«Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο»"

Transcript

1 «Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΛΑΝΗ ΕΡΓΟ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Συγγραφέας και Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Οι ΜΜΕ στην Ε.Ε. και στην Κύπρο Ο σηµαντικός ρόλος που παίζουν οι ΜΜΕ στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών είναι ευρύτερα αποδεκτός σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η συνεισφορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην οικονοµική ανάπτυξη, στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι ιδιαίτερα εµφανής στην Ε.Ε. και στη χώρα µας. Σύµφωνα µε την πρόσφατη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισµό των ΜΜΕ., αυτές ταξινοµούνται ως εξής: Κατηγορία επιχειρήσεων Αριθµός εργαζοµένων Κύκλος εργασιών Μεσαίες < εκατοµµύρια Μικρές <50 10 εκατοµµύρια Πολύ µικρές <10 2 εκατοµµύρια Με βάση τον παραπάνω ορισµό, περίπου το 92% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. είναι µικρές και πολύ µικρές (οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις), οι οποίες απασχολούν µέχρι και 10 άτοµα, ενώ το 6% είναι οι µεσαίες. Η Κύπρος είναι κυριολεκτικά η χώρα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 250 άτοµα, αποτελούν το 99,9% των επιχειρηµατικών µονάδων, ενώ οι 2

3 επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 άτοµα, αντιπροσωπεύουν το 94,8% του συνόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στη χώρα µας, το κυρίαρχο επιχειρηµατικό µοντέλο αναφέρεται σε ακόµη µικρότερες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις δηλαδή που προσδιορίζονται ως «πολύ µικρές» (micro bussinness) και οι οποίες απασχολούν κάτω των 10 ατόµων. Β. Η απασχόληση αποτελεί τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο µείζον θέµα για το οποίο τόσο οι εργοδοτικοί φορείς και ιδιαίτερα η ΟΕΒ όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι φορείς (π.χ ισότητας) επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Στόχο τους αποτελεί η παρέµβαση και επιρροή στις πολιτικές για την αγορά εργασίας µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη µείωση της ανεργίας. Η πρόσκληση στη οποία ανταποκρίνονται οι φορείς συνίσταται στην εξεύρεση των βασικών παραγόντων που συµβάλλουν στη δηµιουργία περιβάλλοντος όπου µπορούν να ευδοκιµήσουν η υγιής επιχειρηµατική πρωτοβουλία και οι αναπτυξιακές επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Στην Κύπρο ιστορικά και παραδοσιακά η αυτοαπασχόληση αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί δραστηριότητα που ελκύει µεγάλο αριθµό ατόµων. Προκειµένου να διατηρηθεί, αλλά και να αυξηθεί περαιτέρω σε σωστές βάσεις, απαιτείται η βαθµιαία µετατροπή της σε βιώσιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 3

4 Για να συµβεί αυτό απαιτείται ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος, καλλιέργεια της καινοτοµίας, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση της επενδυτικής ικανότητας και γενικώς καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, θέµατα που απασχολούν και την αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, σε συνδυασµό µε τη συνειδητή εκ µέρους τους ανάληψη της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Ως εκ τούτου, για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά το ζήτηµα της απασχόλησης δεν αρκούν αποσπασµατικά µέτρα. Είναι ένα σύνθετο πρόβληµα που απαιτεί σύνθετες λύσεις, συνδυασµό αποτελεσµατικών µεθόδων και τεχνικών, οι οποίες εξασφαλίζουν: Το συντονισµό οικονοµικών και εκπαιδευτικών πολιτικών Τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Τη διαρκή προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε το γνωστικό επίπεδο των εργαζοµένων και οι δεξιότητές που αποκτώνται, να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες, που δηµιουργεί η πρόοδος της τεχνολογίας. Την άρση των υφιστάµενων ανισοτήτων και δυσκολιών πρόσβασης στην αγορά εργασίας των γυναικών µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και τη διευκόλυνση της χρήσης µορφών απασχόλησης που θα συνδυάζουν ευελιξία για τις επιχειρήσεις και ασφάλεια για τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες. Την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία εκτός των άλλων δηµιουργεί και αθέµιτο ανταγωνισµό. Τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας µε παράλληλη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Την εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και την άρση των εµποδίων που συνδέονται µε τα φύλα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. 4

5 Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, οι νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, η διαχείριση των αλλαγών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ευρύτερα της οικονοµίας, δηµιουργούν την ανάγκη για σχεδιασµό και εφαρµογή πολιτικών που θα παίρνουν υπόψη τόσο τα δικαιώµατα και τις ανάγκες των εργαζοµένων όσο και τους στόχους των επιχειρήσεων. Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για όποιον/α ήθελε να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα Επιµόρφωσης στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων µε τη διάσταση του φύλου, για την εφαρµογή στο εσωτερικό µιας επιχείρησης που επιδιώκει να δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το σχεδιασµό πολιτικών ισότητας στο εσωτερικό της. 5

6 2. Αναπτύσσοντας τη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων Γιατί πρέπει να αναλάβουµε ράση; Ο εντοπισµός των διακρίσεων λόγω φύλου οδήγησε σε επίπεδο πολιτικών της ΕΕ στην άµεση αναγκαιότητα του σχεδιασµού εξειδικευµένων δράσεων και ολοκληρωµένων πολιτικών για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στον τοµέα της απασχόλησης και ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά εργασίας, µε στόχο την ένταξη των γυναικών στις διαδικασίες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Τι είναι η Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων για την Ισότητα Ευκαιριών µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών Πρόκειται για παροχή πακέτου εξειδικευµένων Συµβουλευτικών Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις µε σκοπό της ανάπτυξη ενός Σχεδίου Ισότητας (Equality Plan), δηλαδή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων µε σειρά αλληλένδετων ράσεων (Θετικών ράσεων) στην κατεύθυνση ένταξης της διάστασης της ισότητας στους στόχους, τη λειτουργία και την οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης. Ποιες οι απαραίτητες προϋποθέσεις; έσµευση της ιοίκησης όλων των εργαζόµενων και των εκπροσώπων τους. ιαµόρφωση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών Ενεργή συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα 6

7 Ποια είναι τα οφέλη της επιχείρησης; Οι Ίσες Ευκαιρίες.. βοηθούν στην κερδοφορία της επιχείρησης αφού αξιοποιούν πλήρως το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό τους, υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων υπαλλήλων/εργαζοµένων, ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων οργάνωσης της εργασίας, προσελκύουν περισσότερες γυναίκες πελάτισσες, όταν γνωρίζουν ότι µια επιχείρηση είναι «Εργοδότης ίσων ευκαιριών». Επιπλέον, βοηθούν στην ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, ενισχύουν το εταιρικό προφίλ και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην οικονοµία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι πρέπει να εξασφαλίζει; Καµία πρωτοβουλία σχετική µε την εφαρµογή ίσων ευκαιριών για τους /τις εργαζόµενους/ες δεν έχει πιθανότητα να δηµιουργήσει την επιδιωκόµενη εταιρική κουλτούρα, αν δεν δεσµευθεί ολόκληρος ο πληθυσµός της επιχείρησης. ιότι η υπόθεση της ισότητας δεν σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη διαδικασία ή ένα τµήµα της επιχείρησης ή µε τα καθήκοντα κάποιας µερίδας εργαζοµένων. Αφορά όλους/ες µέσα σε µια επιχείρηση και απαιτεί µια νέα επαγγελµατική και κοινωνική συµπεριφορά και ένα νέο δίκτυο σχέσεων. Η ενεργή συµµετοχή όλων σε µια κοινή 7

8 αναζήτηση και εφαρµογή της ισότητας θα διασφαλίσει ότι όλες οι αλληλεξαρτώµενες διεργασίες µπορούν να λειτουργήσουν µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα, αποβλέποντας στη συνολική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα απαιτείται: Ενηµέρωση των εργαζοµένων για το ζήτηµα της ισότητας συνολικά, εµπλοκή τους στην εφαρµογή στην πράξη των πολιτικών ισότητας καθώς και συνεχής ενηµέρωση και αξιολόγηση της εξέλιξης των ενεργειών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ισότητας. Ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και δέσµευση του επιχειρησιακού σωµατείου, όπου υπάρχει, στους επιδιωκόµενους στόχους. Η συνεργασία των τµηµάτων, η διοργάνωση τακτικών οµαδικών συναντήσεων, η διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων και η διαρκής διάχυση των αποτελεσµάτων, θα συµβάλει στην ενεργό συµµετοχή όλων! Ορισµός Υπεύθυνη/ου για την υλοποίηση των δράσεων Οι υπεύθυνες/οι ισότητας είναι τα άτοµα από την επιχείρηση που θα σχεδιάσουν, συντονίσουν, παρακολουθήσουν την προώθηση του Σχεδίου Ισότητας στο εσωτερικό της. Η εργασία αυτή απαιτεί όχι µόνο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση αλλά και ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέµατα της ισότητας µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών. Τα άτοµα αυτά µπορεί να προσλαµβάνονται ειδικά για το σκοπό αυτό ή να εργάζονται ήδη στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, είναι προτιµότερο να κατέχουν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία της επιχείρησης, για να µπορούν να δεσµεύσουν συνολικά την επιχείρηση στις απαραίτητες αποφάσεις. 8

9 Αναζήτηση συνεργασίας Η συνεργασία της επιχείρησης µε εξωτερικούς συµβούλους που θα επιλέξει για την εφαρµογή ενός κατάλληλου για αυτήν και ειδικά προσαρµοσµένου στις ανάγκες της, Σχεδίου Ισότητας, είναι αναγκαία καταρχήν για την επιµόρφωση των στελεχών της. Στελεχών που θα αναλάβουν το σχεδιασµό σειράς ράσεων και Ενεργειών λειτουργικά συνδεδεµένων µε τους στρατηγικούς στόχους διοίκησης της επιχείρησης, την ανάπτυξη συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των δεδοµένων της επιχείρησης κατά φύλο, τη δηµιουργία µονάδας τεκµηρίωσης σε θέµατα ισότητας καθώς και την εφαρµογή εξειδικευµένων τεχνικών και εργαλείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Πως διαµορφώνεται το «πακέτο» των παρεµβάσεων; Οι Σύµβουλοι θα πρέπει να προτείνουν στην επιχείρηση ένα πακέτο παρεµβάσεων ανάλογα µε τις ανάγκες της και τα διαπιστωµένα προβλήµατα των γυναικών εργαζοµένων της, µεταξύ ενός συνόλου ενεργειών παρεµβάσεων. Η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει είτε ολόκληρο το πακέτο, δηλαδή το σχεδιασµό µέτρων σε όλα τα πεδία παρέµβασης είτε σε ορισµένα από αυτά, όπως: Το σχεδιασµό πολιτικών προσλήψεων και αξιολόγησης προσωπικού χωρίς διακρίσεις φύλου Το σχεδιασµό πολιτικών που προωθούν την ανέλιξη των γυναικών στην επαγγελµατική ιεραρχία και ανάληψη θέσεων ευθύνης Την εξασφάλιση στη πράξη της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας. Το σχεδιασµό νέων µορφών διοίκησης προσωπικού και ειδικότερα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων λαµβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου. 9

10 Νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας ανάπτυξη κουλτούρας ισότητας ευκαιριών στην επιχείρηση. Το σχεδιασµό οργανωτικών αλλαγών που στοχεύουν στη διευκόλυνση ανδρών και γυναικών στο συνδυασµό της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας ίδρυσης παιδικών σταθµών ή και υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας. Την ενίσχυση της ισότητας µέσω προγραµµάτων δια βίου κατάρτισης για τις γυναίκες. Την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας (ενδυνάµωση των γυναικών, παροχή εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης κ.α) Την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζοµένων σε ζητήµατα ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευαισθητοποιείται το στελεχικό δυναµικό της επιχείρησης. Αντιλαµβάνονται πως: Αν και πρόκειται για ράσεις πάνω σε θέµατα ισότητας µεταξύ των δύο φύλων µε αντικειµενικό στόχο την ευαισθητοποίησή τους σχετικά µε τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στο χώρο εργασίας τους, ωστόσο οι έµφυλες ανισότητες δεν είναι οι µόνες που οι γυναίκες βιώνουν. Άλλες διακρίσεις όπως φυλής, ηλικίας, θρησκείας, κοινωνικού στάτους, σεξουαλικής προτίµησης ή φυσικής κατάστασης µπορεί και πρέπει να ξεπεραστούν. Στόχος του προγράµµατος πρέπει να είναι η ενθάρρυνση όλων όσων συµµετέχουν να εργασθούν από κοινού για την επαγγελµατική ανάπτυξη όλων των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση, ανδρών και γυναικών. Οι πολιτικές ισότητας είναι υπέρ των γυναικών και όχι κατά των ανδρών! 10

11 και θέτει έµφυλους επιχειρηµατικούς στόχους: επιτεύξιµους µετρήσιµους θετικούς και αναπτυξιακούς προσανατολισµένους στη δράση - Συνδεδεµένους: α) µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού β) µε το επιχειρηµατικό κέρδος Μετά από αυτό τα στελέχη διαθέτουν: ενηµέρωση/πληροφόρηση σχετικά µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ισότητα στο χώρο εργασίας εξοικείωση µε τις πηγές πληροφόρησης προκειµένου να παρακολουθούνται οι εξελίξεις αναφορικά µε τις πολιτικές ισότητας, την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα τους Ευαισθητοποίηση σε θέµατα διακρίσεων φύλου στο χώρο εργασίας Τα βασικά πεδία παρέµβασης για την προώθηση της ισότητας σε ένα εργασιακό χώρο, όπως: προσλήψεις και προαγωγές, επαγγελµατική κατάρτιση/επιµόρφωση, άρση του οριζόντιου και κάθετου επαγγελµατικού διαχωρισµού (γυάλινη οροφή), εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, καταπολέµηση του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης κ.α. 11

12 Σχ.1. Συµβουλευτικές/ηγετικές ικανότητες στελεχών κατά τον Marjo Van Boeschoten Βλέπουµε το όλον (σύνολο) Εστιάζουµε σε πραγµατικές ανάγκες Ενθαρρύνουµε και υποστηρίζουµε Προκαλούµε Συνδέουµε το νέο µε το παλιό Κάνουµε µικρά βήµατα 12

13 Εφόσον το επιθυµούν τα στελέχη εµβαθύνουν περισσότερο στα παρακάτω θεµατικά πεδία: 1 η φάση 2 η φάση Θεσµικό πλαίσιο (κυπριακό ευρωπαϊκό) Θετικές ράσεις gender mainstreaming: διττή στρατηγική Η αναγκαιότητα των Σχεδίων προσέγγιση Ισότητας: Βασικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας στις επιχειρήσεις Πολιτικές προγράµµατα και πρωτοβουλίες για την προώθηση της Ισότητας στις επιχειρήσεις Σχέδια Ισότητας (equality plans) κυπριακών και ευρωπαϊκών Πολιτικές ισότητας στην εταιρική διακυβέρνηση επιχειρήσεων Καλές πρακτικές case studies Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην προώθηση πολιτικών ισότητας σε επιχειρήσεις: παρουσίαση/συζήτηση Όλη η συµβουλευτική διαδικασία τείνει να καταδείξει γεγονότα που µέχρι πρόσφατα περνούσαν απαρατήρητα όπως: Οι ηγετικές (ανδρικές) κουλτούρες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων Οι δευτερεύουσες (γυναικείες) κουλτούρες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων Οι άνισοι όροι εισόδου των γυναικών στις επιχειρήσεις ειδικότερα και στην αγορά εργασίας γενικότερα 13

14 Τα εµπόδια εξέλιξης ή καριέρας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων γνωστά και ως «γυάλινος τοίχος», «γυάλινη οροφή», «κολλώδες πάτωµα» Τον «αρσενικό» χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων (ωράρια, έλλειψη ευελιξίας κλπ.) και να βοηθάει τα στελέχη να κατανοήσουν, πως οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που συνδέονται µε το φύλο έχουν σας συνέπεια: Την απώλεια ταλέντων, δεξιοτήτων, εµπειριών, φιλοδοξιών και δυνατοτήτων προσφοράς που κρίνονται ως εντελώς απαραίτητα για την επιχείρηση, τους µακροπρόθεσµους στόχους της και το επιχειρηµατικό της κέρδος. Και µη ξεχνάµε πως η ανθρώπινη συµπεριφορά επηρεάζεται από: Πολιτισµικούς παράγοντες: κουλτούρα, υποκουλτούρα, κοινωνικό φύλο, κοινωνική τάξη Κοινωνικούς: οµάδες αναφοράς, οικογένεια, κοινωνικοί ρόλοι, status Προσωπικούς: ηλικία, φάση κύκλου ζωής, προσωπικότητα, βαθµός αυτοεκτίµησης Ψυχολογικούς: παρώθηση, αντίληψη, µάθηση, στάσεις, «πιστεύω» 14

15 Η αδιαφορία και ο δισταγµός απέναντι στα φορτία αξιών, τα ανθρώπινα φορτία της Ευρώπης του Ανθρώπου, είναι τα µόνα που δεν έχουν θέση στο ιστορικό µωσαϊκό των ευρωπαϊκών λαών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΓΕΕ-Ι ΕΚΕ, (2007), Εκπαιδευτικό Υλικό, Αθήνα(αδ.) Γκασούκα Μ.(2004), Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις του Φύλου. Ζητήµατα Εξουσίας και Ιεραρχίας, Αθήνα: ελφοί ηµητρόπουλος Ε.Γ.(1992), Συµβουλευτική και Συµβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα:Γρηγόρη Κυριακούλας Π.(2004), Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και οµές Συµβουλευτικής Στήριξης της Απασχόλησης, Αθήνα:ΚΕΚ ΓΣΕΒΕ ΚΕΘΙ(2003), Επιχειρηµατικό Σχέδιο για την Ίδρυση και Ανάπτυξη Επιχείρησης. Οδηγός για Συµβούλους Επιχειρηµατικότητας, Αθήνα ΚΕΘΙ(2003), Οδηγός Συµβουλευτικής Γυναικών, Αθήνα Κωστούλα Ι.Γ., Μάνατζµεντ Α-Ω, Αθήνα:Ελληνοεκδοτική Μάλλιαρης, Πέτρος (2001), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, γ' έκδοση, Αθήνα-Πειραιάς: Εκδόσεις Αθ. Σταµοΰλης. Τζωρτζάκης Κ.-Τζωρτζάκη Α.(1999), Μάνατζµεντ. Νέες ιδέες και τεχνικές στον 21 ο αιώνα, Αθήνα:Rosili Wahl A.-Hook P.-Holgersson Ch.-Linghag S.(2005), «Εν τάξει». Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο, επ. Γκασούκα Μ., Αθήνα: ΚΕΘΙ 15

16 Β.Ξενόγλωσση Abell, Derek F. (1980), Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Englewood Cliffs NJ: Prentice - Hall. Barksdale and Harris (1982), "Portfolio Analysis and the Product Life Cycle," Long Range Planning, Vol. 15, No. 6. Belch, G.E. and M.A. Belch (2001), Advertising ana'promotion - An Integrated Marketing Communications Perspective, 5th edition, McGraw-Hill Butler S.-Wintram C.(1991), Feminist Groupwork, London:Sage Cohen, William A. (1995), The Marketing Plan, New York NY.: John Wiley & Sons, Inc. Feltham C.-Horton I.(2000), Handbook of Counselling and Psychotherapy,London:Sage Hill, Charles W.L. and Gareth R.Jones (1992), Strategic Management -An Integrated Approach, 2nd edition, Boston, Mass.: Houghton Mifflin Co. Jain, Subhash C. (2000), Marketing Planning & Strategy, 6th edition, Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co. Kaplan, R.E. (2002), "Know Your Strengths," Harvard Business Review, March. Kotler, Philip (2001), A Framework for Marketing Management, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Lewis E.C.(1970), Psychology of Councelling, New York:Holt, Rinrhart and Winston Littrel J.M.(1998), Brief Counselling in Action, New York:Norton Manthei R.(1997), Counselling: The Skills of Finding Solutions to Problems,London:Sage Schendel, Dan E. and Charles W. Hofer (1979), Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning, Boston, Mass: Little, Brown and Company. Woolf R.-Dryden W.(1996), Handbook of Counselling Psychology,London:Sage 16

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 3 Μελέτη ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Μαρία Καντούρου Μαρία Λιάπη ΑΘΗΝΑ 2007 Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) Ψαθάς Δημήτρης Παιδαγωγός MSc 25-10-09 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η πολιτική ή οι πολιτικές για την εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα