Whistleblowing 2. against corruption. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας έχει έρθει πλέον αντιµέτωπος µε σηµαντικά 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Whistleblowing 2. against corruption. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας έχει έρθει πλέον αντιµέτωπος µε σηµαντικά 1"

Transcript

1 # 01 / 2010 # 02/2012 Κείµενο Πολιτικής Table of Contents Περιεχόµενα 1. What is whistleblowing? 2. The role of whistleblowing in the fight 1. Οι against όψεις corruption του προβλήµατος The Πλεονεκτήµατα relevance of appropriate της προώθησης πρακτικών Ηλεκτρονικής whistleblowing legislation ιακυβέρνησης The υνατότητες need for effective Τεχνολογικών follow-up mechanisms Εφαρµογών in organisations 4. Ενδεικτικές προτάσεις Τεχνολογικών 5. The demand for a shift in culture Εφαρµογών 5. Πηγές ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Josh Liba/Flickr Πώς θα κοπεί ο οµφάλιος λώρος µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών και πολιτών / επιχειρήσεων, µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστηµάτων; Whistleblowing: an effective tool in the fight Εισαγωγή against corruption Σύνταξη: Νίκος Βεντούρης, Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας έχει έρθει πλέον αντιµέτωπος µε σηµαντικά 1 διαρθρωτικά προβλήµατα που αποτελούν τις βασικές και χρόνιες αιτίες Whistleblowing 2 δυσλειτουργίας του is increasingly κρατικού µηχανισµού. recognised Οι συνέπειές as an important τους, παρότι tool in είναι the συνήθως prevention πολυδιάστατες and detection και παρουσιάζουν of corruption µεγάλη and ποικιλοµορφία, other malpractice. µπορούν να By διαχωριστούν disclosing σε wrongdoing δυο ευρείες in an κατηγορίες: organisation, στην whistleblowers απώλεια εσόδων can ή/και avert harm, protect human rights, help to save lives and safeguard κατασπατάληση δηµόσιων πόρων, και στις παρενέργειες στην εύρυθµη the rule of law. The clandestine nature of corrupt behaviour means that λειτουργία it may του never ιδιωτικού come τοµέα to light (γραφειοκρατία, unless cases διοικητικό are reported κόστος by κ.λπ.). people who discover them in the course of their work. But reporting can come Η ηλεκτρονική at a high διακυβέρνηση, price: whistleblowers µε την αποτελεσµατική often expose χρήση themselves εφαρµογών to και great εργαλείων personal της νέας risks τεχνολογίας, in order to µπορεί protect να αποτελέσει the public καταλυτικό interest. παράγοντα As a result στην προώθηση of speaking των out, διαρθρωτικών they may µεταρρυθµίσεων, lose their jobs, και dampen ειδικότερα their στον career εκσυγχρονισµό prospects, της δηµόσιας and even διοίκησης. put their own lives at risk. To provide a safe alternative to silence, TI recommends policy and legal measures 1 Ενδεικτικά παραδείγµατα to provide: τέτοιων προβληµάτων αποτελούν, στον τοµέα των δηµόσιων οικονοµικών και του φοροεισπρακτικού µηχανισµού: η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, η παραοικονοµία, η αδυναµία είσπραξης βεβαιωµένων Effective οφειλών, η αδυναµία legal ελέγχου protection του κόστους λειτουργίας of whistleblowers κρατικών φορέων, η αδυναµία against έγκαιρου ελέγχου / retaliation εποπτείας της εκτέλεσης with full του compensation προϋπολογισµού, ο εντοπισµός in case / αποφυγή of reprisals; αποκλίσεων και η αδυναµία ελέγχου της αποδοτικότητας των δηµοσίων δαπανών (π.χ. κοινωνικές µεταβιβάσεις: συντάξεις, κοινωνικά επιδόµατα) Adequate Στον τοµέα της mechanisms υγείας, εντοπίζονται in οι διαπιστωµένες public, private καταχρήσεις and στις not-for-profit προµήθειες υλικών και η εν γένει organisations οικονοµική διαχείριση to των ensure φορέων παροχής that υπηρεσιών disclosures υγείας, ο are πολύ properly χαµηλός δείκτης αποδοτικότητας των σχετικών φορέων (υψηλό κόστος λειτουργίας σε σχέση µε το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών). handled Στον τοµέα and της thoroughly κοινωνικής ασφάλισης, investigated; εµφανίζεται η εισφοροδιαφυγή, η παράνοµη εργασία, καθώς και 2 Public οι διαπιστωµένες research, καταχρήσεις data στη collection, συνταγογράφηση information φαρµάκων. and training to Αξιολόγηση Εθνικού Συστήµατος Ακεραιότητας της Ελλάδας Την περίοδο , η ιεθνής inform about the public benefit of whistleblowing. ιαφάνεια-ελλάς πραγµατοποίησε µια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα, έρευνα, κατά την οποία δώδεκα βασικοί θεσµοί «πυλώνες» εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την αποτελεσµατικότητα και τη θωράκισή τους έναντι του φαινοµένου της διαφθοράς. Ειδικότερα ο ηµόσιος Τοµέας κατατάσσεται µεταξύ των πιο ευάλωτων έναντι της διαφθοράς (µε βαθµό 44 στην κλίµακα του 100), κυρίως λόγω της έλλειψης εκσυγχρονισµού και της ύπαρξης υπερβολικής γραφειοκρατίας.

2 1. Οι όψεις του προβλήµατος 3 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα του κόστους της µικροδιαφθοράς που πηγάζει από την κακή οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης είναι τα «γρηγορόσηµα» στα δηµόσια νοσοκοµεία, στις εφορίες, κλπ, όπως εντοπίζονται από την Εθνική Έρευνα για τη ιαφθορά στην Ελλάδα που διεξάγει κάθε χρόνο η -Ε. 4 Το «δηµόσιο λογιστικό σχέδιο» βασίζεται στην απλογραφική µέθοδο, η οποία δεν επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων πληροφοριών, εξαιτίας της ανυπαρξίας πληροφοριακών συστηµάτων «γενικής λογιστικής» και, κυρίως, «αναλυτικής λογιστικής», που είναι αναγκαίες για την άσκηση ορθολογικής διαχείρισης (π.χ. µη παρακολούθηση κόστους και κατανάλωσης υλικών, µη αξιολόγηση περιουσιακής κατάστασης κλπ). Γραφειοκρατία: η έλλειψη επαρκούς οργάνωσης και πληροφόρησης και η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη για τη διεκπεραίωση µεγάλου αριθµού συναλλαγών µε το δηµόσιο αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, τα οποία δηµιουργούν κίνητρα για 3 συµπεριφορές «µαύρης αγοράς» και διαφθοράς, προκειµένου να παρακαµφθούν και να επισπευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έλλειψη πληροφόρησης: ο πολίτης σε καθηµερινή βάση, προσπαθεί να µάθει τι ισχύει, τι δικαιούται και τι του παρέχεται (από την ιατρική περίθαλψη έως τις κοινωνικές επιδοτήσεις και τα ειδικά προγράµµατα). Έλλειψη αξιολόγησης: η µη καταγραφή και αποτίµηση των προσφερόµενων υπηρεσιών από µέρους των πολιτών οδηγεί στη µη αξιόπιστη αξιολόγηση της ποιότητας εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης του πολίτη από την επαφή του µε το ηµόσιο. Με τον τρόπο αυτό, οι δηµόσιοι υπάλληλοι που επιτελούν το καθήκον τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τεκµηριώσουν την επίδοσή τους και να επιβραβευθούν, ενώ όσοι είναι ανίκανοι ή παραβιάζουν τον νόµο είναι δύσκολο να εντοπισθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Κακοδιαχείριση των δηµοσίων νοσοκοµείων και ιατρικών υπηρεσιών: η ανεπαρκής οργάνωση των δηµόσιων νοσοκοµείων, και κυρίως η απουσία κατάλληλου και ολοκληρωµένου συστήµατος µηχανογράφησης της λειτουργίας τους, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη δηµιουργία ελλειµµάτων και φαινοµένων κακοδιαχείρισης στα δηµόσια νοσοκοµεία. Τα απαρχαιωµένα 4 συστήµατα παρακολούθησης λογαριασµών των νοσοκοµείων, το ακατάλληλο νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο και η έλλειψη σύγχρονων µεθόδων διοίκησης των νοσοκοµειακών µονάδων καθιστούσαν πολύ δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, κάθε προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης των νοσοκοµειακών πόρων. Έλλειψη επίσηµης καταγραφής δεδοµένων του κλάδου υγείας: τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία στον κλάδο της υγείας εµφανίζουν ελλείψεις και αδυναµίες, χωρίς να υπάρχει πλήρης εναρµόνιση µε τις βάσεις δεδοµένων διεθνών οργανισµών (Eurostat, ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, European Community Health Indicators). Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επίσηµη καταγραφή και πληροφόρηση για αρκετές κατηγορίες δεδοµένων υγείας όπως για παράδειγµα για τους δείκτες απόδοσης υγειονοµικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στατιστικά στοιχεία του κλάδου υγείας παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.), καθώς και από ορισµένους ασφαλιστικούς οργανισµούς που δηµοσιεύουν στοιχεία για τη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλισµένους τους. Εποµένως, η αξιοπιστία των στατιστικών δεδοµένων και η εναρµόνισή τους µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές απαιτεί τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό των ακολουθούµενων µεθοδολογιών από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 2

3 Οι ελληνικές αρµόδιες αρχές θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σηµασία παραγόντων όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η εµπλοκή και συµµετοχή του πολίτη, στην ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου δηµόσιας διοίκησης. Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο τόσο στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, όσο και στην ενίσχυση της ακεραιότητας στο δηµόσιο τοµέα και στη βελτίωση των δηµοσίων οικονοµικών. 2. Πλεονεκτήµατα της προώθησης πρακτικών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οι κυρίαρχες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι πρωτοβουλίες της ανοικτής διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων, η ενίσχυση της ακεραιότητας στο δηµόσιο τοµέα και η βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται επιτακτική η σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συµβολαίου» ανάµεσα στο κράτος και τον πολίτη. Τα πλεονεκτήµατα της προώθησης πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνοψίζονται στα ακόλουθα: Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα: οι εφαρµογές ICT (Information & Communication Technology) επιτρέπουν τη µαζική επεξεργασία διαδικασιών και δραστηριοτήτων της δηµόσιας διοίκησης, ενθαρρύνουν τη συλλογή και διάδοση στοιχείων, την παροχή πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία µε τον πολίτη, εξοικονοµώντας πόρους. Παράλληλα, µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας διαµορφώνονται συνέργειες µεταξύ των διαφόρων φορέων της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα δίχως να αυξάνεται ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βελτιώνει, αποδεδειγµένα, την καθηµερινή ζωή των πολιτών. Τα εργαλεία και οι εφαρµογές της ICT καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες των δηµοσίων αρχών, διευκολύνουν σε 5 µεγάλο βαθµό τις συναλλαγές των πολιτών, µειώνοντας αισθητά το χρόνο, ενθαρρύνουν την άµεση επικοινωνία µεταξύ των πολιτών και των διαµορφωτών κοινής γνώµης, µε την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών fora, των εικονικών χώρων συζητήσεων και των εργαλείων διαβούλευσης και ηλεκτρονικής ψήφου (petition). H βελτίωση της παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά τις επιχειρηµατικές συναλλαγές. Με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων και εφαρµογών, µειώνεται η γραφειοκρατία, επιτρέπεται η διάδραση και η ανταλλαγή, η επεξεργασία και η διασταύρωση δεδοµένων και στοιχείων χωρίς 6 χωροχρονικούς περιορισµούς. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συµβάλλει στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και πολίτη, µέσα από τη συµµετοχή του πολίτη στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής καθώς και προώθησης της διαφάνειας και λογοδοσίας της κρατικής διοίκησης, συνδράµοντας κατ επέκταση στην καταπολέµηση της διαφθοράς. 5 Σε δοµές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξυπηρετεί τη διαχείριση ενός τεράστιου όγκου εγγράφων για κάθε πολίτη (π.χ. ασφαλιστικός φάκελος, ταξιδιωτικά έγγραφα κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα σε περίπτωση µετάβασής τους σε κάποια άλλη χώρα. 6 Για παράδειγµα, η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων και του ΦΠΑ, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων µέσω του συστήµατος TAXIS, έχουν αποδείξει εµπράκτως την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας της διεκπεραίωσης. 3

4 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συµβάλλει στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων οικονοµικής πολιτικής: µέσω της διασταύρωσης και ελέγχου των διαφόρων στοιχείων που συλλέγονται, µέσω της µείωσης της διαφθοράς, της αύξησης της διαφάνειας, της εµπιστοσύνης και του «ανοίγµατος» της κυβέρνησης, καθώς και µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της υλοποίησης αποτελεσµατικότερων προγραµµάτων. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βελτιώνει το επίπεδο υπηρεσιών: οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχεδιάζονται µε επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη. 3. υνατότητες Τεχνολογικών Εφαρµογών Η πολιτική εµπειρία έχει δείξει ότι οι µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και να ξεφεύγουν από το βραχυχρόνιο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιµο να γίνονται πρακτικές αλλαγές έστω και µικρές που θα οδηγούσαν σε απτά αποτελέσµατα, παρά µεγάλες και οραµατικές διακηρύξεις. Σηµαντική βοήθεια σε αυτή τη κατεύθυνση µπορεί να δώσει η τεχνολογία και η υιοθέτηση συστηµάτων συγκεντρωτικής αξιολόγησης και διαχείρισης. Αναγκαία συστατικά στοιχεία µιας ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των προβληµάτων που αναφέρθηκαν προηγουµένως είναι τα ακόλουθα: η δυνατότητα µέτρησης και «διαστασιοποίησης» του κάθε προβλήµατος, η ικανότητα ποσοτικής ανάλυσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων που προτείνονται, η δυνατότητα εποπτείας της εφαρµογής των λύσεων που προκρίνονται, η αξιοποίηση εργαλείων που διασφαλίζουν την αποδοτικότητα των λύσεων σε µακροπρόθεσµη βάση. Η άµεση αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε καίριους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα ενδεδειγµένο µέσο προώθησης των διαρθρωτικών αλλαγών, αφού: µπορεί να δώσει αποτελεσµατικές απαντήσεις στις προαναφερθείσες αδυναµίες εφαρµογής στοχευµένων παρεµβάσεων, διασφαλίζει γενικά υψηλό λόγο απόδοσης / κόστους για το δηµόσιο, τυγχάνει αποδοχής τόσο από τον επιχειρηµατικό κόσµο, όσο και από την ευρύτερη κοινωνία. Τα σηµαντικότερα οφέλη από τη δυνητική υιοθέτηση εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα προέλθουν από: την ουσιαστική αξιοποίηση της πληροφορικής σε κρίσιµους τοµείς του ηµοσίου, που εµφανίζουν είτε χαµηλή αποτελεσµατικότητα (π.χ. εισπρακτικοί µηχανισµοί), είτε υψηλό κόστος λειτουργίας και φαινόµενα κακοδιαχείρισης (π.χ. κοινωνική ασφάλιση, υγεία, κ.α.). Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας θα είναι η σχετικά άµεση εξοικονόµηση πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. 4

5 την κινητοποίηση δυνάµεων της ιδιωτικής οικονοµίας για την υλοποίηση και υποστήριξη τέτοιων λύσεων, που θα αναθερµάνει τις σχετικές αγορές, συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική ανάκαµψη και περαιτέρω, στην ανάπτυξη της χώρας. Παραπλεύρως, θα ενδυναµωθούν σηµαντικοί κλάδοι υπηρεσιών της ελληνικής οικονοµίας, που ενώ διαθέτουν τις βασικές προϋποθέσεις για µια επιτυχηµένη πορεία εκτός ελληνικών συνόρων, δεν µπορούν ακόµα να τα υπερβούν. την ουσιαστική εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα αποκτήσει και κοινωνικό έρεισµα, αφού συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, στην αύξηση της διαφάνειας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 4. Ενδεικτικές Προτάσεις Τεχνολογικών Εφαρµογών Ενιαία Αρχή Πληρωµών Προτείνεται η υπαγωγή του συνόλου δαπανών όλων των υπηρεσιών και οργανισµών σε µια κεντρική Ενιαία Αρχή Πληρωµών, ώστε, καµία νέα υποχρέωση να µη δηµιουργείται για µισθούς, συντάξεις, επιχορηγήσεις και έργα, χωρίς τη ρητή έγκριση και διαχρονική πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Αρχή θα µπορεί επίσης να χρησιµεύει στη διασταύρωση και ανάδειξη πολλών δαπανών «πολιτικού χρήµατος», όπως πελατειακές επιχορηγήσεις σε εκλογικές περιφέρειες, διαφηµίσεις µέσω εποπτευόµενων φορέων, κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι προτάσεις για ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των δαπανών δηµοσίων φορέων (διαχείριση προϋπολογισµού και εκτέλεσή του), και ηλεκτρονικό µητρώο δηµόσιας περιουσίας. Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ERP (διαχείριση πόρων) Στόχος είναι η υιοθέτηση ενός κοινού λογιστικού σχεδίου και η υλοποίηση ενός 7 κεντρικού ERP συστήµατος σε όλα τα υπουργεία και τους δηµόσιους οργανισµούς. Σηµαντικά ζητήµατα που θα πρέπει να επιλυθούν αφορούν στην αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και σε µεθόδους αποτίµησης των παγίων, στο µοντέλο κοστολόγησης και στα KPIs (Key Performance Indicators) παρακολούθησης. Υιοθέτηση ηλεκτρονικών τιµολογίων (e-invoicing) και ηλεκτρονικών πληρωµών (e-payments) στις συναλλαγές µε τη δηµόσια διοίκηση Η δράση αφορά στην εφαρµογή µιας οριζόντιας λύσης για τη σταδιακή χρήση ηλεκτρονικών τιµολογίων στις συναλλαγές δηµόσιων φορέων µε τους προµηθευτές προϊόντων και παρόχους υπηρεσιών, ηλεκτρονικών πληρωµών καθώς και ηλεκτρονικών πληρωµών παραβόλων και λοιπών υποχρεώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων προς τη δηµόσια διοίκηση. Μια τέτοια παρέµβαση θα µπορούσε να επιφέρει σηµαντική άµεση και έµµεση εξοικονόµηση, µέσα από την εξάλειψη της διακίνησης και διαχείρισης φυσικών τιµολογίων, τον περιορισµό των λαθών, τη µείωση του κόστους επεξεργασίας και καταχώρησης, καθώς και τον περιορισµό της διοικητικής επιβάρυνσης στις διαδικασίες συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων µε το δηµόσιο. Επιπλέον, µια τέτοια δράση θα συνέβαλλε στην αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών, στην 7 Enterprise Resource Planning ERP Σύστηµα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασµού: ενσωµατώνει εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης σε έναν ολόκληρο οργανισµό συνδυάζοντας χρηµατοδότηση/λογιστική, κατασκευή, πωλήσεις και υπηρεσίες, διαχείριση πελατειακών σχέσεων κτλ. Τα συστήµατα ERP αυτοµατοποιούν αυτές τις δραστηριότητες µε µια ολοκληρωµένη εφαρµογή λογισµικού. Ο σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τη ροή των πληροφοριών µεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών µέσα στα όρια της οργάνωσης και να καταφέρουν τις συνδέσεις προς τα έξω µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. 5

6 8 Στην ενοποίηση εισπρακτικών µηχανισµών, εντάσσονται και οι πρτάσεις για: 1) ηλεκτρονικό σύστηµα διασταύρωσης και ελέγχου του πόθεν έσχες Φυσικών Προσώπων, µε στόχο τον πλήρη εντοπισµό της φορολογητέας ύλης, 2) ηλεκτρονικό µητρώο δηµόσιας περιουσίας, και 3) ηλεκτρονικό σύστηµα για τον εντοπισµό της εισφοροδιαφυγής (business intelligence system που αξιοποιεί συνδυαστικά δεδοµένα φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας). 9 Για παράδειγµα, ο ιδιοκτήτης µιας µικρής επιχείρησης µε µερικούς εργαζόµενους έχει τέσσερις υποχρεώσεις καταβολής πληρωµών: ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου, ασφαλιστικές εισφορές στο Ταµείο του, και ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ. Το κόστος και η γραφειοκρατία είναι πολύ µεγάλα, και σε όλα υπάρχει σηµαντικός βαθµός διαρροής και αποφυγής. προώθηση παρόµοιας κουλτούρας και στον ιδιωτικό τοµέα, δηµιουργώντας σηµαντικές προοπτικές για τους σχετιζόµενους κλάδους παροχής υπηρεσιών, καθώς και στον καλύτερο φορολογικό έλεγχο και στη µείωση της παραοικονοµίας. Λειτουργία κεντρικού συστήµατος Ηλεκτρονικών Προµηθειών και δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τις προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα Προτείνονται η άµεση εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρονικού συστήµατος που στοχεύει στην κεντρική διαχείριση της διαδικασίας προµηθειών για όλα τα υπουργεία, καθώς και ο ανασχεδιασµός των σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών. Η δηµοσιοποίηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τις προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα θα ενισχύσουν τη διαφάνεια στις συναλλαγές του δηµοσίου και θα συµβάλλουν σηµαντικά στη λογοδοσία των κρατικών λειτουργών. Ως εκ τούτου, προτείνεται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον κύκλο προµηθειών, σε όλες τις οντότητες του δηµόσιου τοµέα, να αναρτώνται σε έναν συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, µε την καταγραφή των πληροφοριών να ξεκινά από την αρχική εκδήλωση της αναγκαιότητας για συγκεκριµένη προµήθεια, µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας και της πληρωµής. Ενοποίηση εισπρακτικών µηχανισµών Με την ίδια λογική, προτείνεται η ίδρυση ενός Ενιαίου Κέντρου Εσόδων, όπου θα συγχωνευθούν οι εφορίες, τα ασφαλιστικά ταµεία και κάθε λογής κρατικές εισπράξεις. Η ενοποίηση των εισπρακτικών µηχανισµών είναι θεσµικά και διοικητικά εύκολη, αρκεί να συντονιστεί η απόδοση ΦΠΑ µε τις εισφορές που καταβάλλονται πλέον από κοινού και ταυτοχρόνως. Κάτι τέτοιο θα εξοικονοµούσε χρόνο και κόστος για τον ειλικρινή επιχειρηµατία, ενώ θα µείωνε αισθητά την εισφοροδιαφυγή, περίπου κατά 1δισ. ετησίως, γιατί η ταύτιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας θα ανάγκαζε πολλές επιχειρήσεις να καταβάλλουν τις εισφορές που τώρα υπεξαιρούν. Επιπλέον, θα διέσωζε πολλά ασφαλιστικά ταµεία από τον κίνδυνο της κατάρρευσης και θα δηµιουργούσε ένα ισχυρό αποθεµατικό κοινωνικής ασφάλισης στον Προϋπολογισµό, θα ενίσχυε τα φτωχότερα Ταµεία στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και, τελικά, θα διευκόλυνε την ενοποίηση και ενιαία διαχείριση όλων των ασφαλιστικών φορέων. Λειτουργία κεντρικού συστήµατος HRMS (διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου) Με τη λειτουργία ενός κεντρικού συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και την ενοποιηµένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, οι πολιτικές διαχείρισης των δηµοσίων υπαλλήλων θα γίνουν πιο αποτελεσµατικές, ενώ θα εφαρµόζονται µε διαφανή τρόπο τα κριτήρια επιλογής και εξέλιξης των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα, προωθώντας τις αρχές της λογοδοσίας και της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των στελεχών. Ενιαίος Νέος Αριθµός Συναλλαγών του πολίτη (ΕΝΑΣ) ή Κάρτα του Πολίτη Για τον έλεγχο των δαπανών του κράτους, είναι σηµαντικό να καθιερωθεί ενιαίος νέος αριθµός συναλλαγών (ΕΝΑΣ) για τον κάθε πολίτη για όλες τις οικονοµικές του δοσοληψίες. Ο ΕΝΑΣ θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµος για τη χάραξη και άσκηση στοχοθετηµένων κοινωνικών πολιτικών, οι οποίες προϋποθέτουν συνεκτίµηση περιουσιακών και εισοδηµατικών στοιχείων, η συγκέντρωση των οποίων είναι εξαιρετικά δύσκολη σήµερα, µε συνέπεια την επιβράδυνση ή µαταίωση της 9 8 6

7 κοινωνικής πολιτικής σε οµάδες του πληθυσµού, αλλά και την αδυναµία διασταύρωσης που επιτρέπει τη νόθευση των κανόνων και τις πλαστές χορηγήσεις. Ο ΕΝΑΣ αποτελεί µια ατοµική ηλεκτρονική µερίδα, για κάθε ενήλικο πολίτη, η οποία χρησιµοποιείται σε όλες τις συναλλαγές (π.χ. πληρωµές, συντάξεις, περίθαλψη, επιδόµατα ανεργίας, κλήσεις Τροχαίας κ.α.). Στον αριθµό αυτό συγχωνεύονται όλα τα έως τώρα χρησιµοποιούµενα συστήµατα καταγραφής: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ. Με την ενοποίηση αυτή, θα είναι πλέον εύκολη η διασταύρωση όλων των συναλλαγών του πολίτη, καθώς και ο έλεγχος σε τοµείς όπου παρατηρούνται δυσθεώρητες σπατάλες και απώλειες εσόδων (π.χ. δαπάνες περίθαλψης). Εξορθολογισµός συστήµατος υγείας (συνταγές & περίθαλψη) Η χρήση της νέας τεχνολογίας µπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση δύο συστηµάτων ατοµικής καταγραφής δαπανών στον τοµέα της υγείας: ένα για τον κάθε γιατρό που χορηγεί φάρµακα και αυξάνει την προσφορά, και ένα για τον κάθε ασφαλισµένο που τα λαµβάνει και αυξάνει τη ζήτηση. Η θέσπιση ατοµικής υπευθυνότητας και στις δυο πλευρές του συστήµατος υγείας είναι ο µόνος τρόπος να δηµιουργηθούν προσωπικά κίνητρα αποφυγής σπατάλης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα στεριώσουν και οι προσπάθειες για εισαγωγή του διπλογραφικού συστήµατος σε όλα τα νοσοκοµεία και τα ασφαλιστικά ταµεία. 10 Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει δύο εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: - Έλεγχος & εκκαθάριση δαπανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ηλεκτρονική συνταγογράφηση): Με τον όρο ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εννοείται η χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών για τη δηµιουργία, τη διακίνηση αλλά και τον έλεγχο του συνόλου των ιατρικών πράξεων (φάρµακα, παραπεµπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργικές επεµβάσεις). Το επιχειρησιακό µοντέλο καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών, από την αρχική εγγραφή και την εκτέλεση της συνταγής, µέχρι την αποπληρωµή των προµηθευτών υγείας και τον υπολογισµό των ανταποδοτικών εισφορών (rebate) που προβλέπει η υφιστάµενη νοµοθεσία για τους προµηθευτές φαρµάκων. Πόροι εξοικονοµούνται κυρίως µέσα από τον περιορισµό των ιατρικών λαθών, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υγείας και της περίθαλψης των ασθενών. Μακροπρόθεσµα, η εφαρµογή του συστήµατος συµβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας συνταγογράφησης µε την επιλογή θεραπειών χαµηλότερου κόστους, οι οποίες συνακόλουθα οδηγούν σε µείωση της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης. Αντίστοιχα, οφέλη προκύπτουν για τους ασθενείς, χάρις στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, καθώς και στη µείωση της πιθανότητας εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών. Η εξοικονόµηση από την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος υπολογίζεται από 700εκ. έως 1δισ. ετησίως, χωρίς µάλιστα να απαιτείται κάποια προηγούµενη επένδυση από την πλευρά του δηµοσίου. Η πλήρης εφαρµογή της ηλεκτρονικής Για παράδειγµα το σκάνδαλο του ΙΚΑ και η περίπτωση των συντάξεων «µαϊµού» θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά αν υπήρχε εγκατεστηµένη η ηλεκτρονική µερίδα για κάθε πολίτη. 11 Στην πλειοψηφία των κρατών-µελών της ΕΕ η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία (e-health), ενώ ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία ένα εθνικό, ολοκληρωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επισηµαίνεται ότι µια από τις αιτίες στις οποίες συνήθως προσκόπτει η εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στη πρωτοβάθµια περίθαλψη, σχετίζεται µε τη χρήση της ηλεκτρονικής-ψηφιακής υπογραφής και τις απαραίτητες νοµικές προϋποθέσεις που συνεπάγεται η συγκεκριµένη διαδικασία. 12 Στην περίπτωση του φαρµάκου, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καλύπτει το σύνολο των ηλεκτρονικών συστηµάτων, που διασυνδέουν όλα τα σηµεία της αλυσίδας διακίνησης ενός σκευάσµατος (γιατρός, φαρµακείο, νοσοκοµείο, ασφαλιστικό ταµείο). Περισσότερο αναβαθµισµένες εφαρµογές, περιλαµβάνουν επίσης βάσεις δεδοµένων για την καθοδήγηση των ιατρών στην κλινική πρακτική τους (τα αποκαλούµενα ως εργαλεία υποβοήθησης της κλινικής απόφασης). 13 Το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρέχει τη δυνατότητα να ειδοποιεί για τυχόν αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα, για αλλεργικές παρενέργειες, αλλά και να προσφέρει οδηγίες για δοσολογίες φαρµακευτικών σκευασµάτων. 7

8 14 Το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα καταγράφει κάθε λογιστικό γεγονός δισδιάστατα, µε ταυτόχρονη κίνηση δυο τουλάχιστον λογαριασµών, εκ των οποίων ο ένας χρεώνεται και ο άλλος πιστώνεται. Το σύστηµα προϋποθέτει τη σύνταξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως σε περιοδική βάση, ενώ αναπόσπαστο µέρος της αναλυτικής λογιστικής είναι η κοστολόγηση, που αφορά τη συµπεριφορά του κόστους και εξετάζει την ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας. Παράλληλα, οι εκτιµήσεις των διαφόρων µορφών του κόστους δίνουν το µέτρο της αποδοτικότητας ενός νοσοκοµείου, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ελέγχου της δραστηριότητάς του. 15 Στα πλαίσια του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής προβλεπόταν µεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της εισαγωγής του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος (λογαριασµοί τάξεως & γενικής λογιστικής), η εφαρµογή αναλυτικής λογιστικής σε όλα τα νοσοκοµεία έως το τέλος του 2011 και η περιοδική δηµοσίευση ελεγµένων ισολογισµών. Επιπρόσθετα, το πρόγραµµα προβλέπει την πλήρη και λογιστική απογραφή αποθεµάτων και παγίων στοιχείων στις 31 εκεµβρίου 2010, την αποτίµηση αυτής, καθώς και την παρακολούθηση του stock µηνιαία το Ακόµη, προβλέπεται ο καθορισµός ενός συστήµατος κοστολόγησης ανά περιστατικό, το οποίο θα χρησιµοποιείται για σκοπούς σύνταξης προϋπολογισµού των νοσοκοµείων από το Η πλατφόρµα ESY-NET περιλαµβάνει µια βάση δεδοµένων µε πίνακες και οικονοµικούς και λειτουργικούς δείκτες των µονάδων υγείας. Παράλληλα, προσφέρει ένα βασικό σύνολο δεικτών µέτρησης της δραστηριότητας και των δαπανών των µονάδων υγείας, σύµφωνα µε τις βάσεις δεδοµένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ. Για τη διάδοση των στοιχείων του ESY.NET απαιτείται η υποστήριξη, διάδοση και εφαρµογή των απαραίτητων λειτουργικών και οικονοµικών υποσυστηµάτων (ERPs, LIS, κ.λπ.). συνταγογράφησης το 2011 εκτιµάται ότι εξοικονόµησε 224εκ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε µείωση της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης κατά 5,23% (µεσοσταθµική µείωση) λόγω της µείωσης της κατανάλωσης των φαρµάκων από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το 2012 η µείωση των δαπανών των ταµείων δύναται να ανέλθει σε 9,5% το οποίο συνεπάγεται µια ενδεχόµενη µείωση της τάξης των 315εκ. - Μεταρρύθµιση των συστηµάτων λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των νοσοκοµείων: Η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά στον εκσυγχρονισµό της λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης µεγάλων νοσοκοµειακών µονάδων µε σκοπό την ουσιαστική εποπτεία του συστήµατος, τον έλεγχο-περιορισµό των εξόδων και τη διασύνδεση της δηµόσιας δαπάνης µε την επίτευξη συγκεκριµένων επιχειρησιακών στόχων. Με την εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος γίνεται εφικτή η αναγνώριση, µέτρηση, συστηµατική καταχώριση, συσχέτιση και παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που αφορούν τις νοσοκοµειακές µονάδες, µε στόχο την υποβοήθηση των αρµόδιων αρχών για τη λήψη ορθών αποφάσεων και την άσκηση αποτελεσµατικής πολιτικής υγείας. Το διπλογραφικό σύστηµα είναι ευρέως διαδεδοµένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες παροχής οικονοµικών πληροφοριών στους ασκούντες την διοίκηση των νοσοκοµειακών µονάδων. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εφαρµογή των κατάλληλων, µόνιµων διαχειριστικών διαδικασιών και λειτουργιών σε κάθε νοσοκοµείο, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο των δαπανών και τη διασφάλιση των εσόδων των υπηρεσιών υγείας. Παρά το γεγονός ότι η εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος σε όλα τα νοσοκοµεία είναι πλέον γεγονός, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ανανέωση και ενηµέρωση των ηλεκτρονικών συστηµάτων και λογισµικών που χρησιµοποιούνται στη λογιστική παρακολούθηση των νοσοκοµειακών µονάδων, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων. Υπολογίζεται ότι η οργανωµένη λογιστική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση µπορεί να µειώσει άµεσα κατά τουλάχιστον 5% τις δαπάνες, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί οι ωφέλειες από τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. - Μηχανοργάνωση Νοσοκοµείων - Πλατφόρµα Esy-Net και Σύστηµα εικτών Υγειονοµικού Χάρτη: Στα πλαίσια της υλοποίησης ενός πλήρους και ενιαίου µηχανογραφικού συστήµατος παροχών υγείας που εντάσσεται στο Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής (ΠΟΠ), στοχεύοντας στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους, προβλέπεται η εφαρµογή της πλατφόρµας ESY.NET, µιας διαδικτυακής εφαρµογής όπου καταγράφονται οικονοµικά και λειτουργικά στοιχεία των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας. Σκοπός του ESY.NET είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο πληροφόρησης και ελέγχου προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της διοίκησης των µονάδων υγείας

9 Επιπρόσθετα, η πλατφόρµα εξυπηρετεί στην ενηµέρωση του Υγειονοµικού Χάρτη της χώρας. Ο Υγειονοµικός Χάρτης θα εξασφαλίζει τη συστηµατική και οµοιογενή συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων σχετικά µε την υγεία και πρόνοια, την ενιαία επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων, καθώς και τον προσδιορισµό συγκεκριµένου αριθµού δεικτών που αφορούν την κατανοµή, χρήση και επάρκεια των πόρων υγείας, την χρήση των υπηρεσιών και την κατάσταση της υγείας του πληθυσµού. Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου και «έξυπνου» συστήµατος µηχανοργάνωσης των νοσοκοµειακών µονάδων δύναται να θεραπεύσει χρόνιες δυσλειτουργίες του τοµέα της υγείας, βάζοντας αναχώµατα στη διακίνηση παράνοµων συναλλαγών και «µαύρου χρήµατος», εξοικονοµώντας σηµαντικούς πόρους για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, των ιατρών, των ταµείων και των προµηθευτών. - Εφαρµογή ολοκληρωµένου µοντέλου ηλεκτρονικών προµηθειών υγείας: Πρόκειται για την εφαρµογή µιας συνολικής λύσης για την εκτέλεση των προµηθειών υγείας µε ηλεκτρονικά µέσα. Η λύση περιλαµβάνει την καταγραφή των αναγκών, τη συνάθροιση της ζήτησης, την εκτέλεση των διαδικασιών προµήθειας, µε συνδυασµό εναλλακτικών κατά περίπτωση µεθοδολογιών (τήρηση ηλεκτρονικών µητρώων προµηθευτών, δυναµικά συστήµατα αγορών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, συµφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κ.λπ.) τη φυσική και οικονοµική διαχείριση των παραγγελιών, κ.λπ. Εκτιµάται ότι η κεντρική/µαζική διαχείριση των προµηθειών, η εφαρµογή µεθοδολογιών που αυξάνουν τη διαφάνεια και τον ανταγωνισµό, η αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας στη διαχείριση/διακίνηση αποθεµάτων και η ύπαρξη ενός ευφυούς συστήµατος ελέγχου/εποπτείας της όλης διαδικασίας (risk management / business intelligence), µπορούν να επιφέρουν εξοικονόµηση δαπανών που θα υπερβαίνουν το 15%-20% σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση. Ενίσχυση της διαβούλευσης µέσω διαδικτύου Προτείνεται η αύξηση του αριθµού των νοµοθετικών πράξεων που διέρχονται τη διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου, καθώς µέχρι στιγµής η εν λόγω διαδικασία είναι πολύ περιορισµένη. Στόχο θα µπορούσε να αποτελέσει ο διπλασιασµός του αριθµού των νοµοθετικών πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου µέσα σε περίοδο ενός έτους, καθώς επίσης και η αύξηση της δηµόσιας συµµετοχής και πληροφόρησης που λαµβάνεται. Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών Θα πρέπει να βελτιωθεί η µεθοδολογία επεξεργασίας των σχολίων και των προτάσεων των χρηστών του διαδικτύου που συµµετέχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης, προκειµένου να τεκµηριώνεται επαρκώς τι ελήφθη υπόψη, ποια κριτήρια εφαρµόστηκαν κατά τη στάθµιση των στοιχείων της διαβούλευσης, και εποµένως, µε ποιο τρόπο οι απόψεις των πολιτών συνέβαλαν στη βελτίωση των περιεχόµενων Ο Υγειονοµικός Χάρτης είναι ένα σύστηµα οµοιογενούς καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων, που παρέχει χωροταξικά κατανεµηµένη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση του συστήµατος υγείας, καθώς και την τεκµηριωµένη πρόβλεψη των αναγκών υγείας του πληθυσµού. 18 Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανογράφησης θα πρέπει να περιλαµβάνει: την εισαγωγή διπλογραφικών λογιστικών συστηµάτων σε δεδουλευµένη βάση (που έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται), τη χρήση ενός ενιαίου συστήµατος κωδικοποίησης και ενός κοινού µητρώου για ιατρικές προµήθειες, τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ιατρικών παραπεµπτικών σε ιδιωτικά κέντρα, τον υπολογισµό των αποθεµάτων και των ροών ιατροφαρµακευτικού και νοσοκοµειακού υλικού σε όλα τα νοσοκοµεία που χρησιµοποιούν το ενιαίο σύστηµα κωδικοποίησης προµηθειών, καθώς και την τιµολόγηση του κόστους περίθαλψης (όχι πλέον των 2 µηνών) έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, έναντι άλλων Κρατών-µελών της Ε.Ε. και έναντι ιδιωτικών εταιριών ασφάλισης υγείας. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα θα πρέπει να εξετάζονται από µια εξειδικευµένη υπηρεσία, η οποία θα υποχρεούται να δηµοσιεύει µηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις δαπανών. 19 Ο Νόµος 4048/2012 προβλέπει τη σύνταξη έκθεσης επί της δηµόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν µέρος στη διαβούλευση και τεκµηριώνεται η ενσωµάτωσή τους ή µη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση συνοδεύει τη ρύθµιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στο δικτυακό τόπο που έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται µε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια. 9

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας. Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας. Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Υγεία στην Ελλάδα: ο Μεγάλος Ασθενής Πολιτική, κοινωνική, οικονομική κατάσταση Έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου 24/2/2012 1. Λειτουργικά Στοιχεία ESY.net 2011 2. Οικονομικά Στοιχεία ESY.net 2011 3. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision

FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision 1 FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 Athenaeum InterContinental, Athens 2 Can

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών 1 Η φαρµακευτική δαπάνη µε τις ως τώρα ενέργειες έχει µειωθεί σηµαντικά: 250,000,000.00 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 200,000,000.00

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Κυριάκος Σουλιώτης Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Πρόεδρος ΟΠΑ Πειραιάς, 13 Μαΐου 2011 Μελέτη Περίπτωσης Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ηµοσίου οµή: Κεντρική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η προσέγγιση του θέματος της

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης διατύπωση του προβλήματος μονότονα αυξητική τάση εξόδων υγείας δημοσιονομική κρίση επέλαση προϊόντων προερχόμενων απο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9,50 9,48 9,58 9,45 9,55 9,45 9,38 9,4 9,42 9,44 9,46 9,48 9,5 9,52 9,54 9,56 9,58 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών

διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών Αναμορφώνοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών Βασιλική Αναγνώστου Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Δεδομένα αγοράς.. Αρνητικά μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον Έλλειψη χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, Λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου

Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, Λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (πρώην Κ.Η.Υ.Κ.Υ.): Είναι φορέας παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής. Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, Λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 8,95 8,91 8,87 9,01 8,93 8,98 8,96 8,96 8,8 8,85 8,9 8,95 9 9,05 Στατιστικά Στοιχεία Τίτλου:

Διαβάστε περισσότερα