ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ"

Transcript

1 ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

2 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα απνθηήζνπλ όιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζεσξεηηθέο & πξαθηηθέο γλώζεηο πξόιεςεο αιιά θαη αληηκεηώπηζεο κηα ππξθαγηάο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο ζα αλαιπζεί ην λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ παζεηηθή & ελεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία θαη ζα δνζνύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο ζπγθξόηεζεο & εθπαίδεπζεο νκάδσλ ππξνπξνζηαζίαο. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Σερληθνύο Αζθαιείαο ησλ επηρεηξήζεσλ & εξγνηαμίσλ θαη ζε κέιε ησλ νκάδσλ Ππξαζθάιεηαο Ππξνπξνζηαζίαο. Αθνξά επίζεο ηερληθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ επηηαγώλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Ππξαζθάιεηα Ππξνπξνζηαζία θαη ηα εηδηθά κέηξα πξόιεςεο ππξθαγηώλ. Μ. ΓΑΟΠΟΤΛΟ Αμηωκαηηθόο Π.Σ., εθπαηδεπκέλνο ζην Warringtn Fire Research Centre ηεο Αγγιίαο, Φεκηθόο Μεραληθόο, Υπεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο Ππξνζβεζηηθώλ Καλνληζκώλ θαη Δηαηάμεωλ ηεο Δηεύζπλζεο Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο. Εηζεγεηήο ζεκηλαξίωλ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ & ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ ΚΤΡΧΔΗ. ΥΖΜΗΚΖ ΓΟΜΖ & ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΑΗΣΗΑ ΠΤΡΚΑΓΗΑ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΣΑΒΔΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ & ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 1. Ππξθαγηά, ρεκηθή δνκή θσηηάο, παξάγνληεο αλάπηπμεο ππξθαγηάο, ηξόπνη κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο - ππξθαγηάο, κεραληζκόο γέλεζεο ππξθαγηάο, ηξόπνη θαηάζβεζεο ππξθαγηώλ, θαηεγνξίεο ππξθαγηώλ, θαηαζβεζηηθά πιηθά θαη κεραληζκόο δξάζεο ηνπο. 2. Αίηηα & Μέηξα πξόιεςεο ππξθαγηώλ 3. Μέζα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο Α. Ππξνζβεζηήξεο Iζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην πεξί θνξεηώλ θαη ηξνρήιαησλ ππξνζβεζηήξσλ, ζήκαλζε επί ηνπ θειύθνπο ηνπ ππξνζβεζηήξα, Κ.Τ.Α. 618/43/ (ΦΔΚ Β 618) θαη Κ.Τ.Α /671/ (ΦΔΚ Β 1218) πεξί ζπληήξεζεο ππξνζβεζηήξσλ, (πηζηνπνηεκέλσλ) Αξκόδησλ Αηόκσλ θαη (πηζηνπνηεκέλσλ) Αλαγλσξηζκέλσλ Δηαηξεηώλ, έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ππξνζβεζηήξσλ, επηινγή ππξνζβεζηήξσλ γηα κνπζεία, νξζή ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο. Β. Απηόκαηα πζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο Ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην πεξί απηόκαησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο, ηύπνη δηθηύσλ ππξαλίρλεπζεο, ηερληθέο πεξηγξαθέο αληρλεπηώλ θαπλνύ θσηνειεθηξνληθνύ ηύπνπ, ηνληζκνύ, θαπλνύ πξνβαιιόκελεο αθηίλαο, ζεξκνδηαθνξηθνύ ηύπνπ, ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο. Γ. Υεηξνθίλεηα πζηήκαηα Αλαγγειίαο Ππξθαγηάο Βαζηθέο αξρέο ρεηξνθίλεησλ ζπζηεκάησλ αλαγγειίαο ππξθαγηάο. Γ. Μόληκα Τδξνδνηηθά Ππξνζβεζηηθά Γίθηπα (Μ.Τ.Π.Γ.) Ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην πεξί Μόληκσλ Τδξνδνηηθώλ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΖ ΠΑΣΡΑ Ππξνζβεζηηθώλ Γηθηύσλ, ηύπνη δηθηύσλ - απαηηήζεηο, κέξε Μ.Τ.Π.Γ., ππνινγηζκνί αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, απνδεθηνί ηύπνη αληιηώλ, απνδεθηέο πεγέο ύδαηνο. Δ. πζηήκαηα Απηόκαηνπ Καηαηνληζκνύ Τδαηνο (.Α.Κ.Τ.) Ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην πεξί πζηεκάησλ Απηόκαηνπ Καηαηνληζκνύ Τδαηνο, ηύπνη δηθηύσλ - απαηηήζεηο, θαηεγνξίεο θηλδύλνπ, ζέζεηο θαηαηνλεηήξσλ, απνδεθηέο πεγέο. Σ. πζηήκαηα Οιηθήο Καηάθιηζεο κε Καηαζβεζηηθά Αέξηα Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Οιηθήο Καηάθιηζεο κε Καηαζβεζηηθά Αέξηα, απνδεθηά αέξηα από Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Ε. πζηήκαηα Σνπηθήο Δθαξκνγήο Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Σνπηθήο Δθαξκνγήο γηα θαπηέο επηθάλεηεο. Ζ. Βηβιίν πληήξεζεο Μέζσλ Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο 4. Οκάδεο ππξνπξνζηαζίαο ύλζεζε νκάδσλ ππξνπξνζηαζίαο, αξκνδηόηεηεο, επζύλεο. 5. Ννκνζεηηθό πιαίζην ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ & εγθαηαζηάζεσλ. 6. Γπλακηθή εμέιημε ππξθαγηάο. Σξόπνο επέκβαζεο ζε ππξθαγηέο θιεηζηώλ ρώξσλ. Δθθέλσζε θηηξίνπ. 7. ρέδηα εθθέλσζεο - επέκβαζεο. 8. Υξήζε ππξνζβεζηήξσλ θαη Μόληκνπ Τδξνδνηηθνύ Ππξνζβεζηηθνύ Γηθηύνπ. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθέξνληνο, επηθνηλσλήζηε καδί καο. Σει. Δπηθνηλσλίαο

3 Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξώζεη ηνπο εξγνδεγνύο θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεύζπλζε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζηε ζύγρξνλε επηρείξεζε δίλνληαο ηε κεγαιύηεξε έκθαζε ζηα πξαθηηθά παξαδείγκαηα. ΣΟΥΟ Σν ζεκηλάξην έρεη ηξηκεξή ζηόρν : α) λα εθζέζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο Management β) λα ηνπο νπιίζεη κε πξαθηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκόζνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο θαη γ) λα ηνπο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Δξγνδεγνύο Πξντζηακέλνπο Παξαγσγήο Απνζήθεο & Αγνξώλ, Πξντζηακέλνπο Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ & αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ Η. ΒΧΟ Εηζεγεηήο ζεκηλαξίωλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Δηεπζπληηθό ζηέιερνο ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο, Σύκβνπινο Επηρεηξήζεωλ. MANAGEMENT ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΖΓΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΧ ΣΟΥΧΝ / ΓΔΗΚΣΧΝ 1. Ζ έλλνηα ηνπ Management Πξνγξακκαηηζκόο, Οξγάλσζε, Γηεύζπλζε θαη Έιεγρνο 2. Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη Γηεύζπλζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Παξάγνληα Ζ πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ grid Σα 5 βαζηθά ζηπι δηνίθεζεο πνπ εηζάγεη ην grid. Πξαθηηθά παξαδείγκαηα / αζθήζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερόλησλ. Πιενλεθηήκαηα / κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ζηπι. Αλαγλώξηζε από πιεπξάο ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ζηπι. 3. Ζγέηεο Ζγεζία Βαζηθέο έλλνηεο Γηαθνξέο κεηαμύ πξντζηακέλνπ θαη εγέηε, Πεγέο δύλακεο ηνπ εγέηε. 4. Απόδνζε Δξγαδνκέλσλ Από ηη εμαξηάηαη ε απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξαθίλεζε - δηάζεζε γηα απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ αιπζίδα αλάγθεο επηζπκίαο ηθαλνπνίεζεο Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΖ ΠΑΣΡΑ Πξαθηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο παξαθίλεζεο ζηελ επηρείξεζε. Πσο ν θαιόο πξντζηάκελνο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επεξεάδεη ηελ απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 5. Απνδνηηθόηεηα - Παξαγσγηθόηεηα Γείθηεο απόδνζεο Γηνίθεζε κέζσ ζηόρσλ, πξαθηηθά παξαδείγκαηα 4. Οξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο Ζ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο Σύπνη νξγαλώζεσλ ηάδηα νξγάλσζεο Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα εμεηδίθεπζεο Ηεξαξρηθά επίπεδα θαη εύξνο ειέγρνπ Οξγαλνγξάκκαηα θιαζζηθά θαη ζύγρξνλα Οξγαλνγξάκκαηα matrix Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο Οη ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο ζηελ νξγάλσζε: ΓΤΝΑΜΖ ΔΞΟΤΗΑ ΔΤΘΤΝΖ Μάηνο 6, 7/2011 επηέκβξηνο 16,17/2011

4 3 ΖΜΔΡΔ Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξώζεη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο παξαδνζηαθνύο θαη ζύγρξνλνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ ν εμνπιηζκόο ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ ζε έλα παξαγσγηθό ζύζηεκα δεκηνπξγώληαο ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπο πξόβιεςεο δήηεζεο θαη Πώο βξίζθνπκε πηα κέζνδνο είλαη ε θαηάιιειε ζηε δηθή καο πεξίπησζε. Θα δνζεί ζρεηηθό πξόγξακκα ππνινγηζκνύ πξόβιεςεο πνπ επηιέγεη κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ηελ θαιύηεξε κέζνδν πξόβιεςεο. Σε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηνπ έιεγρνπ ηεο παξάγσγεο (Aggregate planning, Master prductin scheduling,mrp,capacity planning, Lading,detailed scheduling θαλόλαο ηνπ Jhnsn ) Θα δνζεί επίζεο πξόγξακκα ππνινγηζκνύ Capacity /Lading θέληξσλ θόζηνπο. Σηο βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ,ησλ κεζόδσλ αλαπιήξσζεο απνζέκαηνο, ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο,ηελ ηαμηλόκεζε ABC κε ζρεηηθέο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο. Tλ πξνγξακκαηηζκό παξάγσγεο κε ζπλερή ξνή, ηε ρξήζε ηνπ takt time θαη ζρεηηθό αλαιπηηθό κεραλνγξαθεκέλν παξάδεηγκα TMRP II θαη ηα ζπζηήκαηα ERP t ζύζηεκα just in time θαη ηε ιηηή παξαγσγή (lean) Σν ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο KANBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΠΧΛΖΔΧΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ( Prductin Organizatin) Υαξαθηεξηζηηθά πξντόλησλ θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο Γηαδηθαζίεο ηύπνπ jbbing (JOB SYSTEM) Γηαδηθαζίεο θαηά παξηίδεο BATCH SYSTEM) Γηαδηθαζίεο ζπλερνύο ξνήο (FLOW SYSTEM) Γηαδηθαζίεο κε ηερληθέο νκαδνπνίεζεο (GROUP TECHNOLOGY) Γηαδηθαζίεο κε απηόλνκε εξγαζία (AUTONOMOUS WORKING) Αληίζηνηρεο ρσξνηαμηθέο δηαηάμεηο.δηδηθή κλεία ζηε ρσξνηαμία θπςειώλ. ρεηηθά παξαδείγκαηα. πλεηδεηνπνίεζε από πιεπξάο ζπκκεηερόλησλ ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο δηθήο ηνπο παξαγσγήο. Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ ηεξαξρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο Πξόβιεςε ηεο δήηεζεο Οη (4) βαζηθέο κνξθέο ηεο δήηεζεο Οη κέζνδνη πξόβιεςεο Εήηεζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ Αξηζκεηηθόο κέζνο όξνο δήηεζεο πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ Κηλεηόο αξηζκεηηθόο κέζνο όξνο δήηεζεο πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ Μέζνδνο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο Μέζνδνο παιηλδξόκεζεο (Regressin Analysis) Μέζνδνη γηα ηελ επνρηαθή δηαθύκαλζε θάικα κέηξεζεο ζηε δήηεζε Πώο αμηνινγνύληαη νη δηάθνξεο ηερληθέο Πώο βξίζθνπκε πηα κέζνδνο είλαη ε θαηάιιειε ζηε δηθή καο πεξίπησζε. Μεραλνγξαθηθή εθαξκνγή(ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο) πνπ επηιέγεη θάζε θνξά αλαιόγσο ησλ πθηζηάκελσλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ ηε θαιύηεξε κέζνδν, θάλεη απηόκαηε πξόγλσζε θαη επηιέγεη απόζεκα αζθαιείαο πγθεληξσηηθόο πξνγξακκαηηζκόο (Aggregate planning) Αλαιπηηθό παξάδεηγκα πγθεληξσηηθόο ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο παξαγσγήο (Master prductin scheduling MPS) Υνλδξηθόο πξνγξακκαηηζκόο δπλακηθόηεηαο (Rugh cut capacity planning) Πξνγξακκαηηζκόο απαηηήζεσλ ζε πιηθά (Materials requirements planning MRP) Πξνγξακκαηηζκόο δπλακηθόηεηαο (Capacity planning) Φόξησζε θέληξσλ εξγαζίαο (Lading) εηξηνπνίεζε (Sequencing)) Λεπηνκεξήο ρξνλνπξνγξακκαηηζκόοδξνκνιόγεζε (detailed scheduling) Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο κε ην θαλόλα ηνπ Jhnsn. Παξάδεηγκα

5 3 ΖΜΔΡΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΠΧΛΖΔΧΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε πξντζηακέλνπο κεραληθνύο, ππεύζπλνπο πξνγξακκαηηζκνύ παξαγσγήο, Δξγνδεγνύο, θαη δηαρείξηζεο απνζεθώλ ζηε Βηνκεραλία, ζηηο Τπεξεζίεο θαη ζηηο Απνζήθεο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ γίλεηαη κε Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή, πιαηζησκέλε από πιεζώξα θσηνγξαθηώλ, βηληενζθνπήζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ. Θα δνζεί πιήξεο παθέην ζεκεηώζεσλ θαη Μεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ζε excel. Η. ΒΧΟ Εηζεγεηήο ζεκηλαξίωλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Δηεπζπληηθό ζηέιερνο ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο, Σύκβνπινο Επηρεηξήζεωλ. Ο έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγσγήο (prductin cntrl) ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Δίδε απνζεκάησλ Κόζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνζέκαηα Σν βαζηθά κνληέια απνζεκάησλ. έιεγρνο απνζεκάησλ γηα πνζόηεηεο πνπ παξαγγέιινληαη κηα θνξά (single rder quantity) π.ρ εθεκεξίδεο,πεξηνδηθά,θξέζθα ηξόθηκα έιεγρνο απνζεκάησλ γηα επαλαιακβαλόκελεο πνζόηεηεο παξαγγειίαο (repetitive rder quantities) π.ρ πξώηεο ύιεο παξαγωγήο, αληαιιαθηηθά,είδε super market,νηθηαθέο ζπζθεπέο, έλδπζε, ππόδεζε Μέζνδνη αλαπιήξωζεο ηαζεξήο πνζόηεηαο παξαγγειηάο ε δηελεθέο ζύζηεκα (S, Q) πεξηνδηθό ζύζηεκα (S, T) Πξναηξεηηθήο αλαπιήξσζεο (S, S) ύζηεκα ησλ δπν θαιαζηώλ Δύξεζε Οηθνλνκηθήο πνζόηεηαο παξαγγειίαο (E.O.Q., πόζν παξαγγέιλσ) Δύξεζε ρξόλνπ αλαπαξαγγειίαο (πόηε παξαγγέιλσ) απόζεκα αζθαιείαο Από ηη εμαξηάηαη ην κέγεζνο ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο επίπεδν εμππεξέηεζεο (service level) θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην απόζεκα αζθαιείαο Ζ αλνκνηνκνξθία (παίμηκν) ηεο δήηεζεο θαη ηνπ ρξόλνπ παξαγγειίαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην απόζεκα αζθαιείαο Δπεμήγεζε ησλ ζρεηηθώλ ζηαηηζηηθώλ ελλνηώλ Τπνινγηζκόο απνζέκαηνο αζθαιείαο κε βάζε ην επηζπκεηό service level Αλαιπηηθό παξάδεηγκα ρεηηθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή Πξνηεξαηόηεηεο ζηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ. Σαμηλόκεζε ABC. ρεηηθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ Δ ΤΛΗΚΑ (MRP) H ιεηηνπξγία ηνπ βαζηθνύ MRP Καζάξηζκα ησλ αλαγθώλ (Netting) Καζνξηζκόο Μεξίδσλ (Lt Sizing) Πξνγξακκαηηζκόο έθδνζεο παξαγγειηώλ (Offsetting) Αλάπηπμε (Develpment) Πξνγξακκαηηζκόο Πόξσλ Παξαγσγήο(ΠΠΠ)-(MRP II) Τπνινγηζκόο κεγέζνπο παξηίδαο παξαγγειίαοπαξαγσγήο Σν MRP II ζηελ επηρείξεζε Από ην MRP ζην ERP 18 ΧΡΔ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΖ ΠΑΣΡΑ Απξίιηνο 1, 2/2011 επηέκβξηνο Οθηώβξηνο 30 & 1/2011

6 θνπόο ηνπ παξόληνο ζεκηλαξίνπ είλαη, εθηόο από ηελ ηππηθή ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε νπζηαζηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηειερώλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηα βαζηθά ζέκαηα πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Σ ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Τερληθνύο Αζθαιείαο θαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο Υγηεηλήο θαη ηεο Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, ζε εξγαδνκέλνπο κέιε Επηηξνπώλ Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο (ΕΥΑΕ) θαη ζε εθπξνζώπνπο ηωλ εξγαδνκέλωλ. Ναππεγόο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Ε.Μ.Π. Παλεπηζηεκίνπ Ε.Μ.Π. θαη Τερληθόο Επηζεωξεηήο Εξγαζίαο, Επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο Ε.Μ.Π. Εθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο Τερληθώλ Αζθαιείαο κε 20εηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Α. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ Κξάηνο Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) Κέληξν Πξόβιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ (ΚΔ.Π.Δ.Κ.) Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δπξσπατθόο νξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (Γ.Ο.Δ.) Β. ΒΑΗΚΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΑΡΥΔ Θεζκηθό πιαίζην ζήκεξα Νόκνο 1568/1985 Π.Γ. 294/88 Καηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ Π.Γ. 17/96 Πξνώζεζε κέηξσλ Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ Τπνρξεώζεηο εξγνδόηε Δπζύλεο εξγνδόηε Δηδηθέο ππνρξεώζεηο εξγνδόηε Γηνηθεηηθέο Πνηληθέο θπξώζεηο Τπνρξεώζεηο εξγαδνκέλσλ Δπηηξνπέο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ Σερληθόο Αζθαιείαο θαη ν ξόινο ηνπ Γηαηξόο Δξγαζίαο θαη ν ξόινο ηνπ Γ. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ννκνζεηηθό Πιαίζην πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ Μεζνδνινγία εθηίκεζεο θηλδύλνπ ηάδηα εθηίκεζεο θηλδύλνπ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΖ ΠΑΣΡΑ Δ. ΖΜΑΝΖ ΥΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ - ήκαηα Απαγόξεπζεο ήκαηα Πξνεηδνπνίεζεο ήκαηα Τπνρξέσζεο ήκαηα Ππξνζβεζηηθνύ εμνπιηζκνύ ήκαηα Γηάζσζεο ήκαηα Δπηθίλδπλσλ εκείσλ Δπηζήκαλζε Γνρείσλ & σιελώζεσλ Ε. ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (Μ.Α.Π.) Οξηζκόο Πόηε πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε Πξνδηαγξαθέο Μ.Α.Π. Καηεγνξίεο Μ.Α.Π. Δπηινγή Μ.Α.Π. Τπνρξεώζεηο εξγνδόηε Τπνρξεώζεηο εξγαδνκέλσλ Ζ. ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Υεκηθέο νπζίεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ Μνξθέο ρεκηθώλ Πνηεο ρεκηθέο νπζίεο εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό Σαμηλόκεζε ρεκηθώλ Πξόιεςε θαη έιεγρνο Δθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ Πέληε ρξπζνί θαλόλεο απνθπγήο αηπρεκάησλ Θ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δπαγγεικαηηθή πάζεζε Αίηηα επαγγεικαηηθώλ παζήζεσλ Γηάγλσζε επαγγεικαηηθώλ παζήζεσλ Κπξηόηεξεο επαγγεικαηηθέο παζήζεηο Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ Ση είλαη πξώηεο βνήζεηεο ρέδην παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ Δμνπιηζκόο ρώξνπ Α βνεζεηώλ Η. CASE STUDIES ΤΕΖΣΖΖ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθέξνληνο, επηθνηλσλήζηε καδί καο. Σει. Δπηθνηλσλίαο

7 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο όισλ εθείλσλ πνπ ε ζέζε εξγαζίαο ηνπο απαηηεί έλα ειάρηζην πεδίν γλώζεσλ ησλ πξώησλ βνεζεηώλ. Σ ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Τερληθνύο Αζθαιείαο θαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο Υγηεηλήο θαη ηεο Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, ζε εξγαδνκέλνπο κέιε Επηηξνπώλ Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο (ΕΥΑΕ) θαη ζε εθπξνζώπνπο ηωλ εξγαδνκέλωλ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ηξαηησηηθόο Ηαηξόο ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δηζαγσγή Έλλνηα, ζεκαζία ησλ πξώησλ βνεζεηώλ Υαξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηεο γλώζεηο ηνπ παξέρνληνο ηηο πξώηεο βνήζεηεο. Ννκηθή θάιπςε. Αηκνξξαγία Δζσηεξηθή- εμσηεξηθή αηκνξξαγία. Αηκνξξαγηθό ζνθ. Καηάγκαηα. Γηάγλσζε. Αληηκεηώπηζε. Υξήζε δηαθόξσλ ηύπσλ λαξζήθσλ. Κάηαγκα πνλδπιηθήο ηήιεο κε ή ρσξίο λεπξνινγηθή ζπλδξνκή. Παζήζεηο αλαπλεπζηηθνύ Γύζπλνηα. Κπάλσζε. Δηζξόθεζε. Αζθπμία από εηζξόθεζε - μέλν ζώκα Δξεζηζηηθά -αζθπμηνγόλα αέξηα. Παξόμπλζε ρξνλίαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. Ομέα θπθινθνξηθά επεηζόδηα. Τπεξηαζηθή θξίζε. Κπθινθνξηθή θαηαπιεμία. Καξδηαθέο αξξπζκίεο Καξδηαθή αλεπάξθεηα. ηεθαληαία λόζνο ηεζαγρηθή θξίζε. Αζηαζήο ζηεζάγρε. Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ Πλεπκνληθό νίδεκα. Ομύ αξηεξηαθό- θιεβηθό πεξηθεξηθό επεηζόδην. Απώλεια ζυνειδήζεως Βαζκίδεο απώιεηαο ζπλεηδήζεσο. Αμηνιόγεζε ηεο δσηηθόηεηαο. Καξδηαθήο αηηηνινγίαο απώιεηα ζπλεηδήζεσο. Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε. Γηάζεηζε. Αθαζία. Κώκα. Σύπνη θώκαηνο. Δγθεθαιηθό επεηζόδην. Γηαβεηηθό-Τπνγιπθαηκηθό θώκα. Δπηιεπηηθή θξίζε. Παζήζεηο θνηιίαο Έκεηνη. Αηηηνινγία αληηκεηώπηζε Αηκνξξαγίεο πεπηηθνύ. Γαζηξνξξαγία. Έιθνο ζηνκάρνπ. Ομύ θνηιηαθό άιγνο. Κνιηθνί λεθξώλ -ήπαηνο. Δηιεόο. Δγθαύκαηα Βαζκνί εγθαύκαηνο. Έθηαζε εγθαύκαηνο. Δίδε εγθαπκάησλ. Θεξκηθό- Υεκηθό έγθαπκα. Γειεηεξηάζεηο Σνμηθά- δειεηεξηώδε αέξηα. Γειεηήξηα δηα ηεο πεπηηθήο νδνύ. Ομέα νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα. Ξέλν ζώκα. Δξεζηζηηθέο νπζίεο Καθώζεηο βνιβνύ - θεξαηνεηδνύο Δξγαζίαο κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. Καξδναλαπλεπζηηθή παύζε. Σερλεηή αλαπλνή Καξδηναλαπλεπζηηθή αλάλεςε Ζιεθηξνπιεμία Πληγκόο. Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΖ ΠΑΣΡΑ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθέξνληνο, επηθνηλσλήζηε καδί καο. Σει. Δπηθνηλσλίαο

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY Η ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά ζηνλ ηνκέα θπιάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο έρνληαο αλαιάβεη ηελ θύιαμε θαηαμησκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE (ISPS) ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Σν ζεκηλάξην έρεη ωο ζηόρν λα ελεκεξψζεη ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα