ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 6/2013 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ Πληροφορίες : Αν. Σκουρτανιώτη Τηλ. : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ORAMA ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/ ) περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρα 14 και 15) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (άρθρα 79 έως 85) Του Ν.2238/94, άρθρο 35 (ΦΕΚ 151/Α/94), σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 2. Την αρ. 1397/6/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. 3. Την αρ. 229/2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμ. 229 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος ORAMA (Λογισμικό Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Οικονομικής διαχείρισης) του ΟΓΑ, καθώς και επέκταση του συστήματος για την καταβολή των πληρωμών του ΟΓΑ μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 2. Η προϋπολογισμένη δαπάνη για την ανωτέρω ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 3. Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες στο Τμήμα Δ3 Επιμελητείας & Δαπανών του ΟΓΑ, οδός Πατησίων 30, 10170, Αθήνα, 5 ος όροφος, γραφείο 507 έως την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, Τρίτη, , ώρα 2.00 μμ. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών του ΟΓΑ, την Τετάρτη, , ώρα πμ στα γραφεία του ΟΓΑ στην οδό Πατησίων 30, 10170, 7 ος όροφος, γραφείο 703. Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, Για τον Κλάδο Δ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγγ. Παπαδόγιαννη 1

2 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο) μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ενδείξεις: α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ) ο αριθμός της διακήρυξης. δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει: Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα περιέχει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 αρθ. 6 του Π.Δ 118/07. iii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. iv) Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τους οποίους οι προσφέροντες έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει: i) Τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης των υπηρεσιών, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ii) Κατάλογο δημοσίων υπηρεσιών, όπου οι προσφέροντες υλοποίησαν έργο Μισθοδοσίας- Λογιστηρίου και κατάλογο με τους φορείς, όπου παρείχαν ανάλογες υπηρεσίες, με τις προκηρυχθείσες, σε πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν βάσει του πακέτου ORAMA, κατά την τελευταία 5ετία. iii) Πρόσφατες καταστάσεις προσωπικού, θεωρημένες από την αρμόδια υπηρεσία, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο προσφέρων διαθέτει στελεχιακό δυναμικό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υπαλλήλων, εκ των οποίων πέντε (5), κατ ελάχιστον, Προγραμματιστές, με εμπειρία σε Συστήματα ανάπτυξης και συντήρησης Μισθοδοσίας- Διαχείρισης Προσωπικού- Λογιστηρίου. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κατάλογος έργων, στα οποία συμμετείχαν οι ως άνω Προγραμματιστές, καθώς και η θέση που κατείχαν κατά τη διάρκεια των έργων. Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το στοιχείο 11 της διακήρυξης, καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2

3 6. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών που ορίζει η διακήρυξη απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η Πρωτότυπη κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Προχείρων Διαγωνισμών. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. ε) Η συνολική καθαρή τιμή (με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών του ΟΓΑ μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη τους εκπροσώπους όσων υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να διαμορφώσει πλήρη εικόνα γύρω από την υποδομή και τη δυνατότητα εκτέλεσης των προκηρυχθεισών υπηρεσιών. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 11. ΤΙΜΗ: Θα δοθεί τιμή για τα δύο έτη συνολικά, ως εξής: 1. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 2. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή. 3. Συνολική τιμή. 12. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Οι κρατήσεις 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ, καθώς και του αναλογούντος επ αυτών χαρτόσημου βαρύνουν τον ανάδοχο. 13. ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 3

4 αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του Π.Δ. 118/07). Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται από τον ανάδοχο στον ΟΓΑ στις εγκαταστάσεις του Μηχανογραφικού Κέντρου του ΟΓΑ (Πατησίων 30, Αθήνα), όπου είναι εγκατεστημένο το πληροφοριακό σύστημα ORAMA. Μέρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ύστερα από συμφωνία με τον ΟΓΑ. 15. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά εξάμηνο μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΟΓΑ και τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 16. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ρητά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07. 4

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ORAMA (Λογισμικό Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Οικονομικής Διαχείρισης) 1. Αντικείμενο του Εργου 1.1. Το έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των υποσυστημάτων λογισμικού Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και Επέκτασης των ανωτέρω υποσυστημάτων, με σκοπό την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω των νέων λειτουργικών απαιτήσεων που απορρέουν εκ της παραγράφου 1δ του άρθρου 3 της από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Αρ. Φύλλου 240), που αφορά στις πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1β του ίδιου άρθρου, οι οποίες διενεργούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Τα ανωτέρω υποσυστήματα στο εξής θα αποκαλούνται ΠΡΟΪΟΝ Το ΠΡΟΪΟΝ έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί σε περιβάλλον Oracle 8i και Developer2000 σε client/server αρχιτεκτονική. Αποτελείται δε από τρία Υποσυστήματα: Α) Διαχείρισης Προσωπικού Τα αρχεία (πίνακες) περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υπαλλήλων, Συνταξιούχων υπαλλήλων και συνεργατών ΟΓΑ (Δικαστών, Νομιάτρων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου), όπως προσωπικά στοιχεία, οικογενειακή κατάσταση, κατηγορία Προσωπικού, βαθμίδα εκπαίδευσης, τόπος και αρχή όπου υπηρετεί, προϋπηρεσία, ιστορικά αρχεία, άδειες, ποινές κ.α. Τα αρχεία αυτά είναι διαχειρίσιμα από τους χρήστες της εφαρμογής, μέσω δεκάδων οθονών (φορμών), ενώ υπάρχει και αντίστοιχος αριθμός αναφορών (reports) για κάθε ένα από αυτά. Επιπλέον, βάσει του νέου Βαθμολογίου-Μισθολογίου, έχουν αναπτυχθεί οθόνες (φόρμες) για τη διαχείριση αναρρωτικών αδειών και παραπομπών σε Α.Υ.Ε, ενώ έχει ενσωματωθεί στο Υποσύστημα Προσωπικού και εφαρμογή διαχείρισης των παροχών υγείας, σε είδος και σε χρήμα, των Υπαλλήλων- Συνταξιούχων και προστατευομένων μελών. Β) Μισθοδοσίας Στα αρχεία (πίνακες) αυτά περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του εργαζομένου, τα οποία καθορίζουν τις μισθολογικές απολαβές του. Ο ΟΓΑ από την εντάχθηκε στο ενιαίο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο του Δημοσίου, κατόπιν της προσαρμογής όλων των βαθμολογικών και μισθολογικών παραμέτρων, σύμφωνα με τις νέες λειτουργικές απαιτήσεις. Επίσης κατόπιν της υλοποίησης της αντίστοιχης τεχνικής προσαρμογής, η Τακτική Μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΟΓΑ από την διενεργείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Ο Οργανισμός όμως διενεργεί πολλά είδη πληρωμών, πέραν της τακτικής μισθοδοσίας, όπως: 1. Μισθοδοσία Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΟΓΑ και ΕΛΓΑ. 2. Αμοιβές Μελών του Δ.Σ. ΟΓΑ. 3. Αμοιβές και Δικαστικά έξοδα Δικηγόρων. 4. Οδοιπορικά και εκτός έδρας Διοικητή, Υποδιοικητή, Συνεργατών, Μελών του Δ.Σ. και Υπαλλήλων ΟΓΑ. 5. Μισθοδοσίες Διοικητή, Υποδιοικητή, Συνεργατών. 6. Όργανο εκδίκασης Ενστάσεων ΟΓΑ (Δικαστές - Υπάλληλοι). 7. Υπερωρίες Υπαλλήλων και αποσπασμένων Υπαλλήλων ΟΓΑ. 8. Δικαστικές αποφάσεις Υπαλλήλων ΟΓΑ. 9. Αποζημιώσεις Εφάπαξ Υπαλλήλων ΟΓΑ. 10. Αποζημιώσεις Εφάπαξ Ανταποκριτών ΟΓΑ. 11. Αμοιβές μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). 12. Αμοιβές μελών Επιτροπής Παροχών Υγείας ΟΓΑ. 5

6 13. Αμοιβές Επιτροπών για Δικαστές-Νομιάτρους. 14. Αμοιβές Εισηγητών Δ.Σ. Σημειώνεται δε, ότι για τρεις εξ αυτών (σημεία 4, 5, 8) δεν τηρούνται μηχανογραφικά αρχεία και διενεργούνται χειρόγραφα. Οι ανωτέρω πληρωμές θα πρέπει, αφού ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο, η τεχνική προσαρμογή τους στις λειτουργικές απαιτήσεις, να ενταχθούν στο ORAMA ERP και κατόπιν στο Σύστημα Πληρωμών ΕΑΠ, δηλαδή να παραμετροποιηθούν οι αποδοχέςκρατήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΠ και να υλοποιηθεί η διαδικασία παραγωγής του XML αρχείου, το οποίο διαβιβάζεται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Επιπλέον, για όλες τις Πληρωμές που διενεργεί ο ΟΓΑ, θα πρέπει να τροποποιηθεί η διαδικασία υπολογισμού και παρακράτησης Φόρου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ για τις αποδοχές του Τονίζεται επίσης, ότι στο Υποσύστημα έχει ενταχθεί σταδιακά, κατά το πρόσφατο παρελθόν διάστημα, ένα σύνολο κρατήσεων και εισφορών (εισφορά υπέρ ανέργων, υπέρ ΤΠΔΥ, υπέρ ΟΑΕΔ, κλιμακωτή κράτηση ΕΑΣ, ετήσια εισφορά αλληλεγγύης κ.α.), καθώς και η παρακράτηση του ποσού των Συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Συντάξεων, το οποίο υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ. Είναι φανερό ότι για τη διαχείριση και λειτουργικότητα του Υποσυστήματος έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο πλήθος οθονών (φορμών) και αναφορών (reports). Επίσης διαλειτουργεί με το τρίτο Υποσύστημα του Λογιστηρίου, το οποίο και ενημερώνει με τις μισθολογικές δαπάνες. Για τα ανωτέρω δύο Υποσυστήματα έχουν δημιουργηθεί ομάδες χρηστών, ρόλοι, δικαιώματα πρόσβασης σε μενού και φόρμες και προκαθορισμός ενεργειών (insert, update, delete) σε αρχεία (πίνακες), μέχρι και το επίπεδο του πεδίου πίνακα (update). Όπως συνάγεται, τα Υποσυστήματα είναι δυναμικά και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστα στις αλλαγές, που η Νομοθεσία κάθε φορά απαιτεί. Γ) Λογιστηρίου Το Υποσύστημα Λογιστηρίου περιλαμβάνει έξι (6) τμήματα: - Γενικής Λογιστικής, - Αναλυτικής Λογιστικής, - Κατάρτισης Προϋπολογισμού, - Δημοσίου Λογιστικού (Εξόδων), - Εσόδων και - Παγίων. Τα τμήματα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα ενώ υπάρχουν και συνδέσεις με τα υποσυστήματα Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας για την αυτόματη ενημέρωση δαπανών από τις μεταβολές στα άλλα υποσυστήματα. Το υποσύστημα υποστηρίζει πλήθος χρηστών, με διαβάθμιση στην πρόσβαση και τα δικαιώματα, του Κλάδου Δ Οικονομικών Υπηρεσιών (αλλά και άλλων Κλάδων του Οργανισμού) οι οποίοι, ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματά τους: - Σχεδιάζουν Προσχέδια Προϋπολογισμού (ο Οργανισμός λειτουργεί με επτά (7) κατηγορίες Προϋπολογισμού) τα οποία προωθούν προς έγκριση στη ΓΓΚΑ. - Οριστικοποιούν τον Προϋπολογισμό. - Καταχωρούν Παραστατικά στο τμήμα Δημοσίου Λογιστικού. Η καταχώρηση τιμολογίων Προμηθευτών ενημερώνει αυτόματα το τμήμα Γενικής Λογιστικής. - Ενταλματοποιούν δαπάνες που τις προωθούν για έλεγχο από τα αρμόδια Οργανα (Ελεγκτικό Συνέδριο, Προληπτικό Έλεγχο). - Εκδίδουν και Αναρτούν στο Διαδίκτυο Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. - Εγκρίνουν, Εξοφλούν ή Ακυρώνουν Χρηματικά Εντάλματα. - Εκδίδουν Επιταγές ή Εντολές για την Πληρωμή των δικαιούχων. - Συλλέγουν συγκεντρωτικά στοιχεία περιόδου (μηνός, τριμήνου, κτλ) και αποδίδουν Φόρο και Κρατήσεις προς άλλους Φορείς. 6

7 - Εκδίδουν στατιστικά στοιχεία κατ απαίτηση των εποπτευόντων Φορέων, όπως Μητρώο Δεσμεύσεων, Ταμειακά Διαθέσιμα και ικανοποιούν όποια άλλη απαίτηση τίθεται από Νόμους και Εγκυκλίους. - Συνεργάζονται και παραδίδουν στοιχεία στον Ορκωτό Ελεγκτή του Οργανισμού. - Παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ταυτόχρονα από το τμήμα Δημοσίου Λογιστικού και το τμήμα Γενικής Λογιστικής, εκδίδουν Θεωρημένες Καταστάσεις, παρουσιάζουν Ισολογισμό και διενεργούν Απολογισμό. Το υποσύστημα είναι τόσο κρίσιμο για τον Οργανισμό, ώστε να επιβάλλεται η απρόσκοπτη λειτουργία του, για το σύνολο των χρηστών. Κρίνεται περισσότερο από απαραίτητη, η ταχεία προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται δυναμικά (τροποποιήσεις Νόμων, μεταβλητότητα αιτημάτων). Το υποσύστημα βασίζεται στο ERP ORAMA, έχει δε τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, ώστε να υποστηρίζει επαρκώς τις ανάγκες του Οργανισμού και των χρηστών Οι Υπηρεσίες Συντήρησης θα παρέχονται απευθείας στον ΟΓΑ, από κατάλληλο προσωπικό του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκρίνεται για αιτήματα του ΟΓΑ, όταν σχετικά αιτήματά του γνωστοποιούνται και αποστέλλονται εγγράφως από τον ΟΓΑ προς αυτόν. 2. Περιγραφή Ζητούμενων Υπηρεσιών 2.1. Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν σε επέκταση του Πακέτου Λογισμικού ORAMA ERP, προκειμένου να συμπεριλάβει τις διαδικασίες, οι οποίες περιγράφονται στο Αντικείμενο του Έργου (Παρ. 1.2Β) Υπηρεσίες Συντήρησης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον ΟΓΑ τις παρακάτω Υπηρεσίες Συντήρησης: Επανορθωτική Συντήρηση Θα γίνεται μετά από ειδοποίηση του αναδόχου από τον ΟΓΑ, για τη διόρθωση προκυπτόντων σφαλμάτων (bugs) του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ανταπόκριση του αναδόχου σε προβληματική λειτουργία του λογισμικού θα είναι το πολύ την επόμενη ημέρα το πρωί (08.00 με 10:00) από αυτή της αναγγελίας του προβλήματος από τον ΟΓΑ. Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό του αναδόχου με αποδεδειγμένη πείρα στην υποστήριξη του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προληπτική Συντήρηση- Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό του αναδόχου, ανά τετράμηνο τουλάχιστον, οπότε θα γίνεται συνολικός έλεγχος του συστήματος και προτάσεις βελτίωσης του, ώστε το σύστημα να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι προτάσεις βελτίωσης της απόδοσης που εμπίπτουν στην ευθύνη του αναδόχου θα υλοποιούνται άμεσα Τηλεφωνική επίλυση αποριών Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντάει σε ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και υποβάλλονται τηλεφωνικά από τον ΟΓΑ, εντός των εργασίμων ημερών και ωρών (09.00 έως 15.00). Μέσω της τηλεφωνικής επίλυσης αποριών θα παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες: - Επίλυση αποριών και παροχή βοήθειας σχετικά με τη χρήση του λογισμικού εφαρμογών. - Τηλεφωνική βοήθεια σχετικά με τη διαπίστωση ανωμαλιών κατά την κανονική χρήση των εφαρμογών. - Παροχή οδηγιών για την πρόσκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίστηκαν. - Τηλεφωνική βοήθεια για την πρόταση μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να επανορθωθούν οι παραπάνω ανωμαλίες, αν αυτό είναι εφικτό. - Οτιδήποτε επιπλέον είναι αναγκαίο για την ομαλή πορεία του συστήματος. 7

8 Για όλα αυτά τα προβλήματα, και μέχρι την οριστική επίλυση τους, θα παρέχονται στους χρήστες ειδικές οδηγίες για την πρόσκαιρη αντιμετώπιση του λάθους (walk around). Μετά την επίλυση του προβλήματος θα γίνεται ειδικός εκτεταμένος έλεγχος των δεδομένων και θα συμπληρώνεται ειδικό έντυπο όπου θα περιγράφεται το λάθος, τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τον εντοπισμό του, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος και τη διάρκεια των τηλεφωνικών αιτημάτων Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον ΟΓΑ τις παρακάτω Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον πενήντα (50) ανθρωποημερών: Υποστήριξη στις Εφαρμογές Ενδεικτικά αντικείμενα της υποστήριξης στις εφαρμογές είναι: Παρακολούθηση της πορείας της εφαρμογής. Τροποποιήσεις/προσθήκες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε αναγκαία τροποποίηση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, για να καλυφθούν τυχόν νέες απαιτήσεις του ΟΓΑ. Υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ που θα υποβληθούν από τον ΟΓΑ στον ανάδοχο. Τροποποιήσεις/ προσθήκες με στόχο την προσαρμογή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ σε πιθανές μεταβολές των πλαισίων λειτουργίας του ΟΓΑ, ακόμη και εάν αυτές απαιτούν αλλαγή του λογικού σχεδιασμού των εφαρμογών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την εκτέλεση προσθηκών, βελτιώσεων και άλλων αλλαγών του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ που θα ζητήσει ο ΟΓΑ, στα πλαίσια πάντα των προσφερόμενων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, διάρκειας τουλάχιστον πενήντα (50) ανθρωποημερών. Στην κατηγορία των προσθηκών, βελτιώσεων και αλλαγών του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ περιλαμβάνονται και οι αλλαγές σε εκτυπωτικά, οι αλλαγές σε οθόνες και οι αλλαγές στο σχήμα ή /και περιεχόμενο της βάσης δεδομένων. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και αλλαγές ή προσθήκες στο ΠΡΟΪΟΝ που απαιτούνται για να καλυφθούν αλλαγές που επιβάλλονται από το θεσμικό πλαίσιο ή /και να καλύψει αλλαγές που αποφασίστηκαν με πρωτοβουλία του ΟΓΑ. Υποβοήθηση των χρηστών σε πάσης φύσεως ζητήματα. Παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Παροχή συμβουλών προς τους υπαλλήλους του ΟΓΑ. Παρακολούθηση μεθοδολογίας Backup των δεδομένων και του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Οριστικοποίηση μεθοδολογίας ενημέρωσης του λογισμικού σε όλους τους clients, με τις αλλαγές των προγραμμάτων. Συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ για τον καλύτερο χρονισμό των απαιτούμενων αλλαγών. Συνεργασία με τους Application Administrators και System Administrators του ΟΓΑ σε θέματα που σχετίζονται με το ΠΡΟΪΟΝ Υποστήριξη στο περιβάλλον Oracle Ενδεικτικά αντικείμενα της υποστήριξης στο περιβάλλον oracle είναι: Εκτίμηση του όγκου των δεδομένων και βέλτιστη δημιουργία των database files, rollback segments, temporary segments κλπ. Εκτίμηση του αριθμού των transactions και βέλτιστη δημιουργία των δομών μνήμης σε συνάρτηση με τον αριθμό των χρηστών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα ακόλουθα σημεία: 8

9 Μέγεθος SGA (System Global Area) Μέγεθος Context Area Μέγεθος Buffer Cache Μείωση Paging & Swapping (κυρίως από την πλευρά του συστήματος) Μελέτη στατιστικών και εξαγωγή συμπεράσματος Ορισμός των χρηστών, μελέτη και υλοποίηση του συστήματος ασφαλείας Οριστικοποίηση της μεθοδολογίας του Backup Βελτιστοποίηση Ι/Ο Ορθή κατανομή Tables σε δίσκους του συστήματος Δημιουργία Tables με βέλτιστες storage παραμέτρους Διαχωρισμός indexes από τα Data Δημιουργία Temporary Tablespace Μελέτη στατιστικών και εξαγωγή συμπερασμάτων Βέλτιστη κατανομή Transactions. 9

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός- αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης.. ΕΥΡΩ.. Προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.. Δ/νση. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΟΡΑΜΑ (αρ. διακ/ξης 6/2013) προς κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας... ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την.. οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. - Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο του ΟΓΑ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, 101-74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3694 445 e-mail d.anagnostopoulos@tpd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 10677 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035 Αριθμ. Πρωτ: 951.1/ 39 /15 Αριθμ. Σχεδίου: 38 ΑΘΗΝΑ, 16 / 01 /2015 ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ46907Κ-9Ι2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα