ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχολής Επιστήμης Φυ σικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Άθληση & Υγεία» Αντικατάσταση της υπ αριθ /Β7 (ΦΕΚ 2455/ /τ.Β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκ παίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Συμβου λευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκ παίδευση, την Υγεία, την Εργασία» Αναμόρφωση του προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/525 (ΦΕΚ 1006/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε με νεότερες απο φάσεις και αφορά στο διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο: «Μεσαιω νικές Σπουδές» Αναμόρφωση του Προγράμμα τος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ζ1 (1) Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχο λής Επιστημών Υγείας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσα λονίκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Άθληση & Υγεία». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 9 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 41/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και «Διασφάλιση της ποιότητας στην

2 460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάρ γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα λονίκης». 8. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 2988). 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (συνεδρίαση με αριθμ. 14/ ). 10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Επιστημών φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσα λονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης (Α.Π.Θ.) (συνεδριάσεις με αριθ. 3/ , 6/ ). 11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ει δικής Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθ. 0/ και 5/ ). 12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 13. Το αριθ. 1647/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η έκθεση Εξω τερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Ιατρικής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο: «Άθληση & Υγεία», ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι σμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη τισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Άθληση & Υγεία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Η συνεχής αύξηση του αριθμού των αθλουμένων, που συνοδεύεται από αύξηση των ασκησιογενών διαταρα χών της υγείας, η αυξανόμενη ροή πληροφοριών από νέες μελέτες και η ανάγκη για επιμόρφωση των επιστη μόνων υγείας και αθλητισμού σε θέματα άθλησης και υγείας καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Θεμελιώδης επιδίωξη του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. είναι η οργάνωση ενός ανταγωνιστικού προγράμματος σπουδών σε κατευ θύνσεις της άθλησης και της υγείας, που θα στηρίζεται στη διεθνή πρακτική και στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Επιμέρους στόχοι του μεταπτυχιακού προ γράμματος είναι: 1. Η εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων σε καίρι ους τομείς των επιστημών που άπτονται με την άσκηση και την υγεία. 2. Η κάλυψη του επιστημονικού και ερευνητικού κε νού που υπάρχει στην ημεδαπή. Ιδιαίτερα στην ιατρική επιστήμη μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα «Αθλητιατρική» στην Ελλάδα. 3. Η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε τομείς των ανωτέρω επιστημών. 4. Η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών στις γνωστι κές κατευθύνσεις της αθλητιατρικής και της άσκησης και σωματικής υγείας. 5. Η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς, επι στημονικούς και ερευνητικούς φορείς της ιατρικής και αθλητικής επιστήμης τόσο της ημεδαπής όσο και του εξωτερικού. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Άθληση & Υγεία» στις κα τευθύνσεις: α. Αθλητιατρική β. Άσκηση και Σωματική Υγεία Άρθρο 4 Κατηγορίες εισακτέων Στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί: Α. Στην κατεύθυνση Αθλητιατρική πτυχιούχοι Τμημά των Ιατρικής, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Β. Στην κατεύθυνση Άσκηση και Σωματική Υγεία πτυ χιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπι στημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντι κειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 461 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα τρία (3) υποχρεω τικά μαθήματα κορμού αποτιμούνται συνολικά σε 30 (10 έκαστο), τα 6 μαθήματα κατεύθυνσης αποτιμούνται σε 60 (10 έκαστο) και η μετα πτυχιακή διπλωματική εργασία σε 30. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτι κές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου, ορίζονται για το Μ.Δ.Ε. ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ορθοπαιδική Μυοσκελετικές Κακώσεις 10 Αθλητιατρική 10 Περιγραφική Ανατομική 10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Αθλητική Καρδιολογία 10 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Αθλητικών Κακώσεων 10 Φυσιολογία Εργοφυσιολογία 10 Συνήθεις Διαταραχές της Υγείας κατά την άθληση Α Βοήθειες 10 Εργογόνα Βοηθήματα Doping 10 Κλινική Ανατομική 10 Μάθημα της άλλης Κατεύθυνσης 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Εργομετρική Αξιολόγηση Εμβιομηχανική 10 Προγράμματα Αποκατάστασης στις Αθλητικές Κακώσεις 10 Πνευμονολογία 10 Τραυματιολογία 10 Φυσικοθεραπεία 10 Τοπογραφική και Λειτουργική Ανατομική 10 Μάθημα της άλλης Κατεύθυνσης 10 ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική 10 Σύγχρονη Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων 10 Διατροφή Αθλουμένων 10 Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς 10 Παθολογία Αθλουμένων 10 ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Εργομετρική Αξιολόγηση Εμβιομηχανική 10 Προγράμματα Αποκατάστασης στις Αθλητικές Κακώσεις 10 Πνευμονολογία 10 Τραυματιολογία 10 Φυσικοθεραπεία 10 Τοπογραφική και Λειτουργική Ανατομική 10 ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτικά κλινικού ή ερευνητικού χαρακτήρα για όλους και είναι ουσιαστικά η επιστημονική ολο κλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών τους. Δικαίωμα εκπόνησης εργασίας παίρνουν από την αρχή του τρίτου εξαμήνου και μετά, όσοι φοιτητές έχουν πε ράσει επιτυχώς τουλάχιστον έξι (6) εκ των διδαχθέντων μαθημάτων του προγράμματος. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα εισάγονται συνολικά σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές κατ ανώτατο αριθμό ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζό μενων Τμημάτων, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για την άσκηση των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρη σιμοποιούνται μαζί με τον εξοπλισμό τους: αίθουσες, εργαστήρια και γενικά κάθε πρόσφορη εγκατάσταση των Τμημάτων Ιατρικής και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Α.Π.Θ. 30

4 462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του συνολικού κό στους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουρ γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ ( ) 1. Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα Εκδόσεις Δημιουργία & συντήρηση ιστοσελίδας Υλικοτεχνική υποδομή ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα κα λυφθεί από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.). Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ /Ζ1 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθ /Β7 (ΦΕΚ 2455/ / τ.β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διαπα νεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» Αναμόρφωση του προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 A ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α ). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 9 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 41/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομα σία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 124 Α ). 8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά των, ίδρυση συγκρότηση ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α ). 9. Την Υπουργική Απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 2988). 10. Την υπ αριθ /Β7 (ΦΕΚ 2455/ /τ.Β ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοί κησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Συμβουλευτική Ψυχο λογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία». 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμηματι κής Επιτροπής (Συνεδρίαση ). 12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών (Συνεδρίαση ). 14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνεδρίαση ).. Το με αριθ. 2791/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθ /Β7 (ΦΕΚ 2455/ /τ.Β ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Δι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 463 απανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστρια κού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Συμβου λευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκη σης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπι στημίου Θράκης, θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Συμβουλευτική ψυχολογία και Συμ βουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Τη διοικητική υποστήριξη του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού ΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαίδευ σης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδι κευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική, ευαισθητοποιημένου σε πολιτισμικά ζητήματα. Καλύπτει δύο κατευθύνσεις: A. Συμβουλευτική Ψυχολογία B. Συμβουλευτική 2. Το προτεινόμενο ΔΔΠΜΣ στοχεύει: Να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώ σεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους η Συμ βουλευτική Ψυχολογία και η Συμβουλευτική κρίνεται αναγκαία. Να καταστήσει ειδικούς στην Συμβουλευτική Ψυχο λογία και τη Συμβουλευτική άτομα που θα στελεχώνουν σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πανεπιστήμια, ορ γανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημό σιου και ιδιωτικού τομέα, Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστη μονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα και την διδασκαλία στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική. Να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ικανούς να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην σκέψη και την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτη τα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο και διεθνώς. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΔΔΠΜΣ απονέμει: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις: Συμβουλευτική Ψυχολογία Συμβουλευτική. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν: 1. Για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» α. πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και β. πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρί ζουν καλά την ελληνική γλώσσα. 2. Για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική»: α. πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνω ρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, β. πτυχιούχοι των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ή στη Συμ βουλευτική απαιτούνται 120. Το πρώτο έτος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακο λουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο της θεωρητικής τους κατάρτισης. Το δεύτερο έτος αφιερώνεται στην εκπόνηση της δι πλωματικής τους εργασίας και στην πρακτική άσκηση και εποπτεία σε επιλεγμένα πλαίσια των δύο Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:

6 464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατεύθυνση «Συμβουλευτική Ψυχολογία» Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1. (ΣΨΥ 1) Σύγχρονες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής 2. (ΣΨΥ 2) Μεθοδολογία έρευνας 1 (Μέθοδοι 1. (ΣΨΥ 5) Συμβουλευτική ομάδας Τεχνικές παρέμβασης 2. (ΣΨΥ 6) Μεθοδολογία έρευνας 2 (Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων) συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων) 3. (ΣΨΥ3) Εφαρμογές της Συμβουλευτικής 5 μαθήματα 3. (ΣΨΥ 7) Συμβουλευτική ζευγαριού και 5 μαθήματα στο χώρο της εργασίας Επαγγελματική X οικογένειας Τεχνικές παρέμβασης X Συμβουλευτική /Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 5 = 4. (ΣΨΥ 8) Διάγνωση και αξιολόγηση 5 = 4. (ΣΨΥ 4) Η Συμβουλευτική σχέση. Αρχές ηθικής (ΕΣΨ2) Εργαστήριο Συμβουλευτικών 25 και δεοντολογίας Δεξιοτήτων 2 5. (ΕΣΨ1) Εργαστήριο Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι ΜΦ επιλέγουν ένα από τα τρία παρακάτω μαθήματα) 1. (ΣΨΕ 1) Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική 2. (ΣΨΕ 2) Η Συμβουλευτική στην υγεία 3. (ΣΨΕ 3) Διαγνωστική εκτίμηση 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι ΜΦ επιλέγουν ένα από τα τρία παρακάτω μαθήματα) 1. (ΣΨΕ 4) Νέες τεχνολογίες και Συμβουλευτική 2. (ΣΨΕ 5) Ψυχοπαθολογία 3. (ΣΨΕ 6) Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Πρακτική Άσκηση και Εποπτεία 2. Διπλωματική Εργασία (1ο μέρος) Πρακτική Άσκηση και Εποπτεία 2. Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Κατεύθυνση «Συμβουλευτική» Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. (ΣΥ 1) Σύγχρονες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής 2. (ΣΥ 2) Μεθοδολογία έρευνας 1 (Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων) 3. (ΣΥ 3) Η Συμβουλευτική στην υγεία 4. (ΣΥ 4) Εφαρμογές της Συμβουλευτικής στο χώρο της εργασίας Επαγγελματική Συμβουλευτική / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 5. (ΕΣ1) Εργαστήριο Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι ΜΦ επιλέγουν ένα από τα τρία παρακάτω μαθήματα) 1. (ΣΕ 1) Διαγνωστική εκτίμηση 2. (ΣΕ 2) Η Συμβουλευτική σχέση. Αρχές ηθικής και δεοντολογίας 3. (ΣΕ 3) Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική 5 μαθήματα X 5 = (ΣY 5) Συμβουλευτική ομάδας Τεχνικές παρέμβασης 2. (ΣY 6) Μεθοδολογία έρευνας 2 (Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων) 3. (ΣΥ 7) Συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας Τεχνικές παρέμβασης 4. (ΣY 8) Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση 5. (ΕΣΨ2) Εργαστήριο Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι ΜΦ επιλέγουν ένα από τα τρία παρακάτω μαθήματα) 1. (ΣΕ 4) Νέες τεχνολογίες και Συμβουλευτική 2. (ΣΕ 5) Ψυχοπαθολογία 3. (ΣΕ 6) Διάγνωση και αξιολόγηση 5 μαθήματα X 5 = 25 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Πρακτική Άσκηση και Εποπτεία 2. Διπλωματική Εργασία (1ο μέρος) Πρακτική Άσκηση και Εποπτεία 2. Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 465 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Στο ΔΔΠΜΣ εισάγονται κάθε δεύτερο χρόνο κατ ανώ τατο όριο είκοσι (24) φοιτητές: (12) φοιτητές σε κάθε κατεύθυνση. Άρθρο 8 Προσωπικό Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΔΠΜΣ καλύπτονται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Μαθή ματα μπορούν να ανατίθενται και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και σε άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή θα καλύπτεται από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήμα τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. διαθέτει τα παρακάτω πέντε Κέντρα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Έρευνας και Παιδαγωγικής Παρέμβασης Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκ παιδευτικών Προγραμμάτων Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Πε ριβαλλοντική Εκπαίδευση Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων Κέντρο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής τα οποία με τις εκπαιδευτικές, τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητές τους μπορούν να υπο στηρίξουν το ΔΔΠΜΣ και τις πρακτικές εφαρμογές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επίσης, στο χώρο του Τ.Ε.ΑΠ.Η. λειτουργεί και η βι βλιοθήκη του ΔΔΠΜΣ. Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστή μης του Δ.Π.Θ. είναι διαθέσιμη ως προς τους φοιτητές υπερσύγχρονη αίθουσα υπολογιστών με ηλεκτρονική οθόνη για διδασκαλία, αίθουσα μικρότερη με ηλεκτρο νική οθόνη και Εργαστήριο Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ευρώ Αμοιβές Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού ,00 Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 0,00 Δαπάνες για υποτροφίες 2.000,00 Εξοπλισμός 0,00 Γενικές δαπάνες 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνη τικά, επιμορφωτικά και άλλα χρηματοδοτούμενα προ γράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ /Ζ1 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/525 (ΦΕΚ 1006/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφά σεις και αφορά στο διατμηματικό Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο: «Μεσαιωνικές Σπου δές» Αναμόρφωση του Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134) 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 9 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 41/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8 466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 2988). 8. Το π.δ. υπ αριθμ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/ , τ.α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων. 9. Την αριθμ. Β7/525 (Φ.Ε.Κ. 1006/τ.Β / ) υπουρ γική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπουργι κή απόφαση αριθμ , /Β7 (ΦΕΚ 78/τ.Β / ) και την υπουργική απόφαση /Β7 (ΦΕΚ 2285/τ.Β / ) 10. Την απόφαση της ΕΔΕ του Διατμηματικού Μετα πτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (ΕΔΕ 2/ ). 11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέ λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανε πιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 369/ ). 12. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία υπ αριθμ. 1018/27/ Το υπ αριθμ. 854/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. υπουργική απόφαση Β7/525 (Φ.Ε.Κ. 1006/τ.Β / που αφορά στο Διατμη ματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστο ρίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο: «Μεσαιωνικές Σπουδές» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι κής Σχολής θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Βυζαντινές Σπουδές» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσο φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει σε αριθμό επιλεγμένων πτυχιούχων συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Με ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και στην απονομή του τίτλου του Διδάκτορος Φιλοσοφίας μετά από εκπόνηση και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» εξειδικεύεται στις εξής κατευθύνσεις: Βυ ζαντινή Ιστορία και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» συμμετέχουν οι Τομείς (α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και (β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων. 2. Θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε στο μέλλον το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» να μετατραπεί σε ένα Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Πα νεπιστήμια της αλλοδαπής. 3. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών εί ναι οι εξής: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις των Βυ ζαντινών σπουδών Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα Επαρκής κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής. 4. Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμε τέχουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμ βάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα και να μεταφέρουν νέα γνώση και επιτεύγματα των επιστημο νικών τομέων που θεραπεύουν. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Βυ ζαντινές Σπουδές» οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατευθύνσεις: α. Βυζαντινή Ιστορία β. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστο ρίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων συναφών επι στημονικών κλάδων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι κειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδα κτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα/σεμινάρια, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 7471/Β7/8 9 200 (ΦΕΚ 1319 20 9 200) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα