικές διεργασίες Μη υποστηρικτική κουλτούρα και στάσεις Μικροπολιτικές εσωτερικές συγκρούσεις Ταραγµένο εσωτερικό περιβάλλον και αλλαγές στην επιχείρηση Πολυπλοκότητα έργου Ανεπαρκείς πόροι 27 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά τεχνολογικά προβλήµατα Ανεπαρκής ή παρωχηµένος εξοπλισµός Παρωχηµένο λογισµικό Ανεπαρκής χωρητικότητα βάσεων δεδοµένων Ανεπαρκής τηλεπικοινωνιακή δυναµικότητα Ασυµβατότητα παλαιών συστηµάτων µε νέα τεχνολογία Γρήγορη τεχνολογική αλλαγή 28 14

15 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά προβλήµατα ανθρώπων Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού υσκολίες στην αξιολόγηση της απόδοσης Νοµική και ρυθµιστική συµµόρφωση Περιβάλλον εργασίας, εργονοµία Κακή ή αναποφάσιστη διοίκηση Προβλήµατα στήριξης και συµµετοχής εργαζοµένων 29 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 2. Σχεδιασµός λύσεων Υπάρχουν συχνά πολλές πιθανές λύσεις Εξετάστε όσο το δυνατόν περισσότερες για να κατανοήσετε το πλήρες φάσµα των λύσεων 3. Επιλογή: Στους παράγοντες περιλαµβάνονται: Κόστος Εφαρµοσιµότητα µε δεδοµένους πόρους και δεξιότητες Χρονική διάρκεια υλοποίησης της λύσης 30 15

16 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 4. Υλοποίηση ηµιουργία ή αγορά λύσης οκιµή λύσης, εκπαίδευση προσωπικού ιαχείριση της αλλαγής Μέτρηση αποτελεσµάτων Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση της λύσης Επίλυσηπροβληµάτων: Μιασυνεχήςδιεργασία, όχι ένα γεγονός Μερικές φορές η επιλεγµένη λύση δεν λειτουργεί ή χρειάζεται προσαρµογές 31 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Επίλυση Προβληµάτων: Συνεχής διεργασία 4 βηµάτων Κατά την υλοποίηση, το αποτέλεσµα πρέπει να εκτιµάται διαρκώς και οι πληροφορίες για το πόσο καλά αποδίδει η λύση πρέπει να ανατροφοδοτούνται στους λύτες του προβλήµατος. Μετοντρόποαυτόν, ο εντοπισµός του προβλήµατος µπορεί να µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου, να αλλάζουν οι λύσειςκαιναγίνονταινέεςεπιλογές, πάντοτεµεβάσητηνπείραπου αποκτήθηκε

17 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκέψης στην Επίλυση Προβληµάτων Χωρίς κριτική σκέψη είναι εύκολο να καταλήξετε σε συµπεράσµατα, να κρίνετε εσφαλµένα ένα πρόβληµα και να σπαταλήσετε πόρους Κριτικήσκέψη: Παρατεταµένη αναστολή απόφασης έχοντας κατά νου πολλαπλές θεωρήσεις και εναλλακτικές λύσεις 33 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκέψης στην Επίλυση Προβληµάτων Τέσσερα στοιχεία κριτικής σκέψης: 1. ιατήρηση αµφιβολίας και αναβολή λήψης απόφασης 2. Επίγνωση διαφορετικών θεωρήσεων περιλαµβανοµένων της τεχνολογικής, οργανωσιακής και ανθρώπινης θεώρησης 3. οκιµή εναλλακτικών λύσεων µε οδηγό την πείρα 4. Επίγνωση οργανωσιακών και προσωπικών περιορισµών 34 17

18 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων ΣύνδεσηΜεταξύΕπιχειρηµατικώνΣτόχων, Προβληµάτων και Λύσεων Όταν οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, αυτοί γίνονται προκλήσεις Τα πληροφοριακά συστήµατα δίνουν συχνά λύσεις, συνολικές ή µερικές, σ αυτές τις προκλήσεις 35 Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών 36 18

19 Manufacturing Resource Planning MRP II Μπορώ να αυτοµατοποιήσω τις προβλέψεις? Μπορώ να αυτοµατοποιήσω τον προγραµµατισµό της παραγωγής και του ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελούν τους βασικούς πόρους? Μπορώ να προγραµµατίσω την διαδικασία συντήρησης? 37 MRP II Το MRP IIείναιµιαφιλοσοφία, πουαπαρτίζεταιαπόένα σύνολο διαδικασιών, και έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης όλων των πόρων µιας παραγωγικήςεπιχείρησης. Αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τον οικονοµικό προγραµµατισµό και ενσωµατώνει δυνατότητες προσοµοίωσης έτσι ώστε να µπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις «What If...». Αποτελείται από µια πλειάδα λειτουργιών και δυνατοτήτων οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους βελτιστοποιώνταςτονπρογραµµατισµόπαραγωγής, αγορών και προµηθειών, απαιτήσεων υλικών, και δυναµικότηταςπόρων (ανθρώπινουδυναµικού, µηχανών, οχηµάτων κλπ)

20 Ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων Μπορώ να προγραµµατίσω και να διαχειριστώ όλους τους επιχειρηµατικούς µου πόρους? Μπορώνατοκάνωκαισεεπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών? Μπορώ να υλοποιήσω την διοίκηση όλων των λειτουργιών µου στηριγµένος στο σύγχρονοµάνατζµεντ? 39 Κλασικός τρόπος οργάνωσης επιχειρήσεων Κάθετος Ιεραρχικός βασισµένος στις λειτουργίες. ιευκολύνει στην εξειδίκευση και παρακολούθηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. υσχεραίνει γιατί δηµιουργεί στεγανά

21 Οργάνωση βάσει των διαδικασιών ιαδικασία (process), είναιέναδοµηµένοσύνολοδραστηριοτήτων, σχεδιασµένο να παράγει ένα συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα. Χαρακτηρίζεται από 3 στοιχεία: Το Γεγονός Την Επεξεργασία Το Αποτέλεσµα 41 Στόχος ERP Στόχος ενός συστήµατος ERP είναι η ολοκλήρωση των επιµέρους διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση στις οποίεςεµπλέκονταιταδιάφορατµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να µπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητέςτης. Η "ολοκλήρωση" αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόµενους να εργαστούν αποτελεσµατικότερα και πιο παραγωγικά

22 Ολοκλήρωση διαδικασιών 43 Θέµατα κατά την εγκατάσταση ERP Business Process Reengineering ιαχείριση έργων ιαχείριση γνώσης ιαχείριση πελατειακών σχέσεων 44 22

23 Στόχοι ενός συστήµατος CRM Κάθε σύστηµα CRM έχει δύο βασικούς στόχους: Ναυποστηρίξειτηνεπιχείρησηστηναποτελεσµατικότερηαναγνώριση, επικοινωνία και απόκτηση νέων πελατών Να βελτιώσει τις σχέσεις µε τους υπάρχοντες πελάτες επιδιώκοντας την αφοσίωση αυτών µέσα από την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών τους Το Customer Relationship Management είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό, την προσέλκυση και τη δηµιουργία διαχρονικά πιστών πελατών µέσα από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της διαπροσωπικής σχέσης µαζί τους. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του CMR Community: «πρόκειται για το συντονισµό µεταξύ όλων των λειτουργιών µιας επιχείρησης που αφορούν τις σχέσεις µε τους πελάτες της και συµπεριλαµβάνουν διαδικασίες, ανθρώπινους, πληροφοριακούς και τεχνολογικούς πόρους». 45 CRM Λειτουργικό CRM (Επικοινωνία-Συλλογή πληροφοριών- ιαχείριση) Στρατηγικό CRM (Ανάλυση και µακρόχρονοςπρογραµµατισµός). Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη µιας πελατοκεντρικής επιχειρησιακής κουλτούρας

24 Τέσσεραβήµατατου CRM Management Προσδιορισµός των πελατών και των πολύτιµων στοιχείων τους. Κατηγοριοποίηση των πελατών ανάλογα µε το πόσο σηµαντικοί είναι για την επιχείρηση µας. Ανάπτυξη µηχανισµών αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους πελάτες. Αξιοποίηση των παραπάνω για την ανάπτυξη της σχέσης µε τους πελάτες. 47 Η ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ 48 24

25 Είδη IS από την πλευρά ιεραρχίας D B M S E.I.S. D.S.S. M.I.S. Transactional N E T Data/transaction processing. Σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων ή συναλλαγών (Λειτουργικό επίπεδο) Management Information Systems. Πληροφοριακάσυστήµαταδιοίκησης. Χρήση των Data processing systems για παραγωγή συγκεντρωτικών πληροφοριών. (Τακτικό επίπεδο) Decision Support systems. Συστήµατα λήψης αποφάσεων. Βοηθούν την ιοίκηση της εταιρίας στη λήψη µη-δοµηµένων αποφάσεων. (Στρατηγικό επίπεδο) Executive Information Systems. Γραφικά περιβάλλοντα για το Top Management. 49 Σύστηµα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων Χαρακτηριστικά: Βασικό κριτήριο η µείωση του κόστους Η επεξεργασία των δεδοµένων αφορά κυρίως τη δηµιουργία αναφορών και την διατήρηση αρχείων Η πληροφόρηση αφορά κυρίως το κατώτερο επίπεδο διοίκησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης (εφαρµογή κυρίως στην αυτοµατοποίηση ορισµένων λειτουργιών του λογιστηρίου) Η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των διευθυντικών στελεχών είναι µηδαµινή 50 25

26 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη των συστηµάτων ΗΕ Εύκολη, έγκυρη και δοµηµένη πληροφόρηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (κυρίως περιγραφική στατιστική) υνατότητα παροχής αυτοµατοποιηµένων απαντήσεων (δοµηµένων) εν παίρνουν από µόνα τους αποφάσεις ούτελένεσταστελέχηπώςνατιςπάρουν 51 Συστήµατα Λήψης Αποφάσεων Στα συστήµατα αυτά, χρησιµοποιούνται υποθετικά δεδοµένα ή παραλλαγές των δεδοµένωνγιαναγίνουναναλύσεις what-if και έλεγχοι υποθέσεων (συνήθως επαγωγική στατιστική)

27 ΗδηµιουργίαενόςΙS είναιένα Project που χρειάζεται Management 53 Κύκλος Ζωής Των ιαδοχικών Φάσεων(System Design Life Cycle) 1. Καθορισµός του προβλήµατος 4. Σχεδίαση Συστήµατος 4β. Λεπτοµερής Σχεδίαση 6. Μετά - υλοποίηση 6α. Αναθεώρηση 6β. Συντήρηση Στόχος έργου Όρια έργου Όρια µέσων 2. Μελέτη Σκοπιµότητας 4α. Γενική Σχεδίαση ιαδικασίες χρηστών Προτεινόµενη σύνθεση εξοπλισµού Προδιαγραφές προγραµµάτων Σύστηµα σε λειτουργία Σχηµατική λύση Αναµενόµενα κόστη και πλεονεκτήµατα 3. Ανάλυση Συστήµατος Μοντέλο συστήµατος 5. Υλοποίηση Συστήµατος 5α. Ανάπτυξη 5β. Εγκατάσταση Λεπτοµερείς στόχοι Προδιαγραφές Βάσεως εδοµένων 54 27

28 Εντοπισµός και προσδιορισµός του Προβλήµατος (1) ηµιουργία ενός πλάνου στο οποίο θα φαίνεται: Πουθαγίνειηδιερεύνηση Ποια µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί Πότε θα ολοκληρωθεί 55 Εντοπισµός και προσδιορισµός του Προβλήµατος (2) Κατηγορίες Προβληµάτων Απόδοσης Πληροφόρησης Οικονοµίας Ελέγχου Αποτελεσµατικότητας Εξυπηρέτησης Παράδειγµα Καθυστερήσεις στην παροχή πληροφοριών Απώλειαπληροφοριών, δυσανάγνωστηµορφή, ανακριβείς πληροφορίες Μεγάλο κόστος, αδυναµία ελέγχου των εξόδων Έλλειψη ελέγχου ή πάρα πολλοί έλεγχοι Η κατανάλωση µέσων και πόρων είναι δυσανάλογη µε τα αποτελέσµατα υσκολίεςστηνχρήση, έλλειψησυντονισµού, 56 αναξιοπιστία 28

29 Μελέτη εφικτότητας ή σκοπιµότητας Εδώ γίνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών, προς εύρεση της καταλληλότερης λύσης αναλύοντας: Την τεχνική σκοπιµότητα : είναι διαθέσιµη η τεχνολογία όπου θα υποστηρίξει την λύση; Την λειτουργική σκοπιµότητα : ταιριάζει το προτεινόµενο σύστηµα µε τις λειτουργίες της εταιρίας; Παρέχει έγκαιρα και έγκυρες πληροφορίες στοπροσωπικό; Την οικονοµική σκοπιµότητα : θα πάρουµε ποτέ πίσω τα χρήµατα που θα δαπανήσουµε; Μήπως δεν αξίζει τον κόπο να γίνει; 57 Ανάλυση συστήµατος Τα ερωτήµατα που ανακύπτουν στην διαδικασία της ανάλυσης είναι: Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιµες Πότε και από ποιόν δηµιουργούνται Πότε και από ποιόν χρησιµοποιούνται Ποιαείναιηµορφήτωνπληροφοριών Ποιοςείναιοσκοπόςτους 58 29

30 Ανάλυση Συστήµατος Σκοπός : Η πληροφόρηση των σχεδιαστών και η εξοικείωση τους µε τον τρόπο λειτουργίας τουσυστήµατος. Χρησιµοποιούνται στάνταρ τεχνικές ανάλυσης συστηµάτων (DFD, ERD, κ.λ.π) Εφαρµόζονται συγκεκριµένες τεχνικές συλλογήςπληροφοριών (συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια κ.λ.π) ιερευνώνται τα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το σύστηµα (τα έντυπα που χρησιµοποιούνται, την λειτουργία των είδη µηχανογραφηµένων συστηµάτων κ.λ.π) 59 Σχεδίαση Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός του συστήµατος; Τιστοιχείαθαβγαίνουναπότοσύστηµααυτό; Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες την συγκεκριµένη χρονική στιγµή που τις ζητάει ο χρήστης; Εξασφαλίζεταιότιηλύσηείναισυµβατήµεταάλλα συστήµατα; Είναι απλή στην σύλληψη της και εύκολη στην λειτουργία της; Έχουν προσδιοριστεί σαφώς τα σηµεία ελέγχου του συστήµατος; Είναι κοινωνικά, οικονοµικά και τεχνικά αποδεκτή η λύση αυτή; 60 30

31 Σχεδιασµός συστήµατος Παράγεται ένας λογικός σχεδιασµός του συστήµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις (DFD _ERD). Συµπεριλαµβάνει εναλλακτικές προτάσεις για software και hardware, για Βάσεις δεδοµένων ή απλά αρχεία, για απλές ή κατανεµηµένες DB. Συµπεριλαµβάνει φυσικό σχεδιασµό µε τεχνικές περιγραφές για : Βάσεις δεδοµένων Μορφές αναφορών και το περιεχόµενό τους Οθόνες ως προς το περιεχόµενο και την διαδοχή τους Προγράµµατα και κώδικα που πρέπει να αναπτυχθεί Μονάδες εισόδου και εξόδου Πλάνο και δεδοµένα για τον έλεγχο του συστήµατος µε τα αντίστοιχα αναµενόµενα αποτελέσµατα Λεπτοµερή κριτήρια για την αποδοχή του συστήµατος 61 Υλοποίηση Υλοποιείται ο προγραµµατισµός χρησιµοποιώντας µια γλώσσα προγραµµατισµού ή κάποιο περιβάλλον ανάπτυξης. Επίσης η υλοποίηση περιλαµβάνει: Τη δοκιµασία του συστήµατος µε παράλληλη λειτουργία, µε παρουσίαση, µε παραδείγµατα κ.λ.π. Την εκπαίδευση των χρηστών Τη διανοµή της τεκµηρίωσης Την καθιέρωση των ελέγχων Φάση ανάπτυξης: Κατασκευάζονται τα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το σύστηµα. Γράφονται και δοκιµάζονται τα προγράµµατα από τους αναλυτές και τους χρήστες. Εισάγονται οι αρχικές τιµές στη βάση δεδοµένων. Γίνεται µετάβαση από το παλιό στο καινούριο. Φάσηεγκατάστασης: Σύνθεσηόλωντωνκατασκευασµένωνπρογραµµάτων. ηµιουργίαολοκληρωµένουσυστήµατος

32 Αναθεώρηση και συντήρηση του συστήµατος Το σύστηµα συντηρείται και πιθανά προβλήµατα που παρουσιάζει επιλύονται. Η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος απαιτεί αναθεώρηση και επανέναρξη του κύκλου ζωής. 63 Structured System Analysis and Design Method Ηπροσέγγισητουκύκλουζωήςπου παρουσιάσαµε, είναι γενική και δοµηµένη υπότηνέννοιαότικάθεφάσηµπορείνα διασπαστεί σε µικρότερες συγκεκριµένες εργασίες. Είναι δε πολύ κοντά στην εµπορική µέθοδο SSADM

33 Κύκλος Προτυποποίησης Εφαρµόζεται όταν είναι αδύνατο να προδιαγραφούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις του συστήµατος. Κατά την διάρκεια της µελέτης σκοπιµότητας δηµιουργούµε ένα πρότυπο συστήµατος το οποίο. Περιλαµβάνει Τις κυριότερες οθόνες Το διάλογο του χρήστη µε το σύστηµα εν περιλαµβάνει Αλγόριθµους Βάση δεδοµένων 65 Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη ηµιουργία Συστηµάτων Η ιαδικασία ηµιουργίας Πρωτοτύπου Η διαδικασία ανάπτυξης ενός πρωτοτύπου µπορεί να διακριθεί σε τέσσερα βήµατα. Επειδή ένα πρωτότυπο µπορεί να δηµιουργηθεί γρήγορα και αδάπανα, οι προγραµµατιστές επαναλαµβάνουν αρκετές φορέςταβήµατα 3 και 4 προκειµένου να βελτιώσουν και να ενισχύσουν το πρωτότυπο µέχρι να φτάσουν στην τελική µορφή του

34 Λόγοι Επιτυχίας των Projects Σκληρά εργαζόµενο προσωπικό Ξεκάθαρο όραµα και στόχοι Ιδιοκτησία Επαρκή προσωπικό Μικρά ορόσιµα του Project Ρεαλιστικά αναµενόµενα αποτελέσµατα Σωστός προγραµµατισµός Καθαρή αποτύπωση των αναγκών Συµµετοχή του Top Management Συµµετοχή του χρήστη 0% 4% 8% 12% 16% % 67 Λόγοι Αποτυχίας των Projects Μη γνώση της τεχνολογίας Ελλιπής γνώση του IT Management ιακοπή του έργου Έλλειψη πλάνου Συχνή αλλαγή των προδιαγραφών Μη συµµετοχή του Top Management Μη ρεαλιστικά αποτελέσµατα Ελλιπείς πηγές Μη συµµετοχή όλων των χρηστών Μη ξεκάθαρη αποτύπωση των στόχων 0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 68 34

35 Data Flow Diagrams Ένα διάγραµµα ροής δεδοµένων (DFD) απεικονίζει την ροή των δεδοµένων σε ένα σύστηµα και τις διεργασίες που γίνονται από το σύστηµα. Τα DFD επιτρέπουν την διάσπαση του συστήµατος σε ανεξάρτητες µονάδες που µπορούν να σχεδιαστούν ευκολότερα και κατά συνέπεια να πετύχουν µια ευκολότερη κατανόηση του όλου συστήµατος. Η γραφική µορφή των DFDs σηµαίνει ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σαν τµήµατα της ανάλυσης όσο και σαν εργαλείο τεκµηρίωσης. Τα DFD's περιέχουν τεσσάρων ειδών συστατικά: ιεργασίες Ροές δεδοµένων Σηµεία αποθήκευσης Εξωτερικές οντότητες (Πηγές και αποδέκτες) 69 Σύστηµαπροµηθειών - Level 1 (Πηγή) Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς (Ροή δεδοµένων) ( ιεργασία) Παραγγελία Προϊόντων Προµηθευτής Παραγγελία ελτίο αποστολής Παραλαβή δελτίου αποστολής Τιµολόγιο Πιστοποίηση Τιµολογίου (Σηµείο αποθήκευσης) Αρχείο παραγγελιών Αρχείο παραλαβών (Αποδέκτης) Προµηθευτής Επιταγή Προετοιµασία Επιταγής Αρχείο τιµολογίων 35

36 Ανεπίτρεπτες ροές στα Ρ Agent 1 Agent 2 Agent 3 file file Agent 3 file file ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 71 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 1 Process Sub- Process Sub-sub- Process Elementary Process Description Overall Process Decision tables -Decision Trees -Structured English

37 Παράδειγµα Περιγραφή ενός συστήµατος προµηθειών. Το σύστηµα προµηθειών δέχεται ένα αίτηµα αγοράς προϊόντων από τον µάνατζερ του καταστήµατος. Το σύστηµα παραγγέλνει τα προϊόντα από τον προµηθευτή. Όταν παραγγελθούν τα προϊόντα, η παραγγελία στέλνετε στον προµηθευτή, και λεπτοµέρειες αποθηκεύονται στο αρχείο παραγγελιών. Όταν ο προµηθευτής στέλνει ένα δελτίο αποστολής αυτό αποθηκεύεται στο αρχείο παραλαβών. Όταν ο προµηθευτής στέλνει ένα τιµολόγιο, αυτό πιστοποιείται µέσω ανάγνωσης του δελτίου αποστολής από το αρχείο παραλαβών και στην συνέχεια εγγράφεται λεπτοµερώς στο αρχείο τιµολογίων. Στην συνέχεια προετοιµάζονται επιταγές µετά από διάβασµα του αρχείου τιµολογίων και ελέγχου µε σύγκριση του αρχείου παραγγελιών και τελικά αποστολή της επιταγής προς τον προµηθευτή. 73 Παράδειγµα Προµηθευτής Επιταγή Παραγγελία ελτίο αποστολής Τιµολόγιο Σύστηµα προµηθειών Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς Σύστηµα προµηθειών - Context Level 74 37

38 Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς Προµηθευτής Παραγγελία ελτίο αποστολής Σύστηµα προµηθειών - Level 1 Τιµολόγιο Παραγγελία Προϊόντων Παραλαβή δελτίου αποστολής Πιστοποίηση Τιµολογίου Αρχείο παραγγελιών Αρχείο παραλαβών Προµηθευτής Επιταγή Προετοιµασία Επιταγής Αρχείο τιµολογίων Entity Relationship Diagrams ιαγράµµατα Συσχέτισης οντοτήτων 76 38

39 Μοντέλα δεδοµένων Τα περισσότερα συστήµατα χρησιµοποιούν µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Ένα σηµαντικό τµήµα της µοντελοποίησης του συστήµατος είναι ο λογικός σχεδιασµός των δεδοµένων που διαχειρίζεται το σύστηµα 77 Entity Relationship Diagrams Τα Entity-Relationship diagrams είναι τεχνικές µοντελοποίησης δεδοµένων. Χρησιµοποιούντρίαβασικάστοιχεία: Οντότητες, Ιδιότητες, Συσχετίσεις. Οντότητες Μια οντότητα µπορεί να οριστεί σαν: Μιαοντότηταείναιµιατάξηατόµων, τόπων, αντικειµένων, συµβάντων ή σκέψεων για τα οποία χρειαζόµαστε να κρατήσουµε δεδοµένα (data). Ανητράπεζακρατάειδεδοµέναπουσεαφορούν,τότεγιατην τράπεζα είσαι µια οντότητα. Αν µια επιχείρηση κρατάει δεδοµένα σχετικά µε ένα χαρτί που καλείται τιµολόγιο, τότε αυτό το τιµολόγιο είναι µια οντότητα

40 Entity Relationship Diagrams Ιδιότητες Μια ιδιότητα είναι ένα τµήµα πληροφορίας (data element) δεµένο µε µια Οντότητα. Για παράδειγµα η οντότητα SUPPLIER έχει ιδιότητεςόπως supplier_name, supplier_address, supplier_phone_number κ.λ.π. Συσχετίσεις Οι οντότητες δένονται µεταξύ τους µέσω συσχετίσεων. Μια συσχέτιση είναι ένας επώνυµος δεσµός µεταξύ 2 ή περσότερων τύπων οντοτήτων. Παράδειγµα: Η συσχέτιση ΠΑΙΖΕΙ-ΓΙΑ µεταξύ των τύπων οντοτήτων ΠΑΙΚΤΗΣ καιομα Α. Η συσχέτιση ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ µεταξύ των τύπων οντοτήτων ΑΤΟΜΟ και ΧΩΡΑ. 79 Entity Relationship Diagrams Συσχετίσεις(συν.) Είδησυσχέτισης. ένα-προς-ένα (1:1) ένα -προς -πολλά (1:N) Πολλά- προς -πολλά (N:M) Για παράδειγµα, µια βάση µιας επιχείρησης µπορεί να περιέχει τις παρακάτω συσχετίσεις: Η συσχέτιση ιευθυντής µεταξύ των τύπων οντοτήτων MANAGER και ΤΜΗΜΑ είναι 1:1. Αυτό σηµαίνει ότι ένα τµήµαέχειτοπολύένα ιευθυντήκαιότιένας manager είναι διευθυντής το πολύ σε ένα τµήµα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Requirements Απαιτήσεις

Requirements Απαιτήσεις Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Information Systems Analysis and Design Requirements Engineering Data Flow Diagrams Process

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Ενδεικτικό Παράδειγμα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Ερευνητική αποτελέσματα διαδικασία Περιεχόμενα 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Μέρος I Οι αρχές... 17 Κεφάλαιο 1 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων CRM...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 1. εξιότητες ιαχειριστή Έργων 10. 2. Σχεδιασµός και Αναφορά Έργου 10. Specialization) 3. Οµάδες Έργου (Project Teams) 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 1. εξιότητες ιαχειριστή Έργων 10. 2. Σχεδιασµός και Αναφορά Έργου 10. Specialization) 3. Οµάδες Έργου (Project Teams) 15 Vellum IT Project Management Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης έργων πληροφορικής Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum IT Project Management Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Φώτης Σακελλαρίδης V.P. Europe OBI ιευθύνων Σύµβουλος Janssen-Cilag ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η πρόκληση του σήµερα Αλλαγές Αγοράς Αλλαγές Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού νέο ιάγραµµα Ροής εδοµένων (DFD) Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού ΖΥΓΑΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ζύγισε φάκελο Καταµέτρηση 1 λάθος Επιδιωκόµενο Χρησιµοποιείται για να δείξει ένα άτοµο, µια µηχανή ή ένα άλλο Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα