Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ"

Transcript

1 212 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ ρ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, ΑΤΕΙ Λάρισας ρ. Παναγιώτης Θ. Φιτσιλής Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, ΑΤΕΙ Λάρισας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο άρθρο παρουσιάζονται η µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα της εφαρµογής του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες (Project-Based Learning-PBL) στο πλαίσιο του µαθήµατος «Πληροφοριακά Συστήµατα Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων» (ERP) που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών του Ζ εξαµήνου του Τµήµατος ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων ( Ε) του TEI Λάρισας. Το µοντέλο PBL αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση γνωστικών διεργασιών αλλά και συνεργατικών-µεθοδολογικών δεξιοτήτων µέσω της εκπόνησης συνθετικών εργασιών (projects). ύο είναι τα βασικά µαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του µοντέλου PBL στο πλαίσιο της διδασκαλίας του συγκεκριµένου µαθήµατος: πρώτον, να εντρυφήσουν οι σπουδαστές σε εφαρµογές των ΤΠΕ στο περιβάλλον µιας σύγχρονης επιχείρησης (µε τα συστήµατα ERP) µέσα από οµαδικές δραστηριότητες που ευνοούν συνεργατικές δράσεις µάθησης και διερεύνησης της γνώσης και, δεύτερον, να εφαρµόσουν στην πράξη τις επιστηµονικές µεθόδους της διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management). ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Μάθηση µε Συνθετικές Εργασίες (Project-Based Learning-PBL), ιαχείριση Έργων (Project Management), Εφαρµογές των ΤΠΕ. Εισαγωγή Το µοντέλο Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες (Project-Based Learning-PBL) αποτελεί ισχυρό και διαδεδοµένο διδακτικό εργαλείο, ιδιαίτερα κατάλληλο για τη διδασκαλία µαθηµάτων νέων τεχνολογιών σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών (Fincher et al., 2001, Janeck & Bleek, 2002). Γενικά, το µοντέλο PBL µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τη δασκαλοκεντρική (teacher centered) τυποποιηµένη προσέγγιση διδασκαλίας των διαλέξεων καθώς και µε την πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, όπου οι σπουδαστές εργάζονται αυτόνοµα εκτελώντας εργασίες-ασκήσεις. Το µοντέλο των συνθετικών εργασιών εµπλέκει τους σπουδαστές σε οµαδικές δραστηριότητες µακράς χρονικής διάρκειας (π.χ. στο πλαίσιο ενός εξαµήνου σπουδών), κατά τις οποίες διαπραγµατεύονται θέµατα-προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου, οικοδοµούν την αναγκαία γνώση επί του γνωστικού αντικειµένου, καλλιεργούν κλίσεις και δεξιότητες και καταλήγουν στην ανάπτυξη των τελικών παραδοτέων (π.χ. ενός προγράµµατος, µιας τεχνικής αναφοράς, µιας παρουσίασης) που συνιστούν και το τελικό αποτέλεσµα της συνθετικής εργασίας (Druit, 1995, Moursund, 1999, Schneider et al., 2002). Η µάθηση βασισµένη σε συνθετικές εργασίες µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης εάν ακολουθηθούν συστηµατικά ένα σύνολο από προδιαγραφές που αφορούν στον καθορισµό χαρακτηριστικών για το περιεχόµενο, τις συνθήκες, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα-αξιολόγηση κάθε συνθετικής εργασίας (Πανσεληνάς, 2002, Πολίτης και άλλοι, 2001). Η επιτυχία όµως της εφαρµογής του µοντέλου PBL στο πλαίσιο ενός προπτυχιακού µαθήµατος που σχετίζεται µε απόκτηση δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής και management εξαρτάται επιπρόσθετα από το βαθµό στον οποίο εξοµοιώνονται πραγµατικές συνθήκες εργασίας σύγχρονων επιχειρήσεων/οργανισµών, όπου θα κληθούν να εργαστούν και να σταδιοδροµήσουν οι απόφοιτοι (Kay et al., 2000). Στο διαρκώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων οι εξειδικευµένες γνώσεις επί

2 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 213 συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων (domain specific knowledge) χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνονται και να εµπλουτίζονται. Ιδιαίτερα τα στελέχη µε υπευθυνότητες διαχείρισης έργων θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από γνώσεις επί του διαθεµατικού γνωστικού αντικειµένου της διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αυξηµένες κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες (social competence) (PMP, 1999, Wegner, 1998), αφού καλούνται να συµµετέχουν ενεργά στις εργασιακές ροές, να συνεργάζονται αρµονικά, να επιβλέπουν και να καθοδηγούν τα µέλη µιας οµάδας για την επίτευξη των στόχων του έργου που διαχειρίζονται. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι σε θέση να εφαρµόζουν δεξιότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα (methodological competence) που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση ενός έργου από άποψη χρόνου, κόστους, ποιότητας και ασφάλειας. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται, γενικότερα, µε την ικανότητα συστηµατικής εφαρµογής τεχνικών επίλυσης προβληµάτων, όπως είναι η ικανότητα της ανάλυσης ενός προβλήµατος, η ικανότητα αναζήτησης σχετικών χρήσιµων πληροφοριών, η αποδοτική διαχείριση του διαθέσιµου χρόνου και πόρων, η συστηµατική σχεδίαση, εκπόνηση, ανάπτυξη και παρακολούθηση κάθε σχεδίου λύσης, η ικανότητα χρήσης και αξιοποίησης κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων, η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία που είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της κάθε εργασίας (PMCD, 2002). Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων στο ΑΤΕΙ της Λάρισας στοχεύει να αναπτύξει το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τις δεξιότητες των σπουδαστών στις εννέα γνωστικές περιοχές που ορίζονται από το Project Management Institute των ΗΠΑ στο Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2000), δηλαδή στα αντικείµενα της διαχείρισης της ολοκλήρωσης (integration management), του αντικειµένου των εργασιών (scope management), του κόστους (cost management), της ποιότητας (quality management), των ανθρώπινων πόρων (management of human resources), της επικοινωνίας (communication management), του κινδύνου (risk management), καθώς και της διαχείρισης των προµηθειών ενός έργου (procurement management). Παράπλευρα µε τα µαθήµατα κορµού, στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται µαθήµατα πληροφορικής παιδείας που αποσκοπούν στην εξοικείωση των σπουδαστών µε βασικές εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης σύγχρονου λογισµικού γραφείου, υπηρεσιών διαδικτύου και πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των έργων. Οι απόφοιτοι του τµήµατος δεν αρκεί να κατέχουν τεχνικές γνώσεις και ικανότητες στην εφαρµογή επιστηµονικών µεθοδολογιών και εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης έργων, αλλά είναι απαραίτητο να έχουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να διοικήσουν και να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά. Το µοντέλο PBL έρχεται να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος σπουδών και οι αρχές του (Moursund, 1999) συνδέονται άµεσα µε το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος (το επιστηµονικό πεδίο της διαχείρισης έργων). Για τους λόγους αυτούς η διδακτική µέθοδος της µάθησης µε συνθετικές εργασίες υιοθετείται σε πολλά από τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη µεθοδολογία και την εφαρµογή του PBL στο µάθηµα «Πληροφοριακά Συστήµατα Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων» του Ζ εξαµήνου. Αρχικά θα παρουσιαστεί συνοπτικά το περιεχόµενο και οι στόχοι του µαθήµατος. Από το εύρος του γνωστικού αντικειµένου και τις αυξηµένες µαθησιακές απαιτήσεις του µαθήµατος δικαιολογείται η επιλογή του PBL ως επιπρόσθετης µεθόδου διδασκαλίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις που δόθηκαν για την

3 214 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» εκπόνηση των εργασιών, το πλάνο εφαρµογής του PBL, ο τρόπος αξιολόγησης και αποτίµησης των συνθετικών εργασιών και τα γενικότερα συµπεράσµατα από την εφαρµογή του µοντέλου. Περιεχόµενο-Σκοποί του µαθήµατος και επιλογή µεθόδων διδασκαλίας Ο όρος ERP (Enterprise Resource Planning) αναφέρεται σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα (ΠΣ) οργάνωσης επιχειρήσεων όπως είναι τα συστήµατα SAP R/3, ORACLE Business Suite, Peoplesoft, Microsoft Navision κλπ. Τα ΠΣ-ERP ανήκουν στην κατηγορία των πληροφοριακών συστηµάτων της διοίκησης επιχειρήσεων, δηλαδή αποτελούν συστήµατα που µπορούν να δώσουν σωστά και γρήγορα πληροφορίες που είναι χρήσιµες στη διαχείριση και διοίκηση των λειτουργικών τµηµάτων µιας σύγχρονης επιχείρησης. Τα ΠΣ-ERP είναι οργανωµένα ανά τµήµατα (modules), το καθένα από τα οποία χρησιµοποιείται για τη µηχανοργάνωση και την υποστήριξη ενός αντίστοιχου λειτουργικού τµήµατος (O Leary, 2002). Για παράδειγµα, ένα συγκεκριµένο τµήµα υποστηρίζει την οικονοµική διαχείριση, ένα άλλο τη διαχείριση παραγωγής, την αποθήκη, τις πωλήσεις, το µάρκετινγκ µιας επιχείρησης κλπ. Με την περάτωση του µαθήµατος οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράφουν τη βασική φιλοσοφία και αρχές των ΠΣ-ERP, εξηγούν την οργανωτική δοµή ενός συστήµατος ΠΣ-ERP, αναλύουν τις επιπτώσεις των ΠΣ-ERP στη λειτουργία ενός οργανισµού και στο περιβάλλον του, χρησιµοποιούν βασικές τεχνολογίες υποστήριξης ενός συστήµατος ΠΣ-ERP, εφαρµόζουν διαδικασίες αναπαράστασης, υλοποίησης, ολοκλήρωσης, αναδιοργάνωσης και συγχρονισµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών, µε σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για µια επιχείρηση, αναγνωρίζουν και να συνδέουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήµατος ΠΣ- ERP µε τα προβλήµατα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης µιας επιχείρησης, και να αναγνωρίζουν και να συνδέουν τις δυνατότητες χρήσης ενός ΠΣ-ERP µε τη µετεξέλιξη των διαδικασιών ενός οργανισµού. Τα ΠΣ-ERP καλύπτουν ένα ευρύ και διαθεµατικό φάσµα εννοιών, µεθόδων, διαδικασιών και τεχνολογικών εφαρµογών και απαιτούν ένα σύνολο µεθοδολογικών δεξιοτήτων που είναι πολύ δύσκολο να διδαχθούν και να αφοµοιωθούν από τους σπουδαστές στα πλαίσια ενός πεντάωρου µαθήµατος ακολουθώντας τη συµβατική προσέγγιση µιας σειράς διαλέξεων. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ενός κατάλληλου διδακτικού εγχειριδίου που να καλύπτει πλήρως το αντικείµενο καθιστά αναγκαίο για τους σπουδαστές να αναζητήσουν τις πληροφοριακές πηγές. Για τους λόγους αυτούς οι διδάσκοντες αποφάσισαν το µάθηµα να γίνει ως συνδυασµός δύο µεθόδων διδασκαλίας: Με εργαστηριακή διδασκαλία, όπου οι σπουδαστές εργάζονται αυτόνοµα (υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων) εκτελώντας εργασίες-ασκήσεις στο ΠΣ-ERP SAP/R3, το οποίο και διατέθηκε δωρεάν στο τµήµα από την αντίστοιχη εταιρεία (www.sap.com). Στόχος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών µε µεθοδολογικές δεξιότητες χρήσης του συγκεκριµένου, ιδιαίτερα ισχυρού και διαδεδοµένου ΠΣ- ERP. Με την εκπόνηση συνθετικών εργασιών από τους σπουδαστές σε οµάδες 3-5 ατόµων. Οι συνθετικές εργασίες ήταν υποχρεωτικές και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό κίνητρο για τους σπουδαστές αφού βαθµολογούνταν µε το 70% του τελικού

4 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 215 βαθµού του µαθήµατος. Οι σπουδαστές µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ 40 διαφορετικών θεµάτων, ανάλογα µε τις επιθυµίες, τα ενδιαφέροντα ή τις προηγούµενες γνώσεις τους (Marx et al., 1997). Κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους σχηµατίστηκαν 24 οµάδες σπουδαστών που ασχολήθηκαν µε σύγχρονα θέµατα που άπτονται του προγραµµατισµού των επιχειρησιακών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρουµε θέµατα όπως προγραµµατισµός παραγωγής (production planning), διαχείριση αποθήκης (inventory management), προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών (material requirements planning), πρόβλεψη παραγωγής και πωλήσεων (production & sales forecasting), διαχείριση πελατών (customers management), διαχείριση ανθρώπινων πόρων (management of human resources), διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), οικονοµική διαχείριση (financial management) κλπ. Οι εργασίες που ανατέθηκαν αναφέρονται σε ετερογενή θέµατα που το καθένα παρουσιάζει αυξηµένη πολυπλοκότητα, γεγονός που, αφενός, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη διδασκαλία του µαθήµατος µε παραδοσιακές µεθόδους (διαλέξεις) και, αφετέρου, τεκµηριώνει την επιλογή της µεθόδου PBL ως την πλέον κατάλληλη για τη διδασκαλία του µαθήµατος ΠΣ-ERP. Για παράδειγµα, το module της οικονοµικής διαχείρισης ενός ΠΣ-ERP περιλαµβάνει µεταξύ άλλων λειτουργικότητες που υποστηρίζουν τη γενική λογιστική, τους λογαριασµούς πληρωτέους και εισπρακτέους, τη σύνταξη προϋπολογισµού, τη διαχείριση οικονοµικών ροών, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κ.ά. Συνεπώς, η υιοθέτηση της µεθόδου PBL δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα ενασχόλησης µε πραγµατικά επιχειρησιακά προβλήµατα και εξοµοιώνει τη µαθησιακή διαδικασία µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οδηγίες για τις συνθετικές εργασίες Στο πρώτο µάθηµα-συνάντηση δόθηκαν σαφείς οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µελέτης, εκπόνησης, συγγραφής, παρουσίασης των εργασιών, ώστε οι σπουδαστές να βιώσουν εξοµοιωµένες καταστάσεις και πραγµατικούς ρόλους της διαχείρισης και διοίκησης έργων. Πιο συγκεκριµένα, οι οδηγίες κατέστησαν σαφές ότι σε κάθε εργασία θα έπρεπε να ακολουθηθούν οι βασικές αρχές του project management (PMBOK, 2000). Ο αρχηγός της κάθε οµάδας (project manager), αφού εκλέχθηκε από τα άλλα µέλη της οµάδας, όφειλε να εκπονήσει: Ορισµό του αντικειµένου της εργασίας (scope management). Για τον ορισµό του αντικειµένου της εργασίας ο αρχηγός, σε συνεργασία µε τα µέλη της οµάδας, όφειλε να αναζητήσει, πέραν των βιβλιογραφικών αναφορών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δόθηκαν από τους διδάσκοντες, άρθρα και βιβλία σχετικά µε το θέµα της εργασίας. Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας ήταν, αφού κατανοήθηκαν οι σκοποί της εργασίας από τα µέλη της οµάδας, να οριστούν µε σαφήνεια ο γενικός σκοπός (mission statement) και οι επιµέρους στόχοι (project goals) της κάθε εργασίας καθώς και να δηµιουργηθεί ο πίνακας περιεχοµένων της τεχνικής αναφοράς-τελικού παραδοτέου (deliverable). Χρονοδιάγραµµα της εργασίας (time management). Για τον ορισµό του χρονοδιαγράµµατος το πρώτο βήµα ήταν ο καθορισµός των δραστηριοτήτων που απαιτούνταν για την εκπόνηση της εργασίας (Εικόνα 1). Στη συνέχεια, έπρεπε να οριστούν τα διαγράµµατα Gantt και PERT της εργασίας. Οι διδάσκοντες εδώ συµβούλευσαν τους αρχηγούς να καθορίσουν τις δραστηριότητες των οµάδων τους µε βάση εννοιολογικά και όχι τεχνολογικά χαρακτηριστικά (Πολίτης και άλλοι, 2001), ώστε να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των µελών

5 216 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» της κάθε οµάδας σε κάθε δραστηριότητα. Με την κατασκευή του διαγράµµατος PERT ο αρχηγός της εργασίας ήταν σε θέση να καθορίσει το «ποιος θα κάνει τι», βάση των υποχρεώσεων και των επιθυµιών των µελών της οµάδας καθώς και των χρονικών προθεσµιών της εργασίας (deadlines). Στη συνέχεια, έπρεπε να εξαχθεί και να αναλυθεί το κρίσιµο µονοπάτι (critical path) της εργασίας. Στη διάρκεια του εξαµήνου ο αρχηγός ήταν υποχρεωµένος να ελέγχει περιοδικά ότι η εργασία προχωρούσε σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, για λόγους αµέλειας, ο αρχηγός όφειλε να αναφέρει το γεγονός αυτό στον διδάσκοντα, γεγονός που επιδρούσε αρνητικά στην τελική αξιολόγηση. ιαχείριση ποιότητας (quality management). Στο βήµα αυτό ο αρχηγός της οµάδας είχε, κατά κύριο λόγο, ελεγκτικό ρόλο. Ήταν υποχρεωµένος να ελέγξει αν το παραδοτέο της οµάδας πληρούσε τις ποιοτικές προδιαγραφές που είχανε τεθεί στην αρχή από τους διδάσκοντες. Για παράδειγµα, όφειλε να ελέγξει εάν η τεχνική αναφορά περιείχε εξώφυλλο, πίνακα περιεχοµένων, πίνακα εικόνων, αν τα σχήµατα είχαν λεζάντα, εάν οι αναφορές ήταν γραµµένες µε σωστό τρόπο, να εξασφαλιστεί ότι δεν εµφανίζονταν ορθογραφικά λάθη, ότι το κείµενο ήταν συντακτικά σωστό κλπ. ιαχείριση επικοινωνίας (communication management). Το βήµα αυτό αποτελούσε ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία της εργασίας κάθε οµάδας καθώς στόχος των εργασιών δεν ήταν απλά η απόκτηση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων (technical skills) αλλά και η ανάπτυξη soft skills όπως η επικοινωνία. Στα πλαίσια της διαχείρισης της επικοινωνίας, ο αρχηγός της κάθε οµάδας όφειλε να φέρει σε στενή επαφή τα µέλη της οµάδας µε σκοπό την καλύτερη απόδοση. Ο αρχηγός κάθε οµάδας καθόρισε εκ των προτέρων ένα σύνολο συναντήσεων µε τα µέλη της οµάδας το οποίο και γνωστοποίησε στους διδάσκοντες. Σε κάθε συµβουλευτική συνάντηση ήταν υποχρεωµένος να παραδώσει τα πρακτικά των συναντήσεων ακολουθώντας το σχετικό έγγραφο-πρότυπο. Επιπλέον, ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για την επικοινωνία µε τους διδάσκοντες-συµβούλους και για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εργασίας στο κοινό-συµφοιτητές. ID Task Name Duration Start Finish Predecessors 1 WP0 - ηµιουργία Οµάδας - Ορισµός εργασίας 5 days Mon 20/10/03 Fri 24/10/03 2 Έναρξη Εργασίας 0 days Fri 24/10/03 Fri 24/10/ WP1 - ιαχείριση Αντικειµένου εργασιών 1 day Mon 20/10/03 Mon 20/10/03 4 WP2 - Μελέτη Βιλιογραφ ίας που δόθηκε από διδάσ 6 days Mon 3/11/03 Mon 10/11/ Εύρεση συµπληρωµατικής Βιβλιογραφίας 6 days Mon 3/11/03 Mon 10/11/03 6 Πίνακας Περιεχοµένων Εργασίας 0 days Mon 10/11/03 Mon 10/11/ WP3 - ηµιουργία Χρονοπρογράµµατος 3 days Wed 12/11/03 Fri 14/11/03 8 ηµιουργία διαγράµµατος Gannt 1 day Wed 12/11/03 Wed 12/11/03 9 ηµιουργία διαγράµµατος Pert 1 day Thu 13/11/03 Thu 13/11/ Ανάθεση πόρων 1 day Fri 14/11/03 Fri 14/11/ Εύρεση κρίσιµου µονοπ ατιού 1 day Fri 14/11/03 Fri 14/11/03 12 WP4 - ιαχείριση Επικοινωνίας 59 days Mon 10/11/03 Mon 2/2/ η Συµβουλευτική Συνάντηση 0 days Mon 10/11/03 Mon 10/11/ η Συµβουλευτική Συνάντηση 0 days Fri 14/11/03 Fri 14/11/ η Συµβουλετική Συνάντηση 0 days Wed 17/12/03 Wed 17/12/ Παρουσίαση της εργασίας στο κοινό 0 days Mon 2/2/04 Mon 2/2/ WP5 - Εκτέλ εση Εργ ασίας 50 days Mon 17/11/03 Fri 23/1/04 18 ηµιουργία Πρώτης Έκδοσης της Εργασίας 21 days Mon 17/11/03 Mon 15/12/03 19 ηµιουργία εύτερης Έκδοσης της Εργασίας 27 days Thu 18/12/03 Fri 23/1/ WP6 - ιαχείριση Ποιότητας 31 days Tue 16/12/03 Tue 27/1/04 21 Έλεγχος Πρώτης Έκδοσης της Εργασίας 2 days Tue 16/12/03 Wed 17/12/ Έλεγχος εύτερης Έκδοσης της Εργασίας 2 days Mon 26/1/04 Tue 27/1/ /10 10/11 10/11 14/11 Εικόνα 1: Πρότυπο ιάγραµµα Gantt Εργασίας October November December January February /12 2/2

6 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 217 Χρονοδιάγραµµα και εφαρµογή των συνθετικών εργασιών Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το χρονοδιάγραµµα κάθε συνθετικής εργασίας. Κάθε εργασία ακολούθησε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων που διήρκεσε ένα εξάµηνο σπουδών. Οι διδάσκοντες ήταν σε καθηµερινή βάση διαθέσιµοι για να παρέχουν κάθε βοήθεια προς τους σπουδαστές αλλά και να τους εµψυχώνουν και να τους καθοδηγούν. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν τρεις συµβουλευτικές συναντήσεις µε όλα τα µέλη της κάθε οµάδας µε σκοπό το καλύτερο συντονισµό κάθε συνθετικής εργασίας και τον έλεγχο των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων. Με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία των διδασκόντων µε τους αρχηγούς των οµάδων εργασίας αλλά και των µελών µιας οµάδας εργασίας µεταξύ τους, έγινε χρήση της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης e-class, που λειτουργεί στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Λάρισας (http://e-class.teilar.gr/) µε την υποστήριξη του Ακαδηµαϊκού ιαδικτύου GUNet. Ιδιαίτερα αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες της δηµόσιας και ιδιωτικής συζήτησης µε τις οµάδες των σπουδαστών, η ατζέντα µε τις εργασίες και τις προθεσµίες, η δηµοσίευση ανακοινώσεων και η αποστολή s στις οµάδες καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών από τους σπουδαστές. Οι περισσότεροι σπουδαστές είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του e-class καθώς χρησιµοποιείται στο Τµήµα και για την υποστήριξη άλλων µαθηµάτων. Οι διδάσκοντες του µαθήµατος παρατήρησαν αυξηµένη χρήση των υπηρεσιών του e- class από τους χρήστες-σπουδαστές. Στην ηλεκτρονική επικοινωνία µε τους σπουδαστές, οι διδάσκοντες προσπάθησαν να τηρούν την οργανωτική ιεραρχία της κάθε οµάδας και να έρχονται σε άµεση επαφή µε τον αντίστοιχο αρχηγό και όχι µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Με τον τρόπο αυτό η χρήση του e-class υποστήριξε την οργανωτική δοµή των οµάδων εργασίας και την «ηλεκτρονική» παρακολούθησησυντονισµό όλων των εργασιών από τους διδάσκοντες. Ο αρχηγός κάθε οµάδας καθόριζε εκ των προτέρων ένα σύνολο συναντήσεων της οµάδας το οποίο και γνωστοποίησε στους διδάσκοντες. Σε κάθε συµβουλευτική συνάντηση ήταν υποχρεωµένος να παραδώσει τα πρακτικά των συναντήσεων ακολουθώντας το σχετικό έγγραφο-πρότυπο. Αξιολόγηση των συνθετικών εργασιών Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά την εκπόνηση των συνθετικών εργασιών ο κύριος ρόλος των διδασκόντων ήταν κυρίως συµβουλευτικός και συντονιστικός. Οι διδάσκοντες καθοδηγούσαν, εµψύχωναν και παρείχαν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο των σπουδαστών. Για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της πορείας και των αποτελεσµάτων κάθε συνθετικής εργασίας ο αντίστοιχος αρχηγός οµάδας τηρούσε φύλλο παρακολούθησης της συνθετικής εργασίας που περιείχε στοιχεία σχετικά µε το βαθµό υλοποίησης των δραστηριοτήτων, πιθανές καθυστερήσεις, τον ρόλο, την υπευθυνότητα και τις δράσεις κάθε µέλους της οµάδας. Το φύλλο αυτό παρουσιάζονταν σε κάθε συνάντηση στους διδάσκοντες και αξιολογούνταν σχετικά. Επίσης αποτιµήθηκε η πρώτη έκδοση της εργασίας που παραδόθηκε την 8η εβδοµάδα. Η τελική αποτίµηση των εργασιών έγινε µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων κάθε οµάδας στο κοινό-σπουδαστές και στηρίχθηκε σε δύο βασικές αρχές: κάθε θετική ενέργεια οφείλεται να ενθαρρύνεται ενώ κάθε αρνητική να αποθαρρύνεται η τελική βαθµολόγηση ήταν υπευθυνότητα (εκτός των διδασκόντων) και της οµάδας αξιολόγησης (η οποία αποτελούνταν από κριτές-σπουδαστές που επιλέγονταν τυχαία).

7 218 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Εβδ ραστηριότητα Παρατηρήσεις Προκαταρτικά στάδια Ανακοίνωση των εργασιών Οι διδάσκοντες ανακοίνωσαν τις εργασίες. Οι εργασίες ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, αναρτήθηκαν σε πίνακα ανακοινώσεων και ανακοινώθηκαν στο intranet της σχολής. ηµιουργία οµάδων Οι σπουδαστές σχηµάτισαν οµάδες εργασίας, επέλεξαν τον αρχηγό της οµάδας (project manager) και το θέµα της εργασίας. Έναρξη της εργασίας 1 ιαχείριση αντικειµένου εργασιών 2 ιαχείριση αντικειµένου εργασιών Μελέτη της προτεινόµενης βιβλιογραφίας από τον αρχηγό της οµάδας σε συνεργασία µε την οµάδα. Αναζήτηση βιβλιογραφίας. συµπληρωµατικής 1η Συµβουλευτική Συνάντηση ηµιουργία Πίνακα Περιεχοµένων της Εργασίας 3 Ανάπτυξη Χρονοπρογράµµατος Ο αρχηγός της οµάδας δηµιουργεί τα διαγράµµατα Gantt-PERΤ, αναθέτει τους πόρους και βρίσκει το κρίσιµο µονοπάτι. 2η Συµβουλευτική Συνάντηση - Οι διδάσκοντες βοηθούν, συµβουλεύουν, κατευθύνουν, και εµψυχώνουν την οµάδα 4-7 ουλειά σε εξέλιξη για την πρώτη έκδοση της εργασίας Οι σπουδαστές εργάζονται σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα. Ο αρχηγός της οµάδας (ή όλη η οµάδα αν χρειάζεται) συναντιέται και µε τους διδάσκοντες σε ώρες γραφείου για επίλυση αποριών. 8 Πρώτη έκδοση εργασίας Ποιοτικός έλεγχος και παραγωγή της πρώτης έκδοσης. 3η Συµβουλευτική Συνάντηση Σχόλια και συµβουλές για την πρώτη έκδοση ουλειά σε εξέλιξη για την τελική έκδοση της εργασίας Οι σπουδαστές εργάζονται σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα. Αν χρειάζεται, τα µέλη της οµάδας συναντιούνται ατοµικά µε τους διδάσκοντες σε ώρες γραφείου για επίλυση αποριών. 14 Τελική έκδοση εργασίας Ποιοτικός έλεγχος και παραγωγή της τελικής έκδοσης. Παρουσίαση στο κοινό - Τέλος εργασίας Πίνακας 1: Χρονοδιάγραµµα συνθετικών εργασιών

8 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 219 Για την υλοποίηση της πρώτης αρχής ορίστηκαν κανόνες οι οποίοι είτε λειτουργούν θετικά είτε επιδρούν αρνητικά στον τελικό βαθµό. Για παράδειγµα εάν δεν έχουν ακολουθηθεί οι κανόνες µορφοποίησης ή εάν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη τότε η βαθµολογία µειώνεται 10%. Ως παράδειγµα θετικής ενέργειας αναφέρουµε την επίλυση δύσκολων ασκήσεων και η επίδειξη χρήσης των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος SAP/R3. Η βαθµολόγηση της τελικής παρουσίασης κάθε συνθετικής εργασίας από τους κριτές (φοιτητές σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες) έγινε µε τη χρήση συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου το οποίο καλύπτει θέµατα κατανόησης, οργάνωσης, παρουσίασης κλπ. Συµπεράσµατα Με την εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος «Πληροφοριακά Συστήµατα Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων» επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα: Οι σπουδαστές συµµετέχουν στο µάθηµα πιο ενεργά γεγονός που επιβεβαιώνεται από την παρουσία τους στο µάθηµα. Το γεγονός ότι αναγκάζονται από πολύ νωρίς κατά την διάρκεια του εξαµήνου να ασχοληθούν ενεργά µε τις υποχρεώσεις του µαθήµατος έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη κατανόηση και εµπέδωσή του. Η σπουδαστές βίωσαν στην πράξη µεθοδολογίες του project management κατά την εκπόνηση της εργασίας τους. Οι σπουδαστές κατάφεραν να εµβαθύνουν σε ειδικά και τεχνικά ζητήµατα των συστηµάτων ERP, γεγονός που τους δηµιούργησε περισσότερο ενδιαφέρον για το θέµα και τους γέµισε αυτοπεποίθηση για αντίστοιχες µελλοντικές εργασίες. Εφαρµόζοντας στην πράξη τεχνικές διαχείρισης έργων για την εκπόνηση της κάθε συνθετικής εργασίας υπήρξε όφελος καθώς αυξήθηκε η εµπειρία στη χρήση και εφαρµογή αντίστοιχων µεθόδων (χρονικού προγραµµατισµού) και εργαλείων (Microsoft Project). Η αξία του διδακτικού µοντέλου µε συνθετικές εργασίες ως µέσο ανάπτυξης κοινωνικών και µεθοδολογικών δεξιοτήτων επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Το βασικό πρόβληµα στη λειτουργία των οµάδων ήταν η αρνητική στάση πολλών σπουδαστών για συµµετοχή σε οµαδικές εργασίες που ήθελαν να συνεργαστούν αποκλειστικά σε οµάδες µε άτοµα της αρεσκείας τους. Η στάση αυτή βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Επιπλέον, πολλοί σπουδαστές βελτίωσαν τις ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασαν ιδιαίτερη υπευθυνότητα και κοινωνικότητα. Η πλειοψηφία των σπουδαστών χρησιµοποίησε την πλατφόρµα e- class ως µέσο επικοινωνίας. Η εργασία βοήθησε τους σπουδαστές να εξοικειωθούν µε µεθόδους βιβλιογραφικής αναζήτησης που θα τους χρειασθεί ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας στο επόµενο εξάµηνο. Τέλος, οι διδάσκοντες είχαν την ευκαιρία για µια ουσιαστική και καθηµερινή συνεργασία µε τους σπουδαστές, η οποία, αν και αυξάνει αισθητά το φόρτο εργασίας, αυξάνει ταυτόχρονα και το βαθµό ικανοποίησης από το γεγονός ότι οι σπουδαστές συµµετέχουν πιο ενεργά στις διαδικασίες του µαθήµατος, µαθαίνουν καλύτερα, περισσότερα και πιο ευχάριστα. Τα συµπεράσµατα αυτά αποτελούν αρχική εκτίµηση των διδασκόντων, αφού το µοντέλο διδασκαλίας PBL εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια του συγκεκριµένου µαθήµατος. Το επόµενο βήµα είναι η επαναληπτική εφαρµογή της

9 220 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» µεθόδου µε σκοπό την εξαγωγή ποσοτικών συµπερασµάτων και η σύγκριση της µεθοδολογίας µε άλλες παρόµοιες (Reeves & Laffey, 1999). Βιβλιογραφία Druit, R. (1995). The Constructivist View: a Fashionable and Fruitful Paradigm for Science Education Research and Practice. In L. P. Steffe & J. Gale (eds.) Constructivism in Education, Hillsade, NJ, Lawrence Erlbaum Associates Fincher, S., Petre, M. & Clark M. (2001). Computer Science Project Work: Principles and Pragmatics. Springer-Verlag, January Janeck, M. & Bleek, W.G. (2002). Project-Based Learning with CommSy. Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL 2002), University of Colorado, Boulder, CO, USA, January 7-11, Kay, J., Barg, M., Fekete, A., Greening, T., Hollands, O., Kingston, J.H. & Crawford, K. (2000). Problem-Based Learning for Foundation Computer Science Courses. Computer Science Education, Vol.10, No.2, 2000, pp O Leary, D.E. (2002). Enterprise Resource Planning Systems. Cambridge University Press, Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S. & Soloway, E., (1997). Enacting Project- Based Science: Challenges for Practice and Policy. Elementary School Journal, pp , Moursund, D.G. (1999). Project-based Learning Using Information Technology. International Society for Technology in Education (ISTE), PMBOK (2000). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). PMI Standard Committee, PMI Institute, PMCD (2002). Project Manager Competency Development Framework (PMCD). PMI Institute, PMP (1999). Project Management Professional (PMP) Role Delineation Study. PMI Institute, Reeves, T.C. & Laffey, J.M. (1999). Design, Assessment and Evaluation of a Problem Based Learning Environment in Undergraduate Engineering. Higher Education Research and Development, Vol. 18, No. 2, 1999, pp Schneider, D., Synteta, P. & Frete, C. (2002). Community, Content and Collaboration Management Systems in Education: a New Chance for Socio-constructivist Scenarios?. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, Ρόδος, Σεπτεµβρίου, 2002, Α Τόµος, σελ Wegner, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press, UK, Πασεληνάς, Γ. (2002). Οµαδικές ραστηριότητες και Καθοδηγούµενη Εποικοδόµηση της Γνώσης µε Λογισµικό Γενικών Εφαρµογών. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, Ρόδος, Σεπτεµβρίου, 2002, Β Τόµος, σελ Πολίτης, Π., Καραµάνης, Μ. & Κόµης, Β. (2001). Μοντέλο ιδασκαλίας και Μάθησης στην Περίπτωση Μαθηµάτων Πληροφορικής. 1ο Συνέδριο για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη. Ερµούπολη, Σύρος, Μάιος 2001.

Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP

Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP Βασίλης Χ. Γερογιάννης, Παναγιώτης Θ. Φιτσιλής, Αστέριος Ι. Φανίκος Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, ΑΤΕΙ Λάρισας gerogian@teilar.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ Αγγέλαινα Σοφία, Μίχα Γεωργία 1 ο ΤΕΕ Άργους sangelaina@sch.gr, miha_georgia@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 405 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παναγιώτης Πολίτης Δρ. Διδακτικής Πληροφορικής, Καθηγητής ΠΕ19 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Εφαρµογές στη Σύγχρονη επιχείρηση. Γρηγόρη Πραστάκου

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Εφαρµογές στη Σύγχρονη επιχείρηση. Γρηγόρη Πραστάκου ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Εφαρµογές στη Σύγχρονη επιχείρηση Γρηγόρη Πραστάκου Εκδόσεις Σταµούλη, 2002 www.stamoulis.gr Πρόλογος Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ιοικητική Επιστήµη αποτελεί ένα βασικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΣ61 (2014 15) 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΣ61 (2014 15) 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ.Ε. ΠΛΣ61 (2014 15) 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ημερομηνία Παράδοσης Οδηγίες Ημερομηνία Παράδοσης:...31/10/2014 Τελική Ημερομηνία Παράδοσης * :...05/11/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης Ενδεικτικών Λύσεων:... 24/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα