Περιεγχειρητική συμβουλευτική παιδιού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεγχειρητική συμβουλευτική παιδιού"

Transcript

1 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Περιεγχειρητική συμβουλευτική παιδιού Κουτελέκος Ιωάννης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ, Νοσηλευτική Α, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συμβουλευτική αποτελεί τμήμα του επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών και απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ολιστικής φροντίδας. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συμβουλευτική παιδιών που υποβάλλονται σε χειρουργείο. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών κατά το χρονικό διάστημα , στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στη συμβουλευτική παιδιών που υποβάλλονται σε χειρουργείο, με τη χρήση λέξεων κλειδιών: συμβουλευτική, περιεγχειρητική φροντίδα, ολιστική φροντίδα. Αποτελέσματα : Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συμβουλευτική ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένα και ισορροπημένα άτομα που διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες. Προϋπόθεση της αποτελεσματικής συμβουλευτικής είναι ο διάλογος, όπου ο νοσηλευτής-σύμβουλος ύστερα από προσεκτική ακρόαση θέτει παρατηρήσεις, εισηγήσεις, προκειμένου να ενισχύσει την αυτοεικόνα, την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση του παιδιού και να βελτιώσει την ψυχική του κατάσταση. Η περιεγχειρητική συμβουλευτική διαδικασία ως μέρος της ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας θα πρέπει να έχει ένα πλάνο εξατομικευμένης εφαρμογής είτε βρίσκεται στο προεγχειρητικό διεγχειρητικό ή στο μετεγχειρητικό στάδιο. Συμπεράσματα : Η αποτελεσματική συμβουλευτική στη φροντίδα παιδιού που υποβάλλεται σε χειρουργείο συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και στη αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των νοσηλευομένων παιδιών και των οικογενειών τους. Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, περιεγχειρητική φροντίδα, ολιστική φροντίδα. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Koυτελέκος Ιωάννης, Αγίου Νεκταρίου 14, Γλυφάδα, Αθήνα , Τηλ : Copyright 2012 Σελίδα 523

2 Perioperative counseling in children Koutelekos Ioannis Laboratory collaborator, Nursing Department A, TEI, Athens, Greece ABSTRACT Counseling is a part of professional role of nurses and a prerequisite for holistic care. Aim: The aim of the present study was to review the literature about Counseling of children that undergo surgery. Material and method: The methodology οf this study included bibliography research from both the review and the research literature, between mainly in the pubmed data base which referred to Counseling of children that undergo surgery, using the key words: Counseling, perioperative treatment, holistic care. Results: In the literature it is cited that counseling is provided by well trained and balanced individuals that have communication skills. Prerequisite of effective counseling is Conversation, where the nurse-consultant after elaborate listening proposes remarks, proposals, in order to enhance self-image, self-knowledge and self-esteem of the child and improve its personal emotional state. Perioperative counseling procedure as a part of the holistic care of children should follow and individualized approach either on preoperative and postoperative stage. Conclusion: Ultimate goal of effective counseling to children that undergo surgery is to improve the quality of provided care and increase the degree of satisfaction of hospitalized children and their families. Keywords: Counseling, perioperative treatment, holistic care. ΕΙΣΑΓΩΓΗ συμβουλευτική αποτελεί τμήμα του Η επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών και απαραίτητη προϋπόθεση για CORRESPONDING AUTHOR Koutelekos John, Agiou Nectariou 14, Glyfada, Athens , Tel : την παροχή ολιστικής φροντίδας, η οποία γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του σώματος και του πνεύματος του ασθενούς. Αναλυτικότερα, Copyright 2012 Σελίδα 524

3 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 η Συμβουλευτική ενισχύει το θεραπευτικό αποτέλεσμα καθώς οι επαγγελματίες υγείας δεν εστιάζουν μόνον αντιμετώπιση της νόσου αλλά δίδουν σημασία στην επικοινωνία και τη σχέση μεταξύ ασθενούς και θεραπευτών. Η Συμβουλευτική είναι βίωμα των προβλημάτων του ασθενούς, όπου οι νοσηλευτές με πλήρη αυτογνωσία συμμετέχουν στην ενσυναίσθηση των ανησυχιών και των αποριών του, με διαίσθηση και φαντασία. Αποτελεί μια βαθιά εμπιστευτική, βοηθητική και ενισχυτική σχέση μεταξύ συμβούλου και ασθενή που στηρίζεται στην κατανόηση και στο σεβασμό. Ουσιαστικά με τη συμβουλευτική δημιουργείται μια νέα δυναμική στη σχέση νοσηλευτή, ασθενή και οικογένειας. Ο διάλογος αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης, όπου ο σύμβουλος ύστερα από προσεκτική ακρόαση θέτει παρατηρήσεις, εισηγήσεις, προκειμένου να ενισχύσει την αυτοεικόνα, την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση του ατόμου και να βελτιώσει την προσωπική ψυχική του κατάσταση, δηλ., να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στενοχώρια, να αντιμετωπίσει θετικά κρίσιμες καταστάσεις όπως πένθος, σοβαρή ασθένεια, αναπηρία, απώλεια, κατάθλιψη, προβλήματα στην οικογένεια, στο επάγγελμα, κ.ά.το πρόγραμμα συμβουλευτικής παρέμβασης είναι εξατομικευμένο καθώς όση διαφορά υπάρχει στην σκέψη κάθε ανθρώπου τόση διαφορά υπάρχει και στη συμβουλευτική φροντίδα κάθε αρρώστου. Η άσκηση συμβουλευτικών παρεμβάσεων απαιτεί ικανότητα για αναγνώριση και επίγνωση ακόμα και των ανεπαίσθητων αλλαγών που συμβαίνουν στον συμβουλευόμενο άνθρωπο και γενικότερα επιβάλλει στο νοσηλευτή να παραμείνει απόλυτα επικεντρωμένος στον άνθρωπο. Η συμβουλευτική ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένα και ισορροπημένα άτομα που διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και κάνουν λεπτούς χειρισμούς προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιρροές στον τρόπο της βίωσης αυτού που συμβουλεύεται. Για την καλύτερη εκπαίδευση, τα νοσηλευτικά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να στραφούν προς την προετοιμασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων συμβουλευτικής. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Νοσηλευτική θα πρέπει να συμπεριλάβει τη διδασκαλία συμβουλευτικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν οι Νοσηλευτές να εξοικειωθούν με τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις, που μπορούν να ασκούν στα πλαίσια του νοσηλευτικού τους έργου. Επίσης, οι νοσηλευτές της κοινοτικής Νοσηλευτικής, θα πρέπει να απευθύνονται στο ευρύ πληθυσμό με συμβουλευτικά προγράμματα σε θέματα πρόληψης και αποκατάστασης. 5-9 Όσον αφορά στην Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού που θα υποβληθεί σε χειρουργείο θα 1-5 Copyright 2012 Σελίδα 525

4 πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο εφαρμογής, Προ-εγχειρητική Συμβουλευτική προς οποιοδήποτε παιδί χρήζει βοήθειας είτε Παρέμβαση βρίσκεται στο προεγχειρητικό Η προ-εγχειρητική συμβουλευτική διεγχειρητικό ή μετεγχειρητικό στάδιο. παρέμβαση περιλαμβάνει διάφορα στάδια Η εφαρμογή της Περιεγχειρητικής έως την ημέρα του χειρουργείου, τα οποία Συμβουλευτικής Νοσηλευτικής σε παιδιά συνοψίζονται ως εξής : επιδιώκει με την ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσα από πολυσύνθετα κανάλια, ανάμεσα σε Συμβουλευτική Προσαρμογής: εργαζόμενους νοσηλευτές και ασθενείς Περιλαμβάνει τη περίοδο της εισόδου στο (παιδιά και γονείς) και ανάμεσα σε νοσοκομείο ώστε το άτομο να προσαρμοστεί εργαζομένους στο γενικότερο σύστημα της Περιεγχειρητικής Φροντίδας να βελτιώσει στο εκάστοτε περιβάλλον και να αξιοποιήσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό. 12 την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και να αυξήσει το βαθμό ικανοποίησης των Συμβουλευτική Επικοινωνίας και νοσηλευομένων παιδιών και των οικογενειών Διαπροσωπικών Σχέσεων: Περιλαμβάνει τους. 10,11 Το άτομο που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό τον τομέα της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Συμβουλευτικής μπορεί να είναι και Νοσηλευτής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Παιδαγωγική Κατεύθυνση και εξειδίκευση στην Συμβουλευτική Υγείας καθώς και με εμπειρία επαγγελματική από το χώρο του Χειρουργείου και των Χειρουργικών Κλινικών. Η εφαρμογή της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Συμβουλευτικής εφαρμόζεται : περιεγχειρητικά, διεγχειρητικά, μετεγχειρητικά. την επικοινωνία του Νοσηλευτή με το παιδί και τους γονείς, ώστε να εδραιωθεί ή σωστή ανθρώπινη σχέση και να εγκατασταθεί η σωστή επικοινωνία με τους άλλους επαγγελματίες υγείας. 7 Συμβουλευτική Πληροφόρηση Εκπαίδευση: Περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με την επέμβαση και τα στάδια της προ-εγχειρητικής διαδικασίας όπως επίσης και την επεξήγηση των διαστάσεων της συμπεριφοράς, των προβλημάτων, των συναισθημάτων. Συμβουλευτική Στήριξης: Αφορά στη ψυχική στήριξη που παρέχει ο Νοσηλευτής στο παιδί και στους γονείς απομακρύνοντας τους φόβους, την αβεβαιότητα και την Copyright 2012 Σελίδα 526

5 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ανησυχία για την έκβαση της νόσου. Η ενεργητική ακρόαση παρέχει ενθάρρυνση και ενίσχυση ώστε το άτομο να ανακουφισθεί από τον προεγχειρητικό φόβο. 13,14 Συμβουλευτική Συνεργασίας: Θεωρείται απαραίτητη καθώς ο Νοσηλευτής θα πρέπει να συνεργαστεί και με άλλους επαγγελματίες υγείας που απαρτίζουν την εγχειρητική ομάδα, όπως θεράποντα ιατρό, χειρουργό, αναισθησιολόγο, νοσηλευτή χειρουργείου και αναισθησιολογίας. Η συμβουλευτική συνεργασία απευθύνεται σε ένα τρίτο υπεύθυνο μέρος του οποίου η ενέργεια μπορεί άμεσα ή έμμεσα να επηρεάζει το συμβουλευόμενο παιδί που θα χειρουργηθεί. Αυτό το μοντέλο της προεγχειρητικής συμβουλευτικής μπορεί να τροποποιηθεί και για τους συγγενείς ή το οικείο περιβάλλον του ασθενούς. 5. στον ασθενή να σχηματίσει ένα σχήμα ή νοητική εικόνα της χειρουργικής εμπειρίας. Όσο πιο διευκρινιστικές είναι οι αισθητήριες πληροφορίες, τόσο πιο εύκολη και γρήγορη είναι η ανάρρωση Συμβουλευτική σε κατάσταση κρίσης άγχους: Ως γνωστό, το περιβάλλον του χειρουργείου όπως επίσης και οι εντατικοί ρυθμοί που επικρατούν σε αυτό δημιουργούν στο παιδί έντονο άγχος και «κρίση», που μπορεί να εκφράζεται με απειλή ζωής. Για την αντιμετώπιση του άγχους συνιστάται στο χώρο αναμονής του χειρουργείου πριν την χειρουργική επέμβαση, η ακρόαση μουσικής. Επίσης, η παρακολούθηση βιντεοταινιών με παιδικό χιουμοριστικό περιεχόμενο μειώνει την προ-εγχειρητική ανησυχία και κάνει πιο άνετη τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία του παιδιού. 18 Διεγχειρητική Συμβουλευτική Παρέμβαση Συμβουλευτική «Μετάβασης Τοποθέτησης»: Η είσοδος του παιδιού στο χώρο του χειρουργείου από την κλινική είναι η μετάβαση σε ένα άγνωστο χώρο που κάποιες φορές τον αντικρίζει, αφού δεν είναι απαραίτητη η προνάρκωση. Η σωστή συνοδεία και συνεχής ενημέρωση μέχρι την ώρα της τοποθέτησης στο χειρουργικό τραπέζι αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της συμβουλευτικής διαδικασίας διότι επιτρέπει Συμβουλευτική στήριξη πληροφόρηση: Η θεραπευτική συζήτηση «θεραπεία ενόρασης» για την ανακούφιση της προεγχειρητικής ανησυχίας, θα πρέπει να συνεχίζεται και στην είσοδο του χειρουργείου από εκπαιδευμένο νοσηλευτή, ώστε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν την ανησυχία τους, να αποκτούν ενόραση των αιτιών της ανησυχίας και να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα τους με εποικοδομητικό τρόπο. Copyright 2012 Σελίδα 527

6 Μετεγχειρητική Συμβουλευτική Παρέμβαση Συμβουλευτική μετεγχειρητικής στήριξης: Κύριο μέλημα του νοσηλευτή είναι η εκπαίδευση γονέων και παιδιού και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην εκπαίδευση του παιδιού, η οποία μειώνει το άγχος του αποχωρισμού στο παιδί από τους γονείς του, το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και την πιθανότητα επαναεισαγωγής. Επίσης, με τη συμβουλευτική στήριξης, τα παιδιά κλαίνε λιγότερο, ευαισθητοποιούνται παιδιά και γονείς σε θέματα αγωγής υγείας και εκπαιδεύονται σε δεξιότητες που πριν ήταν άγνωστες αλλά τώρα σημαντικές για την έξοδο από το Νοσοκομείο αυτοεκτίμηση για αυτό η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού ξεχωριστά είναι δυνατή μέσω συνεχών αποφάσεων και επιλογών των ίδιων και των γονιών τους Συμβουλευτική για επίλυση προβλημάτων: Αφορά κυρίως στη χρονική περίοδο μετά την χειρουργική επέμβαση και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, όπου ο νοσηλευτής παρέχει πληροφόρηση σε θέματα αποκατάστασης ή δευτερογενούς πρόληψης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι γονείς απαιτούν περισσότερη ενημέρωση από τους επαγγελματίες υγείας αναφορικά με την κατάσταση του παιδιού τους, τα προβλήματα που προέκυπταν από το σχέδιο φροντίδας και το ρόλο που ανέμεναν να διαδραματίσουν οι γονείς Θεραπευτική Συμβουλευτική: Αφορά στις Συμβουλευτική ανάπτυξης δεξιοτήτων καθαρά θεραπευτικές λειτουργίες της καθημερινής ζωής: Η συμβουλευτική Συμβουλευτικής που ταυτίζονται με εκείνες παρέμβαση όταν γίνεται για μεγάλο διάστημα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και της μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου και σε Ψυχοθεραπείας όταν αυτές είναι αναγκαίες χρόνιες ασθένειες μπορεί να βελτιώσει τις να πραγματοποιηθούν και πάντα στα πλαίσια επικοινωνιακές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές της εποπτείας και της διεπιστημονικής και τις δεξιότητες επιβίωσης των παιδιών. συνεργασίας. 5 Συχνά στα διάφορα στάδια συμπίπτουν πολλές εφαρμογές της Συμβουλευτικής για Συμβουλευτική για λήψη αποφάσεων: αυτό και χρειάζεται μια οργανωμένη ομάδα Πολλές φορές οι χειρουργικές επεμβάσεις που με οργανωτική επιτροπή, συντονιστή, γίνονται αλλάζουν την ιδεατή εικόνα του επικεφαλή, μέλη που θα διασφαλίζουν εαυτού των παιδιών, την εικόνα σώματος εξατομικευμένο μοντέλο παροχής φροντίδας τους με αποτέλεσμα να βιώνουν χαμηλή με κριτήρια δυναμικής αξιολόγησης. 5 Copyright 2012 Σελίδα 528

7 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Συμπεράσματα Στη Νοσηλευτική, η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται η ψυχική εκείνη κατάσταση κατά την οποία οι νοσηλευτές αισθάνονται ότι οι βιοψυχοκοινωνικές τους ανάγκες εκπληρώνονται και ο εσωτερικός τους κόσμος γεμίζει από το επίπονο αλλά και το ανθρώπινο έργο που παρέχουν στους πάσχοντες. Η Συμβουλευτική αποδίδει εφόσον υπάρχει σωστό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα στον οργανισμό του Νοσοκομείου που αξιολογείται συνεχώς και ελέγχεται η ικανοποίηση των νοσηλευόμενων παιδιών. Για αυτό βασικό μέλημα είναι να εκπαιδευτεί το όλο προσωπικό υγείας σε εφαρμογές, δεξιότητες της Συμβουλευτικής, όπως προαναφέρθηκαν στην μελέτη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Παπαδάτου Δ., Αναγνωστόπουλος Φ. Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Μαλικιώση - Λοΐζου Μ. Συμβουλευτική : Μέθοδος Πρακτικής Προσέγγισης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Μαλικιώση Λοΐζου Μ. Εφαρμογή της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΤΕΑΠΗ-ΠΜΣ' 'Ειδική αγωγή, Αθήνα, Μαλικιώση Λοΐζου Μ. Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Δημητρόπουλος Ε. Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία, Εκδ., Γρηγόρης, Αθήνα, Dickson DA, Hargie O, Morrow NC. Communication skills training for health professionals : an in instructor s handbook», Chapman and Hall, London, Dryden W, Mearns D. Experiences in Counseling in action. Sage, London, Egan G. Exercises in helping skills, A training manual to accompany the skilled helper, 3rd edition, Belmont Books, Cole, Peplau H. Interpersonal relations in nursing Macmillan, Basingstoke, Hanlon JM. Teaching effective communication skills. Nursing Management, 1996; 27 (4):48b, 48d. 11. Walsh M, Walsh A. Measuring patient satisfaction with nursing care: experience of using the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale. Journal of Advanced Nursing, 1999; 29, Wilkinson S. Confusions and challenges. Nursing Times, 1992;88:35, Kain ZN, Mayes LS, O Connor TZ, Cicchetti DV. Preoperative anxiety in children. Predictors and outcomes''. Arch Pediatric Adolesc. Med. 1996;150: Kain ZN, Mayes LS, Caramico LA. Preoperative preparation in children: a cross sectional study. J.Clin Anesth. 1996; (6): Fortier MA, Chorney JM, Rony RY, Perret- Karimi D, Rinehart JB, Camilon FS, et al. Children's desire for perioperative Copyright 2012 Σελίδα 529

8 information. Anesth Analg. 2009;109(4): Li HC, Lopez V, Lee TL. Psychoeducational preparation of children for surgery: the importance of parental involvement. Patient Educ Couns. 2007;65(1): Smith L, Callery P. Children's accounts of their preoperative information needs. J Clin Nurs. 2005;14(2): Gaberson K.B. The effect of humorous and musical distraction on preoperative anxiety. AORNJ. 1995;62 (5), Jones D. The effect of parental participation on hospitalized child behavior. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 1994;17(2): Scrimin S, Haynes M, Altoè G, Bornstein MH, Axia G. Anxiety and stress in mothers and fathers in the 24 h after their child's surgery. Child Care Health Dev. 2009;35(2): Melnyk BM, Alpert-Gillis L, Feinstein NF, Crean HF, Johnson J, Fairbanks E, et al. Creating opportunities for parent empowerment: program effects on the mental health/coping outcomes of critically ill young children and their mothers. Pediatrics, 2004;113(6):e Sarajärvi A, Haapamäki ML, Paavilainen E. Emotional and informational support for families during their child's illness. Int Nurs Rev. 2006;53(3): Neil S. Parent participation: literature review and methodology. British Journal of Nursing, 1996;5 (1): Sarajärvi A, Haapamäki ML, Paavilainen E. Emotional and informational support for families during their child's illness. Int Nurs Rev. 2006;53(3): Diamantopoulou E. Parents needs for information about the management of their chronically ill children, Nosileftiki, 2009; 48 (3): (Article in Greek) 26. Chadwick BL. Assessing the anxious patient. Dent Update. 2002;29(9): Shields L, Young J, McCann D. The needs of parents of hospitalized children in Australia. J Child Health Care. 2008;12(1): Copyright 2012 Σελίδα 530

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 293 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα Καυγά Άννα 1, Γκοβίνα Ουρανία 2, Παρισσόπουλος Στέλιος 1, Βλάχου Ευγενία 2, Βαρδάκη Ζαμπία 3 1. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών για την παρεχόμενη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 313 Περιεχόμενα Contents Άρθρο Σύνταξης Editorial Η έννοια της αξιοπρέπειας: Μια σταθερή αλλά ξεχασμένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014) _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Εκπαίδευση και Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Νεφρική Ανεπάρκεια Kαμπά Ευρυδίκη 1, Γερογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ζωή Μπιτσώρη 1. ΤΕ Νοσηλεύτρια, Μs(c), ΜΕΘ, Γ.Ν. ΕΛΠΙΣ-Αθήνα, Ελλάδα Περίληψη Η αποτελεσματική επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή Λαβδανίτη Μαρία 1, Αβραμίκα Μαρία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) Ουζούνη Χριστίνα 1, Νακάκης Κωνσταντίνος 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι Λαμίας 2. Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας Καρκούλη Γεωργία 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., ΜΕΘ, «Αττικόν»

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος σε μη-ψυχιατρικούς ασθενείς

Άγχος σε μη-ψυχιατρικούς ασθενείς Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Κουτσοπούλου Βασιλική 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Νοσηλευτικής, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχή των Γονέων στη Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου

Η Συμμετοχή των Γονέων στη Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου Σταμουλαρά Α. και συν. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - REVIEW ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2013, 52 (2): 159-170 hellenic journal of nursing 2013, 52 (2): 159-170 Η Συμμετοχή των Γονέων στη Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου Σταμουλαρά Ανδριανή,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική προσέγγιση του συνδρόμου Asperger στα παιδιά

Θεωρητική προσέγγιση του συνδρόμου Asperger στα παιδιά ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Θεωρητική προσέγγιση του συνδρόμου Asperger στα παιδιά Βαλαμουτοπούλου Χρυσούλα 1, Κουτελέκος Ιωάννης 2 1. Ψυχολόγος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Οικογενειακή θεραπεύτρια 2. Νοσηλευτής, MSc, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ. 105 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑ. ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σοφία Κουκούλη 1, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 REVIEW ΝOSILEFTIKI 2008, 47(4):458 470 Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη Χριστίνα Ουζούνη Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς Ευάγγελος Κ. Γιαβασοπουλος 1, Παρασκευή Γ. Γουρνη 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς

Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς Αθανασάκης Ν. Ευστράτιος 1, Καραβασιλειάδου Λ. Σαββατώ 2 1. Φοιτητής «Αλεξάνδρειο»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό άρθρο General article

Γενικό άρθρο General article 148 PSYCHIATRIKI 21 (2), 2010 Γενικό άρθρο General article : E - Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 1 Α.Γ. Παπαδοπούλου 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα 2 Β Ψυχιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Μια ποιοτική μελέτη

Οι απόψεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Μια ποιοτική μελέτη ΕΡΕΥΝΑ Οι απόψεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Μια ποιοτική μελέτη Ουζούνη Χριστίνα 1, Νακάκης Κωνσταντίνος 2, Κουτσαμπασόπουλος Κωνσταντίνος 3, Καπάδοχος Θεόδωρος 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 ΕΡΕΥΝΑ Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out syndrome): Κατανόηση και πρώιμη αναγνώριση του συνδρόμου από το νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο Σταυροπούλου Αρετή 1, Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Η ικανοποίηση των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2014, 53(2): 133 140 HELLENIC JOURNAL OF NURSING 2014, 53(2): 133 140 Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής Κωνσταντίνος Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα