ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ...4 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 18

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 18

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι καλούνται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ); Δώστε ένα παράδειγμα ανά περίπτωση. 2. Ποιοι,σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, θεωρούνται «πλήρως ικανοί» για δικαιοπραξία, ποιοι θεωρούνται «ανίκανοι» και ποιοι έχουν «περιορισμένη ικανότητα» κατάρτισης δικαιοπραξίας; 3. Δώστε τους ορισμούς των εννοιών: Πώληση, Μίσθωση Πράγματος, Δάνειο. 4. Ποια η έννοια και ποια τα είδη της διαθήκης; 5. Ποια η έννοια του πλοίου σύμφωνα με τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου; 6. Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της επιταγής; 7. Ποια η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της απλής ετερόρρυθμης εταιρείας; 8. Να αναφέρετε τους λόγους αποκατάστασης του πτωχεύσαντος. 9. Ποια η επωνυμία της Ομόρρυθμης Εταιρείας, της Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της Ανώνυμης Εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης; 10. Πότε θεωρείται o μισθωτός ότι βρίσκεται «εκτός έδρας»; 11. Tι ονομάζεται «πειθαρχικό παράπτωμα» και ποιες ποινές επισύρει; 12. Ποια είναι τα κυριότερα τακτικά επιδόματα που καταβάλλονται στον μισθωτό; 13. Ποια είναι τα συστατικά και τα κύρια μέρη της επιχείρησης ; 14. Ποια είναι η έννοια και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης ; 15. Πώς διακρίνονται οι επιχειρήσεις με κριτήριο τον τομέα της παραγωγής; 16. Πώς διακρίνονται οι επιχειρήσεις με κριτήριο τη γεωγραφική έκταση στην οποία εκτείνονται οι δραστηριότητές τους ; 17. Πώς διακρίνονται οι επιχειρήσεις με κριτήριο το φορέα τους ; 18. Πώς διακρίνονται οι επιχειρήσεις με κριτήριο το μέγεθός τους ; 19. Ποιος είναι ο ορισμός και τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ; 20. Marketing είναι «Πώληση», «Διαφήμιση» ή κάτι άλλο; Δώστε τις απόψεις σας. 21. Τι είναι Marketing; Να αναφέρετε επιγραμματικά τον ορισμό και να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με το αν το Marketing έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των προϊόντων ή υπηρεσιών. 22. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι πηγές ιδεών για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης. 23. Να αναφέρετε αναλυτικά πώς λαμβάνονται οι οικογενειακές αποφάσεις για την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. 24. Δώστε τον ορισμό της Αγοράς (επιγραμματικά) και να αναφέρετε τις βασικές κατηγορίες αγορών. 25. Να αναφέρετε αναλυτικά από ποιες βασικές δραστηριότητες συνίστανται τα στοιχεία του μείγματος προβολής. 26. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι διάφορες χρήσεις της Διαφήμισης. 27. Να αναφέρετε αναλυτικά ποια είναι τα βασικότερα μέσα επικοινωνίας και ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. 28. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να είναι αποτελεσματική μια διαφήμιση. 29. Να αναφέρετε αναλυτικά σε τι διαφέρει η Προώθηση Πωλήσεων από το Άμεσο Marketing. 30. Από τα συστήματα Αμοιβής τι είναι αμοιβή με βάση τη χρονική διάρκεια της εργασίας ; Σελίδα 4 από 18

5 31. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες πρόσθετες παροχές των επιχειρήσεων προς τους εργαζομένους; 32. Ποια είναι τα Οικονομικά Κίνητρα για την παρακίνηση παρότρυνση των εργαζομένων; 33. Ποια είναι τα Ηθικά Κίνητρα για την παρακίνηση παρότρυνση των εργαζομένων; 34. Πώς μπορεί να γίνει η πρόληψη των συγκρούσεων; 35. Πώς πρέπει να γίνονται οι προαγωγές; 36. Τι περιλαμβάνει το Αρχείο Ημερήσιας Δραστηριότητας ενός third party (εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL) ; 37. Πώς εξελίσσεται η αγορά των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα; 38. Τι ορίζουμε ως εφοδιαστική διαχείριση (Logistics); 39. Ποια είναι η σημασία της εφοδιαστικής διαχείρισης (Logistics) σε μια επιχείρηση; 40. Ποια είναι η σχέση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της εφοδιαστικής στρατηγικής; 41. Ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη σωστή αποθήκευσή του; 42. Ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη σωστή μεταφορά του; 43. Τι είναι η συνδυασμένη μεταφορά; Να δώσετε δύο παραδείγματα. 44. Τι είναι διαμεταφορά; Να δώσετε παράδειγμα. 45. Ποιους τύπους μεταφοράς γνωρίζετε; 46. Γιατί είναι απαραίτητη η στατιστική στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον; 47. Τι είναι συλλογή στατιστικών στοιχείων δεδομένων; 48. Τι είναι δείγμα και τι αντιπροσωπευτικό δείγμα; 49. Τι είναι τα μέτρα θέσεως; Να δοθούν παραδείγματα. 50. Τι είναι τα μέτρα διασποράς; Να δοθούν παραδείγματα. 51. Με ποιους τρόπους παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία; Να αναφερθούν παραδείγματα. 52. Να δώσετε ένα παράδειγμα χρήσης και εξαγωγής συμπερασμάτων από την απλή γραμμική παλινδρόμηση. 53. Πότε δεν υπάρχει επικρατούσα τιμή σε ένα δείγμα δεδομένων; Να δώσετε ένα παράδειγμα. 54. Τι είναι απόθεμα ; 55. Τι είναι διαχείριση αποθεμάτων; 56. Να αναφέρετε ποιους τύπους αποθεμάτων συναντούμε σε μια παραγωγική επιχείρηση και ποιους τύπους αποθεμάτων συναντούμε σε μια εμπορική επιχείρηση. 57. Για ποιους λόγους διατηρεί μια επιχείρηση αποθέματα; 58. Πώς ταξινομούνται τα προβλήματα των αποθεμάτων; 59. Τι είναι το περιοδικό και τι το διηνεκές σύστημα παρακολούθησης αποθεμάτων; 60. Ποια επιμέρους κόστη συνθέτουν το κόστος του αποθέματος σε μια επιχείρηση; 61. Τι είναι κωδικοποίηση υλικών προϊόντων; 62. Τι είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων; 63. Τι είναι αποθήκη; 64. Ποια είναι η χρησιμότητα και η αποστολή της αποθήκης; 65. Πόσα και ποια είδη αποθηκών μπορούμε να βρούμε σε μια βιομηχανική επιχείρηση; 66. Να αναφέρετε κριτήρια αποθήκευσης σύμφωνα με τους τύπους των προϊόντων. 67. Ποιους χώρους περιλαμβάνει μια τυπική αποθήκη; 68. Να αναφέρετε τις κύριες εργασίες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε μια τυπική αποθήκη. 69. Να αναφέρετε τις υποστηρικτικές εργασίες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε μια τυπική αποθήκη. 70. Τι σημαίνει ο όρος ολοκλήρωση και τι καλούμε ολοκληρωμένη εφοδιαστική; 71. Τι ορίζουμε ως αλυσίδα εφοδιασμού (supply chain); 72. Τι ορίζουμε ως διοίκηση διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management); 73. Να απεικονίσετε σε ένα διάγραμμα τις ροές που λαμβάνουν χώρα στην εφοδιαστική αλυσίδα. 74. Πώς υπολογίζουμε το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) με τη χρήση λογιστικών φύλλων εργασίας (excel); 75. Ποιοι είναι οι στόχοι της εφοδιαστικής αλυσίδας; 76. Τι είναι έργο; Να δώσετε δύο παραδείγματα. Σελίδα 5 από 18

6 77. Τι ορίζουμε ως συστημική προσέγγιση; Να δώσετε δύο παραδείγματα. 78. Ποιες μεθόδους διοίκησης διαχείρισης ενός έργου γνωρίζετε; Σε τι είδους έργα μπορεί να εφαρμοστεί κάθε μέθοδος; 79. Ποιος είναι ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του υπευθύνου ενός έργου; 80. Να αναφέρετε τους κανόνες δημιουργίας ενός δικτύου διανομής. 81. Πότε χρησιμοποιούμε την τεχνική PERT (Project Evaluation and Review Technique); 82. Ποιες είναι οι δυνατότητες της μεθόδου CPM (Critical Path Method); Να δώσετε ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων για ένα έργο. 83. Να αναφέρετε τις καθημερινές εργασίες ενός υπαλλήλου ως υπεύθυνου προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης. 84. Ποια είναι τα παραστατικά που εκδίδει η αποθήκη; 85. Τι ρόλο παίζει για τον αγοραστή ο σωστός χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας; 86. Πώς λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί και οι δυνατότητες των προμηθευτών και των παροχέων υπηρεσιών; 87. Πώς σχεδιάζονται οι φάσεις εξέλιξης της ροής της φυσικής διανομής προϊόντων; 88. Ποια είναι η διαδικασία προετοιμασίας και συσκευασίας κάθε παραγγελίας; 89. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ERP (Enterprise Resource Planning) συστημάτων; 90. Τι ονομάζουμε ηλεκτρονικό εμπόριο; 91. Ποια είναι τα εργαλεία διαχείρισης ολικής ποιότητας; 92. Τι ονομάζεται λογιστικό αποτέλεσμα; 93. Τι ονομάζεται λογαριασμός; 94. Βρείτε την dy dx, όταν 3 2 y x x 4. Βρείτε επίσης την τιμή της dy όταν: α) 4 dx y sin 3x cos 3x. 95. Να παραγωγίσετε τη συνάρτηση: 96. Να παραγωγίσετε τη συνάρτηση: y x 2 sin x x 97. Υπολογίστε το: dx. 2 x Υπολογίστε το: sin xcos xdx. 4 n Υπολογίστε το: lim n 2. n sin n 100. Υπολογίστε το: lim 0. n n 101. α)ποια σύμβαση ονομάζεται αμφοτεροβαρής και ποια ετεροβαρής; Δώστε ένα παράδειγμα ανά περίπτωση. β)πώς καταρτίζεται μια σύμβαση; 102.α)Τι καλείται άμεση αντιπροσώπευση και ποιες οι διακρίσεις αυτής; β)τι ονομάζεται πληρεξουσιότητα και τι πληρεξούσιο; 103. α)τι είναι συστατικό μέρος πράγματος; Δώστε δύο παραδείγματα. β)τι είναι παράρτημα; Δώστε δύο παραδείγματα Τι ονομάζεται κυριότητα και ποια είναι τα στοιχεία αυτής; 105. α)τι καλείται παραγραφή; β) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παραγραφής; γ)τι γνωρίζετε για το χρόνο παραγραφής; Σελίδα 6 από 18

7 106. Τι καλείται ασφαλιστήριο και ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει αυτό; 107. Tι καλείται συναλλαγματική και ποια τα τυπικά της στοιχεία; 108. Ποια διαδικασία απαιτείται για την έγκυρη σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.); 109. Αναπτύξτε τους λόγους λύσης μιας ομόρρυθμης εταιρείας Τι καλείται σύμφωνα με το Εργατικό Δίκαιο: Εξαρτημένη Εργασία, Μισθός, Υπάλληλος, Εργάτης, Επάγγελμα, Εργοδότης; 111. α)τι είναι οι κανονισμοί εργασίας; β) Πώς καταρτίζονται και πώς κυρώνονται οι κανονισμοί εργασίας; 112. Πώς λύνεται η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας α) ορισμένου χρόνου και β) αορίστου χρόνου; 113. Να αναφέρετε αναλυτικά σε πόσες κατηγορίες διακρίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης Να αναφέρετε επιγραμματικά ποιες είναι οι βασικές νομικές μορφές των επιχειρήσεων στην Ελλάδα Για ποιους λόγους θεωρείται μεγάλη η σημασία του Προγραμματισμού για την επιχείρηση; 116. Τι απεικονίζει το αρχείο κινήσεων αποθήκης και τι το αρχείο υπολοίπων των ειδών της αποθήκης; 117. Η επιχείρηση πρέπει να συνεργάζεται μ' έναν ή περισσότερους προμηθευτές; Αιτιολογήστε την απάντησή σας Τι σκοπό έχουν οι δειγματοληψίες; 119. Τι σκοπό έχει η τήρηση Μητρώου Μηχανημάτων και Επιστημονικού Εξοπλισμού; 120. Ποιο είναι το εξωτερικό και ποιο το εσωτερικό κόστος παραγωγής των μεταφορικών υπηρεσιών; 121. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κόστους των μεταφορικών υπηρεσιών; 122. Ποια είναι τα καθήκοντα ενός manager μεταφορών μιας επιχείρησης ; 123. Πώς διακρίνονται τα μεταφορικά μέσα; 124. Τι λαμβάνεται υπόψη για τον προγραμματισμό των δρομολογίων; 125. Πώς καθορίζεται η μέθοδος διεξαγωγής και ελέγχου της δειγματοληψίας; 126. Τι λαμβάνει υπόψη του ένα πληροφοριακό σύστημα διανομής; 127. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού συστήματος; 128. Ποια είναι η σημασία της ποιότητας των μεταφορών ; Σελίδα 7 από 18

8 129. Βρείτε την παράγωγο της f x είναι ασυνεχής Παραγωγίστε τη συνάρτηση: y 2x 3. Εξετάστε την παράγωγο στο σημείο 3x 4 x 2 4 x Παραγωγίστε τη συνάρτηση: y ln x 1 x.. 4 x όπου η συνάρτηση Παραγωγίστε τη συνάρτηση: y x 2 3 x Υπολογίστε το: 134. Υπολογίστε το: 2 3x 1 2x dx x x dx Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του ορίου δείξτε ότι: 4 2n 2 nlim 3 n Υπερημερία οφειλέτη: α)έννοια, β)προϋποθέσεις, γ)συνέπειες. Να αναπτύξετε. 137.Ποιοι λόγοι αίρουν τον παράνομο χαρακτήρα της συμπεριφοράς κατά τον Αστικό Κώδικα; 138. Ποιος είναι «έμπορος», σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο; 139. α) Τι είναι μετοχή; β) Ποιες είναι οι διακρίσεις των μετοχών; 140. α) Τι ονομάζεται συλλογική σύμβαση εργασίας; β) Σε ποια είδη διακρίνονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ποιο είναι το κριτήριο των διακρίσεών τους; 141. α) Τι ονομάζεται εργατικό ατύχημα; β) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα ατύχημα ως εργατικό; γ) Τι γνωρίζετε για το ύψος της αποζημίωσης που οφείλει ο εργοδότης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος; 142. Πώς μπορούν να απεικονιστούν οι κινήσεις ενός προϊόντος και με ποιο τρόπο παρακολουθούνται αυτές από την επιχείρηση; 143. Υπάρχουν διαγράμματα ροής ενός προϊόντος μέσα σε μια αποθήκη; Αν ναι, ποια είναι αυτά; 144. Ποια προβλήματα απορρέουν κατά την κατάρτιση περιγραφής των απαιτήσεων των αναγκών προμήθειας μιας επιχείρησης; 145. Τι ονομάζεται «λογιστικό γεγονός»; Παραγωγίστε τη συνάρτηση: y 2x 6x 2x Υπολογίστε το: x 3 dx. x 2 6x 3 1 Σελίδα 8 από 18

9 148. Υπολογίστε το: 149. Υπολογίστε το: dx. 2 9x 25 1 n lim 2 1. n Σελίδα 9 από 18

10 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Ποιοι είναι οι γενικής φύσης εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης; 2. Ποιοι είναι οι ειδικής φύσης εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης; 3. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης; 4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων; 5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων; 6. Να δώσετε τον ορισμό του Προγραμματισμού (επιγραμματικά) και να αναφέρετε αναλυτικά πόσων ειδών μπορεί να είναι ο Προγραμματισμός. 7. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι εσωτερικές πηγές ιδεών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 8. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι εξωτερικές πηγές ιδεών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 9. Ποιες είναι οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων; 10. Ποιες απόψεις υπάρχουν για τις μεταθέσεις στελεχών ; 11. Δώστε επιγραμματικά τον ορισμό των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν από μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL; 12. Ποια είναι τα όρια και το περιεχόμενο των εισερχόμενων (inbound) Logistics δραστηριοτήτων σε μια επιχείρηση; 13. Ποια είναι τα όρια και το περιεχόμενο των εξερχόμενων (outbound) Logistics δραστηριοτήτων σε μια επιχείρηση; 14. Τι είναι ο δείκτης του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών και τι περιλαμβάνει; 15. Να αναφερθούν πέντε (5) χρησιμοποιούμενα μέσα για τη διακίνηση των αποθεμάτων στην αποθήκη της επιχείρησης. Πώς προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις σε αυτά τα μέσα; 16. Για ποιο λόγο υπάρχουν ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις γύρω από τα αποθέματα μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων, της Παραγωγής, της Οικονομικής Διεύθυνσης; Απαντήστε με παράδειγμα. 17. Ποιους τύπους αποθηκών διακρίνουμε σχετικά με την εσωτερική τους χωροταξία, ανάλογα με τη ροή των αποθεμάτων σε αυτές; Δώστε διαγραμματική απεικόνιση. 18. Να δώσετε δύο παραδείγματα λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας από το χώρο του λιανεμπορίου. 19. Πώς μπορεί ένα πακέτο εμπορικής διαχείρισης να βοηθήσει στη διαχείριση της αποθήκης; 20. Ποιοι τομείς ενημερώνονται καθημερινά ή μηνιαία σε ένα πακέτο εμπορικής διαχείρισης; 21. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός τιμολογίου πώλησης αγαθών σε ένα πακέτο εμπορικής διαχείρισης; 22. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες ενός πακέτου εμπορικής διαχείρισης; 23. Ποια είναι η σημασία των προμηθειών στη σύγχρονη εποχή για μία επιχείρηση; 24. Πώς γίνεται η επιλογή των προμηθευτών στα πλαίσια του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9002); 25. Ποια είναι τα στοιχεία αίτησης προσφοράς; 26. Τι είναι τακτικός διαγωνισμός; 27. Τι καλείται «απευθείας ανάθεση»; 28. Ποια είναι τα παραστατικά εισαγωγής κατά την παραλαβή των υλικών στο Δημόσιο Τομέα; 29. Πώς γίνεται η τιμολόγηση των μεταφορικών υπηρεσιών; 30. Πώς γίνεται η επιλογή των μεταφορικών υπηρεσιών; 31. Ποιοι είναι οι τύποι των μεταφορικών εταιρειών ; 32. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αεροπορικών μεταφορών; 33. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των οδικών μεταφορών; 34. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα ποια τα μειονεκτήματα των σιδηροδρομικών μεταφορών; 35. Πώς σχεδιάζονται οι φάσεις εργασίας καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων διανομής; 36. Πώς καθορίζονται οι ανάγκες και οι προδιαγραφές των μέσων μεταφοράς που πρόκειται να Σελίδα 10 από 18

11 χρησιμοποιηθούν; 37. Με ποιο τρόπο καθορίζεται η σειρά φόρτωσης των προϊόντων στα οχήματα; 38. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της παλέτας ως βασικής μονάδας μεταφοράς υλικών; 39. Tι είναι ο γραμμωτός κώδικας barcode ; 40. Ποια είναι τα επιχειρηματικά οφέλη από τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου; 41. Ποιες είναι οι γενικές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας ; 42. Ποια είναι η μορφή συνεργασίας με προμηθευτές στα πλαίσια της διοίκησης ολικής ποιότητας; 43. Να αναφέρετε τις στατιστικές τεχνικές για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 44. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ; 45. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ; 46. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι Αρχές της Διοίκησης. 47. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι Λειτουργίες της Διοίκησης. 48. Τι είναι Διοίκηση του ενός ατόμου (One Man Management ) και τι Διοίκηση με τη χρησιμοποίηση επαγγελματιών Top Managers ; 49. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι Βασικές Αρχές της Οργάνωσης. 50. Ποια είναι η έννοια της Εξουσιοδότησης και ποιες είναι οι αρχές που τη διέπουν (αρχές που πρέπει να τηρούνται) ; 51. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι περιπτώσεις ελαττωματικής εξουσιοδότησης. 52. Να αναφέρετε αναλυτικά ποια είναι τα στάδια για αποτελεσματική εξουσιοδότηση. 53. Ποιος είναι ο σκοπός του βασικού Οργανογράμματος της Επιχείρησης και ποιοι κανόνες ακολουθούνται κατά την κατάρτισή του ; 54. Να αναφέρετε αναλυτικά τι είναι Πρόγραμμα Marketing και ποιοι οι διάφοροι τύποι προγραμμάτων Marketing. 55. Να αναφέρετε αναλυτικά τι είναι το Μείγμα Marketing ή Marketing Mix. 56. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα σύστημα πληροφοριών Marketing για να είναι χρήσιμο; (Να αναφέρετε αναλυτικά) 57. Να αναφέρετε αναλυτικά τι είναι Έρευνα Marketing και σε τι διαφέρει από το σύστημα πληροφοριών Marketing. 58. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων χρησιμοποιούνται στην Έρευνα Marketing; 59. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιοι είναι οι τρόποι συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στην Έρευνα Marketing και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τρόπου; 60. Να αναφέρετε αναλυτικά πώς οι καθοδηγητές Γνώμης (Opinion Leaders) επηρεάζουν τη γνώμη των καταναλωτών. 61. Να αναφέρετε αναλυτικά ποια είναι η διαδικασία για τη λήψη της αγοραστικής απόφασης του καταναλωτή. 62. Τι είναι Τμηματοποίηση της Αγοράς (ορισμός) και ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις τμηματοποίησης της Αγοράς ; 63. Να αναφέρετε αναλυτικά με ποια κριτήρια μπορεί να γίνει η Τμηματοποίηση της Αγοράς. 64. Να αναφέρετε αναλυτικά ποια είναι η σημασία της πρόβλεψης των πωλήσεων για την επιχείρηση και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ύψους των μελλοντικών πωλήσεων της επιχείρησης. 65. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους του προϋπολογισμού της διαφημιστικής καμπάνιας. 66. Τι είναι Δημόσιες Σχέσεις (ορισμός); Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες δραστηριότητες αναλαμβάνει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων για να επιτύχει τους στόχους του εκτός της επιχείρησης. 67. Ποια είναι η διαδικασία κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό; 68. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για κάθε θέση εργασίας; 69. Πόσες μορφές εκπαίδευσης του προσωπικού γνωρίζετε και ποιοι τύποι διδασκαλίας χρησιμοποιούνται σε κάθε μορφής εκπαίδευσης; 70. Γιατί είναι αναγκαία η Μετεκπαίδευση και η συνεχής Επιμόρφωση των Στελεχών; Σελίδα 11 από 18

12 71. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της ηγεσίας που αφορούν στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ηγέτη; 72. Ποιος είναι ο ρόλος των ομάδων στη λειτουργία του Οργανισμού Επιχείρηση ; 73. Ποιες λέγονται Τυπικές και ποιες Άτυπες Ομάδες; 74. Ποιες είναι οι κύριες μορφές των συγκρούσεων της διοίκησης με τις άτυπες εργασιακές ομάδες; 75. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της συνεργασίας ανάμεσα σε μια εταιρεία πελάτη και έναν third party (εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL) είναι η διαμόρφωση κάποιων προδιαγραφών του έργου που θα ανατεθεί στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL και η παρακολούθηση τήρησής τους από την εταιρεία πελάτη. Πώς πρέπει να είναι οι προδιαγραφές αυτές (χαρακτηριστικά), ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ; 76. Με ποιους δείκτες μπορούν να ελεγχθούν οι υπηρεσίες ενός third party (εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL) και πώς μπορεί να αξιολογηθούν ; 77. Να αναφέρετε αναλυτικά πώς εξελίσσεται η αγορά των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 4PL διεθνώς. 78. Σε πόσα στάδια διακρίνουμε την εξυπηρέτηση των πελατών και τι περιλαμβάνει το κάθε στάδιο; 79. Να καταγράψετε τις φάσεις του κύκλου παραγγελίας ενός προϊόντος, το οποίο παραγγέλλεται από μια επιχείρηση (επιχείρηση πελάτης) σε μια άλλη (επιχείρηση προμηθευτής). 80. Τι είναι η εξυπηρέτηση των πελατών (να δώσετε τον ορισμό) και πώς μπορούμε να τη μετρήσουμε; 81. Να αναφέρετε κριτήρια επιλογής μέσου μεταφοράς για μια επιχείρηση, προκειμένου να αποστείλει τα προϊόντα της σε έναν πελάτη της. 82. Σε ποια διοικητικά επίπεδα χωρίζουμε τη διοίκηση της εφοδιαστικής διαχείρισης και τι περιλαμβάνει το κάθε επίπεδο; 83. Να αναφέρετε τέσσερα διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης και να δώσετε παραδείγματα εφαρμογής για το κάθε σύστημα. 84. Πώς οι νέες τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση παραγγελιών; Να αναφερθούν δύο παραδείγματα. 85. Τι περιλαμβάνει συνθέτει το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής διαχείρισης (Logistics); 86. Με ποιους τρόπους μπορεί μια επιχείρηση να μειώσει το κόστος των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής διαχείρισης (Logistics); 87. Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει η εφοδιαστική διαχείριση (Logistics); Σε κάθε δραστηριότητα να δώσετε και ένα παράδειγμα. 88. Πώς συσκευάζεται ένα προϊόν προκειμένου να διανεμηθεί στους πελάτες της επιχείρησης; Να δοθεί παράδειγμα (να γίνει διάκριση των πελατών σε πελάτες καταναλωτές και πελάτες επιχειρήσεις). 89. Υπό ποιες προϋποθέσεις συμπίπτει η διάμεσος τιμή με το μέσο όρο ενός δείγματος σε μια κατανομή; Να απεικονίσετε διαγραμματικά την απάντησή σας σε μια κατανομή. 90. Τι είναι και τι εκφράζει η τυπική απόκλιση μιας ομάδας δεδομένων; 91. Ποιες είναι οι διαδικασίες τρόποι μελέτης διμεταβλητών πληθυσμών και τι εκφράζει κάθε τρόπος; 92. Να δώσετε δύο παραδείγματα συνεχούς μεταβλητής και δύο παραδείγματα ασυνεχούς μεταβλητής. 93. Να αναφέρετε τα είδη των στατιστικών δεδομένων και να δώσετε από δύο παραδείγματα για κάθε είδος. 94. Να σχολιάσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: η διάμεσος τιμή βασίζεται στο ότι το αλγεβρικό άθροισμα των αποκλίσεων των τιμών των δεδομένων από αυτή είναι μηδέν. 95. Να σχολιάσετε αν η παρακάτω πρόταση (μαθηματική ιδιότητα) είναι σωστή ή λάθος και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: η διάμεσος τιμή βασίζεται στο ότι το αλγεβρικό άθροισμα των αποκλίσεων των τιμών των δεδομένων από αυτή είναι μηδέν. 96. Να σχολιάσετε αν η παρακάτω πρόταση (μαθηματική ιδιότητα) είναι σωστή ή λάθος και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων των τιμών των δεδομένων από το μέσο όρο είναι το ελάχιστο. 97. Τι περιλαμβάνει ένα σύστημα προβλέψεων; Να δώσετε ένα διάγραμμα που να περιλαμβάνει τα στοιχεία της πρόβλεψης. 98. Με ποιους παράγοντες μπορεί να εξηγηθεί η ύπαρξη και λειτουργία των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση; Σελίδα 12 από 18

13 99. Ποιες μεθοδεύσεις ακολουθούνται για να αυξήσει μια επιχείρηση την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων της; 100. Τι μειονεκτήματα (κινδύνους) και τι πλεονεκτήματα έχει η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση; 101. Τι είναι η οικονομική ποσότητα παραγγελίας, πώς προκύπτει αυτή (απόδειξη μαθηματικού τύπου) και τι συνέπειες έχει στη διαχείριση αποθεμάτων; 102. Τι είναι το σύστημα MRP (Material Requirement Planning Προγραμματισμός Απαιτούμενων Υλικών) σε μια παραγωγική επιχείρηση; Γιατί πρέπει να έχει η επιχείρηση ένα τέτοιο σύστημα; 103. Τι είναι η Α, Β, C ταξινόμηση των αποθεμάτων (κανόνας Paretto); Σε τι χρησιμεύει αυτή; Να αναφέρετε τρία παραδείγματα ταξινόμησης Να κατασκευάσετε για το προϊόν Α ένα πίνακα που να απεικονίζει τη διακίνηση τεσσάρων συναλλαγών (εισαγωγές εξαγωγές στην αποθήκη), σύμφωνα με τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (FIFO first in first out), αποτιμώντας κάθε φορά το υπόλοιπο του αποθέματος. (Τα στοιχεία για τις ποσότητες ημερομηνίες διακίνησης τιμές καθορίζονται από εσάς) 105. Με ποιες μεθόδους μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων στην επιχείρηση μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας; 106. Πώς ταξινομούνται τα αποθέματα με βάση τις απαιτούμενες ανάγκες αποθήκευσης; 107. Να κατασκευάσετε για το προϊόν Α ένα πίνακα που να απεικονίζει τη διακίνηση τεσσάρων συναλλαγών (εισαγωγές εξαγωγές στην αποθήκη), σύμφωνα με τη μέθοδο της αντίστροφης σειράς εξάντλησης (LIFO Last in first out), αποτιμώντας κάθε φορά το υπόλοιπο του αποθέματος. (Τα στοιχεία για τις ποσότητες ημερομηνίες διακίνησης τιμές καθώς και οτιδήποτε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση σας καθορίζετε από εσάς) 108. Να κατασκευάσετε για το προϊόν Α ένα πίνακα που να απεικονίζει τη διακίνηση τεσσάρων συναλλαγών (εισαγωγές εξαγωγές στην αποθήκη), σύμφωνα με τη μέθοδο της μέσης τιμής κτίσεως, αποτιμώντας κάθε φορά το υπόλοιπο του αποθέματος. (Τα στοιχεία για τις ποσότητες ημερομηνίες διακίνησης τιμές καθώς και οτιδήποτε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση σας καθορίζετε από εσάς) 109. Πώς ταξινομούμε χωροταξικά τα αποθέματα στην αποθήκη με κριτήριο το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας; Δώστε διαγραμματική απεικόνιση των όσων αναφέρετε, σχεδιάζοντας μια αποθήκη και τις κατηγορίες των αποθεμάτων που βρίσκονται σε αυτήν κατά κυκλοφοριακή ταχύτητα Να αναφέρετε τα συστήματα αποθήκευσης που μπορούν να επιλεγούν για να εξοπλίσουν μια αποθήκη Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες ασφάλειας της εργασίας στην αποθήκη; 112. Πώς προσδιορίζουμε τις ανάγκες σε μέσα και προσωπικό για την ομαλή λειτουργία της αποθήκης; 113. Να αναφέρετε τουλάχιστον πέντε δείκτες παραγωγικότητας για τη λειτουργία της αποθήκης και τι γνωρίζετε ότι εκφράζει ο κάθε δείκτης Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού της αποθήκης; 115. Πώς επιλέγουμε τους χώρους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προς αποθήκευση προϊόντος; 116. Πώς κωδικοποιούμε τους αποθηκευτικούς χώρους θέσεις αποθήκευσης; Να δώσετε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα σε διαγραμματική απεικόνιση Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν συνθήκες ολοκληρωμένης εφοδιαστικής (supply chain integration); 118. Πώς τα χρησιμοποιούμενα μέσα εξασφαλίζουν τη συνέχεια της εφοδιαστικής αλυσίδας; Να δοθούν δύο παραδείγματα Ποιες τεχνολογίες έχουν εφαρμογή στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας; Να δώσετε παραδείγματα Πώς συμβάλλει η απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα σύστημα προσομοίωσης στη λήψη αποφάσεων; 121. Σε τι διαφέρουν οι έννοιες εφοδιαστική διαχείριση (Logistics) και διοίκηση διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management); Σελίδα 13 από 18

14 122. Να αναφέρετε τη σχέση μεταξύ της εφοδιαστικής διαχείρισης (Logistics) και της διοίκησης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management); 123. Πώς γίνεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει προβλέψεων που αφορούν το αντικείμενο της εφοδιαστικής αλυσίδας; Να δώσετε σύντομο παράδειγμα Πότε και γιατί επιλέγουμε να συνάψουμε σύμβαση για ένα έργο; 125. Ποιοι είναι οι πόροι ενός έργου και πώς αυτοί συμμετέχουν στην ολοκλήρωσή του; 126. Πώς θα διαχειριστεί ο υπεύθυνος του έργου τους οικονομικούς και χρονικούς περιορισμούς; 127. Να καταγράψετε και να σχολιάσετε τις φάσεις ενός έργου Πώς υπολογίζουμε τη διάρκεια ενός έργου; Να δώσετε ένα παράδειγμα Πώς υπολογίζουμε το κόστος ενός έργου; 130. Αν θα σας όριζαν υπεύθυνο ενός σημαντικού έργου, ποιους άμεσους συνεργάτες θα επιλέγατε να είχατε μαζί σας και τι ρόλους - υπευθυνότητες αρμοδιότητες θα τους αναθέτατε; Να αναφερθείτε στην περιγραφή των θέσεων εργασίας για τουλάχιστον τρεις συνεργάτες σας Ποια είναι τα κύρια στοιχεία ενός είδους στην αποθήκη που πρέπει να καταχωρούνται στην καρτέλα, ώστε η ενημέρωση να είναι επαρκής; 132. Με ποιο τρόπο ελέγχει μηνιαία την αποθήκη η επιχείρηση; 133. Ποιες κινήσεις κάνουμε, όταν γίνει απογραφή και διαπιστωθούν διαφορές από τις καρτέλες ειδών; 134. Πώς μπορεί ένας υπεύθυνος προμηθειών να διαχειριστεί την αποθήκη με τη βοήθεια ενός πακέτου εμπορικής διαχείρισης; 135. Τι παρακολουθούμε μέσω ενός πακέτου εμπορικής διαχείρισης; 136. Τι κώδικας συμπεριφοράς πρέπει να υπάρχει μεταξύ προμηθευτών -αγοραστών; 137. Με τι κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση ενός προμηθευτή; 138. Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών των προμηθευτών; 139. Πώς γίνεται η παραλαβή των υλικών στο Δημόσιο Τομέα; 140. Πώς γίνεται η δρομολόγηση των μεταφορικών μέσων; 141. Πώς καθορίζονται τα στάδια εξέλιξης της ροής της φυσικής διανομής προϊόντων; 142. Πώς επιλέγεται ο τύπος του μεταφορικού μέσου σε σχέση με το βάρος και τον όγκο της συσκευασίας; 143. Πώς διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και καταλληλότητα των μεταφορικών μέσων; 144. Ποια σημεία πρέπει να ελεγχθούν για τη σωστή εκμετάλλευση μιας παλέτας; 145. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των υποσυστημάτων ενός τυπικού ERP συστήματος; 146. Σε ποιες μορφές επιχειρηματικών συναλλαγών χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό εμπόριο; 147. Ποιες απεικονίσεις μπορεί να μας δώσει ένα πληροφοριακό σύστημα; 148. Ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις από την καλή ποιότητα; 149. Ποιες είναι οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας (σ33 Δερβ) ; 150. Ποιες είναι οι αιτίες των εργατικών ατυχημάτων; 151. Ποια είναι τα ατομικά μέσα προστασίας και ενδυμασία; 152. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του ηλεκτρικού ρεύματος; 153. Τι είναι Διοίκηση Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management); 154. Τι είναι Διοίκηση Διαχείριση Επιχειρησιακών Τολμημάτων (Venture Management); 155. Τι γνωρίζετε για το Management Information System (M.I.S.); 156. Τι είναι Διοίκηση βάσει στόχων ( Management by Objectives M.B.O.); 157. Τι είναι Γραμμική Εξουσία και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής; 158. Τι είναι Επιτελική Εξουσία και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής; 159. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι δυνάμεις του μακροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης που επηρεάζουν τη Διεύθυνση Marketing αυτής Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι οι Δυνάμεις του μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης που επηρεάζουν τη Διεύθυνση Marketing της Επιχείρησης. Σελίδα 14 από 18

15 161. Να αναφέρετε αναλυτικά τι γνωρίζετε για τη μέθοδο της εταιρείας Boston Consulting Group και πότε χρησιμοποιείται Σύμφωνα με τη μήτρα του ANSOFF, μια επιχείρηση έχει τέσσερις κατηγορίες ευκαιριών. Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες είναι αυτές Να αναφέρετε αναλυτικά τι γνωρίζετε για την ανάλυση SWOT / ΔΑΕΑ της ανταγωνιστικής θέσης μιας δραστηριότητας της επιχείρησης ή ενός προϊόντος Να αναφέρετε αναλυτικά τι είναι Στρατηγική του Αδιαφοροποίητου Marketing και ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της Να αναφέρετε αναλυτικά τι είναι Στρατηγική του Διαφοροποιημένου Marketing και ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της Να αναφέρετε αναλυτικά τι είναι «Στρατηγική του Συγκεντρωμένου Marketing» και ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της Πώς γίνεται η αξιολόγηση της εργασίας των Στελεχών (job Evaluation); 168. Ποια είναι η έννοια της Ομάδας και ποιοι παράγοντες συντελούν στη δημιουργία Ομάδων; 169. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της Ομάδας; 170. Πώς λειτουργούν οι ατομικοί στόχοι μέσα στην ομάδα και στην επιχείρηση; 171. Να αναφέρετε αναλυτικά ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός third party (εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3PL) Να αναφέρετε αναλυτικά ποιες άλλες extra υπηρεσίες προσφέρουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 4PL από αυτές που προσφέρουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 3PL Να αναφέρετε τρόπους παραγωγής των προϊόντων. Πώς η εφοδιαστική διαχείριση (Logistics) επηρεάζει την παραγωγή; 174. Να αναφέρετε τρεις δείκτες μέτρησης της παραγωγικότητας και τρεις δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός δρομολογίου. Να δοθούν παραδείγματα Να αναφέρετε πέντε νέες τεχνολογίες με αντίστοιχα παραδείγματα που εξυπηρετούν τη διαχείριση παραγγελιών Ποια κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να επιλέξουμε την τοποθεσία εγκατάστασης ενός εργοστασίου, της αποθήκης πρώτων υλών και της επιχείρησης; Σε ποια περίπτωση οι τοποθεσίες εγκατάστασης δεν ταυτίζονται χωροταξικά; Να δώσετε παράδειγμα Να αναφέρετε τη μεθοδολογία λήψης απόφασης, προκειμένου μια επιχείρηση να αποφασίσει αν θα υλοποιήσει τη μεταφορά με ίδια μεταφορικά μέσα ή με χρησιμοποίηση μεταφορικών μέσων τρίτων Πώς ταξινομούνται οι προβλέψεις, ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης μιας επιχείρησης, και σε τι χρονικό ορίζοντα ανταποκρίνονται αυτές; 179. Τι διαπιστώνουμε για δύο μεταβλητές όταν: α) η συνδιακύμανση είναι θετικός αριθμός, β) η συνδιακύμανση είναι αρνητικός αριθμός και γ) η συνδιακύμανση είναι μηδέν [0]; 180. Να κατασκευάσετε ένα πίνακα με δικά σας δεδομένα, ο οποίος να περιλαμβάνει τις εξής στήλες: τους μήνες ενός έτους, την ποσότητα πώλησης κάθε μήνα, τους κινητούς μέσους ανά τρεις μήνες. Πώς θα εξομαλυνθούν οι πωλήσεις του έβδομου κατά σειρά μήνα; 181. Πώς συμβάλλουν στο αποτέλεσμα μιας πρόβλεψης τα τυχαία γεγονότα; Να αναφέρετε δύο πρόσφατα παραδείγματα. Πώς απαλλάσσουμε το αποτέλεσμα μιας πρόβλεψης από την επιρροή τυχαίων γεγονότων; 182. Να περιγράψετε τη μέθοδο πρόβλεψης με τη χρήση της συλλογικής γνώμης και τη μέθοδο της εποχικής πρόβλεψης. Να δώσετε ποιοτικά και ποσοτικά παραδείγματα για κάθε μία μέθοδο Κατασκευάστε σε πίνακα ένα σύστημα MRP, στο οποίο να φαίνεται ότι το τελικό (έτοιμο) προϊόν Α αποτελείται από τις πρώτες ύλες Β, Γ, Δ (δηλαδή: για να φτιάξω μια μονάδα προϊόντος Α, χρειάζομαι από μια μονάδα πρώτων υλών Β, Γ, Δ) με χρονικές ανοχές αντίστοιχα στην πρώτη ύλη Β δύο (2) εβδομάδες, στη Γ τρεις (3) εβδομάδες και στη Δ τέσσερεις (4) εβδομάδες. Ο προγραμματισμός να γίνει με δικά σας αριθμητικά δεδομένα (ποσότητα τελικού προϊόντος, υπάρχον απόθεμα, προκύπτουσα ανάγκη, ποσότητα Σελίδα 15 από 18

16 παραγγελίας, άφιξη παραγγελίας) για χρονικό ορίζοντα 10 εβδομάδων και έναρξη παραγωγής την τρίτη εβδομάδα Ποια είναι τα συστήματα ελέγχου των αποθεμάτων; Πώς απεικονίζεται διαγραμματικά το καθένα από αυτά; Ποιο σύστημα ελέγχου αποθεμάτων είναι κατάλληλο για να ελέγξουμε παρακολουθήσουμε καθεμιά από τις κατηγορίες προϊόντων που προκύπτουν από μια Α, Β, C ταξινόμηση των αποθεμάτων (κανόνας Paretto); (επεξήγηση: θέλουμε να δούμε πώς αντιστοιχίζεται κάθε κατηγορία αποθέματος ως αποτέλεσμα της ταξινόμησης ABC με καθένα από τα συστήματα ελέγχου των αποθεμάτων) Τι περιλαμβάνει το περιεχόμενο της διαχείρισης των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση, προκειμένου αυτή να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση και συμπεριφορά των αποθεμάτων της; 186. Τι είναι απογραφή και γιατί γίνεται; Ποιους τρόπους απογραφής των αποθεμάτων γνωρίζετε και ποιες ομοιότητες και διαφορές έχουν; Πώς υλοποιείται η απογραφή σε μια επιχείρηση; 187. Να αναφέρετε τουλάχιστον πέντε περιγραφές θέσεων εργασίας που έχουν ως αντικείμενο τη λειτουργία της αποθήκης. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για κάθε θέση εργασίας, προκειμένου αυτή να καλυφθεί από έναν εργαζόμενο (δηλαδή τι γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα πρέπει να έχει ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση) ; 188. Να αντιστοιχίσετε τις εργασίες δραστηριότητες (κύριες και υποστηρικτικές) που λαμβάνουν χώρα σε μια αποθήκη με τους ιδιαιτέρους χώρους αυτής. Να απεικονίσετε τη σκέψη σας σε ένα διάγραμμα Τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης - διαχείρισης της αποθήκης (warehouse management systems); Σε τι ωφελείται η επιχείρηση από τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος; 190. Ποια είδη αριθμοδεικτών χρησιμοποιούμε για να καταγράψουμε και να μετρήσουμε τη λειτουργία μιας αποθήκης; Να δώσετε από ένα παράδειγμα για κάθε αριθμοδείκτη Με ποιους δείκτες παρακολουθούμε τις αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό της επιχείρησης του έργου της εφοδιαστικής αλυσίδας; 192. Ποιες βασικές στρατηγικές ακολουθούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα; Να δώσετε παραδείγματα υλοποίησης των στρατηγικών αυτών Ποια είναι η στρατηγική συνεισφορά της διοίκησης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) στην επιχείρηση, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους εφοδιαστικής; 194. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα GANTT ενός έργου με συνολικά οκτώ διαδοχικές δραστηριότητες (η διάρκεια κάθε δραστηριότητας είναι δύο εβδομάδες και η συνολική διάρκεια έργου είναι 13 εβδομάδες). Η τρίτη και η τέταρτη δραστηριότητα υλοποιούνται παράλληλα για μία εβδομάδα. Η πέμπτη και η έκτη δραστηριότητα υλοποιούνται παράλληλα. Το έργο αφορά την απόκτηση και εγκατάσταση από το εμπόριο ενός πληροφοριακού συστήματος για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης της επιχείρησης Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός έργου; Πώς μπορούμε να αποφύγουμε και να απαλύνουμε τις επιπτώσεις των προβλημάτων αυτών; 196. Να σχεδιάσετε υπό μορφή έργου τη λειτουργία μιας αποθήκης, απεικονίζοντάς τη σε δέκα το πολύ δραστηριότητες. Η απεικόνιση περιλαμβάνει σχέδιο και πίνακα δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους χρόνους διεκπεραίωσης κάθε δραστηριότητας, την προηγούμενη δραστηριότητα και τις σχέσεις αλληλουχίας Η εμπορική διαχείριση ενός προγράμματος συνδέεται με τη Γενική Λογιστική μιας εταιρείας; Ποιος είναι ο σκοπός της σύνδεσης των δύο εφαρμογών; 198. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρνητικά υπόλοιπα μιας καρτέλας ενός είδους της αποθήκης; 199. Πώς υπολογίζεται το ολικό κόστος υλικών και υπηρεσιών; 200. Ποιοι είναι οι τρόποι προσέγγισης των πιθανών προμηθευτών; 201. Ποια είναι η σημασία μιας αποτελεσματικής μεταφορικής στρατηγικής; 202. Τι δραστηριότητες περιλαμβάνει το management των μεταφορών; 203. Να αναφέρετε τους παράγοντες αξιολόγησης των μεταφορέων Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των θαλάσσιων μεταφορών; 205. Πώς επιλέγεται ο τύπος της συσκευασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και το κόστος; Σελίδα 16 από 18

17 206. Πώς καθορίζονται οι στόχοι των προσφερόμενων υπηρεσιών; 207. Τι θα πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση για να ελέγχει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών; 208. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του συστήματος EAN UPC ; 209. Ποια είναι η μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού σε ένα πληροφοριακό σύστημα; 210. Πώς γίνεται ο προγραμματισμός εργασιών της αποθήκης με τη βοήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος; 211. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και διανομή ευπαθών προϊόντων ή επικίνδυνων (εύφλεκτων αγαθών); 212. Ποια είναι τα συστήματα αξιολόγησης προμηθευτών από πλευράς Διοίκησης Ολικής Ποιότητας; Σελίδα 17 από 18

18 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Α. Γενικές Γνώσεις Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην έννοια «Logisitics Επιχείρησης Στατιστική Ι και ΙΙ Εφαρμοσμένα Ανώτ. Μαθηματικά Αστικό Δίκαιο Διαχείριση Αποθεμάτων Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών Εμπορικό Δίκαιο Οργάνωση και Διοίκηση Αποθηκών Διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσιών Logistics Διοίκηση Προμηθειών Φυσική Διανομή Προϊόντων Πληροφοριακά Συστήματα Logistics Εργατικό Δίκαιο Logistics Integration Supply Chain Management Β. Ειδικές Γνώσεις Διοίκηση Έργου-Συμβάσεων - Συμβάσεις Υπηρεσιών logistics Οργάνωση και Διοίκηση 3PL-4PL Ειδικά Θέματα Logistics Εμπορολογιστικές Εφαρμογές Πρακτική Άσκηση Σελίδα 18 από 18

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

One stop, integrated logistics services

One stop, integrated logistics services One stop, integrated logistics services by Teleresponse Α.Ε. 1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Teleresponse Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1996 Ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών τρίτων Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Επιμόρφωση του προσωπικού : Ειδικευόμενοι Ιατροί και λοιπό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΛΕΞΗ: Παγκόσμια κανάλια διανομής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou )

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο  Notes  του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://alexsahinidis.blogspot.com/2011/01/2011_7513.html

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων Λογιστική Κόστους Ι 1 Συστήματα Απογραφής Τα συστήματα απογραφής που συναντάμε είναι τα εξής: Διαρκής Απογραφή Συστήματα Απογραφής Περιοδική Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα