ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ 1. ασ ηθτοφμε να μασ δϊςετε ποςοτικά ςτοιχεία ςχετικά με τον αρικμό των ατόμων που κα εκπαιδευτοφν ανά κατθγορία και ομάδα εκπαιδευομζνων. Ειδικά για τουσ Βαςικοφσ Χριςτεσ και τα Διοικθτικά τελζχθ κα χρειαςτοφμε τθν κατανομι των εκπαιδευομζνων ανά υποςφςτθμα του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν. τον πίνακα που ακολουκεί ςυνοψίηονται ο αρικμόσ των βαςικϊν χρθςτϊν και των διοικθτικϊν ςτελεχϊν που κα εκπαιδευτοφν ςυνολικά ανά υποςφςτθμα. Υποςφςτθμα / Κατθγορία Βαςικοί Χριςτεσ Διοικθτικά Στελζχθ 1 Οικονομικι Διαχείριςθ Διαχείριςθ-Αξιοποίθςθ χϊρων Διαχείριςθ Εργων Διαχείριςθ υντιρθςθσ Παγίων Επιχειρθματικι Ευφυΐα τθν ςελίδα 32 του μζρουσ Β αναφζρεται: 2. Εάν ο Πελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό - βεβαίωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ ι υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου (και όχι θ ςχετικι φμβαςθ Ζργου). τθν ςελίδα 33 του μζρουσ Β αναφζρεται: - «ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ»: πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ. Παρακαλοφμε, επιβεβαιϊςατε ότι θ τελευταία φράςθ κα πρζπει να αντικαταςτακεί από τθν φράςθ: - «ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ»: πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ, διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ ιςχφει ότι αναγράφεται ςτθ ςελίδα 33 από 69, δθλαδι «ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ»: πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ.

2 3. τθν ςελίδα 35 του μζρουσ Β αναφζρεται: Για τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ, αν αυτι ζκλειςε ςτισ 31/12/2010 και δεν υπάρχει δθμοςιευμζνοσ ιςολογιςμόσ, αρκεί να υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. Σο περιεχόμενα αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ κα πρζπει να περιζχει το φψοσ του κφκλου εργαςιϊν για τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ, αν αυτι ζκλειςε ςτισ 31/12/2010; τθν υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να δθλϊνεται ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ τελευταίασ χριςθσ (αν αυτι ζκλειςε ςτισ 31/12/2010 και δεν υπάρχει δθμοςιευμζνοσ ιςολογιςμόσ), όπωσ αυτόσ προκφπτει από τουσ ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ του κεωρθμζνου ιςοηυγίου του Δεκεμβρίου τθν ςελίδα 40 του μζρουσ Β ηθτείται: Οι ςελίδεσ του ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ πρζπει να ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ. Επίςθσ, ςτθν ςελίδα 40 του μζρουσ Β και ςτθν ςελίδα 15 του μζρουσ Γ αναφζρεται: Όλο το παραπάνω υλικό τεκμθρίωςθσ κα αποτελζςει ξεχωριςτό τόμο τθσ προςφοράσ ο οποίοσ και κα είναι αρικμθμζνοσ ανά ςελίδα. Κακϊσ, όμωσ, ο αρικμόσ και ο όγκοσ των Σεχνικϊν Φυλλαδίων είναι πολφ μεγάλοσ και τα περιςςότερα από αυτά φζρουν εςωτερικι αυτοτελι αρίκμθςθ ηθτοφμε να φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ μόνο ςτθν πρϊτθ ςελίδα. Θα πρζπει να διαςφαλίηεται, με κάκε πρόςφορο τρόπο, ο μονοςιμαντοσ οριςμόσ όλων των ςελίδων τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (θ απαίτθςθ τθσ ςυνεχοφσ αρίκμθςθσ όλων των ςελίδων του κυρίωσ μζρουσ τθσ ιςχφει ςε κάκε περίπτωςθ). 5. Θ απαίτθςθ 10 του Πίνακα υμμόρφωςθσ C3.1.4 Εκπαίδευςθ Σεκμθρίωςθ Πιλοτικι Λειτουργία Παραγωγικι Λειτουργία που αναφζρει: Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ (n-the-jb training) > 4 μινεσ κα πρζπει να γίνει Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ (n-the-jb training) 4 μινεσ, κακϊσ ακροιςτικά θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ είναι τζςςερεισ (4) μινεσ. Θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ μπορεί να είναι και ίςθ με τθν ελάχιςτθ ακροιςτικά διάρκεια τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ, που είναι τζςςερισ μινεσ. 6. Διευκρινίςτε εάν και οι εξιντα (60) χριςτεσ του ςυςτιματοσ του ΟΛΘ κα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να εκτελοφν απλά και ςφνκετα ερωτιματα πάνω ςτα δεδομζνα. Διαφορετικά ενθμερϊςτε μασ για τον αρικμό των διαβακμιςμζνων χρθςτϊν του υποςυςτιματοσ BI, οι οποίοι κα πρζπει να ζχουν τισ ανωτζρω δυνατότθτεσ. Ολοι οι χριςτεσ (ςυνολικά 60) του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ζχουν δυνατότθτα εκτζλεςθσ απλϊν και ςφνκετων ερωτθμάτων πάνω ςτα δεδομζνα. 7. Προςδιορίςτε με ακρίβεια τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των εξυπθρετθτϊν του ΟΛΘ οι οποίοι κα αξιοποιθκοφν ςτα πλαίςια του ζργου. Κατ ελάχιςτο πλθροφοριςτε μασ για τον αρικμό των διακζςιμων εξυπθρετθτϊν, τα λειτουργικά ςυςτιματά τουσ, τον αρικμό και είδοσ (dual-cre, quad-cre) των εγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν ανά εξυπθρετθτι, τισ διακζςιμεσ χωρθτικότθτεσ δίςκων, τθν φπαρξθ ι όχι ςυςτιματοσ backup, κτλ.

3 Όπωσ αναφζρεται ςτθ ςελ. 38, Μζροσ Α, τθσ προκιρυξθσ: «τθν Προςφορά του, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει και τισ αναλυτικζσ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ αρχιτεκτονικισ, υποδομϊν εξοπλιςμοφ (εξυπθρετθτι, ςτακμϊν εργαςίασ, κοκ), δικτφου και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και βάςθσ δεδομζνων για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του προςφερόμενου ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και πρόβλεψθ επζκταςθσ, κατά προςζγγιςθ δικι του, ςε αρικμό χρθςτϊν και άλλων υποςυςτθμάτων εφαρμογϊν του προςφερόμενου λογιςμικοφ (ωσ μζρθ ενόσ ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ).» 8. Αντιλαμβανόμαςτε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο του διαγωνιςμοφ θ προμικεια αδειϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και άλλων λογιςμικϊν υποδομισ (π.χ λογιςμικό διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων, λογιςμικό applicatin server, κτλ). Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε. Δεν αποτελεί αντικείμενο του διαγωνιςμοφ θ προμικεια αδειϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και άλλων λογιςμικϊν υποδομισ. 9. Μζροσ Α, Παράγραφοσ Α4.3, ςελ. 47 Θα επικυμοφςαμε να διευκρινιςτεί αν θ ανάπτυξθ των εφαρμογϊν αυτϊν ζχει γίνει εςωτερικά από το Σμιμα Πλθροφορικισ του ΟΛΘ ι από τρίτουσ προμθκευτζσ. Είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε ποιοι κατζχουν τθν τεχνογνωςία και με ποιουσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί ο Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ των διαςυνδζςεων και τουσ ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ τουσ (integratin testing). Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ που οι εφαρμογζσ αυτζσ ζχουν υλοποιθκεί από τρίτουσ προμθκευτζσ, με ποιον τρόπο κα εξαςφαλιςτεί θ ςυνεργαςία τουσ με τον ανάδοχο; Οι εφαρμογζσ ζχουν υλοποιθκεί από τρίτουσ προμθκευτζσ. Θ ΟΛΘ ΑΕ κα εξαςφαλίςει τθ ςυνεργαςία τουσ με τον Ανάδοχο. 10. Μζροσ Α, Παράγραφοσ Α6.5, ςελ Προκειμζνου να υπολογιςτοφν με ςχετικι ακρίβεια οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να δοκοφν περιςςότερα ποςοτικά ςτοιχεία. Θα πρζπει για παράδειγμα να οριςτεί με ςαφινεια ο ςυνολικόσ αρικμόσ εκπαιδευόμενων (κα είναι 60;). Περιλαμβάνονται ςτον αρικμό αυτό τόςο οι key Users όςο και οι διαχειριςτζσ; Επίςθσ κα πρζπει να δοκεί εκτίμθςθ για το μζγιςτο αρικμό των μελϊν τθσ επιλεγμζνθσ ομάδασ («Διαχειριςτζσ») που κα αναλάβει τθν παραγωγικι λειτουργία (διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και υποςτιριξθ) του νζου ςυςτιματοσ, και οποίοι χριηουν τελείωσ διαφορετικισ κατάρτιςθσ. Ο αρικμόσ των κυρίων χρθςτϊν και των διοικθτικϊν ςτελεχϊν ζχει απαντθκεί ςτθν ερϊτθςθ 1.

4 Ωσ διαχειριςτζσ κα εκπαιδευτοφν 6 άτομα. 11. τη ςελίδα 50/95 του Μζρουσ Α τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011, γίνεται η παρακάτω αναφορά που αφορά ςτισ δυνατότητεσ επεκταςιμότητασ: «Οι απαιτιςεισ επεκταςιμότθτασ αναφζρονται και ςτθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ των ςυςτθμάτων εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθν κάλυψθ αυξανόμενων λειτουργικϊν αναγκϊν και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ τάςεισ. Η επεκταςιμότθτα προςβλζπει να προςδώςει ςτο ςφςτθμα ευελιξία με τθν κατά ανάγκθ προςκικθ λειτουργικών ι άλλων μερών και τθ διαςφνδεςθ και ενοποίθςι τουσ με τον υπόλοιπο εξοπλιςμό.» Εφόςον θ διακιρυξθ δεν προβλζπει τθν προμικεια εξοπλιςμοφ εξυπθρετθτϊν, ενεργοφ εξοπλιςμοφ κλπ, ηθτείται να επιβεβαιωκεί ότι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςε ςυςτιματα εξοπλιςμοφ δεν αποτελοφν μζροσ τθσ παροφςασ προςφοράσ. υςτιματα εξοπλιςμοφ και υπθρεςίεσ που αφοροφν ςε αυτά με εξαίρεςθ τθν εγκατάςταςθ του ERP-BI δεν αποτελοφν αντικείμενο του ζργου αυτοφ. 12. τη ςελίδα 46/95 του Μζρουσ Α τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 γίνεται η παρακάτω αναφορά που αφορά ςτην πρόςβαςη ςτο ςφςτημα μζςω διαδικτφου: «Διαδικτυακι Πρόςβαςθ Πφλθ Διευκυντϊν - Διοίκθςθσ Μζςω μιασ κεντρικισ πφλθσ, να παρζχεται θ δυνατότθτα για τουσ διευκυντζσ να προςδιορίςουν, να διατθριςουν, να ςτρατολογιςουν τουσ ςωςτοφσ ανκρώπουσ, και να λάβουν τισ καλφτερεσ αποφάςεισ. Να παρζχει ςτουσ διευκυντζσ δυνατότθτεσ, όπωσ θ αναηιτθςθ, επανεξζταςθ και ενθμζρωςθ πλθροφοριών. Πφλθ Στελεχϊν - Εργαηομζνων Να παρζχονται ςτουσ εργαηομζνουσ δυνατότθτεσ, όπωσ θ αναηιτθςθ, επανεξζταςθ και ενθμζρωςθ δεδομζνων, προςωπικών πλθροφοριών, ςυμπεριλαμβανομζνων πρόςκετων πλθροφοριών ςχετικών με ςυγκεκριμζνα γεγονότα, κακώσ και υπθρεςιών. Πφλθ πελατϊν προμθκευτϊν Δυνατότθτα παροχισ ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ και πλθροφόρθςθσ είτε μζςω προκακοριςμζνων φορμών αναηιτθςθσ ςτοιχείων είτε μζςω αποςτολισ προκακοριςμζνων δεδομζνων με τθ χριςθ web services και xml messages.» Ηθτοφνται, να διευκρινιςτεί εάν όλοι εκ των χρθςτϊν που περιλαμβάνονται ςτισ δφο πρϊτεσ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ, περιλαμβάνονται ςτον ςυνολικό αρικμό αδειϊν χριςθσ που κα προμθκευτεί ο Οργανιςμόσ (60), να περιγραφεί αναλυτικά θ χριςθ (ελεγχόμενθ πρόςβαςθ) που κα γίνεται από τουσ Πελάτεσ-Προμθκευτζσ τθσ ΟΛΘ Α.Ε, να διευκρινιςκεί ο αρικμόσ των Προμθκευτϊν και ο αρικμόσ Πελατϊν που κα ζχουν πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. τισ δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ περιλαμβάνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ αδειϊν χριςθσ που κα προμθκευτεί ο Οργανιςμόσ (60).

5 τθν Σρίτθ κατθγορία θ ελεγχόμενθ πρόςβαςθ κα γίνεται με Username και Passwrd. Αλλωςτε ςτο ςτάδιο αυτό εξετάηεται θ δυνατότητα παροχισ ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ και πλθροφόρθςθσ. 13. τη ςελίδα 90/95 του Μζρουσ Α τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 γίνεται η παρακάτω αναφορά που αφορά ςτισ υπηρεςίεσ αναβάθμιςησ ςτο υπό εκπόνηςη ζργο: «Η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί να ηθτιςει βελτιωτικζσ ενζργειεσ για τθν προςκικθ λειτουργιών, χαρακτθριςτικών ι νζων απαιτιςεων ςτο λογιςμικό εφαρμογών και ο Ανάδοχοσ, κατόπιν ςυμφωνίασ με τθν ΟΛΘ ΑΕ, κα πρζπει να προβαίνει ςτθν εκτζλεςθ των αλλαγών αυτών. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει άμεςα ςτθν εκτζλεςθ διορκωτικών αλλαγών για τθν ενςωμάτωςθ πρόςκετθσ λειτουργικότθτασ ςτο λογιςμικό ςε περίπτωςθ που αυτζσ δε μεταβάλλουν το μοντζλο δεδομζνων του ΟΠΣΔ, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ.» Δεδομζνου ότι θ προτεινόμενθ λφςθ βαςίηεται ςε πακζτο ζτοιμου λογιςμικοφ, είναι ςαφζσ ότι δεν νοείται τροποποίθςθ του μοντζλου δεδομζνων κακϊσ αυτό αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του πακζτου. Ωσ εκ τοφτου ηθτείται να διευκρινιςκεί ότι ωσ μοντζλο δεδομζνων νοοφνται οι προδιαγραφζσ λειτουργίασ και υλοποίθςθσ οι οποίεσ κα καταγραφοφν αναλυτικά ςτθν Ανάλυςθ Απαιτιςεων και οι οποίεσ ςυμφωνοφνται ςτο πζρασ τθσ Φάςθσ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ (παραλαβι Φάςθσ). Οι προδιαγραφζσ λειτουργίασ και υλοποίθςθσ οι οποίεσ κα καταγραφοφν αναλυτικά ςτθν Ανάλυςθ Απαιτιςεων και οι οποίεσ κα ςυμφωνθκοφν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ κα αποτελοφν το μοντζλο δεδομζνων του ΟΠΔ. 14. τη ςελίδα 94/95 του Μζρουσ Α τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 γίνεται η παρακάτω αναφορά που αφορά ςτισ υπηρεςίεσ τησ περιόδου μετά την εγγφηςη ςτο υπό εκπόνηςη ζργο: «Γενικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιιςει ο διαγωνιηόμενοσ ςτο ςχζδιο ςυντιρθςθσ που κα προτείνει: Προλθπτικι ςυντιρθςθ, Συντιρθςθ εφαρμογών του ςυςτιματοσ και του εξοπλιςμοφ, Άμεςθ βοικεια (Help Desk), Επιτόπου βοικεια, Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν, Χρόνοι απόκριςθσ βλαβών, Χρόνοι αποκατάςταςθσ βλαβών.» Ηθτείται να επιβεβαιωκεί ότι δεν περιλαμβάνεται ςτο ςχζδιο υπθρεςιϊν του υποψθφίου αναδόχου που αφορά ςτθ ςυντιρθςθ, θ ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και θ εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν, κακϊσ θ προμικεια εξοπλιςμοφ δεν αφορά αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ προμικεια και ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και θ εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν δεν αφορά αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

6 15. τη ςελίδα 43/69 του Μζρουσ B τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 γίνεται η παρακάτω αναφορά που αφορά ςτα περιεχόμενα του Φακζλου «Σεχνική Προςφορά» για το υπό εκπόνηςη ζργο: «Όλο το παραπάνω υλικό τεκμθρίωςθσ κα αποτελζςει ξεχωριςτό τόμο τθσ προςφοράσ ο οποίοσ και κα είναι αρικμθμζνοσ ανά ςελίδα. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπών, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λπ.).» Παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι ο ξεχωριςτόσ τόμοσ που κα περιλαμβάνει τα Σεχνικά Φυλλάδια των καταςκευαςτϊν δεν απαιτεί ενιαία και ςυνεχι αρίκμθςθ, αλλά ςαφι διάκριςθ των Σεχνικϊν Φυλλαδίων, ϊςτε να είναι δυνατι θ παραπομπι ςε ςυγκεκριμζνο Σεχνικό Φυλλάδιο και ςελίδα αυτοφ. Εχει απαντθκεί ςε προθγοφμενθ ερϊτθςθ (Ερϊτθςθ 4). 16. την ενότητα Α6 «Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Τπηρεςιών» του Μζρουσ A τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 δεν αναφζρονται οι Τπηρεςίεσ Μελζτησ Εφαρμογήσ και οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τησ Φάςησ Α ςτο χρονοδιάγραμμα του υπό εκπόνηςη ζργου. Ηθτείται να επιβεβαιωκεί ότι ςτον πίνακα C4.1.3 τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι υπθρεςίεσ Μελζτθσ Εφαρμογισ αποτελοφν κοςτολογικι μονάδα και για το λόγο αυτό πρζπει να ενταχκοφν ςτον προαναφερόμενο πίνακα. Θ Μελζτθ Εφαρμογισ αποτελεί τθ Φάςθ Α του ζργου και οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτον πίνακα C τη ςελίδα 21/95 του Μζρουσ A τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 γίνεται περιγραφή τησ λειτουργικότητασ τησ υφιςτάμενησ εφαρμογήσ τησ ΟΛΘ Α.Ε. GENERAL CARGO OPERATIONS PLANNING NAUTILUS. Επίςησ ςτη ςελίδα 47/95 του Μζρουσ A τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 γίνεται περιγραφή τησ τησ απαίτηςησ για διαςφνδεςη τησ εφαρμογήσ τησ ΟΛΘ Α.Ε. GENERAL CARGO OPERATIONS PLANNING NAUTILUS με το ΟΠΔ τησ ΟΛΘ Α.Ε. Ηθτείται να διευκρινιςτοφν, ποιεσ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ καλφπτονται από τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι ποια είναι τα πλθροφοριακά δεδομζνα που τθροφνται ςτθν εφαρμογι Θ εφαρμογι καλφπτει Σι προαναγγελίεσ των πλοίων του υμβατικοφ Λιμζνα Σο «Βιβλίο» Προγραμματιςμοφ Εργαςιϊν Σον προγραμματιςμό εργαςιϊν και πόρων (υποδομζσ, εξοπλιςμόσ, ανκρϊπινο δυναμικό) για τισ εργαςίεσ του υμβατικοφ Λιμζνα και τα απολογιςτικά ςτοιχεία των εργαςιϊν και των διακινοφμενων φορτίων. 18. τη ςελίδα 42/69 του Μζρουσ Β τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 γίνεται περιγραφή τησ δομήσ τησ Σεχνικήσ προςφοράσ και ςυγκεκριμζνα των περιεχομζνων τησ. Ηθτείται να διευκρινιςκοφν,

7 1. εάν απαιτείται ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να υποβάλλει τα βιογραφικά ςθμειϊματα και εντόσ του Φακζλου Σεχνικισ προςφοράσ εκτόσ από τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν ςτον οποίο ηθτοφνται. 2. Εάν απαιτείται ςτθν Σεχνικι προςφορά του ο Ανάδοχοσ να ςυμπεριλάβει τουσ Πίνακεσ Οικονομικισ Προςφοράσ χωρίσ τιμζσ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ απαιτείται να υποβάλλει τα βιογραφικά ςθμειϊματα τθσ ομάδασ ζργου ςτο Φάκελο Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, ωσ απαίτθςθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ (Μζροσ Β, ενότθτα Β2.6, ςελ. 34 από 69, ςθμείο 3.4) Θ Σεχνικι Προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουσ Πίνακεσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ χωρίσ Σιμζσ, οι οποίοι κα πρζπει να παρατεκοφν μετά τουσ Πίνακεσ υμμόρφωςθσ. 19. την Παράγραφο Α 6.4 Τπηρεςίεσ Μετάπτωςησ Δεδομζνων, αναφορικά με την μετάπτωςη των μηχανογραφημζνων δεδομζνων από τισ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ αναφζρονται τα κάτωθι : «Αναφορικά με τα θλεκτρονικά αρχεία, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει, ςφμφωνα με το ςχζδιο μετάπτωςθσ που κα παραδώςει, να προβλζπει ςχετικζσ διαδικαςίεσ και να προςφζρει ςτθν ΟΛΘ ΑΕ τα κατάλλθλα πρότυπα, ώςτε να προετοιμαςτοφν με τον αποτελεςματικότερο τρόπο αρχεία προσ μετάπτωςθ ςτο ΟΠΣΔ.» Ηθτείται να επιβεβαιωκεί ότι θ προετοιμαςία των αρχείων προσ μετάπτωςθ, βάςει των προτφπων που κα παράςχει ο Ανάδοχοσ, είναι ευκφνθ τθσ ΟΛΘ Α.Ε. Θ προετοιμαςία των αρχείων προσ μετάπτωςθ, βάςει των προτφπων που κα παράςχει ο Ανάδοχοσ, κα γίνει από τθν ΟΛΘ ΑΕ. 20. την Παράγραφο Α 6.4 Τπηρεςίεσ Μετάπτωςησ Δεδομζνων, αναφορικά με την μετάπτωςη των φυςικών αρχείων αναφζρονται τα κάτωθι : «Αναφορικά με τα όςα φυςικά αρχεία κρικοφν απαραίτθτα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει, ςφμφωνα με το ςχζδιο μετάπτωςθσ που κα παραδώςει, να προςφζρει ςτθν ΟΛΘ ΑΕ τα κατάλλθλα πρότυπα, ώςτε οι υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρώςουν με τον αποτελεςματικότερο τρόπο τα πρότυπα αυτά, βάςει των δεδομζνων των φυςικών αρχείων. Ο Ανάδοχοσ υποχρεώνεται να υλοποιιςει τθν ειςαγωγι των φυςικών αρχείων τθσ ΟΛΘ ΑΕ ςτο νζο ςφςτθμα πριν τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ.» Ηθτείται να επιβεβαιωκεί ότι θ ςυμπλιρωςθ των προτφπων που κα παράςχει ο ανάδοχοσ, βάςει των δεδομζνων των φυςικϊν αρχείων, είναι ευκφνθ των υπθρεςιακϊν μονάδων τθσ ΟΛΘ Α.Ε. Θ ςυμπλιρωςθ των προτφπων που κα παράςχει ο ανάδοχοσ, βάςει των δεδομζνων των φυςικϊν αρχείων, κα πραγματοποιθκεί από τθν ΟΛΘ ΑΕ. 21. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν είναι βαςικι και απαράκλθτθ απαίτθςθ θ δομι των λογαριαςμϊν λογιςτικισ να αποτελείται από 25 χαρακτιρεσ. Είναι επικυμθτό όχι δεςμευτικό.

8 22. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν τα κριτιρια επιλογισ προμθκευτι είναι ποςοτικά (price, lead time, κλπ) όπωσ κακορίηονται ςτισ απαιτιςεισ με Α/Α 122 και 155 του πίνακα ςυμμόρφωςθσ C Διαχείριςθ αποκθκών /προμικειεσ ι υπάρχει απαίτθςθ και για ςυνυπολογιςμό ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Σα κριτιρια εκτόσ από ποςοτικά μποροφν να είναι και ποιοτικά. 23. Διακιρυξθ, παράγραφοσ Α4.1.1 ςελ. 39 από 95 λειτουργικό χαρακτθριςτικό Διαχείριςθ Κεφαλαίων & Διαχείριςθ Κινδφνων. Αν το ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό δεν αποτελεί χαρακτθριςτικό του προςφερόμενου λογιςμικοφ ERP αλλά αποτελεί αντικείμενο του ζργου παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν απαιτείται ςτα πλαίςια του ζργου θ διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν επενδφςεων και αν ναι τι τφπου επενδφςεισ κάνει ο οργανιςμόσ (πχ προϊόντα, κλπ). Απαιτείται θ παρακολοφκθςθ χρθματοοικονομικϊν επενδφςεων. 24. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν αποτελεί αντικείμενο του ζργου θ διαχείριςθ Παραπόνων (διακιρυξθ, ςελίδα Α4.1.1 ςελ. 41 από 95) ι απλά αναφζρεται ςε δυνατότθτα υποςτιριξθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. ε περίπτωςθ που αποτελεί αντικείμενο του ζργου παρακαλοφμε όπωσ μασ δοκοφν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ / διευκρινιςεισ ςχετικά με το κζμα Διαχείριςθ. το ςτάδιο αυτό δεν απαιτείται θ Διαχείριςθ Παραπόνων αλλά επικυμείται θ φπαρξθ τθσ ςχετικισ δυνατότθτασ. 25. Παρακαλοφμε ςτθν περίπτωςθ που θ Πφλθ Πελατϊν Προμθκευτϊν (διακιρυξθ παράγραφοσ Α.4.2 ςελίδα 46 από 95) αποτελεί αντικείμενο του ζργου και όχι δυνατότθτα υποςτιριξθσ του λογιςμικοφ κα κζλαμε να μασ δοκοφν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ / διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν ηθτοφμενθ λειτουργικότθτα που ςτα πλαίςια του ζργου απαιτείται να καλυφκεί. Εχει απαντθκεί ςτθν Ερϊτθςθ Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν αποτελεί αντικείμενο του ζργου θ ενοποίθςθ κυγατρικϊν του οργανιςμοφ (διακιρυξθ ςελ 11 από 95) και αν ναι, πόςεσ είναι αυτζσ. Απαιτείται θ δυνατότητα διαχείριςθσ κυγατρικϊν από το λογιςμικό. Αυτι τθ ςτιγμι θ ΟΛΘ ΑΕ δεν ζχει κυγατρικζσ εταιρίεσ. Η Γενική Διευθφντρια Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Τποςτήριξησ Α. Βόςκα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα