ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 31/7/2013 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α. ΣΑΪΤΗ ΤΗΛ. 213/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ : 9858/ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 31/7/2013 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α. ΣΑΪΤΗ ΤΗΛ. 213/2046171-170. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ : 9858/714524 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 31/7/2013 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α. ΣΑΪΤΗ ΤΗΛ. 213/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ : 9858/ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (73.800,00) ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. Για την ανάδειξη αναδόχου συμβάσεων SLA s ετήσιας υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (ΚΑΕ 0439) 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: 20/8/2013 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 09.00π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσια υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ) Κ.Α.Ε ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (73.800,00) ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Ετήσια Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 2

3 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/ ). Την με αριθ. πρωτ. 3567/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1585 Β/ ) έγκρισης Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012,των Μονάδων Υγείας. Την με αριθ. πρωτ. 5805/ (ΦΕΚ 2309 Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης περί έγκρισης φορέα για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΠΠΥΥ των Υ.Π. και των φορέων υγείας έτους Την με αριθ. πρωτ. 6881/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης περί οδηγιών εκτέλεσης και εφαρμογής του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών υγείας έτους 2012, πιστώσεις 2012 και Την με αριθ.28/ (θέμα 12 ο ) απόφαση της ΕΠΥ. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 2 ης Διοίκησης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου σχετικά με τον ορισμό του Νοσοκομείου μας ως φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Απόφαση Δ.Σ. 2173/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ετήσιας υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 19/8/2013 ΤΜ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΩΡΑ: 13:00μ.μ. Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 20/8/2013 ΓΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΩΡΑ: 09:00 π.μ. ΧΑΪΔΑΡΙ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3

4 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ο Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν: 1)Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικό, βιομηχανικό και βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Η τιμή θα δοθεί κατά μονάδα είδους και θα αναλύεται ως εξής: α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής) ΑΡΘΡΟ 4 Ο Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στην συμφωνηθείσα προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Η εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού προηγουμένως αυτός εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η πληρωμή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την προσκόμιση στην υπηρεσία μας του τιμολογίου πώλησης Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται: α)τιμολόγιο του προμηθευτή, β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 4

5 γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό,που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 3% πλέον 2% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοσήμου (Π.Δ. 422/81). Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 55 Ν.2238/94). Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. Υπέρ της Ψυχικής Υγείας 2% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/07 ΑΡΘΡΟ 8 Ο Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00) συμ/νου Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη,ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). Το παράρτημα Α (Ποσότητα και Τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΡΟΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμού για την ετήσια παροχή υπηρεσιών SLA s του ΠΣΝ 1. Φυσικό αντικείμενο των ζητούμενων Υπηρεσιών Τα SLA s που ζητούνται αφορούν στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ) και υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5. Η δομή του ΠΣΝ περιγράφεται στη συνέχεια, ενώ τα συστατικά στοιχεία κάθε υποσυστήματος, παρατίθενται στο παράρτημα Α. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ένα ή περισσότερα υποσυστήματα του ΠΣΝ, έχουν εταιρείες που αποδεδειγμένα και με απαράβατο όρο, έχουν αναλάβει την υποστήριξη των αντίστοιχων υποσυστημάτων σε παρόμοιο από τεχνολογικής άποψης περιβάλλον, σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο για δύο τουλάχιστον έτη, ή διαθέτουν έγγραφη διαβεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι τους παρέχεται η άδεια και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αναλαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες. Ειδικά για την υποστήριξη- συντήρηση του εξοπλισμού, απαιτείται έγγραφη πρόσφατη εξουσιοδότηση (που έχει ληφθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών) της κατασκευάστριας εταιρείας, στην οποία να αναφέρεται ότι διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση για να εκτελεί εργασίες συντήρησης- επισκευής επί του εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 3. Ανάλυση κόστους ανά Υποσύστημα και τρόπος πληρωμής. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7000, ,00 ΔΟ -ΒΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4750,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑ - ΙΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2750,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

7 Στον παραπάνω πίνακα, ως ημέρα εργασίας(ηε) θεωρείται η συνεχής εξάωρη απασχόληση στο χώρο του Νοσοκομείου από εξειδικευμένο τεχνικό της αναδόχου εταιρείας ή η συνολική επτάωρη απασχόληση από τεχνικό ή τεχνικούς στο χώρο της αναδόχου εταιρείας, κατά την εξ αποστάσεως υποστήριξη. Το κόστος ανά ΗΕ προϋπολογίζεται στα 250. Τα αιτήματα για υποστήριξη θα τίθενται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή από το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου. Θα συμφωνείται το κόστος υποστήριξης μεταξύ αναδόχου εταιρείας και Νοσοκομείου σε μονάδες ή κλάσματα της μίας ημέρας εργασίας (ΗΕ). Στο τέλος κάθε τριμήνου η αρμόδια Επιτροπή θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση α) των υπηρεσιών εξασφάλισης καλής λειτουργίας και θα εγκρίνει την πληρωμή του ¼ του αντίστοιχου ποσού και β) των υλοποιημένων αιτημάτων και θα εγκρίνει την πληρωμή των αντίστοιχων ΗΕ. Στην οικονομική προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναγράφει το ποσόν που προσφέρει για τις υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και το κόστος ανά προσφερόμενη ΗΕ όπου αυτό αναφέρεται. Το Νοσοκομείο δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ΗΕ, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω, εντός του έτους. Το τελευταίο δίμηνο, πριν τη λήξη της σύμβασης, θα εκτιμηθεί ο αριθμός των ΗΕ που μένουν αδιάθετες ανά Υποσύστημα και θα απορροφηθούν, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο, για τη βελτίωση ή την επέκταση της λειτουργίας του αντίστοιχου Υποσυστήματος. 4. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου Το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) που διασυνδέει μεταξύ τους την Κεντρική Υπηρεσία της 2 η ΥΠΕ, πολλά και διαφορετικής μορφής νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ η δομή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αφού αντανακλά την πολυπλοκότητα των οργανισμών και των λειτουργιών τους, τις οποίες καλείται να υποστηρίξει πληροφοριακά (Σχήμα 1). Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός ΤΠΕ, στον οποίο στηρίζεται το ΠΣΝ, αποτελείται από προϊόντα της εταιρείας SIEMENS και συγκεκριμένα : Από τον κοινό εξοπλισμό, τους κεντρικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης (Clusters) που έχουν εγκατασταθεί στα δύο Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων (ένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο και ένα στη 2 η ΥΠΕ). Από τους τοπικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης που έχουν εγκατασταθεί στα Κέντρα Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων. Από τα Δίκτυα Δεδομένων των Νοσοκομείων και τους σταθμούς εργασίας. Από το εικονικό δίκτυο, το οποίο συνενώνει τα Περιφερειακά Κέντρα με τα Κέντρα Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων, το οποίο υλοποιείται μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 7

8 Οι εφαρμογές Πληροφορικής που λειτουργούν, διακρίνονται : Στο Διοικητικοοικονομικό Υποσύστημα (ΔΟ), που υποστηρίζει τις οικονομικές δραστηριότητες και τη διαχείριση του προσωπικού των εμπλεκομένων φορέων και στηρίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων (ERP) SAP/R3 με υλοποιήσεις πρόσθετων modules από την εταιρεία Real Consulting. Στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών & Ιατρικό Υποσύστημα που υποστηρίζει τη διακίνηση των ασθενών και την ιατρονοσηλευτική πληροφόρηση, που υλοποιείται από το Hospital Information System του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας. Στο σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), που συνδυάζει τις πληροφορίες από τα υπόλοιπα υποσυστήματα για την υποστήριξη της Διοίκησης των φορέων. Στηρίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) SAP/R3. Το λογισμικό που υποστηρίζει τις εφαρμογές αυτές αποτελείται από μια σύνθετη παλέτα λογισμικών διαφόρων κατασκευαστών, όπως : Λειτουργικά Συστήματα σε όλους τους εξυπηρετητές, προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό κλπ. Βάσεις Δεδομένων στα Περιφερειακά Κέντρα και στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων. Συστήματα Λήψης Αντιγράφων ασφαλείας, εγκατεστημένα στα Περιφερειακά Κέντρα και στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων. Σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων HL7 για την επικοινωνία των εφαρμογών στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων. Η πλατφόρμα SAP εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων που υποστηρίζει τα διοικητικοοικονομικά υποσυστήματα των φορέων. Η εφαρμογή ταυτοποίησης των ασθενών εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων (μέρος του ιατρονοσηλευτικού υποσυστήματος). Η ιατρονοσηλευτική πλατφόρμα, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν του ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας), εγκατεστημένη σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του κάθε φορέα που το χρησιμοποιεί. Το λογισμικό του εργαστηριακού υποσυστήματος, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν της εταιρείας CCS, εγκατεστημένο σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του κάθε φορέα που το χρησιμοποιεί. 8

9 Εξυπηρετητές Υποσυστήματα προς τελική χρήση ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙ AΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7* Κέντρο Δεδομένων Νοσοκομείου (ΚΔΝ) Σχήμα 1. Σχηματική Παράσταση του ΟΠΣΥ 2 ης ΥΠΕ Κέντρο Υγείας (ΚΥ) x 6 Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) x 17 Νοσοκομείο (Ν) x 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ** Γεν ική Λογιστική Προϋπολογισμός-Απολογισμός Αν αλυτική Λογιστική Κοστολόγηση Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Πληρωτέοι Λογαριασμοί Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία Διαχείριση Παγίων Πρωτόκολλο Διαχείριση Αποθηκών Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων Διαχείριση Διαθεσίμων BUSINESS INTELLIGENCE ΠΚΔ ΠΚΔ ΠΚΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ Λογιστήριο Ασθεν ών Φαρμακείο-Συν ταγολόγια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρικά Πρωτόκολλα Ιατρικά Πορίσματα Ιατρικό Ιστορικό Ιατρικές Πράξεις Επείγον τα Περιστατικά Νοσηλευτική Υπηρεσία Διαγν ώσεις Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρικά Πρωτόκολλα Ιατρικά Πορίσματα Ιατρικό Ιστορικό Ιατρικές Πράξεις Επείγον τα Περιστατικά Νοσηλευτική Υπηρεσία Διαγν ώσεις Κεντρική Υπηρεσία Πε.Σ.Υ.Π. x 1 ΠΚΔ ΠΚΔ Πολίτης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙ ΣΗ ΠΟΛΙΤΗ/ ΑΣΘΕΝΗ ΠΚΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γεν ική Λογιστική Προϋπολογισμός-Απολογισμός Αν αλυτική Λογιστική Κοστολόγηση Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Πληρωτέοι Λογαριασμοί Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία Διαχείριση Παγίων Πρωτόκολλο Διαχείριση Αποθηκών Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων Διαχείριση Διαθεσίμων BUSINESS INTELLIGENCE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Πε.Σ. Υ.Π. Γεν ική Λογιστική Προϋπολογισμός-Απολογισμός Αν αλυτική Λογιστική Κοστολόγηση Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Πληρωτέοι Λογαριασμοί Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία Διαχείριση Παγίων Πρωτόκολλο Διαχείριση Αποθηκών Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων Διαχείριση Διαθεσίμων BUSINESS INTELLIGENCE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙ AΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ** Γραφείο Κίνησης Ασθεν ών (Διαχείριση Κλιν ών ) Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ Λογιστήριο Ασθεν ών Φαρμακείο-Συν ταγολόγια Διαιτολογικό ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ** Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρικά Πρωτόκολλα Ιατρικά Πορίσματα Ιατρικό Ιστορικό Ιατρικές Πράξεις Επείγον τα Περιστατικά Νοσηλευτική Υπηρεσία Διαγν ώσεις ΠΚΔ ΠΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚ ΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ* ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙ AΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚ ΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & BUSSINESS & INTELLIGENCE BUSSINESS INTELLIGENCE Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) ΠΙ ΚΥ Ν Πε.Σ.Υ.Π. * Δεν αφορά το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου ** Δεν αφορά τα Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Γ.Ν.Α.Π. Μεταξά, και Γ.Ν.Ν. Αγ. Παντελεήμων ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΜ ΔΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Domain Domain Management Management PORTAL ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΚΔ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΕΣ YO ΥΠ Υ ΥΤΑ ΥΤΑ ΥΠΚΔ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ** Backup Πληροφοριακές Υποδομές Υγείας (ΠΥΥ) 5. Ανάλυση του περιεχομένου των ζητούμενων υπηρεσιών ανά Υποσύστημα a. Υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης υποστήριξης του εξοπλισμού του ΠΣΝ. i. Αποκατάσταση βλαβών (συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών) του εξοπλισμού του Κέντρου Δεδομένων (Computer Room) του Νοσοκομείου. ii. Υποστήριξη για το λογισμικό των εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων του Νοσοκομείου. iii. Συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών (με κάλυψη ανταλλακτικών) του Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου, που αναπτύχθηκε με τη σύμβαση 252/2005. iv. Αποκατάσταση βλαβών (με κάλυψη ανταλλακτικών) των σταθμών εργασίας που αγοράσθηκαν με τη σύμβαση 252 / v. Επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας του δικτύου του Νοσοκομείου με τα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων vi. Εργασίες προληπτικής συντήρησης, που θα πρέπει κατ ελάχιστον να διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά ετησίως και θα περιλαμβάνουν έλεγχο καλής λειτουργίας των servers, εργασίες καθαρισμού των servers, utilisation των σκληρών δίσκων, προληπτικό έλεγχο έλλειψης αποθηκευτικού χώρου στους δίσκους κλπ. vii. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, έλεγχοι της απόδοσης του εξοπλισμού και προτάσεις για τη βελτίωση της. viii. Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών, κατόπιν αμοιβής, για το υπόλοιπο δίκτυο του Νοσοκομείου. 9

10 b. Υπηρεσίες SLA s εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης υποστήριξης του Διοικητικοοικονομικού Υποσυστήματος (ΔΟ). 1. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας 2. Ανανέωση αδειών χρήσης του SAP. Δυνατότητα τροποποίησης άδειας. Δυνατότητα αγοράς νέας άδειας χρήσης του λογισμικού με συμφωνημένο τίμημα. 3. Αποσφαλμάτωση βελτίωση κώδικα όλων των Υποσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα που αφορά την πρόσθετη λειτουργικότητα που αναπτύχθηκε ειδικά για το έργο, όπως : Esy.net (Στατιστικά στοιχεία). Υποβολές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μητρώο Δεσμεύσεων. Δημόσιο Λογιστικό. 4. Συντήρηση υποστήριξη του κοινού λογισμικού που αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 5. Υποστήριξη εξασφάλιση λειτουργίας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα της λειτουργίας των εφαρμογών στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων. 6. Τροποποιήσεις στη σφαιρική παραμετροποίηση (με αποδέκτες όλους τους φορείς), όπως : Συμβάσεις εργασίας. Φορολογικές κλίμακες Μισθολόγια 7. Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας για προσαρμογή στις αλλαγές του νομικού πλαισίου Συνταγογράφηση με χρήση της δραστικής ουσίας. Παρακολούθηση συνταγογράφησης ανά ιατρό. Προσαρμογή, παραμετροποίηση της Αναλυτικής Λογιστικής. Δυνατότητα παρακολούθησης των έργων ΕΣΠΑ από ξεχωριστή λογιστική μερίδα. 8. Συντήρηση υποστήριξη δεδομένων του Νοσοκομείου. a. Επεμβάσεις στη βάση για διόρθωση λαθών των χρηστών. b. Μεταβολές παραμέτρων που αφορούν το Νοσοκομείο, όπως : i. Κέντρα κόστους. ii. Νέος Λογαριασμός Λογιστικής. iii. Μεταβολές στα επιδόματα. iv. Παραμετροποίηση νέας κατηγορίας μισθοδοτούμενων. v. Τροποποίηση παραστατικών Νοσοκομείου. 9. Ενέργειες για κλείσιμο οικονομικού έτους και μητρώου δεσμεύσεων. 10. Ενέργειες για άνοιγμα νέου έτους και μητρώου δεσμεύσεων. 11. Υποστήριξη εκπαίδευση χρηστών. i. Τηλεφωνικά ii. Με γραπτό αίτημα iii. Με επί τόπου παρουσία στις ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται. iv. Παροχή τεκμηρίωσης, για επίλυση ή αποφυγή δημιουργίας, επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. 10

11 c. Υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης εμπλουτισμού της λειτουργικότητας του συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ). i. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας. ii. Εμπλουτισμός με νέες επιλογές. iii. Διορθώσεις όπου απαιτείται. iv. Υποστήριξη- εκπαίδευση χρηστών. d. Υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης υποστήριξης Υποσυστήματος Διαχείρισης Ασθενών & Ιατρικού Υποσυστήματος (ΔΑ-ΙΥ). i. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας Υποσυστήματος. ii. Υποστήριξη αδειών χρήσης. iii. Προσαρμογή στο νομικό πλαίσιο. iv. Αποσφαλμάτωση διόρθωση βελτίωση κώδικα. Εγκατάσταση νέων βελτιωμένων εκδόσεων. v. Βελτίωση αποσφαλμάτωση ενοτήτων (modules) με αποδεδειγμένα λανθασμένη ή μη φιλική προς τον χρήστη λειτουργία, όπως: 1. Υποστήριξη ΚΕΝ, πολλαπλών ICD10, Ιατρικές πράξεις. 2. Βελτίωση της χρέωσης (ενδιάμεσης) των ασθενών. 3. Αποχρέωση φαρμάκων από τις κλινικές. 4. Συγχώνευση φακέλων ασθενών. 5. Αξιοποίηση ανενεργών αγορασθεισών αδειών. 6. Δυνατότητα αγοράς αδειών για ένταξη νέων τμημάτων ή και χρηστών στο σύστημα. vi. Υποστήριξη κοινού συστήματος που λειτουργεί στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων. vii. Συντήρηση βελτιστοποίηση συστήματος ταυτοποίησης ασθενών. viii. Παραμετροποίηση εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων HL7 (Rapsody). ix. Εξασφάλιση συγχρονισμού δεδομένων μεταξύ Περιφερειακών Κέντρων και Κέντρου Δεδομένων του Νοσοκομείου. x. Αποκατάσταση λαθών που οφείλονται σε λάθη κατά την επικοινωνία των συστημάτων. xi. Τροποποίηση λειτουργικότητας που οφείλεται στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, όπως : xii. Υποστήριξη ένταξης ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΥ. xiii. Προσθήκη νέας λειτουργικότητας για : 1. Πλήρη χρεωστικό φάκελο ασθενών. 2. Έντυπα ιατρικού φακέλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 3. Τήρηση αποθήκης στα τμήματα. 4. Αποστολή εξετάσεων στα Εργαστήρια, επιστροφή αποτελεσμάτων. 5. Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία. xiv. Υποστήριξη εκπαίδευση χρηστών : a. Τηλεφωνικά. b. Με γραπτό αίτημα. 11

12 c. Με επί τόπου παρουσία στις ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται. xv. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση απόδοσης του συστήματος. Στα παραπάνω, όπου γίνεται αναφορά σε εξοπλισμό των ΠΚΔ ή σε εφαρμογές εγκατεστημένες σε αυτά ή σε ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας για τις υπάρχουσες εφαρμογές, που αφορά περισσότερα από ένα Νοσοκομεία, η αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αφορά το επιμεριζόμενο ποσόν που αντιστοιχεί αναλογικά στο Νοσοκομείο μας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Υποσύστημα «Λογισμικό Εφαρμογών ΔΟ-BI» Α/Α Είδος Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Τύπος Είδους Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών Άδειες 37 1 Διοικητικο - Oικονομικό Υποσύστημα Μονάδων Υγείας (ERP) ERP SAP/R3 Περιλαμβάνει SAP/FI 1. Οικονομική Διαχείριση 2. Γενική Λογιστική 3. Προυπολογισμός-Απολογισμός 4. Αναλυτική Λογιστική 5. Κοστολόγηση 6. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί 7. Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8. Διαχείριση Διαθεσίμων 9. Διαχείριση Παγίων Περιλαμβάνει SAP/NOS 2. Λογιστήριο Ασθενών-Υποβολές Περιλαμβάνει SAP/ΒΙ 3. Επιχειρηματικη Ευφυια (ΒΙ) Περιλαμβάνει SAP/PUR 4. Προμήθειες & Διαχείριση Συμβάσεων Περιλαμβάνει SAP/INV 5. Διαχείριση Αποθηκών 2. Αποθήκες & Ιματισμός 3. Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Περιλαμβάνει SAP/PHA 6. Φαρμακείο Συνταγολόγια Περιλαμβάνει SAP/NUT 7. Διαιτολογικό & Διαχείριση Τροφίμων Περιλαμβάνει SAP/HR 12

13 8. Προσωπικό 2. Διαχείριση Προσωπικού 3. Διαχείριση Χρόνου Περιλαμβάνει SAP/PY 9. Μισθοδοσία Υποσύστημα «Λογισμικό Εφαρμογών ΔΑ-ΙΥ» Α/Α 1 2 Είδος Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών Hospital Information System (HIS) Υποσύστημα Επικοινωνίας Διασύνδεσης Πληροφοριακών Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Τύπος Είδους Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών Άδειες 40 Υποσύστημα Διαχείριση Ασθενών & Ιατρικό Υποσύστημα ITE Περιλαμβάνει 10. Γραφείο Κίνησης Ασθενών / Εισιτήρια 11. Διαχείριση Ραντεβού, Εξωτερικών / Απογευματινών Ιατρείων, Μονάδων ΠΦΥ 2. Γραμματεία ΤΕΙ 3. Γραμματεία ΤΕΠ 4. Γραμματεία Απογευματιών Ιατρείων 5. Γραμματεία Φαρμακείου 12. Λογιστήριο Ασθενών 13. Κλινική/Οροφος 2. Διαχείριση Κλινών 3. Παραγγελίες Φαρμάκων (Ατομικό/Γενικο Συνταγολόγιο) 4. Παραγγελίες Υλικών 5. Παραγγελίες Εργαστηριακών 6. Ιατρικό Εξιτήριο 7. Ιατρικές Διαγνώσεις 8. Ιατρικές Εφαρμογές 2. Ιατρικά Πρωτόκολλα 3. Ιατρικά Πορίσματα 4. Ιατρικό Ιστορικό 5. Ιατρικές Πράξεις 14. Εξωτερικά Ιατρεία / Επείγοντα Περιστατικά 15. Νοσηλευτική Υπηρεσία 16. Διαχείριση Υποσυστηματων ΔΑ / ΙΥ ΙΤΕ (ΤΠΟ) Υποσύστημα Επικοινωνίας Διασύνδεσης Εφαρμογών (μέσω HL7) Περιλαμβάνει 17. Rhapsody System Connector 18. Υποσύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω πρωτοκόλλου HL7 13

14 Συστημάτων 3 Υποσύστημα Ταυτοποίησης Ασθενών Υποσύστημα Ταυτοποίησης Ασθενών (ΕΑΜΑ) ITE Εξοπλισμός Πληροφορικής Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Cluster Primergy RX600S2 Ιατρονοσηλευτικό σύστημα υποδομών υγείας ΠΚΔ Cluster node 2 2 Primergy Sx30 BU RH2- Chan.u320 Cluster Σύστημα υποδομών υγείας-cluster Storage Νοσοκομείου &ΠΣΕ 1 3 Primergy server TX200S2 Back up and domain controller (Active Directory -Authentication & Back up server) 1 4 PY_Primecenter Rack 38U,1000mm deep Ικρίωμα Νοσοκομείου (Rack) Εγκατάστασης Εξοπλισμού( περιλαμβάνει tft console,kbd,cables) 1 5 Ups Online 7.5KVA/6KW Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας -UPS 1 6 Esprimo p5905 i945g Σταθμοί εργασίας ( Η/Υ-τερματικά) 36 7 Ενεργά-switches 8 Computer Room 9 Υπηρεσίες Back Up 10 Υπηρεσίες συντήρησης δικτύου κλιματιστικών 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4666/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Τεύχος Διαδικασίας- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.6156 για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.6156 για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.6156 για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820644 2015-06-03

15PROC002820644 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15 ΑΔΑ : ΩΒΚΤ469Η5Ω-ΡΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα