ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός: ,84 (χωρίς ΦΠΑ) ,50 (µε ΦΠΑ 23%) Πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: ( χωρίς ΦΠΑ) ,00 (µε ΦΠΑ 23%) ιάρκεια: 9 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου...5 Συντοµογραφίες...7 Α1. Περιβάλλον του Έργου...8 Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου... 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκοµείου... 8 Α1.1.2 Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου)... 8 Α1.2 Παρουσίαση του Φορέα... 9 Α1.2.1 Περιγραφή... 9 Α1.3 Υφιστάµενη κατάσταση Α1.3.1 οµές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Α1.3.2 οµές ιαχείρισης Προτεινόµενης Πράξης Α1.3.3 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 16 Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...24 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Α3.3 Περιγραφή υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρµογών Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 2 από 76

3 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή Α3.4 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Α3.4.1 Χρήστες Συστήµατος Α3.5 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.6 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) Α3.6.1 Γενικά Α3.6.2 Γενικά για τα Υποσυστήµατα Α3.6.3 Υποσύστηµα Ηλεκτρονικής ιαχείρισης Εγγράφων και Υποστήριξης Ιατρικού Αρχείου Α3.6.4 Υποσύστηµα Ιατρικού Φακέλου για Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Νοσοκοµείου Α3.7 ιαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά Πρότυπα Α3.10 Ανοιχτά εδοµένα Α3.11 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.12 Ποιοτικές Προδιαγραφές Υποσυστηµάτων Α3.13 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας Α3.14 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου Α Φάση Α : Αναλυτική Καταγραφή & Απογραφή του προς ψηφιοποίηση υλικού, σχέδιο οργάνωσης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα Α Φάση Β : Μελέτη Εφαρµογής Α Φάση Γ : Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, δηµιουργία µεταδεδοµένων και έλεγχος ποιότητας Α Φάση : Προµήθεια, Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων, εκτέλεση απαιτούµενων παραµετροποιήσεων και µετάπτωση δεδοµένων Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 3 από 76

4 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή Α Φάση Ε : Εκπαίδευση Προσωπικού Α Φάση ΣΤ : Πιλοτική Λειτουργία Α Φάση Ζ : οκιµαστική Παραγωγική Λειτουργία Α3.15 Πίνακας Παραδοτέων Α3.16 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...63 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» & Συντήρησης 67 Α5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου...69 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήµα (Οργάνωση) ιοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής Α5.2.2 Μέλη Οµάδας Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις για τη ιαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου Α5.5 ιαδικασία Παραλαβής Έργου Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 4 από 76

5 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή Συνοπτικά στοιχεία Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ταξινόµηση κατά CPV : Σύµβαση Υπηρεσιών και Εξοπλισµού Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,50, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,84.) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τον κωδικό ΣΑΕ: Ε0918 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 Μήνες από την υπογραφή της Σύµβασης / / / / / / και ώρα :00 ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 5 από 76

6 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / / και ώρα :00 Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 6 από 76

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΠΕ Ε Ο Ε ΨΣ ΓΝΤ ISO WS Ε ΕΠΠΕ ΑΑ ΠΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων Επιτροπή ιαχείρισης Οµάδα ιοίκησης Έργου Ψηφιακή Σύγκλιση Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης International Organization for Standardization Web Services Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Αναθέτουσα Αρχή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 7 από 76

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Στην υλοποίηση του αντικειµένου του έργου εµπλέκεται το Νοσοκοµείο. Το Νοσοκοµείο διοικείται από Ενιαίο Συλλογικό Όργανο, ιοικητή, Αναπληρωτή ιοικητή (όταν ορίζεται). Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών καθορίζονται από τον Οργανισµό του. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκοµείου Συνοπτική παρουσίαση του Νοσοκοµείου υπάρχει στη διεύθυνση Α1.1.2 Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Τα όργανα που θα εµπλακούν στην υλοποίηση του έργου είναι: Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (Ε ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Η Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων (ΕΠΕ) Η Ε είναι το αρµόδιο, για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της ιοίκησης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου είναι η οµάδα προσώπων, οριζόµενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν, δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 8 από 76

9 της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, την παρακολούθηση της παραγωγής των Παραδοτέων του Έργου και την παραλαβή τους. Η λειτουργία της διέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί λειτουργία των συλλογικών οργάνων της ιοίκησης. Η Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων (ΕΠΕ) είναι το οριζόµενο από την Αναθέτουσα Αρχή αρµόδιο όργανο του οποίου το έργο συνίσταται σε εξέταση των προσφυγών κατά το N. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ ) και την εγκύκλιο 23/ (Εφαρµογή Ν. 3886/10) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων, των ενστάσεων κατά το Π 118/2007, των αιτήσεων θεραπείας και λοιπών διοικητικών προσφυγών που τυχόν ασκηθούν κατά τη διαδικασία ανάθεσης του Έργου, και στη σύνταξη και υποβολή εισήγησης επί των εν λόγω ένδικών βοηθηµάτων. Α1.2 Παρουσίαση του Φορέα Α1.2.1 Περιγραφή Το Νοσοκοµείο, αποτελεί ΝΠ το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του ιοικητή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδος. Έχει έδρα την πόλη της Τρίπολης. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΓΝ οι σκοποί του είναι: η παροχή Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας στο πληθυσµό ευθύνης της ιοίκησης της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και σε ασθενείς που παραπέµπονται από άλλες Υ.ΠΕ. η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιµόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελµάτων υγείας, µε την ανάπτυξη και εφαρµογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τοµέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρµόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράµµατα και συνεργάζεται µε άλλους συναφείς φορείς, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς και µε επιστηµονικά και ερευνητικά κέντρα, Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 9 από 76

10 η συνεργασία µε τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και άλλες µονάδες υγείας της υγειονοµικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθµιση συνολικά της παρεχόµενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και ειδικών προγραµµάτων µελέτης και αξιολόγησης θεµάτων που αφορούν το χώρο της υγείας στη ιοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ, η εφαρµογή νέων µεθόδων και µορφών περίθαλψης, µε στόχο την αποτελεσµατική προώθηση της υγείας των πολιτών, η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη ιοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδος και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο ιοίκησης του Νοσοκοµείου. Όργανα διοίκησης του Νοσοκοµείου είναι: Το ιοικητικό Συµβούλιο Ο ιοικητής Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 10 από 76

11 Α1.3 Υφιστάµενη κατάσταση Α1.3.1 οµές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Το Τµήµα Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για τη µηχανογραφική κάλυψη και υποστήριξη του Νοσοκοµείου. Πιο συγκεκριµένα αρµοδιότητες του Τµήµατος αποτελούν: Ο χειρισµός όλων των θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου. Η µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία µε τις κατ αντικείµενο Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, καθώς και η εφαρµογή συστήµατος διοίκησης µε στόχους και µέτρηση της αποδοτικότητας. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρµογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της. Η διαχείριση της κάθε εφαρµογής από συστηµατικής και λειτουργικής πλευράς. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκοµείου σε θέµατα συστηµάτων πληροφορικής και η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των συστηµάτων πληροφορικής. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκοµείο. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισµού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισµού σε συνάρτηση και µε τις εφαρµογές που λειτουργούν σε κάθε τµήµα του εξοπλισµού. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών, Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου µε εξωτερικά δίκτυα. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 11 από 76

12 Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του, (δίσκων, κλπ). Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του. Η κατάρτιση µελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). Η ανάπτυξη περιορισµένης έκτασης εφαρµογών για: την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστηµάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας. την προσαρµογή ειδικών πακέτων λογισµικού, για περιορισµένης έκτασης εφαρµογές. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο νοσηλευτικής και διοικητικο οικονοµικής λειτουργίας του νοσοκοµείου. την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, µε βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκοµείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου και η ενηµέρωση για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβληµάτων ή καθυστερήσεων ή ακόµη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόµενο προϋπολογισµό έργων. Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από τα αρµόδια τµήµατα για την εκπόνηση των µελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται µε την εγκατάσταση των νέων συστηµάτων πληροφορικής, Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήµατα του νοσοκοµείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία. Με την υπ. αρ. 498/ σύµβαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΚτΠ ΑΕ, εντάχθηκε στο έργο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας ( ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου). Από το 2009 πραγµατοποιήθηκε µετάβαση στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείων (ΟΠΣΥ), στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί : Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 12 από 76

13 ERP ( ιοικητικο-οικονοµικό Σύστηµα) που περιλαµβάνει το Φαρµακείο, την Κεντρική Αποθήκη, τη ιαχείριση Παγίων, το Γραφείο Ιµατισµού, τη Γενική Λογιστική, το ηµόσιο Λογιστικό Λογαριασµοί τάξεως και τηνεµπορική ιαχείριση. HIS(Νοσηλευτικός / Ιατρικός φάκελος) που είναι εγκατεστηµένο σε όλες τις κλινικές, τις µονάδες και σε ΤΕΙ - ΤΕΠ, και περιλαµβάνει παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων, διαχείριση διαγνώσεων, διαχείριση φαρµακευτικής αγωγής, παραγγελίες και χρεώσεις υλικών, ιατρικά πορίσµατα, ιατρικά πρωτόκολλα, ιατρικά εξιτήρια, ιατρικό ιστορικό, παραλαβή εργαστηριακών εξετάσεων και ηλεκτρονικό Μητρώο Χειρουργείου. Παρατηρείται µικρή εξάπλωση της χρήσης του υποσυστήµατος του ιατρονοσηλευτικού φακέλου. LIS (Πληροφοριακό σύστηµα Εργαστηρίων) που είναι εγκατεστηµένο στα in vitro εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, Ορµονολογικό και Αιµατολογικό Εργαστήριο) και περιλαµβάνει την παραλαβή ταυτοποίηση δειγµάτων, την ανάλυση των δειγµάτων και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, την τεχνική και κλινική επικύρωση των αποτελεσµάτων, την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσµάτων προς τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας την έκδοση απαντητικών σηµειωµάτων και την έκδοση στατιστικών. Εκτός αυτών λειτουργούν µηχανογραφικά, το Πρωτόκολλο, η Μισθοδοσία και ο Σταθµός Αιµοδοσίας, ενώ για τον προγραµµατισµό των επισκέψεων των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, το Νοσοκοµείο έχει ενταχθεί στην υπηρεσία «Γραµµή για την Υγεία 1535» Συγκεκριµένα το Τµήµα Εισαγωγής Ασθενών, που συνδέεται άµεσα µε τους φακέλους ασθενών και την παρούσα πρόσκληση:ξεκίνησε την παραγωγική λειτουργία το 1999, Με τη µετάπτωση στο ΟΠΣΥ, λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2010, το υποσύστηµα διαχείρισης ασθενών (εισιτήρια ασθενών, εξιτήρια ασθενών, εσωτερικές διακοµιδές, συµπλήρωση διαγνώσεων, έκδοση στατιστικών αναφορών) και το Λογιστήριο Ασθενών (επεξεργασία λογαριασµών εσωτερικών ασθενών (ιδιώτες και µε ασφαλιστική κάλυψη), τιµολόγηση ιδιωτών εσωτερικών ασθενών, τιµολόγηση εσωτερικών ασθενών µε ασφαλιστική κάλυψη, υποβολές λογαριασµών εσωτερικών ασθενών προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, ηλεκτρονική υποβολή ΕΟΠΥΥ)). Επισηµαίνεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί ψηφιοποίηση φακέλων ασθενών και συνεπώς καµία συσχέτιση ψηφιοποιηµένου αρχείου µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενών. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 13 από 76

14 Α1.3.2 οµές ιαχείρισης Προτεινόµενης Πράξης Για την επικοινωνία µε τη ιαχειριστική αρχή για την οµαλή υλοποίηση των διαδικασιών δηµοσιότητας καθώς και της Προκήρυξης του έργου ορίζεται το Αυτοτελές Τµήµα Οργάνωσης και Πληροφορικής το οποίο διαθέτει µεγάλη εµπειρία σε έργα πληροφορικής και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, και είναι πλήρως εξοικειωµένο µε τις διαδικασίες του ΟΠΣ και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ το Αυτοτελές Τµήµα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Νοσοκοµείου αναλαµβάνει τις εξής αρµοδιότητες: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια προϊόντων πληροφορικής Ενέργειες και επίβλεψη εγκατάστασης του τοπικού δικτύου (δεδοµένα, τηλέφωνα) Συνεχής παρακολούθηση, διαχείριση και συντήρηση συστηµάτων και υπηρεσιών σε επίπεδο υλικού (hardware) και εφαρµογών (software) Συµµετοχή σε επίπεδο εξοπλισµού µηχανοργάνωσης (Hardware) αλλά και σχεδιασµού εφαρµογών (Software), υλοποιούµενων από εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες του Φορέα. ιαµόρφωση ασφαλών χώρων και τρόπων φύλαξης ηλεκτρονικών αρχείων Ασφαλής τήρηση αρχείων και προστασία της πρόσβασης σε αυτά από µη εξουσιοδοτηµένο όργανο /φυσικό πρόσωπο Α1.3.3 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου Το παρόν έργο έχει µεγάλη ωριµότητα δεδοµένου ότι: - Στην παρούσα φάση το έργο βρίσκεται σε φάση ένταξης της πρότασης. Το έργο είναι ώριµο σε ποσοστό 100% και ο Φορέας θα προχωρήσει άµεσα στην διαδικασία της του διαγωνισµού µε την απόφαση ένταξης. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 14 από 76

15 Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 15 από 76

16 Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Τα Νοσοκοµείο είναι ο θεσµικός κεντρικός πυρήνας κάθε συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης. Είναι ένας οργανισµός που διαχειρίζεται µεγάλο όγκο πληροφορίας, ο οποίος σήµερα είναι κυρίως σε έντυπη - χειρόγραφη µορφή, ογκώδεις, δύσκολα αναζητήσιµος ενώ πολλές φορές χάνεται, φθείρεται και αλλοιώνεται. Το Νοσοκοµείο και συγκεκριµένα το Τµήµα Κίνησης Ασθενών της ιοικητικής Οικονοµικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών, για 20 Χρόνια από την τελευταία επίσκεψη στον Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το Άρθρο 14 του Νόµου 3418 (ΦΕΚ 287-Α ). Το σηµερινό ελληνικό νοσοκοµείο, ενταγµένο σε ένα σύνθετο σύστηµα υγείας που διέπεται από συνεχείς νοµοθετικές παρεµβάσεις, υποχρεούται στην παροχή ενός διαφοροποιούµενου φάσµατος υπηρεσιών υγείας, µε επίκεντρο τον πολίτη - ασθενή, υψηλής ποιότητας συγκρατώντας παράλληλα το κόστος και τις δαπάνες. Για να επιτευχθούν αυτά είναι ανάγκη το νοσοκοµείο να καταφέρει να κάνει αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών µε ταυτόχρονη αύξηση της ψηφιοποιηµένης πληροφορίας που διαχειρίζεται και αξιοποιεί. Οι τελευταίες τάσεις στο χώρο της Υγείας, υπαγορεύουν τη δηµιουργία και λειτουργία ενός Νοσοκοµείου το οποίο θα διατηρεί µε ασφάλεια τα ηλεκτρονικά αρχεία πληροφορίας που διαχειρίζεται (δηµιουργεί και αξιοποιεί). Αυτό είναι προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσίας προς τον πολίτη ασθενή µε συνέχεια, συνέπεια και πελατοκεντρική προσέγγιση. Η υψηλής ποιότητας υπηρεσία και η αποδοτική φροντίδα των ασθενών προϋποθέτει τη ροή της πληροφορίας όταν και εκεί που τη χρειάζεται ο ασθενής ενώ είναι αποτέλεσµα πληθώρας παραγόντων όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί: Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 16 από 76

17 Όλα τα παραπάνω καταλήγουν να υπαγορεύουν τη δηµιουργία και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή ως κεντρικό άξονα στη διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας αλλά και ως κοινού σηµείου αναφοράς των επαγγελµατιών υγείας. Για να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις το Νοσοκοµείο θα πρέπει να δώσει έµφαση: Στην χρήση των τεχνολογιών (ασφαλή τρόπο µετάδοσης, αποθήκευσης δεδοµένων και διαλειτουργικότητα συστηµάτων) Στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας µε παράλληλη δηµιουργία µεταδεδοµένων και ενεργειών τεκµηρίωσης Στην προσφαρµογή των διαδικασιών του και την κατάλληλη χρήση των υπαρχόντων πόρων (κυρίως προσωπικού) Στην προσήλωση και την εφαρµογή διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 17 από 76

18 Σύµφωνα µε έγγραφο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας της Αγγλίας µε τίτλο SaferHospitals, SaferWards: AchievinganIntegratedDigitalCareRecord, Ιουλ.2013 τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή ωριµότητα ενός νοσοκοµείου είναι: Η υποδοµή του Το επίπεδο ψηφιακών δυνατοτήτων των κλινικών του (από άποψη οργάνωσης και συστηµάτων) Το επίπεδο ψηφιακής χρήσης που κάνουν οι κλινικές του Η χρήση διεθνών προτύπων Το επίπεδο διαλειτουργικότητας εσωτερικά αλλά και µε άλλους οργανισµούς νοσοκοµεία Οι δυνατότητες που υπάρχουν για επιχειρησιακή αλλαγή Η ηγεσία και η δυνατότητα για αγορά των κλινικών και της διοίκησης Ψηφιακή Ωριµότητα του Γ.Ν. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο αφορά: στην ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του ιστορικού ιατρικού αρχείου (φυσικών φακέλων ασθενών) του Νοσοκοµείου για τα έτη µε προτεραιότητα: o Στους ενεργούς ασθενείς (νοσηλευόµενοι από σήµερα και για ένα χρόνο πίσω στο χρόνο, περίπου ασθενείς) Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 18 από 76

19 o Στους ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις (π.χ. καρδιοπαθείς) που επισκέπτονται το νοσοκοµείο επαναλαµβανόµενα (ασθενείς µε >1 εισαγωγές την τελευταία τριετία , περίπου 1240 ασθενείς) οι φάκελοι των οποίων θα ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα o Στους Ασθενείς που έχουν πρόσφατα ( ) αιτηθεί αντίγραφα του ιατρικού τους αρχείου/φακέλων ώστε να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες ψηφιοποίησης. Ωστόσο, από την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο των ασθενών αφού µε την ολοκλήρωση του έργου το Νοσοκοµείου θα διαθέτει Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή µε πλήρη λειτουργικότητα και σε πλήρη λειτουργία για όλους τους νέους ασθενείς. Το έργο αφορά: στην προµήθεια πρόσθετων υποσυστηµάτων, ώστε να ολοκληρωθεί ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φακέλου ασθενούς και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων για τη συλλογή και διαχείριση ιατρικών δεδοµένων ασθενών που επισκέπτονται τις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοσοκοµείου (ΤΕΙ και ΤΕΠ). Με το υποσύστηµα αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας του αρχείου ασθενούς, εξυπηρετώντας τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκοµείου (π.χ διαµοιρασµό ιατρικών φιλµ µεταξύ διαφόρων τµηµάτων και κλινικών), όσο και ανάγκες ασθενών και συγγενών για εκτύπωση αποτελεσµάτων, πορισµάτων, δανεισµό φιλµ, κλπ. To υποσύστηµα καλύπτει διαφανώς και µε ενιαίο τρόπο τόσο τη διαχείριση των ψηφιοποιηµένων εγγράφων όσο και των από σήµερα και στο εξής παραγόµενων εντύπων, εγγράφων και Ιατρικών Απεικονίσεων του Ιατρικού Φακέλου των Ασθενών του Νοσοκοµείου που θα περιλαµβάνει τις λειτουργικές ενότητες διαχείρισης διαγνώσεων, ηλεκτρονικών παραπεµπτικών, ιατρικών πρωτοκόλλων και ιατρικών πορισµάτων. Στην φιλοξενία των εφαρµογών σε DataCenter για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και την διατήρηση των δεδοµένων για χρονικό διάστηµα 6 µηνών και µέχρι την µετάπτωση όλων των εφαρµογών, των δεδοµένων και των µεταδεδοµένων στο Κέντρο εδοµένων του Υπουργείου Υγείας που θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια της Κρήτης από την σχετική πράξη της πρόσκλησης 22.7 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 19 από 76

20 Στη διαφανή ολοκλήρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης ψηφιοποιηµένων εγγράφων µε το Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου που λειτουργεί στο Νοσοκoµείο, τόσο από τεχνολογικής όσο και από οργανωτικής και διαχειριστικής άποψης. Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Το έργο συνδράµει στην προσπάθεια του ΓΝ για επίτευξη: πελατοκεντρικής προσέγγισης µε ταυτόχρονη καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ασθενείς και ειδικότερα της διενέργειας διαγνωστικών-επεµβατικών πράξεων και συνέχισης της παρακολούθησης των ασθενών, ιδιαίτερα στους χρόνιους ασθενείς και ασθενείς µε επαναληπτικές επισκέψεις στο Νοσοκοµείο εξορθολογικοποίησης του κόστους λειτουργίας του Νοσοκοµείου µε παράλληλη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υποστήριξης του προσωπικού στην βελτίωση στον τρόπο εργασίας του συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των υποδοµών του νοσοκοµείου τυπικής ανάγκης συµµόρφωσης του Νοσοκοµείου προς τη νοµική υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών φακέλων καλύτερης κατοχύρωσης του Νοσοκοµείου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και της δυνατότητα αναδροµικής εξέτασης οποιουδήποτε περιστατικού στα πλαίσια ερευνών από επιτροπές παροχής υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς διεξαγωγής ιατρικής έρευνας σε µεγάλης κλίµακας δείγµατα Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 20 από 76

21 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Στους βασικούς άµεσους στόχους του Έργου, είναι η δηµιουργία του ψηφιακού ιατρικού αρχείου ασθενών ώστε να λειτουργήσει ο Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος του Ασθενή καθώς επίσης να δηµιουργηθεί το υπόβαθρο ώστε να µπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια ο Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος µε συστήµατα και δεδοµένα ψηφιακά. Επίσης, σκοπός του έργου αποτελεί η διαφανής ολοκλήρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης ψηφιοποιηµένων εγγράφων µε το Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου τόσο από τεχνολογικής όσο και από οργανωτικής και διαχειριστικής άποψης, καθώς και η επέκταση ολοκλήρωση της υφιστάµενης υποδοµής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR). Με την ολοκλήρωση του έργου αναµένεται να επιτευχθούν οι παρακάτω µετρήσιµοι στόχοι: Μετρήσιµος Στόχος Αριθµός (#)χρηστών υπαλλήλων του Νοσοκοµείου που θα κάνουν χρήση του συστήµατος Αριθµός (#) υπηρεσιών (εκτός των βασικών) ηµόσιας ιοίκησης για Πολίτες που θα είναι Πλήρως ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά % µείωσης της χρονικής διάρκειας από την στιγµή που δηµιουργείται η πληροφορία τα δεδοµένα ως τη στιγµή λήψης των στοιχείων του Φακέλου Ασθενούς Τιµή > % Ειδικότερα, µέσα από το συγκεκριµένο έργο επιδιώκεται η διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των φακέλων ασθενών, µε θετικές επιπτώσεις στην υγεία και την επιστηµονική έρευνα. Ως επιµέρους στόχοι του έργου τίθενται: Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 21 από 76

22 Η έρευνα, συλλογή, διατήρηση, αξιοποίηση και διάδοση των φακέλων ασθενών Η αυτοµατοποίηση και οι καινοτόµες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη Η Συντήρηση του ιστορικού αρχείου σε ψηφιακή µορφή Η Εξοικονόµηση χώρου φυσικής αρχειοθέτησης Ποιοτική αναβάθµιση συνθηκών φύλαξης Η εξοικονόµηση κόστους από τη σηµαντική µείωση της ανάγκης δηµιουργίας αντιγράφων Η καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων (ευχέρεια και ευελιξία στη διαχείριση φακέλων) Ο άµεσος και οργανωµένος τρόπος αναζήτησης και ανάκτησης αρχειοθετηµένων φακέλων Η πλήρης αυτοµατοποίηση και διασφάλιση της διαδικασίας πρόσβασης στους φακέλους Η ευρύτερη διάθεση πρωτογενών δεδοµένων για την υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας και δευτερογενούς υλικού κατάρτισης για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διαφανής ολοκλήρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης ψηφιοποιηµένων εγγράφων µε το Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου που λειτουργεί στο Νοσοκοµείο, τόσο από τεχνολογικής όσο και από οργανωτικής και διαχειριστικής άποψης. Η ολοκλήρωση της υφιστάµενης υποδοµής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: 1. Οργανωτικοί παράγοντες: Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 22 από 76

23 Ο σωστός σχεδιασµός των διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες να πλαισιώνονται και να υποστηρίζονται σωστά από τις οργανωτικές δοµές του Νοσοκοµείου. Η πλήρης και έµπρακτη υποστήριξη από την ηγεσία του Νοσοκοµείου Η απαίτηση από την ΑΑ να οριστούν οι Τεχνικοί και Επιχειρησιακοί διαχειριστές του Συστήµατος, πριν την υπογραφή της σύµβασης, οι οποίοι θα παρακολουθούν το έργο καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, θα συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο και την ΕΠΠΕ και σταδιακά θα αναλάβουν µετά το τέλος του παρόντος έργου, την εκµετάλλευση, τη διαχείριση και την υποστήριξη όλου του Συστήµατος. 2. Τεχνολογικοί παράγοντες Η εξασφάλιση της πλήρους και απρόσκοπτης διαλειτουργικότητας των νέων υπηρεσιών - συστηµάτων µε τις υπάρχουσες εφαρµογές και πληροφοριακές υποδοµές του Νοσοκοµείου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν διεθνή πρότυπα, κωδικοποιήσεις και βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας που αποτελεί το κύριο ζητούµενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών µε τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του πληροφοριακού συστήµατος από τους χρήστες και κατ επέκταση τη χρήση του Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου του Ασθενούς. Απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρµογών και υψηλή διαθεσιµότητα των υπηρεσιών. Ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. 3. ιοικητικοί και κανονιστικοί παράγοντες: Η αποµάκρυνση όπου είναι δυνατό κάθε γραφειοκρατικού εµποδίου και η απλοποίηση των διαδικασιών. Ο σαφής προσδιορισµός των επιθυµητών µετρήσιµων µεγεθών βάσει προτύπων. Η σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά που θα συµβάλει στην µεγιστοποίηση της αποδοχής του έργου από τους χρήστες και στην αποδοτική του λειτουργία. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 23 από 76

24 Η αξιοποίηση των νέων εγκυκλίων καθώς και τον οργανο-λειτουργικών αλλαγών που έχουν επέλθει. 4. Κρίσιµες εξαρτήσεις αποτελούν Η καθαρότητα και ποιότητα των δεδοµένων που συλλέγονται στα πρωτογενή συστήµατα. Η καλή ποιότητα ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσης του ήδη υπάρχοντος φυσικού αρχείου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται µέσω του υλικού αλλά και του λογισµικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα συντελούν άµεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΑΑ και είναι αυτές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Υπηρεσία Επίπεδο Ωφελούµενος Ψηφιοποίησης Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς ιάθεση του Ιατρικού Φακέλου του Ασθενούς σε ψηφιακή µορφή υνατότητα απευθείας αναζήτησης και προσπέλασης στα δεδοµένα του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς Υπηρεσίες πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείου Ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διανοµής ψηφιακών δεδοµένων και αρχείων Υπηρεσία ελέγχου απόδοσης και παραγωγής 1 ο Πληροφοριακό 1- Κράτος 3 ο - ιαδραστικό 2- Πολίτης 3 ο - ιαδραστικό 2- Πολίτης 3 ο - ιαδραστικό 1- Κράτος 3 ο - ιαδραστικό 1- Κράτος 3 ο - ιαδραστικό 2- Πολίτης Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 24 από 76

25 Υπηρεσία Επίπεδο Ωφελούµενος αναφορών στα δεδοµένα του ιατρικού φακέλου Υπηρεσία αρχειοθέτησης δεδοµένων και φακέλων ασθενών 3 ο - ιαδραστικό 2- Πολίτης Πίνακας 1: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου Α3.2 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Τα ήδη διαθέσιµα έγγραφα που περιλαµβάνουν οι Φάκελοι των ασθενών όπως ιατρικό ιστορικό, αποτελέσµατα εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας, κλπ καθώς επίσης και το υλικό το οποίο αναµένεται να δηµιουργηθεί στο µέλλον αφορά σε πληθώρα µορφοτύπων και µέσων όπως: Χειρόγραφα έγγραφα (π.χ. οδηγίες θεραπείας) και Προτυποποιηµένες Φόρµες απαντήσεων Ιατρικές Απεικονιστικές Εξετάσεις (Ακτινογραφίες, Αξονικές, Μαγνητικές Γ Camera, κτλ) Εργαστηριακές παρακλινικές Εξετάσεις Λοιπό απεικονιστικό υλικό στη µορφή ταινιών (film) ή ψηφιακού video (CD/DVD) η µαγνητικών ταινιών (VHS) καταγραφής εξετάσεων από π.χ. το Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, Εργαστηρία Επεµβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας, Υπερηχοκαρδιογραφηµάτα κλπ. Το παρόν έργο αναφέρεται στην ψηφιοποίηση των τριών πρώτων κατηγοριών υλικού, δηλ. των εγγράφων του Ιατρικού Φακέλου, των εργαστηριακών Εξετάσεων και των Ιατρικών Απεικονιστικών εξετάσεων. Τα παραπάνω είδη αρχείων καθώς και το γεγονός ότι ένας ασθενής µπορείς να έχει περισσότερους του ενός φυσικούς φακέλους στο νοσοκοµείο, καθιστούν απαραίτητη τη δηµιουργία ολοκληρωµένου πλαισίου συγκέντρωσης, τεκµηρίωσης και διαχείρισης του Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Σελίδα 25 από 76

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα